01.10.2013 Views

Side 1 af 2 07-12-2004 http://www.forsikringsoplysningen.dk - FDM

Side 1 af 2 07-12-2004 http://www.forsikringsoplysningen.dk - FDM

Side 1 af 2 07-12-2004 http://www.forsikringsoplysningen.dk - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Håndsrækning i hus og hjem, hvem betaler, når skaden sket? - hvem betaler, når skaden<br />

sker?<br />

Giv dig selv en håndsrækning<br />

læs dette først<br />

Når naboer og venner giver hinanden en håndsrækning, sker det <strong>af</strong> og til, at naboen eller vennen kommer<br />

til skade. Er der tale om en alvorlig skade, kan det medføre diskussioner om muligheden for at få erstatning<br />

og om, hvilken forsikring der skal betale erstatning.<br />

Eksempel på en skade og mulighederne for erstatning:<br />

Anders skal have kløvet noget brænde. Han beder sin nabo om at give en håndsrækning. Anders fører selv<br />

øksen, men er så klodset, at han rammer naboen i benet.<br />

Skaden er omfattet <strong>af</strong> loven om forsikring mod følger <strong>af</strong> arbejdsskade og skal anmeldes til<br />

Arbejdsskadestyrelsen, der så vil betale en eventuel erstatning jf. lovens muligheder.<br />

Anders skal også anmelde skaden til sin ansvarsforsikring (hus- eller indboforsikringen).<br />

Da Anders i dette eksempel formentlig har handlet uagtsomt, betaler ansvarsforsikringen for ødelagt tøj samt eventuel tabt<br />

arbejdsfortjeneste og svie- og smerteerstatning.<br />

Har naboen en heltidsulykkesforsikring, og skaden er så alvorlig, at der bliver tale om invaliditet, kan naboen endvidere få<br />

erstatning fra sin egen ulykkesforsikring.<br />

Arbejdsskadeforsikring<br />

Forsikringspligt<br />

Når man giver naboen eller vennen en håndsrækning og kommer ud for en personskade, er man forsikret. Det fremgår <strong>af</strong> loven<br />

om forsikring mod følger <strong>af</strong> arbejdsskader.<br />

Ifølge loven er enhver, der her i landet udfører arbejde for andre, forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om<br />

man får penge for arbejdet eller udfører arbejdet som en ulønnet vennetjeneste. Det er også uden betydning, om der blot er<br />

tale om et tilfældigt og kortvarigt arbejde.<br />

Det betyder, at beder man nogen om at hjælpe til med et stykke arbejde, bliver man ifølge loven betragtet som arbejdsgiver.<br />

Af loven fremgår det også, at den, der beskæftiger andre, har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Denne pligt til at<br />

tegne forsikring gælder dog ikke alle.<br />

Undtagelser<br />

Har man medhjælp i sin private husholdning (f.eks. babysitter, rengøringshjælp eller havemand), eller er der tale om private<br />

vennetjenester (naboen hjælper med træfældning), har man ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, såfremt den<br />

samlede hjælp ikke overstiger 400 timers arbejde i et kalenderår.<br />

Kommer hjælperen til skade, f.eks. havemanden eller naboen, skal kravet om erstatning sendes til Arbejdsskadestyrelsen, se<br />

<strong>af</strong>snittet "Mere viden".<br />

Selvbyggere skal være opmærksomme på, at ved større selvbyggerprojekter som f.eks. bygning <strong>af</strong> garage og udestue eller<br />

tilbygning, kan det være nødvendigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Kontakt eget forsikringsselskab, før arbejdet går i<br />

gang.<br />

Erstatningskravet<br />

Den erstatning, som Arbejdsskadestyrelsen betaler, er fastsat i loven om forsikring mod følger <strong>af</strong> arbejdsskade.<br />

Der betales erstatning for:<br />

– Sygebehandling, optræning og hjælpemidler (f.eks. ødelagte briller)<br />

– Tab <strong>af</strong> erhvervsevne<br />

– Varigt mén<br />

– Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald<br />

– Tab <strong>af</strong> forsørger.<br />

Erstatningsansvaret<br />

Hvis den, man hjælper, ved uagtsomhed er skyld i, at man kommer til skade – f.eks. stiller en defekt stige til rådighed – kan<br />

man kræve at få erstatning jf. erstatningsansvarsloven.<br />

Skadevolderen skal anmelde skaden til sin ansvarsforsikring enten under husforsikringen eller under familieforsikringen.<br />

Har skadevolderen handlet uagtsomt, betaler skadevolderens forsikring de erstatninger, der ikke betales <strong>af</strong><br />

Arbejdsskadestyrelsen, f.eks. ødelagt tøj, tabt arbejdsfortjeneste samt erstatning for svie og smerte.<br />

<strong>Side</strong> 1 <strong>af</strong> 2<br />

Skyldes skaden et hændeligt uheld, dvs. at „arbejdsgiveren“ ikke kan gøre for det, har man ikke krav på mere i erstatning, end<br />

hvad man eventuelt får udbetalt fra Arbejdsskadestyrelsen.<br />

Skader på „arbejdsgivers“ ting<br />

Er man så uheldig at ødelægge noget hos den, man hjælper, f.eks. rengøringshjælpen, der ødelægger glas under opvasken,<br />

eller havemanden, der knækker spaden, har „arbejdsgiveren“ ikke krav på erstatning.<br />

<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>forsikringsoplysningen</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>07</strong>-<strong>12</strong>-<strong>2004</strong>


Det er den risiko, som enhver „arbejdsgiver“ løber. Arbejdsgiveren (den, der modtager hjælpen) må selv betale for sådanne<br />

skader.<br />

Skadelidtes egne forsikringer<br />

Fritidsulykkesforsikring<br />

Kommer man alvorligt til skade ved arbejde hos naboen eller vennen, kan man ikke både få erstatning fra en<br />

arbejdsskadeforsikring (Arbejdsskadestyrelsen) og en privat tegnet fritidsulykkesforsikring. En fritidsulykkesforsikring betaler<br />

nemlig som hovedregel ikke for skader, når man arbejder for andre og dermed er forsikret jf. loven om arbejdsskader.<br />

Heltidsulykkesforsikring<br />

Denne forsikring dækker, som navnet siger, hele tiden. Altså alle døgnets timer.<br />

Det betyder, at får man eksempelvis varigt mén efter en ulykke, der er omfattet <strong>af</strong> loven om forsikring mod følger <strong>af</strong><br />

arbejdsskade, vil man få erstatning både fra arbejdsgiverens forsikring (ved venne- og nabohjælp dog fra<br />

Arbejdsskadestyrelsen) samt fra sin egen forsikring.<br />

Man vil, som tidligere nævnt, også få erstatning fra arbejdsgiverens ansvars-forsikring (ødelagt tøj, tabt arbejdsfortjeneste,<br />

erstatning for svie og smerte), hvis denne kan bebrejdes uheldet. Er det naboen eller vennen, der er „arbejdsgiver“, får man<br />

erstatning fra dennes indbo- eller husejeransvarsforsikring.<br />

Mere viden<br />

Yderligere oplysninger om forsikringsforhold ved nabohjælp og vennetjenester kan fås ved henvendelse til:<br />

Forsikringsoplysningen<br />

Amaliegade 10, <strong>12</strong>56 København K<br />

Telefon 33 43 55 00<br />

<strong>www</strong>.<strong>forsikringsoplysningen</strong>.<strong>dk</strong><br />

Er det alene spørgsmål om arbejdsskader, kan der rettes henvendelse til:<br />

Arbejdsskadestyrelsen<br />

Æbeløgade 1, 2100 København Ø<br />

Telefon 39 17 77 00<br />

<strong>www</strong>.ask.<strong>dk</strong><br />

<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>forsikringsoplysningen</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>Side</strong> 2 <strong>af</strong> 2<br />

<strong>07</strong>-<strong>12</strong>-<strong>2004</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!