Slægtsgården Nørrevang i Skelund - helec.dk

helec.dk

Slægtsgården Nørrevang i Skelund - helec.dk

Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Af Leif Christensen, 3. juni 2010

S

lægtsgården Nørrevang i Skelund har været beboet

af Pedersens-­‐slægten i 195 år – fra ca. 1791 til 1986

– og den har været ejet af slægten i 165 år – fra 1821 til

1986 – eller i alt 6 slægtsled/generationer.

Nørrevang-­‐slægten omfatter anerne nr. 6 Ove Pedersen

og nr. 7 Johanne Kathrine Nielsen, nr. 12 Karl Otto

Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Dahl Knudsen, nr. 24

Niels Pedersen og nr. 25 Maren Andersen Bundgaard, nr.

48 Peder Christensen og nr. 49 Kirsten Pedersen samt nr.

96 Christen Pedersen og nr. 97 Bodil Pedersdatter.

Gården hørte indtil 1821 under hovedgården Trudsholm (dengang i Vindblæs Sogn, nu Kastbjerg Sogn, Gjerlev Herred,

Randers Amt), som de fleste gårde i Skelund området, dog var der fire gårde og nogle mindre ejendomme, som hørte

under herregården Visborggård og hovedgården Havnø (begge Visborg Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

Trudsholm er kendt tilbage til år 1381, og den nedarvedes indtil 1623 i slægterne Thott, Krumpen og Høg. Dengang lå

den dog ca. halvanden kilometer længer mod nordøst for de nuværende bygninger. Et voldsted viser stadig den

oprindelige beliggenhed. Trudsholm blev i 1400-­‐tallet overtaget af familien Krumpen.

De nuværende bygninger er opført i 1651 af Kjeld Krag og består af en hovedfløj og to sidefløje. Ladegården og den

nordre sidefløj er opført 1730. Hovedfløjen ligger mod vest og er i to etager (stokværk), der er bygget i munkesten

over en høj kælder med sokkel af granit. Murene er en meter tykke, og kælderen har hvælvede fangehuller. I gården

har der tidligere været et trappetårn.

Trudsholm blev overtaget i 1726 af Etatsråd, Landsdommer Peder Marsvin, der i 1751 tilkøbte de 149½ td. Hartkorn

bøndergods fra Overgård, som da ejedes af V. Arenstorff, der tidlige ejede Visborggård. Det er alt overvejende

sandsynligt, at Skelundgårdene har været en del af denne handel.

I 1804 blev Trudsholm købt af Landværnskaptajn Niels Secher for 95.000 rdl., og han frasolgte derefter ca. 100 td.

bøndergårde til selveje. I 1808 gik Trudsholm i de ufrie gårdes klasse, og bortsalg af bøndergods fortsatte helt frem til

1827.

Christen Pedersen (nr. 96) – 1. slægtsled

Han blev stamfader til Pedersen-­‐slægten fra Nørrevang, da han var den første af slægten, der boede på Nørrevang,

som i hans tid lå midt inde i byen Skelund.

Han kom fra Katbjerg og til Skelund i 1790’erne, men der foreligger ikke nogen nøjagtig tidsangivelse. Han blev dog gift

den 7. oktober 1791 med Bodil Nielsdatter i Mariager sogn. Deres fire børn, der er født i tidsrummet fra 1792 og til

1800, ses ikke registreret i kirkebogen for Mariager sogn, hvorfor det er alt overvejende sandsynligt, at de rejste til

Skelund umiddelbart efter brylluppet. Desværre er kirkebøgerne fra den tid for Skelund brændt i forbindelse med at

præstegården brændte i 1886, så børnenes fødselsregistreringer kan ikke kontrolleres.

Christen Pedersen har formentlig fæstet slægtsgården, efter han kom til Skelund, og han fik kaldenavnet ”Rasmussen”

efter en tidligere formand på gården ”Gammel Rasmus”. (At være fæstebonde, betød, at man "lejede" en ejendom og jord af

en godsejer).

Den 10. april 1821 – efter ca. 30 års fæste – købte Christen Pedersen så slægtsgården, Nørrevang, og han var således

herefter selvejer, hvilket var en stor ting på den tid – det at have ejendomsretten over sin egen jord.

Da han overtog gården og jorden, var der ca. 15 tønder land under plov. Han fik dog samtidig af bymændene i Skelund

tilbudt at kunne erhverve nogle store arealer, der lå uopdyrkede hen omkring Skelund, og som indtil da kun var blevet

brugt til fælles kreaturgræsning.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 1


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Der var ikke andre, som ønskede disse jorde, da de lå op til provst Vadgaard’s jorde, og rygtet ville vide, at han var

meget vanskelig at omgås, samt at han havde en slem tilbøjelighed til at stjæle de kreaturer, der kom for tæt på – eller

ind på – hans jorde. Christen Pedersen tog dog kampen op og ved ihærdigt og hårdt arbejde, fik han jorderne

kultiveret, så han kunne dyrke afgrøder, og han havde nu en gård på over 100 tønder land, som på den tid var en af de

store gårde i og omkring Skelund.

Tekst – Else Pedersen (tipoldebarn til Christen Pedersen)

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 2


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Else Pedersen, der er datter af nr. 12 Karl Otto Pedersen og tipoldebarn af nr. 96 Christen Pedersen, har skrevet nogle

sider af efter hendes farbroder Valdemar Pedersens optegnelser om det gamle stuehus til gården Nørrevang før

udflytningen. Her i affotograferet stand.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 3


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 4


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Tegning af det gamle stuehus,

der hængte i hjemmet på Nørrevang og senere i Else Pedersen’s hjem i Skelund

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 5


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Peder Christensen (nr. 48) – 2. slægtsled

Han er søn af Christen Pedersen (96) og Bodil Pedersen (97) og blev født i år 1800 i Skelund, hvor han blev døbt i

Skelund Kirke den 2. februar 1800.

Den 23. maj 1837 gik hans far Christen Pedersen på aftægt, og Peder Christensen overtog for 600 Rdl. gården, som

herved forblev i slægtens eje.

Han var som sin far en meget virksom mand, og han fortsatte med kultiveringen af jorden, bland andet rydningen af

kæret. Endvidere byggede han en del til gården, således byggede han udhusene op, og efter en god rughøst i 1855,

der blev solgt til store priser, byggede han en stor kørelade, samt den ene del af stuehuset.

Det var generelt gode tider for Peder Christensen, som også fik indfriet den påtvungne 6% skat på fast ejendom, som

følge af pengeombytningen i 1813.

I forbindelse med statsbankerotten i 1813 skete der en seddelombytning. Den gamle kurantdaler

skulle byttes med den nye rigsbankdaler i forholdet 6:1, og for at sikre landet mod en fortsat

inflation, skulle rigsbankdaleren kunne indløses i sølv. Staten ville have rigsbankdaleren

i pari, hvorfor der blev pålagt en 6% sølvskat på fast ejendom, som kunne indfries

på én gang eller over en længere periode til en rente på 6,5%.

Niels Pedersen (nr. 24) – 3. slægtsled

Han er søn af Peder Christensen (48) og Kirsten Nielsdatter (49) og blev født i Skelund den 24. maj 1844.

Den 11. juni 1863 døde hans far Peder Christensen, hvorefter moren Kirsten Nielsdatter, i henhold til skøde tinglyst

11. april 1865, herefter ejede gården Nørrevang, som hun drev videre, men med sønnen Niels Pedersen som bestyrer.

Den 13. juni 1869 skødede og overdrog moren Nørrevang for 4.500 Rdl. til Niels Pedersen, som herefter var eneejer af

gården, som således forblev i slægtens eje.

Slægtsgården Nørrevang blev i begyndelse af 1900-­‐tallet i to tempi flyttet uden for byen. Først blev avlsbygningerne

flytte i løbet af 1900-­‐01, og senere blev stuehuset flyttet i 1904-­‐05.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 6


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 7


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 8


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Landbrugsministeriets afgørelse om udstykning fra Nørrevang matr. 8a.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 9


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 10


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Nørrevang i 1910 – efter udflytningen

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 11


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 12


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Valdemar Pedersen, søn af nr. 24 Niels Pedersen, har skrevet en beretning om blandt andet sit barndomshjem, som

følgende:

Niels blev ejer af gården i

1968, jf. skøde. Og ikke som

skrevet her i 1871.

Hun er født i Alstrup

og ikke Hou.

Tilskødet i 1868, jf. skøde

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 13


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Forældrene er nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Andersen Bundgård.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 14


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 15


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 16


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 17


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 18


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 19


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Karl Otto Pedersen, nr. 12, søn af nr. 24 Niels Pedersen, har med inspiration fra hans broder Valdemar Pedersen

skrevet følgende beretning om slægten og Skelund:

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 20


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 21


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 22


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Karl Otto Pedersen (nr. 12) – 4. slægtsled

Han er søn af nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Andersen Bundgård og blev født i Skelund den 16. maj 1886.

Den 24. september 1916 gik hans far Niels Pedersen på aftægt og solgte og afhændede for 24.000 kr. Nørrevang til

Karl Otto Pedersen, og Nørrevang forblev således i slægtens eje.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 23


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Fotografier af Nørrevang i forskellige årtier i 1900-­‐tallet

Nørrevang 1935

Nørrevang 1953

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 24


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Nørrevang i 1960.erne

Nørrevang 16. maj 1973

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 25


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Niels Dahl Pedersen – 5. slægtsled

Han er søn af nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Dahl Knudsen og blev født i Skelund den 23. februar

1923.

Han overtog gården sidst i 1950.erne, da hans far Karl Otto Pedersen gik på pension. Karl Otto Pedersen boede dog på

gården sammen med sin søn Niels Dahl Pedersen og datteren Else Pedersen.

Nørrevang var således fortsat i slægtens eje, men Niels Dahl Pedersen var den sidste i direkte linie, som havde gården,

hvilket han havde indtil sin død i 24. juni 1971.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 26


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 27


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Karl Åge Pedersen – 6. Slægtsled

Han er søn af nr. 6 Ove Pedersen og nr. 7 Johanne Nielsen og blev født i Skelund den 15. april 1952 i Skelund.

Efter Niels Dahl Pedersen’s død i 1971 overtog hans søskende – Else, Ejnar, Axel og nr. 6 Ove Pedersen – gården, og

de drev den videre med en ansat bestyrer af gården indtil 1978, hvor de solgte til Karl Åge Pedersen, der overtog

gården, som herved forblev i slægtens eje.

Karl Åge Pedersen afhændede og solgte gården efter 8 år i 1986, og den forsvandt således ud af slægtens eje efter 165

år, og efter at have været beboet af Pedersen-­‐slægten i 195 år.

Kender du den gamle gård, den gamle bondegård,

hvor det sorte bindingsværk om hvide vægge står,

hvor det tykke tagskæg næsten dør og port nå,

og hvor vinduesruderne er ganske bitte små?

Kender du den gamle gård, den gamle bondegård,

i hvis tætte abildhave træet frugtfyldt står?

Kender du de stuer små med slagbænk og chatol

og med høje planter bag gardinets fold?

Folk og fæ fandt fred og friste i den gamle gård,

Stræbsomhed og nøjsomhed blev begge parters kår.

tryghed voksede frem af slidsomt virke dag for dag,

lykken blev en trofast gæst som spurven under tag.

Stille og sindigt leves livet i den gamle gård,

medens stedse skifter sommer, vinter, høst og vår.

Som et skønt og herligt minde gennem mange år,

Vi l vi værne Danmarks gamle, skønnebondegård.

(Jul. Peicher)

”Sådan en gammel bondegård var vores barndomshjem, derfra har vi vor gode og glade minder fra barndommens og ungdommens

år.

Nu er den gamle bondegård borte, flyttet ud på marken og udstykket, men endnu er jorderne i slægtens eje, og gid de må være

dette i mange år endnu”.

Således skrev Nielsine Nielsen (søster til nr. 12 Karl Otto Pedersen) i 1955 i sin ”Optegnelse over efterkommere efter

Christen Pedersen”. Den kan findes under Artikler-­‐Aner i www.helec.dk , Scribd.com, MyHeritage.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 28


Slægtsgården Nørrevang i Skelund

Slægtshistorie

Kilde:

Optegnelser over efterkommere efter Christen Pedersen v/ Nielsine Nielsen 1955.

Valdemar Pedersen’s (søn af nr. 24 Niels Pedersen) optegnelser om Skelund.

Karl Otto Pedersen’s (søn af nr. 24 Niels Pedersen) optegnelser om Nørrevang mv.

Else Pedersen’s (datter af nr. 12 Karl Otto Pedersen) fotoalbum og dokumenter.

Danmarkshistorien.dk (Forordningen af 5. januar 1913).

Wikipedia (Den frie encyklopædi) vedr. godserne Trudsholm, Visborggård og Havnø.

Relevante kirkebøger og folketællinger for Skelund og Mariager sogne.

Leif Christensen

Redigeret 12-­‐09-­‐2012

side 29

More magazines by this user
Similar magazines