La millora de les organitzacions socials - Associació Esclat

ca.esclat.info
  • No tags were found...

La millora de les organitzacions socials - Associació Esclat

TEMA

La recerca de la qualitat i l’excel·lència s’ha convertit

des de fa uns anys en una de les prioritats de la majoria

d’entitats socials. Aquest interès ha quedat reflectit en

els compromisos per la qualitat adquirits per la Taula

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya el

passat 14 de desembre del 2007. Cada associació té

una visió pròpia del que representa la qualitat en el seu

àmbit, però la Taula la defineix en un sentit ampli, com

el conjunt de característiques d’una entitat que li confereixen

l’aptitud per satisfer les necessitats establertes i

les implícites.

Entre els compromisos que ha subscrit la Taula en la

seva carta de qualitat, destaquen la necessitat d’implicar

les direccions de les associacions en l’impuls de la

qualitat, assignant-los els recursos humans i materials

T Xavier Masllorens

Director general de la Federació APPS

El repte de la qualitat:

una prioritat absoluta

El reto de la calidad: una prioridad absoluta

El tercer sector ha canviat en pocs anys. Concretament,

el sector de la discapacitat ha passat d’agrupar diferents

persones que, de manera voluntària i desinteressada,

decideixen promoure una entitat a la professionalització

d’aquestes. En aquest context, el repte de la qualitat i la

bona gestió pren especial protagonisme.

El tercer sector se ha trasformado en muy poco tiempo.

Concretamente, el sector de la discapacidad ha pasado de agrupar

a diferentes personas que, de forma voluntaria y desinteresada,

deciden promover una entidad a la profesionalización de éstas.

En este contexto, el reto de la calidad y la buena gestión toman

especial relevancia.

La búsqueda de la calidad y la excelencia se ha convertido

desde hace unos años en una de las prioridades de la mayoría

de las entidades sociales. Este interés ha quedado

reflejado en los compromisos por la calidad adquiridos por

la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña

el pasado 14 de diciembre de 2007. Cada asociación tiene

una visión propia de lo que representa la calidad en su ámbito,

pero la Mesa la define en un sentido amplio, como el

conjunto de características de una entidad que le confieren

la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas

y las implícitas.

Entre los compromisos que ha suscrito la Mesa en su

carta de calidad, destacan la necesidad de implicar a las

direcciones de las asociaciones en el impulso de la calidad,

asignándoles los recursos humanos y materiales nece-

necessaris. Les entitats han de planificar i controlar les

responsabilitats i els objectius que es volen assolir en

la millora de la qualitat. Els compromisos de la Taula

simbolitzen una presa de consciència del sector, que es

troba en un moment clau de la seva història, en què se li

obre un gran ventall d’oportunitats per millorar i ampliar

la seva funció social, però en què també corre el risc de

perdre part del terreny aconseguit si no sap adaptar-se

a la nova situació.

Professionalització i adequació dels recursos

La majoria de les entitats del sector de la discapacitat

van néixer de la voluntat d’un grup de gent de donar

resposta a unes necessitats socials no cobertes, que

sovint es reflectien en entorns propers com la família.

En les seves primeres passes, les nostres associacions

tenien pocs recursos estructurals i materials. La majoria

dels recursos de què disposaven eren humans i en

bona part provinents del voluntariat.

Aquesta situació ha canviat molt. Actualment les entitats

viuen un procés de professionalització creixent.

Han anat incrementant el nombre de professionals a

mesura que augmentaven els seus projectes i responsabilitats.

Aquest canvi en la seva estructura obliga a

posar l’atenció en altres aspectes com la qualitat del

servei a les persones, les condicions de treball, la formació

dels professionals i també dels voluntaris, els

òrgans de govern i el seu funcionament democràtic o la

transparència de la mateixa associació. D’altra banda,

a mesura que el tercer sector ha aconseguit més presència

i influència en la societat també ha tingut accés

a noves vies de finançament públic i privat. Els recursos

estructurals i materials s’han incrementat notablement

–tot i les dificultats econòmiques que encara pateixen

sovint– i el repte actual és aconseguir que els recursos

s’adeqüin tant com sigui possible a l’objectiu que té

cada entitat, i per això cal establir també polítiques de

qualitat.

En aquesta tasca hi poden tenir un paper clau les organitzacions

de segon nivell, com la Federació APPS. Atesa

la seva posició, les federacions tenen la capacitat de

fer una reflexió estratègica amb les seves entitats per

determinar el camí cap a on s’han d’orientar. Aquest impuls,

a més d’ajudar les organitzacions a prendre consciència,

els dóna un company de viatge. A l’hora d’implementar

polítiques de qualitat, la majoria d’organitzacions

prenen com a referent models del seu entorn. Per

tant, les federacions també els permeten posar-se en

contacte amb altres associacions que pertanyen al seu

àmbit i que ja han recorregut part del procés, i aconsegueixen

així un traspàs de l’experiència adquirida.

Hi ha encara alguns clixés entre les entitats socials que

relacionen les polítiques de qualitat amb el món empresarial.

S’interpreta que orientar-se cap a la qualitat implica

desviar-se del treball social per centrar-se en aspectes

de funcionament i gestió, sense que això es tradueixi

immediatament en millor servei. Afortunadament

aquesta falsa percepció va perdent força ràpidament.

sarios. Las entidades tienen que planificar y controlar las

responsabilidades y los objetivos que se quieren alcanzar

en la mejora de la calidad. Los compromisos de la Mesa

simbolizan una toma de conciencia del sector, que se encuentra

en un momento clave de su historia, en el que se

le abre un gran abanico de oportunidades para mejorar y

ampliar su función social, pero en el que también corre el

riesgo de perder parte del terreno conseguido si no sabe

adaptarse a la nueva situación.

Profesionalización y adecuación de los recursos

La mayoría de las entidades del sector de la discapacidad

nacieron de la voluntad de un grupo de gente de dar

respuesta a unas necesidades sociales no cubiertas, que a

menudo se reflejaban en entornos próximos como la familia.

En sus primeros pasos, nuestras asociaciones tenían

pocos recursos estructurales y materiales. La mayoría de

los recursos de los que disponían eran humanos y en gran

parte provenientes del voluntariado.

Esta situación ha cambiado mucho. Actualmente las entidades

viven un proceso de profesionalización creciente. Ha

ido incrementando el número de profesionales a medida

que aumentaban sus proyectos y responsabilidades. Este

cambio en su estructura obliga a poner la atención en otros

aspectos como la calidad del servicio a las personas, las

condiciones de trabajo, la formación de los profesionales

y también de los voluntarios, los órganos de gobierno y su

funcionamiento democrático o la transparencia de la propia

asociación. Por otra parte, a medida que el tercer sector

ha conseguido más presencia e influencia en la sociedad

también ha tenido acceso a nuevas vías de financiación

pública y privada. Los recursos estructurales y materiales

se han incrementado notablemente –a pesar de las

dificultades económicas que todavía sufren a menudo– y el

reto actual es conseguir que los recursos se adecuen tanto

como sea posible al objetivo que persigue cada entidad, y

por eso hay que establecer también políticas de calidad.

En esta tarea pueden tener un papel clave las organizaciones

de segundo nivel, como la Federación APPS. Debido

a su posición, las federaciones tienen la capacidad de

hacer una reflexión estratégica con sus entidades para

determinar el camino hacia el que se deben orientar. Este

impulso, además de ayudar a las organizaciones a tomar

conciencia, les atorga un compañero de viaje. A la hora de

implementar políticas de calidad, la mayoría de organizaciones

toman como referente modelos de su entorno. Por

lo tanto, las federaciones también les permiten ponerse

en contacto con otras asociaciones que pertenecen a su

ámbito y que ya han recorrido parte del proceso, y así se

consigue un traspaso de la experiencia adquirida.

Hay todavía algunos clichés entre las entidades sociales

que relacionan las políticas de calidad con el mundo

empresarial. Se interpreta que orientarse hacia la calidad

implica desviarse del trabajo social para centrarse en

aspectos de funcionamiento y gestión, sin que eso se traduzca

inmediatamente en mejor servicio. Afortunadamente

esta falsa percepción va perdiendo fuerza rápidamente.

El concepto de calidad en la atención a las personas tiene

Esclat La Revista La millora de les organitzacions socials

More magazines by this user
Similar magazines