23.09.2022 Views

LOUNSKÁ SPOJKA

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 louny společně

dáme louny dohromady!

tři roky zábavy se sýkorovou piazzettou za 6 miliónů kč

Piazzetta v roce 2019 (dole)

krátce před svým zhotovením.

dnešní stav (2022) vidíte vpravo.

asi 6 miliónů kč

Piazzetta a okolí -

realizace za celkově

8,9 milionu.

< řádná a funkční revitalizace

suzdalského náměstí - nerealizováno.

radovan šabata, tehdejší

starosta loun, říjen 2015:

zdroj obrázku i textu:

žatecký a lounský deník

V roce 2015 (jak vidíte na grafice vlevo)

bylo 6 miliónů Kč příliš peněz na revitalizaci

jednoho z nejzuboženějších veřejných

prostorů v Lounech - Suzdalského náměstí.

V roce 2019 byla stejná suma z městského

rozpočtu "přiměřenou" částkou pro vybudování

chodníku, rampy a přetření zdí

Vrchlického divadla. Na chodníku před

ním se Piazzetta v původním stavu moc

dlouho neohřála - hned v zimě se zjistilo,

že bílý povrch klouže a byl zdrsněn - tyto

připomínky měli někteří už dříve, ale

někdo se musel na díle rozplácnout, aby

se to začalo řešit.

Hlavní problém Piazzetty ovšem je samotný

koncept. LOUNY SPOLEČNĚ jsou

pro vzdání holdu malíři Sýkorovi, ovšem

důvod, proč máme jeho vertikální dílo

(oponu) na horizontální ploše, po které

se šlape a kterou málokdo vůbec postřehne,

ten nám zůstává skrytý. Piazzetta se

pochopitelně loupe, další náklady jsou

vydávány na její revitalizaci a neustálé

opravy, kvůli kterým je záplatovaná

víc než dálnice D1. Pojďme si všichni

přiznat, že tohle se nepovedlo. Pojďme si

sednout se Spolkem Sýkora2020 a s městem

a pojďme si říct, že přístup "zhasneme

a nebudeme se dívat, třeba ten problém

zmizí" nefunguje. A že Piazzettu celkově

musíme řešit a vyřešit jinak.

na každý zadek politika

padne dokonale právě

jen jedna židle!

Budeme prosazovat, aby se politici

v Lounech věnovali pouze našemu

městu. Jeden nemůže být na sto

procent poslancem, krajským

radním, krajským zastupitelem,

městským zastupitelem

a městským radním. Nebo

zastupitelem města, neuvolněným

místostarostou města, krajským

zastupitelem a předsednou

krajského zdravotního výboru.

Takové mašiny tady v Lounech

opravdu máme a budeme po nich

požadovat buď práci v Lounech,

nebo jinde. Obojí nelze.

židliček v mateřských

školách a dětských

zařízeních naproti

tomu není nikdy dost!

Podpoříme proto v Lounech nové

dětské skupiny, vznik rodinného

centra a stávající volnočasová

centra. Rodiče by měli mít možnost

výběru pro své děti.

VYLUŠTĚME TO SPOLEČNĚ!

Křížkujte celou

kandidátku č. 2!

louny společně

1 | Petr F. Šťastný

2 | Pavel Nadolecki

3 | Ivana Hluštíková

4 | Albert Macas

5 | Radek Miličevič

6 | Dominika Menzelová

7 | Jan Stehlík

8 | David Vincík

přidejte se

k nám!

SLEDUJTE NÁS NA:

Tajenku křížovky pošlete na info@lounyspolecne.cz. Tři vylosovaní obdrží ceny!

/lounyspolecne

lounyspolecne.cz

@lounyspolecne

lounyspolecne.cz/

pomuzu

@lounyspolecne

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ: 71339698. LOUNSKÁ SPOJKA - vydání Pirátských listů pro Louny - je dostupná on-line na adrese www.lounyspolecne.cz/spojka pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování

a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili kandidáti do zastupitelstva města Louny za koalici LOUNY SPOLEČNĚ. Číslo 1/2022, Louny, náklad 6 600 ks. Periodicita 1 – 3 vydání ročně. Datum vydání září 2022,

registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Vratislav Filípek. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá, editor Vratislav Filípek, korektury Pavel Nadolecki a Petr Felix Šťastný. Fotografie: archiv LOUNY SPOLEČNĚ. Tisk: Mafraprint, Tiskařská 2, 108 00 Praha 10.

Vedoucí projektu: Michal Chalupa, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financuje koalice LOUNY SPOLEČNĚ z vlastních prostředků a z darů svých podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!