06.09.2013 Views

Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle

Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle

Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beskæftigelse</strong>, <strong>deltagelse</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong><br />

- regeringens handlingsplan for at<br />

nedbryde kønsbestemte barrierer <strong>til</strong><br />

uddannelse, arbejde <strong>og</strong> foreningslivet<br />

blandt kvinder <strong>og</strong> mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk<br />

Regeringen<br />

December 2005


<strong>Beskæftigelse</strong>, <strong>deltagelse</strong> <strong>og</strong><br />

<strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong><br />

- regeringens handlingsplan for at<br />

nedbryde kønsbestemte barrierer <strong>til</strong><br />

uddannelse, arbejde <strong>og</strong> foreningslivet<br />

blandt kvinder <strong>og</strong> mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk<br />

Regeringen<br />

December 2005


<strong>Beskæftigelse</strong>, <strong>deltagelse</strong> <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong><br />

- regeringens handlingsplan for at nedbryde kønsbestemte barrierer <strong>til</strong><br />

uddannelse, arbejde <strong>og</strong> foreningslivet blandt kvinder <strong>og</strong> mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk<br />

Udgiver:<br />

Minister for <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling<br />

Holmens Kanal 22<br />

1060 København K<br />

Tlf.: 33 92 33 11<br />

Fax: 33 91 31 15<br />

E-post: <strong>lige</strong>@<strong>lige</strong>.dk<br />

Copyright:<br />

Minister for <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling<br />

ISBN: 87-91292-51-4<br />

Elektronisk ISBN: 87-91292-52-2<br />

Publikationen er <strong>til</strong>gænglig på minister for <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>lings hjemmeside<br />

www.<strong>lige</strong>.dk


Indholdsfortegnelse<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>, <strong>deltagelse</strong> <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong> 3<br />

1.0 Indledning 5<br />

1.1 Regeringens mål 6<br />

2.0 Indsatsområde: Kønsroller <strong>og</strong> fordomme 8<br />

2.1 Regeringens mål 8<br />

2.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta 8<br />

2.3 Indsatser i forhold <strong>til</strong> kønsbestemte fordomme 10<br />

2.4 Indsatser i forhold <strong>til</strong> kønsroller i familierne 11<br />

3.0 Indsatsområde: Uddannelse 13<br />

3.1 Regeringens mål 13<br />

3.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta 14<br />

3.3 Indsatser på grundskoleområdet 15<br />

3.4 Indsatser på vejledningsområdet 18<br />

3.5 Indsatser i forhold <strong>til</strong> ungdomsuddannelser <strong>og</strong> de videregående<br />

uddannelser 20<br />

4.0 Indsatsområde: <strong>Beskæftigelse</strong> 25<br />

4.1 Regeringens mål 25<br />

4.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta 26<br />

4.3 Indsatser i forhold <strong>til</strong> at sikre, at køn <strong>og</strong> etnicitet ikke er en barriere<br />

for, at kvinder <strong>og</strong> mænd, der i lang tid har stået uden for arbejdsmarkedet,<br />

kommer <strong>til</strong>bage på arbejdsmarkedet 27<br />

4.4 Indsatser i forhold <strong>til</strong> udviklingsaktiviteter på beskæftigelsesområdet 29<br />

4.5 Indsatser i forhold <strong>til</strong> mainstreaming af beskæftigelsesindsatsen 32<br />

4.6 Indsatser i forhold <strong>til</strong> fremme af iværksætteri 33<br />

5.0 Indsatsområde: Foreningslivet 35<br />

5.1 Regeringens mål 35<br />

5.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta 36<br />

5.3 Indsatser i forhold <strong>til</strong> at støtte frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> foreninger <strong>til</strong> at<br />

fremme <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for et aktivt fritidsliv 37<br />

5.4 Indsatser i forhold <strong>til</strong> kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger med<br />

anden etnisk baggrund end dansk, der ikke tid<strong>lige</strong>re har deltaget i<br />

foreningslivet 40<br />

Litteraturliste 44


1.0 Indledning<br />

Vi er i Danmark kommet langt med integrationen gennem en fast <strong>og</strong> fair udlændingepolitik,<br />

men indsatsen for øget beskæftigelse, <strong>deltagelse</strong>, <strong>og</strong> for <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>til</strong><br />

<strong>alle</strong> skal fortsat styrkes. Derfor indgik regeringen <strong>og</strong> Dansk Folkeparti i juni 2005 en<br />

aftale om udmøntningen af integrationsaftalen ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>”.<br />

I aftalen indgår et ambitiøst mål om at bringe ekstra 60.000 personer i beskæftigelse<br />

frem mod 2010. Det skal blandt andet nås ved at få op <strong>til</strong> 25.000 flere flygtninge,<br />

indvandrere <strong>og</strong> efterkommere i arbejde. En væsentlig forudsætning for, at<br />

indvandrere <strong>og</strong> efterkommeres <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> arbejdsmarkedet på sigt kan forbedres<br />

markant, er uddannelse. Derfor er et mål i regeringsgrundlag II, Nye Mål, at flere<br />

unge - i 2015 mindst 95 % af en ungdomsårgang - skal have en ungdomsuddannelse.<br />

Der skal i denne forbindelse gøres en særlig indsats for, at unge kvinder <strong>og</strong> mænd<br />

med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en uddannelse.<br />

Liges<strong>til</strong>ling mellem kønnene <strong>og</strong> integration af både kvinder <strong>og</strong> mænd i uddannelsessystemet<br />

<strong>og</strong> på arbejdsmarkedet er centralt både for dansk økonomi, for sammenhængskraften<br />

i det danske samfund <strong>og</strong> for den enkeltes frie <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong>.<br />

Ved at fjerne kønsbestemte barrierer for integration skal denne handlingsplan bidrage<br />

<strong>til</strong> at kvalificere <strong>og</strong> effektivisere indsatsen yder<strong>lige</strong>re, bl.a. i de initiativer,<br />

der fremgår af regeringens integrationsplan: ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>”.<br />

Selvom rigtig mange kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger med anden etnisk baggrund<br />

end dansk klarer sig godt i Danmark, viser statistikken d<strong>og</strong> samtidig, at de klarer<br />

sig dår<strong>lige</strong>re i det danske uddannelsessystem end etniske danskere. De har en svagere<br />

<strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> arbejdsmarkedet <strong>og</strong> deltager mindre i foreningslivet.<br />

Målgruppen for denne handlingsplan er kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger med<br />

oprindelse i ikke-vest<strong>lige</strong> lande. Denne gruppe møder ofte barrierer, der hindrer<br />

<strong>deltagelse</strong> i det danske samfund på <strong>lige</strong> fod med andre. En del af de barrierer er<br />

afhængige af køn. Diversiteten i målgruppen er stor, <strong>og</strong> der eksisterer forskelle alt<br />

efter køn, oprindelsesland, opholdstid i Danmark <strong>og</strong> forældres uddannelsesbaggrund.<br />

Regeringen vil med handlingsplanen sikre, at etnicitet, køn <strong>og</strong> <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling indarbejdes<br />

i kerneområderne inden for beskæftigelsesindsatsen, i uddannelsessystemet <strong>og</strong> i indsatsen<br />

i foreningslivet - <strong>og</strong> dermed gøre integrationsindsatsen endnu bedre.<br />

Samtidig vil regeringen forstærke arbejdet med køn <strong>og</strong> etnicitet med en række initiativer<br />

på de områder <strong>og</strong> i forhold <strong>til</strong> de målgrupper, hvor behovet er særligt stort.<br />

5


1.1 Regeringens mål<br />

Det er regeringens mål med handlingsplanen:<br />

• at kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk ikke hindres i<br />

deres frie valg <strong>og</strong> mulighed for <strong>deltagelse</strong> i samfundet på grund af kønsbestemte<br />

fordomme eller barrierer<br />

• at drenge <strong>og</strong> piger uanset etnisk baggrund får forudsætninger i grundskolen<br />

for at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder for at træffe et relevant,<br />

frit <strong>og</strong> oplyst uddannelsesvalg. Alle unge – <strong>og</strong> mindst 95 % af en ungdomsårgang<br />

i 2015 – skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal i<br />

denne forbindelse gøres en særlig indsats for unge kvinder <strong>og</strong> mænd med<br />

anden etnisk baggrund end dansk.<br />

• at kvinder <strong>og</strong> mænd skal have <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for at komme i arbejde. Regeringen<br />

vil derfor sætte fokus på køn <strong>og</strong> etnicitet i beskæftigelsesindsatsen samt<br />

afdække <strong>og</strong> medvirke <strong>til</strong> at nedbryde evt. kønsbestemte barrierer i udmøntningen<br />

af regeringens landsdækkende integrationsinitiativ ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>”,<br />

så 25.000 flere med anden etnisk baggrund end dansk er i arbejde i 2010.<br />

• at kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger har <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for at deltage i det<br />

danske foreningsliv <strong>og</strong> have et aktivt fritidsliv uanset køn <strong>og</strong> etnicitet.<br />

Finansiering<br />

Der er ved udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat i alt 12 mio. kr. <strong>til</strong> realisering<br />

af handlingsplanen i perioden 2006 - 2009.<br />

Derudover finansieres initiativerne i handlingsplanen af satspuljemidler <strong>og</strong> drifts<strong>og</strong><br />

udviklingsmidler i de forskel<strong>lige</strong> ministerier. For initiativer, der forudsættes finansieret<br />

af satspuljemidler, tages forbehold for satspuljeordførernes efterfølgende<br />

godkendelse af iværksættelse af initiativet.<br />

6


Baggrund<br />

I 2005 udarbejdede Socialforskningsinstituttet rapporten: ”Køn, etnicitet <strong>og</strong> barrierer for integration. Fokus på<br />

uddannelse, arbejde <strong>og</strong> foreningslivet” for <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>lingsministeren. Rapporten opsamler eksisterende viden om<br />

kønsrelaterede barrierer for integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet, i uddannelserne <strong>og</strong> i foreningslivet.<br />

LG Insight har desuden for ministeren for flygtninge, indvandrere <strong>og</strong> integration udarbejdet rapporten<br />

”Interesser <strong>og</strong> holdninger <strong>til</strong> arbejde Fokus på indvandrerkvinder <strong>og</strong> beskæftigelsesindsatsen”, på baggrund<br />

af interview med tyrkiske kvinder.<br />

Hvis ikke andet er anført, er rapporterne baggrund for handlingsplanens henvisninger <strong>til</strong> forskningsresultater.<br />

Gennemgående beskriver de to undersøgelser to hovedbarrierer for integration, der er relaterede <strong>til</strong> køn <strong>og</strong> kønsroller:<br />

Kønsrollemønstre<br />

Kønsrollemønstre i familier med anden etnisk baggrund end dansk kan være medvirkende <strong>til</strong>, at kvinder <strong>og</strong><br />

mænd får bestemte roller, som begrænser deres <strong>muligheder</strong> for <strong>deltagelse</strong> i samfundslivet.<br />

Kvindens eventuelle arbejde betragtes i n<strong>og</strong>le familier som sekundært af manden/familien. Familiemønster,<br />

kønsrollemønster <strong>og</strong> værdier mm. er ikke altid indrettet på, at kvinderne ved siden af en stor arbejdsbelastning<br />

i hjemmet <strong>og</strong>så skal være udearbejdende.<br />

Selvom der sker ændringer over generationer, i forhold <strong>til</strong> fx. accept af kvindernes <strong>deltagelse</strong> i uddannelse <strong>og</strong><br />

beskæftigelse, kan patriarkalske kønsrollemønstre medføre, at kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger fastholdes i<br />

bestemte roller, hvor kvinderne ofte har hovedansvaret for familien, <strong>og</strong> manden har forsøgerrollen.<br />

Samtidig betyder koncentrerede boligområder med mange indvandrere, at der kan opstå et par<strong>alle</strong>lsamfund,<br />

hvor kvinder kan leve en afsondret <strong>til</strong>værelse i forhold <strong>til</strong> det danske samfund, fordi der i deres egen familie<br />

sættes rammer for kvindernes <strong>muligheder</strong>.<br />

Også tid<strong>lige</strong> ægteskaber har betydning for færdiggørelse af en uddannelse eller anvendelse af uddannelsen på<br />

arbejdsmarkedet - for både unge kvinder <strong>og</strong> unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Dermed fastholdes<br />

både kvinder <strong>og</strong> mænd i kønsroller, hvor de unge mænd tidligt får en forsørgerrolle, mens de unge kvinder forventes<br />

tidligt at få børn <strong>og</strong> være hjemmegående.<br />

Kønsbestemte fordomme <strong>og</strong> diskrimination<br />

Både kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger med anden etnisk baggrund end dansk oplever kønsbestemte fordomme<br />

<strong>og</strong> diskrimination fra det omgivende samfund. De fordomme <strong>og</strong> den oplevede diskrimination, hhv. kvinder <strong>og</strong><br />

mænd med anden etnisk baggrund end dansk møder, er forskel<strong>lige</strong>.<br />

Mænd oplever i højere grad end kvinderne, at de bliver diskriminerede på arbejdsmarkedet. Mænd oplever desuden,<br />

at de ofte <strong>til</strong>skrives aggressivitet, mandschauvinisme <strong>og</strong> kriminalitet, mens kvinderne oplever at møde<br />

fordommene som en reaktion på deres beklædning (fx. et tørklæde) eller i forhold <strong>til</strong> at være undertrykte.<br />

7


2.0 Indsatsområde: Kønsroller <strong>og</strong><br />

fordomme<br />

Liges<strong>til</strong>ling mellem kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger er en grundlæggende værdi<br />

i det danske demokrati <strong>lige</strong>som <strong>lige</strong>værd mellem mennesker uanset etnicitet <strong>og</strong><br />

kulturel baggrund.<br />

I Danmark er der derfor en lang tradition for at arbejde på at nedbryde de kønsbestemte<br />

barrierer, der forhindrer den enkelte kvinde <strong>og</strong> mand, dreng <strong>og</strong> pige i at<br />

leve det liv, de ønsker. Selvom niveauet for <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling er højt, er der d<strong>og</strong> stadig<br />

brug for en indsats. Det gælder selvfølgelig uanset etnisk baggrund.<br />

En af de store udfordringer i <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>lingsarbejdet er at få diskussionerne om <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling<br />

<strong>til</strong> <strong>og</strong>så at omfatte de kvinder <strong>og</strong> mænd med etnisk minoritetsbaggrund, der<br />

lever i mere patriarkalske familiemønstre. Også her skal både kvinder <strong>og</strong> mænd<br />

have mulighed for at leve et frit <strong>og</strong> selvstændigt liv med <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for uddannelse,<br />

beskæftigelse <strong>og</strong> <strong>deltagelse</strong> i samfundslivet. Der skal sættes gang i en<br />

positiv spiral.<br />

2.1 Regeringens mål<br />

Det er regeringens mål, at kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk<br />

ikke hindres i deres frie valg <strong>og</strong> mulighed for <strong>deltagelse</strong> i samfundet på grund af<br />

kønsbestemte fordomme eller barrierer.<br />

Regeringen vil derfor:<br />

1) Arbejde for at kønsrollemønstre i familier med anden etnisk baggrund end<br />

dansk ikke er en barriere for kvinder <strong>og</strong> mænds frie <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>deltagelse</strong> <strong>og</strong><br />

<strong>muligheder</strong> i samfundslivet.<br />

2) Arbejde for at kønsbestemte fordomme, som kvinder <strong>og</strong> mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk møder i det danske samfund, nedbrydes gennem<br />

konkrete indsatser.<br />

2.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta<br />

Mange familier med anden etnisk baggrund end dansk formår at integrere sig i det<br />

danske samfund. Mange drenge <strong>og</strong> piger <strong>til</strong>skyndes <strong>til</strong> at tage en uddannelse, <strong>og</strong><br />

ofte har begge forældre <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> det danske samfund. Samtidig bevarer<br />

mange en <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> deres egen kultur <strong>og</strong> finder en balance mellem flere normsæt.<br />

8


N<strong>og</strong>le familier finder d<strong>og</strong> ikke denne balance. De lever med et patriarkalsk familiemønster,<br />

der gør det svært for både kvinder <strong>og</strong> mænd at tage aktivt del i det<br />

danske samfundsliv. Forskning viser, at mænd med anden etnisk baggrund end<br />

dansk er mindre positivt inds<strong>til</strong>lede med hensyn <strong>til</strong> kvinders beskæftigelse uden for<br />

hjemmet <strong>og</strong> <strong>til</strong> arbejdsdelingen i hjemmet end kvinder med anden etnisk baggrund<br />

end dansk. Det er d<strong>og</strong> væsentligt at bemærke, at denne tendens <strong>og</strong>så er kendt<br />

blandt etnisk danske mænd, men at tendensen er mere fremtrædende blandt<br />

mænd med anden etnisk baggrund end dansk.<br />

Samtidig er det især moderens uddannelses- <strong>og</strong> beskæftigelsesniveau, der har betydning<br />

for børnenes mulighed for at tage en uddannelse <strong>og</strong> senere komme i beskæftigelse.<br />

Derfor er det centralt, at flere kvinder med anden etnisk baggrund<br />

end dansk deltager aktivt i samfundslivet <strong>og</strong> på den måde skaber en god cirkel, der<br />

bidrager <strong>til</strong> at bryde en negativ social arv.<br />

I familier med traditionelle kønsrollemønstre er pigerne ofte i højere grad end<br />

drengene underlagt en streng social kontrol, der begrænser deres <strong>deltagelse</strong> i<br />

mange dele af samfundslivet, herunder arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet <strong>og</strong><br />

foreningslivet. Mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk bruger meget<br />

tid på at ´forhandle´ med deres mænd om <strong>til</strong>ladelse <strong>til</strong> at deltage i fx. kurser eller<br />

<strong>til</strong> at få et arbejde uden for hjemmet. Mændene er bekymrede, når kvinderne<br />

møder fremmede mænd af hensyn <strong>til</strong> kvindernes ærbarhed.<br />

Kønsbestemte fordomme fra det omgivende samfund<br />

Generelt møder mænd med anden etnisk baggrund end dansk flere negative fordomme<br />

end kvinderne. Fordommene er oftest baseret på stereotype fores<strong>til</strong>linger<br />

om etniske minoritetsmænd som aggressive, respektløse <strong>og</strong> mandschauvinistiske,<br />

hvilket kan hindre mændene i at få praktikpladser <strong>og</strong> arbejde. Omvendt kan mændenes<br />

bevidsthed om, at de kan møde diskrimination få dem <strong>til</strong> at miste motivationen.<br />

Mændenes selvoplevede diskrimination er under <strong>alle</strong> omstændigheder større<br />

end kvindernes, <strong>og</strong> forskning tyder på, at især unge mænd oplever et stort pres for<br />

at kunne leve op <strong>til</strong> de forskelligrettede krav, der s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> dem fra familiens <strong>og</strong><br />

samfundets side.<br />

Fordommene over for de etniske kvinder er mindre udtalte <strong>og</strong> drejer sig primært<br />

om deres påklædning. Påklædning er en faktor, der kan have indflydelse på kvindernes<br />

<strong>muligheder</strong> for at komme i beskæftigelse.<br />

9


Forventningen om at ville blive diskrimineret kan hos begge køn i sig selv afholde<br />

n<strong>og</strong>en fra at søge bestemte uddannelser eller erhverv.<br />

Fælles for kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk er, at de generelt mødes med lavere forventninger<br />

<strong>til</strong> spr<strong>og</strong><strong>lige</strong> <strong>og</strong> fag<strong>lige</strong> kompetencer i uddannelsessystemet <strong>og</strong> på arbejdsmarkedet end etniske danskere.<br />

Norske <strong>og</strong> svenske undersøgelser viser: 1) at børn med etnisk minoritetsbaggrund i skolen oplever et mindre<br />

præstationspres, <strong>og</strong> at skoleklasser på forhånd klassificeres som mere eller mindre besvær<strong>lige</strong>, afhængigt af ant<strong>alle</strong>t<br />

af tospr<strong>og</strong>ede drenge, <strong>og</strong> 2) at etniske minoriteter <strong>og</strong>så kan møde kønsbestemte fordomme i det arbejdsmarkedspolitiske<br />

system, således at de <strong>og</strong>så her mødes med lavere forventninger <strong>og</strong> mere kønsbestemte <strong>muligheder</strong>,<br />

som er med <strong>til</strong> at bibeholde traditionelle kønsroller.<br />

Regeringen igangsætter følgende initiativer, der skal bidrage <strong>til</strong> at nedbryde de<br />

skitserede kønsbestemte fordomme <strong>og</strong> barrierer for integration. Initiativerne skal<br />

sikre kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> pigers frie valg <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for <strong>deltagelse</strong><br />

i det danske samfund.<br />

2.3 Indsatser i forhold <strong>til</strong> kønsbestemte fordomme<br />

Det er helt centralt for integrationen <strong>og</strong> for at sikre køns<strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling, at kvinder <strong>og</strong><br />

mænd med anden etnisk baggrund end dansk mødes som individer <strong>og</strong> ikke med fordomme,<br />

der er kønsbestemte eller på anden måde fastholdende.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• 4-årig holdningsbearbejdende kampagne om kønsbestemte fordomme <strong>og</strong><br />

kønsrollemønstre i familier med anden etnisk baggrund end dansk<br />

For at nedbryde kønsbestemte fordomme <strong>og</strong> kønsrollemønstre i familierne<br />

<strong>og</strong> for at informere <strong>og</strong> skabe debat om <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling blandt kvinder <strong>og</strong> mænd<br />

med anden etnisk baggrund end dansk, iværksættes en 4-årig kampagne om<br />

beskæftigelse, <strong>deltagelse</strong> <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong>. Kampagnen skal behandle<br />

temaer fra denne handlingsplan <strong>og</strong> aflive myter. Kampagnen skal<br />

have et genkendeligt udtryk <strong>og</strong> bidrage <strong>til</strong> at skabe diskussion <strong>og</strong> bygge bro<br />

i det danske samfund.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

10


• Debatb<strong>og</strong> om <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling, kønsroller <strong>og</strong> integration<br />

Der gives støtte <strong>til</strong> udarbejdelse af en debatb<strong>og</strong> om køns<strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling, kønsroller<br />

<strong>og</strong> integration.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

• Det nye kvindeliv i Danmark<br />

Der er ydet støtte <strong>til</strong> at gennemføre et projekt <strong>til</strong> at belyse eksempler på<br />

den vellykkede integration, som ofte ikke er synlig i integrationsdebatten.<br />

Projektet kommer <strong>til</strong> at bestå af en fotouds<strong>til</strong>ling samt digitaliseret undervisningsmateriale<br />

<strong>til</strong> elever i grundskoler, gymnasier <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>skoler for udlændinge.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen <strong>og</strong> Undervisningsministeriet<br />

2.4 Indsatser i forhold <strong>til</strong> kønsroller i familierne<br />

Hvis integrationen skal lykkes, må kønsrollemønstre i familier med anden etnisk<br />

baggrund end dansk ikke være en barriere for kvinder <strong>og</strong> mænds frie <strong>og</strong> <strong>lige</strong> <strong>deltagelse</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>muligheder</strong> i samfundslivet.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Debat om manderoller<br />

En patriarkalsk manderolle er central i mange familier med anden etnisk<br />

baggrund end dansk, <strong>og</strong> derfor skal mændene inddrages i debatten om <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling.<br />

Der igangsættes en debatrække med mænd med etnisk minoritetsbaggrund<br />

om køn, kønsroller <strong>og</strong> <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling i forhold <strong>til</strong> relationen mellem<br />

familierne <strong>og</strong> det danske samfund.<br />

Integrationsministeriet <strong>og</strong> Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

• Unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund, integration <strong>og</strong> kønsroller<br />

Ligesom mændene spiller de unge drenge en central rolle i mange etniske<br />

minoritetsfamilier. Der iværksættes et projekt, som målrettes unge drenge<br />

med anden etnisk baggrund end dansk, hvis overordnede mål er holdnings-<br />

11


earbejdning i forhold <strong>til</strong> kønsroller, uønsket ægteskabsindgåelse, genopdragelsesrejser,<br />

vold mv.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Oplysningskampagne for etniske minoritetskvinder<br />

Mange voksne etniske minoritetskvinder har et dårligt kendskab <strong>til</strong> deres<br />

rettigheder som kvinder i Danmark. Liges<strong>til</strong>lingsministeren har derfor startet<br />

en oplysningsindsats rettet mod etniske kvinder med en besøgsrække på<br />

spr<strong>og</strong>skoler. Indsatsen bliver udvidet <strong>til</strong> blandt andet boligområder <strong>lige</strong>som,<br />

der udarbejdes en pjece om kvinders rettigheder mm.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

• Forældrerollemodeller<br />

Drenge <strong>og</strong> piger med anden etnisk baggrund end dansk har <strong>lige</strong>som <strong>alle</strong> andre<br />

børn behov for forældrenes opbakning i forbindelse med skole <strong>og</strong> uddannelse.<br />

Det kan være svært, når man kommer udefra at orientere sig i<br />

det danske uddannelsessystem. Der er på den baggrund oprettet et team af<br />

forældrerollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk, hvis børn har<br />

klaret sig godt i uddannelsessystemet. Rollemodellerne skal mødes med <strong>og</strong><br />

inspirere andre forældre <strong>til</strong> at støtte deres børn i deres uddannelsesvalg,<br />

herunder med henblik på, at de unges uddannelsesvalg ikke begrænses af<br />

fastlåste kønsmæssige opfattelser hos hhv. de unge, deres forældre <strong>og</strong> på<br />

uddannelsesinstitutioner.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Forskning om mænd med anden etnisk baggrund end dansk<br />

I meget forskning om køn, etnicitet <strong>og</strong> integration er fokus rettet mod kvindernes<br />

problems<strong>til</strong>linger i forhold <strong>til</strong> fx. forpligtigelser overfor familien <strong>og</strong><br />

om kvinderne som kulturbærere. Men der er ikke forsket i kønsidentiteten<br />

for mænd med anden etnisk baggrund end dansk <strong>og</strong> i mødet mellem manderoller<br />

fra forskel<strong>lige</strong> kulturer. Derfor igangsættes forskning på området.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

12


3.0 Indsatsområde: Uddannelse<br />

Vejen <strong>til</strong> arbejdsmarkedet <strong>og</strong> dermed bedre integration går via uddannelsessystemet.<br />

En uddannelse forbedrer de unges mulighed for at opnå beskæftigelse, for at<br />

<strong>til</strong>egne sig en grundlæggende viden om samfundet <strong>og</strong> danne sociale netværk.Uddannelse<br />

er både viden, vejen <strong>til</strong> at kunne deltage i demokratiske processer <strong>og</strong> en<br />

forudsætning for at indgå på <strong>lige</strong> fod i samfundet. Derfor er det helt centralt, at<br />

<strong>og</strong>så drenge <strong>og</strong> piger med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en uddannelse.<br />

Mange unge kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk gør det godt<br />

i det danske uddannelsessystem, særligt efterkommere. Men der er stadig en stor<br />

gruppe unge kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke klarer<br />

sig godt i grundskolen, <strong>og</strong> som falder fra i ungdomsuddannelserne – det gælder<br />

særligt drengene.<br />

3.1 Regeringens mål<br />

Det er regeringens mål, at drenge <strong>og</strong> piger uanset etnisk baggrund får forudsætninger<br />

i grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder for at<br />

træffe et relevant, frit <strong>og</strong> oplyst uddannelsesvalg. Alle unge – <strong>og</strong> mindst 95 % af<br />

en ungdomsårgang i 2015 – skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal i<br />

denne forbindelse gøres en særlig indsats for unge kvinder <strong>og</strong> mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk.<br />

Regeringen vil derfor:<br />

1. Sikre at både drenge <strong>og</strong> piger uanset etnisk baggrund får en grunduddannelse,<br />

der giver <strong>til</strong>strække<strong>lige</strong> fag<strong>lige</strong> <strong>og</strong> person<strong>lige</strong> kompetencer <strong>til</strong> at<br />

kunne gennemføre en ungdomsuddannelse <strong>og</strong> eventuelt efterfølgende en<br />

videregående uddannelse.<br />

2. Kvalificere uddannelses- <strong>og</strong> erhvervsvejledningen så den i højere grad end<br />

i dag medvirker <strong>til</strong> at sikre, at unge kvinder <strong>og</strong> mænd uanset etnicitet<br />

foretager et relevant, frit <strong>og</strong> oplyst uddannelsesvalg. Vejledningen skal<br />

bidrage <strong>til</strong> at fremme det brede uddannelsesvalg <strong>og</strong> fx. modvirke den generelle<br />

tendens, at unge træffer kønsspecifikke uddannelsesvalg.<br />

13


3. Fastholde unge kvinder <strong>og</strong> mænd uanset etnicitet i at gennemføre påbegyndt<br />

uddannelse med henblik på, at de efterfølgende opnår en stabil <strong>til</strong>knytning<br />

<strong>til</strong> arbejdsmarkedet.<br />

Af regeringens integrationsplan ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” fremgår, at der skal sættes<br />

øget fokus på uddannelse. Ingen unge bør forlade folkeskolen <strong>til</strong> ingenting <strong>og</strong> begynde<br />

deres voksne liv på kontanthjælp. Med henblik på at forbedre de unges beskæftigelses<strong>muligheder</strong><br />

skal <strong>alle</strong> unge hjælpes i gang med en relevant uddannelse.<br />

For at fremme effekten af ”En ny chance for <strong>alle</strong>” yder<strong>lige</strong>re skal kønsbestemte<br />

barrierer nedbrydes, således at det sikres, at drenge <strong>og</strong> piger uanset etnicitet forlader<br />

grundskolen med <strong>til</strong>strække<strong>lige</strong> grundlæggende færdigheder med henblik på<br />

efterfølgende at påbegynde <strong>og</strong> gennemføre en uddannelse. For at sikre en effekt<br />

af indsatserne er der behov for særlig fokus på drenge med etnisk minoritetsbaggrund.<br />

3.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta<br />

Uddannelsesniveauet er lavere for kvinder end for mænd blandt indvandrere, der<br />

er kommet <strong>til</strong> Danmark som voksne. Omvendt klarer piger, der er kommet <strong>til</strong> landet<br />

som børn eller er efterkommere sig bedre end drengene. Dermed følger de det<br />

mønster, der <strong>og</strong>så gælder for unge generelt: En større andel af piger end drenge<br />

klarer sig godt i uddannelsessystemet <strong>og</strong> fuldfører i højere grad en ungdomsuddannelse.<br />

Den mest markante forskel på drenge <strong>og</strong> piger er den store andel af drenge<br />

med anden etnisk baggrund, der falder fra ungdomsuddannelserne. Det er især et<br />

problem på erhvervsuddannelserne.<br />

Unge træffer generelt relativt kønsspecifikke uddannelsesvalg. Det vil sige, at de<br />

vælger uddannelser, der retter sig mod traditionelle ”kvinde- <strong>og</strong> mandefag”. Tendensen<br />

er mest udtalt blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. En af årsagerne<br />

er forældrenes <strong>og</strong> de unges manglende kendskab <strong>til</strong> <strong>muligheder</strong>ne i det<br />

danske uddannelsessystem. En medvirkende årsag kan imidlertid <strong>og</strong>så være en<br />

mere kønstraditionel erhvervsvejledning netop <strong>til</strong> denne gruppe unge. Manglende<br />

kendskab <strong>til</strong> uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet <strong>og</strong> traditionelle opfattelser af<br />

erhvervsvalget kan medføre indsnævrede valg<strong>muligheder</strong> for den enkelte.<br />

Der eksisterer en række både individuelle <strong>og</strong> samfundsmæssige barrierer, der bevirker,<br />

at de unge ikke i nær så høj grad som etnisk danske unge gennemfører en<br />

uddannelse <strong>og</strong> efterfølgende finder beskæftigelse.<br />

14


SFI-rapporten peger på 5 vigtige barrierer for integration i uddannelsessystemet af drenge <strong>og</strong> piger med etnisk<br />

minoritetsbaggrund:<br />

1) Manglende spr<strong>og</strong><strong>lige</strong> kvalifikationer <strong>og</strong> fag<strong>lige</strong> færdigheder fra grundskolen<br />

2) Negativ social arv <strong>og</strong> manglende viden om uddannelsessystemet<br />

3) Diskrimination <strong>og</strong> fordomme<br />

4) Mangel på netværk, hvilket gør det vanskeligt at få en praktikplads<br />

5) Kønsrollemønstre <strong>og</strong> den sociale kontrol<br />

For at styrke uddannelsesindsatsen sættes en række initiativer i gang på henholdsvis<br />

grundskoleområdet, vejledningsområdet <strong>og</strong> ungdomsuddannelsesområdet. Initiativerne<br />

skal medvirke <strong>til</strong>, at flere unge kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk gennemfører en uddannelse.<br />

3.3 Indsatser på grundskoleområdet<br />

En forudsætning for at klare sig godt i grundskolen er at beherske dansk. Det er nøglen <strong>til</strong> kundskaber <strong>og</strong> færdigheder.<br />

Gode danskkundskaber er desuden afgørende for at kunne klare udfordringerne i det danske samfund.<br />

Derfor vedt<strong>og</strong> Folketinget i juni 2004 en ændring af folkeskoleloven, så spr<strong>og</strong>stimulering af tospr<strong>og</strong>ede småbørn<br />

med et spr<strong>og</strong>støttebehov, blev obligatorisk. Hensigten med loven er at sikre, at <strong>alle</strong> tospr<strong>og</strong>ede børn kan påbegynde<br />

skolegangen uden spr<strong>og</strong><strong>lige</strong> problemer. Med loven har regeringen desuden ønsket at styrke forældreansvaret.<br />

Dansk<strong>til</strong>egnelsen hos tospr<strong>og</strong>ede småbørn skal understøttes ved udvikling af screeningsmaterialer <strong>til</strong> vurdering<br />

af børnenes behov for obligatorisk spr<strong>og</strong>stimulering. Materialerne s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> rådighed for kommunerne i 2007.<br />

U<strong>til</strong>strække<strong>lige</strong> spr<strong>og</strong><strong>lige</strong> kvalifikationer <strong>og</strong> fag<strong>lige</strong> færdigheder fra grundskolen er<br />

en af de primære barrierer for, at etniske minoritetsunge gennemfører en ungdomsuddannelse.<br />

Det er afgørende, at både drenge <strong>og</strong> piger får det optimale udbytte<br />

af grundskolen, fagligt såvel som socialt, både med henblik på videre uddannelse<br />

<strong>og</strong> den bedst mu<strong>lige</strong> integration.<br />

Et velfungerende skole/hjem samarbejde i grundskolen med inddragelse af forældrene<br />

i deres børns skolegang er vigtigt for, at pigerne <strong>og</strong> drengene klarer sig godt<br />

i skolen. For pigernes vedkommende er det særlig vigtigt, at forældrene er trygge<br />

ved skolen, således at pigerne i højere grad får lov <strong>til</strong> at deltage i sociale aktiviteter<br />

uden for hjem <strong>og</strong> skole. For drengenes vedkommende gælder det, at forældrene<br />

skal være særligt opmærksomme på, at drengene i højere grad skal opmuntres<br />

<strong>og</strong> fastholdes i at opfylde de krav, der s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> dem, <strong>og</strong> på hvordan de kan få<br />

hjælp <strong>til</strong> lektierne.<br />

15


Regeringens initiativer er:<br />

• Oprettelse af lektiehjælpsordninger<br />

Som led i udmøntning af integrationsaftalen oprettes ca. 100 frivil<strong>lige</strong> lektiehjælpsordninger,<br />

fx. i områder med skoler, hvor der er en høj andel af<br />

tospr<strong>og</strong>ede børn. Det er en overvægt af piger, der benytter lektiehjælpsordningerne.<br />

For at fremme effekten af initiativet skal der fokuseres på i<br />

højere grad at få drenge <strong>til</strong> at deltage i lektiehjælpsordninger.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Undervisningsmateriale <strong>til</strong> skolerne om kønsroller, etnicitet <strong>og</strong> <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling<br />

Lærerne skal støttes i deres arbejde med at inddrage både etnicitet <strong>og</strong> køn<br />

i deres arbejde. Der udarbejdes undervisningsmateriale <strong>til</strong> brug for skolers<br />

undervisning om kønsroller <strong>og</strong> <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Rettigheder <strong>og</strong> pligter i skole-hjem samarbejdet<br />

Undervisningsministeriet reviderer pjecen ”Rettigheder <strong>og</strong> pligter i grundskolen”.<br />

Pjecen støtter op om samarbejdet mellem tospr<strong>og</strong>ede forældre <strong>og</strong><br />

skole ved at oplyse om skolens, forældres <strong>og</strong> elevers rettigheder <strong>og</strong> pligter.<br />

Pjecen giver <strong>lige</strong>ledes eksempler på vigtige temaer i skole-/hjem samarbejdet,<br />

hvoraf flere berører problems<strong>til</strong>linger med særlig relevans for tospr<strong>og</strong>ede<br />

piger.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Øget skole-hjem samarbejde<br />

Der er iværksat et forsøgsprojekt på en skole med en større andel tospr<strong>og</strong>ede<br />

elever, der skal øge samarbejdet mellem skole <strong>og</strong> hjem gennem blandt<br />

andet fælles hytteture for forældre <strong>og</strong> børn inden skolestart, måned<strong>lige</strong><br />

forældrecaféer med klassens lærere <strong>og</strong> lærere på hjemmebesøg hos eleverne.<br />

Projektet skal bl.a. medvirke <strong>til</strong>, at forældrene bliver trygge ved skolen,<br />

således at pigerne i højere grad får lov <strong>til</strong> at deltage i sociale aktiviteter,<br />

<strong>og</strong> at drengene i højere grad opmuntres <strong>og</strong> får hjælp <strong>til</strong> lektierne.<br />

Integrationsministeriet<br />

16


• Øget fokus på forældreansvar<br />

Der er iværksat et forsøgsprojekt på en skole med en større andel tospr<strong>og</strong>ede<br />

elever, der skal styrke forældrene, så de i højere grad bakker op omkring<br />

både drenge <strong>og</strong> pigers skolegang, bliver mere aktive i forhold <strong>til</strong> <strong>deltagelse</strong><br />

i forældremøder mm., samt at skolen opnår en indsigt i, hvilke<br />

områder den skal være særlig opmærksom på i forhold <strong>til</strong> elevernes baggrund<br />

<strong>og</strong> forudsætninger. Projektet omfatter primært de første skoleår.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Forskning i hvorfor etniske minoritetsdrenge klarer sig dår<strong>lige</strong>re i grundskolen<br />

end etniske minoritetspiger <strong>og</strong> etnisk danske drenge <strong>og</strong> piger.<br />

Under forudsætning af satspuljepartiernes <strong>til</strong>slutning afsættes der midler<br />

fra satspuljen 2007 <strong>til</strong> at iværksætte en undersøgelse med henblik på at<br />

kortlægge årsager <strong>til</strong>, at drenge fra etniske minoriteter klarer sig dår<strong>lige</strong>re<br />

end pigerne samt udarbejde forslag <strong>til</strong>, hvordan tendensen modvirkes.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Demokrativejledning<br />

Undervisningsministeriet udarbejder en demokrativejledning, som kan<br />

medvirke <strong>til</strong> at styrke undervisningen i demokratiske værdier i grundskolen<br />

<strong>og</strong> i ungdomsuddannelserne. Demokrativejledningen tager udgangspunkt i<br />

gode praksiseksempler på skoler <strong>og</strong> i kommuner med erfaring i demokratiundervisning.<br />

Vejledningen skal øge elevernes opmærksomhed på demokratiske<br />

værdier som køns<strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling, dial<strong>og</strong>, tolerance, rettigheder, pligter, ansvar,<br />

solidaritet samt ånds- <strong>og</strong> ytringsfrihed.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Materiale om SFO <strong>og</strong> fritidsaktiviteternes betydning for dansk<strong>til</strong>egnelsen<br />

Der udarbejdes materiale <strong>til</strong> tospr<strong>og</strong>ede forældre om skolefritidsordninger<br />

<strong>og</strong> fritidsaktiviteters betydning i forhold <strong>til</strong> dansk<strong>til</strong>egnelsen <strong>og</strong> dermed integrationen<br />

i det danske samfund. Materialet oversættes <strong>til</strong> de største indvandrerspr<strong>og</strong>.<br />

Det forventes, at materialet blandt andet kan medvirke <strong>til</strong> at<br />

øge tospr<strong>og</strong>ede pigers <strong>deltagelse</strong> i fritidsaktiviteter.<br />

Undervisningsministeriet<br />

17


3.4. Indsatser på vejledningsområdet<br />

Med hjælp fra uddannelsesinstitutioner, vejledere <strong>og</strong> forældre skal der sættes fokus<br />

på, at de unge piger <strong>og</strong> drenge med anden etnisk baggrund end dansk træffer<br />

relevante <strong>og</strong> oplyste uddannelsesvalg <strong>og</strong> ikke lader sig begrænse af manglende<br />

kendskab <strong>til</strong> uddannelses<strong>muligheder</strong>ne eller af normerne for traditionelle kvinde<strong>og</strong><br />

mandeuddannelser.<br />

Mange forældre med anden etnisk baggrund end dansk har vanskeligt ved at vejlede<br />

deres børn i det danske uddannelsessystems <strong>muligheder</strong>, oftest fordi forældrene<br />

ikke selv har kendskab <strong>til</strong> disse <strong>muligheder</strong>.<br />

Har forældrene ringe uddannelsesbaggrund, kan det være en væsentlig barriere<br />

for, at etniske minoritetsunge opnår samme uddannelsesniveau som etnisk danske<br />

unge. Unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk opnår i højere grad end<br />

mændene et højere uddannelsesniveau end deres forældre.<br />

Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk træffer et mere snævert uddannelsesvalg<br />

end etnisk danske unge. Der er tendens <strong>til</strong>, at de unge vælger en uddannelse,<br />

som har høj status i de unges forældres oprindelsesland, <strong>og</strong> at deres udannelsesvalg<br />

begrænses <strong>til</strong> uddannelser, som forældrene kender.<br />

Udviklingen kan d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så gå den anden vej. Der er fx. flere unge mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk, der søger optagelse på sosu-uddannelserne <strong>og</strong> dermed<br />

fungerer som mønsterbrydere for ikke kønstraditionelle uddannelses- <strong>og</strong> erhvervsvalg.<br />

Det er derfor vigtigt, at de unge ikke mødes med fordomme om hverken<br />

køn eller etnicitet <strong>og</strong> ikke fastholdes i enkelte faggrupper, men derimod støttes i<br />

et bredt uddannelsesvalg.<br />

Vejlederen spiller en vigtig rolle for de unges uddannelsesvalg. Udover at have et<br />

godt kendskab <strong>til</strong> den unges baggrund <strong>og</strong> kultur skal vejlederen være bevidst om,<br />

at vejledningen for drenge <strong>og</strong> piger måske skal have forskel<strong>lige</strong> <strong>til</strong>gange. Desuden<br />

skal vejlederen være bevidst om ikke at bringe egne kønsbestemte fordomme med<br />

ind i vejledningen, sådan at den unges lyst <strong>og</strong> viden i forhold <strong>til</strong> at vælge kønsneutralt<br />

begrænses.<br />

Med vejledningsloven, som trådte i kraft august 2004, er det fastsat, at der skal<br />

være fokus på unge, som har særlig behov for vejledning. Det vil i mange <strong>til</strong>fælde<br />

18


være unge med anden etnisk baggrund end dansk, hvor <strong>og</strong>så kønsspecifikke forhold<br />

gør sig gældende.<br />

Gode rollemodeller virker som inspiration <strong>og</strong> medvirker <strong>til</strong> at ”legitimere” uddannelsesvalg<br />

over for fx. forældre. Kampagnen Brug for <strong>alle</strong> unge under Integrationsministeriet<br />

skal medvirke <strong>til</strong>, at de unge <strong>og</strong> deres forældre bliver mere opmærksomme<br />

på de <strong>muligheder</strong>, der er i uddannelsessystemet, <strong>og</strong> at de bruger dem på<br />

<strong>lige</strong> fod med andre unge. Målet er, at unge med anden etnisk baggrund end dansk<br />

træffer et bredere uddannelsesvalg, <strong>og</strong> at de unge gennemfører en uddannelse. De<br />

<strong>og</strong> deres forældre skal vide mere om det danske uddannelsessystem <strong>og</strong> arbejdsmarked,<br />

<strong>lige</strong>som skole- <strong>og</strong> ungdomsvejledere skal have større viden om multikulturel<br />

vejledning.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Projekt Køn, etnicitet <strong>og</strong> vejledning<br />

Projektets overordnede mål er - via nye <strong>til</strong>gange <strong>til</strong> uddannelses- <strong>og</strong> erhvervsvejledning<br />

- at inkludere unge (16-25 år) fra etniske minoritetsgrupper<br />

i strategien for at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. En kønsbevidst<br />

vejledning, der <strong>og</strong>så reflekterer etnisk baggrund, vil kunne<br />

modvirke kønsstereotype valg <strong>og</strong> derigennem udvide det spektrum af<br />

fag/job, de unge kvinder <strong>og</strong> mænd orienterer sig imod. Projektet sigter<br />

mod at overvinde de kønsspecifikke <strong>og</strong> kulturelle barrierer, der fastholder<br />

etniske minoriteter i traditionelle ”kvinde- eller mandefag” <strong>og</strong> på delarbejdsmarkeder<br />

med stærk kønsmæssig arbejdsdeling. Projektet lægger<br />

vægt på at indsamle viden om etniske minoriteters vejledningsbehov <strong>og</strong> at<br />

skabe dial<strong>og</strong> mellem vejledere <strong>og</strong> forældre/unge.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Kønsaspektet som en integreret del af vejlederuddannelsen<br />

I fortsættelse af arbejdet med at oprette netværk mellem vejledere <strong>og</strong> udvikle<br />

vejledningsmetoder, der både har fokus på køn <strong>og</strong> etnicitet, skal der,<br />

som led i vejlederuddannelsen ske en opfølgning i forhold <strong>til</strong> kønsaspektet.<br />

Overfor udbydere af vejlederuddannelsen (CVU´er) gøres det gældende, at<br />

vejledningen skal ske ikke alene i relation <strong>til</strong> den enkeltes etniske baggrund,<br />

evner <strong>og</strong> behov mv., men <strong>og</strong>så i relation <strong>til</strong> kønsmæssige forhold.<br />

Indsatsen sker med henblik på, at vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre<br />

(UU’er) efterfølgende vil kunne medvirke <strong>til</strong> at nedbryde<br />

19


de sær<strong>lige</strong> kønsbarrierer, der eksisterer inden for gruppen af etniske minoritetsunge.<br />

Der er endvidere dannet et netværk blandt UU´er, bl.a. med<br />

henblik på at udveksle erfaringer, redskaber, værktøjer <strong>og</strong> best practice i<br />

forhold <strong>til</strong> køn <strong>og</strong> etnicitet i vejledningsindsatsen.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Vejledning af elever i grundskolens ældste klasser <strong>og</strong> inddragelse <strong>og</strong><br />

ansvarliggørelse af forældre i uddannelsesvejledning af 15 – 17-årige<br />

Som led i udmøntningen af Integrationsaftalen indføres styrket vejledning<br />

om uddannelsesvalg <strong>og</strong> beskæftigelse i de ældste klasser <strong>og</strong> øget inddragelse<br />

<strong>og</strong> ansvarliggørelse af forældre i uddannelsesvejledning af 15 – 17årige.<br />

For at fremme effekten af initiativet kan der tages højde for sær<strong>lige</strong><br />

kønsmæssige barrierer, herunder kønsmæssige barrierer for uddannelsesvalg<br />

<strong>og</strong> <strong>muligheder</strong> for at gennemføre en uddannelse.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Rollemodeller for et ikke-kønsspecifikt uddannelses- <strong>og</strong> erhvervsvalg<br />

Gode rollemodeller skal virke som inspiration for unge drenge <strong>og</strong> piger med<br />

anden etnisk baggrund end dansk <strong>og</strong> medvirke <strong>til</strong> at ”legitimere” deres uddannelsesvalg<br />

over fx. forældre. Kampagnen Brug for <strong>alle</strong> Unge vil fortsat<br />

tage højde for, om der er sær<strong>lige</strong> kønsmæssige barrierer, der står i vejen<br />

for n<strong>og</strong>le i øvrigt oplagte uddannelsesvalg. Fx. er det vigtigt, at de unges<br />

uddannelsesvalg ikke begrænses som følge af fastlåste kønsmæssige opfattelser<br />

hos henholdsvis de unge, deres forældre <strong>og</strong> på uddannelsesinstitutionerne<br />

mv.<br />

Integrationsministeriet<br />

3.5 Indsatser i forhold <strong>til</strong> ungdomsuddannelser <strong>og</strong> de videregående uddannelser<br />

Unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig næsten <strong>lige</strong> så godt<br />

som etnisk danske kvinder, når det drejer sig om at tage en ungdomsuddannelse.<br />

Dette gælder både for gymnasiale uddannelser <strong>og</strong> for erhvervsuddannelser.<br />

Gruppen af unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører i ringere grad end etnisk<br />

danske unge en ungdomsuddannelse. Der er statistisk set to årsager her<strong>til</strong>. For det første:<br />

16 % af unge med etnisk minoritetsbaggrund er ikke begyndt på en ungdomsuddan-<br />

20


nelse fem år efter grundskolen mod 5 % af de etnisk danske unge. For det andet frafalder<br />

unge med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad end etnisk danske unge en påbegyndt<br />

uddannelse. Opgørelser viser, at kun 71 % af unge med etnisk minoritetsbaggrund<br />

er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter, at de har<br />

afsluttet grundskolen, mod 89 % af etnisk danske unge.<br />

Der er ingen markant forskel på, i hvilken grad unge kvinder <strong>og</strong> mænd med etnisk<br />

minoritetsbaggrund påbegynder en ungdomsuddannelse. Forskellen mellem kønnene<br />

optræder på den måde, at kvinderne i højere grad end mændene fuldfører<br />

en ungdomsuddannelse. Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig næsten<br />

<strong>lige</strong> så godt som etnisk danske kvinder, når det drejer sig om at gennemføre en ungdomsuddannelse.<br />

Tendensen er særlig udtalt, når det drejer sig om erhvervsuddannelser,<br />

hvor 50 % af kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk over for 37 %<br />

af mændene med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en uddannelse<br />

(ikke offentliggjorte tal).<br />

U<strong>til</strong>strække<strong>lige</strong> grundlæggende kvalifikationer fra grundskolen <strong>og</strong> vanskeligheder<br />

med at få en praktikplads udgør væsent<strong>lige</strong> barrierer for at gennemføre en ungdomsuddannelse.<br />

På de videregående uddannelser er unge med anden etnisk baggrund end dansk<br />

svagere repræsenteret end etniske danskere, <strong>og</strong> frafaldet fra de videregående uddannelser<br />

er størst for denne gruppe.<br />

I 2003 udgjorde indvandrere/efterkommere 8 % af de studerende på de mellemlange videregående uddannelser<br />

(professionsbacheloruddannelserne) heraf 67 % piger <strong>og</strong> 33 % drenge. På de korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelserne)<br />

udgjorde indvandrere/efterkommere 20 %, heraf 51 % piger <strong>og</strong> 49 % drenge.<br />

I forhold <strong>til</strong> ungdomsuddannelserne <strong>og</strong> de videregående uddannelser er den primære<br />

udfordring at forhindre frafald især blandt de unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund.<br />

For at imødegå dette igangsættes - udover de initiativer, der er taget<br />

i ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” med fx. en ny mesterlærerordning <strong>og</strong> flere<br />

praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet - en række initiativer, der skal ruste<br />

erhvervsskolerne <strong>til</strong> i højere grad at kunne håndtere de sær<strong>lige</strong> udfordringer,<br />

som opstår, i <strong>og</strong> med at der bliver flere børn med anden etnisk baggrund end dansk<br />

i skolerne. Andre initiativer skal give særlig støtte <strong>til</strong> eleverne i form af mentorer,<br />

kontaktlærere <strong>og</strong> uddannelsesguider. For at opnå det ønskede resultat af initiativerne<br />

kan det være vigtigt, at uddannelsesinstitutioner mv. er opmærksomme på<br />

21


åde at indtænke køn <strong>og</strong> etnicitet i initiativerne, så både unge drenge <strong>og</strong> unge piger<br />

fastholdes på <strong>og</strong> gennemfører en uddannelse.<br />

Det er vigtigt, at skolerne har klare politikker <strong>og</strong> er bevidste om deres arbejde med<br />

<strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling <strong>og</strong> demokrati. På den måde fastholdes familierne i relationen <strong>til</strong> skolen,<br />

så forældrene ved hvilke holdninger <strong>og</strong> værdier, der gælder, <strong>og</strong> således at lærerne<br />

har retningsliner for at håndtere undervisningen <strong>og</strong> konfliktsituationer i dagligdagen.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Uddannelsesguider<br />

Erhvervsskolerne vil kunne søge om støtte <strong>til</strong> oprettelse af projekter, som<br />

sætter særligt fokus på kønsspecifikke barrierer for unge minoritetskvinder<br />

<strong>og</strong> -mænds fastholdelse på erhvervsuddannelserne i form af etablering af<br />

en udvidet kontaktlærerordning, kaldet uddannelsesguider.<br />

Guiderne følger med en tæt personlig kontakt udvalgte elever både i skolen,<br />

i virksomheden, ved besøg i familien mv., <strong>lige</strong>som de skal hjælpe med<br />

det, der er behov for i form af lektiehjælp, ansøgninger mm. Guiderne skal<br />

i deres arbejde blandt andet være i stand <strong>til</strong> at kunne sætte fokus på kønsbestemte<br />

barrierer <strong>og</strong> være klædt på <strong>til</strong> at tackle hhv. unge kvinders <strong>og</strong><br />

unge mænds sær<strong>lige</strong> problemer i forhold <strong>til</strong> at gennemføre en erhvervsuddannelse.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Kontaktlæreruddannelse<br />

Integrationsministeriet udvikler <strong>og</strong> udbyder i 2006-2007 et uddannelsesforløb<br />

<strong>til</strong> lærere, der fungerer som kontaktlærere for drenge <strong>og</strong> piger med anden<br />

etnisk baggrund end dansk. Uddannelsen skal styrke lærernes kompetencer<br />

i forhold <strong>til</strong> at være kontaktlærer over for denne elevgruppe. I<br />

uddannelsen skal der blandt andet, som n<strong>og</strong>et nyt, sættes fokus på kønsmæssige<br />

aspekter, der kan have betydning for, at eleven deltager <strong>og</strong> gennemfører<br />

en erhvervsuddannelse. Kontaktlærer-udviklingsprojektet er et<br />

supplement <strong>til</strong> øvrige uddannelser på området <strong>og</strong> skal <strong>og</strong>så medvirke <strong>til</strong> at<br />

udvikle metoder <strong>og</strong> værktøjer <strong>til</strong> kontaktlærernes arbejde.<br />

Integrationsministeriet<br />

22


• EUD mentorkorps på de merkan<strong>til</strong>e erhvervsuddannelser<br />

I efteråret 2005 er der etableret en række initiativer med mentorordninger<br />

på flere handelsskoler med forholdsvis mange tospr<strong>og</strong>ede elever. Tospr<strong>og</strong>ede<br />

elever, der er kommet godt fra start på grundforløbet <strong>og</strong> gerne godt i<br />

gang med deres hovedforløb, skal fungere som rollemodeller for andre tospr<strong>og</strong>ede<br />

unge. Der etableres en ny ung-<strong>til</strong>-ung vejledning for etniske elever<br />

på grundforløbet. Mentorordningen skal medvirke <strong>til</strong> at understøtte <strong>og</strong> fastholde<br />

de etniske elever i deres uddannelse ved fx. at bakke op om de etniske<br />

elevers skolegang <strong>og</strong> praktikpladssøgning. I organiseringen af ordningen<br />

skal der tages højde for, om der er behov for forskel<strong>lige</strong> <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> hhv. unge<br />

kvinder <strong>og</strong> unge mænd. Ordningen skal <strong>til</strong>rettelægges således, at den kan<br />

indeholde en bred vifte af <strong>muligheder</strong>, som henvender sig <strong>til</strong> begge køn.<br />

Desuden skal mentorerne klædes på <strong>til</strong> <strong>og</strong>så at kunne tackle hhv. unge kvinders<br />

<strong>og</strong> unge mænds sær<strong>lige</strong> problemer i forhold <strong>til</strong> at gennemføre uddannelsen.<br />

Erfaringer fra initiativet opsamles med henblik på videreformidling<br />

af best practice.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Værktøj <strong>til</strong> skolerne <strong>til</strong> politikformulering om køn <strong>og</strong> etnicitet på<br />

erhvervsuddannelserne<br />

Der udvikles et værktøj <strong>til</strong> at hjælpe skolerne med at formulere konkrete<br />

<strong>og</strong> anvende<strong>lige</strong> politikker omkring integration, mangfoldighed <strong>og</strong> <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling.<br />

Politikkerne skal være konkrete værktøjer, der skal støtte lærerne i<br />

det dag<strong>lige</strong> arbejde <strong>og</strong> understøtte, at unge fra familier med anden etnisk<br />

baggrund end dansk benytter erhvervsskolerne.<br />

Undervisningsministeriet <strong>og</strong> Integrationsministeriet<br />

23


• Arbejde med frafaldsstrategier på <strong>alle</strong> erhvervsskoler<br />

Fra 2006 er det intentionen, at <strong>alle</strong> erhvervsskoler skal udarbejde planer<br />

for deres arbejde med at modvirke frafald <strong>og</strong> øge fastholdelse <strong>og</strong> gennemførelse<br />

af erhvervsuddannelserne. I skolernes arbejde med frafaldsområdet<br />

er et af indsatsområderne at se på kønsspecifikke forhold uanset etnicitet,<br />

herunder hvilke <strong>til</strong>tag der kunne tages for at modvirke frafald <strong>og</strong> øge fastholdelse<br />

af især de unge mænd på erhvervsuddannelserne.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Praktikpladsstatistik<br />

En vigtig årsag <strong>til</strong> frafaldet fra erhvervsuddannelserne er, at de etniske<br />

unge har vanske<strong>lige</strong>re ved at få en uddannelsesaftale (praktikplads). Det<br />

gælder både for de unge mænd <strong>og</strong> for de unge kvinder. Den år<strong>lige</strong> statistik<br />

om praktikpladssituationen på erhvervsuddannelserne vil <strong>og</strong>så indeholde<br />

opgørelser, der blandt andet belyser ant<strong>alle</strong>t af uddannelsesaftaler fordelt<br />

på køn <strong>og</strong> etnicitet.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Samlet indsats mod frafald på korte <strong>og</strong> mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner<br />

Det er intentionen, at <strong>alle</strong> korte <strong>og</strong> mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner<br />

i 2006 skal udarbejde planer for deres indsats for at modvirke<br />

frafald <strong>og</strong> øge fastholdelse <strong>og</strong> gennemførelse af uddannelserne. I indsatsen<br />

vil et af indsatsområderne være at se på for eksempel kønsspecifikke forhold<br />

uanset etnicitet, herunder hvilke <strong>til</strong>tag der kan modvirke frafald <strong>og</strong><br />

øge fastholdelsen af særligt de unge mænd med anden etnisk baggrund end<br />

dansk på de korte <strong>og</strong> mellemlange videregående uddannelser. Positive erfaringer<br />

fra forsøg med kønsspecifikke mentorordninger vil eksempelvis<br />

kunne anvendes.<br />

Undervisningsministeriet<br />

24


4.0 Indsatsområde: <strong>Beskæftigelse</strong><br />

Arbejde er vejen <strong>til</strong> integration, <strong>og</strong> der er brug for <strong>alle</strong> ressourcer på arbejdsmarkedet,<br />

hvis de dem<strong>og</strong>rafiske udfordringer <strong>og</strong> de udfordringer, der s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> Danmark<br />

i en globaliseret verden, skal imødegås. Godt 100.000 indvandrere fra ikke-vest<strong>lige</strong><br />

lande har ikke et arbejde. De er enten arbejdsløse eller står uden for arbejdsstyrken.<br />

52 % af de mand<strong>lige</strong> indvandrere fra ikke-vest<strong>lige</strong> lande var i beskæftigelse, mens<br />

det kun gjaldt for 39 % af de kvinde<strong>lige</strong> indvandrere. Den lavere beskæftigelse for<br />

kvinder skyldes først <strong>og</strong> fremmest, at kvinderne ikke står <strong>til</strong> rådighed for arbejdsmarkedet.<br />

Derfor skal der ses på, hvordan både kvinder <strong>og</strong> mænd kan komme ind<br />

på arbejdsmarkedet eller etablere sig som selvstændige.<br />

Der er stor forskel på kvinders <strong>og</strong> mænds adgang <strong>til</strong> <strong>og</strong> vilkår på arbejdsmarkedet,<br />

<strong>og</strong> særligt indvandrerkvinder <strong>og</strong> kvinde<strong>lige</strong> efterkommere af indvandrere synes at<br />

støde på barrierer. Tradition, kultur, familiemønstre <strong>og</strong> manglende danskkundskaber<br />

mv. betyder, at mange indvandrere <strong>og</strong> især mange indvandrerkvinder kun i begrænset<br />

omfang har haft kontakt med det danske arbejdsmarked.<br />

4.1 Regeringens mål<br />

Det er regeringens mål, at kvinder <strong>og</strong> mænd skal have <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for at<br />

komme i arbejde. Regeringen vil derfor sætte fokus på køn <strong>og</strong> etnicitet i beskæftigelsesindsatsen<br />

samt afdække <strong>og</strong> medvirke <strong>til</strong> at nedbryde eventuelle kønsbestemte<br />

barrierer i udmøntningen af regeringens landsdækkende integrationsinitiativ<br />

”Ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>”, så 25.000 flere med anden etnisk baggrund end dansk<br />

er i arbejde i 2010<br />

Regeringen vil derfor:<br />

1. Arbejde for at køn <strong>og</strong> etnicitet ikke er en barriere for at kvinder <strong>og</strong> mænd,<br />

som i lang tid har stået udenfor arbejdsmarkedet, kommer <strong>til</strong>bage på<br />

arbejdsmarkedet.<br />

2. Gå nye veje i beskæftigelsesindsatsen gennem udviklingsaktiviteter om<br />

kønsbestemte barrierer for kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk.<br />

3. Mainstreame indsatsen for køn <strong>og</strong> etnicitet i den kommende struktur for<br />

beskæftigelsesindsatsen.<br />

25


4. Rette fokus mod køn <strong>og</strong> etnicitet i forhold <strong>til</strong> at fremme iværksætteri <strong>og</strong><br />

innovation blandt kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk.<br />

Regeringens integrationsplan ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” indeholder en række initiativer,<br />

der har sigte på at få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse.<br />

For at fremme effekten af ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” yder<strong>lige</strong>re skal kønsbestemte barrierer<br />

nedbrydes, så kvinder <strong>og</strong> mænd uanset etnicitet har <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for at<br />

deltage på arbejdsmarkedet. Både kvinder <strong>og</strong> mænd skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet,<br />

men for at fremme effekten af indsatserne er der er behov for særlig<br />

fokus på kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.<br />

4.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet har som baggrund for ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” i samarbejde<br />

med Integrationsministeriet udarbejdet analyser af indvandreres <strong>til</strong>knytning<br />

<strong>til</strong> arbejdsmarkedet. I disse analyser fremgår det bl.a. at:<br />

Danmark har – som andre vest<strong>lige</strong> lande – en lav arbejdsmarkeds<strong>til</strong>knytning blandt<br />

indvandrere fra ikke-vest<strong>lige</strong> lande. Men arbejdsmarkeds<strong>til</strong>knytningen er langt fra<br />

ens for <strong>alle</strong> indvandrere. Den afhænger blandt andet af køn, opholdstid <strong>og</strong> oprindelsesland.<br />

Mænd fra ikke-vest<strong>lige</strong> lande er i langt højere grad end kvinder i beskæftigelse.<br />

Konkret gælder det 52 % af mændene <strong>og</strong> under 39 % af kvinderne. Mændene kommer<br />

hurtigere i beskæftigelse end kvinderne efter ankomsten <strong>til</strong> Danmark samtidig<br />

med, at de i langt højere grad arbejder på skæve tidspunkter end danskere <strong>og</strong> etniske<br />

minoritetskvinder. Blandt kvinder <strong>og</strong> mænd med etnisk dansk baggrund er der<br />

<strong>og</strong>så en forskel mellem <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> arbejdsmarkedet, men den er mindre udtalt.<br />

Kvinder, som er indvandret som voksne, har mindre uddannelse end mændene,<br />

mens situationen for efterkommerne er omvendt. Kvinder har en løsere <strong>til</strong>knytning<br />

<strong>til</strong> arbejdsmarkedet end mænd. Og <strong>til</strong>knytningen <strong>til</strong> arbejdsmarkedet er stærkest,<br />

jo længere tid indvandrere har opholdt sig i landet.<br />

26


Kvinde<strong>lige</strong> iværksættere med etnisk minoritetsbaggrund, særligt fra ikke vest<strong>lige</strong> lande, er i lighed med mændene<br />

overrepræsenteret, når der sammenlignes med deres befolkningsandel. Danske kvinder har en selvstændighedsprocent<br />

på 1,8 %, mens indvandrerkvinderne er selvstændige for 2,0 % vedkommende.<br />

(Opgørelse fra Erhvervscenter for etablering, Vækst <strong>og</strong> Udvikling (EVU)).<br />

Trods de barrierer mange indvandrerkvinder ofte støder på i erhvervsøjemed i forhold<br />

<strong>til</strong> fx. spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> familiestrukturer, vælger indvandrerkvinderne i lidt højere<br />

grad end danske kvinder at blive selvstændige. Denne tendens skal fremmes, fordi<br />

det styrker kvindernes <strong>muligheder</strong> for beskæftigelse <strong>og</strong> i at blive selvforsørgende.<br />

I det følgende fremsættes en række initiativer på beskæftigelsesområdet, der skal<br />

medvirke <strong>til</strong> at nedbryde evt. kønsbestemte barrierer, <strong>og</strong> som skal bidrage <strong>til</strong>, at<br />

målet om at 25.000 flere flygtninge <strong>og</strong> indvandrere kommer i arbejde inden 2010,<br />

kan nås.<br />

4.3 Indsatser i forhold <strong>til</strong> at sikre, at køn <strong>og</strong> etnicitet ikke er en barriere for at<br />

kvinder <strong>og</strong> mænd, der i lang tid har stået udenfor arbejdsmarkedet, kommer<br />

<strong>til</strong>bage på arbejdsmarkedet<br />

Af regeringens integrationsplan ”Ny chance for <strong>alle</strong>” fremgår det, at der skal gøres<br />

en ekstraordinær indsats for, at start- <strong>og</strong> kontanthjælpsmodtagere, der har stået<br />

uden for arbejdsmarkedet i længere tid, kommer i beskæftigelse.<br />

Dette gælder såvel for kvinder som for mænd, men flere kvinder end mænd med<br />

anden etnisk baggrund end dansk går uden <strong>deltagelse</strong> i aktive <strong>til</strong>bud i mindst ét år.<br />

Dette mønster er uafhængigt af ydelsesform <strong>og</strong> <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> arbejdsmarkedet.<br />

Etnisk bestemte <strong>og</strong> kønsmæssige barrierer skal nedbrydes. Konkret vil det ske ved<br />

løbende at evaluere effekten af indsatsen for at vurdere, om indsatsen virker for<br />

såvel kvinder som mænd med anden etnisk baggrund end dansk, <strong>og</strong> det vil ske ved<br />

at udvikle målrettede jobforløb, der tager højde for de sær<strong>lige</strong> kønsbestemte barrierer.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Evaluering af ”Ny chance for <strong>alle</strong>” med fokus på køn, alder <strong>og</strong> etnicitet<br />

I forbindelse med implementeringen af ”Ny chance for <strong>alle</strong>”, vil effekten<br />

blive fulgt løbende med fokus på køn <strong>og</strong> etnicitet, herunder effekten af de<br />

målrettede jobforløb.<br />

27


Der skal foretages en systematisk evaluering af ”Ny chance for <strong>alle</strong>” med<br />

henblik på at vurdere, hvem fik arbejde, hvilke initiativer virkede, <strong>og</strong> hvad<br />

virkede ikke (opdelt på køn <strong>og</strong> alder <strong>og</strong> etnicitet). Evalueringen vil udgøre<br />

et solidt fundament for den fremadrettede integrationsindsats.<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet<br />

• Udvikling af målrettede jobforløb<br />

I forbindelse med ”Ny chance for <strong>alle</strong>” skal der udvikles målrettede jobforløb<br />

for forskel<strong>lige</strong> målgrupper. De målrettede jobforløb er bl.a. relateret<br />

<strong>til</strong> flygtninge <strong>og</strong> indvandrere, der har opholdt sig i Danmark længe, men<br />

som stadig ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.<br />

Der udarbejdes eksempler på målrettede jobforløb, der tager højde for såvel<br />

kvinders som mænds behov <strong>og</strong> barrierer for <strong>til</strong>knytningen <strong>til</strong> arbejdsmarkedet.<br />

De målrettede jobforløb skal sigte på at gøre kvinder <strong>og</strong> mænd<br />

egnede <strong>og</strong> parate <strong>til</strong> arbejdsmarkedet.<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet<br />

• Jobindsats.dk<br />

Jobindsats.dk er et nyt it-redskab, der gør det nemt <strong>og</strong> hurtigt at få overblik<br />

over <strong>og</strong> viden om beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Jobindsats.dk giver<br />

mulighed for løbende at have overblik over de ledige <strong>og</strong> situationen på arbejdsmarkedet.<br />

Hvilke <strong>til</strong>tag sættes der i gang for at få ledige i job, <strong>og</strong><br />

hvilke effekter <strong>og</strong> resultater giver indsatsen lokalt, regionalt <strong>og</strong> for hele<br />

landet? Hvem gør det rigtigt godt, <strong>og</strong> hvem gør det mindre godt?<br />

I forbindelse med den stadige udvikling af jobindsats.dk vil der i løbet af<br />

2006 blive oprettet et overblik over indsatsen overfor borgere med anden<br />

etnisk baggrund end dansk, herunder kønsopdelte tal.<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet<br />

28


• Mangfoldighedspr<strong>og</strong>ram i samarbejde med 10 – 15 virksomheder<br />

Som led i udmøntningen af Integrationsaftalen igangsættes et mangfoldighedspr<strong>og</strong>ram<br />

i samarbejde med 10 – 15 virksomheder, hvor ledige kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd med etnisk minoritetsbaggrund får mulighed for at opkvalificere<br />

sig gennem ansættelse på flere virksomheder, <strong>og</strong> virksomhederne modtager<br />

kurser i mangfoldighedsledelse.<br />

Integrationsministeriet<br />

4.4 Indsatser i forhold <strong>til</strong> udviklingsaktiviteter på beskæftigelsesområdet<br />

Vejen <strong>til</strong> integration er arbejde. Alt for mange personer har passivt modtaget kontant-<br />

eller starthjælp i længere perioder. Kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk udgør en væsentlig andel. Derfor er der afsat knap 500 mio. kr. <strong>til</strong><br />

at gøre dem parate <strong>og</strong> egnede <strong>til</strong> arbejdsmarkedet. 1/3 af målgruppen for denne<br />

indsats er personer med anden etnisk baggrund end dansk.<br />

Men der skal <strong>til</strong> stadighed udvikles <strong>og</strong> læres af nye metoder <strong>til</strong> at fremme integrationen<br />

af den alt for store gruppe af borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.<br />

En barriere for ikke-vest<strong>lige</strong> kvinders <strong>deltagelse</strong> på arbejdsmarkedet kan være helbredsmæssige<br />

vanskeligheder enten i form af konstaterbare sygdomme eller psykosomatiske<br />

sygdomme, der skyldes forhold omkring deres flygtningebaggrund, <strong>og</strong><br />

som forringer deres erhvervs<strong>muligheder</strong>. 1)<br />

En anden barriere er, at mænd med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad<br />

end kvinder oplever, at de mødes med fordomme om, at de fx. er aggressive <strong>og</strong> kriminelle.<br />

Svenske undersøgelser viser, at mændene opfattes som mere patriarkalske<br />

<strong>og</strong> derfor har problemer med kvinde<strong>lige</strong> ledere <strong>og</strong> med at påtage sig opgaver,<br />

de betragter som typisk kvindearbejde. Samtidig indikerer norske <strong>og</strong> svenske undersøgelser,<br />

at kønsopdelingen på brancher er forskellig mellem etniske minoriteter<br />

<strong>og</strong> svenskere <strong>og</strong> nordmænd, således at etniske minoritetsmænd fx. er overrepræsenterede<br />

inden for rengøring <strong>og</strong> hotel- <strong>og</strong> restaurationsbranchen, som ellers<br />

er områder med en høj andel kvinder.<br />

1) Rapport om Kvinder fra tredjelande <strong>og</strong> deres arbejdsmarkeds<strong>til</strong>knytning på Fyn fra LG Insight fra<br />

oktober 2004<br />

29


Dele af de eksisterende puljemidler målrettes <strong>til</strong> at afprøve nye metoder <strong>og</strong> redskaber<br />

<strong>til</strong> at bringe særligt udsatte kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk, herunder isolerede familiesammenførte kvinder, i arbejde.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Fortsat indsats overfor langvarigt ledige, yngre kvinder med anden etnisk<br />

baggrund end dansk<br />

En gruppe af langvarigt ledige, der befinder sig i en udsat position, er yngre<br />

kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.<br />

Derfor har Arbejdsmarkedsstyrelsen udbudt godt 7 mio. kr. i støtte <strong>til</strong> projekter<br />

rettet mod yngre minoritetskvinder. Formålet med projekterne er at<br />

fremme beskæftigelsen for disse kvinder, <strong>og</strong> projekterne vil indgå i en<br />

løbende evaluering <strong>og</strong> erfaringsudveksling.<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet<br />

• Udvikling af den sociale indsats på det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked<br />

Puljen er etableret med henblik på at finansiere projekter rettet mod særligt<br />

udsatte målgrupper <strong>og</strong> mod projekter, der har fokus på at udvikle nye<br />

metoder <strong>til</strong> at bringe flere i arbejde.<br />

Et eksempel på et projekt, der frem <strong>til</strong> udgangen af 2007 bliver finansieret<br />

af denne pulje, er et projekt der vil gøre en særlig indsats over for mødre<br />

op <strong>til</strong> 40 år med flygtninge/indvandrerbaggrund, der har været på passiv<br />

kontanthjælp i mere end 2 år.<br />

Projektet har bl.a. fokus på, hvordan rollen som mor <strong>og</strong> udearbejdende kan<br />

håndteres. Hvordan sygdomsopfattelsen er i Danmark. Hvad det vil sige at<br />

støde på barrierer i forhold <strong>til</strong> arbejdsmarkedet. Til projektet er der bl.a.<br />

indgået aftale om etablering af et diskussionsforum med byens praktiserende<br />

læger, hvor emner som sygdomsbegrebet <strong>og</strong> hvilke konsekvenser<br />

’sygdomsbilledet’ har for den enkelte kvinde, kan diskuteres.<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet<br />

30


• Kortlægning af sygdomsforløb<br />

Da flere undersøgelser viser, at sygdom særligt er en barriere for kvinder<br />

med anden etnisk baggrund end dansk i forhold <strong>til</strong> aktivering <strong>og</strong> beskæftigelse,<br />

er der behov for at iværksætte en undersøgelse med henblik på kortlægning<br />

<strong>og</strong> videreformidling af viden om sygdomsbilledet for etniske minoriteter.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Konference om indvandrerkvinders interesser <strong>og</strong> holdninger <strong>til</strong> arbejde<br />

På baggrund af en undersøgelse fra november 2005 afholder Integrationsministeriet<br />

primo 2006 en konference, der sætter fokus på indvandrerkvinders<br />

integration på arbejdsmarkedet <strong>og</strong> de kultur- <strong>og</strong> kønsbetingede barrierer<br />

for kvindernes <strong>deltagelse</strong> i uddannelsessystemet <strong>og</strong> på arbejdsmarkedet.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Undersøgelse af mænd med etnisk minoritetsbaggrunds kønsutraditionelle<br />

erhvervsvalg<br />

Der iværksættes en undersøgelse af mænd med minoritetsbaggrunds kønsutraditionelle<br />

erhvervsvalg med henblik på at indsamle erfaringer <strong>til</strong> en<br />

fremtidig beskæftigelsesindsats.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

• Fortsættelse af en forstærket beskæftigelsesindsats over for primært<br />

familiesammenførte kvinder<br />

Der iværksættes projekter med fokus på en forstærket beskæftigelsesindsats<br />

over for familiesammenførte samt flygtninge- <strong>og</strong> indvandrerkvinder<br />

med blandt andet fokus på coach- <strong>og</strong> mentorordninger samt opkvalificerende<br />

jobforløb.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Fortsættelse <strong>og</strong> udbygning af mentornetværk<br />

KVINFOs mentornetværk har fået bevilling <strong>til</strong> at matche flygtninge/indvandrerkvinder<br />

med kvinder på det danske arbejdsmarked. Netværket viser<br />

vej ind i det danske samfund ved at tage udgangspunkt i den enkelte kvin-<br />

31


des behov <strong>og</strong> ønsker. Netværket har eksisteret i to år <strong>og</strong> fortsætter<br />

foreløbigt frem <strong>til</strong> 2009.<br />

Integrationsministeriet<br />

4.5 Indsatser i forhold <strong>til</strong> mainstreaming af beskæftigelsesindsatsen<br />

Det er AF <strong>og</strong> kommunerne, der i dag har ansvaret for, at kvinder <strong>og</strong> mænd med anden<br />

etnisk baggrund end dansk formidles arbejde <strong>og</strong> får de kompetencer, som er nødvendige<br />

for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Fremover vil det være de nye<br />

jobcentre, der får ansvaret.<br />

Alle medarbejdere i de kommende jobcentre skal som udgangspunkt kunne løse<br />

<strong>alle</strong> opgaver for både virksomheder, ledige <strong>og</strong> jobsøgere, herunder for kvinder <strong>og</strong><br />

mænd med anden etnisk baggrund end dansk.<br />

Arbejdsformidlingerne (AF) er et af de steder, hvor resultaterne af at implementere<br />

kønsmainstreaming i beskæftigelsesindsatsen har været størst. Gennem statistikker<br />

<strong>og</strong> grundige dokumentationer af AF's egne rutiner i forhold <strong>til</strong> service <strong>til</strong> AF's<br />

brugere <strong>og</strong> gennem efterfølgende ændring af disse rutiner er det lykkedes at opnå<br />

gode resultater. Resultaterne er, at kvinder <strong>og</strong> mænd formidles <strong>til</strong> jobs på større<br />

dele af arbejdsmarkedet, <strong>og</strong> dermed har kønsmainstreamingsarbejdet medvirket<br />

<strong>til</strong> at få flere i arbejde <strong>og</strong> mindske kønsopdelingen på arbejdsmarkedet.<br />

De gode resultater med kønsmainstreaming skal overføres <strong>til</strong> den nye struktur for<br />

beskæftigelsesindsatsen, så der sættes fokus på både køn <strong>og</strong> etnicitet.<br />

Regeringens initiativ er:<br />

• Indsats for etniske minoriteter i den nye struktur for beskæftigelsesindsatsen<br />

Princippet for den etniske indsats i de nye jobcentre vil blive mainstreaming.<br />

Det betyder, at jobcentrene som udgangspunkt skal kunne løse <strong>alle</strong><br />

opgaver for både virksomheder, ledige <strong>og</strong> jobsøgere, herunder for kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk.<br />

For at understøtte jobcentrene i dette arbejde etableres der i den nye<br />

struktur specialfunktioner for den etniske indsats <strong>og</strong> specialfunktioner for<br />

køns<strong>lige</strong>s<strong>til</strong>lingsindsatsen. Specialkonsulenter skal rådgive jobcentrene i<br />

forhold <strong>til</strong> problems<strong>til</strong>linger i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for<br />

32


personer med anden etnisk baggrund end dansk. Specialfunktionerne skal<br />

<strong>lige</strong>ledes opkvalificere jobcentrenes medarbejdere i forhold <strong>til</strong> det kønsmæssige<br />

aspekt af jobcentrenes arbejde <strong>og</strong> blandt andet bidrage <strong>til</strong> at henvise<br />

flere kvinder <strong>og</strong> mænd mere kønsutraditionelt.<br />

<strong>Beskæftigelse</strong>sministeriet<br />

4.6 Indsatser i forhold <strong>til</strong> fremme af iværksætteri<br />

Iværksætteri blandt kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk er en<br />

potentiel beskæftigelsesstrategi <strong>og</strong> udgør et vigtigt arbejds-marked for denne<br />

gruppe, som har en gennemsnitlig ledighed, der er langt større end etniske danskere.<br />

Det er en positiv tendens, at kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk, særligt fra ikke vest<strong>lige</strong> lande, udgør en relativt stor procentdel af de<br />

danske iværksættere i alt ca. 10 %.<br />

Erfaringer fra EVU (Erhvervscenter for Etablering, Vækst <strong>og</strong> Udvikling) viser, at køn<br />

<strong>og</strong>så blandt etniske minoriteter er afgørende i forhold <strong>til</strong>, hvilke behov kvinder <strong>og</strong><br />

mænd har i forbindelse med at starte egen virksomhed. Kvinder oplever barrierer<br />

i forbindelse med familiestrukturer - i <strong>og</strong> med, at de har hovedansvaret for familien<br />

<strong>og</strong> motiveres <strong>til</strong> at blive iværksættere for at kunne kombinere familie <strong>og</strong> arbejdsliv.<br />

EVU har et særligt rådgiverteam for etniske minoriteter med ønske om at<br />

blive iværksættere, <strong>og</strong> erfaringen er, at der er stor interesse blandt både kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk for at starte egne virksomheder.<br />

Regeringen har taget en række initiativer for at forbedre adgangen <strong>til</strong> kapital for iværksættere generelt. Senest<br />

et pilotprojekt med kom-i-gang-lån. Kom-i-gang-lån er mindre lån på op <strong>til</strong> 500.000 kr., der formidles gennem<br />

udvalgte pengeinstitutter. Staten s<strong>til</strong>ler en delvis kaution for lånet, hvilket betyder, at pengeinstitutterne har<br />

mulighed for at udlåne mere risikovilligt end normalt. Samtidig får iværksætteren <strong>til</strong>bud om rådgivning i start<br />

<strong>og</strong> drift af virksomhed. Herudover eksisterer en ordning med vækstkaution, der formidles gennem <strong>alle</strong> pengeinstitutter.<br />

Iværksætteren kan få lån på op <strong>til</strong> 5 mio. kr. <strong>til</strong> start af virksomhed, generations- <strong>og</strong> ejerskifte, fornyelse<br />

<strong>og</strong> udvikling samt visse investeringer. Staten s<strong>til</strong>ler en delvis kaution for udlån gennem ordningen.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Fortsat støtte <strong>til</strong> kvinde<strong>lige</strong> iværksættere med anden etnisk baggrund<br />

end dansk<br />

I forbindelse med indsatsen for virksomhedsrettet integration af nydanskere<br />

prioriteres indsatsen for at få flere etniske minoritetskvinder <strong>til</strong> at<br />

blive iværksættere. Fx. via projekter, der forbedrer nydanske virksom-<br />

33


heders <strong>og</strong> nydanske iværksætteres viden om danske love, regler, finansierings<strong>muligheder</strong><br />

mv. eller via etablering af netværk <strong>og</strong> mentor- eller coachordninger.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Nye funktioner i udsatte almene boligområder<br />

Det forventes, at det pr. 1. januar 2006 igen bliver muligt at udleje boligareal<br />

<strong>til</strong> erhvervsformål i almene boligområder. Dermed skabes mulighed<br />

for at etablere nye butikker, private <strong>og</strong> offent<strong>lige</strong> servicefunktioner <strong>og</strong> uddannelses-<br />

<strong>og</strong> kulturinstitutioner mv. Det giver større åbenhed, liv <strong>og</strong> variation<br />

i ensidige almene boligområder, <strong>lige</strong>som der skabes en forbedret mulighed<br />

for lokalt iværksætteri blandt områdernes beboere.<br />

Der gennemføres en undersøgelse af barrierer for etablering af disse nye<br />

funktioner i problemramte almene boligområder. I forlængelse af undersøgelsen<br />

udarbejdes et initiativkatal<strong>og</strong>, som indeholder konkrete initiativer,<br />

der kan tages med henblik på at håndtere barriererne. I den forbindelse<br />

skal der blandt andet ses på, om <strong>og</strong> hvordan kvinder <strong>og</strong> mænd fra etniske<br />

minoriteter kan inddrages med henblik på start af nye virksomheder i områderne.<br />

Socialministeriet<br />

• Fremme at flere kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk<br />

etablerer sig som iværksættere<br />

EVU (Erhvervscenter for etablering, vækst <strong>og</strong> udvikling) administrerer en<br />

bevilling fra Socialfonden på 55 mio. kr. <strong>til</strong> aktiviteter, der bl.a. skal støtte,<br />

at flere kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk etablerer<br />

sig som iværksættere, <strong>og</strong> herunder at der bl.a. sikres et bredere branchevalg.<br />

Der ydes blandt andet støtte <strong>til</strong> nyskabende <strong>og</strong> utraditionelle initiativer,<br />

fx. projekter, der fremmer, at kvinder med anden etnisk baggrund arbejder<br />

sammen om at opbygge en virksomhed. EVU arbejder målrettet med<br />

at dække behovene blandt både kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk.<br />

Erhvervs- <strong>og</strong> Byggestyrelsen<br />

34


5.0 Indsatsområde: Foreningslivet<br />

Deltagelse i foreningslivet <strong>og</strong> et aktivt fritidsliv er en unik mulighed for at skabe<br />

netværk <strong>og</strong> fællesskaber på tværs af forskel<strong>lige</strong> sociale <strong>og</strong> kulturelle baggrunde.<br />

Det giver indflydelse <strong>og</strong> kompetencer i forhold <strong>til</strong> demokratiske processer. Netværk<br />

mellem mennesker styrker den enkelte, øger muligheden for at få et job <strong>og</strong> giver<br />

mulighed for at afprøve <strong>og</strong> udvikle danskkundskaber for kvinder <strong>og</strong> mænd med etnisk<br />

minoritetsbaggrund.<br />

I indsatsen for bedre integration er det vigtigt at skabe dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> åbne dørene mellem<br />

de frivil<strong>lige</strong> organisationer, foreningslivet <strong>og</strong> mænd <strong>og</strong> kvinder med anden etnisk<br />

baggrund end dansk. Det kan fx. være en indsats for at få etniske minoritetspiger<br />

<strong>og</strong> -drenge integreret i idrætsklubberne eller at få de lokale organisationer<br />

<strong>til</strong> at fremme integrationen gennem opbygning af mentornetværk. De mange ressourcer,<br />

der er i det danske foreningsliv <strong>og</strong> i det frivil<strong>lige</strong> arbejde, skal aktiveres.<br />

Ressourcer, der kan være med <strong>til</strong> at fremme integrationen, <strong>og</strong> som skaber sammenhængskraft<br />

i samfundet.<br />

Deltagelsen i samfundslivet kan være gennem en forening inden for de etniske miljøer,<br />

forenings<strong>til</strong>bud eller <strong>deltagelse</strong> i en organisations bestyrelsesarbejde eller i<br />

det lokale integrationsråd. Der er behov for at målrette initiativer dels <strong>til</strong> de kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger, der ikke tid<strong>lige</strong>re har haft <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> foreningslivet<br />

<strong>og</strong> dels <strong>til</strong> de eksisterende foreninger om, hvad der skal <strong>til</strong> for at åbne organisationen<br />

- <strong>og</strong>så for nye danskere.<br />

5.1 Regeringens mål<br />

Det er regeringens mål, at kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger, har <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong><br />

for at deltage i det danske foreningsliv <strong>og</strong> have et aktivt fritidsliv uanset køn <strong>og</strong><br />

etnicitet<br />

Regeringen vil derfor:<br />

1. Fremme kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> pigers <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for et aktivt<br />

fritidsliv uanset etnicitet gennem støtte <strong>til</strong> frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> foreninger<br />

2. Fremme kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> pigers <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for <strong>deltagelse</strong><br />

i foreningslivet gennem <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> grupper med anden etnisk baggrund end<br />

dansk, der ikke tid<strong>lige</strong>re har deltaget i foreningslivet<br />

35


Af regeringens integrationsplan ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” fremgår, at rammerne skal<br />

forbedres for, at familier, foreninger, lokalgrupper <strong>og</strong> andre frivil<strong>lige</strong> kan bidrage<br />

<strong>til</strong> integrationen i lokalmiljøet.<br />

For at fremme effekten af ”En ny chance <strong>til</strong> <strong>alle</strong>” yder<strong>lige</strong>re i forhold <strong>til</strong> kvinder <strong>og</strong><br />

mænd, piger <strong>og</strong> drenges <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for at deltage aktivt i foreningslivet skal<br />

kønsbarrierer nedbrydes. Der lægges i initiativerne vægt på, at der skal gøres en<br />

særlig indsats for både kvinder <strong>og</strong> mænd, <strong>og</strong> at der rettes særlig fokus på piger <strong>og</strong><br />

kvinder, der har mindst <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> foreningslivet, <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så i mindre grad<br />

har mulighed for at opbygge netværk, der vil kunne medvirke <strong>til</strong> beskæftigelse. Der<br />

lægges desuden vægt på indsatser, der støtter frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> foreninger.<br />

5.2 Baggrundsinfo <strong>og</strong> fakta<br />

Der er stor forskel på etniske minoritetsmænd <strong>og</strong> -kvinders <strong>deltagelse</strong> i foreningslivet.<br />

Mænd med etnisk minoritetsbaggrund deltager i meget stor udstrækning i<br />

idrætsforeninger <strong>og</strong> i nationale/etniske foreninger. Mændene deltager i omtrent<br />

samme omfang som danske mænd i foreningslivet. Kvinderne har en langt lavere <strong>deltagelse</strong>sgrad<br />

i fx. idrætsforeninger: 6-12 % mod mændenes 30-38 %.<br />

Kønsrollemønstre i familierne kan virke begrænsende for kvinders <strong>deltagelse</strong>, hvis<br />

de har hovedansvaret for hjemmet <strong>og</strong> børnene. Manglende erfaring med <strong>og</strong> viden<br />

om foreningslivet i familien kan <strong>og</strong>så være afgørende <strong>lige</strong>som kulturel modstand<br />

mod, at kvinder opholder sig sammen med mænd, de ikke kender.<br />

Også piger med anden etnisk baggrund end dansk deltager i mindre grad end drengene<br />

i det organiserede foreningsliv. Hindringer for pigernes <strong>deltagelse</strong> kan være,<br />

at aktiviteter foregår om aftenen eller at alkohol ofte er en del af idrætskulturen.<br />

Tillidsforholdet mellem forældrene <strong>og</strong> de frivil<strong>lige</strong> i foreningerne er derfor afgørende<br />

for pigernes <strong>deltagelse</strong>.<br />

En del piger <strong>og</strong> kvinder med anden etnisk baggrund end dansk mangler indgange <strong>til</strong><br />

sociale netværk <strong>og</strong> <strong>til</strong> fritidslivet. Deltagelse i kvinde- <strong>og</strong> pigeklubber kan derfor<br />

være det vigtige sociale element i deres liv, der kan hjælpe dem <strong>til</strong> en mere aktiv<br />

<strong>og</strong> udadvendt <strong>til</strong>værelse.<br />

Desuden har fx. idræt stor betydning for sundheden. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen<br />

viser, at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk dobbelt så ofte rammes af<br />

livss<strong>til</strong>ssygdomme som andre kvinder. Især er forekomsten af diabetes 2 høj blandt<br />

36


visse indvandrergrupper. Det gælder både kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund<br />

end dansk.<br />

Nationale <strong>og</strong> etniske foreninger skaber sociale fællesskaber <strong>og</strong> netværk, der har integrationsmæssigt<br />

potentiale. Men der er stor forskel på i, hvor høj grad kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund deltager i etniske foreninger. Generelt er<br />

mændenes <strong>deltagelse</strong>sgrad langt højere end kvindernes. Traditioner for organisering<br />

i oprindelseslandet spiller en betydelig rolle sammen med varighed af ophold<br />

i Danmark, uddannelsesniveau <strong>og</strong> køn. Der findes ikke tal på, hvor mange kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd med etnisk minoritetsbaggrund, der deltager i danske frivil<strong>lige</strong> organisationer<br />

<strong>og</strong> lokale foreninger.<br />

5.3 Indsatser i forhold <strong>til</strong> at støtte frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> foreninger <strong>til</strong> at fremme <strong>lige</strong><br />

<strong>muligheder</strong> for et aktivt fritidsliv<br />

Frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> lokale foreninger rundt om i landet spiller en vigtig rolle i forhold <strong>til</strong><br />

at integrere særligt kvinder <strong>og</strong> piger med etnisk minoritetsbaggrund i deres aktiviteter.<br />

Der gøres et stort <strong>og</strong> godt arbejde mange steder.<br />

For at sikre <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for kvinder <strong>og</strong> mænd uanset etnicitet er det helt centralt,<br />

at frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> lokale foreninger åbner dørene for kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge<br />

<strong>og</strong> piger med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan ske ved, at lokale organisationer<br />

<strong>og</strong> netværk danner mentorordninger <strong>og</strong> tager aktiv del i integrationen.<br />

For at hverve <strong>og</strong> fastholde medlemmer kan der afholdes kurser i foreningsarbejde,<br />

eller foreninger kan give deres trænere <strong>og</strong> ledere uddannelse i, hvordan de kan<br />

håndtere køn <strong>og</strong> etnicitet.<br />

Frivilligt socialt arbejde, <strong>og</strong>så i forhold <strong>til</strong> frivil<strong>lige</strong> indsatser for <strong>og</strong> af kvinder <strong>og</strong><br />

mænd fra etniske minoriteter i det "udførende led", appellerer hovedsagligt <strong>til</strong><br />

kvinder. Der er derfor behov for, at der iværksættes frivil<strong>lige</strong> <strong>til</strong>tag, der <strong>og</strong>så <strong>til</strong>trækker<br />

mænd uanset etnicitet, da der hér antages at være et stort potentiale.<br />

Mange initiativer i forhold <strong>til</strong> foreningslivet <strong>og</strong> lokal politisk <strong>deltagelse</strong> foregår lokalt<br />

i kommunerne, fx. i integrationsrådene. Kommunerne skal derfor være opmærksomme<br />

på, at mange etniske minoritetsforældre ikke kender <strong>til</strong> det danske forenings-<br />

<strong>og</strong> bestyrelsesarbejde. Det er vigtigt at arbejde for at inddrage forældrene<br />

<strong>og</strong> informere dem om betydningen af, at de selv <strong>og</strong> deres børn – både pigerne <strong>og</strong><br />

drengene - deltager i fritidsaktiviteter. Der findes <strong>og</strong>så mange former for erhvervsnetværk<br />

<strong>og</strong> foreninger, hvor der på grund af indgående kendskab <strong>til</strong> lokalområdet<br />

37


<strong>og</strong> det lokale erhvervsliv vil kunne arbejdes målrettet med medinddragelse af kvinder<br />

<strong>og</strong> mænd af anden etnisk baggrund med henblik på deres <strong>deltagelse</strong> i fx. netværk<br />

i forbindelse med arbejdsmarkedet eller foreningslivet.<br />

Regeringens initiativer er:<br />

• Materiale <strong>til</strong> efteruddannelse af frivil<strong>lige</strong> i foreninger i køn- <strong>og</strong> kulturforståelse<br />

Flere etablerede foreninger har gjort en stor indsats for at inddrage de etniske<br />

minoriteter i deres aktiviteter. D<strong>og</strong> arbejder mange foreninger ikke<br />

bevidst med at inddrage de etniske minoriteter, da de er usikre overfor,<br />

hvordan integrationsproblematikken skal gribes an. Der ydes efter ansøgning<br />

støtte <strong>til</strong> udarbejdelse af materiale <strong>til</strong> brug for efteruddannelsen af de<br />

frivil<strong>lige</strong> i foreningerne med fokus på køn <strong>og</strong> etnicitet.<br />

Undervisningsministeriet<br />

• Støtte <strong>til</strong> eksisterende netværks inddragelse af kvinder <strong>og</strong> mænd med<br />

anden etnisk baggrund end dansk<br />

Der etableres et projekt, der skal bidrage <strong>til</strong> at skabe netværk på tværs af<br />

kulturer. Der skal udvikles metoder <strong>til</strong> at etablerede netværk, hvor fx. lokale<br />

foreninger, frivil<strong>lige</strong> organisationer, virksomheder <strong>og</strong> andre netværk kan bidrage<br />

<strong>til</strong> at inddrage kvinder <strong>og</strong> mænd med anden etnisk baggrund end dansk<br />

i deres arbejde <strong>og</strong> kontaktnet.<br />

Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

• Kurser i foreningsarbejde for kvinder med anden etnisk baggrund end<br />

dansk<br />

Der iværksættes et projekt, som skal udvikle en mentorordning for kvinder<br />

inden for foreningslivet med henblik på at fremme integrationen af kvinder<br />

med anden etnisk baggrund end dansk. Kvindernes engagement <strong>og</strong> <strong>deltagelse</strong><br />

i foreningslivet skal styrkes, <strong>og</strong> der skal skabes dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> netværk mellem<br />

kvinder på tværs af etnicitet. Endvidere vil minoritetsforeninger <strong>og</strong><br />

kvinder med minoritetsbaggrund kunne få rådgivning <strong>og</strong> kurser om foreningsliv.<br />

Integrationsministeriet<br />

38


• Kortlægningen af integrationsindsatser i frivil<strong>lige</strong> sociale foreninger <strong>og</strong><br />

organisationer<br />

Socialforskningsinstituttet gennemfører for Socialministeriet en kortlægning<br />

af, hvilke forskel<strong>lige</strong> indsatser rettet mod integrationsområdet, som<br />

foregår i frivilligt socialt regi. Der indarbejdes et kønsaspekt i kortlægningen,<br />

som skal give baggrund for, at Socialministeriet kan støtte integrationen<br />

af både kvinder <strong>og</strong> mænd fra etniske minoriteter via det frivil<strong>lige</strong><br />

sociale arbejde yder<strong>lige</strong>re.<br />

Socialministeriet<br />

• Evalueringen af satspuljebevillingen <strong>til</strong> etablering <strong>og</strong> udvikling af frivilligcentre<br />

Det overordnede formål med frivilligcenterpuljen er at give flere mennesker<br />

en lettere adgang <strong>til</strong> at finde et frivilligt socialt engagement.<br />

Formålet med evalueringen af frivilligcenterpuljen er blandt andet at få<br />

mere viden om køns betydning for <strong>deltagelse</strong> i frivilligt socialt arbejde.<br />

Evalueringen vil <strong>og</strong>så se på frivil<strong>lige</strong> indsatser for <strong>og</strong> af kvinder <strong>og</strong> mænd fra<br />

etniske minoriteter.<br />

Socialministeriet<br />

• Flere kvinder i kommunale integrationsråd/Rådet for Etniske Minoriteter<br />

Der iværksættes en indsats for at få flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund<br />

<strong>til</strong> at deltage i de kommunale integrationsråd <strong>og</strong> Rådet for Etniske<br />

Minoriteter, hvor primært mænd deltager. Indsatsen vil bl.a. kunne omfatte<br />

sær<strong>lige</strong> hvervningsmøder målrettet kvinder. Indsatsen vil bl.a. <strong>og</strong>så<br />

omfatte en opfordring i valgmaterialet <strong>til</strong> integrationsrådsvalgene 2006.<br />

Endvidere vil Rådet for Etniske Minoriteter i samarbejde med lokale integrationsråd<br />

<strong>og</strong> etniske minoritetsforeninger arrangere lokale informationsmøder<br />

om integrationsrådsarbejdet rettet mod etniske minoritetskvinder.<br />

Integrationsministeriet<br />

39


5.4 Indsatser i forhold <strong>til</strong> kvinder <strong>og</strong> mænd, drenge <strong>og</strong> piger med anden etnisk<br />

baggrund end dansk, der ikke tid<strong>lige</strong>re har deltaget i foreningslivet<br />

En mindre gruppe af piger <strong>og</strong> kvinder med anden etnisk baggrund end dansk udgør<br />

en særlig udsat <strong>og</strong> isoleret gruppe pga. stærk social kontrol i familierne, der begrænser<br />

pigernes <strong>og</strong> kvindernes <strong>muligheder</strong>. Gruppen deltager i meget ringe grad i<br />

det organiserede foreningsliv <strong>og</strong> har behov for særlig støtte. Mange steder i landet<br />

bliver der taget en række initiativer for at opmuntre pigerne <strong>og</strong> kvinderne <strong>til</strong> at<br />

deltage i forskel<strong>lige</strong> fritidsaktiviteter, fx. ved at skoler <strong>og</strong> kommuner samarbejder<br />

om at oprette sær<strong>lige</strong> kvindeidrætshold for etniske minoriteter. En del af disse initiativer<br />

har haft stor succes, <strong>og</strong> flere af dem er mundet ud i, at kvinderne efterfølgende<br />

er blevet optaget på hold med andre danske kvinder.<br />

Rollemodeller, sær<strong>lige</strong> klubber for piger <strong>og</strong> kvinder med anden etnisk baggrund end<br />

dansk, fastholdelse i integrationsforløb under barsel <strong>og</strong> alternative <strong>til</strong>tag i udsatte<br />

boligområder er <strong>alle</strong> indsatser, der kan bidrage <strong>til</strong> særligt at udsatte piger <strong>og</strong> kvinder<br />

med anden etnisk baggrund end dansk får <strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> for at deltage i samfundslivet<br />

- for at skabe netværk.<br />

På trods af at mange unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund deltager i foreningslivet,<br />

er der samtidig en gruppe, der er u<strong>til</strong>passet, både i forhold <strong>til</strong> skolen<br />

<strong>og</strong> det organiserede foreningsliv. Der ses samtidig en stigende tendens <strong>til</strong>, at n<strong>og</strong>le<br />

unge med etnisk minoritetsbaggrund begår mere <strong>og</strong> grovere kriminalitet end etnisk<br />

danske unge. En tendens, der særligt ses i udsatte boligområder.<br />

Der er i n<strong>og</strong>le kommuner ansat netværkspersoner, fx. kulturformidlere, der arbejder<br />

i de udsatte boligområder. I andre kommuner forsøger frivil<strong>lige</strong> på eget initiativ<br />

at være opsøgende, give rådgivning <strong>og</strong> sætte fritidsaktiviteter i gang lokalt.<br />

Netværkspersonerne arbejder typisk meget isoleret, <strong>og</strong> der er behov for et landsdækkende<br />

netværk, hvor der kan udveksles erfaringer.<br />

For at opnå det ønskede resultat af initiativer, der retter sig mod <strong>deltagelse</strong> i foreningslivet,<br />

er det centralt, at køn <strong>og</strong> etnicitet indarbejdes i indsatserne, når målgruppen<br />

er de mest udsatte grupper. Det kan fx. være i forbindelse med Kulturministeriets<br />

idrætspulje, der har <strong>til</strong> formål at støtte vanskeligt s<strong>til</strong>lede børn <strong>og</strong> unges<br />

adgang <strong>til</strong> det organiserede idrætsliv eller i forhold <strong>til</strong> Socialministeriets fritidspasordning<br />

for udsatte børn <strong>og</strong> unge.<br />

40


Regeringens initiativer er:<br />

• Erfaringsudveksling blandt netværkspersoner, der arbejder i udsatte boligområder<br />

Der iværksættes i 2006 en undersøgelse, der skal identificere netværkspersonerne<br />

i de udsatte boligområder, herunder områdefornyelsesprojekter<br />

under byfornyelsen. Det drejer sig om både frivil<strong>lige</strong> <strong>og</strong> professionelle netværkspersoner,<br />

som ikke er organiserede. Undersøgelsen skal <strong>lige</strong>ledes afdække<br />

netværkspersonernes behov for nye redskaber, som kan hjælpe dem<br />

i deres arbejde med bl.a. at udvikle netværk <strong>og</strong> igangsætte fritidsaktiviteter<br />

lokalt. Redskaberne kan fx. være etablering af en hjemmeside med erfaringer,<br />

dokumentation, information om køn, etnicitet <strong>og</strong> <strong>lige</strong>s<strong>til</strong>ling, afholdelse af<br />

netværksseminarer m.v. Indsatsen vil understøtte netværkspersonernes<br />

kompetencer <strong>og</strong> <strong>muligheder</strong> for at bidrage aktivt <strong>til</strong> en positiv udvikling af<br />

udsatte boligområder, eksempelvis i forbindelse med byfornyelsen. Herudover<br />

skal indsatsen komme med konkrete forslag <strong>til</strong>, hvordan man får flere<br />

frivil<strong>lige</strong> <strong>til</strong> at engagere sig <strong>og</strong> tage et ansvar for udviklingen af de udsatte<br />

områder.<br />

Socialministeriet<br />

• Indsatser <strong>til</strong> fremme af samarbejde mellem skole <strong>og</strong> foreningsliv<br />

Der ydes støtte <strong>til</strong> projekter, hvor grundskoler <strong>og</strong> idrætsforeninger samarbejder<br />

i forhold <strong>til</strong> at forbedre unge kvinder <strong>og</strong> mænd med etnisk minoritetsbaggrunds<br />

<strong>deltagelse</strong> i idræts- <strong>og</strong> fritidsaktiviteter <strong>og</strong> foreninger. Foreninger<br />

<strong>og</strong> skoler skal samarbejde således, at skolerne kan <strong>til</strong>byde<br />

trygheden ved det kendte, både for de unge, men <strong>og</strong>så for deres forældre.<br />

Foreningerne kan <strong>til</strong>byde aktiviteterne i skolens lokaler <strong>og</strong> h<strong>alle</strong>r. Der sættes<br />

særlig fokus på drenge <strong>og</strong> piger, der ikke tid<strong>lige</strong>re har været <strong>til</strong>knyttet<br />

idræts- <strong>og</strong> foreningslivet.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Pige- <strong>og</strong> kvindeklubber<br />

I 2006 iværksættes et projekt med oprettelse af 18 pigeklubber i socialt udsatte<br />

boligområder.<br />

Der iværksættes et projekt med oprettelse af kvindeaktiviteter med fokus<br />

på beskæftigelse i syv udsatte boligområder. Kvinderne skal ved hjælp af<br />

41


projektets aktiviteter opnå indsigt i danske værdier <strong>og</strong> normer, forbedre<br />

deres danskkundskaber <strong>og</strong> opnå praktisk kendskab <strong>til</strong> en dansk arbejdsplads<br />

med de kulturer, normer, <strong>muligheder</strong>, rettigheder <strong>og</strong> forventninger, der<br />

eksisterer der.<br />

Under forudsætning af satspuljepartiernes <strong>til</strong>slutning afsættes der midler<br />

fra satspuljen 2007 <strong>til</strong> at etablere en pulje, der kan støtte kvindeklubber<br />

for isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden støtte<br />

iværksætterlignede projekter for særligt isolerede kvinder samt yde økonomisk<br />

støtte <strong>til</strong> nydanske netværkspersoner lokalt, der skal hjælpe kvinderne<br />

<strong>til</strong> et mere aktivt fritidsliv. Initiativerne skal forankres lokalt i kommunerne.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Aktiviteter for mødre på barsel<br />

Der iværksættes et projekt med sigte på aktivering på frivillig basis under<br />

barsel. Konkret etableres mødregrupper med fokus på integrationsmæssige<br />

problems<strong>til</strong>linger, der kan medvirke <strong>til</strong>, at kvinderne skaber netværk. Projektet<br />

kan indeholde <strong>til</strong>bud om kurser i samfundsforhold, kurser om sundhed,<br />

sund kost <strong>og</strong> motion, mulighed for <strong>deltagelse</strong> i danskundervisning med<br />

børn mm.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Særlig formidlingsindsats vedrørende ”vilde” u<strong>til</strong>passede etniske minoritetsdrenge<br />

i udsatte boligområder<br />

Flere kommuner <strong>og</strong> foreninger har haft succes med at inddrage <strong>og</strong> gøre en<br />

særlig indsats for de ”vilde” u<strong>til</strong>passede drenge med etnisk minoritetsbaggrund.<br />

De gode erfaringer samles i en ”best practice” publikation, som offentliggøres<br />

på et seminar med <strong>deltagelse</strong> af de unge drenge fra etniske minoriteter,<br />

fagfolk <strong>og</strong> netværkspersoner, der arbejder i de udsatte<br />

boligområder.<br />

Socialministeriet<br />

42


• Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse med fokus på netværksskabelse<br />

Der er i perioden 1998 <strong>til</strong> 2003 igangsat 73 helhedsorienterede byfornyelsesprojekter<br />

i de danske byer. Projekterne skal evalueres i 2006. Evaluering<br />

vil bl.a. fokusere på, hvordan projekterne har inddraget kvinder <strong>og</strong> mænd<br />

med anden etnisk baggrund end dansk. Køns- <strong>og</strong> aldersaspektet vil indgå i<br />

evalueringen, fx. i form at særlig køns- <strong>og</strong> aldersbaseret statistik. Derudover<br />

vil der være fokus på, hvordan der kan arbejdes med at skabe netværk<br />

lokalt. Resultaterne skal anvendes <strong>og</strong> formidles videre <strong>til</strong> kommuner, der<br />

gennemfører nye områdefornyelsesprojekter.<br />

Socialministeriet<br />

• Korps af kvinde<strong>lige</strong> rollemodeller<br />

Der etableres et korps af kvinde<strong>lige</strong> rollemodeller, som aktivt skal medvirke<br />

<strong>til</strong> integration af udsatte <strong>og</strong> dårligt integrerede kvinder med anden etnisk<br />

baggrund end dansk. Rollemodellerne kan eksempelvis foretage introduktion<br />

<strong>til</strong> foreningslivet, informere om skole/hjem samarbejde eller yde rådgivning<br />

om uddannelses- <strong>og</strong> erhvervsvalg.<br />

Integrationsministeriet<br />

• Mand<strong>lige</strong> rollemodeller<br />

Støtte <strong>til</strong> mand<strong>lige</strong> trænere <strong>og</strong> frivil<strong>lige</strong> i foreninger med henblik på opsøgende<br />

arbejde overfor unge u<strong>til</strong>passede drenge med anden etnisk baggrund<br />

end dansk.<br />

Integrationsministeriet <strong>og</strong> Liges<strong>til</strong>lingsafdelingen<br />

43


Litteraturliste<br />

• Boeskov, S. <strong>og</strong> T. Ilkjær (2005) Integration <strong>og</strong> det frivil<strong>lige</strong> foreningsliv. En undersøgelse<br />

af barrierer <strong>og</strong> løsninger i relation <strong>til</strong> forenings<strong>deltagelse</strong> hos unge<br />

med anden etnisk baggrund. Institut for Idræt. Københavns Universitet.<br />

• Dahl, K. M. & V. Jakobsen (2005) Køn, etnicitet <strong>og</strong> barrierer for integration.<br />

Fokus på arbejde, uddannelse <strong>og</strong> foreningsliv. SFI<br />

• Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration (2005) Årb<strong>og</strong> om udlændinge<br />

i Danmark 2005. – Status <strong>og</strong> udvikling.<br />

• LG Insight (2004) Kvinder fra tredjelande <strong>og</strong> deres arbejdsmarkeds<strong>til</strong>knytning<br />

på Fyn: Livs- <strong>og</strong> arbejdsstrategier.<br />

• LG Insight (2005) Interesser <strong>og</strong> holdninger <strong>til</strong> arbejde. – Fokus på indvandrerkvinder<br />

<strong>og</strong> beskæftigelsesindsatsen.<br />

• Vibe-Petersen, J.(2005) Diabetes blandt etniske minoriteter. Sundhedsstyrelsen.<br />

44


TRYKT UDGAVE<br />

ISBN: 87-91292-51-4<br />

ELEKTRONISK UDGAVE<br />

Elektronisk ISBN: 87-91292-52-2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!