30.11.2015 Views

A1_Aabenrå_Havn_Udviklingsprojekt-2015_enkelt_high

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UDVIKLINGSPLAN<br />

<strong>2015</strong>-2035 FOR<br />

AABENRAA HAVN<br />

Danmarks vigtigste<br />

udskibnings- og erhvervshavn


SAMMEN SKABER VI HAVNENS FREMTID<br />

En livgivende havn til glæde for alle i lokalområdet og en motor for sund vækst og mange gode<br />

arbejdspladser. Sådan ønsker vi, at Aabenraa <strong>Havn</strong> er – både i dag og i årene fremover.<br />

Dette er en oversigt og hovedkonklusionerne i Aabenraa <strong>Havn</strong>s udviklingsplan <strong>2015</strong>-2035. Den<br />

fortæller, hvordan vi på både kort og lang sigt ønsker at cementere vores position som en af de mest<br />

attraktive erhvervshavne i Danmark, samt hvordan det kan blive til virkelighed.<br />

Udviklingsplanen giver fakta om havnen, indsigt i planlagte projekter og den overordnede vision for<br />

en attraktiv fremtid med et stigende antal arbejdspladser. Vil man havneudvikling, der har<br />

værditilvækst for øje, må man være indstillet på en langsigtet proces. Og der skal således handles<br />

tidligt for at nå succesfuldt i mål.<br />

Aabenraa <strong>Havn</strong> vil gribe fremtiden, så både nuværende og nye kunder får endnu bedre plads, endnu<br />

bedre service og skræddersyede faciliteter til at drive en god og sund forretning. Konkurrencen mellem<br />

de danske havne skærpes i disse år, og det er nødvendigt at investere i konstante forbedringer.<br />

En havn er en konjunkturafhængig infrastruktur-virksomhed, og vores eksistensberettigelse ligger<br />

i at kunne håndtere kunder med behov for denne særlige infrastruktur, som kobler skibstransport<br />

sammen med landtransport.<br />

Aabenraa <strong>Havn</strong> er en toptunet erhvervshavn med en særdeles robust økonomi og en egenkapital,<br />

der gør det muligt at fremtidssikre havnen i rollen som vækstgenerator lokalt, nationalt og internationalt.<br />

Mange venlige hilsener,<br />

Henrik Thykjær, havnedirektør


3<br />

Vidste du?<br />

• At havnen er attraktiv som udskibningshavn for vindmølleindustrien,<br />

hovedsageligt på grund af den geografiske placering.<br />

• At Aabenraa <strong>Havn</strong> er en af de danske havne med størst vanddybde på<br />

op til 11 meter i den nyeste del af erhvervshavnen. I regionen er det<br />

kun overgået af Fredericia <strong>Havn</strong>, der har en vanddybde på 15 meter.<br />

Max. vanddybde i hhv. Grenå, Odense og Esbjerg er 11 meter,<br />

mod 6,8 meter i Vejle.<br />

• At 52 virksomheder er placeret på havnens arealer.<br />

• At Aabenraa <strong>Havn</strong> er blandt de 15. største havne i Danmark målt i<br />

godsomsætning, trods det at Aabenraa er den 41. største by.<br />

• At der er mere end 2 km kajanlæg, og at skibe op til 250 meters<br />

længde kan anløbe.<br />

• At havnen har en 20 meter Ro-Ro-leje, tankskibsbroer, terminaludstyr<br />

og og 3 havnemobilkraner der kan løfte op til 100 tons – og<br />

sammen løfte op til 160 tons..<br />

• At havnen råder over cirka 70.000 m 2 bagarealer samt tilhørende<br />

bygninger.<br />

• At Aabenraa <strong>Havn</strong> er en markedsorienteret havnevirksomhed, der<br />

målretter sine produkter mod kundernes behov og drives 100 prcent<br />

som en selvstændig forretning med fokus på at udvikle og fremtidssikre<br />

virksomheden, eksempelvis ved at investere i nye anlæg.


HISTORIEN<br />

<strong>Havn</strong>en har spillet en central rolle for Aabenraa og regionen. Byen er bygget<br />

op om havnen. Den brede og dybe fjord, der når tæt ind til bybakken, har gennem<br />

tiden gjort skibsfart til en vigtig grundpille for byens økonomi.<br />

Første gang Aabenraa <strong>Havn</strong> nævnes er helt tilbage i 1257. Siden har havnen<br />

løbende måttet tilpasse sig historiske omvæltninger og nye krav fra samfund<br />

og kunder.<br />

Det har krævet både vilje, investeringer og knofedt at opnå den nuværende<br />

position som landsdelens eneste større transport- og logistikhavn.<br />

DET SKETE …<br />

I 1850’erne: Den stigende skibstonnage øger presset på havnen,<br />

der derfor forbedres og moderniseres med blandt andet et stenbolværk<br />

samtidig med, at Kilen inddæmmes.<br />

Værftsindustrien blomstrer og beskæftiger 3.000 til 5.000 mand.<br />

I 1870’erne: Aabenraa er Sønderjyllands førende søfartsby, og der<br />

sejler aabenraaskibe til både Kina og Ostindien. Aabenraa <strong>Havn</strong><br />

bliver omladningshavn for en række større firmaer inden for tømmer,<br />

korn- og foderstoffer og kulimport.<br />

I 1883: Det sidste skibsvært på havnen lukker.<br />

I 1889: Der bliver ført jernbanespor fra Statsbanegården til havnen,<br />

så tømmer og andre varer kan fragtes direkte til og fra Gammelhavn.<br />

Ti år senere får amtsbanerne også spor til havnen.<br />

I 1899: For at skaffe mere kajplads bliver Sydhavn bygget og<br />

indviet.<br />

I 1922: I kølvandet på Sønderjyllands genforening med Danmark<br />

vedtager Aabenraa at anlægge en havn i et tørlagt område, som får<br />

navnet Nyhavn.<br />

Samtidig bliver Gammelhavn uddybet til 5,5 meter.<br />

I 1925: Christian X indvier de nye havnefaciliteter.<br />

I 1975: Der anlægges en lystbådehavn syd for Mølleåens udløb.<br />

I 1983: <strong>Havn</strong>en udvides med Sønderjyllandskajen med 11 meters<br />

vanddybde.<br />

I 1996: Et Ro-Ro-leje etableres.


5


EN TRAVL HAVN I UDVIKLING<br />

Et besøg på Aabenraa <strong>Havn</strong> er altid en farverig oplevelse. Der er en livlig<br />

trafik af skibe, der anløber, læsser eller losser.<br />

Stigende omsætning<br />

<strong>Havn</strong>en havde en vækst på næsten 100 % fra 2000 til 2007, efterfulgt af en<br />

svag periode gennem finanskrisen. Fra 2013 ser det ud til, at væksten igen<br />

tager fart med 30 % i skibsanløb og 23 % på omsætning i forhold til 2012.<br />

Flere skibsanløb<br />

Når vi kigger på hele havnen, var der i 2013 i gennemsnit to skibe, der anløb<br />

om dagen.<br />

Flere arbejdspladser<br />

52 virksomheder bor direkte på Aabenraa <strong>Havn</strong>. Antallet af mennesker,<br />

der har deres daglige arbejde på havnen eller arbejder med aktiviteter,<br />

relateret til Aabenraa <strong>Havn</strong>, forventes at blive markant større, når både<br />

de igangværende og planlagte byggeprojekter føres ud i livet.<br />

1.800<br />

1.600<br />

1.400<br />

Graf 1<br />

<strong>Havn</strong>en skaber arbejdspladser<br />

Afledte arbejdspladser<br />

Graf 1 til højre viser, at der med en betydende vækst i godsomsætning vil<br />

skabes endnu flere arbejdspladser.<br />

Rapporten “Aabenraa <strong>Havn</strong> - vækst og udvikling” har vurderet vækstpotentialet<br />

til mellem 50 og 100 procent i perioden <strong>2015</strong> - 2035 i forhold til 2013.<br />

Antal arbejdspladser<br />

1.200<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

I dag På kort sigt: Efter 2025 På langt sigt: Efter 2035


7<br />

Mio. Kr. <br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Vækstpotentiale på mellem 50 og 100 %<br />

Et realistisk vækstpotentiale på 100% betyder, at omsætningen i 2035 vil<br />

være dobbelt så stor som idag. Den positive vurdering bunder i en anerkendelse<br />

af havnens klare styrkepositioner: En stor vanddybde, nærhed til infrastruktur<br />

i baglandet (motorvej og trafikcentre i Padborg og Skærup) og et<br />

tæt samspil med regionens erhverv. Interviews med flere af havnens kunder<br />

bekræfter et positivt vækstpotentiale inden for både tørlast, projektlaster<br />

samt olie og tank. Udbygning af vindkraft i Østersøområdet og Femern<br />

Bælt-projektet vil understøtte væksten.<br />

Aabenraa er udpeget til at være én af de primære<br />

udskibningshavne i Danmark.<br />

Der er identificeret udviklingspotentialer inden for:<br />

• Sten, sand og grus<br />

• Træprodukter såsom stammer og flis<br />

• Cement<br />

• Olie og tank<br />

• Offshore-konstruktioner og vindmøllekomponenter Graf 2<br />

2002 <br />

2003 <br />

2004 <br />

Årlig omsætning indenfor ’Tørlast og projektlaster’ <br />

Årlig omsætning indenfor ’Olie og Tank’ <br />

2005 <br />

2006 <br />

2007 <br />

2008 <br />

2009 <br />

2010 <br />

2011 <br />

2012 <br />

2013 <br />

2014 <br />

<strong>2015</strong> <br />

2016 <br />

2017 <br />

2018 <br />

2019 <br />

2020 <br />

2021 <br />

Et realisFsk vækstpotenFale <br />

fra <strong>2015</strong> Fl 2035 <br />

2022 <br />

2023 <br />

2024 <br />

+100% <br />

2025 <br />

2026 <br />

2027 <br />

2028 <br />

2029 <br />

2030 <br />

2031 <br />

2032 <br />

2033 <br />

2034 <br />

2035 <br />

Konkurrenter<br />

Aabenraa <strong>Havn</strong> i forhold til udvalgte konkurrenter.<br />

Godsomsætning i 2013 ekskl. landinger af fisk<br />

(tal i 1.000 ton)<br />

Aarhus: 8.059<br />

Kiel: 6.323<br />

Esbjerg: 4.696<br />

Aalborg: 2.341<br />

Odense: 1.815<br />

Aabenraa: 1.571<br />

Grenå: 1.395<br />

Kolding: 1.083<br />

Randers: 956<br />

Vejle: 778<br />

Aabenraa <strong>Havn</strong> kan, som en dybvandshavn ved Østersøen<br />

og i umiddelbar nærhed af det europæiske motorvejsnet,<br />

tilbyde en effektiv og attraktiv løsning på transportopgaver<br />

mellem Europa og Østersøområdet.<br />

De eksisterende virksomheder på Aabenraa <strong>Havn</strong> vurderer,<br />

at de under de rette omstændigheder kan skabe<br />

yderligere godsomsætning, svarende til en vækst på<br />

100 % i forhold til 2012.


VARDE<br />

VEJLE<br />

E45<br />

BLÅVAND<br />

FREDERICIA<br />

NEMT AT KOMME TIL<br />

OG FRA HAVNEN!<br />

En af mange forklaringer på havnens popularitet er de<br />

fine adgangsforhold til havnen og en naturlig sejlrende<br />

helt til erhvervshavnen.<br />

<strong>Havn</strong>en ligger tæt på Tyskland, motorvejen er nær,<br />

ligesom kombiterminal i Padborg ligger tæt på.<br />

ESBJERG<br />

FANØ<br />

MANDØ<br />

BRAMMING<br />

RIBE<br />

E20<br />

RØDDING<br />

GRAM<br />

TAULOV<br />

KOLDING<br />

HADERSLEV<br />

E20<br />

RØMØ<br />

SKÆRBÆK<br />

TOFTLUND<br />

E45<br />

AABENRAA<br />

TØNDER<br />

SØNDERBORG<br />

TYSKLAND<br />

PADBORG<br />

FLENSBORG<br />

E45


9


11<br />

AABENRAA HAVN – UDFORDRINGER<br />

Også andre danske havne opruster, og vi skal i stigende grad gøre os fortjente<br />

til, at de toneangivne aktører vælger Aabenraa <strong>Havn</strong>, og at havnens<br />

arealer udlejes til driftige virksomheder.<br />

Pladsmangel! Sådan lyder en essentiel udfordring. Kapaciteten er ved at<br />

være opbrugt, og der er trængsel på arealerne. Der mangler ganske <strong>enkelt</strong><br />

kajplads og flere kvadratmeter bagarealer, så gods kan oplagres, inden det<br />

losses eller lastes.<br />

Kombinationen af projektgods og støvende bulkvarer er en udfordring, og<br />

derfor er det vigtigt, at der kan skabes nogle faciliteter og plads, hvor de<br />

forskellige varetyper kan holdes adskilte.<br />

Mængden af varer, der håndteres samt ind- og og udskibes fra havnen, varierer<br />

i alt fra sten, sand og grus til olie og projektlast. Funktionerne er dog<br />

ikke adskilte i tilstrækkelig grad, hvilket er utilfredsstillende for kunderne.<br />

Disse problemstillinger er der allerede nu fokus på.<br />

Kunder ønsker mere plads! En række af de faste kunder, der igennem mange<br />

år har haft til huse på havnen, ønsker mulighed for at bygge ud.<br />

Desuden oplever vi forespørgsler fra potentielle lejere af havnearealer. Disse<br />

forespørgsler er det i dag ikke muligt at efterkomme.<br />

Der skal være plads til alle! Aabenraa <strong>Havn</strong> vil i tæt samspil med byen<br />

udvikle sig til et pulserende centrum af driftige virksomheder til gavn for<br />

hele lokalsamfundet og den <strong>enkelt</strong>e Aabenraa-borger.


SÅDAN REALISERER VI<br />

VÆKSTPOTENTIALET<br />

Den østlige geografiske placering og vanddybden på<br />

11 meter samt havnens services og erfaringer er<br />

væsentlige argumenter for at vælge Aabenraa <strong>Havn</strong>.<br />

Vi kommer dog ikke uden om behovet for at udvide<br />

og renovere vores fysiske arealer, hvis vi også fremover<br />

vil forblive attraktive og bevare rollen som en<br />

af landets fire foretrukne udskibningshavne for vindmøllekomponenter<br />

og projektlaster.<br />

<strong>Havn</strong>en har mere end tyve faste, etablerede kunder,<br />

og endnu flere kunder med tidsbegrænsede projekter,<br />

hvilket typisk er udskibning af projektlaster.<br />

Som en forudsætning for vækst og udvikling nævner<br />

virksomhederne:<br />

• Yderligere arealplads i baglandet.<br />

• Opgradering af kraner.<br />

• Forbedringer på kajsiden, bredde af Ro-Ro-leje<br />

og øget kajplads.


TRENDS HAVNEN SKAL IMØDEKOMME<br />

Flere vindmøller = behov for bedre infrastruktur:<br />

Transportkorridorerne på land skal opgraderes, sådan at<br />

projektlaster, -naceller, nav, vinger og tårne vil kunne transporteres<br />

ad landevejen til havnen.<br />

13<br />

Koncentration af regionale hubs: Industriens ønske om at<br />

effektivisere og nedbringe CO2-udgifter, samler aktiviteterne,<br />

hvor der er bedst adgang og plads.<br />

Fremtidens skibe bliver større: Det betyder øgede krav til<br />

vanddybde og bagland samt bredde af Ro-Ro-leje.<br />

Aabenraa <strong>Havn</strong> har vanddybden, som er en af de faktorer,<br />

der er med til at fremtidssikre havnen.<br />

Baglandsarealer skal være befæstede og kunne tage større<br />

laste: Fx 10 meter høje naceller, der vejer op til 500 tons.<br />

Lasttyper skal adskilles:<br />

Projektgods og støvende bulkvarer skal i endnu højere grad<br />

skilles fra hinanden.<br />

Trafikadgang: Tilkørselsforholdene til havnen skal vurderes,<br />

så der også fremadrettet er tilstrækkelig plads til store særtransporter.<br />

HVAD ER?<br />

Ro-Ro (Roll on/Roll off) er last, der kører på og af skibene på<br />

trailere eller lastbiler, via et Ro-Ro-leje.<br />

Tankskibsbro er en fritliggende kaj, der er indrettet til losning<br />

og lastning af tankskibe.


PLANER PÅ KORT SIGT<br />

Frem til 2025<br />

Nyhavn: Renovering og etablering af aflastningsplader for øget<br />

brug af eksisterende kajanlæg.<br />

Tankskibsbro II: Renovering af eksisterende pier-område.<br />

Sydhavn: Opfyldning af vandområde for etablering af nyt bagareal.<br />

Sydhavn: Optimering af kajarealer ved nedrivning og/ eller flytning<br />

af bygninger.<br />

Sydhavn: Etablering af kaj foran tidligere indsejling til Sydhavn som<br />

forlængelse af Sønderjyllandskajen.<br />

Adgangsveje: Udbygning svarende til de stigende krav.<br />

Sydhavn: Etablering af ny belægning i hele det tidligere Sydhavnsområde.<br />

Sønderjyllandskaj: Forlænges med opfyldning foran for forbedrede<br />

anlægsforhold.<br />

Ro-Ro-leje: Nyt bredere Ro-Ro-leje i forlængelse af udvidet<br />

Sønderjyllandskaj.<br />

Ro-Ro-leje: Etablering af Duc d’albe-række* i forlængelse af<br />

udvidet Sønderjyllandskaj.<br />

Tankskibsbro I: Nybygning.<br />

*Duc d’alber: En pælegruppe, der danner en solid konstruktion,<br />

som større skibe kan anløbe.


15


PLANER PÅ LANG SIGT<br />

Fra 2025 – 2035<br />

Enstedværket: Potentiale for udflytning af dele af havneaktiviteterne<br />

Adgangsveje: Udbygning svarende til de stigende krav.<br />

Ro-Ro-leje: Etapevis udbygning på havnens østside i forlængelse af<br />

den yderligere udbyggede Sønderjyllandskaj**.<br />

DONG Energy har besluttet at udfase blok 2 på Enstedværket. Dermed<br />

frigøres et område på op mod 90.000 m 2 , som kan anvendes til<br />

evt. havnerelaterede formål. Vattenfall ejer i dag området men udnytter<br />

det ikke fuldt ud. Dette giver Aabenraa <strong>Havn</strong> en mulighed for at tilbyde<br />

havnefaciliteter med stor vanddybde, store sammenhængende<br />

arealer og let adgang til baglandet.<br />

**Udbygningen mod øst ved adgang til det nye bredere Ro-Ro-leje giver<br />

en god mulighed for at skabe sammenhængende kajarealer i takt med<br />

efterspørgslen.


17


SAMMEN SKABER VI<br />

HAVNENS FREMTID


19<br />

VÆKST, LIVSKVALITET<br />

OG ARBEJDSPLADSER<br />

Vi har en af Danmarks mest attraktive erhvervshavne. De største vindmølleproducenter,<br />

energiselskaber og oliemastodonter bruger vores havn.<br />

Vi har tusindevis af afledte arbejdspladser grundet Aabenraa <strong>Havn</strong>, og der er en<br />

ideel sammenhæng imellem by og havn. Ydermere skal Aabenraa <strong>Havn</strong> forblive<br />

udskibningshavn i Østersøen.<br />

Sådan lyder en attraktiv fremtid for Aabenraa <strong>Havn</strong>. En fremtid der kræver, at<br />

vi i de næste tyve år gør klogt i at investere, modernisere og udbygge havnens<br />

arealer og anlæg.<br />

Sådan lyder vores to-do-liste<br />

• Vi skal være på forkant og kunne imødekomme øgede kvalitets- og<br />

kapacitetskrav for havnens kunder i forhold til de nye behov,<br />

der måtte opstå på sigt.<br />

• Vi skal være åbne for og bakke op om, at havnens kunder bevæger sig<br />

ind på nye forretningsområder.<br />

• Vi skal passe på vores miljø og for eksempel sikre, at en havnenær byudvikling<br />

ikke giver miljøgener: Godstrafikken til og fra havnen skal ikke<br />

genere nye boligområder.<br />

• Projekterne på havnen skal tage hensyn til og integreres med den<br />

fremtidige udvikling af Aabenraa.<br />

Det værste, vi kan gøre, er at se passivt til. Vi har<br />

rigtig gode muligheder for at sikre vores position<br />

som en af de mest attraktive erhvervshavne i Danmark,<br />

men vi skal i arbejdstøjet, for konkurrencen er<br />

hård, intet kommer af sig selv.<br />

Ved at sætte aktion på udviklingsplan <strong>2015</strong>-2035 er vi<br />

godt på vej.


Aabenraa <strong>Havn</strong><br />

Aabenraa Port, Mellemvej 25<br />

6200 Aabenraa<br />

Tel. +45 74 62 25 14<br />

www.aabenraaport.dk<br />

<strong>A1</strong> Consult A/S<br />

Gl. Viborgvej 39<br />

8920 Randers NV<br />

Tel. +45 22 16 66 53<br />

www.a1consult.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!