TEKNOLOGIA - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi
  • No tags were found...

TEKNOLOGIA - Keski-Suomen liitto

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUTEKNOLOGIAKOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010


TEKNOLOGIAYKSIKKÖTERVETULOATEKNOLOGIAYKSIKKÖÖN!Teknologiayksikkö on organisoinut toimintansa työelämän rajapintojenja osaamistarpeiden mukaisesti asiantuntijatiimeiksineljään tulosalueeseen: ICT, Konetekniikka, Logistiikka sekäLuonnonvarat ja Rakentaminen. Tätä kautta asiantuntijuutemmesaadaan näkyväksi ja varmistamme asiantuntijuuden jatkuvankehittymisen.Yhteistyön mahdollisuudetTarjoamme:• koulutuspalveluja (täydennyskoulutus,yritysten tarpeisiin räätälöidyt koulutukset)• asiantuntijapalveluja• laboratorio- ja testauspalveluja• kansainvälistä yhteistyötä• tutkimus- ja kehityshankkeita• opiskelijayhteistyötä (opiskelijaprojektit, harjoittelu,opinnäytetyöt)Älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme - rakennetaan yhdessäavaimet menestykseen!Yhteystiedot:Mikko R. Salminen, yksikönjohtaja, 050 634 01Koulutus- ja T&K-päällikötJouko Pitkänen, konetekniikka, 040 746 8228Sami Kantanen, logistiikka, 040 825 7405Tapani Äijänen, ICT, 040 738 2491Jyrki Kataja, luonnonvarat ja rakentaminen, 040 566 1034Kumppanuudesta voimaaSähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi.Teknologiayksiköllä on vahva kumppanuus yhteistyöyritystenja -korkeakoulujen kanssa. Tavoitteemme on tarjota asiantuntijuuttammeyrityksille sekä palveluina ja T&K -hankkeina että yhteistyökumppanina.Toiminnan fokusointi ja vahvat strategiset suuntautumiset näkyvätjo uuden yksikön kansainvälisen verkoston rakentamisessa.Tulevaisuudessa kansainvälisen verkoston rakenne tukee entistäparemmin koulutustarjontaa sekä asiantuntijuuden tuottamistayhteistyökumppaneillemme. Yhdessä kansainvälisten kumppaniemmekanssa tavoittelemme JAMKin uutta visiota kohti – ollaparas alallamme!2


SISÄLTÖTervetuloa teknologiayksikköön!................................................................................... 2ICT.................................................................................................................................. 4Ohjelmointi.................................................................................................................... 4Tietotekniikka (tietoverkkotekniikka)............................................................................. 6Muut Asiantuntija- ja koulutuspalvelut.......................................................................... 7Laboratorio- ja mittauspalvelut...................................................................................... 8KONETEKNIIKKA............................................................................................................. 9Automaatio.................................................................................................................... 9Kunnossapito................................................................................................................. 9Tuotanto....................................................................................................................... 10Tuotekehitys................................................................................................................. 12Laboratorio- ja mittauspalvelut.................................................................................... 14LOGISTIIKKA................................................................................................................. 15Järjestelmälogistiikka................................................................................................... 15Kuljetus........................................................................................................................ 16Muu logistiikan koulutus.............................................................................................. 17Laboratorio- ja mittauspalvelut.................................................................................... 18LUONNONVARAINSTITUUTTI....................................................................................... 19Asiantuntija- ja koulutuspalvelut................................................................................. 19RAKENNUSTEKNIIKKA.................................................................................................. 21Koulutuspalvelut ......................................................................................................... 21Laboratorio- ja mittauspalvelut.................................................................................... 21TEKNOLOGIAN MUU KOULUTUS.................................................................................. 22Tekniikan ylempi korkeakoulututkinto ........................................................................ 22Insinööritutkintoon johtava koulutus .......................................................................... 23Avoin ammattikorkeakoulu.......................................................................................... 233


ICTOHJELMOINTIOhjelmoinnin perusteetKoulutuksessa opitaan analysoimaan yksinkertaisia ohjelmointiteknisiäongelmia, joihin rakennetaan ongelmaan sopiva ratkaisuohjelmointikieltä käyttäen sekä hyödyntäen ohjelmointia tukeviavälineitä, kuten kääntäjät, editorit, sähköiset ohjetiedostot ja debuggerit.Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat ohjelmoinnin peruskäsitteidenja menetelmien osaamista. Koulutus ei edellytä aikaisempaakokemusta ohjelmoinnista.Laajuus: 5 pvC++ -perusteetKoulutuksessa opitaan tuottamaan toimivia oliopohjaisia ohjelmiaC++-kielellä, hyödyntäen dynaamista muistinhallintaa olioparadigmanyhteydessä.Kohderyhmä: Ohjelmoinnin perusteet hallitsevat, jotka haluavatlaajentaa osaamistaan C++-kielellä toteutettuun olio-ohjelmointiin.Laajuus: 3 pvHinta: 430 € /päivä/osallistuja (sis. kahvi ja lounas)Java-peruskurssiKoulutuksen jälkeen osallistuja osaa soveltaa olio-ohjelmointiakäytännön ongelmien ratkaisuissa sekä on perehtynyt Java-kielensyntaksiin. Lisäksi osallistuja tuntee Javan rajapinnat ja luokkakirjastotsekä olio-ohjelmoinnin yleiset perustekniikat.Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustiedot ohjelmoinnista jajotka haluavat laajentaa osaamistaan Java-kielellä toteutettuunolio-ohjelmointiin.Laajuus: 3 pvKohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustiedot olio-ohjelmoinnistaja niille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan .NET-alueelle.Lajuus: 2 pvTietokannatKoulutuksessa perehdytään tietokantojen peruskäsitteisiin, tietokantajärjestelmienyleisiin rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin.Koulutuksessa käydään läpi tietokantojen suunnittelua, toteutustaja SQL-kielen perusteita. Koulutuksen pääpaino on käytännönharjoituksissa, joissa käytetään erilaisia suunnittelu- ja toteutustyökalujaottaen huomioon osallistujien toiveet.Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat perustiedot tietokannoista,niiden suunnittelusta ja toteutuksesta.Laajuus: 3 - 5 päivää sopimuksen mukaan.XML-tekniikatKoulutuksessa opitaan keskeisimmät XML-teknologiat, tärkeimmätXML-dokumenttityypit sekä -liitännäisstandardit ja XML-kieltätukevat tietokantaratkaisut. Tavoitteena on antaa valmiudetsoveltaa XML-tekniikoita omassa sovelluskehityksessä sekä hallitaXML-tekniikoiden hyödyntäminen verkkoympäristössä.Aihealueet:• XML-kieli• Dokumentin validointi DTD:llä• XML Schema ja validointi• XSLT• XML ja tietokannat• Web-syötteet (RSS)• XML-ohjelmointirajapinnat Java tai PHP-ympäristöissä• XML-sovellukset (mm. Office-formaatit, SVG)Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat perustiedot XML-teknologioistaja nykyaikaisista WEB 2.0 järjestelmistä sekä niiden sovellusmahdollisuuksista.Laajuus: 3 pv.NET-peruskurssiOsallistujat perehtyvät ASP.NET -ohjelmointiympäristön mahdollisuuksiinWeb-sovellusten teossa. NET Framework, olio-ohjelmoinninsoveltaminen WEB-käyttöliittymän tekemiseen ja Webpalvelut.4


Java ME -ohjelmointiKoulutuksessa käsitellään mobiiliohjelmoinnin perusteet JavaME/MIDP 2 ympäristössä. Kurssin tavoitteena on oppia Java ME-kielen peruskirjastot, tuntea Java ME -sovelluskehitysrajapinta jaarkkitehtuuri sekä Java ME:n rajoitteet ja mahdollisuudet.Osallistujat tekevät GUI- sekä verkko-ohjelmointia mobiiliympäristössäja oppivat tuntemaan tärkeimmät Symbian OS käyttöjärkäyttöjärjestelmänlaajennuskirjastot.Laajuus: 2-3 päivääQT-ohjelmointiNokian käyttöönottama QT on nousemassa tärkeäksi uudeksistrategiaksi kehitettäessä älypuhelimien mobiilisovelluksia sekämuita kannettavia laitteita. QT:llä on myös tehty Linuxin KDE-työpöytäympäristösekä Google Earth -sovellus, PC ympäristössä.Koulutuksessa perehdytään QT-ohjelmoinnin perusteisiin sekäPC- että mobiliiympäristössä.Aihealueet:• QT S60 alustalle• QT:n käyttöönotto S60 alustalla• Sovelluskehittimien käyttö mobiiliympäristössä• Mobiiliympäristössä tuettavat Qt Framework-kirjastot• QT S60 sovellusten ajaminen ja testaaminenKurssin harjoitukset tehdään pääasiassa Windows-käyttöjärjestelmässäkäyttäen QtCreator -sovelluskehitintä.Laajuus: 3-4 päivääPHP-ohjelmointiOsallistuja oppii tuntemaan tärkeimmät palvelinsovellusten tilantallennusmekanismitsekä pystyy toteuttamaan tietovarastoonpohjautuvan WWW-palvelinsovelluksen.Koulutuksen jälkeen osallistujalla on yleiskuva WWW-palvelinsovelluksentoteuttamisen periaatteista sekä ympäristön luomistarajoitteista ja mahdollisuuksista.Aihealueet:• PHP-kielen perusteet• Olio-ohjelmointi PHP-kielellä• tiedostojen käsittely• HTTP-protokolla ja tilattomuus• Istuntojen hallinta• säännönmukaiset lausekkeet• PHP:n tietokantarajapinnat (MySQLi sekä MDB2)• XML-käsittelyrajapinnat• Yleisimmät tietoturvariskit WWW-palvelinohjelmoinnissaLaajuus: 3 pvSulautettu LinuxLinux on merkittävä ohjelmointiympäristö myös sulautetuissajärjestelmissä, kuten mobiililaitteissa. Kurssilla opitaan toteuttamaansulautettuja Linux sovelluksia ja käyttämään modernia ohjelmointiympäristöä.Ohjelmoinnin osaaminen ja sulautettujenjärjestelmien yleinen tuntemus on eduksi, muttei välttämätöntä.Aihealueet:• Linux yleisesti• Linuxin käynnistyminen• Linuxin tiedostojärjestelmät• Tiedosto ja hakemistorakenne• Sulautettujen Linuxien kehitysympäristöt• Perustyökalut kehityksessä• Linux- kernelLaajuus: 3pvOhjelmoinnin asiantuntijapalvelutOhjelmistotuotanto: ohjelmistojen suunnittelu, toteutus ja testaussekä ohjelmistojen elinkaaren hallinta.Tietokantojen suunnittelu ja toteutus: eri menetelmät ja CASEvälineidenkäyttö; toteutus SQL-kielellä ja eri tietokannan hallintajärjestelmillä.WWW-palvelujen suunnittelu ja toteutus: tietoverkkoon suunniteltavaterilaiset informaatiopalvelut, niiden arkkitehtuurisuunnittelusekä toteutus käyttäen erilaisia ohjelmointivälineitä.Mobiilipalveluiden suunnittelu ja toteutus: mobiilijärjestelmilletoteutettavien palveluiden suunnittelumenetelmät ja toteutuksessakäytettävät ohjelmointijärjestelmät.Peliohjelmointi: pelien suunnittelun, ohjelmointivälineet sekäpeliohjelmointiprojektin toteutukseen liittyvät vaiheet.5


ICTTIETOTEKNIIKKA(TIETOVERKKOTEKNIIKKA)IT-palveluiden suunnittelu ja hallintaKoulutus antaa lisävalmiuksia suunnitella IT-palveluhallinnankäyttöönottoa sekä soveltuu tilanteisiin, joissa yritys aloittaa rakentamaanstandardinmukaista IT-palvelun hallintaa.Sisältö:• IT-palvelun hallinnan yleiset periaatteet• IT-palvelun hallinnan standardit• Palvelun hallinnan dokumentit• Palvelun hallinnan suunnitteluprosessiLaajuus: 3 pvHinta: 450 € /hlö/pvITILIT Infrastructure Library (ITIL) on muodostunut maailmanlaajuiseksi”de facto” standardiksi tietotekniikkapalveluiden liiketoimintalähtöisellehallinnalle ja johtamiselle. ITIL on kokoelmaparhaita käytäntöjä IT-palveluiden toimittamiseen ja IT-infrastruktuurinhallintaan. Koulutuksen viimeisenä päivänä on mahdollisuussuorittaa Foundation Certificate in IT Service Management-sertifiointitesti.Koulutuksessa käydään läpi:• palvelustrategia• palvelun suunnittelu• palveluun siirtyminen• palvelun toimittaminen• palvelun jatkuva kehittäminenLaajuus: 3 pvHinta: 1620 € + tenttiin osallistuville tenttimaksu 220 €/hlö (+alv22%). Hintaan sisältyvät koulutusmateriaali, lounaat ja kahvit.Windows Server 2008 palvelinarkkitehtuuri,suunnittelu ja hallintaKurssilla käydään lävitse Windows Server 2008 -palvelimen arkkitehtuurinkeskeiset ominaisuudet. Lisäksi perehdytään palvelinsovelluksensuunnittelun periaatteisiin ja palvelimen käytönhallintaan. Lisäksi tarjoamme erillistä palvelinarkkitehtuurinsuunnittelua ja konsultointia suunnittelun avuksi.Kohderyhmä: Yritysten ja julkisen sektorin tietohallinnon henkilöt,jotka suunnittelevat palvelinarkkitehtuuria tuotantoverkoissaan.Laajuus: 1 pvHinta: 450 € /hlö/pv, sisältää opetusmateriaalinMetro-EthernetKoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua uuden teknologiansoveltamiseen tietoverkoissa.Koulutuksessa käsitellään yleistietoa Metro-Ethernetistä ja sentoimintaperiaatteesta sekä uusimmista ominaisuuksista, kutenQinQ ja Mac-in-Mac. Koulutus sisältää käytännön osana laitteidenkonfigurointiharjoituksia.Kohderyhmä: Yritysten, julkisten organisaatioiden ja palveluntarjoajienverkonsuunnittelijat.Laajuus: 2 pvHinta: 450 € /hlö/pvMulticast ja verkon palvelunlaatuMahdollisuus kouluttautua uuden teknologian soveltamiseen tietoverkoissa!Kurssi sisältää yleistietoa palvelun laadusta ja Multicast-palveluntoteutuksesta tietoverkoissa. Kurssi sisältää käytännönosana laitteiden konfigurointiharjoituksia.Kohderyhmä: Yritysten, julkisten organisaatioiden ja palveluntarjoajienverkonsuunnittelijat.Laajuus: 2 pvHinta: 450 € /hlö/pvWLAN-verkotKoulutuksessa käydään läpi langattomien verkkojen toteuttamiseentarkoitettuja ratkaisuja kuten VoWLAN. Koulutus tapahtuuhenkilöstömme kehittämässä langattomien sovellusten T&K -laboratoriossa.Kohderyhmä: Yritysten ja julkisten organisaatioiden langattomienverkkojen suunnittelijat ja ylläpitäjät.Laajuus: 2 pvHinta: 450 € /hlö/pv6


CISSP-koulutusCISSP® (Certified Information Systems Security Professional) onkansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu tietoturva-alan tutkinto.Koulutus on rakennettu kattamaan International InformationSystems Security Certification Consortiumin (ISC)2 määrittelemätosa-alueet, jotka valmistavat osallistujat sertifioimaanosaamisensa CISSP – testissä. Osa-alueiden hallitseminen antaaerinomaiset valmiudet kehittää omaa osaamistasoa ja strategistapelisilmää vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä vaatimuksia.Koulutus on suunniteltu kokeneille tietoverkkojen ja -järjestelmienammattilaisille, joilla on aiempaa kokemusta yhdeltä tai useammaltatietoturvan osa-alueelta.Eettinen ohjeisto on olennaisessa roolissa CISSP sertifioinnissa jaosallistujat hyväksytään kurssille näiden vaatimusten täyttyessä.Toteutus: 8 lähiopetuspäivää, klo 12-16 välillä sekä CISSP sertifiointiinvalmentava harjoituspäiväHinta: 1980 euroa (+ alv. 22%)Tietotekniikan asiantuntijapalvelutRunkoverkkoteknologia: laajojen operaattori- ja konsernitasontietoverkkojen suunnittelu ja toteutus.IT-palvelun hallinnan suunnittelu ja toteutus: tietojärjestelmienhallintaan liittyvät näkökohdat, palvelun laatuun liittyvät kysymyksetsekä palvelujen suunnittelun ja toteutuksen periaatteenja käytännön ratkaisut.Tietoturvan suunnittelu ja toteutus: informaatiojärjestelmientietoturvaan liittyvät näkökohdat, tietoturvariskeihin varautumisenja riskien torjuntaan käytettävissä olevat menetelmät.Langattomat tietoliikennejärjestelmät (WLAN ja WIMAX): keskeisetnykyisin käytettävissä olevat langattomat tietoliikennejärjestelmät,niiden suunnittelumenetelmät sekä toteuttaminen.MUUT ASIANTUNTIJA- JAKOULUTUSPALVELUTFlash-ohjelmointi: Flash- ja Flash Lite -tuotteilla tehtävien interaktiivistenmultimediasovellusten suunnittelu- ja toteuttamisosaamisensekä Internetiin että mobiiliteknologiaan perustuviinjärjestelmiin.Multimediapalveluiden suunnittelu ja toteutus: eri medioidenkäsittelyosaaminen, suunnittelumenetelmät sekä toteuttamisessakäytettävät välineet.Sähkötekniikka ja elektroniikkaSulautettujen järjestelmien suunnittelu ja toteutus: sulautettujenelektroniikkajärjestelmien elektroniikan ja ohjelmistojensuunnittelu, suunnittelussa käytettävät menetelmät ja järjestelmientoteutus.Sulautettu Linux: Linux-pohjaiset järjestelmät ja niiden soveltaminensulautettuihin tietokonejärjestelmiin.Elektroniikan kansainvälinen tuotteistus: elektroniikkajärjestelmiensuunnittelu, tuotteistus, toteuttaminen sekä paikallisestiettä ulkomailla ja kansainvälisessä elektroniikkaliiketoiminnassaerityisesti Aasiaan liittyvät näkökohdat.Laatujärjestelmät: erilaiset laatujärjestelmät, niiden toteuttamisensekä laatujärjestelmiin liittyvät käytänteet.Sähkösuunnittelu: sähköjärjestelmien suunnittelu ja sähköturvallisuuteenliittyvä osaaminen, rakennusten sähkösuunnittelusekä erilaisten sähkökäyttöjen suunnittelu.EMC-suunnittelu: EMC-näkökulman huomioon ottaminen elektroniikkajärjestelmiensuunnittelussa sekä EMC-suunnitteluun liittyvienmittausten suunnittelun ja toteutus.Palvelinarkkitehtuurit ja virtualisointi: tietojärjestelmien palvelinjärjestelmientoteutus sekä virtualisoinnin periaatteet ja toteuttamismenetelmät.7


LABORATORIO- JATESTAUSPALVELUTVerkkoympäristön testauspalveluSpidernet-laboratorio on ainutlaatuinen tietoverkkojärjestelmientestausympäristö sisältäen runkoverkkoteknologian ja yritystasonteknologiat. Verkkoympäristöön pystytään virtualisoimaanuseiden palvelin-toimijoiden käyttöjärjestelmiä, kuten Microsoft,Red Hat, Debian ja Citrix.Lisäksi tarjoamme erillistä suunnittelua ja konsultointia niin palvelinarkkitehtuurinkuin yrityksen verkon suunnittelun tueksi.Toteutus: Kokonaisuus on mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeidenmukaiseksi.Hinta: Testilaitteisto 300 €/pv, testihenkilö JAMKilta 480 €/pvPalvelinympäristöjen testauspalvelutPalvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat testata palvelinympäristöjensoveltuvuutta monitoimittajalaiteympäristössä(SpiderNet) suunnittelu- ja testausvaiheessa.Verkkoteknologioiden testauspalvelutTestauspalvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat testataverkkoteknologioiden soveltuvuutta monitoimittajalaiteympäristössäverkkonsa suunnittelu- ja testausvaiheessa.WLAN verkkojen mittaus ja vianselvitysMittaus- ja vianselvityspalvelu on tarkoitettu pk-yrityksille ja kotitalouksillelangattomien verkkojen radiotien häiriöiden selvitykseenja toiminnan tehostamiseen.Tuotos: Mittauspöytäkirja sekä ehdotukset langattoman verkonmahdollisille muutoksille.Hinta: 75 € /hlö/hLisätietoja:Jouni Huotari, 040 834 4615, etunimi.sukunimi@jamk.fi8


KONETEKNIIKKAAUTOMAATIOAutomaatiotekniikan peruskoulutusKoulutuksessa perehdytään automaatiojärjestelmän (DCS) rakenteeseenja suunnitteluun sekä HW:n että SW:n näkökulmasta.Koulutuksessa käydään läpi kenttälaiteliityntöjä, instrumentoinnindokumentaatiota, ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla(Siemens, Omron) ja prosessiasemilla (MetsoDNA) sekä käyttäjäliityntöjäPC-valvomoilla. Koulutukseen sisältyy laboratorioharjoituksiaammattikorkeakoulun prosessi- ja kappaletavaralaitteistoilla.Kohderyhmä: Automaatiotekniikan ja automaatiosuunnittelunperustietoja tarvitsevat suunnittelijat.Laajuus: 40 h (10 x 4 h ja 6 kuukauden aikana)Hinta: 980 €/hlöAutomaation www-tekniikatKoulutuksessa perehdytään web-ohjelmointitekniikoihin (asiakas-ja palvelinpuoli), web-selaintekniikoihin (XHTML, XML),MySQL- tietokantaan, SQL-kyselyihin ja tietokannan hallintatyökaluihinsekä OPC -standardiliityntään. Koulutuksessa suunnitellaanwww- käyttöliittymäsovellus, johon luetaan PHP-kieltäkäyttäen tietoja MySQL-tietokannasta.Kohderyhmä: Automaation SW -suunnittelijat.Toteutustapa: Sisältö ja laajuus voidaan osittain räätälöidä asiakaskohtaisesti.Laajuus: 5 x 1 pvä (n. 6 kk aikana)Hinta: 1050 €/hlöAsiantuntijapalveluja automaatioon liittyen• prosessi- ja kappaletavara-automaatio• automaatiojärjestelmät (MetsoDNA, DeltaV, Siemens PCS7)• PC-pohjaiset mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmät (LabVIEW)• ohjelmoitavat logiikat (Siemens S7, Omron)• kenttäväylät (Profibus DP/PA, FF, ASi)• robotiikka ja konenäköLisätietoja:Seppo Rantapuska, 040 567 5902, etunimi.sukunimi@jamk.fiKUNNOSSAPITOKoneiden kunnon- ja käynninvalvontaSensodec 6S- järjestelmälläSensodec 6S on Metso Automationin tuote koneiden jatkuvaankunnon- ja käynninvalvontaan. Koulutuspaketissa on mahdollisuusperehtyä 6S- järjestelmän toiminnallisuuteen ja peruskäyttöönkunnon- ja käynninvalvonnassa, harjoitella paperitehtaandemoaineistolla analysoimaan koneen kuntoa ja ajettavuuttasekä laboratorio-olosuhteissa telalaitteiston kunnonvalvontaa.Osallistujat perehdytetään syvällisemmin kunnon- ja käynninvalvonnanmenetelmiin ja analyyseihin. Opiskelu tapahtuu analysoimallademoaineistoa ja tekemällä käytännön mittauksia laboratoriontelalaitteella. Telalaitteen toiminnallisuus mahdollistaaerityyppisten vikamuotojen (laakeriviat, epätasapainot, linjausvirheetjne.) demostroimisen.Laajuus: 2 pvToteutus: Sisältö on määriteltävissä ja kohdennettavissa osallistujientarpeen mukaan.Hinta: räätälöidään koulutuspaketin laajuuden mukaanKoneen dynaamisten ominaisuuksienmäärittäminen värähtelymittauksillaPyörivien koneiden resonanssitilanteet aiheuttavat usein seurausilmiöinälaiterikkoja tai estävät koneen käyttämisen halutullanopeusalueella. Konerakenteiden ominaistaajuudet voidaanmäärittää nk. iskukoemittauksilla. Resonanssitilanne taas voidaantodentaa käynninaikaisella nopeuskoemittauksella.Koulutuksessa osallistuja perehdytetään syvällisesti ominaistaajuusmittaustenteoriaan ja käytännön sovelluksiin.Koulutuspaketissa tavoitteena on oppia suorittamaan telalaitteistonominaistaajuuksia iskukoemittauksilla hyödyntäenCSI2130- värähtelyanalysaattoria sekä MHM- ohjelmistoa, todentamaanresonanssi-ilmiö telalaitteen nopeuskokeella sekätodentamaan käytännössä resonanssin poistamiskeinoja kutenjäykkyyden muutos, massan lisäys ja herätevoiman pienentäminen.Laajuus: 2 pvToteutus: Opiskelu tapahtuu kunnossapidon laboratoriossa telalaitettahyödyntäen.Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan9


KONETEKNIIKKAKohdejärjestelmän käyttövarmuusanalyysiKoulutuksen tavoitteena on tunnistaa ne vikaantumisen riskitekijät,joilla on suuri vaikutus kohteen epäkäytettävyyteen ja sitäkautta elinkaarikustannuksiin sekä etsiä kehitysehdotuksia esiintulleiden riskien pienentämiseen. Koulutus valmentaa käyttämäänerityyppisiä syy-seurausketjun tunnistamismenetelmiä.Käyttövarmuusmallinnus antaa myös konkreettisen kuvan eri vikaantumisriskientaloudellisista vaikutuksista.Koulutuspaketissa on mahdollisuus:• perehtyä järjestelmän käyttövarmuuden analysointiin vikapuu-sekä vika- ja vaikutusanalyysien avulla• tunnistaa analyysin pohjalta parannuspotentiaalit ja todentaaparannuskeinojen vaikutus käytettävyyteen ja kustannuksiinsimuloinnin avulla• perehtyä ELMAS-ohjelmiston toiminnallisuuteen ja mahdollisuuksiin.Laajuus: 2 pvToteutus: Sisällöt ovat määriteltävissä ja kohdennettavissa osallistujientarpeiden mukaan.Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanHuoltopäällikkövalmennus kunnossapidonesimiehille ja kehittäjilleTavoitteena on valmentaa huolto- ja kunnossapitopäälliköitä taisellaiseksi pyrkiviä soveltamaan moderneja kunnossapidon jaelinkaariajattelun menetelmiä tehokkaan kunnossapidon kehittämiseenja jatkuvaan parantamiseen.Valmennus pyrkii nostamaan alalla toimivien henkilöiden osaamistasoasekä ohjaamaan heitä uudenlaiseen kunnossapidolliseenajatteluun yrityksen oman strategian mukaisesti. Se auttaamyös tunnistamaan ja vastaamaan kasvaviin asiakasvaatimuksiinkäyttövarmuuden ja käytettävyyden osalta.Kohderyhmä: Kunnossapidon palveluyrityksissä tai teollisuuslaitoksissatoimivat, tulevat kunnossapidon/huollon esimiehetsekä kehitystoimintaa johtavat henkilöt tai vastaavat. Koulutussoveltuu eri teollisuuden aloille niin suuriin kuin PK -yrityksiin.Laajuus: Asiakkaan toiveiden mukaan.Toteutus: 5 lähijaksoa eri teemoilla. Opiskelu painottuvatvahvasti osallistujien työtehtävien ja toimintaympäristöjenmukaan. Valmennus alkaa teoreettisen viitekehyksen opiskelulla,jonka jälkeen opittua sovelletaan käytännön harjoituksissa.Koulutukseen sisältyy etätehtäviä sekä yrityksen tarpeistalähtevä kehittämishanke. Valmennus voidaan toteuttaajoko asiakkaan tai JAMK:n tiloissa (vaatii ELMAS -ohjelmiston).Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanRCM- Luotettavuuskeskeinen kunnossapitoLuotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) ajattelu tarjoaasystemaattisen lähestymistavan järjestelmän ennakoivan kunnossapidonkehittämiseen tai parantamiseen. Ajattelu huomioimyös huoltovaatimukset jo järjestelmän hankintavaiheessa.Koulutuksen tavoitteena on perehtyä luotettavuuskeskeisenkunnossapidon hyödyntämiseen kohdejärjestelmän huoltovaatimustentunnistamisessa sekä ennakoivan kunnossapidonkehityksessä. Koulutuksessa perehdytään RCM- menetelmäntaustoihin, sen toteuttamisen eri vaiheisiin sekä analyysin onnistumisenedellytyksiin. Opiskelijat saavat omakohtaista kokemustaRCM- analyysin läpiviennistä ja pääsevät samalla testaamaanmenetelmän toimivuutta ja kehityskelpoisuutta omaan työympäristöön.Laajuus: 3 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanLisätietoja:Kari M. Mäki, 040 747 0238, etunimi.sukunimi@jamk.fiTUOTANTOTuotannon kehittäminenTuotannon kehittäminen on asiantuntijoidemme suunnittelemakoulutuspaketti, jonka tavoitteena on tuotannon kilpailukyvynja tehokkuuden parantaminen. Se tarjoaa tietoa tuotantoteknologiasta,verkostoitumisesta, prosessien kehittämisestä, toiminnanohjauksesta, taloudesta ja jatkuvasta parantamisesta.Koulutuskokonaisuus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksentuotannon kehittämisestä, jolloin vältetään mm. osaoptimoinnintuomat ongelmat.Kohderyhmä: Teollisuuden tuotannon johto- ja kehitystehtävissätoimivat henkilöt.10


Toteutus: Alla esitetyistä moduuleista räätälöidään asiakkaantoivoma koulutuskokonaisuus. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaantai JAMKin konetekniikan tiloissa.Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanTuotantoteknologian kehittäminenAsiakas saa kokonaisvaltaisen käsityksen koneistusprosessien (levytyöprosessien)kehittämisestä.Sisältö (koneistusprosessin kehittämiseen):• Koneistuskustannukset ja taloudellinen koneistus• Asetusaikojen lyhentäminen koneistustöissä• Kappaleen kiinnittämisen kehittäminen koneistuskeskuksessa• Työstökoneiden kehitys• Työkalujen hallinta• Kehitysprojektin läpivientiKohderyhmä: Konepajan menetelmäkehityksestä vastaavat (menetelmähenkilöistätuotantopäällikköön).Laajuus: 1 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanJohdon laskentatoimiKoulutuksen tavoitteena on antaa yleiskäsitys laskentatoimenkäytöstä yrityksen johtamisessa. Opinnot kattavat johdon laskentatoimeneri osa-alueineen ja niiden soveltamisen päätöksenteossa.Osallistuja saa myös käsityksen tuotekustannuslaskennastaja sen menetelmistä päätöksenteon apuna.Laajuus: 2-3 pvKohderyhmä: Yrityksen ja erityisesti tuotannon johto- ja kehitystehtävissäolevat henkilöt.Hinta: Räätälöidään koulutuskokonaisuuden mukaan.Tuotantoverkostojen perusteetKoulutuksen aikana saadaan perusvalmiudet tuotantoverkostostaja toimitusketjusta sekä niiden johtamisen perusteista, verkostonhyödyn syntymisestä ja sen jakamisen periaatteista.Kohderyhmä: Yrityksen ja erityisesti tuotannon johto- ja kehitystehtävissäolevat henkilöt.Laajuus: 1-2 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanKalibrointikoulutus - konepajamittavälineetKoulutuksessa opitaan konepajamittavälineitä kalibroimalla tekemäänkonepajamittauksia siten, että mittausepävarmuus pienentyyja sitä hallitaan entistä paremmin.Kohderyhmä: Konepajamittauksia tai -kalibrointeja tekevät.Laajuus: 1 pvJatkuva parantaminen johtamisjärjestelmiähyödyntäenKoulutus antaa tiedot ja taidot jatkuvan parantamisen toteuttamiselleentistä tehokkaammin laatu-, ympäristö-, työterveys- jaturvallisuusjärjestelmiä hyödyntäen.Opintojen sisältöinä ovat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusajattelusekä johtaminen, standardit (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001)ja jatkuva parantaminen, toimintaprosessien arviointi (auditoinnit,katselmukset) ja mittaaminen, kehittämistoimenpiteiden läpivienti,seuranta ja vaikuttavuuden arviointi sekä integroidutjohtamisjärjestelmät.Kohderyhmä: Tuotannon johto- ja kehitystehtävissä olevat.Laajuus: 1 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanToimintaprosessien kehittäminen ja riskienhallintaOpinnot antavat valmiudet kehittää toimintaprosesseja tehokkaastisamalla huomioiden ja halliten eri riskit.Koulutuksessa käydään läpi mm. laadun ja toiminnan kehittämisenperustyökalut ja - tekniikat (mm. systemaattinen ongelmanratkaisu,prosessien kehittäminen ja ohjaus), vaativammattyökalut ja tekniikat (mm. laatupalkintokriteerit, valitut QS9000-työkalut ja -tekniikat) sekä riskianalyysien suunnittelu, tekeminenja analysointi.Kohderyhmä: Yritysten laadun, prosessien ja toimintajärjestelmienkehitystyössä toimivat henkilöt.Laajuus: 1 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan11


KONETEKNIIKKAToiminnan ohjausKokonaistavoitteena on saada yleiskäsitys yrityksen toiminnanohjauksesta ja siinä käytettävistä perusmenetelmistä. Koulutuksessaperehdytään yrityksen toiminnan ohjaukseen ja prosessiensuunnittelun perusteisiin, suorituskykyyn, toiminnan ohjausprosessiin(tuotannon ohjaus) sekä toimitusketjun suunnitteluun.Kohderyhmä: Yrityksen ja erityisesti tuotannon johto- ja kehitystehtävissäolevat henkilöt.Laajuus: 2-3 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanAsiantuntijapalveluja kone- jametalliteollisuuden tuotannon kehittämiseen• Asiantuntijapalvelut yritysten kehittämishankkeisiin• Tuotanto ja toiminnanohjaus• Toiminnanohjaus ja tuotantoteknologia• Toimitusverkostossa toimiminen• Tuotantojärjestelmien simulointi• NC-ohjelmointijärjestelmien kehittäminen• Teknologiset selvitykset• Toimintaympäristöön ja toimialastrategiaan liittyvä hanke- jarahoitussuunnitteluLisätietoja:Harri Peuranen, 0400 647 069, etunimi.sukunimi@jamk.fiAsiantuntijapalveluja laadun kehittämiseen jaympäristöönLaatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien(ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) rakentamisen, ylläpidon jakehittämisen koulutus ja konsultointi yrityskohtaisiin tarpeisiin.Lisätietoja:Jouni Jurvelin, 040 522 6020, etunimi.sukunimi@jamk.fiTUOTEKEHITYS3D-suunnittelun menetelmätPerus-, 3D-, pintamallinnus ja parametrinen piirremallinnus, joissakeskeisinä työkaluina ovat Autodesk-ohjelmistot. Sisältö sovitaankoulutustarpeiden mukaiseksi.Kohderyhmä: 3D-suunnitteluun siirtymistä harkitsevat ja 3Dsuunnitteluntuomista eduista kiinnostuneet yritykset ja henkilötLaajuus: 2-5 pv tai tarpeen mukaan.Hinta: Räätälöidään koulutuskokonaisuuden mukaan.Lisätietoja:Pekka Sällinen, 0400 983 559, etunimi.sukunimi@jamk.fi3D-tulostinDimension Elite 3D-pikavalmistuslaitteella tulostetaan kappaleitakestävästä ja sitkeästä ABS-muovista aiempaa paremmalla tarkkuudella.Uusi, vahvempi materiaali mahdollistaa 3D-tulosteidenjälkityöstön, esim. reikien kierteityksen. Dimension Elite tulostaakappaleet suoraan 3D-mallinnusohjelmasta. Yhdellä tulostuskerrallasaadaan myös liikkuvilla osilla kokoonpantu kappale.Tulostimen teknologia mahdollistaa tulostuksen kennorakenteena.Tulostusohjelma muodostaa kennoston automaattisesti, mikäsäästää sekä aikaa että materiaalia kappaleen lujuudesta tinkimättä.Hinta: Tulostuksen hinta määräytyy tulostusmateriaalin kulutuksestaja tulostusnopeudesta. Kappaleiden toimitusaika on n. 1 vk.Lisätietoja:Kalevi Jaaranen, 0400 989 650, etunimi.sukunimi@jamk.fiOhutlevyteknologiaa suunnittelijoilleKokonaisuus tarjoaa uusimman tietämyksen ohutlevyrakenteistaja niiden valmistusteknologioista, suunnittelun näkökohdistasekä materiaaleista asiakkaan valinnan mukaan. Koulutus koostuuasiakkaan valitsemista moduuleista.Moduulit:• Lasertyöstö• Muovaus• Muut teknologiat• Suunnittelun näkökohdat• MateriaalitKohderyhmä: Ohutlevyteknologiaa jo työssään soveltavat suunnittelijat,ostajat ja laadun kanssa tekemisissä olevat henkilötsekä teknologian uudet käyttäjät.Laajuus: 1-3 pv, valittujen moduulien mukaan.Toteutus: Voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai JAMKin tiloissa.Ryhmä voi muodostua yksittäisestä tai useammasta yrityksestä.Hinta: muodostuu koulutuskokonaisuuden perusteella12


LasertyöstöOsallistuja ymmärtää ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettävienlasertyöstöteknologioiden tuomat mahdollisuudet ja vaatimuksetsuunnittelutoimintoihin.Sisältö: Lasertyöstön perusteet, lasertyöstöprosessit; leikkaus,hitsaus, merkkaus, pintakäsittely, juotto, poraus, lasertyöstönlaatunäkökohdat, lasertyöstön sovelluksia.Laajuus: ½ pvMuovausOsallistuja ymmärtää ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettävienmuovausteknologioiden tuomat mahdollisuudet ja vaatimuksetsuunnittelutoimintoihin.Sisältö: Muovausmenetelmät ja muovaavat tuotantokoneet, taivuttaminen;särmäyspuristin, taivutuskone, taivutusautomaatti,levyosien muovaus levytyökeskuksilla, uudet muovaustekniikat;nestepainemuovaus, numeerinen painomuovaus, superplastinenmuovaus, valmistuksen automaation vaikutus suunnitteluun.Laajuus: ½ pvMuut teknologiatOsallistuja ymmärtää ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettävienliittämisteknologioiden tuomat mahdollisuudet ja vaatimuksetsuunnittelutoimintoihin.Sisältö: Kehittyneet liittämistekniikat ohutlevyrakenteiden valmistuksessa(näkymättömät liitokset, kennorakenteiden liittäminen,pinnoitettujen materiaalien liittäminen), mekaaninen liittäminen:kiinnike- ja muotoliitokset, sovelluksia.Laajuus: ½ pvSuunnittelun näkökohdatOsallistuja perehtyy ohutlevyjen valmistusmenetelmien mukaisiinsuunnittelunäkökohtiin erityisesti laserleikkauksen ja -hitsauksenosalta sekä tutustuu ohutlevyrakenteissa esiintyviin staattisiinja dynaamisiin lujuusteknisiin ilmiöihin.MateriaalitOsallistuja perehtyy ohutlevyjen rakennemateriaaleihin ja näidenmuovattavuuteen. Laajennetussa koulutuksessa saadaan käsitysohutlevyjen korroosionäkökohdista.Sisältö: Ohutlevyjen muovattavuus, ohutlevymateriaalit ja niidensovelluskohteita, ohutlevyissä esiintyvät korroosiomuodot,korroosion estäminen.Laajuus: ½ pvLisätietoja:Jorma Matilainen, 040 746 9263, etunimi.sukunimi@jamk.fiTeräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitusEurocode 3 mukaisestiTeräsrakenteiden suunnittelussa tulee käyttää 1.4.2010 lähtienainoastaan muita kuin yhteisiä eurooppalaisia standardeja, jossuunniteltu tuote tai rakenne tulee käyttöön EU-alueella. Tarjoamammekoulutuskokonaisuus antaa perustiedot teräksisistä rakenteistaja niiden mitoituksesta 1.4.2010 lopullisesti voimaantulevien eurooppalaisten standardien mukaan.Sisältö:• Käsitteet, määritelmät, standardit, 4 h• Rakenteen mallinnus ja kuormitusten määrittäminen,4 h• Rakenteen rasitusten määrittäminen, 4 h• Rakenteen kestävyyden määrittäminen, 8 h• Rakenteen liitokset ja niiden kestävyys, 8 h• Rakenneluokat ja niiden vaikutus mitoitukseen, 4 h• Esimerkkirakenteen laskenta, 8 hKohderyhmä: Teräsrakenteiden suunnittelijat ja teräsrakenteidenkanssa työskentelevät henkilöt.Toteutus: Voidaan toteuttaa asiakkaan tai JAMKin tiloissa. Ryhmävoidaan muodostaa yksittäisestä tai useammasta yrityksestä.Hinta: muodostuu asiakkaan valitseman kokonaisuuden mukaanLisätietoja:Pekka Sällinen, 0400 983 559, etunimi.sukunimi@jamk.fiSisältö: Ohutlevy- ja lasertyöstettävien tuotteiden yleiset suunnittelunäkökohdat,laserleikattavan ja -hitsatun tuotteen suunnittelu,taivutuksen suunnittelunäkökohdat, kennorakenteidensuunnittelu, lujuustekniset näkökohdat, värähtelyominaisuudet.Laajuus: ½ pv13


Tuotekehityksen asiantuntijuus- jakoulutuspalveluja• Tuotekehitystoiminta• Tuotekehitysprojektit• Tuotekehitystoiminnan johtaminen• Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys• Käytettävyystestaus• Ergonomia• Tekninen mekaniikka ja lujuusanalyysit• Värähtelytekniikka• Koneenosien suunnittelu (ruuviliitosten suunnittelu)• Hitsattujen rakenteiden suunnittelu• CAD ja 3D-mallinnus (AutoCad, Inventor ja SolidWorks)• Ohutlevytuotteiden suunnittelu• Valmistusmenetelmien mukaiset suunnittelunäkökohdat• Materiaalin valinta• KorroosiLisätietoja:Jorma Matilainen, 040 746 9263, etunimi.sukunimi@jamk.fiLABORATORIO- JAMITTAUSPALVELUTKeski-Suomen kalibrointikeskus, akkreditoitumittauslaboratorio K022Mitattavat suureet: pituus, ympyrämäisyys, tasomaisuus, liikesuoruus,kulma, paikoitustarkkuus.Lisätietoja:Pentti Laitinen, 040 522 6030, etunimi.sukunimi@jamk.fiwww.jamk.fi/yrityksille/laboratoriot/kalibrointikeskusSilmänliiketutkimus osanakäytettävyystestaustaTietokoneen näytöllä toimivien tai simuloitavien käyttöliittymientestausmenetelmä, jossa käyttäjien silmäilypolut rekisteröidääntestitehtävien suorituksen aikana. Silmäilydata analysoidaan yhdessämuun testidatan kanssa. Silmäilydatan analyysi auttaa ymmärtämäänparemmin käyttäjän toimintaa sekä tuotteen käytönongelmia ja niiden syitä.Lisätietoja:Matti Siistonen, 040 749 7162, etunimi.sukunimi@jamk.fiKonenäkölaboratorioAsiakkaitamme ovat loppukäyttäjäyritykset ja konenäkötoimittajat.Toimeksianto voi olla:• konenäön soveltuvuustestaus (asiakkaan omat näytteet)• laajempi selvitystyö, johon kuuluu optisen geometrian,kamerajärjestelmän ja valonlähderatkaisun kartoitukset(sisältää järjestelmän mitoituksen ja kuvankäsittelyfunktioidensuunnittelun).Selvitys- ja tutkimustehtävissä etsimme optimaalisen konenäköratkaisunja sen eri ratkaisumahdollisuudet sekä soveltuvuudenasiakkaan sovellukseen. Tarvittaessa rakennamme pilot-laitteistonasiakkaan tuotantolinjalle.Laitteistot: Mm. National Instrumentsin, Beijer Electronicsin(Cognex), SKS Vision Systemsin ja Omron Electronicsin laitteistot.Hinta: tutkimus- ja tapauskohtaisestiLisätietoja:Seppo Rantapuska, 040 567 5902, etunimi.sukunimi@jamk.fiLämpökamerakuvausFLIR ThermaCAM S60 -lämpökamera on tehokas väline pinnanlämpökuvaamiseen ja mittaamiseen. Kamera on helppokäyttöinenja kompaktin kokonsa vuoksi käytettävissä erilaisissa käyttökohteissa.Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää reaaliaikaisissamittauksissa tai tallentaa myöhempää käsittelyä tai erillisiin raportteihinliittämistä varten.Käyttökohteina ovat mm. kunnossapito (mekaniikka, elektroniikka,hydrauliikka, …), rakennustekniikka (ilmavuodot, lämmön siirtymä,lämmönsiirtokanavat, …), teollisuus (valmistusprosessientarkkailu, lämmönjakauma kappaleissa, …)Kameran ominaisuudet:• Lämpötila-alueet -40°C to +120°C, 0°C to +500 °C,+350 °C to +1500 °C• 76000 mittauspistettä• Tarkkuus: ± 2 °C or ± 2%• Erottelukyky: 0.06 °C, 30 °C lämpötilassa• Tallennusmuoto: JPG• Yhteydet: Firewire, USB• Paino: 2,0 kgLisätietoja:Juha Hautanen, 040 544 3114, etunimi.sukunimi@jamk.fi14


LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄLOGISTIIKKAJärjestelmälogistiikan koulutuskokonaisuus muodostuu peruskurssista,jatkokursseista sekä nk. työkalukursseista. Peruskurssinjälkeen jokainen osallistuja voi koota oman opintokokonaisuutensatarjolla olevista koulutuspaketeista. Tarvittaessa toteutuksiavoidaan myös pitää erikseen sovittavina ajankohtina.Järjestelmälogistiikan peruskurssi8. - 9.2. ja 17. - 19.2.20108. - 9.11. ja 17. - 19.11.2010Kurssilla tutustutaan teknisen järjestelmän tai laitteiston elinkaarenhallinnan keinoihin ja analysointiin, käsitellään logistiikan jakunnossapidon suunnittelun merkitystä tuotteen tai järjestelmänelinkaaressa ja sen aikaisissa kokonaiskustannuksissa. Tavoitteenaon oppia huomioimaan logistinen tuki osana käytön ja kunnossapidonsuunnittelua, järjestelmän käyttövarmuuden maksimointija elinkaaren aikaisten kustannusten minimointi.Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta, hankinnasta,kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt.Laajuus: 5 pvTilastot ja todennäköisyys26.-28.10.2010Osallistujille kehittyy matemaattiset perusvalmiudet tilastotiedonanalysointiin ja tulkintaan sekä todennäköisyyksien laskentaanjärjestelmän luotettavuuden ja varaosatarpeen arvioimiseksi.Koulutukssa käytetään Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.Kohderyhmä: Kunnossapidon ja tuettavuuden kehittämisestävastaavat henkilöt.Laajuus: 3 pvProjektinhallinta18. - 19.1. ja 27. - 29.1.2010Osallistujat perehdytetään projektinhallinnan osa-alueisiin, käytäntöihinja työkaluihin sekä MS-Project -ohjelmistoon (ei esitietovaatimusta).Kohderyhmä: Hankinta- ja kehitysprojekteihin osallistuvathenkilöt.Laajuus: 4,5 pvIntegrated logistics support - a practical view I(Acquisition)2011, järjestetään joka toinen vuosiOpitaan suunnittelemaan järjestelmän elinkaaren aikaista logististatukea sekä soveltamaan järjestelmälogistiikan tekniikoitahankinnoissa. Sisältö muodostuu tarjouspyyntöjen käsittelystä,vikadiagnostiikasta sekä kustannusten ja riskien hallinnasta hankinnoissa.Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta ja hankinnastavastaavat henkilöt, joilla on pohjatietoa aihealueesta (esim.järjestelmälogistiikan peruskurssin kautta).Toteutuskieli: englantiLaajuus: 3 pvIntegrated logistics support - a practical view II(Owning)syksy 2010, järjestetään joka toinen vuosiOpitaan suunnittelemaan ja hallitsemaan järjestelmän elinkaarenaikaista logistista tukea sekä soveltamaan järjestelmälogistiikantekniikoita elinkaaren keski- ja loppuvaiheen hallintaan.Koulutuksen pääpaino on vikaantumisten analysoinnissa sekälogististen kustannusten ja riskien hallinnassa teknisen järjestelmänomistamisen aikana.Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta, ylläpidostaja kehittämisestä vastaavat henkilöt, joilla on pohjatietoa aihealueesta(esim. järjestelmälogistiikan peruskurssin kautta).Toteutuskieli: englantiLaajuus: 3 pvLife Cycle Cost Analysis18. - 21.5.2010Osallistujat perehdytetään syvemmälle elinkaaren kustannustenanalysointiin ja mallintamiseen järjestelmän hankinnan ja hallinnanosalta.Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta, hankinnasta,kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt, joilla on pohjatietoaaiheesta (esim. järjestelmälogistiikan peruskurssin kautta).Toteutuskieli: englantiLaajuus: 3,5 pv15


LOGISTIIKKASystem Operational Science and SystemEngineering16. - 18.3.2010Osallistuja oppii huomioimaan järjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuteenvaikuttavia tekijöitä jo konstruktion spesifiointi- jasuunnitteluvaiheessa tai hankintavaiheessa. Kurssi käsittelee järjestelmäkokonaisuudensuunnittelua ja kehittämistä tuettavuudennäkökulmasta.Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien hankinnasta, kehittämisestäja ylläpidosta vastaavat henkilöt.Toteutuskieli: englantiLaajuus: 3 pvMSG-313. - 15.4.2010Osallistuja saa valmiudet ennakoivan kunnossapidon suunnitteluunja lentokoneen huolto-ohjelman laatimiseen MSG-3-menetelmäähyödyntämällä.Kohderyhmä: Lentokaluston kunnossapidon ja tuettavuudensuunnittelusta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt.Toteutuskieli: englantiLaajuus: 3 pvLuotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM)työkaluna4. - 5.5. ja 25.5.2010Osallistuja perehtyy RCM -analyysiin ja oppii soveltamaan tätämenetelmää ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen. Koulutuksenaikana kootaan mm. omalta työpaikalta saadut tuloksetyhteen sekä tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat RMC-ohjelmistolla.Kohderyhmä: Kunnossapidon ja tuettavuuden suunnittelusta jakehittämisestä vastaavat henkilöt.Laajuus: 3 pvKULJETUSKansainvälisen toiminnan kuljetustensuunnittelu ja ohjaus5. - 7.10.2010Aiheet on jaettu 4 tunnin moduuleiksi, joita voi yhdistellä halutullatavalla asiakkaan toivomusten mukaisesti:• Moduuli 1, Kuljetustehtävän suunnitteluKuljettajan työaikaa säätelevät lait ja määräykset sekä kuljetustehtävänkustannukset kuljetustalouden näkökulmasta.• Moduuli 2, Kuljetusten suunnitteluRunko- ja jakelukuljetusten suunnittelun periaatteet ja kuljetuksenja varastoinnin tasapainon merkitys.Varaston ohjaus: Keskeiset varastonohjauksen parametrit ja niidenkäytön tuotteiden ja materiaalien hallinnassa.• Moduuli 3, TelematiikkaTelematiikan keskeiset sisällöt ja niiden liitännät kuljetuksiin. Tutustutaanyleisimpiin käytössä oleviin kuljetuskaluston ja kuormanseurantateknologioihinsekä niiden käytettävyyteen kansainvälisissäkuljetuksissa.• Moduuli 4, Kuorman varmistaminenKuorman varmistamisen vaatimukset ja toteutuksen periaatteetsekä kotimaan että kansainvälisen liikenteen osalta.• Moduuli 5, KuljetusmuodotTie- , rautatie-, vesitie- ja lentokuljetusten ominaisuudet ja niidensoveltuvuus erilaisiin kuljetustehtäviin. Yhdistetyt kuljetukset:vähintään kahta eri kuljetusmuotoa (esim. auto/juna, auto/laiva) ja suuryksiköitä hyödyntävän kuljetusketjun toteutus- jakäyttömahdollisuudet.Kohderyhmä: Kuljettajat, kuljetusalan esimiestehtävissä toimivat,alaa valvovat viranomaiset sekä alan palveluja käyttävät.Laajuus: 3 pvKuljetusketjun riskien hallintaRiskikartoituksen avulla perehdytään yrityksen nykytilaan, selvitetäänlogistisen ketjun riskit sekä haetaan ratkaisut riskien hallitsemiseksi.Kartoituksen pohjalta räätälöidään koulutuspalvelukokonaisuus.Koulutuksella ja toimenpiteillä toimintaympäristön riskejä voidaanpienentää ja kannattavuutta parantaa minimoiden onnettomuuksienaiheuttamat todelliset kustannukset.Kohderyhmä: riskienhallinnasta vastuuasemassa olevat henkilötToteutus: Sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.Hinta: räätälöidään sisällön ja laajuuden mukaan16


Kuljetusyrityksen kannattavuudenkehittäminenTavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia kuljetusyrityksenkannattavaan johtamiseen. Koulutuksessa perehdytään laskentatoimeen,kuljetustoimintojen analysointiin sekä ohjaamiseen jaenergiatalouteen. Sisältöön on liitettävissä erilaisia kuljetustenaikaisten rasitus- ja voimamittauksien, kulutus- ja päästömittauksien,kuljetusketjujen simulointien ja telemaattisten mobiilisovelluksienkäyttämistä.Kohderyhmä: Kuljetusalan johtotehtävissä toimivat ja yritystoimintaaharjoittavat henkilöt.Toteutus: Sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.Hinta: Muodostuu koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaan.Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusJärjestetään keväällä ja syksyllä 2010Koulutus on direktiivin mukaista tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusta,joka on pakollinen uusille alalle tuleville ennen liikenneluvansaamista tai liikenteestä vastaavaksi ryhtymistä. Ajoneuvohallintokeskus(AKE) järjestää tentit. Kurssi- ja näyttökoepäivätlöydät AKEn internet sivuilta.Kohderyhmä: Uudet alalle tulijat sekä sukupolvenvaihdoksen yhteydessäyritystoimintaa jatkavat.Toteutus: 140 tuntia, 4 vk ma-pe klo 8.15 - 16.15. Traktoriyrittäjienkurssi kestää 40 tuntia ja se toteutetaan tavaraliikenneyrittäjäkurssinrinnalla.Hinta: muodostuu koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaanLiikennetraktoriyrittäjäSisältö on soveltuvin osin sama kuin tavaraliikenneyrittäjäkoulutuksessa.Kohderyhmä: Kuljetusalalla toimivat henkilöt.Hinta: Osanan tavaraliikenneyrittäjäkurssia 400 € + materiaalimaksu.Trukinkuljettajan kurssiOsallistuja saa valmiudet trukin tai henkilönostimen turvalliseenkäyttöön. Kurssilla opetetaan turvalliset käyttötavat ja suoritetaankäyttökoe. Rakenne määritellään asiakkaan käytössä olevankaluston mukaan.Kohderyhmä: Työssään trukkeja tai henkilönostimia käsittelevätsekä henkilöt, jotka eivät päivittäin käytä ko. laitteita, kuten kunnossapidonhenkilökunta ja siistijät.Laajuus: 1-2 pvToteutus: Luentoja sekä teoria- ja käyttökokeita.Tavaraliikenneyrittäjän valmentautuminenkokeeseen ilman kurssiaTavoitteena on saada kaupallisista tavaran kuljetuksista tiellä lainedellyttämän luvan mukainen todistus vaadittavasta ammattitaidosta.Kohderyhmä: Kuljetusalalla toimivat ja kuljetusyrittäjiksi aikovat.Toteutus: JatkuvaHinta: Ohjatusti 1 100 € + materiaalimaksu 70,00 €, itsenäisestiopiskellen materiaalin hinta 70 € (+ alv 8 %).MUU LOGISTIIKAN KOULUTUSOnnistuva ostaminen - tavoitteena toiminnanja kannattavuuden parantaminenTavoitteena on kehittää osallistujien osaamista siten, että he pystyvätentistä paremmin ja menestyksekkäämmin hoitamaan hankintatoimentehtäviä. Kurssilla tarkastellaan hankintatoimen rooliaja merkitystä organisaation toiminnassa ja kannattavuudessa.Perehdytään hankintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin sekä opitaanhahmottaa sellaisia kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankintatoimellavoidaan toteuttaa ja tukea.Kohderyhmä: Hankintatoimessa työskentelevät tai hankintojaoman toimensa ohessa hoitavat henkilöt.Laajuus: 4 pvHinta: 1380 €/osallistujaYritysjohdon koulutusKoulutus koostuu opintomoduuleista:1. Ihmisten ja organisaatioiden johtaminen2. Muutosten johtaminen3. Hankintatoimen johtaminen ja käytännön toimet4. Rahoituksen suunnittelu5. Laatuun johtaminen6. Tuotannon johtamisen modernit menetelmät7. Yhteistyöverkostot - todellista hyötyä vai juhlapuheita17


Kohderyhmä: Logistiikka-alan palveluyritykset, yritysten logistisissatoiminnoissa työskentelevät ja pk-sektorin teollisuusyritykset.Laajuus: 15 op (4 kk), sis. kontaktiopetusta 6 x 2 pv ja itsenäistätyöskentelyä. Opinnot on mahdollista lukea hyväksi korkeakouluopinnoissa.Hinta: 4 000 €/osallistuja, yrityskohtaisista toteutuksista tehdäänerillissopimusLentokoneen sähkö-, elektroniikka- jaavioniikkajärjestelmien perusteet -kurssi29.-30.12.2010 (16 h)Hinta: 560 €/hlöAvioniikkajärjestelmien laboratoriomittaukset1.12.2010 (8 h)Hinta: 280 €/hlöSähkömoottorikäyttöjen mitoitus26.4.2010 (8 h)Hinta: 280 €/hlöKiinteistöjen ja teollisuusrakennusten sähkönlaatu27.4.2010 (8 h)Hinta: 280 €/hlöAsiantuntija- ja koulutuspalveluja seuraaviltaosa-alueilta:• kuljetustoiminnan analysointi operaatioanalyysin keinoin• kuljetuspalveluiden markkinatutkimus• järjestelmälogistiikka soveltaminen käytäntöön• hankintatoimi• materiaalinkäsittely• varastointi (talous, ohjaus, suunnittelu ja teknologiat)• telemaattiset sovellukset (esim. digikynä, CAN -väylätiedonhyödyntäminen)• laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, käyttöönottosekä ylläpitoLisätiedot:Ilona Rand, 040 542 5687, etunimi.sukunimi@jamk.fiLABORATORIO- JAMITTAUSPALVELUTLogistiikan laboratorio- ja mittauspalvelut suoritetaan jokoJAMKin laboratoriossa tai asiakkaan tiloissa. Kaikki mittaustuloksetanalysoidaan.CAN -väylätiedon hyödyntäminen FMS-standardin avullaHaluatko tietää kuljetuksen aikaisesta energiankulutuksesta?Kiinnostaako ajoneuvotiedonkeruu? Tiedonkeruu tapahtuu ajoneuvoonasennettavan FMS -adapterin avulla tai suoraan CAN-väylästä. Laitteellamme voidaan kerätä ajoneuvotietoja suoraankannettavaan tietokoneeseen.RFID -laitteet ja -sovelluksetMitä on etätunnistus? Haluatko tietää RFID -teknologian hyödyntämisestälisää? Selvitämme mikä RFID -tunniste toimii tarkoituksessasiparhaiten ja kuinka lukijalaitteen antennit tulee sijoittaa.PunnitusTiedätkö varmasti, kuinka paljon kuljetuskalustosi painaa kuormattuna?Laitteillamme voimme punnita kalustosi vaikkapapaikan päällä. Meillä on kaksi 10 000 kilogramman vaakalevyä.Vaa’at ovat kooltaan 50 x 60 senttiä ja erottelukyky niillä on 10kiloa.RasitusmittauksetOnko kuljetuksen aikana tuotteeseen tullut vaurioita? Haluatkotietoa kuljetuksen aikana tuotteeseen kohdistuneista voimista?Kuljetuksen aikaiset rasitukset (tärinä, kiihtyvyys, suhteellinenkosteus ja lämpötila) voidaan mitata asentamalla pienet paristokäyttöisetanturit kuljetettavaan tuotteeseen.VoimamittauksetHaluatko tietää onko kuormasi kiinnitetty pykälien vaatimalla tavalla?Kestääkö sidonta myös hätätilanteessa? Neuvomme sinuakuorman sijoittamisessa ja sitomisessa. Laskemme tarvittaessavaadittavan sidontatarpeen. Digitaalisten voima-anturien avullaselvitämme pysyykö kuorma paikallaan hätäjarrutuksessa. Voimmemyös testata kuinka suuren voiman sidontaliina kestää.18


LUONNONVARAINSTITUUTTIASIANTUNTIJA- JAKOULUTUSPALVELUTBioenergiakeskuksen koulutuspalvelut• Laadulla kannattavuutta puu- ja peltobiomassojen hankintaketjuihinja käyttöön (1-2 pv)• Biokaasun tuotannon ja käytön perusteet (1-2 pv)• Biodieselin tuotanto ja käyttö maatilakokoluokassa (1-3 pv)• Wood Fuels Basic Information Pack, englanninkielinen puuenergiakoulutus(2-3 pv)Bioenergiakeskuksen konsultointi-, tutkimusjatuotekehityspalvelut• Bioenergian tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön liittyvät kannattavuuslaskelmat• Puu- ja peltobiomassojen korjuuketjujen aika- ja tuotostutkimukset• Polttoaineiden kuivauskokeet• Polttoaineiden käyttökokeet, ml. priimaus ja seospoltto• Standardoidut lämmityskattilatestaukset VTT:n kanssa (v. 2010alkaen)Bioenergiakeskuksen analyysi- jamittauspalvelut• Kiinteiden polttoaineiden laatuominaisuudet; lämpöarvo, kosteus,kemiallinen koostumus, tuhkapitoisuus ja tulosten tulkinta• Savukaasuanalyysi (t, O2, CO2, CO, hyötysuhde) ja tulostentulkinta• Biodieselin laatumääritykset standardin EN 14214 mukaisesti(suurin osa standardin 24 määrityksestä)Lisätietoja: Tapani Sauranen, 0400 226394,etunimi.sukunimi@jamk.fi, www.jamk.fi/bioenergiaMaatalous- ja bioenergiaopintomatka saksalaisellekielialueelleMaatilojen kannattavuuden parantaminen ja maaseudun elinvoimaisuudenkehittäminen ovat haasteita kaikkialla Euroopanunioninalueella. Bioenergian tuotannon yhdistäminen tähänhaasteeseen on merkittävää sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisyn,energiaomavaraisuuden että ravinnekierron tehostamisenkannalta.Tarjoamme vahvana maatalous- ja bioenergiaosaajana opintomatkojasaksalaiselle kielialueelle räätälöitynä matkalle lähtevänryhmän tarpeisiin. Matkoilla voidaan tutustua bioenergian erilaisiintuotantomuotoihin.Olemme keskittyneet erityisesti biokaasun erilaisiin tuotantomenetelmiinja raaka-aineisiin sekä erilaisiin tapoihin käyttää tuotantoprosessissasaatu sähkö, lämpö, hiilidioksidi ja ravinteetmahdollisimman hyvän kokonaishyödyn saavuttamiseksi.Tarjoamme:• erilaisia tutustumiskohteita Saksassa tai/ja Itävallassa• asiantuntevan tulkkauksenToteutus: 3-6 pv, pyrimme löytämään edulliset matka- ja majoitusvaihtoehdotLisätiedot:Ilpo Värre, 040 519 7126, etunimi.sukunimi@jamk.fiHaja-asutuksen vesihuoltoasiat kuntoonJätevesien käsittelyn vaatimukset tiukentuivat talousjätevesiasetuksenmyötä. Uudet tai uudistettavat haja-asutusalueen kiinteistökohtaisetjätevesijärjestelmät on suunniteltava, rakennettavaja huollettava asetuksen vaatimusten mukaisesti.Kohderyhmä: Alan yrittäjät tai alan yrittämisestä kiinnostuneetKoulutuspaketteja seuraavista osa-alueista:• lainsäädäntö• vanhojen jätevesijärjestelmien kunnon arviointi• erilaiset puhdistamoratkaisut• suunnittelu• rakentaminen• huolto• vaihtoehtoiset käymälätVesihuollon neuvontapalvelut• luennot• asukasneuvonta• kiinteistökäynnitKoulutukset ja neuvontapalvelut toteutetaan asiantuntijapalvelunatilauksesta. Toteutustapa, sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaankanssa tapauskohtaisesti.19


LUONNONVARAINSTITUUTTIVesianalyysit• aluekohtaiset näytteenotot talousvedestä, jätevedestä ja vesistöistä• analyysitulokset ja tulkintaAsiakaslähtöinen palvelu vesihuoltoyhtymien ja kiinteistökohtaisentalousveden vapaaehtoiseen laadun seurantaan, jätevesijärjestelmientoimivuuden testaamiseen ja vesistöjen vedenlaadunseurantaan.Lisätietoja:Mirja Hurskainen, 040 588 7860, etunimi.sukunimi@jamk.fiNina Pimiä, 040 522 0394, etunimi.sukunimi@jamk.fiTukitiimintoiminta investovillenautakarjatiloilleNautakarjatiloilla on nyt mahdollisuus saada tukea oman investointiprosessinhallintaan ja läpiviemiseen Maitoa ja naudanlihaaKeski-Suomesta -koulutushankkeen tarjoaman tukitiimitoiminnanavulla.Oman investoinnin suunnittelu- ja hallintaosaamisen kehittämisestäkiinnostuneista yrittäjistä kootaan pieniä vertaisryhmiä (4yrittäjää tai tilaa/ryhmä). Tukitiimitoiminnan tavoitteena on tukeayrittäjien omaa osaamista investoinnin läpiviemiseen ja onnistuneeseenkäyttöönottoon. Omaa osaamista ja erilaisia käytännönratkaisujatuodaan yrittäjin tietoisuuteen ja käsiteltäviksiasiantuntijakouluttajien avulla.Maatilojen pelastus- ja turvasuunnitelmatTurvasuunnitelmalla kartoitetaan maatilan henkilö-, omaisuus- jaympäristöriskit sekä selvitetään toimenpiteet, joilla riskit voidaanennaltaehkäistä tai poistaa. Turvasuunnitelma sisältää pelastuslainsuurehkoilta maatiloilta edellyttämän pelastussuunnitelman,jossa käydään läpi toimintaohjeet ja varautuminen mahdollistenonnettomuuksien varalle.Turvasuunnitelma sisältää esimerkiksi• rakennusten riskikatselmukset työntekijöiden ja eläinten kannalta• varastoitavien materiaalien ympäristö- ja terveysriskien kartoituksenongelmatilanteiden varalta• pelastuslain suurehkoilta maatiloilta edellyttämän pelastussuunnitelman• varautumiskeinoja poikkeustilanteisiin sekä hätäensiapuohjeetTurvasuunnitelmat toteutetaan asiantuntijapalveluna tilauksestaJyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämän Maatilan Turvasuunnitelma-mallin mukaan.Lisätietoja:Hanna Kaihlajärvi, 040 563 5431, etunimi.sukunimi@jamk.fiTukitiimitoiminnan pienryhmätyöskentelyä tukeva asiantuntijatiimikoostuu mm. rakentamisen, talouden, eläinterveyden jahyvinvoinnin sekä teknologian aloilta. Asiantuntijatiimi kootaankunkin pienryhmän tarpeiden mukaisesti.Pienryhmäkoulutuksen perusrunko koostuu tilalla tapahtuvistaaloitus- ja lopetuspalavereista sekä niiden välissä järjestettävistäneljästä ongelmalähtöisestä koulutuspäivästä, joissa pureudutaanosallistujien kohtaamiin ongelmiin investoinnin suunnittelussa.Toteutus: 6 krt, ryhmiä käynnistetään ympäri vuodenHinta: 360 €/tila, hinta muuttuu järjestettävien koulutuspäivienmäärän mukaisestiLisätietoja:Susanna Lahnamäki, 040 725 6603,susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fiSanna Hämäläinen, 040 354 7400, etunimi.sukunimi@jamk.fi20


RAKENNUSTEKNIIKKAKOULUTUSPALVELUTAsuinkerrostalon korjausrakentamisenprojektinjohtajaRakennusalan kokonaismarkkinasta on korjausrakentamisenosuus jo uudisrakentamista suurempi ja kasvu jatkuu edelleen.Lähimmän kymmenen vuoden aikana tulevat 70-luvulla rakennetutasuinkerrostalot talotekniikkaan, vedeneristyksien ja ulkovaippaanliittyvien rakennusosien osalta suunnitellun kestoaikansapäähän. Kyseisissä rakennuksissa on 27% (n. 400.000 asuntoa)koko Suomen kerrostaloasuntojen määrästä.Energiankulutuksen vähentämiselle asetetut tavoitteet edellyttävätolemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden oleellistaparantamista.Asiakaslähtöinen, asukkaat huomioiva, esteetön, kustannustehokasja tilojen terveellisyyden takaava korjausrakentaminen vaatiiuutta osaamista.Edellä mainitut määrälliset ja erityisesti energiatehokkuuteentähtäävät tavoitteet edellyttävät osaavia, kokonaisuuden hallitseviaprojektinjohtajia.Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet asuintalonkorjaushankkeen johtamiseen esiselvityksestä käyttöönottoonsaakka. Koulutuksessa perehdytään päätöksentekoprosessiin,esiselvitysten hankintaan, hankesuunnitelman laadintaan,suunnittelun ohjaukseen, toteuttajien valintaprosessiin, toteutuksenlaadunvalvontaan, käyttöönottoon sekä takuuajan toimintoihin.Energiatehokkuuden parantaminen on koulutuksen keskeisinosa-alue.Kohderyhmä: Korjaushankkeen projektista vastaavat, kuten korjaushankkeitajohtavat isännöitsijät, rakennuttajakonsultit, rakennusliikkeidenprojektipäälliköt ja talotekniikkayritysten projektivastaavatsekä suunnittelijat.Rakennustekniikan asiantuntijapalvelutTervetalo rakentaminen: Sisäilmaan liittyvät koulutus ja asiantuntijapalvelut.LABORATORIO- JAMITTAUSPALVELUTAkkreditoitu rakennuslaboratorio T029.Betonin testausPuristuslujuus, taivutuslujuus, halkaisuvetolujuus, tiheys, paineellisenveden tunkeumasyvyys.Betonituotteiden testausPäällystekivet ja -laatat: ulkonäkö, dimensioiden mittaus, halkaisulujuus,taivutuslujuus ja murtokuorma, säänkestävyys.Ääni- ja melumittausRakennusten ja rakenneosien ääneneristävyyden mittaus, koneiden,laitteiden ja tuotantolaitosten melumittaukset.Sisäilmanäytteyden analyysitMikrobit, -sisäilman olosuhdeseurantamittaukset, -kuidut, lahojenja homeiden DNA-tunnistus, VOC-analyysit, haihtuvat orgaanisetyhdisteet TVOC analyysit.Kuntotutkimus ja rakentamisenlaadunvarmennusMateriaalien tartunta- ja vetolujuus, materiaalien vesitiiviys,lämpökamerakuvaukset, rakennuksen ilmavuotolukumittaukset,rakenteiden pitkäaikaisseurantamittaukset, vedeneristekerrosvahvuuksienmääritykset, kuntotutkimuksiin liittyvät laboratorioanalyysit.Lisätietoja:Reijo Pitkänen, 040 551 6119, etunimi.sukunimi@jamk.fiLisätietoja:Jouni Liimatainen, 0400 644 701, etunimi.sukunimi@jamk.fiKaikki koulutuspalvelut ovatarvonlisäverottomia palveluja.21


TEKNOLOGIAN MUU KOULUTUSKehittämistyön suunnittelutyöpajaGoal Oriented Project Planning – GOPP-työpaja on osallistavatyöpajamenetelmä, jossa luovan ja systemaattisen työskentelynavulla laaditaan konkreettinen yhteinen suunnitelma kehitettävästäasiasta koulutetun työpajanvetäjän ohjaamana.Menetelmä soveltuu monentyyppisen kehittämistyön, kutenhanke- ja toimintasuunnitelmien, strategioiden ja muiden loogistarakennetta vaativien suunnitelmien laatimiseen. GOPP on tehokastyökalu myös aiemmin laadittujen suunnitelmien täsmentämiseenkehittämistyön aikana.Mitä hyötyä?Työpaja yhdistää eri osapuolten näkemykset ja osaamisen, sekäluo perustan tuloksekkaalle yhteistyölle. Työpajassa saavutetaanosallistujien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja se säästääsuunnitteluun käytettävää aikaa. Työpajan jälkeen tulokset dokumentoidaanja työpajan tilaaja saa siellä käytetyn materiaalin kokonaisuudessaankäyttöönsä.Mitä työpajan toteuttaminen vaatii asiakkaalta?• Etukäteistapaamisen, jossa käydään läpi työpajan aihe ja osallistujat,sovitaan työpajan tavoitteet ja päivän ohjelma sekäsovitaan käytännön järjestelyistä• Eri osapuolten mukaan kutsumisen• Osallistumisen työpajaanKieli: suomi tai englantiHinta: 1 200 € /1pvä tai 1 800 €/2pvä (ALV 0 %). Hintaan ei sisällytyöpajatilojen eikä mahdollisten tarjoilujen kustannukset.Työpajan vetäjinä toimivat kehityspäällikkö Aimo Pellinen taihankesuunnittelija Tiina Häkkinen.Työpajatilaukset ja lisätiedot:Aimo Pellinen, 0400 644 456, etunimi.sukunimi@jamk.fiProjektiosaajan valmennusohjelma - PROVAProva on projekteja suunnitteleville ja toteuttaville henkilöilletarkoitettu valmennusohjelma, joka syventää osallistujien valmiuksiasuunnitella, toteuttaa ja hallinnoida kehittämisprojekteja.Valmennusohjelma koostuu seitsemästä (7) lähiopetuspäivästäsekä niiden välillä tehtävistä omaan työhön liittyvistäoppimistehtävistä. Osana valmennusohjelmaa osallistujat suunnittelevattodelliseen tarpeeseen perustuvan projektin tilaajanvalitsemasta aiheesta.Valmennusohjelma voidaan rakentaa seuraavista sisältökokonaisuuksistatilaajan tarpeiden mukaan:• Projektien toimintaympäristö tilaajan näkökulmasta• Projektisykli, Project Cycle Management PCM• Looginen viitekehys suunnittelutyökaluna• Projektin suunnittelu yhteistoiminnallisilla työpajoilla- Tunnistusvaiheen työpaja – ongelmista tavoitteiksi- Muotoiluvaiheen työpaja – tavoitteista toimenpiteiksi• Projektin tehtäväluettelon ja kustannusarvion laatiminen• Projektisuunnitelman rakenne ja sisältö• Projektin johtaminen• Projektitoiminnan sopimukset• Projektitoiminnan rahoituslähteitä ja rahoituksen hakeminen• Projektin talouden hallinta tilaajaorganisaatiossa• Projektiviestintä ja tulosten levittäminen• Projektin arviointiLisätietoja:Aimo Pellinen, 0400 644 456, etunimi.sukunimi@jamk.fiTEKNIIKAN YLEMPIKORKEAKOULUTUTKINTO(insinööri ylempi AMK)Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheinen jatyöelämään kehittävä uusi korkeakoulututkinto.Koulutus on suunnattu tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinnontai muun soveltuvan korkeakoulututkinnonsuorittaneille. Pääsyvaatimuksena on vähintään kolmen vuodentyökokemus koulutusta vastaavista työtehtävistä.Laajuus: Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, jostaopinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä. Opintojen kesto onkaksi vuotta.Ajoitus: Opinnot käynnistyvät syksyllä 2010.Haku: 1.3.-16.4.2010.Lisätiedot:www.jamk.fi/koulutus22


Teknologiaosaamisen johtamisenkoulutusohjelmaAmmatilliset ydinopinnot muodostuvat johtamisesta ja verkostoista.Muilta osin voit valita opintokokonaisuutesi yksilöllisesti jarakentaa koulutusohjelman tarjonnasta oman urakehityssuunnitelmasimukaisen kokonaisuuden.Lisätiedot:Riitta Abioqa, 0400 541 756, etunimi.sukunimi@jamk.fiLogistiikan koulutusohjelmaKoulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat logististen toimintojenkehittäminen ja johtaminen, kuljetusten turvallisuus, logistiikaninformaatiojärjestelmät, hankintatoimi, asiakkuuden globaalijohtaminen sekä logistiikan kehittämismetodologiat.Lisätiedot:Elina Lindqvist, 040 828 9987, etunimi.sukunimi@jamk.fiAutomaatioteknologiaKoulutusohjelma tarjoaa valmiudet automaation sovellusperiaatteidenlaajaan ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Avarrat näkemyksiäsimyös liiketoimintaosaamisen, kokonaisprojektien hallinnanja johtamistaitojen alueilla.Lisätiedot:Seppo Selosmaa, 040 558 1755, etunimi.sukunimi@jamk.fiMaster’s Degree Program in InformationTechnologySeuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2011.Sisällöt tarkentuvat vuoden 2010 aikana. Tiedot päivittyvät www.jamk.fi/koulutus/tutkinnot/ylemmat/informationtechnologyINSINÖÖRITUTKINTOONJOHTAVA KOULUTUS(insinööri AMK)Aikuisten tutkintoon johtava koulutus on tarkoitettu pääsääntöisestiniille, joilla on jo aikaisempaa koulutusta ja/tai työkokemustakyseiseltä alalta. Monimuotoiset ja joustavat koulutuksentoteutustavat mahdollistavat opiskelun usein myös työn ohessa.Haku syksyllä 2010 alkavaan koulutukseen on 1.3.-16.4.2010.• Logistiikan koulutusohjelmaLisätiedot:www.jamk.fi/koulutusAVOIN AMMATTIKORKEAKOULUAvoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella tekniikan ja liikenteensekä luonnonvara-alan tutkintoon johtavan koulutuksenopintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta työn ohessa.Esimerkkejä kursseista:• Elektroniikka ja tietoliikenne, 5 op• Tietokannat, 5 op• Metsäteollisuuden energiatehokkuus, 5 op• CCNA, 3 - 12 opop = opintopisteLisätiedot:Anitta Kääriäinen, 040 582 9923, etunimi.sukunimi@jamk.fi,www.jamk.fi/koulutus/avoinLisätiedot:Tapani Äijänen, 040 738 2491, etunimi.sukunimi@jamk.fiKaikki koulutuspalvelut ovatarvonlisäverottomia palveluja.23


JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUTEKNOLOGIARAJAKATU 35, 40200 JYVÄSKYLÄPIIPPUKATU 2, 40100 JYVÄSKYLÄUURAISTENTIE 240 B, 43130 TARVAALAWWW.JAMK.FI

More magazines by this user
Similar magazines