Information om at blive student Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

Information om at blive student Rungsted Gymnasium

Rungsted Gymnasium

Information om at blive

student

onsdag den 25. januar 2006

Rungsted Gymnasium

Stadion Allé 14

2960 Rungsted Kyst

www.rungsted-gym.dk

gymnasiet@rung-gym.dk


VELKOMMEN TIL RUNGSTED GYMNASIUM

Det er der 4 gode grunde til:

Hvorfor skal du vælge at tage din

studentereksamen på Rungsted Gymnasium

1) For det første har vi et bredt udvalg af studieretninger.

Du kan vælge mellem

Naturvidenskabelige studieretninger med fx

matematik, fysik eller biologi på A-niveau

Samfundsvidenskabelige studieretninger med fx

samfundsfag på A-niveau og matematik på

B-niveau

Sproglige studieretninger med engelsk og enten

tysk, spansk eller fransk på A-niveau

Kunstnerisk studieretning med musik og

engelsk på A-niveau

Idrætsstudieretninger med enten engelsk eller

matematik på A-niveau og bl.a. idræt på

B-niveau

2) For det andet tilrettelægger vi undervisningen sådan

Rungsted Gymnasium, at alle får et fælles grund

forløb det første halve år. Inden man begynder i

gymnasiet, skal man afgive et ønske om hvilken

studieretning, man er interesseret i. På Rungsted

Gymnasium mener vi imidlertid, at det er vigtigt, at

man bruger det første halve år på at finde ud af,

hvilken studieretning man vil vælge d.1. december,

når man er færdig med grundforløbet. Derfor vil du i

løbet af efteråret få orientering om både studieretninger

og valgfag, så du kan foretage det endelige

valg.

3) For det tredje gør vi meget for at skabe en god overgang

mellem folkeskolen og gymnasiet. Det gør vi

bl.a. ved at planlægge et introarrangement, hvor du

bliver rystet godt sammen med dine kammerater,

samtidig med at du lærer de arbejdsformer og de

fag, vi har i gymnasiet.

4) For det fjerde kommer du til at gå på en skole, hvor

vi lægger vægt på at forene en høj faglig standard

med spændende udfoldelsesmuligheder i det daglige

liv på skolen. Derfor vil du møde et gymnasium, hvor

vi har:

Musical og totalteater, opført af elever

Cafeaftener, hvor skolens egne elever spiller

Frivillige aktiviteter i musik, billedkunst, idræt og

drama

Lektieværksteder

Studierejser for alle elever i 2.g

Så jeg håber naturligvis, at du starter her på skolen til august.

Med venlig hilsen

Mogens Hansen

Rektor

2


FØR DU BEGYNDER I GYMNASIET

Før du begynder i gymnasiet skal du

vælge et kunstnerisk fag på C-niveau - musik eller billedkunst

Se næste side

vælge dit 2. fremmedsprog

Du kan vælge at fortsætte med dit fremmesprog fra folkeskolen -

tysk fortsættersprog/fransk fortsættersprog (B-niveau), eller du

kan vælge et begyndersprog - spansk på A-niveau.

Se side 6

give et foreløbigt ønske om studieretning.

Det endelige valg foretager du i slutningen af

grundforløbet, senest den 1.december.

På side 8 og 9 beskrives studieretningerne og

valgfagene.

På orienteringsmødet kan du få en mere

udførlig beskrivelse af de enkelte studieretningers

indhold og opbygning.

3


GYMNASIEFORLØBET

Gymnasieforløbet ser således ud

Oversigt:

Du skal først følge et grundforløb på ½ år og dernæst et studieretningsforløb på 2½ år.

Du får både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Fagene er inddelt i A- B- og C-niveau, hvor A er det højeste.

Du skal i alt have 4 A-fag, 3 B-fag og 7 C-fag.

Du går først i en grundforløbsklasse i et ½ år og dernæst i en studieretningsklasse i de resterende 2 ½ år.

½ års

Samfunds

Dansk Historie Engelsk Idræt

Grundforløb fag

Musik/

2.fremmedsprog

Almen sprogforståelse

billedkunst

Matematik Fysik

Naturvidenskabe Almen studieforberedelse

ligt grundforløb

2½ år

Studieretningsforløb

Obligatoriske fag

Dansk, historie, engelsk,

2.fremmedsprog, oldtidskundskab,

religion, idræt,

matematik, samfundsfag,

musik/billedkunst, fysik,

2 af fagene biologi, kemi,

naturgeografi.

Studieretningsfag

normalt 3 fag

Studieretningsprojekt

Valgfag

Op til 3 valgfag

Afhængig af den enkelte

studieretning

Almen

studieforberedelse

Skolestart

Når du har besluttet dig for at blive elev på Rungsted Gymnasium, vil du opleve,

at skolen er meget interesseret i, at du hurtigt kommer med i fællesskabet.

I begyndelsen af skoleåret deltager du i et særligt skolestartforløb. Her bliver

du introduceret til det nye gymnasium, til lærerne og skolekulturen, og der

arrangeres en introtur på tre dage til Sverige. Som afslutning på introforløbet

holdes der på skolen en fest specielt for de nye elever.

4


GRUNDFORLØBET

Kunstnerisk fag - valget er dit

Musik

Musik på C-niveau handler om at gøre dig mere opmærksom

på, hvad der egentlig sker i meget af den musik, som

du hører hver dag. For du hører garanteret meget musik,

og muligvis tænker du ikke over, hvorfor der er noget, du

synes bedre om end andet. Forklaringerne kan være

mange, og det er nogle af dem, vi prøver at finde frem til

gennem arbejde med analyse og forståelse af musik i historisk,

samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.

Musikteori og musikalske oplevelser

Når klassen er blevet fortrolig med at udtrykke sig mere

nøjagtigt omkring musik - og det vil bl.a. ske gennem

arbejde med musikteori og diskussion af musikalske oplevelser

- går vi i dybden med emner, som klassen selv vælger.

I grupper på 4-6 arbejder I projektorienteret frem

imod en præsentation for klassen.

Men der er også en praktisk side af undervisningen. Du

får kendskab til sangteknik, for det bliver der arbejdet

med, når der skal synges både en- og flerstemmige sange

fra ind- og udland. Du lærer også den grundlæggende

teknik på guitar, bas, trommer og synthesizer, og det hele

munder ud i samarbejde om indstudering og fremførelse

af et nummer for et større publikum. Det kan fx være til

forårskoncerten, hvor musikeleverne optræder for hinanden

og resten af gymnasiet.

Mundtlig eksamen

Efter et år er der en mundtlig eksamen, der er todelt. Først skal I analysere et stykke musik inden for det emne, som

gruppen har arbejdet med i løbet af det sidste halve år, og derefter skal I i grupper spille et nummer, som I har øvet og

indstuderet.

Har du interesse og lyst til at gå videre med musik, danner det første halve år grundlag for at vælge den kunstneriske

studieretning, der har musik og engelsk på A-niveau og et andet kreativt fag på B-niveau.

Billedkunst

I billedkunst skal du arbejde med billeder i bred forstand, dvs. med tegning, maleri, skulptur, installation, arkitektur og

skærmbilleder.

Der er ikke noget krav om, at du skal være god til at tegne og male, når du starter, men du skal have lyst til at lære det.

Gennem øvelser lærer du nogle grundlæggende metoder til selv at tegne, male, modellere osv..

Projekter

I løbet af året kommer du til at lave større og mere selvstændige projekter. Et særligt område er at kunne kommunikere

med billeder, fx som computerpræsentationer eller plakater.

I fagets teoretiske del ser vi på kunst tilbage i tiden og frem til nutiden. Du lærer at analysere billeder og arkitektur og

lærer om stilretninger.

Klassen skal på ekskursion for at se billeder og arkitektur. Faget samarbejder med andre fag, så man kan se, hvilken

sammenhæng billedkunst har med historie, litteratur og samfund.

Muntlig eksamen

Efter et år er der en mundtlig eksamen, hvor du skal vise de praktiske arbejder, som du har lagt i din portfolio, og

eksamineres i teori.

5


GRUNDFORLØBET

Sprogvalget - hvad skal jeg vælge

2.fremmedsprog

Når du søger ind på gymnasiet, skal du vælge dit 2. fremmedsprog.

Engelsk er obligatorisk for alle elever i gymnasiet, men du

skal også have et 2. fremmedsprog. Det kan være fransk,

tysk eller spansk. Du skal vælge ét af de tre.

Fransk og tysk er fortsættersprog

For at vælge fransk eller tysk skal du have haft det i folkeskolen

og aflagt eksamen i det. Hvis du både har haft tysk

og fransk, kan du frit vælge hvilket af dem, du vil fortsætte

med. Tysk- og franskundervisningen vil blive en naturlig

fortsættelse af undervisningen i folkeskolen. Du vil

komme til at arbejde med temaer, som også vil blive

belyst i andre fag, og du vil blive bedre til at skrive.

Hvad enten du vælger fransk eller tysk, skal du have det i

mindst to år (B-niveau). De to sprog kan også fortsætte i

3.g og indgå som studieretningsfag med engelsk

(A-niveau).

Spansk er begyndersprog

Spansk er i gymnasiet altid på A- niveau, dvs. at man har

faget alle 3 år, hvilket vil give en god basis for at opnå

såvel mundtlige som skriftlige færdigheder. Spansk kan

indgå i en studieretning med engelsk, hvor du vil arbejde

med litteratur, sprog, kultur og samfundsforhold i både

Europa og andre verdensdele som Nord- og Sydamerika.

Du vil arbejde med temaer som Hispanic-kulturen i USA,

storbyliv, etniske kulturmiljøer, musik og kunst.

Hvis du vælger en studieretning hvor fransk, tysk eller

spansk indgår, planlægges der en 14-dages studierejse til

et af landene, eller et andet hvor sproget tales.

Det vil blive en kombination af en almindelig studietur og

ophold hos en familie, hvor du også kommer til at gå i

skole sammen med dit hold.

6


GRUNDFORLØBET

Almen sprogforståelse

Almen Sprogforståelse skal styrke elevernes sproglige

bevidsthed og udvikle deres sproglige analysefærdigheder.

Derfor er det vigtigt, at de enkelte sprogfag anvender fælles

metode og terminologi, så eleverne både ser sprogenes

ligheder og forskelle. Forløbet skal desuden fungere

som en introduktion til valget af de sproglige studieretninger

ved at vise, at en indsigt i sprog som et kulturfænomen

er en del af den humanistiske dannelse.

Fagligt samarbejde

Forløbet skal tilrettelægges som et samarbejde mellem

dansk og fremmedsprogene, herunder latin, og har en

tidsramme på 45 timer. Eleverne skal arbejde med sprogteoretiske

emner og konkrete analyseeksempler.

Undervisningen i disse to dele skal foregå parallelt fra

begyndelsen til afslutningen, så eleverne ser sammenhængen

mellem de to dele.

Undervisningen omfatter følgende elementer:

Introduktion: hvad er sprog /sproghistorie/

tale- og skriftsprog

Læringsstrategier

Grundkursus i grammatik

Sociolingvistik

Latindelen

Test

Undervisningen indledes med en screening, der viser elevernes

forudsætninger. Testen omfatter : ordklasser - bøjningsformer

- sætningsanalyse. Derefter skal elevernes

udbytte af undervisningen testes flere gange undervejs.

Afslutningsvis evalueres eleverne, inden de overgår til

sprogundervisningen i studieretningerne.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb er en nyskabelse i 2005-

gymnaisereformen og indgår som et af tre nye flerfaglige

forløb i 1.g's grundforløb.

Det naturvidenskabelige grundforløb er et introduktionsforløb

til de naturvidenskabelige fag i det almene gymnasium,

hvor der arbejdes med fagligt indhold fra fagene biologi,

fysik, kemi og naturgeografi, således at fagenes fællestræk

og forskelligheder fremgår tydeligt.

Gennem undervisningen får eleverne mulighed for at indse

betydningen af at kende til og forså naturvidenskabelig tankegang

og forholde sig til aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger.

Forløbet fungerer også som en introduktion

til valget af de naturvidenskabelige fag og studieretninger.

Det naturvidenskabelig grundforløb

tilrettelægges med 2-3

tematiske forløb, hvor fagene

arbejder sammen to og to.

Temaerne skal være aktuelle

for eleverne og undervisningen

bygges op omkring praktiske

undersøgelser, som

enten foregår i laboratoriet

eller ved feltarbejde, således at

eleverne bliver fortrolige med

naturvidenskabelige arbejdsmetoder.Gennem

arbejdet med

faglig viden i undervisningen

skal eleverne kunne:

7

Gennemføre praktiske undersøgelser og databehandling

anvende modeller

formidle naturvidenskabelig viden med anvendelse

af faglige begreber både mundtligt og

skriftligt

forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger.

Eleverne udfører praktiske undersøgelser og arbejder med

forskellige former for skriftligt arbejde. Det naturvidenskabelige

grundforløb afsluttes med et skriftligt produkt, som

udarbejdes individuelt. Det skriftlige produkt skal omfatte

behandling af praktiske undersøgelser. På baggrund af det

skriftlige produkt og en kort faglig samtale gives én karakter.

Rungsted Gymnasium har det naturvidenskabelige grundforløb

i år indeholdt tre teamforløb: Introduktion til laboratorie-

og feltarbejde, Vand og Evaluering. I introduktionsforløbet

arbejdede alle fire fag sammen om naturvidenskabelig

metode og formidling. Forløbet om vand var delt i to delforløb,

hvor biologi og kemi samarbejdede i det ene og fysik og

naturgeografi i det andet. Evalueringsforløbet var bygget op

om et antal praktiske undersøgelser fordelt ligeligt på de fire

fag. Hver elev udførte en praktisk undersøgelse og skrev derefter

rapport over undersøgelsen.


STUDIERETNINGERNE

Udbud af studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger

1. Matematik A, fysik B og kemi B

2. Matematik A, fysik A og kemi B

3. Biologi A, matematik B, kemi B/samfundsfag B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

4. Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

5. Matematik A, samfundsfag B, fysik B/ naturgeografi B/ biologi B

Sprogligt-humanistiske studieretninger

6. Engelsk A, spansk A, samfundsfag B

7. Engelsk A, fransk A, samfundsfag B

8. Engelsk A, tysk A, samfundsfag B

Kunstnerisk studieretning

9. Musik A, engelsk A, drama C/billedkunst C/mediefag C

Idrætsstudieretninger

10. Matematik A, biologi B, idræt B

11. Engelsk A, biologi B, idræt B, samfundsfag B

8


VALGFAGENE

Valgfag

Astronomi C

Billedkunst B og C

Biologi A, B og C

Datalogi C

Design C og B

Dramatik B og C

Engelsk A

Erhvervsøkonomi C

Filosofi B og C

Fransk begynder A

Fransk fortsætter A og B

Fysik A og B

Græsk C

Idræt B

Japansk A

Kemi A, B, C

Latin C

Matematik A, B

Mediefag B og C

Musik A, B, C

Naturgeografi B og C

Religion B

Samfundsfag A og B

Psykologi B og C

Spansk A

Tysk begynder A

Tysk fortsætter A og B

9


TEAM-DANMARK OG IDRÆTSORDNINGEN

Idrætsordning og Team DK

Af Frederik Elias 2.x og Kasper Andreasen 2.x

Rungsted Gymnasium har du en fremragende mulighed

for at gå i gymnasium og dyrke din sport samtidig.

Idrætsordningen giver dig mulighed for ekstra træning

1-2 gange om ugen - mandag og onsdag morgen.

Flere idrætsklubber stiller trænere og baner til rådighed i

Hørsholm Idrætspark, så du hermed får en seriøs morgentræning.

Dette giver dig hermed mulighed for at få 1-2

ekstra træningspas om ugen.

Temamøder

I løbet af gymnasietiden bliver der afholdt en række temamøder,

der f.eks. kan handle om fysisk træning, skader og

idrætspsykologi. En anden fordel ved at gå i idrætsordningsklassen

er, at du går i klasse med andre seriøse

sportsudøvere, som bedre forstår, hvis du dropper en fest

til fordel for din idræt.

Der er også sportsgrene som ikke tilbyder trænere til

morgentræning, her må du selv sørge for din træning ved

bl.a. styrketræning, løbetræning el.lign.

3-årigt eller 4-årigt forløb

Hvis du spiller på et hold inden for dit forbund f.eks.

landshold, talentudvikling etc., har du mulighed for at

søge om Team Danmark støtte. Når du så bliver godkendt,

har du mulighed for at vælge mellem en 3- eller en

4-årig ordning. Det første år følger du et normalt skema,

og omkring midten af 1.g skal du gøre op med dig selv,

om du vil tage uddannelsen som et 3-årigt eller 4-årigt

forløb.

En 3-årig TD-elev vil, udover at have mange af de samme

privilegier som de 4-årige, være knyttet til den samme

klasse gennem hele uddannelsesforløbet. En 3-årig TDelev

har mulighed for at få erstatningstimer, hvis han/hun

har været væk i forbindelse med en sportsaktivitet. En 4-

årig TD-elev har til forskel fra en 3-årig, timer med andre

klasser, og det sidste år vil personen tage de resterende

obligatoriske fag med en ny stamklasse, og dermed blive

en del af et nyt fællesskab.

Idrætsstudieretninger

Hvis du ønsker at være 4-årig Team Danmark-elev eller

følge Idrætsordningen, skal du vælge én af de to idrætsstudieretninger.

Har du i øvrigt spørgsmål om Team Danmark og

Idrætsordningen, kan du henvende dig til Anne

Krarup eller Hans Krøyer.

Elitesport og gymnasieuddannelse

Altså hvis du vil noget med din idræt er Idrætsordningen

og Team DK en fantastisk mulighed for at kombinere

elitesport og gymnasieuddannelse. Ud over et højt

udbytte inden for sport og uddannelse, får du foræret

et fantastisk socialt netværk i din egen klasse og på

tværs af årgangene.

10


STUDIEREJSEN PÅ TO UGER

Fransk-holdets 14-dages studierejse

til Paris.

af Natalia Cabaj, 3.a

En uge på hotel og en uge i franske

familier

Der var engang et fransk-hold, som i lang tid havde glædet

sig til at tage til verdens mest romantiske by på

studietur, og en oktober aften fløj de endelig til Paris.

Monsieur le prof Finn havde i flere måneder op til afrejsen

fortalt de ivrige elever om alt det, de skulle opleve nede i

Frankrig, og forventningerne var høje som Eiffeltårnet.

De første fem dage af studieturen boede holdet på et hotel

i Paris' hjerte. Le Boulevard Saint Michel, et pragtfuldt

sted at slippe en flok shopaholikere løs, lå i gå-afstand fra

hotellet, og det samme gjorde nogle af Paris' mest vidunderlige

seværdigheder; Luxembourg Haven, Notre Dame,

Le Louvre og Australian Bar, som hurtigt blev de unge

danskeres favorit gå-i-byen-sted.

"Sjove, inspirerende, kulturprægede

og anderledes"

Ud over at udforske Paris by night, fik eleverne set samtlige

af de mange berømte bygninger og steder i Frankrigs

hovedstad. Monsieur le prof. Finn sørgede for, at eleverne

så Notre Dame kirken, la Conciergerie, hvor Marie-

Antoinette sad fængslet, Place de la Concorde, l'Arc de

Triomphe, l'Avenue des Champs Elysées, Montmatre og

Sacre Coeur, Eiffel tårnet, en tog-strejke som lammede

hele byens offentlige transport, slottet i Versailles og

Monets have, og der blev endda tid til at se Mona Lisa

inde på Le Louvre. Kort sagt, nåede eleverne at se og

opleve alt, hvad der skal ses og opleves, når man besøger

Paris. Simone fra 3.a, udtalte efter hjemkomsten, at "de

første fem dage af turen var sjove, inspirerende, kulturprægede

og anderledes."

Udveksling

Efter at have tilbragt fem dage med Monsieur le prof. Finn,

skulle de elleve elever tilbringe en hel uge i La Varenne,

hvor de skulle bo hos elever fra en udvekslingsklasse,

som de havde korresponderet med inden afrejsen.

La Varenne er en forstadsby til Paris, og ligger cirka en

halv times kørsel med tog fra Paris' centrum. Gymnasiet

hed Lycée Condorcet .

De spændte danske elever fik lov til at følge deres franske

pennevenners skolegang i en hel uge, og de lærte en hel

del i løbet af ugen. Franske elever går også i skole om lørdagen,

til gengæld har de kun timer til kl. tolv både lørdag

og onsdag.

De danske elever var meget enige om, at der er ret meget

forskel på den danske og den franske ungdom og deres

mentalitet. Eleverne i La Varenne kan enormt godt lide at

'hænge ud' i en park, der ligger ved deres skole, eller ved

en flod, der løber igennem byen, hvorimod danske elever

godt kan lide at se film, drikke en øl eller bare hygge

hjemme hos en ven eller til en fest. Oliver fra 3.b, beskriver

de franske elever med disse ord; "En grandios gæstfrihed,

som voksede i takt med, at vi lærte dem bedre at

kende både gennem skolehverdagene og til festerne !"

Der er ingen tvivl om, at fransk højniveau-holdet på

Rungsted Gymnasium glæder sig utrolig meget til at

kunne gengælde deres franske pennevenners gæstfrihed,

når franskmændene i slutningen af marts måned kommer

til Danmark.

11


MUSIK

Musiklivet på skolen

Som ny elev på gymnasiet bliver du helt naturligt draget

ind i musiklivet, for noget af det første, du skal være med

til, er en optræden ved forældremødet i september. Her

synger og spiller alle 1.g-eleverne et fællesnummer, og

succesen er sikker, for det er et meget begejstret publikum.

Derefter er der mange tilbud, som du kan benytte

dig af, hvis du er interesseret i musik.

Frivillig musik

Den frivillige musik strækker sig over deltagelse i rockbands,

show-band, rytmisk kor og små klassiske ensembler,

og der er mulighed for at vise, hvad man har fået ud

af det ved diverse arrangementer, som er fordelt over hele

året.

De faste koncerter ligger i december som juleafslutning

for hele skolen, i marts med en akustisk aften og i april

med en forårskoncert. Her optræder elever fra niveauholdene

og den frivillige musik, og som et årligt højdepunkt

er 1.g-klasserne på med et solonummer ved

forårskoncerten. Fordelt over året ligger endvidere fire

caféaftner, og også her er det kun elever, der står for livemusikken.

Musical

Vi har en lang og god tradition for at opføre en musical

hvert andet år, og foreløbig er det blevet til Atlantis, Hair,

Grease og Skatteøen. Der afholdes optagelsesprøver til

solist- og korrollerne, men alle har mulighed for at være

med på den ene eller anden måde, og hver gang er ca.

100 entusiastiske elever og lærere i gang. Til næste skoleår

er det igen musical-tid, men hvilken musical det bliver,

ligger endnu ikke fast, så der er stadig mulighed for at

agitere for sin egen favorit.

Musikalske oplevelser

Musiklivet er med til at binde gymnasiets mange aktiviteter

sammen, og ligegyldigt om du har spillet og sunget

hele dit liv, eller du har det bedst med kun at synge under

bruseren, så vil du få musikalske oplevelser, der sætter

kulør på hverdagen.

12


ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Almen studieforberedelse

- et eksempel

I almen studieforberedelse i første semester anskues et

tema under forskellige faglige vinkler: humanistisk, naturvidenskabeligt

og samfundsvidenskabeligt.

I grundforløbet har fire temaer har været under lup:

Sandt og falsk, krop og identitet, verdensbilleder og arv

og miljø.

Krop og identitet

I temaet krop og identitet har engelsk, idræt, billedkunst,

spansk, tysk og fransk arbejdet sammen.

Hvordan ser den ideelle krop ud I europæisk og amerikansk

kultur oplever vi kontrasterne mellem ekstrem

fedme og anoreksi! Samtidig kan vi i medierne se et

udpræget fokus på det individuelle kropsudtryk (plastikoperationer,

tatoveringer, piercinger).

Spillet om kroppens udtryk

Hvordan manøvrerer en ung dansk gymnasieelev i dette

spil om kroppens udtryk

Det har vi undersøgt ved hjælp af analyser og diskussioner

ud fra et tekstmateriale i sprogfagene, vi har foretaget

BMI-målinger i idræt, og i billedkunst har vi set på, hvordan

kunsthistorien fremstiller forholdet mellem krop og

identitet. Endelig har vi, i et samarbejde mellem billedkunst

og idræt, eksperimenteret med forskellige kropsudtryks

betydning for identiteten.

Iscenesættelse

I billedserien herunder ses 1d i forskellige iscenesatte

situationer, som er optaget med digitalkamera

og derefter manipuleret på computeren.

13


ELEVRÅDET

Elevrådet - parlamentarisk immunitet

eller indskrænket ytringsfrihed

Af Niklas Laugesen

Skolens elevrepræsentant i Pædagogisk Råd.

Medlem af elevrådet, fællesudvalget, kantinebestyrelsen

og Internationalt udvalg.

Rungsted Gymnasiums elevråd har til formål at formidle

meddelelser, forslag og forespørgsler til eleverne.

Ydermere har det til hensigt at øge elevindflydelsen i

diverse anliggender i dagligdagen. Eleverne opnår således

tilknytning til de demokratiske beslutningsprocesser,

der finder sted til hverdag.

Elevernes engagement

En meget vigtig paragraf i elevrådet er, at der er mødepligt.

Denne paragraf er vigtig, da det afhænger af elevernes

engagement, hvor effektivt elevrådet kan leve op til

sit formål.

På RG går vi højt op i, at elevdemokratiet på skolen skal

fungere. For at det skal være muligt, bliver der i hver

klasse valgt en repræsentant for klassen, repræsentanten

fremfører sin klasses ønsker og tager forbehold for

disse, når beslutninger tages i elevrådet. Der vælges

også en suppleant, således at mødepligten overholdes.

Suppleanten må gerne deltage i møderne, men har ingen

stemmeret, hvis repræsentanten er til stede. Hvis repræsentanten

er forhindret i at komme til mødet, repræsenterer

suppleanten klassen og har én stemme. I elevrådet

bliver der også valgt to formænd ud af de repræsentanter,

der nu er, typisk en fra hver årgang.

Udvalg

På RG har vi mange forskellige udvalg, disse udvalg melder

hele tiden tilbage til elevrådet, som så formidler

informationerne ude i klasserne. Formidlingen i klasserne

er ydermere noget af det vigtigste i elevrådet. Det er selvfølgelig

den enkelte repræsentant i hver klasse som står

for dette.

Indflydelse

Alt dette lyder meget formelt, og måske lidt kedeligt, men

at sidde i elevrådet giver indflydelse,og ofte er der en

relevant diskussion om gymnasiets fremtid og nutid (Til

tider diskuterer vi også skolens Øltid i samarbejde med

festudvalget). I elevrådet har vi også forbindelse til DGS,

Danske Gymnasiers Sammenslutning, så som medlem af

elevrådet har du ikke blot indflydelse på dit eget gymnasium,

men du får også chancen for at give din mening til

kende ved at deltage i et DGS møde, hvor du er med til at

skabe DGS' holdninger til uddannelsespolitiske temaer -

gymnasiereformen, skolens økonomi mv.

Elevrådsfesten

Hvert år holder elevrådet en fest på skolen udelukkende

for elevrådet. Som medlem af elevrådet lærer du jo også

elever på tværs af årgangene at kende, og vi har det som

regel rigtig fornøjeligt i elevrådet.

14


UDEN FOR UNDERVISNINGEN

Festerne

Rungsted Gymnasium er festerne en integreret del af

skolens liv.

Det gamle ordsprog: "Først yde- så nyde!" passer fint i

denne sammenhæng, for hvad er mere befriende end at

gå til fest med sine kammerater efter en lang arbejdsuge

med udmarvende stile og øget svedsekretion.

Rungsted Gymnasium har vi forskellige former for

fester:

De almindelige gymnasiefester med diskotek, caféaftenerne

- en hverdagsaften, hvor man sidder mere intimt

og hygger sig til kl. 23, og så er der årets fest :

Gallafesten om foråret, hvor 3g'erne holder en aftenfest

i festtøj, drengene oftest i smoking og pigerne i lange

kjoler, og hvor der spises og danses lanciers - som er

blevet indøvet i idrætstimerne.

Gallafesten

Denne fest har en særlig betydning for 3g-eleverne, da

det er deres sidste rigtige skolefest, og de kan så i

deres stille sind med glæde eller nostalgi se tilbage på

deres tre forgangne gymnasieår. Ak, den næste "store

fest" er såmænd bare deres studentereksamen!

Ja, festerne er en af de mange hævdvundne traditioner

Rungsted Gymnasium : festerne er en velkonstrueret

maskine, hvor mange facetter skal passe sammen.

Festudvalg

Vi har på skolen et elevfestudvalg med repræsentation

af alle årgangene med en formand, der indkalder til for

beredelsesmøder, inden en fest løber af stablen, og vi

har 2-3 lærere, der koordinerer oppefra. Disse to team

er løbende i kontakt inden festerne.

Elevfestudvalgets arbejdsområder er at sælge billetter,

stå i baren -sammen med nogle lærere - rydde op samt

være bindeleddet mellem elevråd, elever og de ansvarlige

lærere, samt rektor.

Festerne plejer at give et rimeligt overskud, da alle

arbejder gratis.

Den indtjente kapital bruges til eventuelle nyanskaffelser

til skolen. I år er fx et lysanlæg til skolens forskellige

arrangementer højt på ønskelisten.

Hvad får så festudvalget for deres arbejdsindsats : De

får gratis adgang til festerne samt sidst på skoleåret får

de penge til at "holde deres egen fest" eller gå i byen.

Og ved denne fest er der ikke lærere med.

Nye bekendtskaber

Stephanie Bigom, 3x, formand for Elevfestudvalget,

siger: "Her på Rungsted gymnasium er der ikke kun tid

til seriøsitet og faglig kunnen. Nej, der er skam også tid

til fest og ballade. Fire gange om året arrangeres vilde

gymnasiefester af skolens festudvalg, der består af skolens

elever, lærere og pedellerne.

Der er fuld knald på hele aften, og der bliver danset,

sludret og moret sig som aldrig før. Om end det er på

dansegulvet til den pumpende musik fra DJ'en eller i

baren med en øl eller to, er RG festerne gode til at stifte

nye bekendtskaber i alle årgange."

15


Lay-out og tryk:

Grafisk Identitet, Hørsholm

Redaktion: Bent Daugaard(ansv.),

Jytte Skærup, Berit Bjørnow,

Lene Wahlgren, Hans Krøyer,

Finn Pedersen, Pia Houlberg

og Sanne Lidman-Nielsen

Rungsted Gymnasium

Informationsmøde

onsdag den 25. januar 2006

Rungsted Gymnasium

Stadion Allé 14

2960 Rungsted Kyst

www.rungsted-gym.dk

gymnasiet@rung-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines