Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere ...

hvidovre.dk

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere ...

BilagKB_111220_pkt.18_02

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere

med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Ansøgers navn:

Hvidovre Kommune

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Tlf: 36393639

Cvr.

Projektejer:

Ældre- og handicapchef Anne Moebius

Kontaktpersoner:

Projektleder Maj Willemoes Jensen

mwx@hvidovre.dk

Direkte tlf:3639 3802/Mobil:4174 8707

Konsulent Lars Høimark

lhj@hvidovre.dk

Direkte tlf: 3639 3825

1. Baggrund

Som led i finanslovsaftalen for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne

er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2011-2014 til styrket genoptræning og rehabilitering af

personer med erhvervet hjerneskade.

Det fremgår af aftalen, at midlerne skal afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og

rehabiliteringsområdet for patienter, som efter en hjerneskade har været igennem lange og

alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende

rehabiliteringsforløb af høj kvalitet og at indsatsen trækker på relevant viden og engagement.

For at få del i den nye pulje på 150 mio. kr. skal kommunerne redegøre for, hvordan de vil trække

på den specialviden, som de særlige hjerneskadetilbud ligger inde med.

Flere af specialcentrene har eksisteret i 20-30 år, og tilbyder intensiv træning til personer med

erhvervet hjerneskade, så de i ét intensivt forløb får f.eks. fysisk træning, og træning af kognitive,

sproglige og sociale funktioner – f.eks. træning i at gå, træning af hukommelse, planlægning og

ADL.

Derfor har specialcentrene en særlig viden og erfaring, som kommunerne kan trække på i den

lokale tilrettelæggelse af opgaverne og som kan være til gavn for de hjerneskade-patienter, der er

så hårdt ramt, at de nærmest ”skal starte forfra” efter en erhvervet hjerneskade.

Kommuner, der søger fra den nye pulje, skal også redegøre for, hvordan de vil samarbejde med

sygehuse og alment praktiserende læger, så patienterne oplever gode og sammenhængende

forløb i overgangen fra at være indlagt på sygehuset og til udskrivelsen.

1


BilagKB_111220_pkt.18_02

2. Projektet formål og overordnet mål :

2.1. Formål

Ministeriet har angivet nedenstående overordnede formål, som Hvidovre kommune naturligvis

følger:

Fremme af sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet

hjerneskade på tværs af kommunale forvaltninger og mellem kommune, sygehus og almen

praksis.

Fremme af de neurofaglige kompetencer hos kommunale sundhedspersoner og andet relevant

personale. Det kan ske gennem samarbejde med de specialiserede tilbud på

hjerneskadeområdet – fx ved supervision – og/eller sygehusafdelinger med erfaring indenfor

hjerneskadeområdet, således at de kommunale medarbejdere sikres tilstrækkelig og opdateret

neurofaglig, klinisk viden til en styrket kommunal hjerneskaderehabiliterings indsats af høj

faglig kvalitets

Fremme af tværfagligt samarbejde mellem kommuner om indsatsen overfor personer med

komplekse rehabiliteringsbehov, så synergieffekten og stordriftsfordele fremmes, og indsatsen

overfor de mest udsatte patienter samtidig styrkes.

2.2. Overordnet mål

Hvidovre kommune ønsker inden for rammen af formålene et overordnet mål i projektet:

At styrke og udvikle kvaliteten af den rehabilitering, der i forvejen ydes til borgere i den

erhvervsaktive alder med en erhvervet hjerneskade.

3. Projektets målgruppe:

Borger

Borgere med en erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder, herunder traumatisk

hjerneskade, apopleksi, følger efter cancer, infektioner, toksisk- og anoksisk hjerneskade.

Samarbejdspartnere m.m.

Pårørende til ovenstående målgruppe, det være sig forældre, ægtefælder, voksne børn eller andre

tætte pårørende. (Børn under 18 år er ikke inkluderet i pårørendegruppen).

Personale i kommunen

Ergoterapeuter og fysioterapeuter i Genoptræningen.

Ergoterapeuter og pædagogisk personale på Dagcentret Karetmagerporten.

3.1. Antal hjerneskadede i Hvidovre kommune:

Nedenstående tabel er udarbejdet efter beregning fra www.hjernekassen.dk , der sammenholder

kommunens indbyggertal med data fra landpatientregistret.

Hjernekassens beregning af antal hjerneskadede borger i kommunerne er alene for

diagnosegrupperne apopleksi og hovedtraume.

Hjernekassens beregning af antal borgere, der har behov for rehabilitering er beregnet ud fra den

forudsætning, at en patient på sygehuset skal være indlagt i mindst 2 hele uger før der vurderes at

være behov for efterfølgende intensiv rehabilitering. Statistikken er foretaget på data fra før

kommunal-reformen.

2


BilagKB_111220_pkt.18_02

Samlet betyder ovenstående, at borgere med indlæggelse kortere end 2 hele uger ikke vurderes at

have behov for intensiv rehabilitering. Borgere med behov for rehabilitering må således betragtes

som borgere med et vis tyngde i deres rehabiliteringsbehov.

Generelt må gruppen, der i denne opgørelse, vurderes til at have behov for en rehabiliteringsindsats

være borgere med rimeligt omfattende fysiske og kognitive genoptræningsbehov.

antal

hjerneskadede

borgere

antal

nytilkomne

hjerneskadede

borgere

Hjerneskadede

med behov for

rehabilitering

nytilkomne

med

apopleksi

nytilkomne

med

apopleksi i

den

erhversaktive

alder

nytilkomne

med

traumatisk

hjerneskade

nytilkomne

med

traumatisk

hjerneskade i

den

erhvarsaktive

alder

Hvidovre 375 99 59 75 15 22 13

4. Projektets SMART-sikre mål

4.1. Specifikt

Overordnet er det grundlæggende mål med ansøgningen, at styrke og udvikle kvaliteten af den

rehabilitering der i forvejen ydes til borgere i den erhvervsaktive alder med en erhvervet

hjerneskade.

Delmålene i projektet er trestrenget, idet vi ønsker at optimere indsatsen på følgende områder:

Udvikling af vejvisermodel

Kompetenceudvikling af terapeutisk og pædagogisk personale

Opstarte pårørendegruppe

4.2. Målbart

Projektet måles på flere områder. Der opsættes i samarbejde med ekstern rådgiver konkrete

målbare mål i forhold til de overordnede formål og de konkrete indsatser.

4.3. Accepteret

Projektet vil blive forelagt og accepteret af den politiske og administrative ledelse i kommunen, der

ud over vil accepten blive sikret gennem det forberedende projektarbejde efter bevillingstilsagn.

4.4. Realistisk

Projektet anses for realistisk da antallet af dage overfor berørte personer kan passes ind i den

daglige drift, da der er afsat tid både til udvikling og arbejde med stoffet i praksis, samt da der er

tale om et projekt for medarbejderne, der skal danne grundlag for videre udviklingsarbejde for så

vidt angår medarbejderne.

4.5. Tidsafgrænset

Se beskrivelse af de 3 overordnede indsatser og tidsplan.

3


BilagKB_111220_pkt.18_02

5. Beskrivelse af de 3 indsatser:

5.1. Udvikling af vejvisermodel.

Formålet med denne indsats er, at erhvervsaktive borgere med en erhvervet hjerneskade, sikres et

sammenhængende forløb, der er koordineret af hjerneskadekoordinatoren, med det formål at

sikre, at overgangene imellem de forskellige instanser i rehabiliteringsforløbet bliver så smidige

som muligt for den enkelte borger, og dennes pårørende, og med færrest mulige kommunale

personkontakter.

Hvidovre kommune vil konkret nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante kommunale

personer, herunder en repræsentant fra Bestillerenheden, Voksenspecialundervisningen, SSB,

Sygedagpenge, Genoptræningen, Dagcenter og Hjerneskadekoordinatoren.

Derudover ønsker kommunen at inddrage BOMI, der vil forestå med supervision i forhold til

udvikling samt evaluering af modellen, når denne har været afprøvet i praksis.

5.2. Kompetenceudvikling af terapeutisk, pædagogisk og relevant kommunalt personale.

Formålet med denne indsats er todelt.

Først og fremmest ønsker kommunen at fremme den neurofaglige viden hos hele

personalegruppen.

I samarbejde med BOMI ønskes, at afholde halve/ eller hele temadage, der konkret beskriver den

tilgængelige neurofaglige viden, således at rehabiliterings-indsatsen sikres høj kvalitet fra både

terapeuter, pædagoger og sagsbehandlere.

Derudover ønsker kommunen konkret ”sidemandsoplæring” til terapeuter og pædagoger, der

forestår den daglige genoptræning af borgeren. Ønsket er, at personalets konkrete håndtering af

den enkelte borger optimeres og udvikles, så borgeren får det maksimale udbytte ud af både

genoptræning samt vedligeholdende træning.

Sidemandsoplæringen vil ligeledes foregå i et samarbejde med BOMI, der vil forestå den konkrete

sidemandsoplæring.

Yderligere er målet et øget fokus på tværfagligt samarbejde og viden om organisationen

kompetencer og ressourcer.

5.3. Pårørendegruppe.

Formålet med denne tredje indsats er, at give pårørende til borgere med en erhvervet hjerneskade

en mulighed for at tale med ligesindede.

Et pusterum hvor der skabes plads til frustrationer, svære følelser, tanker og erfaringsudveksling.

Kommunen håber med denne indsats, at de pårørende oplever en øget livskvalitet, det muliggør at

de lettere kan klare hverdagslivet, herunder både job og fritid.

Hvidovre kommunes hjerneskadekoordinator er tovholder og deltager som ”mødeleder” i

pårørendegrupperne.

Kommunen påregner at gruppen kommer til at bestå af 8-10 pårørende og møderne forventes

afholdt hver 3-4 uge af 1 ½ times varighed.

4


BilagKB_111220_pkt.18_02

Der vil være mulighed for løbende optag, og hver enkelt pårørende har mulighed for at deltage 10

gange.

Mødernes indhold vil i udgangspunktet være bestemt af de pårørende selv, men

hjerneskadekoordinatoren vil ligeledes bidrage med emner, avisartikler, konkrete eksempler m.fl.,

hvis dette ønskes.

Vi ønsker i forbindelse med denne indsats, at hjerneskadekoordinatoren opkvalificeres til denne

arbejdsopgave i form af kort kursusvirksomhed eller lign. hos relevant udbyder.

6. Tidsplan

Der henvises til vedlagte forslag til projektplan, som overordnet skitserer forløbet i perioden 2011-

2014.

Detailplanlægning foretages når eventuel bevilling fra puljen er modtaget.

7. Økonomi

Der ansøges om en samlet udgift hen over projektperioden på i alt 1.160.000 kr.

jfr. Vedlagte budgetforslag for perioden 2011-2014.

Der ansøges for de enkelte år

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014

25.000 kr. 380.000 kr. 355.000 kr. 400.000 kr.

8. Organisering af projektet.

Projektet ledes og styres overordnet set således:

8.1. Styregruppe

Ældre- og Handicapchef Anne Moebius (projekt ejer)

Leder fra SSB

Leder fra Voksenhandicap

Leder fra Genoptræningen

Leder fra Dagcentret Karetmagerporten

Hjerneskadekoordinator (overordnet projektleder)

Kontaktperson fra BOMI

Der etableres en styregruppe i forhold til hele projektet, det vil sige alle 3 indsatser.

Indledningsvis er formålet med styregruppen at opstille målepunkter og endelige succeskriterier for

indsatserne, for dernæst løbende at konferere og evaluere på indsatserne.

8.2. Projektgrupper

Udover styregruppen nedsættes 3 projektarbejdsgrupper i forhold til de overordnede indsatser:

5


BilagKB_111220_pkt.18_02

1. Projektgruppe - Udvikling af vejvisermodel

2. Projektgruppe - Kompetenceudvikling af terapeutisk og pædagogisk personale

3. Projektgruppe - Opstarte pårørendegruppe

Alle 3 projektgrupper besættes med den overordnede projektleder og suppleres med i fornødent

omfang med kontakt- og ressourcepersoner fra områderne, der ligeledes er repræsenteret i

styregruppen.

9. Evaluering, afrapportering og det videre perspektiv.

Der foretages en løbende dokumentation af arbejdet og indsatser i projektet.

Der udarbejdes løbende evaluering og afrapportering med hjælp fra ekstern konsulent virksomhed.

Evalueringen af koordineringen skal forholde sig til målsætningerne og kan evalueres ud fra

spørgeskemaer til medarbejdere og borgere.

Desuden tænkes en overordnet evaluering via DREAM - registre og andre registre med henblik på,

at vurdere om indsatsen har resulteret i en økonomisk gevinst på ydelsessiden. Af særlig interesse

er naturligvis forkortelse af forløb på offentlige ydelser..

Et videre perspektiv kan være, at overføre erfaringer med en koordineret indsats på hjerneskadeområdet

til den noget større diagnosegrupper som ADHD, som kan karakteriseres ved mange af

de samme koordineringsproblemer.

Et andet perspektiv, som sikkert kan blive relevant i projektperioden, er den kommende

pensionsreform. Her tænkes, at pensioner for borgere under 40 år skal erstattes af

udviklingsplaner.

6

More magazines by this user
Similar magazines