Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Det går inte att

Det går inte att utföra automatisk inställning. • Läget lokalsökning är inställt på ON. t Ställ in läget lokal sökning på OFF. (sidan 22) • Sändningssignalen är för svag. t Utföra manuell inställning. “ST” blinkar i teckenfönstret. • Ställ in rätt frekvens. • Sändningssignalen är för svag. t Ändra till monomottagning (sidan 22). Ett program som sänds i stereo hörs i mono. Enheten är inställd på läget mono. t Ta bort läget monomottagning (sidan 22). RDS Funktionen SEEK startar efter några sekunders lyssning. Stationen är inte TP eller har för svag signal. t Tryck på (AF) eller (TA) upprepade gånger tills AF-OFF eller TA-OFF visas. Inga trafikmeddelanden hörs. • Aktivera TA. • Stationen har TP men skickar ändå inte ut trafikmeddelanden. t Ta in en annan station. PTY visar “--------”. • Stationen är ingen RDS-station. • RDS-information har inte tagits emot. • Stationen anger inte programtypen. Felindikationer/ felmeddelanden Felindikationer (För den här enheten och valfria CD/MDväxlare) Följande indikationer blinkar i ungefär 5 sekunder och ett larmljud hörs. BLANK* 1 En oinspelad MD spelas.* 2 t Spela en inspelad MD. ERROR* 1 • CD-skivan är smutsig eller har lagts in upp och ner.* 2 t Rengör skivan eller lägg in den korrekt. • Det går inte att spela en CD/MD-skiva.* 2 t Lägg in en annan CD/MD. HI TEMP Den omgivande temperaturen är högre än 50°C. t Vänta tills temperaturen har sjunkit till under 50°C. NO DISC Det finns ingen skiva i CD/MD-enheten. t Lägg i en skiva i CD/MD-enheten. NO MAG Skivmagasinet har inte lagts in i CD/MDenheten. t Lägg in magasinet i CD/MD-enheten. NOTREADY Antingen är MD-enhetens lucka öppen eller så har MD-skivorna lagts in på ett felaktigt sätt. t Stäng luckan eller lägg in skivorna korrekt. RESET CD/MD-enheten fungerar inte. t Tryck in enhetens återställningsknapp. *1 När ett fel uppstår under uppspelning av en CD eller MD visas inte skivnumret i teckenfönstret. *2 Numret på skivan som orsakar felet visas i teckenfönstret. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemen kvarstår efter att du har vidtagit dessa åtgärder. Meddelanden L.SEEK +/– Läget lokalsökning är på under automatisk inställning (sidan 14). NO AF Det finns ingen alternativ frekvens för stationen. 28

“ ” eller “ ” Du har kommit till början eller slutet av en skiva och kan inte gå vidare. 29