26.08.2015 Views

Porodica pol i prava u Danskoj

Ligestilling latin-2.indd

Ligestilling latin-2.indd

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uvod<br />

<strong>Porodica</strong>, <strong>pol</strong> i <strong>prava</strong> u <strong>Danskoj</strong><br />

Izdaje: Ligestillingsafdelingen (Odjeljenje za ravnopravnost)<br />

U <strong>Danskoj</strong> su žene i muškarci ravnopravni te je nezakonito tretirati <strong>pol</strong>ove na<br />

različit način.<br />

Tekst: Novinar Birgitte Avnesø, Stickelbergs Bureau<br />

Prijevod: Flygtningehjælpens Tolkeservice<br />

Likovno-tehnički urednik: Ida Magdalene, ol.ida@grafisk.dk<br />

Štampa/tisak: PrinfoKolding<br />

1. izdanje, tiraž 4000, januar 2006.<br />

ISBN: 87-91292-66-2<br />

Svi imaju iste obaveze i ista <strong>prava</strong>. Pravo da donose odluke o sebi samom,<br />

o svom životu i svom tijelu, zarađuju svoje pare i izdržavaju svoju porodicu,<br />

snose odgovornost za svoju djecu, plaćaju porez i budu aktivni dio društva.<br />

Ovdje postoji i etnička ravnopravnost što znači, da su svi, bez obzira na<br />

porijeklo, vjeru i boju kože, ravnopravni članovi danskog društva.<br />

Brošura je besplatna a naručuje se kod:<br />

Ligestillingsafdelingen<br />

Holmens Kanal 22<br />

1060 København K<br />

e-mail: lige@lige.dk<br />

Brošura se takođe može skinuti sa www.lige.dk<br />

Ova brošura je namijenjena tebi, koji želiš saznati nešto više o ravnopravnosti<br />

i pravima u <strong>Danskoj</strong>. U brošuri možeš, između ostalog, da pročitaš nešto o<br />

ekonomiji, braku, seksualnim pravima, razvodu i roditeljskom pravu.<br />

Usput se upućuje i na mjesta gdje se nalaze detaljnije informacije. Na kraju<br />

brošure nalazi se spisak niza korisnih Internet-stranica, udruženja i javnih<br />

službi.<br />

3


Tvoja ekonomija<br />

Ti imaš pravo na vlastitu ekonomiju – to znači na tvoje pare i račun u banci<br />

kome samo ti imaš pravo pristupa. U svakoj banci možeš da otvoriš račun koji<br />

pripada samo tebi.<br />

Imati posao znači moći izdržavati sebe i svoju porodicu. Ti se sam aktivno trebaš<br />

potruditi da nađeš posao. Ti možeš sam da tražiš posao prateći npr. oglase u<br />

novinama ili obraćajući se birou rada (AF). Najbliži biro rada možeš naći na<br />

Internet-stranici www.af.dk. Pomoć možeš da zatražiš i u tvojoj opštini.<br />

Ako si zaposlen, uobičajeno je da tvoj poslodavac isplaćuje platu na tvoj račun<br />

u banci. Poslodavac je dužan da ti daje obračun za platu.<br />

Kad radiš, treba i da plaćaš porez. Porez se obično automatski odbija od plate<br />

prije isplate.<br />

Ukoliko upadneš u ozbiljne ekonomske probleme, zbog razvoda, gubitka posla<br />

ili slično, možeš da dobiješ pomoć od tvoje opštine. Koju vrstu pomoći možeš<br />

da dobiješ, zavisi, između ostalog, od dužine boravka u <strong>Danskoj</strong>.<br />

Brak<br />

I žene i muškarci imaju pravo sami da biraju s kim će stupiti u brak. Kažnjivo je<br />

prisiliti nekoga na brak.<br />

za mlade drugog etničkog porijekla od danskog. Možeš telefonirati na<br />

70 27 03 06 ili kliknuti na Internet-stranicu www.lokk.dk. Ako se nalaziš<br />

u akutnoj krizi i trebaš trenutnu pomoć, možeš se obratiti na Hotline<br />

for voldsramte kvinder – Vruća linija za žene izložene nasilju, na telefon<br />

70 20 30 82 svih 24 sata.<br />

Savjet doseljenika nudi, na primjer, posredovanje po pitanju prinudnih<br />

brakova. Možeš telefonirati na broj 86 13 27 63 ili 26 22 36 11 ili kliknuti na<br />

Internet-stranicu www.indvandrerraadgivningen.dk. Možeš kontaktirati<br />

i Kvinderådgivningen for etniske minoriteter - Savjetovalište za žene iz<br />

etničkih manjina, na telefon 70 20 49 09 ili kliknuti na Internet-stranicu<br />

www.kvinderaadgivningen.dk.<br />

Moguće je kontaktirati i Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark,<br />

(R.E.D.) – Rehabilitacioni centar za žene drugog etničkog porijekla u <strong>Danskoj</strong>.<br />

Sva pitanja o boravku u ovom centru mogu se postaviti na telefon 43 77 10 70<br />

ili preko e-maila, red@kbhamt.dk. Ako želiš tamo da stanuješ, možeš se<br />

obratiti i opštini. R.E.D. je mjesto za boravak koje se nudi mladim ženama od<br />

18 - 25 godina bez djece. Ovdje možeš stanovati do dvije godine ako bježiš od<br />

prinudnog braka. Boravak je besplatan. Moraš, međutim, sama da plaćaš jelo i<br />

piće, pranje i lične potrebe.<br />

Spajanje porodice<br />

Ako si prisiljena da stupiš u brak ili ako napuštaš prinudni brak, postoji više<br />

Ukoliko sklapaš brak sa nekim stranim državljaninom koji živi u inostranstvu,<br />

mjesta gdje se možeš obratiti za savjet, podršku i pomoć za nalaženje stana.<br />

on/ona može da dođe u Dansku samo ako ispunjava niz uslova. Između ostalih,<br />

Možeš kontaktirati opštinu ili Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)<br />

uslov da je brak dobrovoljan, da ste oboje stariji od 24 godine, da imate<br />

– Zemaljsku organizaciju kriznih centara za žene. LOKK ima savjetovalište<br />

odgovarajući stan, i da zarađuješ dovoljno za izdržavanje stranog supružnika.<br />

4 5


Prevencija (zaštita od neželjene trudnoće) i trudnoća<br />

Ti sama odlučuješ o svom tijelu. Ti sama odlučuješ i da li želiš da ostaneš<br />

trudna, da li želiš dijete ili koju vrstu prevencije želiš da upotrebljavaš da<br />

bi izbjegla trudnoću. Ako želiš, tvoj ljekar te može posavjetovati o vrsti<br />

prevencije.<br />

Ako zatrudniš a ne želiš dijete, imaš pravo na abortus – što znači uklanjanje<br />

ploda medicinskim zahvatom. To je besplatno i može se obaviti najkasnije do<br />

12. sedmice trudnoće. Kontaktiraj svog ljekara ako želiš abortus.<br />

Ako želiš da saznaš nešto više o planiranju porodice, tvojim seksualnim<br />

pravima, prevenciji i slično možeš razgovarati sa tvojim ljekarom ili se obratiti<br />

udruženju ’Sex og Samfund’, na telefon 33 13 91 13 ili kliknuti na Internetstranicu<br />

www.sexogsamfund.dk.<br />

Ako si trudna, ili ako već imaš djecu a potrebna ti je pomoć, možeš da<br />

kontaktiraš Mødrehjælpen – Pomoć majkama. To je organizacija koja savjetuje<br />

i pomaže porodice sa djecom i trudnice. Mødrehjælpen ima savjetovališta<br />

u Kopenhagenu, Århus-u i Odense-u a ima i svoja lokalna odjeljenja u nizu<br />

gradova. Mødrehjælpen-u u Kopenhagenu možeš telefonirati na 33 12 11 21 ili<br />

kliknuti na Internet-stranicu www.mhj1983.dk.<br />

Nasilje u braku<br />

Ako želiš da saznaš nešto više o spajanju porodice, možeš telefonirati Upravi<br />

Nasilje je kažnjivo i zabranjeno je tući svog bračnog druga i svoju djecu.<br />

za strance (Udlændingestyrelsen) na telefon 35 36 66 00 ili kliknuti na Internetstranicu<br />

www.udlst.dk.<br />

pomoći. Ako si izložena nasilju, možeš se uvijek obratiti <strong>pol</strong>iciji a možeš i<br />

Ako je tvoj muž nasilan prema tebi ili tvojoj djeci, možeš se obratiti za<br />

telefonirati Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) – Zemaljskoj<br />

organizaciji kriznih centara za žene na telefon 70 20 30 82 koji je otvoren<br />

svih 24 sata ili kliknuti na Internet-stranicu www.lokk.dk. Telefonirati možeš<br />

i Kvindekrisecentrenes sekretariat – Sekretarijatu za krizne centre za žene na<br />

telefon 32 95 90 19.<br />

U <strong>Danskoj</strong> postoji niz kriznih centara gdje ti i tvoja djeca možete sigurno<br />

boraviti jedno izvjesno vrijeme. Krizni centri za žene su namijenjeni ženama<br />

koje su bile izložene nasilju ili prijetnjama. Centri pružaju akutnu pomoć i<br />

mogu ti pomoći sa npr. kontaktiranjem <strong>pol</strong>icije, ljekara, urgentnog centra i<br />

socijalne službe. Ti se možeš sama obratiti kriznom centru a mogu te tamo<br />

uputiti i tvoja opština, <strong>pol</strong>icija ili drugi socijalni organi. Opština će platiti za<br />

tebe ako nemaš sredstava za boravak u kriznom centru.<br />

Bliže informacije postoje na Internet-stranici Zemaljske organizacije kriznih<br />

centara za žene www.lokk.dk. Tu su navedene i adrese savjetovališta za mlade<br />

strane žene.<br />

Razvod braka<br />

Ti imaš pravo na razvod bez obzira da li i tvoj muž ili žena to žele. Uobičajeno<br />

je da supružnik ima pravo na razvod posle godinu dana separacije ali ako<br />

su supružnici suglasni o razvodu, vrijeme separacije se smanjuje na samo<br />

6 mjeseci. Ovo ne važi u slučajevima nevjerstva ili nasilja u braku gdje<br />

povrijeđeni supružnik ima odmah pravo na razvod.<br />

6 7


Pravo na viđanje djeteta<br />

Razvod se pokreće slanjem zahtjeva za razvod državnom okrugu (Statsamtet)<br />

u mjestu boravka. Nešto više o državnim okruzima i kako ih kontaktirati može<br />

se pročitati na Internet-stranici www.statsamt.dk. Posle prijema zahtjeva<br />

državni okrug će tebe i tvog supružnika pozvati na sastanak. Tom prilikom se<br />

sklapa dogovor o alimentaciji, diobi stana, pravu na viđanje djece i doprinosu<br />

za djecu.<br />

Nešto više o pravilima za razvod braka možeš saznati ili od Familiestyrelsen<br />

– Uprave za porodice na telefon 33 92 33 02 ili na Internet-stranici<br />

www.familiestyrelsen.dk.<br />

Roditeljsko pravo<br />

Ako imaš jedno ili više djece, snosiš i odgovornost za njih a imaš i niz obaveza.<br />

Imati roditeljsko pravo na djecu, znači da se moraš starati o njima i da imaš<br />

pravo donošenja odluka u vezi djece. To može biti npr. ime djeteta, mjesto<br />

stanovanja i koju će školu pohađati. Roditeljsko pravo znači i obavezu<br />

učestvovanja na roditeljskim sastancima u dječjim institucijama, školi i drugim<br />

aktivnostima koje se tiču djetetovog života. Ako ste u braku, imate automatski<br />

zajedničko roditeljsko pravo pa treba zajedno i da donosite odluke o djeci.<br />

Dijete ima pravo da viđa oba roditelja iako oni ne žive zajedno.<br />

Najbolje je ako vi sami možete da se dogovorite o tome. Dakle, koliko često<br />

i koliko dugo dijete može da bude zajedno sa onim roditeljem kod koga ne<br />

stanuje. Ako ne možete da se složite, državni okrug vam može pomoći. Nešto<br />

više o državnim okruzima i kako ih kontaktirati može se pročitati na Internetstranici<br />

www.statsamt.dk.<br />

Ne postoje nikakva čvrsta pravila o učestalosti i dužini viđenja. To zavisi od<br />

toga šta je najbolje za dijete. U posebnim slučajevima državni okrug može da<br />

donese odluku o nadgledanju ili potpunom prekidu <strong>prava</strong> na viđanje.<br />

O pravilima za razvod, kontaktu sa djecom i roditeljskom pravu<br />

možeš da saznaš nešto više na Internet-stranici www.statsamt.dk ili<br />

www.familiestyrelsen.dk. Možeš i da telefoniraš Familiestyrelsen – Upravi za<br />

porodice na telefon 33 92 33 02.<br />

Zajedničko roditeljsko pravo možete zadržati i ako se razvedete a možete<br />

ga i prebaciti na samo jednog od roditelja. O tome odlučujete sami ali uz<br />

suglasnost državnog okruga. Ako se ne slažete oko mjesta stanovanja ili oko<br />

roditeljskog <strong>prava</strong>, može vam pomoći državni okrug. Ako ni to ne pomaže,<br />

odluku donosi sud. Sudac, prije svega, vodi računa o interesu djeteta. U obzir<br />

se uzimaju različite stvari, npr. ko se najviše starao o djetetu.<br />

8 9


Dozvola za boravak<br />

Dozvola za boravak u <strong>Danskoj</strong> je u prvom trenutku vremenski ograničena.<br />

Supružnik, koji je došao po zakonu o spajanju porodica, može obično da<br />

dobije pravo neograničenog boravka ako ispunjava sljedeće uslove:<br />

• živio je u <strong>Danskoj</strong> duže od zadnjih 7 godina i<br />

• završio introdukcioni program i<br />

• <strong>pol</strong>ožio poseban ispit iz danskog jezika a<br />

• nije bio osuđen na kaznu dužu od 2 godine zatvora za težak kriminal i<br />

• nema nikakav dug javnim (državnim) organima.<br />

Ako nemaš dozvolu neograničenog boravka a napustiš svog supružnika,<br />

izlažeš se riziku gubljenja <strong>prava</strong> na boravak u <strong>Danskoj</strong>. Ali, ako se zajednički<br />

život prekida zbog nasilnog ponašanja tvog supružnika, U<strong>prava</strong> za strance<br />

može odlučiti da ti zadržiš pravo na boravak u <strong>Danskoj</strong>. Neophodno je,<br />

međutim, da možeš dokazati da si bila izložena nasilju – putem npr. <strong>pol</strong>icijskih<br />

raporta ili izvještaja ljekara ili bolnice.<br />

U<strong>prava</strong> za strance će, osim toga, razmotriti i tvoju povezanost sa Danskom, što<br />

će reći, koliko dugo si ovdje, da li govoriš danski i imaš li kontakta sa drugima.<br />

Ako napustiš supružnika zbog nasilja a želiš da ostaneš u <strong>Danskoj</strong>, važno je<br />

da odmah počneš sa učenjem danskog jezika, daješ djecu u obdanište/vrtić<br />

i nađeš posao. Bliža obavještenja možeš dobiti u Upravi za strance na telefon<br />

35 36 66 00 ili na Internet-stranici www.udlst.dk.<br />

Dječji dodatak<br />

Pomoć porodicama sa djecom (ček za dječji dodatak):<br />

Pomoć porodicama sa djecom – u svakodnevnom govoru: dječji dodatak<br />

– isplaćuje se svim porodicama sa djecom do 18. godine. Dodatak se prima za<br />

svako dijete.<br />

Novac se automatski šalje majci osim ako se ne zatraži da uplata ide na ime<br />

nekog drugog lica.<br />

Bliža obavještenja se nalaze na Internet-stranici www.danmark.dk ili na<br />

Internet-stranici Ministarstva za porez www.skm.dk.<br />

Doplata za dijete:<br />

Roditelji imaju obavezu izdržavanja svoje djece. Ako neki roditelj ne ispunjava<br />

svoju obavezu izdržavanja, državni okrug (Statsamtet) može odlučiti da taj<br />

mora da daje doplatu za dijete.<br />

Ako želiš da se visina doplate odredi ili promjeni, treba da se obratiš državnom<br />

okrugu. Za bliža obavještenja o doplati za dijete možeš se obratiti Upravi za<br />

porodicu - Familiestyrelsen – na tel.: 33 92 33 02 ili kliknuti na njenu Internetstranicu<br />

www.familiestyrelsen.dk.<br />

Børnetilskud – Potpora za djecu<br />

Børnetilskud je posebna pomoć koja se dodjeljuje roditelju koji sam izdržava<br />

svoju djecu ili ima visoke rashode. Postoji više različitih oblika ove potpore. Ako<br />

želiš da zatražiš potporu za djecu, možeš da se obratiš svojoj opštini. Ako želiš<br />

više informacija, možeš se obratiti Upravi za porodicu – Familiestyrelsen – na<br />

tel.: 33 92 33 02 ili klikneš na njenu Internet-stranicu www.familiestyrelsen.dk.<br />

10 11


Pomoć javnih (državnih) organa<br />

Ukoliko ne možeš da izdržavaš sebe i svoju porodicu a nemaš prihode ili<br />

imovinu, možeš da dobiješ gotovinsku pomoć – kontanthjælp – ako ispunjavaš<br />

ostale uslove. Da bi primao pomoć moraš da prihvatiš ponudu o poslu,<br />

aktiviranju ili školovanju.<br />

Ako si u Dansku došao posle 1. jula 2002 godine, nemaš pravo na gotovinsku<br />

pomoć. Umjesto toga možeš dobiti startnu pomoć – starthjælp – ako ne<br />

možeš da izdržavaš sebe i svoju porodicu. Da bi primao startnu pomoć moraš<br />

da prihvatiš ponudu o poslu, aktiviranju ili školovanju.<br />

Druge korisne adrese<br />

Javni (državni) organi<br />

www.inm.dk (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration –<br />

Ministarstvo za izbjeglice, doseljenike i integraciju)<br />

Ovdje se, između ostalog, mogu pročitati pravila o integraciji i boravku u<br />

<strong>Danskoj</strong>.<br />

www.udlst.dk (Udlændingestyrelsen.- U<strong>prava</strong> za strance)<br />

Informacije o mogućnostima stranaca da borave u <strong>Danskoj</strong>. Telefon<br />

35 36 66 00.<br />

I gotovinska pomoć i startna pomoć se traže od svoje opštine gdje se mogu<br />

dobiti dalja obavještenja o svojim pravima i obavezama.<br />

Ukoliko imaš pitanja o plaćanju poreza, možeš kontaktirati poresku upravu u<br />

tvojoj opštini.<br />

www.medborger-i-danmark.dk<br />

Brošura o danskom društvu u izdanju Ministarstva za izbjeglice, doseljenike i<br />

integraciju. Knjiga je prevedena na 17 jezika i može se skinuti sa interneta ili<br />

naručiti na adresu www.danmark.dk/netboghandel. Knjiga košta 20 kruna<br />

plus troškovi slanja.<br />

Stan<br />

Ako si unajmio stan imaš mogućnost da zatražiš ekonomsku pomoć od tvoje<br />

opštine.To može biti tzv. boligsikring, što je pomoć za plaćanje stanarine ili<br />

pozajmica za plaćanje depozita iznajmljivaču stana. Opština ti može pomoći<br />

i tako što će ti naći stan ako nemaš gdje da stanuješ. Ako imaš pitanja u vezi<br />

stana, možeš da se obratiš tvojoj opštini.<br />

www.danmark.dk (pregled javnih (državnih) organa)<br />

Daje jasan pregled javnih organa Danske i pokazuje put do nadležnih organa i<br />

informacija.<br />

www.lige.dk (Ligestillingsafdelingen - Odjeljenje za ravnopravnost)<br />

Sekretarijat u Ministarstvu za ravnopravnost. Ovdje možeš pročitati nešto više<br />

o ravnopravnosti muškaraca i žena, i o pravima i obavezama.<br />

Lejernes Landsorganisation (LLO) – Zemaljska organizacija stanara je<br />

www.ligenaevn.dk (Ligestillingsnævnet – Odbor za ravnopravnost)<br />

organizacija koja pokriva cijelu zemlju i zastupa interese stanara. Ako ti je<br />

Razmatra žalbe na nejednak tretman zbog <strong>pol</strong>ne pripadnosti.<br />

potrebna pomoć možeš pozvati LLO telefonom - 33 86 09 10 – ili kliknuti na<br />

Telefon 33 92 33 11.<br />

Internet-stranicu www.lejerneslo.dk.<br />

12 13


www.familiestyrelsen.dk (Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender<br />

– Ministarstvo za pitanja u vezi porodice i potrošnje)<br />

www.social.dk (Socialministeriet – Ministarstvo za socijalni rad)<br />

Obavještenja o ekonomiji, cijenama i slično<br />

www.kvinfo.dk (KVINFO)<br />

Zemaljski centar za informacije, dokumentaciju i kulturu.<br />

KVINFO ima, između ostalog, i obuhvatnu mrežu mentora koji pomažu i štite<br />

žene-pripadnice etničkih manjina po pitanjima školovanja, obrazovanja i<br />

posla.<br />

www.skat.dk (Porez, Ministarstvo za poreska pitanja)<br />

Obavještenja o porezu, cijenama, poreskoj kartici i slično<br />

Savjetnici i udruženja i sl.<br />

www.finfo.dk<br />

Informacije za strance o, između ostalog, azilu, boravku, poslu, školovanju,<br />

<strong>pol</strong>itici i kulturi<br />

www.HOTLINE-raadgivning-for-indvandrere.dk<br />

Internet-stranica o prinudnom braku.<br />

www.kvinderaadgivningen.dk (Kvinderådgivning for etniske minoriteter<br />

– Savjetovalište za žene iz etničkih manjina)<br />

Ministarstvo za izbjeglice, doseljenike i integraciju podržava ovo Savjetovalište<br />

koje daje odgovore na pitanja o školovanju, poslu, porodičnim odnosima,<br />

integraciji i diskriminaciji. Telefon: 70 20 49 09.<br />

www.flygtning.dk (Dansk Flygtningehjælp – Danska pomoć izbjeglicama)<br />

Dansk Flygtningehjælp ima mrežu dobrovoljaca u cijeloj zemlji koji pomažu<br />

izbjeglice i doseljenike u integraciji i uvježbavanju danskog jezika. Dansk<br />

Flygtningehjælp savjetuje i azilante oko azila, danskog zakona o strancima,<br />

pravilima o deportaciji i odbijanju i sl.<br />

www.kvinderådgivningen.dk<br />

www.dannerhuset.dk<br />

www.voldmodkvinder.dk<br />

www.lokk.dk<br />

www.etniskligestilling.dk<br />

www.sexogsamfund.dk<br />

www.abortnet.dk<br />

www.etniskligestilling.dk<br />

Udruženje koje se zalaže za etničku ravnopravnost i suzbijanje diskriminacije.<br />

www.ms.dk (Mellemfolkeligt Samvirke)<br />

Na Internet-stranici postoji, između ostalog, i mogućnost razgovora (četrum)<br />

za mlade žene stranog etničkog porijekla.<br />

14 15


Bosnisk/kroatisk/serbisk<br />

Ova brošura je namijenjena tebi, koji želiš saznati nešto više o ravnopravnosti<br />

i pravima, koja postoje u <strong>Danskoj</strong>. U brošuri ćeš, između ostalog, čitati o<br />

ekonomiji, braku, seksualnim pravima, razvodu i roditeljskom pravu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!