Grønt Råds møde marts 2010 - Ballerup Kommune

ballerup.dk

Grønt Råds møde marts 2010 - Ballerup Kommune

Referat

af møde i Grønt Råd 2/3. – 2010

BY- OG ERHVERVSUDVIKLING

Deltagere:

Birgit Dahl, Jan Brøns (suppl. for Ove Munch), Hans Ole Bill-Jessen,

Steen Bakhøj, Keld Nørgaard, Jens Ohlsson, Rune Sørensen, Mads

Bo Andersen, Gert Gyldvig, Søren Jensen, Christian Halgaard, Birthe

Kramhøft, Helle Tiedemann, Peter Bendix samt

Lone Schock (By- & Erhvervsudvikling), Arne Schøller Larsen (Miljø

& Teknik), Morten Wiese (By- & Erhvervsudvikling) og Peter Juul

ref. (By- og Erhvervsudvikling).

Fra 18.45 Bjarne Frimann Skov og fra 19.45 Tonny Rönnborg deltog

fra pkt 6 behandling af ansøgning 2 (suppl. for Astrid Busk Sørensen).

Afbud fra:

Per Mortensen, Viggo Ulderup, Astrid Hermansen

1. Godkendelse af referat fra møde i Grønt Råd d. 24/11 – 2009

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Meddelelser

4. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg

Intet nyt

Formanden meddelte at Tonny Rönnborg – suppleant for

Astrid Busk Sørensen ville komme senere.

Havde deltaget i møde om koordinering af store cykeldag,

som finder sted d. 13. juni

Har deltaget i møde om en rapport fra COWI om cykelrutenettet

i Ballerup , og har givet kommentarer til denne.

Dato: 10. marts 2010

Tlf. dir.: 4477 2284

E-mail: ptj@balk.dk

Kontakt: Peter Juul

Sagsnr: 2010-2484

Dok.nr: 2010-47565


5. Årets miljøpris

Mads Bo Andersen og Astrid Busk Sørensen blev genvalgt

til dommerkomitéen som repræsentanter fra Grønt Råd

Der kom indholdsmæssige forslag til plakaten for miljøprisen.

Der blev udtrykt ønske om at plakaten sendes til grønt

råds medlemmer og lægges som PDF på hjemmesiden, så

medlemmerne selv kan printe den ud til deres bagland.

Grønt Råds medlemmer orienteres pr. mail når plakaten

er klar.

6. Ansøgninger til Grønt Råds pulje

Hans Ole Bill-Jessen undlod at stemme om puljeansøgningerne,

idet han selv havde del i ansøgning om udryddelse

af Japansk Pileurt, han forlod lokalet under behandlingen

af ansøgningen.

1. Ansøgning om skillevæg/døre til Egebjerg Fælleshus

Ansøgningen blev afvist, med 10 stemmer mod, 2 undlod

at stemme.

2. Ansøgning om penge til indkøb af skraldespande til Kræmmerfestivalen

Ansøgningen på 14.000 kr. blev bevilliget, med 12 stemmer

for, 1 undlod at stemme. Ballerup Kræmmerfestival

opfordres til at dele skraldespandene med andre arrangementer.

3. Ansøgning om tilskud til oprettelse af genbrugsplads i Nyttehaveforeningen

Råmosen

Ansøgningen blev bevilliget med op til 20.000 kr. med 12

stemmer for, 1 undlod at stemme. Bevillingen blev betinget

af at de nødvendige tilladelser bliver givet, og at der

udarbejdes en bedre formidlingsplan.

4. Ansøgning om tilskud til forsøg med udryddelse af Japansk Pileurt i

Møllemosen

Ansøgningen blev bevilget med 30.000 kroner, med 11

stemmer for, 1 undlod at stemme. Bevillingen blev betinget

af, at der udarbejdes en bedre formidlingsplan.

7. Valg til Grønt Råd 14. september

Forretningsordenen blev drøftet. En tilrettet forretningsorden

forelægges Grønt Råd på det næste møde.

Til brug for evalueringen af Grønt Råds aktiviteter blev

der udtrykt ønske om et evalueringsskema med forskellige

kategorier såsom sekretariatsbetjening, aktiviteter,

høringsprocesser, inddragelse af rådet i diverse sager

mm.

Flere gav udtryk for tilfredshed med at Grønt Råd var blevet

godt involveret i udformningen af politikker mm.

Hvad valgoptakten angår, blev der udtrykt ønske om produktion

af en plakat, der viser hvor Grønt Råd har indflydelse,

og der kom en idé om at få Ballerup Bladet til at

Side 2


skrive om, hvad Grønt Råd har gjort og kan gøre, eventuelt

gennem interviews med rådsmedlemmer.

Hvad valgaftenen angår, blev det debatteret, hvordan alle

der opstiller kan opnå tilstrækkelig taletid samt hvordan

vi finder en lige så god oplægsholder som sidst.

8. Orientering om Statens vandplaner efter miljømålsloven

Morten Wiese orienterede om emnet. Vandplanerne forventes

at komme i offentlig høring efter sommeren, og

Grønt Råd inddrages i høringsarbejdet til den tid.

9. Orientering om Ballerup Kommunes miljøpolitik

Peter Juul orienterede om arbejdet med miljøcertificering

af Ballerup Kommune som virksomhed i miljøledelsessystemet

EMAS

10. Orientering om endelig vedtagelse af Indsatsplan for bekæmpelse af

kæmpe-bjørneklo.

Arne Schøller Larsen orienterede om indsatsplanen.

11. Orientering om endelig vedtagelse af affaldsplan

Arne Schøller Larsen orienterede om affaldsplanens vedtagelse,

og uddelte handleplan.

Der blev herunder forklaret om projekt om henkastet affald,

om en 0-punktsmåling (en måling af hvor meget affald

der findes på en lokalitet før der iværksættes initiativer

til en reduktion af mængden), og om en skodkampagne,

som der kommer mere information om.

12. Orientering om endelig vedtagelse af Klimaplanen

Lone Schock orienterede om klimaplanen, som er blevet

ændret på en række punkter, blandt andet på baggrund

af Grønt Råds høringssvar. En klimahandleplan for i år

sendes ud med dette referat. Selve klimaplanen sendes

ud når den er vedtaget i KMB.

13. Idéskitse i forbindelse med tunnel/bro over Frederikssundsvej

Jens Ohlsson gennemgik en idéskitse over dels passagen

af Frederikssundsvej, men mest om en omlægning af regional

cykelrute 69 gennem Ballerup. Arbejdsgruppen giver

idéen videre til Miljø & Teknik.

14. Evt.

Søren Jensen påpegede at det var en idé at deltage med

en stand på Ballerup Kræmmermarked for at gøre opmærksom

Grønt Råds arbejde, der var ikke umiddelbar

interesse for dette forslag.

Mads Bo Andersen omdelte klistermærker som var blevet

produceret i anledning af et projekt om affaldssortering,

som var støttet af Grøn Råd.

Mads Bo Andersen gjorde opmærksom på skiløjperne i

Ballerup, som denne vinter har været gode at køre på

Peter Bendix bad om at referaterne fra Grønt Råds møder

sendes til suppleanterne, dette gøres fremover.

Peter Bendix orienterede om dat han havde svaret på det

brev Grønt Råd fik forelagt på forrige møde omhandlende

Side 3


Grønt Råds pulje og forskellige forhold i Harrestrup Ådal.

Gert Leif Gyldvig gjorde opmærksom på at visse stiskilte i

Ballerup ikke er i god stand. Arne Schøller Larsen opfordrede

til at melde de konkrete problemer ind via hjemmesiden

www.ballerup.dk - Balkort – borgerindberetning -

vejforhold.

Bjarne Frimann Skov gjorde opmærksom på DN’s store

affaldsdag der finder sted d. 18 april. Der blev udtrykt interesse

fra Grønt Råds medlemmer om deltagelse. Mødestederne

er i år på Brydegården i Måløv, Skovlunde Bypark,

og foran Rådhuset.

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines