Views
9 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Tips! • Skriv över

Tips! • Skriv över eller ange _ om du vill rätta till eller radera ett namn. • Det finns ett annat sätt att starta namngivningen av en CD: Tryck på (LIST) under 2 sekunder istället för att utföra steg 2 och 3. Du kan även slutföra namngivningen genom att trycka på (LIST) under 2 sekunder istället för att utföra steg 5. • Du kan namnge CD-skivor på en enhet som inte har funktionen CUSTOM FILE om enheten är ansluten tillsammans med en CD-enhet som har denna funktion. Disc Memo lagras i minnet i den CD-enhet som har funktionen CUSTOM FILE. Obs! REP-1/shuffle play fungerar inte förrän Name Edit är utfört. Överblicka Disc Memo Disc Memo är ett visningsalternativ i teckenfönstret och har därmed företräde framför all CD TEXT-information. Om du vill … Överblicka … trycker du på (DISPLAY/PTY) under uppspelning av CD/CD TEXT-skivor Tips! Gå till sidan 10 om du vill veta mer om visningsalternativ i teckenfönstret. 7 Tryck på knappen (MENU) två gånger. CD-spelaren återgår då till normal uppspelning. Obs! • När Disc Memo för en CD TEXT-skiva har raderats visas den ursprungliga CD TEXT-informationen. • Om du inte kan hitta det Disc Memo du vill radera kan du välja en annan CD-enhet i steg 2. Söka skivor efter namn — List-up (För en CD-enhet med funktionen CD TEXT/CUSTOM FILE eller en MD-enhet) Den här funktionen kan du använda för skivor som du har namngivit* 1 eller för CD TEXTskivor* 2 . *1 Söka efter skivor på namnet: När du namnger en CD (sidan 11) eller en MD. *2 Söka efter skivor på CD TEXT-informationen: När du spelar en CD TEXT-skiva på en CD-enhet som har funktionen CD TEXT. 1 Tryck på knappen (LIST). Det angivna namnet visas i teckenfönstret . Radera Disc Memo 1 Tryck på knappen (SOURCE) upprepade gånger om du vill välja “CD”. 2 Tryck på knappen (MODE) upprepade gånger om du vill välja den CD-enhet som lagrar Disc Memo. 3 Tryck på knappen (MENU), och tryck sedan på någon av sidorna på (DISC/PRESET) upprepade gånger tills NAME DEL visas. 4 Tryck på knappen (ENTER). De lagrade namnen visas i den ordning de skrevs in. 5 Tryck upprepade gånger på någon av sidorna av (DISC/PRESET) för att få fram det skivnamn som du vill radera. De lagrade namnen visas i den ordning de skrevs in. 6 Håll knappen (ENTER) intryckt under 2 sekunder. Namnet raderas. Upprepa steg 5 och 6 om du vill radera andra namn. 2 Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) upprepade gånger tills du hittar den önskade skivan. 3 Tryck på knappen (ENTER) när du vill spela skivan. Obs! Vissa bokstäver kan inte visas (undantag: Disc Memo). 12

Välja att spela upp vissa spår — Bank (För en CD-enhet med funktionen CUSTOM FILE) Om du namnger skivan kan du ställa in CDspelaren så att den spelar de spår du vill höra. 1 Börja spela skivan du vill namnge. 2 Tryck på knappen (MENU), och tryck sedan på någon av sidorna på (DISC/PRESET) upprepade gånger tills BANK SEL visas. 3 Tryck på knappen (ENTER). Spela utvalda spår Du kan välja: • BANK-ON – om du vill spela spåren med inställningen PLAY. • BANK-INV (Inverse) – om du vill spela spåren med inställningen SKIP. 1 Tryck på knappen (MENU) under uppspelningen, och tryck sedan på någon av sidorna på (DISC/PRESET) upprepade gånger tills BANK-ON, BANK-INV eller BANK-OFF visas. 2 Tryck på (+) sidan av (SEEK) upprepade gånger tills önskad inställning visas. 4 Namnge spåren. 1 Tryck upprepade gånger på någon av sidorna av (SEEK) för att få fram det spår som du vill namnge. 2 Tryck på knappen (ENTER) upprepade gånger om du vill välja PLAY eller SKIP. 5 Upprepa steg 4 om du vill ställa in PLAY eller SKIP för alla spår. 6 Tryck på knappen (MENU) två gånger. CD-spelaren återgår då till normal uppspelning. Obs! • Du kan ställa in PLAY och SKIP för upp till 24 spår. • Det går inte att ställa in SKIP för alla spår på en CD. 3 ryck på knappen (ENTER). Uppspelningen startar efter det pågående spåret. När du vill återgå till normal uppspelning väljer du BANK-OFF i steg 2 13