08.08.2022 Views

Hjertestartere

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Super brugervenlig hjertestarter der guider direkte

- En hjertestarter i nærheden er afgørende for en livreddende indsats ved hjertestop.

- Vores hjertestarter er en af de nyeste modeller og utrolig brugervenlig med kun 2 trin.

- Softwaren sørger for, at hjertestarteren altid er klar til brug.

- Den er velegnet til internationale miljøer, da den både kan indstilles til dansk og engelsk

ved et enkelt tryk på en knap.

Hjertestarteren starter, så snart klappen åbnes, og guider brugeren ved hjælp af talte instruktioner.

Den gør brug af en innovativ teknologi, der gør det muligt for hjertestarteren at

analysere hjerterytmen, samtidig med at der gives hjertemassage. Hjertestarteren kan også

anvendes til børn. Den er meget modstandsdygtig over for støv og fugt.

Hjertestarterens status bliver via forbindelse til internettet konstant overvåget af det såkaldte

“LIFELINKcentral AED Program Manager”. En melding ved alle uregelmæssigheder sikrer, at hjertestarteren

altid er funktionsdygtig og klar til brug.

Dagligt

Elektrodeudløb

Batteriudløb

Batterikapacitet

Ugentligt

Daglig test

Hukommelse

Månedligt

Daglige og ugentlige tests

EKG og impedans

Opladning og stød

Højttaler

Wi-Fi

Mobil

Opstart

Selvtest ved opstart

Udendørs hjertestarter - tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle hjertestartere placeres udendørs og så vidt muligt i det

offentlige rum, hvor de er tilgængelige 24 timer i døgnet. For den frie tilgængelighed er lige så

vigtig som selve hjertestarteren, da tid er helt afgørende ved hjertestop.

1. Åben skabslågen

2. Tag hjertestarteren.

3. Giv livreddende hjælp.

4. Sæt hjertestarteren tilbage i skabet.

5. Luk skabslågen.

6. Hjertestarteren er igen klar til brug.

- Synlig i mørke med 2 x LED-lys.

- Lavt årligt el-forbrug

- Isoleret rustfrit stålskab, der kan tåle vejr og vind.

- Termostatstyret varme, der sikrer funktionsduelighed hele året.

- Ventilationsblæser

- Software, der kan opdateres.

Få mere at vide: CP ØST tlf. (+45) 46 14 06 00 CP VEST Vejle, tlf. (+45) 25 22 55 00 / Galten, tlf. (+45) 75 14 06 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!