Print selv (PDF) - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Print selv (PDF) - Ny i Danmark

FO/AR1Forbeholdt myndighederneDato modtagetModtaget af (navnestempel ogsignatur)Myndighed (stempel)Udl.nr./Person IDFO/AR1_da_200511Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund aflønarbejdeDEL 1 – udfyldes af ansøger (arbejdstager)1. Ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVEREfternavnEvt. tidligere efternavnFornavn(e)NationalitetFødselsdato (dag, måned, år)Evt. tidligere nationalitetEvt. PersonstalEvt. udl.nr./Person IDFødested (by)Fødeland2. Oplysninger om ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERKønMandKvindeNuværende ægteskabelige stillingUgift Gift Fraskilt Enke/enkemand SamlevendeAdresse i hjemlandet (Gade/vej og nr.)Postnr., by og landTelefonnr.E-mail-adresseHvis du allerede er på Færøerne, bedes du oplyse følgende:Indrejsedato på FærøerneAdresse på Færøerne (Gade/vej og nr.)Postnr. og byc/o (navn)MobilTelefonnr.E-mail-adresseUdlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 2 af 13


FO/AR15. Oplysninger om eventuel virksomhed/arbejdsgiver i andet land end FærøerneUDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERDu skal kun udfylde pkt. 5, hvis du under dit ophold på Færøerne, har et ansættelsesforhold hos envirksomhed/arbejdsgiver i et andet land end Færøerne. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 6.Virksomhedens navnAdresse (Gade/vej og nr.)Post nr. by og landTelefon nr.MobilE-mail adresseEvt. kontaktperson6. Ansøgers eventuelle bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen tileventuelt formidlingsbureauDu kan se under pkt. 12 i del 2 af dette skema om din ansættelse er formidlet via en tredjepart – et såkaldtformidlingsbureau.Hvis det er tilfældet, og hvis du ønsker, at udlændingemyndighederne skal kunne videregive relevante oplysninger omdine forhold til formidlingsbureauet, og hvis du ønsker at myndighederne skal kunne indhente relevante oplysningerom dine forhold hos formidlingsbureauet, skal du give dit samtykke nedenfor.(sæt kryds)Jeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger om mine forhold, herundermine private forhold, til det formidlingsbureau, som evt. er nævnt under pkt. 13 i del 2 af dette skema, hvis det ernødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Jeg giver desuden samtykke til at udlændingemyndighederne kanindhente oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, hos formidlingsbureauet, hvis det er nødvendigt for atkunne behandle denne ansøgning.Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 4 af 13


FO/AR18. Erklæringer på tro og loveA. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekteJeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema ihenhold til § 161 i den danske straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 med senereanordningsændringer og § 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne afudlændingeloven.Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser:• Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år• Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger• Min opholdstilladelse kan blive inddraget efter § 19 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001.B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysningerJeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine privateforhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning, jf. forvaltningslovens §§ 28-29, jf. anordningnr. 1144 af 22. december 1993 om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne, som ændret ved anordning nr. 119af 2. marts 1999. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder,herunder politimyndigheder.Det gælder f.eks. oplysninger om:• Eventuelle straffesager mod mig• Min familie• De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthedJeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres afUdlændingeservice, herunder Færøernes landsstyre, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug forbesvarelsen af høringen.C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til arbejdsgiverJeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne og Færøernes landsstyre kan videregive oplysninger om mineforhold, herunder private forhold, til arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunnebehandle ansøgningen.Jeg giver desuden samtykke til at udlændingemyndighederne og Færøernes landsstyre kan indhente oplysninger ommine forhold, herunder private forhold, hos arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt forbehandlingen af ansøgningen.D. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder udentilladelseHvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt på Færøerne, dvs. uden den fornødne tilladelse eller i strid med defor tilladelsen fastsatte betingelser, kan arbejdstageren og arbejdsgiveren straffes i henhold til § 59 i Anordning nr.182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven:• arbejdstageren straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder, og• arbejdsgiveren, der beskæftiger arbejdstageren, straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år.E. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danskeefterretningstjenester og til anklagemyndighedenDe oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan i visse tilfælde efter en konkretvurdering blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden, jf. forvaltningslovens § 28jf. anordning nr. 1144 af 22. december 1993.Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod digfor forbrydelser begået i eller uden for Danmark/Færøerne.F. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale færøske myndighederDe danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til Færøernes landsstyre eller til politiet påFærøerne, jf. forvaltningslovens § 28, jf. anordning nr. 1144 af 22. december 1993.Det gælder f.eks. oplysninger om:• Grundlaget for din opholdstilladelse• Eventuelle betingelser for din opholdstilladelse, der er gjort undtagelse fraPolitiet vil blive informeret, hvis• din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget,• det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller• din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset.Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 5 af 13


FO/AR1G. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forholdDe oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret iUdlændingeservices registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger omfortsat ophold på Færøerne.Oplysningerne i Udlændingeservices registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende ditophold på Færøerne. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Integrationsministeriet (klagebehandling) vil have adgangtil de oplysninger, der er registreret i Udlændingeservices registre.Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændingeservicesregistre, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold påFærøerne.Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse påFærøerne, jf. § 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blivestraffet med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer ikke at få opholdstilladelse.Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingeservices registre, jf. den danske lov nr.294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade53, 2100 København Ø, Danmark, e-mail us@us.dk.H. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleretRigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret afUdlændingeservice. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når du (ansøger) eventuelthar fået en opholdstilladelse.Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder.Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.9. Underskrift – ansøgerJeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 8.A-C samt athave læst og forstået indholdet af pkt. 8.D-H. Har jeg sat kryds i pkt. 7, bekræfter jeg desuden ved minunderskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7.Dato og stedUnderskriftUdlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 6 af 13


FO/AR1Bilag 1: Stamkort til opholdskortUdlændinge, som får en opholdstilladelse på Færøerne, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilagbruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse mednedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortetsom forside til ansøgningen.Du (ansøger) bedes gøre følgende:Oplyse dit udlændingenummer/Person ID, såfremt du har et sådant.Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver.Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt.Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som dergælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på www.politi.dk.Stamkort til opholdskortUdlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves)UdlændingeserviceRyesgade 532100 København ØNavnFødselsdatoUnderskriftKrav til foto:1. Klip evt. hvidekanter af fotoet.2. Fotostørrelse 35mmx 45mm.3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespidstil hårtop.4. Fotoet skal væretaget forfra og egnettil indscanning.Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen ogholdes inden for det markerede felt.Udfyldes af myndighedernePerson ID:Stamkortnr.:Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 7 af 13


FO/AR1Har du husket det hele?Hvis ansøgningen om opholdstilladelse på Færøerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kanUdlændingeservice behandle sagen hurtigere.Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at del 1 af skemaet er udfyldt korrekt ogvedlagt de nødvendige dokumenter.Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives.Tjekliste – ansøgerInden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds):Kopi af dit pas (alle udfyldte sider inklusiv forside)2 stk. pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1.Ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, og jobbeskrivelse (ikke over 30dage gammel). Udlændingeservice anbefaler, at der anvendes standardkontrakter fra den relevante brancheDokumentation for uddannelse i kopi med autoriseret oversættelse (som udgangspunkt af translatør) til engelskeller danskDokumentation for autorisation (kun hvis arbejdet kræver dansk eller færøsk autorisation).Det er også vigtigt, at du harBesvaret alle spørgsmålene i del 1,Underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 9 og harudfyldt og underskrevet stamkort til opholdskort i bilag 1.Hvis din ægtefælle, samlever eller dine børn også søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer,bedes I udfylde ansøgningsskema FO3 ”Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skalarbejde på Færøerne”. Ansøgningsskemaer findes på www.nyidanmark.dk under ’Blanketter’, vælg emnet ’Færøerne’.Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 8 af 13


FO/AR1Forbeholdt myndighedernePasfoto35 x 45 mmBemærkninger og fremsendelsespåtegningerNavne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimationDer vedlægges:Kopi af pas2 stk. foto (det ene pasfoto påklistret stamkortet ibilag 1)Ansættelseskontrakt og jobbeskrivelse (ikke over 30dage gammel)Dokumentation for uddannelse i kopi med autoriseretoversættelse (som udgangspunkt af en translatør) tildansk eller engelskAndetBemærkningerHvis ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation, men afgørelsen i sagen skal fremsendes til andenrepræsentation/adresse bedes adressen oplyses herHUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN, MYNDIGHED OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 9 af 13


FO/AR1DEL 2 – udfyldes af arbejdsgiver (virksomheden) på Færøerne10. Oplysninger om arbejdsgiver på Færøerne UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERArbejdsgivers (virksomhedens) navnV-talAdresse (Gade/vej og nr.)Postnr. og byTelefonnr.MobilE-mail-adresseEvt. kontaktperson11. Oplysninger om overenskomstmæssige forhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERTil brug for en evt. høring af Færøernes landsstyre, bedes arbejdsgiver besvare følgende spørgsmål. Oplysningernekan fremme sagsbehandlingen hos Færøernes landsstyre.Er ansættelsesforholdet omfattet af en gældende færøsk overenskomst, som arbejdsgiverhar indgået enten ved medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved at have tiltrådten gældende overenskomst?Ja NejHvis ja, bedes du oplyse hvilken overenskomst12. Oplysninger om ansættelsesforholdet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERNedenfor stiller vi bl.a. spørgsmål om ansøgers (arbejdstagers) løn. Vi stiller spørgsmålene for at kunne vurdere, omansøgningen opfylder et krav om, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.Ansøgningen vil som udgangspunkt blive forelagt Færøernes landsstyre.Vi vil i den forbindelse bede arbejdsgiver (virksomheden) om, at oplyse ansøgers (arbejdstagers) samlede løn(inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter) som bruttoløn pr. måned omregnet til DKK. På den måde kan vibehandle sagen hurtigere.Vi stiller også spørgsmål om arbejdstiden. Der skal som udgangspunkt være tale om fuldtidsbeskæftigelse (normalt40 timer om ugen).Hvad er ansøgers (arbejdstagers) stillingsbetegnelse på Færøerne?Hvad er stillingens indhold (hovedarbejdsopgaver og funktioner)?AnsættelsesperiodeFra: ______________ til: ________________Hvad er bruttolønnen pr. måned inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter? (bruttoløn bedes oplyst i DKK)DKK__________________Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 10 af 13


FO/AR1Betaler arbejdsgiver husleje for ansøger (arbejdstager)? Ja NejHvis ja, bedes huslejens størrelse oplyst i DKK:DKK__________________Stiller arbejdsgiver en fri bolig til rådighed for ansøgeren? Ja NejBetaler arbejdsgiver andre udgifter for ansøger (arbejdstager)? Ja NejHvis ja, bedes arbejdsgiver oplyse hvilke udgifter samt beløbet i DKK:____________________________________________________________________________________________DKK __________________Ansøgers (arbejdstagers) arbejdstid pr. ugeKræver det tilbudte arbejde dansk eller færøsk autorisation? Ja NejHvis ja, skal ansøger vedlægge dokumentation for autorisation.Er stillingen på Færøerne en trainee-stilling? Ja NejHvis ja, bedes arbejdsgiver vedlægge beskrivelse af trainee-forløbet.13. Oplysninger om eventuelt formidlingsbureau UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERHvis ansøgningsproceduren varetages af en tredjepart – et formidlingsbureau – bedes navn og kontaktoplysninger påformidlingsbureauet oplyses nedenfor.Bureauets navnAdresse (Gade/vej og nr.)Postnr. og byKontaktpersonTelefonnr.MobilE-mail-adresse14. Ansøger (arbejdstager) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVERAf hensyn til sagsbehandlingen bedes arbejdsgiver oplyse den udenlandske arbejdstagers navn, fødselsdato ognationalitet.EfternavnFornavn(e)Fødselsdato (dag, måned, år)NationalitetUdlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 11 af 13


FO/AR115. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagentil eventuelt formidlingsbureau(sæt kryds)Jeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne til brug for sagens behandling kan videregive nødvendigeoplysninger om virksomhedens forhold til eventuelt formidlingsbureau oplyst under pkt. 13. Jeg giver desudensamtykke til, at udlændingemyndighederne til brug for sagens behandling kan indhente nødvendige oplysninger omvirksomhedens forhold hos formidlingsbureauet.16. Arbejdsgivers evt. bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17. Erklæringer på tro og love – afgivet af arbejdsgiver (virksomheden)A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekteJeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema ihenhold til § 161 i den danske straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 med senereanordningsændringer og § 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne afudlændingeloven.Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser:• Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år• Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysningerB. Erklæring på tro og love om overholdelse af den færøske arbejdsmiljølovgivning ved ansættelse afpersoner under 18 årJeg erklærer hermed på tro og love efter § 161 i den danske straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939med senere anordningsændringer og § 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001, at jeg som arbejdsgiver følgerarbejdsmiljølovgivningen.18. Underskrift – arbejdsgiverJeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 17.Dato og stedUnderskriftHar du husket det hele?Hvis ansøgningen om opholdstilladelse på Færøerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kanUdlændingeservice behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver - inden skemaet sendes til ansøger -kontrollerer, at del 2 af skemaet er udfyldt korrekt. Vi anbefaler, at arbejdsgiver bruger tjeklisten herunder.Tjekliste – arbejdsgiverInden dette ansøgningsskema sendes til ansøger, er det vigtigt, at arbejdsgiver har (sæt gerne kryds)besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt. 10-16) og harunderskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 18.Det er endvidere vigtigt, at arbejdsgiver har udfyldt og vedlagt:Erklæring med attestation fra Arbeiðslysisskipanin (ALS), dvs. den færøske arbejdsløshedsforsikring om, atarbejdsgiver har søgt efter arbejdskraft på Færøerne (bilag 2)Hvis ansøgers arbejde på Færøerne er led i et trainee-ophold, er det vigtigt, at arbejdsgiver har vedlagt:Beskrivelse af trainee-forløbetUdlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 12 af 13


FO/AR1Bilag 2: erklæring om at arbejdsgiver har søgt efter arbejdskraft på FærøerneEnkelte faggrupper, herunder sportsudøvere og læger, skal ikke udfylde bilag 2.Bemærk, at erklæringen skal attesteres af Arbeiðsloysisskipanin (ALS)Virksomhedens navnAdressenTelefonnr.Antal beskæftigedeKontaktpersonBeskrivelse af stillingen, som ønskes besat (herunder beskrivelse af særlige kvalifikationer, som er nødvendige iforhold til stillingen)Hvad har virksomheden gjort for at fremskaffe egnet arbejdskraft på Færøerne?Søgt via Arbeiðsloysisskipanin (ALS)/www.starv.fo, dvs. den færøske arbejdsløshedsforsikring Ja NejHvis ja, bedes virksomheden vedlægge dokumentation for at have søgt via ALS (f.eks. stillingsannonce)Anvendt formidlet arbejdskraft fra Arbeiðslysisskipanin (ALS), Ja NejAnvendt anden rekrutteringskanal Ja NejHvis ja, bedes virksomheden oplyse hvilken og vedlægge dokumentation (f.eks. stillingsannonce)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Attestation fra ALS (stempel og underskrift) som bekræftelse på, at stillingen har været opslåetDato ________ Underskrift ________________________________ (Stempel)Virksomhedens (arbejdsgivers) underskriftDato ________ Underskrift ________________________________Udlændingeservice - Ryesgade 53 - 2100 København – Danmark - Tlf.: 35 30 85 57 - E-mail: work@us.dk - www.nyidanmark.dk -Telefontid mandag til fredag 9:00 - 15:00 - Åbningstider i Servicecenteret mandag til fredag 8:30 - 12:00 torsdag tillige 15:30 - 17:30Side 13 af 13

More magazines by this user
Similar magazines