Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2013 - Kunnat.net

kunnat.net

Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2013 - Kunnat.net

Suun terveydenhuollon ohjeellinenvastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen


2 (51)Sisällysluettelo1 Johdanto 32 Asiakasmaksujen määräytyminen 73 Maksuttomat käynnit 74 Maksulliset käynnit 8Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 10Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet 31Luku T Pientoimenpiteet 45Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet 46Luku Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 49LIITE Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 50


3 (51)Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävätenimmäismaksut 1.1.2013 alkaen1 JohdantoSuun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen9 §:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollontoimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa palvelun käyttäjältäperittävän asiakasmaksun enimmäismäärän. Kaikille toimenpiteille ei ole määriteltytoistaiseksi vaativuusluokkaa.Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksenperusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokanperusteella määräytyvän asiakasmaksun; esimerkiksi protetiikka ja SC-ryhmä.Niistä toimenpiteistä, jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, onjätetty vaativuusluokka pois.Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja. Käyntimaksu sen sijaan peritäänhoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviätoimenpiteitä, voidaan periä erillinen, asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteenvaativuusluokan mukainen asiakasmaksu asiakasmaksuasetuksen 9 §:n nojalla. Myösproteettinen hoito on tarkoitus määritellä toimenpiteiksi ja määrätä toimenpiteillevaativuusluokat. Toimenpiteet otetaan käyttöön vasta koekäytön jälkeen mahdollisesti1.1.2014.Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 §4 mom.).Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periäaiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikälipotilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 § 3 mom.Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuudenvuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltäperiä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisestaaiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiintai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W-alkuisiatoimenpidekoodeja.Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 13,80 euroa, sisältyy myös tutkimus,WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten,WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet jamahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00.WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan.Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella.Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyysamoin perustein.Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms.järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse eikä yleensä pyydäsitä, vaan todistus tai lausunto tarvitaan enemmänkin hoitojärjestelmää varten. Hoitoonliittyvänä todistuksena pidetään 17.6.2005 jälkeen kirjoitettuja todistuksia, jotka onkirjoitettu henkilölle sairausloman hakemista varten terveyskeskuksessa; ks. Kuntaliitonyleiskirje 14/80/2005, 5.7.2005.


4 (51)Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan kaikki muut todistukset, joilla palvelunkäyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten eläkettä, vakuutuskorvausta,vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten.Vastaavuusluettelossa on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka =vaativuusluokka.Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi.Vastaavuusluetteloissa on poistettu sv-koodit 1.4.2007.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää Suun terveydenhuollon toimenpideluokitustaosana yleistä kansallista toimenpideluokitusta (THL-Toimenpideluokitus). Kansallisessakoodistopalvelussa (www.thl.fi/koodistopalvelu) luokitukset julkaistaan ajantasaisina.THL:n julkaisusarjassa Luokitukset on verkkojulkaisu Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus2013; linkki: http://sty.stakes.fi/FI/luokitukset/suunterveydenhuolto/index.htmVuoden 2013 muutoksetUudet toimenpiteet: SAD, SAD01, SAD02, SCA03 ja SFB40.Määritysten muutoksia ja täsmennyksiä: SAA02, SAA03, SAB, SAB01, SAB02, SAC, SCA,SCA01,SCA02, SCE, ECU05, ECU06 ja WYA50.Poistetaan: SCF, SCF01, SCF02 ja SCF03.Vuoden 2012 muutoksetUudet toimenpiteet: ECU05, ECU06, ECW05, ECW06, WYA40 ja WYA50. LisäksiRadiologiset tutkimukset ja toimenpiteet -liitteeseen on tehty lukuisia muutoksia.Vuoden 2011 muutoksetMääritysten muutoksia, täsmennyksiä:SA, SBB00, SDC40, SGC50, SJB, SJB30, SJC02, SJC03, SJC20, SJC40, SJC50, SJD50,SXC02, SXC03, SXC04, SGC50, SXC02, SXC03, SXC04 ja EBB15. Lisäksi toimenpiteitä jamäärityksiä on täsmennetty ruotsiksi.Uudet toimenpiteet:SAC, SAC01, SAC02, SAC03, SJF, SJF01, EBB40 ja EBB50.Poistetaan:SJA, SJA01, SJA02, SJA03 ja SJA04.Vuoden 2010 muutoksetVuoden 2010 alusta tulee voimaan asiakasmaksuihin tulevat indeksikorotukset, jotka ovat7,21 %. Toimenpideluokitukseen tulee uusia toimenpiteitä, vaativuusluokkien muutoksia,toimenpiteiden määrityksiin muutoksia ja täsmennyksiä. Lisäksi muutamia toimenpiteitäpoistuu ja muutamia otetaan uudelleen käytöön. Alla merkittävimmät muutokset:Uudet toimenpiteet: SDC30, SDC40, SDC50, SGA01, SGA06, SGA07, SGC20, SGC30,SGC40, SGC50, EHC31 ja EHC32.Uudelleen käyttöön otettavat toimenpiteet: SDC10 ja SDC20.Käytösta poistettavat toimenpiteet: SBB20, SDC05, SDC15 ja SXA00.Vaativuusluokkien ja määritysten muutokset: SCA01, SCA02,SCE00, SCF, SCF01, SCF02,SCF03, SDE, SDE02, SDE03, SDE04, SGA03, SGA04, SGA05, SGC00, EDC42 ja EHC40.


5 (51)Vuoden 2009 muutoksetTerveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Toimenpideluokitukseen on kuitenkinhyväksytty yksi uusi toimenpide ja muutettu yhden luokituksessa olleen toimenpiteen määritystävuoden 2009 alusta. Nämä toimenpiteet tulevat osaksi myös Suun terveydenhuollontoimenpideluetteloa. Muutokset ovat seuraavat:Uusi toimenpideWX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohdenOlemassa olevan toimenpiteen määrityksen muutosWX110 Infiltraatiopuudutus, luokka 0Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohdenVuoden 2008 elokuun alusta tulleet muutoksetSosiaali- ja terveydenhuoltolain ja asetuksen muutokset asiakasmaksuihin.Vuoden 2007 muutoksetProtetiikan osa-alueelle lisättiin kolme koodia: SPB15 Tilapäinen implanttihammaskruunu,SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia ja SPB28 Tilapäinenimplanttihammassilta, hampaaton leuka.Tekstikorjauksena tarkennettiin SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä -selitettäaiemmin edellytetyn vähintään kaksi käyntikertaa osalta. Selite on korjattu seuraavasti:Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omallavastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisiuseampikin.Vuoden 2006 muutoksetSuuhygienistien ja hammashoitajien käyttöön on otettu kaksi uutta toimenpideryhmää jatämän lisäksi on lisätty yksi uusi toimenpideryhmään SAB seuraavasti:SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus, määrityksen muutos SAB01 ja uusi toimenpideSAB02. SCF Suun ehkäisevä hoito, kolme toimenpidettä SCF01, SCF02 ja SCF03. SDE Parodontologinenhoito, kolme toimenpidettä SDE02, SDE03 ja SDE04.Toimenpideluettelossa jo olleisiin toimenpideryhmiin on lisätty uusia toimenpiteitä seuraavasti:SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02,SJC03, uusi ryhmä SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 ja YEA05.Määritysten muutoksia on tehty (ainakin) seuraaviin toimenpiteisiin: ECA, ECA55, ECA70,SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00.Toimenpideluettelosta on inaktivoitu toimenpiteet SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 ja SJC05.Vuoden 2005 muutoksetTekstikorjauksia ja poistoja on tehty pääosin SC-kappaleeseen. Luokitusta on tiivistetty siten,että luvut SCB, SCC ja SCD on poistettu ja niiden sisältö on siirretty lukuun SCA.Tekstikorjauksia tehty koodeihin SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02,ECA70 ja EGA.Koodi EWD00 on muutettu koodiksi EWE00. Luokituksen liitteessä on muutoksiaRadiologisiin tutkimusnimikkeistön seuraaviin kohtiin: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD jaEB1CD-koodit. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin.Vuoden 2004 alusta tulevat muutoksetUudet toimenpiteet: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20,SPC25, ECA70, Luku Y, YEA, YEA00, YNA ja YNA09Määritysten muutokset: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10ja ECA55


6 (51)Vuoden 2003 alusta tulleet muutokset– Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemähammastarkastus, koodi SAB01– muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC– lisätty uusi koodi SJC05– lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit– lisätty koodi EDC42– muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14EC42 luokasta 13 luokkaan 14EC45 luokasta 13 luokkaan 14– poistettu Luku Z, koodit ECB21, EDC11 ja EDC16– muutamia tekstimuutoksia.


7 (51)2 Asiakasmaksujen määräytyminenPalvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat:Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksulaki)3.8.1992/734Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksuasetus)9.10.1992/9123 Maksuttomat käynnitMaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltäAsiakasmaksulaki 5 § 1 mom. 1 a) kohta ja asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen taiveteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviinosallistumisesta, ei peritä maksua 9 § 6 mom. säädetyissä tilanteissa.Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomiatoimenpiteitä.Asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.; asiakasmaksua ei peritä:– hampaiden tarkastuksesta– ehkäisevästä hoidosta– protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstäOikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan yli 18-vuotiailta periähammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten suuruisina, mikäli potilas ei olesuorittanut maksua suoraan valmistajalle.Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan.


8 (51)4 Maksulliset käynnitAsiakasmaksu- Terveyskeskuksenasetus päätösKäyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaanvaraamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailtaAsiakasmaksuasetus 25 § 1 mom. 33,90 €Suun ja hampaiden tutkimus ja hoitoAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7,50 €Hammaslääkäri 9,60 €Erikoishammaslääkäri 14,00 €Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoitoAsiakasmaksuasetus 9 a §Peritään asiakasmaksuasetuksen 27,50 €8 § 1 momentin mukainenpoliklinikkamaksu/käyntiPäiväkirurginen toimenpideAsiakasmaksuasetus 8 a §Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a §:n 90,30 €mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä,joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttääyleisanestesiaa, laajaa puudutusta taisuonensisäisesti annettavaa lääkitystä.


9 (51)Asiakasmaksu- Terveyskeskuksenasetus päätösKuvantamistutkimuksetAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) ja b) kohdat;– hammaskuvalta 6,20 €– leukojen ja koko hampaistonpanoraamaröntgenkuvauksesta 13,80 €WZA00, WZA90Todistukset:Suppea todistusMuu lääkärin tai hammaslääkärin todistusAsiakasmaksulaki 5 § 1 mom. 1) kohtaja asiakasmaksuasetus 23 §.Hoitoon liittyvä todistus 0 €Hoitoon liittymätön todistus 33,90 €Todistus tai lausunto, esimerkiksivakuutusyhtiötä jne. varten.


10 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku SSuun ja hampaiston avohoidon toimenpiteetTähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun jahampaiston hoitotoimenpiteet.Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E.Seulontatutkimus, katso WYA00.Radiologiset toimenpiteet, katso liite.SASAASuun ja hampaiston tutkimukset, terveystarkastukset ja työsuunnittelutHammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelmaTutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy ainaanamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekähoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä.SAA01 Suun tutkimus, suppea; luokka 2 6,20 €Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit.Kesto enintään 10 min.SAA02 Suun perustutkimus; luokka 4 13,80 €Potilaan purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten jalimakalvojen tutkimus.Kesto enintään 20 min.SAA03 Suun tutkimus, laaja; luokka 5 27,50 €Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen,hampaiston kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimuksen.Kesto enintään 30 min.SAA04 Suun erityistutkimus; luokka 7 27,50 €Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- jalaboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin.Kesto yli 30 min.Huom. WZC10SABSuun ja hampaiden terveystarkastusVoidaan käytää lisäksi SCA-koodeja kuvaamaan ekäisevää suun terveydenhoitoa.SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun 6,20 €ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2Esim. asetuksen mukaiset alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset.Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvauksen ja hampaidenpuhkeamisen määrityksen indeksimerkintöineen.Ei sisällä sairauden diagnooseja.Kesto vähintään 10 min.


11 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSAB02Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suunja hampaiden terveystarkastus; luokka 3 13,80 €Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvauksen mukaanlukien ienkudoksen tilan määrityksen indeksimerkintöineen.Ei sisällä sairauden diagnooseja.Kesto vähintään 20 min.SACSuun ja hampaiston hoitoon liittyvä erillinentyösuunnittelu ilman potilaan läsnäoloaSoveltuu käytettäväksi kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla.Perustuu koodeilla SAA01–SAA04 kuvattuun hoitosuunnitelmaantai WZC05 tai WZC10 kuvattuun erikoisalakohtaiseen konsultaatioon,mutta on näistä erillinen toimenpide.Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin tutkimusjahoidonsuunnittelutoimenpiteisiin.SAC01 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu; 13,80 €luokka 4Sisältää esim. kipsimalli- ja kuvantamismateriaalianalyysin.Sisältää kirjallisen työsuunnitelman.Kesto vähintään 20 min.SAC02 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu, 27,50 €vaativa; luokka 5Sisältää esim. kipsimalli-, kuvantamis- tai tietokoneanalyysit,kasvokaarirekisteröinnin ja -analyysin tai diagnostiset vahaukset.Sisältää kirjallisen työsuunnitelman.Kesto vähintään 30 min.SAC03 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu, 27,50 €erittäin vaativa; luokka 7Sisältää esim. kipsimalli-, kuvantamis- tai tietokoneanalyysit,kasvokaarirekisteröinnin ja -analyysin ja konstruktiopurennan oton,laajat diagnostiset vahaukset (esim. hampaiden muodon ja purennanmuutokset) tai purennan koehionnan artikulaattorissa.Sisältää kirjallisen työsuunnitelman.Kesto vähintään 45 min.SADSuun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioHoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilasasiakirjamerkintöjä,ei kuitenkaan status- tai indeksimerkintöjä.Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvausta mukaan lukien suunehkäisevän hoidon tarpeen arvion.SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso; 6,20 €luokka 2Kesto vähintään 10 minuuttia.


12 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja; 13,80 €luokka 4Sisältää terveysneuvontaaKesto vähintään 20 minuuttia.SBSBATäydentävät tutkimuksetVastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenototSisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton,syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen.SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 13,80 €Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitestija mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista.SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 6,20 €Ei sisällä muita määrityksiä.SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 6,20 €SBBMuut suun ja hampaiston tutkimuksetSBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 13,80 €Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla,myös oikomishoidon kuvaukset.Kirjataan kerran käyntikerralta.SBB10 Hampaiston jäljennökset; luokka 3 13,80 €Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallitSCSuun terveyden edistäminenSuun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksienhoitoa, kuten esim. subgingivaalisen hammaskivenpoistoa, katso SD.SCAEhkäisevä suun terveydenhoitoKaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä.Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetunriskin yhteydessä.Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan.


13 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea 6,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; suunterveyden edistämisen toimenpiteistä– käyntikerraltaSisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä:terveysneuvonta (mm. tupakka alkoholi), suun omahoidonopetus sekä tarpeellinen fluorikäsittely tai muu käsittely,plakin ja plakkiretentioiden poisto.Kesto vähintään 10 min.SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito 6,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; suun terveydenedistämisen toimenpiteistä– käyntikerraltaSisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi),ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisenfluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn, plakin japlakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin.Kesto vähintään 20 min.SCA 03 Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja 6,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; suun terveydenedistämisen toimenpiteistä– käyntikerraltaEsim. sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa(mm. tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaanplakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyntai muun vastaavan käsittelyn.Kesto vähintään 30 min.SCEHampaiden pinnoitusToimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista.Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta jase on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00.SCE00 Hampaan pinnoitus 6,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; suun terveydenedistämisen toimenpiteistä– käyntikerraltaHampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti,yksi pinnoitus hammasta kohden.


14 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDIkenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoitoParodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen taikiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyväntraumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen,kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologisetkiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaanohjauksen ja ylläpitohoidon.SDAParodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoitoAikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen,kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairauttaaiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.SDA01–05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattomanparodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaankäyttää vain yhtä SDA01-05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihintoimenpiteisiin käytettyä aikaa.SDA10- ja SDA11-toimenpidekoodit kuvaavat komplisoituneenparodontiitin hoitoa.Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muidentoimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaaei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 6,20 €Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto– käyntikerralta.Kesto enintään 10 min.SDA02 Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3 13,80 €Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muidenplakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto– käyntikerraltaKesto vähintään 10 min.SDA03 Parodontologinen hoito; luokka 5 27,50 €Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävänientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito– käyntikerraltaKesto vähintään 20 min.SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; 27,50 €luokka 7Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksenja/tai parodontiitin hoito– käyntikerraltaKesto vähintään 30 min.


15 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen; luokka 9 40,20 €Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävänientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito– käyntikerralta.Kesto vähintään 45 min.SDA10 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus; luokka 7 27,50 €Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito taisyvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi.Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien jaienmuutosten vaativa hoito.Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodienkanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa eisisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus – 40,20 €laaja ja vaativa; luokka 9Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoitotai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito.Esim. laaja ja vaativa kyretointi.Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiastajohtuen erityisinstrumentteja ja -taitoja vaativa hoito.Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittienja ienmuutosten erittäin vaativa hoito.Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodienkanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetämuihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.SDCParodontologinen kiskotusSDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samallahoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella.Toimenpidekoodi sisältääkiskotusalueen purentaan sovituksen.SDC10 Parodontologinen kiskotus, suppea; luokka 4; 13,80 €Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla, 2–3 hammasta.SDC20 Parodontologinen kiskotus, laaja; luokka 6 27,50 €Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla,4 tai useampi hammas.SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea; luokka 7 27,50 €Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua taipintakiinnitteistä vahviketta, 2–3 hammastaSDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja; luokka 9 40,20 €Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua taipintakiinnitteistä vahviketta, 4–6 hammasta.


16 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDC50 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, 56,40 €erittäin laaja; luokka 11Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua taipintakiinnitteistä vahviketta, vähintään 7 hammasta.SDDParodontologinen purennan hoitoToimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessäparodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon.SDD-toimenpidekoodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttäämuiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteidenaikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vainyhtä SDD01–SDD03-toimenpidekoodia.SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3 13,80 €Esim. suppea purennan hionta.Kesto vähintään 10 min.SDD02 Parodontologinen purennan hoito; luokka 5 27,50 €Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoiluesim. paikkamateriaalillaKesto vähintään 20 min.SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7 27,50 €Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleenmuotoilu esim. paikkamateriaalillaKesto vähintään 30 min.SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin 40,20 €indikaatioin; luokka 9Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskonvalmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen.SDEParodontologinen perushoito suuhygienistilläHoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudinmääritykseen ja hoitosuunnitelmaan ja sisältääseuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla on hoidettavallaalueella pääsääntöisesti enintään 5 mm:n syvyisiä taskuja.SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 13,80 €Plakkiretentioiden poisto, ientaskujen (pääsääntöisestienintään 5 mm hoidettavalla alueella) hoito.Juurenpintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 20 min.


17 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; luokka 5 27,50 €Laaja plakkirententioiden poisto, ientaskujen (pääsääntöisestienintään 5 mm hoidettavalla alueella) hoito.Juurenpintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 30 min.SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, 27,50 €erittäin laaja; luokka 7Erittäin laaja plakkiretentioiden poisto ientaskujen(pääsääntöisesti enintään 5 mm hoidettavalla alueella) hoito.Juurenpintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 45 min.


18 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSFPaikkaushoidotPaikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteenpurkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteenlaittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus.Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia.Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa.SFAPaikkaushoito suoralla menetelmälläSFA00 Pieni täyte; luokka 3 13,80 €Pieni korjaus tai lisäys.Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuuhammasluuhun, katso SCE.SFA10 Yhden pinnan täyte; luokka 4 13,80 €Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta.Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikanauseampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran.SFA20 Kahden pinnan täyte; luokka 6 27,50 €Täyte korvaa huomattavan osan kahdestahampaan pinnasta.SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 27,50 €Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta.Sisältää väli- ja poskihampaaseentunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen.SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8 40,20 €Täyte korvaa huomattavan osan ainakinneljästä hampaan pinnasta.SFBPaikkaushoito epäsuoralla menetelmälläTäyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossatai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaanvain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin.SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden 27,50 €pinnan täyte; luokka 6Täyte korvaa huomattavan osan hampaanyhdestä pinnasta.SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte; 40,20 €luokka 8Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta.Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli.


19 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSFB30 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte; 56,40 €luokka 11Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta.Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli.SFB40 Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte; 56,40 €luokka 11Täyte korvaa huomattavan osan hampaan neljästä hampaan pinnasta.SFCPaikkaushoidon tukitoimenpiteetSFC00 Alustäytepilari; luokka 7 27,50 €Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaan terän valmistukseen.SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 6,20 €Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen taialustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla.Kesto enintään 10 min.SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 3 13,80 €Esim. juurikanavaruuvin asettaminenKesto yli 10 min.SGHampaan juurenhoitoToimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia.SGAHampaan juurikanavien avaus ja laajennusSisältää mahdollisen lääkehoidon.SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus; luokka 3 13,80 €Lyhytkestoinen, päivystysluonteinen hampaan avaus.Kesto vähintään 10 min.SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4 13,80 €I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.Kesto enintään 20 min.SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; 27,50 €luokka 52-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.Kesto vähintään 20 min.SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 27,50 €erittäin vaativa; luokka 73-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.Kesto vähintään 30 min.


20 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 40,20 €erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8Kesto vähintään 45 min.SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta; luokka 7 27,50 €Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin,muovin, sementin yms. poiston.Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, etteijuurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.Kesto vähintään 30 min.SGA07 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa; 40,20 €luokka 9Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin,muovin, sementin yms. poiston.Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumentin sijainnistakanavassa, hampaan sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta.Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, etteijuurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.Kesto yli 45 min.SGBHampaan juurentäyttöSGB00 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio); luokka 4 13,80 €Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen.SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; 13,80 €luokka 3SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; 27,50 €luokka 5SGB30 Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 27,50 €Sisältää kolme- tai useampi juurikanavaisen hampaan juurentäytön.SGCMuut hampaan juurenhoitotoimenpiteetSGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 3 13,80 €Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito, erilliskäynti.SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 13,80 €Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä.Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen.


21 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption 27,50 €korjaus juurikanavan kautta; luokka 7Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseenvaaditut valmistelevat toimenpiteet.Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossasijaitsevien perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen.Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa,ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun.Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.Kesto vähintään 30 minSGC30 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption 40,20 €korjaus juurikanavan kautta, vaativa; luokka 9Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditutvalmistelevat toimenpiteet.Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, hampaansijainnin tai hammasmorfologian vuoksi.Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, etteijuurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun.Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.Kesto yli 45 min.SGC40 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu 27,50 €vastaava juurenhoidon tukitoimenpide; luokka 7Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminenjuurenhoitoa varten.Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekävaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaaneristämistä varten.SGC50 Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen; luokka 8 40,20 €Kehittyvän hampaan juurenkärjen sulkeminen kudosystävällisellämateriaalilla, jolla pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun.Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.Ei sisällä seurantaröntgenkuvia.


22 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSHPurentafysiologiaPurentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä,purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muunhammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettuapurentafysiologista hoitoa.SHAPurentafysiologinen hoitokäyntiKaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologisettoimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu,ilmaistaan yhdellä koodilla.SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; luokka 2 6,20 €Kesto enintään 10 min.SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4 13,80 €Kesto enintään 20 min.SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; luokka 5 27,50 €Kesto enintään 30 min.SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; 27,50 €luokka 7Kesto yli 30 min.SHBPurentakiskoSHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; luokka 9 40,20 €Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskonvalmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen.Uniapneakisko.Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, katso TED00.SJSJBOikomishoitoOikomishoito irtokojeillaToimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset.SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 27,50 €SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 7 27,50 €Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältääkonstruktiopurennan määrittämisen.


23 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje; 6,20 €luokka 2Suun ulkoisen vedon käytön opastus.Esim. leukakappa, van Beek -aktivaattorinulkoinen veto, kasvomaski.Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä.SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4 13,80 €SJCOikomishoito kiinteillä kojeillaSJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys 6,20 €(etsattava tai muu vastaava kiinnike); luokka 21–2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys.Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä taikun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeenasemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuvatai irronnut kiinnike.Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja senkiinnitysaineen puhdistamisen.Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeenrakennuksen yhteydessä.SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys; 27,50 €luokka 6Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksenyhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden.SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 40,20 €laaja; luokka 10Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksenyhteydessä, kun kiinnikkeitä on 7–14 kpl leukaa kohden.SJC10 Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 13,80 €SJC20Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus,kiinteä koje; luokka 2 6,20 €Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto,kombiveto, high-pull-veto, huulipuskuri, kasvomaski.Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä.SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, 13,80 €suppea; luokka 4Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangallaleukaa kohden.SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen; luokka 6 27,50 €Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangallaleukaa kohden.


24 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSJDOikomiskojeen kaaretSJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai 27,50 €uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5 27,50 €SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 6 27,50 €SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8 40,20 €SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai 27,50 €linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai 27,50 €linguaalikaari; luokka 6Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari,quad- tai bihelix tai hammaslääkärin muotoilema kasvokaari,kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri.SJEOikomishoitoon liittyvä hiontaSJE90 Hampaiston oikomishoidon viimeistely; luokka 6 27,50 €Sisältää purennan tasapainotushionnan jahampaiston välien hionnan.SJFOikomishoidon tarpeen arviointiSJF01 Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2 6,20Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus.Hoidon tuloksen arviointi ja lopputarkastus.SJXSJX00Muu oikomishoitoHammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus;luokka 6 27,50 €SJX10 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt 6,20 €hoito- tai kontrollikäynti; luokka 2Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä.Jäljennökset ja kipsimallit, katso SBSJX20 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoito- tai 13,80 €kontrollikäynti; luokka 4Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä.Jäljennökset ja kipsimallit, katso SB


25 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPHammasprotetiikkaProtetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisenvälttämiseksi useimmiten otettu vain toimenpiteen lopputulos.Täten esimerkiksi "Kokoproteesi" tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä,joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan.Hammasteknikon työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin.SPAHammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteetSPA00 Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka 5 27,50 €Sisältää proteesin valmistukseen liittyviävalmistelu- tai jälkitarkastustöitä, joita ovat esim.okluusion, purentatason ja proteesin hionta tai tukiatai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäyksetsekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessätai vastaava paikkaustoimenpide.SPA05 Ohjauskisko; luokka 7 27,50 €Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen jasuunniteltujen implantointikohtien merkisemisen.SPA10 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin 40,20 €tai implanttikiskorakenteisiin; luokka 10Merkintä hammas- tai implanttikohtaisesti.SPA20 Implanttijatkeen valinta ja asettaminen; luokka 3 13,80 €Kukin implanttijatke merkitään erikseen.SPBHammasprotetiikan tilapäiset rakenteetSPB00 Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu; luokka 2 6,20 €SPB10 Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen 27,50 €vastaanotolla; luokka 5SPB15 Tilapäinen hammasimplanttikruunu; luokka 6 27,50 €Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtäväväliaikainen implanttikantoinen hammaskruunun valmistus,jonka avulla voidaan muovata pehmytkudoksiapysyvää rakennetta varten.SPB20 Tilapäinen hammassilta, yksittäinen siltayksikkö; luokka 2 6,20 €Väliaikaisen sillan valmistustoimenpide kutakin hammaskruunuakohden.SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia; 27,50 €luokka 7Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtäväväliaikainen implanttikantoisen sillan valmistus, jonka avullavoidaan muovata pehmytkudoksia pysyvää rakennetta varten.


26 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPB28 Tilapäinen implanttihammassilta, hampaaton leuka; 40,20 €luokka 8Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtäväväliaikainen implanttikantoisen sillan valmistus, jonka avullavoidaan muovata pehmytkudoksia pysyvää rakennetta varten.SPB30 Tilapäinen hammasosaproteesi 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;– akryyliosa- ja kokoproteesiTilapäinen osaproteesi, kun eri syistä pysyvämpää ratkaisuaei voida tehdä.SPCKiinteät hammasproteesitSPC10 Tavallinen hammaskruunu 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Myös sillan tukihampaana.SPC20 Implanttikantoinen hammaskruunu 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Myös sillan tukihampaana.SPC25 Muu vaativa hammaskruunu 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia taimuita vastaavia erillisiä toimenpiteitä.Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään taimuutoin erityisen vaativan kruunun valmistus.Koodia voidaan käyttää myös yksittäisen kruununyhteydessä.SPC30 Pintakiinnitteinen hammassilta 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin.Pintakiinnitteinen tai in lay -kiinnitteinen ura.SPC35 Vastaanotolla valmistettu hammassilta 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.(yksittäinen silta)


27 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPC40 Hammassillan 1. tai 2. välihammas 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työ merkitään erikseen.Ei koske pintakiinnitteistä siltaa, katso SPC30SPC45 Hammassillan 3. tai sitä seuraava välihammas 134,20 €/kplAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 d) kohta:kruunut ja sillat hampaalta.Välihampaat merkitään lukumäärän mukaan.SPC50 Nastapilari; luokka 7 27,50 €Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuunnastapilariin liittyvät toimenpiteet.Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon,katso SFC00.Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon, katso SFB20, SFB30.SPC60 Parapulpaalinastan upotus; luokka 2 6,20 €Nastakohtainen.SPDHammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesitSPD00 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.SPD05 Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi; 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Esim. pitkälle edennyt alveoliatrofia tai leukojen epäsuhde.SPD10 Implantti- ja limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Peittoproteesi on implantti- ja limakalvokantoinen.SPD20 Implanttikantoinen hammaskokoproteesi 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.


28 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPEHammasprotetiikan irrotettavat osaproteesitSPE00 Metallirunkoinen hammasosaproteesi 163,00 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 e) kohta; rankaproteesi.SPE05 Vaativa metallirunkoinen hammasosaproteesi 163,00 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 e) kohta;akryyliosa ja kokoproteesi.Vaatii esim. purennan muuttamista.SPE10 Implanttikantoinen hammasosaproteesi 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Hammasosa täysin implanttikantoinen.SPE90 Muu hampaiston hammasosaproteesi 134,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.Sisältää akryyliosaproteesin.SPFHammasproteettiset korjaustoimenpiteetSPF00 Hammasproteesin korjaus 27,50 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta; proteesin huoltoEsim. proteesin korjaus ilman jäljennöstä.SPF10 Vaativa hammasproteesin korjaus 27,50 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta; proteesin huoltoProteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä.SPF20 Väliaikainen pohjaus 40,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huoltoImmediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuvaväliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.SPF30 Hammasproteesin pohjaus 40,20 €Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huoltoSisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun,okluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin.SPF40 Hammaskruunun tai pienen hammassillan 27,50 €irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5


29 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSPF50 Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen 27,50 €sementointi; luokka 7Toimenpide, joka kestää yli 30 min.SPF60 Fasadin korjaus; luokka 7 27,50 €Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella.SPGSPG00SPG10SPG15Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesitAlaleuan hampaiston erityisproteesiYläleuan erityisproteesiYläleuan vaativa erityisproteesiSXMuut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteetSXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 6,20 €Sisältää huulet.Suun alueen neulakudosnäytteet, katso TESXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 6,20 €SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; luokka 2 6,20 €SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; luokka 4 13,80 €Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologistenhoitojen kiskotusten purkaminen.


30 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösSXCSuun alueen muut toimenpiteetSXC02 Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea; luokka 3 13,80 €Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastustai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt suppeat limakalvosairauksiintai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoakorvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet.Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjätoimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus.Kesto vähintään 10 min.SXC03 Suun ja hampaiston muu toimenpide; luokka 5 27,50 €Esim. parodontologisen leikkauksen tai muun leikkauksenjälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdytlimakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin jahampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet.Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessamääritettyjä toimenpiteitä kuin mahdollinen radiologinen tutkimus.Kesto vähintään 20 min.SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja; luokka 7 27,50 €Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastustai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaisetlimakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihinja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet.Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessamääritettyjä toimenpiteitä kuin mahdollinen radiologinen tutkimus.Kesto vähintään 30 min.


31 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku EHampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteetSuun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku SEAEAAHuulten toimenpiteetHuulen aukaisu- ja poistotoimenpiteetEAA00 Huulen aukaisu, insisio; luokka 2 6,20 €Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen.Koepalan otto huulesta, katso TEA.EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio; luokka 3 13,80 €EAA20 Ylähuulen poisto osittain; luokka 6 27,50 €EAA30 Alahuulen poisto osittain; luokka 6 27,50 €EAA99 Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6 27,50 €EABHuulten korjaamistoimenpiteetEAB00 Huulen ompelu; luokka 3 13,80 €Sisältää haavan puhdistamisen.EAB10 Huulijänteen poisto tai muovaus; luokka 6 27,50 €EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8 40,20 €Sisältää ns. lip shave -leikkauksen.Ei sisällä huulihalkiota, katso EAB30.EAB30 Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; luokka 10 40,20 €Huuli- ja ienhalkion korjaus, katso EHC.Primaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla, katso ZSZ00.Sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla, katso ZSZ10.EAB99 Muu huulen korjausleikkaus; luokka 8 40,20 €EAWMuut huulten toimenpiteetEAW99 Muu huulten leikkaus; luokka 8 40,20 €EBHampaiston toimenpiteetKonservatiiviset toimenpiteet, katso luvut S ja T.EBAHampaiden poistotEBA00 Hampaan poisto; luokka 4 13,80 €


32 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; luokka 7 27,50 €Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.EBA10 Hampaan poistoleikkaus; luokka 10 40,20 €Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luunsisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston.EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka 12 56,40 €Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.EBA15 Hampaiston saneeraus; luokka 8 40,20 €Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden.EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 27,50 €Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.Monijuurisen hampaan halkaisu.EBA30 Hampaan juuren poisto; luokka 4 13,80 €Jäännösjuuren poisto.Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide.EBA40 Hampaan juurenpään poisto; luokka 8 40,20 €EBA45 Monijuurisen hampaan juurenpään poisto; luokka 10 40,20 €EBA99Muu hampaan poistoleikkausEBBHampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminenEBB00 Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; luokka 10 40,20 €Sisältää mahdollisen kiskotuksen.EBB05 Hammasmurtuman hoito; luokka 6 27,50 €Sisältää mahdollisen kiskotuksen.EBB10 Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen; 56,40 €luokka 11Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla,merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, katso EBB11.EBB11 Toisen ja sitä seuraavien keinojuurten (implantin) 40,20 €asettaminen samanaikaisesti; luokka 10Kunkin keinojuuren asettaminen merkitään erikseen.EBB15 Hampaan keinojuurijatkeen paljastaminen; luokka 7 27,50 €Kunkin keinojuurijatkeen paljastaminen merkitään erikseen.


33 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEBB20 Hampaan siirto; luokka 10 40,20 €Sisältää ristiompeleen käytön.EBB40 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen 40,20 €korjaus juuren ulkopinnalta; luokka 10Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatimanienleikkauksen, perforaation/resorption korjaustoimenpiteetja leikkausalueen sulkemisen.EBB50 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen 56,40 €korjaus juuren ulkopinnalta, vaativa; luokka 12Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatimanienleikkauksen, perforaation/resorption korjaustoimenpiteetja leikkausalueen sulkemisen.EBB99Muu hampaan korjausleikkausEBUHampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistotEBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; luokka 4 13,80 €Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00.Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, katso SJC.EBWMuut hammasleikkauksetKonservatiiviset toimenpiteet, katso TE.EBW99Muu hammasleikkausECIkenien ja hammasharjanteen toimenpiteetPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.ECAIkenen ja hammasharjanteen aukaisu, koepalan ottoja poistoleikkauksetECA00 Hampaan paljastus; luokka 7 27,50 €Luun sisällä olevan hampaan paljastus.ECA10 Ikenen aukaisu; luokka 3 13,80 €ECA20 Koepalan otto ikenestä; luokka 4 13,80 €Neulanäytteen otto ikenestä, katso TEC00.ECA30 Ienmuutoksen poisto; luokka 6 27,50 €Esim. hyperblasian poisto.


34 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto; luokka 10 40,20 €Esim. laaja gingivaektomialeikkaus.ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen 40,20 €leikkaus; luokka 9ECA50 Parodontologinen läppäleikkaus; luokka 10 40,20 €ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; luokka 12 56,40 €Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim.kiinnityskudoskadon määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologiantai pehmytkudosten rakenteen vuoksi.ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai 13,80 €hammasharjanteesta; luokka 3ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai 56,40 €iensiirreleikkaus; luokka 12Sisältää kalvotekniikan tai muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien materiaalien käytön.ECA99Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkausECBIkenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkauksetECB00 Ikenen ompelu; luokka 3 13,80 €ECB05 Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6 27,50 €Esim. arpi, fisteli, frenulumECB10 Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7 27,50 €ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon 40,20 €tai nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9Suulaen avanteet, katso EHC10.ECB17 Ienhalkion korjaaminen; luokka 6 27,50 €ECB20 Hammasharjanteen muovaus; luokka 6 27,50 €ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai 56,40 €limakalvosiirrettä käyttäen; luokka 12(sulkuplastia)ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai 56,40 €vierasperäistä siirrettä käyttäen; luokka 11ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; luokka 7 27,50 €ECB60 Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, 56,40 €rekonstruktio; luokka 12


35 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja venytys 56,40 €distraktiomenetelmällä; luokka 12ECB99Muu ikenen ja hammasharjanteen korjausleikkausECUIstutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteestaECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai 40,20 €kiinnityslaitteen poisto; luokka 10Sisältää hampaan keinojuuren poiston.ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea; luokka 4 13,80 €Ei vaadi leikkausta. Koodi merkitään vain kerran riippumattapoistettavien implanttien tai ruuvien määrästä.ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto; luokka 6Borttagning av mini-tandimplantat eller -skruv; klass 6 27,50 €Vaatii leikkauksen. Koodi merkitään vain kerran riippumattapoistettavien implanttien tai ruuvien lukumäärästä.ECWMuut ikenien ja hammasharjanteiden leikkauksetECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea, luokka 4 13,80 €1–2 implanttiaECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen; luokka 5 27,50 €3 implanttia tai useampiaECW99Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkausEDAlaleuan toimenpiteetSuunpohjan toimenpiteet, katso EJ.Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat, katso TE.EDAAlaleuan aukaisu tai koepalan ottoEDA00 Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5 27,50 €Sisältää dreenin asettamisen.EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta; luokka 5 27,50 €EDBAlaleuan poisto osittain tai kokonaanEDB00 Alaleukaluun osittainen poisto; luokka 13 56,40 €EDB10 Alaleuan poisto kokonaan; luokka 15 56,40 €(mandibulektomia)


36 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEDB20 Alaleukapuoliskon poisto; luokka 14 56,40 €EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus; luokka 10 40,20 €(koronoidektomia)EDB99Muu alaleukaluun poistoleikkausSiirteet ja kielekkeet, katso luku Z.EDCAlaleuan korjausleikkauksetSiirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, katso ZZ.EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; luokka 13 56,40 €EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu; luokka 13 56,40 €EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen 56,40 €katkaisu; luokka 13EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu; 56,40 €luokka 13EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu; luokka 13 56,40 €EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka 13 56,40 €EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; luokka 13 56,40 €EDC31 Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla; 56,40 €luokka 13Uniapneapotilaan leikkaus(box-leikkaus)EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu 56,40 €paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys;luokka 12EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu 56,40 €paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys;luokka 12EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin 56,40 €paikalleen asettaminen ja liittäminen; luokka 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen 56,40 €asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.EDC42 Alaleukaluun korjaaminen istutteella; luokka 13 56,40 €Esim. levykonstruktio.EDC45 Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka 14 56,40 €


37 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEDC50 Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys 56,40 €distraktiomenetelmällä; luokka 13EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen 56,40 €venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13EDC99Muu alaleukaluun korjausleikkausEDWEDW99Muut alaleuan leikkauksetMuu alaleuan leikkausEEYläleuan toimenpiteetPoskiontelon leikkaukset, katso DM.Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE.EEAYläleuan aukaisu tai koepalan ottoEEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu; luokka 5 27,50 €Sisältää dreenin asettamisen.EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta; luokka 5 27,50 €EEBYläleuan poisto osittain tai kokonaanEEB00 Yläleukaluun poisto osittain; luokka 13 56,40 €EEB10 Yläleukapuoliskon poisto; luokka 14 56,40 €EEB20 Yläleuan poisto kokonaan; luokka 15 56,40 €EEB99Muu yläleukaluun poistoleikkausEECYläleuan korjausleikkauksetSilmäkuopan pohjan korjausleikkaukset(esim. blow-out-murtuma), katso CAC00 ja CAC10.Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, katso ZZ.EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; luokka 13 56,40 €EEC01 Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; 56,40 €luokka 14EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen 56,40 €distraktiomenetelmällä; luokka 14EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka 13 56,40 €EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka 14 56,40 €


38 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden 56,40 €katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka 15EEC16 Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; luokka 14 56,40 €EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen 56,40 €ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, katso IMF.EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen 56,40 €asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekämahdollisen ulkoisen kiinnityksen.EEC30Poskiluumurtuman suljettu paikalleenasettaminen; luokka 10 40,20 €Esim. koukkunostoEEC35 Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen 56,40 €ja kiinnittäminen; luokka 11Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon 56,40 €asettaminen; luokka 13EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 56,40 €käyttäen; luokka 14EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka 14 56,40 €Luusiirteen materiaali voidaan ilmaistalisäkoodilla, katso ZZH.EEC99Muu yläleukaluun korjausleikkausEEWEEW99Muut yläleuan leikkauksetMuu yläleukaluun leikkausEFEFAMuut leukojen toimenpiteetLeukaluiden muutosten poistoleikkauksetEFA10 Kasvaimen poisto leuoista; luokka 12 56,40 €EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto; luokka 13 56,40 €Osteomyeliitin yhteydessä.EFA40 Leukakystan aukaisu; luokka 6 27,50 €EFA50 Leukakystan poisto; luokka 10 40,20 €


39 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEFA99EFBMuu leukaluiden poistoleikkausLeukojen korjausleikkauksetEFB10 Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9 40,20 €Esim. torus, linea mylohyoidea.EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin 56,40 €korjaaminen ja kiinnitys; luokka 15EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; luokka 13 56,40 €EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; luokka 13 56,40 €Sisältää luun kiinnitysmateriaalin tai distraktiolaitteenpoiston, esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä.EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; luokka 8 40,20 €EFB50 Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön 40,20 €leikkauksen yhteydessä; luokka 10EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä 56,40 €tai vierasta ainetta; luokka 13EFB99Muu leukojen korjaamisleikkausEFWEFW99Muut leukojen leikkauksetMuu leukojen leikkausEGLeukanivelien toimenpiteetPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.EGALeukanivelen tähystystoimenpiteetEGA00 Leukanivelen tähystys; luokka 10 40,20 €EGA05 Leukanivelen huuhtelu; luokka 8 40,20 €EGA10 Leukanivelen aukaisu; luokka 8 40,20 €Sisältää dreenin asetuksen.EGA20 Koepalan otto leukanivelestä; luokka 12 56,40 €EGBLeukanivelen poistoleikkauksetEGB00 Alaleuan nivelnastan poisto; luokka 12 56,40 €EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka 12 56,40 €EGB20 Leukanivelen nivelkalvon poisto; luokka 12 56,40 €(synovektomia)


40 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEGB99 Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka 12 56,40 €EGC Leukanivelen korjaavat leikkauksetEGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; 56,40 €luokka 12EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus; luokka 12 56,40 €EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta 56,40 €ainetta käyttäen; luokka 13EGC30 Leukanivelen proteesileikkaus; luokka 14 56,40 €EGC99Muu leukanivelen korjausleikkausEGUIstutteen tai laitteen poisto leukanivelistäEGU00 Leukanivelen istutteiden tai 27,50 €kiinnityslaitteiden poisto; luokka 7EGWEGW99Muut leukanivelien leikkauksetMuu leukanivelen leikkausEHSuulaen toimenpiteetPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.EHASuulaen aukaisu tai koepalan ottoEHA00 Suulaen aukaisu; luokka 4 13,80 €EHA10 Koepalan otto suulaesta; luokka 5 27,50 €EHBSuulaen poistoleikkauksetEHB00 Suulaen kasvaimen poisto; luokka 10 40,20 €EHB99Muu suulaen poistoleikkausSiirteet ja kielekkeet, katso luku Z.EHCSuulaen korjausleikkauksetEHC00 Suulaen haavan ompelu; luokka 4 13,80 €Sisältää tarvittavan haavan revision.EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja 56,40 €nenä- tai poskiontelon väliltä; luokka 12


41 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEHC20 Suulaen arpikudoksen poisto; luokka 10 40,20 €EHC30 Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka 15 56,40 €Esim. kasvainleikkauksen jälkeen.EHC31EHC32Suulaen etuosan muodostaminenSuulaen takaosan muodostaminenEHC40 Piilosuulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka 13 56,40 €Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla, katso ZSE.EHC50 Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; 56,40 €luokka 15Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla, katso ZSE.EHC60 Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; luokka 15 56,40 €Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla, katso ZSE.EHC99Muu suulaen korjausleikkausEHUSuulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteidenpoistoleikkauksetEHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen 40,20 €poistaminen; luokka 10EHWEHW99Muut suulaen leikkauksetMuu suulaen leikkausEJKielen ja suunpohjan toimenpiteetSiirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, katso luku Z.Kaulan (imusolmukkeiden) toimenpiteet ilmaistaan lisäkoodilla,katso PJ.EJAKielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisuEJA00 Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen 40,20 €aukaisu ja kanavointi; luokka 9Sisältää dreenin asetuksen.EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta; luokka 5 27,50 €EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta; 40,20 €luokka 8


42 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEJBKielen ja suunpohjan poistotoimenpiteetEJB00 Ranulan poisto; luokka 5 27,50 €EJB10 Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta; 40,20 €luokka 9Ei sisällä kielen tyven kasvainta.EJB20 Kasvaimen poisto kielentyvestä; luokka 9 40,20 €EJB30 Kasvaimen poisto suunpohjasta; luokka 13 56,40 €EJB40EJB50EJB60EJB99Kielen puoliskon poistoKielen poisto kokonaanSuunpohjan poistoleikkausMuu kielen ja suunpohjan poistoleikkausEJCKielen ja suunpohjan korjausleikkauksetEJC00 Kielen tai suunpohjan haavan ompelu; luokka 4 13,80 €Sisältää haavan puhdistamisen.EJC20 Kielijänteen leikkaus; luokka 6 27,50 €Sisältää frenulumplastiikan.EJC30 Kielen korjaaminen, rekonstruktio; luokka 10 40,20 €EJC40 Kielen kiinnitys; luokka 10 40,20 €EJC99Muu kielen ja suunpohjan korjausleikkausEJWEJW99Muut kielen ja suunpohjan leikkauksetMuu kielen ja suunpohjan leikkausEKPosken toimenpiteetSisältää ihon toimenpiteet muiden toimenpiteiden yhteydessä.Pelkät posken ihon toimenpiteet, katso QA.EKAPosken aukaisu ja koepalan ottoEKA00 Posken aukaisu; luokka 4 13,80 €Sisältää dreenin asetuksen.EKA10 Koepalan otto poskesta; luokka 5 27,50 €


43 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösEKBPosken poisto osittain tai kokonaanEKB00 Posken kasvaimen poisto; luokka 8 40,20 €EKB99 Muu posken poistoleikkaus; luokka 8 40,20 €EKCPosken korjaamistoimenpiteetEKC00 Posken ompelu; luokka 3 13,80 €Sisältää haavan puhdistuksen.EKC10 Posken vierasesineen poisto; luokka 3 13,80 €EKC20 Posken muovausleikkaus; luokka 8 40,20 €EKC30 Posken vaativa korjaaminen; luokka 10 40,20 €EKC99Muu posken korjaamisleikkausEKWEKW99Muut posken leikkauksetMuu posken leikkausELELASylkirauhasten toimenpiteetSylkirauhasen koepalan otto tai aukaisuELA00 Sylkirauhasen aukaisu; luokka 6 27,50 €Sisältää dreenin asettamisen.ELA10 Sylkirauhastiehyeen aukaisu; luokka 8 40,20 €ELA20 Sylkikiven poisto; luokka 8 40,20 €ELA30 Koepalan otto sylkirauhasesta; luokka 10 40,20 €ELBSylkirauhasen poistoleikkauksetELB00 Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai 56,40 €poistoleikkaus; luokka 12ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto; luokka 9 40,20 €ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto; luokka 10 40,20 €ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto; luokka 12 56,40 €ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain; luokka 15 56,40 €ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan; luokka 15 56,40 €


44 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösELB99ELCMuu sylkirauhasten poistoleikkausSylkirauhasen korjaamisleikkauksetELC00 Sylkirauhasen ompelu; luokka 9 40,20 €Sisältää dreenin asetuksen.ELC30 Sylkirauhastiehyen sitominen; luokka 6 27,50 €ELC40 Sylkirauhastiehyen korjaaminen; luokka 9 40,20 €ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto; luokka 9 40,20 €ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen; luokka 10 40,20 €ELC99 Muu sylkirauhasen korjausleikkaus; luokka 9 40,20 €ELWELW99Muut sylkirauhasten leikkauksetMuu sylkirauhasten leikkausEWHammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkaustenhaavakomplikaatioleikkauksetEWA00 Auenneen tai tulehtuneen leuka-, suu- tai 40,20 €nieluleikkaushaavan tarkistaminen; luokka 8EWE00 Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen 56,40 €haavan vuodon vuoksi; luokka 12EWW99 Muu leuka-, suu- ja nieluleikkauksen 56,40 €haavakomplikaatioleikkaus; luokka 12


45 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku TTEPientoimenpiteetSuun, leukojen ja nielun pientoimenpiteetSuun ja hampaiston toimenpiteet, katso luku S.TEA00 Koepalan otto huulesta; luokka 4 13,80 €TEA10 Neulakudosnäytteen otto huulesta; luokka 0 6,20 €TEC00 Neulakudosnäytteen otto ikenestä; luokka 0 6,20 €TED00 Leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen 13,80 €asettaminen; luokka 3TED10 Neulakudosnäytteen otto alaleuasta; luokka 0 6,20 €TEE00 Neulakudosnäytteen otto yläleuasta; luokka 0 6,20 €TEG00 Leukanivelen pisto; luokka 4 13,80 €Sisältää näytteenoton ja lääkityksen.TEH00 Neulakudosnäytteen otto suulaesta; luokka 0 6,20 €TEJ00 Neulakudosnäytteen otto suunpohjasta; luokka 0 6,20 €TEL00 Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta; luokka 1 6,20 €TEL40 Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella; luokka 2 6,20 €TEM00 Neulakudosnäytteen otto nielu- tai kitarisasta; luokka 0 6,20 €TEN00 Neulakudosnäytteen otto nielusta; luokka 0 6,20 €TEW99 Muu hampaiden, huulien, ikenien, leukojen, 6,20 €nielun ja suun pientoimenpide; luokka 0TQTQW30Ihon ja ihonalaiskudoksen pientoimenpiteetAkupunktio


46 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku WMuut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteetToimenpiteet, jotka kohdistetaan useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön.WXAnestesia, hengityksen tuki ja elvytysEi sisällä ääreishermojen salpausta, katso TAC00.WX0Ei anestesiaaWX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa; luokka 4 13,80 €Esim. ilokaasusedaatio.WX1Paikalliset puudutuksetWX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0 6,20 €Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden.WX110 Infiltraatiopuudutus, luokka 0 6,20 €Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden.WX2JohtopuudutuksetWX290 Muu johtopuudutus; luokka 0 6,20 €Esim. suun alueen johtopuudutus.WYKäyntityypitWYA00 Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0 6,20 €WYA05Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti,jolla tehdään toimenpiteitäAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7,50 €Hammaslääkäri 9,60 €Erikoishammaslääkäri 14,00 €Potilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoito.Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjenmuiden toimenpidekoodien kanssa.


47 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösWYA10Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käyntiAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7,50 €Hammaslääkäri 9,60 €Erikoishammaslääkäri 14,00 €Käynnillä ei tehdä toimenpiteitä.WYA20Käynti potilaan luonaAsiakasmaksuasetus 3 § 5 mom.Hammaslääkäri; käyntipalkkio sisältää tutkimuksen. 13,80 €Muu henkilö. 8,70 €WYA30 Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu 0 € 0 €toimenpidettä vartenPelkäävä, liikuntavammainen jne.WYA40Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistälasta odottavalle perheelleKäynti on maksuton, jos ei tehdä kliinistä tutkimusta tai tarkastusta. 0 € 0 €Käynti on maksullinen, jos tehdään kliininen tutkimus tai tarkastus.Asiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7,50 €Hammaslääkäri 9,60 €Erikoishammaslääkäri 14,00 €Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjenmuiden toimenpidekoodien kanssa.WYA50Opiskelijalle tehtävä asetuksen mukainen suunterveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnanja palvelujen tarveAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.Suuhygienisti 7,50 €Hammaslääkäri 9,60 €Erikoishammaslääkäri 14,00 €Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjenmuiden toimenpidekoodien kanssa; katso vastaavuusluettelonsaatekirje 1.12.2011.


48 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösWZTodistukset, lääkemääräykset ja lausunnotWZA00, WZA90 katso s. 9WZB00 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja 0 € 0 €mahdollinen reseptiVastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti ja myöspuhelimitse toimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin.WZC00 Hoidon suunnittelu tai konsultaatio; luokka 2 6,20 €WZC05 Erikoisalakohtainen konsultaatio; luokka 4 13,80 €Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. Suunperustutkimusta; katso SAA02.WZC10 Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen 27,50 €konsultaatio; luokka 7Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. suunerityistutkimusta.Voi sisältää useita erikoisalakohtaisiakonsultaatioita.


49 (51)Asiakas- Terveys-Toimenpide- maksu- keskuksenkoodi asetus päätösLuku YElinten ja kudosten irrottaminen siirtoa vartenSisältää irrotettujen elinten tarkistamisen ja jälkikäsittelyn.YEAKudoksen irrottaminen suusta siirtoa vartenLuun, luukalvojen tai ruston irrottaminen, katso YNA.YEA00 Limakalvosiirteen irrottaminen suusta; luokka 4 13,80 €YEA05 Ien- tai sidekudossiirteen irrotus; luokka 10 40,20 €Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltä anatomiseltaalueelta parodontologisen tai suukirurgisen leikkauksen yhteydessä.YNATukikudoksen irrottaminen siirrossa käytettäväksiYNA09 Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa 13,80 €määrittelyä; luokka 4


LIITE50 (51)Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteetAA1AAAA3AACA1AADM1AADM1ADDM1QAEB1AAEB1CAEB1HAEB1JAEB1MAEB1SAEB1AIEB1BIEB1CIED1AAEE1AAEE1HAEE1JAEE1KAEG1AAKallon natiiviröntgenKasvonluiden natiiviröntgenSilmäkuopan ja näköhermon luukanavan natiiviröntgenNenän sivuonteloiden natiiviröntgenNenän sivuonteloiden TTNenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta (esimerkiksi kuutamokuva)HammasröntgenHammasröntgen – lisäkuvaHampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksinkertainen rakokuvausHampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa rakokuvausKefalometria, kallon mittaus röntgenilläHammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueeltaHampaiston- ja leukojen kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko)Hampaiston- ja leukojen kartiokeila-TT, laaja (kaksi leukapuoliskoa)Hampaiston- ja leukojen kartiokeila-TT, erittäin laaja (3–4 leukapuoliskoa)Alaleuan natiiviröntgenYläleuan tai suulaen natiiviröntgenLeuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko)Leuan tomografia tai implanttikuvaus – laaja (kaksi leukapuoliskoa)Leuan tomografia tai implanttikuvaus – erittäin laaja (3–4 leukapuoliskoa)Leukanivelten natiiviröntgenEG1BF Leukanivelten magneettitutkimus (alle 1,5 T)EG1BG Leukanivelten magneettitutkimus (1,5 T)EG1BM Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T)EG1CF Leukanivelten laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T)EG1CG Leukanivelten laaja magneettitutkimus (1,5 T)EG1CM Leukanivelten laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T)EG1DF Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T)EG1DG Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (1,5 T)EG1DM Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T)EL1CBEL2CBKorvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)


51 (51)EL3AANA1AANK6HDNK6MANK6PANK6QAQX2CBSylkirauhasen natiiviröntgenKaularangan natiiviröntgenLuuston mineraalipitoisuuden mittaus-TTLuustoikä, natiiviröntgenLuun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi kohde)Luun tiheysmittaus, laaja nativiiröntgenFistelin varjoainetutkimus (fistulografia)SBB20 Toimenpide poistettu käytöstä 1.1.2010Asiakasmaksut peritään asiakasmaksuasetuksen 9 § 2 momentin nojalla, katso sivu 9

More magazines by this user
Similar magazines