Bilag%A% - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk
  • No tags were found...

Bilag%A% - Kommunikationsforum

!Indholdsfortegnelse%1% INDLEDNING% 7%% 1.1! PROBLEMFORMULERING% 7!% 1.2! AFGRÆNSNING% 8!1.3! FIRMAR%OG%PROJEKTPROFIL% 9!2% SPILUDVIKLING% 11%% 2.1! ORGANISATIONSSTRUKTURER% 11!2.1.1! HENRY!MINTZBERGS!GRUNDMODEL! 11!2.1.2! GARETH!MORGANS!SEKS!ORGANISATIONER! 12!2.2! FRAMEWORKET%SCRUM% 13!! 2.2.1! AGILT!PROJEKTFORLØB! 14!! 2.2.2! SPRINT! 16!! 2.2.3! SCRUM!TEAM! 17!% 2.3! KREATIVE%MEDARBEJDERE% 20!3% KREATIVITETSTEORI% 22%% 3.1! THE%COMPONENTIAL%THEORY%OF%CREATIVITY% 22!% 3.2! ENTROPI%OG%OPDAGELSE% 25!% 3.3! KRITERIER%FOR%KREATIVITET% 26!! 3.3.1! EN!KAOSRUMMENDE!OPGAVE! 27!! 3.3.2! BALANCE!MELLEM!EVNE!OG!UDFORDRING! 27!! 3.3.3! KLARE!MÅL! 28!! 3.3.4! LØBENDE!FEEDBACK! 28!! 3.3.5! ET!MILJØ!DER!IKKE!ER!DISTRAHERENDE! 28!4% KREATIVITETSSTØTTENDE%TILGANGE% 29%% 4.1! STILLADSERING% 29!% 4.2! SERSOM% 31!% 4.3! THE%MEDICI%EFFECT% 31!5% METODE% 34%% 5.1! ETNOGRAFISK%OBSERVATION% 34!% 5.2! SEMISTRUKTUREREDE%INTERVIEWS% 37!% 5.3! KATEGORISERING% 38!4"!


!Figurliste%FIGUR!1!U!DE!FEM!GRUNDELEMENTER!I!ORGANISATIONER! 11!FIGUR!2!U!GARETH!MORGANS!SEKS!ORGANISATIONER! 12!FIGUR!3!U!EKSEMPEL!PÅ!TIDSPLAN!(TIMETUBE)! 14!FIGUR!4!U!STADIER!AF!STIGENDE!USIKKERHED! 15!FIGUR!5!U!SPRINTFORLØBET! 16!FIGUR!6!U!ROLLERNE!I!SCRUM! 18!FIGUR!7!U!ORGANISATIONSDIAGRAM!FOR!IO!INTERACTIVE! 40!FIGUR!8!U!EKSEMPEL!PÅ!TASK!BOARD! 43!FIGUR!9!U!PLANTEGNING!OVER!PROJEKTLOKALET! 48!FIGUR!10!U!KONKRETISERING!AF!MÅL! 49!FIGUR!11!U!KOMMUNIKATION!I!ORGANISATIONEN! 55!FIGUR!12!U!MACRO!DESIGN!BLOCKS!U!MACRO!SECTIONS! 69!FIGUR!13!U!MACRO!DESIGN!BLOCKS!U!GAMEPLAY! 70!! !6"!


!1 Indledning%!Som!følge!af!de!digitale!medieplatformes!udvikling!er!der!i!de!seneste!år!opstået! et! stigende! behov! for! samarbejde! på! tværs! af! discipliner.! Dette!projektorienterede! samarbejde,! på! tværs! af! discipliner,! findes! i! dag! i!størstedelen! af! digitale! medievirksomheder.! Der! er! dog! én! industri,! der! i!højere! grad! og! i! længere! tid! har! været! afhængig! af! et! velfungerende!tværdisciplinlært!samarbejde.!Denne!industri!er,!hvad!man!betegner!som!computerspilsindustrien! eller! spilindustrien.! Årsagen! til,! at! netop!spilindustrien! er! den! industri,! hvor! tværdisciplinært! samarbejde! siden!industriens!oprindelse!har!spillet!en!central!rolle!er,!at!computerspil!er!et!medie,!der!kombinerer!elementer!fra!film,!musik,!spilteori!og!interaktion.!I! denne! sammenhæng! vil! ordet! disciplin! være! synonym! med! Mihaly!Csikszentmihalyis! term! domæne! (1996).! Det! vil! sige,! at! når! udtrykket!tværdisciplinær! anvendes,! refererer! det! til! et! samarbejde! på! tværs! af!domæner.!!1.1 Problemformulering%I!dette!speciale!vil!jeg!forsøge!at!afdække!de!organisatoriske,!såvel!formelle!som!uformelle,!elementer,!der!er!med!til!at!facilitere!en!kreativ!proces.!I!den! forbindelse! vil! jeg! kigge! på! både! den! strukturelle! opbygning! af!organisationen! og! dens! arbejdsprocesser! med! henblik! på! at! besvare!spørgsmålet:!Hvordan% opfordrer/hindrer% arbejdsprocessen% og% den% organisatoriske%struktur%i%spiludvikling%til%en%kreativ%proces,%på%tværs%af%domæner?%For!at!besvare!dette!spørgsmål!vil!jeg!benytte!en!kvalitativ!tilgang!i!form!af!observation! samt! interviews! af! et! spiludviklingsfirma! og! dets!medarbejdere.! Disse! data! vil! jeg! analysere! og! kategorisere! inspireret! af!metoden!grounded%theory%(Seale!(Ed.),!2004),!med!det!formål!at!afdække!eventuelle! mønstre! for! tendenser! i! spiludviklingens! processer! og!organisatoriske!struktur.!Mønstrene!vil!jeg!dernæst!komparativt!analysere!i!forhold!til!teori!for!optimale!konditioner!for!en!kreativ!proces.!!7"!


!1.2 Afgrænsning%Da!der!igennem!kreativitetsforskning!er!opstået!en!række!definitioner!og!optikker,!angående!hvad!der!konstituerer!en!kreativ!proces,!vil!jeg!i!dette!afsnit! afgrænse! det! specifikke! område,! jeg! i! specialet! vil! forholde! mig! til,!samt!i!hvilken!optik!dette!vil!ske.!Den!første!og!mest!indflydelsesrige!afgrænsning!af!specialet!består!i,!at!jeg!udelukkende! fokuserer! på! den! kreative! proces! og! ikke! det! resulterende!produkt.!Grundlaget!for!dette!er!dels,!at!jeg!anslår,!at!et!fokus!fordelt!på!begge!ikke!vil!tillade!et!tilstrækkeligt!indblik!i!nogen!af!dem.!En!anden!årsag!er,!at!hvorvidt!et!produkt!er!kreativt!eller!ej,!er!afgjort!af!den!efterfølgende!evaluering!af!eksperter!i!det!givne!felt!eller!domæne.!!!I!specialet!vil!der!blive!taget!udgangspunkt!i!Teresa!M.!Amabiles!definition!af!kreativitet:!![..]!we!define!creativity!as!a!process!resulting!in!a!product;!it!is!the!production! of! a! novel! and! appropriate! response,! product,! or!solution!to!an!openUended!task.!The!response!must!be!new,!but!it!must! also! be! appropriate! to! the! task! to! be! completed! or! the!problem! to! be! solved.! In! addition,! the! task! must! be! open! ended,!rather!than!having!a!single,!obvious!solution!(Zhou!&!Shalley,!2008,!s.!35)!I!kraft!af!at!dataindsamlingen!for!specialet!tog!udgangspunkt!i!et!etableret!spiludviklingsfirma,! anser! jeg! det! ligeledes! for! nødvendigt! at! belyse,!hvorledes! denne! form! for! kreativitet! adskiller! sig! fra! den! mere! fri! og!uformelle! hverdagskreativitet.! Til! dette! formål! benytter! jeg! James! C.!Kaufman! og! Ronald! A.! Beghettos! model! omkring! kreativitetens! fire! c’er!(2009).!Modellen!for!de!fire!c’er!opstiller!fire!primære!former!for!kreativitet;!little6c,!mini6c,!Pro6c!og!%Big6C!(Ibid.:!s.!7).!Grundlaget!for!denne!inddeling!er!at!tillade! større! fleksibilitet! i! karakteriseringen! af! kreativitet.! En!karakterisering,! der! ifølge! Kaufman! og! Beghetto,! har! været! begrænset! til!littleUc!og!BigUC!(Ibid.:!s.!1).!Førhen!konstituerede!BigUC!kreativitet!på!det!ypperste! plan.! ”BigUC! creativity! consists! of! clearUcut,! eminent! creative!contributions”! (Ibid.:! s.! 2).! LittleUc! var! derimod! den! kategorisering,! man!tildelte! al! anden! kreativitet.! Ved! tilføjelsen! af! miniUc! og! ProUc! tillader!Kaufman! og! Beghetto! en! mere! nuanceret! optik! for! kreativitetsforskning.!MiniUc! er! betegnelsen! for! kreativitet,! som! primært! har! betydning! for!8"!


!personen,! der! udfører! den.! Det! er! med! andre! ord! en! kategori,! der!fokuserer!på!kreativitet,!der!udelukkende!fører!til!personlig!udvikling!i!et!givent!domæne!(Beghetto!&!Kaufman,!2007,!s.!76).!Modsat!miniUc,!som!er!en! afart! af! littleUc,! er! ProUc,! hvad! der! kendetegnes! som! professionel!kreativitet.!”ProUc!represents!the!developmental!and!effortful!progression!beyond! littleUc! (but! that! has! not! yet! attained! BigUC! status).! Anyone! who!attains! professionalUlevel! expertise! in! any! creative! area! is! likely! to! have!attained! ProUc! status”! (Kaufman! &! Beghetto,! 2009,! s.! 5).! Det! bør! dog!anføres,! at! Beghettos! og! Kaufmans! teori,! på! grund! af! manglende! empiri,!snarere!er!en!ubekræftet!tese!end!en!valideret!teori.!!I! specialet! vil! fokus,! på! baggrund! af! den! konkrete! case,! være! rettet! mod!kreativitet!på!et!ProUc!niveau.!Det!er!muligt!at!de!personer,!der!indgår!i!den!konkrete!case,!under!observationsforløbet!har!oplevet!personlig!udvikling,!som!kendetegner!miniUc,!men!da!de!på!daglig!basis!er!ansat!med!henblik!på!at!være!kreative,!er!der!som!udgangspunkt!tale!om!ProUc.!Med! udgangspunkt! i! det! ovenstående! afgrænsede! fokus! vil! jeg,! i! de!kommende!afsnit!opstille!kriterier!for,!at!en!kreativ!proces!kan!finde!sted.!Dette! vil! dernæst! blive! anvendt! i! analysen! af! det! indsamlede! data! fra!casen.! Foruden! kriterierne! for! kreativitet,! vil! jeg! ligeledes! inddrage! tre!kreativitetsstøttende! tilgange! med! henblik! på! at! forklare! og! analysere!organisationsstrukturen,! udviklingsmodellen! og! arbejdsprocessernes!indvirkning!på!den!kreative!proces.!Igennem! denne! kvalitative! tilgang,! til! såvel! dataindsamling! som! Uanalyse,!anvender!jeg!en!hermeneutisk!tilgang,!der!er!såvel!deduktiv!som!induktiv!af!natur!!(Thurén,!2009,!s.!19).!!1.3 %FirmaR%og%projektprofil%I! kraft! af! at! observation! og! interviews! af! et! spiludviklingsfirma! udgør!empirien!for!undersøgelsen,!vurderede!jeg!det!fordelagtigt,!på!baggrund!af!den!nævnte!problemstilling!samt!den!valgte!tilgang!til!dataindsamling,!at!fokusere! på! ét! enkelt! firma.! Ved! at! fokusere! på! ét! firma! tillod! det! en!observationsperiode!på!tre!uger!og!herigennem!et!dybdegående!kendskab!til!det!observerede!projekt!samt!dets!aktører.!Firmaet,! der! i! dette! studie! fungerer! som! case,! er! IO! Interactive.! IO!Interactive! er! et! dansk! spiludviklingsfirma! beliggende! i! København.! ”IO!Interactive! was! established! in! September! 1998! and! bought! by! Eidos! in!9"!


!2004.! Today! IO! Interactive! is! 100%! owned! by! Square! Enix! Europe”! (IO!Interactive,!2012a).!!IO!Interactive!kan!bedst!betegnes!som!en!international!arbejdsplads.!Med!dets! 26! forskellige! nationaliteter,! hvoraf! 30! procent! af! de! ansatte! har!anden! nationalitet! end! dansk,! er! IO! Interactive! en! arbejdsplads,! hvor!engelsk!er!det!anvendte!sprog.!!Firmaet! har! igennem! tiden! udviklet! spil! til! platformene! PC,! Sony!PlayStation!2!og!3,!Microsoft!Xbox,!Microsoft!Xbox!360!og!Nintendo!Wii.!Det! har! været! spil,! der! hører! under! betegnelsen! AAA% titler.! Dette! er!produktioner! med! store! budgetter! og! af! høj! kvalitet.! Det! kan! bedst!beskrives! som! spilverdenens! pendant! til! filmverdenens! Hollywood!produktioner.!!En! af! de! mere! nævneværdige! og! alment! kendte! spilserier! eller! IP’er!(immaterialret),!som!IO!Interactive!har!udviklet,!er!Hitman!(IO!Interactive,!2012b).! Hitman:! Codename! 47! var! firmaets! første! projekt! og! har! siden!været! vartegn! for! IO! Interactive! såvel! som! dansk! spiludvikling! generelt.! I!skrivende!stund!er!firmaet!i!gang!med!at!udvikle!den!seneste!titel!i!serien;!Hitman! Absolution.! Hitman! Absolution! er! et! omfattende! projekt! og!beskæftiger!derfor!størstedelen!af!de!knap!200!ansatte!i!København,!med!undtagelse!af!et!hold!på!ni!personer.!!Dette! hold! beskæftiger! sig! i! stedet! med! et! projekt,! der! endnu! er! i!konceptfasen.!Det!er!observation!og!interviews!af!dette!hold,!der!udgør!de!empiriske! data! for! specialet.! Da! projektet! i! skrivende! stund! ikke! er!offentliggjort,! vil! der! i! specialet! ikke! fremgå! detaljer! om! spillet,! da! jeg! er!underlagt! tavshedspligt! i! forhold! til! produktspecifikke! informationer.!Igennem!specialet!vil!projektet!derfor!udelukkende!blive!refereret!til!som!projektet.! Af! samme! årsag! er! passager! af! de! transskriberede! interviews!fjernet,!da!det!omhandlede!sådanne!informationer.!Da!fokusset!for!min!undersøgelse!er!rettet!mod!den!kreative!proces!og!ikke!det!eventuelt!kreative!produkt,!vil!det!præge!specialet!men!vil!ikke!have!nogen!reel!indvirkning!på!besvarelsen!af!problemstillingen.!Samarbejdet!med!virksomheden!opstod!ved,!at!jeg!tog!kontakt!til!dem!per!eUmail,! hvorefter! vi! indgik! i! et! samarbejde.! Under! observationsforløbet!fungerede!projektets!producer!Teis!som!min!primære!kontaktperson.!!10"!


!2 Spiludvikling%!2.1 Organisationsstrukturer%Med!henblik!på!i!analysen!at!kunne!opstille!et!organisationsdiagram,!der!illustrerer! IO! Interactive! som! organisation,! vil! der! i! dette! afsnit! blive!gennemgået! Henry! Mintzbergs! grundmodel! for! en! organisation! samt!Gareth!Morgans!seks!organisationer.!!2.1.1 Henry%Mintzbergs%grundmodel%Som! det! ses! på! Figur! 1! består! Mintzbergs! model! af! fem! elementer;!Strategic% Apex% (topledelse),! Middle% Line! (mellemledelse),! Operating% Core!(operationskernen),! Technostructure! (teknostruktur)! og! Support% Staff%(Støttefunktioner)! (Mintzberg,! 1979,! s.! 19).! Ifølge! Mintzberg! kan! en!organisation! være! sammensat! forskelligt! i! forhold! til! de! respektive!elementer,!men!samtlige!fem!elementer!vil!være!repræsenteret!i!én!form!eller!en!anden.!!Figur%1%R%De%fem%grundelementer%i%organisationer%I! IO! Interactive! er! de! fem! elementer! ligeledes! tilstede,! men! da! fokus! i!undersøgelsen! er! centreret! omkring! den! reelle! udvikling! af! spil! og!processen! knyttet! dertil,! vil! teknostrukturen! og! støttefunktionerne! ikke!blive! inddraget.! Årsagen! til! dette! er,! at! til! trods! for! deres! betydning! for!virksomheden! som! en! helhed,! så! indgår! de! ikke! konkret! i!udviklingsprocessen,!som!det!er!afbilledet!på!Figur!1!(Ibid.:!s.!20).!!Hvad! der! forstås! med! teknostrukturen! og! støttefunktioner! er! f.eks.! den!juridiske! afdeling,! sekretariatet,! itUafdelingen! og! kantinemedarbejderne!!11"!


!m.m.!Jeg!er!opmærksom!på,!at!disse!afdelinger!alle!spiller!centrale!roller!i!organisationens! evne! til! at! fungere.! De! kan! selvsagt! have! en! reel!indvirkning! på! selve! spiludviklingsprocessen,! da! det! er! afdelinger,! der! er!med! til! at! sikre,! at! udviklingsholdene! kan! arbejde.! Men! da! de! fra! et!organisatorisk!synspunkt!ikke!har!nogen!direkte!indflydelse!på!produktets!udvikling,!vil!disse!to!elementer!ikke!blive!inddraget.!!Det! udarbejdede! organisationsdiagram! vil! derfor! udelukkende! indeholde!elementerne! topledelse,! mellemledelse! og! operationskerne! også! kendt!som!den!primære!arbejdsstyrke.!!2.1.2 Gareth%Morgans%seks%organisationer%Til! dette! formål! vil! der! blive! taget! udgangspunkt! i! Morgans! seks!organisationsdiagrammer,! som! er! afbilledet! på! Figur! 2! (Morgan,! 1993,! s.!161).!Figur%2%R%Gareth%Morgans%seks%organisationer%Som! det! fremgår! af! de! seks! modeller,! er! Model! 1,! 2! og! 3! alle!bureaukratiske% organisationsformer.! Fælles! for! de! tre! modeller! er,! at! de!indeholder!en!hierarkisk!funktionsopdeling!af!organisationen!bestående!af!topledelsen,!mellemlederne!og!den!primære!arbejdsstyrke.!I!den!konkrete!case! er! der! tale! om! to! niveauer! af! mellemledelse,! men! princippet! er! det!samme!fra!Mintzbergs!grundmodel.!Forskellen!mellem!de!tre!modeller!er,!at!i!Model!1!er!én!enkelt!person!ansvarlig!for!topledelsen,!hvorimod!Model!2!har!et!ledelsesteam,!der!træffer!de!overordnede!beslutninger.!Model!3!!12"!


!er! af! samme! opbygning! som! Model! 2,! men! har! yderligere! tilføjet!ledelsesteams!blandt!den!lavere!mellemledelse!(Ibid.:!s.!160).!!!Modsat! de! hierarkisk! opbyggede! organisationer,! som! Model! 1,! 2! og! 3!udgør,!så!er!Model!4,!5!og!6!mere!fleksible!og!omskiftelige.!Model!4,!kendt!som! en! matrixorganisation,! består! stadig! af! funktionsopdeling! af!arbejdsstyrken,! men! modsat! Model! 1,! 2! og! 3! arbejdes! der! i! en!matrixorganisation!på!tværs!af!funktionsU!eller!domæneopdelingen!i!form!af! tværdisciplinære! projektgrupper.! På! denne! måde! kombineres! den!traditionelle! domæneopdelte! struktur,! kendt! fra! bureaukratiske!organisationsformer,! med! den! fleksible! projektopdelte! struktur! (Ibid.:! s.!164).!!Hvor!Model!4!er!en!kombination!af!domæneU!og!projektopdeling,!er!Model!5! en! ren! projektorganisation.! Det! betyder! i! praksis,! at! det! er! en!organisationstype,! der! udelukkende! er! struktureret! med! henblik! på!udførelse! af! projekter! og! er! derfor! mere! fleksibel! end!matrixorganisationen.!I!en!projektorganisation!kan!en!medarbejder!derved!være!tilknyttet!flere!projekter!på!samme!tid!(Ibid.:!s.!164).!!Den! sjette! model! er! ligeledes! fleksibel! men! af! andre! grunde! end!projektorganisationen.! Hvor! de! andre! fem! modeller! repræsenterer!organisationer! bestående! af! topledelse,! mellemledelse! og! primær!arbejdsstyrke,! består! Model! 6! udelukkende! af! et! ledelsesteam.! Dette!ledelsesteam!kommunikerer!med!et!netværk!af!virksomheder,!som!udfører!det!konkrete!arbejde!(Ibid.:!s.!165).!Denne!form!for!netværksorganisation!ses! typisk! i! itUvirksomheder! eller! reklamebureauer,! hvor! specifikke!elementer!af!et!produkt!udarbejdes!af!en!ekstern!virksomhed.!!At!Morgan!har!defineret!seks!organisationer!betyder!ikke,!at!IO!Interactive!nødvendigvis!vil!kunne!defineres!ud!fra!én!specifik!model.!De!seks!modeller!vil! derimod! i! kombination! med! Mintzbergs! grundelementer! kunne!anvendes! til! at! illustrere! den! specifikke! organisationsstruktur! for! IO!Interactive.!!2.2 Frameworket%scrum%Som!et!redskab!til!at!organisere!og!lede!et!spiludviklingsprojekt!anvender!man,! hvad! der! kaldes! en! udviklingsmodel.! En! udviklingsmodel! eller! Umetode! er! betegnelsen! for! det! formelle! organisatoriske! framework,! der!fastsættes!af!topledelsen!med!henblik!på!at!gennemføre!et!projekt.!13"!


!Inden! for! projektledelse! har! man! oprindeligt! anvendt! de! såkaldte!vandfaldsmetoder,! men! som! et! resultat! af! den! uforudsigelighed,! der!præger!IT!projekter,!opstod!der!i!1980’erne!en!ny!tilgang!til!projektledelse.!Denne! nye! tilgang! gik! under! navnet! letvægtsmetoder! og! blev! i! 2001!omdøbt! til! agile% frameworks.! Til! forskel! fra! den! traditionelle!vandfaldsmetode!er!målet!med!agile!frameworks,!som!navnet!indikerer,!at!være!fleksible!og!omstillingsparate!(Keith,!2010).!Den! primære! forskel! på! en! traditionel! vandfaldsmetode! og! et! agilt!framework! er;! ”An! agile! project! is! composed! of! a! series! of! iterations! of!development.! Iterations! are! short! intervals! of! time,! usually! two! to! four!weeks,!during!which!the!game!makes!progress”!(Ibid.:!s.!28).!!I! dette! speciale! vil! fokusset! være! på! det! agile! framework! kaldet! scrum.!Årsagen! til! at! scrum! vil! være! hovedfokus! i! specialet! er,! at! det! er! dén!tilgang,! der! minder! mest! om! hvad! der,! konkluderet! ud! fra! mine! egne!observationer,!anvendes!i!IO!Interactive.!2.2.1 Agilt%projektforløb%Igennem! et! agilt! projektforløb! er! der,! som! i! vandfaldsmetoder,! en! række!faser,!der!gennemgås!i!projektet.!Afhængig!af!projekt!og!virksomhed!kan!disse! faser! have! forskellige! navne,! men! de! er! som! udgangspunkt! kendt!som;!concept,!pre6production,!production!og!post6production!(Ibid.:!s.!32).!Et!sådant!forløb!afbilledes!som!oftest!i!en!tidsplan,!eller!timetube!som!det!kaldes! hos! IO! Interactive,! og! fungerer! som! den! overordnede! plan! for!projektet.! En! sådan! tidsplan! kan! afbilledes! på! forskellige! måder,! men!essensen! er,! som! vist! på! Figur! 3,! at! det! med! udgangspunkt! i! datoer!fremgår,!hvornår!projektet!går!fra!én!fase!til!en!anden.!Figur%3%R%Eksempel%på%tidsplan%(timetube)%På!trods!af!at!være!en!forenklet!udgave!illustrerer!Figur!3,!hvorledes!der!er!en! række,! som! udgangspunkt,! fastsatte! datoer,! hvorved! projektet! skifter!fra!en!fase!til!en!anden.!I!forhold!til!det!specifikke!projekt,!så!befinder!det!sig,!som!afbilledet,!i!konceptfasen.!!!14"!


!som! anført,! at! det! endelige! spil! endnu! er! udefineret.! Dette! betyder,! at!perioden! er! præget! af! anarki! eller! kaos! i! den! forstand,! at! man! som!udgangspunkt! ikke! kender! det! endelige! mål.! Konceptfasen! er! med! andre!ord!en!periode!domineret!af!eksplorerende!arbejde.!Fælles! for! alle! faser! er,! at! de! i! praksis! yderligere! er! opdelt! i! en! række!underpunkter,! betegnet! som! milepæle! eller! releases.! Disse! releases! har!typisk!en!varighed!på!to!til!tre!måneder!(Keith,!2010).!For!releases!er!der!følgende! definition;! ”Releases! are! a! series! of! sprints! linked! together! to!deliver! major! features! and! assets.! Similarly,! a! game! project! is! a! series! of!releases! that! deliver! a! finished! game! to! the! consumer”! (Ibid.:! s.! 132).! Et!release!er!altså!en!betegnelse!for!en!samling!af!underforløb!kaldet!sprints.!Det!er!disse!sprints,!der!er!essensen!i!en!scrumbaseret!arbejdsproces,!og!det!er!dette,!der!adskiller!scrum!fra!andre!tilgange.!2.2.2 Sprint%Et!sprint!er!i!sig!selv!et!”miniprojekt”,!men!modsat!det!overordnede!projekt!har! et! sprint! en! varighed! på! to! til! fire! uger.! Målet! med! et! sprint! er! for!holdet!at!opnå!et!givent!mål.!!Figur%5%R%Sprintforløbet%På! Figur! 5! er! det! afbilledet,! hvorledes! et! projekt,! der! benytter! scrum,!består!af!to!til!fire!ugers!iterationer!kaldet!sprints!(Ibid.:!s.!39).!Målet!med!det! givne! sprint! udgøres! af! et! såkaldt! product% backlog% item,! som! er! et!enkelt!element!i!projektets!samlede!product%backlog.!Dette!bliver,!forinden!begyndelsen! af! det! givne! sprint,! brudt! ned! i! konkrete! opgaver,! der!tilsammen!udgør!sprint%backlog!(Ibid.:!s.38).!!16"!


!Et! product! backlog! item! kan! f.eks.! være,! at! spilleren! i! et! givent! spil! skal!kunne! løbe.! I! et! sådan! tilfælde! vil! sprint! backlog! indeholde! en! række!opgaver,! der! tilsammen! opfylder! dette! mål.! Sprint! backlog! er! med! andre!ord! en! betegnelse! for! de! konkrete! arbejdsopgaver,! de! enkelte!holdmedlemmer! har! i! løbet! af! det! givne! sprint.! Hold! eller! team! er!betegnelsen! for! de! seks! til! ti! personer,! der! er! tilknyttet! et! givent! sprint!(Ibid.:!s.!38).!Igennem! et! sprintforløb! er! der! et! dagligt! holdmøde! kaldet! daily% scrum!(Ibid.:!s.!40),!eller!i!IO!Interactives!tilfælde!standup%meeting.!På!dette!møde!fortæller!hvert!holdmedlem!om!deres!fremskridt,!herunder!hvad!de!lavede!dagen! før,! hvad! de! skal! lave! den! givne! dag! og! informerer! om! eventuelle!komplikationer!i!arbejdsprocessen.!!Modsat! daily! scrum! eller! standup! meeting,! som! udelukkende! omhandler!arbejdsopgaverne!og!hvorledes!de!forløber,!er!der!et!andet!formelt!møde!kaldet! retrospective.! Til! forskel! for! daily! scrum,! finder! retrospective! kun!sted!ved!afslutningen!af!et!sprint!og!er!orienteret!imod!forbedring!af!den!reelle! arbejdsproces.! Ved! mødet! svarer! hvert! holdmedlem! på! tre!spørgsmål!(Keith,!2010,!s.!79):!!• Hvad!skal!vi!holde!op!med!at!gøre?!!• Hvad!skal!vi!begynde!at!gøre?!• Hvad!fungerer!godt,!som!vi!skal!fortsætte!med!at!gøre?!Alle! svarene! fra! gruppen! sammenlignes! for! at! afdække! styrker! og!problemområder!ved!den!nuværende!arbejdsproces.!Eventuelle!ændringer!af! elementer! i! arbejdsprocessen! iværksættes! fra! næste! sprint.! På! denne!måde!udvikles!arbejdsprocessen!i!takt!med!projektets!forløb.!I! tilfældet! med! IO! Interactive! er! der! yderligere! observeret! såvel! formelle!som! uformelle! møder.! Men! da! disse! møder! ikke! er! en! del! af! det!traditionelle! scrum! framework,! vil! de! blive! inddraget! i! forbindelse! med!dataanalysen.!!2.2.3 Scrum%team%Som! nævnt! tidligere! består! et! scrum! team! af! seks! til! ti! personer.! Disse!personer!udgør!tilsammen!et!tværdisciplinært!hold!og!derved!arbejdsmiljø.!Et!scrum!team,!på!trods!af!oftest!at!være!tværdisciplinært,!kan!indeholde!flere!personer!fra!samme!fagområde!eller!domæne!(Ibid.:!s.!45)!(Lybecker,!2007,!s.!97U98).!17"!


!I!dette!afsnit!vil,!der!blive!gennemgået!de!interne!såvel!som!eksterne!roller!i!forhold!til!et!scrum!team.!På!Figur!6!ses!en!illustration!af,!hvorledes!disse!roller!er!fordelt!og!til!dels!interagerer!med!hinanden!(Keith,!2010,!s.!45).!Figur%6%R%Rollerne%i%scrum%Som! det! fremgår! af! modellen,! er! der! to! eksterne! grupper,! der! har! en!indvirkning! på! projektet.! Customers! eller! kunder! har! en! indvirkning! i! den!forstand,! at! det! endelige! produkt! er! rettet! mod! dem.! De! har! på! denne!måde! en! indirekte! indflydelse! på! product! backlog.! Hvad! der! forstås! med!kunder!er!personer,!der!potentielt!vil!købe!det!givne!spil.!På!trods!af!ikke!at!have! en! direkte! indflydelse! så! kan! de! stadig! have! en! reel! indvirkning! på!udviklingsforløbet,!da!produktet!i!sidste!ende!er!rettet!mod!dem.!Negativ!feedback! fra! potentielle! kunder! kan! medføre! ændringer! i! spillet,! der!forsøges!udarbejdet!og!derved!influere!den!kreative!proces.!Den! anden! gruppe! kaldes! for! stakeholders! eller! interessenter.!Interessenter! har,! modsat! kunder,! en! direkte! indvirkning! på! product!backlog.!Interessenter!kan!være!publisher,!altså!udgiveren!af!det!endelige!!18"!


!produkt.! Det! kan! være! den! øverste! ledelse,! i! modellen! kaldet! studio%executive.! Hos! IO! Interactive! finder! man! herunder! ligeledes! de! såkaldte!leads.! En! lead! kan! være! en! animator,! men! i! kraft! af! at! han/hun! er! lead%animator,! er! det! vedkommendes! ansvar! at! sikre,! at! alle! animatorer! i!firmaet!overholder!retningslinjer!inden!for!deres!domæne.!På!denne!måde,!kan! en! lead! animator! udgøre! en! ekstern! interessent,! hvis! vedkommende!ikke!er!en!del!af!det!givne!scrum!team.!Afhængig! af! omstændighederne! kan! der! være! andre! former! for! eksterne!faktorer.!Men!essensen!med!et!scrum!team!er,!at!disse!faktorer!ikke!må!påvirke! de! reelle! udviklere,! som! i! modellen! er! inde! i! cirklen! kaldet! the%team.!Som! det! ses! på! modellen,! har! de! eksterne! faktorer! kun! kontakt! til! én!person! i! scrum! teamet! kaldet! product% owner% (PO).! I! praksis! er! det! dog!muligt,! at! der! også! er! ekstern! kontakt! til! ScrumMaster! (SM),! men!tilsammen!fungerer!disse!to!roller!i!teorien!som!beskyttelse!mod!ekstern!påvirkning!af!gruppen.!ScrumMaster!er,!som!navnet!hentyder!den!ansvarlige!for,!at!de!fastsatte!principper! for! scrum! overholdes! på! daglig! basis.! Det! er! ham/hende,! der!dirigerer!de!formelle!møder!som!f.eks.!standup!meeting!og!retrospective.!Der!findes!to!former!for!ScrumMaster.!Den!ene!er,!at!det!er!en!person,!der!er! ansat! specifikt! til! rollen! som! ScrumMaster.! I! et! sådant! tilfælde! vil!ScrumMasteren!være!tilknyttet!to!til!fire!scrum!teams!og!vil!udelukkende!beskæftige! sig! med! dette! (Keith,! 2010,! s.! 50).! Den! anden,! som! bl.a.!anvendes! i! IO! Interactive,! er,! hvor! ScrumMaster! ikke! er! en! jobtitel! men!derimod! en! rolle,! der! bliver! tildelt! en! person.! I! dette! tilfælde! vil!vedkommende! have! pligterne! af! en! ScrumMaster! men! samtidig! have! et!specifikt!arbejdsområde!i!projektet.!Product! owner! er,! som! sidstnævnte! form! for! ScrumMaster,! en! rolle! en!person!i!scrum!teamet!har.!En!product!owners!rolle!består!bl.a.!i!at!sikre,!at!den!fælles!vision!bliver!udført!og!er!ligeledes!ansvarlig!for!product!backlog.!Han/hun!er!samtidig!repræsentant!for!de!eksterne!interessenter!og!har!til!opgave!at!formidle!eventuel!feedback!videre!til!holdet!(Ibid.:!s.!51).!!Foruden! ScrumMaster! og! product! owner! består! et! scrum! team! af! en!gruppe!af!udviklere.!Det!er!denne!gruppe,!der!står!for!den!reelle!udvikling!af!spillet.!I!projektet!ved!IO!Interactive!bestod!scrum!teamet!af!ni!personer,!hvoraf!syv!af!personerne!som!udviklere!udgjorde!the!team.!Foruden!de!syv!udgjorde! to! personer! den! såkaldte! team% management.! Hvorledes! dette!19"!


!konkret! forholdte! sig! til! de! nævnte! roller! og! eksterne! indflydelser,! vil! jeg!uddybe!i!forbindelse!med!beskrivelsen!af!holdet.!Som! nævnt! i! starten! af! dette! afsnit! omkring! scrum! som! framework,! er!denne!tilgang!ikke!en,!der!nødvendigvis!skal!følges!i!alle!aspekter.!Forløbet!der!blev!observeret!hos!IO!Interactive!afveg!fra!denne!tilgang!på!enkelte!områder.! Disse! områder! vil! ligeledes! blive! anskueliggjort! igennem!afdækningen!af!undersøgelsens!resultater.!!2.3 Kreative%medarbejdere%Foruden! de! roller! de! respektive! holdmedlemmer! har! i! forhold! til! scrum!terminologien,! så! er! der! som! nævnt! tale! om! personer,! der! er! hyret! med!henblik! på! at! være! kreative.! I! den! indledende! afgrænsning! omtalte! jeg!denne!form!for!kreative!personer!som!ProUc!(Kaufman!&!Beghetto,!2009).!I!dette!afsnit!vil!jeg!kort!uddybe,!hvad!der!karakteriserer!personligheden!af!en!person,!der!er!ProUc.!Til!dette!formål!vil!der!indledningsvis!blive!taget!udgangspunkt! i! den! såkaldte! Creative% Man% logik! (Mogensen! (ed.),! 2004),!efterfulgt! af! motivationsforskeren! Helle! H.! Heins! medarbejderarketype!primadonnaen! (2009a,! s.! 196)! samt! filosoffen! Anders! F.! Jensens! teori!omkring!projektmennesket%(2009).!Creative! Man! er! betegnelsen! fremtidsforskeren! Klaus! Æ.! Mogensen!anvender!til!at!forklare!den!senest!opståede!form!for!medarbejder.!Hvor!medarbejdere!før!i!tiden!primært!var!motiveret!af!ønsket!om!økonomisk!stabilitet! og! materiale! goder,! er! Creative! Man! primært! motiveret! af!personlig! udvikling! og! udfordring! (Mogensen! (ed.),! 2004,! s.! 35).! For!Creative!Man!er!arbejdet!ikke!alene!en!måde!at!tjene!penge,!det!er!en!del!af! vedkommendes! identitet;! ”Creative! Man’s! logic! is! driven! by! needs! for!personal! growth! that! are! satisfied! through! individualism! and! creativity.!Other! key! words! for! this! logic! are! interactivity,! adaptability,! selfUactualisation,!and!networks”!(Ibid.:!s.!37).!Fordi!arbejdet!udgør!mere!end!dets! økonomiske! udbytte,! betyder! det! ligeledes,! at! Creative! Man! er!personligt!engageret!i!det!arbejde!han/hun!udfører.!En! anden! betegnelse! for! denne! medarbejder! finder! man! i! Helle! H.! Heins!arketype!primadonnaen.!På!trods!af!den!typiske!negativitet!associeret!med!ordet!primadonna,!er!det!i!denne!kontekst!på!ingen!måde!negativt!ladet.!Primadonna!er!en!betegnelse!for!højtspecialiserede!kreative!medarbejdere!der,!som!Creative!Man,!er!motiveret!af!og!skaber!en!identitet!igennem!sit!20"!


!arbejde! (Hein,! 2009a,! s.! 197).! Det! er! dog! værd! at! nævne,! at! samtlige!ansatte! hos! IO! Interactive! ikke! nødvendigvis! er,! hvad! Hein! betegner! som!fuldblods6primadonnaer! (Ibid.:! s.! 198).! Primadonnaer! kan,! ifølge! Hein,! i!korte! perioder,! hvis! det! er! nødvendigt,! ligeledes! træde! i! rollen! som!pragmatiker;!!Pragmatikeren! kan! godt! lide! tanken! om! at! arbejde! for! en! højere!sag,! og! han! vil! også! dele! mange! af! primadonnaens! professionelle!værdier,! men! der! skal! langt! mere! til,! før! en! pragmatiker! føler,! at!han! går! på! kompromis! med! de! faglige! standarder.! Pragmatikeren!har! så! at! sige! en! højere! tolerancetærskel,! end! primadonnaen! har!(Hein,!2009b)!Det! er! dog! ifølge! Hein! vigtigt,! at! en! medarbejder! som! udgangspunkt! har!mulighed!for!at!agere!som!sin!foretrukne!arketype!(2009a,!s.!199).!Den! tredje! betegnelse! for! disse! kreative! personer! er! Anders! F.! Jensens!projektmennesket.! Projektmennesket! er! som! Creative! Man! og!primadonnaen! drevet! og! motiveret! af! personlig! udvikling! og! udfordring!!(2009,! s.! 10).! Hvad! Jensens! teori! tilføjer,! er! konceptet! omkring!projektmennesket!i!projektsamfundet.%Ifølge!Jensen!har!projektmennesket!ikke! kun! ét! projekt,! han/hun! har! mange.! Hvad! dette! vil! sige! er,! at!projekterne!på!arbejdspladsen!skal!konkurrere!med!projekterne!i!fritiden!!(Jensen,!2009,!s.!76).!Hvis!et!projektmenneske!ikke!længere!er!motiveret!omkring! sit! arbejde,! vil! vedkommendes! opmærksomhed,! ifølge! Jensen,!rettes!mod!andre!mere!attraktive!projekter.!Hvad! enten! man! omtaler! det! som! Creative! Man,! primadonnaen! eller!projektmennesket,!deler!de!alle!tre!ét!vigtigt!fællestræk.!De!er!alle!primært!drevet! af! deres! interesse! og! passion! for! deres! arbejde.! De! er,! hvad! man!kalder!internt!motiveret!kontra!eksternt!motiveret!(Zhou!&!Shalley,!2008,!s.!10).!Hvilken!betydning!denne!interne!motivation!har!for!faciliteringen!af!en! kreativ! proces,! vil! jeg! belyse! i! det! følgende! afsnit! omkring!kreativitetsteori.!Da! ProUc! i! et! domæne! udelukkende! kan! opnås! igennem! længerevarende!personlig!udvikling,!medfører!det!videre,!som!tidligere!anført,!at!Creative!Man,! primadonnaen! og! projektmennesket! vil! have! investeret! personligt! i!deres! arbejde.! ”For! primadonnaen! smelter! de! arbejdsmæssige! og! de!personlige! værdier! sammen,! og! arbejdet! bliver! en! primær! kilde! til!identitetsskabelse”! (Hein,! 2009a,! s.! 209).! I! citatet! af! Hein! opstilles!ekstremtilfældet! af! primadonnaen,! og! det! kan! ikke! via! min! undersøgelse!21"!


!dokumenteres,! at! alle! medarbejdere! hos! IO! Interactive! definerer! sig! selv!igennem! deres! arbejde! i! en! sådan! grad.! Det! er! dog! anvendeligt! til! at!illustrere,!hvorledes!kreative!medarbejdere!er!knyttet!til!deres!arbejde.!!3 Kreativitetsteori%!For! at! afdække! hvorledes! den! organisatoriske! struktur! samt!arbejdsprocessen! hos! IO! Interactive! opfordrer! eller! hindrer! en! kreativ!proces,!er!det!nødvendigt!at!definere,!hvad!der!i!denne!specifikke!kontekst!menes!med!betegnelsen:!en!kreativ!proces.!Som!nævnt!vil!dette!speciale!ikke! beskæftige! sig! med,! hvorvidt! produktet! af! den! givne! proces! er! et!kreativt! produkt! (Csikszentmihalyi,! 1996).! Det! vil! derimod! udelukkende!omhandle,! hvorvidt! en! proces,! der! muliggør! udarbejdelsen! af! et! kreativt!produkt,! faciliteres! igennem! den! organisatoriske! struktur! samt!arbejdsprocessen.!!Til! dette! formål! vil! der! i! de! følgende! underafsnit! blive! fastlagt,! hvilke!teoretiske!grundlag!der!vil!blive!anvendt!i!forbindelse!med!analysen!af!de!indsamlede! data.! Med! udgangspunkt! i! disse! teorier! vil! jeg! ligeledes!definere!kriterierne!for,!at!en!kreativ!proces!kan!finde!sted.!Til!sidst!vil!tre!kreativitetsstøttende!arbejdsmetoder!blive!gennemgået!med!henblik!på!at!tjene!som!terminologisk!grundlag!i!den!senere!analyse.!!3.1 The%Componential%Theory%of%Creativity%Som! beskrevet! tidligere! tages! der,! i! specialet,! udgangspunkt! i!kreativitetsforskeren! Teresa! M.! Amabiles! forståelse! af! kreativitet.! Særligt!vil! hendes! teori! omkring! de! tre! komponenter! af! kreativitet! blive! anvendt!(Zhou! &! Shalley,! 2008,! s.! 36).! Ifølge! Amabile! skal! tre! komponenter! være!tilstede,! for! at! en! kreativ! proces! kan! finde! sted.! Disse! komponenter! er!henholdsvis! intrinsic% motivation,! domain6relevant% skills! og! creativity6relevant%processes!(Bilag!A).!!Komponenterne!er,!som!det!fremgår!af!modellen!i!Bilag!A,!interne.!Det!vil!sige,! at! for! at! en! person! kan! være! kreativ,! skal! vedkommende! som!udgangspunkt! besidde! de! domænerelevante! egenskaber,! det! kræver! at!22"!


!arbejde! indenfor! det! givne! domæne.! Herudover! skal! personen! ligeledes!være!i!stand!til!at!opsøge!nye!tilgange!til!problemer!(Zhou!&!Shalley,!2008,!s.! 35),! også! kendt! som! divergent! tænkning! (Runco,! 1991).! Disse! to!komponenter! er! egenskaber,! den! enkelte! person! kan! opbygge,! men! som!generelt! er! upåvirkelige! af! eksterne! faktorer,! herunder! arbejdsmiljø.! Et!udfordrende!og!lærerigt!arbejdsmiljø!kan!selvsagt!over!tid!øge!niveauet!af!disse! komponenter.! Det! er! dog! som! oftest! ikke! parametre,! der! kan!influeres!negativt!(Zhou!&!Shalley,!2008,!s.!39).!!Den! tredje! komponent,! intrinsic! motivation! eller! indre! motivation! er!modsat! de! to! andre! komponenter,! ifølge! Amabile! i! høj! grad! påvirkelig! af!arbejdsmiljøet.! For! at! en! person! er! kreativ! er! det,! ifølge! Amabile,!altafgørende,!at!vedkommende!er!motiveret!omkring!opgaven.!Det!er!dog,!som! navnet! hentyder,! ikke! uden! betydning,! hvilken! form! for! motivation,!der! er! tale! om.! Ydre! motivation,! som! resultat! af! ekstern! belønning! eller!straf,! kan! ligeledes! have! en! positiv! indvirkning,! men! vil! som! oftest! enten!have! ingen! eller! en! negativ! effekt! på! en! persons! evne! og! lyst! til! at! være!kreativ.!Amabile!formulerer!det!selv!således;!Not! all! motivation! is! created! equal.! An! inner! passion! to! solve! a!problem! at! hand! leads! to! solutions! far! more! creative! than! do!external!rewards,!such!as!money.!This!component!–!called!intrinsic!motivation!–!is!the!one!that!can!be!most!immediately!influenced!by!the!work!environment%(Amabile,!1998,!s.!78)%Som! det! fremgår! af! citatet,! er! indre! motivation! den! komponent,! der! kan!påvirkes!mest.!Problematikken!med!dette!er!dog,!at!den!indre!motivation!er!påvirkelig!i!den!forstand,!at!det!kan!være!negativt!såvel!som!positivt.!Det!er! derfor! nødvendigt! for! at! have! et! kreativt! arbejdsmiljø,! at! de! ansatte!oftest! er! internt! motiveret! omkring! deres! arbejde.! Idealet! for! intern!motivation! kan! bedst! beskrives! ud! fra! kreativitetsforskeren! Mihaly!Csikszentmihalyis! term! en! autotelisk% oplevelse! (1991).! En! autotelisk!oplevelse! er! en! beskæftigelse! hvori! akten,! at! udføre! arbejdet! udgør! den!primære! motivation.! Det! er! med! andre! ord! en! selvmotiverende!beskæftigelse!og!derved!den!reneste!form!for!indre!motivation.!”The!key!element!of!an!optimal!experience!is!that!it!is!an!end!in!itself.!Even!if!initially!undertaken! for! other! reasons,! the! activity! that! consumes! us! becomes!intrinsically! rewarding”! (Ibid.:! s.! 67).! Da! jeg! beskriver! en! autotelisk!oplevelse! som! værende! idealet! for! intern! motivation,! skyldes! det,! at! der!ikke!er!tale!om!et!konstant!stadie,!hvori!en!person!kan!befinde!sig.!!23"!


!På! trods! af! at! indre! motivation! er! den! mest! påvirkelige! komponent! i!kreativitet! (Zhou! &! Shalley,! 2008),! er! det! ikke! ensbetydende! med,! at! de!andre!komponenter!kan!ignoreres.!I!forhold!til!den!specifikke!undersøgelse!er!den!mest!relevante!komponent!indre!motivation,!da!det!er!den,!der!er!direkte! påvirkelig! af! den! organisatoriske! struktur! og! arbejdsprocesserne.!Men! selvom! niveauet! af! f.eks.! domænerelevante! egenskaber! ikke! er! let!påvirkelig,! har! det! stadig! en! indflydelse! på,! hvorvidt! en! kreativ! proces!finder! sted;! ”The! theory! specifies! that! all! components! are! necessary! for!creativity! and! that,! generally,! the! higher! the! level! of! each! of! the!components,!the!higher!the!ultimate!level!of!creativity”!(Ibid.:!s.!37).!I!forhold!til!reel!organisatorisk!påvirkning!af!den!indre!motivation!foreslår!Amabile! seks! kategorier;! 1)! challenge,! 2)! freedom,! 3)! resources,! 4)! work6group%features,!5)!supervisory%encouragement!og!6)!organizational%support!(1998,! s.! 80).! Disse! kategorier! deler! en! række! fællestræk! med!Csikszentmihalyis!forudsætninger!for!flow!i!kreativitet!(1996),!som!vil!blive!gennemgået!i!afsnittet!kriterier%for%kreativitet.!Af!denne!grund!vil!Amabiles!kategorier!kun!kort!blive!præsenteret,!da!de!til!dels!vil!indgå!i!det!senere!afsnit.!Kategorien! challenge! omhandler,! at! der! skal! være! en! balance! imellem!udfordringen! i! en! opgave! og! opgaveudførerens! domænerelevante!egenskaber.!Freedom!indebærer,!at!arbejdsopgaver!har!veldefinerede!mål,!men! at! det! ikke! er! dikteret,! hvorledes! dette! mål! skal! nås.! Resources!refererer!til,!at!der!fra!ledelsens!side!skal!være!afsat!ressourcer!til!at!have!en!eksplorativ!tilgang!til!problemer.!Det!vil!sige,!at!de!ansatte!ikke!føler!sig!presset!til!at!vælge!den!hurtigste!løsning.!Kategorien!workUgroup!features!er!specifikt!rettet!mod!projektorienteret!gruppearbejde.!Essensen!i!denne!kategori!er,!at!det!er!en!fordel!at!benytte!tværdisciplinære!grupper!frem!for!homogene!grupper.!Denne!specifikke!kategori!vil!blive!uddybet!særskilt!i! afsnittet! vedrørende! the% Medici% Effect! (Johansson,! 2006).! Med!supervisory! encouragement! menes! der,! at! de! ansatte! fra! ledelsens! side!skal!modtage!anerkendelse!for!deres!arbejde!uafhængigt!af,!hvorvidt!dette!fører!til!succes!for!virksomheden.!Organizational!support!omhandler,!som!den! forrige! kategori,! anderkendelse! af! de! ansattes! arbejde.! Modsat! den!tidligere!kategori!er!der!her!tale!om!en!anderkendelse!fra!f.eks.!de!andre!medarbejdere!på!holdet.!24"!


!3.2 Entropi%og%opdagelse%Hvor!Amabile!inddeler!motivation!i!henholdsvis!intern!og!ekstern,!inddeler!tidligere! nævnte! kreativitetsforsker! Mihaly! Csikszentmihalyi! intern!motivation! i! yderligere! to! kategorier! (1996,! s.! 108U110).! Ifølge!Csikszentmihalyi! udgøres! menneskers! interne! motivation! af! to!modstridende!kræfter;!the%force%of%entropy%og!the%challenge%of%discovery.!Teorien!går!på,!at!mennesker!fra!naturens!side!er!såkaldt!programmeret!til!henholdsvis! at! nyde! opdagelse! og! afslapning! som! resultat! af,! at! hjernen!udløser!stoffet!dopamin!som!belønning!(Runco!et!al.,!2011).!Sidstnævnte!er,!hvad!der!i!Csikszentmihalyis!terminologi!er!kendt!som!entropi.!I!denne!sammenhæng!er!entropi!defineret!således;!”It!gives!us!pleasure!when!we!are!comfortable,!when!we!relax,!when!we!can!get!away!with!feeling!good!without!expending!energy”!(Csikszentmihalyi,!1996,!s.!109).!!Den! anden! kraft,! refereret! til! som! udfordringen! ved! opdagelse,! udgør!modpolen! til! entropi! i! den! forstand,! at! det! er! en! indre! motivation! til! at!opdage!og!afdække!nye!områder,!f.eks.!i!et!givent!domæne.!Det!er!ifølge!Csikszentmihalyi! denne! kraft,! der! er! årsagen! til,! at! mennesker! generelt!holder! af! at! opdage! nye! ting.! Han! definerer! dette! ønske! om! opdagelse!således;!!So! we! too! share! this! propensity! for! enjoying! whatever! we! do,!provided!we!can!do!it!in!a!new!way,!provided!we!can!discover!or!design!something!new!in!doing!it.!This!is!why!creativity,!no!matter!in!what!domain!it!takes!place,!is!so!enjoyable!(Ibid.:!s.!109)!Den!interne!motivation!til!at!opdage!er!med!andre!ord!den!primære!årsag!til,!at!en!kreativ!proces!som!oftest!bliver!en!autotelisk!oplevelse.!!Ud! fra! forståelsen! af! at! kreativitets! primære! drivkraft! er! ønsket! om! at!opdage! eller! designe! noget! nyt,! er! det! en! nødvendighed,! at! en! sådan!opdagelse! er! mulig.! Denne! mulighed! for! opdagelse! er,! foruden! af!Csikszentmihalyi,! bl.a.! beskrevet! af! teoretikerne! Teresa! M.! Amabile! og!Feiwel!Kupferberg.!Amabiles!kategori!freedom!omhandler!nødvendigheden!af!arbejdsopgaver,!der!rummer!mulighed!for!opdagelse;!”Creativity!thrives!when!managers!let!people!decide!how!to!climb!a!mountain;!they!needn’t,!however,!let!employees!choose!which!one”!(1998,!s.!81).!Kupferberg,!der!som!Amabile!tager!udgangspunkt!i!gruppeorienteret!kreativitet,!betegner!denne! mulighed! for! opdagelse! som! kreativt% kaos! (1996).! Kupferberg!definerer!dette!kaos!som!dét!element,!der!adskiller!kreativitet!fra!rutinære!opgaver;!”[..]!kreativt!kaos,!dvs.!at!nye!idéer!og!tanker!altid!opstår!på!en!25"!


!ikkeUplanlagt,!ikkeUstyret!måde.!Det!kendetegnende!for!kreativitet!er!netop!ikke!orden!men!kaos”!(Kupferberg,!2006,!s.!17).!Denne!form!for!kaos!kan!sidestilles! med,! hvad! der! tidligere! i! scrum! terminologi! blev! omtalt! som!anarki.!Igennem!specialet!vil!jeg!anvende!Kupferbergs!betegnelse!kaos,!ved!beskrivelse!af!arbejdsopgaver,!der!rummer!mulighed!for!opdagelse.!!!3.3 Kriterier%for%kreativitet%Foruden! kaos! påvirkes! kreativitet! af! andre! faktorer! som! f.eks.! Amabiles!seks! kategorier.! I! de! følgende! underafsnit! vil! jeg! definere! disse! faktorer,!med!henblik!på!at!fastlægge!de!kriterier!for!kreativitet!de!indsamlede!data!vil! blive! analyseret! i! forhold! til.! Disse! kriterier! er! en! kombination! af;!Amabiles! seks! kategorier! (1998),! kreativt! kaos! (Kupferberg,! 2006)! samt!Csikszentmihalyis!forudsætninger!for!flow!i!kreativitet!(1996).!Som! nævnt! har! Amabiles! seks! kategorier! en! række! fællestræk! med!Csikszentmihalyis!betingelser!for!flow!i!kreativitet.!Men!for!at!forstå!disse!fællestræk!vil!jeg!kort!anskueliggøre,!hvad!flow!indebærer.!Csikszentmihalyi!definerer!flow!således;!”the!state!in!which!people!are!so!involved!in!an!activity!that!nothing!else!seems!to!matter;!the!experience!itself!is!so!enjoyable!that!people!will!do!it!even!at!great!cost,!for!the!sheer!sake!of!doing!it”!(1991,!s.!4).!Som!det!fremgår!af!citatet,!er!flow!bl.a.!drevet!af!en!stærk!indre!motivation.!Flow!er!ikke!en!garanti!for!kreativitet,!men!tillader,! ifølge! Csikszentmihalyi,! den! optimale! mentale! tilstand! for! at!kreativitet!kan!forekomme.!For!at!et!sådant!stadie!kan!opnås!i!kreativitet,!har! Csikszentmihalyi! identificeret! syv! forudsætninger;! 1)! The% clarity% of%goals,!2)!knowing%how%well%one%is%doing,!3)!balancing%challenges%and%skills,!4)! the% merging% of% action% and% awareness,! 5)! avoiding% distraction,! 6)%forgetting% self,% time,% and% surroundings! og! 7)! creativity% as% autotelic%experience!(1996,!s.!114).!Af!de!syv!forudsætninger!vil!tre!af!dem!ikke!blive!inddraget!i!kriterierne!for!kreativitet,!da!de!snarere!beskriver!en!flowoplevelse!end!kriterierne!for,!at!den!kan!finde!sted.!De!tre!forudsætninger,!der!ikke!vil!blive!inddraget,!er;!4)! the! merging! of! action! and! awareness,! 6)! forgetting! self,! time,! and!surroundings%og!7)!creativity!as!autotelic!experience.!!Med! udgangspunkt! i! de! resterende! forudsætninger! vil! kriterierne! for! en!kreativ!proces!være!defineret!ud!fra!de!følgende!fem!punkter.!!26"!


!3.3.1 En%kaosrummende%opgave%For!at!kreativitet!skal!kunne!finde!sted,!bør!opgaven!rumme!mulighed!for!opdagelse.! Csikszentmihalyi! (1996),! Amabile! (1998)! og! Kupferberg! (2006)!er,! som! nævnt,! alle! enige! om,! at! dette! er! et! bærende! element! for,! at!kreativitet!kan!opstå.!Der!må!med!andre!ord!ikke!være!ét!korrekt!svar!på!problemet,!der!skal!løses.!Foruden!at!opgaven!i!sig!selv!rummer!kaos,!er!det! ligeledes! vigtigt! i! organisationskontekst,! at! der! afsættes! ressourcer!!(Amabile,! 1998)! til! at! tillade! udforskning! af! dette! kaos! i! løbet! af!problemløsningen.! Det! handler! med! andre! ord! om! at! opstille! rammerne,!hvori!divergent!tænkning,!som!defineret!af!Mark!A.!Runco,!er!mulig;!Divergent!thinking!is!employed!when!an!individual!is!faced!with!an!openUended!task![..].!From!this!perspective!divergent!thinking!is!a!kind! of! problem! solving.! Unlike! convergent! thinking,! where! the!individual! gives! the! one! correct! or! conventional! response! [..],!divergent! thinking! leads! the! individual! to! numerous! and! varied!responses!(2007,!s.!9)!3.3.2 Balance%mellem%evne%og%udfordring%Dette!kriterium!tager!udgangspunkt!i!Amabiles!balance!mellem!challenge!og! domainUrelevant! skills! (1998,! s.! 81)! og! Csikszentmihalyis! balancing!challenges!and!skill!(1996,!s.!116).!Begge!forskere!er!enige!om,!at!for!at!en!kreativ!proces!kan!finde!sted,!skal!opgaven,!der!forsøges!løst,!ikke!være!så!svær,!at!den!resulterer!i!frygten!for!at!fejle.!Samtidig!skal!den!heller!ikke!være!så!nem,!at!den!resulterer!i!kedsomhed.!Denne!balance!skal,!optimalt!set,!placere!vedkommende!i!hvad!psykologen!Lev!Vygotsky!betegnede!som!zonen%for%nærmeste%udvikling!(1978).!Zonen!for!nærmeste!udvikling!er!det!niveau,! hvor! udfordringen! af! en! opgave! akkurat! er! udenfor! den! givne!persons!såkaldte!komfortzone.!Det!er!med!andre!ord!det!forhold!imellem!evne! og! udfordring,! hvor! opgaven! er! overkommelig! men! samtidig!udfordrer!og!udvikler!individet.!!Denne!balance!kan!reguleres!i!to!aspekter!i!en!kreativ!proces.!Det!ene!er,!at! problemet! eller! opgaven,! der! stilles,! som! udgangspunkt! er! tilpasset!opgaveudførerens!evner.!Det!andet!kan!være!igennem!løbende!støtte!i!den!kreative! proces.! En! støtte,! der! resulterer! enten! i! et! midlertidigt! højere!niveau!af!evne!eller!lavere!udfordringsniveau.!En!sådan!støtte!er,!hvad!man!betegner! som! en! scaffolding% process! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976).!Konceptet! omkring! scaffolding! vil! blive! forklaret! nærmere! i! afsnittet!omkring!kreativitetsstøttende%tilgange.!27"!


!3.3.3 Klare%mål%På!trods!af!at!kaos!udgør!en!primær!faktor!for,!at!kreativitet!kan!finde!sted,!kan!det!ligeledes!dræbe!kreativitet.!Usikkerhed,!omkring!hvad!målet!med!en!opgave!er,!kan!føre!til!unødvendig!frustration!(Amabile,!1998,!s.!82).!En!frustration! der! kan! medføre,! at! vedkommende,! der! udfører! opgaven,!oplever! den! stillede! opgave! som! værende! udover! hans/hendes! evner!(Csikszentmihalyi,!1996,!s.!111).!Ved! at! etablere! klare! mål! for! en! opgave! er! det! muligt,! at! afgrænse!mængden!af!kaos!vedkommende!skal!navigere!i.!Klare!mål!forstås!i!denne!kontekst!som,!at!der!stilles!en!konkret!og!veldefineret!opgave,!men!at!det!er! op! til! vedkommende,! der! skal! løse! den,! at! beslutte! og! afdække!hvorledes!dette!mål!skal!opnås!(Amabile,!1998,!s.!81).!3.3.4 Løbende%feedback%En!anden!måde!at!mindske!frustrationen!forbundet!med!at!navigere!i!kaos!er!løbende!feedback.!I!Csikszentmihalyis!terminologi!bliver!dette!refereret!til! som! knowing! how! well! one! is! doing! (1996,! s.! 115).! Da! kreativitet!omhandler!konstant!at!bevæge!sig!i!hidtil!ukendte!områder,!kan!løbende!feedback!være!med!til!at!beU!eller!afkræfte,!hvorvidt!man!er!på!rette!spor.!Løbende!feedback!fungerer,!i!forhold!til!frustration,!på!samme!måde!som!klare!mål.!Feedback!kan!fjerne!stressende!usikkerheder!omkring!en!opgave!og! derved! mindske! udfordringen! ved! opgaven.! Amabile! nævner! ligeledes!dette! behov! igennem! sine! kategorier! supervisory! encouragement! og!organizational! support! (1998,! s.! 83).! Hun! påpeger! dog,! at! feedback! som!udgangspunkt! skal! være! opgaveorienteret! og! ikke! personorienteret,! da!personorienteret! feedback! som! oftest! har! en! negativ! indvirkning! på! den!indre!motivation!!(Amabile,!1996,!s.!262).!!3.3.5 Et%miljø%der%ikke%er%distraherende%Det! sidste! kriterium! for! kreativitet! tager! udelukkende! udgangspunkt! i!Csikszentmihalyis! forudsætning! avoiding! distraction! (1996,! s.! 120).! Dette!betyder! for! den! konkrete! case! ikke,! at! der! nødvendigvis! skal! være! stille,!men!derimod!at!det!skal!være!et!miljø,!der!tillader!den!enkelte!person!at!koncentrere!sig!omkring!den!givne!opgave.!Da!mennesker!arbejder!bedst!under!individuelle!forhold,!betyder!dette!kriterium!med!andre!ord,!at!der!skal!være!tale!om!et!arbejdsmiljø,!hvori!medarbejderne!ud!fra!deres!egne!forudsætninger,!uforstyrret!kan!fokusere!på!deres!arbejdsopgave.!28"!


!4 Kreativitetsstøttende%tilgange%!I! de! følgende! tre! afsnit! vil! jeg! gennemgå! tre! forskellige! tilgange,! der! kan!støtte!en!kreativ!proces.!!4.1 Stilladsering%Stilladsering,!eller!scaffolding!som!det!oprindeligt!hedder,!er!betegnelsen!for!en!proces,!hvori!en!ekspert!hjælper!én,!der!er!mindre!ekspert!i!forhold!til! en! opgave! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976).! Teorien! omkring! scaffolding!blev!udarbejdet!af!læringsteoretikerne!David!Wood,!Jerome!S.!Bruner!og!Gail! Ross.! Deres! teori! omhandler! ikke! direkte,! hvorledes! kreativitet! kan!støttes.! Teorien! tager! derimod! udgangspunkt! i,! hvordan! en! ekspert! kan!hjælpe!én,!der!er!mindre!ekspert,!med!henblik!på!at!få!sidstnævnte!til!at!befinde!sig!i!zonen!for!nærmeste!udvikling!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976)!(Vygotsky,! 1978).! Dette! betyder! i! praksis,! at! man! igennem! en! scaffolding!proces,!vil!kunne!få!en!mindre!ekspert!til!at!løse!et!problem,!der!ellers!ville!have!været!uden!for!hans/hendes!evner.!På! baggrund! af! undersøgelser! af! børns! problemløsningsevner! under!tutorvejledning!definerede!Wood,!Bruner!og!Ross!seks!funktioner,!som!en!tutor! eller! mere! kompetent! person! kan! udføre! som! del! af! en! scaffolding!proces;! 1)! recruitment,! 2)! reduction% in% degrees% of% freedom,! 3)! direction%maintenance,! 4)! marking% critical% features,! 5)! frustration% control! og! 6)!demonstration!(1976,!s.!98).!En! scaffolding! proces! kræver! ikke,! at! alle! seks! tilgange! er! tilstede.! De! er!derimod! hver! i! sær! et! eksempel! på! en! form! for! scaffolding.! Recruitment!omhandler,! som! navnet! hentyder,! at! rekruttere! og! motivere!vedkommende,! der! skal! løse! det! givne! problem.! Reduction! in! degrees! of!freedom! er,! i! forhold! til! kreativitet,! direkte! forbundet! med! kreativt! kaos.!Det! skyldes,! at! essensen! af! denne! scaffolding! er,! at! indkredse! de! mulige!løsninger,! det! givne! problem! har.! Det! er! med! andre! ord! en! måde! at!afgrænse! mængden! af! kaos,! hvilket! samtidig! medfører! klarere! mål.!Direction!maintenance!fungerer!ligeledes!som!en!positiv!afgrænsning,!men!modsat!sidstnævnte!scaffolding,!er!denne!form!orienteret!imod!at!sikre,!at!problemløseren! er! på! rette! vej.! Det! bliver! derved! en! måde! for!problemløseren! at! navigere! i! kaos.! Marking! critical! features! består! i,! at!29"!


!tutoren! definerer! nøgleelementer! i! problemet,! der! skal! løses.! Dette!betyder,!at!det!overordnede!problem!bliver!segmenteret!og!konkretiseret,!hvilket! begrænser! usikkerhed! og! frustration.! Den! femte! scaffolding,!frustration! control,! opsummerer! i! princippet! funktionaliteten! af! de! fem!andre.!”Problem!solving!should!be!less!dangerous!or!stressful!with!a!tutor!than! without.”! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976,! s.! 98).! Den! sjette! og! sidste!scaffolding,! kaldet! demonstration,! er! en! tilgang,! hvori! tutoren! konkret!demonstrerer,! hvorledes! det! givne! problem! kan! løses! eller! musikstykke!spilles,! hvorefter! problemløseren! forsøger! at! imitere! den! samme! tilgang.!Dette!kan!i!en!kreativ!proces!finde!sted!i!større!eller!mindre!grad.!Det!kan!være! en! demonstration! i! forhold! til! en! konkret! løsning! på! det! givne!problem,! men! det! kan! også! være! demonstration! i! forhold! til!domænespecifikke! evner,! der! tjener! formålet,! at! øge! problemløserens!mulighed!for!selv!at!løse!det!konkrete!problem.!!Hvor! den! oprindelige! terminologi! for! scaffolding! er! centreret! omkring!støtte!i!læringsprocesser!hos!børn,!har!kreativitetsforskeren!Heidi!Philipsen!videreudviklet! teorien! med! fokus! på! kreativitet! blandt! voksne! praktikere!(2010,!s.!56).!Med!udgangspunkt!i!forståelsen!af,!at!kreativitet!finder!sted!i!zonen! for! nærmeste! udvikling,! definerer! Philipsen! stilladsering! som! en!måde! at! facilitere! en! kreativ! proces! (2010,! s.! 56).! I! Philipsens!stilladseringsteori!bibeholdes!de!førnævnte!seks!tilgange!til!stilladsering!af!Wood,! Bruner! og! Ross! (1976).! Forskellen! mellem! de! to! teorier! er,! at!Philipsen! yderligere! opstiller! tre! kategorier! for! stilladsering;! institutionel,!team!og!individuel!(2010,!s.!56).!Disse!tre!kategorier!rummer!hver!de!seks!tilgange,! men! tillader! en! identificering! af! stilladseringens! oprindelse.!Foruden! koblingen! mellem! kreativitet! og! stilladseringen,! gør! Philipsens!teori!det!muligt!direkte!at!beskrive!kreativitetsfremmende!elementer!i!en!organisatorisk! sammenhæng.! I! forhold! til! den! specifikke! undersøgelse! vil!denne!definition!af!stilladsering!blive!anvendt!i!analysen!af!projektet!hos!IO!Interactive.! Formålet! med! dette! er,! at! afdække! hvorledes! der! på!institutionel!og!team!niveau!anvendes!stilladseringstyper,!som!muliggør!en!kreativ! proces,! defineret! ud! fra! førnævnte! fem! kriterier! for! kreativitet.!Herudover!vil!der!ligeledes!unægtelig!være!elementer!på!det!individuelle!niveau,!der,!som!resultat!af!den!organisatoriske!struktur,!også!bidrager!til!den!kreative!proces.!!!30"!


!4.2 SeRsom%Foruden! stilladsering! vil! termen! seeing6as,! eller! se6som,! ligeledes! blive!anvendt! i! den! følgende! analyse.! SeUsom! er! en! betegnelse! for! akten! at!benytte! et! eller! flere! eksisterende! produkter! som! referencepunkt! i!processen!af!at!skabe!noget!nyt.!Teorien!omkring!seUsom!er!udarbejdet!af!teoretikeren!Donald!A.!Schön!(1983).!Med!udgangspunkt!i!Thomas!Kuhns!udtryk!”an!exemplar!for!the!unfamiliar!one”!(Ibid.:!s.!138)!definerer!Schön!seeingUas!således;!!When!a!practitioner!makes!sense!of!a!situation!he!perceives!to!be!unique,!he!sees!it!as!something!already!present!in!his!repertoire.!To!see!this!site!as!that!one!is!not!to!subsume!the!first!under!a!familiar!category!or!rule.!!It!is,!rather,!to!see!the!unfamiliar,!unique!situation!as! both! similar! to! and! different! from! the! familiar! one,! without! at!first!being!able!to!say!similar!or!different!with!respect!to!what!(Ibid.:!s.!138)!!SeUsom!er!med!andre!ord!en!måde,!hvorpå!en!person!kan!konkretisere!en!kaosrummende!problemstilling.!!Førnævnte!teoretiker!Heidi!Philipsen!har!i!sit!studie!af!kreativitet!og!læring!i!filmskabelse,!afdækket!seUsom!som!et!nyttigt!værktøj!i!en!kreativ!proces!!(2005).!På!trods!af!at!filmskabelse!og!spiludvikling!benytter!to!forskellige!medier,! rummer! begge! processer! tværdisciplinært! samarbejde.! Hvorvidt!det!er!dette!fællestræk,!Philipsen!er!opmærksom!på,!er!uvist.!Men!hun!gør!det! dog! klart,! at! hendes! stilladseringsteori! samt! seUsom! teorien! kan!overføres!til!andre!kreative!processer!end!filmskabelse;!”[..]!my!examples!have! mainly! been! taken! from! research! in! creative! filmmaking! processes,!but! the! principles! from! these! can! be! elaborated! on! other! creative!processes,!such!as!the!making!of!a!computer!game”!(Philipsen,!2010,!s.!56).!!4.3 The%Medici%Effect%Det! har! før! i! tiden! været! antagelsen,! at! kreativitet! udelukkende! var! en!individuel!bedrift.!At!det!var!noget,!kun!få!mennesker!rummede!evnen!til.!I!nyere!tid!har!kreativitetsforskere!som!bl.a.!Mihaly!Csikszentmihalyi!(1996),!Teresa! M.! Amabile! (1998),! Feiwel! Kupferberg! ! (2006),! og! Heidi! Philipsen!(2010)! derimod! anerkendt,! at! kreativitet! i! høj! grad! trives! ved! social!interaktion.! Dette! betyder! ikke! at! kreativitet! alene! sker! igennem! social!interaktion,! men! at! gruppearbejde! og! særlig! tværdisciplinært!31"!


!gruppearbejde!kan!være!grobund!for!kreativitet!!(Amabile,!1998).!Da!der!i!IO! Interactive! benyttes! såkaldte! tværdisciplinære! scrum! teams,! er! det!derfor! nødvendigt! at! få! afdækket,! hvorfor! tværdisciplinært! samarbejde!efter!sigende!er!en!kreativitetsfremmende!tilgang.!Til!dette!formål!vil!jeg!tage! udgangspunkt! i! innovationsforskeren! Frans! Johanssons! teori! kaldet!the%Medici%Effect%(2006).!Teorien! omhandler,! hvorledes! bl.a.! tværdisciplinært! samarbejde! kan! føre!til!innovation.!I!kraft!af!at!teorien!tager!innovation!som!udgangspunkt,!er!den! samtidig! anvendelig! i! forhold! til! kreativitet.! Årsagen! til! dette! er,! at!innovation!er!et!kreativt!produkt,!der!er!samfundsmæssigt!anderkendt!for!dets! bidragelse! til! eller! skabelse! af! et! domæne! (Johansson,! 2006).! Med!andre!ord!kan!en!person!ikke!være!innovativ!uden!at!være!kreativ.!Det!er!dog!modsat!muligt!at!være!kreativ!uden!at!være!innovativ,!hvilket!oftest!er!tilfældet.! Med! udgangspunkt! i! dette! forhold,! vil! Johanssons! teori! derfor!blive!anvendt!alene!med!fokus!på!kreativitet.!!Det! primære! element! i! Johanssons! teori! er,! hvad! han! kalder! the%Intersection.! Det! er! ud! fra! dette! element,! at! Johansson! definerer! the!Medici!Effect;!”This!place,!where!the!different!fields!meet,!is!what!I!call!the!Intersection.! And! the! explosion! of! remarkable! innovations! that! you! find!there!is!what!I!call!the!Medici!Effect”!(Ibid.:!s.!2).!The!Intersection!er!ikke!et!fysisk! sted,! men! derimod! en! betegnelse! for! social! interaktion! og!idéudveksling! mellem! mennesker! med! f.eks.! forskellige! fagområder.!Formålet! med! at! skabe! disse! intersections! eller! skæringspunkter! er! at!bryde!vanetænkning!og!rutinær!problemløsning.!!For! at! forklare! the! Intersection! skelner! Johansson! mellem! to! idétyper;!intersectional% ideas! og% directional% ideas% (Ibid.).! Directional! ideas! er! idéer,!der!opstår!med!udgangspunkt!i!ét!specifikt!domæne.!”If!you!operate!within!a!field,!you!primarily!are!able!to!combine!concepts!within!that!particular!field,!generating!ideas!that!evolve!along!a!particular!direction”!(Ibid.:!s.!16).!At! en! idé! er! directional! betyder! ikke,! at! den! ikke! kan! føre! til! innovation,!men!for!at!innovere!med!en!directional!idea!er!en!høj!ekspertviden,!inden!for!det!givne!domæne,!nødvendig.!Yderligere!er!muligheden!for!innovation!begrænset! af! det! givne! felts! eller! domænes! normer.! Intersectional! ideas!som! opstår! ved,! at! befinde! sig! i! the! Intersection! er! derimod! idéer,! der!opstår!igennem!kombination!af!flere!domæner;!”When!you!step!into!the!Intersection,! you! can! combine! concepts! between! fields,! generating! ideas!that!leap!in!new!directions”!(Ibid.:!s.!17).!32"!


!Det! er! denne! forskel,! der! i! forhold! til! kreativitet! er! styrken! ved!tværdisciplinære!frem!for!homogene!grupper.!Fordelen!ved!nonhomogene!grupper! består! ifølge! Johansson! i,! at! associative% barriers% automatisk!nedbrydes.! Associative! barrier! er! en! betegnelse! for! de! kæder! af! neurale!associationer,!en!person!igennem!sit!liv!har!dannet!i!sin!hukommelse!(Ibid.:!s.! 39).! Denne! proces! af! at! skabe! associationer! er! bl.a.! beskrevet! af!professor! Knud! Illeris! i! hans! bog! omkring! læring;! ”Imidlertid! er! de!forskellige! impulser! på! deres! vej! også! blevet! ”filtreret”! gennem!forbindelser! med! ”langtidshukommelsen”! og! er! dermed! blevet! præget! af!de!”erindringer”,!som!hjernen!umiddelbart!og!subjektivt!”finder!relevant””!!(2009,!s.!27).!Hvad!Illeris!beskriver!i!ovenstående!citat!er!hjernens!reaktion!på!input.!Hvad!dette!vil!sige!er,!at!når!en!person!f.eks.!præsenteres!for!en!problemstilling,!vil!vedkommende!fokusere!på!de!aspekter,!der!subjektivt!føles! relevant.! Disse! associationer! er! ifølge! Johansson! bl.a.! udgjort! af!fagområde,! kultur! og! erfaringer! (2006).! Måden! hvorpå! tværdisciplinært!eller! kulturelt! samarbejde! bryder! den! kreative! begrænsning! fra! disse!associationer,! er! gennem! kombinationen! af! forskellige! subjektive!synspunkter! på! en! given! problemstilling.! Det! tillader! med! andre! ord!løsninger,!der!ikke!er!begrænset!af!viden!i!ét!enkelt!domænes!normer!og!konventioner.! I! forhold! til! den! givne! case! er! denne! forståelse! af!idégenerering!særlig!relevant,!da!der!er!tale!om!et!arbejdsmiljø,!hvori!der!udveksles!feedback!og!idéer!på!tværs!af!fagområder.!Folk!med!lave!barrierer!vil!have!nemmere!ved!at!bryde!deres!associationer!end! folk! med! høje! barrierer! (Johansson,! 2006).! I! forhold! til! kreativ!tænkning! kan! dette! direkte! sammenlignes! med! divergent! og! konvergent!problemløsning! (Runco,! 1991).! Hvad! tværdisciplinært! samarbejde! ud! fra!denne! terminologi! tillader,! er! at! en! tværdisciplinær! gruppe! af!konvergenttænkende!individer!kan!opnå!en!kollektiv!divergent!tilgang!til!et!problem.!Teori!og!praksis!er!ikke!altid!det!samme,!og!tværdisciplinært!samarbejde!præsenterer! ikke! alene! fordele.! Der! er! selvsagt! udfordringer! forbundet!med,! at! få! en! gruppe! med! forskellige! synspunkter! til! at! samarbejde.!Hvorledes! dette! håndteres! i! den! specifikke! case! vil! blive! anskueliggjort! i!analysen!af!de!indsamlede!data.!!33"!


!5 Metode%!Som!nævnt!i!problemformuleringen!er!metoden,!der!blev!anvendt!til!såvel!dataindsamling! som! –analyse,! inspireret! af! grounded! theory! (Corbin! &!Strauss,! 2008).! Årsagen! til! at! netop! denne! metode! blev! valgt! var,! at! det!tillod! en! tilgang! til! problemstillingen,! der! kombinerer! såvel! deduktiv! som!induktiv!tænkning.!Da!spørgsmålet,!der!forsøges!besvaret,!er!eksplorativt!af! natur,! vurderede! jeg! derfor! denne! metode! mere! anvendelig! end!traditionel!bekræftelsesundersøgelse.!!Dataindsamlingen!hos!IO!Interactive!foregik!i!perioden!6.!marts!til!11.!april!2012.! Denne! periode! bestod! af! to! separate! forløb! af! dataindsamling;!etnografisk! observation! og! semistrukturerede! interviews.! Majoriteten! af!dataindsamlingen!var!i!form!af!daglig!observation!af!holdet!i!perioden!6.!til!21.!marts.!Interviews!af!de!ni!holdmedlemmer!blev!senere!udført!den!28.!og!29.!marts!samt!den!11.!april.!Hovedformålet!med!disse!interviews!var!at!validere! de! indsamlede! data! fra! observationen! igennem! en! metodisk%triangulering!(Seale!(Ed.),!2004,!s.!78).!I!perioden!for!dataindsamlingen!bestod!holdet!af!ni!personer;!en!producer,!en! game% director,! en! QA! (Quality! Assurance),! en! sound% designer,! en! art%director,!en!concept%artist,!to!game%designere!og!en!praktikant.!Da!løbende!dataanalyse!i!denne!tilgang!er!en!aktiv!del!af!dataindsamlingen,!vil! dataindsamling! og! Uanalyse! ikke! blive! beskrevet! separat! fra! hinanden.!Det! vil! derimod! i! de! følgende! tre! underafsnit! blive! beskrevet,! hvorledes!såvel!indsamling!som!analyse!blev!udført!i!de!respektive!faser;!etnografisk!observation,!semistrukturerede!interviews!og!kategorisering.!!5.1 Etnografisk%observation%I!observationsperioden!6.!til!21.!marts!fulgte!jeg!holdet!fra!kl.!9:30!til!17:00,!mandag! til! fredag.! Dette! gav! sammenlagt! en! observationsperiode! på! 12!dage.!I!denne!periode!befandt!jeg!mig!i!holdets!lokale,!hvor!jeg!løbende!tog!notater!omkring!sociale!interaktioner!af!såvel!formel!som!uformel!karakter.!Foruden!observationer!af!sociale!interaktioner!bestod!en!væsentlig!del!af!notaterne! ligeledes! af! information,! der! ville! muliggøre! dannelsen! af! et!helhedsbillede!af!IO!Interactive!i!et!organisatorisk!perspektiv.!34"!


!Disse! notater! var! i! form! af! såkaldte! field% notes! (Corbin! &! Strauss,! 2008)!eller! observationsnoter! (ON),! som! jeg! noterede! i! en! notesbog.! I! Bilag! B!fremgår! et! eksempel! på! sådan! en! note.! Som! det! fremgår,! er! de!nummereret,! datoU! og! tidsmarkeret.! Dette! er! gjort! med! henblik! på! at!mindske! den! senere! arbejdsbyrde! forbundet! med! den! endelige!kategorisering.! Som! udgangspunkt! beskriver! hver! observationsnote! en!iagttagelse.! Men! i! takt! med! den! løbende! komparative! dataanalyse,!tilføjede!jeg!ligeledes!et!refleksivt!aspekt!på!størstedelen!af!noterne,!som!det!fremgår!af!Bilag!B.!I!løbet!af!observationsperioden!skrev!jeg!herudover!mine!noter,!fra!observationen,!ind!i!Word.!Dette!tjente!to!formål.!Det!ene!var,! at! det! fungerede! som! en! sikkerhedskopi! i! tilfælde! af,! at! jeg! skulle!forlægge!min!notesbog.!Det!andet!formål!var,!at!det!i!de!senere!faser!af!dataanalysen! tillod! mig! at! søge! i! mine! noter! og! derved! mindske!arbejdsbyrden.!Sammenlagt!noterede!jeg!160!observationsnoter!i!perioden!6.! til! 21.! marts.! Grundet! deres! omfang! og! primære! funktion! som! internt!overblik,!vil!de!ikke!blive!vedlagt!som!bilag.!Foruden! observationsnoter! som! i! Bilag! B! noterede! og! indsamlede! jeg!ligeledes! data! omkring! tidsplan,! ugentlige! mål! og! anvendte!arbejdsmetoder.!Nogle!af!disse!vil!blive!inddraget!og!reproduceret!som!en!del!af!de!endelige!resultater.!!Under!observationsforløbet!havde!jeg!en!uformel!samtale!med!samtlige!af!holdets!medlemmer.!Formålet!med!disse!samtaler!var!dels,!at!give!holdet!en!mulighed!for!at!få!et!indblik!i!grundlaget!for!min!tilstedeværelse,!men!det! gav! ligeledes! en! større! indsigt! i,! hvad! de! enkelte! holdmedlemmers!roller!var!på!holdet.!Denne!interaktion!med!holdmedlemmerne!medførte,!at!jeg! på!trods!af!ikke!at!have!nogen!indflydelse!på!projektet,!påtog!mig!rollen! af! en! participant% observer! (Davies,! 2007)! (Seale! (Ed.),! 2004)! også!kendt! som! research% in% action! (Thomson! &! SeftonUGreen,! 2011,! s.! 46U53).!Dette! gjorde,! at! holdet! som! en! helhed! var! imødekommende! og! ikke!tilbageholdende!med!information.!Det!var!en!tilgang,!der!viste!sig!at!være!en!stor!fordel!for!det!reelle!udbytte!af!observationsperioden!såvel!som!de!senere! interviews.! Det! rejser! dog! samtidig! den! potentielle! mulighed! for!biasen! refereret! til! som! going% native! (Seale! (Ed.),! 2004).! Kort! fortalt!omhandler! denne! problemstilling! risikoen! ved,! at! blive! påvirket! af! den!sociale! interaktion! med! personerne,! man! observerer.! Hvilken! indvirkning!dette!har!haft!for!validiteten!af!indsamlingen!og!analysen,!vil!jeg!uddybe!i!min!metodediskussion.!35"!


!Med! henblik! på! at! etablere! en! mere! konkret! profilering! af! holdet!udarbejdede! jeg! et! profileringsspørgeskema! (Davies,! 2007).!Spørgeskemaets! formål! var! bl.a.! at! afdække! arbejdsopgaver,! erfaring! og!fagområde!(Bilag!C).!Dette!spørgeskema!var!oprindelig!ikke!planlagt,!men!i!takt! med! den! løbende! analyse! opstod! der! et! behov,! for! at! fastlægge!holdets! sammensætning.! Som! det! fremgår! af! Bilag! C,! er! det! et! simpelt!spørgeskema!bestående!af!en!kombination!af!åbne!og!lukkede!spørgsmål.!Uafhængigt! af! andet! datamateriale! tjener! spørgeskemaet! reelt! set! intet!formål.!Dets!egentlige!formål!var!at!styrke!den!løbende!dataanalyse!ved!at!give!et!bedre!indblik!i!holdet!og!derved!mindske!eventuelle!ubegrundede!antagelser.!Igennem! observationsforløbet! udførte! jeg,! hvad! der! kaldes! open% coding!(Corbin! &! Strauss,! 2008).! Open! coding! består! i! at! afdække% concepts% eller!mønstre! af! tendenser! i! de! indsamlede! data.! ”Breaking! data! apart! and!delineating! concepts! to! stand! for! blocks! of! raw! data”! (Corbin! &! Strauss,!2008,! s.! 195).! Det! var! disse! concepts! eller! mønstre! af! tendenser,! der!udgjorde!grundlaget!for!den!endelige!kategorisering.!Foruden!at!være!en!form! for! foreløbige! resultater,! var! det! ligeledes! disse! mønstre,! der!determinerede!retningen!for!den!efterfølgende!dataindsamling.!!Måden! hvorpå! dette! blev! udført! var! ved! dagligt,! at! gennemgå! dagens!notater!og!sammenligne!dem!med!de!foreløbige!mønstre.!I!denne!proces!blev!de!foreløbige!mønstre!justeret.!Næste!dags!dataindsamling!tog!derved!udgangspunkt! i! de! reviderede! mønstre.! Denne! proces! af! skiftevis!dataindsamling!og!–analyse!betegnes!som!theoretical%sampling!(Seale!(Ed.),!2004)! (Corbin! &! Strauss,! 2008).! Det! er! hvad! man! kan! betegne! som! en!iterativ!proces!og!har!som!fordel,!at!tilgangen!muliggør!fleksibilitet!og!er!derved!fordelagtig!i!en!eksplorativ!sammenhæng.!!Metoden! tjente! to! formål.! Dels! sikrede! det,! at! den! reelle! analyse! af!dataene!skete!hurtigst!muligt!efter!indsamling,!men!det!var!også!med!til!at!afdække,!hvornår!en!datakilde!er!theoretically%saturated!(Seale!(Ed.),!2004)!(Corbin!&!Strauss,!2008).!Hvad!der!menes!med!dette!er,!at!der!i!forhold!til!den!givne!problemstilling!ikke!iagttages!nye!hændelser.!Der!er!med!andre!ord!en!saturering!i!det!udbytte,!der!er!i!observationen.!At!opnå!saturering!er!målet!med!denne!metode,!da!det!er!en!indikation!for,!at!de!relevante!data,!der!er!tilgængelige,!er!blevet!indsamlet.!Det!var!grundet!denne!form!for!saturering,!at!observationsforløbet!havde!en!varighed!på!12!dage.!!!36"!


!5.2 Semistrukturerede%interviews%Efter! afslutningen! af! observationen! afsatte! jeg! en! uge! til! udarbejdelse! af!manuskriptet!for!de!afsluttende!interviews!(Bilag!D).!Disse!interviews!blev!udarbejdet! med! udgangspunkt! i! de! foreløbigt! afdækkede! mønstre.!Oprindeligt!var!det!planlagt,!at!disse!interviews!skulle!udgøre!de!data,!der!ikke!ville!være!opnåelige!igennem!observation!alene,!men!udbyttet!af!og!indsigten! igennem! observationen! og! de! uformelle! samtaler! oversteg! den!oprindelige! forventning! og! besvarede! størstedelen! af! de! oprindeligt!planlagte!spørgsmål.!På!baggrund!af!dette!blev!fokusset!for!interviewene!ændret!til!at!være!mere!eksplorativ!af!natur.!Det!var!med!andre!ord!ikke!spørgsmål,! der! i! sig! selv! udgjorde! bærende! data,! men! snarere! spørgsmål!der!blev!udarbejdet!med!henblik!på!eventuelt!at!afdække!områder,!der!var!blevet!overset!i!observationsforløbet.!!Herudover!ville!spørgsmålene!fungere!som!en!form!for!member%validation!(Seale!(Ed.),!2004).!Member!validation!er!en!form!for!tjek!af!de!indsamlede!datas!validitet.!Traditionel!member!validation!udføres!ved,!at!de!endelige!resultater!præsenteres!for!de!personer,!man!har!observeret!med!henblik!på!at!få!beU!eller!afkræftet!sin!observation!(Seale!(Ed.),!2004),!men!da!den!endelige!dataanalyse!først!ville!finde!sted!efter!observationsperioden,!kom!disse!interviews!til!at!fungere!som!en!pseudo!member!validation.!Ved!at!udarbejde! et! manuskript! med! udgangspunkt! i! de! foreløbige! mønstre,!bestående! primært! af! åbne! spørgsmål,! var! det! muligt! i! den! senere!analysefase! at! sammenligne! dataene! fra! observationen! med!holdmedlemmernes! subjektive! opfattelser! og! derved! udføre! en!utraditionel!member!validation.!!Den!reelle!udførelse!af!de!ni!interviews!fandt!sted!i!et!mødelokale!hos!IO!Interactive.! At! de! var! fordelt! på! tre! dage! skyldes,! at! det! blev! tilpasset,!hvornår!det!passede!holdmedlemmerne!bedst!i!forhold!til!deres!arbejde.!Hvert! interview! blev! optaget! med! en! diktafon,! med! henblik! på! at! undgå!noteskrivning!under!interviewet.!Som!det!fremgår!af!Bilag!D!og!E,!var!der!et!dansk!og!et!engelsk!manuskript,!da!to!af!de!ni!holdmedlemmer!ikke!taler!dansk.!På! trods! af! at! der! var! et! manuskript,! var! de! enkelte! interviews! stadig!semistrukturerede! i! den! forstand,! at! spørgsmålene! i! manuskriptet! var!emner,! der! skulle! dækkes! men! udelukkede! ikke! yderligere! spørgsmål!(Davies,! 2007).! Dette,! kombineret! med! holdmedlemmernes! kendskab! til!37"!


!mig,!medførte,!at!det!i!de!fleste!tilfælde!var!en!åben!samtale,!der!ikke!var!begrænset!af!manuskriptet.!!I! forhold! til! behandlingen! af! svarene! blev! lydoptagelserne! transskriberet!(Davies,! 2007).! Ved! at! transskribere! svarene! fra! de! ni! interviews! blev! de!omdannet!til!et!format,!der!muliggjorde!sammenligning!mellem!dem!og!de!foreløbige!mønstre!fra!observationen.!!!5.3 Kategorisering%Da!perioden!for!den!samlede!dataindsamling!var!overstået,!udførte!jeg!den!endelige! analyse.! Den! endelige! analyse! eller! kategorisering! bestod! i! at!udføre!axial%coding%(Seale!(Ed.),!2004).!Modsat!open!coding,!hvis!formål!er!at!afdække!mønstre,!er!formålet!med!axial!coding!at!analysere!mønstrene!i!forhold! til! hinanden.! Målet! med! dette! er! at! afdække,! hvorvidt! der! er!mønstre,! der,! i! forhold! til! undersøgelsens! problemstilling,! beskriver! et!fælles! fænomen.! Var! dette! tilfældet,! blev! disse! mønstre! samlet! for! at!udgøre! én! af! de! endelige! kategorier! for! mønstre! af! tendenser.! Foruden!sammenligning! på! tværs! består! axial! coding! også! i! at! reflektere! over! et!givent! mønsters! relevans! for! den! samlede! teori,! der! opstår! igennem!analysen.! Til! dette! formål! blev! transskriberingen! af! de! ni! interviews!ligeledes! inddraget,! med! henblik! på! at! sammenligne! med!holdmedlemmernes!egne!udsagn.!Ved! begyndelsen! af! axial! coding! var! der,! på! baggrund! af!observationsnoterne! alene,! sammenlagt! 35! mønstre.! Efter! processen! af!axial!coding!var!dette!destilleret!til!syv!kategorier!af!mønstre.!!Det!er!disse!syv!kategorier,!der!udgør!resultaterne!for!undersøgelsen!og!vil!derfor!blive!beskrevet!i!det!følgende!resultatafsnit.!!!!!!38"!


!6 Resultater%!Med!henblik!på!bedre!at!kunne!forklare!betydningen!og!indvirkningen!af!de! afdækkede! kategorier,! vil! jeg! kort! forklare,! hvorledes! IO! Interactive!specifikt! er! opbygget.! Dette! vil! jeg! gøre! med! udgangspunkt! i! tidligere!nævnte!organisationsterminologi!fra!Henry!Mintzberg!og!Gareth!Morgan,!samt! Clinton! Keiths! forklaring! af! det! agile! framework! scrum.! Denne!afbildning!af!IO!Interactive!vil!være!i!form!af!to!organisationsdiagrammer,!en!forklaring!af!udviklingsmodellen!samt!holdets!sammensætning.!!6.1 Organisationsdiagram%I!dette!afsnit!vil!jeg!opstille!to!organisationsdiagrammer.!Det!første!viser,!hvorledes! organisationen! som! en! helhed! er! opbygget.! Det! andet!omhandler!alene!den!organisatoriske!opbygning!for!det!specifikke!projekt.!Disse!to!organisationsdiagrammer!er!udarbejdet!på!baggrund!af!samtaler!med!projektets!producer!Teis!samt!data!fra!profileringsspørgeskemaerne.!På!Figur!7!fremgår!en!forenklet!udgave!af,!hvorledes!IO!Interactive!som!en!helhed! er,! hvad! Gareth! Morgan! betegner! som! hierarkisk! og!funktionsopdelt.! Afbildningen! indeholder! Henry! Mintzbergs! tre!organisationselementer;! topledelse,! mellemledelse! og! operationskerne.!Topledelsen!er!tilstede!i!form!af!The%Board.!Topledelsen!er!med!andre!ord!ikke! nødvendigvis! én! enkelt! person,! men! kan! ligeledes! være! en! gruppe!mennesker.! Mellemledelsen! er! tilstede! i! form! af! de! såkaldte! leads.! Som!nævnt!er!leads!erfarne!medarbejdere,!indenfor!deres!respektive!domæner,!og! har! til! ansvar! at! sikre,! at! domænerelaterede! retningslinjer! bliver!overholdt.!I!konkrete!tilfælde!kan!mellemledelsen!være!opdelt!yderligere.!F.eks.!ved!det!givne!projekt,!hvor!Teis!og!Thomas!udgør!et!ledelsesteam,!der! befinder! sig! mellem! topledelsen! og! de! respektive! leads.! Det! sidste!element,! operationskernen,! udgøres! af! bl.a.! artists! (A),! designere! (D),!animatorer!(AN)!og!programmører!(P).!!39"!


!!Figur%7%R%Organisationsdiagram%for%IO%Interactive%Foruden!den!hierarkiske!funktionsopdeling!er!det!ligeledes!illustreret,!med!en! stiplet! linje,! hvorledes! de! enkelte! scrum! teams! passer! ind! i! denne!model.!Måden!hvorpå!dette!skal!forstås!er,!at!et!scrum!team!er!udgjort!af!udvalgte! personer! fra! forskellige! domæner! i! operationskernen.! Til! hvert!hold! bliver! der! tilknyttet! en! person,! f.eks.! en! lead,! som! fungerer! som!product!owner!(PO)!i!sprint!forløbet.!Ved!at!benytte!denne!tilgang!fungerer!IO!Interactive!i!praksis!snarere!som!en! matrixorganisation! end! en! funktionsopdelt! organisation.! Dette!medfører! bl.a.,! at! der! er! tale! om! en! fladere! og! mere! omstillingsparat!organisationsstruktur! (Just,! Jensen,! Grønning,! &! Merkelsen,! 2007).! Det!muliggør!ligeledes!sammensætningen!af!de!tværdisciplinære!hold,!som!er!et! af! grundprincipperne! i! scrum! frameworket.! Den! reelle! betydning! af!denne! sammensætning! vil! jeg! reflektere! over! i! de! omtalte! kategorier.! På!trods! af! at! det! afbillede! scrum! team! på! Figur! 7,! repræsenteret! ved! den!stiplede!linje,!indeholder!én!person!fra!hvert!fagområde,!tillader!strukturen!ligeledes!sammensætninger!med!flere!folk!fra!samme!fagområde.!Da!Figur!7!er!en!forenklet!repræsentation!af!den!samlede!organisation,!vil!jeg!som!nævnt!ligeledes!illustrere,!hvorledes!det!specifikke!projekt,!under!observationen,!var!opbygget!i!en!organisatorisk!sammenhæng.!Af!Bilag!F!er!det! forsøgt! afbilledet,! hvilke! personer! samt! faggrupper,! der! var!repræsenteret! i! forbindelse! med! projektet.! Som! det! fremgår! af!diagrammet,! bestod! projektet! af! to! grupper,! henholdsvis! the! board! og!holdet! jeg! observerede.! The! board! fungerede! i! dette! tilfælde,! som! det!gjorde! i! Figur! 7.! Produceren! Teis! udgør! som! nævnt,! i! samarbejde! med!game!directoren!Thomas,!den!interne!ledelse!af!holdet.!Årsagen!til!at!Teis!alene,! i! diagrammet! i! Bilag! F,! er! forbundet! til! topledelsen,! er,! at!40"!


!diagrammet! illustrerer! officielle! organisatoriske! strukturer.! Da! Teis! i!princippet! er! chef! for! de! resterende! holdmedlemmer,! er! han! placeret!således! i! organisationsdiagrammet.! Af! samme! årsag! er! Marek! som! art!director!afbilledet!som!Christophers!chef!selvom!de!i!praksis!samarbejdede!om! at! udarbejde! den! visuelle! retning! for! projektet.! På! trods! af! denne!opbygning!havde!Thomas!ligeledes!løbende!kontakt!med!firmaets!creative!director,!Jens!Peter,!da!det!er!Jens!Peter,!der!har!det!overordnede!ansvar!for!projektets!retning.!!Under! observationen! bestod! holdet! af! fem! arbejdsområder! foruden!praktikanten! Iulian.! Disse! sammensætninger! og! arbejdsområder! vil! jeg!uddybende!forklare!i!det!kommende!afsnit!vedrørende!holdet.!Men!for!at!forstå!organisationsdiagrammet!for!projektet!er!det!nødvendigt!at!se!Teis!og! Thomas! som! mellemledelse! og! de! resterende! holdmedlemmer! som!operationskernen.!Dette!til!trods!for!at!der!i!scrum!terminologi!er!tale!om!et!samlet!hold.!Der!er!med!andre!ord,!på!trods!af!opdelingen!mellem!the!board! og! holdet,! til! dels! stadig! tre! organisationselementer! (Mintzberg,!1979).! Betydningen! heraf! vil! jeg! uddybende! forklare! i! de! kommende!kategorier.!Formålet!med!disse!to!diagrammer!er!at!afbillede,!hvorledes!IO!Interactive!som!en!organisation,!med!op!mod!200!ansatte,!opstiller!konditioner,!der!tillader! sammensætningen! af! et! tværdisciplinært! arbejdshold! på! ni!personer.! Et! hold! der! rummer! selvregulering! og! –organisering! af! den!daglige!arbejdstilgang!i!form!af!den!interne!ledelse,!bestående!af!Teis!og!Thomas.!!6.2 Udviklingsmodel%Som! nævnt,! i! afsnittet! vedrørende! udviklingsmodeller,! benyttes! der! i! IO!Interactive! en! tilgang! til! projektledelse,! der! tager! udgangspunkt! i! scrum!frameworket.! I! den! del! af! konceptfasen,! hvor! jeg! observerede! holdet,!udførte!de,!hvad!Teis!betegnede!som,!pseudo%scrum.!Årsagen!til!dette!var,!at! på! trods! af! at! holdet! som! en! helhed! arbejdede! hen! imod! det! samme!mål,! som! var! at! få! fastlagt! visionen! for! spillet,! arbejdede! alle! holdets!medlemmer!ikke!på!det!samme!problem,!hvilket!typisk!er!forbundet!med!scrum.! Ikke! desto! mindre! observerede! jeg! under! forløbet! stadig!anvendelse!af!en!række!grundprincipper!fra!scrum!frameworket.!!41"!


!Modsat!Clinton!Keiths!model!(Figur!5),!som!er!vist!i!afsnittet!omkring!scrum!frameworket! (Keith,! 2010,! s.! 38),! var! varigheden! af! et! sprint! hos! IO!Interactive!mellem!en!og!to!uger,!hvor!Keiths!var!to!til!fire!uger.!Hvad!dette!gør! er,! at! det! tillader! større! fleksibilitet! og! omstillingsmulighed,! da! man!som!udgangspunkt!ikke!afbryder!et!sprint!(Ibid.:!s.!81).!Hvad!enten!der!er!tale!om!et!sprint!på!en!varighed!af!en!eller!to!uger,!afhænger!af!omfanget!af! sprint! backlog.! Hos! IO! Interactive! omtales! dette! som! short% term% goals!eller! ugentlige! mål.! Disse! mål! udgør! tilsammen! et! overordnet! mål,! på!samme!måde!som!en!række!sprint!backlogs!udgør!et!product!backlog!item!(Ibid.:! s.! 38).! Hvorvidt! det! kaldes! sprint! backlog! eller! ugentlige! mål,! er!underordnet,!da!det!er!princippet!omkring!konkretisering!og!segmentering!af!overordnede!mål,!der!er!relevant!i!en!kreativitetsoptik.!Måden!hvorpå!disse! opgaver! bliver! tildelt! holdmedlemmerne,! er! i! forbindelse! med! det!første!standup!meeting!eller!morgenmøde!i!et!sprint.!!Morgenmøde,!eller!daily!scrum!i!scrum!terminologi,!er!et!fælles!holdmøde!kl.! 9:30! hver! morgen.! Mødet! er! styret! af! Teis,! der! agerer! som! gruppens!ScrumMaster.! Teis! sikrer,! at! mødet! ikke! varer! længere! end! den! afsatte!halve!time!og!at!eventuelt!længerevarende!dialog!tages!efter!mødet.!Ved!det! første! morgenmøde! i! et! sprint! gennemgår! Teis! et! dokument,! der!igennem! sprintforløbet! hænger! på! en! tavle! i! lokalet.! Dette! dokument!beskriver!et!overordnet%mål!for!projektet,!hvad!der!af!Clinton!Keith!kaldes!release!goal!(Ibid.:!s.!132),!og!de!ugentlige%mål!for!de!fem!arbejdsområder!på!holdet.!I!Bilag!G!fremgår!et!eksempel!på!henholdsvis!det!overordnede!mål!og!ugentlig!mål!for!Art.!Dette!eksempel!er!baseret!på!én!af!de!sider,!der!under!observationsforløbet!hang!i!lokalet.!Som!det!fremgår!af!Bilag!G,!er!der!tale!om!et!relativt!konkret!overordnet!mål,!hvorimod!de!ugentlige!mål!er!mere!åbne!og!til!dels!diffuse.!!For! at! afdække! det! reelle! arbejde,! der! skal! udføres,! definerer!holdmedlemmerne!efter!morgenmødet!selv,!hvilke!opgaver!de!skal!udføre!den!givne!uge!for!at!opfylde!de!ugentlige!mål.!Efter!holdmedlemmerne!har!defineret!deres!arbejdsopgaver!eller!tasks,!har!de!en!kort!samtale!med!Teis!for!at!sikre,!at!de!opgaver!de!har!stillet!sig!selv,!opfylder!de!ugentlige!mål,!eller!om!der!er!behov!for!revidering.!Når!opgaverne!for!ugen!er!fastlagt,!noterer! hvert! holdmedlem! dem! på! postUits! og! sætter! dem! på! det!whiteboard,!der!er!placeret!i!lokalet.!!42"!


!!Figur%8%R%Eksempel%på%task%board%Disse!postUits!udgør!tilsammen!det!arbejde,!holdet!skal!udføre!i!løbet!af!det!givne!sprint.!På!Figur!8!ses!en!gengivelse!af!whiteboardet.!Denne!metode!er,!hvad!man!i!scrumterminologi!kalder!et!task%board%(Keith,!2010,!s.!73).!Måden,!det!fungerer!på,!er,!at!holdet!ved!de!efterfølgende!morgenmøder!i!et!sprint!gennemgår!status!for!de!enkelte!opgaver.!Til!venstre!i!modellen!er!der!to!kategorier;!TBD!(To!Be!Done)!og!Pending.%I!disse!kategorier!placeres!arbejdsopgaver,!der!endnu!ikke!er!tildelt!et!holdmedlem.!Som!det!fremgår!af! modellen,! har! hvert! holdmedlem! et! område.! Som! udgangspunkt!placeres!alle!opgaverne!ved!de!respektive!personer.!!I!takt!med!at!arbejdet!i!det!givne!sprint!begynder,!flyttes!arbejdsopgaver!til!kategorien!In%Progress!for!at!indikere,!hvilke!opgaver!de!enkelte!personer!arbejder!på.!Når!en!opgave!er!afsluttet,!flyttes!den!til!kategorien!Done!og!senere! til! Out,! når! en! opgave! er! blevet! evalueret.! I! tilfælde! af! at! noget!forhindrer! arbejdet! på! en! opgave,! som! f.eks.! mangel! på! en! nødvendig!ressource,! rykkes! denne! til! kategorien! Blocked.! Igennem! sprintforløbet!fungerer! denne! oversigt! som! et! løbende! overblik! over! fremskridtet! samt!som!en!huskeseddel!for!holdets!medlemmer.!Foruden!morgenmøder!observerede!jeg!yderligere!to!former!for!formelle!møder.! Det! ene! er! det! førnævnte! retrospective,! som! har! til! formål! at!udvikle! og! forbedre! arbejdsvilkår! og! –processen.! I! løbet! af!observationsperioden! var! der! ét! enkelt! retrospective! den! 16! marts.!Traditionelt!afholdes!restrospective!ved!afslutningen!af!hvert!sprintforløb!(Keith,!2010,!s.!79).!At!dette!ikke!var!tilfældet,!var!bl.a.!en!af!årsagerne!til,!at!Teis!betegnede!processen!som!pseudo!scrum.!!Det! andet! blev! kaldt! show% and% tell! og,! som! navnet! hentyder,! er! det! et!møde,! hvor! en! eller! flere! personer! fra! holdet! fremviser! noget! af! deres!arbejde!for!resten!af!holdet.!I!observationsperioden!fandt!denne!form!for!møde!sted!to!gange,!henholdsvis!den!9.!og!14.!marts.!Grunden!til!show!and!43"!


!tell! møderne! ikke! afholdes! en! bestemt! ugedag! er,! at! det! er! et! møde,!holdmedlemmer!selv!kan!indkalde!til,!hvis!de!har!noget!de!vil!fremvise!og!have! feedback! på.! I! tilgangen! hos! IO! Interactive! var! det! i! teorien! muligt!hver! dag,! at! indkalde! til! show! and! tell! efter! morgenmødet.! Ved! disse!møder!startede!det!i!de!to!tilfælde!med!en!kort!præsentation,!hvorefter!de!tilstedeværende!holdmedlemmer!gav!feedback.!I!begge!tilfælde!udviklede!denne! feedbacksession! sig! til,! hvad! man! bedst! kan! betegne! som,! en!kollektiv!brainstorm.!Herudover! observerede! jeg! ligeledes,! at! holdmedlemmerne! havde!mulighed!for!at!henvende!sig!til!f.eks.!Teis!eller!Thomas!og!arrangere!en!formel! feedbacksession.! En! samtale! hvor! det! givne! holdmedlem! kunne!blive!guidet!og!spørge!ind!til!konkrete!arbejdsopgaver.!Årsagen!til!dette!er!bl.a.,! at! Teis! og! Thomas! som! nævnt! er! holdets! interne! opgavestillere! og!agerer!på!vegne!af!the!board!på!daglig!basis.!!Formelle! feedbacksessioner! fandt! ligeledes! sted! mellem!holdmedlemmerne! på! tværs.! Et! eksempel! var! game! designeren! Michael,!der! den! 20.! marts! indkaldte! til! en! præsentation! af! hans! prototype.!Michaels! tilfælde! var! blot! et! af! flere,! men! essensen! er! den! samme! i! alle!tilfælde.! I! disse! formelle! feedbacksessioner! efterspurgte! personerne!primært!feedback!fra!personer!fra!andre!domæner.!De!opsøgte!med!andre!ord! selv! situationer,! hvori! intersectional! ideas! kunne! opstå! (Johansson,!2006).!!Hvilken!betydning!disse!møder!og!feedbacksessioner!har!for!faciliteringen!af! kreativitet,! hos! IO! Interactive,! vil! jeg! reflektere! over! og! forklare!yderligere!i!de!afdækkede!kategorier,!navnlig!i!kategorien!formel%feedback.!Udover! de! mere! lavteknologiske! metoder,! som! f.eks.! task! board! og!ugentlige! mål! i! papirform,! benytter! IO! Interactive! ligeledes! et!softwareprogram! til! projektledelse! kaldet! Hansoft! (Hansoft! AB,! 2012).!Hansoft! er! et! program,! der! hjælper! styringen! af! agile! projekter.!Programmet! har! en! lang! række! funktioner,! som! jeg! ikke! vil! gennemgå! i!dette!speciale.!Hvad!jeg!vil!fokusere!på!er!derimod,!at!det!tillader!en!digital!udgave!af!task!board!såvel!som!en!løbende!opdatering!af!de!ugentlige!mål!!(Hansoft! AB,! 2012).! Det! er! med! andre! ord! et! værktøj,! der! bidrager! til! at!bibeholde!overblikket!over!de!arbejdsopgaver,!der!skal!udføres!for!at!opnå!det! ugentlige! mål.! Sound! designeren! Frank! på! holdet! nævnte! specifikt,! i!mit!interview!med!ham,!hvorledes!det!kan!fungere!som!en!måde!at!sikre!bedre!planlægning!og!fremskridt!i!udviklingen.!!44"!


![..]!så!det!her!med!at!have!et!skoleskema,!som!er!Hansoft,!hvor!man!kan! gå! ind! og! skrive! ’du! skal! lave! det! og! det! på! onsdag’! –agtigt.!Hvilket!gør,!at!man!kan!få!sat!alle!de!her!arbejdsopgaver!op!og!de!bliver!ikke!glemt,!hvilket!tit!var!det,!der!skete!i!gamle!dage!(Bilag!H,!s.!139)!Da! IO! Interactive! er! en! virksomhed! med! op! mod! 200! ansatte,! hvor!størstedelen! af! arbejdsområderne! beskæftiger! sig! med! digitalt! arbejde,!benyttes!eUmail!kommunikation!i!høj!grad.!Hvad!enten!det!er!internt!eller!eksternt!for!holdet,!benyttes!eUmail!som!en!måde!at!give!og!få!feedback.!Dette! kombineres! med! interne! fællesservere! i! virksomheden,! der! tillader!deling! af! større! filer! blandt! firmaets! ansatte.! I! løbet! af! min!observationsperiode!blev!jeg!tildelt!en!såkaldt!IOUmail,!hvilket!betød,!at!jeg!havde! adgang! til! holdets! fælles! eUmail! korrespondance.! Igennem! dette!observerede! jeg,! at! eUmails! og! de! interne! servere! bl.a.! blev! brugt! til,! at!efterspørge! feedback! på! concept% art,! musikvignetter! og!præsentationsvideoer.! Det,! der! adskiller! denne! kommunikation! fra! den!fysiske! feedbackudveksling,! er,! at! det! tillader,! hvis! ønsket,! feedback! fra!hele!virksomheden!og!ikke!alene!holdet.!Hvilken!betydning!denne!tilgang!har,! i! forhold! til! holdet! såvel! som! virksomheden,! vil! jeg! reflektere! over! i!kategorien!positive%afhængigheder.!!6.3 Holdet%Med!henblik!på!at!give!den!størst!mulige!indsigt!i!den!konkrete!case!vil!jeg!i!dette!afsnit!beskrive,!hvilke!arbejdsområder!og!fagligheder!holdet,!under!observationen,!bestod!af,!samt!hvilke!fysiske!placeringer!de!havde!i!lokalet.!6.3.1 Holdmedlemmerne%Som!nævnt!bestod!holdet!af!fem!arbejdsområder,!foruden!praktikanten!fra!Rumænien!Iulian;!team%management,!art,!game%design,!audio!og!QA.!Den!interne! ledelse! på! holdet,! eller! team! management,! var! udgjort! af!produceren!Teis!og!game!directoren!Thomas.!Teis’!arbejde!som!producer!var!centreret!omkring!projektledelse!og!indebar!planlægning,!budgettering!og!omfangsvurdering!af!projektet!(Bilag!I,!s.!160).!Thomas’!ledelsesrolle!var!derimod!centreret!omkring!det!reelle!produkt!i!form!af!spillet.!Han!var!med!andre! ord! ansvarlig! for! den! overordnede! vision! for! spillet! og! derved!ansvarlig!for,!at!projektet!forløb!i!den!rigtige!designmæssige!retning!(Bilag!I,!s.!161).!45"!


!Arbejdsområdet!art!bestod!af!den!canadiske!art!director!Marek!og!concept!artisten! Christopher.! Marek! og! Christophers! fælles! opgave! bestod! i! at!udvikle!og!definere!det!visuelle!udtryk!for!projektet.!Da!Marek,!med!titlen!art! director,! havde! ansvaret! for,! at! den! overordnede! retning! for! det!visuelle! udtryk! blev! overholdt! (Bilag! I,! s.! 162),! var! han! i! princippet!Christophers!chef.!Men!da!projektet!endnu!var!i!konceptfasen,!arbejdede!Marek!og!Christopher!sammen!om!at!definere!den!visuelle!stil!for!spillet.!Under! observationsforløbet! kunne! deres! arbejde! bedst! beskrives! ud! fra!Christophers! beskrivelse! af! hans! ansvarsområde;! ”To! design! a! coherent!game! world! that! supports! the! gameplay! and! the! story”! (Bilag! I,! s.! 163).!Måden!hvorpå!de!tilgik!denne!problemstilling!var!igennem!udarbejdelse!af!concept! art,! der! illustrerer! miljø! og! karakterer! for! spiluniverset.! Før! de!udarbejdede!et!reelt!koncept,!sammensatte!de!et!såkaldt!mood%board,!der!er! en! samling! af! billeder,! der! indfanger! essensen! af! det! miljø,! som!konceptet! skal! formidle.! Betydningen! af! disse! mood! boards! vil! jeg!reflektere! yderligere! over! senere,! særligt! i! kategorien!kommunikationsværktøjer.%Game!design!bestod,!som!team!management!og!art,!af!to!personer;!game!designerne!Michael!og!Ulrik.!Michael!og!Ulrik!var!ansvarlige!for!udviklingen!af! de! såkaldte! game% mechanics.! Det! var! de! to,! der,! i! dette! stadie! af!projektet,! stod! for! udarbejdelsen! af! selve! den! interaktive! del! af! spillet!(Bilag!I,!s.!164).!Det!var!med!andre!ord!dem,!der!skulle!afdække,!hvad!det!var! der! gjorde! spillet! sjovt! at! spille.! Under! min! observation! bestod! dette!primært!i!udarbejdelse!af!prototyper!af!spilsegmenter!(Bilag!I,!s.!165).!Modsat! de! førnævnte! arbejdsområder! bestod! audio! alene! af! senior! lead!sound! designer! Frank.! Franks! arbejde! bestod! i! at! finde! det! rette! auditive!udtryk! til! spillet.! Dette! indebar! bl.a.! at! finde! dén! komponist,! der! kunne!udarbejde!dette!udtryk.!Frank!besidder!herudover,!med!sine!mere!end!24!års! erfaring! (Bilag! I,! s.! 166),! selv! store! evner! indenfor! lyddesign.! Hans!primære! arbejde! bestod,! under! observationen,! i! at! udarbejde! såkaldte!musikvignetter.! I! dette! tilfælde! var! en! musikvignette! et! værktøj,! der!anvendes! til! afdækningen! af! det! rette! musikalske! udtryk! for! spillet.! Den!reelle! funktion! af! musikvignetter! vil! jeg! udpensle! i! kategorien!kommunikationsværktøjer.!QA! eller! quality! assurance! var! udgjort! af! senior! QA! Mikkel.! Dette!arbejdsområde! omhandler! tests! af! spillets! forskellige! mekanikker.! Under!observationsforløbet!beskæftigede!Mikkel!sig!bl.a.!med!løbende!black6box%testing! af! Michaels! og! Ulriks! prototyper! (Bilag! I,! s.! 167)! (Keith,! 2010,! s.!46"!


!251).!BlackUbox!testing!består!i,!at!testeren,!i!dette!tilfælde!Mikkel,!spiller!en! eventuel! prototype! med! optikken! af! den! endelige! bruger.! Han!beskæftiger! sig! ikke! med! eventuelle! tekniske! komplikationer,! men!fokuserer! derimod! på,! hvorvidt! spillet! er! sjovt! at! spille.! Tidligere! har! det!været! en! tradition! indenfor! spiludvikling! først! at! inddrage! QA! i!postproduktionen!(Ibid.:!s.!250).!Tilgangen!med!at!inddrage!QA!ved!starten!af! et! projekt! kaldes! agile% QA! og! har! til! formål! at! afdække! eventuelle!komplikationer!tidligt!i!projektet!(Ibid.:!s.!251).!Det!er!en!tilgang,!der!i!høj!grad! stemmer! overens! med! projektets! grundfilosofi! ”fail! early”,! der!opfordrer!holdet!til!at!afprøve!nye!tilgange.!Det! sidste! holdmedlem,! praktikanten! Iulian,! tilhørte! ikke! noget! specifikt!arbejdsområde.!Under!observationsforløbet!beskæftigede!han!sig!med!en!række! opgaver,! herunder! bl.a.! level! design! og! præsentationsforberedelse!(Bilag! I,! s.! 168).! På! trods! af! at! Iulian! principielt! ikke! er! et! holdmedlem! i!traditionel! forstand,! gav! hans! tilstedeværelse! mulighed! for! et! indblik! i,!hvorledes! den! organisatoriske! struktur! tillader! stilladsering! i! form! af!mesterlære.!Et!eksempel!på!dette!vil!fremgå!i!kategorien!uformel%feedback.!Som!det!fremgår!af!dette!afsnit,!var!der!under!observationsforløbet!ingen!programmører! tilknyttet! holdet.! På! trods! af! at! det! er! muligt! og! validt! at!have!et!hold!uden!programmører,!var!det!ikke!intentionen!i!dette!tilfælde.!Grundet! omstændigheder! jeg! ikke! kan! uddybe,! var! de! to! programmører,!der! oprindeligt! var! tilknyttet! holdet! ikke! på! holdet! længere.! Dette! havde!ingen! betydning! for! den! reelle! dataindsamling.! Men! igennem! de!semistrukturerede! interviews! blev! et! potentielt! kreativitetstruende!element,! i! denne! organisationsstruktur,! belyst.! Et! element! jeg! vil! vende!tilbage! til! i! forbindelse! med! resultatdiskussionen! i! afsnittet! manglende%discipliner.!6.3.2 Projektlokalet%Med!henblik!på!at!afbillede!de!fysiske!omgivelser!hvori!holdet!arbejdede,!har!jeg!udarbejdet!en!plantegning!over!projektlokalet.!Jeg!gør!opmærksom!på,!at!Figur!9!er!ment!som!et!kommunikationsværktøj,!og!ikke!er!baseret!på!reelle!opmålinger!af!lokalet.!47"!


!!Figur%9%R%Plantegning%over%projektlokalet%Som!det!er!afbilledet!på!figuren,!havde!holdets!ni!medlemmer!og!jeg!faste!pladser! i! lokalet.! De! grå! firkanter! med! en! indvendig! afrunding,! illustrerer!holdmedlemmernes! hjørneskriveborde.! Måden! hvorpå! dette! skal! forstås!er,!at!holdmedlemmerne!sad!i!rundingen!ved!de!borde,!hvorpå!deres!navn!står.! På! figuren! er! det! ligeledes! illustreret,! at! jeg! under!observationsforløbet!sad!ved!mødebordet!til!venstre!i!lokalet.!!Fordelt! i! lokalet! var! der! placeret! opslagstavler,! hvorpå! bl.a.! foreløbig!concept!art!samt!de!ugentlige!mål!var!ophængt.!Dette!er!forsøgt!afbilledet!på!figuren!i!form!af!de!seks!grå!rektangulære!objekter.!Da!det!var!centrum!for! morgenmøderne,! er! placeringen! af! holdets! task! board! ligeledes!markeret.!Det!sidste!objekt,!markeret!”TV”,!var!placeringen!for!fjernsynet!i!lokalet,! hvorpå! demonstrationer! og! prototyper! blev! vist.! Møder! så! som!morgenmødet,!restrospective!og!show!and!tell!fandt!sted!i!venstre!side!af!lokalet!ved!mødebordet.!Udover! at! give! et! indblik! i! den! konkrete! case! tjener! Figur! 9! endnu! et!formål.! Igennem! min! observation! af! holdet! fremstod! de! fysiske! rammer,!som! et! bærende! element! i! facilitering! af! kreativitet.! Hvorledes! dette!hænger!sammen!vil!jeg!bl.a.!forklare!i!kategorien!uformel!feedback.!!6.4 Kategorier%I! de! følgende! underafsnit! vil! jeg! uddybe! de! syv! kategorier,! som! jeg! på!baggrund! af! min! analyse! og! i! komparation! med! de! tidligere! definerede!kriterier!for!kreativitet!konkluderer,!har!en!reel!indvirkning!på!faciliteringen!af! den! kreative! proces! hos! IO! Interactive.! Kategorierne! er! opstået! af! en!komposition! af! analysen! af! henholdsvis! observationsnoter! og!semistrukturerede!interviews.!48"!


!6.4.1 Afgrænset%kaos%Den!første!kategori!har!jeg!valgt!at!kalde!afgrænset%kaos.!Grundlaget!for!dette! er,! at! den! kombinerer! to! af! de! tidligere! definerede! kriterier! for!kreativitet;!1)!en!kaosrummende!opgave!og!3)!klare!mål.!!Som!det!fremgik!af!beskrivelsen!af!IO!Interactives!udviklingsmodel,!var!der!en! trinvis! konkretisering! eller! afgrænsning! af! kaos! i! de! enkelte!holdmedlemmers! arbejdsopgaver.! I! Figur! 10! er! det! afbilledet,! hvorledes!denne! konkretisering! mindsker! omfanget! af! de! overordnede!arbejdsopgaver!samt!frustrationsniveauet!forbundet!dermed.!Figur%10%R%Konkretisering%af%mål%På!modellen!ses!øverst!en!boks,!med!titlen!”Vision”.!Dette!repræsenterer!den! overliggende! vision! for! det! givne! stadie! af! projektet.! Boksen! under!visionen,!kaldet!”Goal”,!refererer!til,!hvad!jeg!tidligere!betegnede!som!det!overordnede!mål.!Som!det!fremgår!af!modellen,!er!der!i!alt!fire!niveauer!i!den! vertikale! retning,! hvor! jeg! tidligere! omtalte! tre! niveauer:! overordnet!mål,! ugentlige! mål! og! tasks.! Årsagen! til! dette! er,! at! Teis! og! Thomas! i!fælleskab! opdeler! det! overordnede! mål! (Goal)! i! de! fem! arbejdsområder.!Det! vil! sige,! at! boksen! markeret! med! ”Audio”! udgør! den! arbejdsopgave,!der! i! det! overordnede! mål! tilhører! arbejdsområdet! Audio.! Denne!arbejdsopgave!opdeles!yderligere!i!de!såkaldte!ugentlige!mål!(U).!Det! er! som! nævnt! Teis! og! Thomas,! som! team! management,! der! er!ansvarlige!for!denne!opdeling!og!tildeling!af!opgaver.!Ved!at!udføre!denne!niveaubaserede!konkretisering!af!en!ellers!diffus!problemstilling,!opstilles!der,! hvad! Heidi! Philipsen! betegner! som,! institutionel! stilladsering! (2010).!49"!!


!Der! finder! stilladsering! sted! i! form! af;! 1)! recruitment,! 2)! reduction! in!degrees!of!freedom!og!4)!marking!critical!features!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976,!s.!98).!!Rekrutteringen!er!tilstede!i!og!med,!at!Teis!og!Thomas,!i!forbindelse!med!denne! niveauopdeling,! tildeler! specifikke! opgaver! til! specifikke! personer,!med!udgangspunkt!i!evner!såvel!som!præferencer.!Reducering!af!frihed!og!markering!af!nøgleelementer!er!tilstede!i!form!af!segmenteringen! af! det! overordnede! problem.! På! trods! af! at! det!overordnede! mål! for! holdet! som! en! helhed! stadig! skal! opfyldes,! betyder!denne!segmentering,!at!der!udvises!tillid!til!den!enkelte!person,!som!!alene!bliver!tildelt!ansvaret!for!og!skal!fokusere!på!ét!enkelt!arbejdsområde.!På!denne! måde! kommer! hvert! overordnet! mål! for! arbejdsområderne! til! at!agere!som!en!markering!af!et!nøgleelement!i!det!samlede!mål.!På!samme!måde!udgør!de!ugentlige!mål!nøgleelementer!i!de!overordnede!mål!for!de!respektive! arbejdsområder.! Under! interviewet! udviste! Thomas! en!forståelse!af!rollen!som!opgavestiller,!der!i!høj!grad!stemmer!overens!med!Teresa!M.!Amabiles!definition!af!en!optimal!opgave!(1998,!s.!81);!Så!jeg!tror!en!arbejdsopgave,!der!er!godt!defineret,!for!mig,!det!er!én,! som! siger! hvad! det! skal! være,! ikke! hvordan! det! skal! løses.! Så!man!sådan!siger;!’jeg!vil!gerne!have…!jeg!vil!gerne!rimelig!klart!have!den! her! ting! ud! af! dig,! men! jeg! gider! ikke! fortælle! dig,! at! du! skal!bruge!de!her!værktøjer!til!at!bygge!den!med,!eller!at!det!skal!være…!nødvendigvis!være!total!detaljeret,!hvad!farve!bilen!skal!være,!men!jeg!vil!gerne!have!den!har!fire!hjul!og!et!rat.’!(Bilag!H,!s.!158)!Foruden! den! institutionelle! stilladsering! indtræffer! der,! ifølge! min!undersøgelse,! ligeledes! en! individuel! eller! egen! stilladsering.! Dette! sker! i!form!af!holdmedlemmernes!egen!definering!af!de!konkrete!arbejdsopgaver!eller! tasks! (T),! der! sker! i! samråd! med! Teis! og! Thomas.! På! denne! måde!bibeholdes! kaoselementet! i! dagligdagen,! men! det! afgrænses! samtidig,!hvilket!antageligt!gør!det!håndgribeligt!og!derved!mindsker!den!frustration,!der! som! oftest! forbindes! med! navigering! i! kaos! (Kupferberg,! 1996).!Igennem! denne! tilgang! opstilles! der! følgende! egen! stilladseringer;! 2)!reduction! in! degrees! of! freedom,! 3)! direction! maintenance,! 4)! marking!critical!features!og!5)!frustrations!control!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976,!s.!98).!Som! med! den! institutionelle! del! af! konkretiseringen! er! der! tale! om!stilladseringsformerne!2!og!4.!Men!modsat!dén!er!der,!i!forbindelse!med!50"!


!defineringen! af! tasks,! ligeledes! en! retningsvejledning! i! form! af! Teis! og!Thomas’! validering! af! de! konkrete! tasks.! Frustrationskontrol! finder! sted! i!kraft! af,! at! holdmedlemmerne! selv! får! en! mulighed! for! at! tilpasse! deres!arbejdsopgaver!til!deres!evner.!F.eks.!ved!at!vælge!en!foretrukken!tilgang!til!et!problem.!Ved!at!gennemgå!disse!trin!bliver!et!overordnet!og!til!dels!uhåndgribeligt!mål! brudt! ned! i! mindre,! konkrete! og! mere! overskuelige! arbejdsopgaver,!samtidig! med! at! der! bibeholdes! et! element! af! konstruktivt! kaos! for!holdmedlemmerne!i!form!af!deres!egen!definering!af!arbejdsopgaver.!At! de! enkelte! arbejdsopgaver! eller! tasks! er! synlige! på! task! boardet,!medfører!ligeledes,!at!der!er!et!konstant!overblik!over!arbejdsopgaverne.!Men!veldefinerede!arbejdsopgaver!er!ikke!det!samme!som!deadlines.!Der!skal!selvsagt!være!deadlines!for!at!definere!afslutningen!på!en!opgave.!Det!kan! dog,! i! en! kreativ! proces,! have! en! stressende! indvirkning,! som!formuleret! af! Ulrik;! ”[..]! deadlines! kan! være! fine,! det! ikke! fordi! jeg! har!noget! generelt! imod! deadlines.! Jeg! synes,! det! er! stressende! at! blive!påmindet!om!deadlines!hele!tiden”!(Bilag!H,!s.!126).!Det!er!med!andre!ord!nødvendigt,! at! finde! en! balance! mellem! konstante! klare! mål! og!stressfremkaldende! påmindelser! om! deadlines.! Det! er! muligt! at! løbende!påmindelse! om! deadlines,! i! løbet! af! en! flowtilstand! (Csikszentmihalyi,!1991),!kan!bryde!denne!tilstand!og!derved!hæmme!kreativiteten.!Denne! måde! at! konkretisere! en! kaosrummende! opgave! består! selvsagt!ikke! udelukkende! af! fordele,! og! det! er! ikke! en! metode! der! som!udgangspunkt! er! succesfuld.! I! min! diskussion! af! resultaterne! vil! jeg!reflektere!over!scenarier,!hvori!denne!tilgang!kan!resultere!i!hæmning!af!den!kreative!proces.!6.4.2 En%mulighed%for%autonomi%Foruden! klare! mål! støttes! medarbejderne! yderligere! af! muligheden! for!medbestemmelse!i!forhold!til,!hvornår!og!under!hvilke!omstændigheder!de!takler!arbejdsopgaver.!Denne!kategori!er!udgjort!af!en!sammenlægning!af!en! række! mønstre! for! tendenser,! der! blev! afdækket! tidligt! i!observationsforløbet.! Kategorien! omhandler! den! måde! hvorpå! IO!Interactive! som! fysisk! arbejdsplads,! i! et! vist! omfang,! tillader!selvbestemmelse!hos!de!ansatte.!Som!det!fremgik!af!de!fem!kriterier!for!kreativitet,!spiller!arbejdsmiljøet!en!central!rolle,!navnlig!kriterium;!5)!et!miljø!der!ikke!er!distraherende.!Som!51"!


!forsøgt! forklaret! i! beskrivelsen! af! dette! kriterium,! skal! det! ikke! sidestilles!med! stilhed! men! betyder! derimod,! at! det! er! et! arbejdsmiljø,! hvori! de!ansatte!har!mulighed!for!at!skabe!de!nødvendige!omstændigheder,!de!hver!især! behøver! for! at! være! kreative,! f.eks.! at! kunne! høre! musik! med!høretelefoner!på.!Måden! hvorpå! dette! kom! til! udtryk! hos! IO! Interactive,! var! igennem!holdmedlemmernes! mulighed! for! at! tage! korte! pauser! fra! deres!arbejdsopgaver,! når! de! havde! behov! for! det.! Denne! mulighed! tjener! to!formål.! Dels! tjener! det! som! en! egen! stilladsering! i! form! af! 5)! frustration!control! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976,! s.! 98).! Derudover! spiller! det!yderligere!en!central!rolle!i!faciliteringen!af!kreativitet,!som!jeg!vil!uddybe!til! fulde! i! kategorien! uformel! feedback.! Det! kan! dog! ligeledes!argumenteres,!at!denne!frihed!kan!opfordre!til!overspringshandlinger.!Det!er! derfor! en! tilgang,! der! afhænger! af! en! oprigtig! selvdisciplin! hos!medarbejderne.!Årsagen,!til!at!der!opstår!en!egen!stilladsering,!i!form!af!frustrationskontrol,!er!bl.a.,!at!de!ansatte!kan!lægge!en!arbejdsopgave!fra!sig!et!øjeblik!og!klare!tankerne.! Foruden! frustrationskontrol! bidrager! denne! selvbestemmelse!ligeledes! til! en! større! indsigt! i! de! resterende! holdmedlemmers! arbejde,!som!formuleret!af!Christopher!under!interviewet;![..]!det!der!med!at!man!kan!gå!og!se!på!hinandens!ting,!altså!sådan!konstant!når!man!går!hen!og!henter!kaffe,!at!man!lige!ser,!hvad!den!anden!sidder!og!laver,!hvor!at!jeg!er!sådan!lidt!imod!det!dér!med,!at!vi!nogen!gange!sidder!og!gemmer!os!lidt!bag!vores!skærme!(Bilag!H,!s.!117)!Som! Christopher! nævner,! er! det! ligeledes! med! til! at! bryde! den! isolation,!som!folk!gerne!befinder!sig!i,!når!de!arbejder.!Udover!dette!henviser!det!samtidig! til,! hvorledes! arbejdsmiljøet! tillader! løbende! nedbrydning! af!associative! barriers! igennem! indblik! i! andres! arbejde.! Denne! løbende!indsigt! i! andres! arbejdsopgaver! kan! potentielt! set! medføre! en! større!forståelse!af!projektet,!der!rækker!ud!over!ens!eget!arbejdsområde.!Denne!forståelse!for!andre!domæner!er!et!omdrejningspunkt!for!faciliteringen!af!tværdisciplinær! kreativitet,! og! vil! blive! uddybet! i! kategorien! omkring!positive!afhængigheder.!En! samlet! betegnelse! for! et! arbejdsmiljø,! som! det! man! finder! hos! IO!Interactive,! er! studio% culture! (Keith,! 2010,! s.! 15).! Som! Clinton! Keith!beskriver! det,! er! et! studio! et! godt! sted! at! arbejde.! Det! er! en! mentalitet,!52"!


!hvori!alle!arbejder!sammen!og!er!indforstået!med,!at!enten!er!alle!færdige!ellers!er!ingen!færdige.!Denne!mentalitet!beskriver!Clinton!Keith!dog!også!som! hypotetisk,! men! på! trods! af! denne,! tilnærmelsesvis! romantiske!tilgang,! er! der! aspekter! fra! studio! culture,! der! gør! sig! gældende! for! IO!Interactive;! ”The! kitchen! is! stocked! with! free! beverages! and! snacks.! Our!game!room!has!pool!tables,!foosball!tables,!and!classic!arcade!machines!for!blowing!off!steam”!(Ibid.:!s.!15).!Det!er!ganske!vist!ikke!præcist!sådan,!det!forholder!sig!hos!IO!Interactive,!men!muligheden!for!at!afreagere!er!der,!og!dét!er!essensen.!De!ansatte!har!mulighed!for,!efter!behov,!at!lægge!deres!arbejde!fra!sig,!med!det!formål!at!genfinde!den!manglende!motivation!eller!inspiration.!I!forhold!til!forplejning!har!IO!Interactive!en!kantine,!hvori!al!mad!er!gratis.!Her! er! der! hver! morgen! fra! kl.! 8:00! til! 9:30! mulighed! for! morgenmad.!Derudover!er!der!middagsmad!fra!kl.!12:00!til!12:30!samt!aftensmad!fra!kl.!17:30!for!eventuelt!overarbejdende!medarbejdere.!Igennem!dagen!er!der,!som! det! fremgik! af! citatet! fra! Christopher,! mulighed! for! gratis! kaffe,!sodavand! og! andre! drikkevarer.! Hvad! dette! betyder,! i! samspil! med! de!ansattes! mulighed! for! selvbestemmelse! igennem! hverdagen! er,! at! der!opstilles! et! arbejdsmiljø,! hvori! de! ansatte! igennem! et! sprint! selv! kan!planlægge!deres!dagligdag.!Dette!medfører!tilsammen,!at!medarbejderne!har!en!frihed!til!at!opstille!deres!eget!kreative!”rum”,!med!musik,!valg!af!tilgang! til! problemer,! samtaler! på! tværs! og! pauser! efter! behov.! Igennem!denne! anderkendelse! fra! ledelsens! side! har! den! enkelte! medarbejder!muligheden! for! at! tilpasse! sin! arbejdsdag,! med! henblik! på! at! opnå! en!flowtilstand.!Denne!autonomi!fungerer!ligeledes!som!kompensation!for!de!forholdsvis! faste! arbejdstider,! der! ikke! medtænker,! hvorledes! kreative!medarbejderes!præsteren!kan!være!influeret!af!tidspunktet!på!dagen.!!På!trods!af!at!fri!mad!og!arbejdsstil!opstiller!en!stilladsering!i!form!af!frihed!til!at!vælge,!åbner!det!ligeledes!muligheden!for,!at!frustration!kan!rodfæste!sig,!som!et!resultat!af!for!megen!selvbestemmelse.!Til!at!kompensere!for!dette,! finder! der! igennem! et! sprintløb! en! række! planlagte!feedbackudvekslinger!sted.!Disse!formelle!feedbacksessioner!er,!i!samspil!med! uformelle! feedbacksessioner,! nøglen! til,! hvorledes! IO! Interactive!tillader!de!ansatte!en!så!stor!mængde!autonomi!i!deres!arbejdsdag.!Jeg!vil!i!den! følgende! kategori! formel! feedback,! efterfulgt! af! uformel! feedback,!reflektere! over! og! anskueliggøre! hvilken! central! rolle! disse! kategorier!spiller!for!kreativitetsfaciliteringen!i!IO!Interactive.!53"!


!6.4.3 Formel%feedback%I! et! arbejdsmiljø,! hvor! medarbejderne! har! medbestemmelse! over!arbejdsopgaver!og!udførelsen!heraf,!kan!mængden!af!frihed!og!potentiel!kaos! unægtelig! blive! overvældende.! Måden,! hvorpå! der! i! IO! Interactive!kompenseres! for! dette! eller! rettere! navigeres! i! dette! kaos,! er! igennem!tværdisciplinær! eller! intersectional% feedback.! I! kraft! af! holdets!sammensætning!går!størstedelen!af!den!feedback,!der!gives!og!modtages,!på! tværs! af! domæner,! hvilket! giver! mulighed! for! intersectional! ideas!!(Johansson,! 2006).! I! løbet! af! observationsperioden! observerede! jeg! en!række! forskellige! feedbackudvekslinger! af! varierende! omfang! såvel! som!natur.!Der!var!dog!to!kategorier,!som!disse!feedbacksessioner!kan!og!bør!opdeles!i,!henholdsvis!formel!og!uformel!feedback.!Hver!form!bidrager!på!hver!sin!måde!til!kreativtetsfaciliteringen,!men!jeg!vurderer!ikke!den!ene!vigtigere!end!den!anden,!da!de!eksisterer!i!samspil.!Terminologien!formel!og!uformel!feedback!kan!tilnærmelsesvis!sidestilles!med,! hvorledes! den! anvendes! i! læringsteori! (Nyboe,! 2009).! Men! for! at!undgå!misforståelser!vil!jeg!i!kategorierne!uddybe!deres!kontekstspecifikke!betydning.!!Formel! feedback! omfatter! såkaldte! formelle! møder! herunder!morgenmødet,! show! and! tell,! retrospective! samt! møder! af! anden! natur,!f.eks.! med! the! board.! Det! er! med! andre! ord! møder,! der! tillader! vertikal!kommunikation!i!virksomheden.!Det!vil!sige!feedback!mellem!topledelsen!og!arbejdskernen.!Udover!den!vertikale!kommunikation!sikrer!de!formelle!møder,! som! f.eks.! morgenmødet,! ligeledes! en! horisontal! kommunikation!internt!i!gruppen!igennem!en!fast!rytme!på!daglig!basis.!Betydningen!heraf!vil!jeg!beskrive!i!kategorien!positive!afhængigheder.!De! formelle! møder! spiller! to! centrale! roller.! Det! er! en! måde! for!gruppemedlemmer! at! blive! stilladseret! og! derved! reducere! stress! og!frustration,!men!det!er!samtidig!en!mulighed!for!Teis!og!Thomas,!Thomas!i!særdeleshed,!at!bibeholde!et!overblik!over!projektet!som!en!helhed.!I!kraft!af!at!Teis!og!Thomas!sidder!i!samme!lokale!som!holdet,!indgår!de!stadig!med! jævne! mellemrum! i! spontan! uformel! feedback,! men! grundet! deres!omfattende! arbejdsbyrde! som! team! management,! forsøger! de,! men! har!som!oftest!ikke!mulighed!for,!at!afsætte!tid!til!uformel!feedback.!Dette!er!grunden!til,!at!disse!formelle!feedbacksessioner!spiller!en!afgørende!rolle!i!bibeholdelsen!af!den!vertikale!kommunikation!såvel!som!den!horisontale.!54"!


!I!og!med!at!der!er!afsat!tid!til!møderne,!og!de!indgår!som!en!del!af!Teis!og!Thomas’! dagligdag,! tillader! det! et! momentært! overskud! hos! Teis! og!Thomas! til! at! videregive! feedback! fra! bl.a.! the! board.! Det! tilgodeser!ligeledes,! at! iterative! processer! som! oftest! medfører! konflikter! og!ændringer,! hvilket! skaber! et! behov! for! såvel! retningsfastholdelse! og!eventuel!konstruktiv!retningsændring.!Som!det!er!forsøgt!afbilledet!på!Figur!11,!er!kommunikationen!mellem!the!board,! Teis! og! Thomas! og! holdet! vertikal! (markeret! med! de! blå! vertikale!pile).!Hvorimod!kommunikationen!internt!i!holdet!er!horisontal!(markeret!med! de! orange! horisontale! pile).! Forskellen! mellem! disse! to!kommunikationsU! eller! feedbackformer! er,! at! den! vertikale! feedback! ikke!udelukkende!men!primært!finder!sted!igennem!formelle!møder.!Figur%11%R%Kommunikation%i%organisationen%Denne! vertikale! kommunikation! spiller! en! central! rolle! i! bibeholdelsen! af!klare! mål.! Da! det! i! sidste! ende! er! the! board,! der! bestemmer,! er! det!nødvendigt,! at! deres! forventninger! til! et! projekt! er! afstemt! og! bliver!videreformidlet!til!gruppen.!Hvis!der!ikke!er!klare!mål!i!toppen,!vil!samtlige!af!de!underliggende!opgaver,!som!illustreret!i!kategorien!afgrænset!kaos,!være! diffuse.! Betydningen! af! den! hyppigere! horisontale! feedback! vil!udgøre!omdrejningspunktet!for!den!følgende!kategori!uformel!feedback.!I! forhold! til! de! etablerede! kriterier! for! kreativitet! bidrager! de! formelle!feedbacksessioner!til;!2)!balance!mellem!evne!og!udfordring,!3)!klare!mål!og! 4)! løbende! feedback.! Løbende! feedback! er! selvskreven,! da! kategorien!omhandler! feedback,! på! tværs! af! domæner,! hvor! de! to! andre! kriterier!indtræffer! igennem! en! række! team! og! institutionelle! stilladseringer;! 1)!recruitment,!2)!reduction!in!degrees!of!freedom,!3)!direction!maintenance!og! 4)! marking! critical! features! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976,! s.! 98).!Hvorvidt! 5)! frustration! control% og% 6)! demonstration% finder! sted,! kan! ikke!55"!!


!udelukkes,!men!da!det!primært!var!i!form!af!den!uformel!feedback,!at!disse!stilladseringer!fandt!sted,!vil!jeg!ikke!fokusere!på!dem!i!denne!kategori.!Hvilke! stilladseringsformer! der! er! tilstede,! afhænger! selvsagt! af!feedbacksessionens!natur.!De!følgende!eksempler!på!stilladsering!igennem!formel!feedback!vil!derfor!alene!illustrere,!hvorledes!denne!kategori!giver!mulighed!for!stilladsering!i!en!kreativitetsfaciliterende!sammenhæng.!!Som!med!kategorien!afgrænset!kaos!tillader!møder,!så!som!morgenmødet!og!show!and!tell,!revidering!og!konkretisering!af!eventuelt!uklare!mål!ift.!en!arbejdsopgave.!I!denne!forbindelse!kan!der!være!tale!om!samtlige!af!de!ovennævnte!stilladseringer.!Hvad!enten!der!er!tale!om!en!stilladsering!på!teamU!eller!institutionelniveau,!afhænger!af,!om!en!eventuel!afgrænsning!af!en!problemstilling,!oprinder!fra!ledelsens!side!(vertikal!kommunikation)!eller! som! et! resultat! af! feedback! internt! på! holdet! (horisontal!kommunikation).! Hvorledes! denne! tværdisciplinære! feedback! muliggøres,!vil!jeg!afdække!i!kategorien!et%fælles%sprog.!I!kraft!af!at!disse!feedbackudvekslinger!som!oftest!inddrager!en!række,!hvis!ikke! alle,! af! holdets! medlemmer,! er! det! ligeledes! med! til! at! bibeholde!samhørigheden! i! projektet,! da! det! tillader! holdmedlemmerne! et! indblik! i!andre! fagområders! arbejde.! I! forhold! til! bibeholdelse! af! samhørighed!observerede! jeg! ligeledes,! hvorledes! det! er! muligt! for! de! enkelte!holdmedlemmer!at!efterspørge!et!kort!møde!med!enten!Teis!eller!Thomas.!Til!et!sådan!møde,!som!med!de!andre!møder,!kan!de!forespørge!feedback!på!netop!det!område,!der!er!usikkerhed!omkring.!!Et! eksempel! på! et! sådant! møde! observerede! jeg! den! 15/3,! hvor! Ulrik!efterspurgte!et!møde!med!Thomas,!da!han!var!usikker!omkring,!hvad!han!reelt!set!skulle!ende!ud!med!ved!afslutningen!af!det!givne!sprint.!I!dette!tilfælde! udførte! Thomas! en! team! stilladsering! i! form! af! 2)! reduction! in!degrees! of! freedom,! 3)! direction! maintenance! og! 4)! marking! critical!features! og! herigennem! 5)! frustration! control! (Wood,! Bruner,! &! Ross,!1976,!s.!98).!Måden!hvorpå!han!gjorde!dette,!var!igennem!en!uddybende!forklaring! af! hans! vision! for! spillet,! samt! hvorledes! Ulriks! arbejde! var!tilknyttet!denne!vision.!I! ovennævnte! eksempel! var! der! tale! om! feedback! den! samme! dag.! Men!havde!Thomas!ikke!haft!mulighed!for!at!give!feedback!til!Ulrik!den!dag,!ville!hans!frustration!over!de!uklare!mål!angiveligt!have!varet!ved!de!følgende!dage.! En! sådan! frustration! har! selvsagt! en! negativ! indvirkning! på! den!enkelte!persons!kreativitet,!men!mindst!ligeså!påvirkende!kan!det!være!for!56"!


!de!resterende!holdmedlemmer,!da!det!ligeledes!influerer!personens!evne!og!lyst!til!at!give!feedback,!særligt!måden!hvorpå!den!bliver!formidlet.!Det!kan!med!andre!ord!medføre,!at!den!uformelle!feedback!ikke!opstår!eller!ikke! er! konstruktiv.! Betydningen! heraf! vil! jeg! yderligere! reflektere! over! i!min!diskussion!af!resultaterne!i!afsnittet!manglende%ejerskab.!6.4.4 Uformel%feedback%Hvor! kategorien! formel! feedback! omhandler! den! mere! traditionelle! form!for!feedback!i!form!af!møder,!er!denne!kategori!centreret!omkring!en!ofte!overset,! men! mindst! ligeså! vigtig,! side! af! feedbackelementet.! Modsat!formel! feedback! repræsenterer! uformel! feedback! situationer,! hvori!holdmedlemmer! spontant! udveksler! feedback! med! en! anden! person,!oftest! et! holdmedlem! af! et! andet! domæne.! Det! er! med! andre! ord! en!kategori,!der!bunder!i!holdmedlemmernes!mulighed!for!øjeblikkeligt!at!få!feedback! på! deres! arbejde! igennem! såkaldt! horisontal! kommunikation,!som! forsøgt! afbilledet! på! Figur! 11.! Af! Figur! 11! fremgår! det,! at! Teis! og!Thomas!ikke!indgår!i!den!horisontale!kommunikation!på!holdet.!Dette!er!dog! ikke! altid! tilfældet.! Som! et! resultat! af! deres! daglige! placering! og!tilstedeværelse!i!samme!lokale!som!holdet,!indgår!de!ligeledes!sporadisk!i!den! horisontale! kommunikation,! men! da! en! stor! del! af! deres! arbejde! er!centreret! omkring! ledelsen! af! holdet! og! møder! med! eksterne!interessenter,! er! de! i! mange! henseender! ikke! tilstede! i! lokalet.! Under!observationsforløbet! iagttog! jeg! dog! uformelle! feedbackudvekslinger!mellem!Teis,!såvel!som!Thomas,!og!de!andre!holdmedlemmer.!!I!forhold!til!kriterierne!for!kreativitet!giver!dette!en!mulighed!for!konstant!4)!løbende!feedback.!En!feedback!der!som!oftest!opstiller!en!stilladsering,!der! afgrænser! en! ellers! kaosrummende! opgave! for! derved! at! justere! 2)!balancen!mellem!evne!og!udfordring.!Foruden!stilladsering!muliggør!denne!feedback! ligeledes! nedbrydningen! af! associative! barriers,! og! øger! derved!genereringen! af! intersectional! ideas! (Johansson,! 2006).! Igennem!observationsforløbet! udviste! holdmedlemmerne! en! selvbevidsthed! om!værdien! af! disse! intersectional! ideas,! samt! hvorledes! denne! uformelle!feedbackudveksling! kan! bidrage! til! personlig! udvikling! (Vygotsky,! 1978),!som!det!fremgår!af!Mikkels!beskrivelse!af!betydningen!af!at!være!en!del!af!et!tværdisciplinært!hold;!Det! syntes! jeg! er! fedt.! Jeg! syntes! det! er! super! fedt! og! få! de! der!forskellige…!Altså!nogen!gange!så!er!det!rart!at!komme!lidt!væk!fra!kun!at!snakke!om!sine!egne!ting!og!også!ligesom!kombinere!sit!eget!område!med!andre!områder,!jeg!tror!det!er!dér,!man!vokser!rigtig!57"!


!meget.!Komme!lidt!ud!af!sin…!hvad!kan!man!sige,!sit!eget!rum!og!så!blande! sit! speciale! med! de! andre! der! sidder…! hvad! kan! man! sige,!den!gruppe!man!sidder!i.!Det!har!jeg!det!rigtig!godt!med,!jeg!syntes!det!er!super!fedt!på!den!måde!også!at!komme!frem!til!de!forskellige!mål!sammen!(Bilag!H,!s.!108)!Som!med!de!formelle!møder!opstiller!denne!uformelle!feedback!en!række!stilladseringer.! Under! observationen! iagttog! jeg! fem! former! for!stilladsering!som!resultat!af!uformel!feedback;!2)!reduction!in!degrees!of!freedom,! 3)! direction! maintenance,! 4)! marking! critical! features,! 5)!frustration! control! og! 6)! demonstration! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976,! s.!98).!I! mange! henseender! fungerede! den! uformelle! feedback! på! samme! måde!som!den!formelle!i!den!forstand,!at!et!holdmedlem!ville!henvende!sig!til!et!andet! holdmedlem! med! det! formål! at! høre! vedkommendes! mening!omkring! et! foreløbigt! stykke! arbejde.! Feedbackgiveren! ville! dernæst,! på!baggrund! af! feedbackens! natur,! enten! afgrænse! mængden! af! frihed,!markere! nøgleelementer! i! opgaven! eller! give! generelle! retningstips,! med!udgangspunkt! i! sin! egen! faglige! optik! og! holdning.! I! de! fleste! tilfælde!medførte!dette!en!kontrol!af!frustration!hos!førstnævnte!holdmedlem.!!Muligheden! for! denne! tilnærmelsesvise! konstante! feedback! er! bl.a.! et!resultat!af!holdmedlemmernes!fælles!fysiske!placering!i!samme!lokale,!som!illustreret! på! Figur! 9.! Marek! beskriver! betydningen! af! denne! fysiske!sammensætning!således;!I!think!that’s!the!ideal!setup!right?!If!we!could!get!300!people!that!are!sitting!on!top!of!each!other!that!would!be!the!best!way!to!make!a!project.!Because!as!soon!as!you…!We’ve!seen!this!right!at!IO!that!as! soon! as! the! people! are! in! the! room! next! door! you! just!communicate!less!and!before!you!get!up!you!have!to!sort!of!make!sure;!‘Oh!is!that!like!a!serious!enough!thing!for!me!to!go!see!them?’.!Because! right! now! with! like! Christopher! I’m! just! like! whenever!something!comes!to!my!head!I!say!it,!so!it’s!a!good!thing!(Bilag!H,!s.!105)!I!og!med!at!hele!holdet!sidder!i!samme!rum,!opstår!der!konstant!uformelle!feedbacksituationer.!Der!var!tilfælde,!hvor!Marek!og!Christopher!i!takt!med!deres! arbejde! løbende! gav! hinanden! feedback! på! tværs! af! deres! borde.!Dette!medfører!ligeledes,!at!der!på!trods!af!en!generel!rolig!atmosfære!i!rummet!er!en!konstant!summen!af!dialog!mellem!medlemmerne.!Folk!der!58"!


!sidder! nærmest! hinanden! giver! automatisk! hinanden! hyppigst! uformel!feedback.! Men! folk! går! ligeledes! rundt! og! snakker! med! andre!gruppemedlemmer! og! giver! feedback! på! deres! arbejde.! Det! interessante!ved!denne!konstante!uformelle!feedback!er,!at!det!størstedelen!af!tiden!er!uden!betydning,!at!det!er!på!tværs!af!domæner.!Baggrunden!for!dette!vil!jeg!forklare!i!kategorien!et%fælles%sprog.!!Man!kunne!forestille!sig,!at!denne!form!for!løbende!brud!i!arbejdsrytmen!ville! være! ilde! set! fra! ledelsens! side,! men! det! tyder! på,! at! ledelsen! er!opmærksom! på! den! positive! indvirkning! af,! at! folk! kan! gå! rundt! og!udveksle!denne!uformelle!feedback.!Det!er!ligeledes!en!frihed,!der!bidrager!til!opstillingen!af!et!miljø,!hvori!holdmedlemmerne!selv!kan!regulere!deres!arbejde! og! derved! foretage! sig! noget! andet,! hvis! deres! opgave! bliver! for!frustrerende.!Betydningen!af!denne!konstante!stilladsering!blev!yderligere!understreget!den!16/3!kl.!14:27,!da!jeg!sad!i!lokalet!alene!med!Marek!og!Mikkel.!Som!nævnt!tidligere,!benytter!Marek!og!Christopher,!på!daglig!basis,!hinanden!til!at!få!og!give!uformel!feedback,!men!på!dette!tidspunkt!var!Christopher!ikke!tilstede!i!lokalet.!Det!fremgik!af!Marek,!at!han!var!utilfreds!med!det!koncept! han! arbejdede! på,! men! da! Christopher! ikke! var! tilstede! til! at!stilladsere! ham,! sad! han! i! stedet! alene! og! forsøgte! at! løse! problemet.!Marek!fortsatte!med!at!udvise!tegn!på!frustration!over!opgaven!og!stirrede!irriteret! på! sin! skærm.! Kl.! 14:41! kom! en! ven! af! Marek,! som! ikke! var! på!holdet,! ind! i! lokalet! for! at! snakke! med! ham.! I! denne! samtale! fremlagde!Marek!sin!utilfredshed!med!sit!koncept.!Mareks!ven!bekræftede!dernæst!hans! opfattelse! af! problematikken.! Han! bidrog! med! andre! ord! ikke! med!anden! feedback! end! bekræftelse! af! Mareks! egne! antagelser,! men! det!medførte,!at!da!vennen!gik,!kunne!Marek!ubesværet!løse!problemet.!Udover! at! illustrere! vigtigheden! af! muligheden! for! øjeblikkelig! feedback,!afspejlede!denne!situation!ligeledes,!at!feedbackgiveren!ikke!nødvendigvis!behøver! være! en! del! af! holdet,! samt! at! alene! italesættelsen! af!frustrationen!spiller!en!central!rolle!for!kontrollen!heraf.!Foruden! eksemplet! med! Marek! observerede! jeg! ligeledes,! hvordan! den!fælles! fysiske! tilstedeværelse! muliggjorde! reelle! tutorsituationer,! som!beskrevet!af!Wood,!Bruner!og!Ross!(1976,!s.!98).!I!disse!situationer!udførte!Michael! rollen! som! tutor! for! praktikanten! Iulian! ved! at! stilladsere! ham! i!hans! brug! af! spilmotoren.! I! disse! situationer! udførte! Michael! samtlige!stilladseringsformer.! Særligt! for! disse! situationer,! modsat! anden! uformel!59"!


!feedback,!var,!at!det!var!her!at!stilladseringen!6)!demonstration!var!mest!fremtrædende.! Umiddelbart! kan! dette! fremstå! som! værende! af! mindre!betydning.!Men!hvad!det!indikerer!er,!at!måden,!hvorpå!holdet!arbejder!og!er! placeret! i! samme! lokale,! tillader! støtte! af! holdmedlemmer,! der! er!mindre! erfarne.! Derudover! observerede! jeg! ligeledes! en! episode,! hvor!Iulian! præsenterede! et! stykke! arbejde! for! Michael,! der! til! Michaels!forbavselse! og! glæde! var! noget,! som! Michael! ikke! selv! havde! tænkt! var!muligt.!På!denne!måde!opstod!der!en!nedbrydning!af!associative!barriers!hos!såvel!feedbackgiver!som!Umodtager.!Der!er!med!andre!ord!tale!om!en!gensidig!inspiration!som!resultat!af!den!uformelle!feedback.!Denne!mulighed!for!gensidig!feedbackU!og!inspirationsudveksling!kan!ifølge!Ulrik!ligeledes!øge!den!enkelte!persons!ejerskabsfølelse!ift.!projektet;![..]!jo!mere!vi!ligesom!påvirker!hinanden,!jo!mere!inspiration!får!vi.!Så!det!betyder!for!det!første,!at!jeg!kan!inspirere!andre,!jeg!kan!få!inspiration! fra! andre.! Men! det! betyder! også,! at! jeg! har! større!ejerskabsfølelse,! tror! jeg,! at! jeg! er! i! stand! til! at! sige! min! mening!(Bilag!H,!s.!126)!Denne! ejerskabsfølelse! observerede! jeg! som! havende! en! direkte!indvirkning! på! holdmedlemmernes! lyst! og! evne! til! at! deltage! i! den!uformelle!feedbackudveksling,!hvilket!jeg!vil!uddybe!i!kategorien!angående!positive!afhængigheder.!!På! mange! punkter! overlapper! de! to! feedbackkategorier! hinanden,! da! de!som! udgangspunkt! opfylder! samme! behov! i! forhold! til! facilitering! af!kreativitet.! Det! vil! derfor! være! svært! at! vurdere,! hvorvidt! der! er! tale! om!uformel!eller!formel!feedback!i!en!situation,!hvor!et!holdmedlem!spontant!forespørger! et! show! and! tell! møde,! som! afholdes! øjeblikkeligt! herefter.!Men!separeringen!af!de!to!former!for!feedback!er!ikke!gjort!med!henblik!på,! at! kunne! placere! bestemte! situationer! i! bestemte! ”kasser”.! Det! er!derimod! gjort! med! hensigten! at! belyse! nødvendigheden! af! dem! begge.!Essensen! af! de! to! kategorier! er! derfor,! at! den! stilladsering,! der! opstår!igennem!konstant!horisontal!feedback!(uformel),!muliggør!et!momentært!fravær!af!vertikal!feedback!(formel).!En!stilladsering!der!sikrer!en!løbende!regulering!af!balancen!mellem!evne!og!udfordring.!Da!feedback!på!tværs!af!domæner!ikke!rummer!det!forudgående!hierarki!af!faglig!viden,!som!karakteriserer!feedback!indenfor!ét!domæne,!er!tillid!imellem!feedbackgiver!og!–modtager!af!stor!betydning,!både!ift.!formel!og!uformel! feedback.! I! denne! henseende! tjener! den! daglige! autonomi,! at!60"!


!holdmedlemmerne! i! løbet! af! en! kort! periode,! kan! opbygge! et! tillidsbånd!!(Tonnquist,!2009,!s.!91),!der!tillader!denne!dynamiske!feedbackudveskling!på!tværs!af!domæner.!!Man!kunne!være!nervøs!for,!at!denne!form!for!fri!dialog!ville!opfordre!til!overspringshandlinger,! men! i! løbet! af! observationsperioden! bestod!overspringshandlingerne!primært!af!samtaler!omkring!andre!spil!eller!film,!hvilket!bidrager!til!holdets!evne!til!at!kommunikere!på!tværs!af!domæner.!Fra!et!ledelsessyn!er!én!af!fordelene!ved!den!formelle!feedback,!at!det!er!en!kontrollerbar!måde,!hvormed!man!kan!imødegå!et!eventuelt!tab!af!den!fælles!vision!på!holdet.!I!denne!forstand!er!de!formelle!feedbacksessioner!en!nødvendighed!for!at!sikre!en!fælles!målsætning!for!projektet.!Modsat!er!den!uformelle!feedback!ikke!noget,!der!fra!ledelsens!side,!kan!kontrolleres,! men! man! kan! derimod! opfordre! til! det! igennem! rammer!såsom!et!holdlokale!og!en!autonomi!i!dagligdagen,!der!tillader!tid!til!disse!feedbacksituationer.! Men! som! det! er! med! intern! og! ekstern! motivation! i!forhold! til! kreativitet,! er! det! ligeledes! i! forhold! til! feedback.! For! at! et!holdmedlem,! af! egen! fri! vilje! vil! give! uformel! feedback! eller! feedback!generelt! til! et! andet! holdmedlem,! skal! vedkommende! være! internt!motiveret! herom.! Dette! betyder! derfor,! at! udførelsen! af! den! uformelle!feedback,!som!kreativitet,!influeres!negativt!af!frustration!og!stress.!6.4.5 Positive%afhængigheder%Da! der! hos! IO! Interactive! er! tale! om! tværdisciplinære! hold,! er! en! forud!eksisterende!forståelse!af!sidemandens!arbejde!ikke!nødvendigvis!tilstede.!Men!da!holdet!i!sidste!ende!producerer!ét!fælles!produkt,!er!det!selvsagt!nødvendigt,! at! animationerne! en! animator! laver! stemmer! overens! med!personligheden!i!artistens!karakterdesign.!!Ordet! afhængighed! er! inden! for! projektledelse,! som! oftest,! set! som! en!uønsket!bivirkning!af!gruppearbejde.!Hvad!jeg!mener!med!dette!er,!at!det!er!afhængigheder,!på!tværs!af!arbejdsområder,!der!fører!til!størstedelen!af!flaskehalsene!i!et!projekt.!En!flaskehals!er,!når!én!person!afventer!nogen!ressourcer! fra! en! anden! person,! fordi! han/hun! er! afhængig! af! denne!ressource!for!at!udføre!sit!eget!arbejde.!Jeg!mener!derved!ikke!at!man!for!at! fremme! kreativitet,! skal! etablere! yderligere! afhængigheder,! men!derimod! at! det! er! nødvendigt! med! en! opmærksomhed! omkring! hvilke!afhængigheder,!der!er!tilstede.!De!enkelte!holdmedlemmer!skal!med!andre!61"!


!ord! have! et! konkret! indblik! i,! hvem! der! påvirker! deres! arbejde,! og! hvis!arbejde!de!påvirker.!Som! anført! bliver! al! feedback,! men! særligt! uformel,! påvirket! af! giverens!interesse! og! indsigt! i! det! andet! holdmedlems! arbejdsområde.! Denne!kategori! omhandler! hvilke! metoder,! der! hos! IO! Interactive! bidrager! til!bibeholdelsen!af!denne!kollektive!forståelse!af!projektet.!De! formelle! møder! spiller! en! central! rolle! i! opbygningen! og!vedligeholdelsen! af! den! tværdisciplinære! indsigt.! Særligt! morgenmøder!opretholder,! igennem! den! daglige! præsentation! af! arbejdsopgaver,! et!løbende!indblik!i!holdets!samlede!arbejde.!Som!nævnt!hænges!concept!art!løbende!op!i!lokalet.!Dette!tjener!foruden!det! æstetiske! formål,! at! skabe! en! fælles! konstruktiv! afgrænsning! af!projektet!og!fungerer!herved!som!stilladseringerne;!2)!reduction!in!degrees!of! freedom,! 3)! direction! maintenance! og! 4)! marking! critical! features!(Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976,! s.! 98).! Kommunikationsværktøjerne,! der!bruges!til!at!kommunikere!på!tværs!af!domæner,!fungerer!ligeledes!som!en!måde!at!øge!den!tværdisciplinære!forståelse!af!projektets!retning.!De! ovennævnte! metoder! tjener! alle! en! vigtig! rolle! i! at! oplyse! holdet! om!retningen! for! projektet,! men! med! udgangspunkt! i! mine! observationer!anslår! jeg,! at! den! uformelle! feedback! i! højere! grad! øger! den! fælles!forståelse.!Samtidig!bidrager!det,!som!anført,!til!en!større!ejerskabsfølelse!hos!holdmedlemmerne,!som!beskrevet!af!Ulrik;!![..]!jo!mere!man!er!i!stand!til!at!kommunikere!og!får!lov!at!sige!sin!mening!og!ligesom!komme!med!inputs,!til!projektet,!jo!mere!føler!man,!at!det!er!ens!eget![..]!(Bilag!H,!s.!126)!Det! er! derfor! altafgørende! for! projektet,! at! holdmedlemmerne! har!mulighed!for!og!opfordres!til!at!deltage!i!uformel!feedback.!Det!er!dog!som!sagt!nødvendigt,!at!feedbackgiveren!som!udgangspunkt!har!eller!opnår!en!indsigt! i! feedbackmodtagerens! problemstilling! eller! arbejdsopgave.!Hvorledes!dette!kan!influeres!af!manglende!medejerskab,!vil!jeg!reflektere!over!i!diskussionen!af!resultaterne.!Foruden! selve! den! information! der! opnås! igennem! de! tværdisciplinære!samtaler,! bidrager! de! uformelle! feedbacksessioner! ligeledes! til,! at! bryde!den! isolation! som! kreative! mennesker! som! oftest! træder! ind! i! når! de!arbejder,!som!beskrevet!af!Christopher;!!62"!


![..]! når! folk! sidder! med! deres! konkrete! opgaver,! så! glemmer! de!sådan!lidt!det!der!helhedsoverblik,!inklusiv!også!mig!selv.!Når!man!sidder!med!en!opgave,!så!er!man!meget!fokuseret!på!bare!at!løse!opgaven,!og!så!glemmer!man!måske!lidt!den!der!helhedsoplevelse!(Bilag!H,!s.!116)!Løbende!uformel!feedback!er!med!til!at!bryde!denne!isolation.!En!isolation,!der!potentielt!kunne!medføre,!at!samtlige!ni!holdmedlemmer!arbejdede!i!hver!sin!retning.!Det!tillader!ligeledes!et!dybere!indblik!i!arbejdsprocessen!i!de! andre! arbejdsområder.! Et! indblik! der! ifølge! Michael! er! med! til! at! øge!den!fælles!forståelse;!![..]! at! en! programmør! ved,! hvad! concept! artisten! han! tænkte,! da!han! lavede! en! tegning,! eller! en! level! designer! ved,! hvad! en!programmør!han!sloges!med,!da!han!skulle!lave!en!feature!og!sådan!noget.!Det!er!enormt!vigtigt!for!den!fælles!forståelse!af,!hvor!vi!er!og!hvor!vi!er!på!vej!hen!(Bilag!H,!s.!144)!Denne!forståelse!kan!medføre!færre!flaskehalse!i!produktionen,!da!hvert!holdmedlem! ikke! arbejder! alene! for! sin! egen! sag.! Men! da! denne! fælles!forståelse! primært! opstår! som! et! resultat! af! personlig! kontakt,! kan! den!være!svær!at!bibeholde!når!holdets!størrelse!vokser!i!takt!med!projektets!udvikling.!Det!er!selvsagt!ikke!muligt!for!mere!end!hundrede!mennesker!på!daglig!basis,!at!give!feedback!til!hinanden.!Den!tidligere!nævnte!metode,!med! at! sende! eUmails! og! opnå! feedback! denne! vej,! vil! formentlig! kunne!afhjælpe!dette,!men!når!holdet!vokser,!vil!det!primært!være!den!interne!ledelse!i!de!respektive!scrum!teams’!opgave!at!sikre,!at!alle!hold!arbejder!i!samme!retning.!!6.4.6 Et%fælles%sprog%Da!der!i!de!uformelle,!såvel!som!formelle,!feedbacksessioner!som!oftest!er!tale!om!feedback!på!tværs!af!domæner,!observerede!jeg!på!holdet,!og!i!IO!Interactive!generelt,!hvad!jeg!har!valgt!at!betegne!som!et!fælles!sprog.!Hvad!der!kendetegner!dette!sprog!er,!at!det!agerer!som!Donald!A.!Schöns!teori!om!at!seUsom!(1983).!Måden,!hvorpå!dette!kommer!til!udtryk,!er!ved!at!der!i!samtaler!på!tværs!af!domæner!refereres!til!eksisterende!spil,!film,!tvUserier!og!musik.!Formålet!med!dette!er,!at!et!holdmedlem!kan!forklare!en!idé!eller!et!synspunkt!med!udgangspunkt!i!en!fælles!referenceramme,!bestående!af!spil,!film!og!lignende.!Holdmedlemmernes!fælles!interesse!for!underholdningsmedier!så!som!film!og!spil,!bliver!med!andre!ord!et!talerum!63"!


!med! etablerede! begreber! og! referencer,! hvorfra! de! forskellige! domæner!kan! kommunikeres! konkret.! Da! holdmedlemmerne! primært! erhverver!dette!fælles!sprog!udenfor!arbejdstiden,!er!dets!tilstedeværelse!afhængig!af! holdmedlemmernes! oprigtige! interesse! i! de! respektive!underholdningsmedier.!!Det!er!ligeledes!igennem!dette!fælles!kendskab!til!bl.a.!spil,!at!accepten!af!tværdisciplinær!feedback!er!at!finde.!I!en!samtale!med!Marek!den!6.!marts!formulerede!han,!at!på!trods!af!at!Frank!ikke!har!en!teknisk!forståelse!af!Mareks! domæne,! er! hans! feedback! på! Mareks! arbejde! ligeså! valid! som!feedback!fra!en!af!samme!domæne!som!Marek.!Årsagen!til!dette!er,!at!der!er!en!forståelse!hos!IO!Interactive!af,!at!en!såkaldt!gut%feeling!er!ligeså!valid!som! en! faglig! vurdering,! da! det! i! princippet! er! denne! feedback,! der!kommer!nærmest!den!af!den!endelige!bruger.!Det!er!denne!forståelse!af,!at!et!produkt!godt!kan!vurderes!med!andre!end!fagtekniske!øjne,!der!er!grundlaget!for!det!tværdisciplinære!samarbejde!i!organisationen.! Som! det! fremgår! af! Christophers! nedenstående!kommentar,! giver! denne! kommunikation! ligeledes! mulighed! for,! at! det!enkelte! holdmedlem! bliver! påvirket! af,! og! har! indflydelse! på,! de! andre!fagområder.!![..]!det!der!med!at!hvis!vi!sad!og!sagde!’nå!jeg!vil!ikke!have!feedback!fra! de! andre,! jeg! vil! kun! have! det! fra! Marek’,! det! ville! være! total!kontraproduktivt.! Jeg! synes,! og! det! samme! med! mig! selv…! jeg!mener!helt!konkret,!at!jeg!har!mange!gode!eller!meget!godt!input!til!game!designerne!f.eks.!eller!til!en!level!designer.!Altså!jeg!kan!da!også!sagtens!komme!med!idéer!til!gameplay,!som!de!ikke!har!tænkt!på!(Bilag!H,!s.!118)!Denne! nedbrydning! af! domænebarrierer! er! grundlaget! for! den! uformelle!og! formelle! feedback! og! kan,! som! beskrevet! af! Ulrik,! potentielt! øge! det!enkelte!holdmedlems!ejerskabsfølelse.!Som! nævnt! opnås! forståelsen! af! dette! fælles! sprog,! som! udgangspunkt,!igennem! en! personlig! interesse! for! underholdningsmedier.! Men! under!observationsperioden! overværede! jeg! et! scenarie,! hvori! Michael!henvendte!sig!til!Teis!og!spurgte,!om!der!var!plads!i!budgettet!til!at!købe!spillet!Mass!Effect!3,!med!det!formål!at!se!hvilke!designmæssige!tilgange,!der!var!anvendt!i!spillet.!Teis!gav!tilladelse!til!at!købe!spillet,!som!Michael!i!løbet!af!ugen!kunne!spille!under!betingelsen,!at!det!ikke!forsinkede!hans!ugentlige! arbejdsopgaver.! Strukturen! for! den! ugentlige! arbejdsproces!64"!


!tillader!med!andre!ord!udvidelse!af!den!fælles!referenceramme,!men!det!forekommer!som!udgangspunkt!udenfor!arbejdstiden.!Foruden! fordelene! ved! dette! fælles! sprog! er! der! ligeledes! en! potentiel!ulempe.!I!kraft!af!at!det!fælles!sprog!opbygger!et!tværdisciplinært!talerum,!skaber!det!ligeledes!en!afgrænsning.!Den!potentielle!ulempe!ved!dette,!vil!jeg!beskrive!i!resultatdiskussionen!i!afsnittet!indsnævret%kreativitet.!6.4.7 Kommunikationsværktøjer%Udover! det! fælles! sprog! observerede! jeg! en! række!kommunikationsværktøjer,! hvori! holdet! benyttede! tilgangen! at! seUsom!(Schön,! 1983).! Disse! kommunikationsværktøjer! udgjorde! bl.a.!udgangspunktet! for! uformelle! feedbacksessioner.! KommunikationsUværktøjerne! var,! under! observationsforløbet,! en! del! af! de! konkrete!arbejdsopgaver,!som!holdmedlemmerne!skulle!udføre.!I!denne!kategori!vil!jeg! uddybe! disse! kommunikationsværktøjer! med! det! formål! at! afdække!deres! kollektive! betydning! for! faciliteringen! af! kreativitet.!Kommunikationsværktøjerne! er;! word% cloud,! mood% board,! concept% art,!musikvignetter,!temafilm!og!macro%design%blocks.!Jeg! vil! som! udgangspunkt! forklare! de! enkelte! værktøjer! i! forhold! til!funktionalitet!samt!deres!indflydelse!i!forhold!til!facilitering!af!kreativitet.!Word%cloud%Word! cloud! er! betegnelsen! for! et! billede,! som! Christopher! udarbejdede.!Det!kan!bedst!beskrives!som!en!visualisering!af!en!brainstorm.!Essensen!i!det!er!at!finde!så!mange!ord!som!muligt,!der!karakteriserer!spillets!univers.!I!Bilag!J!ses!en!word!cloud,!jeg!selv!har!udarbejdet!med!udgangspunkt!i!et!personligt!projekt.!Som!det!fremgår,!er!der!forskel!på!størrelsen!af!ordene!i!billedet.! Måden,! hvorpå! dette! skal! forstås,! er,! at! det! indikerer! i! hvor! høj!grad!ordet!repræsenterer!universet.!Ifølge!Christopher!er!word!clouds!en!måde! for! ham! at! opdage! og! afdække! spillets! univers.! På! denne! måde!kommer!en!word!cloud,!i!den!senere!udarbejdelse!af!mood!boards,!til!at!agere! som! en! egen! stilladsering! i! form! af;! 2)! reduction! in! degrees! of!freedom,!3)!direction!maintenance!og!4)!marking!critical!features!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976,!s.!98).!På!trods!af!at!en!word!cloud!som!udgangspunkt!er!udarbejdet!med!henblik!på!egen!stilladsering,!tillader!det!ligeledes!en!team!stilladsering.!Årsagen!til!dette! er,! at! en! word! cloud! igennem! feedback! bliver! revideret! og! agerer!derved! som! stilladsering! for! holdet! som! en! helhed! i! form! af! de! tre!65"!


!ovennævnte! stilladseringer.! Det! er! med! andre! ord! et! værktøj,! hvorfra!holdet! kan! kommunikere! og! etablere! en! fælles! forståelse! af! projektets!retning,!hvorigennem!der!etableres!klarere!mål.!Mood%board!Efter! etableringen! af! en! word! cloud! begynder! holdets! artists! Marek! og!Christopher! at! udarbejde! såkaldte! mood! boards.! Et! mood! board! er! en!kollage!af!billeder,!der!afspejler!det!visuelle!udtryk!fra!elementer!i!spillet!som!f.eks.!et!specifikt!miljø.!Da!mood!boards!er!en!tidlig!repræsentation!af!spillets!atmosfære!og!æstetik,!er!det,!på!grund!af!fortrolighedserklæringen,!ikke!muligt!for!mig!at!inddrage!et!eksempel!fra!det!konkrete!projekt.!Jeg!har! derfor! med! udgangspunkt! i! mine! observationer,! selv! udarbejdet! et!eksempel,!der!repræsenterer!et!spilmiljø!fra!et!personligt!projekt!(Bilag!K).!Som!det!fremgår!af!Bilag!K,!er!der!primært!tale!om!billeder!af!arkitektur!og!omgivelser.!Formålet!med!et!mood!board!er!ikke!at!afdække!det!endelige!design! for! spillet,! men! derimod! at! opstille! en! afgrænsning,! retning! og!inspiration.!Det!er!med!andre!ord!en!visuel!korrespondent!til!word!cloud!i!den! forstand,! at! det! opstiller! en! række! kaosafgrænsende! stilladseringer.!Igennem!brug!af!dette!værktøj!opstilles!de!samme!tre!stilladseringer!som!med! word! cloud,! men! det! tilføjer! yderligere! stilladseringen! 6)!demonstration!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976,!s.!98),!da!det!konkret!viser,!hvilken!stemning!det!givne!miljø!skal!rumme.!Igennem!denne!stilladsering!anvendes! der,! som! med! det! fælles! sprog,! seUsom! ! (Schön,! 1983).! Det! er!bl.a.! igennem! denne! demonstration,! at! mood! boards! tværdisciplinære!kommunikationsevner! kommer! til! udtryk.! I! og! med! at! det! som!udgangspunkt! er! udarbejdet! af! holdets! artists,! Marek! og! Christopher,!agerer! det! som! en! team! stilladsering! for! game! designerne! såvel! som! lyd!designeren!i!den!forstand,!at!de!har!noget!konkret!at!forholde!sig!til.!Ydermere! er! det! en! mulighed! for! at! ”fejle! tidligt”.! I! kraft! af! at! et! mood!board!er!væsentligt!hurtigere!at!udarbejde!end!et!komplet!koncept,!tillader!det! en! hurtigere! visuel! eksploration,! hvori! uformel! feedback! fra! gruppen!kan! inkorporeres! løbende.! Dette! kan! bl.a.! medføre,! at! de! resterende!holdmedlemmer! får! en! mulighed! for! at! have! en! indflydelse! på! spillets!visuelle! retning,! hvilket! kan! bidrage! yderligere! til! en! øget! følelse! af!ejerskab,!hvis!betydning!er!beskrevet!af!Ulrik;!Altså! det! er! forfærdeligt! at! arbejde! på! et! projekt,! hvor! man! ikke!føler! ejerskab.! Det! er…! For! at! vende! tilbage! til! dit! tidligere!spørgsmål,!om!hvad!det!var!jeg!godt!kunne!lide!ved!mit!arbejde,!så!66"!


!synes!jeg!helt!klart,!det!er!en!ting,!som!jeg!rigtig!godt!kan!lide!ved!det,!det!er!at!man!ligesom!føler,!at!man!er!med!til!at!give!sit!besyv!med!på,!hvor!produktet!skal!hen![..]!(Bilag!H,!s.!127)!Mood! boards! bliver! ligeledes! anvendt! i! forbindelse! med! planlagte!feedbacksessioner,! så! som! show! and! tell.! Den! 8.! marts! observerede! jeg!Marek! og! Christopher! fremlægge! deres! foreløbige! mood! boards,! som! de!havde!udarbejdet!ugen!før,!for!Thomas.!I!dette!tilfælde!agerede!de!enkelte!mood!boards!som!et!udgangspunkt,!hvorfra!Marek!og!Christopher!kunne!forklare! den! visuelle! retning! for! spillet.! I! løbet! af! præsentationen! kom!Thomas!med!forslag!til!eventuelle!ændringer!eller!tilføjelser!til!den!visuelle!retning.! Der! opstod! med! andre! ord! en! brainstormsession,! hvor! de! tre!vendte!idéer!med!hinanden.!I!denne!sammenhæng!fungerede!de!enkelte!mood!boards!som!en!afgrænsning!for!den!løbende!brainstorm.!Det!tillod!med! andre! ord,! at! der! kunne! opstå! intersectional! ideas,! der! var!retningsbestemt!af!de!foreløbige!mood!boards.!Denne!måde!at!afgrænse!kaos! og! samtidig! tillade! tværdisciplinær! idégenerering! var! et!gennemgående! fællestræk! for! samtlige! af! de! observerede!kommunikationsværktøjer!og!dets!betydning!vil!derfor!blive!udspecificeret!senere!i!afsnittet.!Concept%art%Efter! godkendelsen! af! de! respektive! mood! boards,! af! henholdsvis! team!management! og! holdet,! udarbejder! Marek! og! Christopher,! med!udgangspunkt! i! de! etablerede! mood! boards,! en! række! koncepter! eller!concept! art! for! spillet.! På! trods! af! at! være! en! primær! arbejdsopgave! i!Marek!og!Christophers!domæne,!tjener!concept!art!ligeledes!en!signifikant!rolle! for! holdet! som! en! helhed.! Årsagen! til! dette! er,! at! et! koncept! ikke!alene!har!til!formål!at!indkredse!det!visuelle!aspekt!af!spillet!men!også!at!fungere! som! et! udgangspunkt,! hvorfra! bl.a.! game! designere! kan! blive!inspireret!i!forhold!til!eventuel!gameplay.!Concept!art!er!med!andre!ord!et!kommunikationsværktøj,! hvorfra! de! resterende! hold! drager! inspiration.! I!Bilag! L! fremgår! et! såkaldt! koncept! fra! et! af! virksomhedens! tidligere!projekter!kaldet!Kane!&!Lynch:!Dead!Men.!I! forhold! til! stilladsering! og! seUsom! fungerer! concept! art! i! mange!henseender!på!samme!måde!som!mood!boards.!Den!mest!nævneværdige!forskel! mellem! mood! boards! og! concept! art! er,! at! concept! art! er! den!endelige!manifestation!af!et!givent!mood!board!og!er!derved!godkendt!af!team!management.!Derudover!bærer!et!færdigt!koncept!ligeledes!præg!af,!67"!


!at! være! et! udadvendt! kommunikationsværktøj! forstået! på! den! måde,! at!det!skal!kunne!præsenteres!for!folk,!der!ikke!har!et!dybdegående!kendskab!til! projektet.! Det! vil! derfor! bl.a.! være! igennem! disse! koncepter,! at!fremtidige! holdmedlemmer! vil! blive! introduceret! til! projektet.! På! denne!måde!vil!de!koncepter,!der!bliver!udarbejdet!i!konceptfasen!komme!til!at!fungere!som!en!institutionel!stilladsering!i!takt!med,!at!holdets!størrelse!og!projektet!vokser.!!Som! nævnt! hang! der,! under! observationen,! concept! art! på! væggene! i!holdets! lokale.! Dette! vurderer! jeg! ligeledes! som! havende! en!kreativitetsfremmende! indvirkning,! hvilket! jeg! vil! reflektere! over! senere! i!dette!afsnit.!Musikvignetter%Musikvignetter!kan!bedst!beskrives!som!en!auditiv!udgave!af!mood!boards.!En! musikvignet! er! et! stykke! musik,! som! Frank! klippede! sammen! og!sammensatte!med!et!af!Marek!og!Christophers!koncepter.!Da!jeg!omtaler!det,! som! en! auditiv! udgave! af! et! mood! board,! skyldes! det,! at! den! musik!Frank!kombinerer!med!billederne,!er!taget!fra!eksisterende!film,!på!samme!måde! som! mood! boards! er! udgjort! af! eksisterende! billeder.! Det! tillader!derved,! igennem! seUsom! (Schön,! 1983),! at! han! kan! afprøve! en! række!tilgange!relativt!hurtigt.!Samtidig!giver!det!ham!et!udgangspunkt,!hvorfra!han! kan! formidle! sin! vision! for! lydsiden! af! spillet! til! de! andre!holdmedlemmer.! Ved! udarbejdelsen! af! musikvignetter! opstilles! der,! som!med!mood!boards,!en!række!egen!og!team!stilladseringer;!2)!reduction!in!degrees!of!freedom,!3)!direction!maintenance,!4)!marking!critical!features!og!6)!demonstration!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976,!s.!98).!For!at!disse!musikvignetter!kan!udarbejdes,!kræver!det!selvsagt,!at!Frank!har!en!reel!indsigt!i!Marek!og!Christophers!hensigt!med!deres!koncepter.!På! denne! måde! bidrager! udarbejdelsen! af! disse! vignetter! ligeledes! til! en!dialog! mellem! domænerne! og! en! bevidsthed! om! de! afhængigheder,! der!måtte! være! på! tværs! af! dem.! Samtidig! muliggør! kombinationen! af! det!auditive! og! visuelle! ligeledes,! at! personer! med! andre! fagområder! får!nemmere!ved!at!evaluere!og!give!feedback.!Det! endelige! formål! med! disse! musikvignetter! er,! at! når! de! er! blevet!godkendt!af!team!management,!vil!de!blive!sendt!til!den!komponist,!der!får!til! opgave! at! komponere! musikken! til! spillet.! På! denne! måde! tillades!formidlingen!af!en!vision,!der!ellers!ville!være!såkaldt!tavs%viden!(Qvortrup,!68"!


!2004,!s.!71).!De!kommer!derved!til!at!fungere!som!et!eksternt!såvel!som!internt!kommunikationsværktøj.!!Macro%design%blocks%Macro! design! blocks! er! fællesbetegnelsen! for! en! række! segmenter,! som!Thomas,! i! samarbejde! med! Ulrik! og! Michael,! forsøger! at! opdele! spillet! i.!Idéen! med! design! blocks! er,! at! hver! block! eller! klods! vil! blive! defineret!igennem!udarbejdelse!og!test!af!en!prototype.!Formålet!med!dette!er!at!teste! delkomponenter! af! spillet! tidligt! for! derved! i! produktionen! at! have!etableret! en! samlet! kasse! med! design! blocks,! som! bl.a.! game! designerne!kan!bygge!baner!med.!Da!de!reelle!design!blocks!for!projektet!er!udarbejdet!med!udgangspunkt!i!spillets!univers,!har!jeg!som!med!mood!boards!selv!udarbejdet!en!række!eksempler!på!design!blocks,!med!udgangspunkt!i!et!privat!projekt.!Grundet!omfanget! af! projektet! hos! IO! Interactive! er! der! væsentligt! flere! design!blocks,!end!hvad!der!fremgår!af!eksemplerne!i!dette!speciale.!!På! Figur! 12! ses! et! eksempel! på! design! blocks! for! macro% sections.! Macro!sections! repræsenterer! delelementer! i! baner! i! spillet.! Det! vil! sige,! at!fremtidige!game!designere!vil!kunne!sammensætte!en!eventuel!bane!ved!udelukkende! at! benytte! de! nedenstående! sektioner.! Hver! macro! section!repræsenterer!hvilken!tilgang,!spilleren!skal!benytte!i!en!given!bane!for!at!overkomme!den!eventuelle!fordring.!Figur%12%R%Macro%design%blocks%R%Macro%sections%Alene!som!de!fremstår!i!illustrationen,!tjener!disse!design!blocks!ikke!noget!konkret!formål,!men!idéen!bag!anvendelsen!af!disse!illustrationer!er,!at!der!til! hver! er! knyttet! et! designdokument! med! retningslinjer! samt! en! spilbar!prototype,!der!er!testet!på!brugere.!Det!er!med!andre!ord!ikke!alene!en!beskrivelse!af!et!spilsegment,!men!ligeledes!en!spilbar!bane,!hvori!en!given!game!designer!selv!kan!afprøve!segmentet,!før!han/!hun!anvender!det.!Det!!69"!


!var!disse!spilbare!prototyper,!som!udgjorde!Michael!og!Ulriks!ugentlige!mål!i!løbet!af!min!observationsperiode.!Foruden!macro!sections!bestod!de!macro!design!blocks,!der!blev!anvendt!på! projektet,! af! seks! andre! afarter,! herunder! blokke! for! gameplay! som!afbilledet!på!Figur!13.!!Figur%13%R%Macro%design%blocks%R%Gameplay%Hver! blok! i! Figur! 13! repræsenterer! en! modstander! med! et! specifikt!handlingsmønster.! I! dette! tilfælde! er! der! tale! om,! hvorledes! en!modstander!reagerer,!når!den!ser!spilleren.!!Det!er!for!så!vidt!ikke!vigtigt,!hvad!de!respektive!blokke!medfører!i!forhold!til! spillet.! Essensen! ved! makro! design! blocks,! i! forhold! til!kreativitetsfacilitering,! er,! at! det! opstiller! en! institutionel! stilladsering! i!form!af;!2)!reduction!in!degrees!of!freedom,!3)!direction!maintenance!og!4)!marking!critical!features!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976,!s.!98).!Men!samtidig!med! at! der! etableres! en! afgrænsning! af! mængden! af! kaos,! muliggør!sammensætningen!af!forskellige!klodser!ligeledes!en!eksplorerende!tilgang!til!design!af!banerne.!!Overordnet! set! er! visionen! med! macro! design! blocks! at! sikre! en! samlet!forståelse! på! tværs! af! domæner! af,! hvad! det! vil! sige,! at! en! bane! f.eks.!består! af! passive! modstandere.! Det! er! med! andre! ord! game! designernes!svar!på!artisternes!concept!art.!Det!er!den!tidligste!konkretisering!af!spillet,!fra! et! gameplaymæssigt! synspunkt.! Det! agerer! derved! ligeledes! som! et!værktøj,!hvorfra!game!designerne!kan!formidle!deres!intentioner!til!andre!faggrupper.!Temafilm%En!temafilm!benyttes,!som!mood!boards!og!musikvignetter,!som!en!måde!at!opstille!en!stilladsering!igennem!brugen!af!seUsom!(Schön,!1983).!Under!mit!observationsforløb!var!der!ikke!en!specifik!temafilm!men!derimod!en!!70"!


!udarbejdet! visionsfilm.! Hvad! enten! der! er! tale! om! en! visionsU! eller!temafilm,!er!i!denne!kontekst!underordnet,!da!det!er!dens!indflydelse!på!den!kreative!proces,!der!er!i!fokus.!Ifølge!Frank!har!man!på!tidligere!projekter!benyttet!en!eller!flere!temafilm!som! en! fælles! inspirationskilde.! ”[..]! hvert! eneste! spil! vi! nogensinde! har!lavet,! har! altid! haft! en! eller! anden! temafilm.! I! gamle! dage,! da! vi! lavede!Kane!&!LynchUspillene,!både!1’eren!og!2’eren,!der!var!det!Man!On!Fire!og!Heat,!der!var!de!to!hovedinspiratorer”!(Bilag!H,!s.!135).!Ved! at! vælge! eller! udarbejde! en! temafilm,! der! afgrænser! visionen! og!retningen!for!projektet,!etableres!der!en!institutionel!stilladsering.!I!denne!sammenhæng! er! der! tale! om! en! tilstedeværelse! af! de! samme! fire!stilladseringsformer! som! med! mood! boards,! men! hvor! mood! boards!afspejler!enkelte!miljøer!i!spiluniverset,!er!en!temafilm!en!repræsentation!af!det!samlede!udtryk!for!spillet.!Med!hensyn!til!fordele!og!ulemper!i!forhold!til!en!temaU!kontra!visionsfilm,!er!dét!at!vælge!en!temafilm!mere!fordelagtigt!omkostningsmæssigt,!end!at!producere!én!selv.!Det!kan!dog!potentielt!resultere!i!en!reducering!af!den!tilgængelige! palet! til! udelukkende! at! omfatte! eksisterende! idéer.! Denne!problemstilling! vil! jeg! vende! tilbage! til! i! resultatdiskussionen! i! afsnittet!indsnævret!kreativitet.!Den%fælles%betydning%Igennem! anvendelse! af! de! førnævnte! kommunikationsværktøjer! opstilles!der!hos!IO!Interactive!en!række!egen,!team!og!institutionel!stilladseringer.!På!trods!af!at!de!oprinder!fra!separate!domæner,!deler!de!fællestrækket,!at!de!agerer!som!en!konkretisering!af!mål!på!tværs!af!domæner.!!Fælles!for!de!syv!kommunikationsværktøjer!er,!at!de!tilsammen!opbygger!en! stilladsering! på! flere! niveauer,! der! støtter! holdet! i! de! perioder! hvori!feedback! fra! Teis! eller! Thomas! ikke! er! mulig.! Det! er! med! andre! ord! en!måde! hvorpå,! der! igennem! stilladsering! og! seUsom! kompenseres! for! den!sporadiske! adgang! til! vertikal! feedback.! Igennem! etableringen! af! disse!værktøjer!bliver!der!opbygget!et!dybdegående!kendskab!til!projektets!mål.!Et!kendskab!der!ikke!er!begrænset!af!fagtermer!og!–symboler.!!!Foruden! at! opstille! en! tværdisciplinær! stilladsering! igennem! uformel!feedback,! tillader! anvendelsen! af! disse! kommunikationsværktøjer! en!retningsbestemmelse! af! intersectional! ideas.! Hvad! jeg! mener! med! en!71"!


!retningsbestemmelse! er,! at! den! ellers! kaotiske! idégenerering,! der! opstår!som! et! resultat! af! kombinationen! af! flere! domæner,! stilladseres! i! en!konkret!retning.!Dette!medfører!at!potentielt!innovative!idéer!opstår!med!udgangspunktet! i,! at! det! skal! kunne! fungere! indenfor! specifikke! rammer.!På! denne! måde! kan! der! stadig! opstå! intersectional! ideas! som! resultat! af!den! tværdisciplinære! feedback,! men! på! baggrund! af! den! stilladsering!kommunikationsværktøjerne! opstiller,! sikres! det,! at! disse! intersectional!ideas!stadig!finder!sted!indenfor!konteksten!af!det!respektive!projekt.!I! takt! med! projektets! videre! forløb! vil! disse! kommunikationsværktøjer!definere! og! konkretisere! projektet! i! et! større! omfang.! Det! er! igennem!denne!konkretisering,!at!usikkerheder!omkring!projektets!overordnede!mål!som!resultat!af!projektets!stadie!mindskes!(Fischer!&!Oosterbaan,!2010).!!7 Diskussion%!I!det!følgende!afsnit!vil!jeg!forholde!mig!kritisk!til:!de!afdækkede!resultater,!måden!hvorpå!indsamlingen!og!analysen!blev!udført!samt!reflektere!over!hvorledes!en!eventuel!videre!undersøgelse!kunne!udføres.!!7.1 Resultatdiskussion%I!min!præsentation!af!de!syv!afdækkede!kategorier!samt!organisationsU!og!holdstrukturen! var! fokusset! primært! rettet! mod,! hvorledes! kreativitet!forsøges!faciliteret!i!IO!Interactive.!I!dette!afsnit!vil!jeg!derimod!se!kritisk!på!disse! resultater.! Ikke! med! henblik! på! at! underminere! signifikansen! af! de!syv! kategorier,! men! derimod! for! at! belyse! og! diskutere! sårbarheder! i!organisationens! evne! til! at! opretholde! disse! kreativitetsfaciliterende!fremgangsmåder.!7.1.1 Uklare%mål%Som!det!fremgår!af!resultaterne,!udgør!kategorien!omkring!afgrænset!kaos!et!bærende!element!i!forhold!til!kreativitet,!da!den!omhandler!to!af!de!fem!kriterier!for!kreativitet;!1)!en!kaosrummende!opgave!og!3)!klare!mål.!Jeg!vurderer!det!derfor!nødvendigt!at!belyse!indvirkningen!af!eventuelt!uklare!mål!for!arbejdsopgaver.!72"!


!Som! beskrevet! i! kategorien! i! resultaterne,! bliver! der! etableret! klare! mål!igennem!en!trinvis!konkretisering!af!de!overordnede!projektmål.!På!trods!af! at! denne! konkretisering! til! dels! sikrer! et! kollektivt! indblik! i! projektets!overordnede! mål,! kan! det! ligeledes! have! store! konsekvenser,! hvis! det!overordnede!mål!ikke!er!tilstrækkeligt!defineret.!Det!vil!sige,!at!hvis!enten!topU!eller!mellemledelsen!ikke!formår!at!formidle!eller! etablere! klare! mål,! vil! den! underliggende! segmentering! af! målene!resultere! i! en! række! uklare! arbejdsopgaver.! Som! det! fremgår! af!resultaterne,! er! der! en! række! stilladseringer! tilstede! i! strukturen,!heriblandt! kommunikationsværktøjerne,! der! kan! kompensere! for!frustrationen! forbundet! med! eventuelle! uklare! mål.! Men! som!udgangspunkt!er!det!af!stor!betydning,!at!topledelsen!formår,!at!opstille!og!formidle!klare!forventninger!til!det!givne!projekt.!I!forhold!til!organisationens!evne!til!at!fremme!kreativitet,!er!dette!selvsagt!en! potentiel! svaghed.! Hvis! den! øverste! ledelse! formår! at! definere! og!formidle! de! overordnede! mål! tydeligt,! bidrager! det! til! en! kreativ! proces,!men! formås! dette! ikke,! vil! usikkerheden,! som! et! resultat! af! den!efterfølgende!segmentering!af!målet,!forplante!sig!hele!vejen!ned!igennem!organisationen,! hvilket! kan! resultere! i! frustration! hos! medarbejderne! og!derved!mindske!den!indre!motivation!og!kreative!proces.!7.1.2 Sen%eller%ingen%feedback%I! min! beskrivelse! af! formel! og! uformel! feedback! fokuserede! jeg! på!vigtigheden!af!tilstedeværelsen!af!feedback,!men!igennem!mine!interviews!blev!en!potentiel!kreativitetshæmmende!form!for!feedback!afdækket.!Det!er! en! feedback,! der! kan! virke! frustrerende! og! derved!kreativitetshæmmende!for!holdmedlemmerne!i!kraft!af,!at!det!ikke!er!en!støttende! feedback! men! snarere! en! modarbejdende! feedback,! som!beskrevet!af!Christopher;![..]!hvis!man!bliver!frustreret,!så!er!det!fordi,!at!beslutninger!eller!feedback!bliver!givet!for!sent!i!forløbet.!Altså!den!der!med!at!man!er!for!lang!tid!om!at!finde!frem!til!en!beslutning!eller!du!ved.!Og!så!har! man! siddet! og! lavet! en! masse! arbejde,! som! så! ender! med! at!være!spildt![..]!(Bilag!H,!s.!119)!Sen!feedback!kan!selvsagt!være!et!resultat!af,!at!en!person!isolerer!sig!med!sit!arbejde!og!først!opsøger!feedback,!når!han/hun!vurderer,!at!arbejdet!er!73"!


!færdigt.!Måden!hvorpå!dette!kan!undgås,!er!igennem!en!fælles!forståelse!af!vigtigheden!af!feedback!tidligt!i!forløbet.!!Manglende%overskud%Det! er! dog! ikke! i! alle! tilfælde,! at! et! holdmedlem! isolerer! sig,! fordi!vedkommende! ikke! ønsker! at! deltage! i! feedbackudveksling.! Det! kan!ligeledes! opstå! som! et! resultat! af! en! momentan! mangel! på!kompleksitetshåndtering,! hvilket! kan! medføre! stress! (Qvortrup,! 2004,! s.!49).!Hvad!dette!vil!sige!er,!at!medarbejderen!ikke!har!nok!overskud!eller!tid!til!at!deltage!i!feedbackudvekslingen,!da!hans/hendes!egen!arbejdsopgave!rummer! for! mange! usikkerheder! til,! at! han/hun! har! det! overskud! særligt!uformel!feedback!kræver,!som!det!fremgår!af!nedenstående!citat!af!Ulrik.![..]!altså!projektet!fungerer!godt,!synes!jeg…!at!vi!får!kommunikeret!så! meget! som! muligt! med! hinanden.! Men! det! kan! tit! gå! tabt,! når!der!skal!præsteres,!og!vi!har!travlt.!Og!når!man!ikke!kommunikerer,!så! ender! det! altid! med,! at! der! er! en! eller! anden! der! kommer! og!siger,!at!det!skulle!have!været!på!en!helt!anden!måde,!eller!hvorfor!gjorde!du!ikke!sådan!(Bilag!H,!s.!125)!Da!akten!at!sætte!sig!ind!i!andres!arbejde!og!give!feedback!på!det!kan!være!omfattende! og! tidskrævende,! er! den! uformelle! feedback! som!udgangspunkt!noget!folk!deltager!i,!hvis!de!selv!har!overskud.!I!et!tilfælde!hvor! en! person! er! presset! på! tid,! i! forhold! til! en! opgave,! vil! det! være!usandsynligt! at! denne! person! derudover! vil! indgå! i! de! uformelle!feedbacksessioner.! Dette! kan,! som! Ulrik! beskriver,! resultere! i! at! ét!holdmedlem! arbejder! i! en! anden! retning! end! det! resterende! hold! og!derved!væk!fra!det!fælles!mål.!Vertikale%kommunikationsproblemer%Foruden! det! man! kan! betegne! som! isolation! fra! feedback,! medfører!organisationens!struktur!igennem!den!sporadiske!vertikale!kommunikation!ligeledes,! at! der! kan! opstå! situationer,! hvor! holdmedlemmerne! får!feedback!på!deres!arbejde!sent!i!processen.!!På! trods! af! at! den! løbende! uformelle! feedback! fra! de! andre!holdmedlemmer!sikrer!en!løbende!feedback!i!arbejdsøjeblikket,!og!derved!opstiller! en! kreativitetsstøttende! stilladsering,! er! det! som! nævnt! stadig!topledelsen!og!team!management,!der!i!sidste!ende!skal!give!den!endelige!accept!på!et!stykke!arbejde.!Med!dette!mener!jeg!ikke,!at!topledelsen!og!74"!


!team!management!bevidst!forsøger!at!underminere!holdets!arbejde.!Men!der! kan! være! omstændigheder,! så! som! feedback! fra! brugere! eller!økonomiske!overvejelser,!der!medfører!ændringer!i!spillets!retning.!Og!på!baggrund! af,! at! den! vertikale! kommunikation! er! betydeligt! langsommere!end! den! horisontale,! kan! det! for! holdmedlemmerne! fremstå! som! sen!feedback.!Sen! vertikal! feedback! opstår! som! udgangspunkt! som! et! resultat! af,! at! IO!Interactive!er!en!stor!organisation!og!derfor!har!en!række!ledelsesniveauer.!Feedback! sent! i! forløbet! kan! derfor! ikke! fuldkommen! fjernes,! da! det! vil!opstå! i! forbindelse! med! ændringer! i! projektvisionen! som! er! en! del! af!spiludviklings!iterative!natur.!Men!eventuel!sen!feedback,!som!et!resultat!af!en!misforstået!arbejdsopgave,!vil!der!kunne!kompenseres!for!igennem!etablering!af!en!samhørighed!for!projektets!retning.!IO!Interactive!forsøger!som! tidligere! anført! dette! igennem! bl.a.! deres! show! and! tell! møder! og!kommunikationsværktøjer!så!som!macro!design!blocks.!!7.1.3 Manglende%ejerskab%I!beskrivelsen!af!kategorierne!nævner!jeg!gentagne!gange!termen!ejerskab.!En!følelse!af!ejerskab!vil!sige,!at!en!person!føler!at!hans/hendes!mening!er!af! betydning! og! har! en! indflydelse! på! projektets! løbende! udformning! på!lige!fod!med!de!andre!holdmedlemmer.!Årsagen,!til!at!jeg!vurderer!dette!som! afgørende! for! den! kreative! proces,! er,! at! det! påvirker!holdmedlemmets! evne! til! at! give! og! modtage! feedback! og! derigennem!vedkommendes!evne!til!at!samarbejde!med!gruppen.!!I!mit!interview!med!Ulrik!forklarede!han,!hvorledes!beslutninger,!man!ikke!forstår!grundlaget!for!eller!er!uenig!i,!kan!medføre!stor!frustration.!Det!er!denne! frustration! igennem! manglende! ejerskabsfølelse,! der! kan! medføre!en! negativ! indvirkning! på! et! holdmedlems! motivation! og! evne! til! at!samarbejde!i!gruppen.!Personorienteret%feedback%Som!beskrevet!i!definitionen!af!de!fem!kriterier!for!kreativitet,!er!det!ifølge!Teresa! M.! Amabile! nødvendigt! at! skelne! mellem! opgaveU! og!personorienteret! feedback.! Ifølge! hende! skal! man! med! henblik! på!kreativitetsfacilitering,! fokusere! på! øget! opgaveorienteret! feedback! og!mindsket! personorienteret! feedback;! ”Encourage! frequent! workUfocused!feedback!(as!opposed!to!personUfocused!criticism)!among!peers!as!well!as!from!supervisors”!(1996,!s.!262).!75"!


!Under!mit!observationsforløb!overværede!jeg,!hvorledes!frustration,!som!resultat! af! manglende! ejerskab,! kan! influere! et! holdmedlems! evne! til! at!give!konstruktiv!opgaveorienteret!kritik.!Udover!at!denne!frustration!havde!en! negativ! indvirkning! på! vedkommendes! indre! motivation,! kom!frustrationen! ligeledes! til! udtryk! igennem! vedkommenes! feedback! til! de!andre!holdmedlemmer.!!Der! var! i! eksemplet! ved! IO! Interactive! ikke! tale! om! personorienteret!feedback!i!Amabiles!terminologi,!hvor!en!person!direkte!kommenterer!på!en! persons! evner! eller! mangel! på! samme.! Der! var! derimod! tale! om!feedback,!der!udelukkende!var!kritisk!og!derved!ikke!konstruktiv.!På!trods!af!at!den!feedback,!der!blev!givet,!stadig!var!centreret!omkring!opgaven,!kan!den!blive!opfattet!som!personlig,!da!holdmedlemmernes!arbejde,!som!beskrevet!af!Marek,!i!mange!henseender!er!en!repræsentation!af!dem!selv.!I! think! creative! types! they! are! very! intense! about! what! they! are!doing!so!it’s!kind!of!going!counter!to!distancing!yourself,!you!take!things!very!personal!also.!Yea!I!think!like!when!you!do!artwork!you!are!sort!of!putting!your!ego!on!the!line!very!much!so!when!things!are!not!going!well!you!really!take!it!hard!I!think!(Bilag!H,!s.!105)!Som!det!fremgår!af!citatet!af!Marek!og!den!tidligere!beskrivelse!af!kreative!medarbejdere,! er! der! for! ProUc! medarbejdere! ikke! nogen! ren! skillelinje!mellem! opgaveU! og! personorienteret! feedback.! I! og! med! at! arbejdet! for,!hvad! Helle! H.! Hein! betegner! som,! primadonnaen! er! en! primær! kilde! til!tilfredshed!og!identitet!(Hein,!2009a,!s.!197),!vil!en!kritik!heraf!unægtelig!grænse! til! personlig! kritik,! hvilket! potentielt! kan! have! en! negativ!indvirkning! på! medarbejderens! indre! motivation! og! herigennem! kreative!udfoldelse.! For! megen! personorienteret! feedback! kan! derved! angiveligt!resultere! i,! at! folk! enten! ikke! opsøger! eller! accepterer! feedback! fra!specifikke!personer,!da!de!ikke!længere!har!tillid!til!vedkommende,!hvilket!vil!medføre!en!disharmoni!i!holdets!uformelle!feedbackudveksling.!Foruden! den! direkte! indvirkning! af! personorienteret! feedback! og! heraf!interessekonflikter,! som! påvirker! den! kreative! proces! i! løbet! af!arbejdsdagen,! vil! manglende! ejerskab! over! projektet! ligeledes! have! en!indvirkning!på,!hvorledes!holdmedlemmerne!tænker!på!projektet!uden!for!arbejdstiden.! Umiddelbart! kan! det! for! den! kreative! proces! på!arbejdspladsen! virke! ubetydeligt,! men! på! baggrund! af! at! fem! af! de! ni!holdmedlemmer! i! interviewet! specifikt! nævnte! deres! fritid! som! det!tidsrum,! hvori! de! fik! de! bedste! idéer,! vurderer! jeg! det! nødvendigt! at!76"!


!medtænke!den!rolle,!som!manglende!medejerskab!har!på!idégenereringen!uden! for! arbejdsrummet.! Hovedparten! omtalte! det! som,! hvad! Frans!Johansson!betegner!som!flash%in%the%sky%moments!(2006,!s.!72).!Dette!er!scenariet,! hvori! hjernen! genererer! en! idé! på! baggrund! af! en! tidligere!ukendt! kombination! af! domæner.! Det! er! ifølge! Johansson! den! tilfældigt!opstående! generering! af! intersectional! ideas,! modsat! den! forberedte!generering,!der!opstår!igennem!tværdisciplinært!samarbejde!og!feedback!(Ibid.:!s.!70).!Fordi! disse! idéer! kan! opstå! udenfor! arbejdstiden,! er! det! derfor! vigtigt! at!sikre,!at!medarbejdere!ikke!er!frustreret!over!manglende!medejerskab!men!i!stedet!kan!reflektere!konstruktivt!over!deres!arbejde!i!fritiden!såvel!som!i!arbejdstiden.!7.1.4 Indsnævret%kreativitet%Som! anskueliggjort! i! afsnittene! omkring! det! fælles! sprog! og!kommunikationsværktøjerne! anvendes! der! hos! IO! Interactive! i! en! række!henseender! Donald! A.! Schöns! teori! om! at! seUsom! noget! eksisterende!!(1983).! Som! det! fremgår! af! afsnittene,! afhænger! successen! af! det!tværdisciplinære!samarbejde!af!evnen!til!at!kunne!kommunikere!på!tværs!af!domæner.!Dette! opnås! hos! IO! Interactive! bl.a.! igennem! det! fælles! sprog! og!kommunikationsværktøjerne.! Anvendelsen! af! seUsom! rejser! dog! en!potentiel!problematik.!I!kraft!af!at!så!stor!en!del!af!den!tværdisciplinære!kommunikation! foregår! igennem! henvisning! til! noget! eksisterende,! som!ofte!er!noget!eksisterende!inden!for!spilindustrien,!rejser!det!den!mulige!problemstilling!af!indsnævret!kreativitet.!Hvad!jeg!mener!med!indsnævret!kreativitet!er!at!på!grund!af!et!behov!for!en!fælles!forståelse!af!en!idé,!skal!den! kunne! formidles! igennem! noget! eksisterende! og! filtreres! derved!igennem!denne!seUsom.!!Under! min! observationsperiode! oplevede! jeg! ikke! at! den! beskrevne!anvendelse!af!seUsom!på!nogen!måde!indsnævrede!det!kreative!spillerum.!Dog! anslår! jeg,! at! det! er! en! potentiel! ulempe! ved! denne! form! for!kommunikation,! der! bør! medtænkes! i! en! eventuel! anvendelse.! Det! er!muligt,! at! dette! ikke! er! et! reelt! problem! i! og! med! at!underholdningsmedierne!film,!spil,!bøger!og!musik!tilsammen!rummer!en!alsidighed,!der!gør,!at!de!ubekymret!kan!anvendes!som!referencerammer.!Problematikken! opstår! måske! snarere! ved! en! eventuel! anvendelse! af! et!77"!


!fælles!sprog!og!kommunikationsværktøjer!i!en!anden!industri,!hvortil!den!tilgængelige!inspiration!er!mindre!varieret.!Det! rejser! dog! ligeledes! spørgsmålet! om,! hvorvidt! en! udvidelse! af! denne!referenceramme,! til! at! inkludere! andet! end! underholdningsmedier,! ville!øge!det!kreative!produkts!unikke!identitet!og!herigennem!dets!status!som!kreativt!produkt.!!7.1.5 Manglende%discipliner%I!min!redegørelse!af!hvorledes!man!hos!IO!Interactive!forsøger!at!facilitere!kreativitet,! er! et! af! de! centrale! punkter! deres! tværdisciplinære! hold.! På!baggrund! af! min! undersøgelse! fremstår! dette! umiddelbart! som! de!optimale!konditioner!dels!for!at!skabe!en!kreativ!proces!men!ligeledes!for!at!opfordre!til!nytænkning!igennem!intersectional!ideas!(Johansson,!2006).!Men! igennem! min! observation! og! mine! interviews! er! jeg! blevet!opmærksom! på! en! eventuel! svaghed! ved! denne! tilgang.! Det! er! ikke! en!svaghed,!der!betyder,!at!homogene!hold!er!at!foretrække.!Det!er!derimod!en!svaghed,!jeg!vurderer,!det!er!nødvendigt!at!være!opmærksom!på,!hvis!man!beslutter!at!benytte!tværdisciplinære!hold.!!Som! nævnt! i! afsnittet! angående! holdets! sammensætning! var! der! ingen!programmører!på!holdet.!Fravær!af!fagområder!på!et!hold!er!i!sig!selv!ikke!hæmmende! for! faciliteringen! af! kreativitet,! men! fravær! af! en! nødvendig!faggruppe! kan! resultere! i! unødvendig! frustration! hos! de! resterende!holdmedlemmer.!Under!optimale!omstændigheder!vil!hvert!holdmedlem!i!en!velbalanceret!gruppe!være!ansvarlig!for!et!specifikt!fagområde!og!blive!stillet! opgaver,! der! udfordrer! vedkommende! i! dette! område! og! derved!placere!vedkommende!i!zonen!for!nærmeste!udvikling!(Vygotsky,!1978).!!Men!i!et!tilfælde!hvor!der!er!et!fagområde,!hvortil!der!ikke!er!knyttet!én!specifik! person,! vil! de! resterende! holdmedlemmer! være! nødsaget! til! at!kompensere!for!det!manglende!domæne.!Det!er!selvsagt!muligt,!at!der!er!holdmedlemmer,!der!kan!påtage!sig!flere!roller!og!i!forskellige!domæner,!men! som! udgangspunkt,! vil! det! resultere! i,! at! en! person! skal! udføre! en!opgave,! der! er! uden! for! vedkommendes! zone! for! nærmeste! udvikling.!Foruden!potentielt!set!at!resultere!i!frustration!hos!holdmedlemmerne!kan!det! medføre,! som! beskrevet! af! Michael,! at! en! game! designers! tid! bliver!brugt!på!andre!områder,!end!hvad!oprindeligt!var!meningen.!Jeg! føler! ikke! at…! lad! mig! svare! på! den! måde,! at! jeg! ikke! er!udfordret! på! de! rigtige! områder! altid,! fordi! lige! nu! så! sidder! vi! jo!78"!


!selvfølgelig! uden! programmører! og! sådan! noget.! Så! der! ligger! en!masse!udfordringer!på!områder,!som!er!sådan!lidt!irriterende,!hvor!at!fokus!skulle!være!på!at!finde!designløsninger,!så!er!vi!også!nødt!til! at! finde! funktionelle! løsninger! til! rimelig! konkrete! problemer.!Hvor!hvis!vi!havde!været!et!totalt!ordentlig!blandet!hold!så!at!sige,!med! både! programmører! og! en! artist! og! en! lydmand! og! en!animator!og!sådan!noget,!så!ville!udfordringerne!være!meget!mere!konkrete![..]!(Bilag!H,!s.!143)!Dette!betyder!ikke,!at!et!tværdisciplinært!hold!ikke!stadig!er!at!foretrække!fremfor! et! homogent! hold! i! forhold! til! kreativitetsfacilitering.! Hvad! det!betyder! er,! at! hvis! de! nødvendige! fagområder! ikke! er! tilstede! i! et!tværdisciplinært!hold,!vil!det!modarbejde!de!ellers!kreativitetsfremmende!kvaliteter,!der!karakteriserer!det!tværdisciplinære!samarbejde.!!7.1.6 Videreførelse%af%stress%Som! nævnt! agerer! Teis! og! Thomas! i! samarbejde! som! holdets! ledelse.! På!daglig! basis! befinder! de! sig! i! det! samme! lokale! som! holdet! og! kan!herigennem! udføre! og! opnå! frustrationshåndtering! igennem! team!stilladsering.!Men!i!sidste!ende!er!det!Teis!og!Thomas,!særligt!Teis,!der!har!det!overordnede!ansvar!for!projektet.!Det!vil!med!andre!ord!sige,!at!det!er!Teis!og!Thomas,!der!som!agerende!team!management!skal!stå!til!ansvar!for!det!arbejde!holdet!udarbejder.!!For!at!kunne!påtage!sig!en!sådan!rolle,!skal!vedkommende!selvsagt!besidde!en! stor! kompleksitetshåndtering! og! i! bedste! tilfælde,! hvad! Lars! Qvortrup!betegner!som!fjerde%ordens%viden!(2004,!s.!86).!Hvad!dette!vil!sige!er,!at!vedkommende! ikke! alene! besidder! en! indsigt! i! sine! egne! evner! og!begrænsninger,!men!ligeledes!er!i!stand!til!at!forstå!de!individuelle!evner!og! begrænsninger! af! de! respektive! holdmedlemmer.! De! resterende!holdmedlemmer,!tidligere!beskrevet!som!kreative!personer!eller!ProUc,!er!i!denne!terminologi!omtalt!som!besiddende!tredje%ordens%viden!(Ibid.:!s.!86)!også!kaldet!den%kreative%vidensform!(Qvortrup,!2006,!s.!33).!Denne!viden!spiller!en!central!rolle!i!Teis!og!Thomas’!ansvar!som!skærmende%lederskab!(Hein,!2009a,!s.!210)!mellem!topledelsen!(the!board)!og!operationskernen!(holdet)! (Mintzberg,! 1979,! s.! 19).! Det! er! denne! rolle! som! ”beskytter”! af!gruppen,!jeg!vurderer!som!skrøbelig.!!I! løbet! af! min! dataindsamling! observerede! jeg! ikke! nogen!frustrationskontrol!rettet!mod!Teis!og!Thomas.!Dette!medfører,!at!Teis!og!Thomas! ikke! har! en! gruppe! at! støtte! sig! til! på! samme! måde! som! de!79"!


!resterende!holdmedlemmer.!Teis!og!Thomas!kan!selvsagt!udføre!en!team!stilladsering!for!hinanden!og!kontrollere!deres!frustration!igennem!dette,!men! som! udgangspunkt! afhænger! strukturens! succes! af! individer,! der!evner!at!udføre!en!egen!stilladsering,!der!medfører,!at!de!kan!udholde!den!stressende!og!omfattende!opgave,!det!er!at!være!henholdsvis!producer!og!game!director.!I! mit! interview! med! Teis! fremgik! det,! at! han! i! perioden! under! min!observation!havde!været!under!stort!tidspres!og!været!stresset!på!grund!af,!at!han!havde!flere!arbejdsopgaver,!end!han!havde!timer!til;!”Det!synes!jeg!er!det!mest!stressende,!at!jeg!simpelthen!ikke!har!tiden!til,!at!nå!og!lave!alle!de!ting,!jeg!gerne!vil”!(Bilag!H,!s.!150).!Til! trods! for! at! Teis! tilsyneladende! var! meget! stresset! under!observationsforløbet,! var! han! på! intet! tidspunkt! afvisende! over! for! mine!forespørgsler!eller!spørgsmål.!Han!formåede!med!andre!ord,!på!trods!af!at!være!presset!af!tid,!at!afsætte!tid!til!uforudsete!arbejdsopgaver.!Men!fordi!feedback,! særligt! uformel! som! nævnt! opstår! som! resultat! af! overskud,!deltog! han! og! Thomas! hovedsageligt! kun! i! uformel! feedbackudveksling,!hvis!det!blev!efterspurgt.!!Det! at! ledelsen! af! holdet! er! presset,! og! derved! ikke! indgår! i! uformel!feedbackudveksling! på! samme! måde! som! det! resterende! hold,! er! ikke!nødvendigvis!kreativitetshæmmende,!men!det!rejser!dog!spørgsmålet!om,!hvorvidt! strukturen! er! kreativitetsfaciliterende! for! mellemledelsen,! eller!om! den! reelt! set! er! afhængig! af! individer,! der! rummer! så! stor! egen!stilladsering,! at! de! ikke! har! brug! for! støtten! fra! et! hold! på! samme! måde!som!det!resterende!hold.!I!denne!sammenhæng!ser!jeg!strukturen!som!sårbar!da!den,!for!at!holdet!kan! være! kreativt! er! afhængig! af! individer! i! mellemledelsen,! der! foruden!stor!egen!stilladsering!besidder!stor!kompleksitetshåndtering!for!at!kunne!agere! som! skærmende! ledelse! for! medarbejderne! i! operationskernen.!Dette!behov!rejser!spørgsmålet!om,!dels,!hvorvidt!det!er!muligt!for!Teis!og!Thomas! at! være! kreative,! men! i! højere! grad! hvorledes! denne! model! vil!være! anvendelig! i! andre! virksomheder,! hvor! personer! i! Teis! og! Thomas’!roller! ikke! evner! dette! og! derved! viderefører! stress! til! holdet.! Da! to!personer! bærer! byrden! af! hele! projektet,! er! strukturens! evne! til! at!facilitere!kreativitet!knyttet!til!disse!to!personers!evne!til!at!agere!som!en!skærmende! ledelse,! der! sikrer,! at! der! ikke! videreføres! stress! til! de!resterende!holdmedlemmer.!!80"!


!7.2 Metodediskussion%I!de!følgende!underafsnit!vil!jeg!diskutere,!hvilken!indvirkning!mit!valg!af!metode! har! haft,! samt! hvorledes! udførelsen! deraf! kan! have! influeret! de!resultater,! undersøgelsen! har! afdækket.! Med! termen! metodediskussion!menes!der!ikke!alene!diskussion!af!den!konkrete!dataindsamlingsmetode,!men! ligeledes! diskussion! af! valg! af! virksomhed! og! betydningen! af! bl.a.!projektets!stadie,!som!undersøgelsen!tager!sit!afsæt!i!og!derved!potentielt!set!er!begrænset!af.!Derudover!vil!jeg!ligeledes!diskutere!og!reflektere!over!betydningen!af!mit!pragmatiske! kendskab! til! spiludvikling! og! den! eventuelle! bias! forbundet!hertil.!!7.2.1 Observationsnoter%Som! nævnt! bestod! dataindsamlingen! for! undersøgelsen! af! to! elementer:!den! etnografiske! observation! og! de! semistrukturerede! interviews,! hvoraf!hovedparten! af! de! indsamlede! data! opstod! igennem! observation! og!derigennem!observationsnoterne!eller!field!notes!afhængig!af!terminologi!(Seale!(Ed.),!2004,!s.!234).!!Ved!anvendelsen!af!denne!tilgang!tillod!det!indsamling!af!en!stor!mængde!data.!Data!der,!som!det!oftest!er!tilfældet!med!kvalitativ!data,!rummer!en!stor!mængde!nuancer!og!fortolkninger.!Disse!fortolkninger!er!opstået!som!et! resultat! af! den! reelle! notering! af! observationsnoter! såvel! som! den!løbende!analyse!og!kategorisering!heraf.!Dette! betyder! for! de! endelige! resultater,! at! de! er! opstået! igennem! min!egen! subjektive! vurdering! af,! hvad! der! var! relevant! i! henholdsvis!dataindsamlingen!og!Uanalysen.!Dette!er!en!velkendt!risiko!forbundet!med!denne! tilgang! til! kvalitativ! undersøgelse,! som! opstår! i! kraft! af,! at!observatøren! udgør! det! primære! forskningsredskab! (Ibid.:! s.! 228).! Jeg!vurderer!dog!ikke!dette!som!havende!haft!en!begrænsende!indvirkning!på!min!indsamling!og!analyse!af!dataene.!Det!har!selvsagt!været!afgrænset!af!den! kreativitetsteoretiske! optik,! der! ligger! til! grund! for! denne!undersøgelse,! men! derudover! har! jeg! for! så! vidt! muligt! været! åben! og!objektiv! overfor! uventede! observationer,! med! henblik! på! at! have! en!eksplorativ!tilgang!til!dataindsamling!og!–analyse.!!81"!


!7.2.2 Interviews%Som! nævnt! i! metodeafsnittet! angående! de! semistrukturerede! interviews!var!intentionen!med!dem!at!udføre!en!pseudo!member!validation.!Det!gav!samtidig!lejlighed!for!holdmedlemmerne!til!at!beskrive!deres!arbejde!med!deres! egne! ord,! hvilket! fungerede! som! en! metodisk% triangulering! i!kombination!med!observationsnoterne!(Ibid.:!s.!78).!Som! det! fremgår! af! spørgeguiden! for! de! semistrukturerede! interviews!(Bilag! D),! består! de! primært! af! spørgsmål,! hvortil! den! interviewede! ikke!alene! kan! svare! ja! eller! nej.! Ud! af! de! ti! overordnede! spørgsmål! kan! det!fjerde! spørgsmål! besvares! med! ja! eller! nej,! hvor! spørgsmål! 10! følges! op!med! et! åbent! spørgsmål.! Årsagen,! til! at! majoriteten! af! spørgsmålene! er!åbne,!er,!at!intensionen!bag!dem!var!at!få!den!interviewede!til!at!reflektere!over! sit! svar! og! derigennem! forsøge! at! afdække! holdmedlemmernes!subjektive!syn!på!deres!arbejde!(Davies,!2007,!s.!29).!!I!og!med!at!de!interviewedes!identitet!på!mange!punkter,!som!nævnt,!er!tæt!knyttet!til!deres!arbejde,!er!den!første!halvdel!bevidst!udgjort!af,!hvad!man!kan!betegne!som!positive!spørgsmål!for!at!skabe!en!tryghed!hos!den!interviewede.!!Overordnet!set!bidrog!disse!interviews!til!den!ønskede!indsigt!i!holdet!og!organisationen! som! en! helhed.! De! medførte! bekræftelse! af! de,! på! det!tidspunkt! afdækkede,! kategorier! såvel! som! tilblivelse! af! nye.! I! forhold! til!kvaliteten!af!manuskriptet!viste!svarene!dog!en!tvetydighed!i!betydningen!af! det! tiende! spørgsmål.! På! trods! af! at! det! ikke! havde! nogen! betydelig!indvirkning!på!udbyttet!af!svarene,!grundet!den!eksplorative!hensigt!med!interviewene,! kunne! dette! potentielt! være! undgået,! havde! manuskriptet!været!valideret!forinden.!!7.2.3 Bias%I!forhold!til!eventuelle!bias,!kan!der!være!tale!om!ledende!spørgsmål!i!de!semistrukturerede!interviews,!uoprigtige!svar!eller!fejlfortolkninger!under!observationsforløbet.! Dog! vurderer! jeg! på! baggrund! af! mit! forudgående!kendskab! til! spiludvikling,! både! som! benytter! af! mediet! og! som! reel!udvikler,!at!dette!ikke!har!været!tilfældet.!Mere! sandsynligt! anser! jeg! en! anden! bias! kaldet! going! native! for! mulig!(Seale!(Ed.),!2004,!s.!233).!Denne!bias!var!kort!nævnt!i!beskrivelsen!af!den!etnografiske! observation.! Under! observationen! har! jeg! igennem!iagttagelsen! og! den! sociale! interaktion! med! holdmedlemmerne! opbygget!82"!


!et!nødvendigt!kendskab,!på!såvel!fagligt!som!personligt!plan.!I!forhold!til!undersøgelsen! har! dette! medført! et! indblik! i! holdmedlemmernes!dagligdag,!der!ikke!kunne!opnås!igennem!en!distanceret!observation.!Det!er!ifølge!Clive!Seale!nødvendigt!for!en!succesfuld!etnografisk!observation,!at! observatøren,! i! dette! tilfælde! undertegnede,! bliver! marginal% native!(Ibid.:! s.! 233).! Det! vil! sige,! at! det! er! nødvendigt! for! dataindsamling! og! –analyse,! at! observatøren! balancerer! mellem! at! være! forsker! og! medlem!(Ibid.:! s.! 233).! Det! åbner! dog! ligeledes! muligheden! for,! at! observatøren!bliver!for!meget!medlem,!og!der!derved!opstår!en!bias.!!Jeg!har!for!så!vidt!muligt!forsøgt!at!være!bevidst!om!de!potentielle!risici!forbundet! med! den! løbende! interaktion! med! holdmedlemmerne,! men! i!kraft!af!observationens!varighed,!kombineret!med!min!personlige!interesse!for! spiludvikling,! bør! det! nævnes! som! en! potentiel! bias,! da! det,! som!beskrevet!af!Seale,!præsenterer!en!mentalt!krævende!opgave!at!varetage!rollen! som! marginal! native;! ”This! position! creates! considerable! strain! on!the!researcher!as!it!engenders!insecurity,!produced!by!living!in!two!worlds!simultaneously,! that! of! the! participation! and! that! of! research.! The!researcher! will! be! physically! and! emotionally! affected! by! this”! (Ibid.:! s.!233).!På!trods!af!den!udfordring!observationsforløbet!viste!sig!at!være,!vurderer!jeg! at! have! formået! at! undgå! at! blive! fuldkommen! deltager.! Dette!konkluderer!jeg!at!skyldes!min!forudgående!bevidsthed!om!denne!bias,!der!medførte,! at! jeg! aktivt! søgte! ikke! at! blive! fuldt! medlem.! Herudover!argumenterer! jeg! for! at! holdmedlemmernes! kendskab! til! min! rolle! som!observatør,!og!grundlaget!for!min!tilstedeværelse,!tillod!en!større!åbenhed!fra!deres!side,!hvilket!formentlig!ikke!havde!været!tilfældet,!hvis!jeg!havde!holdt!mine!intentioner!hemmelige!(Ibid.:!s.!229).!!I! forlængelse! af! dette! udleder! jeg! at! årsagen! til! at! observationsforløbet!udgjorde! en! udfordring! bl.a.! skyldes! mit! pragmatiske! kendskab! og!personlige! interesse! for! spil! og! spiludvikling.! Det! bør! dog! nævnes,! at! mit!forudgående!kendskab!til!det!observerede!miljø!gjorde,! at!observationen!ikke! blev! begrænset! af! en! indledningsvis! manglende! forståelse! af! miljøet!(Zhou!&!Shalley,!2008,!s.!43).!Samtidig!medførte!det,!at!jeg!var!i!stand!til!at!kommunikere!med!samtlige!holdmedlemmer!med!en!oprigtig!interesse!i!og!forståelse!af!deres!arbejde!og!fagområde.!83"!


!7.2.4 Validitet%I!et!forsøg!på!at!opnå!så!høj!validitet!i!undersøgelsen!som!muligt,!blev!der!som!nævnt!anvendt!metodisk!triangulering!(Seale!(Ed.),!2004,!s.!78)!i!form!af! kombinationen! af! observationsnoter! og! interviews! men! som! det!ligeledes! fremgår! af! resultaterne,! forsøgte! jeg! i! løbet! af!observationsperioden! at! udføre,! hvad! der! betegnes! som! data%triangulering;!”Data!triangulation!involves!using!diverse!sources!of!data,!so!that!one!seeks!out!instances!of!a!phenomenon!in!several!different!settings,!at!different!points!in!time!or!space.!Richer!descriptions!of!phenomena!then!result”%(Ibid.:!s.!77).!På!trods!af!at!al!dataindsamling!fandt!sted!det!samme!sted!og!i!samme!periode,!forsøgte!jeg!igennem!indsamling!af!information!omkring!organisationsdiagram,!profileringsspørgeskemaer,!udviklingsforløb!og!generel!tilstedeværelse!ved!en!række!forskellige!scenarier,!at!opbygge!et! helhedsbillede! af! det! observerede! miljø! med! henblik! på! at! styrke!validiteten!af!de!afdækkede!kategorier.!Det!kan!dog!stadig!diskuteres,!hvorvidt!disse!indsamlede!data!på!baggrund!af! specialets! faglige! afgrænsning,! var! farvet! og! derved! begrænset! af! en!kreativitetsteoretisk!optik.!Men!i!kraft!af!at!jeg!på!12!dage!noterede!160!observationsnoter! resulterende! i! 35! mønstre,! der! senere! igennem! axial!coding! udmundede! i! de! syv! kategorier! beskrevet! i! resultatafsnittet,!vurderer!jeg!ikke!at!dette!var!tilfældet.!På!baggrund!af!omfanget!såvel!som!diversiteten! af! de! indsamlede! data,! konkluderer! jeg! derved! i! denne!henseende!at!have!opnået!tilstrækkelig!validitet.!I! og! med! at! dette! speciale! alene! beskæftiger! sig! med! processen! og! ikke!produktet,!rejser!det!ligeledes!spørgsmålet!om,!hvorvidt!den!observerede!periode!kan!betegnes!som!kreativ.!Dette!var!en!synlig!problemstilling!ved!begyndelsen! af! undersøgelsen,! hvilket! ligeledes! er! årsagen! til! at! den!komparative! analyse! med! kriterierne! for! kreativitet,! stilladsering,! seUsom!og! the! Medici! Effect! blev! anvendt.! Denne! tilgang! tillod! en! præliminær!evaluering! af! organisationen! som! værende! kreativitetsfaciliterende.! Det!medfører!dog!ligeledes,!at!validiteten!af!dette!speciales!resultater!i!sidste!ende! er! forbundet! med! den! beskrevne! kreativitetsteori,! da! de! så! at! sige!udgør!fundamentet!for!undersøgelsen.!Dermed!ikke!sagt!at!undersøgelsen!ikke!er!valid,!men!at!den!tilslutter!sig!det!samme!syn!på!kreativitet!som!de!beskrevne!teorier.!Særligt!forståelsen!af!at!kreativitet!godt!kan!fostres!i!en!virksomhedsmæssig! og! social! kontekst! og! ikke! alene! er! forbeholdt!individuelle!præstationer!(Amabile,!1998).!84"!


!7.2.5 Generalisering%Med! henblik! på! at! kunne! overføre! de! afdækkede! resultater! til! en! anden!organisation! eller! kontekst,! er! en! redegørelse! af! muligheden! for!generalisering!eller!ekstern!validitet!nødvendig!(Seale!(Ed.),!2004,!s.!73).!I!kraft! af! at! undersøgelsen! alene! tager! udgangspunkt! i! ét! projekt,! er! det!nødvendigt!at!diskutere,!hvorvidt!der!er!tale!om!et!såkaldt!repræsentativt!tilfælde.!!Den!første!og!måske!mest!synlige!karakteristika!for!de!observerede!er,!at!de! alle! er! mænd.! Grundlaget! for! dette! er! dels,! at! majoriteten! af! de!personer,!der!arbejder!i!spiludvikling,!er!mænd.!Der!er!ganske!vist!ligeledes!kvindelige! medarbejdere! hos! IO! Interactive,! men! de! udgør! et! betydeligt!mindretal.! I! denne! forstand! er! den! observerede! gruppe! til! dels! generelt!repræsentativ! for,! hvad! der! kendetegner! spiludvikling.! Dette! vil! selvsagt!ikke!nødvendigvis!være!tilfældet!i!andre!tværdisciplinære!arbejdsmiljøer!og!kan!derfor!siges!at!mindske!den!eksterne!validitet.!Dog!konkluderer!jeg,!at!resultaterne,!grundet!deres!kønsneutrale!fokus!på!kreativitet,!ligeledes!vil!kunne!anvendes!i!en!kontekst!med!kvindelige!medarbejdere.!Ligeledes! vurderer! jeg! at! projektets! stadie! og! observationsperiodens!varighed,! spiller! en! central! rolle! i! muligheden! for! generalisering.! Som!nævnt!er!konceptfasen!teoretisk!set!den!mest!kaotiske!og!tillader!derved!divergent!tænkning!og!derigennem!kreativ!udfoldelse.!I!denne!forbindelse!kan! det! siges,! at! konceptfasen! teoretisk! set! udgjorde! den! mest! optimale!fase! at! observere! i! en! undersøgelse! centreret! omkring! kreativitet.! På!baggrund!af!de!indsamlede!data!fastslår!jeg!ligeledes!dette!at!have!været!tilfældet.! Men! det! rejser! samtidig! tvivl! om,! hvorvidt! den! afdækkede!kreativitetsfacilitering! vil! være! aktuel! igennem! det! samlede!udviklingsforløb.! Da! det! grundet! specialets! omfang! og! varighed! ikke! var!muligt! med! en! længerevarende! observationsperiode,! fandt! jeg! mig!nødsaget! til! at! konfrontere! denne! potentielle! problematik! på! anden! vis.!Som! det! fremgår! af! manuskriptet! for! de! semistrukturerede! interviews!(Bilag! D),! omhandlede! spørgsmål! 10! hvorvidt! holdmedlemmerne!vurderede!konceptfasen,!som!jeg!observerede,!som!repræsentativ!for!den!senere! produktion.! Der! var! en! række! forskellige! svar,! men! de!understregede!alle!sammen,!at!der!er!en!væsentlig!forskel!på!konceptfasen!og!produktionsfasen;!Nej.!I!forhold!til!den!tid!du!har!haft!med!os!og!den!måde!du!har!set,!der!er!blevet!arbejdet!på,!så!er!det!meget!lidt!repræsentativt,!vil!jeg!sige.!Det!er!stadig!spiludvikling!og!selvfølgelig!kan!man!sige!i!forhold!85"!


!til! at! se! på! en…! hvordan! man! bygger! en! bro,! eller! hvordan! man!laver! vejarbejde,! så! er! det! meget! repræsentativt.! Men! der! er! en!rigtig! rigtig! stor! forskel! på! det,! i! forhold! til! når! vi! går! i! rigtig!produktion![..]!(Bilag!H,!s.!152)!Som!det!fremgår!i!citatet!af!Teis,!er!der!en!betydelig!forskel!på!hvad!det!vil!sige!at!være!i!konceptU!modsat!produktionsfasen.!Men!som!det!fremgår!af!det! nedenstående! citat! af! Marek,! er! der! tale! om! en! forskel! i!arbejdsopgaver!og!ikke!aspekter!så!som!feedback!og!idégenerering;!”Yea!I!think,! yea.! I! don’t! think! it’s! that! much! different.! I! mean! the! tasks! are!different!but!the!process!of!communication!and!coming!up!with!ideas!and!problem! solving! and! all! this,! I! think’s! the! same! throughout”! (Bilag! H,! s.!106).!Grunden,! til! at! opgaverne! i! den! senere! udvikling! adskiller! sig! fra! dem! i!konceptfasen,! er,! at! formålet! med! konceptfasen! er! at! afgrænse! det!indledende!kaos,!hvorimod!produktionen!handler!om!at!realisere!de!mål,!der! etableres! igennem! konceptfasen.! I! den! forstand! kan! det! virke! uvist,!hvorvidt!de!syv!kategorier!vil!kunne!overføres!til!den!senere!udvikling.!Men!på! baggrund! af! deres! udgangspunkt! i! kreativitetsteori! argumenterer! jeg!for,!at!man!vil!kunne!overføre!dem!til!de!senere!faser!af!spiludvikling.!Da!det!ikke!er!alle!tilgange!til!spiludvikling,!der!anvender!denne!form!for!tværdisciplinlære!hold,!kan!resultaterne!ikke!siges!at!være!repræsentative!for! al! form! for! spiludvikling.! Det! er! derimod! et! konkret! eksempel! på,!hvorledes!én!organisation!under!én!spiludvikling!faciliterer!kreativitet.!Det!blev! dog! gjort! klart! af! Teis,! at! dette! blot! er! én! af! flere! tilgange,! IO!Interactive! anvender,! og! at! strukturen! og! arbejdsmetoderne! er! tilpasset!det!specifikke!projekt.!Hvad! dette! vil! sige! er! at! frem! for! at! diktere,! hvorledes! kreativitet! skal!fremmes,! er! kategorierne! i! dette! speciale! ment! som! en! afbildning! af,!hvorledes!kreativitet!kan!fremmes.!Det!er!i!denne!kontekst,!at!jeg!vurderer,!at! kategorierne! beskrevet! i! specialet,! på! trods! af! deres! afsæt! i!konceptfasen,! vil! kunne! overføres! til! andre! tværdisciplinære!arbejdsmiljøer.!Implementeringen!skal!ikke!nødvendigvis!være!den!samme,!men!resultaterne!vil!kunne!anvendes!som!et!udgangspunkt!for!at!opbygge!en!kreativitetsfremmende!organisation!og!arbejdsmiljø.!86"!


!7.2.6 Videre%undersøgelse%Overordnet! set! skønner! jeg! at! have! afdækket! og! besvaret!problemstillingen.! Dog! er! jeg! opmærksom! på,! at! dette! er! gjort! med!udgangspunkt! i! specifikke! kontekstafhængige! omstændigheder! og! er!begrænset!deraf.!Skulle!man!ønske!at!udføre!en!videre!undersøgelse,!for!derved! yderligere! at! validere! de! afdækkede! kategorier,! ville! fokus! på! én!organisation!formentlig!stadig!være!at!foretrække.!Forskellen!ville!derimod!være!en!udvidet!varighed!af!undersøgelsen!med!henblik!på!at!observere!et!projekt! fra! start! til! slut.! Kunne! dette! opnås,! ville! man! eventuelt! kunne!inddrage! kritiske! vurderinger! af! det! endelige! produkt! med! henblik! på! at!afdække,! hvorvidt! den! observerede! proces! udmundede! i! et! kreativt!produkt.!At!anvende!IO!Interactive!eller!lignende!virksomhed!som!case!i!en!sådan!undersøgelse!præsenterer!dog!betydelige!problemer.!Da!de!såkaldte!AAA!produktioner! typisk! har! en! varighed! på! tre! til! fem! år,! vil! dette! gøre! det!uhensigtsmæssigt!som!observationssubjekt.!Mindre!projekter!med!kortere!varighed! vil! derfor! være! at! foretrække.! Det! vil! dog! ikke! være! muligt! at!anvende!helt!små!udviklere,!da!der!bør!være!en!reel!organisatorisk!struktur!at!observere.!I!forhold!til!dataindsamling!og!–analyse!anser!jeg,!på!baggrund!af!udbyttet!fra!denne!undersøgelse,!at!en!lignende!metode!ville!være!fordelagtig.!Det!kunne! dog! derudover! styrke! dels! validiteten! og! udbyttet! af!observationsforløbet,!hvis!der!var!to!observatører!frem!for!én.!Dette!kunne!opbygge!en!investigator%triangulation!(Seale!(Ed.),!2004,!s.!77),!hvilket!ville!modvirke!den!eventuelt!personlige!bias!forbundet!med!en!længerevarende!rolle!som!marginal!participant!(Ibid.:!s.!233).!Foruden! forlænget! observationsperiode! bør! det! ligeledes! overvejes,!hvorvidt! fokus! skal! udvides! til! at! inkludere! privatlivet! af! de! observerede.!Grundlaget!for!dette!ville!være!at!opbygge!en!mere!omfattende!profil!af!de!observerede,!der!betragter!det!hele!menneske,!og!ikke!alene!den!person!de!er!i!arbejdsregi.!Dette!kunne!eventuelt!udvide!forståelsen!af!specifikke!scenarier,!der!observeres!på!arbejdspladsen.!Derudover!kan!privatlivet!vise!sig!at!spille!en!central!rolle!i!medarbejdernes!evne!til!at!være!kreative,!da!kreativitet! som! nævnt! primært! er! drevet! af! intern! motivation,! hvilket!muligvis!kan!være!hæmmet!af!frustration!fra!privatlivet.!! !87"!


!8 Konklusion%!Med! udgangspunkt! i! undersøgelsen! har! jeg! afdækket! syv! kategorier.!Tilsammen! afspejler! kategorierne,! hvorledes! arbejdsprocessen! og! den!organisatoriske!struktur!hos!spiludviklingsfirmaet!IO!Interactive!opstiller!en!tværdisciplinær! stilladsering! og! herigennem! potentielt! set! faciliterer! en!kreativ!proces.!Igennem!anvendelsen!eller!tilstedeværelsen!af!disse!syv!kategorier!opnås!en! stilladsering! (Wood,! Bruner,! &! Ross,! 1976),! der! muliggør!kommunikation! og! samarbejde! på! tværs! af! domæner! (Csikszentmihalyi,!1996).! Derudover! skaber! dette! tværdisciplinære! samarbejde! ligeledes!rammerne! for! et! arbejdsmiljø,! hvori! der! på! daglig! basis! kan! opstå!intersectional! ideas! igennem! medarbejdernes! interaktion! med! andre!domæner!(Johansson,!2006).!Foruden!de!syv!kategorier!opstår!denne!kombination!af!domæner!som!et!resultat!af!holdets!fysiske!tilstedeværelse!i!samme!lokale.!Tilstedeværelsen!af! de! syv! kategorier! er! ikke! underlagt! fælles! fysisk! placering,! men! på!baggrund! af! min! undersøgelse! fremstår! den! fysiske! placering! som! en!hovedaktør! i! den! løbende! frustrationskontrol,! der! bl.a.! forekommer! som!resultat! af! muligheden! for! øjeblikkelig! uformel! feedback! fra! de!omkringsiddende!holdmedlemmer.!!Strukturens!styrke!er!dog!ligeledes!dets!største!svaghed.!I!kraft!af!at!en!stor!del! af! strukturens! evne! til! at! facilitere! en! kreativ! proces! afhænger! af! det!personlige! sammenspil! mellem! medarbejderne,! er! successen! heraf!ligeledes!underlagt!medarbejdernes!engagement,!tillid!og!ejerskabsfølelse.!For! at! strukturen! kan! agere! som! kreativitetsfaciliterende,! skal! de! enkelte!holdmedlemmer! selv! ønske! at! give! og! modtage! feedback! fra! holdet.! I!praksis!vil!det!sige,!at!strukturens!succes,!ligesom!den!kreative!proces,!er!underlagt!medarbejdernes!interne!motivation!(Zhou!&!Shalley,!2008).!I!kraft!af!at!frustration!modvirker!indre!motivation!betyder!det,!på!grund!af!den! fælles! fysiske! placering,! at! hvis! én! person! er! frustreret,! kan! det!modvirke! kreativitetsfaciliteringen! for! de! resterende! holdmedlemmer.!Frustration! kan! opstå! som! et! resultat! af! flere! faktorer.! Igennem!undersøgelsen!observerede!jeg!hvorledes!bl.a.!uklare!mål,!sen!eller!ingen!feedback!og!manglende!ejerskab!kan!resultere!i!frustration!hos!én!person,!88"!


!hvorefter! det! igennem! feedbackudvekslingen! videreføres! til! de! andre!holdmedlemmer!og!forplanter!sig!i!gruppen.!Et! grundelement! i! tilgangen! anvendt! hos! IO! Interactive! er!holdmedlemmernes!individuelle!forståelse!og!accept!af,!at!feedback!på!et!stykke! arbejde! ikke! er! forbeholdt! eksperter! i! domænet,! men! at! det! kan!komme!fra!alle!i!virksomheden.!Dette!vil!sige,!at!en!programmørs!feedback!på! en! lydmands! arbejde! ses! som! valid! og! accepteres,! på! trods! af! at!programmøren! ikke! besidder! ProUc! viden! (Kaufman! &! Beghetto,! 2009)!inden!for!lydmandens!domæne.!Dette!rejser!dog!ligeledes!spørgsmålet!om,!hvorvidt! denne! form! for! tværdisciplinær! stilladsering! er! forbeholdt!arbejdsmiljøer! bestående! af! personer,! der! har! lært! at! modtage! kritik! fra!personer,!som!ikke!deler!deres!ekspertviden!i!det!givne!domæne.!Overordnet!set!viste!undersøgelsen!af!spilfirmaet!IO!Interactive,!hvorledes!arbejdsprocessen! og! den! organisatoriske! ramme! igennem! en! række!tilgange!faciliterer!en!kreativ!proces.!Disse!tilgange!er,!hvad!der!i!specialet!er!beskrevet!som!de!syv!kategorier;!1)!afgrænset!kaos,!2)!en!mulighed!for!autonomi,! 3)! formel! feedback,! 4)! uformel! feedback,! 5)! positive!afhængigheder,! 6)! et! fælles! sprog! og! 7)! kommunikationsværktøjer.! Da!undersøgelsen!har!vist,!at!det!er!en!fremgangsmåde,!hvis!succes!er!knyttet!til!medarbejdernes!indre!motivation!herom,!spiller!holdets!interne!ledelse!en!central!rolle!ved!at!agere!som!en!skærmende!ledelse!(Hein,!2009a,!s.!210).! Hvad! dette! vil! sige! er,! at! Teis! og! Thomas! som! holdledelse! i! den!konkrete!case!har!ansvaret!for!at!skærme!holdet!fra!frustration,!der!opstår!som!resultat!af!eksterne!interessenter!som!f.eks.!topledelsen.!Spilindustrien! er! et! unikt! miljø! i! den! forstand,! at! det! består! af! folk,! der!aktivt!søger!industrien.!Denne!passion!kan!formentlig!være!svær!at!finde!i!andre! industrier.! Det! er! derfor! ikke! garanteret,! at! fremgangsmåden!beskrevet! i! dette! speciale! vil! være! egnet! til! andre! industrier,! men! ikke!desto! mindre! kan! den! fungere! som! en! inspiration,! der! kan! gøre!opmærksom!på!metoder,!der!potentielt!set!kan!bidrage!til!opstillingen!af!et!kreativt!arbejdsmiljø.!På!samme!tid!er!de!syv!kategorier!for!sin!vis!ikke!begrænset! til! spiludvikling.! Da! de! som! udgangspunkt! fokuserer! på!frustrationskontrol!og!kommunikation!på!tværs!af!domæner!med!henblik!på! at! øge! den! indre! motivation! og! tillade! en! kreativ! proces,! er! det!sandsynligt,! at! de! i! lignende! afskygninger! vil! kunne! implementeres! i! et!udviklingshold! af! tilsvarende! størrelse! indenfor! f.eks.! reklameU! eller!mobilapplikationsbranchen,!hvor!produktudviklingen!ligeledes!afhænger!af!tværdisciplinært!samarbejde.!!89"!


!9 Perspektivering%!På! baggrund! af! undersøgelsen! fremstår! arbejdsprocessen! og! den!organisatoriske!struktur!hos!IO!Interactive!som!succesfuld!i!forsøget!på!at!facilitere! kreativitet! i! et! tværdisciplinært! arbejdsmiljø.! Særligt! den! fælles!fysiske! tilstedeværelse! viste! sig! at! bidrage! positivt! til! bl.a.!frustrationskontrollen,! igennem! muligheden! for! øjeblikkelig! feedback! og!herved!stilladsering!(Wood,!Bruner,!&!Ross,!1976).!Foruden!dets!bidrag!til!den! tværdisciplinære! stilladsering,! observerede! jeg,! hvorledes!kommunikationen! og! feedbackudvekslingen! på! tværs! skabte,! hvad! Frans!Johansson!betegner!som!the!Medici!Effect!(2006).!Særligt!bemærkede!jeg!det!en!uge,!hvor!en!ekstern!forfatter!fra!USA!blev!tilknyttet!projektet.!Forfatterens!opgave!var!at!udarbejde!historien!til!det!givne!spil.!I!den!uge!han!fysisk!befandt!sig!hos!IO!Interactive,!overværede!jeg,!hvorledes!han!og!holdets!medlemmer!snakkede!om!hans!opgave,!men!han! kom! ligeledes! med! input! til! holdmedlemmernes! arbejde! som! f.eks.!concept! art! og! prototyper.! Ved! flere! lejligheder! overværede! jeg,! at!holdmedlemmerne! i! forfatterens! fravær! fortsatte! med! at! diskutere! og!evaluere! hans! synspunkter! på! projektet! og! blive! inspireret! heraf.! Jeg!konkluderer! på! baggrund! af! mine! observationer! denne! periode! som!havende!været!et!signifikant!eksempel!på,!hvorledes!feedbackudveksling,!ikke! alene! mellem! domæner! men! også! nationalitet! og! erfaring,! kan!nedbryde!associationsbarrierer!og!herved!skabe!the!Medici!Effect!(Ibid.).!For! projektet! er! dette! selvsagt! en! styrke! og! understreger! yderligere,!hvorledes!kreativitet!faciliteres!hos!IO!Interactive.!Men!det!rejser!ligeledes!spørgsmålet! angående! den! eventuelt! negative! effekt! forbundet! med!manglende!fysisk!tilstedeværelse.!Særligt!inden!for!digital!medieudvikling!anvendes!der!i!stigende!grad,!hvad!man!betegner!som!freelancere.!Dette!indebærer,! at! en! ekstern! person! som! f.eks.! forfatteren! ansættes! med!henblik! på! at! skulle! udføre! én! specifik! opgave.! Forskellen! mellem!eksemplet!med!forfatteren!og!freelancearbejde!i!al!almindelighed!er,!at!en!freelancer! ikke! nødvendigvis! befinder! sig! fysisk! hos! virksomheden.! Da! en!stor! del! af! arbejdet! indenfor! digital! medieudvikling! selvsagt! er! digital,! er!der!ikke!et!egentligt!behov!for!en!fysisk!tilstedeværelse,!men!som!Marek!påpegede!i!mit!interview!med!ham,!mindskes!kommunikationen!allerede!i!det!øjeblik,!at!personer!sidder!i!forskellige!rum;!”as!soon!as!the!people!are!in!the!room!next!door!you!just!communicate!less!and!before!you!get!up!90"!


!you!have!to!sort!of!make!sure;!‘Oh!is!that!like!a!serious!enough!thing!for!me!to!go!see!them?’”!(Bilag!H,!s.!105).!Dette! rejser! følgende! problemstilling:! Hvis! den! fælles! fysiske!tilstedeværelse! udgør! en! central! rolle! i! faciliteringen! af! kreativitet! og!generering!af!intersectional!ideas,!betyder!det!da!at!den!såkaldte!organiske!netværksorganisation,! der! bl.a.! kendetegner! mindre! og! mellemstore! itUvirksomheder!(Morgan,!1993,!s.!165),!hæmmer!muligheden!for!kreativitet!på!baggrund!af!den!geografiske!separation?!På! trods! af! at! problemstillingen! er! blevet! belyst! igennem! undersøgelsen,!der!er!beskrevet!i!dette!speciale,!er!den!dog!ikke!begrænset!hertil.!Det!er!ikke!alene!inden!for!digital!medieudvikling,!at!mennesker!samarbejder!på!trods! af! en! fysisk! separation.! Det! er! i! stigende! grad! blevet! tilfældet,! at!mennesker!i!det!såkaldte!projektsamfund!(Jensen,!2009,!s.!45)!samarbejder!med! mennesker,! der! befinder! sig! andre! steder! i! Danmark! eller! verden!generelt.!!Ligeledes! er! det! tilfældet! indenfor! uddannelsesmiljøet.! Projektarbejde! på!bl.a.!universiteterne!består!i!mange!henseender!i,!at!de!enkelte!studerende!sidder!hver!for!sig!og!udarbejder!hver!deres!del!af!den!samlede!opgave,!da!de! ikke! ”behøver”! at! sidde! sammen.! Dette! medfører! selvsagt! en! række!fordele,!da!det!tillader!den!enkelte!person!at!arbejde!på!den!fælles!opgave,!når! det! passer! bedst! for! vedkommende.! Dette,! kombineret! med! de!kommunikationsmuligheder! der! er! igennem! bl.a.! eUmail! og! diverse!chatprogrammer,! bidrager! yderligere! til! antagelsen! af,! at! man! lige! så! vel!kan!arbejde!hjemmefra.!Hvad! min! undersøgelse! derimod! indikerer! er,! at! kreativitet! i! en! række!henseender! øges! igennem! en! fælles! fysisk! tilstedeværelse,! hvilket!yderligere! rejser! følgende! spørgsmål:! Hvis! Danmark! som! videnssamfund!skal!drives!af!kreativitet!(Mogensen!(ed.),!2004,!s.!28),!hvilken!indvirkning!har! det! da,! at! bl.a.! eksterne! medarbejdere! og! hjemmearbejdspladser! i!stigende! grad! anvendes! og! de! kreativitetsfaciliterende! fordele! forbundet!med!en!fælles!fysisk!tilstedeværelse!herved!udelukkes?! !91"!


!10 Litteraturliste%!Amabile,!T.!M.!(1996).!Creativity%in%Context.!Colorado:!Westview!Press.!Amabile,!T.!M.!(september!1998).!How!to!Kill!Creativity.!Harvard%Business%Review,!s.!77U87.!Beghetto,!R.!A.,!&!Kaufman,!J.!C.!(2007).!Toward!a!Broader!Conception!of!Creativity:!A!Case!for!"miniUc"!Creativity.!Psychology%of%Aesthetics,%Creativity%and%the%Arts,!73U79.!Corbin,!J.,!&!Strauss,!A.!(2008).!Basics%of%Qualitative%Research:%Techniques%and%Procedures%for%Developing%Grounded%Theory%6%3rd%ed.!California:!Sage!Publications,!Inc.!Csikszentmihalyi,!M.!(1991).!Flow.%The%Psychology%of%Optimal%Experience.!New!York:!HarperCollins!Publishers.!Csikszentmihalyi,!M.!(1996).!Creativity%6%Flow%and%the%Psychology%of%Discovery%and%Invention.!New!York:!HarperCollins!Publishers.!Davies,!M.!B.!(2007).!Doing%a%Successful%Research%Project:%Using%Qualitative%or%Quantitative%Methods.!New!York:!Palgrave!Macmillan.!Fischer,!L.!H.,!&!Oosterbaan,!M.!(2010).!Digital%Media%Management%6%En%helhedsorienteret%metode%3.%udgave.!København:!Nyt!Teknisk!Forlag.!Hansoft!AB.!(2012).!Hansoft%AB.!Hentet!12.!April!2012!fra!Hansoft:!http://www.hansoft.se!Hein,!H.!H.!(2009a).!Motivation:%Motivationsteori%og%praktisk%anvendelse.!København!K:!Hans!Reitzels!Forlag.!Hein,!H.!H.!(April!2009b).!Ledelseidag.dk.!Hentet!21.!Juli!2012!fra!Lederne.dk:!https://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2009/nr4april/pragmatikeren.htm!Illeris,!K.!(2009).!Læring.!Roskilde:!Roskilde!Universitetsforlag.!IO!Interactive.!(2012a).!Company%Info:%IO%Interactive.!Hentet!2.!Juli!2012!fra!IO!Interactive:!http://www.ioi.dk/?page_id=81!92"!


!IO!Interactive.!(2012b).!Hitman%Codename%47:%IO%Interactive.!Hentet!2.!Juli!2012!fra!IO!Interactive:!http://www.ioi.dk/?page_id=206!Jensen,!A.!F.!(2009).!Projektmennesket.!Århus:!Aarhus!Universitetsforlag.!Johansson,!F.!(2006).!The%Medici%Effect:%What%Elephants%&%Epidemics%Can%Teach%Us%About%Innovation.!Boston:!Harvard!Business!School!Publishing.!Just,!S.!N.,!Jensen,!E.!H.,!Grønning,!A.,!&!Merkelsen,!H.!(2007).!Organisation%og%omverden%6%grundbog%i%organisationskommunikation.!Frederiksberg:!Forlaget!Samfundslitteratur.!Kaufman,!J.!C.,!&!Beghetto,!R.!A.!(2009).!Beyond!Big!and!Little:!The!Four!C!Model!of!Creativity.!Review%of%General%Psychology,%No.%1,!1U12.!Keith,!C.!(2010).!Agile%Game%Development%with%Scrum.!Boston:!Pearson!Education,!Inc.!Kupferberg,!F.!(1996).!Kreativt%kaos%i%projektarbejde.!Aalborg:!Aalborg!Universitetsforlag.!Kupferberg,!F.!(december!2006).!Pædagogik,!læring!og!kreativitet.!At!interagere!i!kaos.!KVAN,!s.!13U26.!Lybecker,!S.!(2007).!Innovatismer:%Håndbog%for%innovationsagenter%og%forandringsledere.!Frederiksberg:!Forlaget!Samfundslitteratur.!Mintzberg,!H.!(1979).!The%Structuring%of%Organizations.%A%Synthesis%of%the%Research.!Englewood!Cliffs:!PrenticeUHall,!Inc.!Mogensen!(ed.),!K.!Æ.!(2004).!Creative%Man%6%The%Future%Consumer,%Employee%and%Citizen.!København:!Institut!for!Fremtidsforskning.!Morgan,!G.!(1993).!Imaginization:%the%art%of%creative%management.!London:!Sage!Publications,!Inc.!Nyboe,!L.!(2009).!Digital%dannelse:%Børns%og%unges%mediebrug%og%6læring%inden%for%og%uden%for%institutionerne.!København!K:!Frydenlund.!Philipsen,!H.!(2005).!Dansk%films%nye%bølge:%afsæt%og%aftryk%fra%Den%Danske%Filmskole.!Odense:!Syddansk!Universitet.!93"!


!Philipsen,!H.!(2010).!Designing!(with)!Creativity.!I!H.!Philipsen,!L.!Agerbæk,!&!B.!K.!Walther,!Designing%New%Media%6%Learning,%Communication%and%Innovation!(s.!51U74).!Aarhus:!Authors!and!Academica.!Qvortrup,!L.!(2004).!Det%vidende%samfund%6%mysteriet%om%viden,%læring%og%dannelse.!København:!Unge!Pædagoger.!Qvortrup,!L.!(December!2006).!Kreativitet!som!vidensform!og!resurse.!KVAN,!s.!28U43.!Runco,!M.!A.!(1991).!Divergent%Thinking.!New!Jersey:!Ablex!Publishing!Corporation.!Runco,!M.!A.!(2007).!Creativity:%Theories%and%Themes:%Research,%Development,%and%Practice.!Burlington:!Elsevier!Academic!Press.!Runco,!M.!A.,!Noble,!E.!P.,!ReiterUPalmon,!R.,!Acar,!S.,!Ritchie,!T.,!&!Yurkovich,!J.!M.!(2011).!The!Genetic!Basis!of!Creativity!and!Ideational!Fluency.!Creativity%Research%Journal,!376U380.!Schön,!D.!A.!(1983).!the%Reflective%Practitioner:%How%Professionals%Think%in%Action.!London:!Basic!Books,!Inc.!Seale!(Ed.),!C.!(2004).!Researching%Society%and%Culture:%Second%Edition.!London:!Sage!Publications,!Inc.!Thomson,!P.,!&!SeftonUGreen,!J.!(2011).!Researching%Creative%Learning:%Methods%and%Issues.!New!York:!Routledge.!Thurén,!T.!(2009).!Videnskabsteori%for%begyndere.!København:!Rosinante.!Tonnquist,!B.!(2009).!Project%Management%6%A%Complete%Guide.!Aarhus:!Academica.!Vygotsky,!L.!S.!(1978).!Mind%in%Society%6%The%Development%of%Higher%Psychological%Processes.!Cambridge:!Harvard!University!Press.!Wood,!D.,!Bruner,!J.!S.,!&!Ross,!G.!(April!1976).!The!Role!of!Tutoring!in!Problem!Solving.!The%Journal%of%Child%Psychology%and%Psychiatry,!s.!89U100.!Zhou,!J.,!&!Shalley,!C.!E.!(2008).!Handbook%of%Organizational%Creativity.%New!York:!Taylor!&!Francis!Group,!LLC.!! !94"!


!11 Bilag%%BILAG!A!–!COMPONENTIAL!THEORY!OF!CREATIVITY! 96!BILAG!B!–!OBSERVATIONSNOTE!125! 97!BILAG!C!–!PROFILERINGSSPØRGESKEMA! 98!BILAG!D!–!DANSK!INTERVIEWMANUSKRIPT! 99!BILAG!E!–!ENGELSK!INTERVIEWMANUSKRIPT! 100!BILAG!F!–!PROJEKTET!SOM!ORGANISATION! 101!BILAG!G!–!OVERORDNET!OG!UGENTLIGT!MÅL! 102!BILAG!H!–!TRANSSKRIBERING!AF!INTERVIEWS! 103!BILAG!I!–!PROFILERING! 160!BILAG!J!–!WORD!CLOUD! 169!BILAG!K!–!MOOD!BOARD! 170!BILAG!L!–!CONCEPT!ART! 171!!! %95"!


!Bilag%A%–%Componential%Theory%of%Creativity%!Zhou,! J.,! &! Shalley,! C.! E.! (2008).! Handbook% of% Organizational% Creativity.!New!York:!Taylor!&!Francis!Group,!LLC,!s.!36.!!96"!


!Bilag%B%–%Observationsnote%125%%ON%125% 16/3R12% 15:28% O%Thomas,! Marek! og! Frank! har! et! møde,! hvor! Frank! præsenterer! dem! for!nogle!musikstykker!kombineret!med!lydeffekter!og!billeder.!På!denne!måde!har!han!et!værktøj!at!kommunikere!sin!vision.!Det!bliver!et!værktøj!til!at!starte!en!diskussion/brainstorm!med!Thomas!og!Marek.!Det!tillader!en!tværdisciplinær!kommunikation.!Dette!møde!er!ligeledes!med!til!at!orientere!om!visionen!for!musik!til!de!andre!domæner.!Det!fungerer!som!et!fælles!referencepunkt!for!mødet.!Mødet!skaber!automatisk!et!mindre!intersection.!97"!


!Bilag%C%–%Profileringsspørgeskema%!Name:!!What!is!your!title!on!this!project?!!!!What!is!your!area!of!expertise?!!!!!What! are! your! responsibilities! on! this! project?! (please! don’t! mention!project!specific!details)!!!!!!How! many! years! of! experience! do! you! have! working! in! your! area! of!expertise?!!!%%98"!


!Bilag%D%–%Dansk%interviewmanuskript%%!Interview!af:!!!!!!1. Hvorfor!arbejder!du!indenfor!spiludvikling?!!2. Hvornår!får!du!de!bedste!idéer?!!3. Hvad!er!det!bedste!ved!dit!arbejde?!!4. Har!du!generelt!nemt!ved!dit!arbejde?!!5. Hvad!betyder!det!for!dig,!at!du!ikke!sidder!i!en!gruppe!bestående!udelukkende!af!folk!fra!dit!eget!fagområde?!• Fordele!og!ulemper?!• Er!det!svært!at!kommunikere?!6. Hvilken!betydning!har!det!for!dig,!at!du!har!mulighed!for!at!få!og!give!feedback!til!gruppen?!• Hvilken!indflydelse!har!det!på!dit!eget!arbejde?!7. Hvad!stresser!dig!mest!i!dit!arbejde?!• Hvordan!håndterer!du!dette?!!!8. Hvordan!håndterer!du!arbejdsopgaver!der!er!ud!over!dine!evner?!9. Hvad!er!den!hyppigste!årsag!til!usikkerhed!om!en!arbejdsopgave?!• Hvordan!håndteres!dette?!10. Da!det!er!tidligt!i!udviklingsforløbet!føler!du!da,!at!denne!periode!er!repræsentativ!for!den!senere!udvikling?!• Hvordan!(ikke)?!!99"!


!Bilag%E%–%Engelsk%interviewmanuskript%!Interviewing:%%%%%%%%%%1. Why%do%you%work%in%game%development?%2. When%do%you%get%the%best%ideas?%3. What%is%the%best%part%of%your%job?%4. Do%you%generally%find%your%job%easy?%5. What%does%it%mean%to%you%that%you%do%not%sit%in%a%group%consisting%solely%of%people%from%your%own%profession?%• Pros%and%cons?%• Is%is%hard%to%communicate?%6. What%does%it%mean%to%you%that%you%have%the%possibility%to%recieve%and%give%feedback%to%the%group?%• What%influence%does%it%have%on%your%own%work?%7. What%causes%the%most%stress%in%your%work?%• How%do%you%handle%this?%8. How%do%you%handle%assignments%that%surpass%your%abilities?%9. What%is%the%most%frequent%cause%of%uncertainty%surrounding%an%assignment?%• How%is%this%dealt%with?%10. Given%that%it%is%early%in%the%development%process%do%you%feel%that%this%periode%is%representative%of%the%later%development?%• Why%(not)?%100"!


!Bilag%F%–%Projektet%som%organisation%101"!!


!Bilag%G%–%Overordnet%og%ugentligt%mål%!!Art%Goals%Art%1!/4U12:!Art!direction!tested!by!User!Research!This!week:!!• Elaborate!on!art!themes!and!style.!o Keywords:![Slettet%pga.%produktspecifikke%informationer]!• Keep!the!Style!Guide!updated!102"!


!Bilag%H%R%Transskribering%af%interviews%Slettet%af%hensyn%til%de%interviewede.%!103"!


!Bilag%I%–%Profilering%!Teis%Name:%Teis!!What%is%your%title%on%this%project?%Producer!!What%is%your%area%of%expertise?%Project!management!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Plan,!budget,!scope!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%8+!!104"!


!!%Thomas%Name:!Thomas!!What%is%your%title%on%this%project?%Game!director!!What%is%your%area%of%expertise?%Creative! teams! management,! game! design,! level! design,! scripting,!presentations!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Direct!overall!vision!of!project,!creative!feedback!&!direction,!communicate!goals!&!direction!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%3!years!as!creative!team!director!at!DRUUng,!½!year!at!IO!105"!


!!!Marek%Name:!Marek!!What%is%your%title%on%this%project?%Art!Director!!What%is%your%area%of%expertise?%2D!and!3D!art!creation!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Devise,!communicate!and!maintain!the!overall!art!direction!for!the!game.!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%14!106"!


!!!Christopher%Name:!Christopher!!What%is%your%title%on%this%project?%Concept!Artist!!What%is%your%area%of%expertise?%Crating!concepts!that!visualize!the!story,!locations,!moods,!characters!etc.!of!the!game.!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%To! design! a! coherent! game! world! that! supports! the! gameplay! and! the!story.!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%8!years!107"!


!!!Michael%Name:!Michael!!What%is%your%title%on%this%project?%Game!Designer!!What%is%your%area%of%expertise?%Design!theory!and!execution.!Art!creation.!!Functionality!and!implementation.!!Engine!expert,!in!connection!with!level!and!game!design,!(or!are!trying!to!reach!expert!level)!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%To! supervise! the! creative! design! process! in! the! group.! Create! game! and!level!design!related!content!for!the!project.!Create! a! overview! of! how! game! and! level! design! related! content! can! be!reused!or!enhanced!from!previous!projects.!Monitor!the!hands!on!engine!workflow!and!come!up!with!suggestions!to!improvements.!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%That!gives!me!about!8!years!of!working!experience,!spread!over!the!fields!of!game/level!design!and!graphic!design!and!a!few!years!as!coordinator!for!a!small!art!team.!108"!


!!!Ulrik%Name:!Ulrik!!What%is%your%title%on%this%project?%Game!Designer!!What%is%your%area%of%expertise?%Design!School!background!as!graphic!designer.!Has!been!working!as!level!designer!for!a!few!yeas!but!am!now!a!game!designer!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Concept/visualizations! of! concepts,! feature! development,! prototyping,!gameplay!tweaking/optimizing.!Am!also!in!charge!of!maintaining!the!projects!design!roadmap!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%About!a!year!109"!


!!!Frank%Name:%Frank!!What%is%your%title%on%this%project?%Senior!Lead!Sound!Designer!!What%is%your%area%of%expertise?%Sound!design!+!music!design!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Sound!design,!sound!assets!+!budgets!Sound!mix,!sound!mastering!Personel!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%Sound!design!+20,!game!sound!design!+4!110"!


!!!Mikkel%Name:!Mikkel!!What%is%your%title%on%this%project?%Senior!QA!What%is%your%area%of%expertise?%Everything!which!relates!to!testing!(Mostly!blackbox)!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Build!Initiative,!support!designers!with!feedback!on!levels,!provide!stable!build,!taking!care!of!build/tools!workflow!blockers!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%4!years!111"!


!!!Iulian%Name:%Iulian!!What%is%your%title%on%this%project?%Multimedia!Designer!U!Intern!!What%is%your%area%of%expertise?%I! specialize! in! designing! for! multiple! platforms,! but! mostly! web!development!and!image!processing.!!What% are% your% responsibilities% on% this% project?% (please% don’t% mention%project%specific%details)%Helping! the! team! with! the! presentations! and! lowUlevel! designing! and!testing!of!builds.!!How% many% years% of% experience% do% you% have% working% in% you% area% of%expertise?%Studying!–!2,!learning!by!myself!–!7,!working!–!1!!112"!


!Bilag%J%–%Word%cloud%!!113"!


!Bilag%K%–%Mood%board%!!!!!114"!


!Bilag%L%–%Concept%art%!!!!115"!

More magazines by this user
Similar magazines