20.08.2015 Views

создавање иновативни училишта: подготвување на ... - okno.mk

создавање иновативни училишта: подготвување на ... - okno.mk

создавање иновативни училишта: подготвување на ... - okno.mk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

СОЗДАВАЊЕИНОВАТИВНИУЧИЛИШТА:ПОДГОТВУВАЊЕНА УЧЕНИЦИТЕЗА 21-ОТ ВЕКСкопје, 2009Проект за основно образование…ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИTE ТИМОВИ ЗАПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈСкопје, 2009Проект за основно образование


СОДРЖИНА56812182022272829ВоведКако да создадеме <strong>иновативни</strong> <strong>училишта</strong> коиучениците ќе ги подготвуваат за 21-от век?Прилог 1. Карактеристики и принципи <strong>на</strong>висококвалитетниот професио<strong>на</strong>лен развојПрилог 2 - Планирање, спроведување и оценување<strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развојПрилог 3 - Ефективни <strong>училишта</strong> и професио<strong>на</strong>лно учењеПрилог 4 - Елементи <strong>на</strong> позитивно влијание врз учењето<strong>на</strong> ученицитеПрилог 5 - Рамка за учењето во 21-от векПрилог 6 - Прирачник “Настава и учење <strong>на</strong> 21-от век„Прилог 7 – Збирка материјали за <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от векКористе<strong>на</strong> литератураСОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА1


2 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


СОЗДАВАЊЕИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА:ПОДГОТВУВАЊЕНА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК…ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИ ТИМОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈНА НАСТАВНИЦИТЕЦелта <strong>на</strong> овој прирачник е да им помогне <strong>на</strong> ПЕПучилишните тимови во планирањето <strong>на</strong> активноститеза професио<strong>на</strong>лен развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставницитеи подобрувањето <strong>на</strong> квалитетот <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставата иучењето.Основ<strong>на</strong>та дејност <strong>на</strong> образованието е да делуваво <strong>на</strong>сока <strong>на</strong> поддршка <strong>на</strong> развојот <strong>на</strong> младилуѓе кои лесно ќе се вклопат во модерниот иглобализираниот свет. За остварување <strong>на</strong> оваа целнеопходен е континуиран професио<strong>на</strong>лен развој <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците и училишните директори.Истражувањата покажуваат дека способноста,искуството и образованието <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставницитеимаат големо влијание врз постигањата и успехот<strong>на</strong> учениците. Науките за образованието, вопоследно време, доаѓаат до нови соз<strong>на</strong>нија заефективни приоди во учењето и <strong>на</strong>ставата. Оттукапрофесио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците е<strong>на</strong>јпродуктивното вложување кое може да резултирасо подобрување <strong>на</strong> постигањата<strong>на</strong> учениците. 4Прилог 1Овој прирачник може да помог не во процесот <strong>на</strong>планирањето, имплементацијата и евалва ци јата <strong>на</strong>активностите за профе сио<strong>на</strong>лен развој како дел одгодишните програми <strong>на</strong> <strong>училишта</strong>та.Материјалите, главно, даваат придонес во следнитеаспекти <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развој:11. Планирање - определување <strong>на</strong> потре би те<strong>на</strong> учениците за учење по пат <strong>на</strong> а<strong>на</strong>лизирање<strong>на</strong> податоците; утврдување <strong>на</strong> з<strong>на</strong>ењето ивештините <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците врз основа <strong>на</strong>потребите <strong>на</strong> учениците за учење; дефинирањеконкретни активности за стекнување <strong>на</strong> новиз<strong>на</strong>ења и вештини што им се потребни <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците.232. Спроведување <strong>на</strong> активностите од планот– следење <strong>на</strong> остварувањето <strong>на</strong> планот инего вото влијание врз <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практикаи постигањата <strong>на</strong> учениците; планирањереше нија за да се <strong>на</strong>дми<strong>на</strong>т бариерите приспроведувањето <strong>на</strong> планираните актив но сти.3. Евалвација - дефинирање <strong>на</strong> очекуванитере зул тати и показателите/индикаторите зауспехот; самооценување, а<strong>на</strong>лиза и размис лувањеза ефектите од активностите за развој <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците кои <strong>училишта</strong>та во Проек тот гипостигнуваат со приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> дефиниранитепоказатели; користење <strong>на</strong> резул татите одевалва цијата при пла ни рањето <strong>на</strong> идн итеактив ности за професио<strong>на</strong>лен развој <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците и преземањеактивности во таа <strong>на</strong>сока. 4Прилог 2СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА3


Kако да создадеме <strong>иновативни</strong> <strong>училишта</strong> коиучениците ќе ги подготвуваат за 21-от век?Проектот за основно образование ги повикува <strong>училишта</strong>тада се вклучат во активноста за давањеподдршка во професио<strong>на</strong>лниот развој, под мотото:Создавање <strong>иновативни</strong> <strong>училишта</strong>: Подготвување<strong>на</strong> учениците за 21-от век.Целта <strong>на</strong> поддршката е <strong>училишта</strong>та да се поттик<strong>на</strong>тда создадат стимулатив<strong>на</strong> среди<strong>на</strong> за професио<strong>на</strong>ленразвој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците со ставање акцент <strong>на</strong>инди видуалните постигања <strong>на</strong> учениците и ефективнотоработење <strong>на</strong> <strong>училишта</strong>та. 4 Прилог 3Кои се основните критериуми и услови за учествово активноста под мотото Создавање <strong>иновативни</strong><strong>училишта</strong>: Подготвување <strong>на</strong> учениците за 21-отвек?Основните критериуми за учество <strong>на</strong> <strong>училишта</strong>таво оваа активност се <strong>на</strong>ставниците да:ги применуваат новите з<strong>на</strong>ења и вештиниво својата <strong>на</strong>став<strong>на</strong> пракса стек<strong>на</strong>ти <strong>на</strong>обуките организирани од стра<strong>на</strong> <strong>на</strong>Проектот за основно образование;учествуваат во ПЕП процедурата засертификација;се редовни посетители и корисници <strong>на</strong>ново создаде<strong>на</strong>та веб-страницата Збиркаматеријали за <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от век;доставуваат материјали од активноститеспроведени во <strong>училишта</strong>та поврзани сопрофесио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците (план за професио<strong>на</strong>лниотразвој, подготовки <strong>на</strong> часови, видеоснимки од часови, студии <strong>на</strong> случај,акциски истражувања).Главен услов за учеството <strong>на</strong> <strong>училишта</strong>та за добивањеподдршка од ПЕП е да го достават планот запрофесио<strong>на</strong>лен развој, којшто е дел од годиш<strong>на</strong>тапрограма <strong>на</strong> училиштето, тој да се спроведе/реализираи да се <strong>на</strong>прави евалвација <strong>на</strong> резултатите одспроведувањето <strong>на</strong> планот <strong>на</strong> крајот <strong>на</strong> учеб<strong>на</strong>та годи<strong>на</strong>.Што треба да содржи планот за професио<strong>на</strong>ленразвој и тек <strong>на</strong> активноста?стра<strong>на</strong> <strong>на</strong> сите <strong>на</strong>ставници со крај<strong>на</strong> целподобрување <strong>на</strong> постигањата <strong>на</strong> учениците и нив<strong>на</strong>подготовка за 21-от Прилог 4 Прилог 5век. 4Училиштата што се заинтересирани за учество требада бидат подготвени за активности кои се во согласностсо главното мото, а тоа е да создаваат позитив<strong>на</strong>среди<strong>на</strong> за приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> методи за <strong>на</strong>ставатаи учењето <strong>на</strong> 21-от век.Исто така процесот <strong>на</strong> селекција ќе биде структуриранврз основа <strong>на</strong> главното мото. 4Прилог 6Во текот <strong>на</strong> оваа активност Проектот за основнообразование, заедно со советниците од Бирото заразвој <strong>на</strong> образованието , постојано ќе обезбедуваатподдршка и помош <strong>на</strong> <strong>училишта</strong>та преку организирањеразлични активности за професио<strong>на</strong>ленразвој според нивните потреби. Исто така <strong>училишта</strong>таќе имаат пристап <strong>на</strong> веб-страницата Збирката<strong>на</strong> материјали за <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от век зада можат успешно да го спроведат Планот за професио<strong>на</strong>ленразвој и промените во практика со штоќе дојде до подобрување <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставата. Прилог 7Имајќи ги предвид принципите за постојано подобрување<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставата, поддршката ќе биде во <strong>на</strong>сока<strong>на</strong> <strong>создавање</strong> постоја<strong>на</strong> соработка меѓу <strong>на</strong>ставницитеи заедничко планирање; <strong>создавање</strong> систем <strong>на</strong>континуиран професио<strong>на</strong>лен развој и ментороство<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците; <strong>на</strong>соки како да се следат активноститеи резултатите од професио<strong>на</strong>лниот развој.Исто така, <strong>училишта</strong>та ќе имаат можности од помошво решавање <strong>на</strong> проблеми и прашања <strong>на</strong> кои<strong>на</strong>ставниците ќе <strong>на</strong>идуваат во текот <strong>на</strong> процесите<strong>на</strong> промени.На крајот <strong>на</strong> спроведувањето <strong>на</strong> активноста под мотото:Создавање <strong>иновативни</strong> <strong>училишта</strong>: Подготвување<strong>на</strong> учениците за 21-от век ќе се приберат податоцитеи резултатите за да се документира и реферираза процесите <strong>на</strong> спроведувањето. Овие податоции информации од сите <strong>училишта</strong> кои се вклучениво активноста ќе се објават во публикација иќе бидат достапни <strong>на</strong> веб-страницата Збирката <strong>на</strong>материјали за <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от век со цел да можатда ги користат и другите <strong>училишта</strong>, како и креаторите<strong>на</strong> образовните политики.Планот за професио<strong>на</strong>лен развој треба да биде фокусиран<strong>на</strong> подобрување <strong>на</strong> <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практика од4 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Временска рамка <strong>на</strong> активностаСпроведувањето <strong>на</strong> активноста ќе се врши во шест фази:IФазаПроцес <strong>на</strong>планирање воучилиштето ипријавувањепочеток <strong>на</strong> учеб<strong>на</strong> годи<strong>на</strong>IIФазапочеток <strong>на</strong> учеб<strong>на</strong> годи<strong>на</strong>IVФазаДоставување <strong>на</strong> планотза професио<strong>на</strong>ленразвој <strong>на</strong> училиштетокако дел од годишниотплан <strong>на</strong> училиштето восогласност со условите ипредложените <strong>на</strong>соки одПЕПкрај <strong>на</strong> учеб<strong>на</strong> годи<strong>на</strong>Оценување/Евалвација <strong>на</strong>активноста во<strong>училишта</strong>таСелекција <strong>на</strong><strong>училишта</strong>таIIIФазаСпроведување<strong>на</strong> активноста во<strong>училишта</strong>таДоставување <strong>на</strong> материјалидо ПЕПпрво и второ полугодиеVФазаИзвештај за<strong>на</strong>ученителекциикрај <strong>на</strong> учеб<strong>на</strong> годи<strong>на</strong>Веб-страницатаЗбирката материјали за <strong>на</strong>ставата<strong>на</strong> 21-от век претставува он-лајнбанка <strong>на</strong> ресурси за <strong>на</strong>ставата и е<strong>на</strong>менета за <strong>на</strong>ставниците да импомогне во <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практика.Адресата е: http://toolbox.pep.org.<strong>mk</strong>VIФазаПромовирање <strong>на</strong><strong>училишта</strong>такрај <strong>на</strong> учеб<strong>на</strong> годи<strong>на</strong>Проектот за основно образование гиповикува <strong>училишта</strong>та за учество воактивноста Создавање <strong>иновативни</strong><strong>училишта</strong>: Подготвување<strong>на</strong> учениците за 21-от век иматеријалите да ги доставуваат <strong>на</strong>info@pep.org.<strong>mk</strong>СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА5


Прилог 1Карактеристики и принципи <strong>на</strong>висококвалитетниот професио<strong>на</strong>лен развојКарактеристики <strong>на</strong> висококвалитетниотпрофесио<strong>на</strong>лен развој12345671.2.3.4.5.6.7.Претставува процес <strong>на</strong> континуирано учење, за разлика од учество <strong>на</strong> еднократнисеми<strong>на</strong>ри.Глав<strong>на</strong>та цел е подобрување <strong>на</strong> <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практика и подобрување <strong>на</strong> учењето <strong>на</strong>учениците.Професио<strong>на</strong>лниот развој е составен дел <strong>на</strong> секојднев<strong>на</strong>та работа <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците коисе вклучени во активностите и <strong>на</strong>станите (формални и неформални состаноци)прилагодени <strong>на</strong> потребите <strong>на</strong> учениците за учење.Акцентот е ставен <strong>на</strong> суштинските активности <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставата и учењето – планирање <strong>на</strong>часовите, оценување <strong>на</strong> работата <strong>на</strong> учениците и ефектив<strong>на</strong> <strong>на</strong>став<strong>на</strong> практика којаовозможува подобрување <strong>на</strong> постигањата <strong>на</strong> учениците.Поттикнува соработка и тимска работа која <strong>на</strong>јчесто опфаќа разме<strong>на</strong> <strong>на</strong> з<strong>на</strong>ења иискуства и го продлабочува учењето за прашања поврзани со у<strong>на</strong>предувањето <strong>на</strong><strong>на</strong>ставата и учењето <strong>на</strong> учениците.Вклучува учење и давање поддршка од искусни <strong>на</strong>ставници/ментори кои помагаат ворешавањето <strong>на</strong> проблемите поврзани со изведувањето <strong>на</strong> квалитет<strong>на</strong> <strong>на</strong>става иподобрувањето <strong>на</strong> постигањата <strong>на</strong> учениците.Резултатите од истражувањата <strong>на</strong> практиката, преку а<strong>на</strong>лизи и акциски истражувања,се појдов<strong>на</strong> основа во планирањето <strong>на</strong> активностите за професио<strong>на</strong>лниот развој.6 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Принципи <strong>на</strong>висококвалитетниотпрофесио<strong>на</strong>лен развојПринципите се <strong>на</strong>менети за обезбедување висококвали тетен професио<strong>на</strong>лен развој со цел да сеподобрат постигањата <strong>на</strong> учениците и ги покриваатсите три нивоа од образовниот систем – училишно,локално и државно ниво.1Принцип бр. 1Професио<strong>на</strong>лниот развој ефокусиран <strong>на</strong> постигањата<strong>на</strong> учениците (не само <strong>на</strong>индивидуалните потреби <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците).Професио<strong>на</strong>лниот развој има за цел да го подобриучењето и постигањата <strong>на</strong> учениците за да можатсите ученици да достиг<strong>на</strong>т максимум во своитепотенцијали за учење.Користејќи ги изворите <strong>на</strong> податоци за резултатитеод постигањата <strong>на</strong> учениците, професио<strong>на</strong>лнотоучење <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците треба да се <strong>на</strong>сочува спореда<strong>на</strong>лизите <strong>на</strong> разликите помеѓу целите и стандардитеза учењето и успехот <strong>на</strong> учениците. Таквитеа<strong>на</strong>лизи помагаат да се определи што треба<strong>на</strong>ставниците да учат, да ги стават учениците воцентарот <strong>на</strong> нивниот професио<strong>на</strong>лен развој, како ида се зголеми довербата во користењето <strong>на</strong>ресурсите за професио<strong>на</strong>лен развој.Резултатите <strong>на</strong> учениците ќе се подобрат доколкупрофесио<strong>на</strong>лниот развој го продлабочи з<strong>на</strong>ењето<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците за тоа како подобро да им гипренесуваат <strong>на</strong>ставните содржини <strong>на</strong> учениците.Принцип бр. 2:Професио<strong>на</strong>лниот развој е<strong>на</strong>сочен кон <strong>на</strong>став<strong>на</strong>тапрактика и е дел одсекојднев<strong>на</strong>та работа <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците (не едистанциран од<strong>училишта</strong>та).2Професио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците треба дасе одвива во <strong>училишта</strong>та и да биде дел одсекојднев<strong>на</strong>та <strong>на</strong>став<strong>на</strong> работа. Најмоќните и<strong>на</strong>јз<strong>на</strong>чајните искуства <strong>на</strong> учењето се јавуваат воучилиштето каде <strong>на</strong>ставниците директно можат дасе соочат со непосредните проблеми и предизвициповрзани со учењето и <strong>на</strong>ставата. Од големо з<strong>на</strong>чењее секојднев<strong>на</strong>та соработка со колегите при што<strong>на</strong>ставниците можат да дискутираат за прашања од<strong>на</strong>ставата, да ги идентификуваат проблемите, даиз<strong>на</strong>јдат решенија и истите да ги приме<strong>на</strong>т вонив<strong>на</strong>та практика.резултатите <strong>на</strong>учениците ќе сеподобрат доколкупрофесио<strong>на</strong>лниотразвој го продлабочиз<strong>на</strong>ењето <strong>на</strong><strong>на</strong>ставницитеТоа не подразбира дека другите искуства <strong>на</strong> учење<strong>на</strong>двор од училиштето треба да се потце<strong>на</strong>т, како <strong>на</strong>пример постдипломските студии или учеството <strong>на</strong>обуки и семи<strong>на</strong>ри. Ваквите искуства <strong>на</strong> учење го<strong>на</strong>дополнуваат професио<strong>на</strong>лното учење кое сеодвива во училиштето. Професио<strong>на</strong>лниот развојтреба да биде дел од <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та работа воучилиштето, но, исто така, и да се збогати со идеи иизвори <strong>на</strong> з<strong>на</strong>ење <strong>на</strong>двор од училиштето. Принцип бр. 3:Професио<strong>на</strong>лниот развој гиследи резултатите одистражувањата поврзанисо ефективното учење и<strong>на</strong>става (не е ограниченосамо <strong>на</strong> тоа што се з<strong>на</strong>е вомоментот).3Професио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong>сочен кон подобрување<strong>на</strong> учењето <strong>на</strong> сите ученици ги подготвува<strong>на</strong>ставниците да ги користат резултатите исоз<strong>на</strong>нијата од истражувањата во донесувањето <strong>на</strong>одлуки поврзани со <strong>на</strong>ставата. Успешните програмиза професио<strong>на</strong>лен развој ги внесуваат <strong>на</strong>ставницитево содржи<strong>на</strong>та која ја предаваат и им нудатз<strong>на</strong>ења кои произлегуваат од истражувањата воврска со тоа како учениците ја учат таа содржи<strong>на</strong>.Резултатите од истражувањата треба да им седостапни <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците со цел да им се овозможиСОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА7


проширување и продлабочување <strong>на</strong> стручнотоз<strong>на</strong>ење. Овие истражувања треба да вклучатинформации за ефектив<strong>на</strong>та <strong>на</strong>става и учење, затоа како учениците ја учат конкрет<strong>на</strong>та содржи<strong>на</strong>,за водењето <strong>на</strong> паралелката, за оценувањето. Принцип бр. 4:Професио<strong>на</strong>лниот развој е4процес <strong>на</strong> соработка,вклучува размислување/рефлексија и повратниинформации (не самоиндивидуалноистражување).Можностите за професио<strong>на</strong>лен развој треба да сеповрзани со индивидуалните потреби <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците, но и да бидат организирани зарешавање проблеми преку тимска работа.Организирани во тимови, <strong>на</strong>ставниците преземаатколектив<strong>на</strong> одговорност за решавањето <strong>на</strong>сложените проблеми од <strong>на</strong>ставата и учењето, какои за подобрувањето <strong>на</strong> резултатите <strong>на</strong> учениците.Тимовите го споделуваат з<strong>на</strong>ењето, стручноста иискуството со цел да го продлабочат учењето и данегуваат заемно разбирање за ефектив<strong>на</strong>тапрактика во паралелката. Тие ги создаваат условитеза колегијално размислување и поддршка ипомагаат работното оптоварување да се распоредирамномерно.Конструктивните, објективните и поучнитеТимовите го споделуваатз<strong>на</strong>ењето, стручноста иискуството со цел да гопродлабочат учењето ида негуваат заемноразбирање заефектив<strong>на</strong>та практика.повратни информации за практиката <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците се важни за да се утврдат подрачјатаза кои тие треба да си го подобрат своето работењеи за да се создадат можности за професио<strong>на</strong>ленразвој кои се однесуваат <strong>на</strong> подрачјата заподобрување.Стручните, искусните <strong>на</strong>ставници, училишнитераководители или стручњаците <strong>на</strong>двор одучилиштето, исто така, можат <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците даим дадат повратни информации во врска со нивниотпрофесио<strong>на</strong>лен развој. На пример, повратнитеинформации од колега <strong>на</strong> кој му верувате, во врскасо работењето <strong>на</strong> тимот за професио<strong>на</strong>лен развојили партнерството за поучување или менторирање,се корисни за да се процени ефективноста <strong>на</strong>таквите стратегии. Принцип бр. 5:5Професио<strong>на</strong>лниот развојкористи објективниподатоци и проверениматеријали за да гопланира подобрувањето <strong>на</strong>постигањата и да ги мериефектите.Податоците за учењето и постигањата <strong>на</strong> ученицитеод различни извори (<strong>на</strong>дворешни тестирања,матурата, примероци од трудови <strong>на</strong> учениците)можат да се користат за да се утврди содржи<strong>на</strong>та <strong>на</strong>професио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците и да сепланира како ќе се следат ефектите од програматаза професио<strong>на</strong>лниот развој.Податоците треба да се прибираат редовно и тоа <strong>на</strong>ниво <strong>на</strong> ученик, <strong>на</strong>ставник и училиште за да сепомогне при <strong>на</strong>сочувањето <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниотразвој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците. На пример, водењето <strong>на</strong>дневниците за учење од стра<strong>на</strong> <strong>на</strong> учениците можеда се искористи за да се утврдат подрачјата кои сепотешки за нив или за да се утврди кој е <strong>на</strong>предокот<strong>на</strong> учениците <strong>на</strong> месечно ниво.Податоците може да се користат за да се проце<strong>на</strong>ти подобрат ефектите од професио<strong>на</strong>лниот развој.Формативното оценување <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците имовозможува да вршат подобрувања и промени вотекот <strong>на</strong> пократок период, додека сумативнотооценување ја мери ефективноста <strong>на</strong> активноститеза професио<strong>на</strong>лниот развој и нивното влијание врзпрактиката и з<strong>на</strong>ењето <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците, како и врзучењето <strong>на</strong> учениците. Принцип бр. 6:8 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Професио<strong>на</strong>лниот развој е6континуиран процес,обезбедува поддршка ицелосно е интегриран вокултурата и работењето <strong>на</strong>трите нивоа <strong>на</strong> образовниотсистем - училишно, локалнои централно/државно ниво(тој не е повремен ииздвоен/независенпроцес).ниво имаат одговорност да понудат добра практикапо пат <strong>на</strong> учество во континуиран професио<strong>на</strong>ленразвој. Принцип бр. 7:Професио<strong>на</strong>лниот развој е7индивидуал<strong>на</strong> и колектив<strong>на</strong>одговорност <strong>на</strong> сите нивоаво системот (не само <strong>на</strong>ниво <strong>на</strong> училиштето) и не енешто што може да сеизбира.Професио<strong>на</strong>лниот развој треба да биде континуиран,долгорочен и одржлив процес. З<strong>на</strong>чајните идолгорочните промени во <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практика несе случуваат во текот <strong>на</strong> неколку недели, туку вотекот <strong>на</strong> месеци или години. Учењето преку работа,размислувањето, преработувањето е долг процеској се одвива во повеќе фази.На <strong>на</strong>ставниците им треба поддршка за нивниотпрофесио<strong>на</strong>лен развој. Решавањетосложени проблеми поврзанисо <strong>на</strong>ставата и спроведувањето<strong>иновативни</strong> практики бараат стручностод <strong>на</strong>дворешни експерти идополнителни ресурси. Охрабрувањетои <strong>на</strong>градувањето <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставницитесе, исто така, од големаважност за да може целосно да сепосветат <strong>на</strong> работата и во из<strong>на</strong>оѓањетонови <strong>на</strong>чини <strong>на</strong> изведување<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставата, што понекогаше доста тешко. Одржливата,непосред<strong>на</strong>та и квалитет<strong>на</strong>та поддршкае од суштинска важност зада се обезбеди подобрување <strong>на</strong>работата во <strong>училишта</strong>та, особено кога ќе се појаватнеочекувани проблеми.Постојаниот професио<strong>на</strong>лен развој кој обезбедуваподдршка мора да биде вграден во системот.Образовните институции <strong>на</strong> локално и државноПрофесио<strong>на</strong>лниот развој треба да се одвива <strong>на</strong>си те нивоа <strong>на</strong> образовниот систем. Претставуваиндивидуал<strong>на</strong> и колектив<strong>на</strong> одговорност која гивклучува <strong>училишта</strong>та, локалното и државното ниво.За <strong>на</strong>ставниците и училишните раководители,професио<strong>на</strong>лниот развој треба да биде поврзан соработните цели <strong>на</strong> училиштето. Тие цели, исто така,треба да бидат во согласност со потребите и целите<strong>на</strong> локално и државно ниво. Професио<strong>на</strong>лни отразвој во голема мера епо в р зан со по добрувањето <strong>на</strong>ка па цитетите <strong>на</strong> образовниотсистем како цели<strong>на</strong>.З<strong>на</strong>чајните идолгорочните промениво <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практикане се случуваат вотекот <strong>на</strong> неколкунедели, туку во текот <strong>на</strong>месеци или годиниКлучните фактори <strong>на</strong> државнои локално ниво треба дасоработуваат за да развијатстратегии за подо брување<strong>на</strong> образованието и дапонудат добри практикиза профе сио<strong>на</strong>лниот развој,да го следат подобрувањето<strong>на</strong> <strong>училишта</strong>таи системот. СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА9


Прилог 2Насоки за планирање, спроведување иевалвација <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развојШест елементи <strong>на</strong> планотза професио<strong>на</strong>лен развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставницитеЦелта <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставницитее да им помогне да ги развијат и приме<strong>на</strong>тпотребните вештини и з<strong>на</strong>ење за изведување <strong>на</strong>квалитет<strong>на</strong> <strong>на</strong>става за да им помог<strong>на</strong>т <strong>на</strong> ученицитеда учат.Како резултат <strong>на</strong> тоа, планирањето <strong>на</strong> висококвалитетенпрофесио<strong>на</strong>лен развој започнува по пат<strong>на</strong> проучување <strong>на</strong> потребите за учење кои ги имаатучениците и утврдување <strong>на</strong> з<strong>на</strong>ењето и вештините<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците кои се потребни за да се задоволаттие потреби за учење. Очекуваните резултати одпрофесио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците седефинираат во однос <strong>на</strong> подобре<strong>на</strong>та струч<strong>на</strong>практика, но долгорочните цели секогаш треба дасе фокусирани <strong>на</strong> подобрените резултати <strong>на</strong>учениците.Добриот план треба да биде доследен и:да започнува со јасен исказ кој езаснован <strong>на</strong> податоци во однос <strong>на</strong>потребите за учење <strong>на</strong> учениците и<strong>на</strong>ставниците;да појаснува кои придобивки ќе ги имаат<strong>на</strong>ставниците од учеството вопрофесио<strong>на</strong>лниот развој;да ги утврдува активностите <strong>на</strong>професио<strong>на</strong>лниот развој ипо<strong>на</strong>тамошните активности кои ќеследат и јасно да објаснува како тие ќеим помог<strong>на</strong>т <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците да гипостиг<strong>на</strong>т очекуваните резултати;да појаснува како професио<strong>на</strong>лниотразвој ќе се евалвира за да се утврди (1)дали активноста се одвивала како штобило планирано, (2) кои се согледувањата<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците во однос <strong>на</strong> тоа колкуактивноста била корис<strong>на</strong> и релевант<strong>на</strong> и(3) дали активноста ги постиг<strong>на</strong>лапланираните резултати;да ги утврдува потребните ресурси какоподдршка <strong>на</strong> активностите запрофесио<strong>на</strong>лен развој, запо<strong>на</strong>тамошните активности како<strong>на</strong>дополнување и следење <strong>на</strong> истите и заевалвацијата вклуче<strong>на</strong> во планот.Тимот за планирање треба да ги разгледува следнитепрашања и да постигне согласност во однос<strong>на</strong> нивните одговори. Одговорите ќе го сочинуваатпланот.да ги утврдува очекуваните резултати одпрофесио<strong>на</strong>лниот развој и показателите/индикаторите кои (1) јасно јаопределуваат потребата за активноститеи (2) можат да се следат и измерат;10 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


1Рамка за планирање <strong>на</strong>професио<strong>на</strong>лниот развој1. Која е потребата запрофесио<strong>на</strong>лен развој?Првиот чекор во процесот <strong>на</strong> планирање е да сеутврди потребата за професио<strong>на</strong>лен развој прекуа<strong>на</strong>лиза <strong>на</strong> резултатите од учењето <strong>на</strong> учениците.Таа а<strong>на</strong>лиза ќе помогне да се утврдат слабоститепомеѓу тоа што учениците го з<strong>на</strong>ат и што можат даго прават и што се очекува од нив да з<strong>на</strong>ат и даможат да <strong>на</strong>прават. Исто така, таа а<strong>на</strong>лиза може дапомогне да се утврдат причините за слабостите,вклучително и (1) неповрзаноста помеѓу з<strong>на</strong>ењатакои ги има <strong>на</strong>ставникот за содржи<strong>на</strong>та и/или<strong>на</strong>ставните стратегии/методи и очекуванитерезултати од учењето <strong>на</strong> учениците и (2) факторитево училиштето и паралелката кои го попречуваатучењето.Откако тимовите за планирање ќе ги идентификуваатпотребите за учење <strong>на</strong> учениците, што претставувадолгорочен фокус <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развој,тимот треба да определи што треба <strong>на</strong>ставницитеда з<strong>на</strong>ат и да можат да <strong>на</strong>прават за да ги испол<strong>на</strong>товие потреби за учење <strong>на</strong> учениците. Потребнотостручно з<strong>на</strong>ење и вештините кои ќе ги утврди тимотза планирање, заедно со конкретните очекуванирезултати од професио<strong>на</strong>лниот развој и показателите/индикаторитекои треба да се утврдат воподоцнежниот дел од планот, ќе ја определатсодржи<strong>на</strong>та или фокусот <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лнотоучење и развој.Важен критериум при донесувањето <strong>на</strong> одлуките воврска со з<strong>на</strong>ењето и вештините кои им се потребни<strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците е дека истите треба да се засноваат<strong>на</strong> истражувања и искуства од успеш<strong>на</strong> практика.22. Кој треба да учествува вопрофесио<strong>на</strong>лното учење и развој?Најчеста забелешка <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците во врска сопрофесио<strong>на</strong>лното учење и развој е дека е премногуунифицирано и дека не е прилагодено <strong>на</strong>индивидуалните потреби <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците. Порадитоа, важно е внимателно да се размисли во врска сотоа кои <strong>на</strong>ставници треба да учествуваат вопрофесио<strong>на</strong>лното учење кое се планира, како и затоа <strong>на</strong> кои <strong>на</strong>ставници тоа нема да им биде одкорист.Како алтер<strong>на</strong>тива, како што тимот за планирање ќепочне да размислува за конкретните активности <strong>на</strong>професио<strong>на</strong>лното учење и развој, добро е да серазмислува во <strong>на</strong>сока како тие активности да сеосмислат за да се задоволат потребите <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците со различно искуство и различностручно з<strong>на</strong>ење и вештини. Кога се планирапрофесио<strong>на</strong>лен развој за да се поддржи ед<strong>на</strong>сеопфат<strong>на</strong> реформа, како што е <strong>на</strong> примервоведувањето <strong>на</strong> нов <strong>на</strong>ставен план и програма инова методологија и оценување, особено акореформата претставува з<strong>на</strong>чител<strong>на</strong> проме<strong>на</strong> <strong>на</strong>теков<strong>на</strong>та практика, разумно е да се претпоставидека повеќето или, дури, и сите <strong>на</strong>ставници ќеимаат корист од некаква помош при развивањетоз<strong>на</strong>ења и вештини кои се неопходни за да гиприме<strong>на</strong>т новите приоди во своите училници.Разговорите во врска со тоа што <strong>на</strong>ставницитетреба да з<strong>на</strong>ат и што треба да можат да работат, сесуштински елементи <strong>на</strong> процесот <strong>на</strong> планирање.Најдобар <strong>на</strong>чин да се започне е, можеби, да сепрашаат <strong>на</strong>ставниците кои видови активности запрофесио<strong>на</strong>лно учење и развој сметаат дека секорисни. Тоа може да се <strong>на</strong>прави како дел одтеков<strong>на</strong>та работа <strong>на</strong> тимовите за у<strong>на</strong>предување <strong>на</strong>училиштето или по пат <strong>на</strong> поформални стратегии,како <strong>на</strong> пример фокус групи со <strong>на</strong>ставници илиистражувања за потребите и интересите <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците. Како што е многу важно <strong>на</strong>ставницитеда се вклучат во определувањето <strong>на</strong> своитепотреби за професио<strong>на</strong>лно учење, исто така идиректорите и другите училишни раководители исоветници можат многу да придонесат со сугестииврз основа <strong>на</strong> нивните контакти со <strong>на</strong>ставниците,<strong>на</strong>бљудувањето <strong>на</strong> часовите, поз<strong>на</strong>вањето <strong>на</strong>резултатите од оценувањето <strong>на</strong> учениците иразбирањето <strong>на</strong> училишните приоритети.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА11


3. Кои се oчекуваните резултати одпрофесио<strong>на</strong>лниот развој?Во овој дел од планот, тимот за планирање треба даги дефинира потребите за професио<strong>на</strong>лно учењекои се претходно идентификувани во конкретниочекувани резултати <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лното учење испоред тоа да ги определи индикаторите/показателите. Како што тимот ги дефинираочекуваните резултати и показателите кои можатда се следат и мерат, групата/тимот, исто така,треба да започне да размислува за тоа когаочекуваните резултати ќе бидат постиг<strong>на</strong>ти и за тоакако ќе се оценува активноста со цел да се утврдидали учесниците ги постиг<strong>на</strong>ле посакуванитерезултати.Општо земено, учеството <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците вовисококвалитетното професио<strong>на</strong>лно учење и развојможе да резултира во:(a) ново стручно з<strong>на</strong>ење, што вклучува совладаност<strong>на</strong> содржи<strong>на</strong>та, поз<strong>на</strong>вање <strong>на</strong> развојнитекарактеристики <strong>на</strong> децата и развојот <strong>на</strong> младитево адолесценцијата, разбирање <strong>на</strong> различнитепотреби и стилови <strong>на</strong> учење <strong>на</strong> учениците;(б) нови стручни вештини, што вклучува <strong>на</strong>ставнивештини, вештини поврзани со оценувањето <strong>на</strong>учењето <strong>на</strong> учениците, вештини кои се потребниза активно вклучување во <strong>на</strong>порите заподобрување <strong>на</strong> работата <strong>на</strong> училиштето ивештини кои се потребни за ефектив<strong>на</strong>комуникација со родителите и другите членови<strong>на</strong> училиш<strong>на</strong>та заедница;(в) приме<strong>на</strong> и користење <strong>на</strong> нови стручни з<strong>на</strong>ења ивештини.Показателите кои се поврзуваат со резултатите одпрофесио<strong>на</strong>лното учење ги појаснуваат нивоата <strong>на</strong>совладаност и/или очекуваните <strong>на</strong>чини <strong>на</strong> приме<strong>на</strong>и користење <strong>на</strong> новите з<strong>на</strong>ења и вештини.Индикаторите/показателите треба да бидат мерливии/или да се видливи. Исто така, индикаторите/показателите треба да ги утврдат мерките ипостапките за оценување <strong>на</strong> нивото <strong>на</strong> совладаности/или способност да се приме<strong>на</strong>т новите з<strong>на</strong>ења ивештини.Во продолжение <strong>на</strong> текстот е даден пример заочекувани резултати од професио<strong>на</strong>лниот развој иза индикатори за професио<strong>на</strong>лен развој кои сефокусираат како помош <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците за тие даги продлабочат з<strong>на</strong>ењата и вештините за приме<strong>на</strong><strong>на</strong> ефективни методи и приоди кои се потребни зада учениците ги подобрат вештините за критичкомислење и решавање проблеми:ОчекуванрезултатПоказателIПоказателII4Наставниците ќе го приме<strong>на</strong>тз<strong>на</strong>ењето дадено во материјалитеза <strong>на</strong>ставните методикои вклучуваат учење прекусамостојно истражување иприме<strong>на</strong> <strong>на</strong> чекорите во процесот <strong>на</strong> истражување– изработка <strong>на</strong> план за истражување, собирање иобработка <strong>на</strong> податоците, пишување извештај ипрезентација <strong>на</strong> резултатите.4Користење <strong>на</strong> материјали вокои се дадени <strong>на</strong>соки за изработка<strong>на</strong> квалитетно тематскопланирање предложени од образовнитеинституции и врзоснова <strong>на</strong> кои <strong>на</strong>ставниците самостојно ќе <strong>на</strong>пишатплан <strong>на</strong> темата во која ќе вклучат приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> учењепреку самостојно истражување со опис за текот <strong>на</strong>активностите (дефинирање <strong>на</strong> истражувачка задача<strong>на</strong> која ќе работат учениицте, избор <strong>на</strong> потребниматеријали, формирање <strong>на</strong> групи, определување <strong>на</strong>одговорностите <strong>на</strong> членовите <strong>на</strong> групите, интегрирање<strong>на</strong> ИКТ технологија, планирање <strong>на</strong> оценувањето).4 Наставниците самостојноќе изработат и ќе ги приме<strong>на</strong>тдневните оперативни подготовки<strong>на</strong> час во кои детално сеопишани активностите за секојчекор од истражувачката постапка. Наставницитеќе ги користат трудовите <strong>на</strong> учениците, белешкитеод следењето <strong>на</strong> работата <strong>на</strong> учениците и давањетоодговори, дадените повратни информациии пополнетите инструменти за оценување за да се<strong>на</strong>прави согледување за квалитетот <strong>на</strong> планиранитечасови и нив<strong>на</strong>та приме<strong>на</strong>.12 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


4Наставниците самостојно ќеПоказател дефинираат јасни цели заIIIучење кај индивидуалниученици и цели <strong>на</strong> целатапаралелка кои треба да сепостиг<strong>на</strong>т во текот <strong>на</strong> целиот период <strong>на</strong> работа <strong>на</strong>истражувањето. Наставниците ќе бараат доказидека се постиг<strong>на</strong>ти поставените цели од трудовите<strong>на</strong> учениците и пополнетите инструменти заоценување. Поставените цели од подготовките зачас ќе се проверат од стра<strong>на</strong> <strong>на</strong> стручниотсоработник и индивидуално <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците ќе имдаде повратни информации за подготовката за часи <strong>на</strong>чинот <strong>на</strong> приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> истражувачкатапостапка.Конкретноста во дефинирањето <strong>на</strong> очекуванитерезултати и индикатори/показатели <strong>на</strong>јавува штоза тимот за планирање ќе претставува доказ <strong>на</strong>успешност, а, исто така, им помага <strong>на</strong> учесниците и<strong>на</strong> другите од<strong>на</strong>пред да разберат што се очекува однив. Конкретноста во дефинирањето му помага <strong>на</strong>тимот за планирање да се фокусира <strong>на</strong> содржи<strong>на</strong>та,активностите за учење и <strong>на</strong>редните активности коисе потребни за да им се помогне <strong>на</strong> учесниците даги постиг<strong>на</strong>т очекуваните резултати (разгледаниКонкретноста водефинирањето <strong>на</strong>очекуваните резултати ииндикатори/показатели<strong>на</strong>јавува што за тимотза планирање ќепретставува доказ <strong>на</strong>успешностподолу во рамките <strong>на</strong> чекор бр. 4). На крај,конкретноста помага и во планирањето <strong>на</strong>евалвацијата (чекор бр. 5) со:(1) давање информации при носењето <strong>на</strong> одлукитево врска со видовите податоци кои ќе треба дасе соберат и кога тоа да се стори;(2) обезбедување критериуми според кои треба дасе евалвира успешноста <strong>на</strong> активноста.4. Кои активности <strong>на</strong> учење и по<strong>на</strong>тамошниактивности ќе бидат вклучени вопрофесио<strong>на</strong>лниот развој?Овој дел од планот треба да ги опише дветесуштински компоненти <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развој:активностите за професио<strong>на</strong>лно учење иактивностите кои се <strong>на</strong>доврзуваат <strong>на</strong> нив. Покрајтоа, тимот за планирање треба да ги земе предвид:(1) суштинските улоги кои ги имаат директорите идругите училишни раководители во тоа што гоподдржуваат учеството и вклученоста <strong>на</strong><strong>на</strong>ставниците во професио<strong>на</strong>лниот развој;(2) како професио<strong>на</strong>лниот развој што е планиранќе обезбеди поддршка или проширување <strong>на</strong> другпрофесио<strong>на</strong>лен развој во кој се вклученипланираните учесници.Клучниот чекор во процесот <strong>на</strong> планирање е да сеобезбеди овие компоненти да бидат доследни соочекуваните резултати и индикатори/показателикои се определени за активноста.Ефективниот професио<strong>на</strong>лен развој обичновклучува разновидни можности кои им ги нуди <strong>на</strong>учесниците за тие да совладаат ново з<strong>на</strong>ење ивештини. Најефективни активности запрофесио<strong>на</strong>лен развој се оние активности кои гивклучуваат <strong>на</strong>ставниците како поединци коиактивно учат и решаваат проблеми од <strong>на</strong>ставата.Овие активности имаат тенденција да обезбедатможности во кои <strong>на</strong>ставниците <strong>на</strong>бљудуваатприме<strong>на</strong> <strong>на</strong> нови вештини во <strong>на</strong>ставата од стра<strong>на</strong><strong>на</strong> други <strong>на</strong>ставници, како и можности во кои можатда го приме<strong>на</strong>т новото з<strong>на</strong>ење и новите вештини восвојата <strong>на</strong>став<strong>на</strong> практика, во идеален случај подводство и со поддршка <strong>на</strong> ментор или колега.Покрај тоа, ефективниот професио<strong>на</strong>лен развој <strong>на</strong>одреде<strong>на</strong> тема обично трае релативно долго време,од четири до шест месеци или можеби подолго.Овие продолжени периоди овозможуваат можностиза приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> новото з<strong>на</strong>ење и вештини, заразмислување во однос <strong>на</strong> првичните искуства и заСОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА13


Ефективниотпрофесио<strong>на</strong>лен развојобично вклучуваразновидни можностикои им ги нуди <strong>на</strong>учесниците за тие дасовладаат ново з<strong>на</strong>ењеи вештиниприспособувања со цел да се испол<strong>на</strong>т потребите<strong>на</strong> одделни паралелки и ученици.Активностите кои следат по првичните активностиза учење – посебно можностите за практика подводство, внимателно размислување и структурираниповратни информации – обезбедуваат професио<strong>на</strong>лниотразвој да резултира во промени во<strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практика и во другите училишниактивности и програми. Како што овие промени ќесе случуваат во <strong>на</strong>став<strong>на</strong>та практика, таказ<strong>на</strong>чително ќе се подобрат очекуваните резултатикај учениците.5. Како ќе се евалвирапрофесио<strong>на</strong>лниот развој?Планирањето <strong>на</strong> евалвацијата <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниотразвој треба да започне што е можно побрзо и ониекои ќе бидат одговорни за евалвацијата треба да севклучени и во тимот за планирање.Процесот <strong>на</strong> евалвација вклучува планирање <strong>на</strong>евалвацијата, избор <strong>на</strong> инструменти, подготовка <strong>на</strong>тимот за евалвација, прибирање и а<strong>на</strong>лиза <strong>на</strong>податоци и поднесување извештаи.Општо земено, евалвацијата <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниотразвој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците треба да разгледува трипрашања:Дали професио<strong>на</strong>лниот развој се одвивалспоред планираното?Какви биле впечатоците <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците запрофесио<strong>на</strong>лниот развој?Дали професио<strong>на</strong>лниот развој ги постиг<strong>на</strong>очекуваните резултати (како што е <strong>на</strong>веденово чекор бр.3 од процесот <strong>на</strong> планирање)?Процесот <strong>на</strong> евалвацијавклучува планирање <strong>на</strong>евалвацијата, избор <strong>на</strong>инструменти,подготовка <strong>на</strong> тимот заевалвација, прибирање иа<strong>на</strong>лиза <strong>на</strong> податоциОдговорите <strong>на</strong> првото прашање укажуваат далипрофесио<strong>на</strong>лното учење и развој се спровело какошто било планирано и дали <strong>на</strong>ставниците кои сеочекувало да учествуваат <strong>на</strong>висти<strong>на</strong> учествувале восите активности <strong>на</strong>ведени во чекор бр.4 од процесот<strong>на</strong> планирање. Овие одговори можат да импомог<strong>на</strong>т <strong>на</strong> оние кои ја планирале евалвацијата и<strong>на</strong> обучувачите/предавачите <strong>на</strong> различнитеактивности за професио<strong>на</strong>лно учење да утврдатдали се потребни промени во текот <strong>на</strong> обуката за дасе подобри спроведувањето и приме<strong>на</strong>та или за дасе зголеми учеството.Гледиштата <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците во однос <strong>на</strong> тоа колкусодржи<strong>на</strong>та <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лното учење и развој екорис<strong>на</strong>, особено во однос <strong>на</strong> тоа колку истата есоодвет<strong>на</strong> со тековните задачи <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците, сепотенцијално корисни показатели за веројатноста<strong>на</strong>ставниците да го приме<strong>на</strong>т новото з<strong>на</strong>ење ипрактика во својата <strong>на</strong>става во училиштето.Одговорите <strong>на</strong> третото прашање помагаат да сепровери влијанието и ефектите од професио<strong>на</strong>лниотразвој. По пат <strong>на</strong> определување <strong>на</strong> очекуванитерезултати и показателите кои се видливи и мерливи,процесот <strong>на</strong> планирање ефективно создава рамказа утврдување дали професио<strong>на</strong>лниот развој гипостигнува очекуваните резултати. Општо гледано,добрата евалвација ќе <strong>на</strong>прави преглед <strong>на</strong><strong>на</strong>предокот при постигнувањето <strong>на</strong> очекуванитерезултати и ќе се концентрира <strong>на</strong> показателите коисе утврдени за секој очекуван резултат.14 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


66. Кои ресурси се потребни за да сеподдржат активностите за професио<strong>на</strong>лноучење, <strong>на</strong>тамошните активности иевалвацијата која е вклуче<strong>на</strong> во планот?Ефективното професио<strong>на</strong>лно учење бара соодветниресурси, време, луѓе, просторни капацитети, опремаи пари. Внимателното планирање може да утврдикои ресурси се потребни и може да обезбеди иститеда бидат <strong>на</strong> располагање. Кога тие ресурси не седостапни, или доколку не се достапни кога сепотребни, ефективноста <strong>на</strong> активноста и нејзиниотрезултат кај учесниците ќе биде <strong>на</strong>мален.Спроведување/имплементацијаОваа фаза е многу важ<strong>на</strong> за постојаниот <strong>на</strong>предокво училиштето. Мора да се спроведува континуираново текот <strong>на</strong> училиш<strong>на</strong>та годи<strong>на</strong> бидејќи тоа не е<strong>на</strong>стан за крајот <strong>на</strong> годи<strong>на</strong>та, тоа е постојан миренпроцес <strong>на</strong> посветување внимание и приспособувањетогаш кога тоа е потребно.Во текот <strong>на</strong> оваа фаза училишните тимови го следат<strong>на</strong>предувањето <strong>на</strong> планот за професио<strong>на</strong>лно учењеи неговото влијание врз постигањата <strong>на</strong>учениците и проверуваат дали активностите изадачите за секоја цел <strong>на</strong>предуваат во склоп <strong>на</strong>утврдените временски рамки.Придржувањето кон усвоениот распоред и датумите<strong>на</strong> планот ќе му помогне <strong>на</strong> училиштето постојанода се движи <strong>на</strong>пред кон постигнување <strong>на</strong> општитецели за подобрување <strong>на</strong> учењето кои систематскиќе ги зголемат постигањата <strong>на</strong> учениците воучилиштето.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА15


Прилог 3Ефективни <strong>училишта</strong> и професио<strong>на</strong>ленразвојВисококвалитетниот професио<strong>на</strong>лен развој е ед<strong>на</strong> оддеветте карактеристики <strong>на</strong> ефективните <strong>училишта</strong>.1 3раководство…Јасен и споделенфокус…Ефективно училишно2Сите з<strong>на</strong>ат каде се движат изошто се движат таму. Фокусоте <strong>на</strong> постигањето <strong>на</strong> поставе<strong>на</strong>тавизија и сите си ја з<strong>на</strong>ат својатаулога. Фокусот и визијата серазвиени како резултат <strong>на</strong>заеднички верувања и вредности,со што се создава дослед<strong>на</strong><strong>на</strong>сока за сите кои се вклучени.Високи стандарди иочекувања за ситеученициНаставниците и раководниоткадар веруваат дека сите ученициможат да учат и да постигаатвисоки стандарди. Иако имасогледување дека некои ученицимора да <strong>на</strong>дми<strong>на</strong>т з<strong>на</strong>чителнибариери, тие бариери не сегледаат како непремостливи. Научениците им се нуди амбициозени прецизен курс за учење.4За ефективно <strong>на</strong>ставно иадминистративно раководство потребное спроведување <strong>на</strong> процеси <strong>на</strong> промени.Ефективните лидери се проактивни ија бараат помошта која им е потреб<strong>на</strong>.Исто така, тие спроведуваат <strong>на</strong>ставнипрограми и училиш<strong>на</strong> култура кои водаткон учење и професио<strong>на</strong>лен развој.Ефективните лидери можат да имаатразлични стилови и улоги – <strong>на</strong>ставницитеи другиот кадар, вклучувајќи ги и ониекои се во локал<strong>на</strong>та самоуправа, честоимаат лидерска улога.Високи нивоа <strong>на</strong>соработка икомуникацијаПостои сил<strong>на</strong> тимска работа кај<strong>на</strong>ставниците од сите одделенијаи другиот кадар. Сите се вклучении соработуваат меѓусебно воидентификувањето <strong>на</strong> проблемитеи из<strong>на</strong>оѓањето <strong>на</strong> решенија,вклучувајќи ги и родителите ичленовите <strong>на</strong> заедницата.16 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


5 Фокусиранпрофесио<strong>на</strong>лен развој67Се става силен акцент <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развојспоред потребите <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците. Повратнитеинформации од учењето и <strong>на</strong>ставата даваат <strong>на</strong>сокиза постојан професио<strong>на</strong>лен развој. Поддршката,исто така, се усогласува според училиш<strong>на</strong>та визија ипоставените цели.Наставниот план ипрограмата, <strong>на</strong>ставата иоценувањето сеусогласени состандардите…Планираниот и постоечкиот <strong>на</strong>ставенплан и програмата се усогласенисо основните академски барања заучење. Се користат <strong>на</strong>ставни стратегиии материјали кои се засноваат <strong>на</strong>истражување. Кадарот ја разбираулогата <strong>на</strong> оценувањето во <strong>на</strong>ставата иекстерното оценување, што се мери сооценувањето и како се оценува работата<strong>на</strong> учениците.Постојаниот циклус <strong>на</strong>оценување <strong>на</strong> учениците гиидентификува оние <strong>на</strong> коиим е потреб<strong>на</strong> помошЗа нив се обезбедува повеќе поддршкаи време во <strong>на</strong>ставата или во текот<strong>на</strong> училишниот ден или <strong>на</strong>двор одвообичаените часови во училиштето.Наставата се приспособува врз основа<strong>на</strong> честото следење <strong>на</strong> <strong>на</strong>предокот ипотребите <strong>на</strong> учениците. Резултатите одоценувањето се користат за да се дадепоголем фокус <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставните програмии да се подобрат.89Среди<strong>на</strong> за учење којапружа поддршка…Училиштето е безбед<strong>на</strong>, здрава иинтелектуално стимулатив<strong>на</strong> среди<strong>на</strong>за учење. Учениците чувствуваат декасе почитувани и поврзани со кадароти се вклучени во учењето. Наставата еиндивидуализира<strong>на</strong> и го зголемуваатконтактот <strong>на</strong> учениците и <strong>на</strong>ставниците.Високи нивоа <strong>на</strong>вклученост <strong>на</strong>семејството изаедницатаПостои чувство дека сите сеодговорни за образованието <strong>на</strong>учениците, а не само <strong>на</strong>ставниците икадарот во училиштето. Семејствата,претпријатијата, училишните агенциии универзитетите/факултетите возаедницата, сите имаат важ<strong>на</strong> улога воовој процес.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА17


Прилог 4Елементи <strong>на</strong> позитивно влијание <strong>на</strong>учењето кај ученицитеЕлементите за позитивно влијание обезбедуваат заеднички јазик и визијаза обемот и сложеноста <strong>на</strong> учењето <strong>на</strong> учениците со кои сите <strong>на</strong>ставнициможат да ја дефинираат и развијат својата практика.Елемент IУчењето <strong>на</strong> учениците еструктурирано да биде соразбирање.Сите ученици: да з<strong>на</strong>ат штосе учи и што е потребнода се <strong>на</strong>учи; да го з<strong>на</strong>ат<strong>на</strong>предувањето при учењетокон исполнувањето <strong>на</strong> целите<strong>на</strong> учењето; да з<strong>на</strong>ат какода дојдат до пристап кондополнител<strong>на</strong> поддршка кога епотребно; да се вклучуваат восоодветни развојни активности<strong>на</strong> учење; да ја гледаат целта<strong>на</strong> учењето како своја; јаснода ги разбираат разновиднитестратегии за размислувањеи истите да ги применуваатво различни ситуации; даимаат доволно време даразмислуваат за дилемите,да дојдат до одговори и даработат <strong>на</strong> задачи за учењекои соодветно го поттикнуваатразмислувањето; да гоартикулираат, оценуваат иприспособуваат своеторазмислување.Елемент IIИскуствата <strong>на</strong> учење низкои минуваат ученицитеимаат цел да ги вклучат иподдржат сите ученици воучењето.Сите ученици: да гипрепоз<strong>на</strong>ваат разликитево приодите <strong>на</strong> учење; даги сфаќаат клучните идеии концепти преку различниизлагања и објаснувања; да севклучуваат во з<strong>на</strong>чајни задачиза да ги достиг<strong>на</strong>т целите; даработат индивидуално и вогрупи со приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> ефективнивештини и стратегии; дакористат различни материјалии ресурси за учење за да гииспол<strong>на</strong>т своите потреби;да се грижат, да го це<strong>на</strong>т ида се посветени <strong>на</strong> своетоучење; соодветно <strong>на</strong> возрастада ја преземаат сé повеќе иповеќе сопственоста за своитеискуства <strong>на</strong> учење.Елемент IIIОценувањето <strong>на</strong> ученицитесе користи за да се<strong>на</strong>сочува учењето.Сите ученици: да го разбератодносот помеѓу целите<strong>на</strong> учење и применетитеоценувања; да з<strong>на</strong>ат декаоценувањето е правичнои објективно; з<strong>на</strong>ат деканивните „<strong>на</strong>јдобри дела“ ќе сеупотребат за да се извлечатточни заклучоци; да го следатсвојот <strong>на</strong>предок со приме<strong>на</strong> <strong>на</strong>различни методи и извори; даразмислуваат и поставуваатцели за да ја завладеатсодржи<strong>на</strong>та; да размислуваатза својот процес <strong>на</strong> учење;да се активни учесници восвоето учење заедно со<strong>на</strong>ставникот; активни партнериво оценувањето <strong>на</strong> своетоучење со своите родители; дасе поддржуваат едни со другипри оценувањето <strong>на</strong> учењето.18 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Елементите <strong>на</strong> процесот за професио<strong>на</strong>лен развој обезбедуваат непреченраст преку различните нивоа <strong>на</strong> сертифицирање и професио<strong>на</strong>лен развојкој трае во текот <strong>на</strong> целата кариера за позитивно да се влијае врз учењето<strong>на</strong> учениците.Елемент IVУчениците учествуваат воодржувањето <strong>на</strong> ефектив<strong>на</strong>среди<strong>на</strong> за учење.Сите ученици: да учествуваатво изборот <strong>на</strong> правилата <strong>на</strong>паралелката и последицитеза нивното непочитување;да ја з<strong>на</strong>ат рути<strong>на</strong>та <strong>на</strong>паралелката и да з<strong>на</strong>атсоодветно да ракуваат соматеријалите за учење; даја разбираат потребата засоодветно однесување приучење и да избираат да гопроме<strong>на</strong>т несоодветнотооднесување; да ја следатрути<strong>на</strong>та за правилно движењево рамките <strong>на</strong> паралелкатаи брзо да преминуваат одед<strong>на</strong> активности во друга;да се чувствуваат безбедно,удобно и да имаат довербаво среди<strong>на</strong>та <strong>на</strong> учење; даз<strong>на</strong>ат дека секој се третираподед<strong>на</strong>кво; да з<strong>на</strong>ат декаможат да се искажат исоодветно да бидат ислушани;да применуваат добривештини, <strong>на</strong>вики и ставовиза да го <strong>на</strong>сочуваат своетоучење, материјали и време; даз<strong>на</strong>ат како да планираат и даја вршат својата работа споредефективните модели.Елемент VУчениците се подготвуваатда живеат и да работат вомултикултурен свет.Сите ученици: да учат запроцесот во група и да работатсо други; да ги з<strong>на</strong>ат личнитесилни и слаби страни кои гивнесуваат во груп<strong>на</strong>та работа;да го препоз<strong>на</strong>ваат и це<strong>на</strong>тпридонесот <strong>на</strong> другите; дасе изложени <strong>на</strong> култур<strong>на</strong>разновидност; да з<strong>на</strong>ат деканивниот културен идентитет сепочитува и да го почитувааткултурниот идентитет <strong>на</strong>другите; да ги поврзуваатсвоите доживувања иискуства за да изградат врскасо содржи<strong>на</strong>та за учење;да користат материјали и<strong>на</strong>ставен план и програмакои ја почитуваат културатаи развиваат свест запристрасноста; да интегрираатповеќе подрачја <strong>на</strong> содржинии да можат да ги приме<strong>на</strong>тво контекстот <strong>на</strong> учење воучилницата и во заедницата;активно да учат за различнитеулоги и можности за кариераво заедницата; да развивааттехнолошки компетенции;да интегрираат технологијаво секојдневното учење иискуство; да имаат пристап ида користат техничка опрема<strong>на</strong> одговорен <strong>на</strong>чин.Елемент VIНаставниците ја развивааткреативноста и стручностаи се активни вопрофесијата за позитивнода влијаат врз учењето <strong>на</strong>учениците.Сите ученици се под позитивновлијание кога <strong>на</strong>ставникотсоработува со нивнитеродители; кога е практичаркој размислува и применуваплан за професио<strong>на</strong>лен развој;кога е во тек со <strong>на</strong>јновитеслучувања во струката;кога соработува со другистручњаци и партнери одзаедницата.ученицитетреба да имаат доволновреме да размислуваатза дилемите, да дојдатдо одговори и да работат<strong>на</strong> задачи за учење коиго поттикнуваатразмислувањетоСОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА19


Прилог 5Рамка за учењето во 21-от векПартнерството за вештините за 21 –от век разви визија за успешност <strong>на</strong> учениците во новата глобал<strong>на</strong>економија од 21-от век.Очекувани резултати <strong>на</strong> учениците и системи за поддршка во 21-от векВештини за учење и иновацииЖивотни ипрофесио<strong>на</strong>лнивештиниОсновни предмети исодржини во 21-от векИнформациски, медиумскии технолошки вештиниСтандарди и оценувањаНаставен план и програма и <strong>на</strong>ставен процесПрофесио<strong>на</strong>лен развојСреди<strong>на</strong> за учење20 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ НАУЧЕНИЦИТЕ ВО 21-ОТ ВЕКОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ И ТЕМИНА 21-ОТ ВЕКЕлементите кои се опишани во овој дел како„Очекувани резултати <strong>на</strong> учениците во 21–от век“ севештините, з<strong>на</strong>ењето и стручноста кои ученицитетреба да ги стек<strong>на</strong>т за да постиг<strong>на</strong>т успех воработата и животот во 21-от век.Партнерството за вештините <strong>на</strong> 21-от век развизаедничка визија за учењето во 21-от век што секористи за подобрување <strong>на</strong> образованието воАмерика. Партнерството креираше Рамка за учењево 21-от век која ги опишува вештините, з<strong>на</strong>ењето истручноста кои учениците мора да ги владеат за дауспеат во работата и животот. Само кога <strong>училишта</strong>таили локалните заедници ќе ја искомбинираатРамката со професио<strong>на</strong>лниот развој, оценувањетои стандардите <strong>на</strong> 21-от век, ќе може да се обезбедисигурност дека матурантите од средното училиштесе подготвени да опста<strong>на</strong>т во денеш<strong>на</strong>та глобал<strong>на</strong>економија.Вештините <strong>на</strong> 21-от век ги претставувааточекуваните резултати <strong>на</strong> учениците кои сепотребни за 21-от век, т.е. учениците треба да сестек<strong>на</strong>т со вештини за учење и иновација(креативност и иновација, критичко размислувањеи решавање проблеми итн.), информативни,медиумски и технолошки вештини, основнитепредмети и темите <strong>на</strong> 21-от век (глобал<strong>на</strong> свест,фи<strong>на</strong>нсиска писменост итн.) и животни и кариернивештини (иницијативност, само<strong>на</strong>сочување)(обоените делови <strong>на</strong> виножитото).Совладаноста <strong>на</strong> основните предмети и теми <strong>на</strong>21–от век е од <strong>на</strong>јголемо з<strong>на</strong>чење за учениците.Основните предмети вклучуваат англиски јазик,читање или јазични уметности, светски јазици,уметност, математика, економија, природни <strong>на</strong>уки,географија, историја и граѓанско образование.Веруваме дека <strong>училишта</strong>та мора да се дистанцираатод фокусот кој е ставен врз базичните компетенцииво основните предмети за да го у<strong>на</strong>предатразбирањето <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставните содржини <strong>на</strong> многуповисоки нивоа по пат <strong>на</strong> вметнување <strong>на</strong>интердисципли<strong>на</strong>рните теми од 21-от век воосновните предмети:глобал<strong>на</strong> свест;фи<strong>на</strong>нсиска, економска, делов<strong>на</strong>и претприемачка писменост;граѓанско образование;здравствено образование.ВЕШТИНИ ЗА УЧЕЊЕ ИИНОВАЦИЈАВештините за учење и иновација ги издвојуваатоние ученици кои се подготвени за сé посложениотживот и работните места во 21-от век од оние кои несе подготвени за нови предизвици. Тие вклучуваат11. Креативност и иновацијаВештините за учење ииновација ги издвојуваатоние ученици кои сеподготвени за сéпосложениот живот иработните места во 21-отвекКреативно размислувањеКористење различни техники закреирање идеи (како што е бура <strong>на</strong>идеи).Креирање нови и ориги<strong>на</strong>лни идеи.Образложување, а<strong>на</strong>лиза и проце<strong>на</strong> <strong>на</strong>сопствените идеи со цел да се подобрати зголемат креативните <strong>на</strong>пори.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА21


22. Критичко размислување ирешавање проблемиЕфективно размислувањеКористење различни видови<strong>на</strong> размислување (индуктивно,дедуктивно) во зависност од даде<strong>на</strong>таситуација.Користење <strong>на</strong> системи <strong>на</strong> размислувањеА<strong>на</strong>лиза <strong>на</strong> <strong>на</strong>чинот како деловитесе поврзани со цели<strong>на</strong>та за да можеда се обезбедат целосни резултати восложените системи.Донесување <strong>на</strong> процени и одлукиЕфектив<strong>на</strong> а<strong>на</strong>лиза и проце<strong>на</strong> <strong>на</strong>доказите, аргументите, тврдењата иверувањата.А<strong>на</strong>лиза и проце<strong>на</strong> <strong>на</strong> главнитеалтер<strong>на</strong>тиви во однос <strong>на</strong> тврдењето.Синтеза и поврзување <strong>на</strong>информациите и аргументите.Толкување <strong>на</strong> информацијата идонесување заклучоци врз основа <strong>на</strong>сеопфат<strong>на</strong> а<strong>на</strong>лиза.Критичка рефлексија <strong>на</strong> искуственотоучење и процесот.Kреатив<strong>на</strong> работа со другитеЕфективно развивање, спроведувањеи споделување <strong>на</strong> новите идеи содругите.Отвореност и прифаќање нови иразлични перспективи; вклучување <strong>на</strong>идеите и коментарите <strong>на</strong> другите вотекот <strong>на</strong> работата.Демонстрирање <strong>на</strong> ориги<strong>на</strong>лност иинвентивност во работата и разбирање<strong>на</strong> ситуациите од реалниот живот за дасе усвојат новите идеи.Гледање <strong>на</strong> грешките како <strong>на</strong>можност за учење; прифаќањедека креативноста и иновацијатапретставуваат долгорочен и цикличенпроцес <strong>на</strong> помали успеси и поголемигрешки.Приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> иновациитеКористење <strong>на</strong> креативните идеи <strong>на</strong><strong>на</strong>чин којшто ќе овозможи корисенпридонес во областа каде штоиновацијата се случува.33. Комуникација и соработкаЈас<strong>на</strong> комуникацијаЕфективно образложување <strong>на</strong> мислитеи идеите со користење <strong>на</strong> усни,писмени и невербални комуникацискивештини <strong>на</strong> различни <strong>на</strong>чини и воразлични контексти.Ефективно слушање за да се разбересмислата притоа имајќи ги предвидз<strong>на</strong>ењето, вредностите, ставовите и<strong>на</strong>мерите.Користење <strong>на</strong> комуникацијатаво различни цели (<strong>на</strong> пр. приинформирање, мотивирање, убедувањеи давање инструкции).Користење различни медиуми итехнологии и поседување з<strong>на</strong>ење какоод<strong>на</strong>пред да се <strong>на</strong>прави проце<strong>на</strong> <strong>на</strong>ефектите и како да се оцени нивнотовлијание.Ефективно комуницирање во различнисредини.Соработка со другитеДемонстрирање способност да сеработи ефективно и со почит воразлични тимови.Практикување флексибилност иподготвеност да се <strong>на</strong>прави компромисзаради постигнување одреде<strong>на</strong> цел.22 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Преземање заедничка одговорностза соработката и почитување <strong>на</strong>индивидуалниот придонес <strong>на</strong> секојчлен <strong>на</strong> тимот.2А<strong>на</strong>лиза <strong>на</strong> медиумите2. Медиумска писменостИНФОРМАТИЧКИ,МЕДИУМСКИ ИТЕХНОЛОШКИ ВЕШТИНИЛуѓето во 21-от век живеат во окружување кое годвижи технологијата и медиумите, што секарактеризира со пристап до огромен бројинформации, брзи промени во технолошкитеалатки и способноста да се соработува и даваиндивидуален придонес од невидени размери. Задабидат ефективни во 21-от век, граѓаните иработниците мора да бидат способни да покажатеден цел спектар <strong>на</strong> функцио<strong>на</strong>лни вештини ивештини за критичко размислување, како <strong>на</strong>пример:11. Информатичка писменостОценување и евалвација <strong>на</strong> информациитеЕфикасно (време) и ефективно (извори)оценување <strong>на</strong> информациите.Критичко и компетентно евалвирање<strong>на</strong> информациите.Користење и ме<strong>на</strong>џирање <strong>на</strong>информациитеТочно и креативно користење <strong>на</strong>информациите за одредено прашањеили проблем.Ме<strong>на</strong>џирање <strong>на</strong> текот <strong>на</strong> информациитеод различни извори.Приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> етички/легални прашањаво пристапот и користењето <strong>на</strong>информации.Разбирање како, зошто и со која цел секонструирани медиумските пораки.Проверка <strong>на</strong> тоа зошто поединцитеразлично ги толкуваат пораките, колкувредностите и гледиштата се вклучениили не и колку медиумите можат даделуваат <strong>на</strong> убедувањата и однесувањето.Креирање <strong>на</strong> медиумски продуктиРазбирање и користење <strong>на</strong><strong>на</strong>јсоодветните креативни медиумскиалатки, карактеристики и усвоениправила.Разбирање и ефективно користење <strong>на</strong><strong>на</strong>јсоодветните искажувања и толкувањаво различните и мултикултурнитесредини.ИКТ (информациска, комуникациска итехнолошка) ПИСМЕНОСТЕфектив<strong>на</strong> приме<strong>на</strong> <strong>на</strong> технологијатаПриме<strong>на</strong> <strong>на</strong> технологијата како алатказа истражување, организирање,евалвирање и комуницирање соинформациите.Соодветно користење <strong>на</strong> дигиталнитетехнологии и другите комуникацискиалатки во пристапот, ме<strong>на</strong>џирањето,интегрирањето, евалвацијата икреирањето <strong>на</strong> информациите соцел успешно функционирање восовреме<strong>на</strong>та економија.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА23


ЖИВОТНИ И КАРИЕРНИВЕШТИНИЕфективно користење <strong>на</strong> времето име<strong>на</strong>џирање со работните обврски.Денешниот живот и работните места бараат многуповеќе од вештини за размислување и з<strong>на</strong>ење <strong>на</strong>содржините. Потребата за справување сокомплексните животни и работни окружувања воглобално конкурент<strong>на</strong>та информациска ера бараучениците да посветуваат сериозно внимание <strong>на</strong>развојот <strong>на</strong> соодветните животни и кариернивештини, како <strong>на</strong> пример:11. Флексибилност иприспособливостПриспособливост и проме<strong>на</strong>Приспособливост <strong>на</strong> различни улоги,работни одговорности, временскирамки и контексти.Ефективно работење во атмосфера <strong>на</strong>променливост <strong>на</strong> приоритетите.ФлексибилностПозитивно прифаќање <strong>на</strong> повратнитеинформации и коментари.Позитивно справување со пофалбата,неуспехот и критиката.Разбирање, преговарање ибалансирање <strong>на</strong> различните погледи иверувања за да се постигне соодветнорешение, особено во мултикултур<strong>на</strong>среди<strong>на</strong>.22. Иницијативност исамо<strong>на</strong>сочувањеМе<strong>на</strong>џирање со целите и времетоПоставување цели со остварливии неостварливи критериуми <strong>на</strong>успешност.Балансирање <strong>на</strong> тактичките(краткорочни) и стратегиските(долгорочни) цели.Самостојно работењеСледење, дефинирање, давањеприоритети и комплетирање <strong>на</strong>работните задачи без директнaсупервизија.Самодирективно учењеНастојување да се постигне повеќеотколку само усвојување <strong>на</strong> основнитевештини, подлабоко да се проучува ипроширува сопственото учење, какои искористување <strong>на</strong> можностите да сестекне поголема стручност.Демонстрирање иницијатива заусвојување <strong>на</strong> вештините <strong>на</strong> повисоко ипоквалитетно ниво.Демонстрирање посветеност <strong>на</strong>учењето како доживотен процес.Критичка рефлексија <strong>на</strong> претходнотоискуство со цел постигнување <strong>на</strong>подобри идни резултати.33. Социјални и мултикултурнивештиниЕфектив<strong>на</strong> интеракција со другитеСтекнување <strong>на</strong>вика кога треба да сеслуша, а кога да се зборува.Професио<strong>на</strong>лен <strong>на</strong>чин <strong>на</strong> однесувањесо респект кон другите.Ефективно работење со различнитимовиПочитување <strong>на</strong> културните разликии ефективно работење со личностиод различни социјални и културнисредини.24 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Реагирање без предрасуди <strong>на</strong> различниидеи и вредности.5. Лидерство и одговорност4Искористување <strong>на</strong> социјалните икултурните разлики за креирање новиидеи и зголемување <strong>на</strong> иновативностаи квалитетот <strong>на</strong> работата.4. Продуктивност и отчетливостМе<strong>на</strong>џирање со проектиНасочување и водење <strong>на</strong> другитеКористење интерперсо<strong>на</strong>лни вештинии вештини за решавање <strong>на</strong> проблемитеза да се влијае <strong>на</strong> другите и да се<strong>на</strong>сочуваат кон постигнување <strong>на</strong> целта.Искористување <strong>на</strong> силните страни<strong>на</strong> другите за постигнување <strong>на</strong>заедничката цел.Поставување и постигнување одреденицели во услови <strong>на</strong> постоење <strong>на</strong> бариерии притисок од конкуренцијата.Давање сопствен позитивен пример<strong>на</strong> другите како инспирација да гопостиг<strong>на</strong>т <strong>на</strong>јдоброто.Определување приоритети ипланирање и ме<strong>на</strong>џирање <strong>на</strong> работатаза да се постигне посакуваниотрезултат.Постигнување <strong>на</strong> резултатиДемонстрирање особини поврзани сопостигнување <strong>на</strong> високи резултати:Демонстрирање интегритет и етичкооднесување во користењето <strong>на</strong>влијанието и моќта.Одговорност кон другитеОдговорно однесување имајќи гипредвид интересите <strong>на</strong> поширокатазаедница.позитивно и етичко работење;ме<strong>на</strong>џирање со време и со проекти;работа <strong>на</strong> повеќе задачи;активно, доследно и точно учество;способност за професио<strong>на</strong>лносебепретставување со соодветнитекарактеристики;ефективно учество во тимска работа;почитување <strong>на</strong> разликите во тимскатаработа.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА25


СИСТЕМИ ЗА ПОДДРШКА ВО 21-ОТ ВЕКРазвојот <strong>на</strong> сеопфат<strong>на</strong> рамка за учењето во 21–от век бара повеќе отколку само идентификување <strong>на</strong>конкретни вештини, з<strong>на</strong>ење <strong>на</strong> содржини, стручност и различ<strong>на</strong> писменост. Мора да се создаде иновативенсистем за поддршка за да им се помогне <strong>на</strong> учениците да ги совладаат повеќедимензио<strong>на</strong>лните способностикои се бараат од нив во 21–от век. Партнерството идентификуваше пет <strong>на</strong>јважни системи за поддршка коиим обезбедуваат <strong>на</strong> учениците совладување <strong>на</strong> вештините <strong>на</strong> 21-от век.Стандарди <strong>на</strong> 21–от векОценување <strong>на</strong> вештините <strong>на</strong> 21–от векНастава и <strong>на</strong>ставен план и програма <strong>на</strong> 21–от векПрофесио<strong>на</strong>лен развој <strong>на</strong> 21–от векСреди<strong>на</strong> за учење <strong>на</strong> 21–от век26 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Прилог 6Прирачник “Настава и учење <strong>на</strong> 21-от век”Прирачникот „Настава и учење <strong>на</strong> 21- от век“ е ед<strong>на</strong> од <strong>на</strong>јновите публикации која што Проектот заосновно образование ја подготви и е само дел од бројните изданија од веб-страницата „Збирка материјализа <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от век“.Прирачникот е <strong>на</strong>менет за <strong>на</strong>ставниците за да им помогне во <strong>на</strong>ставата и нуди интересни идеи за<strong>на</strong>јновите стручни достигнувања во <strong>на</strong>ставата, за современите <strong>на</strong>ставни пристапи, можност за развивањевизија за квалитет<strong>на</strong> <strong>на</strong>става и како учениците да се подготват со з<strong>на</strong>ењата и вештини <strong>на</strong> 21 – от век за даможат да успеат во животот и воопшто во општеството <strong>на</strong> 21-от век.СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА27


Прилог 7Веб- страница „Збирка материјализа <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от век“Веб- страницата „Збирка материјали за <strong>на</strong>ставата <strong>на</strong> 21-от век“ претставува он-лајн банка <strong>на</strong> ресурси исодржи различни <strong>на</strong>ставни материјали, дополнител<strong>на</strong> литература за читање, примери <strong>на</strong> добра практика,видео снимки <strong>на</strong> часови и многу други информации кои <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците може да им даваат нови идеиза приме<strong>на</strong> во нив<strong>на</strong>та <strong>на</strong>става.28 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


Користе<strong>на</strong>литератураПрофесио<strong>на</strong>лен развој во ефективни <strong>училишта</strong> – Седум принципи <strong>на</strong> висококвалитетниотпрофесио<strong>на</strong>лен развој (Professional Learning in Effective Schools -The Seven Principles of Highly EffectiveProfessional Learninghttp://www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/staffdev/teacher/induction/ProfLearningInEffectiveSchools.pdfНасоки за професио<strong>на</strong>лниот развој <strong>на</strong> <strong>на</strong>ставниците – Мериленд (Maryland teacher professional development)http://www.marylandpublicschools.org/NR/rdonlyres/DF957230-EC07-4FEE-B904-7FEB176BD978/18591/MarylandTeacherProfessionalDevelopmentPlanningGuid.pdfЕфективни <strong>училишта</strong> и струч<strong>на</strong> <strong>на</strong>дградба - Висококвалитет<strong>на</strong>та струч<strong>на</strong> <strong>на</strong>дградба е ед<strong>на</strong> од деветтекарактеристики <strong>на</strong> добрите <strong>училишта</strong> (Effective schools and professional learning - Nine Characteristics ofHigh-Performing Schools) http://whs.wsd.wednet.edu/Faculty/Library/docs/9charactforSIP.pdfПартнерство за вештини за 21-от век (Partnership for 21st Century Skills)http://www.21stcenturyskills.org/Професио<strong>на</strong>лниот развој во акција: Поврзување <strong>на</strong> професио<strong>на</strong>лниот развој со учењето кај учениците(Professional Development in action: Linking Professional Development to Personalizing Student Learning)http://www.k12.wa.us/ProfDev/pubdocs/ProfGrowthPlanningGuidelinesInAction.pdfСОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА29


Прирачникот е фи<strong>на</strong>нсиран од американскиот <strong>на</strong>род, преку Агенцијата <strong>на</strong> САД за меѓу<strong>на</strong>роден развој –УСАИД Македонија, во рамките <strong>на</strong> Проектот за основно образование што го спроведува Академијата заразвој <strong>на</strong> образованието (АЕД).Ставовите <strong>на</strong> авторите искажани во овој прирачник не ги изразуваат ставовите <strong>на</strong> Агенцијата <strong>на</strong> САД замеѓу<strong>на</strong>роден развој или <strong>на</strong> Владата <strong>на</strong> Соединетите Американски Држави.Подготовка:Снежа<strong>на</strong> ЈанкуловскаГрафичко уредување:Кома Лаб.30 СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА


СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА31


Скопје, 2009Проект за основно образованиеhttp://pep.org.<strong>mk</strong>/http://toolbox.pep.org.<strong>mk</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!