26.09.2015 Views

Vipassana Thai-Eng

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

วิปัสสนากรรมฐาน<br />

โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)


ธรรมบรรยายเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน<br />

โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)<br />

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย<br />

ณ งานสัมมนาวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ<br />

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา<br />

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖<br />

บันทึกโดย สก็อต และ อนงค์ โรเบอร์สัน<br />

เรียบเรียงโดย ดู เวย์น อิงเกิลฮาร์ท<br />

แปลโดย คุณณฐิณี เจนสวัสดิชัย<br />

คุณสุวิมล รามโกมุท<br />

จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ<br />

ในงานครบรอบ ๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.<br />

๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)<br />

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


ธรรมบรรยายเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน<br />

โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)<br />

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย<br />

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๕๘<br />

จำานวน ๑,๕๐๐ เล่ม<br />

คุณสุวิมล รามโกมุท จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ<br />

ในงานครบรอบ ๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.<br />

๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)<br />

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘<br />

พิมพ์ที่ : นิติธรรมการพิมพ์<br />

๗๖/๒๕๑-๓ หมู่ที่ ๑๕ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐<br />

โทร. ๐-๒๔๐๓-๔๕๖๗-๘, ๐-๒๔๔๙-๒๕๒๕, ๐๘๑-๓๐๙-๕๒๑๕<br />

e-mail : niti2512@hotmail.com, niti2512@yahoo.co.th


คำานำา<br />

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน<br />

ชนะการให้ทั้งปวง<br />

เมื ่อได้ฟังปาฐกถาภาคภาษาอังกฤษของท่านพระ<br />

เดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)<br />

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย<br />

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในการประชุมวิปัสสนา<br />

นานาชาติ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ งานธรรม<br />

สมโภชอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปีของพระราชมงคลรังษี<br />

(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทย<br />

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มีความซาบซึ้งใจ ปรารถนาให้ผู้<br />

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้ที่ถูกต้อง<br />

ดังนั้น ดิฉันจึงได้ตั้งเจตจำานงขอเป็นเจ้าภาพ<br />

พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน โดยได้รับความเมตตา<br />

นุเคราะห์ จากท่านพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ


4 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอำานวยการ<br />

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รับภาระในการจัดหาผู้ถอด<br />

เทป และแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ดังที่<br />

ท่านผู้อ่านได้ประจักษ์ชัดด้วยสายตา<br />

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพระ<br />

ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาควิปัสสนา<br />

กรรมฐาน ตลอดถึงผู้อ่านทั้งชาวไทยและชาวต่าง<br />

ประเทศทุกท่าน ที่สนใจในการศึกษา ปฏิบัติ จักได้<br />

เป็นคู่มือในการเดินทางสู่อริยมรรค อริยผล และ<br />

สั่งสมเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน<br />

ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานรักษา<br />

พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรต่อไปนานแสนนานฯ<br />

สุวิมล รามโกมุท


คำาปรารภ<br />

เนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,<br />

ดี.ซี. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ โดยความ<br />

ร่วมแรงร่วมใจและพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน<br />

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนา<br />

มาโดยลำาดับ พร้อมทั้งดำาเนินกิจกรรมการเผยแผ่<br />

พระพุทธศาสนาครบ ๔๐ ปี ดังนั้น คณะกรรมการ<br />

คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้มี<br />

มติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดงาน<br />

ทำาบุญธรรมสมโภช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส<br />

อันเป็นมหามงคลครั้งนี้ รวมเป็น ๓ งานด้วยกัน คือ<br />

๑. สมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี<br />

๒. ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมรังษี<br />

(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔, พธ.ด.) ประธานสงฆ์


6 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม<br />

พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับพระราชทาน<br />

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ใน<br />

ราชทินนามที่ “พระราชมงคลรังษี”<br />

๓. ทำาบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐<br />

ปี พระราชมงคลรังษี<br />

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชมงคลรังษี<br />

(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี เป็นพระธรรม<br />

ทูตไทย ผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา<br />

นานถึง ๔๐ ปีแล้ว ได้ยึดหลักธรรมคำาสอนขององค์<br />

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต<br />

ของท่านอย่างหนักแน่นมั่นคง จนเป็นพระเถระรูปหนึ่ง<br />

ที่เป็นหลักให้แก่คณะสงฆ์ และพระธรรมทูตที่ปฏิบัติ<br />

หน้าที่ในต่างประเทศ และพุทธศาสนชิกชนได้อย่าง<br />

น่าเคารพศรัทธามิเสื่อมคลาย


พระพรหมบัณฑิต 7 7<br />

ชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงตาชีนั้น ได้ใช้ชีวิต<br />

ด้วยการเป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะอย่าง<br />

ต่อเนื่องเป็นชีวิตที่มีคุณค่าน่าศึกษา เอาเป็นแบบอย่าง<br />

เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระ<br />

ราชมงคลรังษี หรือ หลวงตาชี เจริญอายุวัฒนมงคล<br />

ครบ ๙๐ ปี คณะศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์อุบาสก<br />

อุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้กำาหนดจัด<br />

งานธรรมสมโภชขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน<br />

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการจัดงานทำาบุญ จัดปฏิบัติธรรม<br />

จัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว และเพื่อเป็น<br />

อนุสรณ์ในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน<br />

ได้จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์หลายเล่ม หนึ่งในจำานวน<br />

นั้น คุณสุวิมล รามโกมุท ได้แจ้งความจำานงค์ที่จะ<br />

เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมบรรยายเรื่อง<br />

วิปัสสนากรรมฐาน” บรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต


8 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย<br />

ซึ่งได้ถอดความแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เป็น<br />

ภาษาไทย โดยคุณณฐิณี เจนสวัสดิชัย และสามี<br />

จึงขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าภาพผู้มีศรัทธาจัด<br />

พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักการะ และอนุโมทนา ท่านที่<br />

ได้แปลออกสู่ภาษาไทย ณ โอกาสนี้ด้วย<br />

งานนี้จะสำาเร็จได้ด้วยความเสียสละของท่านผู้มี<br />

ศรัทธา คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาชี ได้ร่วมจิตร่วมใจ<br />

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งมุทิตา<br />

สักการะ กตัญญูกตเวที ด้วยการได้มีส่วนร่วมในการ<br />

แสดงผลงานด้านธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงตา<br />

ให้ปรากฎในบรรณพิภพ หากว่ามีข้อมูลส่วนใด ขาด<br />

ตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ คณะผู้จัดพิมพ์ขออภัยมา ณ<br />

โอกาสนี้ และขอคำาชี้แนะจะได้พัฒนาปรับปรุงใน<br />

โอกาสต่อไป แต่หากว่าเกิดกุศลผลความดีจากการ


พระพรหมบัณฑิต 7 9<br />

พิมพ์หนังสือนี้ ขอน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่<br />

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชมงคลรังษี ขอได้<br />

เจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ในร่มพระธรรม อยู่เป็น<br />

ร่มโพธิ์ทองในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ<br />

พระครูสิริอรรถวิเทศ<br />

ประธานอำานวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.<br />

บรรณาธิการ


ธรรมบรรยายเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน<br />

โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)<br />

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย<br />

ณ งานสัมมนาวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ<br />

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา<br />

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖<br />

บันทึกโดย สก็อต และ อนงค์ โรเบอร์สัน<br />

เรียบเรียงโดย ดู เวย์น อิงเกิลฮาร์ท<br />

แปลโดย คุณณฐิณี เจนสวัสดิชัย


ท่านพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี และท่านคณะ<br />

กรรมการสมัชชาสงฆ์ และมิตรสหายทั้งหลาย อาตมา<br />

ขอเรียนเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งว่าอาตมาไม่สมควร<br />

จะกล่าวสุนทรพจน์นี้ นี่ไม่ใช่หน้าที่ของอาตมา เป็น<br />

หน้าที่ของท่านปสัณโณ อาตมาจะรอฟังสุนทรพจน์<br />

ของท่านบ่ายนี้<br />

เมื่อตอนเช้าท่านเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยมา<br />

ขอร้องให้อาตมากล่าวเปิดงาน การกล่าวเปิดงานนั้น<br />

ก็ควรจะสั้นๆ แต่นี่ให้เวลาอาตมามาหนึ่งชั่วโมง ก็<br />

เลยไม่ทราบว่านี่จะเป็นการกล่าวอะไรกันแน่


12 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

อย่างไรก็ดี การประชุมหรือสัมมนาเรื่องวิปัสสนา<br />

กรรมฐานของเราเพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการ<br />

สอนวิปัสสนาแก่ชาวตะวันตกนั้น สถานการณ์<br />

เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผลสำาเร็จที่เคยได้รับก็เปลี่ยนไป<br />

แต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เหมือน<br />

กัน คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดของตน แต่คนที่<br />

ฉลาดกว่าเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนจากความผิดพลาด<br />

ของผู ้อื่น นั่นคือประเด็น ขอให้ท่านทั้งหลายจงซื่อสัตย์<br />

และไม่ต้องปิดบังความล้มเหลวหรืออุปสรรคในการ<br />

สอนวิปัสสนาแก่ชาวอเมริกันหรือชาวตะวันตก ท่าน<br />

ประสบอุปสรรคอะไรบ้าง ท่านสามารถแก้ไขได้หรือ<br />

ไม่ เราเรียนรู้จากกันและกันได้จากประสบการณ์ของ<br />

ผู้อื่นที่เจออุปสรรคปัญหาที่คล้ายกับเรา<br />

แต่อาตมาก็คิดว่าหน้าที่ของอาตมาคือการ<br />

บรรยายเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ดังนั้นจะขอตั้ง<br />

คำาถามไว้ให้ท่านทั้งหลายได้คิดกัน เพราะอาตมา


พระพรหมบัณฑิต 7 13<br />

ทราบว่าหลายท่านในที่นี้มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู ้จาก<br />

กันและกัน ดังนั้นคำาถามแรกก็คือ วิปัสสนากรรมฐาน<br />

คืออะไร<br />

บางทีเราไม่ได้พูดถึงแต่วิปัสสนากรรมฐานแต่ยัง<br />

พูดถึงการทำาสมาธิแบบพุทธด้วย การทำาสมาธิแบบ<br />

พุทธคืออะไร แตกต่างจากการทำาสมาธิแบบฮินดู หรือ<br />

สมาธิในระดับที่เป็นที่แพร่หลายกัน เช่นสมาธิแบบ<br />

สงบหรือแบบอื่นๆ อย่างไร อะไรทำาให้การทำาสมาธิ<br />

ของเราเป็นแบบพุทธ นี่เป็นคำาถามที่น่าคิดหาคำาตอบ<br />

ก่อนที่เราจะแนะนำาหลักการหรือวิธีการฝึกสมาธิของ<br />

เราแก่ชาวตะวันตก เราต้องไม่สับสนระหว่างสมาธิ<br />

แบบของเรากับแบบอื่นๆ<br />

การทำาสมาธิแบบพุทธคืออะไร ตามการศึกษา<br />

พระไตรปิฎก คำาที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำา<br />

ว่าสมาธิในภาษาบาลีก็คือคำาว่าภาวนา ความหมาย<br />

ของคำาว่าภาวนาหมายถึง ปลูกฝัง พัฒนา ดังนั้นจึง


14 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

มีการภาวนาสองแบบ คือสมถภาวนา และวิปัสสนา<br />

ภาวนา เราจึงแปลสมถภาวนาว่า “สมาธิแบบสงบ”<br />

และวิปัสสนาภาวนาว่า “สมาธิแบบรู้แจ้ง” เราแปล<br />

วิปัสสนาภาวนาว่า “สมาธิแบบรู้แจ้ง” แต่อย่าลืมว่า<br />

ศาสนาพุทธมีการฝึกสมาธิสองแบบ ตามพระไตรปิฎก<br />

นั้น เรามีวิธีฝึกจิตสองวิธี สองวิธีนั้นก็คือสมถะ หรือ<br />

สงบ และอีกวิธีหนึ่งก็คือวิปัสสนา หรือการรู้แจ้งเห็น<br />

ตามความเป็นจริงนั่นเอง<br />

อย่างไรก็ดี สำาหรับสมถภาวนานั้น อาตมาขอแปล<br />

สมถะว่า “ความสงบ” คำาว่าสมณะที่มีรากเดียวกัน<br />

หมายถึง ผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบในพฤติกรรม<br />

ของตน สมถะหมายถึงการทำาให้สงบ ทำาให้เกิด<br />

ความสบายและความสงบในจิตใจ วัตถุประสงค์ของ<br />

สมถะก็คือเพื่อข่มความไม่สงบทางใจ อาทิ ความ<br />

โกรธ ความเกลียด ความประสงค์ร้าย และความ<br />

โลภ วัตถุประสงค์คือเพื่อควบคุมอารมณ์เหล่านั้นให้


พระพรหมบัณฑิต 7 15<br />

ถึงระดับที่ตำ่ำที่สุดก่อนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หากเรา<br />

เติมนำ้ำลงในขวด มันก็ดูใสดี แต่ถ้าเราเก็บไว้สักปีหนึ่ง<br />

ท่านจะเห็นว่าที่ก้นขวดนั้นมีตะกอน หากว่าท่านคนนำ้ำ<br />

ตะกอนก็จะกระจายไปทั่วนำ้ำ เมื่อท่านฝึกสมาธิแบบ<br />

สงบ จิตของท่านก็สะอาดปราศจากความขุ่นมัวทาง<br />

อารมณ์ในชั่วขณะนั้น แต่ต้นตอของความขุ่นมัวทาง<br />

อารมณ์ยังไม่ได้ถูกขจัดไป มันยังอยู่ตรงนั้นแหละ<br />

ดังนั้นความบริสุทธิ์ของจิตอันเป็นผลของการฝึกสมาธิ<br />

แบบสงบ หรือสมถภาวนานั้นเป็นสิ่งชั่วคราว เมื่อท่าน<br />

เดินออกจากห้องกรรมฐานไป ออกไปสู่โลกภายนอก<br />

ไปพบกับความท้าทายและปัญหาอุปสรรคต่างๆ<br />

อารมณ์เหล่านั้นก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีก อาตมาว่าท่าน<br />

จะพบว่ายิ่งท่านฝึกสมาธิแบบสงบมากเท่าไหร่ เมื่อมี<br />

อะไรมากระทบ ท่านก็ยิ่งถูกกระตุ้นง่ายขึ้นเท่านั้น มี<br />

สำานวนไทยว่า “กรรมฐานขี้โกรธ สันโดษขี้ขอ” ท่าน<br />

ฝึกสมาธิ แต่ท่านกลับโกรธง่ายและถูกกระตุ้นได้


16 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

ง่ายกว่าคนอื่น ทำาไมถึงมีคำากล่าวเช่นนี้อยู่อาตมาไม่<br />

ทราบ แต่ท่านก็เข้าใจกัน “กรรมฐานขี้โกรธ สันโดษ<br />

ขี้ขอ” ท่านควรอยู่แบบพอเพียง แต่ท่านกลับขอวิธี<br />

การทำาสมาธิแบบอื่นจากคนอื่น ที่มีคำากล่าวเช่นนั้น<br />

ก็เพราะว่าสมถะอย่างเดียวไม่สามารถขจัดอารมณ์<br />

ต่างๆ ได้ อารมณ์ต่างๆ ต้องถูกกำาจัดด้วยวิปัสสนา<br />

ภาวนา หมายความว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นสิ่งจำาเป็น<br />

ในการตรัสรู้ เป็นการฝึกสมาธิแบบพุทธ สมถะหรือ<br />

สมาธิแบบสงบนั้นพบว่ามีฝึกกันทั่วไปไม่ใช่เฉพาะแต่<br />

ในพุทธศาสนา<br />

ก่อนที่เจ้าชายสิทธัทถะจะตรัสรู้ท่านได้เรียน<br />

การฝึกสมาธิแบบสมถะหรือสมาธิแบบสงบจากสอง<br />

นักบวชคือ อฬารดาบส และ อุทกดาบส อาตมาขอ<br />

บอกก่อนว่าทั้งสองท่านนี้สอนสมถภาวนา อาตมา<br />

ชอบเรียกว่าสมาธิแบบสงบ สิทธัทถะหลังจากละ<br />

ทางโลกแล้วก็เป็นนักบวช เป็นสมณะ ท่านเรียนสมถ


พระพรหมบัณฑิต 7 17<br />

ภาวนาจากฤาษีทั้งสองนี้จนบรรลุสำาเร็จขั้นสูงสุด<br />

เพราะท่านเรียนเร็วท่านจึงบรรลุฌาณ ซึ่งถือเป็นขั้น<br />

สูงสุดของการฝึกแบบสมถะ อาตมาขอเรียกว่าฌาน<br />

ท่านได้ฌานขั้นสูงสุด<br />

ฌานคืออะไร ฌานในภาษาบาลีกลายมาเป็นคำา<br />

ว่าเซ็นในพุทธแบบญี่ปุ่น เซ็นก็ไม่มีอะไร นอกจาก<br />

ฌาน อาตมาจึงต้องเน้นว่าสมถภาวนา เพื่อให้ท่านได้<br />

รู้ผลของวิธีฝึกแบบพุทธแบบนี้ แบบได้ฌาน แบบเซ็น<br />

ตามแนวญี่ปุ่น คำาว่าฌานกลายมาเป็นคำาว่าเซ็นใน<br />

พุทธศาสนาแนวญี่ปุ ่น ส่วนฌานในภาษาบาลีนั้นไม่มี<br />

อะไร นอกจากเป็นผลของการปฏิบัติสมถกรรมฐาน<br />

แต่ก็น่าสงสัยว่าในศาสนาพุทธนิกายเซ็น ไม่ได้<br />

เน้นแต่เรื่องสมถะ พุทธนิกายเซ็นอ้างว่าเขาก็มีหลัก<br />

ของวิปัสสนา เพราะเขาอยู่กับปัจจุบันเวลาฝึกสติ<br />

สมาธิแบบเซ็นเน้นสติด้วย ฉะนั้น คำาว่าเซ็นในพุทธ<br />

แบบญี่ปุ่นอาจทำาให้เราสับสนกับแบบบาลีและทำาให้


้<br />

18 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

เราคิดว่าเซ็นก็ไม่มีอะไรนอกจากสมถภาวนา แต่ก็<br />

ไม่จริง จากความเข้าใจของอาตมาพุทธนิกายเซ็นไม่<br />

ได้สอนแค่สมถะหรือสมาธิแบบสงบ แต่ยังมีวิปัสสนา<br />

หรือสมาธิแบบรู ้แจ้งด้วย นี่คือการนำาเทคนิคทางพุทธ<br />

ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันในญี่ปุ่น แล้วเราจะนำา<br />

วิปัสสนาสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไรให้<br />

ประสบผลสำาเร็จ ชาวพุทธนิกายเซ็นมาอเมริกาเพื่อ<br />

เผยแผ่ศาสนาพุทธแบบของเขา เราจึงจะเรียนรู้จาก<br />

ความสำาเร็จของเขา<br />

ถ้าเช่นนั้นสิทธัทถะได้อะไรหลังจากได้ฌาน ฌาน<br />

คือผลของการปฏิบัติแบบสมถะหรือแบบสงบ ท่านไม่รู<br />

สึกตัว ในสภาวะที่สงบสูงสุดหรือฌานนั้นจะไม่มีการ<br />

แบ่งแยกระหว่างผู้กระทำาและวัตถุที่ถูกกระทำา ไม่มี<br />

การแบ่งแยกระหว่างผู้รู้และผู้ถูกรู้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ<br />

ท่านกำาหนดลมหายใจ ท่านรู ้ลมหายใจเข้า ลมหายใจ<br />

ออก ของการหายใจเข้าและหายใจออก ตอนแรกท่าน


พระพรหมบัณฑิต 7 19<br />

รู ้ตัวท่านเองว่าท่านเป็นผู ้สังเกตลมหายใจเข้าออก คือ<br />

มีตัวผู้รู้ และ มีสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจ พอฝึกจนบรรลุ<br />

ตัวผู ้รู ้คือผู ้ฝึกกับสิ่งที่ถูกรู ้ซึ่งคือลมหายใจจะกลายเป็น<br />

หนึ่งเดียวกัน ท่านและลมหายใจกลายเป็นหนึ่งเดียว<br />

ท่านจึงจะลืมตัวไป จะมีเพียงความรู้ตัว รู้ตัวล้วนๆ<br />

ไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรเลย<br />

นี่เป็นประสบการณ์ที่อธิบายได้ลำาบาก ท่านเป็น<br />

หนึ่งเดียวกับจักรวาลที่ใช้ลมหายใจเป็นสัญลักษณ์<br />

เป็นประสบการณ์ที่รู้ได้เฉพาะตัวเพราะท่านอธิบาย<br />

ให้ใครฟังไม่ได้ มันไม่ใช่การรู ้หรือการไม่รู ้ เนวสัญญา<br />

นาสัญญายตนะ สภาวะที่รู ้ก็ไม่ใช่ ไม่รู ้ก็ไม่ใช่ ไม่มีการ<br />

รู้ชัด ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างท่าน คือผู้รู้ และวัตถุที่<br />

ถูกรู ้ ท่านกลายเป็นหนึ่งเดียวกับวัตถุ ท่านลืมตัวท่าน<br />

โดยสิ้นเชิง<br />

ศาสนาฮินดูเรียกการเป็นหนึ่งเดียวกับวัตถุว่า<br />

พรหม ท่านเป็นสิ่งที่ท่านรู ้ ท่านเป็นสิ่งที่ถูกรู ้ นั่นหมาย


20 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

ถึงประสบการณ์ของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล<br />

นี่คือศาสนาฮินดู พระพุทธเจ้าเรียนจากสองนักบวช<br />

ที่ไม่ใช่พุทธ ท่านถึงได้เรียนสมถะ หากเราจมอยู่กับ<br />

สมถะ เราก็อาจจะอธิบายประสบการณ์ลึกลับแบบนั้น<br />

ว่าเกี่ยวกับพระเจ้า ในเชิงว่าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่ง<br />

ที่ทำาให้ท่านได้ฌาน<br />

พวกท่านอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหม ขอให้ท่าน<br />

ลองอ่านหนังสือชื่อ หลากหลายประสบการณ์ทาง<br />

ศาสนา (Varieties of Religious Experience) เขียน<br />

โดย วิลเลียม เจมส์ สิ่งที่อาตมากำาลังกล่าวถึงคือการ<br />

วิเคราะห์ของวิลเลียม เจมส์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน<br />

ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เขาได้วิเคราะห์<br />

ประสบการณ์ทางศาสนาอย่างหนึ่ง แต่เจมส์ไม่เข้าใจ<br />

ลักษณะเฉพาะของการฝึกกรรมฐานแบบพุทธศาสนา<br />

เขาจบลงที่ฌาน และเขาพบว่าทุกศาสนาก็มีฌาน<br />

หลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป


พระพรหมบัณฑิต 7 21<br />

หากท่านได้อ่าน เต๋าแบบฟิสิกส์ (The Tao of<br />

Physics) ที่เขียนโดยฟริทจอฟ คาพรา เขาก็ใช้การ<br />

วิเคราะห์อย่างเดียวกันว่าเมื่อท่านฝึก ท่านก็ได้ฌาน<br />

ไม่มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู ้กระทำาและผู ้ถูกกระทำา<br />

การไม่แบ่งแยกนี้มิใช่ประสบการณ์ทางศาสนา<br />

โดยตัวมันเองล้วนๆ ถ้าท่านเคยอ่านบทกวี กวีที่เก่งๆ<br />

บางทีก็อธิบายประสบการณ์แบบนี้ได้ แบบที่กลายเป็น<br />

หนึ่งเดียวกับวัตถุ ประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อของการ<br />

รวมตัวกันระหว่างผู้กระทำาและผู้ถูกกระทำาในบทกวี<br />

นั้นก็ดูเหมือนว่าคือฌานนี่เอง<br />

ครั้งหนึ่งที่อาตมาไปเทือกเขาหิมาลัย ไปตรงเชิง<br />

เขาที่เป็นชายแดนของอินเดีย อาตมาก็นั่งสมาธิตรง<br />

ชายแดนอินเดียต่อกับธิเบต ไม่ได้นั่งบนเขาสูงอะไร<br />

หรอก ก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มองไปที่ยอดเขา อาตมา<br />

จินตนาการไปว่าอาตมากำาลังฟังพระเจ้าพูด ความ<br />

ใหญ่โตของเทือกเขาหิมาลัยเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า


22 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

พระพรหม พระศิวะ หากท่านเป็นฤาษี แล้วนั่งสมาธิ<br />

ท่านจะจินตนาการเห็นอะไร เมื่อท่านเป็นหนึ่งเดียว<br />

กับธรรมชาติ ใครๆ ก็เป็นพระเจ้าได้ และท่านก็<br />

สามารถรวมตัวเข้ากันได้กับความจริงข้อนั้น<br />

การเดินทางไปเชิงเขาหิมาลัยนั้นลำาบาก รถจะ<br />

ตกเขาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ ท่านก็กลัวตาย แต่หากท่าน<br />

เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ท่านก็<br />

จะอยู ่กับพระเจ้าตรงนั้นตลอดไป ความตายก็ไม่ใช่สิ่ง<br />

น่ากลัว<br />

การนั่งสมาธิจนได้ฌานก็มีข้อได้เปรียบ มี<br />

ประโยชน์ คือท่านได้ความสงบสุข ท่านได้ปิติ สุข จิต<br />

เป็นเอกคัตตา หรือเป็นสมาธิ เป็นประโยชน์สำาหรับ<br />

ท่านที่อยู ่ในโลกของความเครียด ขอให้ไปฝึกเจริญสติ<br />

เพื่อความสงบ เปรียบได้กับอาหารจานด่วน เหมือน<br />

ยาสเตียรอยด์ ยากล่อมประสาท มันช่วยระงับปวด<br />

ระงับปวดได้ทันทีเลย แต่สาเหตุของการปวดยังอยู่


้<br />

พระพรหมบัณฑิต 7 23<br />

การทำาสมาธิแบบรู้แจ้งจะพยายามขจัดต้นตอของ<br />

ความเจ็บปวด แต่สมถภาวนา หรือสมาธิแบบสงบ<br />

เป็นการบรรเทาปวดชั่วคราว พระพุทธเจ้าถึงได้ผละ<br />

จากสองสำานักนั้นไปแสวงหาการตรัสรู ้ ฌานที่เกิดจาก<br />

การทำาสมาธิทำาให้ท่านมีความสุข แต่เมื่อใดที่ท่าน<br />

ออกจากถำ้ำไปสู่สังคมภายนอก ท่านก็ถูกกระตุ้นโดย<br />

โลกภายนอก ท่านก็กลับมาเจ็บปวดอีกเพราะสาเหตุ<br />

ของความเจ็บปวดมันยังอยู ่ตรงนั้น เหตุของความเศร้า<br />

หมองยังอยู่ ท่านต้องกำาจัดต้นตอของความเจ็บปวด<br />

อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ ท่านต้องรอฟังท่านปสัณโณ<br />

บ่ายนี้ จะได้เข้าใจ<br />

อาตมาจะขอเล่าถึงเจ้าชายสิทธัทถะต่อ เจ้าชาย<br />

สิทธัทถะละทิ้งปราสาทราชวัง ละทางโลก แล้วหัน<br />

มาห่มผ้าเหลือง กลายเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู<br />

ท่านหาหนทางมากมายทั้งอดอาหาร อดนำ้ำอย่างที่<br />

พวกเราทราบกัน แต่ท่านมาพบทางสายกลางหรือ


24 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

มัชฌิมาปฏิปทาใต้ต้นโพธิ์ ทางที่พัฒนาทั้งทางกาย<br />

และใจของท่าน ท่านจึงรับประทานอาหารและนั่ง<br />

สมาธิ สมาธิที่นำาท่านไปสู ่การตรัสรู ้คือสมาธิที่ใช้การ<br />

เพ่งหรือรวมความสนใจของท่านไปยังแก่นแท้ของการ<br />

ดำารงอยู ่ ไม่ใช่การละเลยเพิกเฉยต่อแก่นนั้นหรือไปนึก<br />

เอาเองว่าแก่นแท้มีอยู่ตรงนั้น<br />

เมื่อท่านได้ฌาน ท่านมักจะลืมหมดทุกอย่าง หมด<br />

ทั้งจักรวาล ท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ท่าน<br />

อยู ่นั่น อาตมาก็อยู ่นั่น เราคือหนึ่งเดียวกับส่วนสำาคัญ<br />

ของจักรวาล และกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่<br />

คือพรหม ท่านคือพรหม ท่านคือพระเจ้า พระเจ้าคือ<br />

ท่าน อยู่ในตัวท่าน นี่หมายถึงแก่นของการดำารงอยู่มี<br />

อยู่ในการฝึกแบบสมถะ แต่จุดสำาคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้น<br />

พระพุทธเจ้ากลับกำาหนดความสนใจของท่านไปที่<br />

การดำารงอยู่ของตัวท่านเอง พิจารณากายของท่าน<br />

(กายานุปัสสนา) พิจารณาอารมณ์ (เวทนานุปัสสนา)


พระพรหมบัณฑิต 7 25<br />

พิจารณาจิต (จิตตานุปัสสนา) และพิจารณาธรรม<br />

(ธรรมานุปัสสนา) ท่านไม่พบอะไรในตัวเองเลย มี<br />

แต่ความว่างเปล่า ไม่มีประสบการณ์ที่เป็นแก่นแท้<br />

ไม่มีตัวตน ตัวตนนั้นไม่มี เป็นเพียงจิตที่ปรุงแต่งไป<br />

พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงความว่างเปล่า คือสุญญตา<br />

หรืออนัตตา ความไม่มี ท่านปลดเปลื้องตัวเองจาก<br />

อารมณ์ที่ขุ่นมัว เพราะอารมณ์อันขุ่นมัวต้องการ<br />

ภาชนะบรรจุ ตัวท่านคือภาชนะ คือพื้นฐานของ<br />

อารมณ์อันขุ่นมัวทั้งปวง เช่น ความโกรธ ความโลภ<br />

ความเกลียดชัง ความไม่ใยดี เมื่อท่านกำาจัดความ<br />

เชื่อเรื่องตัวตนไปได้ ก็ไม่มีสิ่งใดมาบรรจุอารมณ์เหล่า<br />

นั้น ไม่มีอะไรจะมาเป็นพื้นฐานของอารมณ์ อารมณ์<br />

ดังกล่าวจึงถูกขจัดให้มลายหายไปสิ้น<br />

ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงในวันวิสาขบูชาที่<br />

ท่านตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้รู้ถึงปัญญาสามประการ<br />

ประการแรกคือบุพเพนิวาสานุสติญาณ ประการที่สอง


26 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

คือจุตูปปาตญาณ ประการที่สามคืออาสวักขยญาณ<br />

เมื่อท่านได้รู้ถึงปัญญาทั้งสามแล้ว ท่านก็ตรัสรู้เป็น<br />

พระพุทธเจ้า<br />

ปัญญาเหล่านี้คืออะไร บุพเพนิวาสานุสติญาณ<br />

คือการระลึกชาติของพระพุทธเจ้าดังที่เขียนไว้ในพระ<br />

ชาฎก พระชาฎกคือผลของบุพเพนิวาสานุสติญาณ<br />

จุตูปปาตญาณคือการเห็นชาติที่ผ่านมาของผู้อื่นหรือ<br />

สัตว์อื่น ปัญญาสองประเภทนี้เกิดจากการฝึกสมถะ<br />

แบบสุดขั้ว ท่านจึงเห็นด้วยตาทิพย์ เมื่อท่านมีตาทิพย์<br />

ที่บริสุทธิ์ ท่านจะเห็นชะตาชีวิตของผู้อื่น<br />

ดังนั้นการตรัสรู้จึงเป็นผลของทั้งสมถะและ<br />

วิปัสสนา ปัญญาสองประเภทแรกนี้เกิดจากการฝึก<br />

สมถะแบบสุดขั้ว หากไม่มีตาทิพย์ท่านจะไม่สามารถ<br />

เห็นการเกิดใหม่ของสัตว์โลกในอนาคตกาล แต่<br />

ปัญญาทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้ช่วยให้พระพุทธเจ้า<br />

ตรัสรู ้และขจัดอารมณ์ขุ ่นมัวทั้งหลาย ปัญญาประเภท


พระพรหมบัณฑิต 7 27<br />

ที่สามคืออาสวักขยญาณ เป็นปัญญาที่ทำาให้จิต<br />

บริสุทธิ์จากอารมณ์ทั้งหลายนั้นมาจากการทำาสมาธิ<br />

แบบรู ้แจ้ง พระพุทธเจ้าใช้การฝึกสองแบบมาประกอบ<br />

กันทั้งสมถะและวิปัสสนา เนื่องจากท่านเรียนสมถะ<br />

มาก่อนจนได้ฌาน จากนั้นจึงพุ่งความสนใจไปที่การ<br />

ดำารงอยู่ของตัวท่าน และได้พบว่าไม่มีอะไรเป็นแก่น<br />

แท้นอกจากความว่างเปล่า หรืออนัตตา หากไม่มีตัว<br />

ตนแล้ว การขจัดอารมณ์ทั้งปวงก็เป็นไปได้<br />

อาตมาจึงขอกล่าวว่าการฝึกสมาธิในช่วงชีวิตของ<br />

พระพุทธเจ้ามีสองแบบ เราต้องยอมรับ สมถภาวนา<br />

หรือการเจริญความสงบนั้นเป็นขั้นแรกของการเจริญ<br />

สมาธิแบบรู้แจ้ง<br />

การฝึกสมาธิแบบรู้แจ้งมีสมถะหรือความสงบ<br />

เป็นเบื้องแรก อย่างน้อยที่สุดมี ขณิกสมาธิ สมาธิชั่ว<br />

ขณะ ความสงบในชั่วขณะ นี่เป็นสิ่งจำาเป็น หากไม่มี<br />

การกำาหนดแบบนี้เป็นลำาดับแรก ท่านจะไม่สามารถ


28 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

เคลื่อนความสนใจของท่านไปที่กาย ความรู้สึก สติ<br />

และสภาวธรรม ท่านจะถูกรบกวนได้ง่าย<br />

อาตมาจึงไม่ชอบแนวคิดที่กำาลังแพร่หลายอยู่<br />

ในบรรดาผู้ฝึกในประเทศไทยที่รับเอาวิธีฝึกมาจาก<br />

มหาสีซายาดอ ในพม่า วิธีนี้ไม่ต้องฝึกสมถะเลย ใช้<br />

แต่สมาธิแบบวิปัสสนาอย่างเดียว อาตมาว่านี่เป็นการ<br />

เข้าใจผิด ตอนที่อาตมาได้อ่านบทสนทนาธรรมของ<br />

มหาสีสะยาดอ ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนั้นก็พบว่า<br />

ท่านได้กล่าวถึงการที่ท่านต้องดูการยุบและพองของ<br />

ท้อง หรือการสังเกต หรือรู้ตัวว่ากำาลังทำาอะไร ต้อง<br />

ไม่ลืม ต้องดูต่อเนื่อง เมื่อท่านเดินจงกรม ท่านยกเท้า<br />

ขึ้นไปข้างหน้าและแตะพื้นลงทางซ้าย และเมื่อท่านหัน<br />

ไปทางขวา ความสนใจของท่านต้องตามไปทุกการ<br />

เคลื่อนไหว แม้แต่การกลับจากซ้ายไปขวา หากท่าน<br />

อยากกลับ ท่านต้องกำาหนดความสนใจไปที่ความ<br />

อยากนั้น หากว่าท่านคัน ท่านต้องบอกว่าคัน มหาสี


พระพรหมบัณฑิต 7 29<br />

สะยาดอเน้นว่าการเดินจงกรมนั้นความรู้ตัว และ<br />

ความสนใจควรจะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่เช่น<br />

นั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นการฝึกจิตที่เป็นสมาธิ<br />

สมาธินั้นก็คือความสนใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน<br />

ทั้งทางภายใน (ทางใจ) หรือภายนอก (ทางกาย)<br />

ความสนใจที่เกิดต่อเนื่องโดยตลอดจะกลายเป็นสมาธิ<br />

ที่มีกำาลัง สมาธิคือผลของสมถภาวนา สมถภาวนา<br />

เป็นสิ่งจำาเป็นในการฝึกวิปัสสนาภาวนา<br />

ทำาไมอาตมาถึงกล่าวเช่นนี้ กล่าวอย่างนี้เข้ากับ<br />

ลักษณะไทยๆ ท่านลองดูประวัติการฝึกสมาธิของ<br />

ประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบันเราดูบันทึก<br />

ประวัติศาสตร์เรื่องสมาธิได้ เช่นมีการจดบันทึก<br />

โดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนในสมัยตั้งกรุง<br />

รัตนโกสินทร์ใหม่ๆ ท่านกล่าวชัดเจนเรื่องประเพณี<br />

การฝึกสมถะ รวมทั้งการพิจารณาหลักสติปฐาน ๔<br />

ในการวิปัสสนา


30 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

อาจารย์มั่น หรือหลวงพ่อมั่น เป็นอาจารย์ของ<br />

หลวงพ่อชา หลวงพ่อชาเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์<br />

ปสัณโณ หลวงพ่อชาเรียนฝึกสมาธิกับหลวงพ่อมั่น<br />

หลวงพ่อมั่นเน้นการฝึกสมาธิแบบใด ตอนบ่ายนี้<br />

รอฟังคำาตอบจากท่านอาจารย์ปสัณโณ<br />

ตามประเพณีทางภาคอีสาน โดยเฉพาะด้าน<br />

ธรรมยุติกนิกาย จะเน้นไปที่สมถะ ที่อเมริกานิยม<br />

การฝึกแบบนี้ โดยเฉาะอย่างยิ่งในคานาดา อาจารย์<br />

สอนสมาธิชื่อดัง หลวงพ่อวิริยังสอนสมถะ หรือสมาธิ<br />

แบบสงบ แต่ที่เมืองไทยอาตมาว่าเป็นการผสมผสาน<br />

ระหว่างสมถะ และวิปัสสนา<br />

การพัฒนาของการสอนสมาธิแบบหลวงพ่อชาใน<br />

ประเทศตะวันตกนั้นอาตมาอ่านจากเว็บไซต์ของท่าน<br />

ปสัณโณ แม้อาตมาจะได้พบท่านที่วัดหนองป่าพงเมื่อ<br />

หลายปีก่อนแต่อาตมาก็ติดตามผลงานของท่าน มีการ<br />

กล่าวไว้ว่าการฝึกสมาธิของหลวงพ่อชานั้นเป็นการ


พระพรหมบัณฑิต 7 31<br />

ผสมกันระหว่างสมถะ สมาธิแบบสงบและวิปัสสนา<br />

สมาธิแบบรู้แจ้ง<br />

การผสมผสานกันนั้นเป็นสิ่งจำาเป็น เพราะหาก<br />

ท่านจมอยู่ในสมถะอย่างเดียว จะไม่ใช่การฝึกสมาธิ<br />

แบบพุทธ เมื่อท่านมาประเทศตะวันตก ท่านต้องสอน<br />

สมาธิแบบรู ้แจ้ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสมาธิแบบ<br />

พุทธ เป็นลักษณะของพระพุทธศาสนา<br />

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแบบไทยหรือศรีลังกา<br />

หรือแบบบาลีใดๆ นั้นมีสองลักษณะ หนึ่งคือสมาธิแบบ<br />

รู้แจ้ง และสองคือพระอภิธรรม ท่านทิ้งพระอภิธรรม<br />

ไม่ได้ หากท่านต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบ<br />

เถรวาทหรือแบบไทย พระอภิธรรมคือแผนที่นำาทาง<br />

ในการฝึกสมาธิไปสู่การตรัสรู้ พูดตรงๆ คือท่าน<br />

ต้องฝึกตามแนวทางด้วยการฝึกสมาธิแบบรู ้แจ้ง พระ<br />

อภิธรรมจึงเป็นแนวทางในการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน<br />

โดยย่อแล้วพระอภิธรรมคือการศึกษาเรื่องจิต เจตสิก


32 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

รูป และนิพพาน จิตหมายถึงสติ จิตใจของท่าน เจตสิก<br />

หมายถึงการกระทำาของจิต หรือองค์ประกอบของจิต<br />

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือกิจกรรมทางจิตใดๆ รูปหมาย<br />

ถึงร่างกาย นิพพานหมายถึงผลของการตรัสรู้ ดังนั้น<br />

พระอภิธรรมก็คือแผนที่นำาทางไปสู ่การตรัสรู ้ เป็นการ<br />

สอนแนวทางในการวิปัสสนา พระอภิธรรมเป็นแนว<br />

ทฤษฎีการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน การสอนพระพุทธ<br />

ศาสนาความจริงแล้วก็คือวิปัสสนา<br />

ตอนนี้เปลี่ยนมาพูดเรื่องการสอนฝึกสมาธิใน<br />

ประเทศตะวันตกกันบ้าง มีเรื่องที่อยากเล่าหลายเรื่อง<br />

และอาตมาจะพยายามบอกความคิดของอาตมา<br />

ด้วย เรื่องรายละเอียดของการฝึกสมาธิแบบรู้แจ้ง<br />

นั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง แล้วแต่ว่าสมาชิกแต่ละท่าน<br />

จะพิจารณา ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการสอนฝึกสมาธิ<br />

ในประเทศตะวันตก อาตมาขอเตือนว่าอย่าลืมวิธีฝึก<br />

สมาธิแบบรวบรวมจิตแบบไทย วิธีการฝึกสมาธิแบบ


พระพรหมบัณฑิต 7 33<br />

รู ้แจ้งมีทั้งหมด ๔๐ วิธี แล้วสมาธิแบบรวบรวมจิตเล่า<br />

มีบทบาทอย่างไร<br />

เรามีสมาธิให้กับผู้ที่มาวัดแล้วต้องการอาหาร<br />

จานด่วน จานเร็ว และวิธีการก็ง่ายๆ เช่นหากว่า<br />

คนที่เขามาวัดเป็นชาวพุทธ ก็ให้เชิญเขามาสวดมนต์<br />

สวดมนต์เป็นภาษาบาลี ในญี่ปุ่นการสวดมนต์<br />

เป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่มีพลังมาก ตอนนี้วัดที่<br />

เมืองไทยทุกวัดก็แนะนำาการสวดมนต์ให้ฆราวาส เมื่อ<br />

คืนวันส่งท้ายปีเก่าปีที่แล้ว ที่สนามหลวงมีคนไทยไป<br />

ร่วมฉลอง ๒๐๐,๐๐๐ คน ตอนเที่ยงคืน อาตมาได้รับ<br />

เชิญให้นำาสวดมนต์ มีการแจกหนังสือสวดมนต์ภาษา<br />

บาลีแล้วทุกคนก็สวดไปพร้อมกับพระ หากเราเชิญ<br />

เขามานั่งสมาธิ คงไม่มีใครมา แต่การมาสวดมนต์<br />

ให้พระเจ้าอยู่หัว เพื่อต้อนรับปีใหม่ เพื่อความมั่งคั่ง<br />

ความมีโชคดี เขาจะมากัน ครึ่งหนึ่งของสนามหลวง<br />

เต็มไปด้วยคนเหล่านี้ มีคนหนุ ่มสาวด้วย เวลาสวดนั้น


34 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

ใจจะรวมอยู่ที่สิ่งๆ เดียว นี่คือสมถะ<br />

อาตมาอยากให้คนไทยรุ่นใหม่ที่อเมริกามา<br />

วัดไทยไม่ใช่แค่โรงเรียนวัดวันอาทิตย์เฉพาะเด็กๆ<br />

โรงเรียนวัดวันอาทิตย์ก็ดี แล้วต่อจากนั้นเล่าเราจะ<br />

ทำาอะไรกัน บางทีก็มีอุปสรรคเรื่องภาษา แต่การสวด<br />

มนต์ภาษาบาลีก็ไม่ได้ยากเกินไป วิธีการที่ชาวญี่ปุ่น<br />

นำามาใช้นี้มีพลังและประสบความสำาเร็จมาก จน<br />

กระทั่งเดี๋ยวนี้คนไทยที่เมืองไทยก็ทำาตามกัน แม้แต่<br />

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังอยากจะใช้วิธี<br />

นี้ ทำาไมเราไม่ทำาแบบนี้ที่อเมริกาบ้างให้เป็นส่วนหนึ่ง<br />

ของการฝึกแบบสมถะ อย่าไปคิดว่านี่ไม่ใช่วิธีการทาง<br />

พุทธศาสนา นี่แหละพุทธล่ะ<br />

ส่วนเรื่องของการฝึกสมาธิแบบฮินดูนั้น ครูสอน<br />

สมาธิที่มีชื่อคนหนึ่งของอินเดียได้ย้ายไปอยู ่ที่รัฐโอเรกอน<br />

อาตมาหมายถึงพระภัควัน ราชนีช ท่านดังมากที่<br />

อินเดีย ดังมากจนอยู ่อินเดียไม่ได้เพราะท่านมีอิทธิพล


พระพรหมบัณฑิต 7 35<br />

กับพวกคนหัวเก่ามาก ราชนีชย้ายไปอยู่รัฐโอเรกอน<br />

ตอนท่านอยู่อินเดียอาตมาไปสังเกตดูว่าท่านสอน<br />

สมาธิแบบไหนให้กับประชาชน ท่านใช้ดนตรี ท่านให้<br />

คนฝึกนั่งขัดสมาธิแล้วก็เปิดเพลง หากเปรียบกับคน<br />

ไทยก็คล้ายเพลงค้างคาวกินกล้วย ท่านรู้แล้ว ท่าน<br />

ทำาใจจดจ่ออยู ่กับเพลงพื้นเมืองอินเดีย ดนตรีของไทย<br />

ใช้เครื่องดนตรีแค่ชิ้นเดียว และท่านก็ตามทำานองและ<br />

เสียงเพลงไป อันนี้ดีมาก ท่านมุ ่งความสนใจไปที่เพลง<br />

และฟังซำ้ำไปซำ้ำมาจนกระทั่งใจท่านสงบ พอเพลงจบ<br />

ราชนีชก็สอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้สมถะเป็นพื้น และ<br />

เมื่อผู้ฝึกเกิดสมาธิแล้ว ท่านก็ชี้นำาให้เขาเข้าสู่สมาธิ<br />

แบบรู้แจ้งได้<br />

ตอนที่อาตมาไปไต้หวัน อาตมาเห็นไต้หวันนี่<br />

เอาการสวดมนต์ไปพ่วงกับวงดนตรี พระที่เป็นหัวหน้า<br />

แต่งเพลงเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นภาษาจีน แล้วให้<br />

นักเรียนหรือเด็กร้อง พระเป็นวาทยากร วิธีนี้เป็นที่


36 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

นิยมกันมาก<br />

อาตมาว่าแบบนี้อเมริการับได้ เป็นแค่การสวด<br />

มนต์ร่วมกับเครื่องดนตรี ซีดีการสวดมนต์แบบธิเบต<br />

ก็มีเผยแพร่ในไทย ดังนั้นการสวดมนต์เพลงชินบัญชร<br />

จึงได้เกิดขึ้น อาตมาอยากให้ดินแดนนี้เปิดใจเรื่องการ<br />

สวดมนต์ อาตมาเรียกว่าการสวดมนต์ เป็นการสวด<br />

คำาสอนของพระพุทธเจ้าในภาษาบาลีผสมผสานกับ<br />

เสียงเพลงเพราะๆ สำาหรับเด็กรุ่นใหม่ อาตมาว่าดี<br />

นะหากท่านจะเพิ่มการสอนร้องเพลงทางพุทธศาสนา<br />

กับดนตรีไทยเข้าไปในการเรียนการสอนของโรงเรียน<br />

พุทธศาสนาวันอาทิตย์<br />

สมาคมชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธนำาการแสดง<br />

ออร์เคสตร้าแบบพุทธที่มีนักแสดง ๑๘๐ คนมาแสดง<br />

ดนตรีทางพุทธศาสนาบนเวที วงดนตรีทางพุทธวง<br />

แรกได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลจีน<br />

เพื่อที่จะให้ได้ชื่อว่าทำาก่อนไต้หวัน การแสดงระดับ


พระพรหมบัณฑิต 7 37<br />

มืออาชีพมาก แค่เนื้อเพลงเท่านั้นที่แตกต่างไป เมื่อ<br />

เขาแสดงดนตรี เขาใส่คำาอธิบายบนจอ บนจอมีเนื้อ<br />

ร้องภาษาจีนและคำาแปลภาษาอังกฤษ เพลงเพราะๆ<br />

เหล่านี้พูดถึงเรื่องสุญญตาและพระโพธิสัตว์กวนอิม<br />

ให้ประสบการณ์เต็มอิ่มและให้เรานึกฝันอยากจะมี<br />

การแสดงอย่างนี้ในแบบไทยๆ บ้าง ไม่ใช่จากอเมริกา<br />

จากภาพยนตร์ แต่จากคนธรรมดานี่แหละ แต่ก็มีค่า<br />

ใช้จ่ายสูงเอาการอยู่<br />

ในอเมริกานี้อาตมาว่าเราก็มีวงดนตรีทางพุทธ<br />

วงแรกได้จากการสนับสนุนของสมัชชาสงฆ์ไทยใน<br />

อเมริกาและความกรุณาจากหลวงตาชี คิดดูว่าสมถะ<br />

เป็นพื้นของวิปัสสนา เราสู้กับการร้องเพลงในโบสถ์<br />

ที่ไหนๆ ได้สบายๆ อาตมาหมายถึงคนรุ่นใหม่กับ<br />

วัฒนธรรมไทย สำาหรับชาวตะวันตก อาตมาขอให้<br />

ท่านอาจารย์ปสันโนศึกษารายละเอียดต่อไป อาตมา<br />

ขอเสนอไว้แบบกว้างๆ อาตมาขอให้แนวทางเดินเพื่อ


38 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

ให้ท่านคิดวิธีการดำาเนินงานของท่านเอง<br />

พระพุทธเจ้าตอนแรกเลยจึงฝึกสมถะและ<br />

วิปัสสนา ท่านได้ฌาน ท่านเป็นเด็กผู้ชายนั่งสมาธิใต้<br />

ต้นไม้ และท่านกล่าวไว้ว่าวิธีฝึกสมาธิตอนท่านอายุ<br />

๗-๘ ขวบก็คือการกำาหนดรู้ลมหายใจ พระพุทธเจ้า<br />

ตรัสรู ้ได้ด้วยอาณาปาณสติจากการฝึกสมถะ จากการ<br />

กำาหนดรู้ลมหายใจท่านก็พัฒนามาเป็นการฝึกแบบ<br />

รู้แจ้งท่านพุทธทาสภิกขุถึงได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ<br />

อานาปานสติ ๑๖ ขั้นตอนเอาไว้<br />

อานาปานสติแบบของไทยพัฒนามาจากการฝึก<br />

สมาธิแบบสงบมาเป็นการฝึกแบบรู้แจ้ง แต่ของพม่า<br />

นั้นท่านไปตรงเลย ไม่ต้องห่วงเรื่องลมหายใจ แต่ไป<br />

ดูที่การพองยุบของท้อง อย่างไรก็ดีการพองยุบของ<br />

ท้องก็เกี่ยวข้องกับลมหายใจ มหาสี สะยาดอกล่าว<br />

ว่าเป็นการผสมกันระหว่างอานาปานสติกับกายานุ-<br />

ปัสสนา (การดูรูปกาย) คือไม่หยุดอยู่แค่ระดับการ


พระพรหมบัณฑิต 7 39<br />

หายใจแต่ให้พิจารณากายด้วย นี่คือทางลัดที่มหาสี<br />

สะยาดอกล่าว<br />

แต่ในแนวปฏิบัติแบบไทยนั้น เราให้ความสำาคัญ<br />

กับลมหายใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าฝึกก่อนตรัสรู้<br />

หลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าฝึกสมาธิไม่ได้เพื่อตรัสรู้<br />

เพราะท่านตรัสรู้แล้ว แต่เพื่อให้มีความสุขในชีวิต<br />

ประจำาวัน การที่จะมีความสุขได้ท่านต้องมีสมาธิ มี<br />

ฌาน พระพุทธเจ้าฝึกเมื่อมีเวลาว่างหรือยามพักผ่อน<br />

เมื่อท่านทั้งหลายมีความเครียด ก็ขอให้ฝึกสมาธิแบบ<br />

สงบเพื่อให้ใจสงบลง<br />

หากท่านต้องการจะตรัสรู้ ท่านก็ฝึกดูกายต่อไป<br />

ในการฝึกแบบรู้แจ้งท่านจะเห็นธาตุแท้ของตัวท่าน<br />

เอง มันไม่มีอะไรนอกเสียจากความว่างเปล่า มีเพียง<br />

ความไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความทุกข์ (ทุกขัง) และความ<br />

ไม่มีตัวตน (อนัตตา) ท่านตระหนักว่าไม่มีอะไรในตัว<br />

ท่าน มีเพียงความว่างเปล่า (สุญญตา) นิกายเซ็นนี่


40 7 วิปัสสนากรรมฐาน<br />

ไม่ได้มีเพียงฌาน ไม่ได้มีแค่สมถะเพราะเป็นการฝึก<br />

สติให้ท่านได้เห็นเข้าไปในตัวตนจนพบความว่างเปล่า<br />

หรือสุญญตา ถึงได้มีการฝึกอบรมเรื่องการเข้าสู ่สมาธิ<br />

แบบรู้แจ้ง<br />

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิแบบรู้แจ้ง หรือ<br />

วิปัสสนา จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเดินออกจากห้องปฏิบัติ<br />

ธรรมที่วัด เมื่อท่านอยู่ในโลก ท่านต้องไปอยู่ในโลก<br />

นี้ เช่นต้องไปทำางานที่ที่ทำางาน สติซึ่งเกิดจากจาก<br />

การฝึกสมาธิแบบรู้แจ้งจะช่วยให้ท่านตระหนักถึง<br />

โลกภายนอกโดยไม่ต้องนำาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย<br />

ด้วยจิตที่ว่างเปล่าท่านจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่ง<br />

รอบๆ ตัว ไม่มีการแบ่งแยก แต่ตอนนี้ความเป็นหนึ่ง<br />

เดียวเกิดจากปัญญา ไม่ใช่ความสงบ แต่เกิดจาก<br />

ความเข้าใจถึงการรวมกันเป็นหนึ่งของตัวท่านกับสิ่ง<br />

รอบตัว เนื่องจากไม่มีการแบ่งแยกระหว่างตัวท่าน<br />

กับโลก ความกรุณาและความเมตตาก็แผ่กระจาย


้<br />

พระพรหมบัณฑิต 7 41<br />

ออกจากตัวท่าน ท่านก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข<br />

ดังนั้นสมาธิแบบรู ้แจ้งจึงไม่เพียงนำาความสุขมาสู ่ชีวิต<br />

ของท่าน แต่ยังทำาให้คนรอบข้างท่านมีความสุขไปด้วย<br />

ทำาให้โลกเกิดสันติภาพ ไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์ต่อตนผู<br />

เดียวเหมือนสมถะ สมาธิแบบรู้แจ้งจะทำาให้ท่านลืม<br />

และปล่อยวางความเชื่อเรื่องตัวตน ท่านคิดถึงเพื่อน<br />

ร่วมโลกด้วยความกรุณา ท่านพร้อมจะช่วยเหลือโดย<br />

ไม่ต้องผูกพันกับสภาวะความเครียดในชีวิต จิตของ<br />

ท่านเป็นอิสระและมีพลัง ความเมตตามีอยู่ในความ<br />

กรุณา ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยคนในสังคม<br />

ด้วยความตั้งใจและความปีติ เพราะท่านไม่ต้องการ<br />

อะไร มีแต่จะให้ เมื่อทุกคนพร้อมจะให้ ทุกคนก็จะได้<br />

จะมีเพียงสันติภาพและความสุขเท่านั้น<br />

ขออำานวยพร<br />

/ / / / /


Vipassānā Meditation<br />

by Phra Brahmapundit


A Talk on Vipassānā Meditation<br />

by Phra Brahmapundit<br />

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University<br />

Bangkok, <strong>Thai</strong>land<br />

Delivered at the Seminar<br />

on Vipassāna Meditation<br />

Wat <strong>Thai</strong> Washington, D.C.<br />

Saturday, June 8, 2013<br />

Transcribed by Scott and Anong Roberson<br />

Edited by Du Wayne <strong>Eng</strong>elhart<br />

sponsored by<br />

Suvimol Ramkomut<br />

On the 40 th Anniversary Celebration of<br />

Wat <strong>Thai</strong> Washington, D.C. and<br />

Phra Rajamongkolrangsi’s 90 th Birthday<br />

Anniversary Celebration


Preface<br />

Wat <strong>Thai</strong> Washington, D.C. was established in 1974<br />

with strong faith and collaboration of <strong>Thai</strong>s and foreigners.<br />

The temple has been growing continuously and has become<br />

the center of Buddhism propagation. To celebrate the truly<br />

auspicious occasion of the 40th anniversary of Wat <strong>Thai</strong> Washington,<br />

D.C., the Temple Committee and followers who are<br />

both Sangha and laypeople agreed to organize the following<br />

three activities.<br />

1. The 40th Anniversary Celebration of Wat <strong>Thai</strong><br />

Washington, D.C.<br />

2. The celebration of the new rank for Phra Vidhesdhammarangsi<br />

(Surasak Jivanando) received on the King’s<br />

Birthday Celebration on December 5, 2014. The new ecclesiastical<br />

title bestowed is Phra Rajamongkolrangsi.<br />

3. The 90th Birthday Anniversary Celebration of<br />

Phra Rajamongkolrangsi.<br />

The Venerable Luang Por Phra Rajamongkolrangsi<br />

(Surasak Jivanando) or Luang Ta Chi is a <strong>Thai</strong> missionary<br />

monk who has been religiously performing his duties for 40


Phra Brahmapundit 7 3<br />

years. He holds to his heart the Buddha’s teachings and is a<br />

highly respected missionary monk for all the Sangha, other<br />

missionary monks abroad as well as laypeople.<br />

His life is an exemplary model of those who study,<br />

practice and propagate Dhamma continuously.<br />

When the Venerable Luang Por Phra Rajamongkolrangsi<br />

or Luang Ta Chi turns 90 years old, his followers at<br />

Wat <strong>Thai</strong> Washington, D.C. organize a special Dhamma celebration<br />

during June 3-7, 2015. Merit-making activities and<br />

meditation practice courses are held to celebrate this special<br />

occasion. In addition, there are several publications distributed<br />

specifically for this event. Among them is “<strong>Vipassana</strong> Meditation”,<br />

a publication of the special talk delivered by the Most<br />

Venerable Professor Doctor Phra Brahmapundit, Rector of<br />

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Khun Suvimol<br />

Ramkomut kindly sponsored the publication of this book,<br />

which is transiated from <strong>Eng</strong>lish to <strong>Thai</strong> by Khun Natinee<br />

Chensavasdijai and her husband.<br />

I would like to thank the sponsor and translators who<br />

made the <strong>Thai</strong> version of this talk possible.<br />

The book is completed by Luang Ta Chi’s followers


4 7 Vipassānā Meditation<br />

who have faith and devotion in him. The donation and support<br />

in publishing the book represent the gratitude they have for<br />

Luang Ta Chi, whose work is widely recognized. The publisher<br />

apologizes for any errors or omissions, and welcomes suggestions<br />

and comments for future reprints or editions of this<br />

book. If the book has benefits in any way, the publisher will<br />

offer the merits and good deeds to Phra Rajamongkolrangsi.<br />

May he flourish in Dhamma and eternally be a strong pillar<br />

of Buddhism.<br />

Phra Kru Siri Atthavides<br />

Board of Directors, Wat <strong>Thai</strong> Washington, D.C.<br />

Editor


Venerable Phra Vidhesdhammarangsi and respected<br />

members of the Sangha and friends, once again I would<br />

like to tell you in <strong>Eng</strong>lish that I am not supposed to<br />

deliver the keynote speech. That is not my job. It belongs to<br />

Venerable Pasanno. I look forward to listening to his<br />

keynote speech in the afternoon.<br />

In the morning I was requested by the Secretary General<br />

of The Council of <strong>Thai</strong> Bhikkhus in the U.S.A. to give the<br />

opening remarks. They are supposed to be short, but he gives<br />

me one hour. I do not know what kind of remarks these are<br />

supposed to be.<br />

Anyway, regarding our conference or seminar on<br />

vipassāna to develop the techniques and methods of preaching<br />

or giving the instruction of vipassāna or insight meditation to


6 7 Vipassānā Meditation<br />

Westerners, the situation is changing very fast. Our experiences<br />

of success are changing. But we can learn from our<br />

failures also. The wise person learns to develop himself from<br />

his own failure, but the wiser one learns to improve himself<br />

from the failure of others. That is the point. Please be frank<br />

and do not not hold back telling your shortcomings and difficulties<br />

in teaching meditation to Americans and Westerners.<br />

What difficulties you are facing? Are you able to overcome<br />

them or not? We can learn from each other, from the experience<br />

of others to meet the same kinds of challenges.<br />

But I think that my job is to make some remarks about<br />

vipassāna meditation. So I would raise a question for you to<br />

ponder because I am aware of many practitioners gathered<br />

here who want to learn from each other. So the first question<br />

is what is this vipassāna meditation?<br />

Sometimes we are talking about not vipassāna meditation<br />

but Buddhist meditation. What is this Buddhist meditation?<br />

How is it different from Hindu meditation or other well-known<br />

levels of meditation like transcendental meditation and other<br />

forms? What makes our meditation a Buddhist one? This


Phra Brahmapundit 7 7<br />

is worth pondering and answering before we introduce our<br />

methodology or method of meditation practice to the West. We<br />

must not confuse our meditation with other kinds of meditation.<br />

What is this Buddhist meditation? From textual studies<br />

of the Tipitaka, it is evident the word close to “meditation”<br />

in Pāli is the word bhāvāna. The literal meaning of bhāvāna<br />

is “cultivation,” “development.” So there are two kinds of<br />

bhāvāna, and we translate the word bhāvāna into <strong>Eng</strong>lish as<br />

“meditation.” There are two kinds of bhāvāna: samathabhāvāna<br />

and vipassāna-bhāvāna. So we translate samathabhāvāna<br />

as “tranquility meditation” and vipassāna-bhāvāna as<br />

“insight meditation.” Today we focus on the second bhāvāna:<br />

vipassāna-bhāvāna. We translate the term vipassāna-bhāvāna<br />

as “insight meditation,” but do not forget that there are two<br />

kinds of meditation in Buddhism. In the Tipitaka, we have the<br />

resources for developing the mind in two ways. The two ways<br />

involve samatha (tranquility), on the one hand, and vipassāna<br />

(insight), on the other hand.<br />

However, in samatha-bhāvāna, I would translate samatha


8 7 Vipassānā Meditation<br />

as “calmness.” Samana, the same root, means the one who<br />

practices to calm down his behavior. Samatha means to calm<br />

down, to cultivate serenity or tranquility in your mind. So the<br />

purpose of samatha is just to oppress all kinds of defilements<br />

in your mental activity: anger, hatred, ill will, and greed. The<br />

purpose is to control the defilements to the extent that they<br />

are suppressed to a germinal state. So if we put water in a<br />

bottle, for example, it is clear water at the moment. But if<br />

you keep it for maybe a year, you can see at the bottom of the<br />

bottle, there will be a kind of sediment. If you stir the water,<br />

maybe this sediment will spread up through the water. When<br />

you practice calmness meditation, your mind is purified of<br />

mental defilements for the time being, but somehow the root<br />

of the defilements is not eradicated. It is still there. So the<br />

purity of mind which is the result of calmness meditation or<br />

samatha-bhāvāna is for the short term. When you go out of<br />

the mediation room and live in the outside world, meeting<br />

with the challenges and other difficulties there, these become<br />

stimuli to stir up the defilements. You can find that the more<br />

you concentrate and practice concentration or tranquility medi-


Phra Brahmapundit 7 9<br />

tation, or calmness meditation, the more you are in a position<br />

in which, once you are stimulated, the defilements become,<br />

I think, easily agitated. So in the <strong>Thai</strong> tradition, there is the<br />

saying, “กรรมฐานขี้โกรธ สันโดษขี้ขอ” [“You practice meditation but are<br />

still angry. You live simply but always ask for something”].<br />

You practice meditation, but you are prone to anger and<br />

maybe are easily agitated. Why there is this saying in <strong>Thai</strong> I<br />

am not quite sure, but you understand. “กรรมฐานขี้โกรธ สันโดษขี้ขอ.”<br />

You are supposed to be living in contentment, but you end<br />

up asking for another meditation method from other people.<br />

There is such a saying because samatha alone cannot get rid<br />

of the defilements. The defilements have to be eradicated by<br />

means of insight meditation, vipassāna. That means vipassāna<br />

meditation is necessary to attain Enlightenment. That is why<br />

it is regarded as a Buddhist meditation. Samatha or calmness<br />

meditation is available in other traditions besides the Buddhist.<br />

Prince Siddhattha before his Enlightenment learned how<br />

to practice samatha-bhāvāna or calmness meditation from two<br />

ascetics, Ālāra and Upaka. So I would like to remind you<br />

that both ascetics taught samatha-bhāvāna. I prefer to call it


10 7 Vipassānā Meditation<br />

tranquility meditation or calmness meditation. Siddhattha,<br />

after he renounced the world, became an ascetic, became a<br />

samana. He learned how to practice samatha-bhāvāna, calmness<br />

meditation, from these two ascetics, and he achieved the<br />

outcome of the practice. I mean, because Siddhattha learned<br />

very fast, he attained the highest state of the samatha practice,<br />

that is, he attained the jhāna state, absorption or the trance. I<br />

like to say trance. He attained or realized the highest state of<br />

the trance.<br />

What does this state of trance, jhāna, mean? I would like<br />

to tell you that the term jhāna in Pāli becomes the word zen in<br />

Japanese Buddhism. Zen is nothing but jhāna. That is why I<br />

have to mention samatha-bhāvāna, so that you can understand<br />

the outcome of this tradition of the Buddhist meditation practice:<br />

the jhāna state, which in the Japanese tradition is Zen.<br />

The word jhāna becomes zen in Japanese Buddhism. Jhāna<br />

in the Pāli tradition is nothing but the outcome, the result, of<br />

samatha meditation.<br />

But it is curious that in Zen Buddhism the concern is not<br />

just samatha. Zen Buddhists claim that they have the essence


Phra Brahmapundit 7 11<br />

of vipassāna because they want us to dwell in the here and<br />

now to practice mindfulness. They emphasize mindfulness in<br />

Zen meditation. So in Zen Buddhism the word zen (jhāna)<br />

might confuse us in our Pāli tradition and make us think that<br />

Zen is nothing but samatha-bhāvāna, but this is not true. From<br />

my understanding, Zen Buddhism is introducing not only samatha,<br />

or calmness, meditation but also vipassāna, or insight,<br />

meditation. This is the way to apply the Buddhist technique to<br />

daily life in Japan. How do we to apply vipassāna meditation<br />

successfully to daily life? Zen Buddhists came to America to<br />

popularize their Buddhism. So we learn from their success.<br />

Then what did Siddhattha gain after he attained the absorption<br />

that is trance? Trance is the culmination of samatha<br />

or calmness practice. You lose your identity or ego. In the<br />

calmest state or trance, the highest state, there is no separation<br />

between subject and object. There is no separation between<br />

the knower and the known. For example, when you focus<br />

your attention on the breath, you are aware of in-breath and<br />

out-breath, of the breathing in and breathing out. At the<br />

beginning, you are aware of you yourself as a person who is


12 7 Vipassānā Meditation<br />

taking note of breathing in and breathing out. There is an I as<br />

a knower, the subject. There is the object that is your breath.<br />

At the outcome, at the trance, there is a merging of me, the<br />

knower, with the known that is the breath. You and the breath<br />

become one so that is you tend to forget yourself. There is<br />

absolutely nothing, just awareness. Pure awareness. There<br />

is no ego. Nothing.<br />

This is a mystical experience. You become one with<br />

the universe symbolized by your breath. This is a unique<br />

experience that is mystical because you cannot describe<br />

it. It is neither perception nor non-perception: neva-saññānāsaññ’āyatana<br />

[the realm of neither perception nor nonperception].<br />

There is no discrete perception. There is no<br />

separation between you, the perceiver, and the perceived<br />

object. You become one with the object. You totally forget<br />

yourself.<br />

In Hinduism, this unity with the object is called being<br />

one with Brahmā. You are what you know. You are what is<br />

known to you. So this means your experience becomes one<br />

with the whole universe. This is Hinduism. The Buddha


Phra Brahmapundit 7 13<br />

learned from the two ascetics who were not Buddhists. So<br />

that is why he learned samatha. If we dwell in samatha, we<br />

tend to identify the mystical experience with the experience of<br />

god. In the revelation you become one with what is revealed<br />

to you in the trance.<br />

You are in the United States, right? Read the book Varieties<br />

of Religious Experience, written by William James.<br />

What I am talking to you about is the analysis of William<br />

James, the well-known American psychologist. He analyzes<br />

a religious experience. But James fails to understand what<br />

is the uniqueness of Buddhist meditation. He ends there at<br />

just the trance state. And he found variations of this kind of<br />

experience in all religions.<br />

If you read The Tao of Physics, the author, Fritjof Capra,<br />

uses the same analysis, that when you practice, you reach this<br />

state of trance. There is no separation between the subject<br />

and object.<br />

This non-separation is not itself necessarily a purely religious<br />

experience. If you read poetry, a good poet sometimes<br />

describes this kind of experience, that of becoming united with


14 7 Vipassānā Meditation<br />

the object of experience. This incredible kind of experience in<br />

which the subject and object become one sometimes described<br />

in literature seems to be that of a trance.<br />

Once I visited the Himalayas. I went to the foot of the<br />

Himalayas at the border of India. I just sat in meditation not<br />

on a high mountain but at the border of India next to Tibet. I<br />

sat there alone and looked at the top of the mountain. In my<br />

imagination it seemed to me that I was listening to god talking.<br />

The grandness of the Himalaya Mountains symbolized<br />

god, Brahmā, Shiva. If you were an ascetic (ฤาษี in <strong>Thai</strong>) and<br />

meditated, what would come to your imagination? When you<br />

become one with nature, anyone can become god. And you<br />

are merged into that reality.<br />

So before you arrive there at the foot of the Himalayas,<br />

transportation is risky. You can fall into the Ganges anytime.<br />

You are afraid of death. Once you become one with god, there<br />

is nothing to be feared. You will be here permanently with<br />

god so death is not to be feared.<br />

The thing is that in trance meditation there is the advantage,<br />

the benefit, that it gives you calm happiness. It


Phra Brahmapundit 7 15<br />

gives you pitī, rapture; sukha, happiness; and citt’ekaggatā,<br />

one-pointedness of mind [the equivalent of samādi, mental<br />

concentration]. This is, I would say, a benefit if you live<br />

in a world with much stress. Go practice calmness meditation.<br />

It will be like fast food. It will be like a steroid, like a<br />

tranquilizer. It cures your pain, kills your pain immediately.<br />

But the cause of your pain is still there. Insight meditation<br />

tries to kill the cause of your pain. But samatha-bhāvāna,<br />

calmness meditation, tries to just calm down your pain for<br />

the time being. That is why the Buddha left the two ascetics<br />

in search of Enlightenment. In the meditative trance you are<br />

happy, but once you leave the cave and return to society, you<br />

are stimulated by the external world. You are suffering again<br />

because the cause of the pain is still there. The cause of the<br />

grief is still there. You have to get rid of the cause of the pain.<br />

What is the cause of suffering? To understand that, you<br />

have to listen to Venerable Pasanno this afternoon.<br />

At this point I will continue to talk about Prince Siddhattha.<br />

Prince Siddhattha, having left his palace, renounced the<br />

world, and put on the yellow robe, became the Bodhisatta


16 7 Vipassānā Meditation<br />

before attaining Enlightenment. As the Bodhisatta, the wouldbe<br />

Buddha, he was in search of Enlightenment. He practiced<br />

various techniques, including the extreme method of not eating<br />

anything, of not drinking any water, as we know. But under<br />

the Bodhi tree he found the Middle Way, majjhimā-patipadā,<br />

the way to develop not only his mind but also his body. So<br />

he took food and practiced meditation. The kind of meditation<br />

that enabled him to attain Enlightenment was to focus<br />

on or direct his attention to the core of his existence, not just<br />

to ignore this core or to presume that it is there.<br />

When you attain the trance, you tend to forget everything,<br />

the whole universe. You become one with the universe. You<br />

are there. I am there. We are one with the essential part of<br />

the universe and become one with the great essential being,<br />

Brahmā. You are Brahmā. You are god. God is you, inside<br />

you. So this means the core of being is there in the samatha<br />

practice, but the focus is not on it.<br />

But the Buddha directed his attention to his own existence,<br />

to contemplation of his body (kāyānupassanā), to<br />

contemplation of his feelings (vedanānupassanā), to con-


Phra Brahmapundit 7 17<br />

templatation of his consciousness (cittānupassanā), and to<br />

contemplation of his mind objects (dhammānupassanā). So<br />

he found nothing inside himself, just emptiness. There is no<br />

core experience. There is no ego at all. Ego or self is nothing,<br />

a creation of his mind. The Buddha reached the state of<br />

emptiness—suññatā or anattā. Voidness. He liberated himself<br />

from all defilements because defilements are unwholesome<br />

mental content that need a container. Your ego is a container,<br />

is a foundation of all kinds of defilements, for example, anger,<br />

greed, hatred, and ignorance. When you eradicate the belief<br />

in the ego, there is nothing to contain the defilements, nothing<br />

to be a foundation of the defilements. They are destroyed.<br />

On the night of his Enlightenment, on Vesak Day, the full<br />

moon day of Vesak, the would-be Buddha attained three kinds<br />

of paññā (wisdom). The first is pubbe-nivāsānussati paññā,<br />

the second one is cutūpapāta-ñāna paññā, and the third one is<br />

āsavakkhaya paññā. After attaining the three paññā (forms<br />

of wisdom), he became the Buddha.<br />

What are these kinds of wisdom? Pubbe-nivāsānussati<br />

paññā is the recollection of the Buddha’s past lives as in the


18 7 Vipassānā Meditation<br />

Jātaka stories. That is the result of his pubbe-nivāsānussati<br />

paññā. Cutūpapāta-ñāna paññā is to see the past lives of other<br />

people or beings. These two kinds of wisdom are the result of<br />

the extreme practice of samatha. You see these things through<br />

the divine eye, dibba cakkhu. When you have purified the<br />

divine eye, you will see the faith of other beings.<br />

So Enlightenment is the mixture of samatha and<br />

vipassāna. The first two kinds of wisdom are the outcome<br />

of the extreme practice of samatha. Without the divine eye,<br />

you cannot see the reappearing of other beings in future lives.<br />

But these two wisdoms could not help the Buddha attain Enlightenment<br />

to get rid of the defilements. The third wisdom,<br />

āsavakkhaya paññā, the wisdom that purifies the mind from<br />

all kinds of defilements, comes from insight meditation. Using<br />

two techniques, the Buddha achieved the greatest wisdom<br />

through the combination of both samatha and vipassāna.<br />

And that is because he learned how to practice samatha first<br />

to attain the highest state of trance, and he then diverted his<br />

attention to his own being and realized that there is no core<br />

being, only emptiness, only anattā. If there is no ego, it is


Phra Brahmapundit 7 19<br />

possible to eradicate all kinds of defilements.<br />

So I would say that regarding Buddhist meditation, there are<br />

two kinds of meditation to consider in the Buddha’s life story.<br />

We have to accept that. Samatha-bhāvāna, calmness meditation,<br />

is required as a preliminary stage for insight meditation.<br />

Insight meditation has samatha or calmness as a preliminary<br />

stage. At the least it is a khanika samādhi, momentary<br />

concentration, momentary calmness. This is a necessity.<br />

Without this kind of focus, this preliminary concentration, you<br />

will not be able to divert your attention to the body, feelings,<br />

consciousness, and mind objects. You will be distracted easily.<br />

So I do not like the idea spreading among the practitioners<br />

in <strong>Thai</strong>land who adopt Mahasi Sayadaw’s method from<br />

Burma. It is pure insight meditation with no need to practice<br />

samatha. I think this is a misunderstanding. When I read the<br />

Dhamma talk in <strong>Eng</strong>lish translation given by Mahasi Sayadaw,<br />

I see he does mention that the continuity of your taking note<br />

of the rising and falling of the abdomen, or observing or being<br />

aware of your internal activities, should be unremitting, should<br />

be continuous. When you walk in walking meditation, you


20 7 Vipassānā Meditation<br />

lift your foot forward and touch down on the left-hand side.<br />

And when you turn to the right-hand side, your attention has to<br />

follow all the kinds of movements and even the turning from<br />

the left to the right. And if you want to turn, you have to turn<br />

your attention to wanting. If there is itching, you have to say<br />

that there is itching. In the walking state Mahasi Sayadaw<br />

emphasizes that your awareness, your attention, should be<br />

in continue process. Otherwise there would not be samādi<br />

understood as meditative concentration.<br />

So Samādi is a continuity of your attention to all activities<br />

either internal (mental activity) or external (bodily activity).<br />

Continuity must be there in your attention and become powerful<br />

samādi. Samādi is the outcome of samatha-bhāvāna.<br />

Samatha-bhāvāna is needed wherever vipassāna-bhāvāna is<br />

to be developed.<br />

Why do I mention this? What I say is suitable to the <strong>Thai</strong><br />

temperament. You can look into the history of meditation<br />

practice in <strong>Thai</strong>land since the Sukhothai period. The record<br />

of the history of <strong>Thai</strong> meditation practice is available today,<br />

for example, the record written by Sangharaja, the former


Phra Brahmapundit 7 21<br />

Supreme Patriarch at the beginning of, say, the Bangkok era.<br />

He clearly mentions a tradition of the practice of samatha—as<br />

well as the contemplation of the four foundations of mindfulness<br />

(satipatthāna) in vipassāna.<br />

Ajahn Mun or Luang Phaw Mun, was the master of<br />

Luang Phaw Chah. Luang Phaw Chah was the master of<br />

Ajahn Pasanno. Luang Phaw Chah practiced meditation under<br />

the guidance of Luang Phaw Mun. What kind of meditation<br />

practice did Luang Phaw Mun emphasize? Wait until this<br />

afternoon. Ajahn Pasanno will answer the question.<br />

In the Northeastern tradition, especially in the Dhammayuttika<br />

sect, the emphasis is on samatha. This is the popular<br />

practice in America, especially in Canada. The popular master<br />

in meditation practice, the <strong>Thai</strong> master Luang Phaw Viriyang,<br />

is teaching samatha or calmness meditation. He said he is not<br />

teaching insight meditation. He is teaching samatha or calmness<br />

meditation. I would say, though, there is in <strong>Thai</strong>land a<br />

mixture of samatha and vipassāna.<br />

Regarding the development in the teaching of Luang<br />

Phaw Chah, when it comes to the West, I read from your


22 7 Vipassānā Meditation<br />

website, Ajahn Pasanno, although I met you in person at Wat<br />

Nong Pa Pong many years ago, but I follow your activity. Now<br />

it is mentioned that, in the tradition of Luang Pu Cha, there is<br />

kind of combination between samatha, calmness meditation,<br />

and vipassāna, insight meditation.<br />

The combination is a necessity because if you dwell<br />

only on the level of samatha meditation, this is not a purely<br />

Buddhist meditation. When you come the West, you will<br />

have to teach insight meditation, which is uniquely Buddhist<br />

meditation. It is characteristic of Buddhism.<br />

There are two characteristics of Theravāda Buddhism<br />

from the <strong>Thai</strong> tradition or the Sri Lankan or any kind of<br />

Pāli tradition. One is insight meditation; the other is the<br />

Abhidhamma. You cannot ignore the Abhidhamma if you<br />

want to study the Theravāda tradition or the <strong>Thai</strong> tradition<br />

of Buddhism. The Abhidhamma like a road map to practice<br />

meditation to attain Enlightenment. In practical terms, you<br />

have to follow the path by practicing insight meditation. So<br />

the Abhidhamma is to give you the rational guidelines of<br />

vipassāna meditation. The Abhidhamma, in brief, is a study of


Phra Brahmapundit 7 23<br />

citta, cetasika, rūpa, and nibbāna. Citta means consciousness,<br />

your mind. Cetasika means mental acts or mental contents,<br />

whatever methods of mental activities or mental practices there<br />

are. Rūpa means your body. Nibbāna means the outcome<br />

of the Enlightenment. So the Abhidhamma is a roadmap to<br />

Enlightenment. It gives you rational guidelines for vipassāna.<br />

The Abhidhamma presents the theoretical aspects of insight<br />

meditation. The practical aspect of the Buddhist teaching is<br />

vipassāna.<br />

Now let us turn to the subject of teaching meditation in<br />

the West. There are many things to talk about, and I will try<br />

to give you my idea. I think the details of insight meditation<br />

are up to you. It is up to the various members of the groups to<br />

consider this subject. So when we focus our attention on how<br />

to teach insight meditation in the West, I would suggest that<br />

do not forget the <strong>Thai</strong> tradition of concentration meditation.<br />

There are forty methods of how to practice insight meditation.<br />

What about concentration meditation? What role does it play?<br />

For those who come to the temple just for a quick meal,<br />

for fast food, you have a kind of meditation for them. And


24 7 Vipassānā Meditation<br />

the methodology is quite easy, for example, when someone<br />

comes to the temple, if they are Buddhist why not invite them<br />

to chanting, to Buddhist chanting in Pāli? Chanting is a very<br />

powerful method of meditation in the preliminary stage of<br />

meditation practice in Japan. Now all temples in <strong>Thai</strong>land<br />

are introducing chanting to lay people. On New Year’s Eve<br />

night last year, two hundred thousand <strong>Thai</strong> people assembled<br />

in Sanam Luang at midnight to celebrate the New Year, and I<br />

was invited to guide them in chanting together. Booklets in<br />

Pāli were distributed, and the people chanted along with the<br />

monks. Had we invited them to sit in meditation, I think they<br />

would not have come. But to chant for the King, to welcome<br />

the New Year, for prosperity, for good luck, they will come.<br />

Half of Sanam Luang was full of these people, including the<br />

young. In chanting, their minds were focused on one particular<br />

object. This is samatha.<br />

I would like the young generation of the <strong>Thai</strong>s in the<br />

United States to come to the temple not just for Buddhist<br />

Sunday school when they are children. Sunday school for the<br />

children is fine. What about later on? What should we do?


Phra Brahmapundit 7 25<br />

Sometimes, there is the language difficulty, but chanting in<br />

Pāli, chanting along with the monks, will not be too much for<br />

them. This is a successful and powerful method introduced by<br />

the Japanese, and now it is affecting the traditional <strong>Thai</strong> lay<br />

people in <strong>Thai</strong>land. Even the National Bureau of Buddhism<br />

wants to introduce this method. Why not do this in America,<br />

too, as a part of samatha practice? Do not think it is not a<br />

Buddhist methodology. It is Buddhist.<br />

Regarding the practice of meditation in Hinduism, one of<br />

the most popular teachers in India moved to Oregon. I mean<br />

Phra Bhagwan Rajneesh. He is very popular in India. So<br />

much so that he could not live in India because of the effect<br />

he had on the way of life of conservative people. Rajneesh<br />

himself moved to Oregon. When he was in India, I went to<br />

observe him. What kind of meditation did he teach to the<br />

masses? He used music. He requested practitioners to sit in<br />

the meditation posture and turn on music. In the <strong>Thai</strong> culture<br />

it is very similar to a traditional song like “The bat eats bananas”<br />

(“ค้างคาวกินกล้วย”). Now you know very well. You focus<br />

on an Indian traditional song. In our culture <strong>Thai</strong> music uses


26 7 Vipassānā Meditation<br />

just one instrument, and you follow the tone and the sound<br />

of the music. This is very good. You focus on the song, and<br />

repeat it again and again till you calm down your mind. After<br />

the music, Rajneesh gives a lecture in <strong>Eng</strong>lish. Samatha is a<br />

preliminary; then, when the practitioners have concentration,<br />

you can guide them into insight meditation.<br />

So when I went to Taiwan, I saw that Taiwan develops<br />

chanting into a musical band. The chief monk wrote a Buddhist<br />

song in Chinese, giving it to children or students to sing,<br />

and the monk became the conductor. This is very popular.<br />

I think this is something that can be accepted in America.<br />

This is nothing but chanting mixed with musical instruments.<br />

The Tibetan chanting CD is now available in <strong>Thai</strong>land. So in<br />

<strong>Thai</strong>land the music of Chinabanchon chanting was introduced.<br />

I would like this land to be flexible in preparing chanting, I<br />

call it chanting, about the essential teaching of Buddha in Pāli<br />

mixed with beautiful music for the young generation. I do<br />

not mind if you just add the element of the Buddhist song in<br />

<strong>Thai</strong> traditional music in Buddhist Sunday school.<br />

The Chinese Buddhist Association brought the Buddhist


Phra Brahmapundit 7 27<br />

orchestra of one hundred eighty performers to present the Buddhist<br />

songs on stage. The first Buddhist orchestra is funded by<br />

the Chinese Government, not to be outdone by Taiwan. The<br />

performance is highly professional. Only the contents of the<br />

songs are different. When they perform the music, they put<br />

the explanation of the music on the screen. The lyrics are<br />

shown on the screen in Chinese and in <strong>Eng</strong>lish translation.<br />

These are beautiful songs describing sunyata (emptiness) and<br />

the bodhisattva Guan Yin. They give us all a full experience<br />

and a dream to see such kinds of musical performance in our<br />

tradition, not from the United States, not from movies, but<br />

from lay people. But this is quite expensive.<br />

In the United States, however, I think you can afford to<br />

have the first Buddhist band sponsored by The Council of<br />

<strong>Thai</strong> Bhikkhus in the U.S.A. with the blessing of Luang Ta<br />

Chi. Think about samatha as a preliminary path of insight<br />

meditation. We can compete with the music in church anywhere;<br />

I am talking about the younger generation in our own<br />

<strong>Thai</strong> tradition. For the Westerners, that is left for Venerable<br />

Ajahn Pasanno to deal with in detail. I just propose to you in


28 7 Vipassānā Meditation<br />

general terms. I would like to give you a path for walking,<br />

for you to invent your own methodology.<br />

The Buddha, then, at the beginning practiced samatha<br />

and vipassāna. He attained the jhāna state. As a boy, he sat<br />

under the tree meditating, and he mentioned that the method<br />

of meditation that he used at the age of seven or eight was the<br />

awareness of his breath. The Buddha attained Enlightenment<br />

through ānāpānasati in samatha. From the contemplation<br />

awareness of his breath, he developed insight meditation.<br />

That is why Buddhadāsa Bhikkhu wrote a book on the sixteen<br />

stages of ānāpānasati.<br />

Ānāpānasati in the <strong>Thai</strong> tradition develops from calmness<br />

meditation to insight meditation whereas in the Burmese<br />

tradition you go directly, without this much concern about the<br />

breathing, to the rising and falling of the abdomen. However,<br />

the rising and falling of the abdomen is related to the breath.<br />

So somehow, Mahasi Sayadaw said that there is a mixture of<br />

ānāpānasati and kāyānupassanā (contemplation of the body).<br />

So not to dwell on the level of the breath but to contemplate<br />

the body (kāyānupassanā) is a short cut mentioned by Mahasi


Phra Brahmapundit 7 29<br />

Sayadaw.<br />

But in <strong>Thai</strong> tradition, we give more attention to the breath<br />

the same way the Buddha did before his Enlightenment.<br />

After his Enlightenment, the Buddha practiced meditation<br />

not for the purpose of Enlightenment because he was already<br />

enlightened, but to live happily in daily life. To live happily,<br />

you need concentration, you need the trance. The Buddha<br />

practiced this in his free or rest time. When you are stressed,<br />

practice calmness meditation to calm down your mind.<br />

If you want to attain Enlightenment, continue to the stage<br />

of contemplation of your body. In insight meditation you<br />

come to see the true nature of yourself. It is nothing but emptiness.<br />

There is only impermanence (anicca), the condition<br />

of suffering (dukkha), and selflessness (anattā). You realize<br />

that nothing is inside you; there is only emptiness (sunyata<br />

in Mahayana or Zen, suññatā in Theravāda). Zen tradition<br />

is not just about the trance. It is not just samatha because it<br />

wants to develop mindfulness so that you can penetrate into<br />

your being to see emptiness, or sunyata. That is why there is<br />

training to go to the insight meditation level.


30 7 Vipassānā Meditation<br />

The benefit of insight meditation, vipassāna, comes once<br />

you leave the meditation practice room inside the temple,<br />

when you have to live in the world. You have to go to live<br />

in the world, for example, you have to work in your office.<br />

Mindfulness, which is cultivated in insight meditation, helps<br />

you to be aware of the external world without your ego getting<br />

in the way. With the empty mind, then, you will become<br />

one with your surrounding; there will be no separation. But<br />

now this oneness is developed by wisdom, not just by your<br />

calmness, but by your understanding of the wholeness, of the<br />

unity between you and the surrounding world. Since there<br />

is no separation between you and the world, compassion and<br />

loving-kindness spread out from you. You live happily in society.<br />

So insight meditation not only brings happiness into your<br />

personal life, but it also makes the other people surrounding<br />

you happy. It helps bring peace to the world. It is not just a<br />

personal gain as in the case of samatha. It is through insight<br />

meditation that you will forget and drop your ego belief.<br />

You think of other beings with compassion; you are ready to<br />

help—with no connection to a stressful condition of life. Your


Phra Brahmapundit 7 31<br />

mind is free and becomes powerful; loving-kindness dwells<br />

with compassion. You are ready to help other people, to serve<br />

persons in society with dedication and with joy, because you<br />

have nothing to gain; you want only to give. When everyone<br />

is ready to give, everybody will gain. There will be nothing<br />

but peace and happiness.<br />

May peace be with you all!<br />

/ / / / /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!