DET KIRKELIGE... - Christianskirken

christianskirken.de

DET KIRKELIGE... - Christianskirken

KIRKEHILSEN

FRA

CHRISTIANSKIRKEN

DEN DANSKE KIRKE I BERLIN

DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN

januar | februar | marts | 2012


KIRKEÅRET

Fra jul til fasten

Denne udgave af KIRKEHILSEN dækker årets

første tre måneder. Tiden fra efter jul til fasten

benævnes som helligtrekongertiden.

“Helligtrekonger” betegner de tre konger

Balthasar, Melchior og Kasper, som efter traditionen

kommer fra Østerland til Jerusalem for

at tilbede den nyfødte kongesøn (Jesus). Fasten

viser tilbage til Jesu 40 dages faste i ørkenen

indtil hans dåb i Jordanfloden. Kirkeligt set er

fasten forberedelsestid til påsken. Fastetidens

liturgiske farve er violet.


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

INDHOLDS-

FORTEGNELSE

4 Præstens klumme

100 år i krig og fred

6 Nyt fra menighedsrådet

Det som var, er og som kommer...

Neues vom Gemeinderat

8 Udvalgene beretter

Nyt fra de forskellige udvalg

11 Ulønnet hjælpepræst Katrine Brix

14 Tanker til tiden

En misforstået kamp for lighed

af præst og journalist Sørine Gotfredsen

16 Nærmere besked...

Omtale af kommende arrangementer

20 SPONSOR JULEBASAR 2011

Vi siger tak!

20 KALENDEREN

Kirkeligt, kulturelt og socialt

22 Mød en fra rådet

24 Q for Quiz , T for Tips, B for Børn

Børnenes sider

26 Nyt fra Ambassaden

28 Nyt fra Danes World Wide

29 Nyt fra Den Danske Klub

30 Siden sidst...

I ord og billeder

34 TEMA siden

Vor fælles arv af tidligere præstekone

Ellen Margrethe Lund

35 Kirkelige handlinger

Dåb, konfirmation, kirkelig velsignelse, begravelse

- og sjælesorg

36 Det sidste ord

Prædiken af tidligere præst ved Christianskirken

Pastor Emeritus Ove Lund

38 Hvem, hvad, hvor

Praktisk om Christianskirken

3


4

PRÆSTENS

KLUMME

100 år i krig og fred

Kære menighed,

Efter en del forpostfægtninger i årene 1905-11, for en

væsentlig dels vedkommende gjort af unge danske, som

holdt til i KFUM i Wilhelmstrasse, kunne den dengang kun

28-årige unge præst Bent Lindhardt holde sin første gudstjeneste

i Berlin d. 25. februar 1912 og senere på året, d. 8.

december, blev en dansk kirke, Dänische Kirchen-Gemeinde

Hans Tavsen in Berlin officielt stiftet. Pastor Lindhardt

virkede indtil 1922 som vores menigheds første præst. Egen

kirke havde vores menighed ikke. En sal var lejet af den

bøhmisk-lutherske kirke i Neuenburgerstrasse 3. Der blev

den danske kirke i de første 16 år, indtil Christianskirken i

Stresemannstrasse 57c kunne indvies i 1928. Kirkens navn

beholdtes, da menigheden rykkede til Brienner Strasse 12 i

1967.

Den danske menighed i Berlin har trofast søgt sin kirke i

100 år. Det har været 100 år i krig og fred: 1. Verdenskrig,

revolution, inflation, demokrati, depression, nazisme, diktatur,

2. Verdenskrig, kapitulation, 4 sektor-by, luftbro,

Øst-og Vest Berlin, Muren, Den kolde krig – og Murens fald!

I disse svære tider og ellers i den livets strid, som det enkelte

menneske prøves af, har den danske kirke været stedet, hvor

der er hjælp at hente.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Kirken er ikke blot at regne for en forening (omend vi ved

Amtsgericht er registret som sådan), et samlingssted for

ligesindede (omend menighedslivet her i kirken styrkes af

det fælles ophav) men kirken skal være stedet, hvor et menneske

i nød, angst og ensomhed kan stå nøgent og ribbet og

i sin rådløse tvivlen høre ordet: At alle et menneskes tider

og timer er i Guds hånd, hvad enten han forstår det eller ej.

“Men bygger jeg på korsets gåde,

så svarer han, på hvem jeg tror:

det nye år, min gamle nåde

vil også gå i samme spor”

Vi fejrer i 2012 100-års jubilæum og det er med stor

taknemmelighed og glæde at kunne meddele at tidligere

præster og præstekoner har indviliget i at skrive i dette og

kommende Kirkehilsner for at markere vores jubilæumsår.

Med Jacob Paullis smukke nytårsalme I nat skal for- og fremtid

mødes skrevet i tiden omkring den danske menighed i

Berlins grundlæggelse ønskes et velsignet nytår og glædeligt

jubilæumsår.


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

1. I nat skal for- og fremtid mødes

ved kirkeurets tolvte slag;

et år skal dø, et andet fødes,

før himlens grånen varsler dag.

Om mest jeg taber eller vinder

ved tidens gang, det ved jeg ej,

dog aner jeg, at mine minder

bebuder, hvad der venter mig.

2. Det nye år, de gamle sorger

vil sikkert følges skridt for skridt;

jeg ved det forud, derfor borger*

den tid, jeg alt har gennemstridt.

Men når min sjæl er stedt i våde,

gryr der et håb, som gør mig glad:

Det nye år, Guds gamle nåde,

de to vil også følges ad.

3. Det nye år, de gamle kampe

vil sikkert komme hånd i hånd,

måske skal troens tændte lampe

udslukkes halvt af tvivlens ånd.

Men der, hvor Gud får lov at råde,

dér løsnes alle angstens bånd:

Det nye år, den gamle nåde

vil også komme hånd i hånd.

4. Det nye år, de gamle synder

vil muligt gå i samme spor,

med rige løfter jeg begynder -

kan jeg nu også holde ord?

Men bygger jeg på korsets gåde,

så svarer han, på hvem jeg tror:

»Det nye år, min gamle nåde

vil også gå i samme spor.«

5. Så lad kun midnatsklokken lyde,

mens nye tider står i brud.

Du nænner ikke at forskyde

den, som trods alt er din, o Gud!

Slyng, som du vil, kun livets tråde,

men lad til tegn på al din magt

det nye år, din gamle nåde

urokkelige stå i pagt.

af Iben Vinther Nordestgaard

Præst ved Christianskirken i Berlin

Kollats & foto af Bent Lindhardt

5


6

NYT FRA

MENIGHEDSRÅDET

Det som var, er og som kommer...

Menighedsrådet håber alle har haft en glædelig og velsignet

jul og ønsker et godt og lykkebringende nytår.

Julebasaren blev også i 2011 det store tilløbsstykke

med en flot omsætning og dermed et nødvendigt

tilskud til Christianskirkens økonomiske drift.

Vi takker alle de aktive frivillige hjælpere, der både før, under

og efter basaren stillede op for at få basaren afviklet i

en god juleatmosfære. Det kan ikke skrives ofte nok og vi

er meget taknemmelige for enhver hjælp vi har modtaget.

Dette gælder også vore sponsorer, som på den ene eller

anden måde har støttet arrangementet. På et andet

sted i denne Kirkehilsen, har vi listet vore sponsorer. Dem

der støtter os, kan vi måske også støtte i vores dagligdag.

2011 var forandringernes år. Vores præst, Iben Vinther

Nordestgaard, blev indsat ved en meget festlig ceremoni og

flyttede ind med sin familie i den nyrenoverede lejlighed.

Kort tid forinden sagde vi tak til Eskild og Esther Pedersen for

deres indsats som vikarpræstepar i overgangstiden mellem

Vibeke Breidahl Hemmert og Iben Vinther Nordestgaard.

Biblioteket gennemgik en ”foryngelseskur” hvor hver en bog

blev vendt, registreret og placeret efter et let tilgængeligt

system.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Foto: www.photoexpress.com


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

En nænsom modernisering af lokalerne er påbegyndt. Her

er det lykkedes at forene det nye med det traditionelle.

DUBB, som er danskundervisningen for børn i Berlin

og Brandenburg er kommet til kirken igen i undervisningsvenlige

omgivelser og med opholdsmulighed

for de ventende forældre. Der er ligeledes

danskundervisning for voksne ved Volker Bärtling.

Vore kulturelle arrangementer har været godt besøgt

og vi håber de vil blive det igen i 2012. Til arrangementer,

hvor der bedes om en entré, har vi valgt fra 2012

at operere med en enhedsbetaling fra medlemmer og

ikke-medlemmer. Det skyldes bl.a. at vi ikke opkræver

et egentligt kontingent for at være medlem af kirken.

2012 bliver festlighedernes år. Den helt store begivenhed,

vil være Christianskirkens 100-års jubilæum,

som vil blive fejret d. 23. september 2012. Vi har inviteret

Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe og

håber meget, at Dronningen, som protektor for DSUK,

vil finde mulighed for at kunne deltage. Gudstjenesten

forestås af Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen.

Nærmere herom vil følge i senere udgave af Kirkehilsen.

Vi har fået tilsagn om at kunne tilknytte en ulønnet

hjælpepræst, Katrine Brix, som vil blive indsat d. 18. februar

2012 ved en festlig gudstjeneste og efterfølgende reception.

Også i 2012 vil det glæde menighedsrådet, at se medlemmerne

til menighedsrådsmøderne, som er planlagt på følgende

datoer:

17.01.2012, 14.02.2012, 12.03.2012, 17.04.2012,

03.05.2012 (generalforsamling), 22.05.2012, 12.06.2012,

14.08.2012, 18.09.2012, 16.10.2012 og 06.11.2012.

Alle møder, samt generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Menighedsrådet vil gerne takke præstepar, kirketjenerparret,

udvalgsmedlemmer og menigheden for den positive og

aktive deltagelse i det daglige arbejde, samt støtte til Christianskirken

i almindelighed.

På menighedsrådets vegne,

John Patrunck (formand).

NEUES VOM

GEMEINDERAT

7

Der Gemeinderat hofft, dass alle eine fröhliche und gesegnete Weihnachtszeit verbracht

haben und wünscht ein gutes und glückbringendes neues Jahr.

Der Weihnachtsbasar war auch 2011 ein voller Erfolg mit einem überaus guten

Ergebnis. Wir danken allen aktiven ehrenamtlichen Helfern, dass der Basar in

einer schönen weihnachtlichen Atmosphäre stattfinden konnte. Dies kann nicht

oft genug betont werden und wir sind sehr dankbar für jede Hilfe, die wir erhalten

haben. Dies gilt auch für unsere Sponsoren, die auf der einen oder anderen Art

unsere Arbeit unterstützt haben. An einer anderen Stelle in dieser Ausgabe des

Kirchenblattes haben wir die Sponsoren aufgelistet.

2011 war ein Jahr der Veränderungen.

Unsere Pfarrerin, Iben Vinther Nordestgaard, wurde in einem sehr feierlichen Akt

in ihr Amt eingeführt und konnte mit ihrer Familie in die frisch renovierte Wohnung

einziehen. Kurz vorher dankten wir Eskild und Esther Pedersen für ihren

Einsatz als Vertretung im Pfarramt während der Übergangszeit zwischen Vibeke

Breidahl Hemmert og Iben Vinther Nordestgaard.

Die Bibliothek wurde einer „Verjüngungskur“ unterzogen. Jedes Buch wurde in

die Hand genommen, katalogisiert und nach einem einfachen System eingeordnet.

Eine behutsame Modernisierung der Räumlichkeiten ist angefangen worden. Hier

ist es gelungen, das Neue mit der Tradition zu verbinden.

DUBB, der Dänisch-unterricht für Kinder in Berlin und Brandenburg anbietet, ist

in die Räume der Kirche zurück gekommen. Außerdem bietet Volker Bärtling Dänischunterricht

für Erwachsene an. Unsere kulturellen Angebote wurden gut besucht.

Wir haben beschlossen, dass wir ab 2012 bei Veranstaltungen mit Eintritt

einen Einheitspreis für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder verlangen werden.

Der Grund ist, dass wir keinen eigenen Mitgliedsbeitrag erheben.

2012 wird ein feierliches Jahr.

Das alles überragende Ereignis wird das 100-jährige Jubiläum der Christianskirke

sein, das am 23. September 2012 gefeiert wird. Wir haben Ihre Königliche Hoheit,

Königin Margrethe eingeladen und hoffen sehr, dass die Königin als Schirmherrin

von DSUK Zeit finden wird daran teilzunehmen. Der Festgottesdienst wird vom

Bischof der Kopenhagener Diözese Peter Skov-Jakobsen geleitet. Nähere Einzelheiten

hierzu werden in einem späteren Kirchenblatt bekannt gegeben.

Wir haben die Erlaubnis erhalten, Katrine Brix, als ehrenamtliche Hilfspfarrerin

zu beschäftigen. Sie wird am 18. Februar 2012 mit einem festlichen Gottesdienst

eingeführt. Anschließend gibt es einen Empfang.

Auch 2012 würde sich der Gemeinderat über das Erscheinen von Gemeindemitgliedern

bei den Sitzungen des Gemeinderats freuen. Sie werden an folgenden

Terminen stattfinden: 17.01.12, 14.02.12, 12.03.12, 17.04.12, 03.05.12 (Hauptmitgliederversammlung),

22.05.12, 12.06.12, 14.08.12, 18.09.12, 16.10.12 und

06.11.12. Alle Versammlungen beginnen um 19.00 Uhr.

Der Gemeinderat möchte sich bei dem Pfarrerehepaar, dem Küsterpaar, den Mitgliedern

der Ausschüsse und den Gemeindemitgliedern für die positive und aktive

Teilnahme an der täglichen Arbeit und für die allgemeine Unterstützung der Christianskirke

herzlich bedanken.


8

UDVALGENE

BERETTER

Nyt fra de forskellige udvalg

FOKUS PÅ

PR-

UDVALGET

Formand: Anne Kirstine Theobald

Selv om den danske menighed fylder 100 år i 2012 er det

dog ikke ensbetydende med, at alle herboende danskere

kender til kirkens eksistens. Vi ønsker fra PR-udvalgets

side at intensivere arbejdet med at gøre kirken kendt som

det sted, enhver kan søge til - også når livets store som små

spørgsmål melder sig.

PR-udvalget håber samtidig at kunne vække lyst hos dig,

kære læser, til at melde dig ind i kirken. Selvom kirken

principielt ikke er mængdens sted men den enkeltes,

gælder også her i Christianskirken det rent sekulare faktum,

at pengene sikrer driften. Tal og mængder har stor

betydning for tilførelsen af midler fra Danmark, så meld

dig ind! Du kan hente en indmeldelsesblanket via vores

hjemmeside www.christianskirken.de, i kirken eller ved at

kontakte præsten.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Foto: www.photoexpress.com

Der er sket forandringer i kirken det sidste halve års tid,

både indretningsmæssigt men også indholdsmæssigt. Det

er bl.a. blevet muligt at se store danske begivenheder som

valg og fodboldlandskampe på storskærm. Fra undertegnede

skal lyde en tak til jer, som hjælper med at få kirken

til at vise sig fra en mere aktiv side.

Facebooksiden er stadig stedet, hvor man kan mødes virtuelt

og informere sig om kirkens begivenheder. Vi er nu

oppe på 47 medlemmer - og vi vil gerne have flere.

Det samme er gældende for hjemmesiden, som er blevet

iført „nye klæder“. Der er nu virtuelle opslagstavler, som

ihærdigt bliver brugt, et billedarkiv, som løbende udbygges

med såvel nye som arkivfotos og selvfølgelig gudstjenesteliste

på forsiden, så du altid ved, hvornår næste

højmesse eller børnegudstjenste finder sted.

Klik ind på www.christianskirken.de og få syn for sag!

Endnu en gang tak til alle jer, der hjælper PR-udvalget med

stort og småt og som vi ved, vi kan henvende os til, hvis PRudvalget

mangler hjælp.


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Byggeudvalg

Formænd: Lone Alsbæk og Mads Nordestgaard

Vores Spendeaktion i bladet og ved årets julebasar har båret

frugt. Tusind tak! Vi kan nu give Glockenmeisteren besked

om at udbedre de fejl og mangler, der blev opdaget i sensommeren.

Børne-og ungdomsudvalg

Formænd: Maiken Pommer Blok og Iben Nordestgaard

Der arbejdes stadig på at finde ressourcer til at arbejde

mere målrettet med og for unge i Berlin.

Festudvalg

Formand: Maiken Pommer Blok

Jeg vil gerne takke alle i festudvalget for deres utrolige støtte

og entusiasme! Dejligt at I altid har tid og lyst til at hjælpe

og trylle lækkerier frem til vores arrangementer. Jeg glæder

mig til at afholde flere arrangementer sammen med jer! Har

du også lyst til at være en del af vores succesrige festudvalg?

Send en mail til mb@christianskirken.de

Fondsudvalg

Formand: Iben Nordestgaard

Vi kan med glæde meddele, at vi har modtaget økonomisk

støtte fra G.E.C. Gads Fond til udgivelse af jubilæumsskrift.

Jubilæumsudvalg

Formand: John Patrunck

Datoen for festligholdelsen af vores 100-års jubilæum er sat

og vi håber, I vil sætte kryds i kalenderen d. 23. september,

så vi sammen kan fejre gudstjeneste. Der vil løbende blive

informeret om tiltag i forbindelse med jubilæet.

Kulturudvalg

Formand: Ulrich Pollack

9

Fra det sidste kvartal skal der særligt fremhæves vores

første deltagelse i Spil-Dansk-Dagen. Dem der kom var begejstrede

over en fantastisk aften i selskab med Jan Schou

og hans pianist Andy Hansen. En stor tak til de to, men ikke

mindst også til ambassadøren Per Poulsen-Hansen for hans

interessante foredrag!

I det nye år lægger vi ud med en guided tur til en spænnende

udstilling i Nolde-Dependancen med Emil Noldes religiøse

billeder. Desuden bliver det til et foredrag om dødsstraf med

Dorthe Andersen, banko, filmaften og – i slutningen at dette

kvartal - den efterhånden traditionelle koncert med vores

elskede husorkester “Blue Closet Jazz Band”.

Vi har i hvert fald gjort vores til, at der er nogle gode grunde

til at forlade sofahjørnet og komme en tur til Christianskirken,

bortset fra gudstjenesten og de øvrige arrangementer

selvfølgelig!

Og når I er der, er det også værd at besøge biblioteket, hvor

der venter en række nyindkøbte bøger (se side 10: Biblioteket

fremhæver).

Mere om alle de ovennævte arrangementer finder I på side

17 og 18.

Socialudvalg

Formand: Ulrich Pollack

En besøgsvensordning har set dagens lys. Vi er stadig i den

spæde begyndelse og kan godt bruge flere besøgsvenner.

Har du tid og interesse hører vi gerne fra dig. Hør nærmere

om det hos præsten.

Så er der igen sat en “Velkomst-Info-Hyggeaften” på programmet.

Denne gang glæder vi os over at rådgiveren Christina

Nawrocki vil være tilstede for at give råd og tips til

nyankomne danskere, der gerne vil vide mere om reglerne

i Tyskland og livet i Berlin. På ambassaden har det i syv år

været hendes job at yde denne slags rådgivning. Men husk at

alle er velkommen til denne aften, ikke kun de “nye” i Berlin!


10

BIBLIOTEKET -

FREMHÆVER

Nye romaner, erindringsbøger,

noveller, digte:

Jacob B. Moe: Nu tuder jeg igen.

Eva Gro Andersen: Laila, Leo,Lolita

m.fl. (lyrisk prosa).

Jens C. Grøndahl: Fire dage i marts.

Helle Helle: Dette burde skrives i

nutid.

Hanne Højgaard Viemose : Hannah.

Erling Jepsen: Med venlig deltagelse.

Josefine Klougart: Stigninger og fald.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen:

Hildegard; Hildegard II.

Bjarne Nielsen Brovst: Lise Munk: en

stærk kvinde.

B. Rasmussen: Huden er det elastiske

hylster der omgiver hele legemet.

Bodil Steensen-Leth: Fem år i Berlin.

Søren Ulrik Thomsen: Rystet Spejl.

Krimier:

Mikkel Birkegaard: Libri di Luca.

Olav Hergel: Flygtningen.

Schmidt-Petersen: Den sørgeligste

død.

Nye dokumentarbøger:

Søren R. Petersen: Den røde smed.

Tom Buk-Swienty: Slagtebænk

Dybøl.

Serien danskernes egen historie:

Da jeg mødte de kongelige

Vores ugeblade

De ovennævnte bøger findes i kirkens

bibliotek og kan udlånes.

Dimokritos: Kneipe, Kafenion, Restaurant

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Kreuzberg liegt am Meer!

Die besten Souflaki außerhalb von Thessaloniki

Die saftigsten Lammkoteletts außerhalb Griechenlands

Retsina Malamatina, Weine des Monats

26 Jahre Dimokritos: Erfahrung ist unsere Stärke

Arndtstraße 12 · 10965 Berlin · Tel. (030) 692 26 83 · www.dimokritos.de

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi 15–24 Uhr, Do 12–24 Uhr

Fr, Sa 12–1 Uhr, Sonn- und Feiertage 12–24 Uhr

Mittagstisch: Mo–Mi 15–17 Uhr, Do–So 12–17 Uhr


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Ny ulønnet hjælpepræst Katrine Brix

Ja - lidt om mig.

Med “ja” er tre milepæle i mit liv blevet sat. Dette lyder nok ikke så underligt, kunne

man tænke, for havde jeg sagt “nej”, var det jo ikke indtruffet og min vej havde artet sig

anderledes. Men nu er det sådan, at nogle “ja’er” kommer med så stor sikkerhed, at de

vidner om at være det åbenlyst rigtige - at man slet ikke kunne tænke sig det anderledes,

fordi tilbuddet kommer som en næsten utænkelig positiv overraskelse. Jeg skal

her fortælle om disse mine “ja’er”.

Der er lidt af en vej fra livet i Ordrup nord for København i slutningen af halvfjerdserne

til mit første skelsættende “ja” i 2005. Som barn gik jeg på den katolske Sct. Joseph

Søstrenes Skole, hvilket lagde fundamentet for min tro og teologiske interesse. Gennem

min opvækst fik jeg desuden interesse for musik og lyrik. I 1997 startede jeg som studerende

på Det Teologiske Fakultet i København. Jeg gav mig min tid med fagene, hvor

oldkirken kunne holde mig på læsesalen til langt over midnat. I min fritid sang jeg i

klassisk kor eller arbejdede som kordegnevikar i Skovshoved Kirke. Et studieophold

i Berlin ved Humboldt-Universität fra 2003 til 2004 blev skelsættende, da det lagde

fundamentet til mit første afgørende “ja”. I Berlin lærte jeg koptisk og fik interesse for

apokryfe kristne tekster. Da jeg i 2004 vendte tilbage til København for at færdiggøre

mit studium, bevarede jeg kontakten til fakultetet i Berlin, hvorfra jeg i efteråret 2005

på overraskende vis modtog en invitation til at skrive en doktorafhandling. Dette blev

mit første skæbnesvangre “ja”. Tilbuddet var bedre end jeg havde turde drømme om, og

jeg tøvede ikke et øjeblik med mit “ja”. Det kunne ikke være anderledes, og mit “ja” var

også drevet af en nylig vakt interesse for at udforske et koptisk evangelium fra det 2. - 3.

århundrede, som hedder Sandhedens Evangelium. Dette “ja” blev starten på en rejse,

ikke kun i den tidlige kristendom, men også rent geografisk. I 2008 tog jeg tilbage til

Berlin, og i 2009 til U.S.A. I U.S.A. forskede jeg et år på Yale Universitet, som stadig udgør

en vigtig del af mit forskningsmiljø. Min forskning i Sandhedens Evangelium foregår ellers

i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Humboldt-Universität i Berlin.

Dette var historien om mit første “ja”. Historien om mit andet “ja” får I ikke her. Jeg kan

dog afsløre, at det gik til Simon, som I ser på billedet og som er med mig i kirken af og til.

Mit tredje “ja” er gået til præsten ved Christianskirken, Iben Vinther Nordestgaard, og

jer, kære menighed. Da jeg fik det fantastiske tilbud om at blive ordineret til en stilling

ulønnet hjælepræst, var der også kun et ord

rigtigt, nemlig “ja!”. Som med mine andre

“ja’er” ved jeg, at der følger udfordringer

med, men dette gør ikke mit “ja” mindre

rigtigt. “Ja” er for mig det eneste rigtige svar,

når et møde, mindst som man venter det,

åbner nye veje i kærlighed og tillid. Med stor

taknemmelighed glæder jeg mig til at være

jeres hjælpepræst.

Vi ses i Christianskirken! Katrine Brix

MODTAG

KIRKENOTITSEN

OG

KIRKEBLAD

PER

EMAIL

11

Ønsker du at modtage kirkens nyhedsmail

KIRKENOTITSEN med alt

fra jobs i Berlin til arrangementer i

kirken og ude i byen, kan du tilmelde

dig hos præsten.

Ligeledes har du også mullighed for

at få tilsendt KIRKEHILSEN FRA

CHRISTIANSKIRKEN som PDF

dokument per email.

Kontakt venligst præsten via email:

praesten@christianskirken.de

KIRKEHILSEN

FRA

CHRISTIANSKIRKEN

DEN DANSKE KIRKE I BERLIN

DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN

januar | februar | marts | 2012


12

ANNONCEPRISER

I KIRKEHILSEN

Kirkebladet udkommer 4 gange

årligt i et oplag på 1000.

Til information er priserne pr. blad

eksl. MwSt. (19%):

1/1 side - B184,45xH170,27 mm

Euro 200

2/3 side - B120xH170,27 mm

Euro 150 (A5-format)

1/3 side - B60xH170,27 mm

Euro 100 (spalte, lodret)

1/6 side - B60xH84,91 mm

Euro 50 (spalte, lodret)

Ved køb af 4 på hinanden følgende

annoncer opnår De 20% RABAT.

Vi modtager gerne Deres færdigudformede

annonce i s/h eller farve.

De bedes sende den til os per email

i PDF-format. Næste deadline er

25. november 2011. Ved De allerede

nu, at De vil annoncere, kan De give

besked tidligere for at sikre plads til

Deres annonce.

Kontakt venligst præsten via email:

praesten@christianskirken.de

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Advokatfirmaet Bang & Regnarsen

Advokater & Rechtsanwälte

Bang + Regnarsen er et større erhvervsorienteret advokatfirma

med kontorer i København, Berlin og Hamborg. Firmaet blev

etableret i 1957. Kontoret er i dag et resultat af en fusion mellem

Bang & Regnarsen og Nebelong & Partnere.

Vi yder juridisk rådgivning inden for alle retsområder, som

moderne erhvervsvirksomheder har brug for uanset, om de

er hjemmehørende i Danmark, Tyskland eller i andre lande. Vi

yder endvidere rådgivning til statsinstitutioner, organisationer,

fonde, foreninger og private.

Firmaet beskæftiger på kontorerne i København, Berlin og

Hamborg i alt ca. 80 medarbejdere, heraf 38 danske eller tyske

jurister.

Berlin: Hamborg:

Kurfürstendamm 186 Tlf: +49 40 30 10 07-0

D-10707 Berlin E-mail: brhh@br-law.com

Tlf.:+49 30 88 71 95 2-0

Fax:+49 30 88 71 95 2-52

E-mail: berlin@br-law.com København:

Kontakt: Stefan Kania Tlf: +45 33 15 15 32

http://www.br-law.com E-mail: brcph@br-law.com


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

www.boconcept.com

Spisebord fra € 1.295,- Spisestol fra € 289,- Skænk fra € 1.695,-

Urban Danish Design

since 1952

Velkommen til en ny kollektion af Urban Danish Design.

Baseret på de danske designtraditioner for enkelhed

og funktionalitet producerer vi møbler, der ikke kun er

smukke – men også funktionelle.

Se mere på www.boconcept.com, hvor du også kan

se vores helt nye BoConcept film, der tager dig en tur

rundt i New York, Paris, Shanghai og Herning.

BoConcept Berlin im stilwerk · Kantstraße 17 · 10623 Berlin

BoConcept Berlin · Strausberger Platz 19 · Friedrichshain · 10243 Berlin

BoConcept Berlin · Friedrichstraße 63 · 10117 Berlin

Tel. 030-20 00 42 20 · berlin@boconcept.de

DesignSale

fra 27.12.2011

til 28.01.2012

NÆSTE

MENIGHEDS-

RÅDSMØDER

AFHOLDES

TIRSDAG D. 17.01

TIRSDAG D. 14.02

OG

MANDAG D. 12.03

ALLE DAGE

FRA KL. 19

HUSK AT DU KAN LYTTE MED...

13

Vi ønsker at menighedsrådets arbejde

skal være synligt og transparent,

hvorfor vi vil informere om vores

arbejde i KIRKEHILSEN.

Det er også muligt at lytte med på

menighedsrådsmøderne.

MØD OP til næste menighedsrådsmøde

og få indblik i menighedsrådets

arbejde.

Der vil også være mulighed for at

møde og tale med medlemmer af de

9 udvalg og måske få lyst til aktivt at

deltage i udvalgenes arbejde. Der er

altid plads til en til.


14

TANKER TIL TIDEN -

EN MISFORSTÅET KAMP

FOR LIGHED

af præst og journalist Sørine Gotfredsen

De fleste har nok opdaget, at der er noget på færde i

folkekirken. Og også i selve opfattelsen af, hvad kirken er

og bør være. For mens mange har en nogenlunde klar idé

om, at kirken udgør en grundpille i samfundet bygget på

kristendom, fornemmer de fleste sikkert også, at der er

forandring på vej. Meget konkret kom denne til udtryk, da

den nye radikale kirkeminister, Manu Sareen, forleden meddelte,

at homoseksuelle fremover har ret til at blive viet i

kirken på lige fod med andre. For nogen synes dette måske

ikke så revolutionerende, og sagen er da også, at antallet af

homoseksuelle vielser efter alt at dømme bliver beskedent.

Men beslutningen er ikke desto mindre af helt særlig karakter,

fordi den grunder i meget andet end synet på teologi og

kristendom. Den grunder nemlig i høj grad i lighedstænkning

og kamp mod enhver form for diskrimination. Den har

sit udspring i overbevisningen om, at alle mennesker skal

sikres adgang til det samme på trods af de indlysende forskelle

mellem os. Disse forskelle ønsker man at nedtone for

at sikre alle et liv, der minder mest muligt om det vedtagede

rigtige og gennemsnitlige, og mentali-teten er nu også slået

igennem angående den kirkelige vielse. Den skal være for

alle, så menneskene kan fremstå så ens som muligt.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Det paradoksale er imidlertid, at der ingen vej er udenom

indførslen af de homoseksuelle vielser. For mens

følelserne måske siger nej, er de teologiske argumenter

ganske enkelt ikke gode nok. Man kan have stor forståelse

for dem, der ikke bryder sig om det, fordi ændringen

udgør et markant brud med den grundfæstede kirkelige

opfattelse af ægte-skabet mellem mand og kvinde som

en absolut grundsten i samfundets opbygning. Har man

dette traditionelle syn på ægteskabet som en institution

skabt til at føre slægten videre, må de homoseksuelle

parforhold per definition falde udenfor kategori.

“Det egentlige problem er nemlig,

at den lighedsfundamentalisme,

der præger samfundet som

helhed, har mast sig ind i kirken”

Men én ting er følelser, noget andet er teologi, og teologisk

set er det meget svært at begrunde et nej. Argumentet

findes ikke i Det Nye Testamente og kan ikke forbindes

med Jesus selv, hvilket gør, at man må ty til Det Gamle

Testamente og skabelsesberetningen fra Første Mosebog.

En sådan læsning af Bibelen er intimt forbundet med tradition

og dyrkelse af en given skabelsesorden, og der

skabes således en skarp opdeling mellem modstandere

og tilhængere af homoseksuelle vielser. Førstnævnte opfattes

over en bred kam som sorte skriftfundamentalister,

mens de andre er de moderne og progressive. En ærgerlig

opdeling, der skjuler det forhold, at man udmærket kan

nære skepsis overfor de nye vielser, mens man samtidig

afviser den gammeltestamentlige argumentation. Man

kan nemlig se sig fanget i et dilemma, eftersom man ikke

kan afvise de homoseksuelle vielser af teologiske årsager,

men til gengæld har lyst til at afvise, fordi kampen om

dem i sig selv er en misforståelse i kirkelig sammenhæng.

15

Det egentlige problem er nemlig, at den lighedsfundamentalisme,

der præger samfundet som helhed, har mast sig

ind i kirken. Alt imens man glemmer, at lighedsbegrebet i

kirken er noget ganske andet end i samfundet som helhed,

fordi det slet ikke ses som politisk. I kirken skal kampen

for alles ligeværd ses i lyset af en anden målestok, én overordnet

instans, nemlig Gud. Det er ligheden for Gud, der

understreger menneskets værdi, og den tildeles vi ganske

uafhængigt af adgangen til noget så perifert som en kirkelig

vielse. Ligesom den tilkommer både mand og kvinde,

uanset synet på kvindelige præster. Af samme grund kan

jeg ikke føle forargelse over, at nogen er imod kvindelige

præster, for det er en ærlig sag, der ikke nedgør kvinden

som køn, men blot grunder i en bestemt opfattelse af, hvem

der bør forkynde. Vi må skelne mellem principielle holdninger

og synet på basalt menneskeværd, hvilket mange

desværre forsømmer i sagen om de homoseksuelle vielser.

På højest uheldig vis står de i dag som selve symbolet på

diskussionen om forholdet mellem kirke og stat og sætter

den ideologiske kamp for ligestilling og ensretning, der ellers

hører det verdslige samfund til, i forhold til kirken.

Sagen om de homoseksuelle vielser afslører, hvor svært vi

har ved at sondre mellem det menneskeskabte og det, der

har at gøre med gudsforhold, og vielsen er jo netop menneskeskabt.

Dermed er den også uhyre velegnet i en politisk

kamp for absolut lighed, men det er en kamp, der er

ilde anbragt i kirken. For her er drømmen om lighed én

gang for alle blevet fuldbragt, og spørgsmålet om de homoseksuelle

vielser har for kirken skabt en kamp fyldt med

misforståelser. Den blander tingene sammen i netop det

rum, hvor ligheden ikke kan blive større, og den lader en

lille sag vokse til et ærgerligt vidnesbyrd om menneskenes

problemer med at holde kirken fri for verdslig ideologi.

Den afgørende pointe er således ikke, om man er for eller

imod kirkelig vielse af homoseksuelle. Pointen er, at

spørgsmålet aldrig skulle have fået lov til at fylde så meget.


16

NÆRMERE

BESKED...

Omtale af kommende arrangementer

DET KIRKELIGE...

NYTÅRSGUDSTJENESTE I BERLINER DOM

SØNDAG D. 1. JANUAR KL. 17:00

I forbindelse med Danmarks overtagelse af EU-formandsskabet

vil der ved gudstjenesten d. 1. januar 2012 kl. 17:00

i Berliner Dom være reserveret et område på ca. 40 pladser

til den danske menighed. Medvirkende ved gudstjenesten

er bl.a. danske Denise Beck, sopran og Lars Ranch, trompet.

Vi mødes ved indgangen kl. 16:30. For at reservere en plads

sammen med den danske menighed bedes om tilmelding.

TILMELDING SENEST SØNDAG 1. JANUAR KL. 12. PÅ KIR-

KENS TELEFON ELLER MAIL.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

BABYSALMESANG I ZIONSKIRKEN

TIRSDAG D. 24. JANUAR - TIRSDAG D. 27. MARTS

Efter dansk forbillede synger vi salmer (på tysk) med hinanden

og børnene 10 tirsdage i træk kl. 09:30 i Zionskirken,

Mitte. Efterfølgende bydes der på kaffe, brød og hyggeligt

samvær.

DER ANMODES OM TILMELDING PÅ KIRKENS TELEFON,

MAIL ELLER PÅ BABYPSALMGESANG@SOPHIEN.DE Foto: www.photoexpress.com


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

ORDINATIONSGUDSTJENESTE

LØRDAG D. 18. FEBRUAR KL. 15:00

Biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen vil ordinere

cand.theol., ph.d. Katrine Brix til stillingen som ulønnet

hjælpepræst ved Christianskirken. Vi håber, mange har

lyst til at komme og deltage i gudstjenesten. Der vil ved den

efterfølgende reception være god mulighed for at hilse på

Katrine, der denne dag selvsagt prædiker.

FASTELAVNS/BØRNEGUDSTJENESTE

SØNDAG D. 19. FEBRUAR KL. 10:30

Vi begynder med gudstjeneste, derefter slår vi katten af

tønden og kroner en kattekonge og kattedronning. Salg af

slikposer for 3 Euro per stk.

TILMELDING SENEST TIRSDAG D. 14. FEBRUAR PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.

DET KULTURELLE OG

DET SOCIALE...

NYTÅRSRECEPTION

ONSDAG D. 11. JANUAR (TIDSPUNKT OPLYSES SENERE).

Onsdag den 11. Januar inviterer vi sammen med Danes

Worldwide (Berlin) og flere til dansk nytårsreception i de

Nordiske Ambassaders Fælleshus.

DER ANMODES OM TILMELDING TIL PRÆSTEN PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL SENEST FREDAG D. 6. JANUAR.

EFTER-BASAR-AFTEN

TIRSDAG D. 12. JANUAR KL. 19:00

Vi afslører beløbet på julebasarens overskud og byder på

mad til de utrættelige æbleskivebagere, gløggsælgere, bodsbestyrere

og alle andre, der har hjulpet til ved julebasaren

2011. Der er selvfølgelig allerede nu mulighed for at melde

sig til julebasaren 2012 og vi hører denne aften gerne om

ideer til nye tiltag. Kom og vær med! Det gælder vores kirke.

TILMELDING SENEST MANDAG D. 9. JANUAR PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.

17

EMIL NOLDE UDSTILLING - RELIGIÖSE BILDER

TORSDAG D. 19. JANUAR KL. 17:00

Vi tager til Nolde Dependancen i Jägerstrasse 55 og ser udstillingen

“Die Religiöse Bilder”. I alt 69 værker skabt af Nolde

over en periode på 50 år vil blive præsenteret for os af en

kompetent guide. Arrangementet koster €10.

Vi mødes kl. 16:45 ved indgangen til Nolde Dependancen.

TILMELDING SENEST TIRSDAG 16. JANUAR PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.

Emil Nolde, Verlorenes Paradies, 1921 (C) Nolde Stiftung Seebüll

INFO-VELKOMST-HYGGEAFTEN

TORSDAG D. 26. JANUAR KL. 19:00

Christina Nawrocki, rådgiver og relocation manager, der har

firmaet “Danmark-Berlin” står parat til at give råd og tips

til nyankomne danskere, der gerne vil vide mere om regler

i Tyskland (altså registreringspligt hos myndigheder, sygesikring,

kontrakter osv) og livet i Berlin (hvordan finder man

bolig, universiteterne, skole). Der vil være tale om de vigtigste

første skridt, der skal tages. Det bliver en aften, hvor folk

kan spørge om alt muligt og vil få en god dosis interkulturel

coaching. Gennem syv år var det Christina Nawrockis job

på ambassaden at yde denne rådgivning. Alle andre end de

“nyankomne” er selvfølgelig også velkomne! Vi byder på lidt

at spise og glæder os til at se dig i Christianskirken til denne

uformelle informationsaften.

TILMELDING SENEST TIRSDAG 24. JANUAR PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.


18

BANKO

LØRDAG D. 11. FEBRUAR KL. 14:30

Vi begynder med dejlig kagebuffet og kaffe/the. Derefter er

der bankospil med mange fine gevinster.

Kaffe og kage – 3 Euro pr. pers.

En spilleplade koster 3 Euro.

TILMELDING SENEST TIRSDAG D. 7. FEBRUAR PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.

FOREDRAGSAFTEN MED DORTHE ANDERSEN

“DØDSSTRAF”

TORSDAG D. 23. FEBRUAR KL. 19:30

Dorthe Andersen er cand.mag. i engelsk og historie, forlægger,

oversætter m.v. Hun er mangeårigt medlem af Amnesty

International og har været i kontakt med og besøgt

dødsdømte i Texas. Endelig har Dorthe skrevet en bog om

dødsstraf i USA. Dorthe vil fortælle om dødsstraf i USA og

verden og lægge op til diskussion af bl.a.: Hvorfor har man

fortsat dødsstraf i USA, i modsætning til politik og holdninger

i Europa? Hvordan er status nu og fremover i forhold til

dødsstraf og evt. afskaffelse af den i USA?

Arrangementet er gratis!

Drikkevarer kan købes.

DER ANMODES OM TILMELDING TIL PRÆSTEN PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.

JAZZAFTEN MED BLUE CLOSET JAZZBAND

FREDAG D. 23. MARTS KL. 19:30

Hvis man besøgte vores julebasar, kender man også vores

“husorkester” Blue Closet Jazzband. Vi har fornøjelsen at

kunne byde velkommen til en hel aften med Blue Closet

Jazzband og deres vidunderlige musik. Der bydes på en flot

buffet til den nette sum af €15.

Drikkervarer kan købes.

TILMELDING SENEST TIRSDAG 20. MARTS PÅ KIRKENS

TELEFON ELLER MAIL.

DET FASTE...

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

CAFE FOR DE ÆLDRE

ONSDAG D. 18. JANUAR KL. 15:00

ONSDAG D. 15. FEBRUAR KL. 15:00

ONSDAG D. 14. MARTS KL. 15:00

Alle ældre er hjertelig velkomne til nogle hyggelige timer

med kaffe, kage og højskolesang i Christianskirken.

NØRKLEKLUB

ONSDAG D. 8. FEBRUAR KL. 14:00

Er du kreativ og har du lyst til at lære fra dig, så må du meget

gerne melde dig. Vi har altid brug for flittige hænder og der

skal produceres meget og udtænkes nye tiltag til julebasaren.

Nye må meget gerne hjælpe med. Vi mødes i kirkens

lokaler.

STAMMTISCH

ONSDAG D. 29. FEBRUAR FRA KL. 19:00

Kom forbi til en hyggelig aften i selskab med andre danskere

over kolde øl og en lille bid mad på Gaststätte Deichgraf i

Wedding.

FILMAFTEN

TIRSDAG D. 6. MARTS KL. 19:00

“Submarino” er et drama med Jakob Cedergren af Thomas

Vinterberg (Festen), en hård kærlighedshistorie fra Københavns

underside. To brødre deler en tragisk hændelse fra

barndommen, som ingen af dem kan give slip på.


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Norwegisches Restaurant

Munch’s Hus

Öffnungszeiten: Mo.-So. 10.00 -- 01.00 Uhr

Bülowstrasse 66

10783 Berlin-Schöneberg

Tel. 030/ 21 01 40 86

Fax 030/ 50 50 15 07

info@munchshus.de

www.munchshus.de

Christianskirken siger TAK for

støtten ved dette års julebasar til:

Vi tilbyder søde og madpandekager med økologiske råvarer, fairtraide kaffe, børne/voksen

cidre, udvalgte vine, dansk øl, Ribena, æbleskiver, frisklavet is og meget mere.

Kom og besøg os på Stuttgarter Platz 17, 10627 Berlin

www.lenes-creperie.de

19


20

JANUAR

Sø | 01.01 | kl. 17:00 | Nytårsgudstjeneste

i Berliner Dom*

Sø | 08.01 | kl. 10:30

| Gudstjeneste | IVN

1.s.e.h.3.k. | Mark. 10,13-16

Ti | 10.01 | kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

On | 11.01 | kl. | Nytårsreception i Fælleshuset*

To | 12.01 | kl. 19:00 | Efterbasaraften*

Sø | 15.01 | kl. 08:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 10:30 | Gudstjeneste | IVN

2.s.e.h.3.k. | Joh. 4,5-26

Ti | 17.01 | kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

| kl. 19:00 | Menighedsrådsmøde

On | 18.01 | kl. 15:00 | Cafe for de ældre

To | 19.01 | kl. 17:00 | Emil Nolde udstilling -

Die Religiöse Bilder*

Sø | 22.01 | kl. 08:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 10:30 | Gudstjeneste | IVN

3.s.e.h.3.k. | Luk. 17,5-10

Ti | 24.01 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

To | 26.01 | kl. 19:00 | Info-Velkomst-Hyggeaften*

Ti | 31.01 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*


FEBRUAR

| 05.02 | kl. 10:30 | Gudstjeneste | IVN

Septuagesima | Matt. 25,14-30

Ti | 07.02 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

On | 08.02 | kl. 14:00 | Nørkleklub

Lø | 11.02 | kl. 14:30 | Banko*

Sø | 12.02 | kl. 12:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 14:30 | Gudstjeneste | IVN

Seksagesima | Mark. 4,26-32

Ti | 14.02 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

| kl. 19:00 | Menighedsrådsmøde

On | 15.02 | kl. 15:00 | Cafe for de ældre

Lø | 18.02 | kl. 15:00 | Ordinationsgudstjeneste | KB

Sø | 19.02 | kl. 08:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 10:30 | Gudstjeneste | IVN

Fastelavn | Luk. 18,31-43

Ti | 21.02 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

To | 23.02 | kl. 19:30 | Foredrag ved Dorthe Andersen*

Ti | 28.02 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

On | 29.02 | kl. 19:00 | Stammtisch

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

MARTS

Sø | 04.03 | kl. 08:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 10:30 | Gudstjeneste | IVN

2.s.i fasten | Mark. 9,14-29

Ti | 06.03 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

| kl. 19:00 | Filmaften

Ma | 12.03 | kl. 19:00 | Menighedsrådsmøde

Ti | 13.03 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

On | 14.03 | kl. 15:00 | Cafe for de ældre

Sø | 18.03 | kl. 12:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 14:30 | Gudstjeneste | IVN

Midfaste | Joh. 6,24-35

Ti | 20.03 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

Fr | 23.03 | kl. 19:30 | Jazzaften*

Sø | 25.03 | kl. 08:30 | Konfirmationsforberedelse

| kl. 10:30 | Gudstjeneste | IVN

Mariæ Bebudelsesdag | Luk. 1,46-55

Ti | 27.03 | kl. 09:30 | Babysalmesang i Zionskirken*

| kl. 15:30 | DUBB - Dansk undervisning*

BEMÆRKNINGER

Alle kirkelige handlinger er markeret med fed skrift.

21

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe hvis andet ikke er

benævnt.

Arrangementer der helt eller delvist kræves tilmelding til

er markeret med en asterix (*).


22

MØD EN

FRA RÅDET

Mød Bente Schörbach, medlem af

menighedsrådet.

Ser jeg tilbage, har det aldrig ligget i

kortene, at jeg skulle blive tilknyttet

en kirke og slet ikke i Berlin. Historien

begyndte i Spanien. Her mødte

jeg en dejlig tysk mand, Detlef. Jeg var

rejseleder og han var på fodboldrejse.

Vi holdt kontakten, mens jeg rejste

verden rundt og af og til mellemlandede

hjemme på Fyn. Da Muren faldt,

besluttede jeg at finde ud af, om det

skulle være Detlef, Berlin og mig.

Jeg flyttede til Berlin for at udforske

denne „nye“ by og ikke mindst dejlige

Detlef. Forholdet til Detlef og Berlin

har holdt lige siden. I starten var det

lidt svært at snakke med tyskerne, da

de ikke er så gode til dansk, spansk

eller engelsk, så jeg måtte lære tysk.

Også det gik godt.

Siden vi fik vores søn Christoph i

1998, er jeg kommet meget i kirken.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

ANNONCER I

KIRKEHILSEN

OG FÅ DIT

BUDSKAB UD

TIL MANGE

LÆSERE!

BLIV

MEDLEM

AF

CHRISTIANS-

KIRKEN

I BERLIN!


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Ferienwohnung in Berlin Mitte

Im Objekt der Christuskirche bieten wir 2 Ferienwohnungen an:

1-Raum-Wohnung (31 qm) mit Küche/Bad/Dusche,

liebevoll, modern eingerichtet für 2 Personen, ruhige,

verkehrsgünstige Lage.

46,- € / Nacht für zwei Personen

Anmeldung: im Gemeindebüro

Anklamerstraße 31, 10115 Berlin

Email: fewo@christuskirche-berlin.de

Tel.: 030 449 08 39

Haus of Lords

Ferie med udsigt

Moderne, rummelige, self-catering lejligheder med

storslået udsigt over Nationalparken Sachsiske Schweiz,

kun 2,5 time fra Berlin.

Neue Bauerngasse 38, 01824 Gohrisch, OT Kleinhennersdorf

tel. 035028/868970 | info@hausoflords.de | www.hausoflords.de

23

...fortsat fra forrige side

Det startede med den ugentlige

børneklub, hvor jeg nød godt af det

danske fællesskab mellem unge

forældre og deres børn. Christoph

går nu til konfirmationsforberedelse

i Christianskirken, hvilket han er

meget glad for, da han her kommer

i kontakt med andre dansk/tyske

unge, men også oplever kirken fra

en kristelig side og ikke bare som

feststed.

Fra 2003 til 2006 var min mand og

jeg kirketjenere i kirken. Sideløbende

arbejdede jeg som salgsassistent ved

Redgreen. Vi arbejdede gerne for og

i Christianskirken, men da jeg blev

tilbudt stillingen som shopmanager

af en Redgreen-butik, sagde vi

jobbet op. Jeg er nu shopmanager i

Redgreen-butikken i Schlossstrasse i

Steglitz samt „Outlet B5“ i Elstal. Jeg

bruger meget tid på mit arbejde, men

hvad gør man ikke for at holde den

danske eksport kørende. Og husk:

medlemmer af Christianskirken får

rabat på deres regulære indkøb i

Redgreen-butikken i Schlossstrasse,

så hvem kan lade være med at købe

ind hos mig? Oveni købet bliver man

betjent og vejledt på dansk.

Jeg har siden maj 2010 været medlem

af Christianskirkens menighedsråd.

Jeg fik tildelt posten som kasserer, så

det er mit job at holde styr på finanserne.

Jeg meldte mig til menighedsrådet,

da jeg ønskede at forny kirken

og støtte Christianskirkens menighed

i at blive mere aktiv og udadvendt.


24

Q FOR QUIZ, T FOR TIPS

B FOR BØRN

børnenes sider...

QUIZZEN...

Det er hvidt herude, skrevet af St. St. Blicher i

1838, med melodi af Thomas Laub fra 1914:

“Det er hvidt herude

kyndelmisse slår sin knude

overmåde hvas og hård

hvidt forneden, hvidt foroven

pudret tykt står træ i skoven

som udi min abildgård”

Spørgsmål: Hvad betyder det når kyndelmisse

slår sin knude?

a) Det er et udtryk for strengt vintervejr i tiden

omkring kyndelmisse

b) Det betyder, at der skal slås knude på stearinlysenes

væger, så de kan indvies.

c) Det betyder at planternes grene filtres sammen,

pga. det strenge vintervejr

Send din besvarelse til praesten@christianskirken.de inden

fastelavnsgudstjenesten d. 19. februar.

HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ BESVARELSEN.

TIPS...

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Børnegudstjeneste og slå katten af tønden

SØNDAG D. 19. FEBRUAR, KL. 10:30

Husk at lave et fastelavnsris, så du kan rise din far og mor op

Fastelavnssøndag inden du skal hen i kirken og slå katten af

tønden. Du skal bruge nogle tynde grene med knop - f.eks.

birkegrene, som du sagtens kan købe hos blomsterhandleren,

hvis du ikke har en have. Pynt det med udklippede sorte

katte, fjer, crepe papir, maskebriller og måske også slik. Du

skal selvfølgelig huske at synge, imens du slår på dynen:

Fastelavn er mit navn, Boller op, boller ned,

boller vil jeg have. boller i min mave,

Hvis jeg ingen boller får, hvis jeg ingen boller får,.

så laver jeg ballade. så laver jeg ballade.

...og så må mor og far hellere have fastelavnsbollerne parat!

TIP:

Vintertiden er perfekt til at sidde inde og lave

fine og seje smykker. Hos TUKADU perlebutikkerne

er der fantastiske, flotte og vilde

perler at finde! Der bliver holdt perlekurser og

der er altid inspiration at hente.

Rosenthaler Straße 47 i Mitte eller Kollwitzstraße

72 i Prenzlauerberg. www.tukadu.com


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Kyndelmisse

Det er kyndelmisse den 2. februar. Men hvad er kyndelmisse egentlig?

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som

man vedblev med at fejre i Danmark til længe efter både reformationen og Struense havde afskaffet dagen som fridag i 1770.

Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel, og det er ikke tilfældigt. Man fejrer nemlig kyndelmisse, fordi det er dagen, hvor

Jesus blev fremstillet i templet. Det er dermed også dagen for Marias renselse og altså den dag, hvor hun igen kunne komme

i synagogen. På Jesu tid var en kvinde nemlig ‘uren’ efter en fødsel og måtte først betræde de hellige steder 40 dage efter

forløsningen. Ideen med at man er uren efter en fødsel findes stadig i vor tid.

I den katolske kirke blev og bliver kyndelmissen fejret med lysprocessioner, hvor man indvier alle de lys, som skal bruges i

kirken i løbet af året. De lys er der efter sigende særligt held ved.

I de seneste årtier er højtiden dog gået i glemmebogen i Danmark, men enkelte kirker har fundet dagen frem igen og bruger

den til lysgudstjenester eller til at døbe kommende konfirmander.

Helligtrekongersdag

Højtiden helligtrekonger den 6. januar markerer, at de tre vise mænd - som den kristne tradition senere gjorde til konger og

kaldte Balthazar, Melchior og Caspar - endelig fandt frem til Jesusbarnet, som de gav guld, røgelse og myrra skær, som der

står i julesalmen “Et barn er født i Betlehem”, og som man kan læse om i Matthæusevangeliet 2,1-12.

Helligtrekongerslys: De fleste er på arbejde og i gang med øvrige daglige gøremål efter juleferien, og udsalget er også i fuld

gang. Tidligere tiders ro og hvile frem til 6. januar kan nutiden ikke vente på. Ikke desto mindre slutter julen egentlig først

med helligtrekonger.

Enkelte beholder derfor også juletræet og tænder det en sidste gang denne aften. Andre tænder et af de specielle helligtrekongerslys

- nu dog uden krudt. Et helligtrekongerslys er et specielt hvidt tre-armet lys, der i gamle dage var forsynet med en

smule krudt, der sagde bang, når lyset næsten var brændt ud. Når det lille knald lød, vidste alle, at nu var julen officielt forbi.

Kilder: www.kristendom.dk

HJÆLP OS MED AT UDSMYKKE KIRKEN

Tegn eller mal et billede af de hellige tre konger Casper, Melchior og

Balthazar. Send den til kirken, eller tag den med næste gang du kommer

til kirken.

HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ TEGNINGEN!

25


26

NYT FRA

AMBASSADEN

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

arrangementer og events for de kommende måneder...

Danmark har EU-formandskabet i første halvår af 2012. Det er 7. gang Danmark har formandskabet, siden vi blev medlem

af EF i 1973. Den danske ambassade i Berlin forbereder en række kulturelle arrangementer i hele Tyskland. Følg med på

formandskabets hjemmeside www.eu2012.dk og på ambassadens hjemmeside, som i øvrigt får nyt design i starten af januar:

tyskland.um.dk. I Berlin byder ambassaden bl.a. på en udstilling om dansk cykelkultur, parlamentariske aftner og musikalske

og kulturelle events. Her et lille udpluk:

SØNDAG D. 1. JANUAR, 17.00: GUDSTJENESTE I BERLINER DOM

Året indledes med en gudstjeneste i Berliner Dom, hvor danske Lars Ranch (trompet) og

Denise Bech (sopran) medvirker.

D. 10. JANUAR - D. 29. FEBRUAR: EINE STADT FÄHRT RAD - UDSTILLING OM DANSK

CYKELKULTUR

Den københavnske cyklist er blevet et grønt ikon i udlandet. I anledningen af det

danske formandskab i EU præsenterer den danske ambassade i samarbejde med

danske og tyske partnere et udstillings- og dialogprojekt i de nordiske ambassaders

Felleshus i Berlin, der vil formidle dansk kultur, design og byudvikling til et tysk,

nordisk og internationalt publikum. Innovativt cykeldesign vil være en integreret

del af udstillingen – ikke alene cykler, men også udstyr og designløsninger i byen

indrettet til cyklisterne.

(foto af Mikael Colville-Andersen)


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

DIE LANGE NACHT DER SKANDINAVISCHEN

MUSIK

LØRDAG D. 18. FEBRUAR, NIKOLAISAAL, POTSDAM

Nordisk musik fra gammelt til nyt, fra klassisk til folk, til at

lytte til og til at synge med på.

(på Foto: Andreas Brantelid, cellist)

27

KAMMERKONCERT

TORSDAG D. 23. FEBRUAR, KL. 20.00

Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin – Kammerkoncert i de

nordiske ambassaders Felleshus.

SINGER/SONGWRITERAFTEN

FREDAG D. 24. FEBRUAR

Berlin er en smeltedigel og tiltrækningssted for den

rytmiske musik. Den danske ambassade byder på singer/

songwriteraften med unge danske musikere i de nordiske

ambassaders Felleshus.

LEIPZIGER BUCHMESSE

D. 15. MARTS - D. 18. MARTS

På dette års Leipziger Buchmesse præsenterer den danske

ambassade endnu engang danske forfattere for et internationalt

publikum. Helle Helle og krimiforfatteren Lene

Rikke Bresson er blot nogle af dem, der vil læse op af deres

romaner på messen.


28

NYT FRA

DANES WORLDWIDE

af Rolf Hagemann

Formanden for Danes Worldwide, ambassadør

Christopher Bo Bramsen, er død

Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at

Christopher Bo Bramsen – Danes Worldwide’s afholdte

bestyrelsesformand – var død efter en længere kamp mod

lungekræft. Han blev 68 år.

Bo Bramsen var om nogen en globalist, og begrebet ”den

globale dansker” betød meget for ham. Det kom til udtryk

i hans store engagement i Danes Worldwide’s mærkesager:

dobbelt statsborgerskab og stemmeretten for udedanskere.

Bo Bramsen var en modig og utraditionel mand, der kæmpede

for det, han troede på. Han var ikke bange for at stille

sig på talerstolen og tordne imod den tidligere regerings

familiesammenføringsregler ved en stor demonstration på

Christiansborg slotsplads i december 2010.

Den personlige interesse for disse emner skyldtes uden

tvivl, at Bramsen i mere end halvdelen af sin 40 år lange karriere

som diplomat var udstationeret i USA, Belgien, Kina

og Spanien. De mange år i udlandet gav ham mulighed for

at dyrke sin interesse for international politik og kultur. Interessen

for kunst og kultur var stor. Den lille havfrue havde

en særlig plads i Bramsens hjerte. Han skrev en spændende

og personlig bog om hende. Han levede nærmest i bofællesskab

med hende, da hun sensationelt var udstillet i Shanghai

under EXPO 2010, hvor Bramsen var leder af den danske

pavillon. Den største danske kultursucces i udlandet i årevis.

Han valgte en karriere i Udenrigstjenesten, men kunne

også med succes have valgt andre veje. F.eks. som forfatter,

han skrev en række bøger blandt andet om sin morfar, Vilhelm

Meyer, der var industrimand i Kina.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Kina spillede en stor rolle i Bramsens liv. Som overbevist

rotarianer og et agtet medlem i Københavns Rotary Klub

lykkedes det ham med diplomatisk snilde at få det i Kina

ellers forbudte Rotary genindført.

Bo Bramsen kunne også være blevet musiker. Han spillede

glimrende på saxofon på hyggeplan i jazz-orkestret ”Rørvig

All Stars”. Men også ved officielle lejligheder greb han instrumentet,

f.-eks. under et officielt besøg i Kina i 2000. Det

var ved den lejlighed, han fik daværende statsminister Poul

Nyrup Rasmussen til at synge ”Marken er mejet” sammen

med en kinesisk sangerinde.

Han havde et stærkt netværk blandt politikere, i centraladministrationen

og erhvervslivet, som ikke mindst kom

Danes Worldwide til gode. Selv kendte jeg ham i mange år,

da vi begyndte samme år i Udenrigstjenesten.

Foreningen har mistet sin afholdte og dybt engagerede formand

alt for tidligt.

Begravelsen fandt sted den 5. november i Garnisonskirken.

Nytårsreception

Onsdag den 11. Januar inviterer vi igen sammen med den

danske klub og Christianskirken til dansk nytårsreception i

Felleshuset i de Nordiske Ambassader.

Vi glæder os til at se rigtig mange danske berlinere til denne

aften og takker ambassaden for velvilje og godt samarbejde.

Dronningens 40 års jubilæum

Dronning Margrethe kan den 14. Januar 2012 fejre sit 40.

regentår.

Mere om begivenheden kan ses på: www.kongehuset.dk


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

NYT FRA

DEN DANSKE KLUB

af Irmelin Mai Nohal

2012, TRADITIONER OG DÄNISCHER CLUB ZU BERLIN/

BRANDENBURG

Vi indleder året 2012 med en nytårsreception d. 11. januar,

som igen finder sted i De nordiske Ambassaders Felleshus

i samarbejde med bl.a Danes Worldwide og Den danske

Ambassade. Det er en kun tre år gammel ”tradition”, som vi

glæder os til at fortsætte i de kommende år.

Vi danskere er jo meget glade for traditioner, hvilket i vort

specielle tilfælde tydeligt mærkes hvert år, når vi indkalder

til julefrokost i klubben i begyndelsen af december.

Julefrokosten er og har altid været det arrangement, der

tiltrækker flest klubmedlemmer. Og den har altid været en

succes, når den har været gammeldags og ærkedansk med

madvarer fra Danmark, tilberedt af danskere, og selvfølgelig

suppleret med godt dansk øl og ditto snaps. Det har vi taget

ved lære af, vi vover os ikke længere ud i eksperimenter,

hvad julefrokosten angår.

Det giver naturligvis stof til eftertanke. Vi ved, at vi er den

eneste danske institution i Berlin, der byder på dette traditionelle

måltid med dansk-danske specialiteter, som

man går og savner i Berlin, hvor man ellers har et utal af

kulinaiske tilbud. Men er der ikke andet end det traditionelt

spise-, drikke- og hyggelige, der kan lokke klubbens med-

29

mer.

I lang tid har vi på bestyrelsesmøderne diskuteret, hvad

der skal til for at begejstre flere klubmedlemmer for vore

arrangementer. Vi mener selv, at vi tilbyder et ret varieret

program. Vi vil gerne forblive ”traditionelle”, men samtidig

forny os.

Vi har forsøgt at foretage en undersøgelse, et rundspørge pr.

telefon blandt medlemmerne, hvilket dog viste sig at være

sværere at gennemføre end tænkt. For vi vil rigtig gerne

vide, hvad der virkelig interesserer danskerne i Berlin, der

af alle udenlandsdanskere - i en metropol - bor tættest på

Danmark. Er det et live-indblik i dansk kultur, f.eks. foredrag

og oplæsninger, der lokker mest? Er der stadig interesse for

besøg i virksomheder? Skal arrangementerne være mere

dansk-prægede?

Vi er naturligvis oppe mod ambassadens udstillinger,

musik- og forfatteraftener, kirkens foredrag og filmvisninger

og Danes Worldwides tilbud. Og så er byen Berlins talrige,

daglige optioner endnu ikke nævnt.

Vi opfordrer hermed alle klubmedlemmer til at komme frem

med ønsker og forslag. Hvad kunne I tænke jer at opleve?

Noget, der f.eks. er svært at organisere for enkeltpersoner?

Og vi vil med jeres aktive hjælp gøre vores bedste for at

komme med et spændende program i 2012.


30

SIDEN SIDST...

i ord og billeder...

NØRREVANGKIRKENS PIGEKOR 16.10.11

Til gudstjenesten d. 16. oktober i Christianskirken havde vi

fornøjelsen af at have besøg af Nørrevangens pigekor.

SPIL-DANSK-DAGEN 27.10.11

Jan Schou besøgte igen Christianskirken hvor han akkompagneret

af pianist Andy Hansen fremførte sange af danske

komponister til publikums store begejstring.

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

BANKO 5.11.11

Det altid populære bankospil i Christianskirken.

AMBASSADØR PER POULSEN-HANSEN 7.11.11

Mange var mødt op for at opleve et spændende foredrag af

Ambassadør Per Poulsen-Hansen.


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

LANDSKAMP DANMARK-SVERIGE 11.11.11

Ærkerivalen Sverige blev slået i Parken ledsaget af god

stemning i Christianskirken.

BØRNEJULEGUDSTJENESTE 8.12.11

Årets børnejulegudstjeneste bød på skyggespil om Jesu

fødsel, dans om juletræet og gløgg og æbleskiver.

31

JULEBASAR 26.-27.12.11

Tak til både besøgende og medhjælpere for endnu en vellykket

julebasar. Igen i år fik flere tusinde gæster en lille

smagsprøve på dansk jul.


32

Steglitz . Schlossstraße 120 . 12163 Berlin

Designer Outlet Berlin . Alter Spandauer Weg 1 . 14641 Wustermark

www.redgreen.dk

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Arkitekt� rmaet Stæhr Architekten arbejder med rådgivning og design indenfor en lang række af opgavetyper,

spændende fra traditionelle byggeopgaver og projektudvikling til teknisk bygningsvurdering og investeringsprojekter.

Tegnestuen har ligeledes udviklet specialkompetencer inden for controlling og bygherrerådgivning.

Schlesische Straße 28 D - 10997 Berlin Fon +49 (0)30 347 937 0 www.staehrarchitekten.com

avisen for danskere i udlandet

...

avisen for danskere i udlandet

POLITIKEN30. sept. 2009

OLITIKEN15. august 2007

eekly

eekly

Forlovelse i luften

Rygterne om en snarlig forlovelse mellem

prins Joachim og hans 32-årige franske

kæreste Marie Cavallier svirrer i de

danske medier. Dronning Margrethe vil

dog foreløbig kun sige, at hun er glad på

sin søns vegne, og at hun

godt kan lide Marie C

Side 2

Uværdig politik

Vi kan ikke være socialpolitikken bekendt.

I sin jagt på stemmer glemmer regeringen

de svageste og lefler alt for meget

for middelklassen. Fhv. social- og finansminister

Palle Simonsen (K) langer i

en ny bog hårdt ud efter de

senere års socialpolitik.

Side 11

Danske værtshuse udviser i dis

imponerende

33

stæhr|architekten

Få POLITIKENWEEKLY

!

Med Politiken-

Weekly får du også

den daglige Politiken

som e-avis.

Ta’ bussen fra Berlin

til Kolding, Vejle

eller Århus

Online booking: www.abildskou.dk

Telefon: +45 70 210 888

leveret hver uge

Bestil abonnement på tlf.: +45 70 15 95 15

eller på www.politikenweekly.dk

Årgang 100. Nr. 40

Pris 22 kr.

Abonnement

Service 70 15 95 15

www.politiken.dk

Årgang 98. Nr. 33

Pris 21 kr.

Abonnement

Service 70 15 95 15

www.politiken.dk

Politisk testamente

Kreative værtshuse

POLITIKENWEEKLY

Markedet er en herlig tjener, men en

skrækkelig herre, hedder det i Sven

kens politiske testa

gy


34

TEMA SIDEN

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

af Ellen M. Lund, præstekone v. Christianskirken 1956-61

En ny begyndelse – fuld af overraskelser.

Vi landede i Tempelhof Lufthavn i slutningen af november 1956 – vi var

Ove og mig, begge 31 år, Hans på 6, Trine på 3 og vi ventede barn nr. 3 ca.

½ år senere. Kirketjener Herbert Rasmussen tog imod os i den grå, store

bygning, der rummede kirkerummet, et bibliotek, en kirketjenerbolig og

øverst oppe en ret stor præstebolig.

Foran var ryddet en indkørsel med et kastanjetræ, ellers var der ruindynger

overgroet med græs og bynke, samt det halve af en boligblok.

Langs gaden ”Stresemannstrasse” var der små forretningsskure, bygget

halvvejs ind i ruindyngerne.

Det var en onsdag, og allerede den følgende søndag var indsættelsen med

efterfølgende kaffebord, hvortil der var indbudt hen ved 30 mennesker.

Jeg havde troet, det var folk fra menigheden, så vi kunne have lært dem lidt

at kende, men bortset fra menighedsrådet var det nu alle mulige andre,

lige fra den danske ambassadør med frue, DKU´s formand fra København

til forskellige tyske præstepar og øvrighedspersoner. Det var lykkedes os

at få de 3 store stuer til at se ret velordnede ud på de 3 dage, og jeg havde

hjemmefra medbragt kage til kaffebordet, så det så rimeligt ud.

Jeg havde i Viborg Katedralskole haft den i det meste af Jylland frygtede

tysklærerinde, fru Wiese, i dette under krigen ikke særligt elskede fag,

så det skulle nok gå. Men livet er jo fuldt af overraskelser – og der er en

hel del, man ikke lærer i gymnasiet. Hvem har f.eks. tænkt på, at vi i Danmark

har en særlig stil over et kaffebord: kager bliver sendt rundt i en

bestemt rækkefølge – og at det i det hele taget bliver sendt rundt, og alle

sørger for, at sidemanden også får – selvfølgeligt – men det var altså ikke

selvfølgeligt her – og ret katastrofalt, da bordet med de 30 personer fyldte

hele stuen, så jeg ikke kunne komme rundt og sørge for noget. Jeg startede

med at række fadet med hjemmebagt kringle til den søde, gamle, tyske

præstekone, der sad ved mit hjørne. Hun sendte mig et elskeligt smil, tog

et stykke, satte fadet og gav sin mand et stykke, tog så en stor skefuld

flødeskum af den æblekage, der uheldigvis befandt sig ud for hende. Hun

opdagede ikke, at der var noget nedenunder, sendte mig nok et elskeligt

smil og klaskede en ny skefuld flødeskum ned på ægtemandens kage.

Hvordan i al verden får man sagt til den søde gamle dame, at det er helt

forkert – og hvad med skålene med min gode danske æblekage, hvis de

alle gjorde sådan? Heldigvis sad ambassadørfruen og Ove næstefter, de

fik skubbet skålen ind på bordet. Jeg kastede et opgivende blik ud over det

før så pæne kaffebord – alle sad og guflede i sig af det, der stod nærmest,

ingen syntes at sende noget videre! Jeg opgav og tænkte, at så måtte de

også selv om det og gik ud i køkkenet efter mere kaffe.

En dag havde vi et par tyskere til middag, og der opstod et nyt problem,

som den ufejlbarlige fru Wiese heller ikke havde sagt noget om. Kød, kartofler

m.m. var budt rundt – hvorfor begyndte de ikke at spise? Jeg kunne

da se, at de havde både kniv og gaffel. Det viste sig, at husmoderen skal

sætte sig, tage sin kniv og gaffel og sige: ”Guten Appetit!” og selv tage en

mundfuld. Så kommer der gang i sagerne, og hun kan roligt gå ud og fylde

fadene. ”Hvad er det, børnene siger?” spurgte gæsterne, når børnene efter

måltidet sagde noget til os. ”De siger tak for mad”, sagde vi. Det syntes de

faktisk var en køn skik.

”Ich lasse mich überraschen!” sagde vor tyske veninde tit. Det kom man

også ofte til at gøre som ny præstefamilie. Hans så på mig med store øjne,

da Rasmussen sagde: ”Jeg skal nok komme og slå søm i ”vandet”, De skal

bare sige til.” Han havde boet i Ringkøbing de første 9 år, var derefter flyttet

til København – hans sprog var blevet ødelagt, men det gav os nogle

fornøjelige sætninger: En dag ville bilen ikke synde mere, men efter rensning

af tændrørene så syndede den igen. Og støj i tomgangen hed i flere år

”Gerøjs i Leerløvet.”

Men folk, der var vokset op med en dansk dialekt, bevarede deres modersmål

helt rent. Især det sønderjyske var uforfalsket, og det hørte vi tit, for

mange af de gamle enker kom jo fra Sønderjylland fra dengang inden 1920,

da det hørte under Tyskland.

Det var så uforfalsket, at vor daværende ”unge pige”, en nysproglig student

fra Randers, engang spurgte mig, da vi kom ud i køkkenet for at hente desserten:

”Hvad er det for et sprog, den dame taler? Jamen det er da dansk,”

udbrød jeg forbavset – og undrede mig over, at afstanden fra Haderslev til

Randers var så stor.

Men efterhånden lærte vi dem jo at kende, fandt ud af deres forhold, når

vi besøgte dem rundt om i den store, krigshærgede by, de fleste i de små,

mørke, aflange berlinerstuer, nogle i anden eller tredje baggård, nogle anbragt

som ”Untermieter” hos fremmede folk.

Men om søndagen kl. 14.30 kom de til kirken, nogle rejsende helt ude fra

oplandet. Ved kaffebordene i vor spisestue blev kopperne rakt frem mod

kanden, og vi blev klar over, at kagen her gjorde det ud for et af dagens

måltider.

Alle disse omtumlede skæbner, der var landet her, de blev efterhånden til

mennesker, vi aldrig kan glemme, mange blev vore venner. Men i kirkerummet

her, midt i ruindyngerne, var der et fællesskab om det, der kunne bære

igennem deres barske virkelighed. Altertavlen med Faderen, der tager

imod den hjemvendte søn, er heldigvis nu med i den nye kirke. Den venstre

sidetavle er næsten som et motto for DSUK:

”Og mens han endnu var langt borte, så hans Far ham.”


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

KIRKELIGE HANDLINGER

Dåb, konfirmation, kirkelig velsignelse og begravelse

DÅB:

Der træffes aftale om dato for dåb samt tidspunkt for samtale

med præsten. Der medbringes barnets fødselsattest

(Geburtsurkunde), forældrenes dåbsattest og evt. vielsesattest.

Der skal der opgives navn og adresse på mindst to og

højst fem faddere. Fadderne skal være døbt ved den kristne

dåb. De må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund.

Fadderne skal være konfirmeret eller have nået konfirmationsalderen.

Dåb er gratis.

KONFIRMATION:

Tilmelding til præsten. Dåbsattest medbringes. Hvis den

kommende konfirmand endnu ikke er døbt, medbringes

fødselsattest. Alle piger og drenge, der er ca. 13-14 år, går

i 7. eller 8. klasse kan melde sig og gå til konfirmandundervisning.

Undervisningen er gratis for kirkens medlemmers

børn, andre skal betale €150 pr. barn.

KIRKELIG VELSIGNELSE:

Henvendelse til præsten, hvor der træffes aftale om dato for

velsignelse samt tidspunkt for samtale. Præsten har ikke

vielsesmyndighed i Tyskland, derfor skal der altid indgås

borgerligt ægteskab på rådhuset. Der medbringes dåbsattest

og vielsesattest fra rådhuset. Velsignelsen er gratis for

kirkens medlemmer, andre skal betale €150.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:

Henvendelse til præsten, hvor der træffes aftale om dato for

begravelse/bisættelse samt tidspunkt for samtale.

Der medbringes afdødes dåbsattest, evt. vielsesattest og

dødsattest(Leichenschaushein/Sterbeurkunde).

Begravelse/bisættelse er gratis for afdøde medlemmer af

kirken. Ellers beregnes €150.

35

SJÆLESORG:

Du er altid velkommen til at kontakte præsten for en privat

og personlig samtale. Præsten har tavshedspligt.

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST:

DÅB:

Ingen

KONFIRMATION:

Ingen

KIRKELIG VELSIGNELSE:

Ingen

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:

Ingen


36

DET SIDSTE ORD

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Prædiken af Ove Lund, præst v. Christianskirken 1956-61

Det er en mærkelig samling mennesker, som i dag optræder

i evangeliets beretning. Det er en gruppe farisæere, men

det er ikke derfor, de er mærkelige, for farisæere var der så

mange af i Israel på Jesu tid, og de var normalt anset for at

være meget agtværdige mennesker. Det mærkelige er det

ærinde, som de er kommet i. Vi er vant til, at de mennesker,

som opsøgte Jesus, kom for at søge hjælp hos ham, og

for at høre ham forkynde dem syndernes forladelse og det

glædelige budskab om Himmeriget, som stod åben for enhver,

der brød sig om det eller trængte til at møde Guds godhed.

Men disse mennesker her, havde et helt andet ærinde.

De var kommet for at stille en fælde for Jesus. Netop på den

tid af Jesu liv, hvor denne begivenhed fandt sted, - det var

kort før den påske, hvor Jesus blev arresteret, mishandlet og

henrettet på korset – men opstod igen af de døde, - netop da

kom mange til Jesus for at afsløre ham, for at prøve at stille

ham over for problemer, som han ikke kunne løse, sådan at

de derved kunne latterliggøre ham overfor alle dem, der

fulgte ham og lyttede til hans forkyndelse. De ville gøre

hans gerning til intet, de ville lukke munden på ham – om

ikke på anden måde, så med magt. – Disse farisæere ville nu

vide, hvilket bud i loven, der var det vigtigste. For os lyder

Jesu svar næsten selvfølgeligt, måske også for selvfølgeligt,

men sådan var det ikke for farisæerne. De levede med en

urskov af love og paragraffer for enhver form for livsudfoldelse,

så de næppe selv kunne finde ud af hele historien.

Deres spørgsmål udtrykte et problem, som de skriftlærde

og lovtro paragrafryttere, som farisæerne var, diskuterede

lidenskabeligt. Men Jesus skal lige igennem hele det mosgroede

vildnis til det centrale i forholdet til Gud og til medmennesker.

– Det var for farisæerne et fejlskud, for de ville

have lokket Jesus ind på et blindt spor, så at sige, helst skulle

han have sagt noget, der kunne bruges imod ham, så man

også kunne få ham officielt straffet, måske endda fængslet

så var han da uskadeliggjort, mente de. Men de forregnede

sig. Sagerne blev sat sikkert på plads, - Jesus ville ikke diskutere

teologi med dem, men han ville tale med dem om deres

eget liv. Kærlighed til Gud og til din næste – det er den virkelighed,

som du har at leve i, det er ikke nogen teori, men en

meget besværlig krævende virkelighed.

De blev ligesom alle de andre diskussionslystne teologer og

halvteologer skubbet væk fra al spidsfindig og svævende

snak om livsproblemer og sat derhen, hvor livsproblemerne

var virkelige, hvor de selv med deres eget liv og deres eget

arbejde, deres egen måde at leve livet på fra dag til dag,

deres måde at omgås deres medmennesker på, deres måde

at dele livet med andre på – hvor de i alt dette måtte tage

ansvar og ikke bare snakke. De fik at vide, at af kærligheden

afhang hele ”loven og profeterne” – dvs. alt hvad der kom

deres tro og religion ved, var bundet til loven om at elske

Gud af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind, og sin

næste som sig selv.

”På disse to bud hviler hele loven og profeterne”, siger Jesus.

Loven og profeterne betyder her taget under ét hele det

gamle testamente, eller rettere hele ”den gamle pagt”, pagten

mellem gud og Israel, den som farisærerne havde gjort sig til

selvbestaltede vogtere af. Den pagt hvilede nemlig på kravet

om retfærdighed, det krav, at hvert menneske ved at holde

loven i alle dens dele sikrede sig retfærdighed i Guds øjne,

og derved skaffede sig, købte sig ret til en plads i Guds rige.

Kærlighed til din Gud og til din næste, forlanger loven. – Nu

er det imidlertid for os blevet sådan i vor tid, at vi næsten

ikke kan få ordene lagt til rette på tungen, når vi skal tale

om at ”elske Gud”, ordet ”elske” virker på os så mærkeligt

forkert i den forbindelse. Det hænger nu først og fremmest

sammen med den udvikling, der har overbelastet det ord

med erotik og romantik og svulstige følelser, noget med

at føle varmt og inderligt, og hvad det nu ellers er, vi i vor

tid lægger ind i det ord. Men det er også umuligt at bruge

ordet i den betydning i forbindelse med Gud. Det er ikke


KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

føleri for Gud, der forlanges her, ikke nogen inderlige

fornemmelser af nogen slags, selvom vi også forbinder

udtrykkene ”af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind”

med følelser, er denne forståelse af, hvad der menes med

kærlighed til gud, forkert. Hjerte, sjæl og sind var ikke for

jøderne steder, hvor der var samlet særlig meget følelse,

men hjertet var udtryk for det vi kalder personlighed, sjæl

betød simpelthen liv og sind betyder både sindelag, indstilling

til tilværelsen og desuden betyder det ”tanke”. Meningen

med udtrykket er, at kærligheden til Gud ikke kan nøjes

med nogen som helst lille afkrog af et menneske, men den

skal omfatte hele menneskets tilværelse, hele menneskets

liv og personlighed i alle dens former. Du skal elske gud hed

det. Ikke i en venlig fornemmelse af hengivenhed for Vorherre

– men: Du skal lade dit liv være bundet af Gud, til Gud,

du skal forstå det som en gave fra ham, bare fordi han har

været god imod dig, ikke fordi du har haft ret til det på nogen

måde. Du skal takke ham for livet og for at han har skabt

dig. Det skal du gøre ved at elske din næste: Men heller ikke

overfor din næste, dit medmenneske, kan du slippe med

velvilje og medfølelse. Kærlighed stiller større krav, og det

kommer endda direkte til udtryk: du skal elske din næste

som dig selv. Men det skal rigtig nok ikke forstås sådan, at

du kan bruge din selvkærlighed, det vi også kalder egoisme,

som målestok for, hvor meget du skylder din næste. Nej, meningen

er: du skal elske din næste som om han var dig selv,

ikke bare lige så meget som du elsker dig selv, men i stedet

for dig selv. Sådan er kærlighed nemlig, når den er ægte: så

giver den helt afkald på sig selv og sine egne interesser. Det

sande og ægte menneskeliv, som Gud tiltænkte sine skabninger,

det bliver kun til alvor, hvor denne uselviske kærlighed

trives. Apostlen Johannes, som i sine breve er meget optaget

af dette problem om kærligheden, siger det så stærkt: ”Den,

der ikke elsker, bliver i døden”. Derved har vi lært kærligheden

at kende, at han satte sit liv til for os; så er vi også skyldige

at sætte livet til for brødrene” – Eller: ”hvis nogen siger:

Jeg elsker Gud! – og hader sin broder, så er han en l ø g n e r;

thi den der ikke elsker sin broder, som han har set, han kan

ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra

ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin broder” –

37

”Vi er skyldige at elske” – skyldige, fordi vi selv har fået livet

givet uden nogen slags ret til det eller krav på det, fået det

for at bruge det til at gøre vel mod vor næste med. Gud som

vi ikke har set kan vi kun elske, kun takke for hans godhed

mod os, ved kærligheden til de brødre som han har sat her i

verden, her i livet sammen med os, dem, som vi så udmærket

kan se, men ofte helst vil lukke både øjnene, døren og

hånden for. Men: ”I er skyldige at elske – ”- I er skyldige både

at gøre vel mod jeres næste og at være varsom mod jeres

næstes liv – det er også en del af kærligheden. Mange synder

forøves ved hensynsløshed mellem mennesker, ved at man

går sin egen vej uden at overveje, om man derved træder på

andres glæde og lykke. De allerfleste dårlige nerver skyldes

den slags ubetænksom eller hensynsløs brutalitet.

Kærlighed er altså ikke en behagelig fornemmelse af at stå

på god fod med en rar bedstefaderagtig Vorherre i himlen

– den slags fornemmelser er meget farlige og næsten altid

forkerte og skabt af en falsk ønsketænkning – Men kærlighed

er arbejde, er møjsommelig og slidsom tjeneste for

din næste, som har brug for dig. Og hvis du vil lytte efter loven,

er det ikke noget du kan selv om, du vil give dig af med,

men det er et bestemt krav: ”Du skal” – det er den eneste vej

til retfærdighed for Gud.

Men derfor bliver vi heller aldrig retfærdige i Guds øjne. Vi

vil ikke være det. Dvs. det vil vi måske nok, men vi vil ikke gå

den vej, for vi vil have vort liv for os selv. Og så længe vi har

nok i det, er tilfredse med at pleje vor egen behagelighed og

velvære og lader vore brødre sejle deres egen sø – så længe

siger evangeliet om os, at vi bliver i døden, vi kunne også

sige i vor fortabthed. Dér sidder vi fast, bundet af os selv

– til os selv. Så længe det er sådan, er der heller ikke noget

evangelium til os. Syndernes forladelse er ikke for dem, der

er tilfredse med at være egoistiske og fortabte, men for dem,

der fortvivler over således atter og atter at indfanges i sit

eget tøjrslag, atter og atter at sidde fast i selvkredsningens

forbandelse og i skyld mod Gud og mennesker.

Men netop i fortvivlelsen og i fortabtheden kommer Jesus

Kristus til os i sit ord og forkynder om det Guds Rige, der

ikke er grundet på menneskelig indbildt selvklogskab, men

kun på Guds grænseløse kærlighed.


38

HVEM, HVAD, HVOR

Praktisk om Christianskirken

Kontaktdetaljer:

Christianskirken

Brienner Strasse 12

D-10713 Berlin

Trœffes bedst:

Kontodetaljer:

T:

E:

W:

Postbank Konto

BLZ

BIC

IBAN

Ust. Nummer

Steuernummer

Kirkelig betjening:

Præst

Iben Vinther

Nordestgaard

Kirketjenerpar

Christine Krankemann-Bonner

&

Sean Bonner

Organister

Karol Bialas

Veit-Jacob Walter

W. Schwickardi

A:

T:

E:

A:

T:

E:

E:

E:

+49 (0)30 873 44 30

praesten@christianskirken.de

www.christianskirken.de

Onsdag kl. 10-14

2565 - 107

100 100 10

PBNKDEFF

DE77100100100002565107

DE136784856

27/656/51490

Bosiddende på kirkens adr.

873 44 30

praesten@christianskirken.de

Bosiddende på kirken adr.

395 85 98

kb@christianskirken.de

vjw@christianskirken.de

Menighedsråd:

Formand

John Patrunck E: jp@christianskirken.de

Næstformand

Anne Kirstine Theobald E: akt@christianskirken.de

Kasserer

Bente Schörbach E: bs@christianskirken.de

Sekretær

Lone Alsbæk E: la@christianskirken.de

Medlem

Ulrich Pollack E: up@christianskirken.de

Medlem

Maiken Pommer Blok E: mb@christianskirken.de

Medlem

Præsten

T: 873 44 30

E: praesten@christianskirken.de

Suppleant

Katrine Brix E: kb@christianskirken.de

Suppleant

Marie Høgh E: mh@christianskirken.de

Ex-Officio

Per Erik Veng E: perven@um.dk

KIRKEHILSEN | jan | feb | mar | 2012

Kirkebladet udgives af menighedsråd og præst (ansv.)

i 1000 eksemplarer.

Redaktion afsluttet den 13. december 2011. Næste

blad udsendes ultimo marts og dækker årets andet

kvartal (april til juni).

Deadline for indlevering af stof til næste kirkeblad

er FREDAG D. 25. FEBRUAR 2012, der venligst bedes

overholdt.

Design og layout: Mads & Iben V. Nordestgaard


Christianskirken

Brienner Strasse 12

D-10713 Berlin


DEN DANSKE KIRKE I BERLIN | DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN

More magazines by this user
Similar magazines