06.09.2022 Views

Energioptimering på byggepladsen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ENERGIOPTIMERING PÅ BYGGEPLADSEN<br />

Reducér CO²-udledningen og spar op til 59 % <strong>på</strong> energiforbruget<br />

Hvis man samler opstillingen af 10 moduler,<br />

reduceres klimaskærmens overflade med ca.<br />

35 % i forhold til individuelle opstillinger. Kombineres<br />

en samlet opstilling med afblænding/<br />

afpropning af mellemrum (så der skabes stillestående<br />

luft i hulrummene), adfærdsregulerede<br />

dørpumper, natsænkning af varme og lyscensorer,<br />

kan energiforbruget reduceres med op til<br />

59 %.<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

Opstilling af 16 moduler: Energiforbrug kWh/år<br />

(Kilde: Morten Isbrand, Københavns Erhvervsakademi)<br />

56.909 kWh<br />

29.214 kWh<br />

Spar endnu mere energi<br />

Ud over vores standardmodul, Classic-line, udlejer vi<br />

energimodulerne Blue-line og Green-line. Energimodulerne<br />

reducerer energiforbruget yderligere og <strong>på</strong>virker<br />

dermed også byggebudgettet positivt.<br />

20.000<br />

10.000<br />

Individuel opstilling<br />

Samlet opstilling<br />

med efterisolering<br />

af mellemrum<br />

Udelukkende miljøgodkendte materialer<br />

Vi bruger udelukkende miljøgodkendte materialer i<br />

produktionen af vores moduler, som bygges i tørt miljø<br />

i vores egne produktionshaller. Det er med til at sikre<br />

høj byggekvalitet og garanterer rettidig leverance uden<br />

vejrligs<strong>på</strong>virkende forsinkelser.<br />

LÆS MERE OM VORES<br />

ENERGIMODULER PÅ SIDE 2<br />

Fakta om energioptimering<br />

- Alene ved natsænkning af varmen kan elforbruget<br />

reduceres med 15 %.<br />

- Elsparefonden anbefaler, at moduler opvarmes<br />

med varmepumper.<br />

- Energiudgifterne udgør typisk 1-2 % af entreprisesummen<br />

for almindeligt byggeri, når hverken byggeri<br />

eller byggeplads er energioptimeret. Det<br />

svarer typisk til 3-4 års opvarmning af det færdige<br />

byggeri.<br />

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ. TLF. 46 14 06 00 VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. 75 14 06 00 / CP@CP.DK


Sammen gør vi noget for miljøet<br />

Ø ST 46 14 06 00 / V E ST 75 14 06 00<br />

ENERGIMODULER<br />

GREEN-LINE<br />

ENERGI-MODUL<br />

Blue-line<br />

Opvarmning:<br />

Elvarme. Natsænkning (normalt) kl. 17.00 - 04.00.<br />

Lys:<br />

Installeret med pirsensor (indstillet til 12 minutter).<br />

På toilet er der monteret lavenergipærer (pirsensor her<br />

indstillet til 5 minutter).<br />

Mærkning:<br />

Opklæbning af tydeligt Blue-line-mærkat <strong>på</strong> dør.<br />

Green-line<br />

Opvarmning:<br />

Radiatorer sættes til frostfri (5 grader). På toilet sættes<br />

radiatoren til 20 grader. Som supplerende varmeforsyning<br />

opsættes varmepumpe. Indvendig del monteres i<br />

omklædningsrummets gavl. I meget koldt vejr benyttes<br />

radiatorerne som støttevarme.<br />

Vintersikring:<br />

Eltracing til sikring af vandtilgang og afgang af spildevand<br />

(altid slukket over 5 grader).<br />

Lys:<br />

Installeret med pirsensor (indstillet til 12 minutter).<br />

På toilet er der monteret lavenergipærer (pirsensor her<br />

indstillet til 5 minutter).<br />

Mærkning:<br />

Opklæbning af tydeligt Green-line-mærkat <strong>på</strong> dør.<br />

Modultyper: Årligt elforbrug<br />

(kWh omregnet til graddage)<br />

8000<br />

7000<br />

6000<br />

6.193 kWh<br />

5000<br />

4000<br />

4.237 kWh<br />

3000<br />

2000<br />

2.531 kWh<br />

1000<br />

Classic-line<br />

Blue-line<br />

Green-line<br />

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ. TLF. 46 14 06 00 VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. 75 14 06 00 / CP@CP.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!