Leca® produkter i industribyggeri - Weber

weber.dk

Leca® produkter i industribyggeri - Weber

Leca ® produkter

i industribyggeri

Terrændæk

Fundamenter


Ved industribyggeri opbygges

gulvkonstruktionen normalt direkte

som terrændæk på bæredygtig

jord. Løs Leca ® 10-20 coated,

der kombinerer stor styrke og

stivhed med kapillarbrydende

og varmeisolerende egenskaber,

indgår naturligt i denne konstruktion.

Denne brochure omhandler anvendelse af løs Leca ® til industrigulve.

Der er desuden medtaget et afsnit om ydervægsfundamenter ved

industribyggeri. Terrændæk og fundamenter under bygninger til bl.a.

kontorer, kantiner og omklædning er beskrevet i brochurerne »Leca ®

terrændæk« og »Leca ® fundamenter«. Se dem på www.weber.dk/leca.

Leca ® letklinker

Grundmaterialet i Leca ® letklinker er fed

plastisk ler, der under høj temperatur

ekspanderer til små »korn«.

Leca ® letklinker er et miljørigtigt dansk

naturprodukt med mange fordele:

• Uorganisk

• Uforgængeligt

• Genanvendeligt

• Frostbestandigt

• Ubrændbart

• Angribes ikke af råd, svamp og

insekter

• Indeholder ingen næring til rotter

eller andre skadedyr

Til industrigulve anvendes Leca ® 10-20

coated, som har følgende fordele:

• Er varmeisolerende

• Er kapillarbrydende

• Vil grundet stor stivhed begrænse

deformationer

• Kan udlægges i præcis den lagtykkelse,

der ønskes

• Tilpasser sig terrænet

• Tilpasser sig ved rør og fundamenter

• Giver mulighed for fremføring af

rørinstallationer uden problematiske

tilpasninger

• Giver god mulighed for trykudligning

for radon på grund af hulrummene

mellem Leca ® kornene

CE-mærkning

Produktion af Leca ® 10-20 coated CEmærkes

i henhold til DS/EN 13055-2

og DS/EN 14063-1. Leca ® blokke

CE-mærkes i henhold til DS/EN 771-3

som kategori 1 byggesten.

06

Kapillarbrydende lag

Leca ® 10-20 coated kombinerer kapillarbrydende

og varmeisolerende egenskaber.

Coatningen giver vandskyende egenskaber,

og kort sagt er resultatet, at fugtsugningen

fra jorden standses allerede af de

nederste Leca ® korn. Konstruktioner skal

i henhold til bygningsreglementet udføres

på en sådan måde, at der ikke opstår

fugtskader og fugtgener.

I DS 436, »Norm for dræning af bygningsværker

mv.« står følgende anført i

vejledningen:

»Det kapillarbrydende lags tykkelse

bør være dobbelt så stort som den kapillære

stighøjde i laget, dog mindst 150

mm«.

2


Opbygning af industrigulv

Et industrigulv forudsætter et fast og

bæredygtigt underlag. Dette udtrykkes

i jordens stivhed og benævnes jordens

ballasttal. Dette er ikke en egentlig

materialeparameter, men et mål for størrelsen

af en deformation i forhold til en

belastning. Større ballasttal giver mindre

deformationer.

Jord med ballasttal på ca. 25 MN/m 3

svarer til:

• Fast moræneler, lidt fed

• Sand middel lejret, enskornet

Jord med ballasttal på ca. 50 MN/m 3

svarer til:

• Meget fast ler

• Sand, fast lejret

Til specielle opgaver med store punktlaster

eller hjultryk bør der udføres deformationsberegninger

ud fra de aktuelle

jordbundsforhold.

Leca ® 10-20 coated udlægges direkte på

den bæredygtige jord. Ved lagtykkelse

på mindst 280 mm har man sikret et effektivt

kapillarbrydende lag, og at kravet

til U-værdi i terrændækket på

0,20 W/m 2 K er overholdt.

Ved en forøgelse af lagtykkelsen forbedres

U-værdien, og dermed formindskes

energitabet for bygningen. Alternativt kan

varmeisoleringen forbedres ved at lægge

et lag af formfaste isoleringsplader oven

på Leca ® letklinkerne. Her skal man være

opmærksom på at vælge isoleringsplader

med stor stivhed (højt E-modul).

Armeret

beton

Fiberdug

Leca ® 10-20

coated

Bæredygtig

jord

Leca ® 10-20 coated komprimeres. Over

laget udlægges en fiberdug, før gulvbetonen

støbes, så betonen ikke efterfølgende

blandes med Leca ® letklinkerne.

Armeret

beton

Sand

Fiberdug

Leca ® 10-20

coated

Bæredygtig

jord

For at opnå en forbedret trykfordeling

gennem lagene kan der udlægges et

sandlag i en tykkelse på fx 150 mm

mellem fiberdugen på Leca ® laget og

gulvbetonen. Sandlaget komprimeres og

afrettes, før gulvbetonen støbes.

Slidlag som

semifleksibel

belægning

Cementstabiliseret

grus

Fiberdug

Leca ® 10-20

coated

Bæredygtig

jord

Som alternativ til gulvbeton kan belægningen

eventuelt udføres som fugefri

gulve med en semifleksibel belægning

på et lag af cementstabiliseret grus. Ved

anvendelse af denne løsning henvises

til anvisninger fra leverandører af disse

belægninger.

Fra “Leca ® Construction Calculator“

Gulvbeton og armering

Betonpladen skal dimensioneres for den

aktuelle belastning på industrigulvet af

den ansvarlige rådgiver. Der skal endvidere

tages hensyn til temperaturspændinger

og lastafhængige deformationer,

så revnedannelser i gulvbetonen undgås.

Ved beregning af bæreevnen kan beregningsprogrammet

”Leca ® Construction

Calculator” anvendes til eftervisning af

deformationer, snitkræfter m.m. Programmet

kan beregne et terrændæk med

både armeret og uarmeret betonplade.

Programmet gør det enkelt og overskueligt

at placere og ændre belastninger på

pladen.

Beregningsprogrammet, der er baseret

på et FEM-program, kan gratis downloades

på www.weber.dk/leca. Ved ekstra

store punktlaster eller linjelaster kan

betonens gennemlokningsstyrke være

dimensionsgivende og bør undersøges.

For at forebygge svindrevner og utætheder

bør uarmeret gulvbeton altid forsynes

med et net af mindst 5 mm profileret

armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger.

Til gulve med større belastning og moderat

slid bør vælges en beton 20, og til

gulve med stor belastning og stort slid

bør vælges en beton 30. Gulvbetonens

styrke har kun meget lille indflydelse på

konstruktionens bæreevne.

Beton udføres og behandles i øvrigt som

beskrevet i normerne og den omfattende

speciallitteratur.

3


Fuger

For at begrænse svindspændinger kan

det være nødvendigt at inddele gulvet i

felter. Der anbefales en fugeafstand på

op til 6 m for uarmerede plader og en

fugeafstand på op til 9 m for armerede

plader. Hvis der ønskes en nærmere vurdering,

kan der findes mere detaljerede

oplysninger i den omfattende speciallitteratur.

Fra “Leca ® Construction Calculator“

Fugerne skal have en kraftoverførende

udformning, der sikrer mod differenssætninger.

Deformationer / stivhed

Ved korrekt komprimering af Leca ® 10-20

coated er deformationerne i laget meget

begrænsede.

Forsøg med jævnt fordelte belastninger

på op til 5 kN/m 2 har vist en deformation i

laget på under 0,2 % svarende til mindre

end 1 mm i 400 mm Leca ® letklinker.

E-modulet (stivheden) for Leca ® 10-20

coated anvendt i terrændæk er 7400 kN/m 2 ,

som er bestemt af Teknologisk Institut. Målingen

er udført på komprimerede Leca ®

letklinker i lastområdet op til 80 kN/m 2 .

Ved beregning af deformationer i terrændæk

opbygget med en kombination

af flere typer isoleringslag kan anvendes

langtids-E-moduler som angivet nedenfor.

Dette kan fx etableres med kraftige gennemgående

dorne indsmurt i bitumen

eller med fer og not i pladekanterne.

Alternativt kan fugerne udføres med

præfabrikerede, specialprofilerede betonplanker.

Produkter - E-modul

Leca ® 10-20 coated

Polystyren S 80

Polystyren S 150

Polystyren S 250

7400 kN/m²

1250 kN/m²

2250 kN/m²

3750 kN/m²

4


Forebyggelse mod radon

Radon er en radioaktiv luftart, der især

kommer fra undergrunden. For at hindre,

at denne radon trænger ind i bygningen,

skal det sikres, at lufttrykket under

bygningen ikke er højere end lufttrykket

i huset, og at alle konstruktioner mod

undergrunden udføres lufttætte.

Hvor gulvet er inddelt i felter for at

modvirke svindbevægelser, skal fugerne

udføres lufttætte. Dette kan gøres ved at

lukke fugerne med en fugemasse, som

vælges ud fra holdbarhed og de påvirkninger,

som fugen udsættes for både

mekanisk og kemisk.

Ved ydervægsfundamenter og skillevægsfundamenter

kan den lufttætte

samling udføres ved at forlænge grundmurspappen

ind over gulvbetonen og

fastklæbe pappen til denne.

Trykudligningen af laget af Leca ® letklinker

kan foretages effektivt gennem et

lodret rør, der føres fra dette lag til over

tag. Denne løsning skaber et passivt sug

under gulvkonstruktionen.

I brochuren »Radonsikring i nybyggeri«,

der gerne tilsendes, og på www.

weber.dk/leca beskrives mere detaljeret,

hvordan der trykudlignes og tætnes mod

radon.

Varmeisolering, terrændæk

Leca ® 10-20 coated har en designvarmeledningsevne

(λ) på 0,085 W/m K i tør

konstruktion og på 1,2 x 0,085 W/m K i

det kapillarbrydende lag (mod jord). Ved

isoleringsmaterialer, der anvendes som

kombineret kapillarbrydende og varmeisolerende

lag, skal der i de nederste 75

mm regnes med varmeledningsevnen

mod jord.

stilles der specifikke krav, så varmetabet

herfra skal ikke indregnes i terrændækkets

U-værdi (se efterfølgende).

Kuldebroer ved skillevægsfundamenter

er beskrevet i brochuren »Leca ® fundamenter«.

Se den på www.weber.dk/leca.

U d

-værdier er U-værdien for den isolerede

del af terrændækket. Nedenstående

skema viser U d

-værdier for Leca ® 10-20

coated ved forskellige lagtykkelser. Der

vises ligeledes U d

-værdier, hvor Leca ®

10-20 coated suppleres med pladeisolering.

Da løs Leca ® 10-20 coated tilpasser sig

fundamenter og gennemføringer for rør,

og som »løsfyld isolering« ikke har samlinger

i isoleringslaget, skal U-værdien

ikke korrigeres for luftspalter, når løse

Leca ® letklinker anvendes som isolering.

Eventuelle kuldebroer skal indregnes i

industrigulvets resulterende U-værdi. Sådanne

kuldebroer kan være skillevægsfundamenter

eller punktfundamenter inde

i bygningen. Til ydervægsfundamenter

Varmeisolering, terrændæk

Industrigulv

Leca ® 10-20

coated

lagtykkelse

mm

Leca ® 10-20 coated uden

pladeisolering

(E = 7400 kN/m²)

U d

- værdier, W/m²K

l dekl.

= 0,038

(E = 1250 kN/m²)

Pladeisolering, l dekl.

i W/m K

l dekl.

= 0,036

(E = 2250 kN/m²)

l dekl.

= 0,034

(E = 3750 kN/m²)

100 mm 150 mm 100 mm 150 mm 100 mm 150 mm

280 0,20 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11

420 0,15 0,11 0,10 0,11 0,09 0,11 0,09

550 0,12 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08

680 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07

5


Ydervægsfundamenter

Ydervægsfundamenter under industribygninger

kan opbygges på mange

måder afhængigt af bl.a. de lodrette belastninger

fra konstruktionerne ovenover,

stabilitet og varmeisolering.

Det har vist sig, at varmetabet ved fundamenter

kan være ganske betragteligt.

Der stilles derfor ved byggeri i dag krav

til størrelsen af dette varmetab. Varmetabet

ved fundamenter angives som

linjetab.

Med Leca ® blokke som de øverste skifter

i ydervægsfundamentet er det let at sikre

en effektiv og robust kuldebroafbrydelse.

Leca ® blokke fås i to styrkeklasser: Den

traditionelle Leca ® blok 600 eller Leca ®

blok 800 med noget større styrke.

Leca ®

blokke

600

Leca ®

blokke

800

Basistrykstyrke

MPa

Varmeledningsevne

Karakteristisk

Regningsmæssig

MPa

Under de lette facader udføres fundamentet

traditionelt med »den lune

ramme« af Leca ® blokke øverst i fundamentet.

W/m K

Indvendig

Udvendig

W/m K

2,30 1,44 0,22 0,23

3,80 2,38 0,28 0,30

Leca ® blokke produceres også med midterisolering

som Leca ® termblokke, hvor

vangerne har samme styrke som Leca ®

blokke 600. Disse vil kunne anvendes

ved fundamenter under hule mure (se

brochuren »Leca ® fundamenter«).

Mellem gulvets betonplade og fundamentet

anbringes murpap eller en kantisolering,

der hindrer utilsigtet vedhæftning.

Ved brug af isoleringsstrimmel bidrager

denne samtidig til kuldebroisoleringen.

Ved tunge facadeelementer som fx sandwichelementer

af beton eller ved tungt

belastede bagmure skal disse belastninger

kunne overføres til fundamenterne.

Leca ® blokke 800 vil ofte kunne anvendes

i sådanne tilfælde.

Overføres belastningen gennem bagmuren,

anvendes Leca ® blokke 800 under

denne, mens der anvendes Leca ® blokke

600 under formuren.

Placeres der en pladeisolering mellem

de to bloktyper, vil der kunne opnås

nogle fornuftige linjetab.

Ved lette facader vil belastningerne ofte

være koncentreret omkring søjlefundamenter,

som af styrkehensyn vil være udført

som punktfundamenter helt af beton.

Da sådanne betonfundamenter vil yde en

meget ringe varmeisolering, vil det være

hensigtsmæssigt, hvis disse punktfundamenter

kan placeres på ydersiden af

bygningens randfundament, hvor det så

ikke vil påvirke bygningens varmetab.

Placering af betonfundamenter inden

for klimaskærmen vil udgøre en ganske

betydelig kuldebro, som ikke behandles

yderligere i denne brochure.

Linjetabel Y f

Linjetabel Y f

i W/m K for forskellige

løsninger og kombinationer er angivet

i tabellerne her og på efterfølgende sider.

Værdierne forudsætter at:

• Højde fra terræn til overside gulv

er højst 15 cm

• Mindst 15 mm kantisolering med

varmeledningsevne 0,039 W/m K

• Fundamentsbredde højst 2 cm

mindre end ydervæggens bredde

Linjetab Y f

i W/m K ved hule ydervægge og 100 mm gulvbeton

Fundamentopbygning

Terrændækkets

U-værdi

W/m²K

l = 0,22

W/m K

Leca ®

blokke/

porebetonblokke

Bagmur

l = 0,57

W/m K

Leca ® helvægge/teglsten

1600

l = 1,93

W/m K

Beton

0,20 0,161 0,166 0,172

0,15 0,132 0,138 0,144

0,12 0,127 0,133 0,139

Fundament: Leca ® termblok og

Leca ® blok 600

Gulvbeton: 100 mm

0,10 0,123 0,129 0,136

6


Linjetab Y f

i W/m K ved ydervægge og terrændæk i varierende tykkelser

Ydervægs- og fundamentopbygning

Terrændækkets

U-værdi

W/m²K

Tykkelse af gulvbeton og evt.

mellemliggende sandlag

150 mm 200 mm 300 mm

0,30 0,30 0,32 0,36

0,20 0,23 0,25 0,30

Væg: 180 mm let væg

Fundament: 100 mm Leca ® blokke 600

Kantisolering: 30 mm

0,15 0,21 0,24 0,29

0,30 0,24 0,25 0,28

0,20 0,18 0,19 0,23

Bagmur: 120 mm Leca ® helvæg 1800

Fundament: 120 mm Leca ® blokke 800 under bagmur

100 mm Leca ® blokke 600 under formur

100 mm fundamentisolering

0,15 0,16 0,18 0,22

0,30 0,23 0,24 0,27

0,20 0,17 0,19 0,22

Bagmur: 150 mm Leca ® helvæg 1800

Fundament: 150 mm Leca ® blokke 600 under bagmur

100 mm Leca ® blokke 600 under formur

100 mm fundamentisolering

0,15 0,16 0,17 0,21

7


Linjetab Y f

i W/m K ved ydervægge og terrændæk i varierende tykkelser

Ydervægs- og fundamentopbygning

Terrændækkets

U-værdi

W/m²K

Tykkelse af gulvbeton og evt.

mellemliggende sandlag

150 mm 200 mm 300 mm

0,30 0,25 0,26 0,28

0,20 0,19 0,20 0,24

Bagmur: 150 mm Leca ® helvæg 1800

Fundament: 150 mm Leca ® blokke 800 under bagmur

100 mm Leca ® blokke 600 under formur

100 mm fundamentisolering

0,15 0,17 0,19 0,23

0,30 0,24 0,25 0,28

0,20 0,18 0,20 0,23

Bagmur: 120 mm betonvæg

Fundament: 120 mm Leca ® blokke 800 under bagmur

100 mm Leca ® blokke 600 under formur

100 mm fundamentisolering

0,15 0,17 0,18 0,23

0,30 0,42 0,43 0,45

0,20 0,38 0,39 0,43

Bagmur: 120 mm beton

Fundament: 150 mm beton under bagmur

100 mm Leca ® blokke 600 under formur

100 mm fundamentisolering

0,15 0,37 0,39 0,43

Grå markering: Linjetab ligger over maks. krav, og løsningen må derfor ikke mere anvendes.

For konstruktioner med tilsvarende opbygning, men med en anden tykkelse af gulvbetonen eller

med en anden U-værdi for terrændækket, kan der interpoleres i tabellerne.

8


Levering og udførelse

Hensigten med brochuren er at

videregive nyttige erfaringer om

Leca ® produkternes egenskaber

og anvendelse. Informationerne

er udarbejdet som forslag til brug

for de ansvarlige ved den enkelte

opgaves projektering og udførelse.

Saint-Gobain Weber A/S påtager

sig ikke ansvar for dimensionering

og projektering eller noget juridisk

ansvar for de vejledende informationer

indeholdt i denne brochure.

Leca ® 10-20 coated leveres til aftipning, med blæsevogn, i big bags

eller i sække. Dette er nærmere beskrevet i brochuren ”Leca ® terrændæk”.

Leca ® blokke leveres på paller beskyttet mod nedbør af plastfolie.

Udlægning af Leca ® 10-20 coated i terrændæk er beskrevet i brochuren ”Leca ®

terrændæk”. Ved større arealer kan de løse Leca ® letklinker fordeles og komprimeres

med en bæltegående dozer, hvor bladet kan regulere højden, og bælterne

komprimerer laget (maks. bæltetryk 50 kN/m 2 ).

Her komprimeres ved tre bælteoverkørsler samtidig med, at der regnes med en

overhøjde på laget af Leca ® letklinker svarende til ca. 10 % af lagtykkelsen.

Såfremt der udlægges et trykfordelende sandlag mellem laget af Leca ® letklinker

og betonen, placeres en fiberdug mellem Leca ® letklinkerne og sandlaget.

Ved opmuring af fundamenter anvendes en funktionsmørtel Weber FM 5 ® eller

en kalkcementmørtel KC 20/80/550 i liggefugerne og Weber bloklim i studsfugerne.

Opmuring af fundamentet udføres og overfladebehandles som beskrevet i

brochuren ”Leca ® fundamenter”.

Dato: Marts 2011

Gruppe: Terrændæk og fundamenter

www.weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75, Hinge

DK-8940 Randers SV

Tel.: +45 87 61 02 01

Fax: +45 87 61 02 05

Leca ® letklinker produceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, som er en

miljøbevidst virksomhed, der er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol.

Saint-Gobain Weber A/S, Leca ® værket har: Kvalitetsstyringssystem efter

DS/EN ISO 9001 og miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001.

More magazines by this user
Similar magazines