23.09.2022 Views

LOUNSKÁ SPOJKA

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 louny společně

dáme louny dohromady!

jak na levnější

energie?

boj proti reklamnímu smogu:

společně zastavíme hyzdění města

Energetická krize. Téma, které rezonuje českou veřejností a které

výrazně zkomplikovalo chod mnoha českých domácností. Ideálním

řešením zdá se být cesta k energetické soběstačnosti a následující

rovnice by nám mohla ukázat směr: Bioodpad z domácností + spadané

listí + posečená tráva + prošlé potraviny z obchodů a restaurací + kaly

z čističky odpadních vod + odpad z okolního zemědělství = ekologické

a ekonomicky výhodná pomoc v oblasti energetické krize.

Pokud výše uvedené suroviny zpracujeme

v bioplynce, získáme tím významný

zdroj plynu nejen pro vytápění, ale i provoz

veřejné a soukromé dopravy a třeba

i výrobu elektřiny. V rámci čističky odpadních

vod v Lounech dnes již podobné

zařízení máme - výkonem však relativně

slabý. Pojďme to nastartovat! V polabské

obci Kněžice je to již od roku 2006

realitou. Obec

je energeticky

soběstačná a teplo

i elektřinu si

díky bioplynce,

které v zimním

období pomáhá

kotelna na biomasu, opravdu vyrábí

sama. Díky tomu mají její občané už 16

let stejnou cenu tepla. A ta je několikanásobně

nižší, než v okolních obcích.

Pokud takové řešení nevztáhneme na

obec Kněžice, ale na mnohem větší Louny,

tak nám bioplynka stejnou energetickou

soběstačnost nezajistí, ale může

být významnou pomocí v kombinaci

s jinými alternativními zdroji, zejména

těmi obnovitelnými. Vždyť střech pro

umístění solárních panelů tu máme nespočet

a vydatný proud naší krásné řeky

Ohře by v současné době mohl taktéž

významně pomoci.

V minulých letech dotační politika

v zemi výstavbě bioplynek příliš nepřála.

Proto u nás vznikly od roku 2012 jen

2 bioplynové stanice. Situace se změnila

počátkem roku, kdy vznikl nový zákon

o podporovaných zdrojích, který opět

zavádí rámec pro podporu obnovitelných

zdrojů. Není ovšem dotažen do konce.

Chybí notifikace a cenové rozhodnutí

Energetického

Solární panely

regulačního

na městských budovách úřadu. Věříme,

že bude

ušetří městu peníze,

které bude moci

zákon dokončen,

aby

nasměrovat k lidem.

i Louny mohly

za výhodnějších podmínek postavit

svou bioplynku a mít levnou a ekologickou

elektřinu a teplo.

Do té doby by bylo vhodné nechat vypracovat

odborný projekt a zjistit, jaká forma

energetického mixu by byla vhodná pro

Louny a zjišťovat možnosti využití dotací.

Jen tak budeme schopni energetické krizi

vzdorovat a zároveň budeme schopni

mnoho lounským občanům pomoci

od existenční krize.

Ivana Hluštíková

kandidátka č. 3 za LOUNY SPOLEČNĚ

„To jsou ale zlí lidé ti v tom LOUNY

SPOLEČNĚ! Chtějí lidem přikazovat,

jak mají mít vyzdobený obchůdek.

Hanba!“ Ano, to by skutečně někdo

mohl říct, ale bylo by to velmi daleko

od pravdy. Mírové náměstí a Pražská

ulice hlavně a především, ovšem

i jiná místa v Lounech se potýkají

s nevzhlednou reklamou, která kazí

historický ráz našeho města.

Vratislav Filípek

marketingový expert

A to je důležité zejména kvůli turistickému

ruchu, ale také kvůli tomu,

jak své okolí vnímáme. Snít o dřevem

vykládaných výlohách a decentních

retropoutačích vůbec není včerejší,

obzvlášť při pohledu západním směrem

od nás. A v zájmu města i jeho obyvatel

by nás mělo zajímat, jak to u nás vypadá.

Naštěstí je řešení naprosto jednoduché.

Zavedeme ve spolupráci s podnikateli

grafický manuál a pravidla pro reklamní

nosiče v Lounech. Díky tomu budeme

moci nejen určovat ráz důležitých míst

ve městě, ale také pozitivně motivovat

podnikatele s provozovnou nejen

v historickém centru. Tento manuál

a pravidla budou ve zkušební verzi jistě

dobrovolná, ale budou z toho koukat

zajímavé příležitosti. Při dodržování

manuálu by se mohli podnikatelé těšit

na příspěvek na výrobu nové, decentní

a lákavé reklamy na štít obchodu nebo

provozovny.

Mohli by při plnění a dodržování pravidel

získat zadarmo reklamu v městských

periodikách, měsíčnících, magazínech,

propagačních materiálech na webu, vč.

dalších možných úlev v podobě barterů.

V úvahu přichází odpuštění poplatků

ze záborů veřejného prostranství na

reklamní nosič splňující pravidla či

na předzahrádku.

Samostatnou kapitolou by pak byla

kampaň na lákání turistů a třeba i investorů

mimo město. V Lounech je na

co se dívat, tak si to zbytečně nekažme!

Výměnou za dodržení pravidel od

samého počátku by nově otevřené

krámky (nebo ty, co oku lahodí i bez

toho, aniž by jim to někdo říkal) získaly

úlevy velmi podobného charakteru.

Společně tak můžeme zařídit, že naše

město bude navštěvovanější, tržby

vyšší, fotky lákavější a podnikatelské

prostředí příjemnější a kompaktnější.

můžeme to tu

mít hezčí! stačí jenom chtít!

lounské lázně? udělejme krok

k pořádnému využívání pramene luna!

Ceny energií neustále rostou, ať už v důsledku války nebo inflace. My to pociťujeme

čím dál více. V takovou chvíli je potřeba co nejrychleji jednat

a nalézt řešení, jak lidem ulevit.

Program louny

společně

lounyspolecne.cz/program

více o reklamním

smogu v lounech

lounyspolecne.cz/vzhled

více o záležitostech

pramene luna

lounyspolecne.cz/pramen

Máme v Lounech něco unikátního. Jmenuje

se to Pramen Luna. Má podobné

vlastnosti jako slavné prameny v zahraničí

(Vichy - Francie), je zásaditý

a spíš než na pití se hodí proti atopickým

exémům a plísním na nehtech u nohou.

Proč jej více nevyužíváme v lékařství?

Proč nepostavíme malé lázně s ordinací

balneologie?

Zatím vždy zůstalo jen u slibů a u „uvidíme“.

A my jsme SPOLEČNĚ odhodlaní

k zahájení kroků k realizaci projektu,

který by významnou měrou přispěl

v Lounech k věhlasu, posílení turistického

ruchu v oblasti zdravotnictví

(dermatologie) a k dobru zdraví obyvatel

obecně. Nyní je pramen s v evropském

měřítku unikátním složením díky

péči Zeisovy nadace doveden do areálu

lounské nemocnice, kde je zakončen

keramickou kašnou. Na cestě je ještě

zřízeno odběrní místo v Domově pro

seniory. V zájmu dopravení léčivé vody

do nemocnice bylo redukováno zhlaví

vrtu, aby se zvýšil přeliv o cca 4m. Toto

zredukování má za následek snížení

teploty pramene a částečně i snížení

vydatnosti. Koneckonců tak jako tak,

blahodárný pramen stejně na obou místech

drtivou většinu času teče bez užitku

do kanálu (což není zadarmo, protože

město platí stočné!).

Bývalý ředitel (bývalé) lounské nemocnice

a známý lékař Bořek Zasadil

dlouhodobě bojuje za uznání lounského

Oblast "U Pramene" v jihovýchodní části Loun. Ve fialovém kruhu vidíte

prostory bývalé, nyní již zbořené, "kolonády". Obnovme to ve velkém stylu!

pramene jako prostředku k léčebným

procesům (jde mu především o léčbu

chronických ran) a v Lounech patří

k nejhorlivějším zastáncům jeho používání

městem. Ten ovšem poukazuje na

nutné legislativní úpravy a akci města,

které by mělo vzít využívání pramene

"pod svá křídla" - plnit zákonné

podmínky pro využívání! To město

Louny dělat musí, ale fakticky nedělá.

Administrativní a legislativní kroky jsou

potřeba k oběma nápadům na využívání

pramene. Nejsme utopisté ani megalomani.

Víme, že nevybudujeme z Loun

druhé Karlovy Vary. S dobrými vztahy

s ministerstvem zdravotnictví jsme ale

motivováni a připraveni hledat shody

mezi skupinami zastánců pramene pro

ten či onen účel a zasadit se o to, aby

město Louny dokázalo zdroj LN-1, jak

se nazývá z technického pohledu, mnohem

lépe využívat pro prospěch svých

obyvatel a sebe sama.

Ruku v ruce s konečně proaktivní přístupem

k prameni a jeho využívání jde

samozřejmě další kámen úrazu - je nutné

přistoupit aktivně k propagaci pramene

a k řádné a cílevědomé péči o něj.

Vratislav Filípek

(konzultace: MUDr. Bořek Zasadil,

Ing. Josef Klesal)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!