Velkommen til HG - 2013

masterpiece.dk

Velkommen til HG - 2013

Detail | Kontor | Handel | Events

Velkommen til HG - 2013

Langagervej

Strandvejen

- din erhvervskarriere starter her...


2

Er du interesseret i

detail, handel, kontor eller events

og måske egen

virksomhed…?


HG – din vej til en spændende erhvervskarriere

Med en HG-uddannelse fra Aalborg Handelsskole er

vejen banet til et spændende job med gode karriere-

muligheder. Du begynder dit grundforløb (HG) på han-

delsskolen og fortsætter din erhvervsuddannelse i en

virksomhed.

Grundforløbet varer typisk 2 år, men kan variere i for-

hold til dine forudsætninger og behov. Derefter følger

to års praktik i en virksomhed (hovedforløbet), hvor du

supplerer din teoretiske viden med praktisk erfaring.

Under praktikforløbet er der indlagt korte skoleperioder.

Med en HG-uddannelse bliver du derfor godt klædt på

til at klare udfordringerne i en virksomhed.

På Aalborg Handelsskole kan du specialisere dig inden

for brancherne: detail, handel eller kontor. Uanset hvil-

Job/karriere i erhvervslivet Korte videregående uddannelser (KVU)

Hovedforløb - praktik 2 år

Grundforløb - skole 2 år

Folkeskolens 9. eller 10. klasse

ken retning du vælger, vil du også komme til at stifte

bekendtskab med områder som innovation, iværksæt-

teri og internationalisering.

Du skal med andre ord vælge HG, hvis du har lyst til en

uddannelse, hvor du:

• arbejder med konkrete eksempler fra erhvervslivet

• får nye spændende grundfag som f.eks. salg og

service, erhvervsøkonomi, it og samfundsfag

• får tilbud om en bred vifte af valgfag

• får mulighed for at tage på udlandsophold til f.eks.

England, Tyskland eller USA - enten i forbindelse

med studieture eller i praktikophold.

3


4

Hvilken grundforløbspakke skal du vælge?

Valg af grundforløb afhænger af din baggrund og hvil-

ket job, du gerne vil have. På Aalborg Handelsskole kan

de merkantile erhvervsuddannelser sammensættes på

mange forskellige måder. Vi tilbyder således en række

forskellige grundforløbspakker med forskellige længder

og sværhedsgrader:

HG med profil – for dig, der ønsker det 2-årige

grundforløb med profil (detail, handel eller kontor).

HG Business Innovation – for dig, der vil have en

uddannelse med fokus på det nyskabende og det at

starte virksomhed.

HG Business – for dig, der ønsker at tage fagene

på høje niveauer, for frit at kunne vælge mellem alle

specialer på hovedforløbet og samtidig opnå efterfølgende

adgang til videregående uddannelse.

HG Ny Mesterlære – for dig, der gerne vil hurtigt i

kontakt med erhvervslivet. Her starter du uddannelsen

med en praktikplads i en virksomhed.

HG Flex – for dig, der søger ekstra lærerstøtte eller

mere tid til et fleksibelt grundforløb med variabel

længde.

HGS – grundforløb på kun 12 uger - for dig, der har

gennemført en gymnasial uddannelse (stx, hf eller

htx).

HG Voksen – for dig, der har erhvervserfaring, og

som ønsker et karriereskift, er under omskoling, eller

som er parat til en erhvervsrettet uddannelse.

HG Turbo – for dig, der har studie- eller erhvervserfaring,

og som ønsker at gennemføre et koncentreret

grundforløb.


6

Tæt samarbejde med erhvervslivet

På handelsskolens grundforløb er undervisningen vari-

eret og bygget op omkring konkrete emner og opgaver,

der kan relateres til virkeligheden i erhvervslivet. Fokus

er lagt på, at du skal lære tingene i praksis, og samti-

dig lærer du at planlægge, træffe beslutninger og tage

ansvar.

På Aalborg Handelsskole har vi gode kontakter til de

lokale virksomheder. Det betyder, at undervisningen

vil blive krydret med gæstelærere, virksomhedsbesøg

og praktikophold. På HG afholdes der hvert år messer

i samarbejde med nordjyske virksomheder. Her er det

dig som elev, der står for at udarbejde messestanden,

markedsføringen osv. Har du lyst til at starte egen virk-

somhed, kan du desuden prøve kræfter i det landsdæk-

kende Young Enterprise* koncept.

* Young Enterprise er en landsdækkende organisation, som

medvirker til gennemførelse af praktiske iværksætter/innovationsprojekter

i forbindelse med undervisningsforløb. Eleverne

skal etablere deres egen virksomhed, som undervejs bl.a. vurderes

af omegnens erhvervsledere.

Allerede inden jeg begyndte på HG, havde jeg

et klart mål. Jeg ville uddanne mig til salgsas-

sistent for senere at blive selvstændig med egen

butik. Et praktikophold i en spændende tøjbutik

HG1 – mit første år af HG – ændrede dog på

drømmene. Her fandt jeg ud af, at der er mange

andre spændende jobmuligheder for mig. Jeg er

blevet vild med fagene erhvervsøkonomi og op-

levelsesøkonomi, så nu satser jeg på at finde en

praktikplads inden for administration eller som

eventkoordinator.

For mig var HG det rigtige valg. Mine personlige

kompetencer er blevet styrket, og jeg trives rig-

tig godt med at arbejde tæt sammen med an-

dre. Samtidig har HG budt på en anden positiv

overraskelse - uddannelsen er nemlig både fag-

ligt rettet og har et tæt samarbejde til erhvervs-

livet – det er fedt!

Isabella Adler Jensen, afsluttet HG2


Grundfag, profilfag og valgfag

På grundforløbet er dine fag opdelt i grundfag, profil-

fag og valgfag. Når du vælger niveau i grundfagene og

vælger valgfag, skal du tænke på, hvilket job du gerne

vil have. Det er vigtigt, at du vælger fag efter interesse,

og at fagene giver adgang til den praktikplads, du gerne

vil have. Inden du vælger, kan du få vejledning af din

studievejleder eller kontaktlærer. Grundfag og nogle

valgfag kan afsluttes på niveau E, D eller C, og slutni-

veauet afhænger af dit valg af uddannelsesretning og

hovedforløb. Enkelte fag kan afsluttes på B-niveau.

Grundfag

Grundfagene er obligatoriske, og i nogle grundfag er du

selv med til at vælge niveau. Grundfagene er:

• Dansk

• Engelsk

• Erhvervsøkonomi

• It

• Salg og service

• Samfundsfag

• Tysk

Profilfag

Gennem undervisningen får du faglige og personlige

kompetencer. Det opnår du bl.a. gennem fag som:

• Dekoration

• Grafisk præsentation

• Indkøb

• It-værktøjer og webkommunikation

• Købmandsskab og butiksdrift

• Planlægning, administration og sagsbehandling

• Psykologi, kommunikation & service

Hvilke profilfag, du skal have, afhænger af hvilken

grundforløbspakke du vælger.

Valgfag

Valgfagene giver dig mulighed for at spore din uddan-

nelse i retningen af det job og den uddannelse, du ger-

ne vil have. Du kan vælge mellem forskellige praktiske

og kreative fag, og der er også mulighed for at vælge

mere teoretiske fag. Eksempler på valgfag:

• Butiksindretning

• Butiksøkonomi

• Design

• Handelsregning

• International handel

• Iværksætteri og innovation

• Markedsføring

• Matematik

• Privatøkonomi

• Psykologi

• Sundhed, ernæring og idræt

7


8

I praktik på hovedforløbet

Når du er færdig med grundforløbet, skal du finde en

praktikplads i en virksomhed inden for detail, handel,

kontor eller events. Aalborg Handelsskoles Praktik Ser-

vice kan hjælpe dig med at finde en praktikplads - læs

mere på http://hg.ah.dk/praktik. I praktiktiden er der

indlagt nogle skoleperioder, hvor du får undervisning på

handelsskolen.

Hovedforløbet afsluttes med en fagprøve.

Praktik i udlandet (PIU)

Du kan også gennemføre hele din elevtid eller en del af

den i en virksomhed i udlandet - primært i Tyskland. Her

hjælper skolens PIU-koordinator gerne med at finde en

praktikplads af normalt et års varighed. Praktikpladsen

er godkendt i Danmark, og du vil få løn under praktik-

opholdet. Når hele praktiktiden inkl. skoleperioder er

gennemført, vil du få udstedt et dansk uddannelsesbe-

vis.

Skolepraktik

Hvis du ikke kan finde en ordinær praktikplads, eller hvis

du uforskyldt mister din praktikplads, har du mulighed

for at fortsætte din uddannelse i skolepraktik på Aal-

borg Handelsskole.

Skolepraktik har til huse på Langagervej og har for ti-

den ca. 25 skolepraktikelever, som arbejder i vore Simu-

virksomheder (simulerede virksomheder). Disse elever er

under uddannelse inden for handel eller kontor. Derud-

over har vi enkelte elever inden for detail, som fra første

dag er i virksomhedsforlagt undervisning i forskellige

butikker. De fleste af vores skolepraktikelever opnår en

uddannelsesaftale med en virksomhed undervejs i deres

uddannelsesforløb.


Vidste du, at...

... skolen har en Praktik Service?

De kan hjælpe dig med

at finde en praktikplads, og de

rådgiver dig også om, hvordan

du skal udfylde din uddannelsesaftale

sammen med

din virksomhed. Se mere på

http://hg.ah.dk/praktik

9


10

HG profiler

HG profiler Hvad kan du blive

Detail

- hvis du vil arbejde i butik

Kontor

- hvis du vil arbejde på

kontor

Handel

- hvis du vil arbejde inden

for handel

Events

- hvis du vil arbejde inden

for oplevelsesområdet

Som elev inden for detail bliver du uddannet salgsassistent. Din uddannelse kan foregå i mange for-

skellige butikker: mode, sport, radio/tv, boghandel, isenkram, gaveartikler, møbler, sko, supermarked,

stormagasin m.fl. Du kan også blive uddannet dekoratør eller blomsterdekoratør.

Du kan blive kontorelev med speciale inden for: administration, offentlig administration (kommune, re-

gion, stat), advokatsekretær, lægesekretær, rejseliv, revision, økonomi samt spedition og shipping.

Som handelselev arbejder du i en virksomhed, der handler med andre virksomheder. Det kan være f.eks.

tøj, fødevarer, dagligvarer, møbler, byggematerialer til håndværkere eller computerløsninger til virksom-

heder. Du bliver uddannet handelsassistent med speciale i salg, indkøbsassistent eller logistikassistent.

Arbejdsopgaverne afhænger af dit speciale.

Du kan blive elev i eventbureauer, storcentre, feriecentre, festivaler, kulturhuse, hoteller, spillesteder, PR-

bureauer, større virksomheder m. fl.


Eksempler på opgaver som elev Karrieremuligheder Videreuddannelse til Særlige fag

Kundeservice og salg, udstilling af og

viden om varer, indkøb, modtagelse af

varer, markedsføring, økonomi og deko-

ration.

Kundeservice, sagsbehandling, økonomi,

salg og indkøb, reklame og markedsfø-

ring og skriftlig og mundtlig kommuni-

kation

Service og personligt salg, kundeservice,

telefonsalg, udarbejdelse af salgsbreve og

kampagner, beregning af priser, indkøb,

planlægning af transport af varer og kon-

trol af varelager.

Udvikle ideer, markedsføringsaktiviteter,

planlægge og gennemføre events, kun-

deservice, projektstyring, pressekontakt,

booking, budgetplanlægning.

• Afdelingsleder

• Butikschef

• Salgskonsulent

• Dekoratør

• Selvstændig butiksindehaver.

• Kontorleder

• Fuldmægtig

• Afdelingsleder

• Afdelingsleder

• Lagerchef

• Indkøber

• Sælger.

• Eventkoordinator

• Projektleder

• Kulturmedarbejder

• PR-medarbejder

• Handelsøkonom

• Markedsføringsøkonom

• Serviceøkonom

• Handelsøkonom

• Markedsøkonom

• Serviceøkonom

• Handelsøkonom

• Markedsøkonom

• Serviceøkonom

• Handelsøkonom

• Markedsføringsøkonom

• Serviceøkonom

Vidste du, at...

... der hvert år starter mere end

600 nye elever på grundforløbet

på Aalborg Handelsskole?

• Psykologi, kommunikation

og service

• Visuel markedsføring

• Købmandskab og butiksdrift

• Indkøb

• E-Business

• Iværksætteri

• Reklame og markedsføring

• Forvaltning

• Planlægning, administration

og sagsbehandling

• IT-værktøjer og web-kommunikation

• Psykologi, kommunikation

og service

• Finansiering

• Indkøb

• IT-værktøjer og web-kommunikation

• E-Business

• Logistik

• Servicesalg

• Planlægning, administration

og sagsbehandling

• Reklame og markedsføring

• Psykologi, kommunikation

og service

• Design

• Innovation

11


12

HG med profil

- det 2-årige grundforløb med profil

HG med profil er vejen til et job i spændende virksom-

heder med gode muligheder for udvikling og karriere.

Du kan vælge mellem tre forskellige profiler: detail,

handel eller kontor. Du skal vælge ud fra dine ønsker

om praktikplads og dine forudsætninger. Grundfagene

er obligatoriske, og i nogle af grundfagene er du selv

med til at vælge niveau. Grundfagene skal afsluttes på

niveau E, D eller C, og slutniveauet afhænger af dit valg

af uddannelsesretning og hovedforløb. Enkelte fag kan

afsluttes på B-niveau.

Grundfag

• Dansk

• Engelsk

• Erhvervsøkonomi

• Informationsteknologi

• Salg og service

• Samfundsfag

• Tysk (ikke obligatorisk i detailprofilen, men anbefales)

Afhængigt af hvilken profil du vælger, skal du også have

profilfag, som på en praksisnær måde kan give dig vig-

tige kompetencer inden for dit ønskede profilområde.

Eksempler på profilfag inden for detail

• Dekoration

• Design

• E-business

• Indkøb

• Iværksætteri og innovation

• Købmandsskab og butiksdrift

• Psykologi, kommunikation og service

• Visuel markedsføring

Eksempler på profilfag inden for handel og

kontor

• E-business

• Forvaltning

• Handelsregning

• Indkøb

• International handel

• Iværksætteri og innovation

• Logistik

• Markedsføring og reklame


Min drøm er at få en praktikplads inden for

detail – gerne tøj og mode eller noget med

møbler og design. Jeg går nemlig meget op

i farver og indretning. På sigt kunne jeg godt

tænke mig at blive butikschef eller åbne min

egen butik.

Jeg har valgt HG, da jeg her får nogle spæn-

dende fag som erhvervsøkonomi, salg og

service og dekoration. At der samtidig veks-

les mellem teori og praksis gør blot fagene

endnu mere interessante og lærerige.

For mig betyder det sociale dog også meget.

I min klasse har vi et super sammenhold – vi

spiser frokost sammen hver dag og ses ofte

uden for skolen. Jeg har allerede fået mange

nye kammerater. Desuden er jeg kommet

med i fest- og fredagscafeudvalget, så nu får

jeg indflydelse på de aktiviteter, der sker på

skolen. Det synes jeg er meget cool!

Mike Knøss, HG2

13


14

HG Business Innovation

- med fokus på innovation og iværksætteri

På linjen Business Innovation er der fokus på hele pro-

cessen med at udvikle gode ideer og omsætte dem til

salgbare og lønsomme varer og services.

Linjen er for de elever, som gerne vil arbejde på en an-

derledes, selvstændig og praktisk måde med fagene på

HG, og som er særligt interesserede i at lære mere om,

hvad der skal til for at etablere og udvikle en virksom-

hed. Grundfagene skal afsluttes på niveau E, D eller C,

og slutniveauet afhænger af dit valg af uddannelsesret-

ning og hovedforløb. Enkelte fag kan afsluttes på B-ni-

veau.

Grundfag

• Dansk

• Engelsk, herunder forretningsengelsk

• Erhvervsøkonomi

• Salg & service

• Informationsteknologi

• Samfundsfag

Øvrige fag

• Innovation og iværksætteri

• Design

• Samarbejdslære

• Forretningsudvikling og strategi

• Tysk (valgfag)

Fagene og undervisningen på linjen støtter desuden op

omkring Young Enterprise-konceptet ”Company Pro-

gramme”. Formålet er at lade eleverne være indehavere

af deres egen virksomhed, som de selv starter og driver,

og som de deltager med i konkurrencer og præsenterer

på en eller flere messer i Danmark eller internationalt.

For mig er HG Business Innovation det helt rig-

tige valg. Jeg vil nemlig gerne lære mere om

innovation og iværksætteri og det at finde på

nyskabende og kreative idéer. At uddannelsen

samtidig giver mig et økonomisk indblik er blot

en ekstra bonus, når man som jeg drømmer om

at opstarte egen virksomhed.

HG har allerede budt på en masse positive over-

raskelser. Undervisningen er spændende, læ-

rerne engagerede og så har vi et vildt godt sam-

menhold i klassen. Hvad mere kan man ønske

sig? – selvfølgelig lige ud over en praktikplads i

udlandet, som er mit mål efter HG.

Axel Koch Villesen, HG Business Innovation


HG Business

- høje niveauer i fagene

For at kunne påbegynde HG-Business er det nødvendigt

med gode forudsætninger i fagene dansk, engelsk og

matematik.

Fag Slutniveau

• Dansk C

• Engelsk B

• Virksomhedsøkonomi B

• Informationsteknologi C

• Afsætning B

• Samfundsfag C

• Tysk D

Valgfri del:

• Tysk C (2. år)

• Matematik C (1. år)

• Matematik B* (2. år)

• Øvrige valgfag (se side 7)

*Matematik B er et naturligt valg for ansøgere til mange

af de korte videregående uddannelser.

Du har mulighed for at lade 3 – 4 ugers undervisning og

erhvervspraktik i udlandet indgå på såvel 1. år og 2. år

eller blot et af årene - alt efter dit eget valg. Afhængig

af tilskudsmuligheder skal der beregnes egenbetaling

for udlandsopholdene – pt. ca. kr. 3.000 for ophold i

Europa og kr. 15.000 for ophold i USA.

Efter det 2-årige grundforløb skal du have en prak-

tikplads. Det kaldes hovedforløbet, og da du har høje

niveauer, har du adgang til alle specialer på hovedfor-

løbet. Der er også mulighed for at tage dit 2-årige prak-

tikophold i udlandet (PIU).

Videreuddannelse

Når du har gennemført din 4-årige erhvervsuddannelse,

har du mulighed for at videreuddanne dig til fx mar-

kedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom

eller finansøkonom, idet du opfylder de nævnte uddan-

nelseskrav og optagelsesbetingelser.

15


16

HG - Ny Mesterlære

- her starter du i praktik

Har du lyst til en uddannelse, hvor du hurtigt kommer i

kontakt med erhvervslivet? Ny Mesterlære er en uddan-

nelse med hovedvægt på den praktiske del, og hvor du

hurtigt kommer i gang i en virksomhed og får elevløn,

mens du samtidig får en faglig uddannelse.

Uddannelsen starter i den virksomhed, hvor du finder en

praktikplads. Du og arbejdsgiveren indgår en uddannel-

sesaftale, og du er ansat i virksomheden gennem hele

uddannelsesforløbet. Du kan uddanne dig inden for de-

tail, handel eller kontor, og uddannelsen varer fra 2-4 år

afhængig af dine forudsætninger.

I hele uddannelsesperioden skal du skiftevis arbejde i

virksomheden og gå på handelsskole.

I den første periode på 1-2 år skal du gennemføre et

grundforløb, hvor du tager grundfagene i handelssko-

lens Åbent Læringscenter:

• Erhvervsøkonomi

• Salg og service

• Informationsteknologi

• Dansk

• Engelsk

• Samfundsfag

• Evt. tysk

Fagene afsluttes på forskellige niveauer (E, D eller C) af-

hængig af den uddannelse, du er i gang med.

Når du er startet i virksomheden, vil handelsskolens

Praktik Service tage kontakt til både dig og din virksom-

hed for at aftale, hvornår du skal gå i skole. Her aftaler

I, hvor mange dage om ugen du skal være på handels-

skolen, og hvilke fag du skal have.

Efter grundforløbet skal du fortsætte på hovedforløbet

de sidste 2 år. Her skal du have brancherettede specia-

lefag, der afhænger af den uddannelse og det speciale,

du og din virksomhed har valgt. Antallet af uger varierer

fra uddannelse til uddannelse. Du afslutter den samlede

uddannelse med en fagprøve.

De sidste år i folkeskolen blev jeg lidt skoletræt

– det var derfor super for mig at kunne vælge

Ny Mesterlære-modellen. Det passer mig rigtig

godt, at jeg skiftevis er i skole og hos mit prak-

tiksted. De korte skoleophold har jeg været rig-

tig glad for. Her er undervisningen selvstændig

og lærerne er rigtig gode til at lære fra sig. Sam-

tidig er det bare rigtig fedt at se, at det jeg lærer

i skolen også kan bruges ude i virkeligheden.

Pernille Kristensen, Ny Mesterlæreelev

KIWI Nibe


HG Flex

HG Flex er for dig, der har behov for ekstra lærerstøtte

eller at tage det første år på grundforløbet over længere

tid. HG Flex kan vare op til 1½ år og giver dig adgang til

en kort uddannelse eller HG2.

Grundfag

• Dansk

• Engelsk

• Erhvervsøkonomi

• Informationsteknologi

• Salg & service

• Samfundsfag

Da der er tale om et særligt tilrettelagt forløb med va-

riabel længde, skal du tale med en uddannelses- og

erhvervsvejleder om dine muligheder for optag på HG-

Flex. Der optages kun et begrænset antal elever på for-

løbet, og forud for en evt. optagelse skal du deltage i et

individuelt brobygningsforløb.

17


18

Grundforløbspakker for dig med studie- eller erhvervserfaring

HGS - for studenter

- grundforløb på kun 12 uger

HGS er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddan-

nelse (stx, hf eller htx), og som gerne vil hurtigt ud i

erhvervslivet. Dit grundforløb varer kun 12 uger. Der er

to veje til HGS - du kan vælge at begynde på skole eller

i praktik i en virksomhed.

Fag Niveau

• Erhvervsøkonomi C

• Salg og service C

• Informationsteknologi C

Individuelt tillægsmodul

Du kan få mulighed for at udvide dit grundforløb med

et fem ugers supplerende internationalt uddannelses-

og virksomhedspraktikforløb. Den første uge foregår

som et forberedelsesseminar i Danmark, hvorefter du

kommer til England i fire uger. Gennemførelsen doku-

menteres ved et internationalt kompetencebevis til dit

CV (Europass).

Deltagerbetalingen for de fem uger – incl. rejse fra Aal-

borg t/r, forsikring og logi – er pt. kr. 3.200.

Hovedforløbet

Efter de 12 ugers grundforløb kan du fortsætte på ho-

vedforløbet, der består af to års praktik i en virksomhed.

Når du skal søge en praktikplads, kan du få hjælp af

skolens Praktik Service. Da du har høje niveauer i fa-

gene, har du adgang til alle specialer på hovedforløbet.

Praktiske oplysninger

Du kan søge SU til grundforløbet. I praktikperioden får

du løn af din virksomhed. Hvis du har en uddannelsesaf-

tale med en virksomhed og er i praktik, når du begynder

på de 12 uger, får du løn i både skole- og praktikdelen

af uddannelsen.


Grundforløbspakker for dig med studie- eller erhvervserfaring

HG Voksen

- når erhvervserfaring tæller

HGV er for voksne, der ønsker et karriereskift, er under

omskoling eller som er parat til en erhvervsrettet uddan-

nelse. HGV er for dig, der er 20+, har erhvervserfaring,

og som ønsker en erhvervsuddannelse inden for kontor,

handel eller detail. Undervisningen er tilrettelagt særligt

for voksne og foregår i et voksent miljø. Grundforløbet

varer 2 år.

De obligatoriske grundfag er:

• Dansk

• Engelsk

• Erhvervsøkonomi

• Informationsteknologi

• Salg og service

• Samfundsfag

• Tysk (ikke obligatorisk inden for detailhandel, men

anbefales)

Grundfagene skal afsluttes på niveau E, D eller C, og

slutniveauet afhænger af dit valg af uddannelsesretning

og hovedforløb.

Der undervises også i profilfag, hvis indhold afhænger

af dit mål. Derudover kan du vælge en række valgfag.

Efter HGV er du parat til et hovedforløb på 2 år inden

for det område, hvor du ønsker praktikplads. Du skal

være opmærksom på, at der er forskellige adgangskrav

til hovedforløbene.

19


20

Grundforløbspakker for dig med studie- eller erhvervserfaring

HG - Turbo

- tag grundforløbet på et år

Såfremt du har de forudsætninger, der skal til for at

gennemføre et kortere grundforløb, kan du starte på

1-årigt grundforløb.

Fag Niveau

• Dansk C

• Engelsk C

• Erhvervsøkonomi C

• Informationsteknologi C

• Salg og service C

• Samfundsfag D

• Tysk E

Realkompetencevurdering

Inden optagelse skal skolen foretage en realkompeten-

cevurdering. Det er vigtigt, at vi får et fyldigt billede af,

hvad du tidligere har beskæftiget dig med. Du skal der-

for skrive en præsentation af dig selv. Præsentationen

skal indeholde følgende:

• Personlige data (navn, alder etc.)

• Uddannelse

- her kan du også nævne eventuelle afbrudte uddannelser

• Kurser

• Beskæftigelse

• Uddannelsesønsker

• Fortæl om dig selv

- Beskriv nogle af dine stærke og svage sider

- Hvilke fritidsinteresser har du?

- Hvordan forestiller du dig, at det vil være at gå på

handelsskolen?

- Hvad vil være let for dig - hvad vil du have vanskeligere

ved?

- Er der forhold i dit privatliv, der kan støtte dig i uddannelsen

eller gøre det vanskeligt?

- Andet vi skal vide...

Du skal vedlægge dokumentation for tidligere uddan-

nelse, beskæftigelse m.v.


Efter folkeskolen har jeg haft forskellige jobs

som bl.a. opvasker, fodermester og hestepas-

ser. Jeg gik også i gang med en uddannelse som

autolakerer, men det var ikke rigtig mig. Jeg

stod derfor uden uddannelse, da jeg hørte om

HG-Turbo – en uddannelse, der levede lige op til

mine mål og ønsker.

Jeg blev da også hurtigt begejstret for det høje

faglige niveau og det gode sociale miljø på han-

delsskolen. At komme hurtigt ud på arbejds-

markedet er meget vigtigt for mig, og derfor

passer det koncentrerede korte grundforløb

perfekt til mig. Min drøm er at blive selvstæn-

dig med egen virksomhed – akkurat som begge

mine forældre.

Suzi Stokholm Jørgensen, afsluttet HG-Turbo

21


22

10. klasse - butik, handel og administration

- kom hurtigt i gang med en karriere i erhvervslivet

Aalborg Kommunes 10. klasse center og Aalborg Han-

delsskole tilbyder dig et skoleår, hvor 10. klasse er kom-

bineret med fag fra handelsskolens grundforløb.

Du får de obligatoriske 10. klasses fag:

• Dansk

• Engelsk

• Matematik

Du får også fag fra handelsskolen, så du er godt i gang

med dit grundforløb:

• Salg og service

• Erhvervsøkonomi

• It

• Iværksætteri

Et år med fokus på din udvikling, hvor dit faglige niveau

styrkes og dine personlige kompetencer udvikles.


Internationalisering

- oplev verden med HG

Som elev på Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannel-

ser har du rig mulighed for at få international erfaring.

På dit andet år (HG2) kan du fx følge undervisningen

på et college, komme i virksomhedspraktik i en uden-

landsk virksomhed, deltage i et udvekslingsprogram el-

ler tage et guideskoleophold i Spanien. Mulighederne

er mange. Derved styrker du dine internationale, faglige

og personlige kompetencer – områder, som virksomhe-

derne efterspørger.

Længden af opholdene varierer fra få dage op til fire

uger, og du har selv mulighed for at vælge mellem for-

skellige ophold og destinationer flere steder i Europa og

USA.

Desuden har du hvert år mulighed for at komme på stu-

dietur af en uges varighed i Europa.

23


24

HG erhvervsuddannelser

- og det sociale livAktivitetsdag - HG1

På Aalborg Handelsskole vil vi gerne have et godt og

trygt skolemiljø. Derfor arrangerer vi hvert år en række

spændende faglige aktiviteter: fællesarrangementer,

ekskursioner, temadage og debatter. Vi har også for-

skellige sociale arrangementer som idrætsdage, fre-

dagscafe, temafester og gallafest. Det sociale miljø skal

være med til at gøre studietiden til en positiv oplevelse.

Begge afdelinger har et elevråd, som inddrages i de

mange arrangementer.

På skolen findes også gode faciliteter, der kan benyttes

i frikvartererne - herunder Nintendo Wii, pool, bordfod-

bold, basketbolde m.v.

Tjek vores

og følg med i hverdagen på HG

http://elev.ah.dk

Find os også på:

elevsite

www.facebook.com/ahstrandvejen

www.facebook.com/ahlangagervej

Modeshow

www.youtube.com/ahstrandvejen

www.youtube.com/ahlangagervej

Fodboldturnering


Minibærbar

Som elev på grundforløbet har du mulighed for at leje

en bærbar computer. Prisen er yderst fordelagtig - pt. er

den på 400 kr. om året.

Computeren indeholder de fleste relevante program-

mer og er derfor ideel i undervisningen eller hjemme

til f.eks. lektier og hjemmearbejde. Overalt på skolen er

der installeret trådløst netværk, så du har mulighed for

at gå på nettet og søge informationer i forbindelse med

f.eks. gruppearbejde. Ønsker du ikke at leje en bærbar

computer af skolen, skal du medbringe din egen for at

kunne følge med i undervisningen.

Sund mad

Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde

og lune retter samt læskedrikke. Kantinen har en kost-

politik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale

om sund mad. Dette er med til at sikre, at du hver dag

kan købe en varieret, sund og ernæringsrigtig mad.

Gallafest

Langagervej 16

Strandvejen 25

Let’s SHARE

Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og

Engagement. Fem små ord, der både lever hver for

sig og i tæt samspil. Hver især er de med til at for-

tælle historien om alt det, der danner grundlag for

hverdagen på Aalborg Handelsskole. De uskrevne

regler, måden at behandle hinanden på og forvent-

ninger til god opførsel - både over for gæster og

dem, der har deres daglige gang på skolen. Vi kal-

der dem SHARE, fordi vi tror på, at man når længst,

når alle arbejder sammen om at føre værdierne ud

i livet.

25


26

Praktisk info

Hvordan søger du?

HG er et tilbud til alle, der har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Uddannelsen retter sig mod alle, uanset om du opfatter

dig selv som praktisk anlagt eller bogligt orienteret.

Hvis du går i folkeskolen, skal du i samarbejde med din

UU-vejleder udfylde et ansøgningskema. Har du afslut-

tet folkeskolen, kan du downloade et ansøgningsskema

på www.optagelse.dk eller på www.ah.dk.

Husk at vedlægge uddannelsesplan og karakterer fra

folkeskolen.

Studiestart

Alle grundforløbspakker udbydes på Aalborg Handels-

skole med start i august. I januar optages der elever til

det 2-årige grundforløb med profil samt HGS.

Hvad koster det?

Undervisningen og bøger er gratis – bortset fra lomme-

regner, som du selv skal anskaffe og leje af minibærbar.

Desuden vil du blive opkrævet 200 kr. årligt til dækning

af omkostninger til print og kopier. Herudover kan der

være udgifter til studieture til udlandet eller ekskursio-

ner i Danmark.

Hvis du bruger offentlige transportmidler (bus og tog) til

skole, kan du med fordel bestille et uddannelseskort på

www.uddannelseskort.dk.

SU og løn

På grundforløbet kan du søge SU efter gældende reg-

ler, mens du på hovedforløbet vil få udbetalt løn fra dit

praktiksted. Læs mere på www.minSU.dk. Er du i stedet

optaget i skolepraktik, får du udbetalt en ydelse, der ca.

svarer til din SU.


Videreuddannelse og vejledning

Muligheder for videreuddannelse

Med en 4-årig erhvervsuddannelse har du mulighed for

at uddanne dig videre til f.eks. markedsføringsøkonom,

serviceøkonom eller handelsøkonom. Hvis du vil læse

videre, skal du opfylde bestemte faglige krav. Det er

derfor en god ide, at du snakker med din studievejleder

om, hvilke fag og niveauer din HG skal sammensættes

af.

Studievejledere

Har du spørgsmål til uddannelsen? Vil du vide mere om

praktikpladser eller økonomi? Eller vil du høre mere om

dine muligheder efter HG-uddannelsen? Hos studievej-

lederne kan du få svar på dine spørgsmål. Vi hjælper dig

samtidig med at sammensætte dit uddannelsesforløb,

så det passer til dine mål.

Mere information

Få mere at vide om HG på Aalborg Handelsskoles

hjemmeside www.ah.dk. Du er også velkommen til at

kontakte skolens studievejledere eller deltage i vores

orienteringsmøder/Åben Skole-arrangementer. Endelig

kan du også få mere at vide om HG hos Ungdommens

Uddannelsesvejledning (UU). Vejledningen gives nor-

malt på din folkeskole eller hos UU, hvis du ikke går i

folkeskole.

På www.ug.dk kan du også finde informationsmate-

riale, der kan hjælpe dig med valg af uddannelse og

erhverv - fx karriereportrætter og beskrivelser af de job,

som HG kan føre til.

Studievejledere på Strandvejen

Kirsten Østergaard Nielsen

Tlf. 9936 4621 - kon@ah.dk

Anne Hvid Paulsen

Tlf. 9936 4624 - ahp@ah.dk

Dorthe Dokkedahl

Tlf. 9936 4622 - dbd@ah.dk

Studievejledere på Langagervej

Charlotte Rosendahl

Tlf. 9936 4763 - cro@ah.dk

Mette Nøhr

Tlf. 9936 4764 - men@ah.dk

27


Start erhvervskarrieren med en HG-uddannelse

Kunne du tænke dig at arbejde inden for detail, handel, kontor eller events?

Drømmer du om at starte egen virksomhed eller butik? I alle tilfælde er erhvervsuddannelserne

på Aalborg Handelsskole din vej til et spændende job og karriere.

Uddannelserne giver dig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt,

og du kommer til at arbejde med opgaver i samarbejde med det nordjyske erhvervsliv.

Kort sagt - Aalborg Handelsskole uddanner dig til erhvervslivet!

Velkommen til ORIENTERINGSMØDE og ÅBEN SKOLE

Orienteringsmøder:

Strandvejen:

Lørdag den 17. november 2012 kl. 11.00 - 13.00

Mandag den 4. februar 2013 kl. 19.00 - 21.00

Åben Skole:

Åben Skole på Langagervej - Adventsbazar:

Torsdag den 29. november 2012 - kl. 16.00 - 19.00

Åben Skole på Strandvejen - Julebazar:

Torsdag den 13. december 2012 - kl. 14.00 - 17.00

Åben Skole på Langagervej - Forårsmesse:

Torsdag den 21. marts 2013 - kl. 12.00 - 15.00

HG - Strandvejen

Strandvejen 25

9000 Aalborg

Tlf. 9936 4630

www.ah.dk

HG - Langagervej

Langagervej 16

9220 Aalborg Øst

Tlf. 9936 4792

Hvad er Åben Skole?

Besøg vores HG-afdelinger når der afholdes Åben Skole.

Det sker i forbindelse med skolens adventsbazar,

julebazar og forårsmesse. Her kan du møde elever

og opleve deres kreative arbejde. Samtidig kan du se,

hvordan de arbejder praksisorienteret med fag som

salg og service, markedsføring, dekoration og meget

mere... Det hele er arrangeret af eleverne.

Til Åben Skole kan du også møde studievejledere og

lærere, der alle står parate til at fortælle mere om HGuddannelsen

og dine muligheder efter HG.

Mød os også på Uddannelse Uden Grænser d. 23. - 24. januar 2013 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

More magazines by this user
Similar magazines