13.06.2014 Views

Organisationsplan - Region Midtjylland

Organisationsplan - Region Midtjylland

Organisationsplan - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Organisationsplan</strong><br />

- For <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

grafisk service, 870<br />

November 2013<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Udarbejdet af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s direktion<br />

Henvendelse om organisationsplanen til:<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

<strong>Region</strong>ssekretariatet<br />

Skottenborg 26<br />

Postboks 21<br />

8800 Viborg<br />

regionssekretariatet@stab.rm.dk<br />

Elektronisk udgave af den seneste version af<br />

organisationsplanen findes på www.regionmidtjylland.dk


Forord<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> præsenterer hermed <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisationsplan, der<br />

indeholder en beksrivelse af, hvordan <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> overordnet er organiseret samt<br />

administrationens organisering.<br />

<strong>Region</strong>erne har ansvaret for vigtige opgaver inden for sundhed, psykiatri og socialområdet<br />

og regional udvikling, og <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er organiseret, så der er mest mulig sammenhæng<br />

i opgaveløsningen inden for disse områder. <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er organiseret i to<br />

hovedspor, der vedrører henholdsvis velfærdsydelser og regional udvikling, og en række<br />

stabe.<br />

Det ene spor er velfærdsydelser, der dækker over alle ydelser til borgerne inden for sundhed,<br />

psykiatri og socialområdet. Det er en samlet række servicetilbud til borgerne, hvor<br />

borgerne er i centrum, og hvor der er sammenhæng i den indsats, som borgerne tilbydes.<br />

Det andet spor har samlet de ydelser, der vedrører den regionale udvikling for at medvirke<br />

til, at samarbejdsparter og interessenter i forskellige initiativer oplever, at der er sammenhæng<br />

i indsatsen, og at de overordnede strategiske linjer hviler på et fælles fundament.<br />

Stabene skal som helhed være med til at understøtte hele organisationen med en række<br />

strategiske såvel som administrative funktioner.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har siden starten haft et grundprincip om at fungere som en enhedsorganisation,<br />

og det er også gældende efter omstillingsplanen. Det er vigtigt, at der er et<br />

fælles fundament og en grundlæggende fælles tilgang til opgaveløsningen, for at fungere<br />

effektivt og levere en god kvalitet i ydelserne.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> bygger på et fælles ledelses- og styringsgrundlag, herunder fælles mission,<br />

vision, værdier og strategispor, der er med til at sikre et fast, fælles fundament for<br />

hele organisationen. Derudover er der og vil der fortsat være løbende fokus på en videreudvikling<br />

og tilpasning af organisationen, for at sikre at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er en dynamisk<br />

organisation, der kan tilpasse sig ændringer i omgivelserne og efterspørgslen.<br />

På <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s hjemmeside www.rm.dk kan man læse mere om organisationen og<br />

opgaverne samt om, hvad <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> kan tilbyde som arbejdsplads.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s direktion<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 3


Indhold<br />

Forord ....................................................................... 3<br />

1 | Rammebetingelser for<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisation ............................................... 6<br />

2. l Grundprincipper for<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisationsplan .......................................... 8<br />

2.1 l <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> som enhedsorganisation ......................................8<br />

2.2 l Baggrund for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering ...................................8<br />

2.3 l Mission, vision og værdier for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ..................................9<br />

2.4 l Ledelses- og styringsgrundlag ...................................................10<br />

3. l Den overordnede organisationsplan......................................... 11<br />

3.1 l Velfærdsydelser .................................................................12<br />

3.2 l <strong>Region</strong>al Udvikling...............................................................13<br />

3.3 l Stabe ...........................................................................13<br />

3.4 l <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s regionshuse.................................................13<br />

3.5. l Strukturer og strategier.........................................................13<br />

3.5.1 l Sammenhæng i regionen ......................................................14<br />

3.5.2 l En region, der bygger på et robust fundament ..................................14<br />

3.6 l Samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation........................................14<br />

4. l Direktion og koncernledelse ................................................ 16<br />

4.1. l Direktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

4.2. l Koncernledelsen ................................................................17<br />

5. l Beskrivelse af organisationen .............................................. 18<br />

6. l Velfærdssporets driftsfunktioner ........................................... 18<br />

6.1 l De somatiske hospitaler .........................................................19<br />

6.1.1 l Det nye Universitetshospital (DNU) ............................................21<br />

6.2 l Præhospitalet ...................................................................22<br />

7 l Psykiatri og Social ......................................................... 24<br />

8. l Velfærdssporets fællesfunktioner .......................................... 27<br />

8.1 l It ................................................................................27<br />

8.2 l Indkøb & Medicoteknik...........................................................29<br />

8.3 l Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ..............................................31<br />

8.4 l Det nationale sekretariat for <strong>Region</strong>ernes Kliniske<br />

Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) .............................................33<br />

4 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


9. l Sporet for <strong>Region</strong>al Udvikling............................................... 34<br />

10. l Stabe ................................................................... 38<br />

10.1 l <strong>Region</strong>ssekretariatet ..........................................................38<br />

10.2 l Koncernøkonomi ...............................................................40<br />

10.3 l Koncern HR ....................................................................43<br />

10.4 l Koncern Kommunikation .......................................................47<br />

10.5 l Nære Sundhedstilbud ..........................................................48<br />

10.6 l Sundhedsplanlægning .........................................................50<br />

10.7 l Kvalitet og Data ...............................................................52<br />

10.8 l Sekretariatet for <strong>Region</strong>al Udvikling ............................................54<br />

Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes<br />

placering i <strong>Region</strong>shusene..................................................... 55<br />

1 l Velfærdsydelser - driftsfunktioner .................................................55<br />

2 l Velfærdsydelser - fællesfunktioner ................................................55<br />

Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes<br />

placering i <strong>Region</strong>shusene fortsat.............................................. 56<br />

3 l Stabe .............................................................................56<br />

Bilag 2 l Oversigt over de af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> drevne sociale tilbud<br />

pr. 1. januar 2013 ............................................................. 57<br />

1 l Socialområdets ni specialområder .................................................57<br />

Bilag 2 l Oversigt over de af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> drevne sociale tilbud<br />

pr. 1. januar 2013 fortsat ...................................................... 58<br />

2 l Center for Børn, Unge og Specialrådgivning........................................58<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 5


1 | Rammebetingelser for<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisation<br />

De fem regioner blev etableret den 1. januar 2007, og de fik nogle helt nye betingelser<br />

at skulle virke under. Den politiske styreform blev et forretningsudvalgsstyre, og det har<br />

betydet, at politikerrollen har ændret sig. Dette stiller igen nye krav til den måde, hvorpå<br />

det administrative system skal betjene og understøtte det politiske niveau.<br />

<strong>Region</strong>srådet har vedtaget en styrelsesvedtægt og særlige delegerings- og kompetencefordelingsregler,<br />

der fastsætter arbejdsfordelingen mellem henholdsvis regionsrådet og<br />

forretningsudvalget på den ene side og mellem det politiske system og administrationen<br />

på den anden side. Overordnet er arbejdsfordelingen mellem regionsrådet og forretningsudvalget<br />

således, at forretningsudvalget varetager en række af de driftsopgaver,<br />

der i de tidligere amter lå i økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg, mens regionsrådet<br />

er ansvarlig for regionens økonomi, planlægningen af regionens virksomhed inden<br />

for regionens to velfærdsspor, ligesom regionsrådet træffer alle overordnede beslutninger<br />

om regionens virksomhed.<br />

<strong>Region</strong>ernes virksomhed finansieres udelukkende gennem bidrag fra staten og kommunerne,<br />

herunder takstbetalinger. <strong>Region</strong>ernes økonomi er opdelt i tre separate ”kasser”<br />

for henholdsvis sundhedsområdet, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling,<br />

mens administrationen finansieres gennem bidrag fra de tre områder. De tre områder finansieres<br />

særskilt, og regionsrådet har ikke mulighed for at prioritere mellem områderne.<br />

<strong>Region</strong>erne er på en række områder afhængige af eksterne forhold, især i relation til<br />

staten og kommunerne. <strong>Region</strong>erne har med disse forhold et stort behov for at kunne<br />

være handlekraftige og være i stand til at kunne organisere sig efter skiftende forhold,<br />

såsom ændrede statslige krav på sundhedsområdet og ændringer i f.eks. den kommunale<br />

efterspørgsel efter sociale ydelser. I forhold til kommunerne er der på en række områder<br />

etableret tættere relationer. Det gælder både i forhold til finansieringen af regionernes<br />

aktiviteter, hvor kommunerne har fået medfinansiering, og i form af formaliserede samarbejds-<br />

og kontaktorganer, herunder Kontaktudvalg, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg<br />

m.fl.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisation er indrettet efter, at regionen skal betjene et stort<br />

geografisk område med relativt store forskelle i befolkningstæthed, vækstbetingelser<br />

og uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig sammensætning. Udfordringen er at skabe<br />

sammenhæng i opgaveløsningen og herunder balancere nærhed, kvalitet og effektivitet i<br />

en stor virksomhed.<br />

6 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Endelig skal organisationen kunne tilgodese borgernes forventninger og lovgivningens<br />

krav om kvalitet, effektivitet, dokumentation og gennemsigtighed i den service, som regionen<br />

leverer. Det stiller krav om, at organisationen er indrettet med et stærkt fokus på<br />

kvalitet og evaluering, både i de to hovedspor og i stabene.<br />

<strong>Organisationsplan</strong>en for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er udarbejdet med disse rammebetingelser<br />

for øje.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 7


2. l Grundprincipper for<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisationsplan<br />

2.1 l <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> som enhedsorganisation<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er en enhedsorganisation, der består af to spor og en stab, og som<br />

underbygges af en række strukturer, der på tværs af hele koncernen udstikker linjer for<br />

det daglige arbejde. <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering er således med til at understøtte et<br />

sammenhængende sundhedsvæsen og en koordineret indsats inden for <strong>Region</strong>al Udvikling.<br />

En række stabs- og fællesfunktioners centrale opgave er gennem strategiske oplæg og<br />

administrativ bistand at understøtte og hjælpe hele den brugerrettede driftsorganisation<br />

med at levere god og effektiv service.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering er med til at sikre, at borgerne har gavn af de ydelser og<br />

den behandling, der leveres. Det er <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s mål at fremstå som en handlekraftig<br />

og adræt organisation, hvor enhederne spiller sammen og udnytter mulige synergier i<br />

fællesskabet gennem tværgående og organisatorisk samspil. Opgaveløsningen skal være<br />

præget af korte og entydige sagsgange, og der skal sikres kobling mellem administration<br />

og drift og mellem regionens driftsområder.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering medvirker endvidere til, at regionen er synlig, herunder<br />

at den er en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde og rekruttere medarbejdere.<br />

2.2 l Baggrund for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> tager i sin organisering udgangspunkt i en række grundprincipper om:<br />

• decentralisering, bæredygtighed, effektivitet og sammenhæng,<br />

• kriterier for geografisk placering af opgaverne og<br />

• hensynet til sikker drift<br />

I takt med organisationens udvikling har tyngden mellem de enkelte principper ændret sig.<br />

F.eks. var den geografiske placering af opgaverne og hensynet til sikker drift langt mere i<br />

fokus ved regionens etablering, end de er nu. Det betyder ikke, at de er mindre vigtige, men<br />

det er udtryk for, at der nu er sikker drift, ligesom den geografiske placering af opgaverne<br />

for langt hovedpartens vedkommende er fastlagt.<br />

8 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Med grundprincipperne og opfattelsen af regionen som en enhedsorganisation in mente,<br />

er der løbende arbejdet videre med at præcisere, hvorledes <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> skal fungere<br />

som organisation. Som det første er der udarbejdet mission, vision og værdier for<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

2.3 l Mission, vision og værdier for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har udviklet et overordnet virksomhedsgrundlag, som beskriver <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>s fælles mission, vision og værdier.<br />

Mission<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s mission er, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vil bidrage til velfærd ved at fremme<br />

borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.<br />

Vision<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s vision er, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vil:<br />

• skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle<br />

• levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle<br />

• forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden<br />

samt skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst<br />

Værdier<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s værdier er funderet omkring begreberne dialog, dygtighed og dristighed.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ønsker herigennem at have et fælles afsæt i tilgangen til det<br />

konkrete arbejde i hele koncernen på følgende måde:<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ønsker dialog eksternt i forhold til samarbejdspartnere og brugere og<br />

internt mellem ledere og medarbejdere. <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ønsker at blive oplevet som en<br />

åben og troværdig organisation, hvor der er sammenhæng mellem det, der bliver sagt, og<br />

det der bliver gjort.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vil udvise dygtighed ved at arbejde på højt fagligt niveau med stort engagement.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ønsker at tage udgangspunkt i behovet hos brugere og samarbejdspartnere.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vil være konkurrencedygtig og i stand til – i et godt<br />

arbejdsklima og med stor effektivitet - at levere de relevante ydelser, der efterspørges nu<br />

og i fremtiden.<br />

I <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er der fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling og på måling<br />

af de resultater, der opnås.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 9


<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ser dristighed dels som en vigtig forudsætning for udvikling af regionens<br />

ydelser og dels som et led i udfordringen af eksisterende arbejdsgange. Der er i<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed, og hvor der under ansvar<br />

og med respekt hele tiden arbejdes på at forbedre processer og ydelser. Der er bevidsthed<br />

om, at dristighed aldrig må skabe usikkerhed om, at ydelserne er i orden.<br />

Mission, vision og værdier skal ses som en fælles referenceramme for arbejdet med de<br />

mange vigtige opgaver, som regionen har ansvaret for. Mission, vision og værdier skal understøtte<br />

realiseringen af, at regionens aktiviteter opleves som sammenhængende. Samtidig<br />

skal de være det fælles fundament for driften og den videre udvikling af regionen.<br />

2.4 l Ledelses- og styringsgrundlag<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s mission, vision og værdier indgår som en del af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

Ledelses- og styringsgrundlag. Ledelses- og styringsgrundlaget er udarbejdet for at<br />

styrke sammenhængskraften og den interne dialog i organisationen om en effektiv løsning<br />

af regionens opgaver og for at sikre fælles retning og helhed i analyser af indsatser<br />

og resultater.<br />

Ledelses- og styringsgrundlaget medvirker til at skabe fælles grundlag og sprog for at<br />

drøfte styring og ledelse i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>. I Ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves<br />

fem fokusområder, der benævnes Ressourcer, Organisation, Ydelser, Effekt og<br />

Omdømme. Fokusområderne og den tankegang, der ligger bag deres sammenhæng, er udgangspunktet<br />

for afdelingers og institutioners arbejde med eget virksomhedsgrundlag og<br />

det løbende arbejde for at skabe sammenhæng mellem de ønskede effekter af regionens<br />

aktiviteter og de ressourcer, der er til rådighed.<br />

10 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


3. l Den overordnede organisationsplan<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er en politisk ledet organisation med en direktion, to hovedspor af opgaver,<br />

der vedrører henholdsvis velfærdsydelser og regional udvikling, og en række stabe.<br />

<strong>Region</strong>srådet<br />

Direktionen<br />

Stabsfunktioner<br />

Velfærd<br />

<strong>Region</strong>al<br />

Udvikling<br />

Figur 1: Den overordnede organisationsplan<br />

Velfærdssporet består af forskellige typer af funktioner, og der skelnes derfor i det følgende<br />

mellem driftsfunktioner og fællesfunktioner. Driftsfunktioner varetager den primære<br />

drift på hospitalerne, i behandlingspsykiatrien og på de regionalt drevne sociale tilbud<br />

samt den præhospitale indsats. Fællesfunktioner varetager koncerndækkende drifts- og<br />

udviklingsopgaver på tværs af organisationen.<br />

<strong>Region</strong>al Uvikling består af en række enheder, der i fællesskab løfter opgaverne på dette<br />

område.<br />

Stabene skal som en helhed understøtte driftsfunktionerne med en række strategiske og<br />

administrative funktioner.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 11


<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering kan skitseres således:<br />

Velfærd<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling<br />

Stabe<br />

Driftsfunktioner<br />

De somatiske hospitaler<br />

Det Nye Universitetshospital<br />

Præhospitalet<br />

Psykiatri og Social<br />

Fællesfunktioner<br />

It<br />

Indkøb & Medicoteknik<br />

Folkesundhed og<br />

Kvalitetsudvikling<br />

Det nationale sekretariat for<br />

<strong>Region</strong>ernes Kliniske Kvalitets–<br />

udviklingsprogram (RKKP)<br />

Innovation og Forskning<br />

Virksomheds- og<br />

Kompetenceudvikling<br />

Oplevelsesøkonomi og<br />

Landdistrikter<br />

Miljø, Teknologi og Infrastruktur<br />

Jord og Råstoffer<br />

<strong>Region</strong>ssekretariatet<br />

Koncernøkonomi<br />

Koncern HR<br />

Koncern Kommunikation<br />

Nære Sundhedstilbud<br />

Sundhedsplanlægning<br />

Kvalitet og Data<br />

Sekretariat for <strong>Region</strong>al<br />

Udvikling<br />

Figur 2: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisering<br />

3.1 l Velfærdsydelser<br />

Velfærdsydelser er de ydelser, som <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> tilbyder borgerne på sundheds-,<br />

psykiatri- og socialområdet. Velfærdsydelser er den del af regionens opgaver, som ligger<br />

på hospitalerne, i behandlingspsykiatrien og på de regionalt drevne sociale tilbud. Endvidere<br />

er der tale om den præhospitale indsats vedrørende akut bistand til borgerne i form<br />

af ambulancer, lægebiler, paramedicinsk indsats m.m.<br />

Velfærdsydelser skal ses som en enhed, hvis omdrejningspunkt er tilbud til borgerne inden<br />

for de nævnte områder. Velfærdsydelser har en stor driftsdel, der består af hospitaler og<br />

institutioner samt en række tværgående fællesfunktioner.<br />

For fællesfunktionerne gælder, at nogle af funktionerne især spiller en stor rolle i forhold<br />

til driften inden for sundhed, psykiatri og social, eksempelvis Indkøb & Medicoteknik. Andre<br />

fællesfunktioner betjener i princippet hele organisationen, f.eks. It.<br />

12 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


3.2 l <strong>Region</strong>al Udvikling<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling skal udarbejde Den <strong>Region</strong>ale Udviklingsplan, som er en platform, der<br />

samler regionale interesser og visioner for fremtiden. Den <strong>Region</strong>ale Udviklingsplan er<br />

et vigtigt redskab til dialog om udviklingen i regionen mellem offentlige myndigheder og<br />

andre interessenter, f.eks. mellem regionen og kommunerne, erhvervslivet, organisationer,<br />

og foreninger mv.<br />

Den <strong>Region</strong>ale Udviklingsplan danner således grundlag for regionsrådets politik inden for<br />

uddannelses- og kulturområdet og for at varetage opgaver inden for den kollektive trafik<br />

samt regionens myndighedsopgaver inden for miljøområdet.<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for Vækstforum, som er et<br />

partnerskab mellem centrale aktører inden for erhvervsudvikling. Vækstforum skal bidrage<br />

til en styrkelse af samarbejdet omkring udvikling af de regionale vækstvilkår og til at<br />

sikre en koordineret og sammenhængende regional indsats. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi<br />

er en del af Den <strong>Region</strong>ale Udviklingsplan.<br />

3.3 l Stabe<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har etableret en række stabe, som bestrider en række tværgående<br />

(strategiske) funktioner. Det er væsentligt at betone, at stabene er til for at betjene hele<br />

organisationen.<br />

3.4 l <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s regionshuse<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har organiseret sig således, at administrationen er placeret i fire regionshuse.<br />

Som hovedregel er strategisk koordinerende funktioner placeret i Viborg, mens<br />

funktioner, som er mere operationelle, eller hvor nærhed til et bestemt geografisk område<br />

er vigtigt, er placeret i de øvrige regionshuse.<br />

En oversigt over, hvilke afdelinger der findes i hvilke regionshuse, fremgår af bilag 1.<br />

3.5. l Strukturer og strategier<br />

En række strukturer og strategier underbygger og afspejler den ovenfor beskrevne organisationsplan.<br />

I <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s konsolideringsstrategi udstikker to strategier retningen<br />

for de kommende års arbejde gennem:<br />

• en strategi for sammenhæng i regionen og<br />

• en strategi for en region, der bygger på et robust fundament.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 13


3.5.1 l Sammenhæng i regionen<br />

Strategien for sammenhæng i regionen skal sikre, at regionens enheder udnytter de mulige<br />

synergier i fællesskabet. Udgangspunktet er værdierne dialog, dygtighed og dristighed,<br />

men herudover er der stor åbenhed over for initiativer, der kan styrke sammenhængskraften<br />

i organisationen. Det kan f.eks. være netværk på tværs af organisationen, eller det<br />

kan være udvikling af metodikker, dokumentationsformer eller samarbejdsrelationer, der<br />

udspringer i et hjørne af organisationen, men som kan anvendes andre steder.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s mødestrukturer er som led heri opbygget således, at de understøtter<br />

regionens strategi for sammenhæng i regionen. Mødestrukturerne er præget af korte og<br />

entydige sagsgange og skal være med til at sikre kobling mellem administration og drift<br />

og mellem regionens driftsområder. Derfor afvejes nytteværdien af etablerede mødefora<br />

nøje, således at de enkelte mødefora tilgodeser de behov i organisationen og hos mødedeltagerne,<br />

som de er tiltænkt. Samtidig understøtter mødestrukturerne regionens mål<br />

om at fremstå som en handlekraftig og adræt organisation, hvor enhederne står sammen<br />

og udnytter mulige synergier i fællesskabet gennem tværgående og organisatorisk samspil.<br />

3.5.2 l En region, der bygger på et robust fundament<br />

Strategien for en region, der bygger på et robust fundament, skal sikre, at der i regionen<br />

findes et fælles fundament på områder som økonomi, it-anvendelse m.m. Økonomiområdet<br />

skal understøttes systematisk af tidssvarende styringsredskaber, og der skal være<br />

økonomiske kompetencer i hele organisationen. På it-området skal der være et stærkt<br />

teknisk fundament, der kan understøtte en opgaveløsning, der er økonomisk og af høj<br />

kvalitet, og som kan medvirke til, at aktivitetsområder hurtigt kan justere indsatsen,<br />

hvis udviklingen kræver det. Samtidig er der fokus på at samordne og ensrette teknik og<br />

løsninger på it-området, idet en fælles tilgang til opgaveløsningen og som følge heraf en<br />

fælles anvendelse af it-løsninger ses som en forudsætning for den videre implementering<br />

af ensartede forretningsgange.<br />

3.6 l Samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation<br />

Med henblik på at sikre en fælles ramme for dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere<br />

i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er der etableret en MEDaftale, som er et fælles udgangspunkt<br />

og et vigtigt bindeled for samarbejdet i regionen. Det fremgår af MEDaftalen, at<br />

ledelsen og medarbejderne har gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af<br />

betydning for arbejds-, personale- samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. MEDstrukturen er<br />

etableret, så den følger ledelsesstrukturen, med det formål at alle led i organisationen er<br />

dækket af en velfungerende samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation.<br />

14 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


MEDstrukturen i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> udgøres af en række udvalg. <strong>Region</strong>s-MEDudvalget er<br />

øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

<strong>Region</strong>s-MEDudvalget er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele regionen.<br />

Det næstøverste niveau er Hoved-MEDudvalgene, der varetager både medindflydelsesopgaver<br />

og opgaver vedrørende arbejdsmiljøområdet.<br />

Inden for de områder, hvor der er etableret en centerstruktur eller en anden lignende<br />

struktur, og hvor der er selvstændig ledelseskompetence, er der under Hoved-MEDudvalgene<br />

etableret et Center-MEDudvalg. Endelig er der Lokal-MEDudvalg i hver afdeling/<br />

institution.<br />

Medarbejdernes sundhed og sikkerhed prioriteres højt i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og varetages i<br />

særlig grad af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen<br />

skal i det daglige samarbejde med alle ansatte og medvirke til, at der er et godt fysisk og<br />

psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, så nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetinget<br />

sygefravær undgås. For at styrke, udvikle og effektivisere arbejdsmiljøet har <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong> en ambitiøs arbejdsmiljøaftale, der understøtter et systematisk, forebyggende<br />

og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 15


4. l Direktion og koncernledelse<br />

4.1. l Direktionen<br />

Direktionen udgør den øverste administrative ledelse og består af en regionsdirektør og to<br />

koncerndirektører. På vegne af den samlede direktion har direktørerne det daglige ansvar<br />

for hver deres områder.<br />

Ansvaret er fordelt således mellem direktørerne:<br />

• <strong>Region</strong>sdirektøren har det overordnede ansvar for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> som koncern.<br />

Derudover har regionsdirektøren også særligt ansvar for <strong>Region</strong>al Udvikling. Det vil sige<br />

særligt ansvar for den regionale udviklingsplan,det arbejde, der foregår i Vækstforum,<br />

den del af regionenes opgaver, der vedrører iværksættere, kollektiv trafik, uddannelse,<br />

innovation og forskning, virksomheds- og kompetenceudvikling, internationale forhold,<br />

kultur, turisme og landdistriktsudvikling, miljøforhold samt jordforurening og råstoffer.<br />

• En koncerndirektør har - inden for velfærdsydelser - ansvaret for regionens somatiske<br />

hospitaler og ansvaret for den overordnede hospitalsplanlægning, præhospitals- og<br />

beredskabsområdet samt kvalitetsarbejde på sundhedsområdet. Endvidere har direktøren<br />

ansvaret for Patientvejledning samt opgaver vedrørende sundhedsdata, sundhedsinformatik<br />

og kvalitetsudvikling.<br />

• En koncerndirektør har – ligeledes inden for velfærdsydelser - ansvaret for psykiatri og<br />

social og nære sundhedstilbud. Direktøren har således ansvar for den del af regionens<br />

opgaver, der vedrører indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter<br />

på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. Endvidere har direktøren<br />

ligeledes ansvaret for en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og en<br />

lang række tilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Endelig<br />

har direktøren ansvaret for folkesundhed, kvalitetsudvikling, kommunesamarbejdet,<br />

sundhedsaftaler, rammeaftaler og primær sundhed, dvs. samarbejdet med praktiserende<br />

læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer m.fl. samt regionale driftsfunktioner i<br />

tilknytning til praksisområdet.<br />

Ansvaret for en række tværgående opgaver i form af sekretariat, økonomi, It, HR og kommunikation<br />

er delt mellem direktørerne.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har derudover en økonomidirektør, en udviklingsdirektør og tre vicedirektører.<br />

De bistår direktionen i opgaveløsningen på en række områder blandt andet med<br />

henblik på at styrke organisationens tværgående helhedstænkning og koordination.<br />

16 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


4.2. l Koncernledelsen<br />

Koncernledelsen omfatter direktionen, hospitalsledelserne, vicedirektørerne samt afdelingscheferne<br />

i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Koncernledelsen medvirker til, at regionens opgaver inden for velfærdsydelser og regional<br />

udvikling opfattes som en samlet opgaveportefølje. Koncernledelsen medvirker som følge<br />

heraf til at skabe sammenhængskraft i regionen. Mere konkret har møderne i koncernledelsen<br />

til formål at drøfte regionens værdier og holdninger, at udnytte og styrke koncerntankegangen,<br />

at udmønte koblinger og skabe synergi mellem regionens administration<br />

og drift eller på tværs af regionens opgaveportefølje samt at afstemme eller kvalificere<br />

beslutningsoplæg, der ikke har med den løbende drift at gøre.<br />

Koncernledelsesmøderne giver direktionen lejlighed til at samles med en større del af regionens<br />

ledelse og her orientere om og drøfte emner af koncernbærende betydning. Endelig<br />

bidrager koncernledelsesmøderne til deltagernes fælles ledelsesudvikling. Som led heri<br />

skal koncernledelsesmøderne understøtte den enkelte leder, der indgår i koncernledelsen,<br />

så vedkommende på den ene side kan yde en indsats i forhold til sit eget ansvarsområde<br />

og på den anden side kan forholde sig til koncernen som helhed.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 17


5. l Beskrivelse af organisationen<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er som tidligere beskrevet organiseret i to spor – et spor for velfærdsydelser<br />

og et spor for <strong>Region</strong>al Udvikling. Herudover fungerer en række stabe som understøttende<br />

strategiske og administrative funktioner på tværs af organisationen.<br />

I de følgende afsnit gives en beskrivelse af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s to spor samt de understøttende<br />

og tværgående stabe. Beskrivelsen indeholder oplysninger om ledelse, geografi,<br />

antal årsværk samt en kort introduktion til hver enkelt enheds opgaver.<br />

6. l Velfærdssporets driftsfunktioner<br />

Driftsfunktionerne er <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s kerneydelse og borgerens møde med regionen. Velfærdssporets<br />

driftsfunktioner består af de somatiske hospitaler, herunder de to nye hospitaler,<br />

som er undervejs, det præhospitale beredskab samt psykiatri- og socialområdet.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisationsplan er først og fremmest en beskrivelse af regionens<br />

administrative organisering. Derfor indeholder organisationsplanen ikke detailbeskrivelser<br />

af driftsfunktionernes organisation, men alene overordnede beskrivelser af de enkelte<br />

enheder og deres opgaveportefølje.<br />

18 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


6.1 l De somatiske hospitaler<br />

De somatiske hospitaler ledes af hospitalsledelser med reference til direktionen. Hospitalsledelserne<br />

består af en hospitalsdirektør, chefsygeplejerske og cheflæge. Hospitalsledelserne<br />

har det overordnede ansvar for hospitalernes drift og udvikling, herunder en<br />

hensigtsmæssig planlægning og organisering af den samlede virksomhed.<br />

Hver hospitalsafdeling ledes af en afdelingsledelse, som i de fleste tilfælde består af en<br />

ledende overlæge og en person med en anden relevant baggrund - f.eks. ledende oversygeplejerske.<br />

Afdelingsledelsen har delt ledelsesansvar og har det samlede ansvar for<br />

afdelingens daglige drift, herunder opgaver vedrørende økonomi, aktivitet og personale.<br />

Afdelingsledelserne skal ses som en organisatorisk grundstruktur på <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

hospitaler. Afdelingsledelserne refererer til hospitalsledelsen og fungerer dermed som<br />

bindeled mellem driftsniveau og øverste ledelsesniveau. Dog er Aarhus Universitetshospital<br />

yderligere organiseret i en centerstruktur, hvor afdelingerne er samlet i 6 centre, der<br />

ledes af centerchefer med reference til hospitalsledelsen.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har følgende hospitalsenheder 1 :<br />

Figur 3: Oversigt<br />

over hospitaler<br />

i <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong><br />

Hospitaler og<br />

sundhedshuse<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Horsens<br />

Skanderborg Sundhedscenter<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Viborg<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Skive / Skive Sundhedshus<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Hammel Neurocenter<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Randers<br />

Grenaa Sundhedshus<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Herning<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Holstebro<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Lemvig<br />

Ringkøbing Sundhedshus<br />

Tarm Sundhedscenter<br />

Aarhus Universitetshospital<br />

Samsø Syge- og Sundhedshus<br />

1<br />

For yderligere oplysninger vedrørende de enkelte hospitalsenheder henvises til hospitalernes hjemmesider.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 19


De somatiske hospitaler betjener <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s ca. 1,2 mio. indbyggere med sundhedsydelser,<br />

og har et samlet antal årsværk på ca. 20.000 medarbejdere.<br />

De kommende ændringer på hospitalsområdet i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er beskrevet i henholdsvis<br />

Akutplanen og Hospitalsplanen og som en del af Sundhedsplanen, der udover<br />

hospitalsområdet beskriver planen for det samlede sundhedsområde. Det er med udgangspunkt<br />

i de vedtagne beslutninger i disse planer, at der i de kommende år vil ske en<br />

omfattende ændring i organiseringen af det akutte beredskab og dermed i hospitalernes<br />

funktionsvaretagelse generelt.<br />

Hospitalsplanlægningen i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> spiller sammen med Sundhedsstyrelsens<br />

specialeplanlægning, hvor der sondres mellem tre forskellige funktionsniveauer, højtspecialiserede<br />

funktioner, hovedfunktioner og regionsfunktioner.<br />

De højtspecialiserede funktioner er samlet på ganske få hospitaler i landet. De højtspecialiserede<br />

funktioner retter sig mod sjældne sygdomme med betydelig kompleksitet, højt<br />

ressourceforbrug og behov for et betydeligt antal hjælpefunktioner.<br />

Hovedfunktionerne retter sig mod behandling af almindeligt forekommende lidelser, hvor<br />

ydelserne er af begrænset kompleksitet.<br />

<strong>Region</strong>sfunktionerne retter sig mod behandling af lidelser, som er mere almindelige end<br />

de, som omfattes af de højt specialiserede funktioner, men hvor sjældenhed, kompleksitet<br />

og ressourceforbrug samtidig er af en karakter, som tilsiger, at funktionerne er samlet på<br />

færre matrikler end hovedfunktionerne. Dette vil typisk være et til tre steder i hver region.<br />

I <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er den højt specialiserede behandling som udgangspunkt samlet på<br />

Aarhus Universitetshospital, hvor samtlige specialer varetages. Aarhus Universitetshospital<br />

vil fortsat være spydspids for det højt specialiserede område og behandle patienter<br />

med behov for højt specialiseret behandling fra hele landet. På Aarhus Universitetshospital<br />

varetages endvidere hovedfunktioner og regionsfunktioner.<br />

På regionshospitalerne varetages såvel hovedfunktioner som regionsfunktioner. Hovedfunktionerne<br />

varetages som udgangspunkt på hospitaler med akutmodtagelse. Selvom<br />

udgangspunktet er, at de højt specialiserede funktioner er samlet på Aarhus Universitetshospital,<br />

varetages der også højt specialiserede funktioner for neurorehabilitering<br />

og paraplegi på henholdsvis <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter og på<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Viborg.<br />

Udover behandlingsfunktioner varetager hospitalerne også en række uddannelses- og<br />

forskningsopgaver. Hospitalerne har en væsentlig uddannelsesforpligtigelse med at sikre<br />

uddannelse af eksempelvis læger, sygeplejerske, bioanalytiker med flere, hvilket foregår i<br />

samarbejde med de pågældende uddannelsesinstitutioner.<br />

20 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


I forhold til forskning arbejder <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> på at styrke og synliggøre den omfattende<br />

forskning og udvikling, der foregår uden for Aarhus, ved at lave forskningsprofiler<br />

for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale område.<br />

Forskningsprofilerne skal bruges til at fastlægge en mere konkret strategi for koordinering<br />

af forskningen på tværs af regionen, igangsættelse af forskningsprojekter og koordinering<br />

af projekter finansieret af regionens sundhedsvidenskabelige forskningsfond,<br />

etablering af professorater ved regionshospitalerne og regionspsykiatrien, indgåelse af<br />

tilknytningsaftaler til Aarhus Universitetshospital og overvejelser om akademisk oprustning<br />

på de enkelte regionshospitaler, præhospitalet og i regionspsykiatrien.<br />

6.1.1 l Det nye Universitetshospital (DNU)<br />

Med henblik på at samle hospitalsmatriklerne i Aarhus har <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> besluttet at<br />

bygge et nyt universitetshospital (DNU) i sammenhæng med den eksisterende i Skejby.<br />

Opgaven forventes færdiggjort i 2019 og er organiseret med en styregruppe og et forretningsudvalg<br />

for DNU. Styregruppen er projektets øverste administrative organ og varetager<br />

særlige kritiske beslutninger i projektet samt godkender de overordnede forslag til<br />

udformning af DNU. Forretningsudvalget for DNU har til opgave at koordinere det overordnede<br />

samarbejde om projektet mellem universitetshospitalet og projektafdelingen.<br />

Projektafdelingen for DNU ledes af en projektdirektør med reference til direktionen i <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>. Projektafdelingen varetager arbejdsopgaver og koordination i forbindelse<br />

med den samlede planlægning og etablering af DNU, herunder at sikre den nødvendige<br />

brugerinvolvering. Projektafdelingen har til huse i Aarhus og har ca. 25 årsværk. Projektledelsen<br />

er det øverste niveau i den fælles projektorganisation mellem <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

(ved projektdirektøren) som bygherre og Rådgivergruppen DNU som gennemgående rådgiver.<br />

Projektledelsen er gennemgående i hele planlægnings- og byggeperioden af DNU.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 21


6.2 l Præhospitalet<br />

Præhospitalet ledes af en driftschef og en lægelig chef med reference til direktionen. De 3<br />

ambulancefirmaer, Falck Danmark, Responce og Samsø Redningskorps løser opgaver for<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> med ansvar over for Præhospitalets ledelse.<br />

Præhospitalet er geografisk placeret regionshusene i Aarhus og Holstebro. Præhospitalet<br />

har ca. 80 årsværk samt 17 speciallæger tilknyttet til arbejdet i AMK-vagtcentralen (Akut<br />

Medicinsk Koordinationsvagtcentralen).<br />

Figur 4: Organisationsdiagram<br />

for<br />

Præhospitalet<br />

Private<br />

ambulanceoperatører<br />

Præhospitalet<br />

Administration<br />

AMK<br />

Vagtcentralen<br />

Ambulanceområdet<br />

og Liggende<br />

befordring<br />

Akutbiler og<br />

Akutlægebiler<br />

Siddende befordring<br />

og Befordringsgodtgørelse<br />

Akutlægehelikopter<br />

Øvrige<br />

Præhospitale<br />

ordninger<br />

First<br />

Responder<br />

ordninger<br />

Præhospitalet har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgere<br />

tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling. Opgaven løses i tæt samarbejde<br />

med øvrige beredskabsmyndigheder, regionens hospitaler og de private operatører,<br />

som <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har indgået aftale med.<br />

Præhospitalet varetager opgaver inden for følgende områder: AMK-vagtcentralen, Ambulanceområdet<br />

og Liggende befordring, Akutbiler og Akutlægebiler, Akutlægehelikopter,<br />

Siddende befordring og Befordringsgodtgørelse, Øvrige Præhospitale ordninger og First<br />

Responder ordninger, der beskrives i det følgende.<br />

AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinationsvagt-centralen) disponerer og prioriterer<br />

anvendelsen af alle præhospitale ressourcer i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> med udgangspunkt<br />

i en sundhedsfaglig vurdering, graduering og visitering af de konkrete henvendelser. Det<br />

vil sige beslutning om ambulancekørsel, liggende befordring og anvendelsen af akutbiler,<br />

akutlægebiler og akutlægehelikopter foregår fra AMK-vagtcentralen.<br />

Ambulanceområdet og Liggende befordring er ligeledes en opgave hos Præhospitalet,<br />

hvor <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har ansvaret for den konkrete tildeling af præhospitale ressourcer<br />

og opfyldelsen af de opstillede servicemål, mens entreprenørerne skal bistå med et helt<br />

22 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


fast antal beredskaber, der er til rådighed indenfor aftalt tid. Herudover skal de samarbejde<br />

med <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> om opgavens løsning.<br />

Akutbiler og Akutlægebiler disponeres i AMK-vagtcentralen. Nogle af bilerne er døgndækkende,<br />

mens andre er i drift i dagtimerne.<br />

Akutlægehelikopteren er etableret som en forsøgsordning mellem <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og<br />

<strong>Region</strong> Nordjylland. AMK-vagtcentralen i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> disponerer akutlægehelikopteren.<br />

Siddende befordring og Befordringsgodtgørelse varetages af kørselskontoret i Holstebro,<br />

der bevilliger kørsel og kørselsgodtgørelse til borgerne, mens Midttrafik planlægger og<br />

afvikler de enkelte kørsler.<br />

Øvrige Præhospitale ordninger er ordninger, som støtter op om det formelle beredskab, og<br />

som administreres af Præhospitalet.<br />

First responder-ordninger består af ulønnede enheder (ofte lægmands førstehjælpere),<br />

der kan aktiveres med henblik på at yde hjælp før første præhospitale enhed, almindeligvis<br />

en ambulance, kan være fremme hos patienten. Ordningerne etableres i det nordvestlige<br />

hjørne af regionen samt på øerne. <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er blevet tildelt midler af staten til<br />

etableringen, der i første omgang løber i en treårig projektperiode.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 23


7 l Psykiatri og Social<br />

Psykiatri og Social er en driftsorganisation på linje med <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s somatiske hospitaler.<br />

Psykiatri og Social ledes af en driftsledelse med reference til direktionen. Driftsledelsen<br />

består af en direktør, en cheflæge, en chefsygeplejerske og en socialchef.<br />

Psykiatri og Social omfatter:<br />

• Socialområdet, der omfatter både børn/unge og voksne. Socialområdet er organiseret i<br />

ni specialområder.<br />

• Psykiatrien, herunder voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Psykiatrien<br />

består af en række voksenpsykiatriske afdelinger og et børne- og ungdomspsykiatrisk<br />

center samt en friklinik.<br />

Psykiatri og Social har i alt ca. 5.000 årsværk. Heraf er der ca. 150 årsværk ansat i Psykiatri<br />

og Socials administration.<br />

Figur 5: Organisationsdiagram<br />

for Psykiatri og<br />

Social<br />

Ikke-outlinet<br />

stiplet linie<br />

(outlines til Illustrator)<br />

Administrationen<br />

Psykiatri<br />

og Social<br />

Det specialiserede<br />

socialområde<br />

Psykiatrien<br />

2<br />

Bilag 2 viser en oversigt over socialområdets ni specialområder pr. 1. januar 2013<br />

24 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Psykiatrien i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> varetager indlæggelse og ambulant behandling af psykiatriske<br />

patienter i alle aldre. <strong>Region</strong>en driver desuden sociale dag- og døgntilbud til borgere<br />

med blandt andet svær psykisk sygdom, fysiske og psykiske handicaps og udviklingsforstyrrelser,<br />

svære sociale problemer eller behov for specialrådgivning.<br />

Socialområdet<br />

Det regionale socialområde består af 32 dag/døgntilbud fordelt med 18 tilbud til voksne og<br />

14 tilbud til børn og unge. Socialområdet varetager efter aftale med kommunerne udvikling<br />

og drift af specialiserede bo- og dagtilbud til børn og unge samt voksne med nedsat<br />

psykisk, fysisk eller social funktionsevne. De sociale tilbud er placeret geografisk spredt i<br />

regionen og står til rådighed for borgere fra hele landet. Der ydes desuden rådgivning og<br />

vejledning til børn og voksne med høre- og talevanskeligheder. Endelig er der de sikrede institutioner<br />

og der ydes flere tilbud efter sundhedslovgivningen samt sikrede institutioner.<br />

Socialområdet er organiseret i ni specialområder, der ledes af en områdeleder som refererer<br />

direkte til psykiatri- og socialledelsen.<br />

Psykiatrien<br />

Det regionale psykiatriske område er organiseret i 13 afdelinger som er opdelt i to specialer,<br />

Voksenpsykiatrien og Børne- og Ungdomspsykiatrien.<br />

Voksenpsykiatrien<br />

Voksenpsykiatriens respektive afdelinger ledes af en afdelingsledelse bestående af en ledende<br />

overlæge og en ledende oversygeplejerske. Afdelingsledelserne refererer direkte til<br />

psykiatri- og socialledelsen og indgår i den samlede ledelsesgruppe for Psykiatri og Social.<br />

Voksenpsykiatrien er repræsenteret i hele regionen og omfatter <strong>Region</strong>spsykiatrien<br />

Silkeborg, <strong>Region</strong>spsykiatrien Horsens, <strong>Region</strong>spsykiatrien Vest (Herning og Holstebro),<br />

<strong>Region</strong>spsykiatrien Viborg-Skive, <strong>Region</strong>spsykiatrien Randers samt de psykiatriske afdelinger<br />

på Århus Universitetshospital, Risskov. Hertil skal nævnes Serviceafdelingen og<br />

Centralkøkkenet.<br />

Voksenpsykiatrien er en del af det sekundære sundhedsvæsen og har ansvaret for udredning<br />

og behandling af mennesker med svær psykisk sygdom. Voksenpsykiatrien har et tæt<br />

og velfungerende samarbejde med praksissektoren, det somatiske sundhedsvæsen og<br />

kommunerne.<br />

Børne- og Ungdomspsykiatrien<br />

Børne- og Ungdomspsykiatrien består af to enheder; Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center<br />

og Friklinikken.<br />

Den øverste ledelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varetages af en centerledelse,<br />

bestående af en ledende centeroverlæge og en ledende centeroversygeplejerske.<br />

Centerledelsen refererer til psykiatri- og socialledelsen og indgår i den samlede ledelsesgruppe<br />

for Psykiatri og Social.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 25


Der er én leder af Friklinikken. Lederen refererer til psykiatri- og socialledelsen og indgår i<br />

den samlede ledelsesgruppe for Psykiatri og Social.<br />

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har ansvaret for udredning og behandling af børn<br />

og unge under 18 år med psykiatriske problemstillinger, idet behandlingen sker i henholdsvis<br />

Aarhus, Herning og Viborg. Patienter, der på henvisningstidspunktet er under 18 år,<br />

behandles i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center indtil patienterne fylder 21 år. Børne- og<br />

ungdomspsykiatrisk Center har endvidere behandlingsansvaret for patienter med spiseforstyrrelser,<br />

uanset patientens alder..<br />

Friklinikken tilbyder ambulant undersøgelse og behandling for børn og unge i alderen 4 –<br />

17 år, der står på venteliste til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Administrationen<br />

Administrationen ledes af en administrationschef. Herudover refererer Psyk Info Midt og<br />

Museum Overtaci i Risskov til administrationschefen. Administrationschefen refererer til<br />

psykiatri- og socialledelsen.<br />

Administrationen har ansvar for Psykiatri og Socials opgaver vedrørende HR, uddannelse,<br />

information og kommunikation, juridiske forhold, planlægning og udvikling, økonomi og<br />

kvalitetsarbejde. Administrationen løser endvidere koncernopgaver på socialområdet.<br />

26 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


8. l Velfærdssporets fællesfunktioner<br />

Velfærdssporets fællesfunktioner består af It, Indkøb & Medicoteknik, Folkesundhed og<br />

Kvalitetsudvikling og Det nationale sekretariat for <strong>Region</strong>ernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.<br />

Fællesfunktionerne er organisatorisk placeret under Velfærdssporet, men varetager for<br />

fleres vedkommende koncerndækkende drifts- og udviklingsopgaver på tværs af organisationen.<br />

8.1 l It<br />

It er <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s fælles it-afdeling. It ledes af en it-chef med reference til direktionen<br />

og fem kontorchefer, hvoraf en er it-souschef.<br />

It har knap 300 årsværk fordelt primært i regionshusene Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro.<br />

Herudover nogle mindre supportfunktioner på alle hospitalsenhederne. De administrative<br />

og strategiske funktioner er placeret i <strong>Region</strong>shuset Viborg. Der er etableret<br />

driftscentre i Aarhus, Horsens og Holstebro.<br />

Figur 6: Organisationsdiagram<br />

for It<br />

It-stab<br />

It<br />

Kunder &<br />

Support<br />

Produkter<br />

Udvikling<br />

It-drift<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 27


It er regionens leverandør af it-løsninger til alle driftsområder og administrationen. It<br />

varetager opgaverne fra idéerne fødes og behovene konstateres, til løsningerne fungerer<br />

i driften. Det betyder, at it-afdelingen er i planlagt og struktureret kontakt med kunder,<br />

samarbejdspartnere og centrale myndigheder, der kan omsætte denne kontakt til gennemarbejdede<br />

beslutningsoplæg til de styrende organer på området og kan udføre de<br />

trufne beslutninger professionelt. It sekretariatsbetjener styregruppen for Sundheds it.<br />

Formålet med Its organisering er at sikre en kundeorienteret og sammenhængende fælles<br />

it-afdeling for regionen, der er i stand til at forbedre og forny det digitale <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

It er således i stand til løbende at bruge tilbagemeldinger, primært fra kunderne, til<br />

hele tiden at forbedre egen indsats. Desuden er organiseringens formål at skabe de bedste<br />

muligheder for medarbejdernes faglige og personlige udvikling med opbygning af professionelle<br />

kompetencer på højt fagligt niveau og dermed grundlag for fortsat at tiltrække<br />

højt kvalificerede medarbejdere.<br />

Kunder & Support<br />

Kontoret Kunder & Support varetager kontaktfladen mellem It og resten af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Kontoret omfatter regionens centrale Service Desk i Horsens og Holstebro, som er<br />

alle ansattes daglige indgang til It, hvor der løses problemer og forespørgsler omkring it,<br />

og hvorfra regionens computere kan fjernstyres. Service Desk har mulighed for at videregive<br />

opgaver til området Mobil Support, der har medarbejdere i alle hospitalsenheder mv.<br />

Kunder og Support omfatter desuden et antal kundeansvarlige med reference direkte til<br />

kontorchefen for Kunder & Support. De kundeansvarlige er hver især tilknyttet en bestemt<br />

forretningsenhed i regionen. De har den tætte dialog med kunderne og bærer ønsker og<br />

behov fra forretningen ind i It og omvendt.<br />

Produkter<br />

Produktkontoret varetager den applikationsfaglige support overfor resten af regionen<br />

inden for produktområderne administrative systemer, EPJ, parakliniske systemer og systemudvikling.<br />

Produkter er i samarbejde med beslutningstagere i regionen ansvarlig for<br />

løbende vedligehold, videreudvikling og problemløsning inden for produktområderne.<br />

Udvikling<br />

Udviklingskontoret omfatter to områder. Det ene, Projekter og Metode, varetager it-projektledelse<br />

af større it-projekter fra idé til færdig løsning i drift. Det andet, Arkitektur og<br />

Design, arbejder med at sikre en sammenhængende og standardiseret system- og teknologiarkitektur<br />

for alle regionens it-løsninger.<br />

It-drift<br />

It-drift har driftsansvar for alle produktions-, test- og udviklingsmiljøer i regionen. It-drift<br />

er organiseret med fire områder:<br />

• Driftsplanlægning og overvågning, der primært er en koordinerende funktion i It-drift<br />

med fokus på serviceaftaler og dokumentation samt proaktiv driftsovervågning.<br />

• Applikationer og klienter, der administrerer regionens fælles programmer (software).<br />

28 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


• Servere og storage, der har ansvaret for servere, serverrum, lagring og backup.<br />

• Netværk, der drifter og forbedrer regionens datanetværk og netværksforbindelser.<br />

It-stab<br />

It-stab er en støttefunktion, der skaber rammer og rum for It samt servicerer Its øvrige kontorer<br />

inden for økonomi, sekretariat, administration, HR-opgaver, it-sikkerhed og kommunikation.<br />

It-stab er organiseret i tre områder: Økonomi, Organisationsudvikling og Ledelsessekretariatet.<br />

It-stab er i øvrigt bindeleddet mellem It og regionens administrative afdelinger.<br />

8.2 l Indkøb & Medicoteknik<br />

Indkøb & Medicoteknik ledes af en afdelingschef med reference til direktionen, og derudover<br />

5 sektionsledere.<br />

Indkøb & Medicoteknik er fysisk placeret i <strong>Region</strong>shuset i Aarhus, på Aarhus Universitetshospital<br />

samt på regionshospitalerne Randers og Horsens. Indkøb & Medicoteknik har i alt<br />

ca. 85 årsværk hvoraf 20 årsværk er indtægtsdækkede stillinger samt 25 årsværk, der er<br />

finansieret af hospitalerne i en kvoteordning.<br />

Sektionernes formål er at styre, udvikle og gennemføre afdelingens kernefunktioner.<br />

Service<br />

Service leverer en række ydelser indenfor drift og vedligehold til hospitalerne i <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>, hvor omfanget varierer efter aftale med det enkelte hospital. Herudover<br />

varetager denne sektion ansvarlig fysikerarbejdet i henhold til ”Røntgenbekendtgørelsen”.<br />

Sektionen har ansvaret for fastsættelse af de faglige standarder indenfor det medicotekniske<br />

område blandt andet i forbindelse med DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel).<br />

Figur 7: Organisationsdiagram<br />

for Indkøb &<br />

Medicoteknik<br />

Indkøb &<br />

Medicoteknik<br />

Service<br />

Indkøb &<br />

Udbud<br />

Forskning<br />

& Udvikling<br />

Projekt<br />

Økonomi<br />

& Jura<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 29


Projekt<br />

Projekt varetager medicoteknisk rådgivning både internt i regionen og i forbindelse med<br />

eksterne samarbejdspartnere. Sektionen forestår anskaffelse og implementering af<br />

udstyr fra de regionale medicotekniske puljer. Sektionen indgår endvidere som bygherrerådgivere<br />

på de nye hospitalsprojekter samt på større byggeprojekter hos de eksisterende<br />

hospitaler.<br />

Indkøb & Udbud<br />

Indkøb & Udbud udbyder og indgår regionsdækkende indkøbsaftaler. Sektionen rådgiver<br />

endvidere om, hvilke områder der bør konkurrenceudsættes samt bistår resten af regionen<br />

med udbuds- og indkøbsteknisk rådgivning. Sektionen udvikler og vedligeholder endvidere<br />

det fælles stamdatakatalog og indgår sammen med Koncernøkonomi i den fortsatte<br />

udvikling af E-handel.<br />

Økonomi & Jura<br />

Økonomi & Jura varetager en række rådgivningsopgaver i forhold til hele regionen. Det<br />

drejer sig blandt andet om udbudsjuridisk rådgivning samt rådgivning til det politiske og<br />

administrative system. Sektionen varetager desuden en række interne tværgående opgaver<br />

indenfor økonomi, administration m.v.<br />

Forskning & Udvikling<br />

Forskning & Udvikling varetager forsknings- og udviklingsprojekter både selvstændigt indenfor<br />

det medicotekniske område og i bredere sammenhænge indenfor klinikken. Sektionen<br />

indgår i projekter sammen med klinikken, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.<br />

Sektionen indgår endvidere i hospitalslogistiske projekter både på regionsniveau<br />

og i samarbejde med det enkelte hospital/den enkelte afdeling.<br />

Sektionerne understøtter afdelingen som en vidensbaseret virksomhed, hvor sammenhængskraften<br />

mellem sektionerne er en styrke, der vægtes højt. Dette sikres ved, at den<br />

enkelte medarbejder indgår i en sektion, hvor vedkommende har sit primære arbejdsmæssige<br />

fokus samtidig med, at det vil være muligt at varetage en eller flere afgrænsede opgaver<br />

i en anden sektion og/eller være tilknyttet et eller flere tværgående projekter sammen<br />

med kollegaer fra andre sektioner.<br />

Som koncerndækkende skal Indkøb & Medicoteknik være videnscenter indenfor udbudsjura<br />

og –teknik, aftaleindgåelse, logistik samt det medicotekniske fagområde. Grundlaget<br />

herfor er, at Indkøb & Medicoteknik har nogle stærke faglige miljøer med en bredde, der<br />

til enhver tid sikrer en faglig bæredygtighed. Dette sikres ved faglige grupper på tværs af<br />

sektionerne.<br />

30 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


8.3 l Folkesundhed og Kvalitetsudvikling<br />

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling er et center for forskning og udvikling på socialog<br />

sundhedsområdet det ledes af en centerchef med reference til direktionen. Centret har<br />

til huse i <strong>Region</strong>shuset Aarhus, MarselisborgCentret og <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har ca. 130 årsværk, hvoraf ca. 2/3 er indtægtsdækkede<br />

stillinger.<br />

Figur 8: Organisationsdiagram<br />

for Folkesundhed<br />

og Kvalitetsudvikling<br />

Folkesundhed og<br />

Kvalitetsudvikling<br />

Sekretariat<br />

Kvalitetsudvikling<br />

Forskning og<br />

Udvikling<br />

Klinisk<br />

Socialmedicin og<br />

Rehabilitering<br />

Aarhus<br />

Universitet<br />

Ejerforeningen<br />

Marselisborg-<br />

Centret<br />

Metadoncentret<br />

Center for innovation<br />

og Metodeudvikling<br />

Som det fremgår af organisationsdiagrammet, er CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling<br />

organiseret i fire kontorer. Herudover har afdelingen et tæt samarbejde med<br />

Marselisborg Centrets Ejerforening samt Center for Innovation og Metodeudvikling på<br />

det sociale område (Metodecentret). Gennem et formaliseret samarbejde mellem <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong> og Aarhus Universitet indgår afdelingen et tæt samarbejde med Aarhus Universitet<br />

omkring vores forskningsaktiviteter.<br />

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudviklings opgaver er at understøtte den faglige udvikling<br />

samt den strategiske koordinering af regionens opgaver inden for psykiatri-, social- og<br />

sundhedsområdet set i et befolkningsperspektiv. Centret indgår i et tæt samarbejde med<br />

hospitalerne, almen praksis, universiteterne og kommunerne samt medvirker til at skabe<br />

sammenhæng mellem borgernes behov, det politisk/administrative niveau, praksis og<br />

forskning.<br />

Centrets opgaver defineres som rådgivning, udvikling, evaluering, formidling og forskning<br />

inden for social- og sundhedsområdet. Centret har et overordnet ansvar i forhold til at understøtte<br />

arbejdet med kvalitetsudvikling i regionen. Endvidere har centret en rådgivningsforpligtelse<br />

over for kommunerne og indgår desuden i et formelt samarbejde med Det Sundhedsvi-<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 31


denskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, på samme måde som universitetshospitalerne,<br />

med henblik på at medvirke til, at regionen opfylder den forskningsforpligtelse, der er beskrevet<br />

i Sundhedsloven. Centret har en bred kontakt- og samarbejdsflade og løser således også<br />

opgaver for kommuner, andre regioner, Danske <strong>Region</strong>er, organisationer samt ministerier og<br />

styrelser. Centret varetager desuden en række driftsopgaver.<br />

Centret har et nordisk og internationalt kontaktnetværk, og deltager i netværk, styre- og<br />

projektgrupper samt konferencekomiteer i det nordiske og internationale social- og sundhedsfaglige<br />

miljø.<br />

Det bærende princip for CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudviklings opgaveløsning er, at<br />

praksis, forskning og det politisk/administrative arbejde skal hænge sammen. Kvaliteten<br />

af centrets opgaveløsning er afhængig af, at det lykkes at skabe denne sammenhæng.<br />

Centret er opsøgende og initiativtagende i forhold til opgaveløsning, metodeudvikling og<br />

samarbejde med aktører i og uden for <strong>Region</strong>en. Dette arbejde bidrager til at styrke kvaliteten<br />

af opgaveløsningen generelt.<br />

Centret har særlige kompetencer inden for sundhedsfremme, klinisk socialmedicin, medicinsk<br />

teknologivurdering, sundhedstjenesteforskning, rehabilitering, undersøgelses- og<br />

evalueringsmetoder, implementeringsmetoder samt understøttelse af arbejdet med kvalitetsudviklingsmetoder<br />

på social- og sundhedsområdet.<br />

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling varetager en række tværgående opgaver med udgangspunkt<br />

i det regionale sundhedsvæsens erfaringer og kompetencer. Praksisopgaver i tæt<br />

samarbejde med aktører og borgere udgør en væsentlig del af centrets aktiviteter.<br />

Centret har undervisnings- og rådgivningsaktiviteter baseret på praksiserfaring og forskning,<br />

herunder forskningsaktiviteter med seniorforskere og ph.d.-studerende på centrets<br />

kerneområder. Forskningen er primært anvendelsesorienteret.<br />

32 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


8.4 l Det nationale sekretariat for <strong>Region</strong>ernes Kliniske<br />

Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)<br />

Det nationale sekretariat for <strong>Region</strong>ernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)<br />

ledes af en faglig leder, der refererer direkte til direktionen. Afdelingen har ca. 12 årsværk<br />

og er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shuset Aarhus.<br />

Det nationale sekretariat for <strong>Region</strong>ernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er<br />

oprettet som følge af, at regionerne i september 2010 vedtog en fælles programerklæring<br />

for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, Det Nationale Indikatorprojekt og de<br />

multidisciplinære cancer-grupper (DMCG).<br />

Figur 9. Organiationsdiagram<br />

for Det nationale<br />

sekretariat for <strong>Region</strong>ernes<br />

Kliniske<br />

Kvalitetsudviklingsprogram<br />

(RKKP)<br />

Det nationale sekretariat<br />

for <strong>Region</strong>ernes Kliniske<br />

Kvalitetsprogram (RKKP)<br />

Klinisk Kvalitetsudvikling<br />

RKKP’s formål er at sikre koordinering, prioritering og ledelse af de aktiviteter, der er en<br />

forudsætning for, at kliniske kvalitetsdatabaser medfører kvalitetsudvikling. Desuden er<br />

stærkere koordinering og prioritering en forudsætning for rationel udnyttelse af begrænsede<br />

økonomiske og menneskelige ressourcer samt skabelse af sammenhæng på tværs af<br />

kliniske kvalitetsdatabaser og de multidisciplinære cancergrupper.<br />

Sekretariatet varetager koordinerende opgaver mellem de tre kompetencecentre (KCØ,<br />

KCN og KCS), de kliniske kvalitetsdatabaser samt de multidisciplinære cancergrupper.<br />

RKKP sikrer udarbejdelse af fælles standarder og retningslinjer, produkt- og metodeudvikling<br />

samt foretager prioriteringsindstillinger af de kliniske kvalitetsdatabaser til styregruppen<br />

vedrørende fordeling af det samlede budget.<br />

Lederen af RKKP er endvidere overordnet leder af Klinisk Kvalitetsudvikling (det tidligere<br />

NIP-sekretariat). som betjener en række af de kliniske kvalitetsdatabaser med sekretariatsbistand,<br />

datamanagement, sundhedsfaglig viden og it-support. Derudover ydes regioner<br />

og hospitalsafdelinger rådgivning og bistand til datahåndtering samt til kvalitetsudviklingsinitiativer<br />

i forhold til databaserne.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 33


9. l Sporet for <strong>Region</strong>al Udvikling<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling ledes af en udviklingsdirektør, en vicedirektør og fire afdelingschefer<br />

med reference til direktionen.<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling arbejder i faglige teams og i tværgående projektgrupper, hvor opgaver<br />

koordineres og udføres på tværs i <strong>Region</strong>al Udvikling.<br />

<strong>Region</strong>al Udviklings antal årsværk er på 110. Heraf har Miljø 42 årsværk fordelt med 19 i<br />

hver af regionshusene i Holstebro og Horsens og 4 i regionshuset i Viborg.<br />

I regionshuset i Viborg er der 68 ansatte. Dertil kommer 12-14 eksternt finansierede stillinger.<br />

Stillinger der primært er finansieret af EU.<br />

Internationalt<br />

kontor<br />

EU-rådgivning<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling<br />

Figur 10: Organisationsdiagram<br />

for <strong>Region</strong>al<br />

Udvikling<br />

Ledelsessekretariatet<br />

Kommunikation<br />

Faglige teams<br />

<strong>Region</strong>al Udviklings hovedopgaver er:<br />

• Udarbejdelse af Den <strong>Region</strong>ale Udviklingsplan, som er grundlag for regionsrådets strategi<br />

for den regionale udvikling og for regionsrådets politik inden for uddannelses- og<br />

kulturområdet, samt klima og energi m.m. og for varetagelse af opgaver inden for den<br />

kollektive trafik og regionens myndighedsopgaver inden for miljøområdet<br />

• Udarbejdelse af Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan samt overvåge<br />

erhvervsvilkårene<br />

• Udarbejdelse af den regionale råstofplan og den regionale jordforureningsplan<br />

34 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


• Udarbejdelse af den regionale kollektive trafikplan<br />

• Udarbejdelse af Agenda 21 handlingsplan<br />

• Sekretariatsbetjening af regionsråd, herunder udvalg, den administrative styregruppe<br />

vedrørende Den <strong>Region</strong>ale Udviklingsplan, Vækstforum, Vækstforums administrative<br />

styregruppe. Derudover betjenes politikere valgt til blandt andet Nordsø- og Østersøkommissionen<br />

samt CPMR<br />

<strong>Region</strong>srådet har en række udviklingsmidler til aktiviteter, der skal udføres af selvstændige<br />

juridiske enheder. Hovedopgaven i <strong>Region</strong>al Udvikling er derfor at udvikle strategier,<br />

programmer og initiativer inden for de områder, lovgivningen fastlægger.<br />

<strong>Region</strong>al Udviklings medarbejdere er i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere om<br />

udvikling og gennemførelse af initiativer. <strong>Region</strong>al Udvikling indgår partnerskabsaftaler<br />

med blandt andet ministerier og styrelser om at skabe sammenhæng mellem regionale og<br />

statslige initiativer, bidrager med facilitering af projekter og netværk m.m. Alle initiativer<br />

som skal medvirke til at skabe vækst og velstand i hele regionen.<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling sekretariatsbetjener ud over regionsrådet og Vækstforum forskellige<br />

rådgivende råd, bestiller den regionale kollektive trafik, udarbejder strategier inden for<br />

jordforurening og udarbejder den regionale udviklingsplan, som er en strategi og vision for<br />

den ønskede udvikling i regionen inden for de af lovgivningen fastsatte områder.<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling arbejder internationalt, og <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> medfinansierer sammen<br />

med kommunerne et regionalt kontor i Bruxelles og har samarbejdsrelationer med<br />

Ungarn, Sct. Petersborg regionen og Kina, nærmere bestemt Shanghai m.fl. Derudover<br />

deltager regionen i tværnationale samarbejder finansieret af EU.<br />

Organiseringen i <strong>Region</strong>al Udvikling<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling er organiseret i teams. De enkelte teams refererer til den relevante<br />

leder i ledelsesgruppen, og ledes i det daglige af enten en kontorchef, vicekontorchef eller<br />

en chef/specialkonsulent<br />

Organisatorisk kan teamstrukturen opdeles i nogle tværgående stabsteams og en række<br />

faglige teams.<br />

Stabsteams<br />

Stabsteamene er tværgående teams, der refererer til udviklingsdirektøren. Der er tre<br />

stabsteam.<br />

Internationalt kontor og EU rådgivningen<br />

Teamets opgaver er udmøntningen af regionsrådets internationale strategi og handlingsplan.<br />

Kontoret rådgiver om EU-spørgsmål og ansøgningsteknik, især med fokus på strukturfondene<br />

og Intereg-programmerne.<br />

Kommunikation<br />

<strong>Region</strong>al Udvikling har egen journalist, som udarbejder pressemeddelelser, har ansvaret<br />

for <strong>Region</strong>al Udviklings blad Dialog, samt for web.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 35


Ledelsessekretariatet<br />

Ledelsessekretariatet består af tre teams, som har opgaver i forhold til sekretariatsbetjeningen<br />

af regionsråd og udvalg samt af Vækstforum. Derudover har de enkelte teams<br />

ansvaret for udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategien, den regionale udviklingsplan,<br />

herunder sikre at de bygger på et solidt analysegrundlag. Endelig er <strong>Region</strong>al Udviklings økonomifunktion,<br />

herunder styring af EU-midler og projekter placeret i ledelsessekretariatet.<br />

Faglige teams<br />

De faglige teams danner rygraden i de opgaver <strong>Region</strong>al Udvikling har. De faglige teams<br />

udgør i alt 11 teams, som alle arbejder med indsatsområderne beskrevet i den regionale<br />

erhvervsudviklingsstrategi og i den regionale udviklingsplan. Syv teams er primært rettet<br />

mod indsatsområder i den regionale erhvervsudviklingsstrategi, et mod ungdomsuddannelsesområdet,<br />

et vedrører kollektiv trafik og infrastruktur og et mod kultur og kreativitet.<br />

Derudover er miljøområdet, det eneste område der har kontorer i Viborg, Horsens og<br />

Holstebro.<br />

Erhvervsudviklingsteams<br />

De faglige teams refererer til en afdelingschef. De enkelte teams ledes fagligt af en special-<br />

eller chefkonsulent uden personaleansvar.<br />

Generelt arbejder alle erhvervsudviklingsteams med udvikling af og opfølgning på en lang<br />

række projekter, som har fokus på de regionale rammebetingelser, der skal bidrage til at<br />

sikre optimale vækstbetingelser for regionens virksomheder.<br />

Alle teams opgaver er forankret i den <strong>Region</strong>ale erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan<br />

og dele af den <strong>Region</strong>ale udviklingsplan og omhandler: Energi og miljø (cleantechteamet),<br />

Fødevarer (fødevareteamet) Velfærdsinnovation (innovationsteamet) Turisme<br />

(turismeteamet), innovation og forretningsudvikling (innovations-, virksomhedsudviklingsteamet<br />

m.fl) Digitalisering (innovationsteamet) iværksætteri (iværksætteriteamet)<br />

og uddannelse og kompetenceudvikling (kompetenceudviklingsteamet)<br />

Uddannelsesområdet<br />

Uddannelsesområdet refererer til udviklingsdirektøren og ledes dagligt af en vicekontorchef.<br />

Teamet arbejder med analyser på ungdomsuddannelsesområdet, administrerer<br />

uddannelsespuljen og er sekretariat for fordelingsudvalg til STX og HF.<br />

Kollektiv trafik og infrastruktur<br />

Teamet referer til en afdelingschef. Teamet står for bestillerfunktionen for den regionale<br />

kollektive trafik samt deltager i det regionale og nationale arbejde i forhold til udviklingen<br />

af infrastrukturen, herunder blandt andet Kattegatforbindelsen.<br />

36 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Kultur og kreativitet<br />

Teamet refererer til en afdelingschef. Kultur og kreativitet arbejder dels i forhold til regionsrådets<br />

kulturpuljer dels i forhold til erhvervsudviklingsstrategien med fokus på kreative<br />

erhverv samt kulturby 2017.<br />

Miljøområdet<br />

Miljøområdet ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Området er de eneste<br />

i <strong>Region</strong>al Udvikling, som ud over et mindre kontor i Viborg har medarbejdere i henholdsvis<br />

Horsens og Holstebro.<br />

Miljøområdets hovedopgave er at forhindre, at menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner<br />

trues af jordforurening samt at sikre rent drikkevand. <strong>Region</strong>srådet prioriterer<br />

og godkender i den forbindelse jordforureningsstrategien og planen for regionens råstofudvindingsområder.<br />

Miljøområdet opsporer og kortlægger grunde, hvor der har været aktiviteter, som kan have<br />

forurenet jorden. Der udarbejdes skitseprojekter til afværgning af forureningerne, og der<br />

ryddes op ved at fjerne eller rense jorden.<br />

Området samarbejder sammen med blandt andet Aarhus Universitet, Ceminova og andre<br />

virksomheder om at udvikle metoder til oprensning af Høfde 42. På råstofområdet kortlæggersindvindingsområder,<br />

hvor der er råstoffer af særlig kvalitet.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 37


10. l Stabe<br />

Udover de to hovedspor består organisationen også af en række stabe, der som helhed<br />

skal understøtte hele organisationen med en række strategiske og administrative funktioner,<br />

oftest på tværs af organisationen.<br />

10.1 l <strong>Region</strong>ssekretariatet<br />

<strong>Region</strong>ssekretariatet ledes af en sekretariatschef med reference til direktionen og er<br />

organiseret i tre kontorer.<br />

<strong>Region</strong>ssekretariatet er primært placeret i <strong>Region</strong>shuset Viborg, men da <strong>Region</strong>ssekretariatet<br />

er overordnet ansvarlig for driften af regionshusene i Viborg, Aarhus, Horsens og<br />

Holstebro samt servicefunktionerne i regionshusene, er et mindre antal medarbejdere<br />

placeret i regionens øvrige regionshuse.<br />

Det samlede antal årsværk er på ca. 75.<br />

Figur 11: Organisationsdiagram<br />

for <strong>Region</strong>ssekretariatet<br />

38 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


<strong>Region</strong>ssekretariatet fungerer som et strategisk og koordinerende bindeled på tværs af<br />

organisationen og har stor berøring og samarbejde med regionsrådet og hele koncernen,<br />

særligt direktionen, den øvrige administration i regionshusene og administrationerne på<br />

hospitalerne.<br />

Råds- og Direktionssekretariatet<br />

Råds- og Direktionssekretariatet sekretariatsbetjener det politiske system i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>,<br />

det vil sige regionsrådet, forretningsudvalget, rådgivende og midlertidige udvalg,<br />

Kontaktudvalget, møder med regionale folketingspolitikere m.m. Sekretariatsbetjeningen<br />

omfatter blandt andet planlægning og afholdelse af møder i de politiske fora, planlægning<br />

og afholdelse af temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet, taleskrivning, opdatering<br />

af politikerintranet og hvervsoversigt, udbetaling af partistøtte og andre praktiske<br />

opgaver i forbindelse med at understøtte regionsrådet. Råds- og Direktionssekretariatet<br />

varetager også den overordnede koordinering af mødekalender for politiske og administrative<br />

møder.<br />

Råds- og Direktionssekretariatet har endvidere en mere overordnet rolle med at varetage<br />

regionsrådets og regionsrådspolitikernes interesser internt i administrationen ved at<br />

sikre, at det politiske aspekt indtænkes i alle relevante processer og beslutninger.<br />

Råds- og Direktionssekretariatet løser endvidere opgaver for direktionen og koncernen<br />

og fungerer som <strong>Region</strong>ssekretariatets interne sekretariat. Råds- og Direktionssekretariatet<br />

varetager sekretariatsfunktionen for regionsrådsformanden, de to næstformænd<br />

for regionsrådet og direktionen samt generelle sekretariatsfunktioner for koncernen, fx<br />

sekretariatsfunktion for en række forskellige koncerndækkende og strategiske mødefora<br />

som koncernledelsesmøder, Strategisk Sundhedsledelsesforum, Administrativt Sundhedsledelsesforum,<br />

Administrativt Ledelsesforum, Sundhedsbrugerrådet og alle direktionens<br />

dialogmøder. Herudover løses koncerndækkende opgaver som fx opdatering af organisationsplan<br />

og gennemførelse af regionsrådsvalg. Endelig løses en række interne opgaver<br />

for <strong>Region</strong>ssekretariatet, herunder intern økonomifunktion, interne personalemæssige<br />

forhold og generelle sekretariatsopgaver.<br />

Råds- og Direktionssekretariatet varetager også en række opgaver og funktioner med tilknytning<br />

til Psykiatri og Social, herunder henvendelser og klagesager til direktionen eller regionsrådsmedlemmer<br />

på psykiatri- og socialområdet samt sekretariatsbetjeningen af to kontaktfora.<br />

Juridisk kontor<br />

<strong>Region</strong>ssekretariatets juridiske kontor består af tre enheder: Juridisk Enhed, Forsikringsenheden<br />

og De Videnskabsetiske Komiteer. Juridisk Enhed er ansvarlig for juridisk rådgivning<br />

og sagsbehandling for hele koncernen. Det drejer sig om en lang række forskellige<br />

retslige sagsområder, f.eks. lejeret, forskellige typer af aftaler herunder køb og salg af fast<br />

ejendom, spørgsmål inden for sundhedslovgivningen, bistand i forbindelse med udbud,<br />

aktindsigt, regionsloven og myndighedsfuldmagt. Derudover varetager enheden opgaver<br />

vedrørende borgerhenvendelser som f.eks. serviceklager på sundhedsområdet. Forsikringsenheden<br />

varetager alle koncerndækkende opgaver vedrørende forsikringer, herunder<br />

patientforsikringsskader, ansvarsskader og arbejdsskader. Enheden for de videnskabsetiske<br />

komiteer sekretariatsbetjener de to videnskabsetiske komiteer i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 39


Digital Forvaltning & Intern Service<br />

Digital Forvaltning<br />

Digital Forvaltning har til formål at fremme digitaliseringen i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og varetager<br />

desuden regionens journal- og arkivfunktion. Digital Forvaltning varetager systemejerskaberne<br />

for regionens administrative it-systemer og telefoni, herunder det elektroniske sags- og<br />

dokumenthåndteringssystem (ESDH). Digital Forvaltning betjener Informationssikkerhedsudvalget,<br />

direktionen og andre ledelsesfora i forhold til spørgsmål vedrørende organisatoriske<br />

aspekter af it for det administrative område og betjener sammen med It Styregruppen for it.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s ESDH-system er ejet af en brugerklub, og Digital Forvaltning bidrager i høj<br />

grad til det arbejde, der foregår i brugerklubben – såvel i forhold til systemudvikling som udvikling<br />

af brugerklubbens samarbejde. Digital Forvaltning varetager desuden sekretariatsbetjening<br />

af brugerklubben. Digital Forvaltning er desuden ansvarlig for at sikre, at der arbejdes<br />

systematisk med informationssikkerhedspolitik i hele regionen inden for en fælles ramme.<br />

Intern Service<br />

Intern Service er ansvarlig for, at de fysiske rammer i regionshusene fungerer optimalt.<br />

Det betyder blandt andet, at Intern Service sørger for driften af regionshusene, herunder<br />

også sikring og adgangsforhold, og har ansvaret for den daglige rengøring, kantinefunktion,<br />

bemanding af receptionerne, postfordeling m.v. <strong>Region</strong>shusenes servicepersonale er<br />

derfor også tilknyttet <strong>Region</strong>ssekretariatet. Derudover varetager Intern Service administrationen<br />

af den fælles feriefond for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, der udlejer ca. 50 ferieboliger i<br />

Danmark og enkelte i udlandet til ansatte i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, ligesom kontoret sekretariatsbetjener<br />

feriefondens bestyrelse.<br />

10.2 l Koncernøkonomi<br />

Koncernøkonomi ledes af en økonomidirektør i samarbejde med en souschef. Afdelingen<br />

er organiseret med 4 kontorer: Budget og Finans, Aktivitet og Økonomi, Regnskab samt<br />

Byg geri og Ejendomme. Koncernøkonomi er placeret i <strong>Region</strong>shuset i Viborg.<br />

De 4 kontorer ledes alle af en kontorchef, der refererer til økonomidirektøren/souschefen<br />

for Koncernøkonomi. Det samlede antal årsværk er på ca. 65.<br />

Figur 12: Organisationsdiagram<br />

for Koncernøkonomi<br />

40 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt<br />

andet budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og revision. Derudover<br />

står Koncernøkonomi for opgaver med indkøbspolitikker og e-handel og yder herudover<br />

konsulentbistand på det økonomiske område til den øvrige organisation. <strong>Region</strong>ens centrale<br />

og strategiske byggefaglighed samt kompetencer indenfor energi og miljø er organisatorisk<br />

placeret i koncernøkonomi.<br />

Der er decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder og på hospitalerne og<br />

institutionerne. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger,<br />

der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt netværkssamarbejde med den<br />

centrale økonomiafdeling.<br />

Forskellige centrale administrative afdelinger arbejder med planlægning, kvalitet, analyser<br />

og dataanvendelse. Der skal sikres et effektivt samarbejde, hvor en grundlæggende sund<br />

økonomi tilrettelægges i samspil med effektiv planlægning, høj kvalitet og et oplyst datagrundlag<br />

og analyser.<br />

Budget og Finans<br />

Budget og Finans har ansvaret for den overordnede planlægning og koordinering af regionens<br />

budgetlægning, herunder udarbejdelse af budgetvejledning, vurdering af økonomiaftaler<br />

mv. Herudover står kontoret for den overordnede planlægning og koordinering af regionens<br />

årsrapport og regnskabsbemærkninger. Endvidere varetager kontoret regionens<br />

finansopgaver, som vedrører den finansielle politik, formuepleje, gældspleje, låneoptag,<br />

deponering og likviditetsstyring samt principper for anvendelse af leasingaftaler.<br />

Kontoret har ansvar for økonomi og aktivitet på driftsområderne psykiatri, social, regional<br />

udvikling samt administration (Fælles formål og administration, sundhedsadministration<br />

samt servicefunktioner). Kontoret udarbejder økonomiske vurderinger samt bidrag<br />

i forbindelse med budgetlægningen, de løbende økonomi- og kvartalsopfølgninger samt<br />

årsregnskab inden for eget ansvarsområde.<br />

Kontoret har ligeledes ansvaret for bevillingsstyringen og udarbejder policyoplæg og<br />

økonomiske konsekvenser af tiltag vedrørende socialområdet, regional udvikling og det<br />

administrative område.<br />

Herudover varetager kontoret Koncernøkonomis sekretariats, personale og kommunikationsopgaver.<br />

Aktivitet og Økonomi<br />

Aktivitet og Økonomi har ansvaret for, at der udarbejdes modeller for økonomi- og aktivitetsstyringen<br />

på det somatiske område og Nære Sundhedstilbud. Herudover har kontoret<br />

ansvar for udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og koncernledelse, som understøtter<br />

en hensigtsmæssig incitamentsstruktur, der fremmer kvalitet og god økonomi<br />

samt regionsrådets målsætninger på sundhedsområdet.<br />

Kontoret har ansvar for de somatiske hospitaler, fællesudgifter og indtægter på det<br />

somatiske område samt Nære Sundhedstilbud. Kontoret udarbejder de økonomiske og<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 41


aktivitetsmæssige vurderinger samt bidrag i forbindelse med budgetlægning, de løbende<br />

økonomi- og kvartalsopfølgninger samt årsregnskab indenfor eget ansvarsområde.<br />

Kontoret bidrager med økonomiske analyser og analyser af produktivitet. Endvidere<br />

varetager kontoret landsdækkende opgaver i forhold til den mellemregionale afregning.<br />

I forhold til DRG-systemet forestår kontoret en række tekniske opgaver omkring takstberegning,<br />

omkostningsdatabase mv. Kontoret er dataansvarlig for DRG-data i InfoRM.<br />

I forhold til kommunerne har kontoret ansvaret for den tætte dialog om de aktiviteter på<br />

sundhedsområdet, som kommunerne medfinansierer.<br />

Endvidere understøtter kontoret direktionen i udarbejdelse af policyoplæg og økonomiske<br />

konsekvenser af tiltag på sundhedsområdet.<br />

Regnskab<br />

Regnskab har ansvaret for drift og udvikling af regionens regnskabsfunktion, herunder<br />

blandt andet årsregnskab, omkostningsprincipper, kasse og regnskabsregulativ, intern<br />

kontrol og samarbejde med ekstern revision samt daglige bankforretninger og overvågning<br />

af likvide konti. Kontoret har ligeledes ansvaret for regionens betalingsforhold. Der<br />

foretages systematisk opfølgning vedrørende regionens debitorer og kreditorer.<br />

Kontoret rådgiver og vejleder driftsorganisationen i regnskabstekniske spørgsmål, medvirker<br />

ved generelle ændringer i reglerne for regnskabsføring og har ansvaret for, at relevante<br />

ændringer i statens budget- og regnskabssystem for regioner bliver implementeret.<br />

Endvidere varetager kontoret regionens kontakt til SKAT vedrørende registreringsforhold,<br />

momsforhold m.v.<br />

Der udarbejdes bidrag til økonomirapporteringen.<br />

Endelig har kontoret ansvaret for ØS Indsigt, herunder udvikling, undervisning, tildeling af<br />

brugerautorisationer samt udarbejdelse af kontoplaner.<br />

Byggeri og Ejendomme<br />

Byggeri og Ejendomme varetager strategiske opgaver omkring udarbejdelsen af byggeregulativ<br />

og principper for forvaltning af ejendomsporteføljen. Kontoret udvikler og vedligeholder bygningsdatabase<br />

for regionens samlede bygningsmasse og medvirker ved køb og salg af bygninger.<br />

Kontoret skal identificere nye byggeopgaver og bidrage til projekternes økonomiske, politiske,<br />

administrative og tekniske tilrettelæggelse samt medvirke til at beskrive rammerne<br />

for og udførelsen af vedligeholdelsen af bygningsmassen. Der etableres et aktivt samarbejde<br />

med den berørte driftsorganisation.<br />

Endvidere bidrager kontoret med udarbejdelse af økonomiske anlægsindstillinger og<br />

varetager bygherrefunktionen på psykiatri- og socialområdet, herunder aflæggelse af<br />

anlægsregnskaber. Endelig skal bygningskontoret administrere energi- og miljøpuljen, og<br />

kontoret indgår i samarbejdet omkring Agenda 21.<br />

42 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


10.3 l Koncern HR<br />

Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til<br />

direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed<br />

i <strong>Region</strong>shuset i Viborg samt specialiserede faglige enheder i regionshusene i Viborg,<br />

Horsens, Holstebro og Aarhus.<br />

Det samlede antal årsværk er på ca. 85. Hertil kommer en række indtægtsdækkede stillinger.<br />

Det er en hovedopgave for Koncern HR at arbejde for, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s arbejdspladser<br />

er attraktive, effektive og innovative. Dette indbefatter blandt andet at understøtte et<br />

sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø, ordnede, sammenhængende og motiverende<br />

løn- og personaleforhold, gode uddannelsestilbud og uddannelsesplanlægning, målrettet<br />

og innovativ ledelses- og organisationsudvikling og et velfungerende samarbejds-/<br />

arbejdsmiljøsystem.<br />

Koncern HR løser en række driftsopgaver på løn- og personaleområdet for de dele af organisationen,<br />

som ikke har en selvstændig løn- og personalefunktion samt driftsopgaver<br />

vedrørende arbejdsmiljø, innovation, udvikling af organisation, ledelse og arbejdsprocesser<br />

samt grund-, efter- og videreuddannelse for hele organisationen, inkl. sekretariatsansvar<br />

for videreuddannelsesregion Nord vedrørende den lægelige videreuddannelse.<br />

Koncern HR varetager desuden en række strategiske og koordinerende opgaver vedrørende<br />

HR-området. Dette omfatter blandt andet betjeningen af det politiske system,<br />

direktionen, MED-/arbejdsmiljøsystemet, tværgående samarbejdsfora samt tværgående<br />

planlægnings- og udviklingsopgaver, inkl. opgaver omkring rekruttering og fastholdelse.<br />

Koncern HR er samtidig bindeled mellem regionens politiske og administrative ledelse og<br />

de lokale ledelsessystemer.<br />

Organiseringen af Koncern HR tager overordnet udgangspunkt i, at de strategisk koordinerende<br />

opgaver løses med basis i <strong>Region</strong>shuset i Viborg. Der løses dog også konkrete<br />

strategiske og udviklingsmæssige opgaver af personalet i de øvrige enheder, ligesom alle<br />

enheder yder strategisk rådgivning inden for eget kompetencefelt i forhold til regionens<br />

arbejdspladser, direktion, politikere, Danske <strong>Region</strong>er samt ministerier og sundhedsstyrelsen<br />

m.v.<br />

Figur 13: Organisationsdiagram<br />

for Koncern HR<br />

Koncern HR<br />

Koncern HR<br />

stab<br />

Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø<br />

Løn og Personale<br />

Center for<br />

Kompetenceudvikling<br />

Sundhedsuddannelser<br />

Midtlab<br />

Organisation,<br />

Ledelse og<br />

Procesoptimering<br />

Fysisk<br />

Arbejdsmiljø<br />

Løn og Personale<br />

Holstebro<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 43


Løn- og personaleområdet ledes af en afdelingschef. Driftsenheden ledes af en kontorchef,<br />

som refererer til afdelingschefen for Løn og Personale.<br />

Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljøområdet ledes ligeledes af en afdelingschef. De tre<br />

faglige områders i alt 5 kontorer ledes af kontorchefer, som refererer til afdelingschefen<br />

for Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø.<br />

De enkelte enheder i Koncern HR præsenteres kort nedenfor.<br />

Koncern HR Stab<br />

Koncern HR Stab er en stabsfunktion i <strong>Region</strong>shuset i Viborg, der primært varetager strategiske<br />

og koordinerende opgaver vedrørende blandt andet:<br />

• Lønpolitik og oplæg vedrørende aflønning af forskellige faggrupper, herunder koordinering<br />

af lønniveauer på tværs i organisationen<br />

• Udarbejdelse af overordnede personalepolitikker og tovholderfunktioner for personalepolitiske<br />

tiltag og tværregionale projekter, inkl. tiltag vedrørende Socialt Kapitel, personalegoder,<br />

rekruttering, ligestilling og mangfoldighed<br />

• Implementering af nye overenskomster og ny lovgivning mv. samt bistand med regelfortolkning<br />

• Juridisk vurdering og sagsbehandling af komplicerede personalesager samt varetagelse<br />

af forhandlinger i tvistløsningssystemet mv.<br />

• Driften af løn og personaleadministrationssystemer og andre tværgående HR-systemer i<br />

regionen, inkl. systemejerskabsopgaver og regionale udviklingstiltag i forhold til at fremme<br />

en effektiv it-understøttelse af HR-processer i hele <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s organisation<br />

• Udvikling, analyse og udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation samt bidrage til<br />

at relevant ledelsesinformation er tilgængelig på alle niveauer i organisationen<br />

• Rådgivning og sekretariatsbetjening af regionsrådet, direktionen, regionale HR-fora og<br />

det øverste niveau af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen m.fl. – inkl. udarbejdelse<br />

af analyser og strategi-/beslutningsoplæg mv<br />

Løn og Personale<br />

Driftsenheden Løn og Personale løser driftsopgaverne på løn- og personaleområdet for<br />

alle afdelinger i <strong>Region</strong>shusene samt <strong>Region</strong>al Udvikling og Psykiatri og Socials administration,<br />

herunder administration af fraværssystemet og kontrol af multimediebeskatning.<br />

Herudover løses en række opgaver for hele koncernen <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> omkring<br />

administration af sosuassistentelever og feriehenlæggelser samt udbetaling af tjenestemandspension<br />

og arbejdsskader og indhentning af statsrefusion.<br />

Uddannelse<br />

Uddannelsesområdet er samlet under ét fagområde for at bidrage til, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

kan styrke den strategisk bevidste og aktive rolle omkring de store uddannelsesopgaver,<br />

som regionen varetager i forhold til alle de, der får deres kliniske uddannelse på<br />

regionens arbejdspladser.<br />

Ligeledes skal det sikres, at der er sammenhængende grund- efter- og videreuddannelsessystemer<br />

og –tilbud for alle faggrupper.<br />

44 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Organiseringen skal i øvrigt bidrage til at sikre, at administrationen i samarbejde med<br />

driftsenhederne kan varetage regionens samlede uddannelsesmæssige interesser og herunder<br />

tydeliggøre arbejdsgiverperspektiver i relation til de relevante uddannelser.<br />

Endelig skal organiseringen understøtte, at administrationen opleves som en service og<br />

hjælp til hospitalerne m.v. indenfor det samlede uddannelsesområde, således at der er én<br />

indgang til administrationen i uddannelsesmæssige spørgsmål.<br />

Fagområdet er organiseret i 2 kontorer, Sundhedsuddannelser og Center for Kompetenceudvikling,<br />

der hver især ledes af en kontorchef.<br />

Sundhedsuddannelser<br />

Kontoret har ansvar for kapacitets- og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse,<br />

planlægning af speciallægeuddannelse i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og <strong>Region</strong> Nordjylland,<br />

administration vedrørende ansættelser af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb<br />

og opfølgning på evaluering af videreuddannelsen på regionens hospitaler og<br />

i praksis.<br />

Sundhedsuddannelser har derudover til opgave at varetage regionens arbejdsgiverfunktion<br />

i forbindelse med en koordineret planlægning og overordnet tilrettelæggelse af alle<br />

grunduddannelser på sundheds- og socialområdet, hvor regionen er aftager af de uddannede.<br />

Ledelsen af kontoret sker i et samarbejde mellem kontorchefen og en vicekontorchef.<br />

Kontorchefen har det primære faglige ansvar vedrørende de lægelige uddannelser og<br />

vicekontorchefen har det primære faglige ansvar for opgaver vedrørende grunduddannelser<br />

inden for erhvervsuddannelserne og inden for professionsbacheloruddannelserne på<br />

social- og sundhedsområdet.<br />

Kontorchefen er sekretariatschef for videreuddannelsesregion nord vedrørende den lægelige<br />

videreuddannelse.<br />

Sundhedsuddannelser er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shuset i Viborg.<br />

Center for Kompetenceudvikling<br />

Center for Kompetenceudvikling planlægger, udvikler og udbyder koncernunderstøttende<br />

kursus- og uddannelsesaktiviteter, hvor medarbejderne gennem uddannelsesforløb opnår<br />

funktionsrettede og praksisnære kompetencer til at varetage de opgaver, de er ansat til<br />

i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>. Blandt andet udbud af videreuddannelser fra Sundhedsstyrelsen,<br />

specialuddannelserne for sygeplejersker, de generelle kurser ved den lægelige videreuddannelse<br />

samt specialpsykologuddannelse for autoriserede psykologer.<br />

Kontoret skal bidrage til et koordineret og sammenhængende uddannelsessystem i <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong> og sikre, at etablerede uddannelsesforløb, der går på tværs af organisation<br />

og faglighed, udbydes til alle relevante medarbejdere i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Center for Kompetenceudvikling er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shusene i Aarhus og Holstebro<br />

samt på Psykiatrisk Hospital i Risskov.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 45


Udvikling<br />

Udviklingsområdet er samlet under ét fagområde, hvis hovedopgave er at understøtte den<br />

samlede koncern og regionens driftsenheder med innovation, organisationsudvikling, ledelsesudvikling<br />

og optimering af arbejdsgange (arbejdsprocesser). Samtidig er der fokus på at<br />

understøtte trivsel og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser.<br />

Det er en afgørende opgave at understøtte ledelser og medarbejdere på alle niveauer i at<br />

skabe konkret effekt af indsatsen. Opgavevaretagelsen sker i tæt samspil med praksis og med<br />

metoder, som er videnbaserede, nyskabende og helhedsorienterede. Udvikling skal med sin<br />

indsats og måde at arbejde på styrke den adræthed, som regionen bestræber sig på at udvise.<br />

Grundlæggende løses opgaverne ved at levere både koncernbærende og arbejdspladsunderstøttende<br />

konsulent- og stabsydelser.<br />

Udvikling består af 2 kontorer, der hver ledes af en kontorchef.<br />

Organisation, Ledelse og Procesoptimering<br />

Organisation, Ledelse og Procesoptimerings (OLP) hovedopgave er at understøtte den<br />

samlede koncern og regionens driftsenheder med organisationsudvikling, ledelsesudvikling<br />

og optimering af arbejdsgange (arbejdsprocesser). Endvidere skal afdelingen understøtte<br />

trivsel og udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser.<br />

Organisation, Ledelse og Procesoptimering er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shusene i<br />

Aarhus og Holstebro.<br />

MidtLab<br />

MidtLabs hovedopgave er at understøtte <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s omstilling til fremtiden som<br />

sundhedsregion ved at katalysere innovative aktiviteter og bidrage til at styrke innovationskraften<br />

i regionen som helhed og i de enkelte driftsenheder. Enhedens fokus er regionens<br />

egne aktiviteter, herunder dens samspil med samarbejdspartnere i primærsektoren og andre<br />

regioner. Opgaverne løses i tæt samspil med andre regionale enheder, der medvirker til innovation.<br />

Midtlab er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shuset i Aarhus.<br />

Fysisk Arbejdsmiljø<br />

Fysisk Arbejdsmiljø er regionens interne arbejdsmiljøafdeling indenfor det fysiske område.<br />

Kontoret er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver og har til opgave at bidrage til et sikkert,<br />

sundt, lovmedholdeligt og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Kontoret<br />

har ansvar for arbejdsmiljøorganisationen i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Fysisk Arbejdsmiljø er bindeled mellem regionens aktører på arbejdsmiljøområdet og<br />

betjener og rådgiver den politiske og administrative ledelse og de lokale arbejdsmiljøkoordinatorer<br />

og arbejdsmiljøgrupper.<br />

Fysisk Arbejdsmiljø er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shusene i Horsens og Holstebro.<br />

46 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


10.4 l Koncern Kommunikation<br />

Koncern Kommunikation ledes af en kommunikationschef med reference til direktionen.<br />

Vicekontorchefen fungerer som souschef i afdelingen og har samtidig det daglige personaleansvar<br />

i Grafisk Service.<br />

Afdelingen er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shuset i Viborg. Afdelingens årsværk udgør ca. 20.<br />

Koncern Kommunikation varetager en række strategiske opgaver vedrørende kommunikationsområdet<br />

for regionsrådet og direktionen både vedrørende ekstern og intern<br />

kommunikation. Koncern Kommunikation skal medvirke til at sikre regionens omdømme<br />

og troværdighed udadtil baseret på den daglige udførelse af regionens opgaver. Indadtil<br />

Figur 14: Organisationsdiagram<br />

for Koncern<br />

Kommunikation<br />

Koncern<br />

Kommunikation<br />

Rådgivning og<br />

Medier<br />

Grafisk<br />

Service<br />

er det vigtigt at skabe helhed og sammenhæng i regionens organisation med knap 28.000<br />

medarbejdere og et stort antal driftsenheder med meget forskellige opgaver.<br />

I relation til ekstern kommunikation er det formålet, at offentligheden skal være velorienteret<br />

om de beslutninger, som regionsrådet eller direktionen træffer samt om servicemål<br />

og strategier, kvalitetsstandarder og evalueringsresultater mv. Koncern Kommunikation<br />

bidrager her til at skabe debat i offentligheden om regionens aktiviteter.<br />

Afdelingens opgaver omfatter eksempelvis implementering af en kommunikationspolitik,<br />

mediemonitorering, kommunikationsrådgivning, tilrettelæggelse og formidling af debatoplæg,<br />

pressekontakt, events og kampagner samt udarbejdelse af et magasin til borgere<br />

og medarbejdere mv.<br />

Afdelingens opgaver omfatter endvidere designlinje samt regionens hjemmeside. Vedrørende<br />

annoncering har Koncern Kommunikation ansvaret for at indgå koncerndækkende<br />

storkundeaftaler med trykte og elektroniske medier og udarbejde en årlig medieplan for<br />

de centralt betalte informa-tions- og stillingsannoncer.<br />

Når det gælder intern kommunikation, har Koncern Kommunikation også ansvaret for at<br />

vedligeholde og udvikle et koncerndækkende intranet, herunder indholdsmæssig redigering,<br />

opdatering og kvalitetssikring. Udarbejdelse af et elektronisk nyhedsbrev er også en<br />

af afdelingens opgaver<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 47


Koncern Kommunikation har en vigtig opgave i at understøtte en organisationskultur, hvor<br />

kommunikation tænkes med fra starten. Det sker blandt andet i et netværkssamarbejde<br />

med kommunikationsafdelinger/–funktioner på hospitalerne, i Psykiatri og Social og på<br />

området for <strong>Region</strong>al Udvikling. Målet er at dele viden og løsninger på tværs af organisation<br />

og geografi, så størst mulig kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen sikres.<br />

Grafisk Service<br />

Enheden Grafisk Service omfatter et print- og kopicenter, prepress-funktion mv. Grafisk<br />

Service sikrer herudover fordelagtige priser via storindkøb af papir og tryksager, ligesom<br />

enheden tilbyder hospitalerne en løsning til effektiv produktion af patientvejledninger.<br />

48 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


10.5 l Nære Sundhedstilbud<br />

Nære Sundhedstilbud ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen<br />

består af 4 kontorer geografisk placeret i <strong>Region</strong>shuset i Viborg.<br />

Afdelingens samlede årsværk udgør ca. 70 samt 18-20 konsulenter.<br />

Figur 15: Organisationsdiagram<br />

for Nære Sundhedstilbud<br />

Nære<br />

Sundhedstilbud<br />

Kvalitet og<br />

Lægemidler<br />

Strategi og<br />

Planlægning<br />

Økonomi og<br />

Analyse<br />

Praksisadministration<br />

Nære Sundhedstilbud har ansvaret for regionens strategi og samlede indsats for udvikling<br />

og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afdelingen varetager planlægnings- og udviklingsopgaver<br />

indenfor det nære sundhedsvæsen, herunder at understøtte udviklingen af<br />

det nære sundhedsvæsen og integrere og skabe sammenhæng mellem sundhedsydelser<br />

fra hospitaler, kommuner og praksissektoren. Afdelingen beskæftiger sig med den strategiske<br />

planlægning, kvalitetsudvikling og udmøntning, samt afregning og drift af praksissektorens<br />

sundhedsydelser (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter<br />

og ridefysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tandlæger, apotekere og fodterapeuter).<br />

Derudover arbejder afdelingen med indgåelse, udvikling og opfølgning af sundhedsaftaler<br />

mellem <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og kommunerne i regionen. Afdelingen har desuden en væsentlig<br />

opgave i at styrke den sammenhængende indsats over for kroniske patienter blandt andet<br />

gennem udvikling af forløbsprogrammer samt styrkelse af patienternes egenomsorg.<br />

Kvalitet og Lægemidler<br />

Kvalitet og Lægemidler løser opgaver omkring kvalitetsudvikling inden for praksisområdet<br />

herunder udvikling og implementering af planer og indsatsområder samt sekretariatsbetjening<br />

af udvalg på kvalitetsområdet. Kontoret administrerer endvidere lægemiddelområdet<br />

(både det primære og sekundære), herunder sekretariatsbetjening af den regionale<br />

lægemiddelkomité. Kontoret udarbejder oplæg til strategi og handleplaner for sikring af<br />

rationel farmakoterapi (sikring af rationel og optimal brug af lægemidler) og arbejder desuden<br />

med indførelse af klinisk farmaci/medicingennemgange i praksissektoren.<br />

Strategi og Planlægning<br />

Strategi og Planlægning er ansvarlig for udarbejdelse, opfølgning og forhandling af sundhedsaftaler<br />

med kommunerne. Kontoret har ansvaret for den strategiske planlægning på<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 49


praksisområdet herunder sekretariatsbetjeningen af samarbejdsudvalgene, Sundhedskoordinationsudvalget<br />

samt udvikling og udmøntning af planer og indsatser på området.<br />

Kontoret har desuden til opgave at udvikle og vedligeholde planer og strategier på kronikerområdet<br />

herunder forløbsprogrammerne.<br />

Økonomi og Analyse<br />

Økonomi og Analyse har ansvaret for afdelingens økonomi- og analyseopgaver. Opgaverne<br />

omfatter budget- og økonomistyringsopgaver, herunder ansvaret for ledelsesinformation,<br />

tværgående analyseopgaver og controlling. Herudover er klagesagsbehandling for hele<br />

praksisområdet og lægedækning placeret i kontoret.<br />

Praksisadministration<br />

Praksisadministrationen er ansvarlig for afregning, yderadministration og kontrol af den<br />

løbende afregning fra praksissektorens ydere.<br />

10.6 l Sundhedsplanlægning<br />

Afdelingen ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen løser opgaver<br />

med udgangspunkt i organisering kontoret for Hospitalsplanlægning, kontoret for Aktivitets-<br />

og Investeringsplanlægning og Center for Telemedicin.<br />

Afdelingen er geografisk placeret i <strong>Region</strong>shuset Viborg, og afdelingens årsværk udgør ca. 30.<br />

Sundhedsplanlægnings væsentligste rolle er fra centralt hold at betjene det politiske<br />

system og arbejde for at realisere de politisk vedtagne planer og strategier for sundhedsvæsnet<br />

i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>. Dette i tæt samarbejde med hospitalerne og øvrige interne og<br />

eksterne aktører.<br />

Sundhedsplanlægning har ansvaret for funktions- og specialeplanlægning i forhold til hospitalerne<br />

på både det somatiske og psykiatriske område. Hertil hører analyse af aktivitetsdata,<br />

opgaver vedrørende universitetssamarbejde, forskning og innovation, aktivitets- og investeringsplanlægning,<br />

det interregionale samarbejde samt præhospitals- og beredskabsområdet.<br />

Figur 16: Organisationsdiagram<br />

for Sundhedsplanlægning<br />

Sundhedsplanlægning<br />

Aktivitets- og<br />

Investeringsplanlægning<br />

Hospitalsplanlægning<br />

Center for<br />

Telemedicin<br />

50 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Hospitalsplanlægning<br />

Hospitalsplanlægning varetager overordnet og strategisk organisering af regionens specialefordeling<br />

og behandlingsområder. Dette ved koordinering og tilrettelæggelse af samarbejde<br />

mellem interessenterne indenfor udformningen af regionens behandlingstilbud.<br />

Kontorets hovedopgaver er:<br />

• Speciale-/funktionsplanlægning for somatik og psykiatri, herunder specialeplan, akutplan,<br />

hospitalsplan og psykiatriplan<br />

• Sekretariatsbetjening af klinikforum, kræftstyregruppen og hjertestyregruppen<br />

• Præhospital og sundhedsberedskab<br />

• Innovation<br />

• Dataanalyse (PAS, infoRM)<br />

• Forskning<br />

• Universitetssamarbejde<br />

Aktivitets- og Investeringsplanlægning.<br />

Aktivitets- og Investeringsplanlægning har som hovedopgave at optimere og planlægge<br />

udnyttelse af regionens kapacitet under de givne økonomiske rammer. Aktivitets- og<br />

Investeringsplanlægning varetager blandt andet regionens udbud på udvalgte behandlingsområder.<br />

På anlægssiden opererer Aktivitets- og Investeringsplanlægning indenfor<br />

planlægning af regionens sygehusbyggeri.<br />

Kontorets hovedopgaver er:<br />

• Ny dyr medicin/nye behandlinger<br />

• Kapacitet<br />

• Udvidet frit valg, udbud og EVC<br />

• Samhandelsområdet<br />

• Friklinikaktivitet<br />

• § 79-institutioner<br />

• Anlæg<br />

• Afdelingens økonomi<br />

Center for Telemedicin skal understøtte udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen<br />

og fremme patientens mulighed for at agere i forhold til egen sundhed. Center for<br />

Telemedicin har fokus på, at telemedicinske løsninger kan medvirke til at bygge bro mellem<br />

sundhedsvæsenets sektorer. Relationen til kommuner, almen praksis, andre regioner,<br />

forskningspartnere og det statslige niveau er afgørende.<br />

Centeret har det overordnede ansvar for at konkretisere og realisere regionens telemedicinske<br />

strategi. Centerets opgaver er, at<br />

• vurdere, udvælge og udbrede bæredygtige telemedicinske løsninger<br />

• være videnforum for telemedicin<br />

• afdække fremtidens behov for telemedicin<br />

• understøtte en effektiv infrastruktur for telemedicin<br />

Centeret hører organisatorisk til i Sundhedsplanlægning og har sin egen styregruppe. Styregruppens<br />

formand er udpeget af direktionen i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 51


Afdelingens opgaveløsning foregår i tæt samarbejde mellem kontorerne. Der er stor fokus<br />

på teams og projektarbejdsmetoder. Således udnyttes de bedste kompetencer i den rette<br />

faglige kontekst. Dette gør sig også gældende i forholdet til de øvrige stabe i regionshuset,<br />

hvor Sundhedsplanlægning indgår i de fora og med de afdelinger, som for det enkelte emneområde<br />

vurderes bedst for tilvejebringelse af kvalificerede beslutningsgrundlag.<br />

10.7 l Kvalitet og Data<br />

Afdelingen ledes af en afdelingschef med reference til direktionen. Afdelingen er placeret i<br />

<strong>Region</strong>shuset i Viborg og har ca. 40 årsværk.<br />

Patientkontoret<br />

Figur 17:<br />

Organisationsdiagram<br />

for<br />

Kvalitet og Data<br />

Kvalitet<br />

og Data<br />

Strategisk<br />

Kvalitet<br />

Fælles<br />

BI-enhed<br />

Kvalitet og Data har tre hovedopgaver, nemlig strategisk kvalitetsarbejde på sundhedsområdet<br />

og opgaver vedrørende data (Business Intelligence) for hele koncernen samt<br />

patientvejlederfunktionen og den centrale omvisiteringsfunktion. Opgaverne løses i tre<br />

kontorer: Strategisk Kvalitet, Fælles BI-enhed og Patientkontoret.<br />

Strategisk Kvalitet<br />

Kontoret varetager den strategiske planlægning af regionens kvalitetsarbejde og understøtter<br />

dermed direktionens strategiske kvalitetssatsning. Kvalitet og Data varetager<br />

formandskab og sekretariatsbetjening af Lederforum for Kvalitet, og Strategisk Kvalitet<br />

varetager formandskab og sekretariatsbetjening af Samarbejdsgruppen, der er kredsen af<br />

kvalitetschefer og kontorchefer fra stabene. Kontoret udgør således bindeleddet mellem<br />

det strategiske niveau og driftsorganisationen. Som en del af dette har Strategisk Kvalitet<br />

ansvaret for i samarbejde med de øvrige sundhedsaktører at udarbejde og følge op på<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s Kvalitetsstrategi. Strategisk Kvalitet varetager desuden det regionale<br />

patientsikkerhedsarbejde, som foregår i samarbejde med hospitalerne, speciallægepraksis<br />

og kommunesamarbejdet. Derudover har kontoret ansvaret for, at der gennem arbejdet<br />

med patientklager og Patientombuddet sker læring og videndeling.<br />

Strategisk Kvalitet løser en række opgaver i forbindelse med, at Kvalitet og Data dels har<br />

ansvar for datakvalitet generelt dels er dataansvarlig for kvalitetsdata på sundhedsområdet.<br />

Kontoret samler og udvikler kompetencer på data- og informatikområdet (informationsformidlingen)<br />

og indgår i tæt samarbejde med den øvrige administration, it-afdelingen<br />

og i vid udstrækning med driftsorganisationen. Som et eksempel på dette varetager Strategisk<br />

Kvalitet monitorering af patientforløb i relation til kvalitet, effektivitet og sammenhæng,<br />

eksempelvis gennem monitorering af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet.<br />

52 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Derudover har Strategisk Kvalitet ansvaret for kvalitetssikring og monitorering af den<br />

elektroniske kommunikation mellem kommuner, almen praksis og hospitaler med henblik<br />

på at sikre, at relevant elektronisk kommunikation foregår umiddelbart og uhindret i den<br />

kliniske situation, så resultatet bliver gode og sammenhængende patientforløb.<br />

Strategisk Kvalitet koordinerer og kvalitetssikrer registrering af patientadministrative og<br />

øvrige sundhedsdata i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>. I den forbindelse skal Strategisk Kvalitet sikre,<br />

at it-systemerne understøtter gældende registreringspraksis, blandt andet ved i samarbejde<br />

med It at implementere de nødvendige valideringsmekanismer i de kliniske systemer<br />

(EPJ) og dermed sikre, at systemerne funktionelt understøtter effektive registreringsarbejdsgange<br />

på afdelingerne.<br />

Strategisk kvalitet varetager derudover en række koordinerende opgaver på kvalitetsområdet<br />

vedrørende blandt andet regionens servicemål, akkreditering og på akutområdet og er desuden<br />

systemejer på <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s elektroniske dokumentstyringssystem e-Dok og på<br />

det telemedicinske område for videokonferencernes funktionalitet og anvendelse.<br />

Strategisk Kvalitet ledes af en kontorchef med reference til afdelingschefen og består<br />

derudover af 14 medarbejdere.<br />

Den Fælles BI-enhed<br />

Den Fælles BI-enhed har som hovedopgave at tilvejebringe information baseret på data til<br />

alle regionens forretningsområder, således at Business Intelligence (BI 3 ) er værdiskabende<br />

både på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Det betyder, at der skal være datainformation<br />

tilgængelig både nu-og-her i mødet med borgeren, til kvalitetsudvikling og lokal<br />

styring samt på strategisk niveau til udvikling og styring.<br />

BI-enheden sekretariatsbetjener Dataansvarsgruppen, der har deltagelse fra alle forretningsområder<br />

på koncernledelsesniveau og er bestyrelse for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s BI-arbejde.<br />

Som en del af dette har BI-enheden ansvaret for at udarbejde <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

BI-strategi i samarbejde med de øvrige interessenter.<br />

BI-enheden har ansvaret for at understøtte den daglige drift i processen fra data til information<br />

til viden til handling. Brugernes behov for datainformation på alle niveauer skal<br />

understøttes for at kunne forfølge og opnå koncernens fælles mål. BI-enheden har derfor<br />

til opgave at sikre ét fælles og validt datavarehus med tilstrækkeligt datainformationsgrundlag.<br />

BI-enheden har desuden ansvaret for at sikre fælles retning i BI-arbejdet, så<br />

lokale dataenheder og BI-enheden arbejder efter samme strategi, mål og metoder.<br />

Med henblik på at sikre veldokumenterede data, der er brugervenlige, valide og tilgængelige<br />

samt tilpasset de mange forskellige behov, har BI-enheden ansvaret for at sikre en<br />

BI-arkitektur gældende for alle <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s forretningsområder. Der skal således<br />

leveres en gennemskuelig og generisk datastruktur og –model i regionens fælles datava-<br />

3<br />

BI står for Business Intelligence og er en fællesbetegnelse for teorier, metoder, processer og teknologier, der omdanner rådata (fra fx<br />

lønsystemer og patientjournaler) til meningsfuld information om fx sygefravær, bemanding, aktivitet og behandlingskvalitet<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 53


ehus. Ligeledes har BI-enheden ansvaret for at udarbejde og udvikle <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

BI Metode og Governance, der skal sikre BI-strategiens implementering, effekt og udvikling.<br />

BI Metode og Governance omfatter processer, strukturer og standarder, der har som<br />

overordnet mål at sikre brugernes behov for datainformation.<br />

BI-enheden har desuden ansvar for at initiere og sikre brugerstyret BI-arbejde, ved at<br />

brugerne er en integreret og afgørende partner i BI-arbejdet. Herigennem skal alle involverede<br />

medarbejdere i koncernen kunne arbejde i et transparent miljø, på et fælles datagrundlag<br />

og mod fælles mål. Dette gøres blandt andet via Rådgivningsgruppen, der har<br />

deltagelse af nøglemedarbejdere og ledere på dataområdet. Rådgivningsgruppen sekretariatsbetjenes<br />

af BI-enheden. Her skal slutbrugernes ønsker og behov varetages, og koordineringen<br />

og samarbejdet mellem administrationen og forretningsområder styrkes.<br />

Den Fælles BI-enhed ledes af en kontorchef med reference til afdelingschefen og består<br />

derudover af 12 medarbejdere.<br />

Patientkontoret<br />

Patientkontoret har ansvaret for patientvejlederfunktionen, der er en bemyndigelsesopgave<br />

lovfæstet i Sundhedsloven. Derudover varetager Patientkontoret en række beslægtede<br />

opgaver, heriblandt den centrale fælles omvisiteringsfunktion, som alene udgør godt<br />

40% af Patientkontorets samlede aktiviteter. Endelig har Patientkontoret ansvaret for<br />

udarbejdelse og vedligeholdelse af hospitalernes indkaldelsesbreve, rådgivningsfunktioner<br />

samt formidling af patientklager fra Patientombuddet og som følge heraf anmodning<br />

om etablering af dialoger mellem klager og sundhedsvæsenet. Sidstnævnte ansvarsområde<br />

sker i tæt samarbejde med Strategisk Kvalitet, der har ansvaret for dataopsamlingen<br />

og læringsaspektet i forbindelse med Lov om Patientklager.<br />

Med ansvaret for 1) udarbejdelse og vedligeholdelse af hospitalernes indkaldelsesbreve<br />

samt 2) den centrale fælles omvisiteringsfunktion i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, spiller Patientkontoret<br />

en væsentlig rolle i den samlede administrative henvisningsprocedure fra patientens<br />

indkaldelse til det første henvisningssted og til, at undersøgelse og evt. behandling har<br />

fundet sted. Fremadrettet vil Patientkontoret derfor også bl.a. i samarbejde med Strategisk<br />

Kvalitet, andre administrative afdelinger, hospitalerne m.v. løfte det ansvar og medvirke i<br />

arbejdet med at sikre patienterne den mest effektive vej igennem henvisningsforløbet herunder<br />

bidrage i udviklingen af nye It-løsninger m.m. Patientkontoret ledes af en kontorchef med<br />

reference til afdelingschefen og består herudover af 11 patientvejledere og en jurist.<br />

10.8 l Sekretariatet for <strong>Region</strong>al Udvikling<br />

Sekretariatet for <strong>Region</strong>al Udvikling ledes af en sekretariatsleder, som refererer til en<br />

vicedirektør.<br />

Sekretariatet varetager en række koordinerende opgaver for <strong>Region</strong>al Udvikling og er<br />

bindeled til resten af organisationen, regionsrådet og Vækstforum. Sekretariatet har i tæt<br />

samarbejde med de øvrige afdelinger i <strong>Region</strong>al Udvikling ansvaret for udarbejdelsen af<br />

dagsordener til regionsrådet og Vækstforum. Internationale relationer, <strong>Region</strong>al Udviklings<br />

kommunikationsmedarbejder, den samlede økonomifunktion og uddannelsesområdets<br />

lovbundne opgaver er ligeledes forankret i sekretariatet.<br />

54 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes<br />

placering i <strong>Region</strong>shusene<br />

1 l Velfærdsydelser - driftsfunktioner<br />

Funktion Viborg Holstebro Horsens Aarhus<br />

DNU<br />

x<br />

Præhospitalet x x<br />

Psykiatri og Social<br />

(administration)<br />

x<br />

x<br />

2 l Velfærdsydelser - fællesfunktioner<br />

Funktion Viborg Holstebro Horsens Aarhus<br />

IT x x x x<br />

Indkøb og Medioteknik<br />

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling<br />

x<br />

x<br />

x<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 55


Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes<br />

placering i <strong>Region</strong>shusene fortsat<br />

3 l Stabe<br />

Afdeling Viborg Holstebro Horsens Aarhus<br />

<strong>Region</strong>ssekretariatet x x x<br />

Koncernøkonomi<br />

x<br />

Koncern HR x x x x<br />

Koncern<br />

Kommunikation<br />

Nære Sundhedtilbud<br />

Sundhedsplanlægning<br />

Kvalitet og<br />

Sundhedsdata<br />

Sekretariatet for <strong>Region</strong>al<br />

Udvikling<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

56 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>


Bilag 2 l Oversigt over de af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

drevne sociale tilbud pr. 1. januar 2013<br />

1 l Socialområdets ni specialområder<br />

Specialområde – autisme<br />

• Hinnerup Kollegiet<br />

• Gudenå Kollegiet<br />

• Bækketoften<br />

Specialområde – hjerneskade<br />

• Tagdækkervej<br />

• Boligerne Svalevej<br />

• Høskoven<br />

Specialområde – socialpsykiatri voksne<br />

• Sønderparken<br />

• Skt. Mikkel<br />

• Tangkær<br />

• Pilebakken<br />

• Gårdhaven<br />

• Blåkærgård<br />

Specialområde – udviklingshæmning og ADHD<br />

• Mosetoft<br />

• Elbæk Højskole<br />

• Nørholm Kollegiet<br />

• Saustrup<br />

• Granbakken<br />

• Bygmarken<br />

• Stormly er associeret til specialområdet<br />

Specialområde – socialpsykiatri børn og unge<br />

• Himmelbjerggården<br />

• Oustruplund<br />

• Behandlingsinstitutionen Hald Ege<br />

<strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> | 57


Bilag 2 l Oversigt over de af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

drevne sociale tilbud pr. 1. januar 2013 fortsat<br />

2 l Center for Børn, Unge og Specialrådgivning<br />

Specialområde – udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap<br />

• Børn- og Unge Centret Engvejen<br />

• Møllebækken<br />

• Fenrishus<br />

• Ulriksdal<br />

Specialområde – kriminalitetstruede og dømte børn og unge<br />

• Den sikrede døgninstitution Grenen<br />

• Den sikrede døgninstitution Koglen<br />

• MultifunC - <strong>Midtjylland</strong><br />

Specialområde – kommunikation og undervisning<br />

• Kildebjergets Kostskole<br />

• Institut for Kommunikation og Handicap<br />

Holmstrupgård<br />

Holmstrupgård består af den selvejende institution Holmstrupgård<br />

Mellerup Skolehjem forventes at overgå til Randers Kommune den 1. januar 2014 og er<br />

derfor ikke placeret i et specialområde.<br />

58 | <strong>Organisationsplan</strong> for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!