20.09.2015 Views

Láska prišla na svet

Láska prišla na svet - RKC DK

Láska prišla na svet - RKC DK

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XIX • 06/2011<br />

<strong>Láska</strong><br />

<strong>prišla</strong><br />

<strong>na</strong> <strong>svet</strong><br />

Mikuláš<br />

opäť prišiel<br />

Nezabudol a zavítal<br />

aj do nášho mesta.<br />

Stra<strong>na</strong> 5<br />

Ružencové<br />

bratstvo<br />

O zjednocovaní<br />

prostredníctvom ruženca<br />

v podaní pátra Tyrola.<br />

Stra<strong>na</strong> 9<br />

Ako je to<br />

s láskou?<br />

O <strong>na</strong>jväčšom vianočnom<br />

dare pohľadom Zuzany<br />

Machajovej.<br />

Strany 12–14


EDITORIAL<br />

Milí čitatelia,<br />

advent <strong>na</strong> začiatku nového cirkevného<br />

roka ponúkol čas. Niekomu <strong>na</strong> prácu<br />

i oddych, niekomu <strong>na</strong> úplne nové<br />

životné situácie, všetkým <strong>na</strong> posilnenie<br />

túžby po <strong>na</strong>rodení Spasiteľa.<br />

Nám <strong>na</strong>vyše <strong>na</strong> prípravu ďalšieho čísla.<br />

Čo vám v ňom prinesieme?<br />

Nebude opäť chýbať poobhliadnutie<br />

sa za niektorými udalosťami, ktoré sa<br />

stali za uplynulé dva mesiace vo farnosti.<br />

A dialo sa toho dosť. Oslavovali<br />

sme sviatok patrónky nášho farského<br />

chrámu, svätej Kataríny. Začali sa<br />

hýbať miništrantské vody. Ružencové<br />

bratstvo by už malo byť len jedno<br />

v celej farnosti. Relikvia svätého Cyrila<br />

doputuje aj do Kubí<strong>na</strong>. Alebo či prišiel<br />

Mikuláš. K tomu všetkému si v čísle<br />

prečítate podrobnejšie informácie.<br />

A dozviete sa ešte oveľa viac.<br />

Napríklad aj o tom, čo je láska.<br />

A som zvedavá, či nájdete rozdiely<br />

v odpovediach detí a dospelých. Pýtali<br />

sme sa vás aj <strong>na</strong> to, akým spôsobom<br />

dávate lásku. Teraz, v tomto predvianočnom<br />

čase, veľa počuť o láske. Len<br />

aby ju bolo aj vidieť. Len aby ju ľudia<br />

od nás aj cítili. Pri príprave štedrovečernej<br />

večere, pri povianočnom<br />

oddychu, pri každodennom stereotype,<br />

<strong>na</strong> cestách, chodníkoch, v obchodoch,<br />

v práci...<br />

Dbajme o to, aby nám láska po<br />

vianociach neodišla...<br />

V budúcom roku začneme spolu<br />

neuveriteľný dvadsiaty ročník vydávania<br />

Farského listu. Pozývam vás, aby<br />

ste spolu s <strong>na</strong>mi tvorili ďalšie nové<br />

čísla svojimi návrhmi, námetmi, nápadmi.<br />

Aby Cirkev cez Farský list bola<br />

„<strong>svet</strong>lom, soľou, kvasom, aby ozdravovala<br />

spoločnosť, povzbudzovala, dávala<br />

nové podnety“...<br />

Príjemné čítanie!<br />

Eva Murínová<br />

ĎAKUJEME<br />

Končí sa kalendárny rok 2011 a mnohí sa zamýšľame, čo priniesol a čo nám zobral.<br />

V <strong>na</strong>šej Dolnokubínskej farnosti sa udialo nemálo udalostí. Zažili sme krásne<br />

a šťastné chvíle pri sv. omšiach, krstoch, sobášoch, birmovke, prvom svätom prijímaní,<br />

koncertoch a spoločných podujatiach veriacich každej vekovej kategórie. Boli aj chvíle<br />

dojatia a smútku pri rozlúčkach s <strong>na</strong>šimi drahými, či v službe tým <strong>na</strong>jslabším a chorým<br />

v nemocnici alebo charitatívnej starostlivosti. My kňazi sme mali možnosť byť pri tom<br />

všetkom s vami.<br />

Preto vyslovujeme úprimné ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do života <strong>na</strong>šej farnosti,<br />

či už to boli miništranti, mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, kostolníci, členovia<br />

Hospodárskej rady alebo deti, mládež a dospelí v spevokoloch, organisti, žalmisti, lektori,<br />

katechéti a rehoľné sestry so svojimi spolupracovníkmi. Vám všetkým patrí veľké uz<strong>na</strong>nie<br />

za prácu vy<strong>na</strong>loženú pri svätých omšiach, katechéze a aktivitách farnosti.<br />

Ďakujeme ženám i mužom, ktorí sa starajú o poriadok a výzdobu <strong>na</strong>šich kostolov a nemocničnej<br />

kaplnky, redakčnej rade Farského listu za čas a vy<strong>na</strong>ložené úsilie pri tvorbe<br />

časopisu, terciárkam, ružencovým spoločenstvám a všetkým ďalším spoločenstvám pôsobiacim<br />

vo farnosti za modlitbovú aj materiálnu podporu, ako i všetkým dobrodincom,<br />

ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju aktivít miestnej cirkvi.<br />

Nech radosť z dobre vyko<strong>na</strong>nej práce či služby a Božie požeh<strong>na</strong>nie spočinie <strong>na</strong> vás<br />

všetkých! Pán Boh zaplať!<br />

Vaši kňazi<br />

Vianočné pozvánky<br />

• Nedeľa 25. 12. 2011 – Narodenie Pá<strong>na</strong> bude patriť Jasličkovej slávnosti v kostole<br />

Povýšenia svätého kríža <strong>na</strong> Brezovci o 14:00 hod. Srdečne pozývame.<br />

• Piatok 6. 1. 2012 – <strong>na</strong> sviatok Zjavenia Pá<strong>na</strong> v rámci projektu Mesto občanom sa<br />

v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej o 16:00 hod. predstaví Schola Gregoria<strong>na</strong><br />

Pragensis. Srdečne pozývame. (Viac sa dočítate v rubrike Odporúčame.)<br />

• Na záver vianočného obdobia 8. 1. 2012 pripravuje zbor pod vedením Kataríny Ileninovej<br />

vianočný koncert vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Čas zverejníme<br />

vo farských oz<strong>na</strong>moch. Srdečne pozývame.<br />

Snímka <strong>na</strong> titulnej strane:<br />

Autor – Laco Pagáčik<br />

Snímka <strong>na</strong> 3. strane:<br />

Vchod do Baziliky <strong>na</strong>rodenia<br />

Ježiša Krista v Betleheme<br />

VYDAL: Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. CENZOR: Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD.<br />

ŠÉFREDAKTOR: Ing. Eva Murínová. REDAKČNÁ RADA: Mgr. Miroslav Žmijovský, Mgr. Katarí<strong>na</strong> Ileninová, Mgr. Re<strong>na</strong>ta Jedláková, PhDr. Zuza<strong>na</strong><br />

Machajová, Ľudovít Oravec, Ing. Pavol Strežo. IMPRIMATUR: Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, Spišské Podhradie, 13. 12. 2000<br />

pod č. 161/2000. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. NÁKLAD: 800 ks. Uzávierka budúceho dvojčísla je 12. februára 2012.<br />

Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s oz<strong>na</strong>čením „Pre Farský list“ alebo e-mailom <strong>na</strong> adresu: farskylist.dk@gmail.com.<br />

Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín<br />

2<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


Jasličky<br />

TEXT: MARIÁN KATRENČÍK, KAPLÁN • SNÍMKA: INTERNET<br />

Raz terajší pápež Benedikt, ešte ako kardinál,<br />

dostal otázku: „Čo je pozoruhodné:<br />

Boh, Všemohúci, si vyhľadal ako miesto<br />

svojho zjavenia <strong>na</strong> zemi to <strong>na</strong>jmenšie, úbohú<br />

maštaľ v Betleheme. A Cirkev argumentuje: všetko<br />

je také neuveriteľné a paradoxné, že už preto to musí<br />

byť pravdivé.“ Pápež <strong>na</strong> to reaguje slovami: „Zvolenie<br />

si malosti je charakteristické pre dejiny ko<strong>na</strong>nia<br />

Boha s človekom. Dejiskom Božieho ko<strong>na</strong>nia sa stáva<br />

zem, toto drobné zrniečko vo vesmíre; <strong>na</strong> nej zasa<br />

Izrael, prakticky bezmocný národ, sa stáva nositeľom<br />

jeho dejín; tam zasa Nazaret, celkom neznáme<br />

miesto, stáva sa mu domovom; <strong>na</strong>pokon Boží syn<br />

sa <strong>na</strong>rodil v Betleheme mimo obce, v maštali. Toto<br />

všetko poukazuje <strong>na</strong> jednu líniu.<br />

Boh stavia svoju všeobecnú mieru, totiž lásku,<br />

proti ľudskej <strong>na</strong>myslenosti. Tá je totiž v podstate<br />

jadrom, pôvodným obsahom každého hriechu, <strong>na</strong>jmä<br />

hriechu chcieť sa stať Bohom. Naproti tomu láska<br />

sa nevyvyšuje, <strong>na</strong>opak, vie sa znížiť. <strong>Láska</strong> ukazuje,<br />

že práve schopnosť znížiť sa umožňuje povzniesť sa.<br />

Keď zostupujeme, keď sa vieme zjednodušiť, skloniť<br />

k chudobným, nízkym, vtedy získavame výšku. Boh<br />

sa robí malým, aby <strong>na</strong>fúkaného človeka znova zviedol<br />

<strong>na</strong> správnu mieru. V takomto pohľade je zákon<br />

preferovania neveľkosti základný vzor Božieho ko<strong>na</strong>nia.<br />

Umožňuje nám poz<strong>na</strong>ť niečo z Božej a <strong>na</strong>šej<br />

podstaty. (P. Seewald, Boh a <strong>svet</strong>. Rozhovory s kard.<br />

Ratzingerom, str. 172)<br />

Boh je <strong>Láska</strong>. Prečo práve táto veta je veľkou<br />

múdrosťou nášho života? Táto <strong>Láska</strong> nás stvorila<br />

a povolala k životu, dala nám talenty, schopnosti,<br />

všetko čo potrebujeme, aby sme ju neustále šírili<br />

ďalej a boli jej svedkami vo <strong>svet</strong>e. V modlitbe, v práci,<br />

vo využívaní voľného času, v utrpení, v radosti,<br />

v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, vo všetkých<br />

mnohých malých veciach dňa, vyko<strong>na</strong>ných z lásky.<br />

Boh, aby nám dal príklad a vzor, volí si častokrát<br />

veci, ľudí, udalosti, ktoré nie sú ničím nápadné, veľké,<br />

ale prostredníctvom nich koná veľké divy a z<strong>na</strong>menia<br />

lásky. Veď aj k jasličkám Božieho sy<strong>na</strong> sú pozvaní<br />

<strong>na</strong>jskôr jednoduchí ľudia – pastieri, ktorí vedia, že<br />

potrebujú spásnu prítomnosť živého Boha. V nich je<br />

pripravenosť a otvorenosť, a tak môžu prísť a pokloniť<br />

sa. Ich prostota srdca je schopná vidieť a počuť<br />

spev anjelov – je schopná vidieť a počuť lásku Boha<br />

k človeku.<br />

Nech aj náš život sa riadi podľa tohto príkladu<br />

a vzoru pastierov, samého Boha. <strong>Láska</strong> ukazuje, že<br />

práve schopnosť znížiť sa umožňuje povzniesť sa. <br />

FARSKÝ LIST 06|2011 3


UDALOSTI VO FARNOSTI<br />

Katarínsky bál<br />

Posledná novembrová sobota sa niesla<br />

v z<strong>na</strong>mení zábavy. Tento rok pripravil<br />

Mládežnícky zbor netradičnú zábavu<br />

– Katarínsky bál v priestoroch jedálne<br />

Cirkevnej školy. Aby sa všetci preniesli do<br />

dávnych čias bálov, vstupenkou bola spolu<br />

so spoločenskými oblečením aj škraboška.<br />

Moderátori otvorili ples a spolu s požeh<strong>na</strong>ním<br />

pá<strong>na</strong> kaplá<strong>na</strong> Miroslava Žmijovského<br />

začala zábava, ktorá trvala až do<br />

polnoci. Tradičný úvodný valčík <strong>na</strong>hradil<br />

spoločný belgický tanec so škraboškami,<br />

ktorý rozprúdil pravú atmosféru dobrej<br />

zábavy. DJ Peťo & DJ Stefo vytvorili výbornú<br />

tanečnú náladu, ktorú mladí obohatili<br />

scénkami z čias bálov a videom.<br />

V rytme spoločenských a moderných<br />

tancov sa mládežníci vrátane birmovancov<br />

zabávali s malými prestávkami počas<br />

celého večera. Takmer 120 prítomných<br />

svedčí o výbornej príprave a organizácii<br />

celého bálu. „Tento ročník sa <strong>na</strong>ozaj vy-<br />

Koncert <strong>na</strong> podporu<br />

detského oddelenia<br />

K<br />

slávnostnej atmosfére sviatku patrónky<br />

<strong>na</strong>šej farnosti, sv. Kataríny,<br />

prispel aj benefičný koncert <strong>na</strong> podporu<br />

detského oddelenia kubínskej nemocnice.<br />

Uskutočnil sa v piatok 25. novembra po<br />

svätej omši v Kostole Povýšenia svätého<br />

kríža. Na koncerte vystúpilo celé spektrum<br />

účastníkov. Slávnostné podujatie<br />

Dobré skutky<br />

nemusia stačiť<br />

Nedeľa 20. novembra 2011 sa niesla<br />

v dvojitom slávnostnom šate. Slávnosťou<br />

Krista Kráľa sa zakončil liturgický<br />

rok, no pre <strong>na</strong>šu farnosť to bola i odpustová<br />

slávnosť svätej Kataríny Alexandrijskej,<br />

<strong>na</strong>šej patrónky. Slávnostnú svätú omšu celebroval<br />

biskup Andrej Imrich, pomocný<br />

biskup Spišskej diecézy, spolu s dekanom<br />

farnosti, prof. Ľubomírom Pekarčíkom<br />

a <strong>na</strong>šimi kňazmi. V homílii svätej omše sa<br />

otec biskup zamýšľal <strong>na</strong>d silou živej viery,<br />

ktorú preukázala Katarí<strong>na</strong> Alexandrijská.<br />

O<strong>na</strong> pre svoju vieru položila i život. Jej<br />

áno bolo áno a jej nie bolo nie, tak, ako<br />

to v evanjeliu žiada od nás Ježiš Kristus.<br />

Nerobila kompromisy so zlom, s hriechom.<br />

Jej dobré skutky, ktoré ko<strong>na</strong>la, vydaril,<br />

o čom svedčia aj otlaky <strong>na</strong> nohách.<br />

Medzi jednotlivými kolami boli malé<br />

prestávky a bolo nám ľúto sedieť a oddychovať,“<br />

s <strong>na</strong>dšením hodnotila bál jed<strong>na</strong><br />

z účastníčok.<br />

otvorila skupinka detí z miestnej Cirkevnej<br />

spojenej školy tančekom a hrou <strong>na</strong><br />

flautách pod vedením učiteľky Lakoštíkovej.<br />

Hudobná skupi<strong>na</strong> Kefas z Ružomberka<br />

zahrala a zaspievala piesne zo svojho<br />

repertoáru s náboženskou tematikou.<br />

Rezkými piesňami, ktorými chvália Pá<strong>na</strong><br />

<strong>na</strong> svätých omšiach, prispelo aj spoločenstvo<br />

detí a učiteľov z CSŠ – Laudato. Predstavil<br />

sa i spevák Rasťo Petkáč s manželkou<br />

a sólový spevák Boris Lettrich, ktorý<br />

chválil Lásku a ďakoval Pánovi piesňami,<br />

vierali z jej pevnej viery. A s tým máme<br />

my, dnešní kresťania, dosť veľký problém.<br />

V bežnom živote často máme príležitosť<br />

pomôcť blížnemu, urobiť dobrý skutok,<br />

ale ho neurobíme. A neveriaci hneď poukazujú:<br />

„Aha, kresťan – a nepomohol.<br />

Obišiel blížneho v núdzi.“ A zase <strong>na</strong>opak.<br />

Hneď si všímajú toho, kto neverí, a predsa<br />

pomôže a poukazujú – neveriaci, a predsa<br />

je dobrý človek. Možno je taký preto,<br />

lebo jeho rodičia boli veriaci a dobre ho<br />

vychovali a on, aj keď si vieru nezachoval,<br />

je vo svojej podstate dobrý. Pomáha mu to<br />

v jeho pozemskom živote, k jeho povesti<br />

dobrého človeka, ale či mu to pomôže aj<br />

k spáse, to je ťažké povedať. A tak ko<strong>na</strong>nie<br />

dobra má byť pre kresťa<strong>na</strong> povinnosťou<br />

vyplývajúcou z jeho viery. K slávnostnej<br />

atmosfére odpustovej slávnosti prispeli<br />

spevácke zbory dospelých a mladých.<br />

Ľudovít Oravec<br />

Aj takýmto spôsobom sa dá oslavovať<br />

sviatok patrónky <strong>na</strong>šej farnosti. Teším sa<br />

opäť o rok.<br />

Monika Kočalková<br />

Snímka: Veronika Jurčíková<br />

ktoré sám zložil. V nedávnej dobe zažil<br />

vlastné obrátenie a chcel sa s tým podeliť.<br />

O vnútornom obrátení rozpovedal<br />

prítomným aj pán Karcol zo Zázrivej.<br />

Koncert spestrili svojimi ľúbivými piesňami<br />

aj mladí pod vedením pá<strong>na</strong> Batunu.<br />

V závere koncertu vystúpil ľudový súbor<br />

Rosička s krásnymi ľudovými piesňami.<br />

Sviatočný večer sme prežili <strong>na</strong>ozaj v príjemnej<br />

atmosfére a zároveň podporili<br />

dobrú vec.<br />

Eva Behulová<br />

4<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


Svätý Mikuláš<br />

znovu prišiel<br />

TEXT: ĽUDOVÍT ORAVEC, AUGUSTÍN LAKOŠTÍK • SNÍMKY: LACO PAGÁČIK<br />

„Zavolajte ho, možno vás bude počuť,“ radil deťom, ktoré prišli<br />

v nedeľu 4. decembra pred kostol Povýšenia svätého kríža <strong>na</strong><br />

námestie, pán kaplán Pavol. „Asi to bolo slabé. Zavolajte hlasnejšie,“<br />

pokračoval. Po treťom <strong>na</strong>jhlasnejšom zavolaní svätý Mikuláš<br />

<strong>na</strong>ozaj medzi deti prišiel.<br />

Dobré skutky ako príprava<br />

Na každú návštevu je potrebné sa pripraviť.<br />

Pre deti je deň, keď má meniny Mikuláš,<br />

po Vianociach snáď tou druhou <strong>na</strong>jdôležitejšou<br />

návštevou. Pán kaplán Pavol<br />

deti <strong>na</strong> túto návštevu chystal už vopred.<br />

Poradil deťom, že <strong>na</strong>jlepšou prípravou <strong>na</strong><br />

<strong>na</strong> príchod svätého Mikuláša je robiť dobré<br />

skutky. V škole, i doma v rodine. Môžu<br />

pomáhať rodičom s domácimi prácami.<br />

A aby <strong>na</strong>ozaj videl, že sa s<strong>na</strong>žili, mali to aj<br />

<strong>na</strong>kresliť. Deti nelenili a skutočne sa dali<br />

do práce. Vysávali, umývali riad, upratovali,<br />

vynášali smetné koše, ba i pomáhali<br />

svojim súrodencom s obliekaním či opaterou.<br />

Bolo radosť počúvať a aj pozrieť si<br />

<strong>na</strong> ich kresbách, čo všetko urobili a ako to<br />

znázornili. Svätý Mikuláš mohol byť spokojný.<br />

Sami sa môžete presvedčiť.<br />

Mikuláš videl, počul<br />

a odmeňoval<br />

Ani sychravé počasie v to nedeľné popoludnie<br />

neodradilo deti, aby sa so svätým<br />

Mikulášom stretli. Aj <strong>na</strong> jeho otázky odkiaľ<br />

prichádza (z Malej Ázie) a čím je (biskupom)<br />

vedeli správne odpovede. A <strong>na</strong><br />

otázku: „Koľko mám rokov?“ tiež odpovedali<br />

detsky trefne: „Veľa.“ Dokázali mu<br />

zarecitovať básničky, ba i zaspievať koledu<br />

či inú pesničku. Odovzdávali mu svoje<br />

kresbičky dobrých skutkov, a tak mohol<br />

začať s obdarúvaním detí. Nakoniec si<br />

pár detí <strong>na</strong> pamiatku aj „zapózovalo“ so<br />

svätým Mikulášom pred fotoaparátmi<br />

svojich rodičov. Detský zbor zaspieval pár<br />

temperamentných „ukazovačiek“, ktoré<br />

spríjemnili toto vydarené mikulášske popoludnie.<br />

Mikuláš ešte potom <strong>na</strong>vštívil aj<br />

deti, ktoré pre svoju chorobu musia byť<br />

v <strong>na</strong>šej nemocnici.<br />

Túto akciu fi<strong>na</strong>nčne podporil rímsko-katolícky<br />

farský úrad v spolupráci<br />

s niektorými občianskymi výbormi. Aj touto<br />

formou ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli,<br />

že je rok dobrovoľníctva a venovali<br />

svoj čas i námahu, aby zorganizovali<br />

pre deti túto vydarenú akciu radosti.<br />

A bol aj v škole<br />

V Cirkevnej spojenej škole čakali obľúbeného<br />

svätca rozžiarené oči mladších, ale<br />

aj starších žiakov 6. decembra už od rá<strong>na</strong>.<br />

V sprievode čertov a anjelov, ktorými sú<br />

tradične deviataci, absolvoval „túru“ po<br />

všetkých triedach prvého a druhého stupňa<br />

i gymnázia. Čerti sa pokúšali nejaké<br />

deti aj zobrať, ale <strong>na</strong>koniec nemali šťastie,<br />

pretože v škole majú len dobrých žiakov.<br />

A tak ich anjeli s Mikulášom obdarovali<br />

dobrotami a požeh<strong>na</strong>ním, aby im tá „dobrota“<br />

vydržala aj <strong>na</strong>ďalej. <br />

Dobré skutky <strong>na</strong>jmenších.<br />

FARSKÝ LIST 06|2011 5


UDALOSTI VO FARNOSTI<br />

Zme<strong>na</strong> klímy sa ma<br />

netýka. Naozaj?<br />

Pod<br />

týmto názvom organizuje<br />

Mladá katolícka charita<br />

workshopy zamerané <strong>na</strong> klimatické zmeny<br />

<strong>na</strong> Zemi a ich dôsledky <strong>na</strong> život ľudí.<br />

Sú zamerané <strong>na</strong>jmä <strong>na</strong> spôsob ochrany<br />

prírody pomocou šetrenia energií a recyklovania.<br />

Minulý školský rok žiaci terajšej sekundy<br />

Cirkevnej spojenej školy <strong>na</strong> hodinách<br />

náboženstva pod vedením A. Lakoštíka<br />

vytvorili prezentácie aj s návrhmi <strong>na</strong> riešenie.<br />

Škola získala certifikát a práce boli<br />

zverejnené <strong>na</strong> webe Mladej charity.<br />

V piatok 2. 12. 2011 sa v priestoroch<br />

školy uskutočnila ďalšia časť projektu,<br />

kedy dolnokubínski skauti žiakom 4., 5.,<br />

6. ročníkov a primy porozprávali o probléme<br />

klimatických zmien a spoločne sa<br />

pokúsili nájsť východiská pre zlepšenie<br />

života <strong>na</strong> Zemi.<br />

Zároveň im pomocou súťaží predviedli<br />

niečo z činnosti skautov, veď kto iný sa<br />

s<strong>na</strong>ží žiť v súlade s Božou prírodou, ak nie<br />

oni. Téme klimatických zmien a ochrane<br />

prírody sa budú katechéti <strong>na</strong> škole venovať<br />

<strong>na</strong> hodinách náboženstva aj <strong>na</strong>ďalej,<br />

hlavne v šiestom ročníku. Veď Boh dal<br />

človeku Zem a všetko okolo nás do užívania<br />

a my to musíme rešpektovať a vážiť si<br />

svoje životné prostredie.<br />

Augustín Lakoštík<br />

Advent v <strong>na</strong>šich<br />

srdciach<br />

i domovoch<br />

Adventné obdobie je každoročne časom,<br />

kedy sa pripravujeme <strong>na</strong> príchod<br />

Pá<strong>na</strong> Ježiša. Domovy nám zdobia adventné<br />

vence, ku ktorým si kľakáme a pri zažatých<br />

sviecach rozjímame o živote s Bohom.<br />

Aj tieto vence však treba pripraviť<br />

a tento rok sa do tejto náročnej, ale milej<br />

činnosti pustili pracovníci a priatelia tu<strong>na</strong>jšej<br />

Cirkevnej spojenej školy. V stredu<br />

23. novembra sa v poobedných hodinách<br />

z ihličia a ozdôb od výmyslu <strong>svet</strong>a vyrábali<br />

adventné vence. Výsledkom práce učiteľov<br />

a rodičov bolo niekoľko desiatok adventných<br />

vencov, ktoré posvätil pán kaplán<br />

Drdák a teraz zdobia príbytky mnohých<br />

ľudí a niekoľko tried v škole.<br />

Mária Šaligová<br />

Dvere školy<br />

otvorené všetkým<br />

predškolákom<br />

V<br />

piatok 25. novembra 2011 boli do<br />

CSŠ pozvaní škôlkari z celého mesta<br />

<strong>na</strong> návštevu. Pozvanie prijalo skoro sto<br />

detí, ktoré spolu so svojimi pani učiteľkami<br />

zavítali do Cirkevnej spojenej školy.<br />

Privítala ich pani zástupkyňa J. Mešková,<br />

ktorá im prostredníctvom prezentácie<br />

predstavila život <strong>na</strong> škole. Neskôr žiakov<br />

materských škôl čakalo vystúpenie prvákov<br />

a tretiakov, a tých veru odmenili veľkým<br />

potleskom. Potom boli deti rozdelené<br />

do farebných skupiniek a spolu so svojimi<br />

sprievodcami – šikovnými deviatakmi –<br />

sa pustili po zábavnej a objavnej ceste.<br />

Postupne <strong>na</strong>vštívili šesť stanovíšť, <strong>na</strong><br />

ktorých tancovali, športovali, maľovali,<br />

hrali sa <strong>na</strong> počítači, pozerali rozprávku<br />

či pozorovali robotov z Lega. Potešil ich<br />

aj pekný darček a sladká odme<strong>na</strong>. Všetci,<br />

ktorí akciu pripravovali, veria, že sa deťom<br />

v škole páčilo a uvidia ich v januári<br />

<strong>na</strong> prváckom zápise.<br />

Daniela Krupová<br />

6<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


Betlehemská<br />

slávnosť<br />

v materskej škole<br />

Vstredu 14. 12. 2011 sa v „omšovej chodbe“<br />

Cirkevnej spojenej školy zišli rodičia<br />

a príbuzní detí materskej školy, aby sa<br />

pozreli, ako ich ratolesti prežívajú a vnímajú<br />

advent. V programe, ktorý s nimi<br />

pripravili pani učiteľky, zazneli aj krásne,<br />

dojímavé slová o rozličných, zdanlivo nevhodných<br />

či nehodných daroch pre malé<br />

dieťatko – Mocného Kráľa – v jasličkách:<br />

„Ja ti dnes darujem, Ježiško, jediné čo<br />

mám – svoje čisté srdiečko. Keby ti ho daroval<br />

každý človek, <strong>na</strong> <strong>svet</strong>e by vládla iba<br />

láska.“<br />

„Dávam ti, Ježiško, do daru svoju pušku.<br />

Viem, že to nie je vzácny dar, ale keby<br />

ti každý vojak dal svoju pušku, <strong>na</strong> zemi by<br />

zavládol mier.“<br />

„Vezmi si, Ježiško, tento kríž, ktorý je<br />

z ľudskej nenávisti a zloby. Poťažkaj ho<br />

a odpovedz: Ostaneš aj tak medzi <strong>na</strong>mi?“<br />

...dieťa v jasličkách sa usmialo a anjeli<br />

silno zatrúbili... <br />

Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne<br />

hľadá absolventku<br />

vedenú v evidencii uchádzačov o zamest<strong>na</strong>nie<br />

<strong>na</strong> účely vykonávania absolventskej praxe,<br />

ktorá by mohla <strong>na</strong>stúpiť už od januára 2012 <strong>na</strong> absolventskú prax.<br />

Druh pracovného miesta:<br />

Administratívny pracovník<br />

(administratívne práce, práca s PC, archivácia, vybavovanie pošty)<br />

Požadované vzdelanie: ÚSV, ÚSO<br />

Pracovná doba: 4 hodiny denne<br />

Doba absolventskej praxe: 6 mesiacov<br />

Záujemkyne sa môžu hlásiť priamo v škole<br />

<strong>na</strong> tel. č. 043/588 5287, 043/588 5884<br />

FARSKÝ LIST 06|2011 7


UDALOSTI VO FARNOSTI<br />

Úpravy a zmeny v kostole<br />

Vo<br />

Farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Dolnom<br />

Kubíne bolo zreštaurované priečelie chóru a korpus<br />

organu. Za prácu ďakujeme vedúcej reštaurátorského ateliéru<br />

pani Adele Hubčíkovej a ostatným členom jej pracovného tímu.<br />

V sakristii sme zrealizovali zateplenie a zníženie stropu<br />

a bolo vymenené zariadenie sakristie. Nad kazateľnicou bola<br />

<strong>na</strong>montovaná textová <strong>svet</strong>elná tabuľa.<br />

Za fi<strong>na</strong>nčnú pomoc ďakujeme všetkým vám, ktorí ste svojimi<br />

milodarmi pomohli zrealizovať toto dielo. Nech vám <strong>na</strong>ša<br />

patrónka, sv. Katarí<strong>na</strong>, za vaše úsilie a dobro vyprosí Božie požeh<strong>na</strong>nie.<br />

Úprimné Pán Boh zaplať!<br />

Ľubomír Pekarčík, dekan<br />

Miništranti<br />

v službe pri oltári<br />

Na<br />

prvú a tretiu adventnú nedeľu sa<br />

v <strong>na</strong>šej farnosti ko<strong>na</strong>lo slávnostné<br />

uvedenie miništrantov do ich služby<br />

pri oltári, pri ktorej vybraní chlapci zložili<br />

svoj miništrantský sľub a prisľúbili,<br />

že svoju úlohu budú vykonávať s láskou<br />

a zodpovedne. Je však potrebné, aby sme<br />

si priblížili veľkosť a výnimočnosť tejto<br />

služby a odpovedali si <strong>na</strong> otázku: Čo pre<br />

mňa z<strong>na</strong>mená byť miništrantom?<br />

Slovo miništrovať pochádza z latinského<br />

slova ministrare a z<strong>na</strong>mená slúžiť, posluhovať.<br />

Miništrovaním teda rozumieme<br />

posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri<br />

slávení eucharistickej obety, posluhovať<br />

pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických<br />

úkonoch a obradoch. Vo svätej<br />

omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie<br />

nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant,<br />

ktorý prisluhuje pri týchto liturgických<br />

obradoch, <strong>na</strong>jmä pri svätej omši,<br />

vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje<br />

jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie<br />

je teda služba rozmnožujúca Božie milosti.<br />

Má byť vzorom pre ostatné deti. Nadovšetko<br />

je potrebné, aby sa nehanbil za svoju<br />

vieru, ale všade ju smelo vyznával a podľa<br />

nej žil. Toto často miništrantom pripomí<strong>na</strong>l<br />

aj blahoslavený Ján Pavol II.: „Milí<br />

miništranti, buďte <strong>na</strong>jmä v prejave viery dôslední<br />

a správni, aby ste pri službe Bohu pri<br />

oltári dospeli <strong>na</strong> zrelých kresťanov.“<br />

Každý miništrant nech sa usiluje byť<br />

vzorom svojim kamarátom a ostatným<br />

blízkym. Nemalo by sa stať, že by používal<br />

dve tváre. Jednu zbožnú pri oltári a druhú<br />

hnevlivú či neúprimnú vonku. To by<br />

nebolo správne a pekné. Kto miluje Boha,<br />

miluje aj blížneho, ne<strong>na</strong>dáva, neklebetí,<br />

neklame, neosočuje, nepodvádza, nekradne,<br />

nemyslí <strong>na</strong> zlé, chráni si zdravie. Lebo<br />

nežije sám, ale žije s ním Ježiš Kristus, ktorý<br />

je Cesta, Pravda a Život, ktorý je vzorom<br />

nám všetkým i <strong>na</strong>šim mladým miništrantom.<br />

A tak vám prajem chlapci, aby ste mali<br />

odvahu. Je to krásne Božie dobrodružstvo,<br />

ktoré sa ponúka prežiť každému jednému<br />

z vás. A zároveň touto cestou pozývam<br />

i ďalších chlapcov, ktorí by chceli rozšíriť<br />

<strong>na</strong>šu miništrantskú rodinu, že tak môžu<br />

kedykoľvek urobiť. Srdečne sa <strong>na</strong> vás i <strong>na</strong><br />

spoločnú službu Bohu tešíme.<br />

Miroslav Žmijovský, kaplán<br />

8<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


S dôverou znovu<br />

vezmite do rúk ruženec<br />

TEXT: MIROSLAV ŽMIJOVSKÝ, KAPLÁN • SNÍMKA: VERONIKA JURČÍKOVÁ<br />

Dňa 8. decembra 2011 sa ko<strong>na</strong>la duchovná obnova pre Ružencové<br />

spoločenstvo <strong>na</strong>šej farnosti, ktorú viedol páter Šimon Tyrol,<br />

OP – promótor pre Ružencové bratstvá <strong>na</strong> Slovensku. Program<br />

tejto obnovy sa začal o 16.00 hod. v Pastoračnom om centre stretnutím<br />

s horliteľmi ruží, kde sa viedla živá diskusia o pôsobení ruží<br />

vo<br />

farnosti a myšlienke založiť v <strong>na</strong>šej farnosti ružencové bratstvo (RB).<br />

Nasledovala spoločná modlitba ruženca<br />

vo farskom kostole a po ňom svätá omša,<br />

ktorej predsedal páter Šimon. Po svätej<br />

omši <strong>na</strong>sledovala prednáška „Čo je svätý<br />

ruženec a ako vytvoriť RB vo farnosti.“<br />

Obohatená bola diapozitívmi a bolo počas<br />

nej vy<strong>svet</strong>lené, čo z<strong>na</strong>mená patriť do<br />

ružencového bratstva.<br />

Členstvo v RB sa stáva životným programom<br />

a tým ešte účinnejším prostriedkom<br />

<strong>na</strong> sebazdoko<strong>na</strong>ľovanie konkrétneho<br />

človeka, jeho duchovného života, ale aj<br />

životov jemu blízkych. RB je združenie<br />

duchovne zjednotených veriacich, ktorí<br />

si osobitným spôsobom uctievajú Pannu<br />

Máriu a modlitbou posvätného ruženca<br />

vyprosujú pre seba, Cirkev a <strong>svet</strong> potrebné<br />

dobrá a <strong>na</strong>vzájom sa s<strong>na</strong>žia o neustály<br />

pokrok v láske k Bohu i ľuďom. Členovia<br />

RB podporujú apoštolát medzi deťmi,<br />

mládežou, vo svojich rodinách, <strong>na</strong> pracoviskách.<br />

K apoštolátu členov RB patria<br />

aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva.<br />

Majú byť nápomocní farnosti<br />

<strong>na</strong>príklad modlitbou posvätného ruženca<br />

pred omšou, upratovaním a výzdobou<br />

kostola, organizovaním pútí, spoločnými<br />

kultúrnymi podujatiami a pod. Členmi<br />

RB sa veriaci stávajú <strong>na</strong> základe slobodného<br />

rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú<br />

prijať <strong>na</strong> seba všetky práva a povinnosti<br />

vyplývajúce z členstva v RB.<br />

RB pozostáva z členov: Živého ruženca;<br />

Svätého ruženca; Večného ruženca.<br />

Členom RB môže byť pokrstený katolík,<br />

ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je<br />

možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že <strong>na</strong><br />

seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce<br />

z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie<br />

jednu z foriem modlitby posvätného<br />

ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého<br />

alebo Večného ruženca. Nevylučuje<br />

sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy<br />

modlitby posvätného ruženca. Ak členovi<br />

počas jeho členstva v RB už nevyhovuje<br />

forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol,<br />

môže si zvoliť inú formu zo zostávajúcich<br />

dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú<br />

vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie<br />

zRB.Záväzky,ktoréčlen<strong>na</strong>sebaprevzal<br />

ktoré <strong>na</strong> vstupom do Živého, Svätého alebo Večného<br />

ruženca, sú jeho osobnými záväzkami,<br />

to z<strong>na</strong>mená, že ich má plniť sám, nemôže<br />

tieto záväzky za neho plniť iná osoba.<br />

Pre vznik a chod ružencového bratstva<br />

je potrebná minimálne jed<strong>na</strong> úplná ruža,<br />

teda 20-členná skupi<strong>na</strong>, ktorá si vymieňa<br />

ružencové tajomstvá, stretáva sa a modlí<br />

desiatok ruženca denne. Pre vznik ďalšej<br />

ruže sú potrební minimálne 3 členovia.<br />

Pokiaľ nemá 20 členov, <strong>na</strong>zývame ju neúplná<br />

ruža. Počet úplných ruží nie je obmedzený,<br />

avšak neúplná ruža môže byť<br />

len jed<strong>na</strong>. Tí, ktorí tvoria ruže, sú členmi<br />

Živého ruženca. RB ešte tvoria členovia<br />

Svätého a Večného ruženca, ktorých neviaže<br />

spoločné mesačné stretávanie.<br />

Riadne zaevidovaní členovia RB pat-<br />

ria k dominikánskej rodine a majú účasť<br />

<strong>na</strong> všetkých duchovných dobrách, ktoré<br />

získava dominikánska rehoľa, t.j. <strong>na</strong> záslu-<br />

hách svätých, <strong>na</strong> možnosti získania úpl-<br />

ných odpustkov a <strong>na</strong> modlitbách veľkej<br />

dominikánskej rodiny. Za živých a<br />

zosnu-<br />

lých členov RB sú slúžené sväté omše.<br />

Na základe tejto obnovy a z vôle<br />

veria-<br />

cich sme sa rozhodli rozbehnúť reformu<br />

ruží v <strong>na</strong>šej farnosti a vytvoriť RB<br />

– teda<br />

spojiť všetky ruže pod jedno živé spolo-<br />

čenstvo. Zároveň je tu možnosť prihlásiť<br />

sa i pre nových členov, ktorí budú<br />

zarade-<br />

ní do novovzniknutých ruží. A tak i touto<br />

cestou povzbudzujeme a pozývame <strong>na</strong>jmä<br />

mladých, tiež mužov a ženy – aby zvážili,<br />

či by nechceli posilniť zástup modliacich<br />

sa a tiež prosiacich o materský príhovor<br />

<strong>na</strong>šej Nebeskej Matky. Prihlášky<br />

môžete<br />

nájsť v <strong>na</strong>šich kostoloch vzadu a vyplnené<br />

ich vhodiť do pripravených škatuliek do<br />

konca kalendárneho roka. Na prihláškach<br />

sa <strong>na</strong>chádzajú podmienky i záväzky a rov-<br />

Páter Šimon Tyrol prednáša vo farskom kostole o svätom ruženci<br />

a myšlienke vytvoriť vo farnosti ružencové bratstvo.<br />

<strong>na</strong>ko možnosti členstva v RB, keďže ide<br />

o slobodné rozhodnutie sa každého jednotlivého<br />

čle<strong>na</strong>. Ak sa chce do RB zapojiť<br />

už existujúca ruža, nech členovia prihlášky<br />

vhodia spolu v jednej obálke, aby sme<br />

vedeli, že menovaní patria spolu.<br />

Ciest k Bohu je azda toľko, koľko ľudí.<br />

Ruženec je jednou z nich. S<strong>na</strong>žme sa o to,<br />

aby nás privádzal bližšie k Bohu i k sebe<br />

samým. „S dôverou znovu vezmite do<br />

rúk ruženec, objavte ho vo <strong>svet</strong>le Písma<br />

a v kontexte vášho každodenného života.“<br />

(Bl. Ján Pavol II.) <br />

FARSKÝ LIST 06|2011 9


ZO SVETA CIRKVI<br />

Stretnutie bývalých členov<br />

synody v Spišskej Kapitule<br />

V Spišskej Kapitule sa v sobotu<br />

3. decembra uskutočnilo stretnutie<br />

bývalých členov Druhej synody<br />

Spišskej diecézy. Začalo sa svätou<br />

omšou v katedrále, ktorú celebroval<br />

spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Po<br />

svätej omši <strong>na</strong>sledovalo odovzdávanie<br />

dokumentov synody v aule kňazského<br />

seminára. Dokumenty a pamätné<br />

plakety prítomným bývalým členom<br />

synody odovzdal emeritný spišský<br />

biskup Mons. František Tondra, ktorý<br />

im zároveň poďakoval za spoluprácu<br />

a angažovanosť v diecéznej fáze synody,<br />

ale aj vo farských synodálnych<br />

bunkách. Bývalí členovia synody si<br />

zároveň mohli uctiť relikviu sv. Cyrila,<br />

ktorá bola v tom čase v katedrále.<br />

-tk kbs-<br />

Arcibiskup Zvolenský<br />

zasvätil <strong>na</strong>še hlavné mesto<br />

Panne Márii<br />

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného<br />

počatia Panny Márie bratislavský<br />

arcibiskup a metropolita Mons.<br />

Stanislav Zvolenský celebroval v bratislavskom<br />

Kostole sv. Já<strong>na</strong> z Mathy<br />

(kostole Trinitárov) svätú omšu, ktorá<br />

bola spojená so zasvätením Bratislavy<br />

a jej obyvateľov Panne Márii.<br />

V homílii opísal dôsledky rozhodnutia<br />

Adama a Evy vydať sa vlastnou,<br />

nie Božou cestou, čím sa dostali<br />

do stavu hriechu, do stavu samoty<br />

a zraniteľnosti. Starozákonnú stať<br />

z knihy Genezis prepojil s uvedeným<br />

sviatkom cez osobu Panny Márie.<br />

V závere príhovoru poďakoval Bohu<br />

za to, že „nám dáva dnešný večer, aby<br />

sme sa primkli k Márii, Božej Matke<br />

a obnovili v sebe rozhodnutie, že aj<br />

my chceme žiť podobným spôsobom,<br />

ako Mária. Že chceme si uvedomiť,<br />

že sme Boží a že chceme žiť v <strong>na</strong>šom<br />

živote podľa Božej vôle.“ Na záver<br />

všetci prítomní obnovili zasvätenie<br />

hlavného mesta pod ochranu Panne<br />

Márii. „Zasväťme seba samých, <strong>na</strong>še<br />

rodiny a zasväťme aj tých, s ktorými<br />

sa stretávame v <strong>na</strong>šich zamest<strong>na</strong>niach.<br />

Primknime sa k Bohu cez<br />

Máriu a prosme o toto primknutie sa,<br />

priblíženie sa k Bohu aj pre ostatných,“<br />

uviedol arcibiskup.<br />

-tk kbs-<br />

Posolstvo k XVI. Svetovému dňu pokoja<br />

Vo<br />

Vatikáne zverejnili posolstvo k XVI. Svetovému dňu pokoja, ktorý si pripomenieme<br />

1. januára 2012. Jeho téma znie „Vychovávať mladých k spravodlivosti<br />

a pokoju“.<br />

Svätý Otec v <strong>na</strong>jnovšom posolstve vyzýva, aby sme sa <strong>na</strong> rok 2012 pozerali s postojom<br />

nádeje, aj keď v poslednom roku „<strong>na</strong>rástol pocit frustrácie kvôli kríze, ktorá trápi<br />

spoločnosť, <strong>svet</strong> práce a ekonómie; krízy, ktorej korene sú predovšetkým kultúrne a antropologické.<br />

Zdá sa, akoby tma prikryla <strong>na</strong>še časy a nedovolí nám jasne vidieť <strong>svet</strong>lo<br />

dňa“. Obracia sa osobitne <strong>na</strong> mladých „v presvedčení, že oni – so svojím entuziazmom<br />

a zápalom pre ideály – môžu <strong>svet</strong>u darovať nádej“. Prejavy nespokojnosti, nedávno manifestované<br />

mnohými mladými v rôznych regiónoch <strong>svet</strong>a, vyjadrujú – ako zdôrazňuje<br />

pápež v posolstve – túžbu po tom, aby mohli s nádejou pozerať smerom do budúcnosti.<br />

Svätý Otec sa následne obracia <strong>na</strong> tých, čo sú zodpovední za výchovu. Dnes sú „viac<br />

ako kedykoľvek predtým potrební autentickí svedkovia, a nie iba odovzdávatelia pravidiel<br />

a informácií, svedkovia, ktorí dokážu vidieť ďalej ako ostatní, pretože ich život<br />

poníma širšie priestory.“ Pápež povzbudzuje rodičov, aby <strong>na</strong>priek ťažkostiam neklesali<br />

<strong>na</strong> duchu: Žijeme vo <strong>svet</strong>e, v ktorom sú rodiny, a dokonca život sám, neustále ohrozované<br />

a nezriedka rozdrobené. Pracovné podmienky častokrát málo vychádzajú v ústrety<br />

úlohám a povinnostiam rodiny, tvrdí pápež a spomí<strong>na</strong> ďalej obavy o budúcnosť, horúčkovité<br />

životné tempo. Obracia sa <strong>na</strong> výchovné inštitúcie, ktoré majú <strong>na</strong>pomáhať mladým<br />

ľuďom nájsť svoje vlastné povolanie. Apeluje aj <strong>na</strong> politikov a vyzýva ich, aby rodinám<br />

i výchovným inštitúciám v poslaní viesť mladých k pravde a slobode, spravodlivosti<br />

a pokoju pomáhali.<br />

V závere posolstva pápež Benedikt XVI. povzbudzuje samotných mladých slovami:<br />

„Buďte si vedomí svojich schopností, a nikdy sa neuzatvárajte do seba, ale buďte schopní<br />

pracovať v prospech jasnejšej budúcnosti pre všetkých. Nikdy nie ste sami. Cirkev má<br />

vo vás dôveru, sprevádza vás, povzbudzuje a túži vám ponúknuť to <strong>na</strong>jcennejšie, čo má:<br />

možnosť pozdvihnúť oči k Bohu, možnosť stretnúť sa s Kristom, ktorý je spravodlivosť<br />

a pokoj.“<br />

-tk kbs-<br />

Sčítanie obyvateľov v Českej republike<br />

Takmer polovica Čechov sa v tohtoročnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov odmietla<br />

prihlásiť k akémukoľvek náboženstvu. Je to asi päťkrát viac ako v roku 2001.<br />

Vyplýva to z predbežných výsledkov sčítania, ktoré zverejnil Český štatistický úrad.<br />

V Českej republike žilo tohto roku <strong>na</strong> jar 10,5 milió<strong>na</strong> obyvateľov a <strong>na</strong> dobrovoľné<br />

otázky týkajúce sa viery neodpovedalo asi 4,8 milió<strong>na</strong> ľudí. Pred desiatimi rokmi si túto<br />

možnosť zvolil len necelý milión.<br />

Česká biskupská konferencia však výrazné zmeny v religiozite za posledných desať<br />

rokov nevidí a dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb<br />

i počet krstov. Zároveň ale kladie otázku, prečo sa polovica obyvateľstva odmietla štátu<br />

so svojim vzťahom k viere vyjadriť.<br />

Najmenej veriacich je <strong>na</strong> severe a severozápade Čiech, opačne je to <strong>na</strong> východe Moravy<br />

v Zlínskom kraji. Najviac obyvateľov sa prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi, <strong>na</strong>sleduje<br />

Českobratská cirkev evanjelická a Cirkev československá husitská. Okolo sedemstotisíc<br />

opýtaných sa prihlásilo k skupine ľudí, ktorí veria, ale nehlásia sa k žiadnej z registrovaných<br />

cirkví.<br />

-christnet.cz-<br />

Smrek z Ukrajiny <strong>na</strong> Námestí sv. Petra<br />

Tradíciu betlehema a vianočného stromu <strong>na</strong> Námestí svätého Petra zaviedol blahoslavený<br />

Ján Pavol II. v roku 1982. Každý rok tam teda stojí počas celých vianočných<br />

sviatkov stromček z inej krajiny. Tento rok slávnostne rozsvietili v piatok 16. decembra<br />

61-ročný a 30 metrov vysoký smrek zo Zakarpatia, prvý strom pochádzajúci z Ukrajiny.<br />

Vyše 500-člennú delegáciu prijal aj Benedikt XVI. <strong>na</strong> osobitnej audiencii.<br />

-tk kbs-<br />

10<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


Slovenská spoločnosť v roku 2011<br />

Slovenská spoločnosť za rok 2011 má novú, zreteľnejšiu skúsenosť s ľudskou slabosťou.<br />

Či už <strong>na</strong> európskej alebo slovenskej úrovni, uvedomujeme si, že ľudia, ktorí<br />

ovplyvnili tento stav, ktorý <strong>na</strong>zývame ekonomickou alebo fi<strong>na</strong>nčnou krízou, sa aj mýlili,<br />

čo je medzi ľudmi prirodzené. Ale <strong>na</strong>še rozhodnutia, životy sú ovplyvnené, ohrozené ich<br />

rozhodnutiami. Stali sme sa skromnejšími. Uvedomujeme si, ako jeden <strong>na</strong> druhom závisíme,<br />

ako sa vzájomnými rozhodnutiami ovplyvňujeme. Verím, že vedomie ohrozenia<br />

nás vedie k väčšej skromnosti v myslení a dúfam, že aj pravdivosti.<br />

Odporúčania v čase krízy? Kríza ako taká vždy vedie ku sklamaniu, lebo keď náš život<br />

ovplyvňujú iní, a tí sa <strong>na</strong>príklad nerozhodli správne, vedie nás to k vnútornej frustrácii.<br />

Pripomí<strong>na</strong>m, že celé dejiny ľudstva sú sprevádzané ťažkosťami. O to viac sme všetci pozvaní,<br />

aby sme to, čo vládzeme dobre robiť, aby sme to robili s ešte väčšou aktivitou, lebo<br />

v miere dobra, ktoré prinesieme do spoločnosti, môžeme umenšiť negatívne dôsledky<br />

nesprávnych rozhodnutí.<br />

Či je kríza hodnôt? Môj pohľad je pohľad kňaza, veriaceho človeka. Ide o problém<br />

ľudského sebectva, hriechu. Rozhodnutia ľudí sú ním ovplyvnené. Keď je jeho miera<br />

vysoká, negatívne dôsledky sú väčšie. Následne vzniká pochybnosť, stráca sa vzájomná<br />

dôvera, môže prísť k veľkým <strong>na</strong>pätiam. Každá ťažká situácia však vedie k aktivovaniu<br />

pozitívnych síl v <strong>na</strong>šom vnútri. V tom je aj <strong>na</strong>ša nádej.<br />

Prispeli k tejto situácii politici? Spoločnosť potrebuje reprezentantov a politici k tejto<br />

situácii prispievajú priamo ako reprezentanti. Je to riziko ich služby. A aj v ich živote je<br />

možnosť i riziko sebeckého rozhodnutia. Tie v politickom živote sú prítomné. No nielen<br />

oni sú vinní. Mravnosť politikov je podmienená aj situáciou v spoločnosti. Je správne<br />

priz<strong>na</strong>ť, že reprezentanti sú odrazom spoločnosti. Čím bude lepšia, tým bude mať lepších<br />

reprezentantov.<br />

Vzťah politik – človek? Človek v optike veriaceho je tá <strong>na</strong>jvyššia hodnota. V politike<br />

však pozorujeme, že vzťah k človeku a jeho dôstojnosti je utilitaristický (postoj<br />

a hodnotenie podľa miery užitočnosti – pozn. red). Je to nesprávny vzťah. Pre správne<br />

rozhodnutia politika je dôležité mať pravdivý vzťah k hodnote ľudského života. A veľká<br />

úloha mnohých politikov je správne vplývať <strong>na</strong> rozdielne názory <strong>na</strong> túto hodnotu. Ak<br />

budem v človeku vidieť a ochraňovať jeho dôstojnosť, vyplynie z toho dobré politické<br />

rozhodnutie.<br />

Aká je pomoc cirkvi? Cirkev má základné poslanie, aby pripomí<strong>na</strong>la morálne hodnoty.<br />

Že nie človek je <strong>na</strong>jvyššou hodnotou, <strong>na</strong>jvyšším zákonodarcom, ale je ním Boh.<br />

V tých <strong>na</strong>jzákladnejších hodnotách <strong>na</strong>chádzame prienik aj s neveriacimi. Cirkev by<br />

mala byť <strong>svet</strong>lom, soľou, kvasom, ozdravovať spoločnosť, povzbudzovať, dávať jej nové<br />

podnety.<br />

(redakčne spracovaná relácia V politike –<br />

rozhovor s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským)<br />

Spracovala: Eva Murínová<br />

Kurz Manželská láska<br />

Združenie pre rozvoj rodiny chystá<br />

kurz Akadémie rodiny – Manželská<br />

láska. Je určený pre všetkých manželov<br />

bez ohľadu <strong>na</strong> dĺžku ich manželstva,<br />

ich veku a počtu detí. Manželia<br />

v tomto kurze majú možnosť rozpoz<strong>na</strong>ť,<br />

v akom stave sa ich manželstvo<br />

<strong>na</strong>chádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť<br />

ako manželia, ale aj individuálne<br />

ako osoby. Kurz pomáha uvedomiť<br />

si manželom, že len dobre fungujúce<br />

manželstvo môže vytvoriť prostredie<br />

pre správny vývoj všetkých členov<br />

rodiny. Prvý kurz sa začne 15. januára<br />

2012. Hlavnými témami sú – podstata<br />

manželského zväzku, manželstvo –<br />

spoločný projekt lásky, komunikácia<br />

v manželstve, rovnováha medzi pracovným<br />

a rodinným životom, rodinný<br />

život. Bližšie informácie a prihláška sú<br />

<strong>na</strong> www.akademiarodiny.sk.<br />

-tk kbs-<br />

Už po piaty raz<br />

budú putovať zaľúbení<br />

do Šaští<strong>na</strong><br />

Organizátori z radov mladých a Farský<br />

úrad v Šaštíne pripravujú piaty ročník<br />

Púte zaľúbených. Akcia sa prvý raz<br />

uskutočnila v roku 2008 z iniciatívy<br />

zaľúbeného páru a miestneho kňaza<br />

a každého ročníka sa zúčastní priemerne<br />

500 mladých ľudí z celého<br />

Slovenska. Najnovší ročník sa uskutoční<br />

od 17. do 19. februára 2012<br />

v Národnej Bazilike Sedembolestnej<br />

Panny Márie v Šaštíne a areáli. Akcia je<br />

pripravovaná pre mladých, ktorí spolu<br />

chodia, sú zasnúbení alebo sú manželmi.<br />

Pripravený je však aj program pre<br />

slobodných a nezadaných.<br />

Piaty ročník <strong>na</strong>vštívi český psychiater<br />

a diakon Max Kašparů, ktorý sa<br />

zameria <strong>na</strong> tému: Čo robiť, aby ste<br />

u mňa neskončili. Prednáška bude<br />

o nezdravých prejavoch vzťahu,<br />

žiarlivosti, neslobode a iných formách.<br />

Pripravený je koncert gospelovej formácie<br />

Kapucíni a Stanley, adorácia pod<br />

vedením Lámačských chvál, diskusie<br />

a prednášky <strong>na</strong> témy: Viera a liturgický<br />

rok v rodine, Čo treba vedieť o tom<br />

druhom pred svadbou?, Bývanie spolu<br />

pred manželstvom. Na Púť zaľúbených<br />

sa možno registrovať cez internetovú<br />

stránku www. zalubeni.sk.<br />

-tk kbs-<br />

FARSKÝ LIST 06|2011 11


TÉMA<br />

<strong>Láska</strong> <strong>prišla</strong> <strong>na</strong> <strong>svet</strong>,<br />

prijmi ju a rozdávaj<br />

TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ • SNÍMKY: LENKA MURÍNOVÁ, INTERNET<br />

<strong>Láska</strong> je stará ako ľudstvo samo. Jej ponímanie, charakter<br />

i vonkajšie prejavy sa kultúrne i pod vplyvom doby a médií menia<br />

a dnes sa dôraz často kladie skôr <strong>na</strong> to, čo láska jednotlivcovi<br />

prináša vo forme ziskov. Pre kresťanov by nemalo byť ťažké<br />

zorientovať sa v spleti „lások“, s ktorými sa stretáva v bežnom živote,<br />

keďže vychádza z predpokladu, že Boh je láska. Jediná, pravá,<br />

nekonečná. A všetko, čo pramení z tejto lásky, je správne a dobré.<br />

Čo je láska? Odpovede <strong>na</strong> túto otázku hľadáme<br />

od nepamäti. Uvažujeme o jej podstate,<br />

o tom, ako láske učiť iných, o vhodnosti<br />

či nevhodnosti prejavovať ju. Pre<br />

niekoho je to len fráza, za ktorú sa schováme,<br />

keď potrebujeme dosiahnuť svoj cieľ,<br />

pre niekoho to môže byť osud či nedosiahnuteľná<br />

méta, pre iného životná filozofia,<br />

ba dokonca i zmysel samotnej existencie.<br />

Rôznorodosť ponímania lásky môžeme vidieť<br />

aj <strong>na</strong> odpovediach v <strong>na</strong>šej ankete.<br />

An<strong>na</strong> (62) • „<strong>Láska</strong> je obeta. Žiť život<br />

v maličkostiach, pre druhých.“<br />

Janka (37) • „Pri slove láska sa mi okamžite<br />

vybaví niečo príjemné a zároveň niečo,<br />

čo môže byť bolestné. <strong>Láska</strong> ako obeta,<br />

láska matky, láska ako darovanie sa, láska<br />

ako Kristus, láska ako príležitosť či skôr<br />

dôvod pre život.“<br />

Ondrej (54) • „Čo je láska? To, pre čo má<br />

zmysel žiť.“<br />

Vierka (30) • „<strong>Láska</strong> je pre mňa ekvivalentom<br />

Boha: z Lásky som bola stvorená,<br />

z Lásky som živená a mám nádej, že jeho<br />

<strong>Láska</strong> mi odpustí všetko zlé a moja duša sa<br />

bude radovať v Láske vo večnosti.“<br />

<strong>Láska</strong> detskými<br />

očami<br />

Deti majú v mnohom oproti nám dospelým<br />

výhodu. Vnímajú <strong>svet</strong> okolo nás<br />

z inej perspektívy, niektoré veci vnímajú<br />

oveľa citlivejšie a priamejšie o nich<br />

hovoria. Rov<strong>na</strong>ko je to aj s láskou. Nám<br />

dospelým sa môže zdať príliš abstraktná,<br />

nevieme ju uchopiť, často ani pochopiť.<br />

A práve pohľad detí je niekedy ten <strong>na</strong>jvýstižnejší.<br />

Saša (13) • Neviem to presne povedať, čo<br />

je láska. Ale je to príjemné a myslím, že<br />

bez lásky sa nedá žiť.<br />

Ľudmilka (2,5) • „<strong>Láska</strong> je, keď sa majú<br />

radi detičky aj maminka, aj ocinko, aj babka,<br />

aj dedko, aj všetci.“<br />

Evka (9) • „<strong>Láska</strong>? Keď má niekto niekoho<br />

rád. Je mu s ním dobre, je šťastný.“<br />

Laura (8) • „<strong>Láska</strong> – to je, keď ma doma<br />

majú radi, usmejú sa <strong>na</strong> mňa, pohladkajú<br />

ma a pochvália, starajú sa o mňa, dávajú<br />

mi darčeky, keď sa <strong>na</strong> mňa nehnevajú, keď<br />

urobím niečo zle, pomáhajú mi...“<br />

Boh chce,<br />

aby sme milovali<br />

Pápež Benedikt XVI. nám vo svojej prvej<br />

encyklike „Boh je láska“ pripomí<strong>na</strong>, že<br />

Boh je vo všetkom voči nám prvý, a tak je<br />

tomu aj v súvislosti s láskou. Boh teda od<br />

nás žiada len odpoveď. Ak sme spoz<strong>na</strong>li<br />

Boha ako nekonečnú lásku, tak aj <strong>na</strong>šou<br />

odpoveďou môže byť jedine láska. <strong>Láska</strong><br />

k Bohu, láska k ostatným, priateľom, i tým,<br />

ktorých by sme oz<strong>na</strong>čili ako nepriateľov.<br />

Zdá sa to byť jednoduchá rovnica. Ale<br />

v <strong>na</strong>šom ľudskom ponímaní je to často<br />

náročné. Odpúšťať a milovať tých, ktorí<br />

sú nám blízki a preukazujú nám svoju náklonnosť,<br />

je zväčša jednoduché a príjemné.<br />

Milovať a odpúšťať tým, ktorí nám ublížili<br />

a boli voči nám nespravodliví, to už je často<br />

akoby <strong>na</strong>d rámec <strong>na</strong>šich predstáv. Ale<br />

Boh od nás chce len jediné. Chce, aby sme<br />

žili pre lásku a lásku praktizovali.<br />

Kňaz Marián Kuffa prirovnáva náš život<br />

k maturitnej skúške. Tú sme väčši<strong>na</strong><br />

z nás absolvovali, alebo sa <strong>na</strong> ňu ešte pripravujeme,<br />

takže je nám toto podobenstvo<br />

pomerne blízke.<br />

Touto maturitnou skúškou sa však<br />

neoverujú <strong>na</strong>še schopnosti v jazykoch či<br />

matematike, ale schopnosť milovať. A čo<br />

sa maturity týka, tak môžeme len úspešne<br />

zmaturovať, alebo nezmaturovať. Iná,<br />

stredná cesta tam nie je. Buď milujeme,<br />

s<strong>na</strong>žíme sa lásku dávať všetkým bez rozdielu,<br />

alebo jednoducho nežijeme pre lás-<br />

Sme rodi<strong>na</strong> so štyrmi deťmi. Jeden páter jezuita k nám chodieval každú nedeľu<br />

<strong>na</strong> krátku, niekedy <strong>na</strong> dlhšiu návštevu. Mal to po ceste z kostola zo svätej omše.<br />

Vždy nás dokázal povzbudiť, poradiť nám v <strong>na</strong>šich problémoch, starostiach, často<br />

z nášho pohľadu „neriešiteľných“ situáciách. A to mal 80 rokov. On zase, ako<br />

hovoril, pri nás omladol. Často sme mu ponúkli aj obed. No väčšinou zjedol iba<br />

trochu a zvyšok si pýtal zabaliť, že to doje <strong>na</strong> večeru. Až <strong>na</strong> jeho pohrebe sme sa<br />

dozvedeli, že on to zabalené jedlo nosieval jednému bezdomovcovi. Alebo keď<br />

môj otec ležal v nemocnici ako ťažko chorý, zoh<strong>na</strong>l si malý klavír a šiel mu zahrať<br />

pod nemocničné okno. A hral mu tam dve hodiny, len aby ho rozveselil a priviedol<br />

<strong>na</strong> iné myšlienky. Bol to človek s veľkým srdcom a duchom. Hoci bol sám chorý,<br />

chodieval s <strong>na</strong>mi k chorým, núdznym, k sirotám a bojoval o záchranu ich duší.<br />

Je nám aj dnes veľkým vzorom, povzbudením a posilou v ťažkých chvíľach.<br />

Janka<br />

12<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


ku. A život pre lásku, to je to, čo Boh od<br />

nás očakáva. Sám pápež Benedikt XVI.<br />

ešte dodáva, že v mene kresťanského náboženstva<br />

nie je možné praktizovať voči<br />

sebe <strong>na</strong>vzájom nič iné, iba lásku.<br />

Je milovať ťažké?<br />

Možno ste si už tiež položili túto otázku.<br />

Z Božej perspektívy je to veľmi jednoduché<br />

a jednoz<strong>na</strong>čné. Boh nás miluje a chce,<br />

aby sme milovali aj my. V ľudskej perspektíve<br />

si to mnohí komplikujeme uvažovaním<br />

<strong>na</strong>d prekážkami a často nás odrádzajú<br />

aj malé neúspechy.<br />

Mirka (28) • „Milovať je ťažké, ak si vytvárame<br />

nereálne predstavy o láske a bojíme<br />

sa zranení a odmietnutí. Druhý človek ma<br />

nemusí milovať, aby som ho milovala ja.“<br />

Juraj (33) • „Je to beh <strong>na</strong> dlhú trať. Víťazom<br />

je ale každý, kto sa rozbehne.“<br />

Monika (20) • „Je ťažké milovať, lebo milovať<br />

z<strong>na</strong>mená akceptovať toho druhého<br />

aj s jeho chybami, a to je niekedy veľmi<br />

ťažké..., ale dá sa to!“<br />

Boh nikde nehovorí o tom, že milovať je<br />

ľahké, že je to proces bez prekážok či prechádzka<br />

po rovnej novučičkej ceste. Na<br />

druhej strane nám dáva množstvo možností,<br />

ako to s jeho pomocou všetko zvládnuť<br />

a cestou nezblúdiť. A sám je nám aj<br />

živým príkladom.<br />

<strong>Láska</strong> aj<br />

v maličkostiach<br />

Lásku si môžeme prejavovať mnohými<br />

spôsobmi. Niektoré sú nápadné, pre<br />

ostatných viditeľné, dokonca neprehliadnuteľné.<br />

No často lásku praktizujeme<br />

v skrytosti, v maličkostiach, v každodennej<br />

rutine <strong>na</strong>šich dní. Sú to skutky, ktoré<br />

možno ani nevnímame, ale bez nich by<br />

sme nemohli existovať.<br />

An<strong>na</strong> (62) • „Prejavom <strong>na</strong>jväčšej lásky je<br />

Kristova obeta. Ale aj úsmev a otvorená náruč<br />

Sedembolestnej Božej Matky, ku ktorej<br />

sa utiekame, a o<strong>na</strong> nás vždy počúva.“<br />

Ondrej (54) • „Prejavy, podoby lásky...Veľmi<br />

rôznorodé, často býva úplne utajená až<br />

„neviditeľná“ (v mlčaní a obetách milujúcich),<br />

inokedy má podobu mohutných<br />

erupcií...“<br />

Janka (37) • „Milovať a byť milovaný, to je<br />

asi to <strong>na</strong>jkrajšie, čo môže človek prežívať.<br />

Bez ohľadu <strong>na</strong> to, či je to v tichosti, v bolesti,<br />

či <strong>na</strong> ulici pred zrakmi ostatných.“<br />

Otvorme sa láske,<br />

dávajme a prijímajme<br />

<strong>Láska</strong> dáva i berie. Niekomu berie pokojný<br />

spánok, ilúzie, v tom lepšom prípade<br />

berie z toho, z čoho môžeme rozdávať,<br />

hoci nemusíme disponovať prebytkom.<br />

Niekedy by sa nám mohlo zdať, že ľahšie je<br />

lásku prijímať. No niektorí majú problém<br />

aj s týmto. Ale ak nedokážeme prijímať<br />

lásku, nemáme čo dať. Ako to vidíte vy?<br />

Mirka (28) • „Pre mňa je krajšie lásku dávať,<br />

čerpám z toho, keď niekoho urobím<br />

aspoň <strong>na</strong> chvíľu šťastným. Ale dôležité je<br />

aj lásku dostávať, každý potrebuje mať svoj<br />

zdroj, kde <strong>na</strong>čerpá.“<br />

Monika (20) • „Pre mňa osobne je ťažšie<br />

dávať, lebo človeku je vždy príjemnejšie<br />

prijímať lásku, ako sa premáhať a byť tým,<br />

ktorý musí vy<strong>na</strong>ložiť určitú energiu.“<br />

Ondrej (54) • Sú to spojené nádoby, ak je<br />

láska pravdivá, je to vzájomne dosť podmienené.<br />

V podstate dávaním aj dostávame,<br />

hoci často v „inej mene“.<br />

<br />

FARSKÝ LIST 06|2011 13


TÉMA<br />

<br />

Aby mohol človek prežívať radosť z lásky,<br />

ktorú dostáva, musí recipročne dávať. Je to<br />

podobné ako pri hodinách. Každé koliesko<br />

je dôležité bez ohľadu <strong>na</strong> svoju veľkosť. Aj<br />

v láske je to tak. Jedno bez druhého nefunguje.<br />

A akým spôsobom dávame lásku?<br />

Vierka (30) • „No, to je ťažká otázka.. a odpoveď<br />

je v ponúkaní seba samej druhému,<br />

spojenej s úmyslom dobra a tvorivosťou.“<br />

Ondrej (54) • „Rôzne, podľa situácie, súvislostí<br />

a vnútornej „kondície“... raz mlčím,<br />

alebo „trpím“, či „držím“, inokedy excelujem,<br />

chŕlim a spievam.“<br />

Janka (37) • „Keď niekoho milujeme, tak<br />

sa s<strong>na</strong>žíme <strong>na</strong>jmä o jedno • aby bol s <strong>na</strong>mi<br />

šťastný. Usilovať sa o šťastie toho druhého<br />

je asi ten <strong>na</strong>jlepší prejav lásky.“<br />

Laura (8) • „Pochválim, dám niečo pekné,<br />

<strong>na</strong>kreslím krásny obrázok...“<br />

Ľudmilka (2,5) • „Ukázať, že mám niekoho<br />

rada môžem tak, že dám pusinku a zaspievam<br />

peknú pesničku.“<br />

<strong>Láska</strong> – <strong>na</strong>jväčší<br />

vianočný dar<br />

Cez Vianoce sa láska skloňuje vo všetkých<br />

výz<strong>na</strong>moch. Možno aj v takých, ktoré by<br />

sme už láskou ani zďaleka ne<strong>na</strong>zvali. A tak<br />

sa aj nám môže veľmi ľahko stať, že pod<br />

vplyvom vonkajšieho tlaku, kde sa prezentuje<br />

skôr profán<strong>na</strong> stránka Vianoc, si<br />

Vianoce zúžime <strong>na</strong> dlhé rady v hypermarketoch,<br />

tlačenicu pri kaproch a záverečné<br />

driemanie <strong>na</strong> gauči s plným žalúdkom pri<br />

rozprávke, ktorú sme už toľkokrát videli.<br />

Môžeme mať pocit, že sme vyčerpaní,<br />

že nemáme dostatok lásky, že nie sme<br />

milovaní, že sme so svojimi problémami<br />

úplne sami <strong>na</strong> pokraji vlastných síl. No<br />

hovorím vám, že i <strong>na</strong>priek sklamaniam<br />

prameniacich z nedoko<strong>na</strong>losti ľudskej povahy<br />

si môžeme byť istí, že Boh nás miluje.<br />

Vždy a bezpodmienečne.<br />

Prišiel <strong>na</strong> tento <strong>svet</strong> ako nekonečná<br />

láska. Malý, bezbranný, ako každé dieťa.<br />

V chudobnej maštali vydaný <strong>na</strong>pospas<br />

ostatným. Boh pozná ľudskú slabosť a ľudskú<br />

myseľ. A preto nám ponúka, aby sme<br />

<strong>na</strong> tento okamih nezabudli. Hoci to bolo<br />

pred mnohými storočiami, každé Vianoce<br />

dostávame možnosť uvedomiť si skrze<br />

betlehemské dieťa, ako nás nekonečne<br />

miluje. A že nás miluje doko<strong>na</strong>le. Aj počas<br />

týchto Vianoc nám to chce povedať.<br />

Radujme sa všetci...<br />

Znejú nám v ušiach tóny vianočných piesní<br />

a kolied. Vianoce sú o radosti, pokoji,<br />

ľudskosti, spolupatričnosti. A toto všetko,<br />

a ešte omnoho viac, môžeme <strong>na</strong>šim blízkym<br />

sprostredkovať, ak prijmeme Božie<br />

dieťa do svojho života, otvoríme mu svoje<br />

srdce a budeme sa spolu s ním tešiť a ďakovať,<br />

že nás tak nekonečne a bezhranične<br />

miluje. To, čo nám Boh ponúka, nie je síce<br />

zabalené do lesklého obalu s veľkou mašľou,<br />

ale tento dar nám nikto nemôže vziať.<br />

Len my sami sa oň môžeme pripraviť.<br />

Je <strong>na</strong> nás, ako sa rozhodneme. Či<br />

prijmeme s čistým srdcom ponúkanú<br />

náruč a budeme sa tešiť z <strong>na</strong>rodenia Ježiša<br />

ako jeho matka, traja králi a pastieri.<br />

Alebo ho budeme odmietať ako farizeji<br />

a pre<strong>na</strong>sledovať ako Herodes so svojimi<br />

vojakmi.<br />

Nebojme sa ponuku prijať. Ak nás Boh<br />

obdarí svojou milosťou, tak sa staneme<br />

schopnými rozdávať lásku plným priehrštím.<br />

Možno sa budeme čudovať, ale môže<br />

to byť pre <strong>na</strong>šich blízkych ten <strong>na</strong>jkrajší<br />

vianočný dar. <br />

S nájdeným Dieťaťom<br />

prežitý každý deň roka 2012<br />

praje redakčná rada Farského listu<br />

14<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


ŽILI MEDZI NAMI<br />

Svätá Katarí<strong>na</strong> Drexel<br />

TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET<br />

SPRACOVANÉ Z WWW.AMERICANCATHOLIC.ORG<br />

Ak je váš otec medzinárodný bankár a vo vlaku jazdíte zásadne<br />

v súkromnom vozni, pravdepodobne nebudete vtiahnutý do života<br />

v chudobe dobrovoľne. Ale ak vaša matka tri dni v týždni otvára<br />

váš domov pre chudobných a váš otec strávi každý večer pol<br />

hodiny v modlitbe, nie je až tak vylúčené, že obetujete svoj život<br />

chudobným a vzdáte sa miliónov dolárov. To je prípad Kataríny<br />

Drexel.<br />

Prchavosť bohatstva<br />

Narodila sa vo Filadelfii v roku 1858 ako<br />

druhé dieťa Han<strong>na</strong>h a Francisa Anthonyho<br />

Drexela. Jej matka zomrela päť týždňov<br />

po jej <strong>na</strong>rodení. Dva roky bola Katarí<strong>na</strong><br />

a jej sestra Elizabeth v starostlivosť<br />

u svojej tety a strýka. Keď sa však Francis<br />

v roku 1860 druhýkrát oženil s Emmou<br />

Bouvierovou, priniesol svoje dve dcéry<br />

domov. Deti vyrastali v milujúcej rodine,<br />

preniknutej hlbokou vierou. Dostali vynikajúce<br />

vzdelanie a mali možnosť veľa<br />

cestovať. Ako bohaté dievčatá mali v spoločnosti<br />

lukratívne postavenie. Napriek<br />

tomu ich rodičia slovom i príkladom učili,<br />

že majetok má byť zdieľaný s tými, čo sú<br />

v núdzi. Tri popoludnia v týždni Emma<br />

otvárala dvere svojho domova pre potreby<br />

chudobných. Keď boli dievčatá dosť<br />

veľké, pomáhali svojej matke. Prchavosť<br />

bohatstva si Katarí<strong>na</strong> <strong>na</strong>plno uvedomila<br />

až neskôr, po troch rokoch starostlivosti<br />

o svoju smrteľne chorú nevlastnú mamu.<br />

Vtedy pochopila, že ani za všetky peniaze<br />

Drexelovcov sa nemôžu vykúpiť od bolesti<br />

a smrti. Jej život sa začal uberať úplne<br />

iným smerom.<br />

Nečakaná otázka<br />

Keď Katarínin otec kúpil letné sídlo<br />

v Torresdale, Katarí<strong>na</strong> aj jej sestra Elizabeth<br />

učili v nedeľnej škole deti zamest<strong>na</strong>ncov<br />

a susedov. Miestny kňaz James<br />

O'Connor sa stal ich rodinným priateľom<br />

a Kataríniným duchovným vodcom. Katarínu<br />

už od detstva zaujímal osud Indiánov<br />

a zostala hlboko sklamaná <strong>na</strong>d<br />

krutou realitou, keď čítala knihu Helen<br />

Hunt Jacksonovej Storočia hanby. Spočiatku<br />

sa s<strong>na</strong>žila pomáhať tak, že darovala<br />

veľký obnos peňazí <strong>na</strong> indiánske misie.<br />

Keď bola <strong>na</strong> dovolenke v Európe, stretla<br />

sa počas osobnej audiencie s pápežom<br />

Levom XIII. a pri tej príležitosti ho požiadala,<br />

aby poslal ďalších misionárov do<br />

Wyomingu, kde pôsobil jej priateľ James<br />

O'Connor už ako biskup. Pápež odpove-<br />

Trpezlivosť a pokorná vytrvalosť<br />

pri nesení kríža – akejkoľvek povahy,<br />

je <strong>na</strong>ším <strong>na</strong>jdôležitejším poslaním,<br />

ktoré musíme <strong>na</strong>plniť.<br />

„Ach, mám 84 rokov a ako málo sa<br />

podobám <strong>na</strong> Ježiša v jeho posvätnom<br />

živote <strong>na</strong> Zemi!"<br />

dal: „Prečo sa vy nestanete misionárkou?“<br />

Jeho odpoveď ju šokovala a uvedomila si<br />

hlboké posolstvo pápežovej otázky. Cestou<br />

domov <strong>na</strong>vštívila rezerváciu Dakotas,<br />

kde sa stretla s náčelníkom Siuxov Červeným<br />

oblakom a začala systematicky pomáhať<br />

misiám v indiánskych oblastiach.<br />

Mohla sa pokojne veľmi dobre vydať. No<br />

o<strong>na</strong> po mnohých diskusiách s biskupom<br />

O'Connorom v roku 1889 <strong>na</strong>písala: „Sviatok<br />

svätého Jozefa mi priniesol milosť,<br />

aby som po zvyšok svojho života slúžila<br />

indiánom a nebielym rasám.“ Novinové<br />

titulky zanedlho kričali: „Vzdala sa siedmich<br />

miliónov!“<br />

Aj <strong>na</strong>priek ťažkostiam<br />

Po triapolročnej príprave o<strong>na</strong> a jej prvá<br />

skupi<strong>na</strong> mníšok (sestier Najsvätejšej sviatosti<br />

pre Indiánov a farebných) otvorili<br />

internátnu školu v Santa Fe. Reťazec zakladania<br />

škôl <strong>na</strong>sledoval. Do roku 1942<br />

vytvorila vzdelávací systém katolíckych<br />

škôl pre černochov v 13 štátoch, založila<br />

40 misijných centier a 23 vidieckych škôl.<br />

Neprajníci, ktorí boli proti emancipácii<br />

iných rás než bielych sa s<strong>na</strong>žili zničiť jej<br />

prácu, dokonca podpálili jej školu v Pensylvánii.<br />

No <strong>na</strong>priek tomu rozbehla 50<br />

misií pre Indiánov v 16 štátoch USA. Od<br />

svojich 33 rokov až do svojej smrti v roku<br />

1955 obetovala svoj život i majetok v hodnote<br />

20 miliónov dolárov pre túto prácu.<br />

Jej vrcholným počinom bolo založenie<br />

Xavierovej Univerzity v New Orleans,<br />

ktorá je prvou katolíckou univerzitou pre<br />

černochov v Spojených štátoch.<br />

Nové pôsobisko<br />

Keď mala 77 rokov, utrpela silný srdcový<br />

záchvat a bola nútená odísť do dôchodku.<br />

Mohlo by sa zdať, že jej poslanie skončilo.<br />

Ale pre ňu <strong>na</strong>stalo takmer 20 rokov pokoja<br />

a intenzívnej modlitby z malej miestnosti<br />

s výhľadom <strong>na</strong> svätyňu. V malých<br />

zápisníkoch a lístkoch zaz<strong>na</strong>me<strong>na</strong>la svoje<br />

rôznorodé modlitby, neustále túžby a meditácie.<br />

Zomrela ako deväťdesiatšesťročná.<br />

V tej dobe už viac ako 500 sestier vyučovalo<br />

v 63 školách po celých Spojených<br />

štátoch. Za svätú ju vyhlásil pápež Ján<br />

Pavol II. v roku 2000. Svätí vždy hovorili<br />

to isté: modlite sa, buďte pokorní, prijmite<br />

svoj kríž, milujte a odpúšťajte. Ale je dobré<br />

počuť tieto slová od pôvodom bohatej<br />

Američanky, ktorá sa rozhodla, že nechce<br />

„žiadne dobroty, žiadne výsady“, ktorá sa<br />

nehanbila hovoriť o Bohu v médiách, cestovala<br />

vlakom a sústredila sa aj <strong>na</strong> také<br />

maličkosti, ako získať správnu veľkosť<br />

potrubia pre novú misiu. Jedná sa o jasné<br />

pripomenutie, že svätosť je možné žiť aj<br />

v dnešnej kultúre, rov<strong>na</strong>ko ako ju žili raní<br />

kresťania v Jeruzaleme či Ríme. <br />

FARSKÝ LIST 06|2011 15


AKTUÁLNE<br />

Putovanie relikvie sv. Cyrila<br />

v Spišskej diecéze<br />

TEXT: MIROSLAV ŽMIJOVSKÝ, KAPLÁN • SNÍMKA: SEREĎ-ON-LINE<br />

PRAMEŇ: PASTIERSKY LIST STANISLAVA ZVOLENSKÉHO, ARCIBISKUPA METROPOLITU<br />

Vo<br />

štvrtok 1. decembra 2011<br />

spišský biskup Mons. Štefan<br />

Sečka prijal relikviu sv. Cyrila,<br />

ktorá bude počas <strong>na</strong>sledujúcich dvoch<br />

mesiacov putovať po <strong>na</strong>šej diecéze. Slávnostný<br />

obrad prijatia sa ko<strong>na</strong>l pri svätej<br />

omši v Katedrále sv. Marti<strong>na</strong> v Spišskej Kapitule.<br />

Relikvia putuje po jednotlivých katolíckych<br />

biskupstvách Slovenska v rámci<br />

programu prípravy <strong>na</strong> Jubilejný rok 2013,<br />

kedy slávime 1150. výročie príchodu sv.<br />

Cyrila a Metoda <strong>na</strong> <strong>na</strong>še územie.<br />

Relikvia z tela svätého Cyrila je pre nás<br />

vzácnym podnetom a pozvaním, aby sme<br />

si pripomenuli dielo <strong>na</strong>šich slovanských<br />

vierozvestov, ako ho vyko<strong>na</strong>li v 9. storočí,<br />

Relikviár s malou čiastkou tela sv. Konštantí<strong>na</strong> – Cyrila.<br />

a aby sme sa aj my obnovili a posilnili vo<br />

viere v Božiu prítomnosť v <strong>na</strong>šom osobnom<br />

živote. Putovanie relikvie svätého<br />

Cyrila je veľkou duchovnou hodnotou.<br />

Sprítomňuje nášho národného apoštola<br />

osobitným spôsobom. S <strong>na</strong>šimi svätými<br />

vierozvestami sme duchovne spojení, lebo<br />

pred Pánom Bohom všetci žijú (porov. Lk<br />

20,38) a svätí v nebi sú z Božej dobroty<br />

s <strong>na</strong>mi spojení v spoločenstve svätých, ale<br />

prítomnosť relikvie nám aj materiálnym<br />

hmatateľným spôsobom sprítomňuje osobu<br />

svätého Cyrila a posilňuje duchovné<br />

spojenie s ním, ale aj s jeho bratom, svätým<br />

Metodom.<br />

Relikvia je malou čiastkou z tela svätého<br />

Konštantí<strong>na</strong> – Cyrila, z toho istého tela,<br />

ktorého ruky prvýkrát písali z<strong>na</strong>ky slovanskej<br />

abecedy, hlaholiky. Z toho istého<br />

tela, ktorého ústa vyslovovali pred <strong>na</strong>šimi<br />

predkami v staroslovienčine slová svätej<br />

omše, ktorého ruky niesli listiny s prekladmi<br />

posvätných textov; ktoré žeh<strong>na</strong>li<br />

a rozhrešovali; ktoré svätý Konštantín –<br />

Cyril podával bratom a sestrám <strong>na</strong> z<strong>na</strong>k<br />

spoločenstva s nimi. Máme medzi sebou<br />

čiastočku z toho tela, ktoré prekonávalo<br />

toľké vzdialenosti v plnení misijného poslania,<br />

poslania ponúknuť <strong>na</strong>šim predkom<br />

evanjelium ešte hlbšie. Relikvia je z toho<br />

tela, ktoré <strong>na</strong>pokon celkom vyčerpané<br />

v službe Bohu po smrti uložili do hrobu<br />

v rímskej bazilike svätého Klementa.<br />

Svätý otec Benedikt XVI. v súvislosti<br />

s relikviami vy<strong>svet</strong>ľuje, že „relikvie poukazujú<br />

<strong>na</strong> Boha samotného“, lebo Boh<br />

„silou svojej milosti dáva krehkým bytostiam<br />

odvahu svedčiť o ňom pred sve-<br />

tom“. „Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte<br />

voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých“<br />

– pokračuje Svätý otec – „nezabúda<br />

<strong>na</strong> to, že v skutočnosti síce ide len o úbohé<br />

ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností,<br />

ktoré <strong>na</strong>vštívila všetko presahujúca Božia<br />

moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej,<br />

ale reálnej prítomnosti, ktorá<br />

osvecuje temnoty <strong>svet</strong>a a ukazuje nebeské<br />

kráľovstvo, ktoré je v <strong>na</strong>šom vnútri. Relikvie<br />

volajú s <strong>na</strong>mi a za nás: „Mara<strong>na</strong>tha!“<br />

„Príď Pane Ježišu!“ (Príhovor Benedikta<br />

XVI. dňa 18. augusta 2005 v Kolíne <strong>na</strong>d<br />

Rýnom.)<br />

Pre toto k nám predovšetkým prišli<br />

svätí Cyril s Metodom: aby prišiel Pán<br />

Ježiš, aby ho <strong>na</strong>ši predkovia s veľkou vierou<br />

ešte hlbšie prijali. Ako veľmi sa potrebujeme<br />

aj dnes modliť „Mara<strong>na</strong>tha“, aby<br />

Ježiš a jeho učenie preniklo všetko v nás<br />

a okolo nás. Ako veľmi potrebujeme obnoviť<br />

mravný život v rodinách, ako veľmi<br />

potrebujeme obnovu celkovej mravnosti<br />

a <strong>na</strong>jmä mravnosti v <strong>na</strong>šich vzťahoch, vo<br />

vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Ako veľmi<br />

musíme prosiť za duchovné povolania,<br />

za nových horlivých apoštolov a učeníkov,<br />

ktorí by podľa príkladu vierozvestov Cyrila<br />

a Metoda s rov<strong>na</strong>kým zanietením ohlasovali<br />

Kristovo evanjelium. Aby ten Boží<br />

hlas, ktorý zaznel <strong>na</strong>d Jordánom o Božom<br />

synovi, aj dnes vnímavo vypočulo a vnímavo<br />

prijalo čím viac ľudí.<br />

V <strong>na</strong>šom Dolnokubínskom dekanáte<br />

budú relikvie putovať po vybraných farnostiach<br />

v <strong>na</strong>sledujúcom poriadku: 15.<br />

januára 2012 – Zázrivá; 16. januára 2012 –<br />

Krivá; 17. januára 2012 – Chlebnice; 18.<br />

januára 2012 – Dolný Kubín (do 14:00<br />

vo farskom kostole; po 14:00 v kostole <strong>na</strong><br />

Brezovci).<br />

A tak i touto cestou pozývame vás<br />

všetkých, aby ste s veľkou úctou prijali,<br />

<strong>na</strong>vštívili, uctili si relikviu svätého Cyrila<br />

a prosme Pá<strong>na</strong> Boha <strong>na</strong> príhovor Sedembolestnej<br />

Panny Márie, patrónky Slovenska,<br />

a svätých solúnskych bratov Cyrila<br />

a Metoda, aby bolo pre každého z nás<br />

putovanie relikvie svätého Cyrila novým<br />

podnetom a príležitosťou <strong>na</strong> posilnenie<br />

duchovného života, <strong>na</strong> obnovenie a posilnenie<br />

osobného vzťahu k nášmu Pánovi,<br />

Ježišovi Kristovi. <br />

16<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


Koledovanie<br />

Dobrej noviny<br />

Aj<br />

tento rok by koledníci Dobrej noviny<br />

v čase Vianočných sviatkov radi<br />

zavítali do vašich rodín ohlasovať radostnú<br />

zvesť o <strong>na</strong>rodení Pá<strong>na</strong>. Výťažok z tejto<br />

zbierky je určený deťom v Afrike. Privítajte<br />

ich s láskou ochotnou dávať, takú<br />

istú lásku ponúkajú oni vám. O termíne<br />

koledovania budú informácie vo farských<br />

oz<strong>na</strong>moch.<br />

Vaši koledníci<br />

Darcovská Dobrá novi<strong>na</strong><br />

Už<br />

po piatykrát je možné prispieť <strong>na</strong> projekty Dobrej noviny aj<br />

Darcovskou SMS-kou. SMS dáva možnosť prispieť <strong>na</strong> Dobrú<br />

novinu práve tým ľuďom (a nielen im), ktorí nemajú možnosť pozvať<br />

koledníkov. Stačí odoslať SMS správu v termíne od 1. decembra 2011 do<br />

31. januára 2012 s textom „DMS DOBRANOVINA“ <strong>na</strong> číslo 877. (DMS<br />

medzera DOBRANOVINA). DMS funguje vo všetkých mobilných sieťach<br />

<strong>na</strong> Slovensku. Projekt DMS administratívne zabezpečuje a koordinuje<br />

Fórum Donorov. Ce<strong>na</strong> darcovskej SMS správy je 1,– €.<br />

Okrem toho slovenské korunky, ktoré sú už neplatné a vám doma<br />

stoja, opäť môžu pomôcť v Afrike. Aj v 17. ročníku Dobrej noviny ich<br />

budú koledníci zbierať. Darcov <strong>na</strong> túto možnosť upozorní nálepka <strong>na</strong><br />

pokladničkách koledníkov. Na stredisku eRka a Dobrej noviny bude zabezpečená<br />

zme<strong>na</strong> takýchto korún <strong>na</strong> €urá v Národnej Banke Slovenska<br />

a následný vklad <strong>na</strong> účet Dobrej noviny.<br />

Prispieť môžete aj priamo vkladom<br />

<strong>na</strong> účet Dobrej noviny:<br />

Číslo účtu: 4000713500/3100<br />

(účet je v Ľudovej banke)<br />

Konštantný symbol môžete uviesť číslo 0298<br />

Pre vklady zo zahraničia:<br />

Názov účtu:<br />

eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2<br />

Názov banky:<br />

VOLKSBANK Slovensko, Vysoká 9, 810 01 Bratislava<br />

IBAN: SK85 3100 0000 0040 0071 3500<br />

SWIFT: LUBASKBX<br />

Dobrá novi<strong>na</strong><br />

vyslaná z Tvrdoší<strong>na</strong><br />

Vsobotu 10. decembra 2011 „rozlepili“<br />

svoje oči veľkí a malí z farností Dolný<br />

Kubín, Žaškov, Bziny, Pucov a Dlhá <strong>na</strong>d<br />

Oravou, aby sa vybrali <strong>na</strong> cestu autobusom<br />

smer Tvrdošín vyprosiť požeh<strong>na</strong>nie<br />

pre koledovanie už 17. ročníka Dobrej<br />

noviny.<br />

V Kostole Najsvätejšej Trojice sa <strong>na</strong><br />

svätej omši spojenej so slávnostným vyslaním<br />

a požeh<strong>na</strong>ním koledníkov Dobrej<br />

noviny stretlo okolo 600 detí a vedúcich<br />

z 37 farností Oravy a Liptova. Svätú omšu<br />

celebroval generálny vikár Spišskej diecézy<br />

Anton Tyrol. Vo svojom príhovore obrátil<br />

pozornosť <strong>na</strong> prvé liturgické čítanie dňa<br />

a <strong>na</strong> osobu proroka Eliáša. Koledníkov povzbudil,<br />

aby ich slová a ich ochotné srdcia<br />

pri ohlasovaní radostnej zvesti žiarili ako<br />

fakľa, tak ako žiarili slová spomí<strong>na</strong>ného<br />

proroka.<br />

Tohtoročnými obetnými darmi, ktoré<br />

deti so sebou priniesli, boli školské potreby<br />

a zachovalé hračky určené pre deti<br />

Viac informácií nájdete <strong>na</strong><br />

www.dobranovi<strong>na</strong>.sk<br />

z Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu<br />

v Rabči. Keďže sa malí koledníci vedia<br />

ochotne zriecť vecí pre dobro druhých,<br />

<strong>na</strong>zbieralo sa toho <strong>na</strong>ozaj pekné množstvo.<br />

Potom <strong>na</strong>sledovalo samotné slávnostné<br />

vyslanie a požeh<strong>na</strong>nie a zástupcovia<br />

všetkých zúčastnených farností prijali<br />

z rúk generálneho vikára zapálené sviece.<br />

Po svätej omši, <strong>na</strong> ktorej sme posilnili<br />

svojho ducha, <strong>na</strong>smerovali svoje kroky do<br />

budovy Základnej cirkevnej školy Štefa<strong>na</strong><br />

Šmálika, kde mohli posilniť svoje brušká<br />

dobrotami, ktoré si <strong>na</strong>balili do batôžkov.<br />

Hneď potom <strong>na</strong>sledovala tvorivá dielňa,<br />

v ktorej sa spoločne <strong>na</strong>učili vyrábať zaujímavé<br />

ozdoby <strong>na</strong> vianočný stromček.<br />

Povzbudení požeh<strong>na</strong>ním a hlavne<br />

spoločenstvom kamarátov koledníkov sa<br />

mohli vrátiť domov.<br />

Renča Jedláková<br />

VOC eRko Dolný Kubín<br />

FARSKÝ LIST 06|2011 17


ODPORÚČAME<br />

Holly Pierlot: Mamy v jednom<br />

kole ...a ako z toho kola von<br />

Duchovná cesta matky<br />

Aj Vy sa často strácate v mori povinností<br />

a prác? Deti nie a nie poslúchať, často sa<br />

u vás ozýva krik, raz kričia deti a inokedy<br />

vy? Takmer všade neporiadok, nezhody<br />

s manželom... <strong>na</strong> lásku, radosť a domácu<br />

pohodu akosi nie je čas. Tak takto ste si<br />

ten rodinný život určite nepredstavovali.<br />

Preto neváhajte. Dajte sa inšpirovať a spolu<br />

s autorkou hľadajte spôsob, ako žiť v rodine<br />

<strong>na</strong>plno a harmonicky. Okrem praktických<br />

rád, ako si usporiadať život v rodine tak,<br />

aby do jednotlivých činností boli zapojení<br />

všetci členovia rodiny, ponúka oveľa hlbší<br />

návod. Ako si môžete pre seba a pre každého<br />

čle<strong>na</strong> rodiny zvlášť „ušiť <strong>na</strong> mieru“ taký<br />

režim dňa, kde bude čas <strong>na</strong> všetko dôležité.<br />

Čas, ktorý môžete stráviť v tichu bez toho,<br />

aby ste mali výčitky, že niekde chýbate. Čas,<br />

kedy sa môžete zastaviť a pouvažovať <strong>na</strong>d<br />

smerovaním vášho života. Aj čas <strong>na</strong> príjemné<br />

chvíle s manželom, deťmi a prácou.<br />

Kniha výnimočne prakticky opisuje,<br />

ako môže matka prežívať život v rodine<br />

ako svoje poslanie od Boha. Je ľahko čitateľná,<br />

autorka opisuje mnohé z vlastnej<br />

skúsenosti. Je jasne logicky štrukturovaná<br />

a inšpiratív<strong>na</strong> pre všetky matky, ktoré sa<br />

nechcú stratiť v rodinných povinnostiach<br />

a <strong>na</strong>jmä nechcú prísť o duchovný rast<br />

a kontakt s Bohom. Osoh z nej má celá rodi<strong>na</strong>,<br />

keďže sa v knihe pamätá <strong>na</strong> potreby<br />

všetkých jej členov.<br />

Inšpiratívne, praktické, hlboko duchovné<br />

– jedinečné spojenie! Knihu si môžete<br />

objed<strong>na</strong>ť, alebo prečítať <strong>na</strong> internete. www.<br />

miriam.sk<br />

Eva Murínová<br />

Snímka: internet<br />

Fara<br />

Televízia Lux v novembri odvysielala<br />

pilotnú časť svojho prvého pôvodného<br />

seriá lu Fara. Podľa slov režiséra Igora Pargáča<br />

seriál chce „ukázať, ako prenikajú<br />

jednotlivé sviatosti do života ľudí a menia<br />

im ho. Nie je to seriál, pri ktorom sa diváci<br />

budú iba zabávať, mal by byť pre každého<br />

diváka istým návodom, aký má vlastne<br />

výz<strong>na</strong>m život s Kristom. Na každej fare sú<br />

ľudia, ktorí okolo kňaza vytvárajú spoločenstvo<br />

– kostolník, organista, gazdiná,<br />

miništranti. Títo ľudia <strong>na</strong> seba <strong>na</strong>rážajú<br />

v rámci svojich osobností i vekového rozdielu.<br />

Na týchto postavách ukazujeme, ako<br />

a kam môže kresťan preniesť niečo zo svojej<br />

viery.“ A <strong>na</strong>ozaj, postavy riešia bežné<br />

humorné i vážne situácie. Ako v každom<br />

spoločenstve veriacich. No prinášajú so<br />

sebou aj morálne posolstvo.<br />

Väčši<strong>na</strong> hercov nie sú profesionáli, ich<br />

herecký výkon nemožno vždy oz<strong>na</strong>čiť za<br />

ukážkový, a seriál tak stráca konkurencieschopnosť,<br />

ale konkurovať súčasnej televíznej<br />

produkcii nebol jeho cieľ. Vyčítať<br />

sa mu skôr dajú prvoplánové príbehy, ktorým<br />

chýba hlbšia zápletka a divák často<br />

už len podľa názvu vie, ako príbeh skončí.<br />

Tak či o<strong>na</strong>k, treba oceniť prácu autorov,<br />

pretože seriál je v rámci možností urobený<br />

čo <strong>na</strong>jkvalitnejšie a <strong>na</strong> slovenskom trhu<br />

nemá obdobu.<br />

Dúfajme, že sa <strong>na</strong>plnia aj sny autorov<br />

o <strong>na</strong>točení celovečerného filmu. Zatiaľ<br />

si nenechajme ujsť posledný, siedmy diel<br />

Fary túto vianočnú nedeľu, prípadne celý<br />

seriál v repríze od 26. decembra.<br />

Martin Farbák<br />

Snímka: internet<br />

Schola Gregoria<strong>na</strong><br />

Pragensis<br />

Vokálny ansámbel Schola Gregoria<strong>na</strong> Pragensis<br />

možno právom považovať za jeden<br />

z európskych kultúrnych pokladov. Na<br />

sviatok Zjavenia Pá<strong>na</strong> (6. januára 2012) sa<br />

predstaví aj v Dolnom Kubíne v Kostole<br />

svätej Kataríny Alexandrijskej.<br />

Súbor v roku 1987 založil David Eben,<br />

ktorý vyštudoval dirigovanie gregoriánskeho<br />

spevu <strong>na</strong> preslávenom parížskom konzervatóriu.<br />

Schola Gregoria<strong>na</strong> Pragensis je<br />

zaraďovaná medzi <strong>svet</strong>ovú špičku v interpretácii<br />

stredovekej duchovnej hudby, a to<br />

tak gregoriánskeho chorálu, ako aj raného<br />

a rozvitého viachlasu. Za veľkým počtom<br />

zahraničných turné, vynikajúcimi kritikami<br />

<strong>na</strong> 14 vydaných CD nosičoch a neuveriteľnou<br />

návštevnosťou koncertov leží viacero<br />

charakteristických čŕt tohto desaťčlenného<br />

zboru, ako <strong>na</strong>príklad absolút<strong>na</strong> precíznosť<br />

v prednese jednohlasnej alebo viachlasnej<br />

hudby, vynikajúca muzikalita a hlasový<br />

prejav všetkých členov, ukážkové hudobné<br />

zladenie spevákov, dramaturgia koncertov,<br />

no v neposlednom rade originál<strong>na</strong> farba<br />

hlasu každého čle<strong>na</strong>, ktorá z ich interpretácie<br />

viachlasu robí pre poslucháča nezabudnuteľný<br />

zážitok.<br />

Úprimná vďaka za nápad pozvať toto<br />

teleso do nášho mesta patrí Mestskému<br />

úradu a Mestskému kultúrnemu stredisku.<br />

Stredoveká hudba v krásnom farskom<br />

kostole v Dolnom Kubíne v podaní týchto<br />

interpretov sľubuje zimomriavky a predstavuje<br />

krásny duchovný dar občanom<br />

tohto mesta.<br />

Matej Bartoš<br />

Snímka: Lukáš Pelech<br />

10 %<br />

zľava<br />

Zľava platná do 29. 2. 2012 v Kníhkupectve ZRNO <strong>na</strong> Radlinského ulici v D. Kubíne <strong>na</strong> tieto tituly kníh:<br />

Max Lucado • Boh sa priblížil<br />

6,90 eur<br />

Dominique Azenet • Trinásť zastavení lásky<br />

9,50 eur<br />

Stasi a John Eldredge • <strong>Láska</strong> a voj<strong>na</strong><br />

6,40 eur<br />

18<br />

FARSKÝ LIST 06|2011


SPRAVODAJSKÝ SERVIS<br />

Bohoslužobný poriadok<br />

v týždni<br />

Farský kostol<br />

sv. Kataríny Alexandrijskej<br />

6.00 a 18.00 hod.<br />

(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)<br />

(piatok – 18.00 hod.<br />

sv. omša za účasti mládeže)<br />

Kostol Povýšenia sv. Kríža –<br />

Brezovec<br />

18.30 hod.<br />

(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša<br />

za účasti detí)<br />

(sobota – 7.00 hod., večer nie je)<br />

Filiálny kostol Najsv. Trojice,<br />

Vyšný Kubín<br />

Piatok – 17.00 hod.<br />

Nemocnica s poliklinikou<br />

16.00 hod. (utorok, štvrtok)<br />

Adoračná miestnosť je otvorená<br />

každý deň od 7.00 do 19.00 hod.<br />

Bohoslužobný poriadok<br />

v nedeľu<br />

Farský kostol<br />

sv. Kataríny Alexandrijskej<br />

6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.<br />

Kostol Povýšenia sv. Kríža –<br />

Brezovec<br />

7.45 • 10.00 • 18.30 hod.<br />

Filiálny kostol Najsv. Trojice<br />

Vyšný Kubín<br />

9.15 hod.<br />

Nemocnica s poliklinikou<br />

16.00 hod.<br />

Požeh<strong>na</strong>nie mamičiek<br />

pred pôrodom<br />

Vo vianočnom období je požeh<strong>na</strong>nie<br />

mamičiek <strong>na</strong> požiadanie.<br />

Stránkové dni<br />

<strong>na</strong> Farskom úrade<br />

Úmysly<br />

Apoštolátu modlitby<br />

NA JANUÁR<br />

Všeobecný: Aby obete prírodných nešťastí<br />

dostávali duchovnú a materiálnu<br />

podporu, ktorú potrebujú <strong>na</strong> obnovu<br />

svojho života.<br />

Misijný: Aby úsilie kresťanov o pokoj<br />

svedčilo o Kristovi pred všetkými ľuďmi<br />

dobrej vôle.<br />

Úmysel KBS: Aby sa kresťania<br />

zjednotili v jednej, svätej, katolíckej<br />

a apoštolskej Cirkvi.<br />

NA FEBRUÁR<br />

Všeobecný: Aby všetci ľudia mali<br />

prístup k vode a iným prírodným zdrojom,<br />

ktoré sú nevyhnutné pre každodenný<br />

život.<br />

Misijný: Aby Pán podporoval úsilie<br />

zdravotníckych pracovníkov, ktorí<br />

pomáhajú chorým a starším v <strong>na</strong>jchudobnejších<br />

oblastiach <strong>svet</strong>a.<br />

Úmysel KBS: Aby Cirkev vytrvalo<br />

hlásala Božie slovo v dnešnom <strong>svet</strong>e.<br />

www.vyveska.sk<br />

nový internetový portál<br />

s prehľadom<br />

kresťanských aktivít<br />

z celého Slovenska<br />

Príspevky a námety<br />

do Farského listu<br />

zasielajte <strong>na</strong> e-mail:<br />

farskylist.dk@gmail.com<br />

Farská<br />

matrika<br />

V mesiacoch október<br />

a november sme sviatosťou<br />

krstu v spoločenstve Cirkvi<br />

privítali<br />

Lukáš Dauda<br />

Roman Kytka<br />

Andrej Mikula<br />

Michaela Janíčková<br />

Alžbeta Havková<br />

Tomáš Hoferica<br />

Tomáš Priesol<br />

Tadeáš Chomistek<br />

Patrik Kubáň<br />

Richard Kytaš<br />

Matheo Destaillats<br />

Natália Kramárová<br />

Dávid Žufka<br />

Dávid Čáni<br />

Michal Žatkuliak<br />

Klaudia Manťová<br />

Samuel Strežo<br />

Ni<strong>na</strong> Stančeková<br />

Adrián Anjel<br />

Tadeáš Kostroš<br />

Dáša Čutková<br />

Matej Brunčák<br />

Michal Bočkaj<br />

Klára Pápežová<br />

Judita Bystrianska<br />

An<strong>na</strong> Barienčíková<br />

Sviatosť manželstva prijali<br />

Martin Krafčík<br />

a Marika Miriam Škutová<br />

Ján Moravec a Veronika Meľová<br />

Július Harezník<br />

a Miroslava Kuzmanová<br />

Juraj Spišák a Lenka Drengubiaková<br />

Peter Kontrapal a Ja<strong>na</strong> Svetláková<br />

Romain Pascal Destaillats<br />

a Zuza<strong>na</strong> Turčinová<br />

Michal Žatkuliak a Veronika Sláviková<br />

Pán si z <strong>na</strong>šich radov povolal<br />

Mária Farbáková (83)<br />

Štefan Rusnák (66)<br />

Jozef Pánik (74)<br />

Mária Zimáňová (89)<br />

An<strong>na</strong> Kepštová (89)<br />

Ján Franek (52)<br />

Pavol Ivan (73)<br />

Peter Mateček (40)<br />

Magdalé<strong>na</strong> Richtarčíková (75)<br />

Ladislav Štipta (78)<br />

Ján Capek (60)<br />

Emília Maceková (73)<br />

Alojz Vidiečan (77)<br />

Štefánia Brezoňáková (71)<br />

Cecília Kováčová (86)<br />

Stanislav Žiak (52)<br />

Pondelok – piatok:<br />

8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.<br />

V súrnom prípade po večerných<br />

bohoslužbách.<br />

V prípade potreby (ku chorým) volajte<br />

katol. kňaza 0915 818 308<br />

www.rkcdolnykubin.sk<br />

FARSKÝ LIST 06|2011 19


DETSKÝ KÚTIK<br />

Ahoj, deti!<br />

Tak už je to tu! Už dohára posledná svieca<br />

<strong>na</strong> adventnom venci a <strong>na</strong> dvere nám klopú,<br />

klopú a klopú Vianoce. Z rádií a telky sa<br />

ozývajú koledy, zdobíme stromčeky tými<br />

<strong>na</strong>jligotavejšími ozdobami, upratujeme,<br />

pečieme a vyvárame dobroty, zháňame<br />

<strong>na</strong>jkrajšie darčeky a netrpezlivo čakáme,<br />

čo si nájdeme pod stromčekom my. Cítite<br />

ten zhon a nervozitu? A pomedzi to všetko<br />

nám uniká to podstatné! Najpodstatnejšie!<br />

To, že sa nám <strong>na</strong>rodí Spasiteľ!<br />

Netrápme sa upratovaním skríň, izieb,<br />

vyváraním a vypekaním. S<strong>na</strong>žme sa privítať<br />

Betlehemské Jezuliatko v <strong>na</strong>šich uprataných<br />

srdciach, lebo jedine ono nám ich<br />

môže <strong>na</strong>plniť radosťou a pokojom! Ježiš je<br />

ten <strong>na</strong>jvzácnejší DAR!<br />

Želajme si <strong>na</strong>vzájom, aby sme ho dokázali<br />

prijať a privítať. A keď už bude u nás,<br />

nezabudnime sa podeliť s touto radosťou<br />

s tými, ktorí sú osamelí, ktorí nemajú to,<br />

čo my máme, s tými ktorí nemajú kde bývať<br />

a sú hladní, s tými, ktorí sú ďaleko od<br />

nás a potrebujú <strong>na</strong>šu pomoc. Toto sú PO-<br />

ŽEHNANÉ VIANOCE!<br />

Milé deti, <strong>na</strong> dni vianočné a sviatočné<br />

vám ponúkame aj vianočne ladené úlohy.<br />

Príjemné sviatočné hlavičkolámanie!<br />

1<br />

Možno práve u vás tróni vo vani,<br />

premáva sa dopredu a dozadu<br />

a otvára ústa <strong>na</strong>prázdno. Kto? Dozviete sa<br />

to, keď pospájate všetky čísla od 1 do 53.<br />

2<br />

K tejto úlohe potrebujete Sväté<br />

Písmo. Nájdite si Matúšovo<br />

evanjelium, 2. kapitolu, 5. až 6.<br />

verš (Mt 2, 5-6) a <strong>na</strong>píšte nám, čo<br />

povedali mudrci od východu kráľovi<br />

Herodesovi.<br />

3<br />

Nájdete všetky<br />

rozdiely medzi<br />

anjelikmi?<br />

4<br />

Koľko hviezdičiek<br />

je ukrytých<br />

<strong>na</strong> obrázku?<br />

5<br />

V tomto netradičnom vianočnom stromčeku<br />

je ukryté <strong>na</strong>še želanie vám všetkým. Odhalíte<br />

ho, keď zoradíte písmenká v tom farebnom poradí,<br />

aké majú hviezdičky vedľa stromčeka.<br />

6<br />

Vyplňte tajničku<br />

a hneď sa dozviete,<br />

ako sa volal archanjel,<br />

ktorý zvestoval Panne<br />

Márii, že sa jej <strong>na</strong>rodí<br />

Boží Syn.<br />

DETSKÝ KÚTIK 06|2011<br />

Na výsledky vášho hlavičkolámania čakáme do štvrtka 19. januára<br />

2012. Vhadzujte ich do škatuľky v kostole <strong>na</strong> Brezovci oz<strong>na</strong>čenej<br />

Detský kútik. Po detskej svätej omši sa bude „darčekovať“. Teší sa<br />

<strong>na</strong> vás tešiaca sa<br />

Renča Jedláková<br />

Kresby: autorka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!