Porodica pol i prava u Danskoj

miliki.dk
  • No tags were found...

Ligestilling latin-2.indd

Uvod

Porodica, pol i prava u Danskoj

Izdaje: Ligestillingsafdelingen (Odjeljenje za ravnopravnost)

U Danskoj su žene i muškarci ravnopravni te je nezakonito tretirati polove na

različit način.

Tekst: Novinar Birgitte Avnesø, Stickelbergs Bureau

Prijevod: Flygtningehjælpens Tolkeservice

Likovno-tehnički urednik: Ida Magdalene, ol.ida@grafisk.dk

Štampa/tisak: PrinfoKolding

1. izdanje, tiraž 4000, januar 2006.

ISBN: 87-91292-66-2

Svi imaju iste obaveze i ista prava. Pravo da donose odluke o sebi samom,

o svom životu i svom tijelu, zarađuju svoje pare i izdržavaju svoju porodicu,

snose odgovornost za svoju djecu, plaćaju porez i budu aktivni dio društva.

Ovdje postoji i etnička ravnopravnost što znači, da su svi, bez obzira na

porijeklo, vjeru i boju kože, ravnopravni članovi danskog društva.

Brošura je besplatna a naručuje se kod:

Ligestillingsafdelingen

Holmens Kanal 22

1060 København K

e-mail: lige@lige.dk

Brošura se takođe može skinuti sa www.lige.dk

Ova brošura je namijenjena tebi, koji želiš saznati nešto više o ravnopravnosti

i pravima u Danskoj. U brošuri možeš, između ostalog, da pročitaš nešto o

ekonomiji, braku, seksualnim pravima, razvodu i roditeljskom pravu.

Usput se upućuje i na mjesta gdje se nalaze detaljnije informacije. Na kraju

brošure nalazi se spisak niza korisnih Internet-stranica, udruženja i javnih

službi.

3


Tvoja ekonomija

Ti imaš pravo na vlastitu ekonomiju – to znači na tvoje pare i račun u banci

kome samo ti imaš pravo pristupa. U svakoj banci možeš da otvoriš račun koji

pripada samo tebi.

Imati posao znači moći izdržavati sebe i svoju porodicu. Ti se sam aktivno trebaš

potruditi da nađeš posao. Ti možeš sam da tražiš posao prateći npr. oglase u

novinama ili obraćajući se birou rada (AF). Najbliži biro rada možeš naći na

Internet-stranici www.af.dk. Pomoć možeš da zatražiš i u tvojoj opštini.

Ako si zaposlen, uobičajeno je da tvoj poslodavac isplaćuje platu na tvoj račun

u banci. Poslodavac je dužan da ti daje obračun za platu.

Kad radiš, treba i da plaćaš porez. Porez se obično automatski odbija od plate

prije isplate.

Ukoliko upadneš u ozbiljne ekonomske probleme, zbog razvoda, gubitka posla

ili slično, možeš da dobiješ pomoć od tvoje opštine. Koju vrstu pomoći možeš

da dobiješ, zavisi, između ostalog, od dužine boravka u Danskoj.

Brak

I žene i muškarci imaju pravo sami da biraju s kim će stupiti u brak. Kažnjivo je

prisiliti nekoga na brak.

za mlade drugog etničkog porijekla od danskog. Možeš telefonirati na

70 27 03 06 ili kliknuti na Internet-stranicu www.lokk.dk. Ako se nalaziš

u akutnoj krizi i trebaš trenutnu pomoć, možeš se obratiti na Hotline

for voldsramte kvinder – Vruća linija za žene izložene nasilju, na telefon

70 20 30 82 svih 24 sata.

Savjet doseljenika nudi, na primjer, posredovanje po pitanju prinudnih

brakova. Možeš telefonirati na broj 86 13 27 63 ili 26 22 36 11 ili kliknuti na

Internet-stranicu www.indvandrerraadgivningen.dk. Možeš kontaktirati

i Kvinderådgivningen for etniske minoriteter - Savjetovalište za žene iz

etničkih manjina, na telefon 70 20 49 09 ili kliknuti na Internet-stranicu

www.kvinderaadgivningen.dk.

Moguće je kontaktirati i Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark,

(R.E.D.) – Rehabilitacioni centar za žene drugog etničkog porijekla u Danskoj.

Sva pitanja o boravku u ovom centru mogu se postaviti na telefon 43 77 10 70

ili preko e-maila, red@kbhamt.dk. Ako želiš tamo da stanuješ, možeš se

obratiti i opštini. R.E.D. je mjesto za boravak koje se nudi mladim ženama od

18 - 25 godina bez djece. Ovdje možeš stanovati do dvije godine ako bježiš od

prinudnog braka. Boravak je besplatan. Moraš, međutim, sama da plaćaš jelo i

piće, pranje i lične potrebe.

Spajanje porodice

Ako si prisiljena da stupiš u brak ili ako napuštaš prinudni brak, postoji više

Ukoliko sklapaš brak sa nekim stranim državljaninom koji živi u inostranstvu,

mjesta gdje se možeš obratiti za savjet, podršku i pomoć za nalaženje stana.

on/ona može da dođe u Dansku samo ako ispunjava niz uslova. Između ostalih,

Možeš kontaktirati opštinu ili Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)

uslov da je brak dobrovoljan, da ste oboje stariji od 24 godine, da imate

– Zemaljsku organizaciju kriznih centara za žene. LOKK ima savjetovalište

odgovarajući stan, i da zarađuješ dovoljno za izdržavanje stranog supružnika.

4 5


Prevencija (zaštita od neželjene trudnoće) i trudnoća

Ti sama odlučuješ o svom tijelu. Ti sama odlučuješ i da li želiš da ostaneš

trudna, da li želiš dijete ili koju vrstu prevencije želiš da upotrebljavaš da

bi izbjegla trudnoću. Ako želiš, tvoj ljekar te može posavjetovati o vrsti

prevencije.

Ako zatrudniš a ne želiš dijete, imaš pravo na abortus – što znači uklanjanje

ploda medicinskim zahvatom. To je besplatno i može se obaviti najkasnije do

12. sedmice trudnoće. Kontaktiraj svog ljekara ako želiš abortus.

Ako želiš da saznaš nešto više o planiranju porodice, tvojim seksualnim

pravima, prevenciji i slično možeš razgovarati sa tvojim ljekarom ili se obratiti

udruženju ’Sex og Samfund’, na telefon 33 13 91 13 ili kliknuti na Internetstranicu

www.sexogsamfund.dk.

Ako si trudna, ili ako već imaš djecu a potrebna ti je pomoć, možeš da

kontaktiraš Mødrehjælpen – Pomoć majkama. To je organizacija koja savjetuje

i pomaže porodice sa djecom i trudnice. Mødrehjælpen ima savjetovališta

u Kopenhagenu, Århus-u i Odense-u a ima i svoja lokalna odjeljenja u nizu

gradova. Mødrehjælpen-u u Kopenhagenu možeš telefonirati na 33 12 11 21 ili

kliknuti na Internet-stranicu www.mhj1983.dk.

Nasilje u braku

Ako želiš da saznaš nešto više o spajanju porodice, možeš telefonirati Upravi

Nasilje je kažnjivo i zabranjeno je tući svog bračnog druga i svoju djecu.

za strance (Udlændingestyrelsen) na telefon 35 36 66 00 ili kliknuti na Internetstranicu

www.udlst.dk.

pomoći. Ako si izložena nasilju, možeš se uvijek obratiti policiji a možeš i

Ako je tvoj muž nasilan prema tebi ili tvojoj djeci, možeš se obratiti za

telefonirati Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) – Zemaljskoj

organizaciji kriznih centara za žene na telefon 70 20 30 82 koji je otvoren

svih 24 sata ili kliknuti na Internet-stranicu www.lokk.dk. Telefonirati možeš

i Kvindekrisecentrenes sekretariat – Sekretarijatu za krizne centre za žene na

telefon 32 95 90 19.

U Danskoj postoji niz kriznih centara gdje ti i tvoja djeca možete sigurno

boraviti jedno izvjesno vrijeme. Krizni centri za žene su namijenjeni ženama

koje su bile izložene nasilju ili prijetnjama. Centri pružaju akutnu pomoć i

mogu ti pomoći sa npr. kontaktiranjem policije, ljekara, urgentnog centra i

socijalne službe. Ti se možeš sama obratiti kriznom centru a mogu te tamo

uputiti i tvoja opština, policija ili drugi socijalni organi. Opština će platiti za

tebe ako nemaš sredstava za boravak u kriznom centru.

Bliže informacije postoje na Internet-stranici Zemaljske organizacije kriznih

centara za žene www.lokk.dk. Tu su navedene i adrese savjetovališta za mlade

strane žene.

Razvod braka

Ti imaš pravo na razvod bez obzira da li i tvoj muž ili žena to žele. Uobičajeno

je da supružnik ima pravo na razvod posle godinu dana separacije ali ako

su supružnici suglasni o razvodu, vrijeme separacije se smanjuje na samo

6 mjeseci. Ovo ne važi u slučajevima nevjerstva ili nasilja u braku gdje

povrijeđeni supružnik ima odmah pravo na razvod.

6 7


Pravo na viđanje djeteta

Razvod se pokreće slanjem zahtjeva za razvod državnom okrugu (Statsamtet)

u mjestu boravka. Nešto više o državnim okruzima i kako ih kontaktirati može

se pročitati na Internet-stranici www.statsamt.dk. Posle prijema zahtjeva

državni okrug će tebe i tvog supružnika pozvati na sastanak. Tom prilikom se

sklapa dogovor o alimentaciji, diobi stana, pravu na viđanje djece i doprinosu

za djecu.

Nešto više o pravilima za razvod braka možeš saznati ili od Familiestyrelsen

– Uprave za porodice na telefon 33 92 33 02 ili na Internet-stranici

www.familiestyrelsen.dk.

Roditeljsko pravo

Ako imaš jedno ili više djece, snosiš i odgovornost za njih a imaš i niz obaveza.

Imati roditeljsko pravo na djecu, znači da se moraš starati o njima i da imaš

pravo donošenja odluka u vezi djece. To može biti npr. ime djeteta, mjesto

stanovanja i koju će školu pohađati. Roditeljsko pravo znači i obavezu

učestvovanja na roditeljskim sastancima u dječjim institucijama, školi i drugim

aktivnostima koje se tiču djetetovog života. Ako ste u braku, imate automatski

zajedničko roditeljsko pravo pa treba zajedno i da donosite odluke o djeci.

Dijete ima pravo da viđa oba roditelja iako oni ne žive zajedno.

Najbolje je ako vi sami možete da se dogovorite o tome. Dakle, koliko često

i koliko dugo dijete može da bude zajedno sa onim roditeljem kod koga ne

stanuje. Ako ne možete da se složite, državni okrug vam može pomoći. Nešto

više o državnim okruzima i kako ih kontaktirati može se pročitati na Internetstranici

www.statsamt.dk.

Ne postoje nikakva čvrsta pravila o učestalosti i dužini viđenja. To zavisi od

toga šta je najbolje za dijete. U posebnim slučajevima državni okrug može da

donese odluku o nadgledanju ili potpunom prekidu prava na viđanje.

O pravilima za razvod, kontaktu sa djecom i roditeljskom pravu

možeš da saznaš nešto više na Internet-stranici www.statsamt.dk ili

www.familiestyrelsen.dk. Možeš i da telefoniraš Familiestyrelsen – Upravi za

porodice na telefon 33 92 33 02.

Zajedničko roditeljsko pravo možete zadržati i ako se razvedete a možete

ga i prebaciti na samo jednog od roditelja. O tome odlučujete sami ali uz

suglasnost državnog okruga. Ako se ne slažete oko mjesta stanovanja ili oko

roditeljskog prava, može vam pomoći državni okrug. Ako ni to ne pomaže,

odluku donosi sud. Sudac, prije svega, vodi računa o interesu djeteta. U obzir

se uzimaju različite stvari, npr. ko se najviše starao o djetetu.

8 9


Dozvola za boravak

Dozvola za boravak u Danskoj je u prvom trenutku vremenski ograničena.

Supružnik, koji je došao po zakonu o spajanju porodica, može obično da

dobije pravo neograničenog boravka ako ispunjava sljedeće uslove:

• živio je u Danskoj duže od zadnjih 7 godina i

• završio introdukcioni program i

položio poseban ispit iz danskog jezika a

• nije bio osuđen na kaznu dužu od 2 godine zatvora za težak kriminal i

• nema nikakav dug javnim (državnim) organima.

Ako nemaš dozvolu neograničenog boravka a napustiš svog supružnika,

izlažeš se riziku gubljenja prava na boravak u Danskoj. Ali, ako se zajednički

život prekida zbog nasilnog ponašanja tvog supružnika, Uprava za strance

može odlučiti da ti zadržiš pravo na boravak u Danskoj. Neophodno je,

međutim, da možeš dokazati da si bila izložena nasilju – putem npr. policijskih

raporta ili izvještaja ljekara ili bolnice.

Uprava za strance će, osim toga, razmotriti i tvoju povezanost sa Danskom, što

će reći, koliko dugo si ovdje, da li govoriš danski i imaš li kontakta sa drugima.

Ako napustiš supružnika zbog nasilja a želiš da ostaneš u Danskoj, važno je

da odmah počneš sa učenjem danskog jezika, daješ djecu u obdanište/vrtić

i nađeš posao. Bliža obavještenja možeš dobiti u Upravi za strance na telefon

35 36 66 00 ili na Internet-stranici www.udlst.dk.

Dječji dodatak

Pomoć porodicama sa djecom (ček za dječji dodatak):

Pomoć porodicama sa djecom – u svakodnevnom govoru: dječji dodatak

– isplaćuje se svim porodicama sa djecom do 18. godine. Dodatak se prima za

svako dijete.

Novac se automatski šalje majci osim ako se ne zatraži da uplata ide na ime

nekog drugog lica.

Bliža obavještenja se nalaze na Internet-stranici www.danmark.dk ili na

Internet-stranici Ministarstva za porez www.skm.dk.

Doplata za dijete:

Roditelji imaju obavezu izdržavanja svoje djece. Ako neki roditelj ne ispunjava

svoju obavezu izdržavanja, državni okrug (Statsamtet) može odlučiti da taj

mora da daje doplatu za dijete.

Ako želiš da se visina doplate odredi ili promjeni, treba da se obratiš državnom

okrugu. Za bliža obavještenja o doplati za dijete možeš se obratiti Upravi za

porodicu - Familiestyrelsen – na tel.: 33 92 33 02 ili kliknuti na njenu Internetstranicu

www.familiestyrelsen.dk.

Børnetilskud – Potpora za djecu

Børnetilskud je posebna pomoć koja se dodjeljuje roditelju koji sam izdržava

svoju djecu ili ima visoke rashode. Postoji više različitih oblika ove potpore. Ako

želiš da zatražiš potporu za djecu, možeš da se obratiš svojoj opštini. Ako želiš

više informacija, možeš se obratiti Upravi za porodicu – Familiestyrelsen – na

tel.: 33 92 33 02 ili klikneš na njenu Internet-stranicu www.familiestyrelsen.dk.

10 11


Pomoć javnih (državnih) organa

Ukoliko ne možeš da izdržavaš sebe i svoju porodicu a nemaš prihode ili

imovinu, možeš da dobiješ gotovinsku pomoć – kontanthjælp – ako ispunjavaš

ostale uslove. Da bi primao pomoć moraš da prihvatiš ponudu o poslu,

aktiviranju ili školovanju.

Ako si u Dansku došao posle 1. jula 2002 godine, nemaš pravo na gotovinsku

pomoć. Umjesto toga možeš dobiti startnu pomoć – starthjælp – ako ne

možeš da izdržavaš sebe i svoju porodicu. Da bi primao startnu pomoć moraš

da prihvatiš ponudu o poslu, aktiviranju ili školovanju.

Druge korisne adrese

Javni (državni) organi

www.inm.dk (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration –

Ministarstvo za izbjeglice, doseljenike i integraciju)

Ovdje se, između ostalog, mogu pročitati pravila o integraciji i boravku u

Danskoj.

www.udlst.dk (Udlændingestyrelsen.- Uprava za strance)

Informacije o mogućnostima stranaca da borave u Danskoj. Telefon

35 36 66 00.

I gotovinska pomoć i startna pomoć se traže od svoje opštine gdje se mogu

dobiti dalja obavještenja o svojim pravima i obavezama.

Ukoliko imaš pitanja o plaćanju poreza, možeš kontaktirati poresku upravu u

tvojoj opštini.

www.medborger-i-danmark.dk

Brošura o danskom društvu u izdanju Ministarstva za izbjeglice, doseljenike i

integraciju. Knjiga je prevedena na 17 jezika i može se skinuti sa interneta ili

naručiti na adresu www.danmark.dk/netboghandel. Knjiga košta 20 kruna

plus troškovi slanja.

Stan

Ako si unajmio stan imaš mogućnost da zatražiš ekonomsku pomoć od tvoje

opštine.To može biti tzv. boligsikring, što je pomoć za plaćanje stanarine ili

pozajmica za plaćanje depozita iznajmljivaču stana. Opština ti može pomoći

i tako što će ti naći stan ako nemaš gdje da stanuješ. Ako imaš pitanja u vezi

stana, možeš da se obratiš tvojoj opštini.

www.danmark.dk (pregled javnih (državnih) organa)

Daje jasan pregled javnih organa Danske i pokazuje put do nadležnih organa i

informacija.

www.lige.dk (Ligestillingsafdelingen - Odjeljenje za ravnopravnost)

Sekretarijat u Ministarstvu za ravnopravnost. Ovdje možeš pročitati nešto više

o ravnopravnosti muškaraca i žena, i o pravima i obavezama.

Lejernes Landsorganisation (LLO) – Zemaljska organizacija stanara je

www.ligenaevn.dk (Ligestillingsnævnet – Odbor za ravnopravnost)

organizacija koja pokriva cijelu zemlju i zastupa interese stanara. Ako ti je

Razmatra žalbe na nejednak tretman zbog polne pripadnosti.

potrebna pomoć možeš pozvati LLO telefonom - 33 86 09 10 – ili kliknuti na

Telefon 33 92 33 11.

Internet-stranicu www.lejerneslo.dk.

12 13


www.familiestyrelsen.dk (Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender

– Ministarstvo za pitanja u vezi porodice i potrošnje)

www.social.dk (Socialministeriet – Ministarstvo za socijalni rad)

Obavještenja o ekonomiji, cijenama i slično

www.kvinfo.dk (KVINFO)

Zemaljski centar za informacije, dokumentaciju i kulturu.

KVINFO ima, između ostalog, i obuhvatnu mrežu mentora koji pomažu i štite

žene-pripadnice etničkih manjina po pitanjima školovanja, obrazovanja i

posla.

www.skat.dk (Porez, Ministarstvo za poreska pitanja)

Obavještenja o porezu, cijenama, poreskoj kartici i slično

Savjetnici i udruženja i sl.

www.finfo.dk

Informacije za strance o, između ostalog, azilu, boravku, poslu, školovanju,

politici i kulturi

www.HOTLINE-raadgivning-for-indvandrere.dk

Internet-stranica o prinudnom braku.

www.kvinderaadgivningen.dk (Kvinderådgivning for etniske minoriteter

– Savjetovalište za žene iz etničkih manjina)

Ministarstvo za izbjeglice, doseljenike i integraciju podržava ovo Savjetovalište

koje daje odgovore na pitanja o školovanju, poslu, porodičnim odnosima,

integraciji i diskriminaciji. Telefon: 70 20 49 09.

www.flygtning.dk (Dansk Flygtningehjælp – Danska pomoć izbjeglicama)

Dansk Flygtningehjælp ima mrežu dobrovoljaca u cijeloj zemlji koji pomažu

izbjeglice i doseljenike u integraciji i uvježbavanju danskog jezika. Dansk

Flygtningehjælp savjetuje i azilante oko azila, danskog zakona o strancima,

pravilima o deportaciji i odbijanju i sl.

www.kvinderådgivningen.dk

www.dannerhuset.dk

www.voldmodkvinder.dk

www.lokk.dk

www.etniskligestilling.dk

www.sexogsamfund.dk

www.abortnet.dk

www.etniskligestilling.dk

Udruženje koje se zalaže za etničku ravnopravnost i suzbijanje diskriminacije.

www.ms.dk (Mellemfolkeligt Samvirke)

Na Internet-stranici postoji, između ostalog, i mogućnost razgovora (četrum)

za mlade žene stranog etničkog porijekla.

14 15


Bosnisk/kroatisk/serbisk

Ova brošura je namijenjena tebi, koji želiš saznati nešto više o ravnopravnosti

i pravima, koja postoje u Danskoj. U brošuri ćeš, između ostalog, čitati o

ekonomiji, braku, seksualnim pravima, razvodu i roditeljskom pravu.

More magazines by this user
Similar magazines