og ordensregler. - Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

og ordensregler. - Rungsted Gymnasium

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.(Vedtaget december 2008)Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der erformuleret i skolens værdigrundlag:.• Demokrati og ligeværd• Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse• Social, faglig og personlig udvikling.Undervisning:Først og fremmest forventer vi at du møder op til tiden, velforberedt og indstillet på at yde enpersonlig indsats for at få det størst mulige udbytte af timen, både for dig selv personligt og for dinekammerater. Det gælder ved almindelig undervisning, aflevering af opgaver, alle former for prøver,deltagelse i ekskursioner, studierejser, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.Vi forventer at du dagligt holder dig orienteret om undervisningen og andre skolerelateredeaktiviteter gennem skolens elektroniske platform Lectio. Her gælder det, at:• Almindelige lektier lægges ind senest dagen inden kl. 16.00.• Lektier til mandag lægges ind fredag inden kl. 16.00• Lektier til dagen efter en ferie lægges ind senest dagen før ferien begynder. (Sommerferiener en undtagelse).• Skriftlige afleveringer skal være planlagt og lagt ind i Lectio pr. 1.9. og 15.1.Vi forventer også at private gøremål som spisning, mobilsnak og lignende ordnes uden forundervisningen.Samvær og adfærd på skolenDemokrati og ligeværd kan kun lade sig gøre hvis alle viser respekt for hinandens synspunkter ogforskelligheder. Hvis vi alle er ens giver demokrati ikke mening. Forskelligheder skaber variationog dynamik.Du skal derfor behandle andre med respekt og tolerance, både i adfærd og i sprogbrug.Diskrimination, mobning og hensynsløs eller voldelig adfærd tolereres ikke og medfører sanktioner.For at være et rart sted at opholde sig kræver det også at de fysiske omgivelser behandles ordentligt.Derfor forventer vi at du rydder op efter dig selv, hjælper andre til det samme og i det hele tagetbehandler skolens inventar og bygninger ordentligt. Vi er mange mennesker samlet og vi skal helstkunne færdes i et rent og sundt miljø.Skolens elever har et selvstændigt ansvar for deres egne handlinger og er dermed omfattet af dealmindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej heller økonomisk, for dehandlinger, der begås af elever.C:\Documents and Settings\clh\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK72\RG studie ogordensregler april 2009.doc


Skolens PC'ere og netværk er beregnet til undervisning og skal anvendes derefter. Du vil bliveorienteret om reglerne i begyndelsen af 1.g., men vi forventer også at du holder dig løbendeorienteret om de særlige regler for anvendelsen der er hængt op i EDB lokalerne.Vi forventer at du behandler skolens bøger og andre undervisningsmidler ordentligt og at deafleveres i god stand og til tiden. I modsat fald skal du erstatte materialet.Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik.At møde i skole påvirket af alkohol eller andre rusmidler eller at indtage disse i skoletiden erforbudt. Det samme gælder besiddelse af alkohol eller rusmidler på skolens område. Der er ogsåforbud mod at medbringe alkohol til skolens fester.Ved skolefester skal vagterne fra vagtselskabet, ved al mistanke om indtagelse af stoffer, udføredrug test. Hvis en person viser sig positiv skal vedkommende sendes hjem og forældre kontakteshvis alderen er under 18. Er der tale om fysisk besiddelse af stoffer (måske beregnet på videresalg)kontaktes politi og forældre (uanset alder). Desuden træder skolens sanktionssystem i kraft.Hvis elever møder stærkt berusede til en fest skal vagterne kontakte lærervagter der tager stilling tilom vedkommende skal afvises og sendes hjem. Hvis elever optræder stærkt berusede i løbet affesten skal den samme procedure anvendes. I begge tilfælde gælder det at forældrene kontaktes hvisalderen er under 18.Skolens ledelse kan i forbindelse med særlig arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelseaf alkohol.Ekskursioner/studieture.Skolens regler for undervisning, orden og samvær gælder også på ekskursioner og studieture.Særligt på ekskursioner og studieture gælder:• Lærernes instrukser skal til enhver tid følges• Overtrædelse af reglerne for orden og samvær kan medføre hjemsendelse for egen regningI forbindelse med studierejser skal du og dine forældre underskrive en erklæring om, at du viloverholde de regler, der gælder på studierejserne, herunder at både du og dine forældre er klar over,at overtrædelse kan medføre hjemsendelse på egen regning.Snyd med hjemmeopgaver og ved prøver.Hvis det konstateres, at du har snydt med en hjemmeopgave, regnes opgaven som ikke afleveret.Skolens ledelse kan samtidig give dig en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde kan du bliveudelukket fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.Snyd ved mundtlige og skriftlige års- og terminsprøver behandles efter samme retningslinjer somved officielle prøver, dvs. at en elev, som ved en prøve gribes i at snyde bortvises fra denpågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.C:\Documents and Settings\clh\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK72\RG studie ogordensregler april 2009.doc


I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage stikprøvekontrol af,om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen. Hvis dette viser sig at væretilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev bortvises fra den pågældende prøve, jf.eksamensbekendtgørelsen. (Det kursiverede er en tilføjelse der er gældende fra 1. maj 2009)Skoleblade og andre elevaktiviter.Der skal være en tone i kommunikationen på Lectio, skoleblade, blå bog og andre publikationer,udarbejdet af eleverne, som gør, at ingen føler sig forulempet. Hvis elever eller personale omtaleseller afbildes direkte i elevblade, skal det gøres på en sådan måde, at den enkelte elev ikke føler sighængt ud over for kammerater eller skole. Der skal være en ansvarshavende redaktør over 18 år vedelevbladet.Skolens faciliteter må ikke bruges i kommercielt øjemed, f.eks. til reklamefremstød. Rektor kan isærlige tilfælde afvige fra denne bestemmelse ( studenterhuer m.v.)Fravær.Du har pligt til at deltage rettidig i alle undervisningsaktiviteter, herunder at aflevere opgaver tiltiden og deltage i prøver og eksaminer.Deltager du ikke registreres det som fravær, uanset årsagen.Både almindeligt og skriftligt fraværet registreres på ugebasis i Lectio, og du har mulighed for herat anføre en årsag til fraværet. Almindeligt fravær skal registreres i Lectio på ugebasis.For sent afleverede opgaver vil vedblive med at stå som fravær, da forpligtelsen går på at afleveretil tiden.Skolen vurderer løbende elevernes forsømmelser. Ved forsømmelsesproblemer vil du enten blivekontaktet af klassens studievejleder, Annegrete Meldgaard eller Mogens Hansen.Det er dog en god ide selv at kontakte én af ovenstående, inden problemerne bliver for store,.Senest når fraværet er 8% samlet eller 12% i et fag eller 10% skriftligt, får du en skriftlig advarsel.Er du under 18 sendes den til dine forældre. Meningen med advarslen er, at du får mulighed for atrette op på fraværet og dermed undgå at skulle til prøve i alle fag.Vedbliver du herefter med at forsømme kan du enten blive indstillet til prøve i alle fag, eller heltblive bortvist.Der er mulighed for at tage individuelle hensyn afhængig af forholdene omkring et eventueltforsømmelsesproblem.Længerevarende (over 14 dg.) sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring, der betales af digeller dine forældre. Lægeerklæringen indgår i vurderingen af, om du skal indstilles til prøve.Desuden kan der foranstaltes sygeundervisning, og i så fald bliver der ikke tale om fravær.For idrætsfravær gælder særlige regler såfremt der foreligger en lægeattest. Ved synlige skader kanidrætslæreren afgøre, at der ikke gives fravær på betingelse af, at du møder op og følgeridrætslærerens vejledning om anden aktivitet.C:\Documents and Settings\clh\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK72\RG studie ogordensregler april 2009.doc


Får du fravær for undervisning i forbindelse med deltagelse i andre skolearrangementer (intro,idrætsturneringer, elevrådsmøder, ekskursioner eller lignende) afleverer den ansvarlige lærer enliste over de deltagende og en angivelse af varigheden. Disse ”godskrivninger” trækkes ikke fra ifraværet, men indgår i den samlede bedømmelse i forbindelse med en evt. indstilling til prøve i allefag.Det er dog stadig dit eget ansvar, at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at deltage i sådanneaktiviteter, hvis du i forvejen har mange forsømmelserTeam Danmark.TD-elever afleverer inden TD-godkendte idrætsaktiviteter idrætsforbundets opgørelser over hvormange timer de mister i forbindelse hermed.OprykningRektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtedegennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0 og hvis det på baggrund af den løbendeevaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har værettilstrækkeligt.En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå detpågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årige uddannelse senest 5 år efterpåbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang påsamme klassetrin, udskrives eleven af skolen.Rektors afgørelse træffes efter, at den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektorskal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær ellerpligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgåendeadvarsel.1) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.2) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsenregistreres som fravær.3) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år.Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernesafholdelse. Der gives ikke årskarakterer og givne årskarakterer, hvor disse gives, bortfalder.C:\Documents and Settings\clh\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK72\RG studie ogordensregler april 2009.doc


4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældendeår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træfferbeslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.5) Bortvisning i særligt graverende tilfælde.Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og kun efter en forudgåendeskriftlig advarsel.En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering tilforældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarselbortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes udenforudgående advarsel.Hvis en elev bortvises, har den bortviste elev mulighed for at aflægge prøve som selvstuderende,hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. En bortvisning fra en skole indebærer ikke, at en elevfortaber retten til at søge optagelse på en anden skoleStatens uddannelsesstøtteEn tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan bringe din SU i fare. Det præciseres iforbindelse med studievejledernes og rektors gennemgang af ordensreglerne, at en betingelse for atfå SU er, at en elev er studieaktiv.Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Vurderer skolen, ateleven ikke er studieaktiv, herunder at eleven ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalderelevens ret til SU. Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven atter skønnes studieaktiv. En elev, derpå grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold ikke er studieaktiv, kan dog fådispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU.KlagevejledningKlage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholderstudie- og ordensreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning kan afeleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egenudtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 ugesfrist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.Klage over sanktioner har ikke opsættende virkning, med mindre rektor henholdsvis ministeriet isærlige tilfælde træffer beslutning herom. Se link til bekendtgørelsen om studie- og ordensregler.Klager over karakterer skal være rektor i hænde senest 14 dage efter, at man har fået meddelt denne.Regler for klager i forbindelse med prøver og eksaminer fremgår af eksamensbekendtgørelsenC:\Documents and Settings\clh\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK72\RG studie ogordensregler april 2009.doc


Bekendtgørelse og vejledning om studie- og ordensregler:http://us.uvm.dk/gym/lovogbek/bekendtgoerelser/ordensregler.htm?menuid=1525Eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25416C:\Documents and Settings\clh\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK72\RG studie ogordensregler april 2009.doc

More magazines by this user
Similar magazines