11.10.2013 Views

Indledning - FDM

Indledning - FDM

Indledning - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kundetilfredshedsundersøgelse<br />

2002<br />

Skadesforsikring<br />

Side 1


<strong>Indledning</strong><br />

Side 2<br />

<strong>Indledning</strong><br />

Hovedresultater<br />

Spørgsmål<br />

Appendiks<br />

Side 2 - 6<br />

Side 7 - 14<br />

Side 15 - 22<br />

Side 23 - 28<br />

• <strong>Indledning</strong><br />

• Datagrundlag<br />

• EPSI-modellen


<strong>Indledning</strong><br />

Undersøgelsen afdækker forsikringserhvervets omdømme i befolkningen, ved at spørge til kundernes tilfredshed med eget<br />

forsikringsselskab. Grunden til at denne undersøgelse vælger at fokusere på forholdet mellem kunde og selskab, i stedet for mellem<br />

kunde og erhverv, skyldes, at den enkelte kunde i højere grad kan forholde sig til sit eget selskab og dermed besidder en mere<br />

afklaret og nuanceret holdning. Tilgangen sikrer derudover, at resultaterne fra denne undersøgelse kan sammenlignes med<br />

forsikringsselskabernes egne tidligere undersøgelser.<br />

Undersøgelsen er uafhængig og følger principperne bag Dansk KundeIndex, som Center for Ledelse og Handelshøjskolen i Århus står<br />

bag. Dansk KundeIndex er højt respekteret som en troværdig og pålidelig kilde for resultater af denne type, hvilket hænger sammen<br />

med, at Dansk KundeIndex er forskningsbaseret og bygger på et sæt af analysemetoder, som internationalt anses for best practice.<br />

For at sikre fuldstændig sammenlignelighed med Dansk KundeIndex er denne undersøgelse gennemført efter de samme retnings -<br />

linier hvad angår dataindsamling, modelestimation, mv.<br />

Kundetilfredshedsundersøgelsen er designet efter metoden gældende for European Performance Satisfaction Index (og dermed<br />

Dansk KundeIndex) - se modellen på side 6. Denne metode sikrer forsikringserhvervet et validt og årsagsforklarende<br />

beslutningsgrundlag på såvel overordnet som specifikt niveau. Anvendelsen af modellen sikrer endvidere, at resultaterne kan<br />

sammenlignes med tal fra andre typer virksomheder og brancher, der anvender modellen.<br />

I afsnittet ”Appendix” findes en gennemgang af undersøgelsesdesignet og figurer. Siderne er ment som en hjælp og guide til<br />

læseren, eksempelvis til at tolke det såkaldte kvalitetskort, som er centralt i rapporten. Generelt for hele rapporten gælder, at (stort<br />

set) alle grafer afrapporteres i indeksværdier. Kundernes gennemsnitlige vurdering af et bestemt forhold er angivet på en skala fra 1<br />

til 10. Gennemsnittet er efterfølgende omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor 0 angiver, at alle kunderne er meget utilfredse med<br />

forholdet, mens 100 angiver, at alle kunderne er meget tilfredse med forsikringsselskabet på dette forhold.<br />

Side 3


Dataindsamling<br />

Data er indsamlet telefonisk af Greens Analyseinstitut i perioden august til september 2002 efter et spørgeskema udarbejdet af<br />

MarkedsConsult A/S.<br />

Der er foretaget 250 interviews blandt kunder for hver af de seks skadesforsikringsvirksomheder som undersøgelsen omhandler, i<br />

alt 1.500 interviews.<br />

Grundlag<br />

Følgende skadesforsikringsselskaber danner baggrunden for at kunne analysere erhvervet (Markedsandel anført i parentes jf.<br />

Finanstilsynets Beretning 2000):<br />

• Tryg Forsikring (21,4%)<br />

• Topdanmark (19,2%)<br />

• Codan (13,6%)<br />

• Alm. Brand (9,1%)<br />

• ALKA (3,6%)<br />

• Lærerstandens Brandforsikring (2,9%)<br />

Ovenstående selskaber har en samlet markedsandel på 69,8% og danner således et godt grundlag for en analyse af<br />

skadesforsikringserhvervet. For at opnå et retvisende billede af erhvervets resultater, er de vægtet på baggrund af selskabets<br />

markedsandel. Dette betyder, at de 250 kunder der har svaret på baggrund af deres vurdering af eksempelvis Tryg Forsikring, har<br />

en større betydning for erhvervets samlede resultat end de 250 kunder, der har bedømt eksempelvis ALKA.<br />

Side 4


Statistisk præcision<br />

I kraft af, at ikke alle kunder er adspurgt, vil resultaterne altid være behæftet med en vis usikkerhed. Det betyder, at den sande<br />

værdi på variablen varierer i et interval omkring det rapporterede indeks. Intervallets størrelse vil bl.a. være afhængig af størrelsen<br />

på stikprøven. Jo større stikprøven er, jo mindre vil usikkerheden på estimaterne være.<br />

Tabellerne her på siden redegør for den usikkerhed indeværende analyse er behæftet med. Tabellerne læses som følger:<br />

Ønsker man at kende usikkerheden på et givent resultat, findes stikprøvestørrelsen i tabellen nederst til højre, og ud for denne<br />

aflæses usikkerheden på resultater i indekspoint. Har man for eksempel en stikprøve på 1000 observationer, vil den sande værdi<br />

på variablen være resultatet ± 1,2 point. Ved de 1500 observationer som indgår i denne undersøgelse vil den sande værdi på<br />

variablen være resultatet ± 1,0 point.<br />

Ønsker man at sammenligne to indeks, indsættes de to stikprøvers størrelser i nedenstående tabel. Krydset mellem disse angiver<br />

den forskel i point, som der skal være mellem de to resultater, førend man kan konkludere, at der er signifikant forskel på<br />

indeksene. Sammenligner man eksempelvis to stikprøver på 250 observationer, skal der være 3,4 point i forskel, førend man kan<br />

konkludere, at der er signifikant forskel.<br />

Stikprøve n2<br />

50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 2500 5000 7500 10000 30000<br />

50 7,7 7,0 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4<br />

75 7,0 6,3 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4<br />

100 6,6 5,9 5,4 5,1 5,0 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8<br />

125 6,4 5,6 5,1 4,9 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4<br />

150 6,3 5,4 5,0 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1<br />

175 6,2 5,3 4,8 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9<br />

200 6,1 5,2 4,7 4,4 4,1 4,0 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7<br />

250 5,9 5,1 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4<br />

300 5,9 5,0 4,4 4,1 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2<br />

400 5,8 4,8 4,3 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9<br />

500 5,7 4,8 4,2 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7<br />

600 5,6 4,7 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6<br />

700 5,6 4,7 4,1 3,7 3,5 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5<br />

800 5,6 4,6 4,1 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4<br />

900 5,6 4,6 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,7 2,6 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3<br />

1000 5,6 4,6 4,0 3,6 3,4 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2<br />

2500 5,5 4,5 3,9 3,5 3,2 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8<br />

5000 5,5 4,5 3,9 3,5 3,2 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6<br />

7500 5,4 4,5 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5<br />

10000 5,4 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4<br />

30000 5,4 4,4 3,8 3,4 3,1 2,9 2,7 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3<br />

Ovenstående tabeller er baseret på en uendelig stor population.<br />

Stikprøve n1<br />

Side 5<br />

Stikprøvestørrelse Usikkerhed<br />

n Point<br />

50 5,4<br />

75 4,4<br />

100 3,8<br />

125 3,4<br />

150 3,1<br />

175 2,9<br />

200 2,7<br />

250 2,4<br />

300 2,2<br />

400 1,9<br />

500 1,7<br />

600 1,6<br />

700 1,5<br />

800 1,4<br />

900 1,3<br />

1000 1,2<br />

1500 1,0<br />

2500 0,8<br />

5000 0,5<br />

7500 0,4<br />

10000 0,4


EPSI-modellen<br />

Som nævnt i indledningen er undersøgelsen designet efter<br />

modellen bag European Performance Satisfaction Index<br />

(EPSI) og dermed Dansk KundeIndex.<br />

European Performance Satisfaction Index baseres på en<br />

overordnet model, som giver en samlet beskrivelse af<br />

kundernes tilfredshed samt loyalitet. Modellen forklarer,<br />

hvorledes kundetilfredshed og -loyalitet skabes. Til dette<br />

inddrages fem forklarende forhold: Virksomhedens image,<br />

kundens forventninger, virksomhedens produkter,<br />

virksomhedens personlige betjening samt den oplevede<br />

værdi, kunden fik af købet. ”Værdi” er kundens vurdering af<br />

de fire førstnævnte parametre set i forhold til produktets<br />

pris. Ud fra kundernes besvarelser på de overordnede<br />

spørgsmål beregnes indeks og den betydning, kunderne<br />

tillægger de forklarende forhold.<br />

Modellen giver svar på en række centrale spørgsmål:<br />

• Hvor tilfredse og loyale er en given gruppe kunder ?<br />

• Hvordan skabes tilfredshed og loyalitet blandt<br />

denne gruppe kunder ?<br />

• Hvilke overordnede tiltag vil føre til de største stigninger i<br />

kundetilfredshed og kundeloyalitet ?<br />

• Hvordan klarer skadesforsikringsselskaberne sig i forhold<br />

til hinanden ?<br />

Anvendelse af modellen giver mulighed for sammenligning af<br />

resultater på tværs af virksomheder, erhverv og lande.<br />

Image<br />

Forventninger<br />

Produkter<br />

Personlig<br />

betjening<br />

Side 6<br />

Værdi Tilfredshed Loyalitet


Hovedresultater<br />

Side 7<br />

<strong>Indledning</strong><br />

Spørgsmål<br />

Appendiks<br />

Side 2 - 6<br />

Hovedresultater<br />

Side 7 - 14<br />

Side 15 - 22<br />

Side 23 - 28<br />

• Konklusioner<br />

• Indeks for<br />

forsikringserhvervet<br />

• Benchmark mellem<br />

de største<br />

forsikringsselskaber<br />

• Benchmark med den<br />

finansielle sektor<br />

• Benchmark mod<br />

andre brancher<br />

• Skabelse af loyalitet


Konklusioner<br />

Overordnede resultater for skadesforsikringserhvervet<br />

For hele skadesforsikringserhvervet er niveauet for kundetilfredsheden og –loyaliteten generelt pænt, med Tilfredshed på 72<br />

indekspoint og Loyalitet på 68 indekspoint. Kunderne har generelt meget høje Forventninger til deres forsikringsselskab, og<br />

forventningerne imødekommes, idet kunderne generelt er meget tilfredse med de Produkter og serviceydelser, som selskaberne<br />

udbyder og desuden er meget tilfredse med den Personlige betjening, de modtager. Kunderne oplever til gengæld, at de kun i mindre<br />

omfang får tilstrækkelig værdi for de penge, de indbetaler i præmier, hvilket naturligvis hænger sammen med, at den tryghed som<br />

en forsikring giver, kan være svær at vurdere. Image opnår et pænt resultat med et indeks på 69, men dette er dog lavere end flere<br />

af de andre forhold.<br />

Skabelse af loyalitet<br />

Image har den største betydning for skabelse af loyalitet blandt kunderne. Det er derfor vigtigt at forsikringsselskaberne får gjort op<br />

med de myter, der viser sig ikke at holde og forholder sig kritisk til de forhold, som kunderne vurderer som kritiske. Image udgør en<br />

trussel for forsikringserhvervet, fordi kundernes vurdering er lav set i forhold til de øvrige indeks, samtidig med at betydningen er<br />

høj. Den personlige betjening er det forhold, der betyder næstmest for skabelsen af loyalitet blandt forsikringskunder og er et<br />

forhold, som kunderne vurderer højt. Produkter og serviceydelser vurderes ligeledes højt af kunderne, men her er betydningen<br />

mindre end for den personlige betjening. Kunderne har høje forventninger til deres forsikringsselskab, men det betyder ikke noget for<br />

kundernes loyalitet overfor deres selskab.<br />

Overordnede resultater for skadesforsikringsselskaberne<br />

Når man ser på resultaterne for de seks forsikringsselskaber skiller Lærerstandens Brandforsikring sig ud fra de andre. Lærerstanden<br />

opnår markant højere resultater på samtlige indeks, hvilket delvist kan skyldes kundernes foreningsrelation. Når man ser bort fra<br />

Lærerstandens Brandforsikring, er der på de syv indeks ikke de store forskelle mellem selskaberne, med undtagelse af Loyalitet.<br />

Tryg, Topdanmark og Alm. Brand opnår den laveste loyalitet med et niveau omkring 66 indekspoint, dernæst følger Codan med et<br />

indeks på 70 og ALKA med et loyalitetsindeks på 75. Lærerstandens Brandforsikring opnår en loyalitet på hele 90 indekspoint.<br />

Ekstern benchmarking<br />

I rapporten er der sammenlignet med resultater fra 2001 for de øvrige virksomheder, der indgår under Dansk KundeIndex, da<br />

resultaterne for 2002 først offentliggøres primo december.<br />

Ved benchmark mod den finansielle sektor ligger skadesforsikringsselskaberne højere end Danske Bank, Nordea og BG Bank, men<br />

lavere end de mindre banker. Ved benchmark mod de virksomheder/brancher der indgår i Dansk KundeIndex opnår<br />

forsikringsselskaberne en central placering foran brancher som fastnet- og mobiltelefoni og på niveau med de bedste virksomheder<br />

indenfor detailhandel.<br />

Side 8


Indeks for forsikringserhvervet<br />

I figuren ses de syv indeks for<br />

forsikringserhvervet, hvor der kan<br />

opnås en score fra 0 til 100.<br />

Det generelle billede der fremkommer,<br />

er et pænt billede, da størstedelen af<br />

indeksene ligger på et ganske godt<br />

niveau jf. appendiks side 24.<br />

Som det fremgår af figuren er det<br />

Forventninger, der scorer det højeste<br />

indeks. Produkter og serviceydelser,<br />

Personlig betjening og Tilfredshed er<br />

ligeledes placeret på et fornuftigt<br />

niveau, mens Image, Værdi og loyalitet<br />

scorer lavest.<br />

Såfremt indeksene brydes ned på et<br />

underliggende niveau, hvilket er sket<br />

på siderne 16 til 22, fremgår det fx på<br />

side 16, at vurderingen af Image især<br />

trækkes ned af spørgsmålet ”Et selskab<br />

præget af nytænkning”. Den lave<br />

vurdering af det enkelte selskabs<br />

nytænkning kan blandt andet forklares<br />

ud fra den typiske opfattelse af et<br />

forholdsvist statisk forsikringsmarked.<br />

Indeks<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

69<br />

81<br />

Side 9<br />

76 76<br />

Image Forventninger Produkter og<br />

serviceydelser<br />

Personlig<br />

betjening<br />

69<br />

72<br />

68<br />

Værdi Tilfredshed Loyalitet


Benchmark mellem de største forsikringsselskaber<br />

på tilfredshed og loyalitet<br />

I figuren er de respektive selskabers<br />

score på henholdsvis Tilfredshed og<br />

Loyalitet afbilledet på en skala fra 0 –<br />

100.<br />

Lærerstandens Brandforsikring er<br />

undersøgelsens absolutte topscorer<br />

med et tilfredshedsindeks på 82.<br />

Tilfredsheden blandt de øvrige<br />

forsikringsselskaber opnår en score fra<br />

70 til 73 på deres tilfredsindeks, med<br />

Alm. Brand, som det selskab, der opnår<br />

den laveste vurdering. Forskellene er<br />

dog så minimal, at det jf. side 5 ikke er<br />

muligt at konkludere, at der er<br />

signifikant forskel.<br />

Lærerstandens Brandforsikring er<br />

ligeledes undersøgelsens topscorer<br />

hvad angår loyalitetsindekset, hvor der<br />

opnås et imponerende loyalitetsindeks<br />

på 90. Der er lidt mere spredning<br />

mellem de øvrige selskaber, hvad<br />

angår deres loyalitetsindeks, hvor Tryg,<br />

Alm. Brand og Topdanmark er placeret<br />

i bunden med henholdsvis indeks 65,<br />

66 og 67.<br />

Forklaringen på Lærerstandens<br />

brandforsikrings flotte resultat kan<br />

foruden den gode service og et godt<br />

produkt skyldes det foreningstilhørsforhold,<br />

som selskabets kunder<br />

har.<br />

Indeks<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

73<br />

72<br />

70<br />

Side 10<br />

73<br />

71<br />

82<br />

Tilfredshed Loyalitet<br />

Tryg Topdanmark Alm. Brand Codan Alka Lærerstandens Brandforsikring<br />

65<br />

67<br />

66<br />

70<br />

75<br />

90


Benchmark mellem de største forsikringsselskaber<br />

på de øvrige indeks<br />

I figuren er de respektive selskabers<br />

score på de fem forklarende indeks<br />

afbilledet på en skala fra 0 – 100.<br />

Som på den foregående side, danner<br />

der sig et klart billede af, at<br />

Lærerstandens Brandforsikring opnår<br />

en væsentlig højere score end de<br />

øvrige selskaber på samtlige<br />

forklarende indeks.<br />

For de resterende selskaber tegner der<br />

sig ikke et tydeligt billede af, hvem der<br />

klarer sig bedst. Faktisk ligger<br />

selskaberne så tæt på hinanden, at der<br />

for størstedelen af indeksene ikke er<br />

tale om statistisk signifikante forskelle<br />

mellem selskaberne.<br />

At selskaberne opnår indeksscorer, der<br />

er forholdsvist tæt på hinanden kan<br />

skyldes, at kunden ikke formår at<br />

gennemskue markedet og derfor<br />

betragter alle selskaber under et. En<br />

anden mulighed er, at det ikke er<br />

muligt for selskaberne at differentiere<br />

sig fra hinanden i forsikringserhvervet.<br />

Indeks<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

71<br />

69<br />

70<br />

68 68<br />

77<br />

Side 11<br />

83<br />

81<br />

81<br />

80 80<br />

85<br />

Image Forventninger Produkter og<br />

serviceydelser<br />

83<br />

77 77<br />

76<br />

75<br />

76<br />

76<br />

76<br />

76 76<br />

74<br />

Personlig<br />

betjening<br />

81<br />

71<br />

70<br />

69<br />

68<br />

67<br />

Værdi<br />

Tryg Topdanmark Alm. Brand Codan Alka Lærerstandens Brandforsikring<br />

81


Benchmark mod den finansielle sektor<br />

I figuren til højre sammenlignes<br />

resultaterne for skadesforsikringsselskaberne<br />

fra 2002 med 2001resultaterne<br />

fra Dansk KundeIndex for<br />

banker. Primo december offentliggøres<br />

2002-resultaterne for de øvrige<br />

virksomheder, der indgår i Dansk<br />

KundeIndex.<br />

Hvis man ser bort fra Lærerstandens<br />

meget flotte resultat, ses en meget<br />

tydelig koncentration af de øvrige<br />

skadesforsikringsselskaber.<br />

Selskaberne opnår således resultater<br />

der er bedre end de store banker<br />

Danske Bank, Nordea og BG Bank, men<br />

dårligere resultater end de mindre og<br />

mellemstore banker.<br />

Det er bemærkelsesværdigt at de store<br />

forsikringsselskaber klarer sig markant<br />

bedre end de store banker. Man kunne<br />

med rimelighed have forventet det stik<br />

modsatte forhold, idet bankerne med<br />

et større antal interaktioner med den<br />

enkelte kunde burde have bedre<br />

mulighed for at tilfredsstille kundernes<br />

behov.<br />

Loyalitet<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

Side 12<br />

ALKA (02)<br />

Alm. Brand (02)<br />

Codan (02)<br />

Danske Bank (01) Nordea (01)<br />

BG Bank (01)<br />

Øvrige banker (01)<br />

Jyske Bank (01)<br />

Topdanmark (02)<br />

Tryg (02)<br />

Lærerstanden (02)<br />

Midtbank (01)<br />

Sydbank (01)<br />

60 65 70 75 80 85<br />

Tilfredshed


Benchmark mod andre brancher<br />

I figuren sammenlignes resultaterne for<br />

skadesforsikringsselskaberne fra 2002,<br />

med de virksomheder fra andre<br />

brancher, der indgik i Dansk<br />

KundeIndex i 2001.<br />

Skadesforsikringsselskaberne opnår<br />

med undtagelse af Lærerstandens<br />

Brandforsikring en central placering i<br />

forhold til selskaber fra andre brancher.<br />

Lærerstandens meget høje placering i<br />

forhold til de øvrige selskaber, der<br />

indgår i Dansk KundeIndex, skyldes<br />

blandt andet, at kunderne i kraft af<br />

foreningsrelationer har meget tætte<br />

bånd til selskabet.<br />

Skadesforsikringsselskaberne ligger på<br />

tilfredsheds- og loyalitetsdimensionerne<br />

markant bedre end<br />

fastnet- og mobiltelefoniselskaberne og<br />

som nævnt på forrige side bedre end<br />

de store banker.<br />

Det er bemærkelsesværdigt, at<br />

skadesforsikringsselskaberne er<br />

placeret på niveau med nogle af bedst<br />

placerede inden for detailhandelen.<br />

Disse virksomheder har en daglig<br />

kontakt med deres kunder i<br />

modsætning til forsikringsselskaber,<br />

der kun sjældent har direkte kontakt til<br />

kunderne.<br />

Loyalitet<br />

94<br />

89<br />

84<br />

79<br />

74<br />

69<br />

64<br />

59<br />

54<br />

49<br />

44<br />

Silvan Brugsen Alm. Brand Shell<br />

Kvickly<br />

Q8<br />

Bauhaus Andet fastnet Tryg<br />

Orange Fiat<br />

Sonofon<br />

Unibank<br />

BILKA<br />

Fakta<br />

Danske Bank<br />

Andet<br />

OBS<br />

mobilselskab<br />

TDC mobil<br />

TDC<br />

Aldi<br />

fastnet<br />

BG Bank<br />

Telia<br />

Side 13<br />

Byggekram<br />

Netto<br />

Raad & Daad<br />

Øvrige banker<br />

Lærerstanden<br />

Toyota<br />

Peugeot<br />

Jyske<br />

Bank Midtbank<br />

ALKA<br />

Føtex<br />

Mazda<br />

DK Benzin<br />

Sydbank<br />

Opel<br />

VW<br />

Codan<br />

Citroen<br />

Ford<br />

Statoil<br />

Hydro Texaco<br />

Topdanmark<br />

56 61 66 71 76 81 86<br />

Tilfredshed


Overordnet kvalitetskort<br />

Skabelse af loyalitet<br />

I figuren vises scoren for det enkelte indeks<br />

sammen med kundens vurdering af, hvor vigtigt det<br />

pågældende indeks er for skabelsen af Loyalitet.<br />

For kunderne i forsikringserhvervet har Image den<br />

største betydning for skabelsen af tilfredshed og<br />

loyalitet. Derudover har også den Personlige<br />

betjening en stor betydning. Produkter og<br />

serviceydelser er derimod knap så betydningsfulde,<br />

mens Forventninger stort set ingen betydning har.<br />

Se appendiks på side 25 for en forklaring af<br />

kvalitetskortet.<br />

Den Personlige betjening er en af forsikringserhvervets<br />

styrker, idet forholdet har stor betydning<br />

for tilfredsheden og loyaliteten samtidig med, at<br />

kunderne giver forholdet en høj vurdering. Dog skal<br />

det pointeres, at Personlige betjening blot skal falde<br />

marginalt, førend dette bliver en trussel, hvilket<br />

indikerer, at der indenfor dette område er forhold,<br />

som forsikringserhvervet fortsat skal arbejde med<br />

at forbedre.<br />

Modsat udgør forsikringserhvervets Image en klar<br />

trussel, idet betydningen er stor og vurderingen er<br />

lav. Image er således det primære overordnede<br />

indsatsområde.<br />

Produkter og serviceydelser kunne med en større<br />

betydning blive en styrke i fremtiden.<br />

Tilfredshed<br />

86<br />

83<br />

80<br />

77<br />

74<br />

71<br />

68<br />

65<br />

Side 14<br />

Forventninger<br />

Produkter og<br />

serviceydelser<br />

Vægt<br />

Personlig betjening<br />

Image<br />

Lav Høj


Spørgsmål<br />

Side 15<br />

<strong>Indledning</strong><br />

Hovedresultater<br />

Spørgsmål<br />

Appendiks<br />

Side 2 - 6<br />

Side 7 - 14<br />

Side 15 - 22<br />

Side 23 - 28<br />

• Image<br />

• Forventninger<br />

• Produkter og<br />

serviceydelser<br />

• Personlig betjening<br />

• Værdi for pengene<br />

• Tilfredshed<br />

• Loyalitet


Image<br />

Indeks<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

55<br />

74<br />

Troværdigt og<br />

pålideligt selskab<br />

69<br />

Kundernes ønsker er<br />

i centrum<br />

70<br />

Man får noget for<br />

pengene<br />

Side 16<br />

62<br />

Et selskab præget<br />

af nytænkning<br />

71<br />

Forsikringsselskabets<br />

samlede image


Forventninger<br />

Indeks<br />

85<br />

83<br />

81<br />

79<br />

77<br />

75<br />

79<br />

Forventninger til<br />

kvalitet<br />

81<br />

Forventninger til<br />

kundeservice<br />

Side 17<br />

83<br />

Forventninger til<br />

medarbejdernes<br />

kompetencer<br />

81<br />

Forventninger til alle<br />

vigtige forhold


Produkter og serviceydelser<br />

Indeks<br />

80<br />

78<br />

76<br />

74<br />

72<br />

70<br />

77<br />

Kvaliteten af<br />

produkterne<br />

76<br />

Muligheden for kontakt<br />

med dit<br />

forsikringsselskab<br />

Side 18<br />

75 75<br />

Behandlingen af krav<br />

om skadeserstatning<br />

Den samlede kvalitet af<br />

produkter og ydelser


Personlig betjening<br />

Indeks<br />

80<br />

79<br />

78<br />

77<br />

76<br />

75<br />

74<br />

73<br />

72<br />

71<br />

70<br />

77<br />

Kvaliteten af den personlige<br />

betjening<br />

75 75<br />

Kvaliteten af medarbejdernes<br />

rådgivning<br />

Side 19<br />

Den samlede kvalitet af den<br />

ydede service


Værdi for pengene<br />

Indeks<br />

75<br />

72<br />

69<br />

66<br />

63<br />

60<br />

67<br />

”Værdi for pengene” i relation til<br />

selve produktet<br />

70<br />

”Værdi for pengene” i relation til<br />

personlig betjening<br />

Side 20<br />

69<br />

Samlet ”værdi for pengene”


Tilfredshed<br />

Indeks<br />

80<br />

76<br />

72<br />

68<br />

64<br />

60<br />

77<br />

Hvor tilfreds er du alt i alt? Lever forsikringsselskabet op til<br />

dine samlede forventninger<br />

73<br />

Side 21<br />

64<br />

Hvor tæt er dit<br />

forsikringsselskab på idealet?


Loyalitet<br />

Indeks<br />

75<br />

72<br />

69<br />

66<br />

63<br />

60<br />

69<br />

Ville du vælge samme selskab i dag Anbefale til venner og bekendte<br />

Side 22<br />

67


Appendiks<br />

Side 23<br />

<strong>Indledning</strong><br />

Hovedresultater<br />

Spørgsmål<br />

Appendiks<br />

Side 2 - 6<br />

Side 7 - 14<br />

Side 15 - 22<br />

Side 23 - 28<br />

• Sådan tolkes<br />

resultaterne<br />

• Tolkning af<br />

kvalitetskort<br />

• Oversigt over<br />

spørgsmål<br />

• Spørgeskema


Sådan tolkes resultaterne<br />

I spørgeskemaet har kunderne svaret på en skala<br />

fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst.<br />

Efterfølgende ændres kundernes svar til en skala<br />

fra 0 til 100, hvor 0 er dårligst og 100 er bedst.<br />

Det vil sige, hvis kunden har svaret 1, bliver<br />

svaret ændret til 0. Har kunden svaret 2, bliver<br />

svaret ændret til 11,1111. Har kunden svaret 3,<br />

bliver svaret ændret til 22,2222 osv.<br />

På baggrund af kundernes besvarelser beregnes<br />

overordnede og specifikke indeks. indeksene<br />

varierer på en skala fra 0 til 100.<br />

Modstående figurer viser, hvordan resultaterne<br />

tolkes.<br />

Yderpunkter fra internationale målinger af<br />

kundetilfredshed er vist i figuren først for. I disse<br />

målinger offentliggøres kun<br />

Kundetilfredshedsindekset og ikke samtlige<br />

overordnede indeks som indgår i modellen.<br />

Figuren kan bruges som hjælp til tolkning af de<br />

overordnede resultater.<br />

Figuren længst til højre kan bruges som en hjælp<br />

til tolkning af de specifikke indeks, som typisk<br />

varierer mere end de overordnede indeks.<br />

Overordnet<br />

tilfredshedsindeks<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

Index<br />

0<br />

Side 24<br />

90: Bedste resultat nogensinde<br />

(Heinz - USA)<br />

81: Højst målte i Dansk<br />

KundeIndex 2001<br />

59: Lavest målte i Dansk<br />

KundeIndex 2001<br />

Specifikt indeks<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

Index inde<br />

0<br />

Top Top<br />

præstation præstation<br />

Meget godt<br />

Godt<br />

Middel<br />

Ringe<br />

Meget<br />

ringe


Tolkning af kvalitetskort<br />

Med henblik på at prioritere indsatserne opstilles der i rapporten et kvalitetskort, som<br />

identificerer centrale indsatsområder. Forhold, der kategoriseres som trusler, bør<br />

prioriteres højt i det løbende forbedringsarbejde.<br />

Kvalitetskortet viser dels forholdenes vægt (som er en beregnet betydning) for<br />

kunderne og dels kundernes vurdering af forholdene (indeks 0-100).<br />

Kvalitetskortet opdeles i fire felter af en vandret og en lodret linie. Disse linier i<br />

kvalitetskortet angiver gennemsnittet for henholdsvis indeksene (den vandrette linie)<br />

og vægtene (den lodrette linie) for forholdene i det pågældende kvalitetskort.<br />

Hvert forhold karakteriseres som værende en af følgende:<br />

styrke kendetegnes ved, at kunderne tillægger forholdet stor betydning samtidigt<br />

med, at de er tilfredse. Forhold, der kategoriseres som styrker, er væsentlige<br />

drivkræfter i skabelsen af Tilfredshed samt Loyalitet på det relevante område.<br />

svaghed kendetegnes ved, at kunderne ikke tillægger forholdet nogen særlig<br />

betydning og samtidigt er mindre tilfredse. At et forhold kategoriseres som en svaghed<br />

er ikke nødvendigvis en dårlig placering, der skal ofres ressourcer på at forbedres. Det<br />

kan ofte ikke betale sig at forbedre et forhold, som alligevel kun har ringe betydning for<br />

kunderne.<br />

mulighed kendetegnes ved, at forholdet ikke tillægges stor betydning, men kunderne<br />

er meget tilfredse. Anvendelse af ressourcer på forhold, der kategoriseres som<br />

muligheder, kan eventuelt gøres mindre, fordi disse forhold har mindre betydning for<br />

kunderne.<br />

trussel kendetegnes ved, at forholdet er af stor betydning, mens kunderne ikke er<br />

særligt tilfredse. Indsatsen for at forbedre kundernes opfattelse af disse forhold, kan<br />

med fordel opprioriteres.<br />

Side 25<br />

indeks<br />

<br />

<br />

<br />

•%<br />

MULIGHEDER<br />

TILPAS<br />

RESSOURCER<br />

SVAGHEDER<br />

OBSERVER<br />

POSITION<br />

•%<br />

Vægt<br />

STYRKER<br />

FORTSÆT<br />

DET GODE ARBEJDE<br />

TRUSLER<br />

PRIMÆR<br />

INDSATS<br />

•%


Oversigt over spørgsmål<br />

Image<br />

4a. Et troværdigt og pålideligt selskab<br />

4b. Et selskab der sætter kundens ønsker i centrum<br />

4c. Et selskab hvor man får noget for sine penge<br />

4d. Et forsikringsselskab, præget af nytænkning<br />

4e. Forsikringsselskabets samlede image<br />

Forventninger<br />

5a. Dine forventninger til kvaliteten af produkter og ydelser i dit forsikringsselskab<br />

5b. Dine forventninger til kundeservice<br />

5c. Dine forventninger til medarbejdernes kompetence i dit forsikringsselskab<br />

5d. Dine samlede forventninger mht. alle de forhold, du finder er vigtige for et<br />

skadesforsikringsselskab at opfylde?<br />

Produkter og serviceydelser<br />

7a. Hvordan vurderer du kvaliteten af produkterne i form af et bredt udbud og evne til at<br />

dække dine forsikringsmæssige behov?<br />

7d. Hvordan vurderer du muligheden for at komme i kontakt med dit forsikringsselskab<br />

7e. Hvordan vurderer du kvaliteten og rimeligheden af behandlingen af krav om<br />

skadeserstatning (hurtighed, dækningsgrad, etc.)?<br />

7f. Hvordan vurderer du den samlede kvalitet af produkter og ydelser som gives af dit<br />

forsikringsselskab?<br />

Personlig betjening<br />

7b. Hvordan vurderer du kvaliteten af den personlige betjening i dit forsikringsselskab?<br />

7c. Hvordan vurderer du kvaliteten af medarbejdernes rådgivning i dit forsikringsselskab?<br />

7g. Hvordan vurderer du den samlede kvalitet af service som gives af dit<br />

forsikringsselskab?<br />

Værdi for pengene<br />

8a. ”Værdi for pengene” i relation til selve produktet (dækning, præmie, rimelighed i<br />

forbindelse med behandling af erstatninger, etc.)?<br />

8b. ”Værdi for pengene” i relation til personlig betjening (serviceniveauet, rådgivningens<br />

kvalitet, etc.) i dit forsikringsselskab<br />

8c. Den samlede ”værdi for pengene”<br />

Tilfredshed<br />

3. På baggrund af dine samlede erfaringer med dit forsikringsselskab, hvor tilfreds er du<br />

så, alt i alt?<br />

6. Synes du, at dit forsikringsselskab, lever op til dine samlede forventninger?<br />

14. Forestil dig det perfekte skadesforsikringsselskab. Hvor tæt på dette ideal befinder dit<br />

forsikringsselskab sig?<br />

Loyalitet<br />

10. Hvis du skulle tegne en ny skadesforsikring i dag, hvor sikkert er det da, at du ville<br />

vælge dit forsikringsselskab?<br />

13. Vil du anbefale dit forsikringsselskab til venner og kolleger?<br />

Side 26<br />

77<br />

75<br />

75<br />

67 23<br />

67<br />

19<br />

22<br />

20<br />

17<br />

20<br />

21<br />

19<br />

21<br />

21<br />

19<br />

22<br />

24<br />

32<br />

34<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1363<br />

1293<br />

1300<br />

1169<br />

1355<br />

* Standardafvigelsen er et mål for spredningen omkring gennemsnittet. Hvis respondenternes svar ligger tæt omkring gennemsnittet er standardafvigelsen lille, hvis respondenternes svar ligger meget spredt i<br />

forhold til gennemsnittet er standardafvigelsen stor. Et eksempel: hvis gennemsnittet på et indeks er 70, med en standardafvigelsen på 20, vil 95% af alle svar ligge mellem indeks 50 og 90.<br />

Opnået<br />

resultat<br />

74<br />

69<br />

70<br />

62<br />

71<br />

Opnået<br />

resultat<br />

79<br />

81<br />

83<br />

81<br />

Opnået<br />

resultat<br />

77<br />

76<br />

75<br />

75<br />

Opnået<br />

resultat<br />

Opnået<br />

resultat<br />

70<br />

69<br />

Opnået<br />

resultat<br />

77<br />

73<br />

64<br />

Opnået<br />

resultat<br />

69<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

19<br />

21<br />

22<br />

22<br />

18<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

19<br />

19<br />

18<br />

17<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

Standard<br />

afvigelse<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1485<br />

1485<br />

1471<br />

1491<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1414<br />

1393<br />

1204<br />

1419<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1388<br />

1320<br />

1407<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1382<br />

1336<br />

1415<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1478<br />

1412<br />

1380<br />

Antal<br />

besvarelser<br />

1470<br />

1443


Spørgeskema (1/2)<br />

Spørgeskema for forsikringer<br />

Dækningsområde: Skadesforsikring for enkeltpersoner og familier<br />

Goddag, du taler med …………… Jeg ringer fra Dansk Kunde Index på<br />

Handelshøjskolen i Århus. Som led i et forskningsprojekt om kundetilfredshed<br />

gennemføres en undersøgelse af kunders tilfredshed med en lang række virksomheder.<br />

Formålet er at undersøge kundernes forventninger, erfaringer og tilfredshed, så<br />

virksomhederne kan forbedre produkter og serviceydelser og blive bedre til at betjene<br />

kunderne.<br />

Du er blevet udvalgt tilfældigt, og alle svar er anonyme. Jeg håber, at du vil hjælpe os med<br />

at besvare spørgsmålene. Det vil tage 8-10 min. (Til intervieweren: Hvis der ikke svares ja,<br />

tilføj da straks: For at opnå den bedste kvalitet i resultaterne er det vigtigt, at du deltager).<br />

Vi benytter en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er højest. Du vil få en mere<br />

detaljeret forklaring ved hvert spørgsmål.<br />

Jeg vil spørge til dit skadesforsikringsselskab. Tænk på dine egne erfaringer med det<br />

selskab, der tager sig af dine skadesforsikringer. Hvis du ikke har nogen erfaring med eller<br />

mening om et bestemt spørgsmål, kan det besvares med ”ingen erfaring” eller ”ved ikke”.<br />

Med et skadeforsikringsselskab, menes et selskab, der dækker personlige ejendele, dvs.<br />

indbo, hus og bil imod tyveri, beskadigelse og ulykker.<br />

Side 27<br />

KVALIFIKATIONSKRITERIER<br />

1. Hvad er navnet på dit skadesforsikringsselskab? Hvis du benytter mere end et forsikringsselskab, så tænk på det<br />

på det selskab, som du betaler den højeste forsikringspræmie til.........<br />

1 … Tryg<br />

2 … Topdanmark<br />

3 … Alm. Brand<br />

4 … Codan<br />

5 … Alka<br />

6 … Lærerstandens Brandforsikring<br />

7 … Nykredit Østifterne<br />

8 … KommuneForsikring<br />

9 … GF-Forsikring<br />

10 … Øvrige, gå til 1 a)<br />

11 … Danske Bank, Nordea/Unibank, etc. (se bilag 1), gå til 1 b)<br />

12 … Ingen skadesforsikringer (interviewet afsluttes)<br />

a) (til intervieweren, skal ikke læses højt)<br />

Hvis ingen af de nævnte forsikringsselskaber bruges, anfør navn<br />

Navn:..............................................................................................<br />

b) Dette er ikke et skadesforsikringsselskab. Kan du huske gennem hvilket selskab du er forsikret mod skader.<br />

1 … Kan huske, gå til spm. 1<br />

2 … Kan ikke huske (interviewet afsluttes)<br />

Jeg skal desværre bruge navnet på dit forsikringsselskab til undersøgelsen……<br />

2. Hvor længe har du været kunde i dit forsikringsselskab?<br />

Antal år: <br />

GENEREL TILFREDSHED<br />

Meget Meget Ved<br />

3. På baggrund af dine samlede erfaringer med dit forsikringsselskab, utilfreds tilfreds ikke<br />

hvor tilfreds er du så, alt i alt? ............................................................... 1 2 3 4 5678910 11<br />

IMAGE<br />

4. Tænk på dit forsikringsselskabs generelle image i befolkningen. Hvordan tror du at andre opfatter dit<br />

forsikringsselskabs image, når du tænker på..<br />

Meget Meget Ved<br />

lav høj ikke<br />

a) et troværdigt og pålideligt selskab (holder hvad det lover, etc.)? .......... 1 2 3 4 567891011<br />

b) et selskab der sætter kundens ønsker i centrum .................................. 1 2 3 4 567891011<br />

<br />

c) et selskab hvor man får noget for sine penge (tryghed, sikkerhed, etc.) 1 2 3 4 567891011<br />

<br />

d) et forsikringsselskab, præget af nytænkning......................................... 1 2 3 4 567891011<br />

<br />

e) Dit forsikringsselskabs samlede image ................................................. 1 2 3 4 567891011


Spørgeskema (2/2)<br />

KUNDENS FORVENTNINGER<br />

5. Nu vil jeg bede dig tænke på dine forventninger (gennem de sidste par år) til dit skadesforsikringsselskab<br />

Meget Meget Ingen<br />

a) dine forventninger til kvaliteten af produkter og ydelser i dit lave høje erfaring<br />

forsikringsselskab (dækning, præmie, rimelighed i forbindelse med<br />

behandling af erstatninger, etc.)?......................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

b) dine forventninger til kundeservice (effektivitet og hurtig behandling<br />

af krav, åbningstider, hvor let er det at komme igennem på<br />

telefonen, hvor let er det at få personlig kontakt på kontorerne, etc.) ... 1 2 3 4 567891011<br />

<br />

c) dine forventninger til medarbejdernes kompetence i dit<br />

forsikringsselskab (rådgivningens kvalitet, fortolkning af policer, etc.)? 1 2 3 4 567891011<br />

<br />

d) dine samlede forventninger mht. alle de forhold, du finder er vigtige<br />

for et skadesforsikringsselskab at opfylde? .......................................... 1 2 3 4 567891011<br />

INDFRIELSE AF FORVENTNINGER<br />

Meget<br />

dårligere<br />

Meget<br />

bedre<br />

6. Synes du, at dit forsikringsselskab, lever op til dine samlede<br />

end<br />

forventet<br />

end Ved<br />

forventet ikke<br />

forventninger? ....................................................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

OPLEVET KVALITET<br />

7. Jeg vil nu stille spørgsmål om dine erfaringer med dit forsikringsselskab.<br />

Meget Meget Ingen<br />

a) Hvordan vurderer du kvaliteten af produkterne i form af et bredt udbud lav høj erfaring<br />

og evne til at dække dine forsikringsmæssige behov?.......................... 1 2 3 4 567891011<br />

b) Hvordan vurderer du kvaliteten af den personlige betjening i dit<br />

forsikringsselskab? ............................................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

<br />

c) Hvordan vurderer du kvaliteten af medarbejdernes rådgivning i dit<br />

forsikringsselskab? ............................................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

d) Hvordan vurderer du muligheden for at komme i kontakt med dit<br />

forsikringsselskab (ventetid, åbningstider, ekstra servicefunktioner<br />

for kunderne, etc.)?............................................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

e) Hvordan vurderer du kvaliteten og rimeligheden af behandlingen af<br />

krav om skadeserstatning (hurtighed, dækningsgrad, etc.)? ................ 1 2 3 4 567891011<br />

f) Hvordan vurderer du den samlede kvalitet af produkter og ydelser<br />

som gives af dit forsikringsselskab?...................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

g) Hvordan vurderer du den samlede kvalitet af service som gives af<br />

dit forsikringsselskab?........................................................................... 1 2 3 4 567891011<br />

Side 28<br />

OPLEVET VÆRDI<br />

8. Tænk nu på dine skadesforsikringer og personlig betjening i dit forsikringsselskab. Hvordan vurderer du værdien<br />

heraf i forhold til det du betaler.<br />

Slet ikke Meget<br />

rimeligt; rimeligt;<br />

Meget lidt Meget Ingen<br />

værdi for for erfapengene<br />

pengene ring<br />

a) ”Værdi for pengene” i relation til selve produktet (dækning, præmie,<br />

rimelighed i forbindelse med behandling af erstatninger, etc.)? .......... 1 2 3 4 567891011<br />

b) ”Værdi for pengene” i relation til personlig betjening (serviceniveauet,<br />

rådgivningens kvalitet, etc.) i dit forsikringsselskab.............................. 1 2 3 4 567891011<br />

c) Den samlede ”værdi for pengene” ........................................................ 1 2 3 4 567891011<br />

SVÆRT AT VURDERE KVALITETEN<br />

9. Hvor svært eller let er det for dig at vurdere kvaliteten af de<br />

Meget<br />

svært<br />

Meget Ved<br />

let ikke<br />

produkter og den service, du får i dit forsikringsselskab? ..................... 1 2 3 4 567891011<br />

LOYALITET<br />

Helt<br />

sikkert Helt Ved<br />

ikke sikkert ikke<br />

10. Hvis du skulle tegne en ny skadesforsikring i dag, hvor sikkert er<br />

det da, at du ville vælge dit forsikringsselskab?.................................... 1 2 3 4 567891011<br />

ANDRE FORSIKRINGSSELSKABER<br />

11. Benytter du andre forsikringsselskaber end dit forsikringsselskab til skadesforsikringer<br />

1 Ja, gå til spm. 12......................................................<br />

2 Nej, jeg bruger kun mit forsikringsselskab, gå til spm. 13<br />

3 Ved ikke, gå til spm. 13<br />

12. Hvis JA, hvor stor en del af dine samlede forsikringsudgifter (betalt præmie) til skadesforsikring er inden for de<br />

sidste 2 år betalt til andre selskaber (i procent)<br />

Andel af samlede forsikringsudgifter til skadesforsikring i andre selskaber (i %): %<br />

ANBEFALING AF MIT FORSIKRINGSSELSKAB TIL VENNER OG KOLLEGER<br />

Nej, helt<br />

sikkert Ja, helt Ved<br />

ikke sikkert ikke<br />

13. Vil du anbefale dit forsikringsselskab til venner og kolleger? ................ 1 2 3 4 567891011<br />

DET IDEELLE FORSIKRINGSSELSKAB<br />

Meget Meget Ved<br />

14. Forestil dig det perfekte skadesforsikringsselskab. Hvor tæt på dette langt fra tæt på ikke<br />

ideal befinder dit forsikringsselskab sig?............................................... 1 2 3 4 567891011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!