Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Videokamera ukládá

Videokamera ukládá právě zaznamenaný obraz na záznamové médium. Během této doby nelze vytvořit jinou nahrávku. Záznamové médium je plné. Vymažte nepotřebné obrazy (s. 22). Celkový počet videoklipů a fotografií překračuje nahrávací kapacitu této videokamery. Vymažte nepotřebné obrazy (s. 22). „PlayMemories Home“ nelze nainstalovat. Pro instalaci „PlayMemories Home“ je potřeba připojení k internetu. Ověřte prostředí počítače nebo instalační postup potřebný k instalaci softwaru „PlayMemories Home“. „PlayMemories Home“ nepracuje správně. Ukončete „PlayMemories Home“ a restartujte počítač. Videokamera není rozpoznána počítačem. Odpojte všechna zařízení USB ze zásuvky USB na počítači s výjimkou klávesnice, myši a této videokamery. Odpojte vestavěný kabel USB od počítače, restartujte počítač a poté znovu propojte počítač a videokameru ve správném pořadí. Je-li k externím zařízením připojen vestavěný kabel USB i konektor USB videokamery, odpojte ten, který není připojen k počítači. 36 CZ Zobrazení vnitřní kontroly/Výstražné indikátory Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Objeví-li se na obrazovce LCD indikátory, prověřte následující. Pokud problém přetrvává i poté, co jste se jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. V takovém případě poskytněte všechna čísla chybových kódů začínající písmenem C nebo E. Pokud se na obrazovce zobrazí výstražné indikátory, zazní melodie. C:04: Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“ (řada V). Použijte modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) (s. 13). Připojte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru (modely s napájecím adaptérem) řádně do zdířky DC IN videokamery (s. 14). C:06: Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo. C:13: / C:32: Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a zkuste videokameru použít. E:: Proveďte kroky od bodu na straně 35. Modul akumulátoru je téměř vybitý.

Manipulace s videokamerou Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo. Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Není vložena paměťová karta (s. 17). Pokud indikátor bliká, není k dispozici dostatečný volný prostor k nahrávání obrazů. Po uložení obrazů na jiné médium vymažte nepotřebné obrazy (s. 22) nebo naformátujte paměťovou kartu (s. 33). Soubor databáze obrazů může být poškozen. Zkontrolujte soubor databáze výběrem [Nastavení] [ Nastavení Média] [Opravit datab. obrazů] záznamové médium (modely s vnitřní pamětí). Použití a péče Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Nedržte videokameru za následující části ani za kryty konektorů. Obrazovka LCD Modul akumulátoru Paměťová karta je poškozena. Naformátujte paměťovou kartu pomocí videokamery (s. 33). Není vložena kompatibilní paměťová karta (s. 17). Vestavěný kabel USB Ostatní/rejstřík Paměťová karta je chráněna proti zápisu. Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném zařízení. Videokamera není stabilní, takže se obraz může rozmazat. Držte videokameru při natáčení pevně oběma rukama. Výstražný indikátor proti otřesům kamery však nezmizí. Záznamové médium je plné. Fotografie nelze pořizovat během zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte fotografování. Nemiřte videokameru přímo na slunce. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity světla, například za soumraku. Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech: V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C, například na přímém slunci, v blízkosti topení nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Může dojít k jejich poškození nebo se mohou zdeformovat. V blízkosti silného magnetického pole ani pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít k poškození videokamery. 37 CZ