BRISK 2007 - kompletní katalog osazení vozidel ( soubor ... - Luke

files.moto24.biz

BRISK 2007 - kompletní katalog osazení vozidel ( soubor ... - Luke

Tyčinkové žhavicí svíčky • Rod-type heating plugs • • Pałeczkowate świece żarowe

Žhavicí svíčky s monospirálou

jsou konstruovány s použitím jedné spirály, která zajišťuje jak žhavení tak i samoregulaci potřebnou k rychlému

dosažení teploty činné části žhavicí svíčky a omezení maximální teploty i zajištění požadované životnosti.

Pro většinu motorů, které jsou v současné době v provozu, splňuje tato konstrukce požadavky na rychlost a

spolehlivost žhavení.

V souvislosti s inovacemi motorů jsou postupně monospirálové žhavicí svíčky nahrazovány dvouspirálovými

s ještě dokonalejší regulací teploty.

Heating plugs with mono-spiral

are designed to utilize one spiral providing for both the heating and self-control needed for quick attainment of

temperature of the heating plug´s active part and maximum temperature limitation plus provision of the service

life required.

For most of engines being operational in the present, this design meets the requirements for the rate and reliability

of heating.

In connection with engine innovations, the mono-spiral heating plugs are gradually replaced with twin-spiral plugs

with still more perfect temperature control.


, , ,

,

.

, ,

.

, ,

,

.

Świece żarowe z jedną spiralą

skonstruowane są z zastosowaniem jednej spirali, która zapewnia zarówno żarzenie, jak też automatyczną regulację

niezbędną do szybkiego osiągnięcia temperatury czynnej części świecy żarowej i ograniczenia maksymalnej

temperatury oraz zapewnienia wymaganej żywotności.

W przypadku większości obecnie stosowanych silników wspomniana konstrukcja spełnia wymogi dotyczące

szybkości i niezawodności żarzenia.

W związku z przeprowadzanymi innowacjami silników świece żarowe z jedną spiralą są stopniowo zastępowane

świecami z dwiema spiralami, w których regulacja temperatury jest jeszcze bardziej udoskonalona.

BRISK TWIN

BRISK EXCLUSIVE

Obr. Porovnání konstrukce monospirály a dvouspirály

Fig. Comparison of the designs of mono-spiral and twin-spiral

. o .

Rys. Porównanie konstrukcji pojedynczej i podwójnej spirali

1. Regulační spirála

1. Regulating coil

1. Pa

1. Spirala regulacyjna

1

2

3

2. Žhavicí spirála se samoregulačním účinkem

2. Self-regulating heating coil

2. C c e

2. Spirala żarowa z działaniem samoregulującym

3. Žhavicí spirála

3. Heating coil

3. C

3. Spirala żarowa

12

monospirála

mono-spiral


pojedyncza spirala

dvouspirála

twin-spiral

a

podwójna spirala

More magazines by this user
Similar magazines