06.09.2022 Views

Energioptimering på byggepladsen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ENERGIOPTIMERING PÅ BYGGEPLADSEN

Reducér CO²-udledningen og spar op til 59 % energiforbruget

Hvis man samler opstillingen af 10 moduler,

reduceres klimaskærmens overflade med ca.

35 % i forhold til individuelle opstillinger. Kombineres

en samlet opstilling med afblænding/

afpropning af mellemrum (så der skabes stillestående

luft i hulrummene), adfærdsregulerede

dørpumper, natsænkning af varme og lyscensorer,

kan energiforbruget reduceres med op til

59 %.

60.000

50.000

40.000

30.000

Opstilling af 16 moduler: Energiforbrug kWh/år

(Kilde: Morten Isbrand, Københavns Erhvervsakademi)

56.909 kWh

29.214 kWh

Spar endnu mere energi

Ud over vores standardmodul, Classic-line, udlejer vi

energimodulerne Blue-line og Green-line. Energimodulerne

reducerer energiforbruget yderligere og virker

dermed også byggebudgettet positivt.

20.000

10.000

Individuel opstilling

Samlet opstilling

med efterisolering

af mellemrum

Udelukkende miljøgodkendte materialer

Vi bruger udelukkende miljøgodkendte materialer i

produktionen af vores moduler, som bygges i tørt miljø

i vores egne produktionshaller. Det er med til at sikre

høj byggekvalitet og garanterer rettidig leverance uden

vejrligsvirkende forsinkelser.

LÆS MERE OM VORES

ENERGIMODULER PÅ SIDE 2

Fakta om energioptimering

- Alene ved natsænkning af varmen kan elforbruget

reduceres med 15 %.

- Elsparefonden anbefaler, at moduler opvarmes

med varmepumper.

- Energiudgifterne udgør typisk 1-2 % af entreprisesummen

for almindeligt byggeri, når hverken byggeri

eller byggeplads er energioptimeret. Det

svarer typisk til 3-4 års opvarmning af det færdige

byggeri.

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ. TLF. 46 14 06 00 VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. 75 14 06 00 / CP@CP.DK


Sammen gør vi noget for miljøet

Ø ST 46 14 06 00 / V E ST 75 14 06 00

ENERGIMODULER

GREEN-LINE

ENERGI-MODUL

Blue-line

Opvarmning:

Elvarme. Natsænkning (normalt) kl. 17.00 - 04.00.

Lys:

Installeret med pirsensor (indstillet til 12 minutter).

På toilet er der monteret lavenergipærer (pirsensor her

indstillet til 5 minutter).

Mærkning:

Opklæbning af tydeligt Blue-line-mærkat dør.

Green-line

Opvarmning:

Radiatorer sættes til frostfri (5 grader). På toilet sættes

radiatoren til 20 grader. Som supplerende varmeforsyning

opsættes varmepumpe. Indvendig del monteres i

omklædningsrummets gavl. I meget koldt vejr benyttes

radiatorerne som støttevarme.

Vintersikring:

Eltracing til sikring af vandtilgang og afgang af spildevand

(altid slukket over 5 grader).

Lys:

Installeret med pirsensor (indstillet til 12 minutter).

På toilet er der monteret lavenergipærer (pirsensor her

indstillet til 5 minutter).

Mærkning:

Opklæbning af tydeligt Green-line-mærkat dør.

Modultyper: Årligt elforbrug

(kWh omregnet til graddage)

8000

7000

6000

6.193 kWh

5000

4000

4.237 kWh

3000

2000

2.531 kWh

1000

Classic-line

Blue-line

Green-line

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ. TLF. 46 14 06 00 VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. 75 14 06 00 / CP@CP.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!