15.11.2013 Aufrufe

Liczebniki

Liczebniki

Liczebniki

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Liczebniki</strong><br />

Z kilku rodzajów liczebników najistotniejsze dla nas będą:<br />

► liczebniki główne<br />

► liczebniki porządkowe


<strong>Liczebniki</strong> główne<br />

►Odpowiadają na pytanie ,,ile’’?<br />

►Tworzą system przejrzystych reguł<br />

►Długie liczebniki piszemy łącznie – czasem<br />

powstają prawdziwe tasiemce


Podstawę systemu tworzą liczebniki<br />

do 10:<br />

0 null<br />

1 eins<br />

2 zwei<br />

3 drei<br />

4 vier<br />

5 fünf<br />

6 sechs<br />

7 sieben<br />

8 acht<br />

9 neun<br />

10 zehn<br />

Zapamiętujemy też<br />

11 elf 12 zwölf


Potem działa już system <br />

20 zwanzig<br />

13 dreizehn 30 dreißig (!)<br />

14 vierzehn 40 vierzig<br />

15 fünfzehn 50 fünfzig<br />

16 sechzehn 60 sechzig<br />

17 siebzehn 70 siebzig<br />

18 achtzehn 80 achtzig<br />

19 neunzehn 90 neunzig


100 einhundert 1000 eintausend<br />

200 zweihundert 2000 zweitausend<br />

300 dreihundert 3000 dreitausend<br />

400 vierhundert 4000 viertausend<br />

500 fünfhundert 5000 fünftausend<br />

600 sechshundert 6000 sechstausend<br />

700 siebenhundert 7000 siebentausend<br />

800 achthundert 8000 achttausend<br />

900 neunhundert 9000 neuntausend<br />

10000 zehntausend 100.000 einhunderttausend<br />

11000 elftausend 200.000 zweihunderttausend<br />

12000 zwölftausend 300.000 dreihunderttausend<br />

13000 dreizehntausend 400.000 vierhunderttausend<br />

14000 vierzehntausend 500.000 fünfhunderttausend<br />

17000 siebzehntausend 600.000 sechshunderttausend<br />

19000 neunzehntausend 700.000 siebenhunderttausend<br />

20000 zwanzigtausend 800.000 achthunderttausend<br />

40000 vierzigtausend 900.000 neunhunderttausend<br />

80000 achtzigtausend 1.000.000 eine Million<br />

90000 neunzigtausend 2.000.000 zwei Millionen<br />

6.000.000 sechs Millionen<br />

50.000.000 fünfzig Millionen<br />

70.000.000 siebzig Millionen<br />

itd….


To było proste, schody zaczynają się przy tworzeniu<br />

liczebników 21-99, czyli dziesiątka z jednością<br />

Zapisujemy je od końca, dodając przy tym słówko łączące und<br />

21 einundzwanzig (!) 31 einunddreißig<br />

22 zweiundzwanzig 32 zweiunddreißig<br />

23 dreiundzwanzig 33 dreiunddreißig<br />

24 vierundzwanzig 46 sechsundvierzig<br />

25 fünfundzwanzig 51 einundfünfzig<br />

26 sechsundzwanzig 67 siebenundsechzig<br />

27 siebenundzwanzig 76 sechsundsiebzig<br />

28 achtundzwanzig 84 vierundachtzig<br />

29 neunundzwanzig 99 neunundneunzig


I to wszystko! Teraz możemy tworzyć liczebniki bez<br />

ograniczeń:<br />

101 einhunderteins 201 zweihunderteins<br />

106 einhundertsechs 249 zweihundertneunundvierzig<br />

109 einhundertneun 317 dreihundertsiebzehn<br />

110 einhundertzehn 432 vierhundertzweiunddreißig<br />

117 einhundertsiebzehn 571 fünfhunderteinundsiebzig<br />

120 einhundertzwanzig 648 sechshundertachtundvierzig<br />

121 einhunderteinundzwanzig 794 siebenhundertvierundneunzig<br />

122 einhundertzweiundzwanzig 999 neunhundertneunundneunzig<br />

138 einhundertachtunddreißig 1013 eintausenddreizehn<br />

159 einhundertneunundfünfzig 1234 eintausendzweihundertvierunddreißig<br />

174 einhundertvierundsiebzig 1679 eintausendsechshundertneunundsiebzig


1983 eintausendneunhundertdreiundachtzig<br />

2080 zweitausendachtzig<br />

2376 zweitausenddreihundertsechsundsiebzig<br />

2143 zweitausendeinhundertdreiundvierzig<br />

3689 dreitausendsechshundertneunundachtzig<br />

4264 viertausendzweihundertvierundsechzig<br />

9876 neuntausendachthundertsechsundsiebzig<br />

10234 zehntausendzweihundertvierunddreißig<br />

11001 elftausendeins<br />

11369 elftausenddreihundertneunundsechzig<br />

13479 dreizehntausendvierhundertneunundsiebzig<br />

19898 neunzehntausendachthundertachtundneunzig<br />

26932 sechsundzwanzigtausendneunhundertzweiunddreißig<br />

739213 siebenhundertneunundreißigtausendzweihundertdreizehn<br />

989898 neunhundertneunundachtzigtausendachthundertachtundneunzig<br />

999999 neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig


<strong>Liczebniki</strong> porządkowe<br />

► Tworzymy je od liczebników głównych<br />

► Odpowiadają na pytania który? która? które z kolei?<br />

► Z liczebnikiem porządkowym występuje rodzajnik w zależności od<br />

rodzaju<br />

► <strong>Liczebniki</strong> 2-19 tworzymy dodając przyrostek –te<br />

► <strong>Liczebniki</strong> powyżej 19 tworzymy dodając przyrostek –ste<br />

► Uwaga na wyjątki!


1 Der,die,das erste<br />

2 zweite<br />

3 dritte<br />

4 vierte<br />

5 fünfte<br />

6 sechste<br />

7 siebte<br />

8 achte<br />

9 neunte<br />

10 zehnte<br />

11 elfte<br />

12 zwölfte<br />

13 dreizehnte<br />

14 vierzehnte<br />

15 fünfzehnte<br />

16 sechzehnte<br />

17 siebzehnte<br />

18 achtzehnte<br />

19 neunzehnte<br />

20 zwanzigste<br />

21 einundzwanzigste<br />

22 zweiundzwanzigste<br />

23 dreiundzwanzigste<br />

24 vierundzwanzigste<br />

25 fünfundzwanzigste<br />

30 dreißigste<br />

40 vierzigste<br />

46 sechsundvierzigste<br />

77 siebenundsiebzigste<br />

91 einundneunzigste<br />

100 hundertste<br />

101 hunderterste<br />

102 hundertzweite<br />

120 hundertzwanzigste<br />

273 zweihundertdreiundsiebzigste<br />

927 neunhundertsiebenundzwanzigste<br />

3480 dreitausendvierhundertachtzigste


►Przykłady użycia liczebników porządkowych:<br />

der erste Mai<br />

die vierte Stunde<br />

das zweite Kind<br />

►Po liczebnikach porządkowych zapisanych<br />

cyfrą stawiamy zawsze kropkę!<br />

der 1. Mai


Liczebników porządkowych używamy<br />

najczęściej do określenia dat:<br />

Heute ist der zweite Januar.<br />

Die Sommerferien beginnen am neunzehnten Juni.<br />

Die Sommerferien dauern vom neunzehnten Juni bis<br />

ersten September<br />

Jeśli liczebnik nie jest użyty w mianowniku,<br />

otrzymuje końcówkę -n

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!