Organisationsplan - Region Midtjylland

rm.dk

Organisationsplan - Region Midtjylland

Organisationsplan

- For Region Midtjylland

grafisk service, 870

November 2013

Region Midtjylland


Organisationsplan for Region Midtjylland

Udarbejdet af Region Midtjyllands direktion

Henvendelse om organisationsplanen til:

Region Midtjylland

Regionssekretariatet

Skottenborg 26

Postboks 21

8800 Viborg

regionssekretariatet@stab.rm.dk

Elektronisk udgave af den seneste version af

organisationsplanen findes på www.regionmidtjylland.dk


Forord

Region Midtjylland præsenterer hermed Region Midtjyllands organisationsplan, der

indeholder en beksrivelse af, hvordan Region Midtjylland overordnet er organiseret samt

administrationens organisering.

Regionerne har ansvaret for vigtige opgaver inden for sundhed, psykiatri og socialområdet

og regional udvikling, og Region Midtjylland er organiseret, så der er mest mulig sammenhæng

i opgaveløsningen inden for disse områder. Region Midtjylland er organiseret i to

hovedspor, der vedrører henholdsvis velfærdsydelser og regional udvikling, og en række

stabe.

Det ene spor er velfærdsydelser, der dækker over alle ydelser til borgerne inden for sundhed,

psykiatri og socialområdet. Det er en samlet række servicetilbud til borgerne, hvor

borgerne er i centrum, og hvor der er sammenhæng i den indsats, som borgerne tilbydes.

Det andet spor har samlet de ydelser, der vedrører den regionale udvikling for at medvirke

til, at samarbejdsparter og interessenter i forskellige initiativer oplever, at der er sammenhæng

i indsatsen, og at de overordnede strategiske linjer hviler på et fælles fundament.

Stabene skal som helhed være med til at understøtte hele organisationen med en række

strategiske såvel som administrative funktioner.

Region Midtjylland har siden starten haft et grundprincip om at fungere som en enhedsorganisation,

og det er også gældende efter omstillingsplanen. Det er vigtigt, at der er et

fælles fundament og en grundlæggende fælles tilgang til opgaveløsningen, for at fungere

effektivt og levere en god kvalitet i ydelserne.

Region Midtjylland bygger på et fælles ledelses- og styringsgrundlag, herunder fælles mission,

vision, værdier og strategispor, der er med til at sikre et fast, fælles fundament for

hele organisationen. Derudover er der og vil der fortsat være løbende fokus på en videreudvikling

og tilpasning af organisationen, for at sikre at Region Midtjylland er en dynamisk

organisation, der kan tilpasse sig ændringer i omgivelserne og efterspørgslen.

Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk kan man læse mere om organisationen og

opgaverne samt om, hvad Region Midtjylland kan tilbyde som arbejdsplads.

Region Midtjyllands direktion

Organisationsplan for Region Midtjylland | 3


Indhold

Forord ....................................................................... 3

1 | Rammebetingelser for

Region Midtjyllands organisation ............................................... 6

2. l Grundprincipper for

Region Midtjyllands organisationsplan .......................................... 8

2.1 l Region Midtjylland som enhedsorganisation ......................................8

2.2 l Baggrund for Region Midtjyllands organisering ...................................8

2.3 l Mission, vision og værdier for Region Midtjylland ..................................9

2.4 l Ledelses- og styringsgrundlag ...................................................10

3. l Den overordnede organisationsplan......................................... 11

3.1 l Velfærdsydelser .................................................................12

3.2 l Regional Udvikling...............................................................13

3.3 l Stabe ...........................................................................13

3.4 l Region Midtjyllands regionshuse.................................................13

3.5. l Strukturer og strategier.........................................................13

3.5.1 l Sammenhæng i regionen ......................................................14

3.5.2 l En region, der bygger på et robust fundament ..................................14

3.6 l Samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation........................................14

4. l Direktion og koncernledelse ................................................ 16

4.1. l Direktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

4.2. l Koncernledelsen ................................................................17

5. l Beskrivelse af organisationen .............................................. 18

6. l Velfærdssporets driftsfunktioner ........................................... 18

6.1 l De somatiske hospitaler .........................................................19

6.1.1 l Det nye Universitetshospital (DNU) ............................................21

6.2 l Præhospitalet ...................................................................22

7 l Psykiatri og Social ......................................................... 24

8. l Velfærdssporets fællesfunktioner .......................................... 27

8.1 l It ................................................................................27

8.2 l Indkøb & Medicoteknik...........................................................29

8.3 l Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ..............................................31

8.4 l Det nationale sekretariat for Regionernes Kliniske

Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) .............................................33

4 | Organisationsplan for Region Midtjylland


9. l Sporet for Regional Udvikling............................................... 34

10. l Stabe ................................................................... 38

10.1 l Regionssekretariatet ..........................................................38

10.2 l Koncernøkonomi ...............................................................40

10.3 l Koncern HR ....................................................................43

10.4 l Koncern Kommunikation .......................................................47

10.5 l Nære Sundhedstilbud ..........................................................48

10.6 l Sundhedsplanlægning .........................................................50

10.7 l Kvalitet og Data ...............................................................52

10.8 l Sekretariatet for Regional Udvikling ............................................54

Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes

placering i Regionshusene..................................................... 55

1 l Velfærdsydelser - driftsfunktioner .................................................55

2 l Velfærdsydelser - fællesfunktioner ................................................55

Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes

placering i Regionshusene fortsat.............................................. 56

3 l Stabe .............................................................................56

Bilag 2 l Oversigt over de af Region Midtjylland drevne sociale tilbud

pr. 1. januar 2013 ............................................................. 57

1 l Socialområdets ni specialområder .................................................57

Bilag 2 l Oversigt over de af Region Midtjylland drevne sociale tilbud

pr. 1. januar 2013 fortsat ...................................................... 58

2 l Center for Børn, Unge og Specialrådgivning........................................58

Organisationsplan for Region Midtjylland | 5


1 | Rammebetingelser for

Region Midtjyllands organisation

De fem regioner blev etableret den 1. januar 2007, og de fik nogle helt nye betingelser

at skulle virke under. Den politiske styreform blev et forretningsudvalgsstyre, og det har

betydet, at politikerrollen har ændret sig. Dette stiller igen nye krav til den måde, hvorpå

det administrative system skal betjene og understøtte det politiske niveau.

Regionsrådet har vedtaget en styrelsesvedtægt og særlige delegerings- og kompetencefordelingsregler,

der fastsætter arbejdsfordelingen mellem henholdsvis regionsrådet og

forretningsudvalget på den ene side og mellem det politiske system og administrationen

på den anden side. Overordnet er arbejdsfordelingen mellem regionsrådet og forretningsudvalget

således, at forretningsudvalget varetager en række af de driftsopgaver,

der i de tidligere amter lå i økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg, mens regionsrådet

er ansvarlig for regionens økonomi, planlægningen af regionens virksomhed inden

for regionens to velfærdsspor, ligesom regionsrådet træffer alle overordnede beslutninger

om regionens virksomhed.

Regionernes virksomhed finansieres udelukkende gennem bidrag fra staten og kommunerne,

herunder takstbetalinger. Regionernes økonomi er opdelt i tre separate ”kasser”

for henholdsvis sundhedsområdet, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling,

mens administrationen finansieres gennem bidrag fra de tre områder. De tre områder finansieres

særskilt, og regionsrådet har ikke mulighed for at prioritere mellem områderne.

Regionerne er på en række områder afhængige af eksterne forhold, især i relation til

staten og kommunerne. Regionerne har med disse forhold et stort behov for at kunne

være handlekraftige og være i stand til at kunne organisere sig efter skiftende forhold,

såsom ændrede statslige krav på sundhedsområdet og ændringer i f.eks. den kommunale

efterspørgsel efter sociale ydelser. I forhold til kommunerne er der på en række områder

etableret tættere relationer. Det gælder både i forhold til finansieringen af regionernes

aktiviteter, hvor kommunerne har fået medfinansiering, og i form af formaliserede samarbejds-

og kontaktorganer, herunder Kontaktudvalg, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg

m.fl.

Region Midtjyllands organisation er indrettet efter, at regionen skal betjene et stort

geografisk område med relativt store forskelle i befolkningstæthed, vækstbetingelser

og uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig sammensætning. Udfordringen er at skabe

sammenhæng i opgaveløsningen og herunder balancere nærhed, kvalitet og effektivitet i

en stor virksomhed.

6 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Endelig skal organisationen kunne tilgodese borgernes forventninger og lovgivningens

krav om kvalitet, effektivitet, dokumentation og gennemsigtighed i den service, som regionen

leverer. Det stiller krav om, at organisationen er indrettet med et stærkt fokus på

kvalitet og evaluering, både i de to hovedspor og i stabene.

Organisationsplanen for Region Midtjylland er udarbejdet med disse rammebetingelser

for øje.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 7


2. l Grundprincipper for

Region Midtjyllands organisationsplan

2.1 l Region Midtjylland som enhedsorganisation

Region Midtjylland er en enhedsorganisation, der består af to spor og en stab, og som

underbygges af en række strukturer, der på tværs af hele koncernen udstikker linjer for

det daglige arbejde. Region Midtjyllands organisering er således med til at understøtte et

sammenhængende sundhedsvæsen og en koordineret indsats inden for Regional Udvikling.

En række stabs- og fællesfunktioners centrale opgave er gennem strategiske oplæg og

administrativ bistand at understøtte og hjælpe hele den brugerrettede driftsorganisation

med at levere god og effektiv service.

Region Midtjyllands organisering er med til at sikre, at borgerne har gavn af de ydelser og

den behandling, der leveres. Det er Region Midtjyllands mål at fremstå som en handlekraftig

og adræt organisation, hvor enhederne spiller sammen og udnytter mulige synergier i

fællesskabet gennem tværgående og organisatorisk samspil. Opgaveløsningen skal være

præget af korte og entydige sagsgange, og der skal sikres kobling mellem administration

og drift og mellem regionens driftsområder.

Region Midtjyllands organisering medvirker endvidere til, at regionen er synlig, herunder

at den er en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde og rekruttere medarbejdere.

2.2 l Baggrund for Region Midtjyllands organisering

Region Midtjylland tager i sin organisering udgangspunkt i en række grundprincipper om:

• decentralisering, bæredygtighed, effektivitet og sammenhæng,

• kriterier for geografisk placering af opgaverne og

• hensynet til sikker drift

I takt med organisationens udvikling har tyngden mellem de enkelte principper ændret sig.

F.eks. var den geografiske placering af opgaverne og hensynet til sikker drift langt mere i

fokus ved regionens etablering, end de er nu. Det betyder ikke, at de er mindre vigtige, men

det er udtryk for, at der nu er sikker drift, ligesom den geografiske placering af opgaverne

for langt hovedpartens vedkommende er fastlagt.

8 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Med grundprincipperne og opfattelsen af regionen som en enhedsorganisation in mente,

er der løbende arbejdet videre med at præcisere, hvorledes Region Midtjylland skal fungere

som organisation. Som det første er der udarbejdet mission, vision og værdier for

Region Midtjylland.

2.3 l Mission, vision og værdier for Region Midtjylland

Region Midtjylland har udviklet et overordnet virksomhedsgrundlag, som beskriver Region

Midtjyllands fælles mission, vision og værdier.

Mission

Region Midtjyllands mission er, at Region Midtjylland vil bidrage til velfærd ved at fremme

borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Vision

Region Midtjyllands vision er, at Region Midtjylland vil:

• skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle

• levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle

• forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden

samt skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst

Værdier

Region Midtjyllands værdier er funderet omkring begreberne dialog, dygtighed og dristighed.

Region Midtjylland ønsker herigennem at have et fælles afsæt i tilgangen til det

konkrete arbejde i hele koncernen på følgende måde:

Region Midtjylland ønsker dialog eksternt i forhold til samarbejdspartnere og brugere og

internt mellem ledere og medarbejdere. Region Midtjylland ønsker at blive oplevet som en

åben og troværdig organisation, hvor der er sammenhæng mellem det, der bliver sagt, og

det der bliver gjort.

Region Midtjylland vil udvise dygtighed ved at arbejde på højt fagligt niveau med stort engagement.

Region Midtjylland ønsker at tage udgangspunkt i behovet hos brugere og samarbejdspartnere.

Region Midtjylland vil være konkurrencedygtig og i stand til – i et godt

arbejdsklima og med stor effektivitet - at levere de relevante ydelser, der efterspørges nu

og i fremtiden.

I Region Midtjylland er der fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling og på måling

af de resultater, der opnås.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 9


Region Midtjylland ser dristighed dels som en vigtig forudsætning for udvikling af regionens

ydelser og dels som et led i udfordringen af eksisterende arbejdsgange. Der er i

Region Midtjylland en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed, og hvor der under ansvar

og med respekt hele tiden arbejdes på at forbedre processer og ydelser. Der er bevidsthed

om, at dristighed aldrig må skabe usikkerhed om, at ydelserne er i orden.

Mission, vision og værdier skal ses som en fælles referenceramme for arbejdet med de

mange vigtige opgaver, som regionen har ansvaret for. Mission, vision og værdier skal understøtte

realiseringen af, at regionens aktiviteter opleves som sammenhængende. Samtidig

skal de være det fælles fundament for driften og den videre udvikling af regionen.

2.4 l Ledelses- og styringsgrundlag

Region Midtjyllands mission, vision og værdier indgår som en del af Region Midtjyllands

Ledelses- og styringsgrundlag. Ledelses- og styringsgrundlaget er udarbejdet for at

styrke sammenhængskraften og den interne dialog i organisationen om en effektiv løsning

af regionens opgaver og for at sikre fælles retning og helhed i analyser af indsatser

og resultater.

Ledelses- og styringsgrundlaget medvirker til at skabe fælles grundlag og sprog for at

drøfte styring og ledelse i Region Midtjylland. I Ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves

fem fokusområder, der benævnes Ressourcer, Organisation, Ydelser, Effekt og

Omdømme. Fokusområderne og den tankegang, der ligger bag deres sammenhæng, er udgangspunktet

for afdelingers og institutioners arbejde med eget virksomhedsgrundlag og

det løbende arbejde for at skabe sammenhæng mellem de ønskede effekter af regionens

aktiviteter og de ressourcer, der er til rådighed.

10 | Organisationsplan for Region Midtjylland


3. l Den overordnede organisationsplan

Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med en direktion, to hovedspor af opgaver,

der vedrører henholdsvis velfærdsydelser og regional udvikling, og en række stabe.

Regionsrådet

Direktionen

Stabsfunktioner

Velfærd

Regional

Udvikling

Figur 1: Den overordnede organisationsplan

Velfærdssporet består af forskellige typer af funktioner, og der skelnes derfor i det følgende

mellem driftsfunktioner og fællesfunktioner. Driftsfunktioner varetager den primære

drift på hospitalerne, i behandlingspsykiatrien og på de regionalt drevne sociale tilbud

samt den præhospitale indsats. Fællesfunktioner varetager koncerndækkende drifts- og

udviklingsopgaver på tværs af organisationen.

Regional Uvikling består af en række enheder, der i fællesskab løfter opgaverne på dette

område.

Stabene skal som en helhed understøtte driftsfunktionerne med en række strategiske og

administrative funktioner.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 11


Region Midtjyllands organisering kan skitseres således:

Velfærd

Regional Udvikling

Stabe

Driftsfunktioner

De somatiske hospitaler

Det Nye Universitetshospital

Præhospitalet

Psykiatri og Social

Fællesfunktioner

It

Indkøb & Medicoteknik

Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling

Det nationale sekretariat for

Regionernes Kliniske Kvalitets–

udviklingsprogram (RKKP)

Innovation og Forskning

Virksomheds- og

Kompetenceudvikling

Oplevelsesøkonomi og

Landdistrikter

Miljø, Teknologi og Infrastruktur

Jord og Råstoffer

Regionssekretariatet

Koncernøkonomi

Koncern HR

Koncern Kommunikation

Nære Sundhedstilbud

Sundhedsplanlægning

Kvalitet og Data

Sekretariat for Regional

Udvikling

Figur 2: Region Midtjyllands organisering

3.1 l Velfærdsydelser

Velfærdsydelser er de ydelser, som Region Midtjylland tilbyder borgerne på sundheds-,

psykiatri- og socialområdet. Velfærdsydelser er den del af regionens opgaver, som ligger

på hospitalerne, i behandlingspsykiatrien og på de regionalt drevne sociale tilbud. Endvidere

er der tale om den præhospitale indsats vedrørende akut bistand til borgerne i form

af ambulancer, lægebiler, paramedicinsk indsats m.m.

Velfærdsydelser skal ses som en enhed, hvis omdrejningspunkt er tilbud til borgerne inden

for de nævnte områder. Velfærdsydelser har en stor driftsdel, der består af hospitaler og

institutioner samt en række tværgående fællesfunktioner.

For fællesfunktionerne gælder, at nogle af funktionerne især spiller en stor rolle i forhold

til driften inden for sundhed, psykiatri og social, eksempelvis Indkøb & Medicoteknik. Andre

fællesfunktioner betjener i princippet hele organisationen, f.eks. It.

12 | Organisationsplan for Region Midtjylland


3.2 l Regional Udvikling

Regional Udvikling skal udarbejde Den Regionale Udviklingsplan, som er en platform, der

samler regionale interesser og visioner for fremtiden. Den Regionale Udviklingsplan er

et vigtigt redskab til dialog om udviklingen i regionen mellem offentlige myndigheder og

andre interessenter, f.eks. mellem regionen og kommunerne, erhvervslivet, organisationer,

og foreninger mv.

Den Regionale Udviklingsplan danner således grundlag for regionsrådets politik inden for

uddannelses- og kulturområdet og for at varetage opgaver inden for den kollektive trafik

samt regionens myndighedsopgaver inden for miljøområdet.

Regional Udvikling varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for Vækstforum, som er et

partnerskab mellem centrale aktører inden for erhvervsudvikling. Vækstforum skal bidrage

til en styrkelse af samarbejdet omkring udvikling af de regionale vækstvilkår og til at

sikre en koordineret og sammenhængende regional indsats. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi

er en del af Den Regionale Udviklingsplan.

3.3 l Stabe

Region Midtjylland har etableret en række stabe, som bestrider en række tværgående

(strategiske) funktioner. Det er væsentligt at betone, at stabene er til for at betjene hele

organisationen.

3.4 l Region Midtjyllands regionshuse

Region Midtjylland har organiseret sig således, at administrationen er placeret i fire regionshuse.

Som hovedregel er strategisk koordinerende funktioner placeret i Viborg, mens

funktioner, som er mere operationelle, eller hvor nærhed til et bestemt geografisk område

er vigtigt, er placeret i de øvrige regionshuse.

En oversigt over, hvilke afdelinger der findes i hvilke regionshuse, fremgår af bilag 1.

3.5. l Strukturer og strategier

En række strukturer og strategier underbygger og afspejler den ovenfor beskrevne organisationsplan.

I Region Midtjyllands konsolideringsstrategi udstikker to strategier retningen

for de kommende års arbejde gennem:

• en strategi for sammenhæng i regionen og

• en strategi for en region, der bygger på et robust fundament.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 13


3.5.1 l Sammenhæng i regionen

Strategien for sammenhæng i regionen skal sikre, at regionens enheder udnytter de mulige

synergier i fællesskabet. Udgangspunktet er værdierne dialog, dygtighed og dristighed,

men herudover er der stor åbenhed over for initiativer, der kan styrke sammenhængskraften

i organisationen. Det kan f.eks. være netværk på tværs af organisationen, eller det

kan være udvikling af metodikker, dokumentationsformer eller samarbejdsrelationer, der

udspringer i et hjørne af organisationen, men som kan anvendes andre steder.

Region Midtjyllands mødestrukturer er som led heri opbygget således, at de understøtter

regionens strategi for sammenhæng i regionen. Mødestrukturerne er præget af korte og

entydige sagsgange og skal være med til at sikre kobling mellem administration og drift

og mellem regionens driftsområder. Derfor afvejes nytteværdien af etablerede mødefora

nøje, således at de enkelte mødefora tilgodeser de behov i organisationen og hos mødedeltagerne,

som de er tiltænkt. Samtidig understøtter mødestrukturerne regionens mål

om at fremstå som en handlekraftig og adræt organisation, hvor enhederne står sammen

og udnytter mulige synergier i fællesskabet gennem tværgående og organisatorisk samspil.

3.5.2 l En region, der bygger på et robust fundament

Strategien for en region, der bygger på et robust fundament, skal sikre, at der i regionen

findes et fælles fundament på områder som økonomi, it-anvendelse m.m. Økonomiområdet

skal understøttes systematisk af tidssvarende styringsredskaber, og der skal være

økonomiske kompetencer i hele organisationen. På it-området skal der være et stærkt

teknisk fundament, der kan understøtte en opgaveløsning, der er økonomisk og af høj

kvalitet, og som kan medvirke til, at aktivitetsområder hurtigt kan justere indsatsen,

hvis udviklingen kræver det. Samtidig er der fokus på at samordne og ensrette teknik og

løsninger på it-området, idet en fælles tilgang til opgaveløsningen og som følge heraf en

fælles anvendelse af it-løsninger ses som en forudsætning for den videre implementering

af ensartede forretningsgange.

3.6 l Samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation

Med henblik på at sikre en fælles ramme for dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere

i Region Midtjylland er der etableret en MEDaftale, som er et fælles udgangspunkt

og et vigtigt bindeled for samarbejdet i regionen. Det fremgår af MEDaftalen, at

ledelsen og medarbejderne har gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af

betydning for arbejds-, personale- samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. MEDstrukturen er

etableret, så den følger ledelsesstrukturen, med det formål at alle led i organisationen er

dækket af en velfungerende samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation.

14 | Organisationsplan for Region Midtjylland


MEDstrukturen i Region Midtjylland udgøres af en række udvalg. Regions-MEDudvalget er

øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Region Midtjylland.

Regions-MEDudvalget er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele regionen.

Det næstøverste niveau er Hoved-MEDudvalgene, der varetager både medindflydelsesopgaver

og opgaver vedrørende arbejdsmiljøområdet.

Inden for de områder, hvor der er etableret en centerstruktur eller en anden lignende

struktur, og hvor der er selvstændig ledelseskompetence, er der under Hoved-MEDudvalgene

etableret et Center-MEDudvalg. Endelig er der Lokal-MEDudvalg i hver afdeling/

institution.

Medarbejdernes sundhed og sikkerhed prioriteres højt i Region Midtjylland og varetages i

særlig grad af Region Midtjyllands arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen

skal i det daglige samarbejde med alle ansatte og medvirke til, at der er et godt fysisk og

psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, så nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetinget

sygefravær undgås. For at styrke, udvikle og effektivisere arbejdsmiljøet har Region

Midtjylland en ambitiøs arbejdsmiljøaftale, der understøtter et systematisk, forebyggende

og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 15


4. l Direktion og koncernledelse

4.1. l Direktionen

Direktionen udgør den øverste administrative ledelse og består af en regionsdirektør og to

koncerndirektører. På vegne af den samlede direktion har direktørerne det daglige ansvar

for hver deres områder.

Ansvaret er fordelt således mellem direktørerne:

Regionsdirektøren har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern.

Derudover har regionsdirektøren også særligt ansvar for Regional Udvikling. Det vil sige

særligt ansvar for den regionale udviklingsplan,det arbejde, der foregår i Vækstforum,

den del af regionenes opgaver, der vedrører iværksættere, kollektiv trafik, uddannelse,

innovation og forskning, virksomheds- og kompetenceudvikling, internationale forhold,

kultur, turisme og landdistriktsudvikling, miljøforhold samt jordforurening og råstoffer.

• En koncerndirektør har - inden for velfærdsydelser - ansvaret for regionens somatiske

hospitaler og ansvaret for den overordnede hospitalsplanlægning, præhospitals- og

beredskabsområdet samt kvalitetsarbejde på sundhedsområdet. Endvidere har direktøren

ansvaret for Patientvejledning samt opgaver vedrørende sundhedsdata, sundhedsinformatik

og kvalitetsudvikling.

• En koncerndirektør har – ligeledes inden for velfærdsydelser - ansvaret for psykiatri og

social og nære sundhedstilbud. Direktøren har således ansvar for den del af regionens

opgaver, der vedrører indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter

på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. Endvidere har direktøren

ligeledes ansvaret for en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og en

lang række tilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Endelig

har direktøren ansvaret for folkesundhed, kvalitetsudvikling, kommunesamarbejdet,

sundhedsaftaler, rammeaftaler og primær sundhed, dvs. samarbejdet med praktiserende

læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer m.fl. samt regionale driftsfunktioner i

tilknytning til praksisområdet.

Ansvaret for en række tværgående opgaver i form af sekretariat, økonomi, It, HR og kommunikation

er delt mellem direktørerne.

Region Midtjylland har derudover en økonomidirektør, en udviklingsdirektør og tre vicedirektører.

De bistår direktionen i opgaveløsningen på en række områder blandt andet med

henblik på at styrke organisationens tværgående helhedstænkning og koordination.

16 | Organisationsplan for Region Midtjylland


4.2. l Koncernledelsen

Koncernledelsen omfatter direktionen, hospitalsledelserne, vicedirektørerne samt afdelingscheferne

i Region Midtjylland.

Koncernledelsen medvirker til, at regionens opgaver inden for velfærdsydelser og regional

udvikling opfattes som en samlet opgaveportefølje. Koncernledelsen medvirker som følge

heraf til at skabe sammenhængskraft i regionen. Mere konkret har møderne i koncernledelsen

til formål at drøfte regionens værdier og holdninger, at udnytte og styrke koncerntankegangen,

at udmønte koblinger og skabe synergi mellem regionens administration

og drift eller på tværs af regionens opgaveportefølje samt at afstemme eller kvalificere

beslutningsoplæg, der ikke har med den løbende drift at gøre.

Koncernledelsesmøderne giver direktionen lejlighed til at samles med en større del af regionens

ledelse og her orientere om og drøfte emner af koncernbærende betydning. Endelig

bidrager koncernledelsesmøderne til deltagernes fælles ledelsesudvikling. Som led heri

skal koncernledelsesmøderne understøtte den enkelte leder, der indgår i koncernledelsen,

så vedkommende på den ene side kan yde en indsats i forhold til sit eget ansvarsområde

og på den anden side kan forholde sig til koncernen som helhed.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 17


5. l Beskrivelse af organisationen

Region Midtjylland er som tidligere beskrevet organiseret i to spor – et spor for velfærdsydelser

og et spor for Regional Udvikling. Herudover fungerer en række stabe som understøttende

strategiske og administrative funktioner på tværs af organisationen.

I de følgende afsnit gives en beskrivelse af Region Midtjyllands to spor samt de understøttende

og tværgående stabe. Beskrivelsen indeholder oplysninger om ledelse, geografi,

antal årsværk samt en kort introduktion til hver enkelt enheds opgaver.

6. l Velfærdssporets driftsfunktioner

Driftsfunktionerne er Region Midtjyllands kerneydelse og borgerens møde med regionen. Velfærdssporets

driftsfunktioner består af de somatiske hospitaler, herunder de to nye hospitaler,

som er undervejs, det præhospitale beredskab samt psykiatri- og socialområdet.

Region Midtjyllands organisationsplan er først og fremmest en beskrivelse af regionens

administrative organisering. Derfor indeholder organisationsplanen ikke detailbeskrivelser

af driftsfunktionernes organisation, men alene overordnede beskrivelser af de enkelte

enheder og deres opgaveportefølje.

18 | Organisationsplan for Region Midtjylland


6.1 l De somatiske hospitaler

De somatiske hospitaler ledes af hospitalsledelser med reference til direktionen. Hospitalsledelserne

består af en hospitalsdirektør, chefsygeplejerske og cheflæge. Hospitalsledelserne

har det overordnede ansvar for hospitalernes drift og udvikling, herunder en

hensigtsmæssig planlægning og organisering af den samlede virksomhed.

Hver hospitalsafdeling ledes af en afdelingsledelse, som i de fleste tilfælde består af en

ledende overlæge og en person med en anden relevant baggrund - f.eks. ledende oversygeplejerske.

Afdelingsledelsen har delt ledelsesansvar og har det samlede ansvar for

afdelingens daglige drift, herunder opgaver vedrørende økonomi, aktivitet og personale.

Afdelingsledelserne skal ses som en organisatorisk grundstruktur på Region Midtjyllands

hospitaler. Afdelingsledelserne refererer til hospitalsledelsen og fungerer dermed som

bindeled mellem driftsniveau og øverste ledelsesniveau. Dog er Aarhus Universitetshospital

yderligere organiseret i en centerstruktur, hvor afdelingerne er samlet i 6 centre, der

ledes af centerchefer med reference til hospitalsledelsen.

Region Midtjylland har følgende hospitalsenheder 1 :

Figur 3: Oversigt

over hospitaler

i Region

Midtjylland

Hospitaler og

sundhedshuse

Regionshospitalet Horsens

Skanderborg Sundhedscenter

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Skive / Skive Sundhedshus

Regionshospitalet Silkeborg

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Randers

Grenaa Sundhedshus

Regionshospitalet Herning

Regionshospitalet Holstebro

Regionshospitalet Lemvig

Ringkøbing Sundhedshus

Tarm Sundhedscenter

Aarhus Universitetshospital

Samsø Syge- og Sundhedshus

1

For yderligere oplysninger vedrørende de enkelte hospitalsenheder henvises til hospitalernes hjemmesider.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 19


De somatiske hospitaler betjener Region Midtjyllands ca. 1,2 mio. indbyggere med sundhedsydelser,

og har et samlet antal årsværk på ca. 20.000 medarbejdere.

De kommende ændringer på hospitalsområdet i Region Midtjylland er beskrevet i henholdsvis

Akutplanen og Hospitalsplanen og som en del af Sundhedsplanen, der udover

hospitalsområdet beskriver planen for det samlede sundhedsområde. Det er med udgangspunkt

i de vedtagne beslutninger i disse planer, at der i de kommende år vil ske en

omfattende ændring i organiseringen af det akutte beredskab og dermed i hospitalernes

funktionsvaretagelse generelt.

Hospitalsplanlægningen i Region Midtjylland spiller sammen med Sundhedsstyrelsens

specialeplanlægning, hvor der sondres mellem tre forskellige funktionsniveauer, højtspecialiserede

funktioner, hovedfunktioner og regionsfunktioner.

De højtspecialiserede funktioner er samlet på ganske få hospitaler i landet. De højtspecialiserede

funktioner retter sig mod sjældne sygdomme med betydelig kompleksitet, højt

ressourceforbrug og behov for et betydeligt antal hjælpefunktioner.

Hovedfunktionerne retter sig mod behandling af almindeligt forekommende lidelser, hvor

ydelserne er af begrænset kompleksitet.

Regionsfunktionerne retter sig mod behandling af lidelser, som er mere almindelige end

de, som omfattes af de højt specialiserede funktioner, men hvor sjældenhed, kompleksitet

og ressourceforbrug samtidig er af en karakter, som tilsiger, at funktionerne er samlet på

færre matrikler end hovedfunktionerne. Dette vil typisk være et til tre steder i hver region.

I Region Midtjylland er den højt specialiserede behandling som udgangspunkt samlet på

Aarhus Universitetshospital, hvor samtlige specialer varetages. Aarhus Universitetshospital

vil fortsat være spydspids for det højt specialiserede område og behandle patienter

med behov for højt specialiseret behandling fra hele landet. På Aarhus Universitetshospital

varetages endvidere hovedfunktioner og regionsfunktioner.

På regionshospitalerne varetages såvel hovedfunktioner som regionsfunktioner. Hovedfunktionerne

varetages som udgangspunkt på hospitaler med akutmodtagelse. Selvom

udgangspunktet er, at de højt specialiserede funktioner er samlet på Aarhus Universitetshospital,

varetages der også højt specialiserede funktioner for neurorehabilitering

og paraplegi på henholdsvis Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter og på

Regionshospitalet Viborg.

Udover behandlingsfunktioner varetager hospitalerne også en række uddannelses- og

forskningsopgaver. Hospitalerne har en væsentlig uddannelsesforpligtigelse med at sikre

uddannelse af eksempelvis læger, sygeplejerske, bioanalytiker med flere, hvilket foregår i

samarbejde med de pågældende uddannelsesinstitutioner.

20 | Organisationsplan for Region Midtjylland


I forhold til forskning arbejder Region Midtjylland på at styrke og synliggøre den omfattende

forskning og udvikling, der foregår uden for Aarhus, ved at lave forskningsprofiler

for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale område.

Forskningsprofilerne skal bruges til at fastlægge en mere konkret strategi for koordinering

af forskningen på tværs af regionen, igangsættelse af forskningsprojekter og koordinering

af projekter finansieret af regionens sundhedsvidenskabelige forskningsfond,

etablering af professorater ved regionshospitalerne og regionspsykiatrien, indgåelse af

tilknytningsaftaler til Aarhus Universitetshospital og overvejelser om akademisk oprustning

på de enkelte regionshospitaler, præhospitalet og i regionspsykiatrien.

6.1.1 l Det nye Universitetshospital (DNU)

Med henblik på at samle hospitalsmatriklerne i Aarhus har Region Midtjylland besluttet at

bygge et nyt universitetshospital (DNU) i sammenhæng med den eksisterende i Skejby.

Opgaven forventes færdiggjort i 2019 og er organiseret med en styregruppe og et forretningsudvalg

for DNU. Styregruppen er projektets øverste administrative organ og varetager

særlige kritiske beslutninger i projektet samt godkender de overordnede forslag til

udformning af DNU. Forretningsudvalget for DNU har til opgave at koordinere det overordnede

samarbejde om projektet mellem universitetshospitalet og projektafdelingen.

Projektafdelingen for DNU ledes af en projektdirektør med reference til direktionen i Region

Midtjylland. Projektafdelingen varetager arbejdsopgaver og koordination i forbindelse

med den samlede planlægning og etablering af DNU, herunder at sikre den nødvendige

brugerinvolvering. Projektafdelingen har til huse i Aarhus og har ca. 25 årsværk. Projektledelsen

er det øverste niveau i den fælles projektorganisation mellem Region Midtjylland

(ved projektdirektøren) som bygherre og Rådgivergruppen DNU som gennemgående rådgiver.

Projektledelsen er gennemgående i hele planlægnings- og byggeperioden af DNU.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 21


6.2 l Præhospitalet

Præhospitalet ledes af en driftschef og en lægelig chef med reference til direktionen. De 3

ambulancefirmaer, Falck Danmark, Responce og Samsø Redningskorps løser opgaver for

Region Midtjylland med ansvar over for Præhospitalets ledelse.

Præhospitalet er geografisk placeret regionshusene i Aarhus og Holstebro. Præhospitalet

har ca. 80 årsværk samt 17 speciallæger tilknyttet til arbejdet i AMK-vagtcentralen (Akut

Medicinsk Koordinationsvagtcentralen).

Figur 4: Organisationsdiagram

for

Præhospitalet

Private

ambulanceoperatører

Præhospitalet

Administration

AMK

Vagtcentralen

Ambulanceområdet

og Liggende

befordring

Akutbiler og

Akutlægebiler

Siddende befordring

og Befordringsgodtgørelse

Akutlægehelikopter

Øvrige

Præhospitale

ordninger

First

Responder

ordninger

Præhospitalet har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgere

tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling. Opgaven løses i tæt samarbejde

med øvrige beredskabsmyndigheder, regionens hospitaler og de private operatører,

som Region Midtjylland har indgået aftale med.

Præhospitalet varetager opgaver inden for følgende områder: AMK-vagtcentralen, Ambulanceområdet

og Liggende befordring, Akutbiler og Akutlægebiler, Akutlægehelikopter,

Siddende befordring og Befordringsgodtgørelse, Øvrige Præhospitale ordninger og First

Responder ordninger, der beskrives i det følgende.

AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinationsvagt-centralen) disponerer og prioriterer

anvendelsen af alle præhospitale ressourcer i Region Midtjylland med udgangspunkt

i en sundhedsfaglig vurdering, graduering og visitering af de konkrete henvendelser. Det

vil sige beslutning om ambulancekørsel, liggende befordring og anvendelsen af akutbiler,

akutlægebiler og akutlægehelikopter foregår fra AMK-vagtcentralen.

Ambulanceområdet og Liggende befordring er ligeledes en opgave hos Præhospitalet,

hvor Region Midtjylland har ansvaret for den konkrete tildeling af præhospitale ressourcer

og opfyldelsen af de opstillede servicemål, mens entreprenørerne skal bistå med et helt

22 | Organisationsplan for Region Midtjylland


fast antal beredskaber, der er til rådighed indenfor aftalt tid. Herudover skal de samarbejde

med Region Midtjylland om opgavens løsning.

Akutbiler og Akutlægebiler disponeres i AMK-vagtcentralen. Nogle af bilerne er døgndækkende,

mens andre er i drift i dagtimerne.

Akutlægehelikopteren er etableret som en forsøgsordning mellem Region Midtjylland og

Region Nordjylland. AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland disponerer akutlægehelikopteren.

Siddende befordring og Befordringsgodtgørelse varetages af kørselskontoret i Holstebro,

der bevilliger kørsel og kørselsgodtgørelse til borgerne, mens Midttrafik planlægger og

afvikler de enkelte kørsler.

Øvrige Præhospitale ordninger er ordninger, som støtter op om det formelle beredskab, og

som administreres af Præhospitalet.

First responder-ordninger består af ulønnede enheder (ofte lægmands førstehjælpere),

der kan aktiveres med henblik på at yde hjælp før første præhospitale enhed, almindeligvis

en ambulance, kan være fremme hos patienten. Ordningerne etableres i det nordvestlige

hjørne af regionen samt på øerne. Region Midtjylland er blevet tildelt midler af staten til

etableringen, der i første omgang løber i en treårig projektperiode.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 23


7 l Psykiatri og Social

Psykiatri og Social er en driftsorganisation på linje med Region Midtjyllands somatiske hospitaler.

Psykiatri og Social ledes af en driftsledelse med reference til direktionen. Driftsledelsen

består af en direktør, en cheflæge, en chefsygeplejerske og en socialchef.

Psykiatri og Social omfatter:

• Socialområdet, der omfatter både børn/unge og voksne. Socialområdet er organiseret i

ni specialområder.

• Psykiatrien, herunder voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Psykiatrien

består af en række voksenpsykiatriske afdelinger og et børne- og ungdomspsykiatrisk

center samt en friklinik.

Psykiatri og Social har i alt ca. 5.000 årsværk. Heraf er der ca. 150 årsværk ansat i Psykiatri

og Socials administration.

Figur 5: Organisationsdiagram

for Psykiatri og

Social

Ikke-outlinet

stiplet linie

(outlines til Illustrator)

Administrationen

Psykiatri

og Social

Det specialiserede

socialområde

Psykiatrien

2

Bilag 2 viser en oversigt over socialområdets ni specialområder pr. 1. januar 2013

24 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Psykiatrien i Region Midtjylland varetager indlæggelse og ambulant behandling af psykiatriske

patienter i alle aldre. Regionen driver desuden sociale dag- og døgntilbud til borgere

med blandt andet svær psykisk sygdom, fysiske og psykiske handicaps og udviklingsforstyrrelser,

svære sociale problemer eller behov for specialrådgivning.

Socialområdet

Det regionale socialområde består af 32 dag/døgntilbud fordelt med 18 tilbud til voksne og

14 tilbud til børn og unge. Socialområdet varetager efter aftale med kommunerne udvikling

og drift af specialiserede bo- og dagtilbud til børn og unge samt voksne med nedsat

psykisk, fysisk eller social funktionsevne. De sociale tilbud er placeret geografisk spredt i

regionen og står til rådighed for borgere fra hele landet. Der ydes desuden rådgivning og

vejledning til børn og voksne med høre- og talevanskeligheder. Endelig er der de sikrede institutioner

og der ydes flere tilbud efter sundhedslovgivningen samt sikrede institutioner.

Socialområdet er organiseret i ni specialområder, der ledes af en områdeleder som refererer

direkte til psykiatri- og socialledelsen.

Psykiatrien

Det regionale psykiatriske område er organiseret i 13 afdelinger som er opdelt i to specialer,

Voksenpsykiatrien og Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Voksenpsykiatrien

Voksenpsykiatriens respektive afdelinger ledes af en afdelingsledelse bestående af en ledende

overlæge og en ledende oversygeplejerske. Afdelingsledelserne refererer direkte til

psykiatri- og socialledelsen og indgår i den samlede ledelsesgruppe for Psykiatri og Social.

Voksenpsykiatrien er repræsenteret i hele regionen og omfatter Regionspsykiatrien

Silkeborg, Regionspsykiatrien Horsens, Regionspsykiatrien Vest (Herning og Holstebro),

Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Regionspsykiatrien Randers samt de psykiatriske afdelinger

på Århus Universitetshospital, Risskov. Hertil skal nævnes Serviceafdelingen og

Centralkøkkenet.

Voksenpsykiatrien er en del af det sekundære sundhedsvæsen og har ansvaret for udredning

og behandling af mennesker med svær psykisk sygdom. Voksenpsykiatrien har et tæt

og velfungerende samarbejde med praksissektoren, det somatiske sundhedsvæsen og

kommunerne.

Børne- og Ungdomspsykiatrien

Børne- og Ungdomspsykiatrien består af to enheder; Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

og Friklinikken.

Den øverste ledelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varetages af en centerledelse,

bestående af en ledende centeroverlæge og en ledende centeroversygeplejerske.

Centerledelsen refererer til psykiatri- og socialledelsen og indgår i den samlede ledelsesgruppe

for Psykiatri og Social.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 25


Der er én leder af Friklinikken. Lederen refererer til psykiatri- og socialledelsen og indgår i

den samlede ledelsesgruppe for Psykiatri og Social.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har ansvaret for udredning og behandling af børn

og unge under 18 år med psykiatriske problemstillinger, idet behandlingen sker i henholdsvis

Aarhus, Herning og Viborg. Patienter, der på henvisningstidspunktet er under 18 år,

behandles i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center indtil patienterne fylder 21 år. Børne- og

ungdomspsykiatrisk Center har endvidere behandlingsansvaret for patienter med spiseforstyrrelser,

uanset patientens alder..

Friklinikken tilbyder ambulant undersøgelse og behandling for børn og unge i alderen 4 –

17 år, der står på venteliste til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland.

Administrationen

Administrationen ledes af en administrationschef. Herudover refererer Psyk Info Midt og

Museum Overtaci i Risskov til administrationschefen. Administrationschefen refererer til

psykiatri- og socialledelsen.

Administrationen har ansvar for Psykiatri og Socials opgaver vedrørende HR, uddannelse,

information og kommunikation, juridiske forhold, planlægning og udvikling, økonomi og

kvalitetsarbejde. Administrationen løser endvidere koncernopgaver på socialområdet.

26 | Organisationsplan for Region Midtjylland


8. l Velfærdssporets fællesfunktioner

Velfærdssporets fællesfunktioner består af It, Indkøb & Medicoteknik, Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling og Det nationale sekretariat for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Fællesfunktionerne er organisatorisk placeret under Velfærdssporet, men varetager for

fleres vedkommende koncerndækkende drifts- og udviklingsopgaver på tværs af organisationen.

8.1 l It

It er Region Midtjyllands fælles it-afdeling. It ledes af en it-chef med reference til direktionen

og fem kontorchefer, hvoraf en er it-souschef.

It har knap 300 årsværk fordelt primært i regionshusene Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro.

Herudover nogle mindre supportfunktioner på alle hospitalsenhederne. De administrative

og strategiske funktioner er placeret i Regionshuset Viborg. Der er etableret

driftscentre i Aarhus, Horsens og Holstebro.

Figur 6: Organisationsdiagram

for It

It-stab

It

Kunder &

Support

Produkter

Udvikling

It-drift

Organisationsplan for Region Midtjylland | 27


It er regionens leverandør af it-løsninger til alle driftsområder og administrationen. It

varetager opgaverne fra idéerne fødes og behovene konstateres, til løsningerne fungerer

i driften. Det betyder, at it-afdelingen er i planlagt og struktureret kontakt med kunder,

samarbejdspartnere og centrale myndigheder, der kan omsætte denne kontakt til gennemarbejdede

beslutningsoplæg til de styrende organer på området og kan udføre de

trufne beslutninger professionelt. It sekretariatsbetjener styregruppen for Sundheds it.

Formålet med Its organisering er at sikre en kundeorienteret og sammenhængende fælles

it-afdeling for regionen, der er i stand til at forbedre og forny det digitale Region Midtjylland.

It er således i stand til løbende at bruge tilbagemeldinger, primært fra kunderne, til

hele tiden at forbedre egen indsats. Desuden er organiseringens formål at skabe de bedste

muligheder for medarbejdernes faglige og personlige udvikling med opbygning af professionelle

kompetencer på højt fagligt niveau og dermed grundlag for fortsat at tiltrække

højt kvalificerede medarbejdere.

Kunder & Support

Kontoret Kunder & Support varetager kontaktfladen mellem It og resten af Region Midtjylland.

Kontoret omfatter regionens centrale Service Desk i Horsens og Holstebro, som er

alle ansattes daglige indgang til It, hvor der løses problemer og forespørgsler omkring it,

og hvorfra regionens computere kan fjernstyres. Service Desk har mulighed for at videregive

opgaver til området Mobil Support, der har medarbejdere i alle hospitalsenheder mv.

Kunder og Support omfatter desuden et antal kundeansvarlige med reference direkte til

kontorchefen for Kunder & Support. De kundeansvarlige er hver især tilknyttet en bestemt

forretningsenhed i regionen. De har den tætte dialog med kunderne og bærer ønsker og

behov fra forretningen ind i It og omvendt.

Produkter

Produktkontoret varetager den applikationsfaglige support overfor resten af regionen

inden for produktområderne administrative systemer, EPJ, parakliniske systemer og systemudvikling.

Produkter er i samarbejde med beslutningstagere i regionen ansvarlig for

løbende vedligehold, videreudvikling og problemløsning inden for produktområderne.

Udvikling

Udviklingskontoret omfatter to områder. Det ene, Projekter og Metode, varetager it-projektledelse

af større it-projekter fra idé til færdig løsning i drift. Det andet, Arkitektur og

Design, arbejder med at sikre en sammenhængende og standardiseret system- og teknologiarkitektur

for alle regionens it-løsninger.

It-drift

It-drift har driftsansvar for alle produktions-, test- og udviklingsmiljøer i regionen. It-drift

er organiseret med fire områder:

• Driftsplanlægning og overvågning, der primært er en koordinerende funktion i It-drift

med fokus på serviceaftaler og dokumentation samt proaktiv driftsovervågning.

• Applikationer og klienter, der administrerer regionens fælles programmer (software).

28 | Organisationsplan for Region Midtjylland


• Servere og storage, der har ansvaret for servere, serverrum, lagring og backup.

• Netværk, der drifter og forbedrer regionens datanetværk og netværksforbindelser.

It-stab

It-stab er en støttefunktion, der skaber rammer og rum for It samt servicerer Its øvrige kontorer

inden for økonomi, sekretariat, administration, HR-opgaver, it-sikkerhed og kommunikation.

It-stab er organiseret i tre områder: Økonomi, Organisationsudvikling og Ledelsessekretariatet.

It-stab er i øvrigt bindeleddet mellem It og regionens administrative afdelinger.

8.2 l Indkøb & Medicoteknik

Indkøb & Medicoteknik ledes af en afdelingschef med reference til direktionen, og derudover

5 sektionsledere.

Indkøb & Medicoteknik er fysisk placeret i Regionshuset i Aarhus, på Aarhus Universitetshospital

samt på regionshospitalerne Randers og Horsens. Indkøb & Medicoteknik har i alt

ca. 85 årsværk hvoraf 20 årsværk er indtægtsdækkede stillinger samt 25 årsværk, der er

finansieret af hospitalerne i en kvoteordning.

Sektionernes formål er at styre, udvikle og gennemføre afdelingens kernefunktioner.

Service

Service leverer en række ydelser indenfor drift og vedligehold til hospitalerne i Region

Midtjylland, hvor omfanget varierer efter aftale med det enkelte hospital. Herudover

varetager denne sektion ansvarlig fysikerarbejdet i henhold til ”Røntgenbekendtgørelsen”.

Sektionen har ansvaret for fastsættelse af de faglige standarder indenfor det medicotekniske

område blandt andet i forbindelse med DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel).

Figur 7: Organisationsdiagram

for Indkøb &

Medicoteknik

Indkøb &

Medicoteknik

Service

Indkøb &

Udbud

Forskning

& Udvikling

Projekt

Økonomi

& Jura

Organisationsplan for Region Midtjylland | 29


Projekt

Projekt varetager medicoteknisk rådgivning både internt i regionen og i forbindelse med

eksterne samarbejdspartnere. Sektionen forestår anskaffelse og implementering af

udstyr fra de regionale medicotekniske puljer. Sektionen indgår endvidere som bygherrerådgivere

på de nye hospitalsprojekter samt på større byggeprojekter hos de eksisterende

hospitaler.

Indkøb & Udbud

Indkøb & Udbud udbyder og indgår regionsdækkende indkøbsaftaler. Sektionen rådgiver

endvidere om, hvilke områder der bør konkurrenceudsættes samt bistår resten af regionen

med udbuds- og indkøbsteknisk rådgivning. Sektionen udvikler og vedligeholder endvidere

det fælles stamdatakatalog og indgår sammen med Koncernøkonomi i den fortsatte

udvikling af E-handel.

Økonomi & Jura

Økonomi & Jura varetager en række rådgivningsopgaver i forhold til hele regionen. Det

drejer sig blandt andet om udbudsjuridisk rådgivning samt rådgivning til det politiske og

administrative system. Sektionen varetager desuden en række interne tværgående opgaver

indenfor økonomi, administration m.v.

Forskning & Udvikling

Forskning & Udvikling varetager forsknings- og udviklingsprojekter både selvstændigt indenfor

det medicotekniske område og i bredere sammenhænge indenfor klinikken. Sektionen

indgår i projekter sammen med klinikken, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Sektionen indgår endvidere i hospitalslogistiske projekter både på regionsniveau

og i samarbejde med det enkelte hospital/den enkelte afdeling.

Sektionerne understøtter afdelingen som en vidensbaseret virksomhed, hvor sammenhængskraften

mellem sektionerne er en styrke, der vægtes højt. Dette sikres ved, at den

enkelte medarbejder indgår i en sektion, hvor vedkommende har sit primære arbejdsmæssige

fokus samtidig med, at det vil være muligt at varetage en eller flere afgrænsede opgaver

i en anden sektion og/eller være tilknyttet et eller flere tværgående projekter sammen

med kollegaer fra andre sektioner.

Som koncerndækkende skal Indkøb & Medicoteknik være videnscenter indenfor udbudsjura

og –teknik, aftaleindgåelse, logistik samt det medicotekniske fagområde. Grundlaget

herfor er, at Indkøb & Medicoteknik har nogle stærke faglige miljøer med en bredde, der

til enhver tid sikrer en faglig bæredygtighed. Dette sikres ved faglige grupper på tværs af

sektionerne.

30 | Organisationsplan for Region Midtjylland


8.3 l Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling er et center for forskning og udvikling på socialog

sundhedsområdet det ledes af en centerchef med reference til direktionen. Centret har

til huse i Regionshuset Aarhus, MarselisborgCentret og Regionshospitalet Herning.

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har ca. 130 årsværk, hvoraf ca. 2/3 er indtægtsdækkede

stillinger.

Figur 8: Organisationsdiagram

for Folkesundhed

og Kvalitetsudvikling

Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling

Sekretariat

Kvalitetsudvikling

Forskning og

Udvikling

Klinisk

Socialmedicin og

Rehabilitering

Aarhus

Universitet

Ejerforeningen

Marselisborg-

Centret

Metadoncentret

Center for innovation

og Metodeudvikling

Som det fremgår af organisationsdiagrammet, er CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

organiseret i fire kontorer. Herudover har afdelingen et tæt samarbejde med

Marselisborg Centrets Ejerforening samt Center for Innovation og Metodeudvikling på

det sociale område (Metodecentret). Gennem et formaliseret samarbejde mellem Region

Midtjylland og Aarhus Universitet indgår afdelingen et tæt samarbejde med Aarhus Universitet

omkring vores forskningsaktiviteter.

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudviklings opgaver er at understøtte den faglige udvikling

samt den strategiske koordinering af regionens opgaver inden for psykiatri-, social- og

sundhedsområdet set i et befolkningsperspektiv. Centret indgår i et tæt samarbejde med

hospitalerne, almen praksis, universiteterne og kommunerne samt medvirker til at skabe

sammenhæng mellem borgernes behov, det politisk/administrative niveau, praksis og

forskning.

Centrets opgaver defineres som rådgivning, udvikling, evaluering, formidling og forskning

inden for social- og sundhedsområdet. Centret har et overordnet ansvar i forhold til at understøtte

arbejdet med kvalitetsudvikling i regionen. Endvidere har centret en rådgivningsforpligtelse

over for kommunerne og indgår desuden i et formelt samarbejde med Det Sundhedsvi-

Organisationsplan for Region Midtjylland | 31


denskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, på samme måde som universitetshospitalerne,

med henblik på at medvirke til, at regionen opfylder den forskningsforpligtelse, der er beskrevet

i Sundhedsloven. Centret har en bred kontakt- og samarbejdsflade og løser således også

opgaver for kommuner, andre regioner, Danske Regioner, organisationer samt ministerier og

styrelser. Centret varetager desuden en række driftsopgaver.

Centret har et nordisk og internationalt kontaktnetværk, og deltager i netværk, styre- og

projektgrupper samt konferencekomiteer i det nordiske og internationale social- og sundhedsfaglige

miljø.

Det bærende princip for CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudviklings opgaveløsning er, at

praksis, forskning og det politisk/administrative arbejde skal hænge sammen. Kvaliteten

af centrets opgaveløsning er afhængig af, at det lykkes at skabe denne sammenhæng.

Centret er opsøgende og initiativtagende i forhold til opgaveløsning, metodeudvikling og

samarbejde med aktører i og uden for Regionen. Dette arbejde bidrager til at styrke kvaliteten

af opgaveløsningen generelt.

Centret har særlige kompetencer inden for sundhedsfremme, klinisk socialmedicin, medicinsk

teknologivurdering, sundhedstjenesteforskning, rehabilitering, undersøgelses- og

evalueringsmetoder, implementeringsmetoder samt understøttelse af arbejdet med kvalitetsudviklingsmetoder

på social- og sundhedsområdet.

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling varetager en række tværgående opgaver med udgangspunkt

i det regionale sundhedsvæsens erfaringer og kompetencer. Praksisopgaver i tæt

samarbejde med aktører og borgere udgør en væsentlig del af centrets aktiviteter.

Centret har undervisnings- og rådgivningsaktiviteter baseret på praksiserfaring og forskning,

herunder forskningsaktiviteter med seniorforskere og ph.d.-studerende på centrets

kerneområder. Forskningen er primært anvendelsesorienteret.

32 | Organisationsplan for Region Midtjylland


8.4 l Det nationale sekretariat for Regionernes Kliniske

Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Det nationale sekretariat for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

ledes af en faglig leder, der refererer direkte til direktionen. Afdelingen har ca. 12 årsværk

og er geografisk placeret i Regionshuset Aarhus.

Det nationale sekretariat for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er

oprettet som følge af, at regionerne i september 2010 vedtog en fælles programerklæring

for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, Det Nationale Indikatorprojekt og de

multidisciplinære cancer-grupper (DMCG).

Figur 9. Organiationsdiagram

for Det nationale

sekretariat for Regionernes

Kliniske

Kvalitetsudviklingsprogram

(RKKP)

Det nationale sekretariat

for Regionernes Kliniske

Kvalitetsprogram (RKKP)

Klinisk Kvalitetsudvikling

RKKP’s formål er at sikre koordinering, prioritering og ledelse af de aktiviteter, der er en

forudsætning for, at kliniske kvalitetsdatabaser medfører kvalitetsudvikling. Desuden er

stærkere koordinering og prioritering en forudsætning for rationel udnyttelse af begrænsede

økonomiske og menneskelige ressourcer samt skabelse af sammenhæng på tværs af

kliniske kvalitetsdatabaser og de multidisciplinære cancergrupper.

Sekretariatet varetager koordinerende opgaver mellem de tre kompetencecentre (KCØ,

KCN og KCS), de kliniske kvalitetsdatabaser samt de multidisciplinære cancergrupper.

RKKP sikrer udarbejdelse af fælles standarder og retningslinjer, produkt- og metodeudvikling

samt foretager prioriteringsindstillinger af de kliniske kvalitetsdatabaser til styregruppen

vedrørende fordeling af det samlede budget.

Lederen af RKKP er endvidere overordnet leder af Klinisk Kvalitetsudvikling (det tidligere

NIP-sekretariat). som betjener en række af de kliniske kvalitetsdatabaser med sekretariatsbistand,

datamanagement, sundhedsfaglig viden og it-support. Derudover ydes regioner

og hospitalsafdelinger rådgivning og bistand til datahåndtering samt til kvalitetsudviklingsinitiativer

i forhold til databaserne.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 33


9. l Sporet for Regional Udvikling

Regional Udvikling ledes af en udviklingsdirektør, en vicedirektør og fire afdelingschefer

med reference til direktionen.

Regional Udvikling arbejder i faglige teams og i tværgående projektgrupper, hvor opgaver

koordineres og udføres på tværs i Regional Udvikling.

Regional Udviklings antal årsværk er på 110. Heraf har Miljø 42 årsværk fordelt med 19 i

hver af regionshusene i Holstebro og Horsens og 4 i regionshuset i Viborg.

I regionshuset i Viborg er der 68 ansatte. Dertil kommer 12-14 eksternt finansierede stillinger.

Stillinger der primært er finansieret af EU.

Internationalt

kontor

EU-rådgivning

Regional Udvikling

Figur 10: Organisationsdiagram

for Regional

Udvikling

Ledelsessekretariatet

Kommunikation

Faglige teams

Regional Udviklings hovedopgaver er:

• Udarbejdelse af Den Regionale Udviklingsplan, som er grundlag for regionsrådets strategi

for den regionale udvikling og for regionsrådets politik inden for uddannelses- og

kulturområdet, samt klima og energi m.m. og for varetagelse af opgaver inden for den

kollektive trafik og regionens myndighedsopgaver inden for miljøområdet

• Udarbejdelse af Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan samt overvåge

erhvervsvilkårene

• Udarbejdelse af den regionale råstofplan og den regionale jordforureningsplan

34 | Organisationsplan for Region Midtjylland


• Udarbejdelse af den regionale kollektive trafikplan

• Udarbejdelse af Agenda 21 handlingsplan

• Sekretariatsbetjening af regionsråd, herunder udvalg, den administrative styregruppe

vedrørende Den Regionale Udviklingsplan, Vækstforum, Vækstforums administrative

styregruppe. Derudover betjenes politikere valgt til blandt andet Nordsø- og Østersøkommissionen

samt CPMR

Regionsrådet har en række udviklingsmidler til aktiviteter, der skal udføres af selvstændige

juridiske enheder. Hovedopgaven i Regional Udvikling er derfor at udvikle strategier,

programmer og initiativer inden for de områder, lovgivningen fastlægger.

Regional Udviklings medarbejdere er i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere om

udvikling og gennemførelse af initiativer. Regional Udvikling indgår partnerskabsaftaler

med blandt andet ministerier og styrelser om at skabe sammenhæng mellem regionale og

statslige initiativer, bidrager med facilitering af projekter og netværk m.m. Alle initiativer

som skal medvirke til at skabe vækst og velstand i hele regionen.

Regional Udvikling sekretariatsbetjener ud over regionsrådet og Vækstforum forskellige

rådgivende råd, bestiller den regionale kollektive trafik, udarbejder strategier inden for

jordforurening og udarbejder den regionale udviklingsplan, som er en strategi og vision for

den ønskede udvikling i regionen inden for de af lovgivningen fastsatte områder.

Regional Udvikling arbejder internationalt, og Region Midtjylland medfinansierer sammen

med kommunerne et regionalt kontor i Bruxelles og har samarbejdsrelationer med

Ungarn, Sct. Petersborg regionen og Kina, nærmere bestemt Shanghai m.fl. Derudover

deltager regionen i tværnationale samarbejder finansieret af EU.

Organiseringen i Regional Udvikling

Regional Udvikling er organiseret i teams. De enkelte teams refererer til den relevante

leder i ledelsesgruppen, og ledes i det daglige af enten en kontorchef, vicekontorchef eller

en chef/specialkonsulent

Organisatorisk kan teamstrukturen opdeles i nogle tværgående stabsteams og en række

faglige teams.

Stabsteams

Stabsteamene er tværgående teams, der refererer til udviklingsdirektøren. Der er tre

stabsteam.

Internationalt kontor og EU rådgivningen

Teamets opgaver er udmøntningen af regionsrådets internationale strategi og handlingsplan.

Kontoret rådgiver om EU-spørgsmål og ansøgningsteknik, især med fokus på strukturfondene

og Intereg-programmerne.

Kommunikation

Regional Udvikling har egen journalist, som udarbejder pressemeddelelser, har ansvaret

for Regional Udviklings blad Dialog, samt for web.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 35


Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet består af tre teams, som har opgaver i forhold til sekretariatsbetjeningen

af regionsråd og udvalg samt af Vækstforum. Derudover har de enkelte teams

ansvaret for udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategien, den regionale udviklingsplan,

herunder sikre at de bygger på et solidt analysegrundlag. Endelig er Regional Udviklings økonomifunktion,

herunder styring af EU-midler og projekter placeret i ledelsessekretariatet.

Faglige teams

De faglige teams danner rygraden i de opgaver Regional Udvikling har. De faglige teams

udgør i alt 11 teams, som alle arbejder med indsatsområderne beskrevet i den regionale

erhvervsudviklingsstrategi og i den regionale udviklingsplan. Syv teams er primært rettet

mod indsatsområder i den regionale erhvervsudviklingsstrategi, et mod ungdomsuddannelsesområdet,

et vedrører kollektiv trafik og infrastruktur og et mod kultur og kreativitet.

Derudover er miljøområdet, det eneste område der har kontorer i Viborg, Horsens og

Holstebro.

Erhvervsudviklingsteams

De faglige teams refererer til en afdelingschef. De enkelte teams ledes fagligt af en special-

eller chefkonsulent uden personaleansvar.

Generelt arbejder alle erhvervsudviklingsteams med udvikling af og opfølgning på en lang

række projekter, som har fokus på de regionale rammebetingelser, der skal bidrage til at

sikre optimale vækstbetingelser for regionens virksomheder.

Alle teams opgaver er forankret i den Regionale erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

og dele af den Regionale udviklingsplan og omhandler: Energi og miljø (cleantechteamet),

Fødevarer (fødevareteamet) Velfærdsinnovation (innovationsteamet) Turisme

(turismeteamet), innovation og forretningsudvikling (innovations-, virksomhedsudviklingsteamet

m.fl) Digitalisering (innovationsteamet) iværksætteri (iværksætteriteamet)

og uddannelse og kompetenceudvikling (kompetenceudviklingsteamet)

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet refererer til udviklingsdirektøren og ledes dagligt af en vicekontorchef.

Teamet arbejder med analyser på ungdomsuddannelsesområdet, administrerer

uddannelsespuljen og er sekretariat for fordelingsudvalg til STX og HF.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Teamet referer til en afdelingschef. Teamet står for bestillerfunktionen for den regionale

kollektive trafik samt deltager i det regionale og nationale arbejde i forhold til udviklingen

af infrastrukturen, herunder blandt andet Kattegatforbindelsen.

36 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Kultur og kreativitet

Teamet refererer til en afdelingschef. Kultur og kreativitet arbejder dels i forhold til regionsrådets

kulturpuljer dels i forhold til erhvervsudviklingsstrategien med fokus på kreative

erhverv samt kulturby 2017.

Miljøområdet

Miljøområdet ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Området er de eneste

i Regional Udvikling, som ud over et mindre kontor i Viborg har medarbejdere i henholdsvis

Horsens og Holstebro.

Miljøområdets hovedopgave er at forhindre, at menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner

trues af jordforurening samt at sikre rent drikkevand. Regionsrådet prioriterer

og godkender i den forbindelse jordforureningsstrategien og planen for regionens råstofudvindingsområder.

Miljøområdet opsporer og kortlægger grunde, hvor der har været aktiviteter, som kan have

forurenet jorden. Der udarbejdes skitseprojekter til afværgning af forureningerne, og der

ryddes op ved at fjerne eller rense jorden.

Området samarbejder sammen med blandt andet Aarhus Universitet, Ceminova og andre

virksomheder om at udvikle metoder til oprensning af Høfde 42. På råstofområdet kortlæggersindvindingsområder,

hvor der er råstoffer af særlig kvalitet.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 37


10. l Stabe

Udover de to hovedspor består organisationen også af en række stabe, der som helhed

skal understøtte hele organisationen med en række strategiske og administrative funktioner,

oftest på tværs af organisationen.

10.1 l Regionssekretariatet

Regionssekretariatet ledes af en sekretariatschef med reference til direktionen og er

organiseret i tre kontorer.

Regionssekretariatet er primært placeret i Regionshuset Viborg, men da Regionssekretariatet

er overordnet ansvarlig for driften af regionshusene i Viborg, Aarhus, Horsens og

Holstebro samt servicefunktionerne i regionshusene, er et mindre antal medarbejdere

placeret i regionens øvrige regionshuse.

Det samlede antal årsværk er på ca. 75.

Figur 11: Organisationsdiagram

for Regionssekretariatet

38 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Regionssekretariatet fungerer som et strategisk og koordinerende bindeled på tværs af

organisationen og har stor berøring og samarbejde med regionsrådet og hele koncernen,

særligt direktionen, den øvrige administration i regionshusene og administrationerne på

hospitalerne.

Råds- og Direktionssekretariatet

Råds- og Direktionssekretariatet sekretariatsbetjener det politiske system i Region Midtjylland,

det vil sige regionsrådet, forretningsudvalget, rådgivende og midlertidige udvalg,

Kontaktudvalget, møder med regionale folketingspolitikere m.m. Sekretariatsbetjeningen

omfatter blandt andet planlægning og afholdelse af møder i de politiske fora, planlægning

og afholdelse af temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet, taleskrivning, opdatering

af politikerintranet og hvervsoversigt, udbetaling af partistøtte og andre praktiske

opgaver i forbindelse med at understøtte regionsrådet. Råds- og Direktionssekretariatet

varetager også den overordnede koordinering af mødekalender for politiske og administrative

møder.

Råds- og Direktionssekretariatet har endvidere en mere overordnet rolle med at varetage

regionsrådets og regionsrådspolitikernes interesser internt i administrationen ved at

sikre, at det politiske aspekt indtænkes i alle relevante processer og beslutninger.

Råds- og Direktionssekretariatet løser endvidere opgaver for direktionen og koncernen

og fungerer som Regionssekretariatets interne sekretariat. Råds- og Direktionssekretariatet

varetager sekretariatsfunktionen for regionsrådsformanden, de to næstformænd

for regionsrådet og direktionen samt generelle sekretariatsfunktioner for koncernen, fx

sekretariatsfunktion for en række forskellige koncerndækkende og strategiske mødefora

som koncernledelsesmøder, Strategisk Sundhedsledelsesforum, Administrativt Sundhedsledelsesforum,

Administrativt Ledelsesforum, Sundhedsbrugerrådet og alle direktionens

dialogmøder. Herudover løses koncerndækkende opgaver som fx opdatering af organisationsplan

og gennemførelse af regionsrådsvalg. Endelig løses en række interne opgaver

for Regionssekretariatet, herunder intern økonomifunktion, interne personalemæssige

forhold og generelle sekretariatsopgaver.

Råds- og Direktionssekretariatet varetager også en række opgaver og funktioner med tilknytning

til Psykiatri og Social, herunder henvendelser og klagesager til direktionen eller regionsrådsmedlemmer

på psykiatri- og socialområdet samt sekretariatsbetjeningen af to kontaktfora.

Juridisk kontor

Regionssekretariatets juridiske kontor består af tre enheder: Juridisk Enhed, Forsikringsenheden

og De Videnskabsetiske Komiteer. Juridisk Enhed er ansvarlig for juridisk rådgivning

og sagsbehandling for hele koncernen. Det drejer sig om en lang række forskellige

retslige sagsområder, f.eks. lejeret, forskellige typer af aftaler herunder køb og salg af fast

ejendom, spørgsmål inden for sundhedslovgivningen, bistand i forbindelse med udbud,

aktindsigt, regionsloven og myndighedsfuldmagt. Derudover varetager enheden opgaver

vedrørende borgerhenvendelser som f.eks. serviceklager på sundhedsområdet. Forsikringsenheden

varetager alle koncerndækkende opgaver vedrørende forsikringer, herunder

patientforsikringsskader, ansvarsskader og arbejdsskader. Enheden for de videnskabsetiske

komiteer sekretariatsbetjener de to videnskabsetiske komiteer i Region Midtjylland.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 39


Digital Forvaltning & Intern Service

Digital Forvaltning

Digital Forvaltning har til formål at fremme digitaliseringen i Region Midtjylland og varetager

desuden regionens journal- og arkivfunktion. Digital Forvaltning varetager systemejerskaberne

for regionens administrative it-systemer og telefoni, herunder det elektroniske sags- og

dokumenthåndteringssystem (ESDH). Digital Forvaltning betjener Informationssikkerhedsudvalget,

direktionen og andre ledelsesfora i forhold til spørgsmål vedrørende organisatoriske

aspekter af it for det administrative område og betjener sammen med It Styregruppen for it.

Region Midtjyllands ESDH-system er ejet af en brugerklub, og Digital Forvaltning bidrager i høj

grad til det arbejde, der foregår i brugerklubben – såvel i forhold til systemudvikling som udvikling

af brugerklubbens samarbejde. Digital Forvaltning varetager desuden sekretariatsbetjening

af brugerklubben. Digital Forvaltning er desuden ansvarlig for at sikre, at der arbejdes

systematisk med informationssikkerhedspolitik i hele regionen inden for en fælles ramme.

Intern Service

Intern Service er ansvarlig for, at de fysiske rammer i regionshusene fungerer optimalt.

Det betyder blandt andet, at Intern Service sørger for driften af regionshusene, herunder

også sikring og adgangsforhold, og har ansvaret for den daglige rengøring, kantinefunktion,

bemanding af receptionerne, postfordeling m.v. Regionshusenes servicepersonale er

derfor også tilknyttet Regionssekretariatet. Derudover varetager Intern Service administrationen

af den fælles feriefond for Region Midtjylland, der udlejer ca. 50 ferieboliger i

Danmark og enkelte i udlandet til ansatte i Region Midtjylland, ligesom kontoret sekretariatsbetjener

feriefondens bestyrelse.

10.2 l Koncernøkonomi

Koncernøkonomi ledes af en økonomidirektør i samarbejde med en souschef. Afdelingen

er organiseret med 4 kontorer: Budget og Finans, Aktivitet og Økonomi, Regnskab samt

Byg geri og Ejendomme. Koncernøkonomi er placeret i Regionshuset i Viborg.

De 4 kontorer ledes alle af en kontorchef, der refererer til økonomidirektøren/souschefen

for Koncernøkonomi. Det samlede antal årsværk er på ca. 65.

Figur 12: Organisationsdiagram

for Koncernøkonomi

40 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt

andet budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og revision. Derudover

står Koncernøkonomi for opgaver med indkøbspolitikker og e-handel og yder herudover

konsulentbistand på det økonomiske område til den øvrige organisation. Regionens centrale

og strategiske byggefaglighed samt kompetencer indenfor energi og miljø er organisatorisk

placeret i koncernøkonomi.

Der er decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder og på hospitalerne og

institutionerne. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger,

der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt netværkssamarbejde med den

centrale økonomiafdeling.

Forskellige centrale administrative afdelinger arbejder med planlægning, kvalitet, analyser

og dataanvendelse. Der skal sikres et effektivt samarbejde, hvor en grundlæggende sund

økonomi tilrettelægges i samspil med effektiv planlægning, høj kvalitet og et oplyst datagrundlag

og analyser.

Budget og Finans

Budget og Finans har ansvaret for den overordnede planlægning og koordinering af regionens

budgetlægning, herunder udarbejdelse af budgetvejledning, vurdering af økonomiaftaler

mv. Herudover står kontoret for den overordnede planlægning og koordinering af regionens

årsrapport og regnskabsbemærkninger. Endvidere varetager kontoret regionens

finansopgaver, som vedrører den finansielle politik, formuepleje, gældspleje, låneoptag,

deponering og likviditetsstyring samt principper for anvendelse af leasingaftaler.

Kontoret har ansvar for økonomi og aktivitet på driftsområderne psykiatri, social, regional

udvikling samt administration (Fælles formål og administration, sundhedsadministration

samt servicefunktioner). Kontoret udarbejder økonomiske vurderinger samt bidrag

i forbindelse med budgetlægningen, de løbende økonomi- og kvartalsopfølgninger samt

årsregnskab inden for eget ansvarsområde.

Kontoret har ligeledes ansvaret for bevillingsstyringen og udarbejder policyoplæg og

økonomiske konsekvenser af tiltag vedrørende socialområdet, regional udvikling og det

administrative område.

Herudover varetager kontoret Koncernøkonomis sekretariats, personale og kommunikationsopgaver.

Aktivitet og Økonomi

Aktivitet og Økonomi har ansvaret for, at der udarbejdes modeller for økonomi- og aktivitetsstyringen

på det somatiske område og Nære Sundhedstilbud. Herudover har kontoret

ansvar for udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og koncernledelse, som understøtter

en hensigtsmæssig incitamentsstruktur, der fremmer kvalitet og god økonomi

samt regionsrådets målsætninger på sundhedsområdet.

Kontoret har ansvar for de somatiske hospitaler, fællesudgifter og indtægter på det

somatiske område samt Nære Sundhedstilbud. Kontoret udarbejder de økonomiske og

Organisationsplan for Region Midtjylland | 41


aktivitetsmæssige vurderinger samt bidrag i forbindelse med budgetlægning, de løbende

økonomi- og kvartalsopfølgninger samt årsregnskab indenfor eget ansvarsområde.

Kontoret bidrager med økonomiske analyser og analyser af produktivitet. Endvidere

varetager kontoret landsdækkende opgaver i forhold til den mellemregionale afregning.

I forhold til DRG-systemet forestår kontoret en række tekniske opgaver omkring takstberegning,

omkostningsdatabase mv. Kontoret er dataansvarlig for DRG-data i InfoRM.

I forhold til kommunerne har kontoret ansvaret for den tætte dialog om de aktiviteter på

sundhedsområdet, som kommunerne medfinansierer.

Endvidere understøtter kontoret direktionen i udarbejdelse af policyoplæg og økonomiske

konsekvenser af tiltag på sundhedsområdet.

Regnskab

Regnskab har ansvaret for drift og udvikling af regionens regnskabsfunktion, herunder

blandt andet årsregnskab, omkostningsprincipper, kasse og regnskabsregulativ, intern

kontrol og samarbejde med ekstern revision samt daglige bankforretninger og overvågning

af likvide konti. Kontoret har ligeledes ansvaret for regionens betalingsforhold. Der

foretages systematisk opfølgning vedrørende regionens debitorer og kreditorer.

Kontoret rådgiver og vejleder driftsorganisationen i regnskabstekniske spørgsmål, medvirker

ved generelle ændringer i reglerne for regnskabsføring og har ansvaret for, at relevante

ændringer i statens budget- og regnskabssystem for regioner bliver implementeret.

Endvidere varetager kontoret regionens kontakt til SKAT vedrørende registreringsforhold,

momsforhold m.v.

Der udarbejdes bidrag til økonomirapporteringen.

Endelig har kontoret ansvaret for ØS Indsigt, herunder udvikling, undervisning, tildeling af

brugerautorisationer samt udarbejdelse af kontoplaner.

Byggeri og Ejendomme

Byggeri og Ejendomme varetager strategiske opgaver omkring udarbejdelsen af byggeregulativ

og principper for forvaltning af ejendomsporteføljen. Kontoret udvikler og vedligeholder bygningsdatabase

for regionens samlede bygningsmasse og medvirker ved køb og salg af bygninger.

Kontoret skal identificere nye byggeopgaver og bidrage til projekternes økonomiske, politiske,

administrative og tekniske tilrettelæggelse samt medvirke til at beskrive rammerne

for og udførelsen af vedligeholdelsen af bygningsmassen. Der etableres et aktivt samarbejde

med den berørte driftsorganisation.

Endvidere bidrager kontoret med udarbejdelse af økonomiske anlægsindstillinger og

varetager bygherrefunktionen på psykiatri- og socialområdet, herunder aflæggelse af

anlægsregnskaber. Endelig skal bygningskontoret administrere energi- og miljøpuljen, og

kontoret indgår i samarbejdet omkring Agenda 21.

42 | Organisationsplan for Region Midtjylland


10.3 l Koncern HR

Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til

direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed

i Regionshuset i Viborg samt specialiserede faglige enheder i regionshusene i Viborg,

Horsens, Holstebro og Aarhus.

Det samlede antal årsværk er på ca. 85. Hertil kommer en række indtægtsdækkede stillinger.

Det er en hovedopgave for Koncern HR at arbejde for, at Region Midtjyllands arbejdspladser

er attraktive, effektive og innovative. Dette indbefatter blandt andet at understøtte et

sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø, ordnede, sammenhængende og motiverende

løn- og personaleforhold, gode uddannelsestilbud og uddannelsesplanlægning, målrettet

og innovativ ledelses- og organisationsudvikling og et velfungerende samarbejds-/

arbejdsmiljøsystem.

Koncern HR løser en række driftsopgaver på løn- og personaleområdet for de dele af organisationen,

som ikke har en selvstændig løn- og personalefunktion samt driftsopgaver

vedrørende arbejdsmiljø, innovation, udvikling af organisation, ledelse og arbejdsprocesser

samt grund-, efter- og videreuddannelse for hele organisationen, inkl. sekretariatsansvar

for videreuddannelsesregion Nord vedrørende den lægelige videreuddannelse.

Koncern HR varetager desuden en række strategiske og koordinerende opgaver vedrørende

HR-området. Dette omfatter blandt andet betjeningen af det politiske system,

direktionen, MED-/arbejdsmiljøsystemet, tværgående samarbejdsfora samt tværgående

planlægnings- og udviklingsopgaver, inkl. opgaver omkring rekruttering og fastholdelse.

Koncern HR er samtidig bindeled mellem regionens politiske og administrative ledelse og

de lokale ledelsessystemer.

Organiseringen af Koncern HR tager overordnet udgangspunkt i, at de strategisk koordinerende

opgaver løses med basis i Regionshuset i Viborg. Der løses dog også konkrete

strategiske og udviklingsmæssige opgaver af personalet i de øvrige enheder, ligesom alle

enheder yder strategisk rådgivning inden for eget kompetencefelt i forhold til regionens

arbejdspladser, direktion, politikere, Danske Regioner samt ministerier og sundhedsstyrelsen

m.v.

Figur 13: Organisationsdiagram

for Koncern HR

Koncern HR

Koncern HR

stab

Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø

Løn og Personale

Center for

Kompetenceudvikling

Sundhedsuddannelser

Midtlab

Organisation,

Ledelse og

Procesoptimering

Fysisk

Arbejdsmiljø

Løn og Personale

Holstebro

Organisationsplan for Region Midtjylland | 43


Løn- og personaleområdet ledes af en afdelingschef. Driftsenheden ledes af en kontorchef,

som refererer til afdelingschefen for Løn og Personale.

Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljøområdet ledes ligeledes af en afdelingschef. De tre

faglige områders i alt 5 kontorer ledes af kontorchefer, som refererer til afdelingschefen

for Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø.

De enkelte enheder i Koncern HR præsenteres kort nedenfor.

Koncern HR Stab

Koncern HR Stab er en stabsfunktion i Regionshuset i Viborg, der primært varetager strategiske

og koordinerende opgaver vedrørende blandt andet:

• Lønpolitik og oplæg vedrørende aflønning af forskellige faggrupper, herunder koordinering

af lønniveauer på tværs i organisationen

• Udarbejdelse af overordnede personalepolitikker og tovholderfunktioner for personalepolitiske

tiltag og tværregionale projekter, inkl. tiltag vedrørende Socialt Kapitel, personalegoder,

rekruttering, ligestilling og mangfoldighed

• Implementering af nye overenskomster og ny lovgivning mv. samt bistand med regelfortolkning

• Juridisk vurdering og sagsbehandling af komplicerede personalesager samt varetagelse

af forhandlinger i tvistløsningssystemet mv.

• Driften af løn og personaleadministrationssystemer og andre tværgående HR-systemer i

regionen, inkl. systemejerskabsopgaver og regionale udviklingstiltag i forhold til at fremme

en effektiv it-understøttelse af HR-processer i hele Region Midtjyllands organisation

• Udvikling, analyse og udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation samt bidrage til

at relevant ledelsesinformation er tilgængelig på alle niveauer i organisationen

• Rådgivning og sekretariatsbetjening af regionsrådet, direktionen, regionale HR-fora og

det øverste niveau af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen m.fl. – inkl. udarbejdelse

af analyser og strategi-/beslutningsoplæg mv

Løn og Personale

Driftsenheden Løn og Personale løser driftsopgaverne på løn- og personaleområdet for

alle afdelinger i Regionshusene samt Regional Udvikling og Psykiatri og Socials administration,

herunder administration af fraværssystemet og kontrol af multimediebeskatning.

Herudover løses en række opgaver for hele koncernen Region Midtjylland omkring

administration af sosuassistentelever og feriehenlæggelser samt udbetaling af tjenestemandspension

og arbejdsskader og indhentning af statsrefusion.

Uddannelse

Uddannelsesområdet er samlet under ét fagområde for at bidrage til, at Region Midtjylland

kan styrke den strategisk bevidste og aktive rolle omkring de store uddannelsesopgaver,

som regionen varetager i forhold til alle de, der får deres kliniske uddannelse på

regionens arbejdspladser.

Ligeledes skal det sikres, at der er sammenhængende grund- efter- og videreuddannelsessystemer

og –tilbud for alle faggrupper.

44 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Organiseringen skal i øvrigt bidrage til at sikre, at administrationen i samarbejde med

driftsenhederne kan varetage regionens samlede uddannelsesmæssige interesser og herunder

tydeliggøre arbejdsgiverperspektiver i relation til de relevante uddannelser.

Endelig skal organiseringen understøtte, at administrationen opleves som en service og

hjælp til hospitalerne m.v. indenfor det samlede uddannelsesområde, således at der er én

indgang til administrationen i uddannelsesmæssige spørgsmål.

Fagområdet er organiseret i 2 kontorer, Sundhedsuddannelser og Center for Kompetenceudvikling,

der hver især ledes af en kontorchef.

Sundhedsuddannelser

Kontoret har ansvar for kapacitets- og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse,

planlægning af speciallægeuddannelse i Region Midtjylland og Region Nordjylland,

administration vedrørende ansættelser af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb

og opfølgning på evaluering af videreuddannelsen på regionens hospitaler og

i praksis.

Sundhedsuddannelser har derudover til opgave at varetage regionens arbejdsgiverfunktion

i forbindelse med en koordineret planlægning og overordnet tilrettelæggelse af alle

grunduddannelser på sundheds- og socialområdet, hvor regionen er aftager af de uddannede.

Ledelsen af kontoret sker i et samarbejde mellem kontorchefen og en vicekontorchef.

Kontorchefen har det primære faglige ansvar vedrørende de lægelige uddannelser og

vicekontorchefen har det primære faglige ansvar for opgaver vedrørende grunduddannelser

inden for erhvervsuddannelserne og inden for professionsbacheloruddannelserne på

social- og sundhedsområdet.

Kontorchefen er sekretariatschef for videreuddannelsesregion nord vedrørende den lægelige

videreuddannelse.

Sundhedsuddannelser er geografisk placeret i Regionshuset i Viborg.

Center for Kompetenceudvikling

Center for Kompetenceudvikling planlægger, udvikler og udbyder koncernunderstøttende

kursus- og uddannelsesaktiviteter, hvor medarbejderne gennem uddannelsesforløb opnår

funktionsrettede og praksisnære kompetencer til at varetage de opgaver, de er ansat til

i Region Midtjylland. Blandt andet udbud af videreuddannelser fra Sundhedsstyrelsen,

specialuddannelserne for sygeplejersker, de generelle kurser ved den lægelige videreuddannelse

samt specialpsykologuddannelse for autoriserede psykologer.

Kontoret skal bidrage til et koordineret og sammenhængende uddannelsessystem i Region

Midtjylland og sikre, at etablerede uddannelsesforløb, der går på tværs af organisation

og faglighed, udbydes til alle relevante medarbejdere i Region Midtjylland.

Center for Kompetenceudvikling er geografisk placeret i Regionshusene i Aarhus og Holstebro

samt på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 45


Udvikling

Udviklingsområdet er samlet under ét fagområde, hvis hovedopgave er at understøtte den

samlede koncern og regionens driftsenheder med innovation, organisationsudvikling, ledelsesudvikling

og optimering af arbejdsgange (arbejdsprocesser). Samtidig er der fokus på at

understøtte trivsel og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser.

Det er en afgørende opgave at understøtte ledelser og medarbejdere på alle niveauer i at

skabe konkret effekt af indsatsen. Opgavevaretagelsen sker i tæt samspil med praksis og med

metoder, som er videnbaserede, nyskabende og helhedsorienterede. Udvikling skal med sin

indsats og måde at arbejde på styrke den adræthed, som regionen bestræber sig på at udvise.

Grundlæggende løses opgaverne ved at levere både koncernbærende og arbejdspladsunderstøttende

konsulent- og stabsydelser.

Udvikling består af 2 kontorer, der hver ledes af en kontorchef.

Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Organisation, Ledelse og Procesoptimerings (OLP) hovedopgave er at understøtte den

samlede koncern og regionens driftsenheder med organisationsudvikling, ledelsesudvikling

og optimering af arbejdsgange (arbejdsprocesser). Endvidere skal afdelingen understøtte

trivsel og udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser.

Organisation, Ledelse og Procesoptimering er geografisk placeret i Regionshusene i

Aarhus og Holstebro.

MidtLab

MidtLabs hovedopgave er at understøtte Region Midtjyllands omstilling til fremtiden som

sundhedsregion ved at katalysere innovative aktiviteter og bidrage til at styrke innovationskraften

i regionen som helhed og i de enkelte driftsenheder. Enhedens fokus er regionens

egne aktiviteter, herunder dens samspil med samarbejdspartnere i primærsektoren og andre

regioner. Opgaverne løses i tæt samspil med andre regionale enheder, der medvirker til innovation.

Midtlab er geografisk placeret i Regionshuset i Aarhus.

Fysisk Arbejdsmiljø

Fysisk Arbejdsmiljø er regionens interne arbejdsmiljøafdeling indenfor det fysiske område.

Kontoret er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver og har til opgave at bidrage til et sikkert,

sundt, lovmedholdeligt og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte i Region Midtjylland.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Kontoret

har ansvar for arbejdsmiljøorganisationen i Region Midtjylland.

Fysisk Arbejdsmiljø er bindeled mellem regionens aktører på arbejdsmiljøområdet og

betjener og rådgiver den politiske og administrative ledelse og de lokale arbejdsmiljøkoordinatorer

og arbejdsmiljøgrupper.

Fysisk Arbejdsmiljø er geografisk placeret i Regionshusene i Horsens og Holstebro.

46 | Organisationsplan for Region Midtjylland


10.4 l Koncern Kommunikation

Koncern Kommunikation ledes af en kommunikationschef med reference til direktionen.

Vicekontorchefen fungerer som souschef i afdelingen og har samtidig det daglige personaleansvar

i Grafisk Service.

Afdelingen er geografisk placeret i Regionshuset i Viborg. Afdelingens årsværk udgør ca. 20.

Koncern Kommunikation varetager en række strategiske opgaver vedrørende kommunikationsområdet

for regionsrådet og direktionen både vedrørende ekstern og intern

kommunikation. Koncern Kommunikation skal medvirke til at sikre regionens omdømme

og troværdighed udadtil baseret på den daglige udførelse af regionens opgaver. Indadtil

Figur 14: Organisationsdiagram

for Koncern

Kommunikation

Koncern

Kommunikation

Rådgivning og

Medier

Grafisk

Service

er det vigtigt at skabe helhed og sammenhæng i regionens organisation med knap 28.000

medarbejdere og et stort antal driftsenheder med meget forskellige opgaver.

I relation til ekstern kommunikation er det formålet, at offentligheden skal være velorienteret

om de beslutninger, som regionsrådet eller direktionen træffer samt om servicemål

og strategier, kvalitetsstandarder og evalueringsresultater mv. Koncern Kommunikation

bidrager her til at skabe debat i offentligheden om regionens aktiviteter.

Afdelingens opgaver omfatter eksempelvis implementering af en kommunikationspolitik,

mediemonitorering, kommunikationsrådgivning, tilrettelæggelse og formidling af debatoplæg,

pressekontakt, events og kampagner samt udarbejdelse af et magasin til borgere

og medarbejdere mv.

Afdelingens opgaver omfatter endvidere designlinje samt regionens hjemmeside. Vedrørende

annoncering har Koncern Kommunikation ansvaret for at indgå koncerndækkende

storkundeaftaler med trykte og elektroniske medier og udarbejde en årlig medieplan for

de centralt betalte informa-tions- og stillingsannoncer.

Når det gælder intern kommunikation, har Koncern Kommunikation også ansvaret for at

vedligeholde og udvikle et koncerndækkende intranet, herunder indholdsmæssig redigering,

opdatering og kvalitetssikring. Udarbejdelse af et elektronisk nyhedsbrev er også en

af afdelingens opgaver

Organisationsplan for Region Midtjylland | 47


Koncern Kommunikation har en vigtig opgave i at understøtte en organisationskultur, hvor

kommunikation tænkes med fra starten. Det sker blandt andet i et netværkssamarbejde

med kommunikationsafdelinger/–funktioner på hospitalerne, i Psykiatri og Social og på

området for Regional Udvikling. Målet er at dele viden og løsninger på tværs af organisation

og geografi, så størst mulig kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen sikres.

Grafisk Service

Enheden Grafisk Service omfatter et print- og kopicenter, prepress-funktion mv. Grafisk

Service sikrer herudover fordelagtige priser via storindkøb af papir og tryksager, ligesom

enheden tilbyder hospitalerne en løsning til effektiv produktion af patientvejledninger.

48 | Organisationsplan for Region Midtjylland


10.5 l Nære Sundhedstilbud

Nære Sundhedstilbud ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen

består af 4 kontorer geografisk placeret i Regionshuset i Viborg.

Afdelingens samlede årsværk udgør ca. 70 samt 18-20 konsulenter.

Figur 15: Organisationsdiagram

for Nære Sundhedstilbud

Nære

Sundhedstilbud

Kvalitet og

Lægemidler

Strategi og

Planlægning

Økonomi og

Analyse

Praksisadministration

Nære Sundhedstilbud har ansvaret for regionens strategi og samlede indsats for udvikling

og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afdelingen varetager planlægnings- og udviklingsopgaver

indenfor det nære sundhedsvæsen, herunder at understøtte udviklingen af

det nære sundhedsvæsen og integrere og skabe sammenhæng mellem sundhedsydelser

fra hospitaler, kommuner og praksissektoren. Afdelingen beskæftiger sig med den strategiske

planlægning, kvalitetsudvikling og udmøntning, samt afregning og drift af praksissektorens

sundhedsydelser (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter

og ridefysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tandlæger, apotekere og fodterapeuter).

Derudover arbejder afdelingen med indgåelse, udvikling og opfølgning af sundhedsaftaler

mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Afdelingen har desuden en væsentlig

opgave i at styrke den sammenhængende indsats over for kroniske patienter blandt andet

gennem udvikling af forløbsprogrammer samt styrkelse af patienternes egenomsorg.

Kvalitet og Lægemidler

Kvalitet og Lægemidler løser opgaver omkring kvalitetsudvikling inden for praksisområdet

herunder udvikling og implementering af planer og indsatsområder samt sekretariatsbetjening

af udvalg på kvalitetsområdet. Kontoret administrerer endvidere lægemiddelområdet

(både det primære og sekundære), herunder sekretariatsbetjening af den regionale

lægemiddelkomité. Kontoret udarbejder oplæg til strategi og handleplaner for sikring af

rationel farmakoterapi (sikring af rationel og optimal brug af lægemidler) og arbejder desuden

med indførelse af klinisk farmaci/medicingennemgange i praksissektoren.

Strategi og Planlægning

Strategi og Planlægning er ansvarlig for udarbejdelse, opfølgning og forhandling af sundhedsaftaler

med kommunerne. Kontoret har ansvaret for den strategiske planlægning på

Organisationsplan for Region Midtjylland | 49


praksisområdet herunder sekretariatsbetjeningen af samarbejdsudvalgene, Sundhedskoordinationsudvalget

samt udvikling og udmøntning af planer og indsatser på området.

Kontoret har desuden til opgave at udvikle og vedligeholde planer og strategier på kronikerområdet

herunder forløbsprogrammerne.

Økonomi og Analyse

Økonomi og Analyse har ansvaret for afdelingens økonomi- og analyseopgaver. Opgaverne

omfatter budget- og økonomistyringsopgaver, herunder ansvaret for ledelsesinformation,

tværgående analyseopgaver og controlling. Herudover er klagesagsbehandling for hele

praksisområdet og lægedækning placeret i kontoret.

Praksisadministration

Praksisadministrationen er ansvarlig for afregning, yderadministration og kontrol af den

løbende afregning fra praksissektorens ydere.

10.6 l Sundhedsplanlægning

Afdelingen ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen løser opgaver

med udgangspunkt i organisering kontoret for Hospitalsplanlægning, kontoret for Aktivitets-

og Investeringsplanlægning og Center for Telemedicin.

Afdelingen er geografisk placeret i Regionshuset Viborg, og afdelingens årsværk udgør ca. 30.

Sundhedsplanlægnings væsentligste rolle er fra centralt hold at betjene det politiske

system og arbejde for at realisere de politisk vedtagne planer og strategier for sundhedsvæsnet

i Region Midtjylland. Dette i tæt samarbejde med hospitalerne og øvrige interne og

eksterne aktører.

Sundhedsplanlægning har ansvaret for funktions- og specialeplanlægning i forhold til hospitalerne

på både det somatiske og psykiatriske område. Hertil hører analyse af aktivitetsdata,

opgaver vedrørende universitetssamarbejde, forskning og innovation, aktivitets- og investeringsplanlægning,

det interregionale samarbejde samt præhospitals- og beredskabsområdet.

Figur 16: Organisationsdiagram

for Sundhedsplanlægning

Sundhedsplanlægning

Aktivitets- og

Investeringsplanlægning

Hospitalsplanlægning

Center for

Telemedicin

50 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Hospitalsplanlægning

Hospitalsplanlægning varetager overordnet og strategisk organisering af regionens specialefordeling

og behandlingsområder. Dette ved koordinering og tilrettelæggelse af samarbejde

mellem interessenterne indenfor udformningen af regionens behandlingstilbud.

Kontorets hovedopgaver er:

• Speciale-/funktionsplanlægning for somatik og psykiatri, herunder specialeplan, akutplan,

hospitalsplan og psykiatriplan

• Sekretariatsbetjening af klinikforum, kræftstyregruppen og hjertestyregruppen

• Præhospital og sundhedsberedskab

• Innovation

• Dataanalyse (PAS, infoRM)

• Forskning

• Universitetssamarbejde

Aktivitets- og Investeringsplanlægning.

Aktivitets- og Investeringsplanlægning har som hovedopgave at optimere og planlægge

udnyttelse af regionens kapacitet under de givne økonomiske rammer. Aktivitets- og

Investeringsplanlægning varetager blandt andet regionens udbud på udvalgte behandlingsområder.

På anlægssiden opererer Aktivitets- og Investeringsplanlægning indenfor

planlægning af regionens sygehusbyggeri.

Kontorets hovedopgaver er:

• Ny dyr medicin/nye behandlinger

• Kapacitet

• Udvidet frit valg, udbud og EVC

• Samhandelsområdet

• Friklinikaktivitet

• § 79-institutioner

• Anlæg

• Afdelingens økonomi

Center for Telemedicin skal understøtte udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen

og fremme patientens mulighed for at agere i forhold til egen sundhed. Center for

Telemedicin har fokus på, at telemedicinske løsninger kan medvirke til at bygge bro mellem

sundhedsvæsenets sektorer. Relationen til kommuner, almen praksis, andre regioner,

forskningspartnere og det statslige niveau er afgørende.

Centeret har det overordnede ansvar for at konkretisere og realisere regionens telemedicinske

strategi. Centerets opgaver er, at

• vurdere, udvælge og udbrede bæredygtige telemedicinske løsninger

• være videnforum for telemedicin

• afdække fremtidens behov for telemedicin

• understøtte en effektiv infrastruktur for telemedicin

Centeret hører organisatorisk til i Sundhedsplanlægning og har sin egen styregruppe. Styregruppens

formand er udpeget af direktionen i Region Midtjylland.

Organisationsplan for Region Midtjylland | 51


Afdelingens opgaveløsning foregår i tæt samarbejde mellem kontorerne. Der er stor fokus

på teams og projektarbejdsmetoder. Således udnyttes de bedste kompetencer i den rette

faglige kontekst. Dette gør sig også gældende i forholdet til de øvrige stabe i regionshuset,

hvor Sundhedsplanlægning indgår i de fora og med de afdelinger, som for det enkelte emneområde

vurderes bedst for tilvejebringelse af kvalificerede beslutningsgrundlag.

10.7 l Kvalitet og Data

Afdelingen ledes af en afdelingschef med reference til direktionen. Afdelingen er placeret i

Regionshuset i Viborg og har ca. 40 årsværk.

Patientkontoret

Figur 17:

Organisationsdiagram

for

Kvalitet og Data

Kvalitet

og Data

Strategisk

Kvalitet

Fælles

BI-enhed

Kvalitet og Data har tre hovedopgaver, nemlig strategisk kvalitetsarbejde på sundhedsområdet

og opgaver vedrørende data (Business Intelligence) for hele koncernen samt

patientvejlederfunktionen og den centrale omvisiteringsfunktion. Opgaverne løses i tre

kontorer: Strategisk Kvalitet, Fælles BI-enhed og Patientkontoret.

Strategisk Kvalitet

Kontoret varetager den strategiske planlægning af regionens kvalitetsarbejde og understøtter

dermed direktionens strategiske kvalitetssatsning. Kvalitet og Data varetager

formandskab og sekretariatsbetjening af Lederforum for Kvalitet, og Strategisk Kvalitet

varetager formandskab og sekretariatsbetjening af Samarbejdsgruppen, der er kredsen af

kvalitetschefer og kontorchefer fra stabene. Kontoret udgør således bindeleddet mellem

det strategiske niveau og driftsorganisationen. Som en del af dette har Strategisk Kvalitet

ansvaret for i samarbejde med de øvrige sundhedsaktører at udarbejde og følge op på

Region Midtjyllands Kvalitetsstrategi. Strategisk Kvalitet varetager desuden det regionale

patientsikkerhedsarbejde, som foregår i samarbejde med hospitalerne, speciallægepraksis

og kommunesamarbejdet. Derudover har kontoret ansvaret for, at der gennem arbejdet

med patientklager og Patientombuddet sker læring og videndeling.

Strategisk Kvalitet løser en række opgaver i forbindelse med, at Kvalitet og Data dels har

ansvar for datakvalitet generelt dels er dataansvarlig for kvalitetsdata på sundhedsområdet.

Kontoret samler og udvikler kompetencer på data- og informatikområdet (informationsformidlingen)

og indgår i tæt samarbejde med den øvrige administration, it-afdelingen

og i vid udstrækning med driftsorganisationen. Som et eksempel på dette varetager Strategisk

Kvalitet monitorering af patientforløb i relation til kvalitet, effektivitet og sammenhæng,

eksempelvis gennem monitorering af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet.

52 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Derudover har Strategisk Kvalitet ansvaret for kvalitetssikring og monitorering af den

elektroniske kommunikation mellem kommuner, almen praksis og hospitaler med henblik

på at sikre, at relevant elektronisk kommunikation foregår umiddelbart og uhindret i den

kliniske situation, så resultatet bliver gode og sammenhængende patientforløb.

Strategisk Kvalitet koordinerer og kvalitetssikrer registrering af patientadministrative og

øvrige sundhedsdata i Region Midtjylland. I den forbindelse skal Strategisk Kvalitet sikre,

at it-systemerne understøtter gældende registreringspraksis, blandt andet ved i samarbejde

med It at implementere de nødvendige valideringsmekanismer i de kliniske systemer

(EPJ) og dermed sikre, at systemerne funktionelt understøtter effektive registreringsarbejdsgange

på afdelingerne.

Strategisk kvalitet varetager derudover en række koordinerende opgaver på kvalitetsområdet

vedrørende blandt andet regionens servicemål, akkreditering og på akutområdet og er desuden

systemejer på Region Midtjyllands elektroniske dokumentstyringssystem e-Dok og på

det telemedicinske område for videokonferencernes funktionalitet og anvendelse.

Strategisk Kvalitet ledes af en kontorchef med reference til afdelingschefen og består

derudover af 14 medarbejdere.

Den Fælles BI-enhed

Den Fælles BI-enhed har som hovedopgave at tilvejebringe information baseret på data til

alle regionens forretningsområder, således at Business Intelligence (BI 3 ) er værdiskabende

både på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Det betyder, at der skal være datainformation

tilgængelig både nu-og-her i mødet med borgeren, til kvalitetsudvikling og lokal

styring samt på strategisk niveau til udvikling og styring.

BI-enheden sekretariatsbetjener Dataansvarsgruppen, der har deltagelse fra alle forretningsområder

på koncernledelsesniveau og er bestyrelse for Region Midtjyllands BI-arbejde.

Som en del af dette har BI-enheden ansvaret for at udarbejde Region Midtjyllands

BI-strategi i samarbejde med de øvrige interessenter.

BI-enheden har ansvaret for at understøtte den daglige drift i processen fra data til information

til viden til handling. Brugernes behov for datainformation på alle niveauer skal

understøttes for at kunne forfølge og opnå koncernens fælles mål. BI-enheden har derfor

til opgave at sikre ét fælles og validt datavarehus med tilstrækkeligt datainformationsgrundlag.

BI-enheden har desuden ansvaret for at sikre fælles retning i BI-arbejdet, så

lokale dataenheder og BI-enheden arbejder efter samme strategi, mål og metoder.

Med henblik på at sikre veldokumenterede data, der er brugervenlige, valide og tilgængelige

samt tilpasset de mange forskellige behov, har BI-enheden ansvaret for at sikre en

BI-arkitektur gældende for alle Region Midtjyllands forretningsområder. Der skal således

leveres en gennemskuelig og generisk datastruktur og –model i regionens fælles datava-

3

BI står for Business Intelligence og er en fællesbetegnelse for teorier, metoder, processer og teknologier, der omdanner rådata (fra fx

lønsystemer og patientjournaler) til meningsfuld information om fx sygefravær, bemanding, aktivitet og behandlingskvalitet

Organisationsplan for Region Midtjylland | 53


ehus. Ligeledes har BI-enheden ansvaret for at udarbejde og udvikle Region Midtjyllands

BI Metode og Governance, der skal sikre BI-strategiens implementering, effekt og udvikling.

BI Metode og Governance omfatter processer, strukturer og standarder, der har som

overordnet mål at sikre brugernes behov for datainformation.

BI-enheden har desuden ansvar for at initiere og sikre brugerstyret BI-arbejde, ved at

brugerne er en integreret og afgørende partner i BI-arbejdet. Herigennem skal alle involverede

medarbejdere i koncernen kunne arbejde i et transparent miljø, på et fælles datagrundlag

og mod fælles mål. Dette gøres blandt andet via Rådgivningsgruppen, der har

deltagelse af nøglemedarbejdere og ledere på dataområdet. Rådgivningsgruppen sekretariatsbetjenes

af BI-enheden. Her skal slutbrugernes ønsker og behov varetages, og koordineringen

og samarbejdet mellem administrationen og forretningsområder styrkes.

Den Fælles BI-enhed ledes af en kontorchef med reference til afdelingschefen og består

derudover af 12 medarbejdere.

Patientkontoret

Patientkontoret har ansvaret for patientvejlederfunktionen, der er en bemyndigelsesopgave

lovfæstet i Sundhedsloven. Derudover varetager Patientkontoret en række beslægtede

opgaver, heriblandt den centrale fælles omvisiteringsfunktion, som alene udgør godt

40% af Patientkontorets samlede aktiviteter. Endelig har Patientkontoret ansvaret for

udarbejdelse og vedligeholdelse af hospitalernes indkaldelsesbreve, rådgivningsfunktioner

samt formidling af patientklager fra Patientombuddet og som følge heraf anmodning

om etablering af dialoger mellem klager og sundhedsvæsenet. Sidstnævnte ansvarsområde

sker i tæt samarbejde med Strategisk Kvalitet, der har ansvaret for dataopsamlingen

og læringsaspektet i forbindelse med Lov om Patientklager.

Med ansvaret for 1) udarbejdelse og vedligeholdelse af hospitalernes indkaldelsesbreve

samt 2) den centrale fælles omvisiteringsfunktion i Region Midtjylland, spiller Patientkontoret

en væsentlig rolle i den samlede administrative henvisningsprocedure fra patientens

indkaldelse til det første henvisningssted og til, at undersøgelse og evt. behandling har

fundet sted. Fremadrettet vil Patientkontoret derfor også bl.a. i samarbejde med Strategisk

Kvalitet, andre administrative afdelinger, hospitalerne m.v. løfte det ansvar og medvirke i

arbejdet med at sikre patienterne den mest effektive vej igennem henvisningsforløbet herunder

bidrage i udviklingen af nye It-løsninger m.m. Patientkontoret ledes af en kontorchef med

reference til afdelingschefen og består herudover af 11 patientvejledere og en jurist.

10.8 l Sekretariatet for Regional Udvikling

Sekretariatet for Regional Udvikling ledes af en sekretariatsleder, som refererer til en

vicedirektør.

Sekretariatet varetager en række koordinerende opgaver for Regional Udvikling og er

bindeled til resten af organisationen, regionsrådet og Vækstforum. Sekretariatet har i tæt

samarbejde med de øvrige afdelinger i Regional Udvikling ansvaret for udarbejdelsen af

dagsordener til regionsrådet og Vækstforum. Internationale relationer, Regional Udviklings

kommunikationsmedarbejder, den samlede økonomifunktion og uddannelsesområdets

lovbundne opgaver er ligeledes forankret i sekretariatet.

54 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes

placering i Regionshusene

1 l Velfærdsydelser - driftsfunktioner

Funktion Viborg Holstebro Horsens Aarhus

DNU

x

Præhospitalet x x

Psykiatri og Social

(administration)

x

x

2 l Velfærdsydelser - fællesfunktioner

Funktion Viborg Holstebro Horsens Aarhus

IT x x x x

Indkøb og Medioteknik

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

x

x

x

Organisationsplan for Region Midtjylland | 55


Bilag 1 l Oversigt over afdelingernes

placering i Regionshusene fortsat

3 l Stabe

Afdeling Viborg Holstebro Horsens Aarhus

Regionssekretariatet x x x

Koncernøkonomi

x

Koncern HR x x x x

Koncern

Kommunikation

Nære Sundhedtilbud

Sundhedsplanlægning

Kvalitet og

Sundhedsdata

Sekretariatet for Regional

Udvikling

x

x

x

x

x

56 | Organisationsplan for Region Midtjylland


Bilag 2 l Oversigt over de af Region Midtjylland

drevne sociale tilbud pr. 1. januar 2013

1 l Socialområdets ni specialområder

Specialområde – autisme

• Hinnerup Kollegiet

• Gudenå Kollegiet

• Bækketoften

Specialområde – hjerneskade

• Tagdækkervej

• Boligerne Svalevej

• Høskoven

Specialområde – socialpsykiatri voksne

• Sønderparken

• Skt. Mikkel

• Tangkær

• Pilebakken

• Gårdhaven

• Blåkærgård

Specialområde – udviklingshæmning og ADHD

• Mosetoft

• Elbæk Højskole

• Nørholm Kollegiet

• Saustrup

• Granbakken

• Bygmarken

• Stormly er associeret til specialområdet

Specialområde – socialpsykiatri børn og unge

• Himmelbjerggården

• Oustruplund

• Behandlingsinstitutionen Hald Ege

Organisationsplan for Region Midtjylland | 57


Bilag 2 l Oversigt over de af Region Midtjylland

drevne sociale tilbud pr. 1. januar 2013 fortsat

2 l Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Specialområde – udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap

• Børn- og Unge Centret Engvejen

• Møllebækken

• Fenrishus

• Ulriksdal

Specialområde – kriminalitetstruede og dømte børn og unge

• Den sikrede døgninstitution Grenen

• Den sikrede døgninstitution Koglen

• MultifunC - Midtjylland

Specialområde – kommunikation og undervisning

• Kildebjergets Kostskole

• Institut for Kommunikation og Handicap

Holmstrupgård

Holmstrupgård består af den selvejende institution Holmstrupgård

Mellerup Skolehjem forventes at overgå til Randers Kommune den 1. januar 2014 og er

derfor ikke placeret i et specialområde.

58 | Organisationsplan for Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines