Issue 230

theasianindependent

23/03/2017 - 05/04/2017

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

‘∞‰ È’ÁΔ ÒÀ‰-

Á∂‰ ÁØ Òμ÷ Âμ’

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √apple’≈apple È∂ «ÂßÈ Òμ÷ ÁΔ

Ï‹≈¬∂ B Òμ÷ Â’ È’Á ÒÀ‰ Á∂‰

√ΔÓ ’appleÈ ÁΔ ÈÚΔ∫ ‹ÚΔ˜ Í∂Ù

’ΔÂΔ ‘À ‹Á«’ Ï‹‡ «Ú⁄ «¬‘

«ÂßÈ Òμ÷ √Δ ¡Â∂ «¬√ È∂ «¬’

Ï∂«Ó√≈Ò ’≈appleÚ≈¬Δ «Ú⁄ «ÚμÂΔ

«ÏμÒ «Ú⁄ D@ √ØË≈∫ Í∂Ù ’ΔÂΔ¡≈∫

‘È Õ ‹∂’apple B Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË È’Á

ÒÀ‰-Á∂‰ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ Â≈∫ A@@

ÎΔ√ÁΔ ‹∞appleÓ≈È≈ Á∂‰≈ ÍÚ∂◊≈ Õ ÒØ’

√Ì≈ «Ú⁄ «Ú «ÏμÒ “Â∂ ⁄apple⁄≈ «Ú⁄

«ÂÕ‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√, ÏΔ‹± ‹ÈÂ≈ ÁÒ

¡Â∂ appleÀÚØÒ±ÙÈappleΔ √ØÙ«Ò√‡ Í≈apple‡Δ

Úapple◊Δ¡≈∫ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ D@

¡À’‡≈∫ «Ú⁄ √ØË≈∫ Í∂Ù ’appleÈ Á≈

«ÚappleØË ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ¡«‹‘≈

«Í¤Ò∂ ÁappleÚ≈˜∂ apple≈‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À Õ «Úμ «ÏμÒ «Ú⁄ Í∂Ù ’ΔÂΔ¡≈∫

√ØË≈∫ «Ú⁄ È’Á ÒÀ‰ Á∂‰ B Òμ÷

Â’ √ΔÓ ’appleÈ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ‘À Õ

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «¬’ ÎappleÚappleΔ È±ß

Ï‹‡ Í∂Ù ’apple«Á¡≈∫ «Ú ÓßÂappleΔ

¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ È∂ È’ÁΔ ÒÀ‰ ÁΔ ‘μÁ

«ÂßÈ Òμ÷ ’appleÈ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ Í∂Ù

’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ «¬‘ Í«‘ÒΔ ¡ÍzÀÒ ÂØ∫

Ò≈◊± ‘Ø‰Δ √Δ Õ

¡‹Ó∂apple ÏßÏ ËÓ≈’≈ :

ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 ¿∞Óapple ’ÀÁ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡‹Ó∂apple Áapple◊≈‘ ÏßÏ

ËÓ≈’≈ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ÁØÙΔ ÌÚ∂٠͇∂Ò

Â∂ Á∂Ú∂∫Áapple ◊∞ÍÂ≈ 鱧 ¡ÀÈ.¡≈¬Δ.¬∂

¡Á≈Ò È∂ ¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈

√∞‰≈¬Δ ‘À «¬‘ ÏßÏ ËÓ≈’≈ B@@G

«Ú⁄ ¡‹Ó∂apple ÙappleΔÎ Áapple◊≈‘ «Ú÷∂

‘Ø«¬¡≈ √Δ Â∂ «¬√ «Ú⁄ «ÂßÈ ÒØ’≈∫

ÁΔ ‹≈È ⁄ÒΔ ◊¬Δ √ΔÕ

Í≈«’ ÚμÒØ∫ Ì≈appleÂ

Á≈ ¿∞Í ‘≈¬Δ

’«ÓÙÈapple ÂÒÏ

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈ÁÕ Í≈«’√Â≈È È∂

Ì≈appleÂΔ √ÀÈ≈ ÚμÒØ∫ ’߇appleØÒ apple∂÷≈ “Â∂

’«Ê ÂΩapple “Â∂ «ÏÈ≈∫ ÌÛ’≈‘‡

◊ØÒΔÏ≈appleΔ ’appleÈ “Â∂ Ì≈apple Á∂ ¿∞Í

‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple 鱧 ÂÒÏ ’ΔÂ≈ ‘À

Í≈«’√Â≈È «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ ¡È∞√≈apple

Áμ÷‰Δ ¬∂ÙΔ¡≈ Â∂ √≈apple’ Á∂

‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ Ó∞‘ßÓÁ ¯À˜Ò È∂

Ì≈apple Á∂ ¿∞Í ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple ‹∂.ÍΔ.

«√ßÿ 鱧 ÂÒÏ ’apple ’∂ Ì≈appleÂΔ √ÀÈ≈

ÚμÒØ∫ ’߇appleØÒ apple∂÷≈ “Â∂ ’ΔÂΔ

◊ØÒΔÏßÁΔ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ÁΔ «ÈßÁ≈

’ΔÂΔ ‘ÀÕ

¡Ô∞μ«Ë¡≈ Ó≈ÓÒ≈ ÁØÚ∂∫ «Ëapple≈∫ ¡≈Í√Δ √«‘ÓÂΔ È≈Ò √∞Òfi≈¿∞‰

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ¡Ô∞μ«Ë¡≈ Á∂ apple≈Ó

Óß«Áapple Ó≈ÓÒ∂ 鱧 “√ßÚ∂ÁÈÙΔÒ“ ¡Â∂

“Ë≈apple«Ó’ ¡≈√Ê≈“ È≈Ò ‹∞«Û¡≈

Ó∞μÁ≈ ’apple≈apple «Áß«Á¡≈∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

È∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ¡Á≈Ò Á∂ Ï≈‘apple

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «ÁμÂ≈ √∞fi≈¡

Ó∞μÁ∂ 鱧 √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ Áμ«√¡≈

«Ú⁄ØÒ◊Δ ÁΔ ’ΔÂΔ Í∂Ù’Ù

√∞Òfi≈¿∞‰ Á≈ √∞fi≈¡ «ÁμÂ≈ Õ

«¬Ò≈‘≈Ï≈Á ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ G √≈Ò

Í«‘Ò≈∫ (√≈Ò B@A@ “⁄) √∞fi≈¬∂

√∞Ò‘ Á∂ ÓßÂapple Á∂ Ï≈Ú‹±Á «ÚÚ≈Á

Á∂ «‹¿∞∫ Á∂ «Â¿∞∫ Ïapple’apple≈apple apple«‘‰

“Â∂ ¡μ‹ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ ÏÀ∫⁄ È∂

Ù≈Ó F Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀ∫ ‹Ø

ÚΔ ’apple≈∫, Ó∂appleΔ Óapple˜Δ : «√μ˱

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √≈Ï’≈ «’z’‡apple ¡Â∂

‘∞‰ Íß‹≈Ï ÁΔ ¡Ó«appleßÁapple √apple’≈apple “⁄

’Àϫȇ ÓßÂappleΔ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱

“Á ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ÙØ¡“ “⁄ ’ßÓ ’appleÈ

鱧 ÒÀ ’∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ “Â∂

¡Û∂ ‘ج∂ ‘È «√μ˱ ÁΔ «¬√

«˜μÁ “Â∂ ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂

«’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ 鱧 ÒÀ

’∂ ’≈ȱßÈΔ √Ò≈‘ ÒÀ‰◊∂

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ È‘Δ∫

‹≈‰Á≈ «’ √ß«ÚË≈È ÁΔ

«¬√ Ï≈apple∂ “⁄ ’Δ apple≈«¬ ‘À

¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Ú’ΔÒ ÂØ∫

Í∞μ¤≈∫◊∂«’ ÓßÂappleΔ apple«‘ ’∂ ’Ø¬Δ Úμ÷apple≈

’ßÓ ’apple √’Á≈ ‘À, ‹Ø ¿∞‘ ’appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ØÚ∂ ÂÁ ‘Δ «¬√ “Â∂ ÎÀ√Ò≈

«Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «√μ˱ ÂØ∫ ‹Á

¡Ó«appleßÁapple Á∂ «Ï¡≈È Ï≈Ï Í∞쫤¡≈

«◊¡≈ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈,“Ï≈μ√ ‘Ó∂Ù≈

√‘Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À “ ¿∞μËapple Íß‹≈Ï Á∂

«’‘≈ «’ «¬√ «ÚÚ≈Á “Â∂ √≈appleΔ¡≈∫

√ßÏß«Ë «Ëapple≈∫ «ÓÒ ’∂ «¬’ apple≈«¬

’≈«¬Ó ’appleÈ Õ ⁄Δ¯ ‹√«‡√

‹∂.¡Àμ√. ÷∂‘apple, ‹√«‡√ ‚Δ.Ú≈¬Δ

⁄ßÁapple⁄±Û ¡Â∂ ‹√«‡√ ¡Àμ√.’∂. ’ΩÒ

ÁΔ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ ◊μÒÏ≈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ È≈’≈Ó apple«‘‰ “Â∂ ¡Á≈ÒÂ

«¬√ “⁄ ÁıÒ¡ßÁ≈˜Δ ’apple∂◊Δ ¡Â∂

«Ú⁄ØÒ∂ «ÈÔ∞’ ’apple∂◊Δ Õ Ì≈‹Í≈

È∂Â≈ √∞Ïapple≈ÓÈΔ¡Ó √Ú≈ÓΔ ÁΔ ÎΩappleΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ÁΔ Óß◊ “Â∂ ⁄Δ¯ ‹√«‡√

È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ‹∂’apple √≈appleΔ¡≈∫

√ßÏß«Ë «Ëapple≈∫ ⁄≈‘∞‰◊Δ¡≈∫ Â≈∫ ¿∞‘

ÚΔ «Ú⁄ØÒ∂ Ï‰È È±ß «Â¡≈apple ‘È,

Íapple ¿∞‘ ÏÀ∫⁄ Á≈ «‘μ√≈ È‘Δ∫ ωÈ◊∂

Õ √Ú≈ÓΔ È∂ «’‘≈ «’ Ì◊Ú≈È apple≈Ó

¡À‚ÚØ’∂‡ ‹ÈappleÒ ¡Â∞Ò ÈßÁ≈ È∂

«’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ Ó∞μÁ∂ “Â∂ ‹ÒÁ

‘Δ ’≈ȱßÈΔ apple≈«¬ Á∂‰◊∂ ÈßÁ≈ È∂

«’‘≈,“«¬√ Ó∞μÁ∂ “Â∂ ‹Á Ó∂apple∂ ’ØÒ

Î≈«¬Ò ¡≈Ú∂◊Δ, ÂÁ ÓÀ∫

’≈ȱßÈΔ apple≈«¬ Á∂Ú≈∫◊≈ “

“Á ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ÙØ¡“

’appleÁ∂ apple«‘‰ Á∂ ÎÀ√Ò∂ “Â∂

«ÚappleØËΔ «Ëapple ÚÒØ∫ ⁄∞μ’∂ ‹≈

apple‘∂ √Ú≈Ò≈∫ “Â∂ ÍÒ‡Ú≈apple

’appleÁ∂ ‘ج∂ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈,“ÓÀ∫

‡ÀÒΔ«Ú˜È «¬ß‚√‡zΔ “⁄

G@-H@ ÎΔ√ÁΔ ’ßÓ ¤μ‚

⁄∞μ’≈ ‘≈∫ ÓÀ∫ √μ «ÁÈ √Ú∂apple ÂØ∫ ÒÀ

’∂ Ù≈Ó F Ú‹∂ Âμ’ ’ßÓ ’appleÁ≈ ‘≈∫

«¬√ Ò¬Δ, Ù≈Ó F Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀ∫

’Δ ’appleÁ≈ ‘≈∫ «¬√ È≈Ò «’√∂ 鱧 ’جΔ

ÓÂÒÏ È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «¬‘

¡≈«Î√ ¡≈Î Íz≈«Î‡ Á∂ Á≈«¬apple∂ “⁄

È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

Á≈ ‹ÈÓ «‹Ê∂ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¿∞‘ Ê≈∫

ÏÁÒΔ È‘Δ∫ ‹≈ √’ÁΔ, ‹Á «’

ÈÓ≈˜ «’Â∂ ÚΔ ÍÛ∑Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À Õ

√Ú≈ÓΔ È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ¿∞‘

Ó∞μÁ∂ 鱧 «Ú⁄ØÒ∂ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‘μÒ

’appleÈ Ò¬Δ ’≈¯Δ «⁄apple ÂØ∫ «Â¡≈apple

‘È Õ √Ú≈ÓΔ È∂ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂

ÓΩÒÚΔ¡≈∫ È≈Ò ‘Ø¬Δ ◊μÒÏ≈ Á≈

È؇ÏßÁΔ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÚμÒØ∫ ’∂∫Áapple Â∂ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÁΔ «÷⁄≈¬Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

È؇ÏßÁΔ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ¡μ‹ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ¡Â∂ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’

(¡≈apple.ÏΔ.¡≈¬Δ.) ÁΔ ⁄ß◊Δ «÷⁄≈¬Δ

’appleÁ∂ ‘ج∂ ÈØ«‡√ ‹≈appleΔ ’apple’∂ Í∞쫤¡≈

«’ √apple’≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ Á∂ Ò¬Δ

Úμ÷ Ùz∂‰Δ ω≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «’¿∞∫

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈, ‹Ø ÒØ’ C@ Á√ßÏapple

B@AF Âμ’ È؇ÏßÁΔ ’≈appleÈ ¡≈͉∂

Í∞apple≈‰∂ È؇ ÏÀ∫’≈∫ “⁄ ‹Ó∑≈∫ È‘Δ∫

’appleÚ≈ √’∂, ‹ÁØ∫«’ ÍzÚ≈√Δ

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ “⁄ ÓΩ‹±Á

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á∂ Ò¬Δ ¡«‹‘Δ «ÚÚ√Ê≈

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ ¡Á≈Ò È∂ ’∂∫Áapple ÂØ∫

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ B ‘¯«Â¡≈∫ “⁄

‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ ‘À ¡Â∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ AA ¡ÍzÀÒ È±ß

‘ØÚ∂◊Δ Õ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ‹∂.¡À√.÷∂‘apple

ÁΔ ÍzË≈È◊Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ ¡≈͉∂ H ÈÚßÏapple ȱß

‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ˜apple±appleÂ

ÍÀ‰ “Â∂ Ó√«‹Á ‚∂◊ ’∂ Á±‹Δ Ê≈∫ “Â∂

ω≈¬Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ¡√Δ∫ Ó√«‹Á ωÚ≈¿∞‰ ȱß

«Â¡≈apple ‘≈∫, Íapple ¿∞√ Á≈ «ÈappleÓ≈‰

√appleÔ± ÈÁΔ Á∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ‹≈∫ «’√∂ ‘Øapple

ÓÈÓ∞Â≈«Ï’ Ê≈∫ “Â∂ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À Õ √Ú≈ÓΔ È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ¿∞‘

◊μÒÏ≈Â Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘È, Íapple

◊μÒÏ≈ «È¡≈∫Í≈«Ò’≈ ÁΔ Á∂÷apple∂÷

“⁄ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ √apple’≈apple È∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ √∞fi≈¡ Á≈ √Ú≈◊Â

’ΔÂ≈ ‘À Õ √μ«Ì¡≈⁄≈apple Ï≈apple∂ apple≈‹

ÓßÂappleΔ ‚≈: Ó‘∂Ù ÙappleÓ≈ È∂ «¬√ “Â∂

ÍzÂΔ’appleÓ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ’∂∫Áapple

鱧 ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ Áapple«Ó¡≈È

Ì≈Ù‰ “⁄ «’‘≈ √Δ «’ ‹≈«¬˜

’≈appleÈ≈∫ Ú≈Ò∂ ÒØ’ C@ Á√ßÏapple B@AF

Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ CA Ó≈apple⁄ B@AG Âμ’

È؇ÏßÁΔ Á∂ ’≈appleÈ Í∞apple≈‰∂ È؇≈∫ ȱß

«’‘≈ √≈«apple¡≈∫ ȱß

«’¿∞∫ È‘Δ∫ È؇

ÏÁÒ‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈

‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈ √’Á∂ ‘È Õ ÏÀ∫⁄ È∂

«’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ ¡≈͉∂

Ì≈Ù‰ “⁄ «’‘≈ √Δ «’ Ú≈√«ڒ

Ó∞Ù«’Ò≈∫ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ÏßÁ ‘Ø ⁄∞μ’∂

Í∞apple≈‰∂ È؇≈∫ 鱧 C@ Á√ßÏapple B@AF Á∂

Ï≈¡Á ÚΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÁΔ¡≈∫

Ù≈÷Ú≈∫ “⁄ CA Ó≈apple⁄ B@AG Âμ’

‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈ √’Á∂ ‘È Õ √≈鱧 «¬√

◊μÒ Á≈ ’≈appleÈ Áμ√Ø «’ ’≈ȱßÈ Á∂

«‘ ْÂΔ¡≈∫ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

«Ú⁄Ø«Ò¡≈∫ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ “⁄

÷∞ÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ apple≈Ó

Óß«Áapple ’Ø¬Δ «√¡≈√Δ Ó∞μÁ≈ È‘Δ∫,

‹Á «’ ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ Íapple√ÈÒ

Ò≈¡ ÏØapple‚ È∂ «¬√ “Â∂ «Âμ÷≈

ÍzÂΔ’appleÓ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

◊μÒÏ≈ Á≈ Ú’Â ‘∞‰ ıÂÓ ‘Ø

⁄∞μ’≈ ‘À Õ Ï≈ÏappleΔ Ó√«‹Á ¡À’ÙÈ

ÍÒ≈È Á∂ ‹ÎappleÔ≈Ï «‹Ò≈ÈΔ È∂

«’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ CA √≈Ò≈ ÂØ∫

◊μÒÏ≈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

‘À, Íapple ’Ø¬Δ ‘μÒ È‘Δ∫ «È’Ò

Í≈«¬¡≈ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂’apple

⁄Δ¯ ‹√«‡√ «’√∂ ÏÀ∫⁄ 鱧 «¬√ ’ßÓ

Ò¬Δ «ÈÔ∞’ ’apple∂ Â≈∫ Ù≈«¬Á «¬‘

√ßÌÚ ‘Ø Í≈¬∂ Õ

Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ Ùz∂‰Δ

«’¿∞∫ È‘Δ∫ ω≈¬Δ ‹Ø Í∞apple≈‰∂ ÏßÁ

‘ج∂ È؇≈∫ 鱧 C@ Á√ßÏapple ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫-

Í«‘Ò≈∫ ‹Ó∑≈∫ È‘Δ∫ ’appleÚ≈ √’∂ Õ

¡Á≈Ò Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È∂ ¡≈͉∂ Ì≈Ù‰ ÁΩapple≈È

ÒØ’≈∫ “⁄ ¡≈√ Íz◊‡ ’ΔÂΔ √Δ «’

Ó∞Ù«’Ò “⁄ Î√∂ ÒØ’≈∫ ÚμÒØ∫ ‹≈«¬˜

’≈appleÈ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ √«ÊÂΔ “⁄

CA Ó≈apple⁄ B@AG Âμ’ «¬’ ÓΩ’≈

‘Øapple «ÓÒ∂◊≈ Õ ¡Á≈Ò È∂ «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «’ √apple’≈apple 鱧 ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’

¿∞‘ AA ¡ÍzÀÒ Âμ’ «¬’ ‘Ò¯È≈Ó≈

Á≈«¬apple ’appleÁ∂ «¬‘ Áμ√∂ «’ ¿∞√È∂

Ó∞Ù«’Ò “⁄ Î√∂ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ Úμ÷appleΔ«

ıÛ’Δ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ω≈¬Δ ¡Â∂

«’¿∞∫ «¬‘ ÓΩ’≈ «√apple¯ ÍzÚ≈√Δ

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫ È≈◊«apple’≈∫ ȱß

«ÁμÂ≈ «◊¡≈, ‹Ø «ÚÁ∂Ù Ô≈Âapple≈ “Â∂

◊¬∂ ‘ج∂ √È Õ

Khalistani militant held in Delhi

New Delhi: A Khalistan militant has

been arrested here for involvement in

over 75 cases of terror, murder, robbery

and loot registered against him in

Punjab, Delhi, Rajasthan and Madhya

committed bank and police station

dacoities as well as robberies in the

above-said states during 1980s when terrorism

was at its peak in Punjab.

"Gursewak was associated with Sikh

militant Jagtar Singh Hawara and other

militants lodged in jails in India. The

accused was also declared a proclaimed

offender by a Patiala House court as he

was not appearing for hearing since

Pradesh, Delhi Police said on Tuesday.

militant leader Jarnail Singh 2010," the official said. The police said

Khalistan Commando Force (KCF)

member Gursewak Singh alias Babla,

55, was arrested on a tip-off from west

Bhindranwale, who was killed in

Operation Blue Star by the Army in

1984," said the officer, adding the

Gursewak is involved in the murder of

Hind Samachar group's editor Ramesh

Chander in May 1984 in Jalandhar, who

Delhi's Mahipalpur area on Monday

accused was presently planning to resurrect

was an outspoken critic of

evening with a loaded sophisticated pistol,

said Joint Commissioner of Police

(Crime Branch) Praveer Ranjan.

The official said Gursewak had killed

several police officials, informers and

his organisation on instructions from

KCF chief Paramjit Singh Panjwar, now

in Pakistan. "He was in touch with Sikh

Bhindranwale. He remained jailed till

2004 for around 18 years before he fled

from Punjab Police custody.


2 23/03/2017 www.samajweekly.com

¡ß«ÓzÂ√appleÕ «√μ÷ ËappleÓ Â∂ ËappleÓ

¡√Ê≈È≈∫ “⁄ apple∞μ÷≈∫ È±ß Ï‘∞ ӑμÂÂ≈

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À apple±‘≈ÈΔ¡Â Á∂ ’∂∫Áapple

√μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï ÁΔ

Íz’appleÓ≈ “⁄ √∞ÙØ«Ì «ÂßÈ

«¬«Â‘≈√’ Ï∂appleΔ¡≈∫, Á∞μ÷ Ìß‹ÈΔ

Ï∂appleΔ, Ï∂apple Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ √≈«‘Ï Â∂ Ò≈⁄Δ

Ï∂apple, «‹μÊ∂ «¬√ Í≈ÚÈ ¡√Ê≈È “Â∂

Í∞μ‹ÁΔ¡≈∫ √ß◊Â≈∫ 鱧 √ÁΔ¡≈∫ ÂØ∫

·ß„Δ ¤≈∫ Â∂ «ÈappleÓ≈‰Â≈ Á≈ √ßÁ∂Ù

«ÁßÁΔ¡≈∫ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È, ¿∞Ê∂ ¯Ò

apple±ÍΔ ÍzÙ≈Á Á∂‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò apple≈Â

√Ó∂∫ Íß¤Δ¡≈∫ Á∂ appleÀ‰ Ï√∂apple∂ Á≈ √≈ËÈ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

ÚΔ Ï‰ÁΔ¡≈∫ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È «¬ÈΔ∫

«ÁÈΔ∫ ‘«apple¡≈ÚÒ È≈Ò Ìappleͱapple «¬È∑≈∫

«ÂßÈ≈∫ «¬«Â‘≈√’ Ï∂appleΔ¡≈∫ 鱧 Òμ◊∂

‘ج∂ Ï∂apple apple±ÍΔ ÌappleÚ∂∫ ¯Ò, ÁappleÙÈ

’appleÈ ¡≈¬∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ Á≈ «Ë¡≈È

ÓμÒØ-ÓμÒΔ «÷μ⁄ apple‘∂ ‘È Â∂ «¬‘

Ï∂appleΔ¡≈∫ «¬√ Í«ÚμÂapple ¡√Ê≈È ÁΔ

√∞ßÁappleÂ≈ “⁄ ÚΔ ‘Øapple Ú≈Ë≈ ’apple

apple‘Δ¡≈∫ ‘È √ÁΔ¡≈∫ ÂØ∫ ◊∞apple± ÿapple

Â∂ √ß◊Â≈∫ ÁΔ √∂Ú≈ «Ú⁄ ‘≈˜apple

«¬È∑≈∫ Ï∂appleΔ¡≈∫ ÁΔ √≈∫Ì-√ßÌ≈Ò

Íß‹≈Ï ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Ô∞ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂

Ó≈‘apple «ÚÁÚ≈È≈∫ Á∞¡≈apple≈ ’∞fi

Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ’apple«Á¡≈∫ √Ó∂∫-√Ó∂∫

ÊÀapple∂√≈ Ó∂¡ BI 鱧 Ù∞apple± ’apple∂◊Δ Ô±appleÍΔ¡È

√ßÿ ÂØ∫ Ï≈‘apple «È’Ò‰ ÁΔ Íz«’«apple¡≈

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÊÀapple∂√≈ Ó∂¡ Ô±appleÍΔ¡È

√ßÿ ÂØ∫ Ï≈‘apple «È’Ò‰ ÁΔ Íz«’«apple¡≈ BI Ó≈apple⁄ 鱧 Ù∞apple±

’apple∂◊ΔÕ Ô±appleÍΔ √ßÿ ”⁄ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ apple≈‹Á±Â √apple «‡Ó ÏÀappleØ

È∂ Ô±appleÍΔ √ßÿ ÍzΔÙÁ Á∂ ÍzË≈È ‚ØÈ≈Ò‚

‡√’ 鱧 «¬√ Ï≈apple∂ apple√ÓΔ ÂΩapple ”Â∂ √±«⁄Â

’ΔÂ≈ ‚≈¿±«Èß◊ √‡appleΔ‡ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ È∂

¡≈«÷¡≈, ¡√Δ∫ «’‘≈ «’ Ó≈apple⁄ Á∂ ¡÷Δapple

Âμ’ «¬‘ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡√Δ∫ ¤∂ÂΔ ◊μÒÏ≈Â

Ù∞apple± ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘≈∫Õ ¡√Δ∫ ¿∞ÓΔÁ ’appleÁ∂

‘≈∫ «’ «¬‘ ÁØ √≈Ò ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ‘ØÚ∂◊Δ

¡Â∂ √≈鱧 ÌappleØ√≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ ‡Δ⁄≈ ‘≈√Ò ’apple≈∫◊∂Õ «¬√ Âapple∑≈∫

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ BI Óapple≈⁄ B@AI È±ß Ô±appleÍΔ √ßÿ ÂØ∫ Ï≈‘apple

‘ØÚ∂◊≈Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ BC ‹±È, B@AF 鱧 ÏzÀ◊«˜‡ 鱧 ÒÀ

’∂ apple≈«¬Ù∞Ó≈appleΔ ‘Ø¬Δ √Δ, «‹√ ”⁄ EA.I ÎΔ√ÁΔ ÒØ’≈∫ È∂

ÏzÀ◊«˜‡ Á∂ Íμ÷ ”⁄ Ú؇ «ÁμÂΔÕ

«ÚÙ∂Ù

√μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï «Ú÷∂ ⁄≈apple √ÁΔ¡ª

Í∞apple≈ÂÈ «¬«Â‘≈√’ Ï∂appleΔ¡≈∫ 鱧 Òμ◊≈ ÌappleÚª ¯Ò

‘appleΔ¡≈∫ ÌappleΔ¡≈∫ Ï∂appleΔ¡≈∫ ‘«apple¡≈ÒΔ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÍzÁ≈È ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È “Ï∂apple” apple±ÍΔ ÍzÙ≈«Á

«¬È∑≈∫ Í∞apple≈ÂÈ Ï∂appleΔ¡≈∫ 鱧 ’Δ«Û¡≈∫

ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ¡≈«Á

Á≈ «¤Û’≈¡ Â∂ ‡≈‘‰Δ¡≈∫ ÁΔ

√≈Ò “⁄ Ò◊Í◊ ÁØ Ú≈apple ¤ß◊≈¬Δ

’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ Â∂ ‹Û≈∫ «Úμ⁄ «Óμ‡Δ

Â∂ ÷≈Á ¡≈«Á Í≈ ’∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ

Í«‘Ò≈∫ Ú≈ÒΔ Ù≈È Ó∞Û ÂØ∫ Ï‘≈Ò

’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À √zΔ ‘«appleÓßÁapple

√≈«‘Ï Á∂ ÓÀÈ∂‹apple √∞Òμ÷‰ «√ßÿ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ «¬«Â‘≈√’ Ï∂appleΔ¡≈∫

ÂØ∫ Ï∂apple ÂØÛ‰≈ Úapple«‹Â ‘À Íapple Íμ’

’∂ ‹≈∫ ‘Ú≈ ¡≈«Á È≈Ò ¡≈͉∂

¡≈Í ‘∂·≈∫ «‚μ◊∂ Ï∂apple≈∫ Á≈ ÍzÙ≈Á

ÙappleË≈Ò± ÙappleË≈ √«‘ ÒÀ ‹≈∫Á∂ ‘È

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √≈∫Ì √ßÌ≈Ò ’ΔÂ∂

‹≈‰ È≈Ò ‘Δ «¬‘ Ï∂appleΔ¡≈∫ Ó∞Û

‘appleΔ¡≈∫ ÌappleΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È «¬È∑≈∫

Ï∂appleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‹Û∑≈∫ Â∂ «‰¡≈∫ ȱß

ÚΔ ÍzÙ≈Á Ú≈Ò∂ ‘μÊ Ò≈¿∞‰ ÂØ∫

Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÍzÏßË’≈∫ ÚμÒØ∫ «ÚÙ∂Ù

ÍzÏßË ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ

Ù‘ΔÁ∂ ¡≈˜Ó Ì◊ «√ßÿ ¿∞‘È≈∫ Á∂ √≈ÊΔ apple≈‹◊∞apple±

¡Â∂ √∞÷Á∂Ú Á∂ Ù‘ΔÁΔ «ÁÈ Â∂ ÙappleË≈∫‹ÒΔ √Ó≈◊Ó

ÏëÓøÿÓ (√.ÚΔ.«Ï¿πappleØ) Âapple’ÙΔÒ √∞√≈«¬‡Δ

Ïapple«ÓßÿÓ ÚμÒØ∫ ¡≈‹≈ÁΔ Á∂ Ó‘≈È Ù‘ΔÁ≈∫ ȱß

ÙappleË≈∫‹ÒΔ Í∂Ù ’appleÈ Ò¬Δ Ù‘ΔÁΔ «Á‘≈Û≈ ÙÈΔÚ≈apple

BE Ó≈apple⁄ B@AG 鱧 Ù≈Ó È±ß E Ú‹∂ ÂØ∫ G Ú‹∂ Âμ’

Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ ÚÀÒÎ∂¡apple √À∫‡apple , CDF √Ø‘Ø appleØ‚ ,

‘À∫‚˜ÚappleÊ , Ïapple«ÓßÿÓ B21 9QL «Ú÷∂ ÓÈ≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Ù‘ΔÁ≈∫ ÁΔ √Ø⁄ ¡Â∂

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ 鱧 ÚappleÂÓ≈È apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂ Íz√ß◊ «Ú⁄

˜«‘appleΔÒ≈ ÍzÙ≈Á Ó≈ÓÒ≈: ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

ÁΔ ‡ΔÓ ÚμÒØ∫ ‹≈∫⁄ Ù∞apple±

χ≈Ò≈Õ Ï‡≈Ò≈ Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ◊∞apple± Â∂◊ Ï‘≈Áapple «Ú÷∂ «¬’ ◊zßÊΔ

«√ßÿ ÚμÒØ∫ ÍzÙ≈«Á «Ú⁄ Ìß◊È∞Ó≈ ÍÁ≈appleÊ «ÓÒ≈ ’∂ Ïμ«⁄¡≈∫ ”⁄

Úß‚‰ È≈Ò «¬’ Ïμ⁄∂ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ √Δ Â∂ C@ Á∂ ’appleΔÏ Ïμ⁄∂

«ÏÓ≈apple ÍÀ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ Ì≈Ú∂∫ Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Íapple ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È

ÍzØ. «’appleÍ≈Ò «√ßÿ Ï‚±ß◊apple Á∂ ¡≈Á∂Ù≈∫ ”Â∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÁΔ «¬’

Íß‹ ÓÀ∫ÏappleΔ ‹≈∫⁄ ‡ΔÓ ¿∞’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Ú÷∂ Í∞μ‹Δ Â∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂

ÁΔ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÂØ∫ √Ó∞μ⁄∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ ‘≈√Ò

’ΔÂΔÕ ‹≈∫⁄ ‡ΔÓ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‹Ê∂Á≈apple √∞μ⁄≈ «√ßÿ Òß◊≈‘,

‹Ê∂Á≈apple √∂Ú≈ «√ßÿ √∂÷Ú≈∫, ‹Ê∂Á≈apple ◊∞«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ ◊Øapple≈,

Ó∂‹apple «√ßÿ ÓÀÈ∂‹apple ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ √≈«‘Ï Â∂ ÏÒ‹ΔÂ

«√ßÿ, ÓÀÈ∂‹apple ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ¡μ⁄Ò √≈«‘Ï È∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

’Ó∂‡Δ Â∂ ÍΔÛ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple

ÒØ’≈∫ ÂØ∫ ÚΔ Í∞줫◊μ¤ ’ΔÂΔÕ

«Ú⁄≈«apple¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «¬È’Ò≈ÏΔ ◊Δ Â∂

’«ÚÂ≈Ú≈∫ Í∂Ù ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈‰◊Δ¡≈∫ ¡≈Í √Ì È±ß

«¬√ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Í‘∞ß⁄‰ Á≈ ‘≈apple«Á’ √μÁ≈ «ÁμÂ≈

‹≈∫Á≈ ‘À ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ apple«‹ßÁapple Á±Ò∂ (

@GHFI BAEFHF ), apple≈‹ Í≈Ò ( @GIAG @GBFHH

), √⁄Á∂Ú «ÚappleÁΔ ( @GGHF AE@AFC ) Ì◊ÚßÂ

«√ßÿ ( @GIHI C@CIFA ) È≈Ò ‡ÀÒΔÎØÈ Â∂ √ßÍapple’

’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

23/03/2017

3


4 23/03/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

ÓÈπº÷ √≈apple∂ «Ù’≈appleΔ ‹≈ÈÚappleª «Úº⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ ÚºË ıÂappleÈ≈’ ˛ ¡Â∂ ¡√Ò «Úº⁄

«¬‘ «¬’ºÒ≈ ‘Δ ¡«‹‘≈ ‹≈ÈÚapple ˛ ‹Ø ¡≈Í‰Δ ‘Δ «’√Ó Á≈ ÔØ‹È≈ÏºË „ø◊

È≈Ò «Ù’≈apple ’appleÁ≈ ˛Õ -«ÚÒΔ¡Ó ‹∂Ó˜

’ÙÓΔapple ÁΔ ¡˜≈ÁΔ Á≈ „Ø∫◊ ¡≈ «◊¡≈ √≈‘Ó‰∂

Í≈«’√Â≈È ˘ appleؘ ÈÚƒ ‘Ú≈ Ò◊ÁΔ ˛Õ appleؘ ÈÚ∂∫ √πÍÈ∂ ¡≈Á∂

‘È, «‹Ú∂∫ «ÏæÒΔ ˘ ⁄»«‘¡ª Á∂Õ Ù∂÷ «⁄æÒΔ Á∂ ◊Ø◊«Ò¡ª Á∂ √πÍÈ∂

‘È «’ Í»apple∂ ‘øÁ∂ ‘Δ È‘ƒÕ ‘apple appleؘ «’√∂ Ȫ «’√∂ Ï‘≈È∂ ’ÙÓΔapple ˘

¡≈͉∂ ÓπÒ’ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ’appleÈ Á∂ √πÍÈ∂ Í»apple∂ ’appleÈ Ò¬Δ ÈÚ∂∫ ÂØ∫

ÈÚ∂∫ „ø◊ Òæ̉ Ò¬Δ Â’Á∂ ÎΩ‹ ˘, ’Á∂ ¡≈¬Δ ¡À√ ¡≈¬Δ ˘ ’øÓ

Â∂ Ò≈Á≈ ˛Õ Íapple ÎΩ‹ Â∂ ¡≈¬Δ ¡À√ ¡≈¬Δ ÍÂ≈ È‘ƒ ’Δ ÷≈ ’∂

Í≈’ «Ú⁄ «‡’∂ ÏÀ·∂ ‘È, «’ ¡≈͉∂ ‘π’Óapple≈Ȫ Á≈ «¬æ’ ¡≈μ÷≈

ÚΔ È‘ƒ ÓøÈ √’Á∂Õ ¿πÈ ª Á≈ √πÍÈ≈ ÚΔ Í»apple≈ È‘ƒ ’apple √’Á∂Õ

‘π‰ Í≈«’√Â≈È ⁄ΔÈ Á∂ ÏμÒÏ»Â∂ Â∂ «◊Ò«◊ Â∂ Ï≈Ò«‡√Â≈È

ÓÂÒÏ Í≈’ ¡ËΔÈ ’ÙÓΔapple ˘ Í≈«’√Â≈È Á≈ ÈÚª «˜Ò≈

ω≈¿π‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛Õ Í«‘Òª ª √≈appleΔ ÁπÈΔ¡ª ¡æ◊∂, «ÚÙÚ

’≈¿»ø«√Ò, Ô» ¡ÀÈ ˙ ¡≈«Á «Ú⁄ „ØÒ «Íæ‡Á≈ «apple‘≈, «’ Ì≈appleÂ

¡≈˜Á ’ÙÓΔapple Á∂ «¬æ’ «‘μ√∂ ˘ ÁæÏΔ ÏÀ·≈ ˛, «‹√ ˘ ¡˜≈Á

’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ ’ÙÓΔappleΔ ÒØ’ √øÿappleÙ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ ¡√Ò «Ú⁄

¿π‘ √≈apple∂ Í≈’ Íث٠¡æÂÚ≈ÁΔ √È Â∂ ‘È, «‹È ª Á≈ ’ÙÓΔapple

È≈Ò Á»apple Á»apple Á≈ ÚΔ √øÏøË È‘ƒ ˛ Â∂ √ΔÕ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ Ì≈appleÂΔ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ Èapple∂∫Áapple ÓØÁΔ È∂ ¡≈˜≈Á ’ÙÓΔapple Á∂ ÒØ’ª ÁΔ ¡≈Ú≈˜ «ÚÙÚ

Â’ Í‘πø⁄≈¿π‰Δ Ùπapple» ’ΔÂΔ ˛, ¿πÁØ∫ ÂØ∫ Í≈«’ ¡ËΔÈ ’ÙÓΔappleΔ ÒØ’ª

Â∂ ˜πÒÓª ÁΔ «¬ø‘≈ ‘Ø‰Δ Ùπapple» ‘Ø ◊¬Δ ˛Õ ¿πæÊØ∫ Á∂ ÔπÚ’ª ˘

˜ÏappleÁ√ÂΔ ¡æÂÚ≈Á Á∂ Èapple’ «Ú⁄ Ë’∂μ«Ò¡≈ ‹≈‰ Òæ«◊¡≈ ˛Õ

’apple«Î¿» Úapple◊∂ ‘≈Ò≈ª «Ú⁄ apple«‘‰ Ò¬Δ ’ÙÓΔappleΔ ÒØ’ Ó‹Ï»apple

‘ÈÕ ¡≈apple«Ê’Â≈ «Ú⁄ ’Ó˜Øapple ÒØ’ ‹ÁØ∫ Ï≈apple Á∂ ’ÙÓΔappleΔ¡ª ÁΔ

¿πμÈ ¡≈apple«Ê’Â≈ ˘ Ú∂÷Á∂ ‘È, ª ¿πÈ ª Á≈ Ì≈appleÂΔ ’ÙÓΔappleΔ

ÒØ’ª ÁΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ ¡ÍÈ≈¿π‰ ˘ ‹Δ ’appleÁ≈ ˛Õ ‘≈Òª «’

Í≈«’√Â≈È ÌappleÍ»apple ’Ø«ÙÙ ’apple «apple‘≈ ˛, «’ «’√∂ Âapple ª ÚΔ Ì≈appleÂΔ

’ÙÓΔapple Á≈ «Ú’≈√ Ȫ ‘Ø √’∂Õ ¿π√ Ú≈√Â∂ ¿π‘ ¡’√apple ’ÙÓΔapple

ÁΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ ˘ ¿πæÍapple ¸æ’‰ Ú≈ÒΔ ‡»«apple˜Ó Á∂ Ú∂μÒ∂ ¡≈͉∂ ÚæË

ÂØ∫ ÚæË ¡≈Âø’Δ Ì∂‹Á≈ ˛, ª ‹Ø ¿π‘ Ì≈apple «Ú ◊ÛÏÛ ÍÀÁ≈

’appleÈ, ª «’ «ÚÁ∂ÙΔ √ÀÒ≈ÈΔ Ì≈apple Ȫ ¡≈¿π‰ Â∂ Ì≈appleÂΔ

’ÙÓΔapple ÁΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ ’Ó˜Øapple apple‘∂Õ «¬√ È≈Ò ’πÁappleÂΔ ÂΩapple Â∂

¡≈apple«Ê’Â≈ ’Ó˜Øapple apple‘∂, Â∂ ÒØ’ Í≈«’√Â≈È È≈Ò ‹πÛ ‹≈‰Õ Íapple

Ì≈apple √apple’≈apple ÁΔ ¸√ÂΔ È≈Ò Í≈’ ÁΔ¡ª √≈appleΔ¡ª ⁄≈μÒª È≈’≈Ó

‘Ø ‹ªÁΔ¡ª ‘È, ¡μÂÚ≈ÁΔ ÎÛ∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ‹ª Ó≈apple∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

√ÀÒ≈ÈΔ Ì≈apple «Ú⁄ ¡≈πªÁ∂ ‘È, Â∂ ¡ø ˘ ¿π‘ ‘πøÁ≈ ˛, ‹Ø

Í≈«’√Â≈È È‘ƒ ⁄≈‘πøÁ≈Õ Â∂ Ì≈apple Á≈ «Ú’≈√ ‘πøÁ≈ apple«‘øÁ≈ ˛Õ

‘π‰ ⁄ΔÈ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ Í≈«’√Â≈È ÁΔ¡ª È≈˜≈«¬˜ ‘apple’ª ÁΔ «Íæ·

ÍÒØμ√‰ Òæ◊≈ ˛, Ì≈apple Á∂ «ÚappleØË Á∂ ’≈apple‰, Í≈«’√Â≈È ¡≈͉∂

¡≈Í ˘ Ù∂apple ÷ª √Ófi‰ Òμÿ «Í¡≈ ˛Õ Íapple ¿π√˘ ¡‹∂ Â’ «¬‘

È‘ƒ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ Ï≈apple ¡μ‹ ¡«‹‘Δ Â≈’ ω ¸μ«’¡≈

˛, «‹√ ÂØ∫ ⁄ΔÈ ÚΔ Í≥◊≈ ÒÀ‰Ø∫ ‚appleÁ≈ ˛Õ Á»‹Δ ◊æÒ Á»«‹¡ª Á∂

˜Øapple Â∂ ’Á∂ ’Ø¬Δ ‹∂» È‘ƒ Ï«‰¡≈Õ «¬øÈΔ Ú≈apple ’πμ‡ ÷≈μËΔ ˛

Í≈«’√Â≈È È∂ Ï≈apple-Ï≈apple Ì≈apple È≈Ò Í≥◊≈ ÒÀ ’∂Õ ‹∂ ‘πª ’Ø¬Δ

Ùapple≈apple ’ΔÂΔ Âª Ù≈«¬Á ¡◊ª‘ Í≥◊≈ ÒÀ‰ ‹Ø◊≈ È‘ƒ Ï⁄‰

Òæ«◊¡≈Õ Â∂ Í≈’ ¡ËΔÈ ’ÙÓΔapple «Ú⁄ ’ÙÓΔapple ˘ Í≈«’√Â≈È

«Ú⁄ Ù≈ÓÒ ’appleÈ Á≈ «ÚappleØË ÚΔ Ùπapple» ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ ‹∂ ‘π‰

Í≈«’√Â≈È ÁΔ «¬‘ ’apple» «ÚÙÚ √ø◊·È «Ú⁄ ⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈

ω ◊¬Δ ª Í≈«’√Â≈È Á≈ ̪‚≈ ¸apple≈‘∂ «Ú⁄ Îπμ‡ ‹≈Ú∂◊≈, Â∂

«Îapple Í≈«’√Â≈È ÁΔ «‹øÈΔ ‹Ò≈Ò ‘ØÚ∂◊Δ, ’Δ Í≈«’√Â≈È

¿π√˘ √«‘‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ˛Õ ¡√Ò «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È ÚμÒØ∫

‘Â≈Ù≈, «Èapple≈Ù≈ «Ú⁄ Ò¬∂ «¬√ ’ÁÓ ˘ ’Ø¬Δ ÚΔ È‘ƒ √apple≈‘∂◊≈,

ÏÁÈ≈ÓΔ Âª ‘Ø‰Δ ‘Δ ˛, Íapple «ÚÙÚ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Ú⁄ ¿π√ÁΔ¡ª

◊μÒª Â∂ «Îapple ’Ø¬Δ ÚΔ Ô’ΔÈ È‘ƒ ’apple∂◊≈Õ ‹∂ ¡‹∂ ÚΔ Í≈«’√Â≈È

¡≈͉∂ ‡π’Û∂ ’appleÚ≈¿π‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛ ª ¿π√ÁΔ Óapple˜ΔÕ Ì≈appleÂΔ Âª

Í«‘Òª ‘Δ ÓØÁΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ ÷πÙ ‘È, Â∂ Í≈’Δ Í≥◊≈ ¿πÈ ª

˘ ‘Øapple ÷πÙ ‘؉ Á≈ ÓΩ’≈ Á∂Ú∂◊≈Õ ’Δ Í≈’ «¬‘Ø ⁄≈‘πøÁ≈ ˛?

Í≥‹≈Ï

Á∂ ÒØ’≈∫ È∂ A@ √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á ÂÏÁΔÒΔ

Á∂ ‘μ’ ”⁄ ¯ÂÚ≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ Ò◊≈Â≈apple

«¬’ Á‘≈’∂ Á∂ ÏÈÚ≈√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ ÁΔ ¡‰«’¡≈√Δ Â∂

˜ØappleÁ≈apple „ß◊ È≈Ò √μÂ≈ ”⁄ Ú≈Í√Δ,

Íß‹≈Ï ”⁄ √apple’≈apple ω≈¿∞‰ ÁΔ ÂΔÏapple

¡≈√ÚßÁ “¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ” Í≈apple‡Δ Á∂

√∞Í«È¡≈∫ Á≈ ‡∞μ‡ ‹≈‰≈ ¡Â∂ IG √≈Ò

Í∞apple≈‰Δ ÍßÊ’ Í≈apple‡Δ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ

ÁÒ Á≈ «ÚappleØËΔ «Ëapple ”⁄ ÏÀ·‰ ÂØ∫

ÚΔ ÷∞ßfi ‹≈‰≈; Ô’ΔÈÈ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ÍßÁapple∑ÚΔ¡≈∫ «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ Á∂ ‘Àapple≈ÈΔ‹È’ Í«‘Ò±

‘È Õ «Èapple√ßÁ∂‘ Ò◊≈Â≈apple

«Í¤Ò∂ A@ √≈Ò ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ ÁΔ

√apple’≈apple, Íß‹≈ÏΔ √±Ï≈ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á «’√∂

Í≈apple‡Δ 鱧 Ò◊≈Â≈apple ÁØ Ú≈apple «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈

Ù≈√È √Δ, Íapple «¬√ A@ √≈Ò≈ Ù≈√È ÁΔ «Ó¡≈Á

ÍzÏÒ √μÂ≈-«ÚappleØËΔ apple∞fi≈È Á∂ È≈Ò √Ó≈Í ‘جΔ

«Ú’≈√ Á∂ È≈∫¡ ”Â∂ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ Á∂

A@ √≈Ò≈ Ù≈√È ”⁄ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ √Û’≈∫, Í∞Ò≈∫

¡Â∂ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ Á≈ Ï∂«¬ß‘≈ «Ú’≈√ ‘Ø«¬¡≈

‘À Íapple «√‘Â, «√μ«÷¡≈, ˆappleΔÏΔ ‘‡≈¿∞‰ ¡Â∂

apple∞˜◊≈apple Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈

√apple’≈apple Íß‹≈Ï Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡≈√≈∫ ”Â∂ ÷appleΔ È≈

¿∞Âapple √’ΔÕ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple Á≈ √ÚÀapple∞˜◊≈apple

‹≈∫ ¿∞ÁÔØ«◊’ ÷∂Âapple ”⁄ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Ò¬Δ

apple∞˜◊≈apple Á∂ ÒØÛΔ∫Á∂ Ú√ΔÒ∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ ÁΔ Ê≈∫ “Ú؇

ÏÀ∫’” Íμ’≈ ’appleÈ Ò¬Δ ıÀapple≈«¬ÂΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ”Â∂

«˜¡≈Á≈ ˜Øapple «apple‘≈Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ÍzÂΔ «Ú¡’ÂΔ

¡≈ÓÁÈ ”⁄ Ú≈Ë∂ ÁΔ «ÁÙ≈ ”⁄ √apple’≈apple ÁΔ ’جΔ

«˜’appleÔØ◊ «ÁÒ⁄√ÍΔ È‘Δ∫ apple‘ΔÕ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È Ó∞μ÷

apple±Í «Ú⁄ ’∞Ù≈√È, «ÌzÙ‡≈⁄≈apple, Ò≈’≈ȱßÈΔ,

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ, ¿∞ÁÔØ«◊’ ÓßÁ‘≈ÒΔ, ÚÍ≈apple’

Ó≈¯Δ¡≈, ÈÙ≈÷ØappleΔ, «’√≈ÈΔ ’apple«˜¡≈∫ ’≈appleÈ

÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫, ‘ß’≈appleΔ ¡Â∂ Í«appleÚ≈appleÚ≈Á Á∂ «√¡≈√Δ

ÚappleÂ≈apple∂ Á∂ «Úapple∞μË Ù≈∫ÂΔ, √«ÊappleÂ≈ ¡Â∂ Íß‹≈Ï Á∂

«Ï‘ÂappleΔÈ Ì«Úμ÷ Ò¬Δ ÂÏÁΔÒΔ «Ò¡≈¿∞‰Δ Ó∞μ÷

Ó∞μÁ∂ apple‘∂Õ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ Á∂ apple≈‹ ÁΩapple≈È «ÚË≈È

√Ì≈ ‘Ò«’¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’ Ê≈«‰¡≈∫ ÁΔ ‘μÁÏßÁΔ ¡Â∂

apple Á∂ Â’appleΔÏÈ √≈apple∂

Ì≈ apple≈‹≈∫ ÁΔ¡≈∫

¡ıÏ≈apple≈∫ «Ú⁄

«’√≈È ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

ıÏapple≈∫ ‘apple appleؘ √∞apple÷Δ¡≈∫

ωÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «¬‘ «ÁÈØ∫-

«ÁÈ ÚË apple‘Δ¡≈∫ ‘È, ‹Ø √≈apple∂ ‘Δ

Á∂Ù Á≈ «Ë¡≈È Óß◊ÁΔ¡≈∫ ‘È,

«’¿∞∫«’ Á∂Ù ÁΔ Ú√Ø∫ Á≈ Ó∞μ÷

«‘μ√≈ ÷∂ÂΔ ”Â∂ «ÈappleÌapple ’appleÁ≈

‘ÀÕ B@@G-@H «Ú⁄ ÈÀÙÈÒ

√À∫ÍÒ √appleÚ∂ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ì≈appleÂ

Á∂ Íz«√μË ¡appleÊ-Ù≈√ÂappleΔ ‚≈:

‹Δ.¡À√. ÌμÒ≈ ÚμÒØ∫ «’√≈ÈΔ

√ÏßËΔ «¬’ «appleÍØapple‡ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ

◊¬Δ √Δ, «‹√ «Ú⁄ A@ ¬∂’Û ÂØ∫

ÿμ‡ ‹ØÂ≈∫ 鱧 «’Î≈«¬ÂΔ È‘Δ∫ √Δ

«◊«‰¡≈ «◊¡≈, Íapple Á∂Ù ÁΔ¡≈∫

’∞μÒ ‹ØÂ≈∫ «Ú⁄Ø∫ I@ ¯Δ√ÁΔ

‹ØÂ≈∫ ¿∞‘ ‘È «‹‘ÛΔ¡≈∫ A@

¬∂’Û ÂØ∫ ÿμ‡ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫

√ÍμÙ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ «’√≈ÈΔ ÁΔ

¿∞Í‹ Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ ̱ÓΔ Á∂ Úμ‚∂

Âμ ”Â∂ «ÈappleÌapple ‘À Íapple «¬√ Âapple∑≈∫

Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ „ß◊ È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈,

«‹√ È≈Ò «¬È∑≈∫ ‹ØÂ≈∫ Á≈

Í≥‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ Á∂ ÈÂΔ‹∂

«’‘ÛΔ «ÁÙ≈ ÚμÒ ‹≈Ú∂◊Δ Í≥‹≈Ï ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ

ÂÒ«ÚøÁapple «√øÿ Ïπæ‡apple

¡≈’≈apple ÚË≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ Íapple

Á∂Ù Á∂ ÈΔÂΔÚ≈È≈∫ Á∂ «¬√ appleØ◊ ȱß

‹≈‰Á∂ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «¬√

Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ·Δ’ ¿∞Í≈¡

’appleÈ ÁΔ Ê≈∫ «¬√ √ÏßËΔ

ˆÀapple-«ÚÚ‘≈apple’ ÈΔÂΔ¡≈∫ ”Â∂

«ÈappleÌapple ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ Á∂Ù

ÁΔ¡≈∫ HE ¯Δ√ÁΔ ‹ØÂ≈∫ Á≈

¡’≈apple Â≈∫ E ¬∂’Û ÂØ∫ ÚΔ ÿμ‡

‘ÀÕ «˜¡≈Á≈Âapple ’apple˜∂ È≈Ò

‘Ò’≈ «¬ß⁄≈apple‹≈∫ ÁΔ Í∞«Ò√-ÂßÂapple ”⁄

ÁıÒ¡ßÁ≈˜Δ, ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á∂ ˜apple≈«¬Ó-

Í∂Ù≈ ◊appleØ‘≈∫ Á≈ ÏØÒÏ≈Ò≈, √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ

√≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ Á∂ ÁØÙΔ¡≈∫ Á≈

Ϋۡ≈ È≈ ‹≈‰≈ ¡Â∂ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È

‚∂apple≈ «√apple√≈ ÁΔ ÷∞μÒ∑Δ ‘Ó≈«¬Â ‘≈√Ò

’appleÈΔ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

Ò¬Δ È∞’√≈ÈÁ∂‘ √≈ÏÂ

‘Ø«¬¡≈Õ √apple’≈apple ÁΩapple≈È

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ Á∂

‘Ò’≈ «¬ß⁄≈apple‹≈∫ ÚÒØ∫

Â≈’ ÁΔ ’«ÊÂ

Á∞appleÚappleÂØ∫ ’apple«Á¡≈∫ «ÚappleØËΔ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈Í‰Δ ‘Δ

Í≈apple‡Δ «Ú⁄Ò∂ «ÚappleØËΔ Ë«Û∑¡≈∫

«÷Ò≈¯ ’appleÚ≈¬∂ È≈‹≈«¬˜ Í∞«Ò√ Ó∞’μÁÓ∂ ¡Â∂

’«Ê Ëμ’∂Ù≈‘Δ ‘Δ Úμ‚∂ ¡≈◊±¡≈∫ Á∂ ‘≈appleÈ Á≈

√ÏμÏ Ï‰Δ ‘ÀÕ

«¬‘ √±Ï≈¬Δ ⁄؉≈∫ «¬√ ’apple’∂ Ï∂‘μÁ Ó‘μÂÚͱappleÈ

√È «’ «¬√ Ú≈apple √±Ï∂ ”⁄ «ÂßÈ Ïapple≈Ïapple ÁΔ¡≈∫

«√¡≈√Δ «Ëapple≈∫ «Ú⁄≈Ò∂ «Â’؉Δ

‡μ’apple √ΔÕ ÚΔ.¡≈¬Δ.ÍΔ.

√μ«Ì¡≈⁄≈apple apple«‘ apple≈‹ÈΔÂΔ

ÁΔ ◊μÒ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ È∂ ÙzØÓ‰Δ

¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡Â∂ ’≈∫◊apple√,

ÁØÚ≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á≈ ÂÚ≈˜È

‚≈Ú≈∫‚ØÒ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫-B@AD ÁΩapple≈È Íß‹≈Ï ”⁄ ÍzÚ∂Ù ‘جΔ

“¡≈Í” 鱧 BD.D ¯Δ√ÁΔ Ú؇≈∫ È≈Ò CC «ÚË≈È √Ì≈

‘Ò«’¡≈∫ ”⁄ Ú؇≈∫ Á≈ Ú≈Ë≈ «Ó«Ò¡≈ √Δ ¡Â∂

Íß‹≈Ï ÂØ∫ D ÒØ’ √Ì≈ ‘Ò«’¡≈∫ ÂØ∫ «‹μ ‘≈√Ò

‘Ø¬Δ √ΔÕ «¬√ Í≈apple‡Δ 鱧 Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ √±Ï≈¬Δ ⁄؉≈∫

”⁄ A@@ √Δ‡≈∫ Á≈ Ï‘∞Ó «ÓÒ‰ ÁΔ Ì≈appleΔ ¿∞ÓΔÁ

√Δ, Íapple ¡≈√≈∫ ÂØ∫ ¿∞Ò‡ Í≈apple‡Δ ÁΔ Ú؇ ÍzÂΔÙÂÂ≈

ÚΔ ÿ‡ ’∂ BC.G% apple«‘ ◊¬Δ ¡Â∂ «‹μ ÚΔ CC Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ Ó«‘˜ B@ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò«’¡≈∫ ÂØ∫ ‘Δ

«ÓÒ √’ΔÕ «¬È∑≈∫ ÈÂΔ«‹¡≈∫ ÁΔ √ÓΔ«÷¡≈

’Δ«Â¡≈∫ «¬‘ ◊μÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’

«‹‘ÛΔ¡≈∫ ˆÒÂΔ¡≈∫ ’≈appleÈ B@AB ”⁄ Íß‹≈Ï

’≈∫◊apple√ √μÂ≈ ÂØ∫ ÷∞ßfiΔ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

«¬’ ◊ßÌΔapple ’ΩÓΔ Ó∞μÁ≈ ‘È «’√≈È ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

‹∞ÛΔ¡≈∫ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ «¬√ Úapple◊

È≈Ò √ÏßË ‘È «’¿∞∫«’

Ò◊≈Â≈apple ˆÀapple-«’¯≈«¬ÂΔ ÷∂ÂΔ

¡≈ÓÁÈ ¡Â∂ ÷apple⁄ «Ú⁄Ò∂ Í≈Û∂

”⁄ Ò◊≈Â≈apple Ú≈Ë≈ ’apple apple‘Δ ‘À

¡Â∂ ’apple˜∂ ”Â∂ «ÈappleÌapple «¬‘ ÷∂ÂΔ

’ÁØ∫ Âμ’ ⁄μÒ √’∂◊Δ?

Ì≈apple ÁΔ EF ¯Δ√ÁΔ Ú√Ø∫ ÷∂ÂΔ

”Â∂ «¬√ ’apple’∂ «ÈappleÌapple ’appleÁΔ ‘À

«’¿∞∫«’ ‘Øapple ’Ø¬Δ apple∞˜◊≈apple È‘Δ∫

«ÓÒÁ≈, «¬√ Íz’≈apple ‘∞‰ EF

¯Δ√ÁΔ Ú√Ø∫ ÁΔ ’∞μÒ ¡≈ÓÁÈ

apple≈Ù‡appleΔ ¡≈ÓÁÈ Á≈ «√appleÎ AD

¯Δ√ÁΔ ‘ÀÕ Íapple ‹∂ «¬‘ «‘μ√≈ ÚË

’∂ EF ¯Δ√ÁΔ ‘Ø √’∂ Â≈∫

‘Δ «¬‘ √Óμ«√¡≈Ú≈∫

Á±apple ‘Ø √’ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

Íapple «¬√ Âapple∑≈∫ ‘؉≈

¡√ßÌÚ ‘ÀÕ «’√∂ ÷∂Âapple

ÁΔ Ú√Ø∫ ÁΔ apple≈Ù‡appleΔ

¡≈ÓÁÈ ¿∞√ Á∂Ù ÁΔ

Ú√Ø∫ Á∂ ¡È∞Í≈ Á∂ Ïapple≈Ïapple ‘؉Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ «Ú’√Â

Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ ÷∂ÂΔ Á≈ ’∞μÒ

¡≈ÓÁÈ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È «√appleÎ E

¯Δ√ÁΔ ‘À (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√Ó-«Ú⁄≈apple

Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó

Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó È∂ ÁμÏ∂-’∞⁄Ò∂ Úapple◊≈∫ ȱß

√ß◊«·Â ’apple’∂ ¡≈͉∂ ‘μ’≈∫ Ò¬Δ ÒÛÈ ¡Â∂

apple≈‹ÈΔÂΔ Ò¬Δ «Â¡≈apple ’ΔÂ≈Õ √≈«‘Ï

’≈∫ÙΔ apple≈Ó È∂ Á«ÒÂ≈∫

鱧 «¬√ Á∂Ù Á∂ Ó∞„Ò∂

Ú≈√Δ ’«‘ ’∂ ¡≈«Á Á≈

È≈∫¡ «ÁÂ≈Õ Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ

apple≈Ó ÓÀÓØappleΔ¡Ò ‡appleμ√‡

Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¡Â∂ Ï≈ϱ

’≈∫ÙΔ apple≈Ó ÁΔ ÌÀ‰

√ÚappleÈ ’Ωapple ¡Â∂ Ì≈‰‹∂

apple«ÚßÁapple «√ßÿ ÂØ∫ Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple

Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó Á≈ ‹ÈÓ AE Ó≈apple⁄ AICD

鱧 ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈È’∂ ÿapple Èß◊Ò-⁄ß‚Δ◊Û∑ Ó∞μ÷

Ó≈apple◊ ”Â∂ «¬«Â‘≈√’ ’√Ï≈ ϱß◊≈ √≈«‘Ï

’ØÒ ÍÀ∫Á∂ «Íß‚ «ÍzÊΔÍ∞apple «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈Õ Ï≈ϱ

’≈∫ÙΔ apple≈Ó ¡≈͉∂ Ó≈Â≈ √Úapple◊Δ «ÏÙÈ ’Ωapple

¡Â∂ «ÍÂ≈ ‘appleΔ «√ßÿ Á∂ G Ïμ«⁄¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ √Ì

ÂØ∫ Úμ‚∂ √ÈÕ √Úapple◊Δ Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó Á≈

Í«appleÚ≈apple apple±ÍÈ◊apple «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ ÷∞¡≈√Í∞apple≈

«Ú⁄ apple«‘ßÁ≈ √ΔÕ Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó È∂ Ï⁄ÍÈ

«Ú⁄ ‘Δ ‹≈Â-Í≈ Úapple◊Δ √Ó≈«‹’ Ï∞apple≈¬Δ

Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ √ΔÕ AIEH

«Ú⁄ Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó È∂ appleμ«÷¡≈ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ

«ÚÌ≈◊ «Ú⁄ √‘≈«¬’ «Ú«◊¡≈È’ Á∂ ÂΩapple

”Â∂ ÈΩ’appleΔ Ù∞apple± ’ΔÂΔÕ AIGA «Ú⁄ ÈΩ’appleΔ ÂØ∫

«Â¡≈◊ ÍμÂapple Á∂ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ

ÁΔÈ≈ Ì≈È È≈Ò «ÓÒ ’∂ ¡È∞√±«⁄ ‹≈Â≈∫,

¡È∞√±«⁄ ‹È‹≈ÂΔ¡≈∫, ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫

¡Â∂ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Úapple◊≈∫ È≈Ò √ÏßËÂ

’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ √ß√Ê≈ ÁΔ

√Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔÕ Ï≈ϱ ‹Δ È∂ ¡≈͉∂ √ßÿappleÙ

«Ú⁄ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ ͤÛΔ¡≈∫

Ùz∂‰Δ¡≈∫ 鱧 Ù≈«ÓÒ ’apple’∂ «¬’ Úμ‚Δ Â≈’Â

ω≈¬ΔÕ Ï≈ϱ ‹Δ È∂ Á«Ò ’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ ȱß

√ß◊«·Â ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Á«Ò √Ó≈‹ «Ú⁄

‹≈◊apple±’Â≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ’∞fi

√≈ÊΔ¡≈∫ È≈Ò √≈¬Δ’Ò Ô≈Âapple≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂

‹≈◊apple±’Â≈ ¡«Ì¡≈È ⁄Ò≈«¬¡≈Õ Ï≈ϱ ‹Δ

È∂ F Á√ßÏapple, AIGH 鱧 ÏÀ’Úapple‚ ¡À∫‚

ÓÈ≈apple‡Δ˜ ’«Ó¿±«È‡Δ «¬ßÍÒ≈«¬˜ ÎÀ‚apple∂ÙÈ

Ï≈Ó√∂Î È≈∫¡ Á≈ ’appleÓ⁄≈appleΔ √ß◊·È

ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ F Á√ßÏapple AIHA 鱧 Á«ÒÂ

Ùث٠√Ó≈‹ √ßÿappleÙ √«ÓÂΔ ‚Δ ¡À√-D

È≈∫¡ Á≈ √ß◊·È «Â¡≈apple ’ΔÂ≈Õ AD ¡ÍzÀÒ

AIHD 鱧 Ï≈ϱ ‹Δ È∂ apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ (ÏΔ ¡À√ ÍΔ) ω≈

«ÁμÂΔÕ Ï≈ϱ ‹Δ Á∞¡≈apple≈ F@@@ ‹≈Â≈∫ ȱß

«¬’ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ ”Â∂ «Ò¡≈¿∞‰ ¡Â∂ HE

¯Δ√ÁΔ Úapple◊ Á∂ ÒØ’≈∫ È±ß Ï‘∞‹È √Ófi‰ Á∂

‹appleÏ∂ È≈Ò ÏΔ. ¡À√. ÍΔ. apple≈Ù‡appleΔ Í≈apple‡Δ

ω ◊¬Δ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ ’¬Δ √≈Ò≈∫ ÂØ∫

⁄ÒÁΔ¡≈∫ apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ¡≈∫ 鱧 «Íμ¤∂

¤μ‚ ’∂ ÂΔ‹∂ ÈßÏapple ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬ΔÕ AIHI

ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ ÏΔ. ¡À√. ÍΔ. È∂ Á∂Ù «Ú⁄

B.@G ¯Δ√ÁΔ Ú؇≈∫ Íz≈Í ’ΔÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ C

ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ω∂Õ AIIB «Ú⁄ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Á∂ I «ÚË≈«¬’ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ¡Â∂

Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ó∞μ÷ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ ωΔÕ

AIIC «Ú⁄ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ ÏΔ. ¡À√. ÍΔ.

È∂ FG «ÚË≈«¬’ ω≈ ’∂ Úμ‚Δ «‹μ ‘≈√Ò

’ΔÂΔÕ Ï≈ϱ ‹Δ ¡≈Í ÁØ Ú≈apple AIIA ¡Â∂

AIIF «Ú⁄ ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ⁄∞‰∂ ◊¬∂Õ

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ ÏΔ. ¡À√. ÍΔ. È∂ ’¬Δ Ú≈apple

√apple’≈apple ω≈¬ΔÕ Ï≈ϱ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ‹Ø «’

Ù±◊apple ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫ ÍΔÛ √È È±ß AIID

«Ú⁄ «ÁÒ Á≈ ÁΩapple≈ ÍÀ «◊¡≈Õ ¡ß Ï≈ϱ ‹Δ

ÒßÏΔ «ÏÓ≈appleΔ Ï≈¡Á «ÓÂΔ I ¡’±Ïapple

B@@F 鱧 √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂Õ

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.

‚≈.√.√.

ÓØ : 98551-70335


www.samajweekly.com

¡ÒÏ∂Ò≈ ◊≈«¬’ √Δ ¡≈√≈ «√ßÿ Ó√Â≈È≈

Íß‹≈ÏΔ √Ó≈‹ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 ◊≈«¬’Δ apple≈‘Δ∫

Í∂Ù ’apple’∂ «¬√ Á∂ Ìß‚≈apple 鱧 ÍzÎ∞μÒ ’appleÈ ¡Â∂

Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ È±ß √Á≈Ï‘≈apple ◊Δ Á∂‰ Ú≈Ò∂

«‹È∑≈∫ ’∞fi «¬μ’ «◊‰ÂΔ Á∂ ◊≈«¬’≈∫ Á≈ È≈∫

«Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’ ¿∞μÌappleÚ≈∫

È≈∫ ‘À -¡≈√≈ «√ßÿ Ó√Â≈È≈Õ «¬√ ¡ÒÏ∂Ò∂

◊≈«¬’ Á∂ ◊≈¬∂ ◊ΔÂ≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple

ÁΔ ‹Ø Â√ÚΔapple fiÒ’ÁΔ ‘À ¿∞‘ √≈鱧 √≈‚∂ «Úapple√∂

È≈Ò ‹ØÛÁΔ ‘ÀÕ

Ó√Â≈È∂ Á∂ ’≈¯Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ◊Δ «apple’≈apple‚

‘ج∂ «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞√ÁΔ ◊≈«¬’Δ ’∂ÚÒ «◊‰ÂΔ

Íμ÷Ø∫ ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ ◊∞‰≈∫ Íμ÷Ø∫ ÚΔ ı≈√ Ó‘μÂÚ

appleμ÷ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞√È∂ ◊≈«¬’Δ «Úμ⁄ ’∞fi ¡«‹‘Δ¡≈∫

ÒΔ‘≈∫ Í≈¬Δ¡≈∫ ‹Ø ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ Ò¬Δ

Ó≈apple◊ ÁappleÙ’ Ï‰È Á∂ ÔØ◊ ‘ÈÕ ¿∞√ÁΔ ◊≈¬Δ

Ú≈«apple√ Ù≈‘ ÁΔ “‘Δapple” Á≈ ’Ø¬Δ ÂØÛ È‘Δ∫Õ «¬√∂

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

Âapple∑≈∫ ÈßÁ Ò≈Ò È±appleÍ∞appleΔ ÁΔ apple⁄È≈ “Íß‹≈ω” ȱß

«‹√ ¡ßÁ≈˜ ¡Â∂ Í∞ıÂ◊Δ È≈Ò Ó√Â≈È∂ È∂

◊≈«¬¡≈ ‘À, ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ «Ó√≈Ò ¡≈Í ‘ÀÕ «¬√∂

Âapple∑≈∫ ¿∞√Á∂ ◊≈¬∂ “¡appleÊΔ” ◊Δ Á≈ ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï

È‘Δ∫ Õ Ó√Â≈È∂ Á≈ ‹ÈÓ Úß‚ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Á∂ √≈∫fi∂

Íß‹≈Ï Á∂ Ù∂÷±Í∞apple∂ (¡μ‹’μÒ∑ Í≈«’√Â≈È «Úμ⁄)

«Ú÷∂ BC ¡◊√ AIBF 鱧 «ÍÂ≈ √. ÍzΔÂÓ «√ßÿ

Á∂ ÿapple Ó≈Â≈ ¡ß«Óz ’Ωapple ÁΔ ’∞μ÷Ø∫ ‘Ø«¬¡≈Õ

ÿapple«Á¡≈∫ È∂ ¿∞√Á≈ È≈∫ ¡≈√≈

«√ßÿ appleμ«÷¡≈Õ ⁄ß◊≈ √appleÁ≈

Í∞μ‹Á≈ Í«appleÚ≈apple ‘؉ ’≈appleÈ

¡≈√≈ «√ßÿ ÁΔ Í«appleÚappleÙ

ÚËΔ¡≈ ÂappleΔ’∂ È≈Ò ‘جΔÕ ¿∞È∑≈∫ √«Ó¡≈∫ «Úμ⁄

¿∞√鱧 ÍÛ∑È Á∂ ÓΩ’∂ «ÓÒ∂Õ ¿∞√È∂ «√μ÷ ÈÀÙÈÒ

’≈Ò‹ Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ ÏΔ.¬∂. Í≈√ ’ΔÂΔÕ ¡≈√≈ «√ßÿ,

“Ó√Â≈È≈” «’Ú∂∫ Ï«‰¡≈! «¬‘ ÚΔ «¬μ’

«ÁÒ⁄√Í ÿ‡È≈ ‘ÀÕ ¤Ø‡Δ¡≈∫ ‹Ó≈Â≈∫ «Úμ⁄

ÍÛ∑«Á¡≈∫ «¬μ’ «ÁÈ ‹Ó≈ «Úμ⁄ ÏÀ·≈ ¿∞‘

Ùapple≈appleÂΔ Ò«‘‹∂ «Úμ⁄ Úμ÷ Úμ÷ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

¡≈Ú≈˜≈∫ ’μ„ «apple‘≈ √ΔÕ ¡«Ë¡≈Í’ È∂ ÎÛ

«Ò¡≈ Â∂ «’‘≈,“˙¬∂ ¡≈«√¡≈ 屧 Â≈∫ ÏÛΔ¡≈∫

Ó√Â≈«È¡≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ’appleÁÀ∫ ˙¬∂” ¿∞√∂

«ÁÈ ÂØ∫ ¿∞√Á∂ √≈ÊΔ ¿∞√鱧 “Ó√Â≈È≈” ¡≈÷‰

Òμ◊ ͬ∂Õ «¬√ Âapple∑≈∫ Ó√Â≈È≈ ¿∞√Á∂ È≈∫ È≈Ò

¡«‹‘≈ ‹∞«Û¡≈ «’ ¿∞√È∂ «¬√ 鱧 ‘Δ ¡≈͉≈

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

‘apple«Á¡≈Ò «√ßÿ ʱ‘Δ

ÓØÏ≈«¬Ò : HDBGA-@@CDA

HEATHROW

CONCRETE

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

ÂıμÒ√ ω≈ «Ò¡≈Õ

Á∂Ù ÁΔ Úß‚ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞√È∂ ÏΔ.¬∂. Í≈√ ’apple

Ò¬Δ √ΔÕ ’≈Ò‹ «Úμ⁄ ÍÛ∑«Á¡≈∫ ¿∞‘ apple∂‚Δ˙ ”Â∂

ÚΔ ‹≈ ¡≈«¬¡≈ √ΔÕ Úß‚ ’≈appleÈ ¿∞√È±ß Í«appleÚ≈apple

√Ó∂ Ò≈‘Ωapple ¤μ‚ ’∂ «¬μËapple ¡≈¿∞‰≈ «Í¡≈Õ

«¬μËapple «ÁμÒΔ «‡’≈‰≈ «Ó«Ò¡≈ «¬μÊ∂ «apple˜appleÚ

ÏÀ∫’ ¡≈Î «¬ß‚Δ¡≈ «Úμ⁄ ¿∞√鱧 ÈΩ’appleΔ «ÓÒΔ,

«‹μÊØ∫ ¿∞‘ Ï≈¡Á «Úμ⁄ «¬μ’ ¿∞μ⁄∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

«apple‡≈«¬apple ‘Ø«¬¡≈Õ

√’±Ò √Ó∂∫ ÁΩapple≈È ‘Δ Ó√Â≈È∂ 鱧 ◊≈«¬’Δ Á≈ ÙΩ’

ÍÀ «◊¡≈ √ΔÕ ’≈Ò‹ Â’ Í‘∞ß⁄«Á¡≈∫ ¿∞√Á≈ «¬‘

ÙΩ’ ÚËÁ≈ «◊¡≈Õ Ò≈‘Ωapple ◊≈«¬’Δ Á≈ ÿapple ‘؉

’≈appleÈ ¿∞√鱧 «√μ÷‰ Á∂ ÓΩ’∂ ÚΔ «ÓÒÁ∂ apple‘∂Õ ¿∞√È∂

AIDD «Úμ⁄ Íß«‚Â

Á∞apple◊≈ ÍzÙ≈Á ȱß

¿∞√Â≈Á Ë≈«apple¡≈ Â∂

¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ ◊≈«¬’Δ ÁΔ

ÁΔ«÷¡≈ Íz≈Í ’ΔÂΔÕ

«¬μËapple ¡≈ ’∂ AIDI «Úμ⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple «ÁμÒΔ

apple∂‚Δ˙ ÂØ∫ ◊≈«¬¡≈ ◊Δ Á∂ ÏØÒ √È “·ß„Δ¬∂

‘Ú≈¬∂ «’‘Û∂ Í≈«√˙∫ 屧 ¡≈¬Δ ¬∂∫” Î∂apple ⁄μÒ √Ø

⁄μÒ, Ó√Â≈È∂ È∂ «Íμ¤∂ Ó∞Û’∂ È‘Δ∫ Ú∂«÷¡≈,

◊≈«¬’Δ «Úμ⁄ ¡μ◊∂ ‘Δ ¡μ◊∂ ÚËÁ≈ «◊¡≈Õ

AIED «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ Ì≈appleÂΔ ’Ò≈’≈apple≈∫ Á≈ Í«‘Ò≈

◊apple∞μÍ √ØÚΔ¡Â √ßÿ, ⁄À’√ÒØÚ≈’Δ¡≈, ÍØÒÀ∫‚

¡≈«Á Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ «◊¡≈ Â≈∫ Ó√Â≈È≈ «¬√ ◊apple∞μÍ

Á≈ ÓÀ∫Ïapple √ΔÕ ¿∞√ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ ¿∞‘ √apple’≈appleΔ ÂΩapple

”Â∂ ¡ÓappleΔ’≈, ’ÀÈ∂‚≈, «¬ß◊ÒÀ∫‚, ‹Í≈È, apple±√

¡≈«Á Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ «◊¡≈ Â∂ ¡≈Í‰Δ ’Ò≈ apple≈‘Δ∫

«ÚÁ∂ÙΔ¡≈∫ Â∂ ¿∞μÊ∂ Ú√Á∂ Íß‹≈ÏΔ ÍappleÚ≈√Δ¡≈∫ Á∂

«ÁÒ «‹μÂ∂Õ (Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

«ÚÙ∂Ù

23/03/2017

ÈÚΔ∫ Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ Á≈ Í«‘Ò≈ «¬‹Ò≈√ Ó≈apple⁄ Á∂ ÂΔ‹∂ ‘¯Â∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ÈÚΔ∫ ⁄∞‰Δ ◊¬Δ Íß‹≈Ï

«ÚË≈È √Ì≈ Á≈ Í«‘Ò≈ √ÀÙÈ Ó≈apple⁄

Á∂ ÂΔ‹∂ ‘¯Â∂ Ï∞Ò≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À, «‹√ «Ú⁄ ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 √‘∞ß

⁄∞’≈¬Δ ‹≈¬∂◊Δ Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Â∞appleßÂ

«Íμ¤Ø∫ √ÍΔ’apple Â∂ «‚͇Δ

√ÍΔ’apple ÁΔ ⁄؉ ’ΔÂΔ

‹≈¬∂◊Δ Õ «‹√ ¿∞ÍappleßÂ

apple≈‹Í≈Ò ÚΔ.ÍΔ. «√ßÿ

ÏÁÈΩapple √ÀÙÈ Á≈

¿∞Áÿ≈‡È ’appleÈ◊∂ Õ

√apple’≈appleΔ Â∂ ’≈ȱßÈΔ

‘Ò«’¡≈∫ ¡È∞√≈apple ÈÚΔ∫ ωÈ

Ú≈ÒΔ √apple’≈apple Á≈ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ’ßÓ

√≈Ò B@AG-AH Á≈ Ï‹‡ Í∂Ù

’appleÈ≈ ‘ج∂◊≈ «‹√ÁΔ «Â¡≈appleΔ Ò¬Δ

’∞fi Ó‘ΔÈ∂ Òμ◊ √’Á∂ ‘È, «¬√

Ò¬Δ √ßÌÚ ‘À «’ CA Ó≈apple⁄ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ C Ó‘Δ«È¡≈∫ Á≈ Ò∂÷≈

¡ÈπÁ≈È Í≈√ ’ΔÂ≈ ‹≈¬∂ Õ ÈÚ≈∫

Ó≈ÒΔ √≈Ò «’¿∞∫«’ Í«‘ÒΔ ¡ÍzÀÒ ÂØ∫

Ù∞apple± ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À «Ò‘≈˜≈ √apple’≈appleΔ

’ßÓ’≈‹ ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ √≈appleΔ ’≈ȱßÈΔ Íz«’á≈ ͱappleΔ

√∂Ú≈ ‡appleæ√‡ Ô»’∂ ÚæÒØ∫ ¿πÂappleΔ Ì≈apple apple≈‹ª

«Úæ⁄ ⁄Àapple‡Δ¬∂ÏÒ ÍÃØ‹À’‡ª ÁΔ ¡≈appleøÌÂ≈

Í≥‹≈Ï ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ÒØÛÚøÁ Ïæ«⁄¡ª ˘ «Úæ«Á¡’ √‘»Òª

Á∂‰ Ò¬Δ Ú≈Â≈Úapple‰ ˘ ÍÃÁ»Ù‰ ÂØ∫ Ï⁄≈¿π‰ Ò¬Δ ¡Â∂ ⁄ø◊Δ

«√‘ √øÏøËΔ ⁄∂ÂÈ≈ ÍÃÁ≈È ’appleÈ √øÏøËΔ ’≈apple‹ ÁΔ ¡≈appleøÌÂ≈

Ò¬Δ √∂Ú≈ ‡appleæ√‡ Ô».’∂ ÁΔ ‡ΔÓ È∂ ¡≈͉≈ ˛‚ ¡≈«¯√ (Óπæ÷

Á¯Âapple) ¡‹Δ È◊apple ’√Ωapple, ‘«apple¡≈‰≈ √Ê≈«Í ’appleÈ Á≈

ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ˛Õ Óπæ÷ Á¯Âapple ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬æÊ∂ ÓπΠ«Ú«Á¡’

√À∫‡apple ¡Â∂ ˛ÒÊ √À∫‡apple ÚΔ √Ê≈«Í ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ √Óπæ⁄∂

ÍÃØ‹À’‡ ÁΔ ¿π√≈appleΔ Á≈ ¿πÁÿ≈‡È Ï≈Ï≈ ÎΩ‹≈ «√øÿ, ‘«apple¡≈‰∂ Á∂

Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Á∂ ˙ ¡À√ ‚Δ («ÚÙ∂Ù ¡¯√apple) ¡Ó«appleøÁapple «√øÿ,

‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple Á∂ «‚Í‡Δ ’Ω∫√Ò ‹ÈappleÒ ¡Â∂ ‘≈¬Δ’Øapple‡

¡À‚ÚØ’∂‡ ¡«ÈÒ Ó«‘Â≈, Í≥‹≈ÏΔ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ‚ΔÈ ¡Â∂

◊πappleÓ«Â √ø◊Δ Á∂ ˛‚ ‚≈. ◊πappleÈ≈Ó «√øÿ, √∂Ú≈ ‡appleæ√‡ Á∂

Î≈¿»∫‚apple ¡Â∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ’Ω∫√Òapple ⁄appleÈ ’øÚÒ «√øÿ √∂÷Ø∫ ¡Â∂

Ú≈¬Δ√-⁄∂¡appleÓÀÈ √πapple‹Δ «√øÿ Ëø‹» È∂ ’ΔÂ≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Í≥‹≈Ï

¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ÁΔ¡ª «Ú«Á¡’ √ø√Ê≈Úª Á∂ ÈπÓ≈«¬øÁ∂, Í«‡¡≈Ò∂

¡Â∂ ’ÀÊÒ «‹«Ò¡ª Á∂ D@ ÂØ∫ ÚË∂apple∂ √appleÍ≥⁄, ⁄Àapple‡Δ ¡Â∂

apple≈‹ÈΔ«Â’ ÈπÓ≈«¬øÁ∂ ¡Â∂ ÁØ ‘˜≈apple Á∂ ’appleΔÏ ÒØ’ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ

Óπ÷ Ó«‘Ó≈Ȫ È∂ «√æ÷ ◊πapple»¡ª Áπ¡≈apple≈ ⁄Ò≈¬Δ «Ú«Á¡≈,

ÍzÚ≈√Δ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ È±ß Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈apple

”Â∂ «Ú⁄≈apple∂◊Δ Í≥‹≈Ï √apple’≈apple : √‘ØÂ≈

Òß‚ÈÕ Íß‹≈Ï ”⁄ ’≈∫◊apple√ √apple’≈apple Á∂ ωÈ

ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬ß‚Δ¡È ˙Úapple√Δ˜ ’≈∫◊apple√ Ô±.

’∂. Á∂ ÍzË≈È ÁÒ‹Δ «√ßÿ √‘ØÂ≈ È∂ «’‘≈

«’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄

Íß‹≈Ï Á≈ Ì«Úμ÷ ‘Øapple ÚΔ «È÷apple∂◊≈ Õ ¿∞‘È≈∫

Ô±. ’∂. Á∂ √≈ÊΔ ’ª◊apple√Δ¡≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á

’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «‹μÊ∂ Íß‹≈Ï ÁΔ «‚μ◊Δ

¡≈apple«Ê’Â≈ 鱧 ¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈,

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 appleؘ◊≈apple Á∂ ÓΩ’∂ ÍzË≈È ‘؉◊∂,

«’√≈È≈∫ ¡Â∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ Á∂ Ó√Ò∂

√∞Òfi‰◊∂ Õ ¿∞μÊ∂ ‘Δ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ 鱧 ÚΔ Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈apple ”Â∂

«Ú⁄≈«apple¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ √. √‘ØÂ≈ È∂ «’‘≈ «’

Ï‘∞ √≈apple∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ˜≈, Íß‹≈Ï ”⁄

‹ÓΔÈ ‹≈«¬Á≈Á ¡Â∂ ‘Øapple Ó≈Ó«Ò¡≈∫ ”⁄

Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ Íz∂Ù≈ÈΔ¡≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈

’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À Õ «‹√ 鱧 ÒÀ ’∂ ’≈∫◊apple√

√apple’≈apple ÂØ∫ ͱappleÈ ÌappleØ√≈ ‘À «’ «ÚÁ∂Ù≈∫ ”⁄ ÏÀ·∂

αҒ≈

«ÚappleØËΔ «Ëapple

Á∂ È∂Â≈

√ßÌÚ

’appleÈΔ Ò≈˜ÓΔ ‘À Õ «¬√ ÁΩapple≈È

“¡≈Í” ‹Ø √μÂ≈ √ßÌ≈Ò‰ ‹≈ apple‘Δ

’≈∫◊apple√ ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫ apple≈‹ ÁΔ Á±‹Δ

ÍzÓ∞μ÷ Í≈apple‡Δ Ú‹Ø∫ ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈¬Δ ‘À, Á∂ BB «ÚË≈«¬’ ¡≈͉≈

È∂Â≈ ⁄∞‰È◊∂, («¬È∑≈∫ ”⁄

ÒØ’ «¬È√≈Î Í≈apple‡Δ Á∂ ÁØ

ÏÀ∫√ Ìapple≈ Ù≈«ÓÒ ‘È) «‹√

Ò¬Δ Íz«√μË Ú’ΔÒ

¡À⁄.¡À√. αҒ≈ Á≈ È≈∫¡

«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, ‹Ø “¡≈Í”

Á∂ ’ΩÓΔ ’ÈÚΔÈapple √zΔ

¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ √μ‹Δ Ï≈∫‘

ÓßÈ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È Õ ‹∂ √. αҒ≈ «¬√

¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ⁄∞‰∂ ‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫

’≈ȱßÈ ¡È∞√≈apple ¿∞È∑≈∫ 鱧 apple≈‹

«ÚË≈È √Ì≈ «Ú⁄ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂

¡≈◊± Á≈ Áapple‹≈ Íz≈Í ‘Ø ‹≈¬∂◊≈,

«‹√ ’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’Àϫȇ appleÀ∫’ Á∂

ÓßÂappleΔ Ú≈ÒΔ¡ª Ó∞¯Â √apple’≈appleΔ

√‘±ÒÂ≈∫ Íz≈Í ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡≈∫,

«‹È∑≈∫ «Ú⁄ √apple’≈appleΔ ’Ø·Δ, ’≈apple,

√‡≈¯ Â∂ √«’¿∞«apple‡Δ ¡≈«Á Ù≈«ÓÒ

‘À Õ ÈÚΔ∫ ⁄∞‰Δ ◊¬Δ Íß‹≈Ï «ÚË≈È

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 Íß‹≈Ï È≈Ò ‹ØÛ∑È Ò¬Δ ¡Â∂

«ÚÁ∂Ù≈∫ ”⁄ ‹ßÓΔ ÍÒΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ È±ß

¡≈͉∂ Í∞apple«÷¡≈∫ ÁΔ ËappleÂΔ È≈Ò ‹ØÛ∑È Ò¬Δ

’Ø¬Δ ÔØ‹È≈ ω≈¬∂◊Δ, Â≈∫ «’ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ȱß

Íß‹≈Ï ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ «Úapple√∂ ¡Â∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 ¡μ÷Δ∫ Ú∂÷‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ∂ Õ

√Ì≈ ÁΔ ‹Ø Â√ÚΔapple √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ

‘À, ¿∞√ ¡È∞√≈apple ’≈∫◊apple√ Í«‘Ò∂,

“¡≈Í” Á±‹∂ Â∂ A@ √≈Ò Â’ apple≈‹

⁄Ò≈¿∞∫ÁΔ apple‘ΔÕ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

5

Ú≈Â≈Úapple‰ ¡Â∂ «√‘ √øÏøËΔ √∂Ú≈Úª Á∂‰ Ò¬Δ √∂Ú≈ ‡appleæ√‡

Ô».’∂ Á≈ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ √«Ì¡≈⁄≈«apple’ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄

apple≈«ÚøÁapple ◊apple∂Ú≈Ò Á∂ √»ÎΔ ◊≈«¬’Δ ¡Â∂ ◊πapple»¡ª Á∂ Ú≈¬Δ√

⁄À¡appleÓÀÈ √ √πapple‹Δ «√øÿ Ëø‹» ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple ÚæÒØ∫ ‹ÓΔÈ Á∂

ÍÒ≈‡ ÁΔ √∂Ú≈ ’ΔÂΔ, «‹Ê∂ Óπæ÷ Á¯Âapple ¡Â∂ «Úæ«Á¡≈ ¡Â∂ ˛ÒÊ

√À∫‡apple Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ √Ó≈◊Ó Á∂ ¡ø «Úæ⁄ √.

⁄appleÈ ’øÚÒ «√øÿ √∂÷Ø∫ È∂ √≈apple∂ Ô».’∂ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ¡Â∂ Óπæ÷

Ó«‘Ó≈Ȫ Á≈ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ

“Áß◊Ò” Ò¬Δ

¡≈«Óapple 鱧 «ÓÒ∂

AGE ’appleØÛ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡≈«Óapple ÷≈È ÁΔ

“Áß◊Ò” «ÎÒÓ È∂ ÿapple∂Ò± ¡Â∂ «ÚÁ∂ÙΔ

Ó≈apple«’‡ ”⁄ ’∞μÒ «ÓÒ≈ ’∂ ‘∞‰ Âμ’

ECB ’appleØÛ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈

ÁΔ ’Ó≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘À Õ

«¬√ «ÎÒÓ Ò¬Δ

¡≈«Óapple 鱧 AGE ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ «ÓÒ∂ ‘È Õ «¬’

¡ıÏ≈apple Á∂ Ó∞Â≈«Ï’

¡≈«Óapple «ÎÒÓ Á∂ ÍzØ«‚¿±√apple Á∂ È≈Ò

«ÎÒÓ ÁΔ ’Ó≈¬Δ Ù∂¡apple ’appleÈ ÁΔ apple∂ÙØ

”⁄ ‘È Õ «¬‘ «ÎÒÓ «‹ßÈΔ ’Ó≈¬Δ

’apple∂◊Δ ¡≈«Óapple 鱧 ¿∞√ «‘√≈Ï È≈Ò

ÍÀ√∂ «ÓÒ‰◊∂ Õ ¡≈«Óapple È∂ «ÎÒÓ

Ò¬Δ CE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Â≈∫ Í«‘Ò≈∫

‘Δ ÒÀ Ò¬∂ √È Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ÁΔ

CC ÎΔ√ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ÚΔ ‘À, «‹√

Âapple∑≈∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ‘apple «ÎÒÓ Ò¬Δ

’appleÁ∂ ‘È Õ

ÂΔ‹∂ ÈßÏapple ”Â∂ ¡≈ ◊¬Δ ‘À «‹√ ’apple’∂

√. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È±ß A@ √≈Ò≈∫

ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫ √ÁÈ «Ú⁄ «ÚappleØËΔ ÏÀ∫⁄≈∫ ”Â∂

ÏÀ·‰≈ ÍÚ∂◊≈ Õ

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ”⁄ «√μ÷ È∂ F@@@@

ÍΩ∫‚ ÁΔ ’ΔÓ Ú≈ÒΔ ’≈apple «‹μÂΔ

Òß‚ÈÕ apple≈‹ «√ßÿ Ïß◊≈ È≈Ó Á∂ «Ú¡’ÂΔ È∂ F@ ‘˜≈apple ÍΩ∫‚ ÂØ∫ ÚμË ÁΔ ’ΔÓÂ

ÁΔ ’≈apple «‹μÂΔ ‘À Õ ‘ÀappleØ Ú≈√Δ apple≈‹ Ïß◊≈ «Ï√‡ ¡≈Î «Ï√‡ ’ßÍΔ‡ΔÙÈ ”⁄

ÏΔÂ∂ AE √≈Ò≈∫ ÂØ∫ «‘μ√≈ ÒÀ «apple‘≈ √Δ Õ ÍØÙ ’∂È ¡À√ ¬Δ ‘≈¬Δ«Ï ÁΔ «‹μÂ

ÁΔ ÷∞ÙΔ apple≈‹ Ïß◊≈ ȱß

¿∞√ Ú∂Ò∂ ’ßÍÈΔ È∂

ıÏapple «ÁμÂΔ ‹ÁØ∫ ¿∞‘

⁄ΔÈ ÁΔ Ô≈Âapple≈ ”Â∂

√Δ Õ apple≈‹ Ïß◊≈ È∂

«’‘≈ «’ ÓÀÈ±ß Ô’ΔÈ

È‘Δ∫ ‘Ø «apple‘≈ √Δ «’ ÓÀ∫

«¬‘ ’≈apple «‹μÂΔ ‘À, ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «¬√ ’ßÍΔ‡ΔÙÈ ”⁄

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ◊À‡ÚÀμ’ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ”Â∂ √≈Ò B@@B ”⁄ «‘μ√≈ «Ò¡≈ √Δ ¡Â∂

¡μ‹∂ Âμ’ ÒÀ «apple‘≈ √Δ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÏΔ. ˙. ‡Δ. ÏΔ. ’ßÍÈΔ È±ß «ÚÒΔ¡Ó

«‘ßÁÓ≈apple⁄ È∂ AIII 鱧 ‘ΔÊappleØ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ÂØ∫ Ù∞apple± ’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ ‘∞‰ Âμ’

«¬‘ B@ «ÓÒΔ¡È ÍΩ∫‚ ÁΔ¡≈∫ √∞Íapple ’≈apple≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 Úß‚ ⁄∞μ’≈ ‘À Õ


6 23/03/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√apple’≈apple 鱧 B.HG ÂØ∫ C.GG apple∞ͬ∂ «Úμ⁄ ÍÀ∫ÁΔ ‘À «¬’ È؇ ÁΔ ¤Í≈¬Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √apple’≈apple È∂ «’‘≈ «’ Íß‹ √Ω Â∂ ÁØ ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Á≈

«¬’ È؇ ¤≈͉ ÁΔ ’ΔÓ B.HG ÂØ∫ C.GG apple∞ͬ∂ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ Íapple

√apple’≈apple È∂ Í∞apple≈‰∂ È؇ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ Òμ◊‰ Ú≈ÒΔ ’∞μÒ apple≈ÙΔ

Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫ «ÁμÂΔÕ «Úμ apple≈‹ ÓßÂappleΔ ¡apple‹∞È

apple≈Ó Ó∂ÿÚ≈Ò È∂ apple≈‹ √Ì≈ «Úμ⁄ «¬’ «Ò÷ÂΔ ‹Ú≈Ï «Úμ⁄

«’‘≈ «’ Íß‹ √Ω apple∞ͬ∂ Á≈ «¬’ ÈÚ≈∫ È؇ ¤≈͉ ÁΔ

¡È∞Ó≈È Ò≈◊ B.HG ÂØ∫ C.@I apple∞ͬ∂ «Ú⁄≈Ò∂ ÍÀ∫ÁΔ ‘À,

‹ÁØ∫ «’ ÁØ ‘˜≈apple Á≈ «¬’ È؇ ¤≈͉ Ò¬Δ C.ED ÂØ∫ C.GG

apple∞ͬ∂ «Ú⁄≈Ò∂ ’ΔÓ Â≈appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Íß‹ √Ω

Â∂ ÁØ ‘˜≈apple Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ ¤≈͉ Ò¬Δ ’∞μÒ Ò≈◊ Ï≈apple∂ √ß’∂Â

Á∂‰≈ ¡‹∂ ‹ÒÁÏ≈˜Δ ‘À «’¿∞∫«’ ‘≈Ò∂ È؇ ¤Í apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÈÚ∂∫

È؇≈∫ ÁΔ ¤Í≈¬Δ √ÏßËΔ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂ apple‘∂ √ÈÕ √zΔ Ó∂ÿÚ≈Ò È∂

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ

«Í√ÂΩÒ «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ ’∂∫Áapple 鱧 ÈØ«‡√

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÚμÒØ∫

‹≈‘È √≈∫‚apple√ 鱧 ◊ØÒΔ Ó≈appleÈ Ò¬Δ

ÚappleÂ∂ ◊¬∂ «Í√ÂΩÒ È±ß ÏΔ ¡À√ ¡ÀÎ Á∂

«¬ßÁΩapple «Ú÷∂ ¡‹≈«¬Ï ÿapple ÂØ∫ «Ò¡≈

’∂ ÷‡’Û ’Ò≈∫ Íß‹≈Ï «Ú÷∂

¡‹≈«¬Ï ÿapple ”⁄ √∞ÙØ«Ì ’appleÈ ÁΔ

Óß◊ 鱧 ÒÀ ’∂ Á≈ıÒ «¬μ’ ͇ΔÙÈ ”Â∂

‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ¡Â∂ ÏΔ

¡À√ ¡ÀÎ È±ß ÈØ«‡√ ‹≈appleΔ ’apple’∂

‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ ‘À Õ √∞‰Ú≈¬Δ AI

¡ÍzÀÒ È±ß ‘ØÚ∂◊Δ Õ ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡À⁄ √Δ

¡appleØÛ≈ È∂ ͇ΔÙÈ apple≈‘Δ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ

√Δ «’ «¬‘ «Í√ÂΩÒ ÷‡’Û ’Ò≈∫

¡‹≈«¬Ï ÿapple «Ú⁄ Ì◊ «√ßÿ È≈Ò

√ÏßË ‘Øapple «ÈÙ≈ÈΔ¡≈∫ È≈Ò

ÍzÁapple«Ù ’ΔÂΔ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ

‘≈¬Δ’Øapple‡ 鱧 Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √Δ «’

¡À√ ¡À√ ÍΔ Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ «¬‘ «Í√ÂΩÒ

AIDD 鱧 ‘≈√Ò ’apple’∂ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√

¡’À‚ÓΔ «¯ÒΩapple «Ú÷∂ «Ò¡≈ ’∂ appleμ÷Δ

◊¬Δ √Δ Â∂ ¡’±Ïapple AIFI «Ú⁄

ÒØÛ ÍÀ‰ ”Â∂ ÏΔ ¡À√ ¡ÀÎ Á∂ ‘Ú≈Ò∂

’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Õ «’‘≈ «’ ÷‡’Û

’Ò≈∫ «Ú÷∂ appleؘ≈È≈ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄

√ÀÒ≈ÈΔ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, «¬√ Ò¬Δ «¬Ê∂

ÓΩ‹±Á ¡‹≈«¬Ï ÿapple «Í√ÂΩÒ

ÍzÁapple«Ù ’appleÈ Ò¬Δ «¬μ’ ¡≈ÁappleÙ

Ê≈∫ ‘ØÚ∂◊Δ Õ ‘≈¬Δ’Øapple‡ 鱧 Áμ«√¡≈

«◊¡≈ «’ √apple’≈apple Â∂ «ÚÌ≈◊ ȱß

«Í¤Ò∂ √≈Ò BC Á√ßÏapple 鱧 ’≈ȱßÈΔ

ÈØ«‡√ Ì∂‹ ’∂ «Í√ÂΩÒ Íß‹≈Ï

«Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ

Íapple ¡‹∂ Âμ’ ’Ø¬Δ ¿∞Íapple≈Ò≈ È‘Δ∫

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

Îapple˜≈È≈ ¡≈ÒÓ È∂

Ú’¯ ÏØapple‚ ÂØ∫

«ÁμÂ≈ ¡√ÂΔ¯≈

ÓÒ∂apple’؇Ò≈Õ ÓÒ∂apple’؇Ò≈ ÂØ∫

«ÚË≈«¬’≈ Â∂ Ó∞μ÷ √ß√ÁΔ √’μÂapple apple‘∂

ÏΔÏΔ Îapple˜≈È≈ ¡≈ÒÓ È∂ Íß‹≈Ï

Ú’¯ ÏØapple‚ Á∂ ⁄∂¡appleÍapple√È Á∂ ¡‘∞Á∂

ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁμÂ≈ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ ÁΔ √apple’≈apple ”⁄ √:

Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï

Ú’¯ ÏØapple‚ Á∂ √μ ÓÀ∫Ïapple ω≈¬∂ ◊¬∂

√È Â∂ ÏΔÏΔ Îapple˜≈È≈ ¡≈ÒÓ È±ß

ÏÂΩapple ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ «ÓÒΔ

√Δ Õ ‘∞‰ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ «ÚË≈«¬’≈ È‘Δ∫

apple‘∂ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ ‘≈Ò≈Â È±ß Á∂÷«Á¡≈∫

¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ÏΔÏΔ

Îapple˜≈È≈ È∂ ¡≈͉≈ ¡√ÂΔ¯≈

¡À‚ΔÙÈÒ ⁄Δ¯ √’μÂapple ◊z«‘,

Íß‹≈Ï √apple’≈apple ⁄ß‚Δ◊Û∑ 鱧 Ì∂«‹¡≈ Õ

Í≈«’ È∂ ‹È◊‰È≈ √±⁄Δ ”⁄Ø∫ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 ’ΔÂ≈ Ï≈‘apple

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ‘Ø apple‘Δ ‹È◊‰È≈ ÁΔ

√±⁄Δ ”⁄ Í≈«’ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡∂ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 Ù≈«ÓÒ È≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ

Í≈«’√Â≈ÈΔ «√μ÷≈∫ ”⁄ Ì≈appleΔ appleØ√ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘À Õ Í≈«’ «√μ÷ √ß◊·È≈∫ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ Ó∞μ÷

‹μ‹ Í≈√Ø∫ «¬È√≈¯ ÁΔ Óß◊ ’apple«Á¡≈∫ √≈¯ ÂΩapple ”Â∂

«’‘≈ «’ ‹∂’apple «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 Í≈«’ Á∂ Ï≈’Δ

‘ØappleÈ≈∫ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫ Ú≈∫◊± Ïapple≈ÏappleΔ

Á≈ ‘μ’ È≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Â≈∫ ¿∞‘ ͱappleΔ Âapple∑≈∫ È≈Ò

‹È◊‰È≈ Á≈ Ï≈¬Δ’≈‡ ’appleÈ◊∂ Õ «Í¤ÒΔ

‹È◊‰È≈ ¡È∞√≈apple Í≈«’ «Ú⁄ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ

’∞Ò ¡≈Ï≈ÁΔ AH ‘˜≈apple Á∂ ’appleΔÏ ¡Â∂ «√μ÷ Ú؇apple≈∫

ÁΔ «◊‰ÂΔ FAIC √Δ Õ «¬È∑≈∫ ”⁄Ø∫ ıÀÏapple Í÷±ÈÚ≈

«Ú⁄ BEIG, «√ßË ”⁄ ADGG, Íß‹≈Ï AAEG, Î≈‡≈

GC@, ÏÒØ«⁄√Â≈È BBE Â∂ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á ”⁄ G

«√μ÷ Ú؇apple √È Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ”⁄

⁄μÒ apple‘Δ ‹È◊‰È≈ √ÏßËΔ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ √±⁄Δ¡≈∫ ”⁄ √Ì ËappleÓ≈∫ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 Ù≈«ÓÒ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫«’ «√μ÷≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ Ò¬Δ

’Ø¬Δ ’≈ÒÓ È‘Δ∫ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

«’‘≈ «’ ‹ÈÂ≈ ÁΔ Óß◊ ÁΔ Í±appleÂΔ Ò¬Δ Ò◊≈Â≈apple

ÈÚ∂∫ È؇ ¤≈Í∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ BD ÎappleÚappleΔ B@AG Âμ’

Ì≈apple «Úμ⁄ AA.FD Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÚappleÂØ∫ «Úμ⁄ ¡≈

◊¬∂ √ÈÕ È؇ÏßÁΔ Ó◊appleØ∫ ¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ «Úμ⁄ A@

Á√ßÏapple B@AF Âμ’ AB.DD Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Í∞apple≈‰∂

ÏßÁ ‘ج∂ ’appleß√Δ È؇ Íz≈Í ‘ج∂ √ÈÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

Ú≈Í√ ¡≈¬∂ È؇≈∫ ÁΔ ÍÛÂ≈Ò ⁄μÒ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬’ ‘Øapple

√Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Úμ⁄ «Úμ apple≈‹ ÓßÂappleΔ È∂ «’‘≈ «’

¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ ÁØ ‘˜≈apple Â∂ Íß‹ √Ω Á∂ ÈÚ∂∫ È؇≈∫ Ò¬Δ

ÓΩ‹±Á≈ √ÍÒ≈«¬apple≈∫ ÂØ∫ ’≈◊˜ ıappleΔÁ «apple‘≈ ‘ÀÕ √≈apple∂

√ÍÒ≈«¬apple≈∫ È∂ √«‘ÓÂΔ «ÁμÂΔ ‘À «’ «¬È∑≈∫ ÏÀ∫’ È؇≈∫ Ú≈Ò≈ ’≈◊˜

«’√∂ ‘Øapple 鱧 √ÍÒ≈¬Δ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ

鱧 ÒÀ ’∂ √±Ï≈ ıÀÏapple Íı±ÈÚ≈, «√ßË, ÏÒØ«⁄√Â≈È

Â∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ «ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ∂

‹≈ apple‘∂ ‘È Õ Í≈«’ «√μ÷≈∫ È∂ appleØ√ Íz◊‡ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ «‹√ ËappleÂΔ ”Â∂ Í«‘ÒΔ Í≈ÂÙ≈‘Δ ◊∞apple±

È≈È’ Á∂Ú ‹Δ È∂ «√μ÷ ËappleÓ ÁΔ Ï∞«È¡≈Á appleμ÷Δ

¿∞√∂ ËappleÂΔ ”Â∂ «√μ÷≈∫ ÁΔ ‘Ø∫Á È±ß È˜apple ¡ßÁ≈˜

’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ Í≈«’√Â≈È √apple’≈apple ÁΔ Ï‘∞ Úμ‚Δ

◊∞√Â≈ıΔ ‘À Â∂ ¿∞√ 鱧 «¬√ √ÏßËΔ Â∞appleß √πË≈apple

’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ

¡’≈ÒΔ ÁÒ È≈Ò ◊·‹ØÛ ”Â∂ ’Ø¬Δ ÍzÌ≈Ú È‘Δ∫ ÍÚ∂◊≈ : Ù≈‘

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫

”⁄ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ Á∂ Ó≈Û∂

ÍzÁappleÙÈ Á∂ Ï≈Ú˜±Á ◊·‹ØÛ ”⁄ ’جΔ

ÏÁÒ≈¡ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Õ «¬‘ Íz◊‡≈Ú≈

’apple«Á¡≈∫ Ì≈‹Í≈ Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ÍzË≈È

¡«Ó Ù≈‘ È∂ «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï Á∂ ⁄؉

ÈÂΔ«‹¡≈∫ Á≈ ◊·‹ØÛ ”Â∂ ’Ø¬Δ ÍzÌ≈Ú

È‘Δ∫ ÍÚ∂◊≈ Õ ‘≈Ò≈∫«’ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

Í≈apple‡Δ È∂Â≈ «¬’μ·∂ ÏÀ· ’∂ √±Ï∂ ”⁄

◊·‹ØÛ ÁΔ ‘≈apple ”Â∂ √ÓΔ«÷¡≈ ’appleÈ◊∂ Â∂

√±Ï∂ ”⁄ Á∞Ï≈apple≈ ÷Û∂ ‘؉ Ò¬Δ ÷≈’≈

«Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

ıÏappleª

¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple È∂ Ù‘ΔÁ≈∫

Á∂ Í«appleÚ≈apple≈∫ Ò¬Δ

«ÁμÂ∂ A.@H ’appleØÛ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‘Ó∂Ù≈∫ Ì≈appleÂΔ ‹Ú≈È≈∫

¡Â∂ «’√≈È≈∫ ÁΔ ÓÁÁ Ò¬Δ ¡μ◊∂

¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂Â≈

¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple È∂ «Îapple «¬’ Ú≈apple Á∂Ù

Ò¬Δ Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ‹Ú≈È≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple≈∫

鱧 A.@H ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÓÁÁ Á∂ apple±Í ”⁄

«ÁμÂ∂ ‘È Õ ¤μÂΔ√◊Û∑ Á∂ √∞’Ó≈ ”⁄

AA Ó≈apple⁄ 鱧 ‘ج∂ È’√ÒΔ ‘ÓÒ∂ ”⁄

√Δ.¡≈apple.ÍΔ.¡ÀÎ Á∂ AB ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ

‘Ø ◊¬∂ √È Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ Òß‚È

¿∞Òß«Í’ ”⁄ ’≈∫√Δ Á≈ Â◊Ó≈ «‹μ‰

Ú≈ÒΔ √≈«¬È≈ È∂‘Ú≈Ò È∂ ÚΔ Ù‘ΔÁ

‹Ú≈È≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 F Òμ÷ apple∞ͬ∂

Á≈È Á∂‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ

¡≈Ó ⁄؉≈∫ Âμ’ ‹≈appleΔ

apple‘∂◊≈ ’≈∫◊apple√-√Í≈

◊μ·‹ØÛ

Ò÷È¿±Õ Ô±ÍΔ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫

«Úμ⁄ ÈÓØÙΔ‹È’ ‘≈apple Á∂ Ï≈Ú‹±Á

√Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ Â∂ ’≈∫◊apple√ Á≈

◊μ·‹ØÛ ¡≈Ó ⁄؉≈∫ Âμ’ ‹≈appleΔ

apple‘∂◊≈Õ «¬√ ÁΩapple≈È ÈÚ∂∫ ⁄∞‰∂ √Í≈

«ÚË≈«¬’≈∫ È∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ¡√À∫ÏÒΔ

«Úμ⁄ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ ¡≈◊± Á∂ È≈∫ Ï≈apple∂

’Ø¬Δ ¯À√Ò≈ ÒÀ‰ Á∂ √≈apple∂ ¡«Ë’≈apple

’ΩÓΔ ÍzË≈È ¡«÷Ò∂Ù Ô≈ÁÚ È±ß √Ω∫Í

«ÁμÂ∂ ‘ÈÕ apple≈‹ ÁΔ D@C ÓÀ∫ÏappleΔ

¡√À∫ÏÒΔ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ DG

«ÚË≈«¬’ ‘È ‹Á«’ «Í¤Ò∂ √ÁÈ

«Úμ⁄ √Í≈ ’ØÒ BBD «ÚË≈«¬’≈∫

È≈Ò Í±appleÈ Ï‘∞Óμ √ΔÕ √Í≈ Á∂

‘Àμ‚’∞¡≈‡apple «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄

¡«÷Ò∂Ù ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ⁄≈⁄≈

¡«÷Ò∂Ù Ô≈ÁÚ, √ΔÈΔ¡apple ¡≈◊±

¡≈˜Ó ı≈È Â∂ Í≈apple‡Δ Á∂ ‘Øapple

¡‘∞Á∂Á≈apple Ù≈ÓÒ √ÈÕ ÓΔ«‡ß◊ ÁΩapple≈È

Í≈apple‡Δ ÁΔ ’ΩÓΔ ’ÈÚÀÈÙÈ BE

Ó≈apple⁄ 鱧 ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ÚΔ

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÁΩapple≈È √Í≈ Á∂

√ΔÈΔ¡apple ¡≈◊± È∂ «¬Ù≈apple≈ ’ΔÂ≈ ‘À

«’ Ô±ÍΔ «Úμ⁄ ÈÓØÙΔ‹È’ ‘≈apple Á∂

Ï≈Ú‹±Á √Í≈ Á≈ B@AI ÁΔ¡≈∫ ¡≈Ó

⁄؉≈∫ Âμ’ ’≈∫◊apple√ È≈Ò ◊μ·‹ØÛ

‹≈appleΔ apple‘∂◊≈Õ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

¡≈¬Δ. ¡À√. ÚμÒØ∫ Â≈‹

Ó«‘Ò È±ß ¿∞‚≈¿∞‰ ÁΔ ËÓ’Δ

«ÚÙ∂Ù

¬ΔÚΔ¡ÀÓ ”⁄ ◊ÛÏÛΔ «ıÒ≈¯

¡Á≈Ò ‹≈¬∂◊Δ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ò÷È¿±Õ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ «ÓÒΔ ÈÓØÙΔ‹È’ ‘≈apple «ÓÒ‰ Ó◊appleØ∫ Í≈apple‡Δ È∂ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ ¡«‹‘Δ

Á≈ ·Δ’apple≈ «¬ÒÀ’‡zØ«È’ ÚØ«‡ß◊ ÓÙΔÈ≈∫ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û ËØ÷≈ËÛΔ(¬ΔÚΔ¡ÀÓ ÓÙΔÈ≈∫ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û) Ó∞Û È≈ ‘ØÚ∂

«√apple Ìßȉ Ó◊appleØ∫ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ

Â∂ ‹Ó‘±appleΔ¡Â È±ß √∞appleμ«÷¡Â appleμ÷‰ Á∂

Ó∞÷Δ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «¬√ √≈apple∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

«¬apple≈Á∂ È≈Ò ¡Á≈Ò Á≈ ÁappleÚ≈˜≈

‹≈∫⁄ Ò¬Δ ¡Á≈Ò Á≈ ÁappleÚ≈˜≈ ÷Û’≈¿∞‰

÷Û’≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À” Ï√Í≈ ȱß

Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Í≈apple‡Δ √∞ÍappleΔÓØ È∂ «’‘≈

D@C ÓÀ∫ÏappleΔ «ÚË≈È √Ì≈ «Úμ⁄ ‘≈ÒΔ¡≈

«’ ¿∞‘ Ì≈‹Í≈ ÚμÒØ∫ “‹Ó±‘appleΔ¡Â Á∂ ’ÂÒ”

⁄؉≈∫ «Úμ⁄ Ó«‘˜ AI √Δ‡≈∫ ”Â∂ «‹μÂ

«ıÒ≈¯ ‘apple Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ AA ÂappleΔ’ 鱧 ’≈Ò∂

È√ΔÏ ‘Ø¬Δ ‘À ‹Á«’ Í≈apple‡Δ Á∂ «Í¤ÒΔ

«ÁÈ Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¿∞‰◊∂Õ ¿∞È∑≈∫ Ô±ÍΔ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄

«ÚË≈È √Ì≈ «Úμ⁄ H@ «ÚË≈«¬’ √ÈÕ

Ì≈‹Í≈ ÁΔ «‹μÂ È±ß “Ï∂¬ΔÓ≈ÈΔ” Â∂ “ËØ÷∂” ÁΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «’‘≈ «’ Ï√Í≈ ÚμÒØ∫

fiÒ’ Áμ«√¡≈Õ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ÈÓØÙΔ‹È’ ‘≈apple

Ì≈‹Í≈ ÁΔ «¬√ ËØ÷≈ËÛΔ È±ß Ï∂È’≈Ï ’appleÈ

Á∂ ’≈appleÈ≈∫ ÁΔ ÍÛ⁄ØÒ Ò¬Δ ‹∞Û∂ Í≈apple‡Δ

Ò¬Δ Ô±ÍΔ √Ó∂ ‘ØappleÈ≈∫ apple≈‹≈∫ «Úμ⁄

Úapple’apple≈∫ Â∂ ¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 ¡ßÁØÒÈ «Úμ«„¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‘apple Ó‘ΔÈ∂

√ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫ Ï√Í≈ √∞ÍappleΔÓØ È∂ «’‘≈,“⁄؉ ’«ÓÙÈ ÁΔ AA ÂappleΔ’ Í≈apple‡Δ Á∂ «˜Ò∑≈ √Áapple Ó∞’≈Ó≈∫ ”Â∂ “’≈Ò∂

’ØÒ Áapple‹ ’appleÚ≈¬Δ «Ù’≈«¬Â Á≈ „∞μ’Ú≈∫ ‹Ú≈Ï È≈ «ÁÈ” Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¬Δ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Ò÷È¿±Õ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ıÂappleÈ≈’ ¡μÂÚ≈ÁΔ √ß◊·È ¡≈¬Δ. ¡À√.

¡≈¬Δ.¡À√. ÁΔ¡≈∫ Șapple≈∫ ‘∞‰ Ì≈apple ”Â∂ ‘È Õ Ì≈apple ”⁄ Á«‘Ù ÎÀÒ≈¿∞‰

Ò¬Δ ¡μÂÚ≈ÁΔ √ß◊·È

È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞√ Á≈

¡◊Ò≈ «ÈÙ≈È≈

«¬«Â‘≈√’ √Ê≈È Â≈‹

Ó«‘Ò ‘À Õ ¡≈¬Δ. ¡À√.

¡≈¬Δ. ¡À√. È∂ «¬’

Ó≈¬Δ’zØ ÏÒ≈«◊ß◊

ÚÀÏ√≈¬Δ‡ ”Â∂ Â≈‹ Ó«‘Ò

√Ó∂ Ì≈apple ”⁄ ’¬Δ

Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ËÓ≈’∂ ’appleÈ ÁΔ

ËÓ’Δ «ÁμÂΔ ‘À Õ Ô±.ÍΔ.

Á∂ Í∞«Ò√ ÍzÙ≈√È È∂ «¬√

ËÓ’Δ È±ß ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò

ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ Â≈‹ Ó«‘Ò ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÚË≈ «ÁμÂΔ ‘À Õ Â≈‹ Ó«‘Ò ¡Â∂ ¡≈Ò∂

Á∞¡≈Ò∂ Á∂ «¬Ò≈’∂ ”⁄ Í∞«Ò√ ÎÒÀ◊ Ó≈apple⁄ ’apple apple‘Δ ‘À Õ ¡≈◊apple≈ Á∂ ‚Δ.¡ÀÓ.

¡Â∂ Ô±.ÍΔ. Í∞«Ò√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ¡¯√apple≈∫ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «’√∂ ÚΔ Âapple∑≈∫ Á∂

ıÂapple∂ È≈Ò «È͇‰ Ò¬Δ Í±appleΔ ⁄Ω’√Δ Úapple apple‘Δ ‘À Õ Í∞«Ò√ È∂ «¬√ ËÓ’Δ È±ß

◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò «Ò¡≈ ‘À Õ ¬∂.‚Δ.‹Δ. ÁÒ‹Δ «√ßÿ ⁄ΩËappleΔ È∂ «’‘≈ «’ Â≈‹

Ó«‘Ò ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÚË≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

23/03/2017

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Í≥‹≈ √≈«‘Ï ”⁄ ’ΔÂΔ

◊¬Δ Í«ÚμÂapple Í≥‹∂ ÁΔ √¯≈¬Δ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ Ù«‘apple ‘√È ¡ÏÁ≈Ò ”⁄

ÓΩ‹±Á ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Íß‹≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÓΩ‹±Á ◊∞apple±

È≈È’ √≈«‘Ï Á∂ Íß‹∂ Á∂ «ÈÙ≈È ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ‘∂·≈∫

ω∂ Í≈‰Δ Á∂ fiappleÈ∂ ÁΔ √Ê≈È’ «√μ÷ √ß◊ ÚμÒØ∫

√¯≈¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ Í≈‰Δ Á≈ «¬‘ fiappleÈ≈ ’appleΔÏ

Íß‹ Î∞μ‡ ‚±ßÿ≈ ‘À Õ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ √ß◊Â

ÚμÒØ∫ Íß‹≈ √≈«‘Ï Á∂ «ÈÙ≈È ”Â∂ ÓμÊ≈ ‡∂’‰ √Ó∂∫

¿∞Ê∂ ÍÀ√∂ Â∂ ‘Øapple √≈Ó≈È ⁄Û∑≈¿∞‰ ’apple’∂ ¿∞Ê∂ ’≈¬Δ

‹ßÓ apple‘Δ √Δ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ √zΔ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú

‹Δ ÁΔ Ô≈Á◊≈apple 鱧 √Á≈ ¡‡Ò apple÷‰ Ò¬Δ √: ‘appleΔ

«√ßÿ ÈÒÚ≈ È∂ ‹ÈÚappleΔ AHCB «Ú⁄ «¬Ê∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ÁΔ √∂Ú≈ ¡≈appleßÌ ’appleÚ≈¬Δ √Δ Õ √: ÈÒÚ≈

È∂ ◊∞apple± È≈È’ √≈«‘Ï Á∂ ¡«Ó‡ Íß‹∂ Á∂ Í≈ÚÈ

«ÈÙ≈È Ú≈Ò∂ Í«ÚμÂapple ÍμÊapple Á∂ √≈‘Ó‰∂ «¬’

◊∞ßÏÁÈ∞Ó≈, ı±Ï√±apple Â∂ Í∞ıÂ≈ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ¿∞√≈apple ’∂

¿∞√ ”⁄ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ 鱧 √Ê≈Í ’ΔÂ≈ Õ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï Á∂ ÍzÏßË≈∫ Ò¬Δ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂

Í≈«Ò Í∞μÂapple Ó‘≈ «√ßÿ ÓΔappleÍ∞appleΔ¬∂ 鱧 «ÈÔ∞’Â

’ΔÂ≈ Â∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ ¡’≈ÒΔ

«È‘ß◊ Ï≈Ï≈ √≈˱ «√ßÿ 鱧 ‹Ê∂ √Ó∂ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈

Õ

√zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï «Ú÷∂ √ØÈ∂ ÁΔ

Ë∞¡≈¬Δ ”⁄ ÚappleÂ∂ ‹≈ apple‘∂ «apple·∂ Â∂ «Èßϱ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ √μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple

√≈«‘Ï ”Â∂ ⁄Û∑∂ √ØÈ∂ ÁΔ ⁄Ó’

ÍzÁ±Ù‰ Á∂ ÍzÌ≈Ú ’apple’∂ ÓμËÓ

ÍÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ 鱧 Ó∞Û

⁄Ó’≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ √ØÈ∂ ÁΔ

Ë∞¡≈¬Δ ÁΔ √∂Ú≈ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À Õ

«¬‘ √∂Ú≈ «¬◊ÒÀ∫‚ ”⁄ Úμ√Á∂

«√μ÷≈∫ ÁΔ «¬’ Ë≈apple«Ó’

√∞√≈«¬‡Δ ◊∞apple± È≈È’ «ÈÙ’≈Ó

√∂Ú’ ‹Ê≈ (Ô±.’∂.) ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ

‹≈ apple‘Δ ‘À «‹√ ÚμÒØ∫ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ AIIE ”⁄ ÚΔ

√μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï Á∂

√∞«È«‘appleΔ «‘μ√∂ ”⁄ √ØÈ∂ Á∂ ÈÚ∂∫

ÍμÂapple∂ ⁄Û∑≈¬∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬‘

√∂Ú≈ ‹Ø ’appleΔÏ D √≈Ò Âμ’

‹≈appleΔ apple‘Δ √Δ ‘∞‰ ‘apple √≈Ò √ØÈ∂

ÁΔ Ë∞¡≈¬Δ ÁΔ √∂Ú≈ ÚΔ «¬√

√ß√Ê≈ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ

«¬√ √∂Ú≈ ”⁄ Ë∞¡≈¬Δ Í∞apple≈ÂÈ

Â’ÈΔ’ È≈Ò apple∂«·¡≈∫ Á∂ Í≈‰Δ

È≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ ’appleΔÏ

H ÂØ∫ A@ «ÁÈ Âμ’ «¬‘ √∂Ú≈

⁄Ò‰ Á≈ ¡È∞Ó≈È ‘À Õ AE

Ó≈apple⁄ 鱧 Ù∞apple± ‘Ø¬Δ «¬√ √∂Ú≈ Á∂

Í«‘Ò∂ «ÁÈ √μ⁄÷ß‚ √zΔ

‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï Á∂ Ó∞÷ ◊∞ßÏÁ

”Â∂ Òμ◊∂ √ØÈ∂ ÁΔ Ë∞¡≈¬Δ ’ΔÂΔ

Õ ‘∞‰ Ó∞μ÷ √Ê≈È ÁΔ¡≈∫

Ï≈‘Δ¡≈∫ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ ◊∞ßÏÁ≈∫ ÁΔ

Ë∞¡≈¬Δ ÁΔ √∂Ú≈ ¡≈appleßÌ ‘Ø ◊¬Δ

‘À Õ «¬√ √ÏßË ”⁄ √∞√≈«¬‡Δ Á∂

√∂Ú≈Á≈apple √: √∞÷ÏΔapple «√ßÿ

Ô±.’∂. È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂

‹Ê∂ ÚÒØ∫ AIIE ”⁄ √zΔ

‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï «Ú÷∂ Òμ◊∂ √ØÈ∂

ÁΔ √∂Ú≈ √ß◊Â≈∫ Á∂ √«‘ÔØ◊

È≈Ò ’appleÚ≈¬Δ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ ‹∂’apple «¬‘ √∂Ú≈

«¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘apple √≈Ò ‘∞ßÁΔ apple‘∂

Â≈∫ E@@ √≈Ò «¬‘ √ØÈ≈ ⁄μÒ

√’Á≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’

«¬√ √∂Ú≈ ”⁄ ’Ø¬Δ apple√≈«¬‰’

ÍÁ≈appleÊ ÁΔ ÚappleÂØ∫ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ

‹≈∫ÁΔ ÏÒ«’ Í∞apple≈ÂÈ Â’ÈΔ’

¡È∞√≈apple Ë∞¡≈¬Δ Ò¬Δ apple∂«·¡≈∫

Á≈ Í≈‰Δ Â∂ «Èßϱ Úapple«Â¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘ÀÕ

7

¡øÂappleapple≈Ù‡appleΔ ’≈apple apple∂√apple ¡Ù«ÚÈ √∞ßÁapple

Â∂ ÍÂÈΔ ÁΔ √Û’ ‘≈Á√∂ ”⁄ ÓΩÂ

⁄∂È¬Δ Õ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ’≈apple

apple∂«√ß◊ ⁄À∫ÍΔ¡È ¡Ù«ÚÈ

√∞ßÁapple ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÍÂÈΔ ÁΔ

«¬’ ’≈apple Á∞appleÿ‡È≈ ”⁄ ÓΩ ‘Ø

◊¬Δ Õ «¬‘ ‘≈Á√≈ Ù∞μ’appleÚ≈apple

apple≈Â È±ß ⁄∂È¬Δ «Ú⁄ ¿∞ÁØ∫

‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ¡Ù«ÚÈ √∞ßÁapple ÁΔ

’≈apple «¬’ Áappleμı È≈ˇ ‡’apple≈

’∂ ¡μ◊ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ‘Ø ◊¬Δ Õ

BG √≈Ò Á∂ ¡Ù«ÚÈ B@AB Â∂

B@AC «Ú⁄ ¡ÀμÒ.‹Δ.ÏΔ. ¡Àμ¯ D

Ùz∂‰Δ «Úμ⁄ apple≈Ù‡appleΔ ⁄À∫ÍΔ¡È apple‘∂ ‘È

Õ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÍÂÈΔ «ÈÚ∂«ÁÂ≈ BF

√≈Ò ÁΔ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘ «¬’ «Èμ‹Δ

‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ ‚≈’‡apple √Δ Õ ÍzÙ≈√È

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡μ◊ Ïfi≈¿±

«ÚÌ≈◊ 鱧 apple≈ A.EA Ú‹∂ ¯ØÈ

¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞‘ ¿∞√∂ Ú∂Ò∂ ÓΩ’∂ ”Â∂

Í‘∞ß⁄ ◊¬∂ Õ ‘≈Ò≈∫«’ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Í‘∞ß⁄‰ Âμ’ Á∂apple ‘Ø ⁄∞μ’Δ √Δ Õ ¡μ◊

Ïfi≈¿± «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ È∂ «’‘≈

«’ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ Í‘∞ß⁄∂ Â≈∫ ¡μ◊ Òμ◊Δ

‘Ø¬Δ √Δ, √≈È±ß È‘Δ∫ ÍÂ≈ √Δ «’ ÁØÚ∂∫

‹‰∂ ¡ßÁapple ¯√∂ ‘ج∂ ‘È Õ ¡√Δ∫ AF

«Ó߇≈∫ ”⁄ ¡μ◊ Ï∞fi≈¬Δ Â∂ Á∂«÷¡≈ «’

¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ¡ßÁapple ¯√∂ ‘ج∂ ‘È Õ

◊πappleÁπ¡≈apple≈ Í≥‹≈ √≈«‘Ï ”⁄ ◊πapple» √≈«‘Ï Á∂ Í≥‹∂ Á∂ «ÈÙ≈È Á∂

‘∂·ª ω∂ fiappleÈ∂ ÁΔ √¯≈¬Δ ’appleÁΔ √ø◊ÂÕ

’ª◊apple√Δ ¡≈◊± ’ÓÒÍzΔ «√ßÿ

Ë≈ÒΔÚ≈Ò Á≈ Ô±. ’∂. Í‘∞ß⁄‰ ”Â∂

‘ØÚ∂◊≈ «ÚÙ∂Ù √ÈÓ≈È : «◊μÒ

ÏÒ«ÚøÁapple

«√øÿ

«◊æÒ ¡Â∂

’ÓÒÍÃΔÂ

«√øÿ

’ÓÒÕ

Òß‚ÈÕ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ Á∂ √‘∞ß ⁄∞μ’ √Ó≈◊Ó

”⁄ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple Â∂ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ¡Â∂ ⁄؉ Íz⁄≈apple ”⁄ ÚË

⁄Û∑ ’∂ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ ’ª◊apple√Δ ¡≈◊± ’ÓÒÍzΔÂ

«√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò (ÏÛ±ßÁΔ) Á≈ Ô±. ’∂. Í‘∞ß⁄‰ ”Â∂

«ÚÙ∂Ù √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊±

ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ «◊μÒ ÁΔÈ∂Ú≈Ò È∂ ’≈∫◊apple√ √apple’≈apple

Ï‰È ”Â∂ ÷∞ÙΔ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ Ô±.

’∂. ÂØ∫ ’ÓÒÍzΔ «√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂

Íß‹≈Ï ⁄؉≈ ”⁄ ’ª◊apple√ Á∂ ‘μ’ ”⁄ Íz⁄≈apple ’appleÈ

Ò¬Δ Í‘∞ß⁄∂ √È, Ô±. ’∂. Ú≈«Í√ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ ’ª◊apple√Δ

‘Ó≈«¬ÂΔ¡ª ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «ÚÙ∂Ù √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ,

ÓÈÍzΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ, «ÂÃÍ apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ Ï≈‹Ú≈

¡Â∂ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ”⁄ Ù≈«ÓÒ È∂Â≈ Íß‹≈Ï È±ß

ÈÚΔ∫ «ÁÙ≈ ÍzÁ≈È ’appleÈ◊∂Õ


8 23/03/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Â∂ ÓßÂappleΔ¡≈∫ È∂ Ú≈‘È≈∫

ÂØ∫ ‘‡≈¬Δ¡≈∫ Ò≈Ò ÏμÂΔ¡≈∫

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ÏΔÂ∂ «ÁÈ ’À͇È

ÂØ∫ Ò≈Ò ÏμÂΔ¡≈∫ ‹√«‡√ Â∂ Ï≈’Δ ‹μ‹≈∫ Á∂ Ú≈‘È≈∫ ȱß

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄

‘‡≈¿∞‰ È≈Ò √±Ï≈ ¤μ‚ ’∂ √apple’≈appleΔ Ú≈‘È≈∫ ”Â∂ Ò≈Ò

ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÁΔ Í«‘ÒΔ ÓΔ«‡ß◊ ÂØ∫

√apple’≈apple Á∂ ¿∞È∑≈∫ ÏμÂΔ ÁΔ ÚappleÂØ∫ Ï≈apple∂ ÈΔÂΔ È±ß ¡ß«ÂÓ

Â∞appleß Ï≈¡Á ‘Δ ÚΔ. ¡≈¬Δ. ÍΔ.

ÔÂÈ≈∫ Á≈ Ó∞μ„ apple±Í Á∂‰ ÁΔ Íz«’«apple¡≈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

’Ò⁄apple ÷ÂÓ ’appleÈ Ï≈apple∂ Ò¬∂ ÎÀ√Ò∂

”Â∂ ÎΩappleΔ ¡ÓÒ ’apple«Á¡≈∫ ¡Â∂ «¬√

√ÏßËΔ apple√ÓΔ ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ ÁΔ ¿∞‚Δ’

’ΔÂ∂ «ÏÈ≈∫ ‘Δ Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

Ïß«È∑¡≈ «◊¡≈ «‹√

Á≈ Ó’√Á √apple’≈appleΔ

ÓÙΔÈappleΔ ”⁄Ø∫ ˜Øapple-ÙØapple

È≈Ò Íz⁄≈apple∂ ‹≈∫Á∂ ÚΔ.

Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‹≈ ⁄∞μ’Δ ‘À Õ Ï∞Ò≈apple∂ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ÒØÛΔ∫Á≈ ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ

‹≈appleΔ ‘∞ßÁ∂ √≈apple ‘Δ √≈apple∂ √apple’≈appleΔ

«ÚÌ≈◊≈∫ ÚμÒØ∫ «¬√ ÁΔ √ıÂΔ È≈Ò

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ Â∂ ’Àϫȇ

¡≈¬Δ. ÍΔ. Í≈Ò‰≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ Ï∞Ò≈apple∂ È∂

ÓßÂappleΔ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ Ú≈‘È≈∫ ÂØ∫ Ò≈Ò

√μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈ Áμ«√¡≈ «’ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò Á∂ Ï≈’Δ

ÏμÂΔ¡≈∫ ‘‡≈ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È Õ

Ó∞’ßÓÒ √Î≈«¬¡≈ ÎÀ√«Ò¡≈∫ 鱧 Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ

√apple’≈appleΔ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÚΔ.

’appleÈ≈ ‘À Õ ‹Ø Òßÿ∂ Íz«’«apple¡≈ ÚΔ ¡≈appleßÌΔ ‹≈ ⁄∞μ’Δ ‘À Õ

¡≈¬Δ. ÍΔ. ’Ò⁄apple ÁΔ «Á÷≈Ú∂Ï≈˜Δ «Ú⁄ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡Â∂ ’Àϫȇ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ÷˜≈È∂ ”Â∂ Úμ‚≈ ÏØfi ÍÀ‰ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √≈apple∂ ÎÀ√«Ò¡≈∫ ȱß

鱧 ÷ÂÓ ’appleÈ Ï≈apple∂ √apple’≈apple Á≈ «¬‘ ÓßÂappleΔ¡≈∫ 鱧 «¬√ Á∂ ÿ∂apple∂ ÂØ∫ Ï≈‘apple Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Ò¬Δ √Ó≈∫ÏμË „≈∫⁄∂ «Ú⁄ ¡ÓÒ «Ú⁄

’ÁÓ ’≈∫◊apple√ Á∂ ⁄؉ ÓÈØappleÊ ÍμÂapple appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ Íapple √Ó∞μ⁄Δ Ó∞√ΔÏÂ≈∫ Á≈ ’≈appleÈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «Ò¡≈∫Á≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡Â∂

Á≈ «‘μ√≈ ‘À Â∂ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò È∂ «¬√ ’Àϫȇ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «¬√ ‘À Õ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¡ÀÓapple‹À∫√Δ √ÏßË ÓßÂappleΔ «¬√ ÁΔ «Èμ‹Δ ÂΩapple ”Â∂

鱧 √‘Δ Ó≈¡«È¡≈∫ «Ú⁄ ¡ÓÒ ”⁄ ÎÀ√Ò∂ Á∂ Á≈«¬apple∂ «Ú⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ‘√ÍÂ≈Ò, ¡À∫ϱÒÀ∫√, ¡μ◊ Ï∞fi≈¿± «È◊apple≈ÈΔ ’apple apple‘∂ ‘È Â≈∫ ‹Ø «¬√

«Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ Õ Ì≈Ú∂∫ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ Õ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ú≈‘È≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íß‹≈Ï Â∂ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ¡Ω’Û ‹≈∫ Á∂appleΔ È≈ ‘؉ ȱß

«’ ’≈∫◊apple√ Á∂ ⁄؉ ÓÈØappleÊ ÍμÂapple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Â∂ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ Ú≈‘È≈∫ ‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ ⁄ΔÎ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂ Õ

ËappleÓ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’appleÈ≈

«¬√Ò≈Ó Ó∞Â≈Ï’ ‹∞appleÓ: ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯

’apple≈⁄ΔÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ È∂ «‘ßÁ± Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

ÒØ’≈∫ 鱧 ‘ØÒΔ Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ ÚË≈¬Δ «ÁßÁ∂

‘ج∂ «’‘≈ «’ «¬√Ò≈Ó ËappleÓ ¡È∞√≈apple

«’√∂ ÚΔ ËappleÓ Á∂ «¬È√≈È È±ß ¡≈͉∂

ËappleÓ Ó∞Â≈Ï’ apple«‘‰ ÁΔ Í±appleΔ ÷∞μÒ∑ ‘À

«’¿∞∫«’ «¬√Ò≈Ó ËappleÓ Á∂ ¡È∞√≈apple

˜ÏappleΔ «’√∂ Á≈ ËappleÓ ÏÁÒÚ≈¿∞‰≈

‹≈∫ «’√∂ Ë≈apple«Ó’ ‹◊∑≈ 鱧 ÂÏ≈‘

’appleÈ≈ Ï‘∞ Úμ‚≈ ˜∞appleÓ ˛Õ ‘ØÒΔ ÓΩ’∂

«¬’ √Ó≈◊Ó ”⁄ √ßÏØËÈ ’appleÁ∂ ‘ج∂

ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ È∂ «’‘≈ «’ Èapple’≈∫ Â∂

√Úapple◊≈∫ 鱧 Ì∂‹‰ Á≈ ’ßÓ ÒØ’≈∫ È∂

È‘Δ∫ «Ò¡≈, ¡√Δ∫ √≈«apple¡≈∫ È∂ «ÓÒ

’∂ Í≈«’√Â≈È È±ß √Úapple◊ ÏÈ≈¿∞‰≈

‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑≈∫ È∂ «’‘≈

«’ «¬√Ò≈Ó ‘apple «’√∂ Á∂ ËappleÓ, ‹≈Â

‹≈∫ Ó «√Ë≈∫ ÁΔ ’Áapple ’appleÁ≈ ‘À

Â∂ √≈‚≈ ‘Δ Îapple˜ ωÁ≈ ‘À «’ Á∂Ù

“¡ßÏapple√apple∂ Á∂ Í≈ÍÛ Ú∂ ÓÀ∫ ÷≈∫ÁΔ È≈”

BE@ Úapple∑∂ Í∞apple≈‰≈ Í≈ÍÛ ÚÛΔ¡≈∫ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple √ß’‡ ”⁄

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ ◊≈«¬’≈ ‚ØÒΔ ◊∞Ò∂appleΔ¡≈

ÚμÒØ∫ ◊≈¬∂ ◊Δ “¡ßÏapple√apple∂ Á∂ Í≈ÍÛ

Ú∂ ÓÀ∫ ÷≈∫ÁΔ È≈” ÁΔ Íz«√μËΔ Â≈∫ Ì≈Ú∂∫

¡μ‹ ÚΔ ’≈«¬Ó ‘À Íapple ¿∞ÍappleØ’Â ◊ΔÂ

鱧 Íz«√μËΔ «ÁÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡ß«ÓÃÂ√appleΔ

Í≈ÍÛ ÚÛΔ¡≈∫ Á∂ ’≈appleØÏ≈apple Á≈ √∞¡≈Á

˜apple±apple Ï∂-√∞¡≈Á≈ ‘∞ßÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

«Ó√Ò ’≈Ò √Ó∂∫ √ßÈ AGFE ”⁄ √:

◊ß‚≈ «√ßÿ Ìß◊Δ Á∞¡≈apple≈ √zΔ ÁappleÏ≈apple

√≈«‘Ï Á∂ Í≈√ ’‡Û≈ ¡≈Ï≈Á ’appleÈ

√Ó∂∫ ’≈«¬Ó ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¿∞ÍappleØ’Â

Í≈ÍÛ Óß‚Δ È∂ ¡≈͉∂ «appleÚ≈«¬ÂΔ

√∞¡≈Á Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ «Í¤Ò∂ BE@

Ú«apple∑¡≈∫ ”⁄ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù Á∂ ’appleΔÏ ‘apple

Ù«‘apple ”⁄ ¡≈Í‰Δ Í«‘⁄≈‰ ’≈«¬Ó

’ΔÂΔ ‘À Õ «¬√∂ Á≈ ‘Δ ÈÂΔ‹≈ ‘À «’

Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù Á∂ ‘apple ‹ÈappleÒ √‡Øapple Â∂

«¬μÊØ∫ Âμ’ «’ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡≈∫ ”Â∂ ÚΔ

¡ß«ÓÃÂ√appleΔ Í≈ÍÛ ÚÛΔ¡≈∫ Á∂ ÏØapple‚

Òμ◊∂ «Ú÷≈¬Δ Á∂ ‹≈∫Á∂ ‘È ¡Â∂

¡ß«ÓÃÂ√apple ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘apple √ÀÒ≈ÈΔ

Â∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ ¡≈͉∂ È≈Ò √∞◊≈ Á∂

ÂΩapple ”Â∂ ¡ß«ÓÃÂ√apple ÁΔ¡≈∫ Ï‰Δ¡≈∫

Á∂ ¡ÒÍ «◊‰ÂΔ ËappleÓ Á∂ ÒØ’≈∫ ȱß

√∞appleμ«÷¡Â appleμ÷Δ¬∂ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ë≈apple«Ó’

√Ê≈È≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ ’appleΔ¬∂Õ Í≈«’√Â≈È

ÁΔ «’√∂ Ó∞Ò’ È≈Ò ËappleÓ È±ß ÒÀ ’∂

ÒÛ≈¬Δ È‘Δ∫ ‘À, «¬‘ ÒÛ≈¬Δ «√apple¯

Ì∞◊Ø«Ò’ «¬Ò≈’∂ ÁΔ ‘À Â∂ ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫

ÒØ’≈∫ È≈Ò ‹Ø ËappleÓ Á∂ È≈∫ ¡ ”Â∂

Ó≈√±Ó ÒØ’≈∫ Á∂ ’ÂÒ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

Í≈ÍÛ ÚÛΔ¡≈∫ ÒÀ ’∂ ‹≈‰≈ ’Á∂ È‘Δ∫

Ì∞ÒÁ≈ Õ Ù«‘apple Á∂ Í≈ÍÛ ÚÛΔ¡≈∫

Ï≈˜≈apple ”⁄ ’appleΔÏ √μ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ ÂØ∫

«¬‘ ÿapple∂Ò± ¿∞ÁÔØ◊ ⁄Ò≈ apple‘∂ √:

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Í∞μÂapple

√appleÏ‹Δ «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘

«¬ß‚√‡appleΔ Íß‹≈Ï ÁΔ «Úapple≈√ Á≈

«¬’ ¡«‘Ó «‘μ√≈ ‘؉ Á∂ È≈Ò-È≈Ò

¡ß«ÓÃÂ√apple ÁΔ «¬’ «ÚÙ∂Ù Í«‘⁄≈‰

ω ⁄∞μ’Δ ‘À Íapple ‘∞‰ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È

Á∞¡≈apple≈ ¿∞ÍappleØ’Â Ï≈˜≈apple 鱧 ¡≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ apple√«Â¡≈∫ ”Â∂ Ï∂appleΔ’À‚ ω≈¬∂

‹≈‰ ’≈appleÈ «¬√ ’≈appleØÏ≈apple ”Â∂ √ß’‡ Á∂

Ï≈ÁÒ «ÿappleÁ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘

ˆappleΔÏ ¡ΩappleÂ≈∫ Ò¬Δ

Ó∞¯Â ◊À√ ’∞ÈÀ’ÙÈ

Ò¬Δ ¡≈Ë≈apple ˜apple±appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √apple’≈apple È∂ ◊appleΔÏ ¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ Ò¬Δ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ¿∞ μ‹ÚÒ≈ ÔØ‹È≈

«‘ Ó∞¯Â apple√Ø¬Δ ◊À√

(¡ÀÒ. ÍΔ. ‹Δ.)

’∞ÈÀ’ÙÈ ÒÀ‰ Ò¬Δ

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Ò≈˜ÓΔ

’apple≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ

√apple’≈apple È∂ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò

¡’±Ïapple ”⁄

¡ÀÒ.ÍΔ.‹Δ. √Ï«√‚Δ

Í≈¿∞‰ Ò¬Δ √≈«apple¡≈∫ ȱß

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ÈßÏapple Á∂‰≈ Ò≈˜ÓΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ √Δ Õ

√apple’≈apple È∂ ‘∞‰ ÏΔ. ÍΔ. ¡ÀÒ. Í«appleÚ≈apple ÁΔ¡≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫ ȱß

Ó∞¯Â apple√Ø¬Δ ◊À√ ’∞ÈÀ’ÙÈ Á∂‰ ÓΩ’∂ ÚΔ ¡«‹‘Δ

«ÚÚ√Ê≈ 鱧 Ò≈˜ÓΔ ’apple≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ

’≈appleØÏ≈apple «¬√ Á∂ Ó≈‘apple≈∫ Á∂ ‘μÊØ∫

«÷√’ ’∂ ¡≈Ó Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫ ÚμÒØ∫

’ΔÂ≈ ‹≈‰ Òμ◊≈ ‘À Õ ¿∞ÍappleØ’Â

Ï≈˜≈apple Á∂ ‘appleÌ‹È «√ßÿ Ó«‘ßÁapple

«√ßÿ, ·≈’apple «√ßÿ Ï‘≈Áapple «√ßÿ,

‘appleÌ‹È «√ßÿ ¡À∫‚ ’ßÍÈΔ Â∂ ⁄ßÁ≈

«√ßÿ Í≈ÍÛ≈∫ Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ Áμ«√¡≈

«’ Ï∂appleΔ’À‚ Òμ◊∂ ‘؉ Á∂ ’≈appleÈ

◊≈‘’≈∫ ‹≈∫ Ï≈‘appleØ∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫ Ò¬Δ «¬ÊØ∫ √≈Ó≈È ÒÀ

’∂ ‹≈‰≈ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø «◊¡≈ ‘À «‹√

’≈appleÈ Ï‘∞Â∂ ◊≈‘’ Â∂ Á∞’≈ÈÁ≈apple

¿∞ÍappleØ’Â Ï≈˜≈apple ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÁΔ

Ï‹≈«¬ Ï≈‘appleØ∫ ¡≈Ó Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫

Í≈√Ø∫ ÓÙΔÈ≈∫ Á∂ ‹≈∫ ‘Ò’∂ ÍμËapple Á∂

ω∂ Í≈ÍÛ ÚÛΔ¡≈∫ ÒÀ ’∂ ‹≈ apple‘∂

‘È, «‹√ È≈Ò ¡ß«ÓÃÂ√apple Á∂ «¬√

«Úapple≈√ÂΔ ’≈appleØÏ≈apple ÁΔ √≈ı ȱß

„≈‘ Òμ◊ apple‘Δ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈

«’ ¡ß«ÓÃÂ√appleΔ Í≈ÍÛ≈∫ ÁΔ √Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «¬‘ ‘À «’ «¬‘

Ó≈∫‘ ÁΔ ËØÂΔ ‘Ø¬Δ Ï◊Àapple «¤Ò’∂

Ú≈ÒΔ Á≈Ò Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ó±ß◊ ÁΔ

Á≈Ò, ⁄ΩÒ ¡Â∂ ‘Øapple Á≈Ò≈∫ ¡Â∂

’≈ÒΔ¡≈∫ «Óapple⁄≈∫ Â∂ ¡È≈appleÁ≈‰≈

«ÓÒ≈ ’∂ ‘μÊ È≈Ò Ï‰≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ‘È

Õ «¬È∑≈∫ ÁΔ Úμ‚Δ ı≈√Δ¡Â «¬‘ ‘À

«’ È≈ Â≈∫ «¬‘ ÓÙΔÈ≈∫ apple≈‘Δ∫

ω≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘Δ

ÓÙΔÈ≈∫ È≈Ò «¬È∑≈∫ 鱧 √∞’≈«¬¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À Õ Ï≈˜≈apple ÚμÒ È±ß ¡≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ apple√«Â¡≈∫ ”Â∂ Ò◊≈¬∂ ÏÀappleΔ’∂‚

‘‡≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹ ÚμÒØ∫ √zΔ

ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï ”Â∂ ’ΔÂ∂ ‘ÓÒ∂ ”⁄

¿∞ÍappleØ’Â Ï≈˜≈apple Á≈ Úμ‚≈ «‘μ√≈

ÂÏ≈‘ ‘Ø «◊¡≈ √Δ, «‹√ Á∂

⁄μÒ«Á¡≈∫ Ï‘∞ √≈apple∂ Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫

鱧 ¡≈͉≈ ’≈appleØÏ≈apple ÏßÁ ’appleÈ≈

«Í¡≈ Â∂ ’∞fi ◊«Ò¡≈apple≈ Íz≈‹À’‡

Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈√-Í≈√ Á∂

«¬Ò≈«’¡≈∫ ”⁄ ÎÀÒ ◊¬∂ Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ √apple’≈apple Â∂ ÍzÙ≈√È Á≈

Îapple˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‘∞‰ Ó∞Û

«¬√ ’≈appleØÏ≈apple 鱧 ÏßÁ È≈ ‘؉ Á∂‰Õ

√≈«¬È≈ È∂‘Ú≈Ò Ù‘ΔÁ≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 Á∂Ú∂◊Δ F Òμ÷ apple∞ͬ∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Òß‚È ˙Òß«Í’ ”⁄

’≈∫√Δ Á≈ Â◊Ó≈ ‹∂± Ì≈appleÂΔ

ÏÀ‚«Óß‡È «÷‚≈appleÈ √≈«¬È≈ È∂‘Ú≈Ò

È∂ F Òμ÷ apple∞ͬ∂ (‘apple∂’ 鱧 E@,@@@)

’∂∫ÁappleΔ «apple˜appleÚ Í∞«Ò√ ÎØapple√ Á∂ ¿∞È∑≈∫

AB ‹Ú≈È≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 Á≈È

Á∂‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À, ‹Ø «Í¤Ò∂

‘ÎÂ∂ ¤ÂΔ√◊Û∑ ”⁄ ‘ج∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ”⁄

Ó≈apple∂ ◊¬∂ √È Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

«Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ ‹Ø ’∞fi ‘Ø«¬¡≈, ¿∞√

È≈Ò ¿∞√ 鱧 ’≈ÎΔ Á∞μ÷ ‘Ø«¬¡≈ ‘À

¡Â∂ «¬‘ ¿∞È∑≈∫ Í«appleÚ≈apple≈∫ Ò¬Δ ¤Ø‡≈

«‹‘≈ ÔØ◊Á≈È ‘À ‹Ø «¬ßÈ∂ Úμ‚∂ Á∞μ÷

”⁄Ø∫ Òßÿ apple‘∂ ‘È Õ √≈«¬È≈ È∂ «’‘≈

«’ Ó∂apple≈ «ÁÒ ¿∞È∑≈∫ ‹Ú≈È≈∫ Ò¬Δ

Á∞μ÷Δ ‘À, ‹Ø √≈鱧 √∞appleμ«÷¡Â appleμ÷‰

Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ‹≈È Á≈¡ ”Â∂ Ò◊≈

«ÁßÁ∂ ‘È Õ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ¿∞È∑≈∫

‹Ú≈È≈∫ 鱧 Ú≈Í√ È‘Δ∫ «Ò¡≈ √’ÁΔ

«‹È∑≈∫ ¤ÂΔ√◊Û ”⁄ ¡≈Í‰Δ ‹≈È

◊Ú≈ «ÁμÂΔ, Íapple «¬’ ¤Ø‡Δ «‹‘Δ

apple≈ÙΔ Úμ‹Ø∫ ÓÀ∫ ¿∞È∑≈∫ Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 F

‘≈’Δ «¬ß‚Δ¡≈ ÚμÒØ∫ D «Ú«◊¡≈«È’ √Ò≈‘’≈apple «ÈÔ∞’Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‘≈’Δ «¬ß‚Δ¡≈

(¡À√.¡≈¬Δ.) È∂ √ΔÈΔ¡apple Â∂ ‹±ÈΔ¡apple

Í∞appleÙ ‘≈’Δ ‡ΔÓ≈∫ Ò¬Δ D «Ú«◊¡≈«È’

√Ò≈‘’≈apple √’≈‡ ’ØÈÚ∂, ÍÀ‡«apple’

ÒØÓÏØapple‚, appleØ«ÏÈ ¬∂∫ÊØÈΔ Ï∂Ú√‡apple

¡apple’∂Ò Â∂ ‚∂ÈΔ¡apple ÏÀappleΔ È±ß

«ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ ‘À Õ ‘≈’Δ

«¬ß‚Δ¡≈ È∂ «¬√ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈Õ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ Á∂ ’ØÈÚ∂ È∂

ÏÀ∫◊Ò∞apple± ”⁄ Ù∞apple± ‘ج∂ Ì≈appleÂΔ ÷∂‚

¡Ê≈apple‡Δ (√≈¬Δ) Á∂ ’∂∫Áapple ”⁄ Í∞appleÙ ‡ΔÓ

Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ’À∫Í ”⁄ ¡≈͉≈ ¡‘∞Á≈

√ßÌ≈Ò «Ò¡≈ ‘À Õ «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈

Áμ÷‰Δ ¡ÎappleΔ’≈ Á∂ Ò∂ÓÏØapple‚ Ì∞Í≈Ò ”⁄

Ó«‘Ò≈ ‘≈’Δ ‡ΔÓ Á∂ ’À∫Í ”⁄ ¡≈͉≈

¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò‰◊∂ Õ Áμ÷‰Δ ¡ÎappleΔ’≈

Á∂ ¡apple’∂Ò ‹±ÈΔ¡apple ‘≈’Δ ‡ΔÓ Á∂

Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ apple≈ÙΔ Á≈È ”⁄ Á∂‰≈

⁄≈‘∞ßÁΔ ‘≈∫ Õ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple

¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple È∂ ÚΔ √∞’Ó≈ Ó∞’≈ÏÒ∂

”⁄ Ù‘ΔÁ ‘ج∂ AB ‹Ú≈È≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 A.@H ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈È

”⁄ «ÁμÂ∂ √È Õ

«Ú«◊¡≈«È’ Ó≈«‘apple Úμ‹Ø∫ ¡≈͉≈

’≈apple‹Ì≈apple √ßÌ≈Ò‰◊∂ Õ ¿∞‘ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ Í∞Ó≈√ apple◊ÏΔ, ¿∞μ⁄ ’appleΔ ’μÍ

‡ΔÓ Á∂ √‘≈«¬’ ’Ø⁄ √È Õ

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ Á∂ ÏÀappleΔ ‹±ÈΔ¡apple Ó«‘Ò≈

‘≈’Δ ‡ΔÓ Á∂ «Ú«◊¡≈«È’

Ó≈«‘apple ‘؉◊∂ Õ B@@D ”⁄ ÏÀappleΔ

ÚÀ√‡appleÈ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ «’z’‡

√ßÿ Á∂ √‘≈«¬’ ’Ø⁄ Úμ‹Ø∫

«ÈÔ∞’ √È Õ ‘≈’Δ «¬ß‚Δ¡≈

Á∂ Ó∞μ÷ √’μÂapple Ó∞ÙÂ≈’ ¡«‘ÓÁ È∂

«’‘≈ «’ ‹ÈÚappleΔ ”⁄ «ÚÁ∂ÙΔ ’Ø⁄≈∫

Ò¬Δ ‘Ø¬Δ «¬’ ÏÀ·’ ”⁄ «¬È∑≈∫ D

Ó≈«‘apple≈∫ Á∂ È≈Ú≈∫ ”Â∂ ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ √Δ Â∂

¡√Δ∫ Ù∞’apple◊∞‹≈apple ‘≈∫ «’ “√≈¬Δ” È∂ √Ó≈∫

apple«‘ßÁ∂ √≈appleΔ¡≈∫ apple√ÓΔ ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ȱß

ͱapple≈ ’ΔÂ≈ Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

⁄ß◊∂ Â∂ Ó≈Û∂ Á≈ ‘∞‰ ÍÂ≈ Òμ◊± : √∞÷ÏΔapple

¯appleΔÁ’Ø‡Õ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È

¡Â∂ √≈Ï’≈ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √∞÷ÏΔapple «√ßÿ

Ï≈ÁÒ È∂ «¬μÊ∂ Í≈apple‡Δ Úapple’apple≈∫ ¡Â∂

¡≈◊±¡≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈

«’ ⁄؉ ÈÂΔ«‹¡≈∫ ÂØ∫ ÿÏapple≈¿∞‰ ÁΔ

ÒØÛ È‘Δ∫, ÏÒ«’ ÒØ’≈∫ 鱧 ¤∂ÂΔ ‘Δ ⁄ß◊∂

¡Â∂ Ó≈Û∂ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊ ‹≈Ú∂◊≈Õ √zΔ

Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ ÒØ’≈∫ È∂ ‹Ø ¡’≈ÒΔ

√apple’≈apple ÂØ∫ Óß«◊¡≈, ¿∞√ È≈ÒØ∫ «’Â∂

«˜¡≈Á≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ¿∞È∑≈∫

Ó˜≈’Δ¡≈ Ò«‘˜∂ «Úμ⁄ «’‘≈ «’ ‘∞‰

¿∞‘ √ß◊ ÁappleÙÈ≈∫ ÁΔ Ê≈∫ Í≈apple‡Δ

¡≈◊±¡≈∫ Á∂ ÿapple ‹≈ ’∂ ⁄≈‘-Í≈‰Δ

ÍΔ‰◊∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ ÍappleÓÏß√ «√ßÿ Ï߇Δ

appleØÓ≈‰≈, ÈÚÁΔÍ «√ßÿ Ïμϱ Ïapple≈Û,

ÓÈÂ≈apple «√ßÿ Ïapple≈Û, ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ

Ïapple≈Û, ’ßÚapple‹Δ «√ßÿ appleØ‹Δ Ïapple’ßÁΔ

ÚΔ ‘≈˜apple √È Õ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È

È∂ «¬μÊ∂ Í≈apple‡Δ Úapple’apple≈∫ 鱧 «ÁÒ≈√≈

«ÁßÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ Íß‹ √≈Ò

‘Ω∫√Ò∂ Á≈ ÍμÒ≈ ÎÛÈ, ¿∞√ Ó◊appleØ∫ «ÁÈ

Ó∞Û «ÎappleÈ◊∂Õ Ó∞’≈ÓΔ ¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ

«¬’μÂappleÂ≈ 鱧 √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫

ËappleÚ≈√≈ «ÁμÂ≈ «’ BE √≈Ò apple≈‹ ’appleÈ

Ì≈÷Û≈ ‚ÀÓ ”⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

«¬√ Ú≈apple Í≈‰Δ Á≈ ÍμËapple ÈΔÚ≈∫

Í«‡¡≈Ò≈Õ ÓΩ√Ó “⁄ ÂÏÁΔÒΔ ‘؉

’≈appleÈ ◊appleÓΔ ÚμË ◊¬Δ ‘À, «‹√

’≈appleÈ «Ï‹ÒΔ ÁΔ Óß◊ «Ú⁄ ÚΔ Ú≈Ë≈

‘Ø «apple‘≈ ‘À ‹ÁØ∫ «’ Ì≈÷Û≈ ‚ÀÓ «Ú⁄

«Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «¬√ Ú≈appleΔ

Í≈‰Δ Á≈ ÍμËapple Ï‘∞ ÈΔÚ≈∫ ⁄Ò≈

«◊¡≈ ‘À Õ «¬√ ’≈appleÈ Í‰ «Ï‹ÒΔ

ÿapple≈∫ ÂØ∫ «Ï‹ÒΔ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ “⁄

√Óμ«√¡≈ ¡≈ √’ÁΔ ‘À Õ «Ï‹ÒΔ

«È◊Ó È∂ ¡≈͉∂ Â≈Í «Ï‹ÒΔ ÿapple≈∫

鱧 «Ï‹ÒΔ ÁΔ Óß◊ È≈ ‘؉ ’≈appleÈ ÏßÁ

’apple appleμ«÷¡≈ ‘À ‹ÁØ∫ ’ «Ï‹ÒΔ ÁΔ Óß◊

ÁΔ Í±appleÂΔ «Èμ‹Δ ÷∂Âapple Á∂ Â≈Í

«Ï‹ÒΔ ÿapple≈∫ ÂØ∫ «Ï‹ÒΔ ıappleΔÁ ’∂

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ ÏΔÂ∂ «ÁÈ «Ï‹ÒΔ

«È◊Ó È∂ CB.HC ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ

«Ï‹ÒΔ ıappleΔÁ Á∂ Íß‹≈Ï È±ß

apple∞ÙÈ≈«¬¡≈ Õ ¡ß’«Û¡≈∫ ¡È∞√≈apple

Ì≈÷Û≈ ‚ÀÓ «Ú⁄ Í≈‰Δ Á≈ ÍμËapple

AECB.@A Î∞μ‡ ‘À ‹ÁØ∫ «’ «Í¤Ò∂ Úapple∑∂

«¬È∑≈∫ ‘Δ «ÁÈ≈∫ «Ú⁄ «¬‘ AEHA.DB

¯appleΔÁ’؇ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ Úapple’apple≈∫ 鱧 √ßÏØËÈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ √∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒÕ

Î∞μ‡ √Δ Õ «¬Ú∂∫ ‘Δ «¬μÊ∂ Í≈‰Δ ÁΔ

¡≈ÓÁ ÚΔ «Í¤Ò∂ √≈Ò È≈ÒØ∫ ÿμ‡

◊¬Δ ‘À Õ «Í¤Ò∂ Úapple∑∂ «¬‘ GIFF

«’¿±«√’ √Δ ‹ÁØ∫ «’ ‘∞‰ «¬‘ EDBH

«’¿±«√’ «apple‘≈ ‘À Õ «¬‘ ı∞ÙΔ ÁΔ ◊μÒ

‘À «’ ‚À‘apple, Í≈◊ Â∂ apple‰‹Δ «√ßÿ

√≈◊apple ‚ÀÓ≈∫ “⁄ Í≈‰Δ Á≈ ÍμËapple

√ßÂ∞Ù‡Δ‹È’ ‘À Õ apple‰‹Δ √≈◊apple

‚ÀÓ “⁄ Â≈∫ «Í¤Ò∂ Úapple∑∂ Á∂ DIG.GH

ÓΔ‡apple Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «¬√ Ú≈appleΔ E@D.EF

ÓΔ‡apple «apple’≈apple‚ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

«appleÍØapple‡≈∫ ¡È∞√≈apple «¬√ Ú≈appleΔ ⁄≈apple∂

‚ÀÓ≈∫ “⁄ Í≈‰Δ Á∂ Ú‘≈¡ Á≈ ÍμËapple ÚΔ

ÿμ‡ «apple‘≈ ‘À Õ ‚À‘apple «Ú⁄ «Í¤Ò∂ Úapple∑∂

Í≈‰Δ ÁΔ ¡≈ÓÁ CGHA «’¿±«√’ Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ «¬√ Ú≈appleΔ B@ Ó≈apple⁄ 鱧 «¬‘

BAGC «’¿±«√’ «apple‘≈ Õ «¬Ú∂∫ ‘Δ ‹∂

Í≈◊ ‚ÀÓ ÁΔ ◊Ò ’appleΔ¬∂ Â≈∫ «Í¤Ò∂

√≈Ò Á∂ EFGB «’¿±«√’ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

«¬√ Ú≈appleΔ ADFI «’¿±«√’ Áapple‹

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

Á≈ √∞ÍÈ≈ ͱapple≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √zΔ

Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ «’√∂

鱧 ÚΔ Í≈apple‡Δ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ Í≈apple‡Δ

È∂ «√appleØÍ≈ ÍzÊ≈ ÏßÁ ’apple «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

‹∂Ò∑≈∫ ”⁄ ÈÙ∂ ÎÛ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ‘∞‰

◊≈appleÁ ÁΔ ¡≈Ú∂◊Δ Ù≈ÓÂ

«¬ø‡ÀÒΔ‹À∫√ ÚμÒØ∫ ¡À√¡À√ÍΔ˜ 鱧 ÍμÂapple ‹≈appleΔ; Ùμ’Δ

Ó∞Ò≈˜Ó ¡≈¬∂ ‘∞‰ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂

Ï«·ß‚≈Õ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ‹∂Ò∑≈∫ Á∂

Ùμ’Δ Ó∞Ò≈˜Ó ‘∞‰ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂ ¡≈

◊¬∂ ‘ÈÕ ‘’±Ó ÏÁÒΔ Ó◊appleØ∫ ‹∂Ò∑≈∫

”⁄Ø∫ ‘∞‰ ’Ø¬Δ ÈÙ≈/ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ

Ϋۡ≈ «◊¡≈ Â≈∫ «¬È∑≈∫ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫

ÁΔ Ù≈Ó ¡≈¬∂◊ΔÕ ¡À‚ΔÙÈÒ

‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ («¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√) È∂

«˜Ò∑≈ Í∞ÒΔ√ ’ÍÂ≈È≈∫ 鱧 ÍμÂapple

‹≈appleΔ ’apple’∂ Â≈ÛÈ≈ ¡Â∂ ⁄Ω’√ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÍμÂapple ¡È∞√≈apple ‹∂Ò∑

”⁄Ø∫ ÎÛ∂ ‘apple ÈÙ∂ ¡Â∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ

ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ È≈Ò ÍÛÂ≈Ò ’appleÈΔ

‘ØÚ∂◊ΔÕ ¡≈Ó ÂΩapple Â∂ ‹ÁØ∫ ‹∂Ò∑ ”⁄Ø∫

ÈÙ≈ ‹≈∫ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ Î«Û¡≈ ‹≈∫Á≈

‘À Â≈∫ ÏßÁΔ «ıÒ≈¯ Í∞ÒΔ√ ’≈appleÚ≈¬Δ

’apple’∂ Ó≈ÓÒ≈ ·μÍ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

Í∞ÒΔ√ Á∂ ¯ÂΔÙΔ ¡Î√apple≈∫ ”Â∂ ÚΔ

‘∞‰ ¿∞∫◊Ò ¿∞μ·Δ ‘ÀÕ ¡À‚ΔÙÈÒ

‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ È∂ ¡≈«÷¡≈ ‘À

«’ ‹ÁØ∫ ÚΔ ‹∂Ò∑≈∫ ”⁄Ø∫ ÈÙΔÒ∂ ÍÁ≈appleÊ

‹≈∫ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ ÎÛ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫

¯ÂΔÙΔ ¡Î√apple ÚÒØ∫ ‹∂Ò∑ ◊≈appleÁ

ÁΔ «ÓÒΔÌ∞◊ Â≈∫ ¡≈÷Δ ‹≈∫ÁΔ ‘À

Ízß± «’√∂ «ıÒ≈¯ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫

ÈΔ∫‘ ÍμÊapple È≈

Ò≈¿∞‰ Á∂ ¯À√Ò∂ ÂØ∫

Íß⁄≈«¬Â≈∫ Ï≈◊ØÏ≈◊

¡À√.¬∂.¡À√. È◊apple (Ó∞‘≈ÒΔ)Õ ’≈∫◊apple√

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ ÍÒ∂·Δ ’Àϫȇ ÓΔ«‡ß◊

«Úμ⁄ ¿∞Áÿ≈‡È≈∫ √Ó∂∫ ÈΔ∫‘ ÍμÊapple

Ò≈¿∞‰ ÁΔ «ÍappleÂ È±ß ÷ÂÓ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á∂

¯À√Ò∂ Á≈ «Íß‚≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íß⁄≈«¬Â≈∫ È∂

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ √appleÍß⁄≈∫ Â∂ «Íß‚

Ú≈√Δ¡≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ «¬’

ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ¿∞Íapple≈Ò≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÈΔ∫‘

appleμ÷‰ Â∂ ¿∞Áÿ≈‡ÈΔ ÍμÊapple≈∫ ω≈¿∞‰

√Ó∂∫ Úμ‚Δ ÍμËapple ”Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‘∞ßÁ≈

√ΔÕ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË «Íß‚ √È∂‡≈ Á∂

√≈Ï’≈ √appleÍß⁄ ⁄ΩËappleΔ «appleÙΔ Í≈Ò Á≈

’«‘‰≈ √Δ «’ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ ‘apple ¤Ø‡∂-Úμ‚∂ «Ú’≈√ ’ßÓ Ò¬Δ ÁØ-

ÁØ Ú≈apple √Ó≈◊Ó ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ apple‘∂ ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Í«‘Ò≈∫ «ÚË≈«¬’≈∫ ‹≈∫

‘Ò’≈ «¬ß⁄≈apple‹≈∫ ’ØÒØ∫ ’ßÓ ¡≈appleßÌ ’appleÈ

Ú∂Ò∂ ÈΔ∫‘ ÍμÊapple apple÷Ú≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ

«¬√ Ó◊appleØ∫ ’ßÓ Ó∞’ßÓÒ ‘؉ ”Â∂

¿∞Áÿ≈‡ÈΔ ÍμÊapple Ò≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ

¬Δ. ‚Δ. ÚμÒØ∫ ˜≈«’apple

È≈«¬’ ÁΔ AH.CG ’appleØÛ

ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á ˜ÏÂ

Ó∞ßϬΔÕ «¬ÈÎØapple√ÓÀ∫‡

‚≈«¬appleÀ’‡apple (¬Δ.‚Δ) È∂

«¬√Ò≈«Ó’ «apple√apple⁄

Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ÁΔ AH.CG ’appleØÛ

ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á 鱧 ˜Ï ’ΔÂ≈

‘À, «‹√ ”Â∂ ◊z«‘ ÓßÂapple≈Ò∂

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Í≈ÏßÁΔ Ò◊≈

⁄∞μ«’¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ‹≈«¬Á≈Á

鱧 “ÍzΔÚ∂∫ÙÈ ¡≈Î ÓÈΔ

Ò≈∫‚«appleß◊ ¡À’‡” «‘Â

˜Ï ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’ΩÓΔ ‹≈∫⁄ ¬∂‹ß√Δ

(¡ÀÈ.¡≈¬Δ.¬∂) È∂ ˜≈«’apple

È≈«¬’ 鱧 «¬μ’ ‘Øapple ÈØ«‡√

’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À «‹√ Á∂ ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫

‹∂Ò∑ √‡≈Î √≈Î ÏappleΔ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Õ

√±Âapple Áμ√Á∂ ‘È «’ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È

‹∂Ò∑≈∫ ”⁄Ø∫ Ú؇apple≈∫ 鱧 ÚΔ ÎØÈ ÷Û’Á∂

apple‘∂ ‘ÈÕ «¬Ú∂∫ ‘Δ ÈÙ≈ ‹∂Ò∑ «Ú⁄

Í∞싉 ÁΔ √±apple «Ú⁄ ‚±ßÿ≈¬Δ È≈Ò

ÍÛÂ≈Ò ’appleÈ Ú≈√Â∂ ¡≈«÷¡≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ ÈÙ≈ «’ÊØ∫ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂

«’√ È∂ √ÍÒ≈¬Δ ’ΔÂ≈, ÂÒ≈ÙΔ ÒÀ‰

Ú≈Ò≈ «’‘Û≈ Ó∞Ò≈˜Ó √Δ, ¡≈«Á

È∞’«Â¡≈∫ 鱧 ÚΔ ‘∞‰ «Ë¡≈È «Ú⁄

appleμ÷‰≈ ͬ∂◊≈Õ

‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‘À, «‹√ ”⁄ ¿∞√ ȱß

C@ Ó≈apple⁄ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «ÁμÒΔ Á∂

¡ÀÈ.¡≈¬Δ.¬∂ Á∂ Á¯Âapple ”⁄

‘≈˜apple ‘؉ Ò¬Δ «’‘≈ «◊¡≈

‘ÀÕ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ ”⁄ ˜≈«’apple

È≈«¬’ 鱧 ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ «¬‘

Á±√apple≈ ÈØ«‡√ ‘ÀÕ «¬√ √Ó∂∫

˜≈«’apple È≈«¬’ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ

”⁄ ‘À Â∂ ¡ÀÈ.¡≈¬Δ.¬∂ È∂ ¿∞√Á∂

«÷Ò≈¯ ’¬Δ ’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ∂

‘ج∂ ‘È, «‹ßÈ≈∫ ”⁄ ‹ÏappleÁ√ÂΔ

ËappleÓ ÏÁÒ‰ Â∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ȱß

¡μÂÚ≈ÁΔ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈∫ Ò¬Δ

¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ≈ ‘ÀÕ

23/03/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

‹ÒÁ Ù∞apple± ‘ØÚ∂◊Δ Òß‚È ÂØ∫

¡ß«ÓÃÂ√apple «√μËΔ ¿∞‚≈‰: √≈∫ÍÒ≈

Òß‚ÈÕ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Íß‹≈Ï ÍzË≈È Â∂ ’∂∫ÁappleΔ

ÓßÂappleΔ «Ú‹∂ √≈∫ÍÒ≈ Á∂ √ÈÓ≈È “⁄ ¡ÀÓ. ÍΔ. Ú«appleßÁapple

ÙappleÓ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ “⁄ Íz«√μË ’≈appleØÏ≈appleΔ ÂÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

‘∂¡apple ÚμÒØ∫ «ÚÙ∂Ù √Ó≈◊Ó appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ «‹√ «Ú⁄

‘ß√ÒØ Ó∂¡apple ¡‹Ó∂apple ’Ωapple ◊apple∂Ú≈Ò, √ÒØ‘ Ó∂¡apple ¡apple«ÚßÁ

«√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò, Òß‚È ¡√À∫ÏÒΔ ÓÀ∫Ïapple ‚≈: ¿∞∫’≈apple «√ßÿ

√‘ØÂ≈, ¡ÀÓ.ÍΔ. √ΔÓ≈ ÓÒ‘ØÂapple≈, Ì≈‹Í≈ ˙Úapple√Δ˜

Ô±.’∂. Á∂ ÍzË≈È Ò≈Ò± Ì≈¬Δ Í≈apple÷ Â∂ √ΔÈΔ¡apple ÓΔÂ

ÍzË≈È ÁappleÙÈ «√ßÿ ◊apple∂Ú≈Ò, ¿∞μÌappleÁ≈ ÈΩ‹Ú≈È

«√¡≈√ÂÁ≈È «Ú’appleÓ «√ßÿ ◊apple∂Ú≈Ò, √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

√≈¿±Ê≈Ò Á∂ ÍzË≈È ◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ ÓμÒ∑Δ, √zΔ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√

√Ì≈ Á∂ ÍzË≈È √zΔ ‹Ø◊apple≈‹ ¡‘Δapple ¡≈«Á «ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂

Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ Õ ¡ÀÓ.ÍΔ. ÙappleÓ≈ È∂ «Ú‹∂ √≈∫ÍÒ≈ 鱧 ÍzÚ≈√Δ

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ‹Δ ¡≈«¬¡≈∫ «’‘≈ Õ «appleÚapple √≈¬Δ‚

‘ΔÊappleØ «Ú÷∂ appleμ÷∂ «ÚÙ∂Ù √Ó≈◊Ó È±ß √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫

√≈∫ÍÒ≈ È∂ «’‘≈ «’ √≈鱧 Ì≈appleÂΔ ‘؉ “Â∂ Ó≈‰ ‘À Õ ¡μ‹

Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple «Ú⁄ Úμ√Á∂ Ì≈appleÂΔ ÒØ’ ÷∞Á 鱧 Ì≈appleÂΔ ‘؉

“Â∂ Ó≈‰ Ó«‘√±√ ’appleÁ∂ ‘È Õ ¡«‹‘≈ Ì≈apple Á∂ «¬«Â‘≈√

«Ú⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘Ø«¬¡≈ ‘À ‹Á ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ È∂ Á∂Ù ÁΔ ’Ó≈È √ßÌ≈ÒΔ ‘À Õ √≈∫ÍÒ≈ È∂ «’‘≈ «’

Íß‹≈Ï «Ú⁄ F ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ‘È, «‹È∑≈∫ ”⁄Ø∫ ¡ß«ÓÕÂ√apple Â∂

⁄ß‚Δ◊Û∑ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¡ß«ÓÃÂ√apple

ÂØ∫ Òß‚È «√μËΔ ‘Ú≈¬Δ √∂Ú≈ ‹ÒÁ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À

Õ ¿∞È∑≈∫ «¬√ Ò¬Δ ¡ÍzÀÒ Âμ’ Ù∞apple± ‘؉ Á≈ √ß’∂ ÚΔ

«ÁμÂ≈ Õ ¡≈÷Δapple «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ ˙Úapple√Δ˜ Ô±.’∂. Á∂ ÓΔÂ

ÍzË≈È ÁappleÙÈ «√ßÿ ◊apple∂Ú≈Ò È∂ ¡≈¬∂ Ó«‘Ó≈È≈∫ Á≈

ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ Õ


10 23/03/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Í≈«’√Â≈È ÁΔ ÓappleÁÓÙ∞Ó≈appleΔ

”⁄ «√μ÷≈∫ 鱧 Ù≈«ÓÒ È≈ ’appleÈ≈

ÓßÁÌ≈◊≈-«√μ÷ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô±.’∂.

Òß‚ÈÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ ’ΩÓΔ ÓappleÁÓÙ∞Ó≈appleΔ ”⁄ «√μ÷≈∫ 鱧 Ù≈«ÓÒ È≈ ’appleÈ≈ ¡«Â

ÓßÁÌ≈◊≈ ‘ÀÕ AI √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á ‘Ø apple‘Δ ÓappleÁÓÙ∞Ó≈appleΔ ”⁄ ‹ÁØ∫ ‘ØappleÈ≈∫ ËappleÓ≈∫ ȱß

Ê≈∫ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ËappleÓ≈∫ Ò¬Δ Úμ÷appleΔ ’À‡≈◊appleΔ ‘À, «Îapple «√μ÷≈∫ È±ß È˜apple¡ßÁ≈˜

«’¿∞∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ «Ú⁄≈apple «√μ÷ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô±.’∂. ÚμÒØ∫ Ì≈¬Δ

¡ÓappleΔ’ «√ßÿ «◊μÒ È∂ Íz◊‡ ’ΔÂ∂Õ Ì≈¬Δ «◊μÒ È∂ «’‘≈ «’ AIDG ÓΩ’∂ Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ «√μ÷ Í≈«’√Â≈È apple«‘ ◊¬∂ √ÈÕ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ÏÀ·∂ «√μ÷≈∫ ÚμÒØ∫

Í≈«’√Â≈È Á∂ ◊∞apple± ÿapple≈∫ ÁΔ √∂Ú≈-√ßÌ≈Ò Ò¬Δ ÔÂÈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «√μ÷≈∫ Á≈

‘μ’ Ï‰Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Úμ÷appleΔ ’ΩÓ Ú‹Ø∫ ‹≈«‰¡≈ ‹≈Ú∂Õ ¿∞È∑≈∫ Í≈«’√Â≈È

√apple’≈apple 鱧 «¬√ √ÏßËΔ ‹ÒÁΔ ÂØ∫ ‹ÒÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ È±ß «’‘≈ ‘ÀÕ

⁄؉ ’«ÓÙÈ Á≈ˆΔ È∂Â≈Ú≈∫ ”Â∂

¿∞Óapple Ìapple Ò¬Δ Í≈ÏßÁΔ Á∂ ‘μ’ “⁄

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ «¬’ ‘ÒÎÈ≈Ó≈ Á≈«¬apple

’apple’∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ Á≈◊Δ apple≈‹√Δ È∂Â≈Ú≈∫ ”Â∂ «˜ßÁ◊Δ Ìapple Í≈ÏßÁΔ Ò≈¿∞‰

ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’appleÁ≈ ‘ÀÕ ’∂∫ÁappleΔ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ¡≈͉∂ ‘ÒÎÈ≈Ó∂ «Ú⁄ «’‘≈

«’ ÁØÙΔ ·«‘apple≈¬∂ ◊¬∂ È∂Â≈Ú≈∫ ”Â∂ «˜ßÁ◊Δ Ìapple ⁄؉ ÒÛÈ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ Òμ◊‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ «¬‘ Í≈ÏßÁΔ F √≈Ò Ò¬Δ ‘ÀÕ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ ‹∂’apple ’جΔ

«Ú¡’ÂΔ ◊ßÌΔapple ¡Íapple≈«Ë’ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÁØÙΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â≈∫ ¿∞√

”Â∂ ⁄؉ ÒÛÈ ”Â∂ F √≈Ò Ò¬Δ Í≈ÏßÁΔ Òμ◊ ‹≈∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ ’≈ȱßÈÿ≈Û≈ √˜≈

√∞‰≈¬∂ ‹≈‰ √Ó∂∫ ‘Δ ¡ÔØ◊ ·«‘apple≈¡ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂

«√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ È≈Ò √ÏßË Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ ¤∂ÂΔ «È͇≈apple∂ ÁΔ ÚΔ ‘Ó≈«¬Â

’ΔÂΔ ‘ÀÕ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ ‘ÒÎÈ≈Ó≈ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¿∞Í«Ë¡≈¬∂, √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple ‹∂. ¡ÀÓ. «Òß◊‚Ø‘ ¡Â∂ ◊Àapple

√apple’≈appleΔ √ß◊·È ‹È«‘ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ÚÒØ∫ «¬√ Ó∞μÁ∂ ”Â∂ Á≈«¬apple ‹È«‘Â

͇ΔÙÈ≈∫ Á≈ ‘μ’ «Ú⁄ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ͇ΔÙÈ≈∫ Úμ‚∂ ÏÀ∫⁄ 鱧 √Ω∫Í «ÁμÂΔ¡≈∫

‘È «‹√ Á≈ ¡‹∂ ◊·È ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ‘ÀÕ

’ÀÍ‡È ÚμÒØ∫ Ù∂apple«◊μÒ, Ìapple«¬ßÁapple «√ßÿ

⁄≈‘Ò, appleÚΔÈ ·∞’apple≈Ò √Ò≈‘’≈apple «ÈÔ∞’Â

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íß‹≈Ï ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫ ¡μ‹ ¡≈͉∂

√’μÂapple∂ “⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple “Â∂ «ÈÔ∞’ÂΔ¡≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ apple≈‹

√apple’≈apple Á∂ «¬’ Ï∞Ò≈apple∂ ÚμÒØ∫ ¡μ‹ Ù≈Ó Áμ«√¡≈ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚμÒØ∫ √∂Ú≈

Ó∞’ ÒÀ·ΔÈÀ∫‡ ‹ÈappleÒ Â∂«‹ßÁapple «√ßÿ Ù∂apple«◊μÒ È±ß ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ Á∂ appleÀ∫’ “⁄

¡≈͉∂ È≈Ò √ΔÈΔ¡apple ¡À‚Ú≈¬Δ˜apple «ÈÔ∞’ ’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ

‹ÈappleÒ Ù∂apple«◊μÒ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ ÎΩ‹ “⁄ ‘∞ß«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÏÀ⁄ Á∂ ÎΩ‹Δ

¡«Ë’≈appleΔ √È ¡Â∂ Ó◊appleÒ∂ ’≈¯Δ √Ó∂∫ ÂØ∫ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È≈Ò

«√¡≈√Δ ÂΩapple “Â∂ ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘È Õ apple≈‹ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‹Ø ‘Øapple «ÈÔ∞’ÂΔ¡≈∫ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¿∞È∑≈∫ “⁄ √zΔ appleÚΔÈ ·∞’apple≈Ò È±ß

apple≈‹ ÓßÂappleΔ Á≈ Áapple‹≈ Á∂ ’∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á≈ ÓΔ‚Δ¡≈

√Ò≈‘’≈apple «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ √zΔ ·∞’apple≈Ò ‹Ø

«’ “«‡Õ«Ï¿±È ◊apple∞μÍ“ «Ú⁄ ¡À√Ø√Δ¬∂‡ ¡À‚Δ‡apple ¡Â∂

“«‘ßÁØ√Â≈È ‡≈¬ΔÓ˜“ “⁄ ÍØÒΔ‡Δ’Ò ¡À‚Δ‡apple Ú‹Ø∫

’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ “«¬ß‚Δ¡≈ «È¿±˜“

‡Δ.ÚΔ. ⁄ÀÈÒ ¡Â∂ ◊≈‚Δ¡È Á∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ¡À‚ΔÙÈ Á∂

Ó∞μ÷ ¡À‚Δ‡apple Â∂ ÍzÏßË’

ÚΔ apple‘∂ ‘È Õ Ó◊appleÒ∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ ¿∞‘ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò √Ïß«ËÂ

’ßÓ Á∂÷ apple‘∂ √È Õ apple≈‹ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

«¬È∑≈∫ ‘∞’Ó≈∫ ¡È∞√≈apple √. Ìapple«¬ßÁapple «√ßÿ ⁄≈‘Ò ‹Ø

«’ Ó◊appleÒΔ √apple’≈apple “⁄ ÚΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ √Ò≈‘’≈apple

√È È±ß Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á≈ apple≈‹ ÓßÂappleΔ Áapple‹≈ Á∂ ’∂

√Ò≈‘’≈apple «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ √. ⁄≈‘Ò ÚΔ

Ó◊appleÒΔ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ ÁΩapple≈È Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á≈ ÓΔ‚Δ¡≈

È≈Ò √Ïß«Ë ’ßÓ Ú∂÷‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑≈∫ Á∂

«È’‡ÚappleÂΔ √≈ÊΔ ÚΔ apple‘∂ Õ

Í∞«Ò√ “⁄Ø∫ ¡≈¬Δ.‹Δ. Ú‹Ø∫ √∂Ú≈ Ó∞’ ‘ج∂

¡«Ë’≈appleΔ √zΔ ÷±ÏΔ apple≈Ó È±ß Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á≈ √∞appleμ«÷¡≈

√Ò≈‘’≈apple «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ Ó◊appleÒΔ

’≈∫◊apple√ √apple’≈apple ÁΩapple≈È √zΔ ÷±ÏΔ apple≈Ó Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÁΔ

√∞appleμ«÷¡≈ Á∂ Ó∞÷Δ √È ¡Â∂ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ ÂØ∫ √∂Ú≈

Ó∞’ÂΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ Ó◊appleÒ∂ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È ¿∞‘ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ “⁄

«Èμ‹Δ ¡«Ë’≈appleΔ Ú‹Ø∫ ’ßÓ ’apple apple‘∂ √È Õ

√zΔ ÷±ÏΔ apple≈Ó √∞appleμ«÷¡≈ ÷∂Âapple “⁄ ‹appleÏ∂’≈apple

√Ófi∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

√. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ «Ú⁄ ÚΔ

«ÈÔ∞’ apple‘∂ Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √’μÂapple∂ “⁄ √zΔ «ÚÓÒ

√∞ßÏÒΔ È±ß Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á≈ √’μÂapple ÍzÀ√ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À Õ √zΔ √ÏÒΔ ÚΔ Ó◊appleÒ∂ ’¬Δ √≈Ò≈∫ ÂØ∫

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ Ò¬Δ ÓΔ‚Δ¡≈ √ÏßËΔ

’ßÓ’≈‹ √ßÌ≈Ò apple‘∂ √È Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

23/03/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

«√μ÷ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È∂ «‹μ«Â¡≈ «Ïz«‡Ù

¬∂ÙΔ¡È ÚÀ«‚ß◊ ¡ÀÚ≈apple‚-B@AG

Òß‚ÈÕ Òß‚È Á∂ ÓÀappleΔ¡‡ ‘Ø‡Ò «Ú⁄

‘ج∂ «Ïz«‡Ù ¬∂ÙΔ¡È ÚÀ«‚ß◊

¡ÀÚ≈apple‚-B@AG ÓΩ’∂ «√μ÷ ÈΩ‹Ú≈È≈∫

Á∂ ‚Δ.‹∂. 鱧 “ÏÀ√‡ ‚Δ.‹∂. B@AG”

¡ÀÚ≈apple‚ ÍzÁ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

¡«Èapple≈Ó appleØ‚ ÙØ¡ Òß‚È Á∂

‚≈«¬appleÀ’‡ ÚΔapple ’ß⁄È «√ßÿ apple≈«¬Â

È∂ «¬‘ ¡ÀÚ≈apple‚ ‘≈√Ò ’apple«Á¡≈∫

÷∞ÙΔ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ “⁄À∫ÍΔ¡È «¬ß‡apple‡∂ÈÓÀ∫‡”

’À‡≈◊appleΔ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈ √≈Ê

ÁØ√Â≈∫, «ÓμÂapple≈∫ ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple≈∫ ÚμÒØ∫

«ÁμÂ≈ «◊¡≈, «‹√ ÁΔ ÏÁΩÒ ‘Δ

«¬‘ √ÈÓ≈È Íz≈Í ‘Ø √«’¡≈

‘ÀÕ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «Ïz«‡Ù

¬∂ÙΔ¡È ÚÀ«‚ß◊ «¬ß‚√‡appleΔ Á≈

«¬’μÒ∂ Ô±.’∂. «Ú⁄ Ò◊Í◊ B

«ÏÒΔ¡È ÍΩ∫‚ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple ‘ÀÕ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ «Ú⁄ «Ú¡≈‘≈∫ ÓΩ’∂

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ √Ó∂ ¬∂ÙΔ¡È ÒØ’

Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ÷apple⁄≈ ’appleÁ∂ ‘È,

«‹√ È≈Ò Òμ÷≈∫ ÒØ’ «√μË∂ ‹≈∫

¡«√μË∂ „ß◊ È≈Ò «¬√ ’≈appleØÏ≈apple

È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

«Ïë‡Ù

¬∂ÙΔ¡È

ÚÀ«‚ø◊

¡ÀÚ≈apple‚

B@AG

ÍÃ≈ÍÂ

’appleÈ ÓΩ’∂

ÚΔapple ’ø⁄È

«√øÿ

apple≈«¬Â ¡Â∂

‘ØappleÕ

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 23/03/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

NEWS-IN-BRIEF

Legal opinion to decide Sidhu’s

future on TV : Amarinder

New Delhi, Chief Minister of Punjab Amarinder Singh on

Monday said the state government will take legal opinion on

whether his minister Navjot Singh Sidhu can

continue to work on TV. "We will have to ask

our Advocate General to give us an opinion…

whether a person who is a minister can do

what he wants to do. It will depend entirely

on what legal position is," Amarinder Singh

said in an interview on India Today TV.

He was responding to a question on

Sidhu's decision to continue working on TV

even after becoming a minister in the state. He said he will continue

to be part of the popular TV programme, "The Kapil Sharma

Show". Speaking on his relationship with Sidhu, the Chief

Minister said: "I have always had a very warm relationship with

him and his family. They are Patiala family. The families have

known each other a long time. "It is only in the political field we

have been rivals in last couple of years."

"I am sure we will get on well… he has given me a lot of

respect, I don't expect any problems from him at all," he added.

Scientific breakthrough to aid

malaria vacccine research

Canberra : Australian scientists have discovered a "key molecule",

which can kill microbes that infect the human liver, a

breakthrough experts believe could bring

a malaria vaccine one step closer.

Researchers at the Australian National

University (ANU) announced the breakthrough

after they tracked cells and discovered

a molecule which kills microbes

that infect the liver – such as malaria,

Xinhua news agency reported.

Malaria kills around half a million people every year in warm

climates such as in Africa and Asia, but lead researcher Hayley

McNamara from the ANU said the findings helped answer questions

about the mystery of "T-cells" – immune cells which hunt

down infections in the body. "We know T-cells can protect against

most infections, what we still don't fully understand is how these

T-cells find the rare cells infected with viruses or parasites like

malaria – a needle in a haystack problem if you like," McNamara

said on Monday. "We've found that without a key molecule called

LFA-1, that cells don't work – they can't move quickly and can't

kill malaria parasites effectively." Associate professor Ian

Cockburn from the ANU said that because the T-cells were able to

effectively hunt down malaria parasites, they could one day

become a major component of future malaria vaccines. "What we

want to do is understand how to make a vaccine that induces these

types of immune cells. There are vaccines in clinical trials that

work by inducing antibodies, adding a T-cell component would

create stronger immunity by arming different parts of the immune

system," he said.

Your high BP might just be a

case of misdiagnosis

Toronto, Nearly 20 per cent of people receiving treatment for

hypertension do not actually have a problem, but they are often

misdiagnosed as a result of doctors using manual devices to measure

blood pressure, a study has showed.

"About 20 per cent of people receiving

treatment for hypertension don't actually

have a problem and do not need medication.

This is due mainly to the fact that their

blood pressure was improperly measured,"

said lead author Janusz Kaczorowski,

Professor at Universite de Montreal in

Canada. More than half of doctors in the study, published in the

journal Canadian Family Physician, were found using manual

devices to measure blood pressure, a dated technology that often

leads to misdiagnosis. A survey among Canadian family doctors in

2016 revealed that 52 per cent of the 769 respondents used a manual

tensiometer to measure blood pressure. Only 43 per cent used

an automatic device. "Clinicians should use automatic devices,"

Kaczorowski said. Automated measurement has the advantage of

eliminating what's known as white-coat syndrome — which refers

to artificially high blood pressure resulting from the stress of

being in a doctor's office and human interaction. Clinicians should

adopt these devices to detect individuals likely to suffer from high

blood pressure and reduce the risk of cardiovascular disease.

It is possible to lower blood pressure through a healthy diet,

regular physical activity, moderate alcohol consumption, reduced

intake of dietary sodium, avoidance of exposure to tobacco products,

and stress management, the researchers suggested.

3,000 Maharashtra resident

doctors remain on mass leave

Mumbai : For the second consecutive

day on Tuesday medical

services in 17 government hospitals

in Maharashtra, including four in

Mumbai, were hit when over 3,000

resident doctors continued their

mass Casual Leave protest against

growing incidents of attacks by

patients' relatives. In the absence of

any concrete measures by the government

pertaining to their security,

the resident doctors continued the

mass Casual Leave for the second

day, Maharashtra Association of

Resident Doctors (MARD) Swapnil

Meshram said. A public interest

writ petition was filed on Monday

in Bombay High Court against the

doctors' agitation by a social

activist which is expected to be

heard later Tuesday. There have

been at least five attacks on resident

doctors in one week, including two

in the past 48 hours, said Indian

Medical Association (Youth) state

President Sagar Mundada.On

Monday, MARD office-bearers met

Mayor Vishwanath Mahadeshwar

and the BrihanMumbai Municipal

Corporation (BMC) announced

some tough measures to curb violence

against medicos, including

limiting the number of relatives

who will be permitted to accompany

patients. Henceforth, only two

relatives of any patient shall be permitted

with special passes and

those found without the valid passes

shall be prosecuted, said

Additional

Municipal

Commissioner I.A. Kundan.

The decision was taken at a

high-level comprising civic officials,

representatives of civic hospitals

and BMC chief security

officer Ramesh Pawar on Monday

evening. While assuring that it

was the duty of the civic body to

ensure security, Mahadeshwar

appealed to the 4,000-plus

medicos on casual leave (on

Monday) to resume duties or

BMC would consider initiating

disciplinary action.

The BMC will seek additional

armed forces, numbering around

500, from the Maharashtra State

Security Force which will be

deployed in various Mumbai hospitals,

and entry points of each

hospital would be designated for

different types of patients.

MARD President Yashowardhan

Kabra said the sudden spate of

attacks on medicos have left them

shattered and "it was difficult to

work under such life-threatening

conditions".

UK families will soon see

bills cut as date announced for

the launch of Tax-Free Childcare

Launch of new Childcare

Choices website means parents

now able to find available government

support.

Millions of parents can preregister

from today for the government’s

new childcare offers,

with the launch of a new

Childcare Choices government

website. The introduction of the

government’s Tax-Free Childcare

scheme will begin on 28 April,

for parents of the youngest children.

It will be gradually rolled

out over 2017 – cutting childcare

costs for working families across

the UK by up to £2,000 per child

per year, or £4,000 for disabled

children. On top of this, from

September this year parents of

three and four year old children

living in England will be able to

apply for a new 30 hours free

childcare offer, worth around

£5,000 per child.

The Childcare Choices website

includes a Childcare

Calculator for parents to compare

all the government’s childcare

offers and check what works best

for their families.

Through the site parents can

also pre-register for email alerts

that will notify them when they

can apply, as well as providing

details of existing government

childcare offers.

Chief Secretary to the

Treasury, David Gauke, said:

This Government is on the side of

working families and our childcare

support will cut thousands of

pounds off bills for millions of

households, as well as supporting

parents to return to or remain in

work.

The new Childcare Choices website provides

busy families with

options that suit

their needs, so

they can clearly

see which childcare

offer works

best for them. For

the first time, we

have brought all

the childcare

options together to

make the process

easier and simpler for families and childcare

providers.

Education Secretary, Justine Greening,

said: Affordable childcare and early years education

are a vital part of how we can get our children

on the right path, whilst also

helping parents to be back at

work, if that is what they want.

Many parents are struggling to

balance the cost of childcare

against the benefits of being in

work and this government

wants to help.

From today, parents can use

the Childcare Choices website

to find out what support is

available for their family.

Whether that’s our 30 hour free childcare offer,

Tax-Free Childcare or Universal Credit, the website

is a quick and easy way for parents to choose

the offer that’s best for them and their children.


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

23/03/2017

13

By Vidya

Bhushan Rawat

'Do you know

Yogi Adityanath

will be the new

chief minister of

Uttar Pradesh', I

asked. He was

furious. Sir these

people will

destroy UP. What

does Yogi know

of governance, he

said.

Historical call for Bahujan Unity

Yogi Adityanath has been

appointed chief minister

of Uttar Pradesh.

That shows the power

of 'mobocracy' when we call it

'democracy' and paid thugs define

it in their different ways wasting

time of the nation and confusing

people further. I am not surprised

at the choice of the Sangh Parivar

as they believe in building leaders

for future. Other parties suffer

from one individual leader or family

and the result is once the individual

is defeated or dies or goes

\to jail the entire party collapses.

The RSS is intelligent in this

regard so it continue to experiment.

It need a leader other than

Modi who could be used to vitiate

atmosphere further and who can

attract votes, a kind of rabble

rouser. Yogi is 1972 born yet his

ácceptability' is all over the country.

As the reports of his being

elected as leader of the state BJP

party came out there were news of

celebrations in many parts of the

state. Yogi has equal number of

devotees if not more than his foes.

The way the BJP campaigned

in Uttar Pradesh particularly at the

last phase converting the entire

campaign to Hindu Muslim binary

resulted it in the massive mandate.

If the Delhi journos who have been

'fascinated' by the big 'money' of

Hindutva party to talk about its

'developmental' agenda believe

that the election was a stamp on

Modi's #notebandi or #demonetisation

or #surgicalstrike have got

the answer today that vikas for the

Hindutva means war between

Shamshan and Kabristan. Those

who know Yogi's past well do

understand his uncontrolled fulminations

against Muslims. Many of

the speeches are already viral on

youtube.

In Lucknow even the most

committed BJP supporter felt

deceived. As I was travelling to the

Raj Bhavan area, the auto driver

told me that Mr Manoj Sinha was

going to be the chief minister. 'Sir,

he is a very éducated' person. Uttar

Pradesh need educated chief minister

who can take it forward he

said. His excitement showed that

he was a BJP supporter from eastern

Uttar Pradesh who perhaps

belong to either a Bhumihar community

though I doubt very much

as i rarely found a Bhumihar plying

an auto). After my meeting was

over, I called up the same autowallah

on his phone. It was 7 pm and

we started coming back to

Indiranagar where I was putting

up. 'Do you know Yogi Adityanath

will be the new chief minister of

Uttar Pradesh', I asked. He was

furious. Sir these people will

destroy UP. What does Yogi know

of governance, he said. The way he

reacted showed the resentment but

then those who dont want jobs,

security or development and only

satisfied with ranting of 'ram lala

hum aayenge, mandir wahi

banayenge', are enthused.

Yogi Adityanath already face

serious charges of rioting, creating

animosity among communities,

hurting religious sentiments but

now the police will work under

him. A Hindtuva sympathiser

anchor tweeted a short while ago

that why are we judging

Adityanath in advance. 'Give him

time'', he said. The problem with

these journos is that they have to

rant and want to preempt any criticism.

Why should we bother who

BJP elect. It is its choice and matter

of the legislative party. It is not

doing things for the first time. It

has a track record of using contradictions

among people as well as

legislatures. I dont want to repeat

his despicable speeches in the public

which are available.

It is for sure that BJP has no

faith in 'developmental' agenda or

economic growth. Uttar Pradesh is

very important for its 2019 programme.

The polls might be

prempted too. Modi can strike

when opposition is the weakest

and it is therefore important for

BJP to persist with leaders who are

hardliners so that they keep the

state in the election mode. BJP

realised it well that it is easier to

mobilise OBCs and Dalits on creating

anti Muslim sentiments even

though the entire upper castes have

already joined their bandwagon.

So the state headed for further

polarisation between Muslims and

non Muslims. What the Bahujan

polity failed to polarise the polity

between the Sawarnas verses

Bahujans as it never tried to

resolve the local contradictions

between various communities and

except for ideological issues it

never ever bothered about people's

issues. BJP has unashamedly used

its hidden agenda. It went to the

people with different caste identities

but at the end of the day it

ended up in handing over Uttar

Pradesh again to See on Page 22

‘Atrocities against dalits rose 135%’

Gandhinagar : Congress MLA Shailesh

Pamar has said that atrocities against dalitsin

Gujarat increased by 135.6% in 2016. Parmar said

that not only were atrocities on the rise, but dalits

were also being denied fodder for their cattle.

Citing an incident from Mehsana, Parmar said

that a dalit family was socially boycotted, with

villagers holding back fodder. He said that in

2015, the number of dalits murdered in the state

was the highest in the country. He said that 13

temples in the state — one in Ahmedabad — deny

entry to dalits. As for atrocities, he said that in 59

villages in 14 districts, dalits face social boycott;

in 77 villages, they have been forced to migrate;

and in 27 villages, they live under police protection.

Mr Vijay Sampla MP and Centre Minister visited Shri guru ravidas

temple on 20/03/2017. he was honored by President Jograj Aheer,

Chuni lal chumber, Ram lal Bagha, Mrs Santosh dass MBE, Kamal

Kumar chander, Mr Balram singh sheemar, Shri des ram mehmi from

bedford, Sucha ram bagha ( glasgow), gurdial chand bagha and

chaman lal madhar from east london. Councillor Tej Ram Bagha specially

honored him with his old memory picture.

Mukesh Ambani tops Forbes

list of 101 Indian billionaires

New York, India has the fourth

largest number of billionaires globally,

with Reliance Industries (RIL)

Chairman Mukesh Ambani heading

the list of more than 100 high

net worth individual Indians, as per

the latest listing by American magazine

Forbes. The US, with 565,

has more billionaires than any

other nation. China comes next

with 319, while Germany is at

number three with 114. Microsoft

co-founder Bill Gates heads the list

for the fourth year in a row with a

fortune of $86 billion, up from $75

billion last year. Mukesh Ambani

tops the list of Indian billionaires,

and is placed 33rd with a net worth

of $23.2 billion. Forbes said the

RIL chairman sparked a price war

in the Indian telecom market with

the launch of the Jio4G phone

service last September. His

younger brother Anil is ranked

745th with a net worth of $2.7 billion.

The US magazine said Anil

Ambani "orchestrated the merger

of his Reliance Communication's

telecom business with that of rival

Aircel, controlled by Malaysian

billionaire Ananda Krishnan. The

combine, which awaits regulatory

approvals, will be the country's

fourth-largest mobile phone operator".

ssArcelorMittal Chairman

Lakshmi Mittal follows next at the

56th spot with a net worth of $16.4

billion. About Mittal, Forbes said:

"The world's biggest steelmaker

also got a reprieve from import tariffs

on steel imposed by the US and

Europe and a one-time $832 million

saving from a new labour contract

signed last year with its US

workers." Mobile wallet Paytm

founder Vijay Shekhar Sharma is

ranked 1,567 with his net worth of

$1.3 billion and is "one of the

biggest beneficiaries of the government's

decision to demonetise 86

per cent of India's rupees and move

to a cashless economy", Forbes

said. Other Indians in the list

include Wipro Chairman Azim

Premji (72), Adani Group founder

Gautam Adani (250), Bajaj Group

Chairman Rahul Bajaj (544),

investor Rakesh Jhunjhunwala

(939), Infosys co-founder NR

Narayana Murthy (1,161), Dabur

Chairman Emeritus Vivek Chand

Burman (1,290), Infosys cofounder

Nandan Nilekani (1,290),

Wockhardt chair Habil

Khorakiwala (1,567), Mahindra

group chief Anand Mahindra

(1,567) and Yes Bank head Rana

Kapoor (1,795).


14 23/03/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Indian Workers' Association, Great Britain

• Condemn the conviction of Professor GN Saibaba and five others in India!

• Condemn the travesty of justice and stifling of voices of democratic dissent!

• Repeal all draconian laws such as UAPA! Release all political prisoners!

The life sentence given on 7th March 2017 to

Delhi University Professor G N Saibaba by the

Gadchiroli District and Sessions Court in

Maharashtra State of India is shockingly unjust. The

court has convicted him and five others under the

draconian anti-terror law, the Unlawful Activities

Prevention Act (UAPA). Besides Saibaba, the five

people convicted are journalist and social activist

Prashant Rahi, Jawaharlal Nehru University student

Hem Mishra and tribals Pandu Narote, Mahesh Tirki

and Vijay Tirki. (While five have been sentenced to

life term in prison, the court sentenced Vijay Tirki to

10 years in jail).

It is clear that these sentences have been concocted

to instil extreme fear in all voices of democratic

dissent against the Brahmanical upper-caste

Hindutva BJP government in India. Although the

court says the case against these people have been

'proved beyond reasonable doubt', there is barely

any evidence against them according to the defence

lawyer. It may be recalled that police had illegally

raided Dr Saibaba's house on two occasions in 2013

and seized his computer hard drives without being

sealed (as required by police procedure), which they

subsequently presented in court as evidence. The

hard drives could easily have been tampered with,

whilst in police possession. Later in April 2014 the

Maharashtra police kidnapped the wheelchair-bound

professor from Delhi, and charged him under various

sections of the UAPA, accusing him of waging

war against the Indian State. Saibaba was granted

unconditional bail in April, 2016 by the Supreme

Court, which had cited his medical condition - he

suffers from 90% orthopedically disability - and the

fact that all material witnesses in the trial had been

examined.

During the two years he spent as an under-trial in

Nagpur Central Jail, Saibaba was denied medical

treatment and assistance, due to which his health

rapidly deteriorated. Following his bail last year,

Saibaba was being treated for cardiac problems,

stones in his gall bladder, pancreatitis and high blood

pressure. He was also undergoing physiotherapy for

various orthopaedic conditions that he had developed

in his back and shoulder whilst in prison. In

fact he had been admitted to the ICU at a Delhi hospital

and was discharged only on 28th February

2017. He was preparing to undergo a surgery for

removal of his gall bladder, which was scheduled to

happen within a month before he travelled to

Gadchiroli on 6th March to attend the reading of the

final order of his case at the Sessions Court. Saibaba

was given the impression that he would just have to

present himself in court for two hours and assumed

that he will acquitted. Instead, Saibaba was taken

into custody immediately on his arrival at the court

and later sentenced to life in prison. His defence

lawyer's request, based on his orthopaedic and other

ailments, to pass an additional order to provide

Saibaba with assistants and vital medical treatment

in jail was out-rightly refused by the sessions judge.

Professor Saibaba has consistently stood for the

rights of the landless peasants, Adivasi (indigenous)

people, Dalits, working class and other oppressed

and downtrodden sections of the India society. The

Professor has been, and remains, vocal against the

corporate loot in the central and eastern states of

India, where the Adivasis are defending their waters,

forests and land from being taken over by the greedy

mining corporations. He has relentlessly denounced

the deployment of more than 100,000 paramilitary

forces by the government, in various forms such as

the Operation Green Hunt and the state-sponsored

vigilante groups such as Salwa Judum. It is this bold

voice of Professor Saibaba, and his fellow accused,

which the Indian state wants to stifle. The current

judgment of the district and sessions court is a testimony

of how readily the courts in India are prepared

to bow down to the pressures of the police state.

We condemn the sentences given to Professor

Saibaba, Prashant Rahi, Hem Mishra, Pandu Narote,

Mahesh Tirki and Vijay Tirki. We demand all are

given bail, a fair trial, and that the wheelchair bound

Professor Saibaba is treated in a humane manner, in

accordance with UN Convention on the Rights of

Persons with Disabilities.

Central Organising Committee

10th March 2017

English Poem

Madhukar Gaur

Translator By Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAS’

What will the dialogues do?

You never anticipated it,

nor did you believe it,

that’s why my heart

flew from place to place

as a chatak.

Nothing happens

if only dialogues

are held.

Our heart carries

the bitterness of relations

till the end.

The alphabetsn arrived

uninvited

and praised the old memories

My dreams suffered

in the sun

though the shades invited them

a hundred times.

Though the pot

was full of water,

we drank it

to the last drop

and it was empty.

There were no agreements

so we challenged with courage

and won every war

with army’s strong determination.

TRIALS OF Rs. 10 PLASTIC

NOTES IN SHIMLA, FOUR

OTHER CITIES

NEW DELHI : The Reserve Bank of India

(RBI) will conduct five-city trials of a new

polymer-based 10 banknote, the government

said in Parliament on Friday, declaring a move

to plastic money to fight counterfeiting and

reduce wear and tear. Plastic notes were first

adopted by Australia in 1988 and are now used

in more than 20 countries. These are smaller

and stronger than cotton-based paper notes,

with more security features that make them

harder to counterfeit. “Approval for procurement

of plastic substrate and printing of banknotes

of ~10 has been conveyed to the RBI,”

junior finance minister Arjun Ram Meghwal

said in the Lok Sabha. The government had

informed Parliament before that a billion 10-

rupee plastic notes would be introduced for

field trials in five cities — Kochi, Mysore,

Jaipur, Shimla and Bhubaneswar — selected

for their geographical and climatic diversity.

Meghwal said the government is sticking to

its plan. A government source said Rs. 10 paper

notes might not be scrapped. “There is no logic

to demonetise Rs. 10 notes. Instead, the new

plastic notes could be circulated along with the

paper bills.”

‘Sarvann’ to be

screened at film

fest in New York

Priyanka Chopra's first Punjabi

production "Sarvann" has been

selected for screening at the New

York International Film Festival

(NYIFF) starting from April 30,

and its team is excited.

The movie has been produced

under her home banner Purple

Pebble Pictures. Karaan Guliani,

who has directed the movie, said

in an email: "I got the news from

aunty Madhu Chopra. She forwarded

me the mail from the NYIFF festival

director. Of course, it feels great when

your work is being appreciated. We all

are happy to hear the news." Staring

Amrinder Gill, Simi Chahal and

Ranjit Bawa, the story of the film

revolves around the journey of an

NRI boy Mithu who comes back to India

in search of his roots and culture. The

film released in India on January 13.

The director says it's the first time that

a Punjabi film will be screened at NYIFF.

Asked if Priyanka's involvement helped

to get such mileage for the film as she is

popular in the US due to her show

"Quantico", Guliani said: "Of course,

'Sarvann' was a talked about film because

of Priyanka Chopra and it was bound to

happen. "She is an international icon and

back home in India, everyone is proud of

her. Also at the same time, there comes a

huge responsibility with her name.

NYIFF will open with Alankita

Shrivastava's film "Lipstick Under My

Burkha" and "Sarvann" will be screened

on May 4. The festival will end on May 7.

Poisioning the norms and traditons

you have unclothed

the dignity of life,

but I always repeated

the slogan of taking out

the palanquin of greenery.

Till now dignified

and graceful turban

put on suck occasions

was stainless.


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

23/03/2017

15

Encouraging Feedback On Sikh

Federation (uk) Annual General Meeting

London : In the third week

of September every year the

Sikh Federation (UK) holds its’

annual National Sikh

Convention. The origins of the

Convention can be traced back

to 1984 and for many years the

convention has been continuously

held at Guru Nanak

Gurdwara, Sedgley Street in

Wolverhampton.

The Convention is organised

in the same month that mainstream

political parties hold

their annual party conferences.

As the Sikh Federation (UK) is

popularly described as the first

and only Sikh political party in

the UK this Convention is

deemed by many politicians

from across the political spectrum

as the annual party conference

for British Sikhs.

The September Convention

where the mainstream media

has often reported over 10,000

Sikhs take part provides an

opportunity to look back at

achievements and progress during

the year and set out the

future strategy of the organisation.

Politicians and representatives

of other Sikh organisations

in the UK and other parts of the

globe often speak at the

Convention. Yesterday the Sikh

Federation (UK) held its first

ever Annual General Meeting

(AGM) with around 150 delegates

and supporters from 8 of

Carbs in evening may

impact prediabetic men

diets. Participants in group A

London : Middle-aged men

with high body mass index

(BMI) and prediabetes condition

cannot process carbohydraterich

foods in the evening, as it

may have a negative effect on

their blood glucose regulation, a

study has showed. The findings

showed that the internal clock

influences how people with

impaired glucose metabolism

the 12 regions in the UK and

around 20 towns and cities. It

was timed to coincide with the

first anniversary of the Sikh

Federation (UK) successful

legal challenge to have the ban

lifted on the International Sikh

Youth Federation (ISYF) as

well as the Sikh New Year.

Judging by the response and

feedback to the four hour AGM

it is set to become a permanent

feature in the calendar on the

third week of March each year

for Sikh Federation (UK)

branches, members and supporters.

Those that sent apologies

or were unable to be present

will no doubt want to attend

next year when they hear about

react to foods rich in carbohydrate,

fats and protein.

"The study shows that at least

for men with a glucose metabolism

disorder, the time of day at

which they eat a high-carbohydrate

meal is relevant," said

Katharina Kessler at German

Institute of Human Nutrition

(DIfE) in Germany. Interestingly,

the effect was not observed in

healthy men, although there was

a general decline in glucose tolerance

during the course of the

day, Kessler said. For the study,

reported in the journal

Scientific Reports, the

team conducted a nutrition

study on 29 men,

with an average age of 46

years and an average BMI

of 27, meaning they were

normal to very overweight.

The participants

followed two different

the AGM from other delegates

or watch highlights of the AGM

on KTV (Sky 858).

The AGM provided as

opportunity to share with delegates

in confidence the direction

of travel and plans for the

organisation in a number of

areas, listen to messages from

those in Punjab with political

links with the Sikh Federation

(UK) and have an interactive

question and answer session.

Bhai Amrik Singh, Chair of

the Sikh Federation (UK) said :

“We have had fantastic

feedback about our first

AGM. This will be a permanent

event in our calendar in

the third week of March each

consumed carbohydrate-rich

foods (containing starch and

sugar) from the morning until

about 1.30 p.m. and high-fat

foods from 4.30 p.m. to 10 p.m.

Participants in group B ate highfat

foods in the morning and

high-carbohydrate foods in the

afternoons and evenings. "When

we compared the blood glucose

measurements according to the

two diets, their blood glucose

levels after diet B averaged 7.9

per cent higher than after diet A,

in which the participants consumed

a high-fat meal in the

evening," Kessler noted. Thus,

people who already have a disturbed

glucose metabolism

should orient themselves on their

internal clock and avoid highcarbohydrate

meals in the

evening, the researchers recommended.

year. As word gets out we are

convinced we will have more

delegates next year and Sikhs

from more regions, towns and

cities across the UK will want

to take part. Sharing information

not in the public

domain with our members

and interaction through the

question and answer session

will be developed to make the

AGM even more rewarding.”

Delegates were told forcing

the UK Government through

legal action to lift the ban on the

ISYF in the UK almost a year to

the day and lift all restrictions

on the ISYF in Europe in April

2016 given the pressure from

the Indian authorities had been a

huge achievement by the Sikh

Federation (UK). Since this all

happen after the infamous Modi

visit to the UK in November

2015 the Indian authorities

regarded this as a major victory

for the Sikh independence

movement.

Those present were told the

leading role of the Sikh

Federation (UK) in pushing for

an independent inquiry regarding

UK involvement in the

events in 1984 and what followed

with the help of a

researcher and KRW Law has

substantially raised the political

stakes and worldwide profile of

Sikh Federation (UK) activities.

See on Page 23

India ranks 122nd

in happiness index

Oslo : India ranked 122nd, behind terror-riven Pakistan and

poorest-of-poor Nepal in the global list of the happiest countries,

according to a United Nations report released on Monday.

India came down by three slots, as last year it was placed at 118th

spot. It was behind the majority of South Asian Association for

Regional Cooperation (Saarc)

nations, apart from war-ravaged

Afghanistan, that stood at

141. Among the eight Saarc

nations, Pakistan was at 80th

position, Nepal stood at 99,

Bhutan at 97, Bangladesh at

110 while Sri Lanka was at

120. However, Maldives did

not figure in the World Happiness Report. Norway took the top spot

from Denmark as the happiest country in the world. The

Scandinavian nation, which was ranked fourth in last year's report,

jumped to the top this year on the basis of several key calculations,

including levels of caring, freedom to make life decisions, generosity,

good governance, honesty, health and income. Other factors by

which 155 countries were measured in the annual World Happiness

Report are: inequality, life expectancy, GDP per capita, public trust

(i.e. a lack of corruption in government and business), and social support.

Denmark, Iceland, Switzerland and and Finland round out the

top five, while the Central African Republic came last in the World

Happiness Report. Western Europe and North America dominated

the top of the table, with the US and Britain at 14th and 19th positions,

respectively. Syria placed 152 of 155 countries — Yemen and

South Sudan, which are facing impending famine, came in at 146 and

147. The World Happiness Report was released to coincide with the

United Nations' International Day of Happiness on March 20.

Washington : FBI Director James

Comey for the first time has publicly

confirmed that his agency is investigating

possible collusion between Russia

and the Donald Trump campaign and

whether any crimes were committed

during the 2016 US elections.

"They wanted to hurt our democracy,

hurt her (Democrat Hillary Clinton),

help him (Trump). I think all three we

were confident in at least as early as

December (2016)," Comey said on

Monday, CNN reported. The Federal

Bureau of Investigation is investigating

whether there was any coordination

between the Trump campaign and

Moscow while Russia was interfering in

FBI confirms Trump-Russia investigation

the November 8, 2016 presidential election.

It is part of a wider probe into the

hacking of Democratic servers and the

Clinton campaign. Comey also delivered

an implicit rebuke to President

Trump, saying that he had "no information"

to support claims by the President

that he was wiretapped on the orders of

predecessor Barack Obama. "I have no

information that supports those tweets

(by Trump)," Comey told the committee,

adding that the Justice Department,

along with the FBI, had no information

to support the allegations.

Comey said that no President could

order a wiretapping operation against a

specific American citizen. In a dramatic

hearing before the House Intelligence

Committee, Comey, once again finding

himself at the epicentre of a political

storm, also said that Russian President

Vladimir Putin had a clear

preference for whom he

wanted to see as the next

US President — and it was

not Democratic nominee

Hillary Clinton, Cnn

reported. Comey's comments

represented his

most explicit intervention

yet in the controversy over

what US intelligence agencies have

assessed was a Russian attempt to disrupt

the election — and a string of

counter-claims against the previous

administration levelled by Trump himself.

"That includes investigating the

nature of any links between individuals

associated with the Trump

campaign and the Russian

government and whether

there was any coordination

between the campaign and

Russia's efforts," Comey

said in his opening statement

to the committee. The

hearing, which also featured

testimony from National

Security Agency Director Mike Rogers

saw Democrats highlight publicly available

information about links between

Trump associates and Russia.

Republicans tried to turn the hearing

into leaks that led to the resignation of

former National Security Adviser

Michael Flynn. Comey testified that US

intelligence agencies were agreed that

Russia's aim evolved into an effort during

the election to aid Trump over

Clinton.The White House launched a

political offensive even as the hearing

was on. Trump's spokesman Sean

Spicer said Trump would not apologise

to Obama for the accusations against

him, adding that there were questions

still remaining about surveillance that

may or may not have taken place during

the campaign, CNN reported.


16 23/03/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

‘No proposal to

replace income

tax with

transaction tax’

New Delhi : There is no proposal to

replace income tax with the banking cash

transaction tax, Parliament was informed on

Friday. "In the present there is no such proposal

under consideration," Minister of State

for Finance Santosh Kumar Gangwar said in

a written reply in the Lok Sabha, in reply to

a query as to whether the government was

considering replacement of income tax with

a banking cash transaction tax. Banking cash

transaction tax of 0.1 per cent was introduced

in 2005 on cash withdrawals above a

certain limit — this was withdrawn on April

1, 2009. The collection from banking cash

transaction tax was significant as compared

to income tax collections, Gangwar said.

London : Researchers have

found that the absence of a protein

could trigger obsessivecompulsive

disorder (OCD) that

can lead to repetitive ritualised

behaviour such as washing

hands or body time and again.

"We were able to show in mouse

models that the absence of the

protein SPRED2 alone can trigger

an excessive grooming

behaviour," said Professor Kai

Schuh from the Institute of

Physiology at the Julius-

Maximilians-Universitat (JMU)

Wurzburg in Bavaria, Germany.

Schuh believes that this finding

is crucial as no clear trigger

UBI to get Rs 418

crore capital

from government

Kolkata : State-run United Bank of India on

Friday said the central government will infuse Rs

418 crore capital in the bank as

a part of turnaround-linked capital

infusion plan. "The

exchange (Bombay Stock

Exchange) is hereby informed

that the bank has received a

communication from the central

government… informing

inter alia capital allocation of Rs 418 crore as a part

of turnaround-linked capital infusion plan," the

lender said in a filing to the BSE. Last September,

the bank had received Rs 608 crore from the central

government through preferential allotment of equity

shares following the announcement of capital

infusion of Rs 22,915 crore towards the recapitalisation

of 13 public sector banks during 2016-17.

Chinese far ahead of

Indians in internet use

WASHINGTON : Prime Minister

Narendra Modi might be as cybersavvy

as President Xi Jinping, specially

in their use of social media, swipe

for swipe, but his country and people

continue to trail far behind China in

internet use, almost three times less.

At least 71% Chinese either use the

internet occasionally or own a smartphone

compared to only 21% Indian,

says a new study published on

Thursday by Pew Research Centre,

which has been tracking internet use by

the two Asian rivals since 2013.

Defining “internet use” as occasional

use of the internet or owning

smartphone, Pew said “the

Chinese have consistently

reported rates of internet and

trajectories” of the two countries.

China, wealthier of the two by gross

domestic product per capita, surfed

more. The number of Chinese making

between $10.01 and $20 jumped from

3% to 18% from 2001 to 2011. Over

the same period, Indians making that

much grew from 1% to 3%. And the

China’s GDP was over five times of

India, it said. More Chinese bought

more smartphone thus. Nearly 68% of

them owned one in 2016, compared to

18% Indians. That gap narrows substantially

for basic mobile phones —

98% Chinese own at least one,

to 72% Indians. This could

be one of the reasons

why Apple tends to

view India as not

smartphone use that are at

among its top-line

least triple that of Indians”.

And it found that trend

unchanged in a study ending

2016. It showed the gap mirrored

the “broad economic

countries when rolling

out their new devices

— iPhone7 and 7plus

was launched in China on

September 9, 2016.

Protein linked to

obsessive-compulsive

disorder identified

for this type of disorder has been

identified until now. Previous

research pointed to multiple factors

being responsible for developing

OCD.

Occurring in all cells of the

body, the protein SPRED2 is

found in particularly high concentrations

in regions of the

brain, namely in the basal ganglia

and the amygdala.

Normally, the protein inhibits

an important signal pathway of

the cell, the so-called Ras/ERK-

MAP kinase cascade. When it is

missing, this signal pathway is

more active than usual. The findings

could lead to new treatment

for the disorder characterised by

persistent intrusive thoughts.

Like depression, eating disorders

and other mental diseases, OCD

is treated with anti-depressants.

However, the drugs are non-specific,

that is they are not tailored

to the respective disease.

Therefore, scientists have

been looking for new and better

targeted therapies that have

fewer side effects. "Our study

delivers a valuable new model

that allows the disease mechanisms

to be investigated and new

therapy options for obsessivecompulsive

disorders to be tested,"

Schuh said.

Woman deserts alcoholic husband

in dry Bihar, marries another man

GAYA : Fed up with atrocities

meted out to her by her alcoholic husband,

a woman in Bihar’s Gaya district

abandoned him and married another

man. The marriage of Sangeeta, mother

of a two-year-old girl,

and Ramkeshwar

Yadav, a widower, was

solemnised in

Sherghati sub-divisional

court in the district

on Friday in the presence

of their relatives

and social activists.

Sangeeta said she

spent nearly five years in trauma after

her marriage to Sanjay Yadav of

Dakhinkhap village.

“After my marriage, I was shocked

to see that almost every member of my

in-laws’ family was addicted to alcohol.

Even after the birth of my daughter,

there was no change in the behaviour of

my first husband, who would often turn

violent under the influence of liquor

and inflict injuries on me. When all my

efforts to convince him

to give up liquor

failed, I left my inlaws’

house with my

daughter almost two

years ago and started

staying with my parents,”

she said. “My

ordeal did not end

here. I thought my

action will change my husband. But he

would procure liquor even after the

imposition of total prohibition, reach

my parents’ place and subject me to torture.

That forced my parents to look for

a new life partner for me,” she said.

Eating broccoli

may lower prostate

cancer risk

New York : An increased

consumption of cruciferous vegetables,

such as broccoli, that are

high in sulforaphane may lower

the risk of developing prostate

cancer, a study has claimed.

Among men, prostate cancer

is the second most frequently

diagnosed cancer globally.

The findings showed that sulforaphane

— a dietary compound

from broccoli that's

known to help prevent prostate

cancer — may work through its

influence on long, non-coding

RNAs (lncRNAs) while offering

a new way to specifically prevent

or slow the progression of

malignant cells.

One type of lncRNA — called

LINC01116 — is upregulated in

a human cell line of prostate cancer,

but can be decreased by

treatment with sulforaphane, the

researchers said. "The study

showed that treatment with sulforaphane

could normalise the

levels of this lncRNA," said

Laura Beaver, Research

Associate at Oregon State

University in the US.

The impact of diet on

lncRNA expression has been

largely unknown until now, the

researchers noted, in the paper

published in the Journal of

Nutritional Biochemistry. In this

study, when LINC01116 was

disrupted, there was a four-fold

decrease in the ability of prostate

cancer cells to form colonies.

"This may relate to more than

just cancer prevention. It would

be of significant value if we

could develop methods to greatly

slow the progress of cancer,

help keep it from becoming

invasive," Beaver added. The

study "reinforces the idea that

lncRNAs are an exciting new

avenue for chemoprevention

research, and chemicals derived

from diet can alter their expression,"

the researchers said.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

23/03/2017

Ì≈ÁØ∫

ÁΔ Á∞Í«‘apple Á≈ Ï∂‘μÁ ◊appleÓ

«ÁÈ √Δ Õ «‚¿±‡Δ ÂØ∫ ¡≈ ’∂

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 appleØ‡Δ Í≈‰Δ Á∂ ’∂ ÓÓÂ≈ È∂

¡‹∂ ÍÒ Ìapple Ò¬Δ ¡μ÷ Ò≈¬Δ ‘Δ √Δ

«’ ¿∞√ Á∂ √apple’≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄

«‚¿±‡Δ ’appleÁ∂ ¿∞‘Á∂ ÍÂΔ È∂ ÎØÈ ”Â∂

Áμ«√¡≈ «’ “ÓÓÂ≈ Á∂ Í∂«’˙∫ ÌØÒ±

È≈∫¡ Á≈ «Ú¡’ÂΔ ¡≈«¬¡≈ ‘À Õ

‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ «’√∂ ÁΔ ıÏapple ÒÀ‰ Õ

’‘≈‰Δ

¿∞‘ ÿapple ¡≈Ú∂◊≈ Ó∂apple∂ È≈Ò Õ” ÎØÈ

appleμ÷ ’∂ ÓÓÂ≈ ÓÈ ‘Δ ÓÈ

«¬È√≈ÈΔ¡Â È≈Ò ˙Â-ÍØ ¡≈͉∂

«ÍÂ≈ ‹Δ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰ Òμ◊Δ Õ «’Ú∂∫

¿∞‘ ¿∞√ Á∂ Í∂«’¡≈∫ Á∂ «Íß‚Ø∫, Ù«‘apple

«¬Ò≈‹ Ò¬Δ ¡≈¬∂ ‘apple «Ú¡’ÂΔ È±ß

¿∞√ Á∂ ÍÂΔ Á≈ ÎØÈ ÈßÏapple Á∂ ’∂ Îıapple

È≈Ò ¡≈÷Á∂, “¡≈͉≈ ‹Ú≈¬Δ ¡À

¿∞μÊ∂ Úμ‚∂ ‘√ÍÂ≈Ò, ‹∂ ’Ø¬Δ ÒØÛ

‘Ø¬Δ Ï∂«fi‹’ ÎØÈ ’apple «Ò˙Õ” «ÍÂ≈

‹Δ Ú≈∫◊ ÓÓÂ≈ Á≈ apple«‘Ó «ÁÒ ‘؉≈

Â≈∫ √∞Ì≈«Ú’ ‘Δ √Δ, ¿∞√ Á≈ ÍÂΔ

ÚΔ ÁΔÈ Á∞÷Δ ÁΔ ÓÁÁ 鱧 «Â¡≈apple

apple«‘ßÁ≈ Õ ¡μË ÓΔ⁄Δ¡≈∫ «‹‘Δ¡≈∫

¡μ÷≈∫ È≈Ò ÏÀμ‚ ”Â∂ Í¬Δ ÓÓÂ≈ Á∂

⁄∂«Â¡≈∫ ”⁄ «Íß‚ Á≈ È’Ù≈ ÿ∞ßÓ‰

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ

Òμ«◊¡≈ Õ ÓØ‘ ”⁄ ◊Û∞μ⁄ √≈Á Ó∞apple≈Á∂

«⁄‘apple∂ «¬’-«¬’ ’apple’∂ ¡μ◊∂ ¡≈¿∞‰

Òμ◊∂ Õ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òμ◊Δ «’ßÈ∂ ÓØ‘

«Í¡≈apple È≈Ò apple«‘ßÁ∂ √È ¿∞√ Á∂ «Íß‚

Á∂ ÒØ’, ¡≈͉∂ √«’¡≈∫ Ú≈∫◊ Õ

Íapple‹≈ÍÂ≈∫ Á∂ ÌØÒ± ’≈ Í«appleÚ≈apple Â≈∫

‘Ó∂Ù≈ Á∞μ÷-√∞μ÷ ”⁄ „≈Ò Ï‰ ’∂

È≈Ò ÷Û∑Á≈ √Δ ¿∞‘Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ Á∂ Õ

“‹≈◊Ø ÓΔ⁄Δ ”⁄ ÓÓÂ≈ 鱧 ◊∂‡ Á∂

Ëμ’≈

¡μË ÓΔ⁄Δ¡≈∫ «‹‘Δ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ È≈Ò ÏÀμ‚ ”Â∂ Í¬Δ ÓÓÂ≈

Á∂ ⁄∂«Â¡≈∫ ”⁄ «Íß‚ Á≈ È’Ù≈ ÿ∞ßÓ‰ Òμ«◊¡≈ Õ ÓØ‘ ”⁄

◊Û∞μ⁄ √≈Á Ó∞apple≈Á∂ «⁄‘apple∂ «¬’-«¬’ ’apple’∂ ¡μ◊∂ ¡≈¿∞‰

Òμ◊∂ Õ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òμ◊Δ «’ßÈ∂ ÓØ‘ «Í¡≈apple È≈Ò apple«‘ßÁ∂

√È ¿∞√ Á∂ «Íß‚ Á∂ ÒØ’, ¡≈͉∂ √«’¡≈∫ Ú≈∫◊ Õ

÷∞μÒ∑‰ ÁΔ ¡Ú≈˜ ¡≈¬Δ Õ ¿∞√ Á≈

ÍÂΔ ÌØÒ± 鱧 ÿapple ÒÀ ¡≈«¬¡≈ √Δ Õ

ÓÓÂ≈ Á∂ ÍÀappleΔ∫ ‘μÊ Ò≈ ‘≈Ò ⁄≈Ò

Í∞줫Á¡≈∫ ÌØÒ± È∂ «⁄μ‡∂ appleß◊ ÁΔ

Á√±ÂΔ Á≈ Î∞μÒ≈∫ È≈Ò ’μ«„¡≈ fiØÒ≈

ÓÓÂ≈ 鱧 ÎÛ≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈

“‹∞¡≈’≈∫ Ò¬Δ Á∞μË Â∂ √∂ÚΔ¡≈∫ È∂

«¬‘Á∂ ”⁄ ÌÀ‰∂” ÌØÒ± Á∂ ÏØÒ≈∫ ”⁄

¡ßÂ≈∫ Á≈ ÓØ‘ √Δ Õ «¬‘ÁΔ «’¿∞∫

÷∂⁄Ò ’ΔÂΔ ÚΔapple” ÓÓÂ≈ È∂ ¡Í‰μÂ

È≈Ò «’‘≈ Õ “ÒÀ ¡≈ÍÁ∂ ‹Δ¡≈∫ ÁΔ

’≈‘ÁΔ ÷∂⁄Ò ÌÀ‰∂, 屧 ’Ø¬Δ Íapple≈¬Δ

ÊØÛ∑Δ ¬∂∫ √≈ȱß, Â∂appleΔ Ì≈ÏΔ ¡≈∫‘ÁΔ √Δ

÷≈ÒΔ ‘μÊ ÈΔ ‹≈¬ΔÁ≈ ÌÀ‰ Á∂ ÿapple Õ

appleμÏ Á≈ «ÁμÂ≈ √Ì ’∞fi ¬∂ Õ” ÓÓÂ≈ È∂

fiØÒ≈ ÎÛ ’∂ ¡≈͉∂ ÓμÊ∂ 鱧 Ò≈ «Ò¡≈

Á«ÚßÁapple‹Δ “Ï∞‹apple◊”

ÓÀ鱧 «¬’ ÂØÂ≈ ÒÀ ’∂ «Á˙, ÓÀ∫

“ÓøÓΔ ¿∞√ È≈Ò ÷∂«‚¡≈ ’apple±ß...” ¡μ‹

√Ú∂apple ÁΔ ‚ΩÒΔ È∂ «˜μÁ ÎÛΔ

‘Ø¬Δ √Δ Õ ÓßÓΔ È∂ Í∞쫤¡≈, “Ó∂appleΔ

ÈßÈ∑Δ ÍappleΔ È±ß ÂØÂ≈ «’¿∞∫ ⁄≈‘ΔÁÀÕ” “ÓßÓΔ

Ó∂ÒΔ ’Ø¬Δ ÎÒ∂∫‚ È‘Δ∫ ‘À, «¬√ Ò¬Δ”, ‚ΩÒΔ È∂ ¡≈Í‰Δ ÂØÂÒΔ

¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ «’‘≈ Õ “Íapple Ï∂‡≈ Íß¤Δ¡≈∫ 鱧 ¡ÀÁ≈∫ ’ÀÁ ’apple’∂ È‘Δ∫

appleμ÷Á∂... «¬‘ ¿∞μ‚Á∂ ‘Δ √Ø‘‰∂ Òμ◊Á∂ È∂... «¬‘ ÚΔ ¡≈˜≈Á

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple È≈Ò apple«‘ ’∂ ÷∞Ù ‘∞ßÁ∂ È∂...” Íapple ‚ΩÒΔ ¡≈͉Δ

«˜μÁ ”Â∂ ¡ÛΔ ‘Ø¬Δ √Δ...“ÓßÓΔ-ÓßÓΔ Í≈Í≈ ÚΔ Â∞‘≈鱧 «’Â∂ È‘Δ∫

‹≈‰ «ÁßÁ∂, Â∞‘≈‚∂ Ò¬Δ ÚΔ ÿapple «¬’ ’ÀÁ ÁΔ Âapple∑≈∫ ‘Δ ‘جΔ

Î∂apple... Â∞√Δ∫ ’Á∂ Í≈Í≈ 鱧 ’∞¤ È‘Δ∫ ’«‘ßÁ∂... √≈apple≈ «ÁÈ ÿapple

«Ú⁄ ÚΔ «¬’μÒ∂ apple«‘ßÁ∂ ˙...”, ‚ΩÒΔ È∂ «¬’Ø √≈‘ «Ú⁄ √≈appleΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ ¡≈Í‰Δ ÂØÂÒΔ ˜Ï≈È È≈Ò Ó≈∫ 鱧 √Ófi≈ «ÁμÂΔ¡≈∫...

‚ΩÒΔ ÁΔ¡≈∫ «Èμ’Δ¡≈∫-«Èμ’Δ¡≈∫ Â∂ ‚±ßÿΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ Á≈ Ó≈∫ ’ØÒ

’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫ √Δ.. Â∂ Ù≈«¬Á ¿∞‘ ÚΔ ¡μ‹ ¡≈˜≈ÁΔ Á≈

¡√ÒΔ ÓÂÒÏ √Ófi‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple apple‘Δ √Δ.. Õ

Õ ÓØ‘ «Ìμ‹Δ √Ω◊≈Â È±ß «’√∂ È≈Ô≈Ï

ÂØ‘¯∂ Ú≈∫◊ Ú∂÷«Á¡≈∫ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫

¡μ÷≈∫ «Ú⁄ Í≈‰Δ ‚μÏ-‚μÏ Ìapple

¡≈«¬¡≈ √Δ Õ ÓÓÂ≈ apple√Ø¬Δ ”⁄ apple؇Δ

Í≈‰Δ Á≈ ¡≈‘apple ’appleÈ Òμ◊Δ Õ ÌØÒ±

ÓÓÂ≈ Á∂ ÍÂΔ È≈Ò «¬μ‡≈∫ Á∂ Ìμ·∂

”Â∂ «¬μ‡≈∫ Íμʉ Á≈ ·∂’≈ ÒÀ‰ Ï≈apple∂

¡Â∂ «¬√ ’ßÓ ”⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫

’«·È≈¬Δ¡≈∫ Ï≈apple∂ ◊μÒ≈∫ ’apple «apple‘≈

√Δ Õ ÌØÒ± ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ‘≈Ò ¿∞√ Á∂

«ÁÒ ÁΔ ¡ÓΔappleΔ È≈Ò Ó∂Ò È‘Δ∫ √Δ

÷≈∫ÁΔ ‹≈ÍÁΔ Õ appleØ‡Δ ÍappleØ√«Á¡≈∫

ÓÓÂ≈ È∂ «Íß‚ ÁΔ¡ª Í∞apple≈‰Δ¡≈∫

Ô≈Á≈∫ √≈∫fiΔ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ Õ ÍÒ ÁΔ

√øÂØÙ √øËΔapple

ÓØÏ≈¬ΔÒ : 8146503872

ÍÒ «‹Ú∂∫ √Ó≈∫ ÷ÒØ «◊¡≈ ‘ØÚ∂ Õ ÓØ‘

Á∂ «appleÙÂ∂ ¡μ◊∂ √Ì ’∞fi ÏΩ‰≈ ‘Ø

«◊¡≈ ‘ØÚ∂ Õ apple؇Δ-Í≈‰Δ ÷≈ ’∂ ÌØÒ±

È∂ ÍÀappleΔ∫ ‹∞μÂΔ Í≈¿∞∫«Á¡≈∫ Ú≈«Í√

‹≈‰ ÁΔ «¬μ¤≈ ˜≈«‘apple ’ΔÂΔ Õ

ÓÓÂ≈ Á≈ ÍÂΔ ¿∞√ 鱧 ¤μ‚‰ ‹≈‰

ӱߑ ¡≈¬Δ ◊μÒ ’≈ÓÔ≈ÏΔ

‘≈鱧 Ï∞„≈Í≈ ÍÀÈÙÈ, Ï∂apple∞˜◊≈apple≈∫

¡√Δ∫ 鱧 apple∞˜◊≈apple, Ï∂-ÿ«apple¡≈∫ 鱧 ÿapple,

Ù◊È √’ΔÓ≈∫, «√‘ ÌÒ≈¬Δ

√’ΔÓ≈∫, √√Â∂ apple≈ÙÈ ÁΔ¡≈∫ √apple’≈appleΔ

Á∞’≈È≈∫... Ï√ Â∞√Δ∫ «¬’ Ú≈apple ¡≈͉≈

’ΔÓÂΔ Ú؇ Í≈ ’∂ ÓÀ鱧 ’≈ÓÔ≈Ï ’apple «Á˙ Õ

Ó∂appleΔ ’≈ÓÔ≈ÏΔ Â∞‘≈‚Δ ¡≈Í‰Δ ’≈ÓÔ≈ÏΔ

‘ØÚ∂◊Δ Õ È∂Â≈ ‹Δ «¬’Ø √≈‘∂ Ó≈¬Δ’ ”Â∂ ÏØÒΔ

‹≈ apple‘∂ √È Õ «ÈÓ≈‰≈ «√‘∞ß Á≈ ÍØÂapple≈ ÚΔ

«ÈÓ≈‰∂ È≈Ò ⁄؉ ‹Ò√∂ «Ú⁄ «◊¡≈ √Δ Õ

“Í≈Í≈ «¬‘ Â≈∫ ¿∞‘ ¡ß’Ò ÏØÒ apple‘∂ «‹‘Û∂

¡≈͉∂ ÿapple Á∂ È∂Û∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È Õ ‘≈∫, Í∞μÂ

¿∞‘Δ È∂ Õ «¬‘ Â≈∫ ’«‘ apple‘∂ È∂ ÓÀ鱧 ’≈ÓÔ≈Ï

’appleØ Õ Úμ‚∂ Í≈Í≈ «¬È∑≈∫ ÁΔ ¡≈͉∂ ÿapple Á∂

√≈‘Ó‰∂ «’ßÈΔ Úμ‚Δ ’Ø·Δ, «¬È∑≈∫ Á∂ Ó∞ß«‚¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ ÚΔ Úμ÷Ø-Úμ÷ ’Ø·Δ¡≈∫, «¬‘ «‹ßÈ∂ ÿapple

Á∂ ‹Δ¡ ¿∞√Á∂ È≈ÒØ∫ ÚμË «¬È∑≈∫ ’ØÒ

Ó«‘ß◊Δ¡≈∫ ’≈apple≈∫, ‘Øapple ÍÂ≈ È‘Δ∫ «¬È∑≈∫

’ØÒ... Õ «¬‘ ¡ß’Ò «Îapple ÚΔ ’«‘ apple‘∂ È∂ ÓÀȱß

Ò¬Δ ¿∞μ· ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈ Õ ÌØÒ± È∂

ÓÓÂ≈ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ ‘μÊ≈∫ ”⁄

«Í¡≈apple È≈Ò Ù◊È «ÁμÂ≈ Õ ÓÓÂ≈

¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÍÂΔ Á∂ ÓÈ≈∫ ’appleÈ ”Â∂

ÌØÒ± È∂ ÏÛ∂ Ó≈‰ È≈Ò «’‘≈, “appleμ÷ ÒÀ

Í∞μ appleμ÷ ÒÀ Ó≈Ó≈ ‘≈∫ ÓÀ∫ ÊØ‚≈, Á∂ ÈΔ

√’Á≈ «Í¡≈appleÕ” Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ «√apple ”Â∂

‘μÊ Î∂apple ÓÓÂ≈ 鱧 ÓμÊ≈ ‡∂’ , “⁄ß◊≈

¡≈«¬˙ Î∂apple ÌÀ‰ «Íß‚” ¡≈÷ ÌØÒ± Â∞apple

«Í¡≈ Õ ÓÓÂ≈ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ √Ó∂Â

◊∂‡ ”Â∂ ÷Û∑Δ «√Ò∑Δ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ È≈Ò

¿∞√ 鱧 Á±apple Âμ’ ‹≈∫Á∂ 鱧 Á∂÷ÁΔ

apple‘Δ Õ

¿∞√ ÁΔ ⁄∞μÍ ÂØÛ«Á¡≈∫ Ïμ«⁄¡≈∫ È∂

Í∞쫤¡≈, “ÓßÓΔ «¬‘ √μ⁄Δ∫ √≈‚∂

Ó≈Ó≈ ‹Δ √ÈÕ” ÓÓÂ≈ È∂ ¡μ÷≈∫ ͱßfi

’∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 Ï∞μ’Ò ”⁄ ÒÀ∫«Á¡≈∫

«’‘≈, “‘≈∫ Í∞μ «¬‘ Ó≈Ó≈ ‹Δ √Δ

Â∞‘≈‚∂, Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple

Ó≈Ó≈ ‹Δ... «apple٫¡≈∫ ÁΔ

¡ÓΔappleΔ ‘À Ó∂apple∂ «¬√ «Í¡≈apple∂ Ìapple≈

’ØÒ Õ” ¡≈÷ ’∂ ÓÓÂ≈ È∂ ¡ßÁapple

¡≈ ’∂ √∂ÚΔ¡≈∫ Â∂ Á∞μË Ú≈Ò≈

Á√±ÂΔ Á≈ ’μ„∂ Î∞μÒ≈∫ Ú≈Ò≈

fiØÒ≈ «¬’ Ú≈apple Î∂apple ⁄∞μ’ ’∂

¡≈͉∂ ÓμÊ∂ 鱧 Ò≈ «Ò¡≈Õ

√∞÷ÏΔapple «√ßÿ ÷∞appleÓ‰Δ¡≈∫

’≈ÓÔ≈Ï ’appleØ, ¡‹∂ ‘Øapple «¬√ ¡ß’Ò È∂ «’ßÈ≈

’∞ ’≈ÓÔ≈Ï ‘؉≈Õ Úμ‚∂ Í≈Í≈ ¡≈Í≈∫ Â≈∫

«’apple≈¬∂ Á∂ Ó’≈È «Ú⁄ apple«‘ apple‘∂ ‘≈∫, Úμ‚≈

ÚΔapple Â∂ ÁΔÁΔ ÚΔ ÍÛ∑-«Ò÷ ’∂ Ï∂apple∞˜◊≈apple

«Îapple apple‘∂ È∂ Õ ’¬Δ Ú≈apple ¿∞‘ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ

Óß◊‰ ◊¬∂ ‹∂Ò∑ ÚΔ ◊¬∂, ’∞μ‡ ÚΔ ÷≈ ’∂ ¡≈¬∂

Úμ‚∂ Í≈Í≈! «¬√ Ú≈apple ¡√Δ∫ √μ⁄Ó∞⁄

’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ‹≈Ú≈∫◊∂Õ «ÈÓ≈‰≈ ¡≈͉∂ ÍØÂapple∂

Á∂ ӱߑØ∫ Âapple’ Ìapple∂ ÏØÒ √∞‰ ’∂ √∞ßÈ ‘Ø¬Δ ‹≈

«apple‘≈ √Δ Õ

ÙÓÙ∂apple √øË» ÁΔ¡ª ÁØ ’«ÚÂ≈Úª

Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

‘apple Í≈√∂ Ó≈appleØÓ≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

⁄μÒ ⁄μÒΔ¬∂ «’Ëapple∂ Ô≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

√≈˱ √ßÂ≈∫ ÍΔapple ¯’Δapple≈∫ ’ΔÂ∂ Ï‘∞ ¿∞Íapple≈Ò∂

ÿ‡‰∂ ÁΔ Ê≈∫ «Îapple ÚΔ ÚËÁ∂ ‹≈∫Á∂ ÿ≈Ò∂-Ó≈Ò∂

’Ω‰ «’√ 鱧 Í≈¬∂ «Î‡’≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

⁄μÒ ⁄μÒΔ¬∂

‘apple «appleÙÂ∂ 鱧 «√μ’∂ Ú≈∫◊±ß, Ú∂∫‘Á∂ È∂ ‡∞‰’≈ ’∂

’±Û Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ’Ϙ≈, √μ⁄ Â≈∫ «Ï‡ «Ï‡ «Ï‡ ‘∞‰ fi≈’∂

÷ßÌ Ò≈ ’∂ ¿∞μ‚ «◊¡≈ «Í¡≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

⁄μÒ ⁄μÒΔ¬∂

√≈¿± ÒØ’≈∫ Á∂ ‘∞‰ Ô≈appleØ, ÍÀapple È≈ «’Ëapple∂ «‡’Á∂

Ùapple∂¡≈Ó ‘∞‰ Óß‚Δ Á∂ «Úμ⁄, «‹√Ó Â∂ apple±‘ È∂ «Ú’Á∂

√Ì ’μ⁄∂ ’ΩÒ-’apple≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

⁄μÒ ⁄μÒΔ¬∂

Á∞ÈΔ¡≈∫Á≈appleΔ Ú≈Ò≈ ⁄Ø◊≈, 屧 ÚΔ ◊Ò «Úμ⁄ Í≈ ÒÀ

Ì≈Ú∂∫ appleØ ’∂ Ì≈Ú∂∫ ‘μ√ ’∂, ˜«‘apple «¬‘ √ß˱¡≈ ÷≈ ÒÀ

«˜μÁ ¤μ‚ Á∂ ÓßÈ ÒÀ ‘≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

⁄μÒ ⁄μÒΔ¬∂

fi±· ÁΔ ‹À ‹À ’≈apple, Â∂appleΔ «’√∂ È≈ ÒÀ‰Δ √≈apple

È≈ appleØ Ó∂apple∂ Ô≈apple, ’Ø¬Δ √∞‰∂ È≈ ‘≈Ò-Í∞’≈apple

È≈ ω ËappleÂΔ “Â∂ Ì≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

È‘Δ∫ √’Á≈ ÏÁÒ √ß√≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

⁄μÒ ⁄μÒΔ¬∂ «’Ëapple∂ Ô≈apple, Á∞ÈΔ¡≈∫ ◊apple’ ◊¬Δ

ÙÓÙ∂apple √ß˱

√ΩÁ∂Ï≈˜Δ «¬Ù’≈∫ «Úμ⁄

¡ÀÚ∂∫ È≈ Òßÿ ‹≈¬∂ apple∞μ ϑ≈apple≈∫ ÁΔ

Ó≈‰ ÒÀ appleμ‹ ’∂ √ß◊ «‹◊appleΔ Ô≈apple≈∫ ÁΔ

«ÒÙ’-Í∞Ù’ Â∂ √ΩÁ∂Ï≈˜Δ «¬Ù’≈∫ «Úμ⁄

’Áapple È≈ ’Ø¬Δ ¡μ‹’μÒ∑ √μ⁄∂ «Í¡≈apple≈∫ ÁΔ

Â∂appleΔ Á∂÷ ’∂ ¡≈Á √Á≈ ‘Δ «‹μ‰ ÁΔ

¡√Δ∫ ω≈ Ò¬Δ ¡≈Á √Á≈ ‘Δ ‘≈apple≈∫ ÁΔ

«ÓÒ ‹≈ÚΔ∫ «¬μ’ Ú≈apple Â≈∫ ¡≈ ’∂ «ÓÒ ‹≈ÚΔ∫

‹∂ ◊μÒ ⁄∂Â∂ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ «¬’apple≈apple≈∫ ÁΔ

ÏßÁ∂ ‹Á ÂØ∫ ’∞μÂ∂ «ÏμÒ∂ ω ◊¬∂ È∂

‹≈È ‘À ’ßÏÁΔ ÿ∞μ◊Δ¡≈∫ ¡Â∂ ◊∞‡≈apple≈∫ ÁΔ

Ó∂apple∂ È≈Ò Â±ß ÍÀÁÒ ’Á Â’ ⁄μÒ‰≈ √Δ

Â∂appleΔ √Ø⁄ √Δ ’Ø·Δ¡≈∫ ÁΔ Â∂ ’≈apple≈∫ ÁΔ

«◊μË∂, Ò«‘ß◊∂, ÿμ◊apple∂, ¤≈ ◊¬∂ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄

appleΔ√ ’apple∂◊≈ ’Ω‰ Íß‹≈ω È≈apple≈∫ ÁΔ

«Íμ· «Íμ¤∂ ÂÀ鱧 ⁄Ó⁄≈ ’Û¤≈ ’«‘ßÁ∂ È∂

¤μ‚Á∂ Ó≈appleÈΔ ⁄Ó⁄Δ Â±ß √appleÁ≈apple≈∫ ÁΔ

Ï∞μÒ∑≈∫ ¿∞μÂ∂ ‹ΔÌ ‘À ‘∞‰ ÚΔ «Îapple ‹≈∫ÁΔ

Ô≈Á ‘À ¡≈¿∞∫ÁΔ ‹Á Óμfi≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ë≈apple≈∫ ÁΔ

√Ó∂∫ Á≈ Í‘Δ¡≈ Í∞μ·≈ ÚΔ ‘À «◊Û ‹≈∫Á≈

Î∞μÒ È±ß apple≈÷Δ ’appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ ÷≈apple≈∫ ÁΔ

ÈÚ∂∫ Ô≈apple ‹Á ⁄Ω∫’ “⁄ ¤μ‚ Â∞apple ‹≈Ú‰◊∂

«Îapple √ß˱¡≈ ¡≈¿± Ô≈Á Í∞apple≈‰∂ Ô≈apple≈∫ ÁΔ


18 23/03/2017 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

’≈Ò‹ «Ú⁄ ⁄Ω’Û∂ Á∂

¡√ƒ È≈∫¡ È≈Ò ÓÙ‘±apple √≈∫ Õ

¡√Δ∫ «‹Ëapple ÚΔ ‹≈‰≈

⁄≈apple≈∫ È∂ «¬’μ«·¡≈∫ ‘Δ ‹≈‰≈ Õ

’Ò≈√ «Ú⁄Ø∫ ÎappleÒØ Ó≈appleÈΔ Â≈∫ ÚΔ

⁄≈apple≈∫ È∂ ‘Δ Õ √≈‚Δ ˆÀapple-‘≈˜appleΔ

«Ú⁄ ‹∂’apple ÍzØÎÀ√apple È∂ Í∞줉≈ ¡μ‹

⁄Ω’Û≈ Șapple È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈ Â≈∫

Ó∞ß«‚¡≈∫ È∂ ÚΔ Áμ√‰ Òμ«◊¡≈∫ ÙappleÓ

È≈ ’appleÈΔ, fiμ‡ ¡≈÷ Á∂‰≈, “√apple

«Ú¡≈‘≈∫ Á≈ √Δ˜È ¡À Õ”

◊μÒ ’∞fi «¬√ Âapple∑≈∫ ‘À «‹Ú∂∫

«appleÙÚÂ÷Øapple «appleÙÚ ÒÀ‰Ø∫ È‘Δ∫ ‘‡

√’Á∂, ⁄∞◊Ò÷Øapple ⁄∞◊ÒΔ ’appleÈØ∫, apple∂Â≈

Ïμ‹appleΔ ÷≈‰ Ú≈Ò∂ ‹≈∫ ⁄≈apple≈ ÷≈‰

Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ ¡≈Á ÂØ∫ È‘Δ∫ ‘‡

√’Á∂, «’¿∞∫«’ «¬‘ ¡≈ÁÂ≈∫ ı±È

«Ú⁄ apple⁄ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È Õ Ì≈Ú∂∫

Ú≈«apple√ Ù≈‘ È∂ ¡≈Á Ï≈apple∂ ÍØÒΔ

«‹‘Δ ◊μÒ ’‘Δ ‘À, “Ú≈«apple√Ù≈‘ È≈

¡≈ÁÂ≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ È∂”, Íßz± «¬√ ÂØ∫

’apple≈appleΔ ◊μÒ Íß‹≈ÏΔ «Ú⁄ «¬’ ‘Øapple

¡≈÷Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À «’ appleμ√∂ 鱧 Ì≈Ú∂∫

◊Ø‘≈ Ò≈ «Á˙ «‹√ ÍÙ± ÁΔ ¡≈ÁÂ

appleμ√≈ ⁄μω ÁΔ ‘À ¿∞‘ appleμ√≈ ⁄μωØ∫

È‘Δ∫ ‘‡ √’Á≈ Õ √≈鱧 Â≈∫ ¡ÀÚ∂∫

Ó∞ß«‚¡≈∫ È∂ ÏÁÈ≈Ó ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ

Õ ¡√Ò ◊μÒ Â≈∫ «¬‘ √Δ «’ ¡√Δ∫

«‹√ ÓÀ«apple‹ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ √Ω Íß‹≈‘

’≈apple≈∫ ÷Û∑Δ¡≈∫ Ú∂÷Á∂ √≈‚Δ Ó‹Ï±appleΔ

√Δ ¡√Δ∫ ¿∞√ ÍÀÒ∂√ ÁΔ Ï∂«¬μ˜ÂΔ

’apple’∂ ¿∞√ Á∂ ¡μ◊Ø∫ ÁΔ Òßÿ ‘Δ È‘Δ∫

√≈∫ √’Á∂ Õ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Ó؇apple

√≈¬Δ’Ò ’≈apple≈∫ Á∂ ’≈ÎÒ∂ «Ú⁄ ÷Û∑∂

Íπ√Â’

pusqk: drd dy rMg

Swier : gurnwm iF`loN

irivaUkwr :Avqwr isMG swidk

pRkwSk : XUnIstwr buks

ilmtf,mohwlI

¡ßÁappleÒ≈ ÓÈ∞μ÷

’appleÁ∂ Â∂ ÍÀÒ∂√ Á∂

¡÷≈Û∂ «Ú⁄ ‹≈

’Ïμ‚Δ Í≈¿∞∫Á∂ Õ «‹Ú∂∫

’«‘ßÁ∂ ‘È “÷≈¬Δ¬∂ ÓÈ

Ì≈¿∞∫Á≈”, ¡√Δ∫ ÓÈ ÁΔ Ó∞apple≈Á

ͱappleΔ ’apple «ÁßÁ∂ Õ

Î؇Ø◊z≈Îapple √≈‚Δ¡≈∫ Ó±appleÂ≈∫ «÷⁄Á∂

«¬‘ √Ø⁄ ’∂ «’ «¬‘ ’∞ÛΔ Ú≈«Ò¡≈∫

È≈Ò Á∂ È≈Ò

¡≈¬∂ ‘؉◊∂ ‹≈∫

Ó∞ß‚∂ Ú≈«Ò¡≈∫

Aws dy rwh dI SwierI

..................................................

bRqwnIAw dy pMjwbI BwSw dy swihqswDkW

ivc gurnwm iF`loN iek pRgqIvwdI,

sMGrSSIl kvI vjoN jwixAw jWdw hY [auh

hQlw s`qvW "drd dy rMg" kwiv sMigRh

pMjwbI swihqk jgq dI JolI pw irhw

hY[aus ny pRgqIvwdI smwlocnw dw muhWdrw

rUpmwn krdI "smkwlI pMjwbI kwiv :

isDWqk-pirpyK" pusqk dI rcnw vI

kIqI hY [ies pusqk ivc Swier ny lokW

dy jIvn XQwrQ dIAW prqW dr prqW,

vwsqivk ivroDW,tkrwvW,,guMJlW Aqy

qxwvW dy nwl nwl aunWH dy du`KW-drdW,auunWH

dI lwcwrI, Bu`KmrI Aqy durgqI nMU bVI

iS`dq Aqy klwqim`kqw nwl AiBivAkq

kIqw hY[ Ajoky jmwqI smwj dI hwkm,

pUMjIvwdI ivvsQw ivc lotU jmwq dy

jwbr/zwlm cirq`r nMU byinkwb kridAW

auh AwpxI bcnb`Dqw dbwey Aqy sqwey

lokW nwl AwpxI iek Zzl dy iSArW ivc

hyT ilKy Anuswr pRsquq krdw hY :

mYN AOJV rwh qy jy quirAW qW soc smJ

ky quirAW

myry pYrW nMU rws AwaNudIAW nhIN

mKmlI rwHvW [ idny mYN sON nhIN skdw qy

rwqIN nINd nhIN AwauNdI

zmwnw smJdw ieMglYNf ivc mYN AYS

PrmwvW [ ( pMnw 82 )

swihq Aqy klwvW hmySw hI mnu`KI

iehswsW dy Kyqr ivc jzibAW dy tkrw dw

prgtw swDn hI huMdIAW hn [ ikrqI SRyxI

dy h`kW dI pUrqI , jIvn pRqI pRym,scweI

pRqI v&wdwrI Aqy Biv`K ivc lqwVy jwx

vwly lokW dI hoNxI nMU bdlx leI

ivigAwnk Aqy ivvykI bu`DI vwly ivcwrW

È≈Ò ¡≈¬∂

‘؉◊∂ Õ Íßz± «¬’ ◊μÒ ¡√Δ∫ Á≈¡Ú∂

È≈Ò ’«‘ √’Á∂ ‘≈∫ «’ ¡μ‹ Âμ’

’Ø¬Δ ÚΔ Î؇Ø◊z≈Îapple √≈‚Δ ’∞ÛΔ-Ó∞ß‚∂

鱧 Ù◊È «ÁßÁ∂ ÁΔ Â√ÚΔapple È‘Δ∫

«Ú¡ø◊

«÷μ⁄ √«’¡≈ Õ

«’¿∞∫«’ ¡√Δ∫ ÓΩ’≈

Ú∂÷ ’∂ «÷√’‰ «Ú⁄

ÚΔ Ó≈«‘apple √≈∫ Õ ¡√Δ∫

«√apple≈∫ ÂØ∫ Á√Â≈apple≈∫ Ò≈‘ ’∂

Ú◊≈‘ √È «’¿∞∫«’ ‘‹≈Ó ’appleÈ

È≈Ò ¡√Δ∫ Ï≈‰Δ¡≈∫ ‘Δ Ïz≈‘Ó‰≈∫ Â∂

‹μ‡≈∫ √Ì Á∂ «Ú¡≈‘≈∫ «Ú⁄ ͱappleΔ

Âapple∑≈∫ Ó∂⁄ ¡≈

‹≈∫Á∂ √≈∫ Õ

’¬Δ Ú≈apple Â≈∫

¡√Δ∫ «Ú√’Δ

Á∂ ÍÀμ◊ È≈Ò ÓΔ‡ Ó∞apple◊∂ ÁΔ¡≈∫ ÒμÂ≈∫

÷≈ ’∂ Èμ⁄ÁΔ Óß‚∑Δapple «Ú⁄ Ìß◊Û∂ ÚΔ

Í≈ «ÁßÁ∂ Õ

«¬√ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ ¡√Δ∫ Ï‘∞ Ú≈apple

‹Ø«◊øÁapple «√øÿ ÍappleÚ≈È≈

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IHGFG-BDBFG

«Ùapple’ ’apple ⁄∞μ’∂ √Δ Õ ◊∂‡ ”Â∂ ÷Û∑∂

⁄Ω’ΔÁ≈apple ÁΔ «‹Ú∂∫ √≈‚∂ ”Â∂ ¡μ÷ ‘ØÚ∂

Õ ¡√Δ∫ ÍÀÒ∂√ Á∂ ◊∂‡ ¡ßÁapple ÚÛÈ ‘Δ

Òμ◊∂ √Δ √≈Ò≈ ⁄Ω’ΔÁ≈apple Ï∞Û∑’

¿∞«·¡≈, “¡μ‹ «’‘Û∂ Í≈«√¿∞∫ ¡≈¬∂

‘Ø Õ”

¡√Δ∫ «’‘≈, “屧 Áμ√ ’Δ ÒÀ‰À, ¡√Δ∫

Â≈∫ ’∞ÛΔ Ú≈«Ò¡≈∫ È≈Ò ¡≈¬∂ ‘≈∫ Õ”

¡√Δ∫ Ó∞μ¤≈∫ ”Â∂ ‘μÊ Î∂«apple¡≈ Õ

“√≈Ò∂ ‘ج∂ ¡À ’∞ÛΔ È≈Ò Á∂, ’ß‹appleØ

¡ßÁapple Â≈∫ Óapple◊ Á≈ ÌØ◊ ÍÀ «apple‘À”,

ÎΩ‹Δ ⁄Ω’ΔÁ≈apple √≈‚∂ ‘Øapple È∂Û∂ 鱧 ¡≈

«◊¡≈ Õ ¡√Δ∫ ⁄≈apple∂ Ï≈‰ Á∂ Óß‹∂

Ú≈∫◊ «„μÒ∂ ‘Ø ◊¬∂ Â∂ «¬’-Á±‹∂ Á∂

ӱߑ ÚμÒ Ú∂÷‰ Òμ◊ ͬ∂ Õ ¿∞√

⁄Ω’ΔÁ≈apple È∂ √≈‚Δ appleμ‹ ’∂ ’∞μÂ∂÷≈‰Δ

’ΔÂΔ Õ ¡√Δ∫ ’≈Ò‹ ¡≈ ’∂ ¯À√Ò≈

’apple «Ò¡≈ «’ ¡μ‹ ÂØ∫ Ï≈¡Á «’√∂

ÚΔ ÓÀ«apple‹ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ «¬¿∞∫ ÷≈‰

È‘Δ∫ ‹≈‰≈ Õ ⁄Ω’ΔÁ≈apple ÁΔ ’∞μÂ∂÷≈‰Δ

√∞‰ ’∂ √≈‚∂ ¡ßÁapple √∞μÂ≈ «Í¡≈ √≈‚≈

¡ßÁappleÒ≈ ÓÈ∞μ÷ ‹≈◊ «Í¡≈ Õ

‘∞‰ √≈鱧 Â≈∫ «¬‘Ø ‘Δ ¡¯√Ø√ ‘À «’

⁄ÒØ ¡√Δ∫ Â≈∫ «Ú¡≈‘-Í≈apple‡Δ¡≈∫

«Ú⁄Ø∫ ÷≈∫Á∂ √Δ, ¿∞√ ÂØ∫ ’¬Δ ◊∞‰≈∫

ÚμË apple≈ÙÈ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ «Ú¡appleÊ

’apple’∂ √∞μ‡ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ √≈‚∂

¡ßÁappleÒ≈ ÓÈ∞μ÷ Â≈∫ «¬’ «ÁÈ ÁΔ

’∞μÂ∂÷≈‰Δ ’appleÚ≈ ’∂ ‹≈◊ «Í¡≈ Õ

Íßz± ¿∞‘ ÒØ’ ‹Ø Á∂Ù Â∂ √Ó≈‹ 鱧 ‘Δ

÷≈ ◊¬∂ ‘È Â∂ È≈Ò∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

¡ıÏ≈apple≈∫ ¡Â∂ √‡∂‹≈∫ ”Â∂ ‘apple appleؘ

’∞μÂ∂÷≈‰Δ ‘∞ßÁΔ ‘À, ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡ßÁappleÒ≈

ÓÈ∞μ÷ ’ÁØ∫ ‹≈◊∂◊≈ Õ

jIvn/jgq ivc,jbr,zulm,kqlyAwm

krn vwly,n&rq Aqy ihMsw dI Et lY ky

munw&y nwl AwpxIAW iqjOrIAW Brn vwly

hwkm jmwqW dy piRqinD,ihtlr

, hlwkU Aqy cMgyzW dI rwjnIqI dy

ikrdwr nMU cyqn rUp ivc nMgw krdw

hoieAw, Bwrq ivc PwSIvwd dy iGnwauxy

ichry bwry Swier ilKdw hY :

ieiqhws dy pMny kyvl Aswfy hI gux

gwx gy

AswfI nsl,Su`D,SyRSt,AslI nsl

Aswfy pUrvz srv-klw sMpUrn

Aswfw Drm mhwn

ho ky rhy gw BgvWkrx

bx ky rhy gw "ihMdUsqwn"

ieh kYsI ^qrnwk Kyf KyfI jw rhI hY

dosqo ! ( pMnw 23 )

BOqkvwdI/swmrwj ivroDI idRStIkox dy

nMU prnwey gurnwm iF`loN vrgy swihqkwr/bu`DIjIvI

auswry,sYkUlr,jmhUrI Aqy

hI kr skdy

bhu-swiBAwcwrk rwj

hn [Aijhy idRStIkox nwl ◊πappleÈ≈Ó «„ÒØ∫

nMU,ies ^qrnwk Kyf rwhIN

v&w pwlx vwly lyKk,

Drm ADwrq ihMdU rwStr

Biv`K ivc ivSvws jgw ky, izMdgI dw

isqm sihMdy lokW ivc, ijaUx leI BrpUr

ie`iCAw pYdw kr ky Awpxy rcnwqimk guxW

dw pRgtwvw krdy hn [ ies syD ivc kvI

ilKdw hY :

AsIN hkUmqW dy

Sbd jwl ivc nhIN P`sdy

'qy ByfW vWg

kdI vI aunWH dy mgr nhIN B`jdy

AsIN ivdroh krdy hW

nvyN rsqy bxwauNdy hW

nvW ieiqhws isrjx ivc

AsIN ivSvws rKdy hW

Aqy ivSvws ^wqr

jwn au`qy Kyf jWdy hW

klw swfy leI

SbdW dI inrI Kyf nhIN huMdI [

( pMnw 64 )

jdoN qk DrqI au`qy mnu`KI jIvn kwiem

hY, klw dI hsqI vI kwiem rhy gI[

prMqU ieh mnu`KI jIvn hI hY jo klw dy

ivc bdlx leI hwkm

BwrqI jMqw pwrtI v`loN

rwStrI svYm syvk sMG dy isDWqk AwdyS

qihq AmlI jwmw pihnwieAw jw irhw

hY[kvI ies phMuc ivru`D AwzwdI dy vwrsW

nMU vMgwrdw Aqy sMGrS krn leI qVp

aujwgr krdw ilKdw hY :

qy qusIN

Bgq isMG,rwj gurU,su`Kdyv Aqy rihmq

AlI vjIdky dy vwrs

mYdwn ivcoN bwhr bYTy

ikhVI AMbrI hsqI dI aufIk kr rhy

ho

iks dI aufIk kr rhy ho dosqo !!

gurnwm iF`loN dI SwierI bwry au`Gy

mwrksvwdI icMqk fw.su`Kdyv isMG isrsw

ilKdy hn :

"aus dI ikrqI vrg dy sMGrS Aqy

Biv`K ivc auhnW dI kRWqIkwrI ieiqhwsk

BUimkw ivc AwsQw dw pRmwx ieh hY ik

auh bzwrvwd qy aupBogqw sMsikRqI dy

ivSy-vsqU nMU inrDwrq krdw hY[ Ajoky iqlsmI mwhOl

Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂

Í≥‹≈ÏΔ

apple≈«‹ßÁapple ÍappleÁ∂√Δ ÁΔ ˆ˜Ò

屧 appleμ÷ ÷≈ÓØ٠Șapple≈∫ È±ß È˜apple Á≈ Ú≈√Â≈ ÂÀȱß

È‘Δ∫ ’∞fi Í∞줉≈ ÂÀÈ±ß È‘Δ∫ ’∞fi Áμ√‰≈ ÂÀȱß

√apple∑Ø∫ Á∂ Î∞μÒ ‹ÁØ∫ Ó«‘’‰ ¿∞ÁØ∫ È≈ ÷∂Â È±ß ‹≈ÚΔ∫

Ï√ßÂΔ appleß◊ ‹Á ⁄Û∑ÈÀ È‘Δ∫ ’∞fi ¡ΩÛÈ≈ ÂÀȱß

‘À ı∞Ùϱ ˙ÍappleΔ «‹Ê∂ È≈ Î∞μÒ ÚΔ ¡≈͉∂ Òμ◊‰

«Ú÷≈¬Δ Á∂‰ «’ß‹ ˙Ê∂ ÈÙ∂ «Ú⁄ «ÂÂÒΔ¡≈∫ ÂÀȱß

«¬‘ ‡∞’Û∂ «◊‰ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂ «¬‘ ‡∞’Û∂ «⁄‰ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂,

’Δ ¡≈÷≈∫ ÁØ√Â≈ ÂÀ鱧 ’Δ ¡≈÷≈∫ Á∞ÙÓ‰≈ ÂÀȱß

¡√≈‚∂ ‘≈«√¡≈∫ ÁΔ ÓΩ ÂÀ鱧 Ô≈Á «Îapple ¡≈¿±

‹ÁØ∫ ÚΔ apple؉ Òμ◊∂ 鱧 «’√∂ È≈ Úapple«‹¡≈ ÂÀȱß

Ò∞‡∂apple∂ Â±ß È‘Δ∫ Ú∂÷∂ ¡‹∂ ◊μÒ≈∫ ‘Δ √∞‰Δ¡≈∫ È∂

È≈ √ΩÚ∂∫◊≈ È≈ ‹≈◊∂∫◊≈ «’√∂ ‹Á Ò∞«‡¡≈ ÂÀȱß

¡‹∂ Â≈∫ ‘Ò∑‡ ◊appleÓ≈¬Δ «Îapple∂ ÂÀ鱧 ‘’±Ó Á≈,

‹ÁØ∫ ‘À ϱÛΔ¡≈ Î√‰≈ ¿∞ÁØ∫ Ò◊‰À ÍÂ≈ ÂÀȱß

¿∞ÁØ∫ ¡«‘√≈√ ‘ØÚ∂◊≈, ¿∞ÁØ∫ ‘Δ ÿapple 鱧 ÍappleÂ∂∫◊≈

‹ÁØ∫ Áapple “Â∂ ÷ÒØÂ∂ 鱧 «’√∂ «ËÂ’≈«apple¡≈ ÂÀȱß

屧 Ë∞÷Á∂ apple«‘‰ ÷≈Âapple √Δ ’Ó≈«¬¡≈ «¬Ù’ “ÍappleÁ∂√Δ“

√Ó∞ßÁapple ‡μÍ ◊¬Δ ¡◊ÈΔ «Í¡≈ ‹Á Óμ⁄‰≈ ÂÀȱß

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IGH@B-ACCEA, ICEGF-DAEEB.

Á„UãºË ENGLISH

¡Óapple “√±¯Δ”

Ó≈∫ ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ Á≈ È≈, Ô≈appleØ! „Ω∫◊ apple⁄≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

«Í¡≈apple ’apple≈∫ Íß‹≈ÏΔ È±ß ÓÀ∫, «¬√ Á∂ ‘Δ ◊∞‰ ◊≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

Ó≈∫ Á∂ Úapple◊Δ «√μËΔ √≈ÁΔ, ÙÏÁ≈∫ «Ú⁄ «Ó·≈√ ÏÛΔ,

«¬√ ’apple ’∂ ‘Δ Â≈∫ ÓÀ∫ «¬√ ȱß, Ó≈∫ Á∂ Ú≈∫Ÿ±ß ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫

Ó≈‰ ÏÛÀ, ‘ß’≈apple È‘Δ∫ ‘À, ’¬Δ Ì≈Ù≈Ú≈∫ ‹≈‰≈∫, Íapple,

ÏØÒ‰ Ú∂Ò∂ Ó≈∫ ÏØÒΔ Á∂, √∞μ⁄∂ ÙÏÁ ¡Ò≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

¡Í‰≈ „ß◊ «Èapple≈ÒÀ Ô≈appleØ, Ó≈∫ ÏØÒΔ ÁΔ Í±‹≈ Á≈,

«¬√ Á∂ ⁄appleÈ≈∫ Á∂ «Ú⁄ Ì∞μÒ∂, «Úμ√apple∂ ÙÏÁ «‡’≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

„ØÒ∂, ‡μÍ∂, Ó≈‘Δ¡≈ √∞‰ ’∂, ¡Í‰Δ apple±‘ √appleÙ≈apple ’apple≈∫,

Ù≈Ó √Ú∂apple∂ √∞μ⁄Δ Ï≈‰Δ, √∞‰ ’∂ Ù∞’apple ÓÈ≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

Ó≈∫ ÏØÒΔ ÁΔ «’appleÍ≈ √Á’≈, ÓΩ‹ Ï‘≈apple≈∫ Ó≈‰≈∫ ÓÀ∫,

«√apple “Â∂ «¬√ Á≈ ’apple˜≈ Ì≈appleΔ, Â’Û≈ ‘Ø ’∂ Ò≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫

ÔÂÈ √∞⁄∂ ’apple≈∫ ÓÀ∫ ¡Í‰Δ, ÏØÒΔ Ó≈Ò≈ Ó≈Ò ’apple≈∫,

√∞ßÁapple √∞μ⁄∂ ÍßÈ∂ ¿∞μÂ∂, ‘appleÁÓ ’ÒÓ ⁄Ò≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

Ó∂appleΔ ÒØ⁄≈ ‘À Íß‹≈ÏΔ, ’∞μÒ Á∞ÈΔ¡≈ “Â∂ apple≈‹ ’apple∂,

Â≈∫ ‘Δ “‘ÀÒØ, ‘≈¬∂“ ÁΔ Ê≈∫ √«Â √zΔ “’≈Ò Ï∞Ò≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

Ó≈∫ ÏØÒΔ Á∂ √≈◊apple ÊμÒ∂, √∞μ⁄≈ ÙÏÁ-÷˜≈È≈ ‘À,

◊ØÂ≈ Ò≈ ’∂ √∞μ⁄∂ ÓØÂΔ, «‘ “⁄Ø∫ ’μ„ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

Ó∂appleΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ Á∂ ¿∞μÂ∂, ‹∂ ’∞¬Δ ’Øfi≈ Ú≈apple ’apple∂,

«Óμ‡Δ Í∞μ‡ ⁄∞apple√Â∂, ¿∞√ ȱß, È≈ÈΔ Ô≈Á ’apple≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

‹È‰Δ, ÏØÒΔ, ËappleÂΔ Ó≈∫Ú≈∫ Á≈ «ÁÒ “⁄Ø∫ √«Â’≈apple ’apple≈∫,

«ÂßÈ≈∫ Á∂ ÍÀapple≈∫ «Ú⁄ “√±¯Δ“, Ì∂‡≈ √Δ√ ⁄Û∑≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫

ÓØÏ≈ : @IHEEE-DCFF@.

Íπ√Â’ ÍÃ’≈ÙÈ

Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª, ’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂

Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ «¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’

Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈Í Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-

Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂ ¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ

Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË ‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ

Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA ‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


’À‡appleΔÈ≈ ’ÀÎ

’apple∂◊Δ √Ì È±ß ‘Àapple≈È

19

Á±«‹¡≈∫ ”Â∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple

ÓÛ∑È ÁΔ √Ø⁄ ÏÁÒ‰ ÁΔ

ÒØÛ : ¡È∞Ù’≈ ÙappleÓ≈

ÁØ √≈Ï’≈

Íz∂ÓΔ¡≈∫ 鱧 È⁄≈

apple‘Δ ‘À ’À‡appleΔÈ≈

’À¯, «¬’ Í≈√∂

√ÒÓ≈È ı≈È Â∂

Á±√apple∂ Í≈√∂

apple‰ÏΔapple ’ͱappleÕ

√ÒÓ≈È ÁΔ ÈÚΔ∫

«¯ÒÓ “‡≈¬Δ◊apple

«˜ßÁ≈ ‘À” Â∂

apple‰ÏΔapple ÁΔ ÈÚΔ∫

«¯ÒÓ “‹μ◊≈

‹≈√±√” Ù≈«¬Á

¡≈‘Ó‰∂-

√≈‘Ó‰∂ ‘؉Õ

apple‰ÏΔapple ’ͱapple

È≈Ò ’À‡Δ Á≈

«appleÙÂ≈ ‡∞μ‡ ⁄∞μ’≈

‘À Â∂ √ÒÓ≈È

È≈Ò «⁄appleØ’‰∂

‡∞μ‡∂ √ÏßË≈∫ 鱧 ‹ØÛÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’À‡Δ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ Ó≈√’Ø «Ú÷∂ ’À‡Δ

È∂ √ÒÓ≈È È≈Ò Í±apple≈ «ÁÈ ÏÂΔ ’ΔÂ≈Õ «¬Ëapple Ì≈appleÂΔ «’z’‡ ÁΔ

√È√ÈΔ «’z’‡apple Ô∞‹Ú∂∫Áapple ⁄≈‘Ò ‘È «’ ¿∞‘ ’À‡appleΔÈ≈ Á∂ ‘≈√∂ ȱß

«Èapple≈ ÍÂ≈√≈ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞√ ÁΔ Ó∞√’apple≈‘‡ ”Â∂ ’∞appleÏ≈È ‘À

Ô∞‹Ú∂∫Áapple ⁄≈‘Ò Â∂ ’À‡appleΔÈ≈ Á∂ ⁄‘∂«Â¡≈∫ ÁΔ «Ò√‡ «Ú⁄

√ÒÓ≈È, apple‰ÏΔapple ÂØ∫ Ï≈¡Á Ô∞‹Ú∂∫Áapple ¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ’À‡appleΔÈ≈

Ò¬Δ √≈apple≈ ’∞fi ‘Àapple≈ÈΔ‹È’ ‘Δ ‘Ø «apple‘≈ ‘À “‹μ◊≈ ‹≈√±√” ¡≈ apple‘Δ

’À‡Δ ÁΔ «¯ÒÓ ¡≈͉∂-¡≈Í «Ú⁄ «¬’ ‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ

«¬‘ ¿∞√ ÁΔ «¯ÒÓ ’¬Δ Ó≈¡«È¡≈∫ «Ú⁄ ¡ÈØ÷Δ ‘À “‹μ◊≈ ‹≈√±√”

«Ú⁄ BI ◊Δ ‘ÈÕ ¡È∞apple≈◊ Ï√± ÁΔ «¬‘ «¯ÒÓ ’À‡appleΔÈ≈ Á∂ BI

◊≈«‰¡≈∫ Ú≈ÒΔ ¡ÈØ÷Δ Â∂ ÈÚ≈∫ «apple’≈apple‚ ω≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «¯ÒÓ

‘À, «‹√ ”⁄ ’À‡Δ Á≈ ‘≈√≈, Ó∞√’≈È √Ì Á∂÷‰ÔØ◊ ‘ØÚ∂◊≈Õ ÍzΔÂÓ

«¯ÒÓ Á≈ √ß◊ΔÂ’≈apple ‘À Â∂ «¯ÒÓ ”⁄ ’À‡Δ Á≈ ‘ΔappleØ apple‰ÏΔapple «¯ÒÓ

”⁄ ‘’Ò≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ «√apple¯ ◊ΔÂ≈∫ apple≈‘Δ∫ ‘Δ ÏØÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ AICB ”⁄ ¡≈¬Δ “«¬ßÁapple √Ì≈” «¯ÒÓ ”⁄ GA ◊Δ √È CA

ˆ˜Ò≈∫, I ·∞ÓappleΔ, D ‘ØÒΔ ◊ΔÂ, B/D ¤ßÁ Â∂ AE ¡Òμ◊ ◊ΔÂ

√ÈÕ ’À‡appleΔÈ≈ ÁΔ “‹μ◊≈ ‹≈√±√” ’Á ¡≈¬∂◊Δ? ÍÂ≈ È‘Δ∫ Â∂

’À‡appleΔÈ≈ «¬√ ‘Àapple≈ÈΔ‹È’ «¯ÒÓ È±ß √ÒÓ≈È ÁΔ “‡≈¬Δ◊apple «˜ßÁ≈

‘À” È≈Ò Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘ÀÕ «’√Ó ÁΔ ËÈΔ ’À‡appleΔÈ≈ ‘∞‰

Ù≈‘apple∞÷ ı≈È ÁΔ ÈÚΔ∫ «¯ÒÓ ’apple∂◊Δ ‹Ø ¡ÈßÁ ¡À√. apple≈¬∂ «ÈappleÁ∂ÙÂ

’apple apple‘∂ ‘ÈÕ Ù≈‘apple∞÷ Á∂ È≈Ò Í«‘ÒΔ Ú≈apple ÁΔ«Í’≈ Í≈Á±’ØÈ Â∂

’À‡appleΔÈ≈ ’À¯ «¬’μ·Δ¡≈∫ ‘ΔappleØ«¬È≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫Õ «Â¡≈apple apple‘Ø ’À‡Δ

Á≈ ‘≈√≈, Ó∞√’apple≈‘‡ Â∂ ¡Á≈Ú≈∫ Á∂÷‰ Ò¬Δ Õ

www.samajweekly.com 23/03/2017

Ï⁄∂◊Δ ‹≈ ‡πæ‡∂◊Δ ¡appleÏ≈˜

ı≈È-ÓÒ≈«¬’≈ ÁΔ ‹ØÛΔ?

ı≈È Í«appleÚ≈apple ÁΔ Ù≈È ÓÒ≈«¬’≈

¡appleØÛ≈ ı≈È «˜ßÁ◊Δ Á∂ ͱapple∂ Ș≈apple∂

ÒÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ÓΔ¡≈∫ ¡appleÏ≈˜

ı≈È Â∂ Í«appleÚ≈apple √Ó∂ ¿∞‘

◊Ø¡≈ √Δ È≈Ò √‘∂ÒΔ¡≈∫ Â∂

ÁΔÁΔ ¡ß«ÓzÂ≈ ¡appleØÛ≈ ÚΔ

◊¬ΔÕ ¿∞Ê∂ ÓÒ≈«¬’≈ È∂

Í≈√∂ ÓÒ≈«¬’≈ Á≈ ⁄μ’apple ¡apple‹∞È ’ͱapple

È≈Ò ⁄μÒ‰ ÁΔ ıÏapple ‘ÀÕ «¬√ ◊μÒ

Á≈ ¡appleÏ≈˜ 鱧 ÚΔ ÍÂ≈ ‘À Íapple

¿∞‘ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ ¡apple‘≈È ÁΔ

÷≈Âapple ⁄∞μÍ ‘ÀÕ ÓÒ≈«¬’≈ «¬√

ÂØ∫ Ï∂ıÏapple ‘À Íapple ¡apple‘≈È ”Â∂

«¬√ ◊μÒ Á≈ Ï∞apple≈ ¡√apple ÍÀ

«¬Ú∂∫ ‘Δ È˜≈apple∂ Ò¬∂ «‹Ú∂∫

«apple‘≈ ‘ÀÕ ¡apple‹πÈ ’ͱapple

’≈Ò‹ ‡±apple ÁΩapple≈È Ò¬∂

‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ’Δ Ó≈‹apple≈

√Δ «’¿∞∫«’ ¡appleÏ≈˜ «¬√

√Ó∂∫ Âμ’ ⁄≈‘∂ ÓÒ≈«¬’≈ Á≈

’≈appleÈ ‘Δ ¡appleÏ≈˜ ı≈È È∂

ÓÒ≈«¬’≈ È≈Ò √ÏßË ÂØÛÈ

Á≈ ‘∞‰ Íμ’≈ ÎÀ√Ò≈ ’apple

«Ò¡≈ ‘ÀÕ ÓÒ≈«¬’≈ Á∂ ÿapple

ÍÂΔ ‘À, Íapple «⁄apple ÂØ∫ ⁄Ò «apple‘≈,

‡∞쇉 «Íμ¤∂ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫

«ÈÌ «apple‘≈ ÁØÚ≈∫ Á≈ «Ú¡≈‘ ‡∞쇉

«’È≈apple∂ ‘ÀÕ ¡appleÏ≈˜ È∂ ¡Á≈Ò ”⁄

ÂÒ≈’ Á≈ Ó∞’μÁÓ≈ Á≈«¬apple ’ΔÂ≈ ‘À

ÓΩ‹Ó√ÂΔ¡≈∫ ÚΔ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘ÈÕ

“Ó∞ßÈΔ ÏÁÈ≈Ó ‘±¬Δ” Ú≈ÒΔ ÓÒ≈«¬’≈

Á±√apple∂ Í≈√∂ ÎÀÙÈÍz√ÂΔ ‹≈appleΔ appleμ÷

‹Á ÓÒ≈«¬’≈ Â∂ ¡appleÏ≈˜

apple‘Δ ‘À “ÎÀÙÈ ÷ÂÓ ÍÀÙÈ ÷ÂÓ”

«Ú⁄’≈apple ÈΩÏ «¬ÊØ∫Âμ’

¿∞√ Á≈ «√Ë≈∫ ‘ÀÕ «¬‘ Íμ’Δ

Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À ÂÁ ÓÒ≈«¬’≈

Á≈ ◊Ø¡≈ Í«appleÚ≈apple √Ó∂Â

◊μÒ ‘À «’ ÈßÏapple «¬’

¡≈¬Δ‡Ó ◊appleÒ ÓÒ≈«¬’≈

Í‘∞ß⁄‰≈, Ò∞ÂÎ ÒÀ‰∂ Â∂

¡appleØÛ≈ ı≈È ‘À Íapple

¡appleÏ≈˜ Á≈ ¡≈¿∞‰≈ ’Δ

apple≈˜ΔÈ≈Ó≈ ‘؉ Á∂ √ß’∂Â

‘È ‹≈∫ «Îapple «¯ÒÓΔ ÒØ’≈∫

ÁΔ «˜ßÁ◊Δ ‘Δ ¡‹Ï-

ˆ˜Ï ‘ÀÕ √∞«‰¡≈ ‘À «’

‹≈«¬Á≈Á Á∂ χÚ≈apple∂ 鱧 ÒÀ ’∂

ÓÒ≈«¬’≈ Ó∞ßÏ¬Δ ÂØ∫ Ï≈‘apple apple«‘

’∂ ‘μÒ ’appleÈ Ò¬Δ ‘Δ ◊Ø¡≈ ◊¬Δ Â∂

¿∞Ê∂ ¿∞√ ÁΔ ÁΔÁΔ ¡ß«ÓzÂ≈ Â∂ √‘∂ÒΔ¡≈∫

È∂ ¡appleÏ≈˜ 鱧 √Ófi≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔÕ Á±√apple∂

«Ú¡≈‘∞Â≈ «˜ßÁ◊Δ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ‘Δ

ˆÒÂΔ¡≈∫ ÁΔ √˜≈ ¿∞‘

¡≈Í Ì∞◊ apple‘Δ ‘ÀÕ

ÓΩ‹Ó√ÂΔ¡≈∫, Î∂apple≈-ÂØapple≈,

ÎÒapple‡, apple∞Ó≈∫√ Á∂ apple√Â∂

Í«appleÚ≈apple’ ÂÏ≈‘Δ ÚμÒ Ëμ’Á∂

‘È Íapple ÓÒ≈«¬’≈ ¡appleØÛ≈ ı≈È ‘≈Ò

ÁΔ ÿÛΔ «¬‘ È‘Δ∫ √Ø⁄ apple‘Δ, «¬√ Ò¬Δ

√≈‚Δ ÚΔ ⁄∞μÍ ‘Δ ÌÒΔÕ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple≈ ¡È∞Ù’≈ ÙappleÓ≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

Á∂Ù ”⁄ «¬’ ⁄Δ˜ 鱧 ÏÁÒ‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À ¿∞‘ ‘À ÒØ’≈∫

鱧 ‘Øapple ÒØ’≈∫ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ÍzÂΔ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ ‘؉≈Õ «¬√

¡Á≈’≈apple≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple≈∫

ÍzÂΔ «ÁzÛ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Íapple ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ÍzÂΔ

√ßÚ∂ÁÈÙΔÒ ÚΔ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

¡È∞Ù’≈ È∂ «’‘≈ «’ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡≈Í‰Δ √Ø⁄ ÏÁÒ‰ ÁΔ

ÒØÛ ‘ÀÕ «¬‘ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ Ó∂apple∂ «Ú⁄≈apple Á±«‹¡≈∫ ÂØ∫

Úμ÷ ‘؉ ¡Â∂ √≈鱧 ÁØ‘≈∫ 鱧 ¡≈Í‰Δ apple≈¬∂ Á≈ ‘μ’Á≈apple

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ √≈鱧 √∞appleμ«÷¡≈ ¡Â∂ √≈‘√ È≈Ò

«‹¿±‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À √◊Ø∫ «¬√ Á∂ «’ ¡√Δ∫ Á±«‹¡≈∫ ”Â∂

¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple «¬‘ √Ø⁄ ’∂ ÊØÍΔ¬∂ «’ ’Δ √‘Δ ‘À ¡Â∂

’Δ ◊ÒÂÕ ¡È∞Ù’≈ È∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 «¬ß‚Δ¡≈ ‡±‚∂

’∞ÒÀ’ÙÈ ”⁄ «¬‘ ◊μÒ≈∫ ’‘Δ¡ªÕ

«Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ Ï∂ˆÓ ‹≈È

’∞ÁappleÂΔ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ ‘À «Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ, «‹√ ÁΔ¡≈∫

apple◊≈∫ «Ú⁄ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘Δ appleμÏ È∂ ¡«ÌÈÀ Á∂ ÷±È Á≈ √ß⁄≈apple

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ Á∂ ⁄‘∂Â∂ ÷∞Ù ‘È Â∂ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ «¬‘

‘ØÒΔ ı≈√ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «Í¡≈appleΔ

È≈«¬’≈ «Ú«Á¡≈ È∂ ¡≈Í‰Δ ÈÚΔ∫

«¯ÒÓ “Ï∂ˆÓ ‹≈È” Á≈ Íz⁄≈apple

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ‡«Ú‡apple ”Â∂

“Ï∂ˆÓ ‹≈È” Á≈ Í«‘Ò≈

ÍØ√‡apple Á∂÷ ’∂ «¯ÒÓ

«ÚÂapple’ Â∂ «ÈappleÓ≈Â≈

ÓÈ‹Δ «√ßÿ È∂

‡ÚΔ‡ ’ΔÂ≈ ‘À «’

¡√ÒΔ ÏΔ-‡≈¿±È

ÁΔ “Ï∂ˆÓ ‹≈È”

«¬√ ‘ØÒΔ ”Â∂ ÚΔ

√ÎÒÂ≈ Á∂ appleß◊ ÒÀ ’∂

ÏΔ-‡≈¿±È Â∂ «¯ÒÓ

Íz∂ÓΔ¡≈∫ È≈Ò appleß◊

Ïapple√≈ apple‘Δ ‘À Ú≈‘

«Ú«Á¡≈ ÁΔ “Ï∂ˆÓ ‹≈È”

’∞ÁappleÂΔ «Ú√≈÷Δ ”Â∂ ¡≈

apple‘Δ ‘ÀÕ ‘ØÒΔ¡≈∫ ”⁄ ÍØ√‡apple

‹≈appleΔ Â∂ «Ú√≈÷Δ ”Â∂ “Ï∂ˆÓ ‹≈È”

«appleÒΔ˜, «’¡≈ √∞Ó∂Ò ‘À Ì≈appleÂΔ

ÍappleßÍapple≈, «Â¿∞‘≈apple≈∫ Â∂ √ß√«’zÂΔ ÁΔ ’ÁappleÁ≈È

“Ï∂ˆÓ ‹≈È” ‘À «Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ «Ú«Á¡≈ ÁΔ «¬‘

«¯ÒÓ √∞‹Δ Ó∞÷apple‹Δ È∂ ‚≈«¬appleÀ’‡ ’ΔÂΔ ‘À Â∂ «¬√ ȱß

Ó‘∂Ù Ìμ‡ Â∂ Ó∞’∂Ù Ìμ‡ È∂ ω≈«¬¡≈ ‘ÀÕ “Ï∂ˆÓ ‹≈È”

Ïß◊Ò≈ «¯ÒÓ “apple≈‹÷ÈΔ” Á≈ appleΔÓ∂’ ‘À È√Δapple±ÁΔÈ Ù≈‘ Â∂

◊Ω‘apple ı≈È “Ï∂ˆÓ ‹≈È” «Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ È≈Ò ‘È

√∞‹≈¬∂ ÿØÙ ÁΔ ’Á∂ Í√ßÁ ÁΔ È≈«¬’≈ apple‘Δ «Ú«Á¡≈ ÁΔ

‘∞‰ ¿∞√ È≈Ò ÏØÒ⁄≈Ò ÚΔ È‘Δ∫ ‘À “’‘≈ÈΔ”

¿∞√ È∂ √∞‹≈¬∂ ÿØÙ È≈Ò ’ΔÂΔ ‘À

«Ú«Á¡≈ √ÍμÙ‡Ú≈ÁΔ ‘À √μ⁄

ÏØÒÁΔ ‘À È؇ÏßÁΔ ÁΩapple≈È

Ó∞Ò’ Âz≈‘-Âz≈‘ ’apple «apple‘≈

√Δ Íapple «Ú«Á¡≈ È∂ ͱappleΔ

¡ÀÙ ’ΔÂΔ Â∂ È؇≈∫ Á≈

ÍzÏßË “’‘≈ÈΔ-B“ Á∂

«ÈappleÓ≈Â≈ ’appleÁ∂ apple‘∂

√μ⁄ ÏØÒ‰ Ú≈ÒΔ

“Ï∂ˆÓ ‹≈È“ «Ú«Á¡≈

Ï≈ÒÈ ’Á∂ ÚΔ

«¬ß‚√‡appleΔ ÁΔ ⁄±‘≈

ÁΩÛ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫

apple‘Δ “Ï∂ˆÓ ‹≈È“

«Ú«Á¡≈ È∂ ◊∞appleÓ∂‘apple

’≈∫‚ “⁄ «’‘≈ ‘À «’ Á±√apple∂

ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ÁÏ≈¿∞‰

Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ ÊμÍÛ Ó≈appleÈ È±ß

‹Δ¡ ’appleÁ≈ ‘À “Ï∂ˆÓ ‹≈È“ “⁄

«Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ È∂ È≈Í-ÂØÒ ’∂ ÏØÒ‰

ÁΔ Ê≈∫ √μ⁄ ’«‘ ’∂ ’¬Δ¡≈∫ 鱧 Èapple≈˜ ’ΔÂ≈ ‘À

Íapple «¬ß‚√‡appleΔ “⁄ ÁÒ∂apple ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ Á≈ apple∞ÂÏ≈ ’≈«¬Ó

appleμ«÷¡≈ ‘À «Ú«Á¡≈ √μ⁄Δ∫ √Ì ÁΔ ‹≈È ‘À, ¡«ÌÈÀ ÁΔ

Ï∂ˆÓ ‘ÀÕ

Óß◊∂Âapple ‘appleÙ È≈Ò

Í≥‹≈Ï Í‘∞ß⁄Δ Ì≈appleÂΔ

’ΩÓ∂«‚¡È Ì≈appleÂΔ «√ßÿ ¡≈͉∂

ÏΩ¬∂ÎappleÀ∫‚ ‘appleÙ È≈Ò ⁄ß‚Δ◊Û∑ Í‘∞ß⁄Δ

«¬‘ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À «’ Ì≈appleÂΔ È∂

ÓΔ‚Δ¡≈ ¡μ◊∂ ¡≈͉∂ «Í¡≈apple ȱß

’∞Ï±Ò ’ΔÂ≈Õ Ì≈appleÂΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’

‘appleÙ È≈Ò «¬μ’ ’ΩÓ∂‚Δ ÙØ¡ ÁΩapple≈È

¿∞‘È≈∫ 鱧 «Í¡≈apple ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞‘È≈∫

«’‘≈, ‘appleÙ ¡Â∂ ÓÀ∫ «Íμ¤Ò∂ √μÂ

√≈Ò≈∫ ÂØ∫ «¬’μ·∂ ‘ÈÕ ÚÀ√∂ Â≈∫ ‘appleÙ

È∂ ÓÀ鱧 Ù∞apple±¡≈ «Úμ⁄ ‘Δ «Ú¡≈‘

Ò¬Δ ÍzÍؘ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ Íapple ¡√Δ∫

«Îapple ÚΔ «¬μ’ Á±‹∂ 鱧 √Ó≈∫ «ÁμÂ≈Õ

‘∞‰ ‘appleÙ Á∂ «ÏÈ≈∫ ÓÀ∫ Ï‘∞ «¬’μÒ≈

Ó«‘√±√ ’appleÁΔ ‘≈∫ «¬√ Ò¬Δ ¡√Δ∫

√≈Ò Á∂ ¡ß ’ «Ú¡≈‘ ’apple≈

ÒÚª◊∂Õ ‘appleÙ È∂ ÚΔ Áμ«√¡≈ «’

Ì≈appleÂΔ Á≈ Ó؇≈Í≈ ¿∞‘È≈∫ Á∂ «Í¡≈apple

«Úμ⁄ Îapple’ È‘Δ∫ Í≈∫Á≈Õ ¿∞‘È≈∫

«’‘≈, Ì≈appleÂΔ ÓÀ鱧 Ï∂‘Á ‘√≈¿∞∫ÁΔ ‘À

¡Â∂ «¬‘Δ ◊μÒ ÓÀ鱧 √Ì ÂØ∫ ÚμË

Í√ßÁ ‘À Õ «¬‘ Íapple≈∫·∂ ÚΔ Ï‘∞Â

ÚËΔ¡≈ ÏÈ≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ Ì≈appleÂΔ ¡Â∂ ÓÀ∫

«¬μ’ Á±‹∂ 鱧 √ÓfiÁ∂ ‘ª, «¬√ Ò¬Δ

¡μ‹ Â’ È≈Ò ‘ªÕ «¬‘ ‹ØÛΔ ‹ÒÁ

¤Ø‡∂ ÍappleÁ∂ ”Â∂ ‚≈∫√ ’appleÁΔ È˜apple


20 23/03/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Δ, ¿∞‘Δ ˆÒÂΔ¡≈∫ «¬√ Ú≈apple “¡≈Í“ È∂ ’ΔÂΔ¡≈∫ ⁄؉

«¬«Â‘≈√ Áμ√Á≈ ‘À «’ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ È∂ ȯapple ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ È±ß ’Á∂ ÚΔ √ÚΔ’≈apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ B@AB ÁΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ “⁄ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÚÒØ∫ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

Á∂ Úμ‚∂ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 ‹∂Ò∑≈∫ “⁄ ‚μ’‰ ¡Â∂ ‚≈∫◊ ¯∂appleÈ Úapple◊∂

ÌÛ’≈¿± «Ï¡≈È «ÁμÂ∂ √È, «‹√ ’≈appleÈ ’≈∫◊apple√ √μÂ≈ ÂØ∫

Ú≈∫fiΔ apple«‘ ◊¬Δ √Δ ‘∞‰ ‘Ø¬Δ¡≈∫ Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫ “⁄ «¬√∂ Âapple∑≈∫

ÁΔ ÌÛ’≈¿± «Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ, ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ «Ï’appleÓ

«√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈ 鱧 ‹∂Ò∑ “⁄ ‚μ’‰ ¡Â∂ Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple ȱß

Íß‹≈Ï “⁄Ø∫ Ì‹≈¿∞‰ Á∂ «√¡≈√Δ ÁÓ◊˜∂ Ó≈apple ’∂ Íß‹≈Ï ÁΔ

√μÂ≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Á≈ Ó∞◊≈ÒÂ≈ “¡≈Í“ ‘≈¬Δ’Ó≈È Í≈ÒΔ

ÏÀ·Δ √Δ

“¡≈Í“ Á∂ √ßÔØ‹’ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Íß‹≈Ï ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ

Á∂ √appleØ’≈apple≈∫ Â∂ appleÚ≈«¬Â 鱧 ⁄ß◊Δ Âapple∑≈∫ √Ófi È‘Δ∫ √’∂

“¡≈Í“ È∂ ÍßÊ’ «√¡≈√ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ Â≈∫ ’ΔÂΔ Íapple ¿∞‘

ÍßÊ’ «√¡≈√Â È±ß √‘Δ «ÁzÙ‡Δ’Ø‰ ÂØ∫ È≈ Â≈∫ Á∂÷ √’Δ ¡Â∂

È≈ ‘Δ √Ófi √’Δ «¬√∂ ’≈appleÈ “¡≈Í“ √μÂ≈ ÂØ∫ «ÚappleÚΔ apple«‘

◊¬Δ √∞μ⁄≈ «√ßÿ ¤Ø‡∂Í∞apple 鱧 ⁄؉≈∫ ÂØ∫ ¡ÀÈ Í«‘Ò≈∫ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√±Ï≈ ’ÈÚΔÈapple«ÙÍ ÂØ∫ Ò≈∫Ì∂ ’appleÈ≈, «‡’‡≈∫ Á∂‰ Ú∂Ò∂

¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÁΔ √‘Δ ⁄؉ È≈ ’apple √’‰≈, Íß‹≈Ï ÁΔ

ÒΔ‚apple«ÙÍ ’ØÒ „∞μ’Ú≈∫ «√¡≈√Δ Â‹appleÏ≈ È≈ ‘؉≈, «¯ÒÓΔ

‹≈∫ ◊≈«¬’ ’Ò≈’≈apple≈∫ ÁΔ Ï‘∞Â≈ È≈Ò «√¡≈√Δ √ß‹ΔÁ◊Δ

ÁΔ ÿ≈‡ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈, Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

Á≈ ¡ÀÒ≈È È≈ ’appleÈ≈, Íß‹≈Ï ÁΔ ÒΔ‚apple«ÙÍ “Â∂ Íß‹≈Ï ÂØ∫

Ï≈‘appleÒ∂ «¬ß⁄≈apple‹ ¡Â∂ ¡Ï˜appleÚapple Ò◊≈¿∞‰∂ ¡≈«Á Ó∞μ÷

’≈appleÈ ‘È, «‹È∑≈∫ ’≈appleÈ “¡≈Í“ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ ÌappleØ√≈ ‘≈√Ò

È≈ ’apple √’Δ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ “¡≈Í“ Á≈ ’Ø¬Δ «Ú⁄≈appleË≈apple’

‹≈∫ ÈΔÂΔ◊ ¡≈Ë≈apple È≈ ‘؉≈ ÚΔ Íß‹≈Ï “⁄ ¡√¯ÒÂ≈ Á≈

«¬’ ’≈appleÈ ‘À Ì≈Ú Íß‹≈Ï Á∂ Á«apple¡≈¬Δ Í≈‰Δ¡≈∫ Á∂ Ó∞μÁ∂

“Â∂ “¡≈Í“ ÁΔ √Ó∞μ⁄Δ ÒΔ‚apple«ÙÍ ’Ø¬Δ ·Ø√ Â∂ √ÍμÙ‡ ÍÀ∫ÂÛ≈

È‘Δ∫ ÒÀ √’Δ appleÚ≈«¬ÂΔ ÓΔ‚Δ¡≈ ÍzÂΔ ¡‰◊Ω«Ò¡≈ ¡Â∂

‘ß’≈apple Ì«apple¡≈ appleÚμ¬Δ¡≈, “¡≈Í“ ÁΔ ’∂∫ÁappleΔ ÒΔ‚apple«ÙÍ Á≈

Íß‹≈Ï ÁΔ √μÂ≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ï≈apple∂ Ï∂ÒØÛ≈ ¡≈ÂÓ-«ÚÙÚ≈√,

‘¿∞ÓÀ ¡Â∂ Íß‹≈Ï Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ ¿∞μÂ∂ Ï∂«ÚÙÚ≈√Δ È∂ «¬√

Í≈apple‡Δ 鱧 «‹μ ÁΔ ÍΩÛΔ “Â∂ ⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «÷μ⁄

«Ò¡≈ Íß‹≈Ï ÂØ∫ Ï≈‘appleÒ∂ ¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ ËΩ∫√ ’≈appleÈ “¡≈Í“ Á∂

Ú≈Òß‡Δ¡apple≈∫ Á≈ ‘Ω√Ò≈ ÚΔ ‚Ø«Ò¡≈ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ¡ßÁapple

«’Â∂ È≈ «’Â∂ “¡‰÷“ Á≈ √Ú≈Ò ÚΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈

“¡≈Í“ ‘≈¬Δ’Ó≈È È≈Ò ÷≈Û’± «Í¤Ø’Û Ú≈Ò∂ «√μ÷

¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ È∂ÛÂ≈ ¡Â∂ ¯ß«‚ß◊ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡Â∂

’≈∫◊apple√ ÚÒØ∫ ¡≈Í ÁΔ √apple’≈apple Ï‰È “Â∂ ¡μÂÚ≈Á ÍÀÁ≈

‘؉ Á∂ Íz◊‡≈¬∂ ıÁ«Ù¡≈∫ ’≈appleÈ «‘ßÁ± ¡Â∂ Ù«‘appleΔ Ú؇

“¡≈Í“ ÂØ∫ Á±apple ‘Ø ◊¬Δ «¬√ Ú≈apple ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ

«¬√ Í«‘Ò± ÂØ∫ Ï∂‘μÁ √∞⁄∂ Șapple ¡≈¬∂

Íß‹≈Ï ÁΔ √μÂ≈ “⁄ ’≈∫◊apple√ Á≈ ¡≈¿∞‰≈ Ì≈apple ÁΔ ’ΩÓΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ “⁄Ø∫ Ò◊≈Â≈apple √∞ß◊Û apple‘Δ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ ÚΔ

√ß‹ΔÚÈΔ √≈Ï ‘Ø √’Á≈ ‘À ’≈∫◊apple√ 鱧 GG √Δ‡≈∫ Á≈

«Ó«Ò¡≈ ¡‰«’¡≈«√¡≈ Ï‘∞Ó Íß‹≈ÏΔ √±Ï≈ Ï‰È ÂØ∫

Ï≈¡Á Íß‹≈Ï “⁄ «’√∂ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ 鱧 «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ √Ì

ÂØ∫ Úμ‚≈ Ï‘∞Ó ‘À Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫ “⁄ «¬√ Ú≈appleΔ «Â’؉Δ

¯μ√ÚΔ∫ ‡μ’apple ‘؉ ’≈appleÈ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ 鱧 Ù≈«¬Á «¬‘

¡≈√ È‘Δ∫ √Δ «’ ¿∞‘ ¬∂È∂ Úμ‚∂ Ï‘∞Ó È≈Ò √μÂ≈ “⁄

¡≈Ú∂◊Δ √μÂ≈ «ÚappleØËΔ apple∞fi≈È √Á’≈ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ’ØÒ

SAMAJOKU

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

«’‘ÛΔ «ÁÙ≈ ÚμÒ ‹≈Ú∂◊Δ Í≥‹≈Ï ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ

«¬√ Ú≈apple ÁØ ÏÁÒ √È; ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ

’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ 鱧 Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

¡‘∞Á∂ Á≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡ÀÒ≈ȉ≈- “¡≈Í“ ÚÒØ∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple 鱧 ÒÀ ’∂ «Á÷≈¬Δ ¡√ÍμÙ‡Â≈ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂,

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ ÌappleØ√≈ ‘≈√Ò ’appleÈ “⁄ «’Â∂ «˜¡≈Á≈

’≈ÓÔ≈Ï «apple‘≈ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ÏÂΩapple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂

‹≈∫⁄∂-Íapple÷∂ È∂Â≈ ‘؉ ’≈appleÈ, ÍzÙ≈√È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ¡Â∂ Íß‹≈Ï

Á∂ ÷∂ÂappleΔ √appleØ’≈apple≈∫ Á∂ √Ú≈Ò “Â∂ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ¡≈∫

’∂∫ÁappleΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á∂ «÷Ò≈¯ ÚΔ √ı ÍÀ∫ÂÛ∂ ÒÀ‰ ÁΔ ÔØ◊Â≈

¡Â∂ Á«apple¡≈¬Δ Í≈‰Δ¡≈∫ Á∂ Ó∞μÁ∂ “Â∂ ¡≈Í‰Δ √apple’≈apple ÁΩapple≈È

√ı ¯À√Ò≈ ÒÀ‰ ’≈appleÈ-’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ ⁄؉

Íß‹≈Ï Á∂ Ú؇apple≈∫ 鱧 ÈÚΔ∫ ¿∞μÌappleΔ “¡≈Í“ “Â∂ ÌappleØ√≈ ’appleÈ

È≈ÒØ∫ «Ï‘Âapple Òμ◊Δ È«Ù¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ √μÂ≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ

“Â∂ Á±Ù‰Ï≈˜Δ ÁΔ Ê≈∫ Íß‹≈Ï “⁄ È«Ù¡≈∫ 鱧 ⁄≈apple ‘¯«Â¡≈∫

“⁄ ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ ’ÀÍ‡È ÚÒØ∫ Í≈ÚÈ ◊∞appleÏ≈‰Δ Á∂ ◊∞‡’∂

“Â∂ ‘μÊ appleμ÷ ’∂ √‘∞ß ÷≈‰Δ, Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √: Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ

Á∂ «÷Ò≈¯ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ¡Â∂ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √:

√∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ Á∂ «÷Ò≈¯ √: appleÚÈΔ «√ßÿ «Ï쇱 ȱß

⁄؉ ÒÛ≈¿∞‰ ÁΔ apple‰ÈΔÂΔ √Ó∂ √±Ï∂ Á∂ ‘apple∂’ Í«appleÚ≈apple “⁄Ø∫

«¬’ ‹Δ¡ 鱧 ÈΩ’appleΔ Á∂‰Δ, ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 √Ó≈apple‡¯ØÈ Á∂‰

Úapple◊∂ Ò∞Ì≈¿∞‰∂ Ú≈¡Á∂ ¡Â∂ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ⁄μÒ apple‘Δ¡≈∫ ÌÒ≈¬Δ

ÔØ‹È≈Ú≈∫ 鱧 ⁄≈Ò± appleμ÷‰ Á∂ Ú≈¡Á∂ ÚΔ Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ ÁΔ

√¯ÒÂ≈ Á≈ Úμ‚≈ ’≈appleÈ Ï‰∂ ’≈∫◊apple√ Á∂ ⁄؉

apple‰ÈΔÂΔ’≈apple ÍzÙ≈∫ «’ÙØapple Á≈ «¬√ ⁄؉ √¯ÒÂ≈ “⁄ Úμ‚≈

‘μÊ «apple‘≈ ‘À √≈Ò B@@B-B@@G ÁΩapple≈È ’ÀÍ‡È √apple’≈apple

ÁΩapple≈È «’√≈ÈΔ ¯√Ò≈∫ ÁΔ √Ó∂∫ «√apple ¡Á≈«¬◊Δ, «’√≈È≈∫ ȱß

«Ï‹ÒΔ ÁΔ «Èapple«ÚÿÈ √ÍÒ≈¬Δ Úapple◊Δ¡≈∫ ’¬Δ √‘±ÒÂ≈∫ È∂

Íß‹≈Ï Á∂ Í∂∫‚± «’√≈ÈΔ ÂÏ’∂ 鱧 ’≈∫◊apple√ ÚμÒ fi∞’≈«¬¡≈

B@AB ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ “⁄ ‘≈√Ò Ú؇ ÍzÂΔÙÂÂ≈ D@.I% Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ Ì≈Ú∂∫ ’≈∫◊apple√ ÁΔ Ú؇ ÍzÂΔÙÂÂ≈ ÿ‡ ’∂ CH.E%

apple«‘ ◊¬Δ Íapple B@AD ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ “⁄ «ÓÒΔ Ú؇

ÍzÂΔÙÂÂ≈ CC.A@% ÂØ∫ ÍzÂΔÙÂÂ≈ Á≈ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ “⁄ Ó∞Û

Ú≈Ë∂ ÚμÒ ‹≈‰≈ ’≈∫◊apple√ ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ “Ú؇ ÏÀ∫’“ ȱß

√ßÌ≈Ò‰ ÚμÒ «¬Ù≈apple≈ ’appleÁ≈ ‘À ¡‰«’¡≈√Δ «‹μ È≈Ò

Ì≈Ú∂∫ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ Ï≈◊ØÏ≈◊ ‘À, Íapple Íß‹≈Ï ÁΔ ÈÚΔ∫

’≈∫◊apple√ √apple’≈apple Á∂ ¡μ◊∂ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ¡≈∫ ¡Â∂ ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫

«¬√ ÂØ∫ ÚΔ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ ‘È, «‹È∑≈∫ Á≈ ‘μÒ ’appleÈ≈

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ √apple’≈apple ÁΔ Úμ‚Δ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ

‘À ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Ì≈Ú∂∫ √μÂ≈ “⁄ È‘Δ∫ ¡≈¬Δ, Íapple

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ¿∞√ 鱧 “Íapple÷ “Â∂ ͱapple≈ ¿∞ÂappleÈ“ Á≈ ÓΩ’≈

˜apple±apple «ÁμÂ≈ ‘À, «ÂßÈ √≈Ò Í∞apple≈‰Δ «¬’ Í≈apple‡Δ ȱß

Íß‹≈Ï ÁΔ «ÚappleØËΔ «Ëapple “⁄ «Ï·≈ ’∂ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ È∂

Ï‘∞ ӑμÂÚͱappleÈ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ «ÈÌ≈¿∞‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁμÂ≈

‘À, «‹√ ÁΔ ’≈apple◊∞˜◊≈appleΔ ‘Δ “¡≈Í“ Á∂ Ì«Úμ÷ ¡Â∂ ‘Ø∫Á

ÁΔ «ÁÙ≈ «ÈappleË≈«apple ’apple∂◊Δ «√μ÷ ÍßÊ Á∂ apple≈‹ÈΔÂ’

«‘μÂ≈∫ ÁΔ appleıÚ≈ÒΔ Ò¬Δ ‘Ø∫Á “⁄ ¡≈¬Δ Í≈apple‡Δ ÙzØÓ‰Δ

¡’≈ÒΔ ÁÒ ’ØÒ √ÚÀ-ÍÛ⁄ØÒ Â∂ ¡≈Í‰Δ ‘≈apple ÁΔ

√ÓΔ«÷¡≈ ’appleÈ Ò¬Δ ÷∞μÒ∑≈ √Ó≈∫ ‘À ‘Ø¬Δ¡≈∫ ˆÒÂΔ¡≈∫

Á≈ √∞Ë≈apple ’apple’∂, √±fiÚ≈È Â∂ √∞⁄μ‹Δ ÒΔ‚apple«ÙÍ È±ß

¿∞Ì≈apple«Á¡≈∫, ‹Ê∂ÏßÁ’ „≈∫⁄∂ “⁄ ÈÚ≈∫ÍÈ «Ò¡≈ ’∂ ÍßÊ

Â∂ Íß‹≈Ï ÍzÂΔ Ú⁄ÈÏμËÂ≈ È≈Ò Ó∞Û ‹ÒÚ≈◊apple ‘؉

ÁΔ ÔØ◊Â≈ «Á÷≈¿∞‰ ÁΔ ⁄∞‰ΩÂΔ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

¡μ◊∂ Áapple’≈apple apple‘∂◊ΔÕ

Íapple ÷∂ÂΔ “Â∂ «ÈappleÌapple Ú√Ø∫ Á≈ ¡È∞Í≈Â

ÚΔ E ¯Δ√ÁΔ Âμ’ ‘Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À Ì≈appleÂ

«Ú⁄ ÷∂ÂΔ ÂØ∫ ÏÁÒ ’∂ Ú√Ø∫ ‘Øapple ÷∂Âapple≈∫

«‹Ú∂∫ ¿∞ÁÔØ◊ ¡Â∂ √∂Ú≈Ú≈∫ «Ú⁄ È‘Δ∫

Òμ◊ √’Δ ¡Â∂ «¬‘Ø ‘Δ ÷∂ÂΔ

√Óμ«√¡≈Ú≈∫ Á≈ ’≈appleÈ ‘À ¡Â∂ «¬‘Ø ‘Δ

«¬Ò≈‹ ‘À

‹≈Í≈È, ‹appleÓÈΔ ¡Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «ÂßÈ

¿∞‘ Á∂Ù ‘È, «‹È∑≈∫ ÁΔ ÍzÂΔ «’ÒØÓΔ‡apple

Ú√Ø∫ Ì≈apple ÁΔ Ú√Ø∫ ÂØ∫ ÚΔ «˜¡≈Á≈ ‘À

Íapple ¿∞‘ «ÂßÈ∂ ‘Δ Á∂Ù Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ H

«Ú’√ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ¡Â∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÍzÂΔ «Ú¡’ÂΔ ¡≈ÓÁÈ Ì≈appleÂ

ÁΔ ÍzÂΔ «Ú¡’ÂΔ ¡≈ÓÁÈ ÂØ∫ E@ ◊∞‰≈

«˜¡≈Á≈ ‘À «¬√ Á≈ Ó∞μ÷ ’≈appleÈ ¿∞È∑≈∫

Á≈ «˜¡≈Á≈Âapple ¿∞ÁÔØ◊ ¡Â∂ √∂Ú≈Ú≈∫

“Â∂ «ÈappleÌapple ‘؉≈ ‘À Ì≈apple Á≈ Í∂∫‚± ÷∂Âapple

«‹Ê∂ GB ¯Δ√ÁΔ Ú√Ø∫ apple«‘ßÁΔ ‘À, ¿∞‘

Ì≈Ú∂∫ ÷∂ÂΔ ÷∂Âapple “Â∂ «ÈappleÌapple ’appleÁ≈ ‘À Íapple

¿∞Ê∂ Í∂∫‚± ÷∂Âapple Á≈ √appleÏ Íμ÷Δ «Ú’≈√

È‘Δ∫ ‘Ø √«’¡≈ ÿμ‡ ¡≈ÓÁÈ ¡Â∂

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ √Óμ«√¡≈ Í∂∫‚± ÷∂Âapple≈∫ ÁΔ

√Óμ«√¡≈ ‘À Í∂∫‚± ÷∂Âapple Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÚΔ

apple∞˜◊≈apple Ò¬Δ Ù«‘apple≈∫ “Â∂ «ÈappleÌapple ’appleÈ≈

ÍÀ∫Á≈ ‘À Ì≈Ú∂∫ «’ √Ó∞μ⁄≈ Ì≈appleÂ

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ √Óμ«√¡≈ È≈Ò ‹±fi «apple‘≈

‘À

«ÚÙÚ ÚÍ≈apple √ß◊·È Á∂ ÍzÌ≈Ú ¡ËΔÈ

«‹‘ÛΔ ÈΔÂΔ ¡Í‰≈¬Δ ◊¬Δ ¿∞‘ Ï‘∞Â

Úμ‚∂ ’≈appleÍØapple∂‡apple≈∫ Á∂ Â≈∫ ‘μ’ «Ú⁄ √Δ Íapple

«¬‘ ÈÚΔ¡≈∫ √È¡ÂΔ «¬’≈¬Δ¡≈∫

Òμ◊‰ Á∂ ¡È∞’±Ò È‘Δ∫ √Δ Í«‘Ò≈∫ «‹√

Âapple∑≈∫ ÈÚΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ 鱧 √Ï«√‚Δ

È≈Ò ¿∞ÂÙ≈‘ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ √Δ, ¿∞‘

ıÂÓ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Ïapple≈ÓÁ Ò¬Δ

«ÁμÂΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ √Ï«√‚Δ ıÂÓ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ Ì≈apple Á∂ ¿∞ÁÔØ◊ Ï‘∞Â

«Íμ¤∂ ‘È, «‹È∑≈∫ 鱧 Úˉ ¡Â∂ «Ú’≈√

’appleÈ Ò¬Δ √∞appleμ«÷¡Â ÈΔÂΔ ÁΔ ÒØÛ ‘À

¡μ‹’Ò∑ Â≈∫ ¡ÓappleΔ’≈ Úapple◊∂ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂

√Ì ÂØ∫ «Ú’√ Á∂Ù È∂ ÚΔ «Îapple ÂØ∫

√∞appleμ«÷¡Â ÚÍ≈apple’ ÈΔÂΔ ¡Í‰≈¿∞‰Δ

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ‘À √∞ÂßÂappleÂ≈ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

«ÚÁ∂ÙΔ Ú√±¡≈∫ Á∂ Ï≈¬Δ’≈‡ Ó∞μ÷

’≈appleÈ Á∂Ù ÁΔ¡≈∫ Ú√±¡≈∫ Á∂ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ

鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ Á∂‰≈ √Δ ‹ÁØ∫ «’ «ÚÙÚ

ÚÍ≈apple ÁΔ¡≈∫ ÙappleÂ≈∫ ¡È∞√≈apple ¡È≈‹

Úapple◊Δ¡≈∫ Ú√±¡≈∫ ÁΔ Áapple≈ÓÁ Ò¬Δ ÚΔ

÷∞μÒ∑≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ «¬‘ Á∂Ù «Ú⁄

Ú√±¡≈∫ ¡Â∂ √∂Ú≈Ú≈∫ Á≈ ÷∂Âapple

ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ √‘≈«¬’ ÈΔÂΔ È‘Δ∫ √Δ

«¬È∑≈∫ ’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂ ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ

«¬’μÒΔ «’√≈ÈΔ Ú√Ø∫ 鱧 ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

«¬’ ◊ßÌΔapple ’ΩÓΔ Ó∞μÁ≈ ‘È «’√≈È ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

÷∂ÂΔ «’appleÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ √Ó∞μ⁄∂ Í∂∫‚± Úapple◊ ȱß

ÚΔ ÍzÌ≈«Ú ’appleÁΔ ‘À ÈÀÙÈÒ ’apple≈¬ΔÓ

«apple’≈apple‚ «Ï¿±appleØ ¡È∞√≈apple AIIG «Ú⁄

√≈apple∂ Ì≈apple «Ú⁄ ACFBB, ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

«’√≈ÈΔ ’apple«˜¡≈∫ È≈Ò √ÏßË √È ¡Â∂

«¬‘ ’∞μÒ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á≈ AD.B ¯Δ√ÁΔ

√È Íapple B@@@ «Ú⁄ «’√≈ÈΔ ’apple«˜¡≈∫

È≈Ò √ÏßË ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ AFF@C ‘Ø

◊¬Δ¡≈∫, ‹Ø ’∞μÒ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á≈ AE.C

¯Δ√ÁΔ √È B@AE «Ú⁄ «¬È∑≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ ABF@B √Δ Ì≈Ú∂∫ «’ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple ¡È∞√≈apple AIHH ÂØ∫ B@@E Âμ’

«’√≈ÈΔ ’apple˜∂ È≈Ò √ÏßË «√appleÎ BAAA

ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È Íapple Ì≈appleÂΔ

«’√≈È Ô±ÈΔ¡È ¡È∞√≈apple «¬‘ «◊‰ÂΔ

BIGFF ‘À «¬‘ ÂμÊ ¿∞È∑≈∫ ÚμÒØ∫ H

«˜«Ò∑¡≈∫ Á∂ √À∫ÍÒ √appleÚ∂ Á∂ ¡≈Ë≈«appleÂ

«Â¡≈apple ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √È «¬’ ‘Øapple «appleÍØapple‡

‹Ø Ó±ÚÓÀ∫‡ ¡◊∂∫√‡ √‡∂‡ «appleÍappleÀÙÈ ÚμÒØ∫

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, ¿∞√ Á∂ ¡È∞√≈apple

AIHH ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘∞‰ Âμ’ ’Ø¬Δ EH ‘˜≈apple

ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ √È Íapple apple≈‹ ÁΔ¡≈∫

«ÂßÈ≈∫ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

√ÏßËΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ «appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple

«Í¤Ò∂ A@ √≈Ò≈∫ «Ú⁄ Íß‹≈Ï “⁄ FIBF

ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È, «‹È∑≈∫ «Ú⁄

CIED «’√≈È ¡Â∂ BIGB ÷∂ÂΔ «’appleÂΔ

Ù≈«ÓÒ ‘È ¿∞√ Âapple∑≈∫ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

«‹‘ÛΔ¡≈∫ ’apple˜∂ È≈Ò √ÏßË ‘È, ¿∞È∑≈∫

«Ú⁄ È≈ «√appleÎ «’√≈È √◊Ø∫ ÷∂ ӘÁ±apple

¡Â∂ «¬√ È≈Ò √ÏßË Ëß«Á¡≈∫ Á∂ ¿∞‘

ÒØ’ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, «‹‘Û∂ Í∂∫‚± ÷∂Âapple È≈Ò

√ÏßË ‘È

«’√≈ÈΔ √ÏßËΔ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈

ÍzÌ≈«Ú Íz≈∫ ‘È ÓμË ÍzÁ∂Ù,

¤μÂΔ√◊Û∑, Ó‘≈apple≈Ù‡apple, ¡≈∫Ëapple≈ ÍzÁ∂Ù

¡Â∂ fi≈apple÷ß‚ ¿∞∫‹ Ì≈apple Á∂ ‘apple Íz≈∫ ÂØ∫

«’√≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ıÏapple≈∫

«ÓÒÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «¬È∑≈∫ Á≈ √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ ’≈appleÈ ’ßÓ È≈ «ÓÒ‰≈ ¡Â∂

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ‘À Ì≈Ú∂∫ «’

ÓÈapple∂◊≈, «‹√ Á∂ ¡ËΔÈ «¬’ Í«appleÚ≈apple Á∂

ÓÀ∫Ïapple 鱧 √≈Ò «Ú⁄ A@@ «ÁÈ ’ßÓ ÁΔ

◊≈appleß‡Δ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À, ÚΔ «¬’ Úμ‚Δ

apple≈‘ Á∂ apple±Í «Ú⁄ Ú∂«÷¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À,

«’¿∞∫«’ «¬√ È≈Ò «ÓÒΔ √ΔÓ ¡≈ÓÁÈ

È∂ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 ÷appleΔÁ Ù’ÂΔ «ÁμÂΔ

‘À, «‹√ È≈Ò ’∞fi ‘μÁ Âμ’ ’apple˜∂ Á≈ ÏØfi

ÿ«‡¡≈ ‘À

Úμ÷-Úμ÷ Ó≈«‘apple≈∫ ÚμÒØ∫ ÷∂ÂΔ ¿∞Í‹ «Ú⁄

Ú≈Ë≈ ’appleÈ ¡Â∂ ¡≈ÓÁÈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ

’¬Δ Âapple∑≈∫ Á∂ √∞fi≈¡ «ÁμÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ √zΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÚμÒØ∫

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

B@BB Âμ’ ÷∂ÂΔ ¡≈ÓÁÈ È±ß Á∞μ◊‰∂

’appleÈ Á≈ √ß’ÒÍ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√

«Ú⁄ ¡≈ÓÁÈ ÚË≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ

Ò≈◊ ÿ‡≈¿∞‰≈ ‘Δ «¬’ √ßÌÚ apple√Â≈

‘Ø √’Á≈ ‘À ’∞fi Ó≈«‘apple≈∫ ÚμÒØ∫ ÷∂ÂΔ

Ú√±¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ «Ú⁄ Ú≈Ë≈

’appleÈ Á≈ √∞fi≈¡ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «¬‘

·Δ’ ‘À «’ ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «¬‘ √∞fi≈¡ ’∞fi

√ΔÓ ÍzÌ≈Ú Í≈ √’Á∂ ‘È Íapple ¡μ‹ ÁΔ

«ÚÙ∂Ù ÷∂ÂΔ «Ú⁄ «˜¡≈Á≈Âapple «’√≈È≈∫

鱧 ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÷∂ÂΔ Ú√±¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÒØÛ≈∫ ÚΔ Óß‚Δ ÂØ∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’appleÈΔ¡≈∫

ÍÀ∫ÁΔ¡≈∫ ‘È «¬ÊØ∫ Âμ’ «’ ‚∂¡appleΔ Á≈

÷∂ÂΔ √‘≈«¬’ ËßÁ≈ ÚΔ ‘∞‰ Ï‘∞ √≈apple∂

«’√≈È≈∫ È∂ ¤μ‚ «ÁμÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¬’ Í≈√∂

‚∂¡appleΔ Î≈appleÓapple ÿ≈‡∂ ÁΔ ◊μÒ ’apple’∂

’ΔÓ ÚË≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ Á±‹∂

Í≈√∂ Á∞μË ÁΔ¡≈∫ ¿∞μ⁄Δ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ ’apple’∂,

Á∞μË ÒØÛ≈∫ √ΔÓ ’appleÈΔ¡≈∫ ÍÀ∫ÁΔ¡≈∫ ‘È

«¬√ Âapple∑≈∫ ‘Δ ‘Øapple ¿∞Í‹≈∫ ÁΔ ◊μÒ ‘À Õ

«’√≈ÈΔ ‹≈∫ ÷∂ÂΔ «’appleÂΔ¡≈∫ È≈Ò

‹∞ÛΔ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ Á≈ Ó∞μ÷ ’≈appleÈ

√Ó∞μ⁄∂ Í∂∫‚± ÷∂Âapple Á≈ «Ú’≈√ È≈ ‘؉≈ ‘À,

«‹√ Ò¬Δ apple≈Ù‡appleΔ ÍμËapple “Â∂ Ï◊Àapple «’√∂

Á∂appleΔ Á∂ Úμ÷-Úμ÷ «ÚÌ≈◊≈∫ È≈Ò √ÏßËÂ

«‹Ú∂∫ √«‘’≈appleÂ≈, ¿∞ÁÔØ◊, ‚∂¡appleΔ,

Â’ÈΔ’ «√÷Ò≈¬Δ ¡≈«Á È≈Ò «ÓÒ ’∂

√Ó∞μ⁄∂ Í∂∫‚± ÷∂Âapple Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫

¡Â∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÁΔ ÔØ‹È≈ ¿∞ÒΔ’‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À ÷∂ÂΔ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ¡Â∂ ÿμ‡

¡≈ÓÁÈ Á≈ ‘μÒ ÷∂ÂΔ «Ú⁄Ø∫ È‘Δ∫

Òμ̉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈, √◊Ø∫ ÷∂ÂΔ Á∂ È≈Ò

ˆÀapple-÷∂ÂΔ ÷∂Âapple Á∂ «Ú’≈√ «Ú⁄Ø∫ Òμ̉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «Ú’≈√ ÔØ‹È≈ «¬’μÒΔ ÷∂ÂΔ

Ò¬Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ √Ó∞μ⁄∂ «Íß‚≈∫ Á∂ «Ú’≈√

Ò¬Δ Ï‰ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À B@AG-AH Á∂

Ï‹‡ «Ú⁄ «‹√ Âapple∑≈∫ A@ Òμ÷ ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ÷∂ÂΔ Á∂ ’apple˜∂ Ò¬Δ appleμ÷∂ ◊¬∂ ‘È,

«¬√ ÂØ∫ ⁄≈apple ◊∞‰≈ ’apple˜∂ Í∂∫‚± «Ú’≈√

ÁΔ¡≈∫ Úμ÷-Úμ÷ √’ΔÓ≈∫ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ ‘Δ

ÙappleÂ≈∫ “Â∂ «‹Ú∂∫ D ¯Δ√ÁΔ «Ú¡≈‹ Áapple

“Â∂ Í∂∫‚± ¿∞ÁÔØ«◊’ ¡Â∂ √∂Ú≈Ú≈∫ ÁΔ¡≈∫

«¬’≈¬Δ¡≈∫ Ò¬Δ appleμ÷‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

¡≈√ Á∂ apple≈‘....

ivc vI inrwS nhIN hoieAw

auh ivcwrDwrk iqlkx bwzI dy

ies mwhOl ivc vI m`DvrgI

bu`DIjIvIAW qy kiQ`q au`qr

AwDuinkvwdI isrjkW vWg

inrp`K hoNx dw KyKx nhIN krdw

[ ausdI SwierI ivcwrDwrk

AwsQw qy rwjsI sucyqnw dI

SwierI hY [aus dI kivqw nw

auprwm m`DvrgI bMdy dw rudx

hY, nw audws bu`DIjIvIAW dw

Awqm-lwp[ ieh kivqw smyN

dI A`K ivc A`K pw ky drpyS

svwlW nMU muKwiqb cyqn kvI dw

Awpxy Awp nwl qkrwr (

ENCOUNTER ) hY [ ies kivqw dw

muhWdrw Bwvk auqyjnw dw nhIN,

gihry bOiDk sMvwd dw hY" [ mYN

auproqk kQn nwl sihmq huMdw

hoieAw pMjwbI BwSw dy pwTkW nMU

ieh pusqk pVnH dI purzor

ApIl krdw hW Aqy kvI dI

iek ZzL dy hyT ilKy iSAr

nwl ies pusqk dw AiBnMdn

krdw hW [

rwq suMnswn, vIrwn sI

kihrvwn

jugnMU AwsW dy pr rwh

ivKwauNdy rhy [ ( pMnw 83 )


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

23/03/2017

21


22 23/03/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

«¬ß‚Δ¡È Úapple’apple˜ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ◊apple∂‡ «Ïz‡∂È ÚÒØ∫ √Ó»‘ ‹Ó‘»appleΔ ¡Â∂ «¬È√≈¯ Í√ßÁ Â≈’ª ˘ ¡ÍΔÒ

Òø‚ÈÕ G Ó≈apple⁄ B@AG ˘ Ì≈apple Á∂

Ó‘≈apple≈Ù‡apple √»Ï∂ ÁΔ ◊Û∑«⁄appleΩÒΔ «˜Ò∑≈

√ÀÙȘ ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ «ÁæÒΔ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂

ÍzØÎÀ√apple ‹Δ.¡ÀμÈ.√≈¬ΔÏ≈Ï≈ ˘ ¿πÓapple ’ÀÁ ÁΔ

√˜≈ √π‰≈¬Δ ◊¬Δ ˛Õ ¡Á≈Ò È∂ ¿π√˘ ¡Â∂

Íø‹ ‘ØappleȪ ˘ ‹≈Ïapple Á«‘ÙÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ

’≈˘È, Ô».¬∂.ÍΔ.¬∂. (ˆÀapple’≈˘ÈΔ

’≈appleÚ≈¬Δ¡ª appleØ’» ’≈˘È) «‘ ’√»appleÚ≈apple

·«‘apple≈«¬¡≈ ˛Õ ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈ Á∂ È≈Ò

Íø‹ ‘Øapple ’≈apple’ßπȪ - ÍæÂapple’≈apple ¡Â∂ √Ó≈«‹’

• Ì≈apple «Ú⁄ ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈ ¡Â∂ Íø‹

‘Øapple ’≈apple’πßȪ ˘ «ÁæÂΔ ¿πÓapple ’ÀÁ ÁΔ

√˜≈ Á≈ ‚懒∂ «ÚappleØË ’appleØ!

• «È¡ª Á∂ Ȫ ‘∂· Ó˜≈’ ¡Â∂ ‹Ó‘»appleΔ

«ÚappleØË ÁΔ¡ª ¡≈Ú≈˜ª Á≈ ◊Ò≈ ÿπ應

Á≈ «ÚappleØË ’appleØ!

• Ô».¬∂.ÍΔ.¬∂. Úapple◊∂ √≈apple∂ ’≈Ò∂ ’≈˘È

Ú≈Í√ Ò¿π! √≈apple∂ «√¡≈√Δ ’ÀÁΔ¡ª ˘

«apple‘≈¡ ’appleØ!

’≈apple’ßπÈ Íz٪ apple≈‘Δ, ‹Ú≈‘appleÒ≈Ò È«‘apple»

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á≈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ‘∂Ó «ÓÙapple≈

¡Â∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ Íª‚» Èapple؇∂, Ó‘∂Ù «‡apple’Δ

¡Â∂ «Ú‹∂ «‡apple’Δ ñ ˘ ’√»appleÚ≈apple ·«‘apple≈«¬¡≈

«◊¡≈ ˛Õ (Íø‹ ˘ ¿πÓapple ’ÀÁ ‹Á«’ «Ú‹∂

«‡apple’Δ ˘ A@ √≈Ò ÁΔ ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ «ÁæÂΔ

◊¬Δ ˛Õ)

˜≈«‘apple ˛ «’ √˜≈Úª ÁΔ «¬‘ ÿ≈Û Ì≈appleÂ

ÁΔ Ïz≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ¿πμ⁄‹≈ÂΔ «‘ßÁ»ÂÚΔ

Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡ª

√≈appleΔ¡ª ‘Δ ‹Ó‘»appleΔ ¡≈Ú≈˜ª ¡ßÁapple ‚≈‘„≈

ıΩ¯ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ÿÛΔ ◊¬Δ ˛Õ Ì≈Ú∂∫

¡Á≈Ò È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ˛ «’ Óπ˜«ÒÓª Á∂

«ıÒ≈¯ ÁØÙ «¬√ ’Áapple √≈Ï ‘ج∂ ‘È «’

“Ùæ’ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊πß‹≈«¬Ù È‘Δ∫”, Íapple Ï⁄≈˙

Íæ÷ Á∂ Ú’ΔÒ Á∂ ¡Èπ√≈apple ¿πÈ∑ª Á∂ «ıÒ≈¯

’Ø¬Δ √ϻ ‘Δ È‘Δ∫ √ÈÕ Ô≈Á apple‘∂ «’ Íπ«Ò√

È∂ B@AC «Ú⁄ ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈ Á∂ ÿapple ÁØ

Ú≈apple ˆÀapple’≈˘ÈΔ ÂΩapple ”Â∂ ¤≈Í∂ Ó≈apple∂ √È ¡Â∂

«ÏȪ √ΔÒ ’ΔÂ∂ ¿π√Á∂ ’ß«Í¿»‡apple ÁΔ¡ª

‘≈apple‚ «‚√’ ¡Â∂ ‘Øapple «‚Ú≈«¬√ ’Ϙ∂ «Ú⁄

ÒÀ Ò¬∂ √ÈÕ ¡À√≈ ’appleÁ∂ √Ó∂∫ Ïapple≈ÓÁ◊Δ Á∂

’≈«¬Á∂-’≈˘Èª ÁΔ ’Ø¬Δ ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ

◊¬ΔÕ «¬È∑ª ˘ Ï≈Á «Ú⁄ ¡Á≈Ò «Ú⁄

√ϻ ڋØ∫ Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Íπ«Ò√ Á∂ ’Ϙ∂

«Ú⁄ ‘؉ √Ó∂∫ ‘≈apple‚ «‚√’ª «Ú⁄Ò∂ ‚∂‡≈

È≈Ò Ï‘π √Ω«÷¡ª ‘Δ appleæÁØÏÁÒ ’ΔÂΔ ‹≈

√’ÁΔ √ΔÕ Ï≈Á «Ú⁄ ¡ÍzÀÒ B@AD «Ú⁄

Ó‘≈apple≈Ù‡apple Íπ«Ò√ È∂ Í»appleΔ Âapple∑ª ÚΔÒ∑- ⁄∂¡apple

¿πμÍapple «ÈappleÌapple ÍzØÎÀ√apple ˘ «ÁæÒΔ «Úæ⁄Ø∫ ¡◊Ú≈

’apple «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿π√ ¿πμÍapple Ì≈appleÂΔ apple≈‹

«ÚappleπæË ‹ß◊ ¤∂ÛÈ Á≈ ÁØÙ Ò≈’∂ Ô».¬∂.ÍΔ.¬∂.

ÁΔ¡ª Úæ÷-Úæ÷ Ë≈apple≈Úª «‘ Óπ’æÁÓ≈

Áapple‹ ’apple «Ò¡≈Õ ¡ÍzÀÒ B@AF «Ú⁄ √πÍappleΔÓ

’Øapple‡ ÚÒØ∫ ¿π√ÁΔ «‚◊ apple‘Δ «√‘ Á∂

ÓæÁ∂Șapple ¿π√˘ ˜Ó≈È Á∂ «ÁæÂΔ ◊¬Δ

«’«’ ¿π√Á≈ «‹√Ó I@% È’≈apple≈ ˛Õ «¬√

√Ó∂∫ Â’ ¿π√Á∂ Óπ’æÁÓ∂ È≈Ò √ÏßË √ϻª

ÁΔ ‹ª⁄ ÚΔ ’ΔÂΔ ‹≈ ¸æ’Δ √ΔÕ

«¬√ ÁΩapple≈È ¿π√˘ ‹ÁØ∫ ÁØ √≈Ò «Ú⁄≈apple-

¡ËΔÈ ÏßÁΔ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ È≈◊Íπapple ’∂∫ÁappleΔ ‹∂Ò∑

«Ú⁄ ÏßÁ appleæ«÷¡≈ «◊¡≈, ¿π√˘ «¬Ò≈‹ ¡Â∂

√‘≈«¬’ ÂØ∫ Úªfi∂ appleæ÷∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ ¿π√ÁΔ

«√‘ Â∂˜Δ È≈Ò «Ú◊Û ◊¬ΔÕ «Í¤Ò∂ √≈Ò

˜Ó≈È «ÓÒ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈Á, ¿π√Á∂ «ÁÒ Á∂

appleØ◊ª, «ÍæÂ∂ ÁΔ¡ª ÍæÊappleΔ¡ª, ÍÀ∫’appleΔ‹ Á∂ appleØ◊ª

¡Â∂ ‘≈¬Δ ÏÒæ‚ ÍzÀÙapple Á≈ Ò◊≈Â≈apple «¬Ò≈‹

⁄æÒ «apple‘≈ √ΔÕ ‹∂Ò∑ÏßÁΔ ÁΩapple≈È ¿π√ÁΔ «Íæ·

¡Â∂ ÓØ„∂ «Ú⁄ ω ◊¬Δ¡ª ◊ßÌΔapple

√Óæ«√¡≈Úª ˘ ÒÀ’∂ ¿π√ÁΔ «Î‹Δ˙ÊÀapple∂ÍΔ

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ √ΔÕ Áapple¡√Ò ¿π√˘ «ÁæÒΔ Á∂

√πÍapple √ÍÀÙ«Ò‡Δ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ¡≈¬Δ.√Δ.Ô».

«Ú⁄ Á≈ıÒ appleæ«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ BH

ÎappleÚappleΔ ˘ ‘Δ ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ÿapple Ì∂«‹¡≈

«◊¡≈ √ΔÕ «¬’ Ó‘ΔÈ∂ Â’ ¿π√Á≈ «ÍæÂ≈

’愉 Ò¬Δ √apple‹appleΔ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ¿π√ÁΔ

«√‘ «Ú⁄ √πË≈apple ÁΔ ¿π‚Δ’ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

√ΔÕ «¬√ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Δ ¿π√˘ F Ó≈apple⁄ ˘

√ÀÙȘ ¡Á≈Ò «Ú÷∂ ¡≈͉∂ Óπ’æÁÓ∂ Á≈

¯À√Ò≈ √π‰È Ò¬Δ ◊Û∑«⁄appleΩÒΔ Í‘πß⁄‰ Á≈

Ó≈ √¯apple ’appleÈ≈ ÍÀ «◊¡≈Õ ¿π√˘ Òæ◊Á≈ √Δ

«’ ¿π√˘ ÁØ ÿø‡∂ Ò¬Δ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ‘≈˜apple

‘؉≈ ÍÚ∂◊≈ ¡Â∂ «Îapple ¿π√˘ «apple‘≈¡ ’apple

«ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ÁΔ Ï‹≈¬∂, √≈¬ΔÏ≈Ï≈ ˘

¡Á≈Ò «Ú⁄ ‹ªÁ∂ √≈apple ‘Δ «‘apple≈√ «Ú⁄

ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ï≈Á «Ú⁄ ¿πÓapple ’ÀÁ

ÁΔ √˜≈ √π‰≈ «ÁæÂΔ ◊¬ΔÕ √¯≈¬Δ Íæ÷ Á∂

Ú’ΔÒ È∂ ◊π‹≈«appleÙ ’ΔÂΔ «’ ¿π√ ÁΔ¡ª

◊ßÌΔapple ÏΔÓ≈appleΔ¡ª ˘ Óπæ÷ appleæ÷Á∂ ‘ج∂ ‹∂Ò∑ «Ú⁄

√‘≈«¬’ ¡Â∂ ˜apple±appleΔ «¬Ò≈‹ Óπ‘æ¬Δ¡≈

’apple≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ Íapple √ÀÙȘ ‹æ‹ ÚÒØ∫ ¿π√ÁΔ

◊π‹≈«appleÙ Ï∂apple«‘ÓΔ È≈Ò ·π’apple≈ «ÁæÂΔ ◊¬ΔÕ

ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈ Ï∂˜ÓΔÈ∂

«’√≈Ȫ, ¡≈«ÁÚ≈√Δ ÒØ’ª, Á«Òª, Ó˜Á»apple

‹Ó≈ ¡Â∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ Á∂ ‘Øapple ÁæÏ∂ ’π⁄Ò∂

¡Â∂ ÒÂ≈Û∂ «‘æ«√¡ª Ò¬Δ Ò◊≈Â≈apple ‚懒∂

¡≈Ú≈˜ ¿π·≈Á∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ÈÕ ÓπÒ’ Á∂

’∂∫ÁappleΔ ¡Â∂ Í»appleÏΔ √»«Ï¡ª «Ú⁄ «‹æÊ∂

¡≈«ÁÚ≈√Δ ÒØ’ ‘≈ÏÛΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ÷ȉ

’≈appleÍØapple∂ÙȪ ÚÒØ∫ Ó⁄≈¬Δ Ë≈ÛÚΔ ´æ‡Ó≈apple ÂØ∫

¡≈͉≈ ‹Ò-Ú√ΔÒ∂, ‹ß◊Ò ¡Â∂ ˜ÓΔȪ

Ï⁄≈¿π‰ Ò¬Δ ‹≈È-‘»ÒÚΔ∫ ÒÛ≈¬Δ ÒÛ apple‘∂

‘È, ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈ È∂ ‘Ó∂Ù≈ ’≈appleÍØapple∂‡

√appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ Á∂ Ë≈ÛÚΔ ‘Ó«Ò¡ª «ÚappleπæË

Ï∂ıΩ¯ ‘Ø’∂ ¡≈Ú≈˜ ¿π·≈¬Δ ˛Õ ¿π‘ √apple’≈appleª

ÚÒØ∫ ˙Íapple∂ÙÈ ◊zΔÈ ‘߇ ¡Â∂ ‘Øapple Ù’Òª «Ú⁄

¡≈͉∂ ‘Δ ÒØ’ª «ÚappleπæË ‹ß◊ «Ú⁄ Ò◊≈¬Δ¡ª

«¬’ Òæ÷ ÂØ∫ ÚæË ÈΔÓ-¯Ω‹Δ Â≈’ª ¡Â∂

√ÒÚ≈ ‹π‚Ó Úapple◊∂ ‘’»ÓÂΔ ÍπÙÂÍÈ≈‘Δ

Ú≈Ò∂ Á«appleßÁ≈ ◊appleØ‘ª ÚÒØ∫ Ó⁄≈¬Δ √≈Û√ÂΔ

Á≈ ‚懒∂ «ÚappleØË ’appleÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

«‘ßÁπ√Â≈ÈΔ apple≈‹ ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈, ¡Â∂

¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ò ÁØÙΔ ·«‘apple≈¬∂ ’≈apple’πßȪ ÁΔ

«¬√∂ ÏπÁ ¡≈Ú≈˜ Á≈ ◊Ò≈ ÿπ應 ”Â∂

Âπæ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ «˜Ò∑≈ √ÀÙȘ ’Øapple‡ Á≈

‘≈ÒΔ¡≈ ¯À√Ò≈ «¬√Á≈ ˜≈‘apple≈ √ϻ ˛ «’

«‘ßÁπ√Â≈È ÁΔ¡ª ¡Á≈Òª «’Ú∂∫ Íπ«Ò√

apple≈‹ È≈Ò apple˜≈ÓßÁ ‘Ø’∂ «¬√ ¡æ◊∂ ◊Ø‚∂ ‡∂’

apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ

¡√Δ∫ ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈, Íz٪ apple≈‘Δ, ‘∂Ó

«ÓÙapple≈, ͪ‚» Èapple؇∂, Ó‘∂Ù «‡apple’Δ ¡Â∂ «Ú‹∂

«‡apple’Δ ˘ «ÁæÂΔ¡ª √˜≈Úª ÁΔ «È÷∂ËΔ ’appleÁ∂

‘ªÕ ¡√Δ∫ Óß◊ ’appleÁ∂ ‘ª «’ √≈«apple¡ª ˘ ÂπappleßÂ

˜Ó≈È Á∂’∂ √‘Δ Óπ’æÁÓ≈ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂,

¡Â∂ √ßÔπ’ apple≈Ù‡apple ÁΔ ¡Í≈‘‹

«Ú¡’ÂΔ¡ª Á∂ ‘æ’ª Ï≈apple∂ ’ÈÚÀÈÙÈ Á∂

¡Èπ√≈apple ÍzØÎÀ√apple √≈¬ΔÏ≈Ï≈ ÍzÂΔ ÓÈπæ÷Δ

‘ÓÁappleÁΔ Ú≈Ò≈ ÚÂΔapple≈ ¡ı«Â¡≈apple ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂Õ

’∂∫ÁappleΔ ‹Ê∂ÏßÁ’ ’Ó∂‡Δ,

«¬ß‚Δ¡È Úapple’apple˜ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ◊apple∂‡ «Ïz‡∂È

A@ Ó≈apple⁄ B@AG

√ÓÂ≈ √À«È’ ÁÒ Á≈ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√ ÓÈ≈«¬¡≈

‹ÒßËapple (√.ÚΔ.«Ï¿∞appleØ) Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∞¡≈apple≈ AC Ó≈apple⁄ AIBG

鱧 √Ê≈«Í ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ √ÓÂ≈ √À«È’ ÁÒ (apple«‹.) Á≈ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√

√Ó≈◊Ó ¡μ‹ «ÓÂΔ AC Ó≈apple⁄,B@AG 鱧 ¡ßÏ∂‚’apple ÌÚÈ ‹ÒßËapple «Ú÷∂ ÁÒ

ÁΔ Íß‹≈Ï Ù≈÷≈ ÚμÒØ∫ ¿∞ÂÙ≈‘apple ͱappleÚ’ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «¬√ √Ê≈ÍÈ≈

«ÁÚ√ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ √Ø‘È Ò≈Ò √≈∫ÍÒ≈ (‹appleÓÈΔ) «ÚÙ∂Ù ÂΩapple Â∂ Ó∞μ÷

Ó«‘Ó≈È Úμ‹Ø∫ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ «ÚÙ∂Ù Ó«‘Ó≈È Á∂ ÂΩapple Â∂ √Ø‘È Ò≈Ò

‚Δ.ÍΔ.¡≈¬Δ-’≈«Ò˜ («apple‡≈.) ¡Â∂ ÓÀ‚Ó √∞Á∂Ù ’«Ò¡≈‰ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√

√Ó≈◊Ó «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘ج∂ √Ó≈◊Ó ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ÁÒ Á∂ √±Ï≈ ÍzË≈È √zΔ

‹√«ÚßÁapple Ú«apple¡≈‰≈ ‹Δ È∂ ÁÒ Á≈ fiß‚≈ Ò«‘apple≈¿∞‰ ÁΔ apple√Ó ¿∞Íapple≈∫Â

Ï∞μË ÚßÁÈ≈ È≈Ò ¡Á≈ ’ΔÂΔ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ √appleÚ √zΔ √Ø‘È Ò≈Ò

(‹appleÓÈΔ), √Ø‘È Ò≈ ‚Δ.ÍΔ.¡≈¬Δ. (’≈«Ò˜≈ «apple‡≈) ÓÀ‚Ó √∞Á∂Ù ’«Ò¡≈‰,

apple≈Ó Ò≈Ò Á≈√, ÓÀ‚Ó ÓØÈΔ’≈ ¡ßÏ∂‚’apple ¡Â∂ Ú«appleßÁapple ’∞Ó≈apple (√’Âapple

¿∞μÂappleΔ Ì≈appleÂ) È∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple apple÷∂ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple Â∂ √appleÚ √zΔ ‹È’ apple≈‹

⁄Ω‘≈È, ‘appleÓ∂Ù ‹√μÒ, ÏÒÁ∂Ú apple≈‹ Ì≈appleÁÚ≈‹, ⁄ÓÈ Ò≈Ò, √∞÷apple≈‹,

√ß’apple ÈÚÁapple∂, √≈appleß◊≈ ⁄ØÍÛ∂, ‘appleΔ Á≈√ Á≈ÚÈ∂, ◊∞appleÓ∂Ò Ó«‘ÓΔ, ‘appleÌ‹È,

√∞÷«ÚßÁapple ’Ωapple ¡Â∂ √∞«appleßÁapple ’Ωapple ¡≈«Á √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ¡ßÂ

«Úμ⁄ ‹√«ÚßÁapple Ú«apple¡≈‰≈ √±Ï≈ ÍzË≈È È∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ÒØ’≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á

’ΔÂ≈ Óß⁄ Á≈ √ß⁄≈ÒÈ √zΔ √ßÈΔ Ê≈Íapple È∂ Ï≈÷±ÏΔ «ÈÌ≈«¬¡≈Õ

Savarna Hindus after 15 years. Yogi's

agenda will be to aggressively pursue

his binary till 2019. The party wooed

OBCs who voted for it in large number

but it could not make an OBC leader of

the party. Dalits are still not given serious

posts while Muslims will find it difficult

to work with Jogi whose communal

rantings are well known to the world.

While BJP may celebrate that it has a

person who has an all India appeal, I am

again sure, it has given opportunity to all

the non brahmanical parties to join hand.

Both BSP and Samajwadi party will have

to redefine the Bahujan agenda to their

cadres. There is a need to develop cultural

movement of the Bahujans. To counter

Yogi's politics we need to aggressively

assert with Ambedkar, Phule, Periyar,

Birsa and Bhagat Singh. The political

parties will have to raise the issue of the

common people and continue to monitor

the policies of the government. Political

leadership at all level will have to develop

secular principles and give tickets to

those who are committed to the party

principles. A Mahagathbandhan between

Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party

and Congress along with other smaller

(Continue from 12 & 13 Page)

Historical call for Bahujan...

parties can give strong message to people

all over the country. These parties

have to come out of their mavericks and

should not field candidates in those areas

where it does not have their presence.

With Yogi, BJP has made it clear that

it wish to go with aggrassive Hindutva

politics. It is time for political leadership

of the parties adherehing to social justice

that they come out with a clear programme

and strengthen their social

movement wings, leave aside their egoes

and start working from today. We will

have to bring the Bahujan agenda of

Baba Saheb Ambedkar, Phule and

Periyar to counter brahmanical hate politics.

If the Bahujan leaders and parties are

unable to understand that India need

them to come together then none can

save them. It is no time for developing

parties as it is very very difficult to counter

HIndutva with new outfits but completely

democratising the existing parties

and make the inclusive to diversity of

Bahujan communities. The writing is on

the wall. Uttar Pradesh deserve better and

therefore the onus is now on Akhilesh

Yadav, Ms Mayawati to join hand and

defeat Hindutva forces Uttar Pradesh.

Once you control their march in Uttar

Pradesh, I am sure similar likeminded

alliances will happen elsewhere too.

At the moment, Uttar Pradesh got

what it deserve. Be prepared to see how

Yogi fulfill Modi's #mankibat. Uttar

Pradesh elections were never fought on

developmental plank as Akhilesh

thought but purely on Brahmanical narratives

and perceptions. Thakur

Adityanath is the choice to keep the

powerful upper caste lobby happy. To

assist him one OBC and one brahmin

have been offered Deputy CM. This is

what 'minimum government'' means.

The farce that was played in Lucknow

showed how BJP find it difficult to

make every one happy. The OBC and

Dalits voted for it yet the party showed

its preferences for upper castes everywhere.

Today Jharkhand, Madhya

Pradesh, Chhattishgarh, Maharastra,

Goa, Uttarakhand, Manipur and now

Uttar Pradesh have upper caste leaders

as chief ministers. This might result in

people protesting against the party. All

the local leaders sit silently for time

being and wait for opportune moment.

Yogi's ascendency to Uttar Pradesh

chief minister's position has shocked

many who thought BJP is truly a 'liberal''

modern electoral party. Today, the party

stand exposed and in 2019 it will find too

difficult provide new set of jumlas as

they will ask further questions. All the

secular Bahujan forces have historic

opportunity now to leave their prejudices

and work for the benefit of the people.

Will both Ms Mayawati and Mr Akhilesh

Yadav will rise up to the occasion. They

must leave aside their personal egos as

Bahujan masses want them to unite. Ms

Maywati has a larger national appeal so

can be pushed by all the like minded parties

including Congress as face of the

Prime Minister in 2019 while Akhilesh

Yadav should be projected as chief minister

of Uttar Pradesh by the alliance.

Both the leaders must join hand and also

get their cadres speak to each other.

Akhilesh has age on his side and he will

only excel now onwards. Any attempt to

finish these parties will be only helpful

to BJP. So, it is time we understand the

hidden agenda of Sangh to eliminate various

political parties from the maps of

India. Let the parties decide about their

leadership but all the mature politicians

must develop the counter narrative to

expose the lies and deceit of such forces.

Hinduta is not merely a political issue

but socio-cultural too and its narratives

have already reached huge number of the

Bahujan communities. We have failed in

building up our reach to them.It is time

we do it. As I said earlier too, India's

Bahujan secular forces wants a grand

alliance of all the like minded secular

social justice Ambedkarite Bahujan left

forces to join hand in the greater interest

of the country. Please dont join hand just

for election purposes but make a common

minimum programme and work

accordingly. The time is too short for

next general elections and Modi may

surprise political parties from his

announcement. People with the idea of

inclusive India need to stand up united

now as their time has begun.


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

23/03/2017

23

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ Á∂ ◊πappleÍπappleÏ Â∂ È◊apple ’ΔappleÂÈ

ÏappleÀ‚ÎØapple‚ («ÏøÁapple ÌappleØÒΔ) √ÃΔ ◊πapple»

apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ Á∂ FD@Ú∂∫

◊πapple» ÍπappleÚ ˘ √Óapple«Íæ «¬ø◊ÒÀ∫‚

Á∂ Ù«‘apple ÏappleÀ‚ÎØapple‚ «Úæ⁄ «¬’

«ÚÙ≈Ò È◊apple ’ΔappleÂÈ √‹≈«¬¡≈

«◊¡≈ «‹√ «Úæ⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂

Úæ÷-Úæ÷ Ù«‘appleª ÁΔ¡ª √ø◊ª È∂

Ì≈◊ «Ò¡≈ ¡Â∂ È◊apple ’ΔappleÂÈ

ÁΔ¡ª appleΩ‰’ª ˘ ÚË≈¬Δ¡ªÕ «¬√

ÓΩ’∂ Â∂ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈

ÏappleÀ‚ÎØapple‚ Á∂ ÍÃË≈È √ÃΔ ‹√«ÚøÁapple

’πÓ≈apple «È◊ª‘ Â∂ ‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ

√ÃΔ «ÍÃÊΔ appleøË≈Ú≈ ‹Δ È∂ √ªfi∂

«Ï¡≈È «Úæ⁄ Á«√æ¡≈ «’ «¬‘

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á≈ «¬’Ø «¬æ’ È◊apple

’ΔappleÂÈ ˛ ‹Ø √ø◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊

È≈Ò √‹≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «‹√ «Úæ⁄

«Ó√‡apple ‚À«Ú‚ ÏØ«¬È, ⁄ΔÎ

Íπ«Ò√ √πÍapple‚À∫‡ ÏappleÀ‚ÎØapple‚ Ù«‘apple,

’Ω∫√Òapple Óπ‘ÓøÁ ÈÚ≈‹, ’ØÒΔÈ

¡À‡appleΔÈ, ÍΔ.√Δ. ‘ØÒΔ ‘ø‡apple

’«Ó¿πÈ‡Δ ’Øapple«√È ‡ΔÓ, «Ó√‡apple

«appleæ⁄‚ «Ú¿πÒapple ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

ÏappleÀ‚ÎØapple‚, Â≈«‘apple ÷≈È ÓÀ¡apple

¨‡È, Á∂√ apple≈‹ Ïø◊Û ‹ÈappleÒ

√’æÂapple Ô».’∂. √Ì≈ ¡Â∂ ¡ÏappleØ‚,

ÓØ‘È Ò≈Ò ‘Óapple≈‹ È∂ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple

Â∂ «Ùapple’æ ’ΔÂΔÕ «¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ

Á»√apple∂ «ÁÈ √ÃΔ ¡÷ø‚Í≈· √≈«‘Ï

Á∂ ÌØ◊ ¿πÍappleø ◊πapple» ÿapple «Úæ⁄

ÁΔÚ≈È √‹≈¬∂ «‹√ «Úæ⁄

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ÓÙ‘»apple ’Ò≈’≈apple ÙÃΔ

ÏÒ«ÚøÁapple √ÎappleΔ È∂ √≈«‘Ï √ÃΔ ◊πapple»

apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ ÁΔ

Ú«‚¡≈¬Δ «Úæ⁄ ÙÏÁ ◊≈ ’∂

√ø◊ª ÂØ∫ ¡ÙΔappleÚ≈Á «Ò¡≈Õ

«¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ ’Ò≈’≈appleª ”⁄

ÏΔÏ≈ apple≈«‹øÁapple ÏÀ∫√, ◊πappleÓ∂Ò «√øÿ

√«‘Ï≈‹ÍπappleΔ ¡Â∂ ¡ÓappleΔ’ «√øÿ

ÍÒ≈‘Δ È∂ ÚΔ √‡∂‹ ÂØ∫ ◊πapple» Ô√

◊≈«¬È ’ΔÂ≈Õ √‡∂‹ ÁΔ

’≈appleÚ≈¬Δ √ÃΔ «ÈappleÓÒ √Ø∫ËΔ

’Ò⁄apple √À’‡appleΔ ‘π‰Δ ¡≈͉∂

«ÁÒ’Ù ¡øÁ≈‹ «Úæ⁄ ⁄Ò≈ ’∂ √Ó∂∫

˘ ÍÏøË apple«÷æ¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Óπæ÷

ÏπÒ≈«apple¡ª «Úæ⁄ ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

«appleæ⁄‚ «Î¿πÒapple, apple≈Ó «’ÙÈ

ÓÀ‘ÓΔ, √ΔÂÒ «√øÿ ÏappleÀ‚ÎØapple‚,

ÓØ‘È Ò≈Ò ‘Óapple≈‹, Âapple√∂Ó

’«Ò¡≈‰ ÍÃË≈È Ì◊Ú≈È

Ú≈ÒÓΔ’ √Ì≈ ÏappleÀ‚ÎØapple‚, «ÍappleÊΔ

appleøË≈Ú≈ ‘π‰Δ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple Í∂Ù

’ΔÂ∂Õ «¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ Ô≈Á apple‘∂ «’

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈ ÏappleÀ‚ÎØapple‚

È∂ ◊πapple» √≈«‘Ï Á≈ ◊πappleÍπappleÏ

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ”⁄ ÓÈ≈ ’∂ Í»appleΔ

ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ Ú≈‘-Ú≈‘ ÷æ‡Δ ˛Õ

¡÷Δapple «Úæ⁄ √Ì≈ Á∂ ÍÃË≈È √ÃΔ

‹√«ÚøÁapple ’πÓ≈apple «È◊ª‘ È∂

√ø◊ª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ

Í«‘Ò∂ «ÚÙÚ Ô∞μË ”⁄ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á∂ ÔØ◊Á≈È Ï≈apple∂ Á√Â≈Ú∂˜Δ «ÎÒÓ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Í«‘Ò∂ «ÚÙÚ Ô∞μË

«Úμ⁄ Ï‘≈ÁappleΔ È≈Ò ÒÛ∂ A.D@ Òμ÷

Ì≈appleÂΔ √À«È’≈∫ Á∂ ÏÒΔÁ≈È Â∂

«Í¡≈apple ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞ ÿμ‡ √≈‘Ó‰∂

¡≈¬Δ¡≈∫ ’‘≈‰Δ¡≈∫ «¬’ ÈÚΔ∫

Á√Â≈Ú∂˜Δ «ÎÒÓ Á≈ «ÚÙ≈ ‘ÈÕ

ÍÀ«apple√ ¡≈Ë≈apple È≈ÚÒ’≈apple-

«ÎÒÓ√≈˜ «Ú‹À «√ßÿ ÁΔ “Î∂¡appleÚÀμÒ

Ó≈¬Δ «¬ß‚Δ¡È √ØÒ˜apple“ È≈∫ ÁΔ

Á√Â≈Ú∂˜Δ Ì≈appleÂΔ √À«È’≈∫ Á∂

⁄∞‰ΩÂΔͱappleÈ ‹ΔÚÈ ¿∞Â∂ ¡≈Ë≈apple ‘À,

«‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ A@ ‘˜≈apple √À«È’ ’Á∂

È‘Δ∫ ÍappleÂ∂ «’¿∞∫«’ ‹ß◊ «Úμ⁄ ÒÛÈ

Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ Îapple≈∫√ Â∂ ÏÀÒ‹Δ¡Ó Âμ’

Á≈ √¯apple ’appleÈ≈ «Í¡≈Õ «¬‘ «ÎÒÓ

ÓØÈΔ’ È≈∫ ÁΔ ÒÛ’Δ Á∞¡≈Ò∂ ÿ∞ßÓÁΔ

‘À, ‹Ø ¡«‹‘Δ ¡Ωapple ÁΔ ÍØÂΔ ‘À, «‹√

Á∂ Á≈Á≈ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹Δ √È «¬‘

«ÎÒÓ ‹ß◊ ÁΩapple≈È Îapple≈∫√ ÁΔ¡≈∫

¡ΩappleÂ≈∫ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ √À«È’≈∫ Á∂ √È∂‘

ÁΔ ◊μÒ ’appleÁΔ ˛Õ ¡‰Í¤≈Â∂

Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹Δ ÁΔ ‹≈ÈÙΔÈ ÓØÈΔ’

¡≈͉∂ ÍÛ-ÍÛÁ≈Á≈ ÁΔ Ì≈Ò Ò¬Δ

Îapple≈∫√, ÏÀÒ‹Δ¡Ó, «¬ß◊ÒÀ∫‚ Â∂

Ì≈apple ◊¬Δ «ÎÒÓ√≈˜ È∂ «’‘≈ «’

““ÓÀÈ±ß Í«‘ÒΔ «ÚÙÚ ‹ß◊ Ï≈apple∂ «¬’

«’Â≈Ï ÒμÌΔ «¬√ «Úμ⁄ Ì≈appleÂΔ

√À«È’≈∫ ÚμÒØ∫ Ì≈apple «Ú⁄Ò∂ ¡≈͉∂

Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 «Ò÷Δ¡≈∫ «⁄μ·Δ¡≈∫ Á≈

‘Ú≈Ò≈ ‘À ÓÀ鱧 «¬√ Í∞√Â’ «Ú⁄ÒΔ

«¬√ ◊μÒ È∂ ’≈¯Δ «÷μ«⁄¡≈ «’

«¬È∑≈∫ √À«È’≈∫ È∂ Îapple≈∫√ ÁΔ¡≈∫

¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò «appleÙÂ∂ ω≈ Ò¬∂ ¡Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ Ïμ⁄∂ ÚΔ √È Õ

Encouraging Feedback On Sikh....

(Continue from 15 Page)

Further legal action and publicity is inevitable and the current UK

Government are increasingly realising this issue will simply not go

away. Progress was provided on other issues in the Sikh Manifesto,

such as a separate ethnic tick box in the Census 2021 and related matters,

such as the Sikh Federation (UK) challenge of the hate crime

action plan where we have established Sikhs were deliberately

snubbed by specific references to Sikhs being taken out by Number

10. We are now also aware the Prime Minister’s annual race audit

she announced in August 2016 is expected to highlight a major data

gap in central government as they are not collecting any information

on Sikhs, although Sikhs are legally recognised as a race.

A number of Sikh Network representatives were present to talk

about the impact of the findings of the UK Sikh Survey on different

parts of government. Other issues in the Sikh Manifesto such as a

site in central London for a permanent monument to recognise Sikh

sacrifices in the First World War and a Code of Practice on the 5Ks

and dastaar were touched upon. Delegates were told about the work

of the Your Seva charity and the exciting opportunities offered by

KTV (Sky 858) in providing an opportunity to regularly raise awareness

on issues and the work of the Sikh Federation (UK), Sikh

Network and Your Seva.Video messages were recorded and provided

specifically for the Sikh Federation (UK) AGM from contacts in

Punjab. These included Harpal Singh Cheema, President of the Dal

Khalsa and its former President Harcharanjit Singh Dhami. Sikh

youth leader Bhai Mandhir Singh spoke specifically about the

Khalistan situation and the leading role that can be played by Sikhs

in the diaspora. Advocate Jaspal Singh Manjhpur gave an overview

of the situation of all Sikh political prisoners. He has been co-ordinating

the legal campaign and made clear that virtually all temporary

releases to date have been secured through unrelenting legal action.

Clarification was given that the various assurances made by Modi

almost 18 months ago after the infamous meeting with Sikhs in the

UK in November 2015 have proved to be empty promises. Bhai

Harjinder Singh the son of former Akal Takht Jathedar and Sikh revolutionary

leader Shaheed Baba Gurbachan Singh Manochahal, the

founder of the Bhindranwale Tigers Force of Khalistan made a special

appearance and was presented with a siropa and seva by the Sikh

Federation (UK) leadership.


24 23/03/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

«Ú¡≈‘ ÁΔ¡ª Í≈Ò Í«appleÚ≈apple ¡Â∂ ÌØ◊Ò Í«appleÚ≈apple ˘ Ï‘πÂ-Ï‘π ÚË≈¬Δ¡ª

«Ó√‡apple Ó∂ÿ apple≈‹ Í≈Ò ¡Â∂ «Ó√˜ √π‹≈Â≈ √ªÍÒ≈ Í≈Ò ÁΔ √ÍπæÂappleΔ appleΔÈ≈ Í≈Ò Á≈ «Ú¡≈‘ «Ó√‡apple Ó«‘øÁapple «√øÿ ÌØ◊Ò ¡Â∂ «Ó√˜ ¡‹Δ ’Ωapple ÌØ◊Ò Á∂

√ÍπæÂapple √π«appleøÁapple «√øÿ ÌØ◊Ò È≈Ò «ÁÈ ÙÈΔÚ≈apple «ÓÂΔ AH-@C-B@AG ˘ wat santiwong saram temple ÏπæË «Ú‘≈apple «Úæ⁄ √øÍÈ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ «ÚÙ∂Ù ÓΩ’∂ ”Â∂

appleΔÈ≈ Í≈Ò Á∂ Ó≈Ó≈ ‹Δ Ó«È√‡apple ÙÃΔ «Ú‹À √ªÍÒ≈ Ì≈apple ÂØ∫ ¡≈͉∂ Í»apple∂ Í«appleÚ≈apple È≈Ò Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ appleΔÈ≈ Í≈Ò ¡Â∂ √π«appleøÁapple «√øÿ ÌØ◊Ò ÁΔ ÈÚƒ «Ú¡≈‘Δ

‹ØÛΔ ˘ ¿πÈ∑ª Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈, «appleÙÂ∂Á≈appleª ¡Â∂ ¡Á≈apple≈ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” ÚæÒØ∫ Ï‘πÂ-Ï‘π ÚË≈¬Δ¡ª ¡Â∂ ÙπÌ’≈ÓÈ≈Úª ÍÃ≈Í ‘؉Õ

More magazines by this user
Similar magazines