Hjemmeside SUMA - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Hjemmeside SUMA - Ny i Danmark

Invitation tilTemanetværk om gadeplansarbejdeonsdag den 25. maj, 8. juni og 22. juni 2011Integrationsministeriet inviterer Jer hermed til temanetværk om en styrket og koordineret gadeplansindsats.Temanetværket er en del af Integrationsministeriets partnerskab med seks udvalgte kommuner om at modvirkemarginaliseringen af nydanske børn og unge, men er også åbent for interesserede fra andre kommuner. Netværkethenvender sig både til gadeplansarbejdere, klubpædagoger, boligsociale og administrative medarbejdere samt alleandre, der har interesse i at styrke gadeplansindsatsen i lokalområdet. Formålet med temanetværket er dels at giveeksempler på konkrete metoder og aktiviteter, der virker i forhold til arbejdet med de unge på gadeplan, dels atfokusere på det tværfaglige og tværgående samarbejde gadeplansindsatsen indgår i samt at give mulighed forerfaringsudveksling på tværs af de deltagende kommuner.Tilmelding skal ske til Michael Karlsen fra SUMA på mail@suma.dk.Dag 1: IntroduktionOnsdag den 25. maj 2011 kl. 13 – 16.30DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V13.00 Velkomst ogintroduktionVelkomst v. Karen Binger Holm, projektkoordinator for partnerskaber omungestrategierIntroduktion til temanetværket v. Michael Karlsen, projektleder i SUMA13.20 GadeplansarbejdetsmålgrupperOplæg: Sociolog Aydin Soei, der er aktuel med bogen ’Vrede unge mænd’,holder oplæg om udsatte unges identitetsdannelse og adfærd.Plenumdiskussion: Sammen med Aydin Soei diskuteres målgrupperne forgadeplansarbejdet samt hvilke problemer personerne i disse målgrupperhar.14.40 Kaffe- ognetværkspause15.10 Målsætninger forgadeplansarbejdetGruppearbejde: I mindre grupper diskuteres målsætninger forgadeplansarbejdet. Hvilke problemer kan gadeplansarbejde medvirke tilen effektiv løsning af, og hvilke problemer bør overlades til andre? Hvilkeforskelle og ligheder er der på tværs af boligområderne og hvilkenbetydning har det for indsatsen?16.20-16.30AfslutningPlenumdiskussion: Resultaterne fra gruppearbejdet fremlægges i plenumKort opsamling på dagens diskussioner og afrunding v. Karen Binger Holm,projektkoordinator for partnerskaber om ungestrategier og MichaelKarlsen, projektleder i SUMASUMA | www.suma.dk | Fiskedamsgade 7, 4. | 2100 København Ø | 22 42 74 92 | mail@suma.dk1


Dag 2: Gadeplansarbejde i praksis – udfordringer og potentialerOnsdag den 8. juni 2011 kl. 13 – 16.30Kulturmaskinen, ’Andersen’ lokalet, Farvergården 7, 5000 Odense C.13.00 Velkomst v. Karen Binger Holm, projektkoordinator for partnerskaber omungestrategier13.10 Kontaktskabelse ogtillidsopbygning pågadenOplæg: Klubmedarbejder Mitat Nedzip fra ungehuset First Floor påNørrebro holder oplæg om at skabe kontakt, tillid og autoritet i arbejdetmed de unge på gaden.Gruppearbejde: I mindre grupper diskuteres konkrete metoder til at skabekontakt med de unge på gaden og hvilke udfordringer, man oplever iforhold til at skabe tillid og autoritet i relationerne med de unge.Plenumdiskussion: Sammen med Mitat Nedzip diskuteres resultaterne fragruppearbejdet i plenum.14.30 Kaffe- ognetværkspause15.00 Gruppedynamik oghierarkiOplæg: Gadeplansarbejder Michael Collins fra Boligforeningen 3B iFolehaven, København, holder oplæg om gruppedynamik og hierarkiblandt nydanske unge og hvordan man som gadeplansarbejder kan brugedenne viden i det daglige arbejde.16.20-16.30AfslutningGruppearbejde: I mindre grupper diskuteres særligeopmærksomhedspunkter i forhold til arbejdet med unge med andenetnisk herkomst.Plenumdiskussion: Sammen med Michael Collins diskuteres resultaternefra gruppearbejdet i plenumKort opsamling på dagens diskussioner og afrunding v. Karen Binger Holm,projektkoordinator for partnerskaber om ungestrategier og MichaelKarlsen, projektleder i SUMASUMA | www.suma.dk | Fiskedamsgade 7, 4. | 2100 København Ø | 22 42 74 92 | mail@suma.dk2


Dag 3: Samarbejde på tværs – Hotspot Valby som caseOnsdag den 22. juni 2011 kl. 13 – 16.30Albo Omsorgscenter, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund13.00 Velkomst v. Karen Binger Holm, projektkoordinator for partnerskaber omungestrategier13.10 Et koordineretgadeplansarbejdeOplæg: Tidligere hotspotchef, Jørgen Eriksen, holder oplæg om erfaringernefra Hotspot Valby med sikre tværgående og koordineret opbakning tilgadeplansindsatsen blandt lokale aktører.Plenumdiskussion: Sammen med Jørgen Eriksen diskuteres ressourcer ilokalområdet: Hvor er de og hvem kræver det samarbejde med?14.10 Samarbejdet medungdomsklubberneOplæg: Afdelingsleder i ungdomsklubben Rubinen, Christian Roikjer, holderoplæg om at arbejde på grænsen mellem at være institution og deltage iSydhavnens gadeplansindsats.Plenumdiskussion: Sammen med Christian Roikjer diskuteresungdomsklubbernes samarbejde med gadeteams og metoder til at sikrevidensdeling og koordinering.15.00 Kaffe- ognetværkspause15.20 Politisamarbejde Oplæg: Kriminalkommissær Henning Munk Plum fra Valby Lokalpoliti holderoplæg om erfaringerne med at samarbejde med Hotspot Valby omgadeplansindsatsen.Plenumdiskussion: Sammen med Henning Munk Plum diskuteres fordele ogudfordringer forbundet med et politisamarbejde, herunder hvor grænsenmellem politiarbejde og gadeplansarbejde går.16.20-16.30AfslutningKort opsamling på dagens diskussioner og afrunding v. Karen Binger Holm,projektkoordinator for partnerskaber om ungestrategier og MichaelKarlsen, projektleder i SUMASUMA | www.suma.dk | Fiskedamsgade 7, 4. | 2100 København Ø | 22 42 74 92 | mail@suma.dk3

More magazines by this user
Similar magazines