Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2009 - Kunnat.net

kunnat.net

Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2009 - Kunnat.net

Suun terveydenhuollon ohjeellinenvastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen


2 (42)Sisällysluettelo1 Johdanto 32 Asiakasmaksujen määräytyminen 63 Maksuttomat käynnit 64 Maksulliset käynnit 7Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 8Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet 24Luku T Pientoimenpiteet 37Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet 38Luku Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 40LIITE Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 41


3 (42)Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävätenimmäismaksut 1.8.2008 alkaen1 JohdantoSuun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen9 §:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollontoimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Stakes. Toimenpideluokituksessa hyväksyttyvaativuusluokka osoittaa palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun. Kaikilletoimenpiteille ei ole määritelty toistaiseksi vaativuusluokkaa.Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksenperusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokanperusteella määräytyvän maksun; esimerkiksi protetiikka. Niistä toimenpiteistä,jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, on jätetty vaativuusluokkapois.Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja. Käyntimaksu sen sijaan peritäänhoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviätoimenpiteitä, voidaan periä erillinen, asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteenvaativuusluokan mukainen maksu 9 §:n nojalla.Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 §4 mom.).Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periäaiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikälipotilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 § 3 mom.Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuudenvuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltäperiä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisestaaiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiintai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W-alkuisiatoimenpidekoodeja.Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen on vuonn 2004 lisätty luku Y. Luku Z onpoistettu vuoden 2003 alusta.Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 12,80 euroa, sisältyy myös tutkimus,WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten,WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet jamahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00.WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan.Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella,eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perusteella. Hammaslääkärin jalääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein.Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms.järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tailausunto tarvitaan hoitojärjestelmää varten. Hoitoon liittyvänä todistuksena pidetään17.6.2005 jälkeen kirjoitettuja todistuksia, jotka on annettu henkilölle sairauslomanhakemista varten; katso Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2005, 5.7.2005. Hoitoon liittymättömäksitodistukseksi katsotaan kaikki muut todistukset, joilla palvelun käyttäjä hakeeitselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten eläkettä, vakuutuskorvausta, vakuutuksenottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten.


4 (42)Tässä on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka = vaativuusluokka.Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi.Vastaavuusluetteloissa on poistettu sv-koodit 1.4.2007.Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Stakesin ylläpitämää toimenpideluokitusta,Toimenpideluokitus 2007, Stakes, Ohjeita ja luokituksia 2007:1. Josvastaavuusluokituksessa on viitattu lukuihin, joita ei ole tässä vastaavuusluokituksessa, nelöytyvät osoitteeesta: http://koodistopalvelu.stakes.fi.Vuoden 2009 muutoksetTerveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Toimenpideluokitukseen on kuitenkinhyväksytty yksi uusi toimenpide ja muutettu yhden luokituksessa olleen toimenpiteen määritystävuoden 2009 alusta. Nämä toimenpiteet tulevat osaksi myös Suun terveydenhuollontoimenpideluetteloa. Muutokset ovat seuraavat:Uusi toimenpideWX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohdenOlemassa olevan toimenpiteen määrityksen muutosWX110 Infiltraatiopuudutus, luokka 0Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohdenVuoden 2008 elokuun alusta tulleet muutoksetSosiaali- ja terveydenhuoltolain ja asetuksen muutokset asiakasmaksuihin.Vuoden 2007 muutoksetProtetiikan osa-alueelle lisättiin kolme koodia: SPB15 Tilapäinen implanttihammaskruunu,SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia ja SPB28 Tilapäinenimplanttihammassilta, hampaaton leuka.Tekstikorjauksena tarkennettiin SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä -selitettäaiemmin edellytetyn vähintään kaksi käyntikertaa osalta. Selite on korjattu seuraavasti:Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omallavastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisiuseampikin.Vuoden 2006 muutoksetSuuhygienistien ja hammashoitajien käyttöön on otettu kaksi uutta toimenpideryhmää jatämän lisäksi on lisätty yksi uusi toimenpideryhmään SAB seuraavasti:SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus, määrityksen muutos SAB01 ja uusi toimenpideSAB02. SCF Suun ehkäisevä hoito, kolme toimenpidettä SCF01, SCF02 ja SCF03. SDE Parodontologinenhoito, kolme toimenpidettä SDE02, SDE03 ja SDE04.Toimenpideluettelossa jo olleisiin toimenpideryhmiin on lisätty uusia toimenpiteitä seuraavasti:SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02,SJC03, uusi ryhmä SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 ja YEA05.Määritysten muutoksia on tehty (ainakin) seuraaviin toimenpiteisiin: ECA, ECA55, ECA70,SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00.Toimenpideluettelosta on inaktivoitu toimenpiteet SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 ja SJC05.Vuoden 2005 muutoksetTekstikorjauksia ja poistoja on tehty pääosin SC-kappaleeseen. Luokitusta on tiivistetty siten,että luvut SCB, SCC ja SCD on poistettu ja niiden sisältö on siirretty lukuun SCA.


5 (42)Tekstikorjauksia tehty koodeihin SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02,ECA70 ja EGA.Koodi EWD00 on muutettu koodiksi EWE00. Luokituksen liitteessä on muutoksiaRadiologisiin tutkimusnimikkeistön seuraaviin kohtiin: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD JAEB1CD-koodit. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin.Vuoden 2004 alusta tulevat muutoksetUudet toimenpiteet: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20,SPC25, ECA70, Luku Y, YEA, YEA00, YNA, YNA09Määritysten muutokset: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10,ECA55Vuoden 2003 alusta tulleet muutokset– Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemähammastarkastus, koodi SAB01– muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC– lisätty uusi koodi SJC05– lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit– lisätty koodi EDC42– muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14EC42 luokasta 13 luokkaan 14EC45 luokasta 13 luokkaan 14– poistettu koodit ECB21, EDC11, EDC16– muutamia tekstimuutoksia.


7 (42)4 Maksulliset käynnitAsiakasmaksuasetusTerveyskeskuksenpäätösKäyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaanvaraamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailtaAsiakasmaksuasetus 25 § 31,50 €Suun ja hampaiden tutkimus ja hoitoAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7 €Hammaslääkäri 9 €Erikoishammaslääkäri 13 €Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoitoAsiakasmaksuasetus 9 a §Peritään asiakasmaksuasetuksen 25,60 €8 § 1 momentin mukainenpoliklinikkamaksu/käyntiPäiväkirurginen toimenpideWZA00, WZA90Asiakasmaksuasetus 8 a §Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a §:n 83,90 €mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä,joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttääyleisanestesiaa, laajaa puudutusta taisuonensisäisesti annettavaa lääkitystä.Todistukset:Suppea todistusMuu lääkärin tai hammaslääkärin todistusAsiakasmaksulaki 5 § 1 mom. 1) kohtaja asiakasmaksuasetus 23 §.Hoitoon liittyvä todistus 0 €Hoitoon liittymätön todistus 31,50 €Todistus tai lausunto, esimerkiksivakuutusyhtiötä jne. varten.


Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätös8 (42)Luku SSuun ja hampaiston avohoidon toimenpiteetTähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun jahampaiston hoitotoimenpiteet.Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E.Seulontatutkimus, katso WYA00.Radiologiset toimenpiteet, katso liite 1.SASAASuun ja hampaiston tutkimukset ja hammastarkastuksetHammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelmaTutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy ainaanamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekähoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä.SAA01 Suun tutkimus, suppea; luokka 2 5,80 €Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit.Kesto enintään 10 min.SAA02 Suun perustutkimus; luokka 4 12,80 €Potilaan purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimus.Kesto enintään 20 min.SAA03 Suun tutkimus, laaja; luokka 5 25,60 €Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen,hampaiston ja limakalvojen tutkimuksen.Kesto enintään 30 min.SAA04 Suun erityistutkimus; luokka 7 25,60 €Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- jalaboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin.Kesto yli 30 min.Huom! WZC10SABSuun ja hampaiden terveystarkastusSAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun 5,80 €ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2Ei sisällä sairauden diagnooseja.Sisältää suun ja hampaiden terveyden ja hampaidenpuhkeamisen määrityksen.Esim. alle kouluikäisen tai aikaisemmin hoidossa olleen potilaanterveystarkastus.HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaanehkäisevää suun terveydenhoitoa.Kesto vähintään 10 minuuttia.


Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätös9 (42)SAB02 Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden 12,80 €terveystarkastus; luokka 3Sisältää suun ja hampaiden terveyden, plakin, ienverenvuodonja ientaskujen määrityksen.Ei sisällä sairauden diagnoosejaAikaisemmin hoidossa olleen potilaan hammaslääkärin tekemänhoitosuunnitelman mukainen tarkastus.HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaanehkäisevää suun terveydenhoitoa.Kesto vähintään 20 minuuttia.SBSBATäydentävät tutkimuksetVastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenototSisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton,syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen.SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 12,80 €Esim. Laktobasillitesti, Mutans streptokokkitesti, hiivasienitestija mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista.SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 5,80 €Ei sisällä muita määrityksiä.SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 5,80 €SBBMuut suun ja hampaiston tutkimuksetSBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 12,80 €Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla.Kirjataan kerran käyntikerralta.SBB10 Hampaiston jäljennökset; luokka 3 12,80 €Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallitSBB20Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessäAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 kohta;– hammaskuvalta 5,80 €– leukojen ja koko hampaiston 12,80 €panoraamakuvauksestaEsim. juurihoidon kontrollikuvaSCSuun terveyden edistäminenSuun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksienhoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskivenpoistoa, katso SD.SCAEhkäisevä suun terveydenhoitoEdellyttää selostusta potilasasiakirjaan


10 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman 5,80 €hoitokäynnin yhteydessäAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerraltaSisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä:terveysneuvonta, suun kotihoidon opetus sekä tarpeellinenfluorikäsittely tai muu käsittely, plakin ja näkyvän hammaskivensuppea poisto.Kesto vähintään 10 min.SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti 5,80 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerraltaErillinen hoitokäynti tai neuvolakäynti.Sisältää mm. terveysneuvonnan, ravintoanalyysin, kotihoidonopetuksen, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn,plakin ja näkyvän hammaskiven poiston sekä ehkäisevänhoidon arvioinnin.Kesto vähintään 20 min.SCEHampaiden pinnoitusPinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaanuurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on kuitenkinpoistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella,käytetään paikkauskoodia SFA00.SCE00 Hampaan pinnoitus, luokka 3 5,80 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerraltaKäyntikerralla tilastoidaan korkeintaan yksitoimenpide leuanpuoliskoa kohden.


11 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSCFSuun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai hammashoitajallaKyseessä on hoitokokonaisuus, joka sisältää mm. hoidon tarpeenarvioinnin, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakinja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muunvastaavan käsittelyn. Hoidon tarpeen arviointi on lyhytkestoinentoimenpide, joka ei sisällä suun ja hampaiden nykytilan kuvausta(statusmerkintöjä ja diagnooseja).SCF01 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai 5,80 €hammashoitajalla, suppeaAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerraltaSisältää esim. hoidon tarpeen arviointia ja terveysneuvontaaKesto vähintään 10 minuuttia.SCF02 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä 5,80 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerraltaSisältää esim. hoidon tarpeen arviointia, terveysneuvontaa,suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja näkyvän hammaskivenpoistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn.Kesto vähintään 20 minuuttia.SCF03 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä, laaja 5,80 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerraltaSisältää esim. hoitotarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suunpuhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja näkyvän hammaskivenpoistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn.Kesto vähintään 30 minuuttia.SDIkenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoitoParodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen taikiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyväntraumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen,kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologisetkiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaanohjauksen ja ylläpitohoidon.


12 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDAParodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoitoAikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen,kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairauttaaiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.SDA01–05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattomanparodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaankäyttää vain yhtä SDA01-05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihintoimenpiteisiin käytettyä aikaa.SDA10- ja SDA11-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin hoitoa.Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muidentoimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaaei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 5,80 €Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto– käyntikerralta.Kesto enintään 10 min.SDA02 Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3 12,80 €Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muidenplakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto– käyntikerraltaKesto vähintään 10 minuuttia.SDA03 Parodontologinen hoito; luokka 5 25,60 €Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävänientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito– käyntikerraltaKesto vähintään 20 minuuttia.SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; 25,60 €luokka 7Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksenja/tai parodontiitin hoito– käyntikerraltaKesto vähintään 30 minuuttia.SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen; luokka 9 37,30 €Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävänientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito– käyntikerralta.Kesto vähintään 45 minuuttia.SDA10 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus; luokka 7 25,60 €Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito taisyvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi.Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien jaienmuutosten vaativa hoito.Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodienkanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa eisisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.


13 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus, 37,30 €laaja ja vaativa; luokka 9Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoitotai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito.Esim. laaja ja vaativa kyretointi.Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiastajohtuen erityisinstrumentteja ja -taitoja vaativa hoito.Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittienja ienmuutosten erittäin vaativa hoito.Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodienkanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetämuihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.SDCParodontologinen kiskotusSDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samallahoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella.Toimenpidekoodi on hammasvälikohtainen ja sisältääkiskotusalueen purentaan sovituksen.SDC05 Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla; 12,80 €luokka 3SDC15 Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua 25,60 €tai pintakiinnitteistä vahviketta; luokka 5SDDParodontologinen purennan hoitoToimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessäparodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon.SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttäämuiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, ettähoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samallahoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01–SDD03-koodia.SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3 12,80 €Esim. suppea purennan hionta.Kesto vähintään 10 min.SDD02 Parodontologinen purennan hoito; luokka 5 25,60 €Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoiluesim. paikkamateriaalillaKesto vähintään 20 min.SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7 25,60 €Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleenmuotoilu esim. paikkamateriaalillaKesto vähintään 30 min.SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin 37,30 €indikaatioin; luokka 9Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskonvalmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen.


14 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDEParodontologinen perushoito suuhygienistilläHoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudinmääritykseen ja hoitosuunnitelmaan ja sisältääseuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla on hoidettavallaalueella enintään 5 mm:n syvyisiä taskuja.SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 12,80 €Plakkiretentioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm)hoito hoidettavalla alueella.Juuren pintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 20 minuuttia.SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; luokka 4 12,80 €Laaja plakkirententioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm)hoito ja juurten pintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 30 minuuttia.SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, 25,60 €erittäin laaja; luokka 5Erittäin laaja ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito,plakkiretentioiden poisto ja juurten pintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 45 minuuttia.SFPaikkaushoidotPaikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteenpurkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteenlaittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus.Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia.Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa.SFAPaikkaushoito suoralla menetelmälläSFA00 Pieni täyte; luokka 3 12,80 €Pieni korjaus tai lisäys.Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuuhammasluuhun, katso SCE.SFA10 Yhden pinnan täyte; luokka 4 12,80 €Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta.Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikanauseampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran.SFA20 Kahden pinnan täyte; luokka 6 25,60 €Täyte korvaa huomattavan osan kahdestahampaan pinnasta.SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 25,60 €Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta.Sisältää väli- ja poskihampaaseentunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen.SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8 37,30 €Täyte korvaa huomattavan osan ainakinneljästä hampaan pinnasta.


15 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSFBPaikkaushoito epäsuoralla menetelmälläTäyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossatai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaanvain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin.SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden 25,60 €pinnan täyte; luokka 6Täyte korvaa huomattavan osan hampaanyhdestä pinnasta.SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte; 37,30 €luokka 8Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta.Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli.SFB30 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte; 52,40 €luokka 11Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta.Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli.SFCPaikkaushoidon tukitoimenpiteetSFC00 Alustäytepilari; luokka 7 25,60 €Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaan terän valmistukseen.SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 5,80 €Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen taialustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla.Kesto enintään 10 minuuttia.SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 3 12,80 €Esim. juurikanaruuvin asettaminenKesto yli 10 minuuttia.SGSGAHampaan juurenhoitoToimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia.Hampaan juurikanavien avaus ja laajennusSisältää mahdollisen lääkehoidon.SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4 12,80 €I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.Kesto enintään 20 minuuttia.SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; 25,60 €luokka 52-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.Kesto enintään 30 minuuttia.SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 25,60 €erittäin vaativa; luokka 73-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.Kesto enintään 45 minuuttia.SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 37,30 €erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8Kesto yli 45 min.


16 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSGBHampaan juurentäyttöSGB00 Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 (amputaatio) 12,80 €Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen.SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; 12,80 €luokka 3SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; 25,60 €luokka 5SGB30 Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 25,60 €Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön.SGCMuut hampaan juurenhoitotoimenpiteetSGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 2 5,80 €Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito erillisellä käynnillä.SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 12,80 €Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä.Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen.SHSHAPurentafysiologiaPurentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä,purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muunhammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettuapurentafysiologista hoitoa.Purentafysiologinen hoitokäyntiKaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologisettoimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu,ilmaistaan yhdellä koodilla.SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; luokka 2 5,80 €Kesto enintään 10 minuuttia.SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4 12,80 €Kesto enintään 20 minuuttia.SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; luokka 5 25,60 €Kesto enintään 30 minuuttia.SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka 7 25,60 €Kesto yli 30 minuuttia.SHBPurentakiskoSHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; luokka 9 37,30 €Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskonvalmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen.Uniapneakisko.Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, katso TED00


17 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSJSJAOikomishoitoOikomishoidon suunnitteluTähän sisältyy oikomiskojeen suunnittelu kirjallisinehoitosuunnitelmineen tai muu vastaava toimenpideSJA01 Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2 5,80 €Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus.Hoidon tuloksen arviointi ja lopputarkastus.SJA02 Oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 4 12,80 €Kesto enintään 20 min.SJA03 Vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 5 25,60 €Kesto enintään 30 minuuttia.SJA04 Erittäin vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 7 25,60 €Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto.Kesto yli 30 minuuttia.SJBOikomishoito irtokojeillaSJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 25,60 €SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 7 25,60 €Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältääkonstruktiopurennan määrittämisenSJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; luokka 2 5,80 €SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4 12,80 €SJCOikomishoito kiinteillä kojeillaSJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys 5,80 €(etsattava tai muu vastaava kiinnike); luokka 21–2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys.Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä taikun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeenasemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuvatai irronnut kiinnike.Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja senkiinnitysaineen puhdistamisen.Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeenrakennuksen yhteydessä.SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 25,60 €enintään 6 kiinnikettä leukaa kohden; luokka 6Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksenyhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden.SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 37,30 €vähintään 7 kiinnikettä leukaa kohden; luokka 10Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksenyhteydessä, kun kiinnikkeitä 7–14 kpl leukaa kohden.SJC10 Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 12,80 €


18 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; luokka 2 5,80 €SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, enintään 12,80 €6 kiinnikettä; luokka 4Leukaa kohdenSJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, 25,60 €vähintään 7 kiinnikettä; luokka 6Leukaa kohden.SJDOikomiskojeen kaaretSJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai 25,60 €uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5 25,60 €SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 6 25,60 €SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8 37,30 €SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai 25,60 €linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai 25,60 €linguaalikaari; luokka 6SJEOikomishoitoon liittyvä hiontaSJE90 Hampaiston oikomishoidon viimeistely: luokka 6 25,60 €Sisältää purennan tasapainotushionnan jahampaiston välien hionnan.SJXMuu oikomishoitoSJX00 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus; luokka 6 25,60 €SJX10 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt 5,80 €hoito- tai kontrollikäynti; luokka 2Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä.Jäljennökset ja kipsimallit, katso Täydentävättutkimukset kohdassa SB.SJX20 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoito- tai 12,80 €kontrollikäynti; luokka 4Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä.Jäljennökset ja kipsimallit, katso Täydentävättutkimukset kohdassa SB.


19 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPSPAHammasprotetiikkaProtetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisenvälttämiseksi useimmiten otettu vain toimenpiteen lopputulos.Täten esimerkiksi "Kokoproteesi" tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä,joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan.Hammasteknikon työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin.Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteetSPA00 Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka 5 25,60 €Sisältää proteesin valmistukseen liittyviävalmistelu- tai jälkitarkastustöitä, joita ovat esim.okluusion, purentatason ja proteesin hionta tai tukiatai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäyksetsekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessätai vastaava paikkaustoimenpide.SPA05 Ohjauskisko; luokka 7 25,60 €Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen jasuunniteltujen implantointikohtien merkisemisen.SPA10 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin 37,30 €tai implanttikiskorakenteisiin; luokka 10Merkintä hammas- tai implanttikohtaisestiSPA20 Implanttijatkeen valinta ja asettaminen; luokka 3 12,80 €Kukin implanttijatke merkitään erikseenSPBHammasprotetiikan tilapäiset rakenteetSPB00 Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu; luokka 2 5,80 €SPB10 Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen 25,60 €vastaanotolla; luokka 5SPB15 Tilapäinen hammasimplanttikruunu; luokka 6 25,60 €Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmintehtävä väliaikainen implanttikantoinen hammaskruununvalmistus, jonka avulla voidaan muovata pehmytkudoksiapysyvää rakennetta varten.SPB20 Tilapäinen hammassilta, yksittäinen siltayksikkö; luokka 2 5,80 €Väliaikaisen sillan valmistustoimenpide kutakinhammaskruunua kohden.SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia; 25,60 €luokka 7Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtäväväliaikainen implanttikantoisen sillan valmistus, jonka avulla voidaanmuovata pehmytkudoksia pysyvää rakennetta varten.SPB28 Tilapäinen implanttihammassilta, hampaaton leuka; 37,30 €luokka 8Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmintehtävä väliaikainen implanttikantoisen sillan valmistus, jonkaavulla voidaan muovata pehmytkudoksia pysyväärakennetta varten.


20 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPB30 Tilapäinen hammasosaproteesi 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;– akryyliosa- ja kokoproteesiTilapäinen osaproteesi, kun eri syistä pysyvämpää ratkaisuaei voida tehdä.SPCKiinteät hammasproteesitSPC10 Tavallinen hammaskruunu 124,70 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Myös sillan tukihampaana.SPC20 Implanttikantoinen hammaskruunu 124,70 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Myös sillan tukihampaana.SPC25 Muu vaativa hammaskruunu 124,70 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia taimuita vastaavia erillisiä toimenpiteitä.Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään taimuutoin erityisen vaativan kruunun valmistus.Koodia voidaan käyttää myös yksittäisenkruunun yhteydessä.SPC30 Pintakiinnitteinen hammassilta 124,70 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin.Pintakiinnitteinen tai in lay -kiinnitteinen ura.SPC35 Vastaanotolla valmistettu hammassilta 124,70 €/kpl(yksittäinen silta)Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.SPC40 Hammassillan 1. tai 2. välihammas 124,70 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta; kruunut jasillat hampaalta.Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työ merkitään erikseen.Ei koske pintakiinnitteistä siltaa, katso SPC30SPC45 Hammassillan 3. tai sitä seuraava välihammas 124,70 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta:kruunut ja sillat hampaalta.Välihampaat merkitään lukumäärän mukaan.


21 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPC50 Nastapilari; luokka 7 25,60 €Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuunnastapilariin liittyvät toimenpiteet.Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon,katso SFC00.Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon, katso SFB20, SFB30.SPC60 Parapulpaalinastan upotus; luokka 2 5,80 €Nastakohtainen.SPDHammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesitSPD00 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.SPD05 Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi; 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Esim. pitkälle edennyt alveoliatrofia tai leukojen epäsuhde.SPD10 Implantti- ja limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Peittoproteesi on implantti- ja limakalvokantoinen.SPD20 Implanttikantoinen hammaskokoproteesi 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.SPEHammasprotetiikan irrotettavat osaproteesitSPE00 Metallirunkoinen hammasosaproteesi 151,50 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta; rankaproteesi.SPE05 Vaativa metallirunkoinen hammasosaproteesi 151,50 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;akryyliosa ja kokoproteesi.Vaatii esim. purennan muuttamista.SPE10 Implanttikantoinen hammasosaproteesi 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Hammasosa täysin implanttikantoinen.SPE90 Muu hampaiston hammasosaproteesi 124,70 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesiSisältää akryyliosaproteesin.


22 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPFHammasproteettiset korjaustoimenpiteetSPF00 Hammasproteesin korjaus 25,60 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;– proteesin korjausEsim. proteesin korjaus ilman jäljennöstä.SPF10Vaativa hammasproteesin korjausAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;proteesin huolto.– korjaus 25,60 €– pohjauksella 37,30 €Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä.SPF20 Väliaikainen pohjaus 37,30 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;proteesin huolto pohjauksella.Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuvaväliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.SPF30Hammasproteesin pohjausAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto– korjaus 25,60 €– pohjauksella 37,30 €Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun,okluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin.SPF40 Hammaskruunun tai pienen hammassillan 25,60 €irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5SPF50 Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen 25,60 €sementointi; luokka 7Toimenpide, joka kestää yli 30 min.SPF60 Fasadin korjaus; luokka 7 25,60 €Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella.SPGSPG00SPG10SPG15Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesitAlaleuan hampaiston erityisproteesiYläleuan erityisproteesiYläleuan vaativa erityisproteesiSXMuut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteetSXA00 Märkivän hampaan avaus; luokka 2 5,80 €SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 5,80 €Sisältää huulet.Suun alueen neulakudosnäytteet, katso TESXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 5,80 €


23 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; luokka 2 5,80 €SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; luokka 4 12,80 €Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologistenhoitojen kiskotusten purkaminen.SXCSuun alueen muut toimenpiteetSXC02 Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea; luokka 3 12,80 €Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksenjälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdytsuppeat limakalvosairauksiin tai hampaattoman suunlimakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvättoimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessamääritettyjä toimenpiteitä. Kesto vähintään 10 minuuttia.SXC03 Suun ja hampaiston muu toimenpide; luokka 5 25,60 €Esim. parodontologisen leikkauksen tai muun leikkauksenjälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdytlimakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin jahampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteetKäynnillä ei tehdä muita toimenpidenimikkeistössämääritettyjä toimenpiteitä.Kesto vähintään 20 minuuttia.SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja; luokka 7 25,60 €Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastustai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaisetlimakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihinja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteetKäynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessamääritettyjä toimenpiteitä.Kesto vähintään 30 minuuttia.


24 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku EHampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteetSuun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku SEAEAAHuulten toimenpiteetHuulen aukaisu- ja poistotoimenpiteetEAA00 Huulen aukaisu, insisio; luokka 2 5,80 €Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen.Koepalan otto huulesta, katso TEA.EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio; luokka 3 12,80 €EAA20 Ylähuulen poisto osittain; luokka 6 25,60 €EAA30 Alahuulen poisto osittain; luokka 6 25,60 €EAA99 Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6 25,60 €EABHuulten korjaamistoimenpiteetEAB00 Huulen ompelu; luokka 3 12,80 €Sisältää haavan puhdistamisen.EAB10 Huulijänteen poisto tai muovaus; luokka 6 25,60 €EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8 37,30 €Sisältää ns. lip shave -leikkauksen.Ei sisällä huulihalkiota, katso EAB30.EAB30 Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; luokka 10 37,30 €Huuli- ja ienhalkion korjaus, katso EHC.Primaarinen korjausleikkaus lisäkoodilla ZSZ00.Sekundaarinen korjausleikkaus ZSZ10.EAB99 Muu huulen korjaamisleikkaus; luokka 8 37,30 €EAWMuut huulten toimenpiteetEAW99 Muu huulten leikkaus; luokka 8 37,30 €EBEBAHampaiston toimenpiteetKonservatiiviset toimenpiteet, katso luvut S ja T.Hampaiden poistotEBA00 Hampaan poisto; luokka 4 12,80 €EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; luokka 7 25,60 €Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.EBA10 Hampaan poistoleikkaus; luokka 10 37,30 €Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luunsisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston.


25 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka 12 52,40 €Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.EBA15 Hampaiston saneeraus; luokka 8 37,30 €Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden.EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 25,60 €Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.Monijuurisen hampaan halkaisu.EBA30 Hampaan juuren poisto; luokka 4 12,80 €Jäännösjuuren poisto.Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide.EBA40 Hampaan juurenpään poisto; luokka 8 37,30 €EBA45 Monijuurisen hampaan juurenpään poisto; luokka 10 37,30 €EBA99Muu hampaan poistoleikkausEBBHampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminenEBB00 Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; luokka 10 37,30 €Sisältää mahdollisen kiskotuksen.EBB05 Hammasmurtuman hoito; luokka 6 25,60 €Sisältää mahdollisen kiskotuksen.EBB10 Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen; luokka 11 52,40 €Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla,merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, katso EBB11.EBB11 Toisen ja sitä seuraavien keinojuurten (implantin) 37,30 €asettaminen samanaikaisesti; luokka 10Kunkin keinojuuren asettaminen merkitään erikseen.EBB15 Hampaan keinojuurijatkeen asettaminen; luokka 7 25,60 €Kunkin keinojuurijatkeen asettaminen merkitään erikseen.EBB20 Hampaan siirto; luokka 10 37,30 €Sisältää ristiompeleen käytön.EBB99Muu hampaan korjaamisleikkausEBUHampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistotEBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; luokka 4 12,80 €Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00.Oikomiskojeen purkaminen, katso SJC.EBWEBW99Muut hammasleikkauksetKonservatiiviset toimenpiteet, katso TE.Muu hammasleikkaus


26 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösECECAIkenien ja hammasharjanteen toimenpiteetPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Ikenien ja hammasharjanteen aukaisu, koepalan ottoja poistoleikkauksetECA00 Hampaan paljastus; luokka 7 25,60 €Luun sisällä olevan hampaan paljastus.ECA10 Ikenen aukaisu; luokka 3 12,80 €ECA20 Koepalan otto ikenestä; luokka 4 12,80 €Neulanäytteen otto ikenestä, katso TEC00.ECA30 Ienmuutoksen poisto; luokka 6 25,60 €Esim. hyperblasian poisto.ECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto; luokka 10 37,30 €Esim. laaja gingivaektomialeikkaus.ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen 37,30 €leikkaus; luokka 9ECA50 Parodontologinen läppäleikkaus; luokka 10 37,30 €ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; luokka 12 52,40 €Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim.kiinnityskohtien määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologiantai pehmytkudosten rakenteen vuoksi.ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai 12,80 €hammasharjanteesta; luokka 3ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai 52,40 €iensiirreleikkaus; luokka 12Sisältää kalvotekniikan tai muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien materiaalien käytön.ECA99Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkausECBIkenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkauksetECB00 Ikenen ompelu; luokka 3 12,80 €ECB05 Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6 25,60 €Esim. arpi, fisteli, frenulumECB10 Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7 25,60 €ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon 37,30 €tai nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9Suulaen avanteet, katso EHC10.ECB17 Ienhalkion korjaaminen; luokka 6 25,60 €ECB20 Hammasharjanteen muovaus; luokka 6 25,60 €ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai 52,40 €limakalvosiirrettä käyttäen; luokka 12(sulkuplastia)


27 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai 52,40 €vierasperäistä siirrettä käyttäen; luokka 11ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; luokka 7 25,60 €ECB60 Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, 52,40 €rekonstruktio; luokka 12ECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja venytys 52,40 €distraktiomenetelmällä; luokka 12ECB99Muu ikenen ja hammasharjanteen korjaamisleikkausECUIstutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteestaECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai 37,30 €kiinnityslaitteen poisto; luokka 10Sisältää hampaan keinojuuren poiston.ECWECW99Muut ikenien ja hammasharjanteiden leikkauksetMuu ikenien ja hammasharjanteen leikkausEDEDAAlaleuan toimenpiteetSuunpohjan toimenpiteet, katso EJ.Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat, katso TE.Alaleuan aukaisu tai koepalan ottoEDA00 Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5 25,60 €Sisältää dreenin asettamisen.EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta; luokka 5 25,60 €EDBAlaleuan poisto osittain tai kokonaanEDB00 Alaleukaluun osittainen poisto; luokka 13 52,40 €EDB10 Alaleuan poisto kokonaan; luokka 15 52,40 €(mandibulektomia)EDB20 Alaleukapuoliskon poisto; luokka 14 52,40 €EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus; luokka 10 37,30 €(koronoidektomia)EDB99Muu alaleukaluun poistoleikkausSiirteet ja kielekkeet, katso luku Z.


28 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEDCAlaleuan korjaamisleikkauksetSiirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ.EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; luokka 13 52,40 €EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu; luokka 13 52,40 €EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen 52,40 €katkaisu; luokka 13EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu; 52,40 €luokka 13EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu; luokka 13 52,40 €EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka 13 52,40 €EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; luokka 13 52,40 €EDC31 Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla; 52,40 €luokka 13(box-leikkaus)Uniapneapotilaan leikkausEDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu 52,40 €paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys;luokka 12EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu 52,40 €paikalleen asettaminen ja leukojen yhteenkiinnitys; luokka 12EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin 52,40 €paikalleen asettaminen ja liittäminen; luokka 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen 52,40 €asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.EDC42 Alaleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 52,40 €käyttäen; luokka 13Esim. levykonstruktio.EDC45 Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka 14 52,40 €EDC50 Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys 52,40 €distraktiomenetelmällä; luokka 13EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen 52,40 €venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13EDC99Muu alaleukaluun korjaamisleikkausEDWEDW99Muut alaleuan leikkauksetMuu alaleuan leikkaus


29 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEEEEAYläleuan toimenpiteetPoskiontelon leikkaukset, katso DM.Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Yläleuan aukaisu tai koepalan ottoEEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu; 25,60 €luokka 5Sisältää dreenin asettamisen.EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta; luokka 5 25,60 €EEBYläleuan poisto osittain tai kokonaanEEB00 Yläleukaluun poisto osittain; luokka 13 52,40 €EEB10 Yläleukapuoliskon poisto; luokka 14 52,40 €EEB20 Yläleuan poisto kokonaan; luokka 15 52,40 €EEB99Muu yläleukaluun poistoleikkausEECYläleuan korjaamisleikkauksetSilmäkuopan pohjan korjausleikkaukset(esim. blow-out -murtuma), katso CAC00 ja CAC10.Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ.EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; 52,40 €luokka 13EEC01 Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; 52,40 €luokka 14EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen 52,40 €distraktiomenetelmällä; luokka 14EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka 13 52,40 €EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka 14 52,40 €EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden 52,40 €katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka 15EEC16 Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; 52,40 €luokka 14EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen 52,40 €ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, katso IMF.EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen 52,40 €asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekämahdollisen ulkoisen kiinnityksen.


30 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEEC30Poskiluumurtuman suljettu paikalleenasettaminen; luokka 10 37,30 €Esim. koukkunostoEEC35 Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen 52,40 €ja kiinnittäminen; luokka 11Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon 52,40 €asettaminen; luokka 13EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 52,40 €käyttäen; luokka 14EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka 14 52,40 €Luusiirteen materiaali voidaan ilmaistalisäkoodilla, katso ZZH.EEC99Muu yläleukaluun korjaamisleikkausEEWEEW99Muut yläleuan leikkauksetMuu yläleukaluun leikkausEFEFAMuut leukojen toimenpiteetLeukaluiden muutosten poistoleikkauksetEFA10 Kasvaimen poisto leuoista; luokka 12 52,40 €EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto; luokka 13 52,40 €Osteomyeliitin yhteydessä.EFA40 Leukakystan aukaisu; luokka 6 25,60 €EFA50 Leukakystan poisto; luokka 10 37,30 €EFA99Muu leukaluiden poistoleikkausEFBLeukojen korjaamisleikkauksetEFB10 Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9 37,30 €Esim. torus, linea mylohyoidea.EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin 52,40 €korjaaminen ja kiinnitys; luokka 15EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; luokka 13 52,40 €EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; luokka 13 52,40 €Sisältää luun kiinnitysmateriaalin tai distraktiolaitteenpoiston esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä.


31 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; luokka 8 37,30 €EFB50 Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön 37,30 €leikkauksen yhteydessä; luokka 10EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä 52,40 €tai vierasta ainetta; luokka 13EFB99Muu leukojen korjaamisleikkausEFWEFW99Muut leukojen leikkauksetMuu leukojen leikkausEGEGALeukanivelien toimenpiteetPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Leukanivelen tähystystoimenpiteetEGA00 Leukanivelen tähystys; luokka 10 37,30 €EGA05 Leukanivelen huuhtelu; luokka 8 37,30 €EGA10 Leukanivelen aukaisu; luokka 8 37,30 €Sisältää dreenin asetuksen.EGA20 Koepalan otto leukanivelestä; luokka 12 52,40 €EGBLeukanivelen poistoleikkauksetEGB00 Alaleuan nivelnastan poisto; luokka 12 52,40 €EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka 12 52,40 €EGB20 Leukanivelen nivelkalvon poisto; luokka 12 52,40 €(synovektomia)EGB99 Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka 12 52,40 €EGCLeukanivelen korjaavat leikkauksetEGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; 52,40 €luokka 12EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus; luokka 12 52,40 €EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta 52,40 €ainetta käyttäen; luokka 13EGC30 Leukanivelen proteesileikkaus; luokka 14 52,40 €EGC99Muu leukanivelen korjaamisleikkaus


32 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEGUIstutteen tai laitteen poisto leukanivelistäEGU00 Leukanivelen istutteiden tai 25,60 €kiinnityslaitteiden poisto; luokka 7EGWEGW99Muut leukanivelien leikkauksetMuu leukanivelen leikkausEHEHASuulaen toimenpiteetPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Suulaen aukaisu tai koepalan ottoEHA00 Suulaen aukaisu; luokka 4 12,80 €EHA10 Koepalan otto suulaesta; luokka 5 25,60 €EHBSuulaen poistoleikkauksetEHB00 Suulaen kasvaimen poisto; luokka 10 37,30 €EHB99Muu suulaen poistoleikkausSiirteet ja kielekkeet, katso luku Z.EHCSuulaen korjaamisleikkauksetEHC00 Suulaen haavan ompelu; luokka 4 12,80 €Sisältää tarvittavan haavan revision.EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja 52,40 €nenä- tai poskiontelon väliltä; luokka 12EHC20 Suulaen arpikudoksen poisto; luokka 10 37,30 €EHC30 Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka 15 52,40 €Esim. kasvainleikkauksen jälkeen.EHC40 Suulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka 13 52,40 €Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE.EHC50 Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; luokka 15 52,40 €Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE.EHC60 Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; luokka 15 52,40 €Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE.EHC99Muu suulaen korjaamisleikkaus


33 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEHUSuulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteidenpoistoleikkauksetEHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen 37,30 €poistaminen; luokka 10EHWEHW99Muut suulaen leikkauksetMuu suulaen leikkausEJEJAKielen ja suunpohjan toimenpiteetSiirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, katso luku Z.Kaulan (imusolmukkeiden) toimenpiteet, katso PJ.Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisuEJA00 Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen 37,30 €aukaisu ja kanavointi; luokka 9Sisältää dreenin asetuksen.EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta; luokka 5 25,60 €EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta; 37,30 €luokka 8EJBKielen ja suunpohjan poistotoimenpiteetEJB00 Ranulan poisto; luokka 5 25,60 €EJB10 Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta; 37,30 €luokka 9Ei sisällä kielen tyven kasvainta.EJB20 Kasvaimen poisto kielentyvestä; luokka 9 37,30 €EJB30 Kasvaimen poisto suunpohjasta; luokka 13 52,40 €EJB40EJB50EJB60EJB99Kielen puoliskon poistoKielen poisto kokonaanSuunpohjan poistoleikkausMuu kielen ja suunpohjan poistoleikkausEJCKielen ja suunpohjan korjausleikkauksetEJC00 Kielen tai suunpohjan haavan ompelu; luokka 4 12,80 €Sisältää haavan puhdistamisen.


34 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEJC20 Kielijänteen leikkaus; luokka 6 25,60 €Sisältää frenulumplastiikan.EJC30 Kielen korjaaminen, rekonstruktio; luokka 10 37,30 €EJC40 Kielen kiinnitys; luokka 10 37,30 €EJC99Muu kielen ja suunpohjan korjausleikkausEJWEJW99Muut kielen ja suunpohjan leikkauksetMuu kielen ja suunpohjan leikkausEKEKAPosken toimenpiteetSisältää ihon toimenpiteet muiden toimenpiteiden yhteydessä.Pelkät posken ihon toimenpiteet, katso QA.Posken aukaisu ja koepalan ottoEKA00 Posken aukaisu; luokka 4 12,80 €Sisältää dreenin asetuksen.EKA10 Koepalan otto poskesta; luokka 5 25,60 €EKBPosken poisto osittain tai kokonaanEKB00 Posken kasvaimen poisto; luokka 8 37,30 €EKB99 Muu posken poistoleikkaus; luokka 8 37,30 €EKCPosken korjaamistoimenpiteetEKC00 Posken ompelu; luokka 3 12,80 €Sisältää haavan puhdistuksen.EKC10 Posken vierasesineen poisto; luokka 3 12,80 €EKC20 Posken muovausleikkaus; luokka 8 37,30 €EKC30 Posken vaativa korjaaminen; luokka 10 37,30 €EKC99Muu posken korjaamisleikkausEKWEKW99Muut posken leikkauksetMuu posken leikkaus


35 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösELELASylkirauhasten toimenpiteetSylkirauhasen koepalan otto tai aukaisuELA00 Sylkirauhasen aukaisu; luokka 6 25,60 €Sisältää dreenin asettamisen.ELA10 Sylkirauhastiehyeen aukaisu; luokka 8 37,30 €ELA20 Sylkikiven poisto; luokka 8 37,30 €ELA30 Koepalan otto sylkirauhasesta; luokka 10 37,30 €ELBSylkirauhasen poistoleikkauksetELB00 Sylkirauhaskasvaimen tutkimusleikkaus 52,40 €tai sylkirauhasen poisto; luokka 12ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto; luokka 9 37,30 €ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto; luokka 10 37,30 €ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto; luokka 12 52,40 €ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain; luokka 15 52,40 €ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan; luokka 15 52,40 €ELB99Muu sylkirauhasten poistoleikkausELCSylkirauhasen korjaamisleikkauksetELC00 Sylkirauhasen ompelu; luokka 9 37,30 €Sisältää dreenin asetuksen.ELC30 Sylkirauhastiehyen sitominen; luokka 6 25,60 €ELC40 Sylkirauhastiehyen korjaaminen; luokka 9 37,30 €ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto; luokka 9 37,30 €ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen; luokka 10 37,30 €ELC99 Muu sylkirauhasen korjaamisleikkaus; luokka 9 37,30 €ELWELW99Muut sylkirauhasten leikkauksetMuu sylkirauhasten leikkaus


36 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEWHammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkauksetEWA00 Auenneen tai tulehtuneen leuka-, suu- tai 37,30 €nieluleikkaushaavan tarkistaminen; luokka 8EWE00 Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen 52,40 €haavan vuodon vuoksi; luokka 12EWW99 Muu leuka-, suu- ja nieluleikkauksen 52,40 €haavakomplikaatioleikkaus; luokka 12


37 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku TTEPientoimenpiteetSuun, leukojen ja nielun pientoimenpiteetSuun ja hampaiston toimenpiteet, katso luku S.TEA00 Koepalan otto huulesta; luokka 4 12,80 €TEA10 Neulakudosnäytteen otto huulesta; luokka 0 5,80 €TEC00 Neulakudosnäytteen otto ikenestä; luokka 0 5,80 €TED00 Leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen 12,80 €asettaminen; luokka 3TED10 Neulakudosnäytteen otto alaleuasta; luokka 0 5,80 €TEE00 Neulakudosnäytteen otto yläleuasta; luokka 0 5,80 €TEG00 Leukanivelen pisto; luokka 4 12,80 €Sisältää näytteenoton ja lääkityksen.TEH00 Neulakudosnäytteen otto suulaesta; luokka 0 5,80 €TEJ00 Neulakudosnäytteen otto suunpohjasta; luokka 0 5,80 €TEL00 Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta; luokka 1 5,80 €TEL40 Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella; luokka 2 5,80 €TEM00 Neulakudosnäytteen otto nielu- tai kitarisasta; luokka 0 5,80 €TEN00 Neulakudosnäytteen otto nielusta; luokka 0 5,80 €TEW99 Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun 5,80 €pientoimenpide; luokka 0TQTQW30Ihon ja ihonalaiskudoksen pientoimenpiteetAkupunktio


38 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku WMuut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteetToimenpiteet, jotka kohdistetaan useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön.WXWX0Anestesia, hengityksen tuki ja elvytysEi sisällä ääreishermojen salpausta, katso TAC00.Ei anestesiaaWX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa; luokka 4 12,80 €Esim. ilokaasusedaatio.WX1Paikalliset puudutuksetWX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0 5,80 € ______Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohdenWX110 Infiltraatiopuudutus, luokka 0 5,80 € _______Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohdenWX2JohtopuudutuksetWX290 Muu johtopuudutus; luokka 0 5,80 €Esim. suun alueen johtopuudutus.WYKäyntityypitWYA00 Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0 5,80 €WYA05Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti,jolla tehdään toimenpiteitäAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.9 § 1 mom. i klientavgiftsförordningenSuuhygienisti 7 €Hammaslääkäri 9 €Erikoishammaslääkäri 13 €Potilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoito.Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjenmuiden toimenpidekoodien kanssa.WYA10Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käyntiAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7 €Hammaslääkäri 9 €Erikoishammaslääkäri 13 €Käynnillä ei tehdä muita toimenpiteitä.


39 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösWYA20Käynti potilaan luonaAsiakasmaksuasetus 3 § 5 mom.Hammaslääkäri; käyntipalkkio sisältää tutkimuksen. 12,80 €Muu henkilö. 8,10 €WYA30 Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu 0 € 0 €toimenpidettä vartenPelkäävä, liikuntavammainen jne.WZTodistukset, lääkemääräykset ja lausunnotWZA00, WZA90 katso s. 7WZB00 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja 0 € 0 €mahdollinen reseptiVastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti myös puhelimitsetoimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin.WZC00 Hoidon suunnittelu tai konsultaatio; luokka 2 5,80 €WZC05 Erikoisalakohtainen konsultaatio; luokka 4 12,80 €Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. Suunperustutkimusta; katso SAA02.WZC10 Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen 25,60 €konsultaatio; luokka 7Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. Suunerityistutkimusta.Voi sisältää useita erikoisalakohtaisiakonsultaatioita.


40 (42)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku YElinten ja kudosten irrottaminen siirtoa vartenSisältää irrotettujen elinten tarkistamisen ja jälkikäsittelyn.YEAKudoksen irrottaminen suusta siirtoa vartenLuun, luukalvojen tai ruston irrottaminen, katso YNA.YEA00 Limakalvosiirteen irrottaminen suusta; luokka 4 12,80 €YEA05 Ien- tai sidekudossiirteen irrotus; luokka 10 37,30 €Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltäanatomiselta alueelta parodontologisen tai suukirurgisenleikkauksen yhteydessä.YNATukikudoksen irrottaminen siirrossa käytettäväksiYNA09 Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa 12,80 €määrittelyä; luokka 4


LIITEBILAGA41 (42)Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteetEB1AAEB1BAEB1CAEB1HAEB1JAEB1MAEB1SAEB1ADEB1BDEB1CDED1AAEE1AAEE1HAEE1JAEE1KAEG1AAEG1BFEG1BGEG1CBEG1CFEG1CGEG1DFEG1DGEL1CBHammasröntgenYksi leukaneljännes.Hammasröntgen, laaja1–2 leukapuoliskoa.Hammasröntgen, lisä- tai tarkistuskuvat3. ja 4. leukapuolisko.Hampaiston ja leuan panoraama- taimuu yksinkertainen rakokuvausHampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografiatai muu vaativa rakokuvausKallonmittaus röntgenillä (kefalometria)Bite-Wing-kuvaus hampaiston sivualueelta1–4 kuvaa hoitokäynnin yhteydessä.Hampaiston ja leukojen TTYksi leukapuolisko, koodi DN1AD, jos on käytetty yleis-TT:a.Hampaiston ja leukojen TT – LaajaKaksi leukapuoliskoa, koodi DN1BD, jos käytetty yleis-TT:a.Hampaiston ja leukojen TT – Erittäin laaja3–4 leukapuoliskoa, koodi DM1CD, jos käytetty yleis-TT:a.Alaleuan natiiviröntgenYläleuan tai suulaen natiiviröntgenLeuan tomografia tai implanttikuvausLeuan tomografia tai implanttikuvaus, laajaLeuan tomografia tai implanttikuvaus – erittäin laajaLeukanivelten natiiviröntgenLeukanivelten magneettitutkimus keskikenttälaitteellaLeukanivelten magneettitutkimus vahvakenttälaitteellaLeukanivelen varjoainetutkimus (artrografia)Leukanivelten laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteellaLeukanivelten laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteellaLeukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteellaLeukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteellaKorvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)


42 (42)EL2CBEL3AAEL3AEEL3ATEL4ATLeuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)Sylkirauhasen natiiviröntgenSylkirauhasten UÄSylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessaSylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessaSBB20 Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä; katso sivu 9

More magazines by this user
Similar magazines