05.02.2015 Views

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM - Niton

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM - Niton

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM - Niton

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>NEMZETI</strong> KULTURÁLIS<br />

<strong>HAVILAP</strong><br />

<strong>5.</strong> ÉVFOLYAM 3-<strong>4.</strong> SZÁM<br />

2010. Szelek / Kikelet hava<br />

1,32 EUR / 40,– Sk


Nyelvőrök a spájzban<br />

Nincsenek pontos és mélyreható információim arról, hogy mikor<br />

is kezdődött Kínában a kulturális forradalom, de híradásokból és<br />

dokumentumfilmekből még halványan felsejlik bennem néhány<br />

filmkocka arról, amikor verebek százezreit pusztították el abból a<br />

célból, hogy növeljék a búza hektárhozamát. Arról sincsenek megbízható<br />

információim, vajon a verebek elpusztítása után nőtt-e a<br />

hektárhozam, azt viszont már bizton állíthatom, abban az évben<br />

Kínában jelentősen elszaporodtak a hernyók és egyéb kártevő bogarak,<br />

aminek leginkább a gyümölcsösök látták kárát. Nos, valahogy<br />

így vagyok én a új szlovák nyelvtörvénnyel is, melynek gyakorlati<br />

hasznát még ugyan senki nem bizonyította, de újjászületett egy<br />

közel két évtizede már feledésbe merülő emberi faj, melyet régen, az átkosban egyszerűen csak besúgóknak<br />

hívtak. Azt még a magukat profi politikusnak tartó, de mára már sikeresen porszívóügynökké<br />

és egyéb más ellenőrré felküzdő regionális tényezőknek is el kell elismerniük, hogy a szlovák gazdaságra<br />

gyakorolt hatása valószínűleg elenyésző annak a ténynek, ha az amatőr magyar színjátszó<br />

csoport által kiadott műsorfüzetben, a magyar szerző, magyar darabjában alakított szereplő nevét,<br />

tegyük fel Bugyi Szigfridet, szlovákra fordítják. Az viszont már korántsem elhanyagoltó tény, hogy a<br />

K. minisztérium az adófizetők pénzén, benzin, telefon, mukadíjj és postai bélyeg költséget pazarolva,<br />

orovosi igazolás igénybe vétele nélkül próbálja lemérni türelmünk felső határát, a Kim Ir Szen-i időket<br />

felelevenítő nyelvtörvény megszegésének ürügyén.<br />

Amikor Szlovákia a munkanélküliség nagyságának mértékben sikeresen versenyez az Európai<br />

Unióban a vezető hely megszerzéséért, amikor négy év alatt az ország államadóssága megkétszereződött,<br />

amikor a szlovák kormány miniszterei és kormánypárti pártvezetői úgy herdálják az állami vagyont,<br />

mintha kártyán nyerték volna, némiképpen nevetségesnek tűnik, hogy nyelvrendőrnek álcázott<br />

pojácák királyt próbálnak játszani egy olyan országos premier előtt álló újszlovák darabban,ahová a<br />

központi emegyógyászati intézetből ideiglenesen szabadlábra helyezett idült ápoltak vannak kötelezően<br />

kirendelve nézőnek.<br />

A zoboralji Kalászon megtörtént K. minisztériumi hivatalos állami zaklatás-kontra Csemadok Új<br />

Hajtás helyi szervezet párharcnak mégis van egy kézzelfogható haszna, még pedig az a mondat, amely<br />

véletlenül, vagy türelmetlenségből, de kibuggyant a túlbuzó csinovnyikovna száján, és pedig, hogy:<br />

Tudatosítaniuk kell, hogy Önök Szlovákiában élnek! Nos, valóban itt kell, hogy éljünk ebben a következmények<br />

nélküli országban, mely állapot akát ideiglenesnek is tekinthető, hiszen ahogyan a kínai<br />

kulturális forradalomnak is fuccs volt egy idő után, és az „örök időkre a Szovjetunióval” szlogent sem<br />

tanítják ma már gyakorló pedagógusok az iskolában, úgy akár megtörténhet az is, hogy a verebek<br />

egyszer csak gondolnak egyet és úgy elrepülnek Kínából a lelövés erősen megalapozott gyanúja elől,<br />

hogy akár a búzatermés hektárhozama is megháromszorozódhat. Addig azonban a Bugyi Szigfrid<br />

szlovákra fordításának a folyamatával kell derekasan megküzdeinük az adóinkból befolyt, de állami<br />

pénznek nevezett fizetőeszköz elpocsékolásával a K. minisztérium ápoltjainak, nehogy üresen maradjon<br />

a honi spájz, ahová befőttek helyett mostanság ideiglenesen beköltöztették a nyelvrendőrséget, azt<br />

gondolva, a szlovákiai választó „brindzás haluska” helyett ezzel is jóllakatható egy ideig.<br />

Hrubík Béla<br />

NYELVI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE SZLOVÁKIÁBAN<br />

www.jogsegely.sk<br />

Ingyenesen hívható telefonszám: 0800 500 565<br />

A tartalomból:<br />

Nyolcvan éves<br />

Csoóri Sándor<br />

Pillantás az életműbe<br />

6-11.<br />

Felvidéki magyarok<br />

Varsóban<br />

A lengyel-magyar barátság<br />

öröklángja<br />

12-17.<br />

Ma az életgyökér roncsolása<br />

valóság...<br />

Rókusfalvy Pál írása<br />

18-19.<br />

Interjú<br />

Szabados Györggyel:<br />

A magyarság<br />

szellemi kategória<br />

20-21.<br />

Film készült<br />

Duray Miklósról<br />

Beszélgetés Koltay Gáborral<br />

22-27.<br />

Sisak<br />

A Béres Csepp<br />

megalkotójának elbeszélése<br />

28-33.<br />

Csóti György:<br />

A kettős állampolgárságról<br />

a Kárpát-medencében<br />

36-37.<br />

Őseurópai géneket hordunk<br />

Papp Lajos<br />

kunszentmiklósi beszéde<br />

44-47.<br />

Címlapunkon:<br />

A magyar Szent<br />

Korona felajánlása<br />

(lásd a 3<strong>5.</strong> oldalt)<br />

Itthon – Nemzeti Kulturális havilap<br />

Kiadja: A JEL polgári társulás, Pozsony<br />

Főszerkesztő: Batta György<br />

Megjelenik a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma<br />

és a Szülőföld Alap támogatásával.<br />

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR –<br />

program Kultúra národnostných menšín 2009.<br />

Engedélyezte a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma<br />

EV 3082/09 • Megjelenik 3000 példányban.<br />

A szerkesztőség címe: nám. 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava<br />

Telefon: +421 905 608 777, +421 907 177 817, e-mail: itthon.press@gmail.com<br />

Grafika: Csernyanszky Pista. Nyomdai munkálatok: KPRINT<br />

A lap olvasható a www.felvidek.ma és a www.csemadok.sk honlapokon is.<br />

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk<br />

(A váltási árfolyam 1 EUR = 30.1260 Sk)<br />

ITTHON 3


A Felvidéki Mózes<br />

Esterházy János Emlékünnepség Budapesten<br />

Március 7-én tartotta a Rákóczi Szövetség<br />

(RSz) és az Esterházy János Emlékbizottság<br />

(EJE) a hagyományos Esterházy<br />

János Emlékünnepséget Budapesten.<br />

Most is a Szép utcai Esterházy-emléktáblánál<br />

kezdődött az ünnepség, ahol<br />

Martényi Árpád, az RSz szervezeti titkára<br />

azzal kezdte, hogy Esterházy János mellett<br />

két nőtestvére állt. Aktív politikai pályája<br />

idején Lujza, majd megpróbáltatásai idején<br />

Mária. Életének mindkét korszaka,<br />

12 évet ölelt föl (1933-45), (1945-57). Az<br />

is érdekes, hogy a két korszak határán az<br />

oroszok 12 napig tartották fogva, majd kiengedték.<br />

Arra a 65 évvel ezelőtti időszakra<br />

emlékezünk, amikor börtönkálváriája<br />

megkezdődött.<br />

A koszorúzás fő szónoka Dr. Gerencsér<br />

Balázs Szabolcs, az EJE tagja, a Pázmány<br />

Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi<br />

Karának egyetemi adjunktusa<br />

volt. Ő a következő megszívlelendő beszédet<br />

tartotta Esterházy János emléktáblájánál,<br />

ahol eddig nem tapasztalt sokaság jelent<br />

meg. „A kisebbségi jogok gyakorlása<br />

nem államellenesség, nem irredentizmus,<br />

amint azt a kormánysajtó egy része be<br />

szokta állítani, hanem természetes jogunk,<br />

amellyel a jövőben is élni kívánunk.”<br />

Esterházy János mondta ezeket a szavakat<br />

a prágai parlamentben, 1937-ben, amikor<br />

már 17 éve volt Csehszlovákiának nyelvtörvénye.<br />

Ugyanakkor a magyarság anyanyelvének<br />

használatát az akkori csehszlovák<br />

kormányzat a közigazgatás átszervezésével,<br />

a nyelvtörvény végrehajtásának<br />

bojkottálásával, lehetetlen jogi indokokra<br />

hivatkozva megaka-dályozta.<br />

73 évvel ezelőtt, tehát a többségi hatalom<br />

a kisebbségek kárára – és főként a<br />

magyar nemzetiség kárára – jogaik érvényesítésével<br />

szemben korlátokat helyezett<br />

el. Ha annak a kornak a forrongó, harcias<br />

légkörét elképzeljük, úgy is mondhatnánk:<br />

vermeket és tankcsapdákat állítottak fel,<br />

hogy az alapvető jogok gyakorlásáig a kisebbségek<br />

ne tudjanak eljutni. Hol fizikai<br />

értelemben, hol jogi értelemben tette lehetetlenné<br />

a hatalom a kisebbségi létet.<br />

1920-ban bevezettek egy 20%-os lélekszámhoz<br />

kötött nyelvi küszöböt, amely<br />

4<br />

elérését gyakorlatilag lehetetlenné tették<br />

azzal, hogy később a közigazgatási határokat<br />

megváltoztatták. Voltak ugyan magyar<br />

nyelvű iskolák, de hátrányos szabályozási<br />

környezet kialakításával, valamint<br />

– szintén Esterházyt idézve – »fenyegetéssel<br />

és propagandával« a magyar diákok<br />

nagy hányadát szlovák iskolákba íratták<br />

be. Mindez természetesen gyorsította az<br />

asszimilációt. Az egészségügyi ellátásban<br />

is előretört az államnyelv: hogyan mondja<br />

el valaki idegen nyelven a legintimebb panaszát<br />

Lehet bizalmi kapcsolatot építeni<br />

őshonosként idegen nyelven A közigazgatási<br />

vezetők között a húszas évek közepére<br />

egyre kevesebb magyar volt, ezzel gyakorlatilag<br />

a hivatalokon belül a magyar nyelv<br />

használata megszűnt. Hivatalok között<br />

meg végképp. Bíróságok és más hatóságok<br />

előtt az anyanyelvű eljárást tulajdonképpen<br />

lehetővé tette a törvény, azonban a<br />

gyakorlat és a végrehajtási szabályok teljesen<br />

kizárták. Két magyar nemzetiségű<br />

ember közötti vitát a magyar nemzetiségű<br />

bírónak az államnyelven kellett elbírálnia<br />

akkor is, ha a felek nem tudtak szlovákul.<br />

Sebaj, mondta az állami vezetés, a tolmács<br />

jó megoldás erre a helyzetre, még ha<br />

költséges és életszerűtlen is.<br />

Ha valaki párhuzamot vél felfedezni a<br />

90 évvel ezelőtti Csehszlovákia és a függetlenséget<br />

kapott Szlovák állam magatartásában,<br />

lehet, hogy ez nem a véletlen műve.<br />

Hogy ne mindig politikusokat és közírókat<br />

idézzünk, a mai állapot kapcsán eszembe<br />

jut, hogy a felvidéki Ghymes együttes<br />

egyik frontemberével, Szarka Tamással<br />

készült interjúban olvastam a minap,<br />

hogy számára a közelgő március 15-e a<br />

bátor szabadság utáni vágyat jelenti, ami<br />

különösen akkor telik meg tartalommal,<br />

amikor – így mondta – »félni tanítanak<br />

minket.« Visszacsengenek Esterházy bevezetőben<br />

mondott szavai, pedig a két<br />

világháború között nem is született a hazafiasságról<br />

törvény, mint most 2010-ben<br />

Szlovákiában... Ha a történelem ennyire<br />

ismétli önmagát, akkor figyelemmel kell<br />

lennünk arra is, hogy mi volt a két világháború<br />

közötti felvidéki magyarság válasza<br />

a jogtiprásra<br />

Ezt a választ sok ezer felvidéki magyar<br />

mondta ki, de Esterházy János személyében<br />

értjük meg igazán. A hatalomnak elsősorban<br />

a nyelvhasználatot korlátozó lépéseire<br />

Esterházy által adott felelet három<br />

oldalát emelném ki. Először is a nyelvi<br />

jogok érvényesülésének problémáit tárta<br />

fel az emberek, a szakma és a politikum<br />

összefogásával. A megszerzett ismereteket<br />

megvizsgálta és következtetéseket vont le<br />

belőlük. Mai szóval élve: racionális helyzetelemzést<br />

végzett. Mindebből pedig<br />

megfogalmazta a követeléseit, amelyeket<br />

magáénak ismert el a felvidéki magyarság.<br />

Ez volt a híres 1936-os nyelvjogi memorandum,<br />

amit a sajtó csak Esterházy-memorandumként<br />

emlegetett. Ezzel tehát a<br />

belpolitika és főként az uralkodó hatalom<br />

számára szögezte le egyértelmű formában,<br />

hogy mi okoz problémát, mivel kell<br />

megküzdeni és mik az elvárások.<br />

Másodsorban hangot adott ezeknek a<br />

követeléseknek a nemzetközi kapcsolatokban<br />

is. Felismerte és kihasználta annak<br />

a lehetőségét, hogy a Csehszlovák Köztársaság<br />

kormánya a békeszerződések megkötésekor<br />

ünnepélyes ígéretet tett arra,<br />

hogy a kisebbségek nyelvi jogait épségben<br />

tartja, és a kisebbségek tagjainak megadja<br />

azokat a jogokat, amelyeket a köztársaság<br />

többségi polgárai élveznek. Esterházy<br />

tudta, hogy Csehszlovákia arra kötelezte<br />

magát, hogy e kisebbségvédelmi kötelezettségeit<br />

csak az Antant jóváhagyásával<br />

változtathatja meg és a Népszövetség<br />

bármikor ellenőrizheti a kisebbségi jogok<br />

betartását. Azaz a kisebbségi jogok már<br />

akkor nemzetközi védelemben részesültek.<br />

Harmadszor pedig Esterházy mindezekhez<br />

a saját életével is példát mutatott.<br />

Olyan politikusként állt elő, aki nemcsak<br />

mondja, de éli és megéli eszméit. Esterházy<br />

János tudta, hogy az anyanyelv megtartó<br />

ereje milyen fontos a felvidéki magyarság<br />

sorsában. Tisztában volt azzal is,<br />

hogy magatartásával képes igazán példát<br />

adni. Az ő bátorsága és józan tisztességessége<br />

sugárzott szét a Felvidéken akkor is,<br />

amikor a prágai parlamentben magyarul<br />

szólalt fel, vagy amikor a közéletben anyanyelvén<br />

szerepelt. Tudta, hogy a vezető


által adott minta segíti a közösség minden<br />

egyes tagját kisebbségi létének nehézségeiben,<br />

a hétköznapokhoz szükséges bátorságának<br />

összeszedésében.”<br />

„Esterházy János által adott válasz aktualitását<br />

nem lehet vitatni. Ma, amikor személyében,<br />

közösségében, sőt nyelvében<br />

lehetetleníti el a jogi és politikai környezet<br />

a felvidéki magyarságot, felmerül a kérdés,<br />

milyen választ adna erre Esterházy<br />

Az ő életútja és példája mutatja az utat,<br />

hogy tárgyilagosan mérjük fel a bennünket<br />

körülvevő állapotot, a mindebből<br />

leszűrt következtetéseket egyértelműen<br />

fogalmazzuk meg, tárjuk a kisebbségek<br />

védelmét szolgáló nemzetközi szervezetek<br />

elé.<br />

A kisebbségi érdekérvényesítés bel- és<br />

külpolitikai területein csupán egy közvetítő<br />

rendszer akad, amely mindenhol<br />

ugyanazt jelenti, általánosan elfogadott,<br />

demokratikus alapelvként tisztelik és<br />

most, a XXI. század elején egyre nagyobb<br />

védelmet élvez: ez az anyanyelv használata.<br />

Esterházy János élete ma azt is üzeni,<br />

hogy egyedül a nyelvi jogok képesek arra,<br />

hogy a kisebbségi jogok zászlóshajójaként<br />

utat törjenek a határon túli magyar nemzeti<br />

közösségek jogainak fejlődésében úgy,<br />

hogy a nemzetközi jogközösség és az Európai<br />

Unió teljes támogatását is elnyerje.<br />

És végül e nagyszerű politikus a mai<br />

vezetőknek üzeni, hogy ők adjanak személyes<br />

példát. Ez egyetemes üzenet: szól<br />

a határon túlra és szól az anyaországnak.<br />

Esterházy személye rávilágít arra, hogy<br />

korunk egyik nagy problémája a jövőbe<br />

tekintés hiánya. Ez jelenti egyrészt, hogy<br />

nincs társadalmi, gazdasági stratégia.<br />

Nem lehet tudni, hogy a nemzet hogyan<br />

tudja kapcsolatait fejleszteni. Ha jól megnézzük,<br />

az igazi nemzetstratégiát nem a<br />

kormányzat, hanem a civil szervezetek<br />

alakítják, mint a Rákóczi Szövetség. Nem<br />

születnek tervek, elképzelések, a társadalom<br />

nem kap reményt a vezetőktől a kiszámítható<br />

jövőre.<br />

Esterházy személye a stratégia iránti<br />

igényen túl arra is rávilágít, hogy szükség<br />

van olyan politikusokra, vezetőkre, akikre<br />

a társadalom példaképként tud tekinteni.<br />

Esterházy János magasra tette a mércét: erkölcsi<br />

tartása, mélyen megélt vallásossága,<br />

az igazság mellett való könyörtelen harca<br />

mindannyiunk számára minta. Ezért is<br />

fontos, hogy életéről, munkásságáról a<br />

legfiatalabb generációk is tudjanak. Már<br />

a serdülő fiatalok megismerhessék Esterházy<br />

személyén keresztül a hazaszeretet,<br />

kitartás, és bátorság eszményeit. Ne felejtsük<br />

el az egyetemista korú fiatal felnőttek<br />

ezreit, akik arra készülnek, hogy e nemzet<br />

jövőjének irányítását átvegyék. Belőlük<br />

nőnek ki a következő évtizedek családfői,<br />

szakemberei, politikusai, államfői, azaz a<br />

különböző közösségek vezetői. Legyen lehetőségük<br />

megismerni ilyen életmintát.<br />

Hogy Esterházy János, a nagyszerű politikus,<br />

vezető és családfő valóban makulátlanul<br />

állhasson előttünk, le kell takarítani<br />

emlékéről a múlt által rászórt szennyet,<br />

hiszen ne felejtsük, hogy szomszédaink<br />

ma is háborús bűnösként tartják számon.<br />

Ezért különösen fontos, hogy a rehabilitációja<br />

mihamarabb teljes mértékben megtörténjen.<br />

Adja Isten, hogy Esterházy János személyét,<br />

nagyságát mind többen megismerjék,<br />

mert példája, meggyőződésem<br />

szerint, a nemzet jövőjére is meghatározó<br />

hatással van.”<br />

A koszorúzáson számos társadalmi, ifjúsági<br />

és hitéleti szervezet, önkormányzat,<br />

valamint párt vett részt a Felvidékről és<br />

Magyarországról.<br />

Az emlékünnepségen fellépett Balla Viktória<br />

vezényletével a koloni Zobor Hangja<br />

éneklőcsoport, mely Esterházy János<br />

szűkebb szülőföldjéről érkezett. A kórus<br />

1971-ben alakult, 1990-99 között szüneteltette<br />

működését. Jelenleg 17 nő és 10 férfi<br />

alkotja.<br />

Beszédet mondott Németh Zsolt fideszes<br />

országgyűlési képviselő, a Külügyi és Határon<br />

túli Magyarok Bizottságának elnöke,<br />

aki leszögezte, a mai helyzetben a határon<br />

túli magyaroknak nincs anyanemzete. A<br />

nemzetközi szokás szerint nemzetiségi kisebbségnek<br />

mondják azt a népcsoportot,<br />

amelyiknek nincs anyanemzete, amelyiknek<br />

van, azt nemzeti kisebbségnek. A határon<br />

túli magyarok most nem tudhatják,<br />

melyik név kapcsolható hozzájuk. Hiszen<br />

nem kapják meg azt, ami érzelmileg jár<br />

nekik. Magyarország most anyósország.<br />

Ezt egyes környező országok felismerték,<br />

közöttük elsősorban Szlovákia, s ebből azt<br />

a következtetést vonták le, a magyarokkal<br />

tehetnek bármit. Erre utal a Malina Hedvig-ügy,<br />

a dunaszerdahelyi rendőrattak, a<br />

Beneš-dekrétumok megerősítése, a Kárpátmedencei<br />

Magyar Képviselők Fórumának<br />

elítélése, a nyelvtörvény, a hazafisági-lojalitási<br />

törvény és ki tudja, mit tartogatnak<br />

még a perselyükben.<br />

Igazuk van a szlovákoknak, hiszen<br />

Szécsény azután következett be, miután<br />

felszámolták a Határon Túli Magyarok<br />

Hivatalát, a Magyar Állandó Értekezlet<br />

nincs és legújabban egy olyan embert<br />

kívántak kitüntetni Magyarországon, aki<br />

kiállt a szlovák nyelvtörvény védelmében.<br />

Itt a szónok Húshegyi Gáborra utalt.<br />

Mégsem igaz, hogy nem volt anyaország.<br />

Mert van egy Rákóczi Szövetség,<br />

Esterházy János Emlékbizottság. Ezek<br />

mögött nem áll politikai, anyagi érdek,<br />

sem lelkiismeret furdalás. Ezek inkább a<br />

politikára jellemzőek. Az elmúlt években<br />

az volt a kérdés, tudjuk-e pótolni az anyaországot,<br />

hiszen az mi vagyunk. Kell terv,<br />

ellenállás és problémamegoldás. Olyan<br />

Magyarországra van szükség, mely nem<br />

adja föl. Ezt be kell bizonyítanunk a szlovák<br />

kormánynak is. Van tehát tennivaló.<br />

Frontot kell állítanunk az önfeladással<br />

szemben.<br />

Mi van, ha jön az új világ – tette föl Németh<br />

a kérdést. A történetnek nincs vége,<br />

nem lesz könnyebb. Ki tudunk-e jutni abból<br />

a mélységből, ahol vagyunk De egy<br />

szép napon újra lesz anyaország. Ha önök<br />

nem folytatják s nem tudnak összefogni,<br />

nem lesz kiút. De tudom, a munka folytatódik.<br />

A magyarság sorsa nincs megpecsételve<br />

s akkor megsegít az Isten!<br />

Mészáros Alajos, MKP-s EU-parlamenti<br />

képviselő ünnepi beszédében Esterházyra<br />

hivatkozott. Valószínű, nem mindent<br />

fogunk megtudni életéről. De amit már<br />

most is tudhatunk az az, hogy bátor és<br />

következetes politikus volt. A legsötétebb<br />

korszakban vette föl a harcot. Kitartott addig,<br />

míg maga is áldozattá nem vált.<br />

Miért kellett meghalnia Mert arisztokrata<br />

volt a szó legnemesebb értelmében.<br />

Olyanok törtek életére, akik esz- >>38.<br />

ITTHON 5


A költő a legigazibb űrpilóta<br />

Csoóri Sándor nyolcvan éves<br />

A költő a legigazibb űrpilóta, versben<br />

próbálja ki, mit bírhat el az ember magányában,<br />

szerelmében, kötöttségében,<br />

súlytalan lebegésében, vagy milyen mozdulatokra,<br />

új ösztönökre kell figyelnie,<br />

hogy új égtájakat hódíthasson – írja a<br />

harminchárom esztendős Csoóri Sándor.<br />

Negyedszázaddal később Czine Mihály<br />

fogalmazza az ötvennyolc éves Csoóriról:<br />

„Csoóri Sándor életpályája inkább azt<br />

sugallja: győzni is lehet. Igaz, győzelme<br />

nem felejtetheti a kérdéseket: ha elég bizalmat<br />

kap, ha nem cenzúrázták volna<br />

„finoman” a létét, ha nem szorították<br />

volna ki oly sokszor az irodalmi lapokból,<br />

a tv-ből, rádióból, ha nem lettek volna<br />

az értetlen mellőzések és támadások,<br />

szerződésbontások és eltiltások – vajon<br />

mennyivel alkothatott volna többet, s<br />

főként, teljesebbet. Mert csakugyan meg<br />

6<br />

lehetett volna vele fogatni a történelem<br />

madarát. Mert mosolyában csakugyan<br />

madárhad röppent, s ezer esztendős esők<br />

sétálnak benne. Innen, tehetsége felől mi<br />

is tűnődhetünk: mennyi energiája pazarolódhatott<br />

el Csoóri Sándornak Hogy<br />

mennyi minden maradt kidalolatlan<br />

benne”<br />

Az idő mostanra bebizonyította, hogy<br />

a költő valóban űrpilóta; a nyolc évtizedben<br />

pedig ott van a történelem teljessége<br />

– a Trianon utáni keserves létezés tapasztalatai,<br />

a második világháború iszonyata;<br />

a legmagyarabb életforma – a paraszti<br />

- megélése; ott van az 1956-os szabadságharc<br />

léleknövesztő mámora, majd<br />

egy formálisan szabad, ám a valóságban<br />

szigorúan megfigyelt rebellis vergődései<br />

és szárnyalása a legváltozatosabb műfajokban.<br />

Czine Mihály aggodalmaskodó<br />

kérdésére jó válasz érkezett a mai magyar<br />

irodalom egyik legnagyobb alakjától,<br />

akit már Illyés Gyula is az utódjának<br />

szemelt ki, s aki a megpróbáltatások mellé<br />

az alkotás örömét is élvezhette, - nem<br />

csak az irodalomban, hiszen egy sor fontos<br />

tisztséget is betölthetett összmagyar<br />

érdekekért dolgozva. Elég talán, ha a<br />

Magyarok Világszövetsége elnöki pozícióját<br />

említem s a megvalósult nagy álmot<br />

– minden magyar televízióját, a Dunát.<br />

Eddigi pályáját vers- és prózai kötetek<br />

sokasága jellemzi, de írt sikeres filmforgatókönyveket<br />

is, míves publicisztikát<br />

– szinte mindent, s minden sorában felfénylik<br />

a lelke. A közéleti Csoóri ma is<br />

ott tartja kerzét a magyarság ütőerén, s<br />

ha egészségi állapota engedi, személyes<br />

jelenlétével tiszteli meg a fontos seregléseket.<br />

Az ő életszemlélete valóban vi-


lág-kép: távoli földrészekre is eljutott, de<br />

nagy szeretettel érkezett a határon túli<br />

magyar közösségekhez is.<br />

Szép születésnapját a Helikon vaskos<br />

kötettel tette ünnepélyessé. A pokol<br />

könyöklőjén remek válogatás írásaiból<br />

– ezek közül közlünk néhányat. Hihetetlen,<br />

hogy Csoóri már nyolcvan éves,<br />

ám szelleme töretlen, s talán gyógyír<br />

volt sok-sok sebére a budapesti Deák<br />

téri evangélikus templomban megtartott<br />

meghitt ünnepség, melyen nemzetépítő<br />

magyarjaink köszöntötték Mádl Ferenctől<br />

Orbán Viktorig.<br />

Tiszteletére Szokolay Sándor kis zeneművet<br />

komponált.<br />

További szép és termő éveket, jó egészséget<br />

kívánunk Csoóri Sándornak nem<br />

csak az ITTHON, hanem a felvidéki magyarság<br />

nevében is.<br />

Batta György. M. Nagy László felvételei<br />

Mi a magyar, ma<br />

Bármilyen elképesztő és mulatságos:<br />

Magyarországon hosszú időn át<br />

én úgy lehettem csak magyar, mintha<br />

egy álarcosbál meghívottja lettem volna.<br />

Amikor tíz-tizenkét éven át minden<br />

erőmmel a népművészet, a táncház,<br />

egyszóval a népi kultúra reneszánszán<br />

munkálkodtam, s a Népszabadság elhíresült<br />

munkatársa azzal gúnyolt, hogy<br />

a csürdöngölő megtanításával akarom<br />

a magyarságot az új reformokra eljuttatni,<br />

csak kevesen tudták, hogy a népi<br />

kultúrával én a hiányzó magyarságtudat<br />

alapozását akartam elkezdeni. A közös<br />

érzelmek, a közös nyelv, a számtalan<br />

változat ellenére is azonosnak mondható<br />

hagyomány újraélesztését. Úgy<br />

gondoltam: ha közvetlenül nem vallhatok<br />

arról, hogy egy elnemzetietlenítő<br />

rendszerben ki vagyok, hát vallok közvetetten.<br />

Továbbá, ha Erdélyben, a Felvidéken,<br />

a Vajdaságban élő magyarokról<br />

egy szisszenést sem lehet közvetíteni,<br />

akkor elő kell venni az énekeinket.<br />

Mert a mezőségi népdal is magyar, és<br />

a Nyitra környéki, a Kalotaszeg vidéki,<br />

s a beregszászi is az. Vörösmartynak a<br />

nemzet ébredéséhez még Árpád jutott,<br />

nekünk azok, akik névtelenül ilyen sorokat<br />

hagytak ránk:<br />

Én vagyok az, aki nem jó,<br />

felleg-ajtó nyitogató,<br />

nyitogatom a felleget,<br />

sírok alatta eleget.<br />

Remélem, ha majd egyszer az ötvenhat<br />

utáni ellenzék történetét is megírják<br />

Magyarországon, a korszak tárgyilagos<br />

elemzői nem felejtik el, hogy a<br />

kis létszámú, de igen jelentős radikális<br />

ellenzék föllépése előtt, megjelent már<br />

a színen egy kulturális ellenzék, amely a<br />

rendszer megváltoztatásának a menetrendjét<br />

nem a társadalmi szerkezetek<br />

megjavításával, s nem is a Párt megreformálásával<br />

akarta elkezdeni, hanem<br />

a magyarság szellemi-lelki önérzetének<br />

a talpraállításával, az elapadt erkölcsi<br />

erők föltöltésével. Mert azt gondolta ez<br />

a népi kultúra „álarcában” föllépő csapat,<br />

hogy az embert mindig nehezebb<br />

átalakítani, mint a társadalmat, mint a<br />

rendszert, tehát a robbantó munkát vele<br />

kell kezdeni; továbbá azt, hogy a magyar<br />

történelem legsötétebb veszedel-<br />

ITTHON 7


mei nem a levertségünkből származtak<br />

soha, hanem abból, ha mi veszítettük el<br />

magunkat.<br />

Ebből a kissé romantikus, de tevékeny,<br />

honismereti , Erdélyt járó, táncházas,<br />

népművészeti táborokat szervező<br />

gondolatból nőtt ki az új népinek vagy<br />

új nemzetinek elkeresztelt tábor, még<br />

a hatvanas-hetvenes évek fordulóján.<br />

Később a lakiteleki sereglés és végül a<br />

Magyar demokrata Fórum.<br />

Amit most elmondtam, nem korteskedés<br />

– inkább csak közönséges<br />

tudnivaló. Magától értetődik, hogy a<br />

markánsan kiformálódott ellenzéki<br />

csoportok múltbeli énjükkel is hitelesítik<br />

mai küzdelmeiket, de a történelmi<br />

jelenidő egyre szigorodik s már<br />

nemigen figyel halványuló árnyalatokra,<br />

mivelhogy mindegyik csoporttól<br />

8<br />

– a radikálistól és a fontolva haladótól<br />

is - ugyanazokra a kérdésekre várja a<br />

feleletet. Egy mondatba sűrítve a lényeget:<br />

tudunk-e történelmet csinálni<br />

abból a politikai örvénylésből, amelynek<br />

a közepébe állunk, vagy csak újabb<br />

szabagságillúziókkal szórakozunk-e izgatottan<br />

Örülnöm kellene, hogy végre Magyarországon<br />

is több a kezdeményező<br />

gondolat, mint a kezdeményező szenvedély,<br />

több a türelem, mint az ablakot<br />

bezúzó indulat. Örülnöm kellene,<br />

mégis zavart vagyok. Mintha valami<br />

természetes izgalom, s hit hiányozna<br />

körülöttem a levegőből.<br />

Talán azért érzek kielégületlenséget,<br />

mert amit eddig megpróbáltunk<br />

rendberakni a közéletben, a gondolatok<br />

szabad költözködésének jogát a tanácskozások<br />

helyein, az egyesületi törvényt<br />

és így tovább – ezek mind, mind besorolhatók<br />

a józan európai evidenciák<br />

közé, amelynek a befogadására már<br />

régóta készen állunk.<br />

De hol vannak a legyalult ügyek mellől<br />

a legyalulatlanokA politika időszerű<br />

kérdésein túl azok a történelmi zugokból<br />

előtörő kérdések, amelyek nem<br />

férnek el a logika tisztán meghúzott<br />

határai között<br />

Nézzük csak meg az első ilyen félelemmel<br />

és tragikus unalommal megterhelt<br />

aggodalmat. E szerint az aggodalom<br />

szerint a magyarság hamleti<br />

nép, amely a Mohács óta a lenni és nem<br />

lenni monológját ismételgeti folyton,<br />

a protestáns prédikátoroktól kezdve<br />

Zrínyin, Kölcseyn, Széchenyin, Adyn<br />

át Németh Lászlóig, Illyés Gyuláig. S<br />

ha ez csak puszta rögeszme volna, még<br />

hagyján. De ösztönökbe írt tapasztalat.<br />

És az ösztön azt a tanulságot ismétli<br />

újra és újra, hogy nekünk minden változáshoz<br />

előbb tönkre kell mennünk,<br />

össze kell roppannunk, mivel csak így<br />

kezdhetünk valamit magunkkal. Ezzel<br />

azonmban nincs vége a dolognak,<br />

mert még az olyan emelkedésünkkel<br />

is, mint amilyen a reformkor volt, vagy<br />

a két háború közti időszak szellemi<br />

terljesítménye, sose juthatunk célba.<br />

Mire a termés megérett volna, a világtörténelem<br />

fölöttünk is átvonuló jégverése<br />

tönkrezúzta.<br />

Jogos tehát az aggodalom: ha mindig<br />

így volt a múltban, miért ne lehetne így<br />

a jövőben is Különösen akkor, amikor<br />

tragikus ellentmondások fenyegetnek<br />

bennünket. Itt van mindjárt a legroncsolóbb:<br />

akkor szabadulhatunk föl<br />

szellemileg és lelkileg, amikor az anyagi<br />

gondok egyre mélyebbre húznak.<br />

Ugyanaz a képlet érvényesült életünk<br />

minden fordulópontján: a fölszabadulásaink<br />

egyúttal mindig újabb megszállást<br />

jelentettek számunkra. A török<br />

után a Habsburgok, a németek után a<br />

szovjetek. De, hogy tovább soroljam a<br />

fenyegetettségeinket: ijesztő a népességfogyásunk,<br />

súlyos népbetegségek<br />

pusztítanak közöttünk; szóródunk és<br />

olvadunk szét a világban: s a határainkon<br />

kívül élőkkel együtt, minket,<br />

anyaországiakat is naponta gyöngítenek<br />

egy újfajta „békebeli háborúban”.<br />

Amíg szomszédaink csak országrészeket<br />

szakítottak el tőlünk, a fantomfájdalom<br />

még valahogy összetarthatta a


nemzetet, de amióta Kolozsváron, Kassán<br />

vagy a Léván élő magyartól még<br />

az őt megillető tíz-húsz négyzetméteres<br />

szülőföldjét s nyelvét is elveszik, a<br />

mi, világban való otthonosságunkat is<br />

megtámadták.<br />

Valóban: nem a veszély nagyobb-e<br />

ma, mint elkönyvelhető politikai sikereink<br />

Egy franciának, egy angolnak,<br />

egy olasznak, egy orosznak sose jut<br />

eszébe, hogy nemzete máról holnapra<br />

összeroppanhat. De nekünk igen!<br />

Minket még a statisztikai adataink is<br />

riogatnak, mint terrorista csapatok.<br />

Éppen ezért nem most kellene-e hagyományos<br />

szorongásainkkal szakítanunk<br />

Végeredményben mára egy teljesen<br />

új helyzetbe kerültünk. Nemcsak<br />

egy rendszer vérzett el körülöttünk,<br />

de vele egyidejüleg elmúlt a magyarság<br />

iránti felelősségünk laza korszaka<br />

is. Demokráciát többé Magyarországon<br />

nem emlegethet már úgy senki,<br />

hogy a nemzet sorsát ne értse rögtön<br />

rajta. Lassan meg kell éreznie minden<br />

magyarnak, hogy kifelé az ország már<br />

mindent elveszített ebben a században,<br />

ami boldogtalanul vagy bűnösen<br />

egyáltalán elveszíthető volt. Nincs már<br />

egy falatnyi terület sem, amelyet bárki<br />

még letörhetne belőle. De ugyanígy<br />

felbecsülhetetlen a veszteségünk belül<br />

is. Csak az utolsó félszázadban mennyi<br />

árulás történt. Mennyi bosszúállás, irányított<br />

per, magyargyűlölet, zsidógyűlölet,<br />

lélekfosztás! Nincs más alternatívánk<br />

tehát, mint hátat fordítani a veszteségeinknek<br />

s elindulni másik irányba.<br />

Elmúltam hatvan<br />

Hová is Merre is Befelé, magunkba!<br />

Azért is erre, mert azt gondolom, nem a<br />

fizikai erő többé. Csupán szellemi lehet.<br />

Hódítani ezután legfeljebb már csak<br />

példával hódíthat. S mindenekelőtt<br />

saját maga meghódításával: a magyar<br />

ökumenia halaszthatatlan megteremtésével.<br />

Általános tapasztalat, hogy az<br />

a személy, aki belül önmagában erős,<br />

minden kapcsolatban az. Kiterjeszthető<br />

ez a gondolat a nemzetre is.<br />

A határainkon kívül élő kisebbségeink<br />

megvédéséért háborút többé nem<br />

indíthatunk, de a magunk által újraalkotott,<br />

megformált magyarság, akár<br />

egy új mű, egy ismeretlen remekmű,<br />

nemcsak itt a Kárpát-medencében, de<br />

az egységesülő Európában is beláthatatlan<br />

hatású lehet! (1989)<br />

Elmúltam hatvan, hatvanöt.<br />

Amúgy elmúltam százhúsz is.<br />

De egyetlen kő se lágyult meg eddig kedvemért,<br />

és a világ se lett kisebb,<br />

miként szerettem volna.<br />

Hogy mi jön ezután s mi jöhet,<br />

nem tudom.<br />

A tüdőm, a vesém<br />

örömest fölrepülne még a felhők fölé,<br />

s a szemem is hanyagul elkószálgatna<br />

madárnyomokat megőrző városokban,<br />

de bármerre fordulok,<br />

mindenütt csak Heródes őrült hajfürtjeit<br />

látom örvényelni a fejeken,<br />

s a festett vér helyett<br />

igazi vért<br />

a gondosan berendezett színpadokon<br />

és harctereken.<br />

Tél van, tetszhalott tél.<br />

Néha egy magányos hópehely<br />

érkezik ide<br />

meghódítani a várost.<br />

Ez az idő mindig az én időm:<br />

fölhajtott kabátgallérral<br />

rohanok végig a Duna-parton,<br />

mint aki egy széltől kirobbanó hóförgetegben<br />

várja visszatérni<br />

száműzött, fiatal életét.<br />

Ez hát az én országom<br />

Ez hát az én országom<br />

Az én népem<br />

Ez, ez az ide-oda löködő,<br />

megfakult sokaság<br />

Nyaranta hinták<br />

és hosszanti lángok<br />

suhannak el a feje fölött,<br />

mintha elvarázsolt<br />

cirkuszban bámészkodna.<br />

Ilyenkor él igazán s rendületlenül.<br />

Ilyenkor bízná rá magát<br />

forgószélre, futóhomokra,<br />

légtornász tüzekre<br />

és forró áhitatában<br />

ilyenkor tapsol meg buzgón<br />

még egy csörgősipkás papagájt is,<br />

vagy bika-álarcos költőt,<br />

ki végpusztulását jósolgatja.<br />

Nemrég még emlékezett,<br />

hogy kiárusított szívét<br />

kik vették meg a zsibvásárron,<br />

de ma már csak<br />

csonka neveket emleget<br />

s egymásba mosódó országokat.<br />

Így ősz felé, mikor az eső omlik<br />

s a jegenyék, mint züllő Góliátok,<br />

szemérmetlenül levetkőznek,<br />

elhúzódik lustán<br />

a maga felhői mögé<br />

s délceg varjakkal őrizteti<br />

huzatos házatáját.<br />

ITTHON 9


Törtet a jövő<br />

Törtet a jövő árkokon-bokrokon át;<br />

nagy halak<br />

hibátlan csontváza között.<br />

Még a városokat is megremegteti.<br />

Ilyenkor jó behúzódni a házba<br />

s levenni egy-egy álmot a könyvespolcról,<br />

mintha a Bibliát emelnéd le:<br />

Jézus még kisgyermek, most tanul járni a vizek fölött,<br />

billeg, imbolyog, megtámasztja egy-egy napsugár,<br />

nevet, ahogy érdemes nevetni.<br />

A halászok észre sem veszik,<br />

hogy valami elkezdődött.<br />

Komorak, mint a hegyek.<br />

A lúdbőrös vidékek szívdobogása egyre vadabb.<br />

Törtetni kezd a jövő árkon-bokron át.<br />

Mintha csak lakodalom készülne<br />

Dohog a malom, hasadozik az ég.<br />

Mondjatok gyorsan valamit,<br />

hogy megérthessem legalább a csöndet.<br />

Apám most támad föl<br />

váratlanul a temetőben,<br />

harminc év után előüször most támad föl.<br />

Körülnéz, topog, nem tudja, hol van.<br />

Kotorgatja le magáról<br />

a sárga anyaföldet.<br />

Kabátja északi oldalát<br />

mohafoltok sűrűje lepi.<br />

Odaröpül két vaddarázs és megszagolja.<br />

A templomrom mögül valaki azt kiáltja neki:<br />

süssünk meg lángon egy saskeselyűt<br />

s igyunk rá megváltó forrásvizet.<br />

Mintha csak őrült lakodalom készülődne<br />

a sírok között s apám lenne az égi násznagy.<br />

Integetek neki, de nem int vissza.<br />

10


A barbár<br />

(Háború utáni emlék)<br />

Talán az voltam én is - barbár!<br />

Elszánt, nyomakodó. Hasig gázoltam<br />

a lucskos réten, kutyával és<br />

görcsös, nagy bottal szövetkezve.<br />

Törtettem, mint aki vért akar inni<br />

napkelte előtt: nyúlvért, fácánvért<br />

vagy csak bezúzni annyi bibickoponyát,<br />

amennyit tud. A Ráchalom felől,<br />

hol összeégett tankroncsok hevertek,<br />

hallottam néhány földi szót, sziszegő<br />

tiltást, de a fülem teli volt fogcsikorgatással<br />

s ágyúzás emlékével. Tele a fölrobbant<br />

lovak utolsó nyihantásával. Ez űzött Ez a<br />

megszakadt hang Állat-ima Állat-káromkodás<br />

A felhők fölöttem hosszúak voltak<br />

mint a tömegsírok. Hosszúak, mint<br />

idegen ének. Talán ekkor szőrösödött ki<br />

hirtelenül a mellem, a hátam, Isten lelógó<br />

kezefeje a foghíjas akácsor mögött,<br />

s ekkor hallottam a szaladó kutyát is<br />

a torkomban először fölugatni.<br />

ITTHON 11


A felvidéki küldöttség id. Antall József emléktáblája előtt. Középen, a legmagasabbra nőtt személy Jan Ciechanowski veteránügyi miniszter<br />

Felvidéki magyarok Varsóban<br />

A lengyel-magyar barátság napjának<br />

„előestéjén”, március 19-e és 20–a között<br />

félszáz felvidéki magyar járt Varsóban<br />

a lengyelek tavalyi királyhelmeci,<br />

nagycsalomjai és ipolynyéki látogatását<br />

viszonozva. A vendégek akkor köszönték<br />

meg földönfutó honfitársaik<br />

befogadását a 2. világháború idején. A<br />

delegációt Hrubík Béla, a Csemadok<br />

országos elnöke vezette és ott volt a<br />

küldöttségben Balogh Gábor országos<br />

alelnök, Pálinkás Tibor, az Ipolysági<br />

Múzeum igazgatója valamint Nagy<br />

Mihály nagycsalomjai polgármester<br />

– faluja is számos lengyelnek nyújtott<br />

annakidején oltalmat. Elkísérte a delegációt<br />

a ragyolci Nógrád Néptánccsoport<br />

és a Lukanyényei Citerazenekar,<br />

Tóth László és Márton Marika<br />

vezetésével, és két jónevű Ipoly menti<br />

borász: Czelleng András és Zsigmond<br />

László is. A ragyolciakkal Varsóba érkezett<br />

György Péter ragyolci polgármester,<br />

mkp-s megyei képviselő is. A<br />

12<br />

látogatás első helszíne a varsói magyar<br />

nagykövetség volt, ahol Molnár<br />

Imre, az intézmény tanácsosa várta a<br />

vendégeket, akiket Kiss Róbert nagykövet<br />

üdvözölt. A szívélyes fogadtatás<br />

után egymást követték az események:<br />

magyar vonatkozású emléktáblák koszorúzásai,<br />

találkozások meghatározó<br />

lengyel személyiségekkel, két ünnepi<br />

műsor és Jerzy Popieluszko vértanú<br />

sírjának és múzeumának megtekintése.<br />

A küldöttség néhány tagja felkereste<br />

Jozef Roman Maj prelátus urat, aki<br />

Esterházy János boldoggá avatásának<br />

útját egyengeti a Lengyel Katolikus<br />

Egyház képviseletében. A megbeszélésen<br />

elhangzott, hogy Esterházy János<br />

szobrot kap a lengyel fővárosban. Élmény<br />

volt katonai tiszteletadás mellett<br />

megkoszorúzni Varsó központjában<br />

id.Antall József emléktábláját – a későbbi<br />

miniszterelnök édesapja számos<br />

lengyel és zsidó menekültet mentett<br />

meg. A koszorúzáson megjelent Jan<br />

Ciechanowski veteránügyi miniszter;<br />

a lengyel köztársasági- és miniszterelnök<br />

megbízottja; a Varsói Helyőrség<br />

parancsnoka; valamint Kiss Róbert<br />

nagykövet. A magyarok a koszorúzások<br />

után mindig dalra fakadtak -<br />

Kossuth-nótákat énekeltek. Remekül<br />

sikerült a két műsoros találkozó – az<br />

egyiket a Szent István plébánia mellett<br />

működő Názáreti Iskolanővérek<br />

Líceumában tartották, majd a líceum<br />

kertjében megkoszorúzták Korompay<br />

Emánuel emléktölgyét. Korompay<br />

Emánuelnek lengyel felesége volt, s ő<br />

második hazájához is hű maradt – a<br />

lengyel tisztekkel együtt végezték ki<br />

Katynban. Korompay Emánuelnek<br />

köszönhető a Varsóban ma is működő<br />

magyar tanszék megalapítása. Kiválóan<br />

sikerült a lengyel-magyar barátság<br />

tiszteletére rendezett nagyszabású est<br />

is, melyen a már említett személyiségeken<br />

kívül megjelent a Tarnowskicsalád<br />

egyik leszármazottja és Helena


Jacosová, a varsói Szlovák Intézet igazgatója.<br />

A forró hangulatú est műsorvezetője<br />

Molnár Imre nagykövetségi tanácsos<br />

volt, akinek oroszlánrésze van<br />

a lengyel-felvidéki magyar találkozó<br />

sikerében, aki a varsói tartózkodás<br />

lelke volt. Beszédet mondott Hrubík<br />

Béla, aki a Szlovákiában élő magyarság<br />

és a lengyelek közötti kapcsolatok<br />

továbbépítését szorgalmazta, különös<br />

tekintettel Esterházy személyére.<br />

Szólt a teltházas közönséghez Jan<br />

Ciechanowski miniszter, valamint a 97<br />

éves egykori menekült, Jan Stolarski.<br />

A Lukanyényei Citerazenekar és a<br />

ragyolci Nógrád Néptánccsoport sok<br />

tapsot kapott az ünnepi esten. Velük<br />

együtt szerepeltek a ragyolciak lengyel<br />

partnerei – csattanóként a magyar fiúk<br />

lengyel lányokkal ropták. Nagy keletje<br />

volt Czelleng András és Zsigmond<br />

László borainak. Külön fejezetet érdemel<br />

a Jerzy Popieluszko sírjánál eltöltött<br />

idő. A sírnál Severyn Jaworski,<br />

a Szolidaritás egyik volt vezetője emlékezett<br />

munkatársára és barátjára. A<br />

Varsót járt küldöttség utazásának költségeihez<br />

hozzájárult a nagycsalomjai,<br />

ipolynyéki, ipolyhídvégi, ipolybalogi,<br />

kóvári, ragyolci, lukanyényei községi<br />

hivatal, a Csemadok Országos Választmánya,<br />

Mészáros Alajos, az MKP<br />

európauniós képviselője és számos<br />

magánszemély. A két nemzet közötti<br />

barátságot ápoló személyiségek Kutak<br />

Adrienn gyönyörű kerámia emlékplakettjét<br />

kapták munkájuk elismeréseként<br />

– tájékoztatta a tudósítót Molnár<br />

Csaba utazásszervező.<br />

Magyar-lengyel világformáló erő<br />

Pillantás gyökereinkre<br />

Két, eseményekkel zsúfolt nap Varsóban<br />

– két, valószínüleg örökké emlékezetes<br />

nap marad miandannyiunk<br />

életében. A tankönyvekben az áll, hogy<br />

a második világháború során szinte földig<br />

bombázták az ellenséges haderők<br />

gépei a lengyel fővárost, így hát szorongva<br />

érkeztünk a fárasztó buszozás<br />

után utunk végállomására. A belvárosban<br />

járva aztán feloldódott a feszültségünk:<br />

alig akadt épület, amely viselné az<br />

iszonyú idők nyomait, sőt: olykor hihetetlennek<br />

tetszett, hogy a helyreállított<br />

épületek valóban áldozatul estek volna<br />

a kíméletlen rombolásnak. A paloták,<br />

lakóházak mintha feltámadtak volna<br />

poraikból. A hasonlat nem is olyan<br />

túlzó: egyes épületek tégláit egyenként<br />

szedték össze a bombázás után a nagyváros<br />

polgárai, megőrizve őket a jobb<br />

időkre. És amikor kedvezőbbre fordult<br />

a történelem, s megkezdődött az újjáépítés,<br />

a lakosság a kőművesek kezébe<br />

adta a kincsként őrzött tégladarabokat<br />

és lám, minden régi fényében ragyog!<br />

Popiełuszko sírjánál<br />

Az újkori lengyel történelem szentje<br />

Jerzy Popiełuszko, a harminchét évesen<br />

vértanúhalált halt katolikus pap, akit a<br />

kommunista hatalom 1984-ben a folyamatos<br />

üldözés és zaklatás után bestiá-<br />

Korompay Elemér emléktölgyének megkoszorúzása. Balról (háttal) Molnár Imre, György Péter ragyolci polgármester, Hrubík Béla országos<br />

Csemadok elnök és Nagy Mihály, Nagycsalomja első embere valamint Márton Mária, a ragyolci néptánccsoport vezetője<br />

ITTHON 13


Ezt a palotát is a lebombázott téglákból rakták újra össze a varsóiak<br />

lisan meggyilkoltatott. Sírja nem temetőben<br />

van, hanem belvárosi lakóhelye<br />

közelében, s azt ma is önkéntesek őrzik<br />

- nehogy a régi rendszer hívei megbolygathassák<br />

a zarándokhellyé nemesedett<br />

környezetet. A Szolidaritás igazmondó<br />

papja emlékét múzeum is őrzi és szobor<br />

– mindez pár négyzetméternyi területen,<br />

van, a sír közelében. Popiełuszko<br />

nyugalmára hatalmas fekvő márvány<br />

kereszt is vigyáz – eltávolítása nem lenne<br />

egyszerű feladat.A sírt Lengyelország<br />

határait jelképező, a rózsafüzér gyöngyeit<br />

mintázó kőgolyók fogják körül<br />

– mindez együtt olyan képzetet kelt a<br />

látógatóban,, hogy itt, Varsónak ezen a<br />

pontján a szó szoros értelmében összeér<br />

az ég és föld határa. Ez az újabb lengyel<br />

szent olyan egyértelműen képviselte Isten<br />

és Jézus Krisztus igazát, hogy szinte<br />

az ég ereszkedett alá a sírjára és őrzi azt<br />

a háromezer önkéntessel és tiszta lelkű<br />

lengyelekkel együtt.<br />

Találkozás Jozef Roman<br />

Maj prelátus úrral<br />

A varsói tartózkodás szívmelengető<br />

eseménye volt számomra a hatvannyolc<br />

éves Jozef Roman Maj atyával<br />

14<br />

történt találkozás, melyen Molnár Imrével,<br />

Hrubík Bélával és Balogh Gáborral<br />

együtt vettem részt.<br />

A prelátus úr, Jerzy Popiełuszko kortársa,<br />

segített a jövendő vértanúnak a<br />

munkások lelki gondozásában, kérésére<br />

előadásokat tartott a Szolidaritással kapcsolatban<br />

álló csoportoknak a katolikus<br />

egyház tanításáról.... Popiełuszko boldoggá<br />

avatási eljárása során tanúvallomást<br />

tett... A vértanú boldoggá avatása<br />

június 6-án lesz Varsóban. A prelátus úr,<br />

Varsó legrégebbi egyházközösségének<br />

plébánosa szívélyes és elkötelezett személyiség<br />

és Esterházy János nagy tisztelője:<br />

„A lengyel püspöki konferencia 2009<br />

őszén hozott döntést egy csoportos boldoggá<br />

avatási eljárás megindításáról, s<br />

miután Esterházy félig magyar, félig lengyel<br />

volt (édesanyja Elzbieta Tarnowska<br />

grófnő), ügyét csatlakoztathatjuk ehhez<br />

az eljáráshoz. Magyar egyházi részről is<br />

szerencsésebbnek tartják ezt így. Sikerült<br />

már némi anyagot összegyűjteni róla,<br />

megjelent lengyelül Molnár Imre történész<br />

könyve, és most ígéretet kaptam,<br />

hogy magyar papok segítenek összegyűjteni<br />

a Magyarországon fellelhető anyagot.<br />

Szlovákiában az ottani egyháznak is van<br />

már összegyűjtött, még nem publikált<br />

anyaga Esterházyról. Úgy hallom, hogy<br />

a volt Esterházy-birtokon élő szlovák nép<br />

örül a boldoggá avatásnak, és nagyon szépen<br />

ápolja a gróf emlékét. Esztergomban<br />

magyar papoknak beszéltem Esterházy<br />

letartóztatásának és halálának motívumairól.<br />

Nincsenek ugyan dokumentumaink<br />

a Ljubjankáról (a KGB moszkvai börtöne),<br />

sem a prágai állambiztonságról,<br />

de az orosz ítéletet betű szerint ismerjük.<br />

Két vádpont alapján ítélték el: az egyik,<br />

hogy a Szovjetunió ellen tevékenykedett,<br />

a másik, fontosabb pedig az, hogy rágalmazta<br />

a Szovjetuniót, azt állítva, hogy<br />

felelős a katyni vérengzésért (22 ezer<br />

lengyel katonatiszt és civil ítélet nélküli<br />

kivégzéséért 1940 tavaszán). Ez volt az<br />

igazi ok: nemzetközi dimenzióban ő volt<br />

az első politikus, aki világosan és nyíltan<br />

beszélt arról, hogy kik gyilkolták meg a<br />

lengyel hadifoglyokat. A magyar papokat<br />

nagyon megragadta, amit mondtam. Úgy<br />

tűnik nekem, hogy ez a boldoggá avatási<br />

eljárás jó ok lehet arra, hogy köztünk,<br />

lengyelek és magyarok között, ezeknek a<br />

népeknek az életére nézve valami jó dolog<br />

szülessék.”


Kossuth Lajos azt üzente...<br />

Jan Ciechanowski és Molnár Imre a küdöttség tagjai körében<br />

Molnár Imre, Ipolyfödémesről származó<br />

történészünk, a legkiválóbb Esterházy-kutató<br />

jelenleg a Magyar Köztársaság<br />

Varsói Nagykövetségén teljesít<br />

szolgálatot, s mint ilyen kiválóan ismeri<br />

az ottani viszonyokat, a történelmi magyar-lengyel<br />

kapcsolatokat. Az ő vezetésével<br />

küldöttségünk végigkoszorúzta<br />

Varsó belvárosában a magyar vonatkozású<br />

emléktáblákat – köztük az 1956-os<br />

szabadságharc tiszteletére elhelyezettet,<br />

illetve volt miniszterelnökünk, Antall<br />

József édesapjának tábláját. Varsóban<br />

minden magyar embernek el kellene<br />

jutnia, hogy megtapasztalhassa: annyi<br />

a történelmünkkel kapcsolatos emlék a<br />

belvárosban, mintha nem is külföldön<br />

járnánk... Molnár Imre kérésére mindegyik<br />

koszorúzás után rázendítettünk<br />

egy-egy Kossuth-nótára. A járókelők<br />

mosolyogva nézték-hallgatták az emlékező<br />

felvidéki magyarokat – barátokként,<br />

sorstársainként nyilvánultak meg,<br />

s ez mindnyájunknak feltűnt és jólesett,<br />

mert ehhez saját szülőföldünkön sem<br />

vagyunk hozzászokva. Hrubík Béla és<br />

e sorok írója járt a Varsói Egyetemen is,<br />

ahol a magyar tanszék tíz hallgatójával<br />

(valamennyi lány volt) a szlovákiai magyarság<br />

helyzetéről tartott röpke tájékoztatást.<br />

Itt is előkerült a nyelvtörvény<br />

és a nyelvoktatás témája – Joó Katalin<br />

egyetemi oktató, aki Budapestről került<br />

az intézménybe – Sólyom László<br />

köztársasági elnök délvidéki kijelentését<br />

is idézte, hogy tudniillik a felvidéki<br />

magyar iskolákban „idegen” nyelvként<br />

kellene tanítani a szlovákot. Mondanom<br />

sem kell, hogy Hrubík Béla szakszerű<br />

válaszait Varsóban is megértették<br />

a jövendő bölcsészek.<br />

Világformáló erő lehetünk<br />

A varsói látogatás egyik epizódja volt<br />

Jan Ciechanowski lengyel veteránügyi<br />

miniszter látogatása küldöttségünk<br />

szálláshelyén, a gyönyörű kollégiumban.<br />

Erre a hivatalos műsorok befejezése<br />

után került sor, s mert a lengyel<br />

politikus már tavaly is kiválóan érezte<br />

magát a felvidéki magyarok között Szlovákiában,<br />

szívesen töltötte velük az időt<br />

varsói tartózkodásunk utolsó óráiban.<br />

Ez az esemény is jól példázza, milyen kiválóak<br />

a két nemzet kapcsolatai, milyen<br />

erősen összefonódtak gyökereink. A<br />

szörnyű Katyn-közeli repülőgépbaleset<br />

után, amely még egységesebbé teheti<br />

majd a lengyeleket – várható, hogy<br />

az új magyar kormány ismét szorosan<br />

együttműködik majd a 38 milliós Lengyelországgal.<br />

Az együttműködés szakrális<br />

téren is erősödhet és Európában<br />

kialakulhat egy olyan szövetség, amely<br />

a Szent Korona-tanon, szentjeink példamutatásán<br />

alapszik majd. Megállítható<br />

Európa világiasodása, ismét életeszménnyé<br />

válhat a hit, az erkölcs. Világformáló<br />

erő lehetünk, hiszen a Föld<br />

valamennyi gondja abból ered, hogy<br />

elfordultunk Istentől.<br />

Batta György<br />

Balogh Gábor és Pölhös Vendel<br />

felvételei<br />

ITTHON 15


Przewoźnik, az újabb<br />

katyni tragédia<br />

„magyar áldozata”<br />

A katyni tragédia 70. és a lengyel<br />

pápa halálának ötödik évfordulóján a<br />

szmolenszki erdőkben bekövetkezett,<br />

semmihez sem hasonlítható légi katasztrófa,<br />

mely szó szerint megtizedelte<br />

a mai lengyel nemzeti elit tagjait, számunkra,<br />

magyarok számára különösen<br />

fájdalmas mozzanatokkal rendelkezik.<br />

Azon túl, hogy Sólyom László köztársasági<br />

elnök úr meleg szavakkal méltatta<br />

közeli kollégája, a katasztrófa során<br />

elhunyt Lech Kaczynski köztársasági<br />

elnök magyar szempontból is múlhatatlan<br />

érdemeit, a közel száz áldozat<br />

közül még egy kiemelkedő lengyel személyiség<br />

elvesztése jelent különösen<br />

fájdalmas veszteséget. Ő pedig Andrzej<br />

Przewoźnik, az 1963. május 13-án született<br />

történész, szerkesztő, vezető állami<br />

hivatalnok.<br />

Sokunk közeli ismerőse és jó barátja,<br />

Andrzej, a krakkói Jagelló Egyetem történész<br />

szakos hallgatójaként a második<br />

világháború témakörében írott, magyar<br />

témájú szakdolgozatával szerezte meg<br />

diplomáját.<br />

Személyes áldozatok<br />

a lengyel–magyar<br />

barátságért<br />

1992-től a Lengyel Nemzeti Harc és<br />

Mártíromság Emlékét Őrző Tanács<br />

titkára volt, államtitkári rangban. A<br />

kiemelt fontosságú állami hivatal vezetőjeként<br />

a sokat szenvedett lengyel<br />

nemzet történettudatának ápolását, a<br />

nemzeti emlékezet ébrentartását tartotta<br />

elsőrendű kötelességének. Ennek<br />

érdekében kezdeményezője és vezetője<br />

volt a Lengyelország és más országok,<br />

köztük a hazánk területén hősi halált<br />

halt lengyel katonák emléke ápolását<br />

szolgáló katonatemetők és emlékművek<br />

építésének, felújításának. Olyan<br />

nagy ívű és történeti jelentőségű projekteket<br />

valósított meg így, mint a<br />

lembergi lengyel nemzeti katonatemető<br />

felújítása és újra megnyitása, a katyni<br />

tömegsírok emlékműveinek felépítése,<br />

a Lengyelország területén elpusztított<br />

zsidó lakosság emlékműsorozatainak<br />

létrehozása. Tagja volt többek között<br />

az Auschwitz–Birkenau haláltábor, a<br />

Varsói Felkelés Múzeuma, s több más<br />

történelmi múzeum felügyelőtanácsának.<br />

Az általa megálmodott és kegyeleti<br />

pontok emlékhelyek nem egyszerű<br />

emlékművek voltak, hanem olyan sokoldalúan<br />

megkomponált ismeret- és<br />

adatközlő kompozíciók, melyek célja a<br />

nemzeti történelmi örökség megőrzése,<br />

feldolgozása és minél szélesebb körű ismertetése<br />

volt.<br />

Mi, magyarok különösen hálás szívvel<br />

emlékezhetünk rá, hiszen az elmúlt<br />

több mint egy évtized során számunkra<br />

különlegesen fontos és értékes tevékenységet<br />

folytatott. Azon túl, hogy<br />

rendszeresen publikálta magyar törté-<br />

16


nelmi vonatkozású írásait, tanulmányait,<br />

a vezetése alatt álló tanács anyagilag<br />

rendszeresen és bőségesen támogatta<br />

a lengyelországi magyar emlékhelyek,<br />

katonasírok, a lengyel–magyar barátság<br />

kiemelkedő személyiségeinek és<br />

helyszíneinek megjelölését szolgáló,<br />

többnyire a varsói magyar nagykövetség,<br />

illetve a lengyelországi magyarbarátok<br />

kezdeményezéseit. A támogatásával<br />

létrehozott, magyar vonatkozású<br />

emléktáblák és emlékművek nemcsak<br />

Lengyelország területén kaptak elhelyezést.<br />

Emlékmű a 301-esben<br />

A Kielce melletti Szentkereszt-hegyi<br />

kolostorban Szent Imre ottjártának<br />

emlékére és az ezeréves magyar–lengyel<br />

kapcsolatok tiszteletére elhelyezett<br />

emléktábla felszentelése után nem csak<br />

ennek költségeit térítette, de a tábla hasonmásának<br />

elkészítését, és a budapesti<br />

Szent Imre-templomnak való ajándékozását<br />

is vállalta. Tejes egészében ő<br />

térítette az Új Köztemető 301-es parcellájában<br />

elhelyezett, 1956 magyar–lengyel<br />

áldozatai drámai erejű emlékműve<br />

felállítását is. Hosszan kellene felsorolni<br />

a Lengyelországban az ő támogatásával<br />

megjelentetett magyar vonatkozású<br />

történelmi, irodalmi témájú könyvek és<br />

egyéb kiadványok címjegyzékét. A magyar–lengyel<br />

katonai és történelmi kapcsolatok<br />

és a magyar–lengyel barátság<br />

ápolásában végzett áldozatos munkájáért<br />

a magyar köztársaság elnöke 2004-<br />

ben a Magyar Köztársasági Érdemrend<br />

Középkeresztje érdemrenddel tüntette<br />

őt ki. Magyar vonatkozású tevékenysége<br />

ezt követően sem hagyott alább.<br />

Csak néhány kiragadott példa a sok<br />

közül, az elmúlt hónapok terméséből:<br />

magyar partnereivel a magyar–lengyel<br />

hadisíregyezmény szövegét véglegesítette,<br />

az első világháború przemysli<br />

áldozatai magyar emléktáblájának felállítását<br />

tervezte. Felvállalta id. Antall<br />

József emlékiratainak, s az „Ott fenn,<br />

északon” című, magyar írók, újságírók<br />

lengyel vonatkozású írásai Kiss Gy.<br />

Csaba által szerkesztett kötetének lengyelországi<br />

megjelentetését.<br />

Horthyról, Esterházyról<br />

Varsóban, Katynról<br />

Budapesten<br />

Przewoźnik a Katyni Mártírok Parkja emléktáblájának avatásán, Óbudán<br />

A krakkói Jagelló Egyetem egykori<br />

legendás magyarbarát professzora,<br />

Waclaw Felczak tanítványaként különös<br />

szívügyének tartotta a lengyel<br />

menekültek magyarországi tartózkodásának<br />

kutatását. Büszkén mondta nem<br />

is egy alkalommal, hogy Lengyelországban<br />

ő rendelkezik a legbőségesebb,<br />

ezzel kapcsolatos dokumentummal és<br />

forrásanyaggal. Feladatának tartotta az<br />

igaztalanul vádolt Horthy-korszak lengyelországi<br />

rehabilitálását és objektív<br />

bemutatását. Kezdettől fogva segítette<br />

Esterházy János érdemei lengyelországi<br />

elismertetésének folyamatát. Hasonló<br />

lelkiismereti kötelességként viszonyult<br />

a katyni népirtásra vonatkozó igazság<br />

feltárásához és megismertetéséhez. Az<br />

ő indítványára érkezett Magyarországra<br />

és került a Terror Háza Múzeumban<br />

elsőként bemutatásra az a nagy katyni<br />

emlékkiállítás, amelyet ugyancsak<br />

az általa vezetett tanács készített el, s<br />

amely megrázó részletességgel mutatta<br />

be a második világháború előtti lengyel<br />

nemzet vezetőrétegének számító katonatiszti<br />

és egyéb értelmiségi körökhöz<br />

tartozó személyek NKVD által történt<br />

lemészárlását. Jelentős összeggel támogatta<br />

az Óbudán felállításra kerülő<br />

katyni emlékmű elkészítését is.<br />

Egy, a katyni tragédiával kapcsolatos<br />

kötete megjelenését azonban már nem<br />

érhette meg. Mert milyen különös,<br />

hogy most, egy újabb lengyel értelmiségi<br />

elit tagjaként, sok társával együtt<br />

az ő, ugyancsak a katyni erőkben bekövetkezett<br />

halálát is gyászolnunk kell.<br />

Gyászoljuk őt legkedvesebb hozzátartozóival,<br />

kedves feleségével, Jolával, s<br />

két csodálatos leánygyermekével együtt<br />

úgy, olyan fájdalommal, ahogy csak egy<br />

közeli barátot, szinte családtagként lehet<br />

gyászolni. Tragikus hirtelenséggel<br />

bekövetkezett eltávozta pótolhatatlan<br />

veszteséget jelent, s oly fájdalmas űrt<br />

hagy maga után, melynek betöltéséért<br />

sokat, nagyon sokat kell még tennie<br />

minden, a két nép barátságát sorsközösségként<br />

értelmező magyarnak és<br />

lengyelnek egyaránt.<br />

Foglalt helyek<br />

Aprólékos gondoskodással, mint<br />

mindig, most is minden részletre odafigyelve<br />

készítette elő a 70. évfordulós<br />

katyni megemlékezési ünnepségeket.<br />

A tennivalók miden idejét lefoglalták,<br />

ezért csak telefonon tudtam őt felhívni,<br />

s megkérni, ha lehet, biztosítson egy<br />

helyet számomra is a Katyn felé tartó<br />

gép fedélzetén, hisz ott két néhai magyar<br />

katonatiszt is található az áldozatok<br />

között. Egyikük Korompay Aladár<br />

Emánuel, a másik pedig Kuehnel Oszkár<br />

Rudolf kapitány volt. Az ő emlékük<br />

előtt is szeretnék fejet hajtani, hisz a<br />

magyar–lengyel barátságot mindketten<br />

vérükkel pecsételték meg. Azt válaszolta,<br />

már minden hely foglalt, de megnyugtatott:<br />

majd elmegyünk együtt egy<br />

következő alkalommal. Most már tudom,<br />

nem lesz több következő alkalom.<br />

Nem vitt magával, ezért van alkalmam<br />

most elköszönni tőle, s a vele együtt elhunyt<br />

társaitól: nyugodjatok békében!<br />

Molnár Imre<br />

ITTHON 17


Rókusfalvy Pál<br />

Még egyszer a<br />

„kiegyenlítő nemi politikáról”<br />

A közelmúltban közfelháborodást<br />

keltett Magyarországon az óvodai<br />

nevelés országos programjáról szóló<br />

jogszabálynak az a módosítása, mely<br />

szerint az óvónőknek tudatosan kerülni<br />

kell a nemi sztereotípiák erősítését.<br />

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy<br />

a jövőben, ha mesét mondanak, akkor<br />

nem apának és anyának, hanem<br />

egyes és kettes szülőnek kell hívni a<br />

családot. A gyermekek játékába is<br />

be kell avatkozni, ha például egy kislány<br />

túl sokat babázik. A jogszabály<br />

ellenzői hivatkoznak XVI. Benedek<br />

pápa 2008-as évzáró beszédére is,<br />

amelyben azt mondta, hogy az egyháznak<br />

védelmeznie kell az embert<br />

az emberi természet lerombolásával<br />

szemben. – Csak csendben jegyezzük<br />

meg, hogy mi már 2003-ban erre a<br />

veszélyre is felhívtuk a figyelmet egy<br />

könyvünkben („A nemzet értékrendje”.<br />

Kairosz Kiadó.), kifejtve ennek az<br />

ideológiai mozgalomnak az alapját és<br />

neurofarmakológiával alátámasztott<br />

nemzetközi gyakorlatát. Sajnos ennek<br />

akkor és azóta sem semmi visszhangja<br />

nem volt, noha könyvünket számos,<br />

magát kereszténynek mondó vezető<br />

értelmiségi megkapta. Sőt, kérésünk<br />

ellenére éppen egyházi könyvesboltok<br />

zárkóztak el árusításától. Most ebből<br />

a 7 év előtti munkánkból állítottuk<br />

össze írásunkat. Ezért kezdődik így a<br />

címe: Még egyszer...<br />

Egy alapjaiban helytelen szándékkal<br />

szemben nem érvelni kell, hanem<br />

a helyes magatartást kell megfogalmazni.<br />

Ezt tesszük most, amikor határozottan<br />

kijelentjük, hogy az óvodáskortól<br />

kezdve végzett következetes<br />

neveléssel meg kell szilárdítani a<br />

férfiak nemi identitástudatát, férfiúi,<br />

dolgos családapai szerepvállalását, felelősségérzetét.<br />

A múlt század 70-es éveitől kezdve<br />

beszivárgó, majd tudatosan terjesztett<br />

„szexuális forradalom” egyfelől önző,<br />

durva nemiséggé csonkolta a férfi igaz<br />

18<br />

szerelmét, másfelől szabadság címén<br />

helyt adva a családot romboló különböző<br />

nemi eltévelyedéseknek, divatos<br />

példaképpé tette a nőiesen puhány<br />

férfit. Petőfi Sándor eszménye, a<br />

„Ha férfi vagy, légy férfi, S ne hitvány<br />

gyönge báb”, mára nevetség tárgya.<br />

Ma az életgyökér roncsolása valósággá<br />

vált, hivatalosan kényszerítő<br />

gyakorlatával állunk szemben a köznevelés<br />

területén. A szélsőséges liberalizmus<br />

nemi ideológiai főáramlata<br />

– „gender mainstreaming”-je – ma:<br />

a hímnőség (androgynia), más szó-


val a hermafroditizmus. Az embernél<br />

ez nemi rendellenesség, amely súlyos<br />

pszichés zavarokat is okozhat. Ezt<br />

tudatosan terjeszteni, fokozni társadalomellenes<br />

bűn. Ennek az ideológiai<br />

mozgalomnak az egyik alapvetője<br />

Francis Fukuyama, aki annak idején<br />

Samuel Ph. Huntingtonnal együtt az<br />

Amerikai Egyesült Államok elnökének,<br />

idősebb George Bushnak, illetve<br />

kormányának stratégiai tanácsadója<br />

volt. Fukuyama 1992-ben „A történelem<br />

vége és az utolsó ember” című<br />

könyvében a hegeliánus-marxista ideológia<br />

alapján beszél a történelem végéről:<br />

„egyszerűen a történelem végének<br />

vagyunk a tanúi: tehát az emberiség<br />

ideológiai fejlődése befejezésének,<br />

annak, hogy végső kormányzati formaként<br />

sor kerül a nyugati liberális<br />

demokrácia általános bevezetésére”.<br />

Huntington Fukuyama felfogását,<br />

aki egyébként tanítványa volt, illúziónak<br />

tartja.<br />

Fukuyama jövőtlenül pesszimista.<br />

Emberképe – különösen az utolsó<br />

változatában – elborzasztó. Erről a<br />

Zeit-Fragen nevű svájci folyóiratban<br />

Maria Koch nyújt ismertetést.<br />

Fukuyama felülbírálva saját korábbi<br />

könyvét 2000-ben így ír tézisének<br />

„döntő hibájáról”: „Az emberi természet<br />

változatlanságából indultam ki. A<br />

biotechnológiai forradalom útján az<br />

ember manipulálhatóvá válik”. Ennek<br />

előjele, hogy „ami egyszer majd génterápiával<br />

lehetővé válik, az ma már<br />

neurofarmakológiával előállítható.”<br />

Erre döntő bizonyítékként a ritalin és<br />

a prozac alkalmazását említi. (A ritalin<br />

amphetamin származék, pszichotrop<br />

hatású gyógyszer, amelyet azonban,<br />

ha valaki porrá őrölve felszippant,<br />

drogként hat és másodpercek alatt az<br />

agyba jut.) Egy napon majd – lelkesedik<br />

Fukuyama – „olyan technológiával<br />

rendelkezünk, amely egy kevésbé<br />

erőszakos ember tenyésztését teszi lehetővé”.<br />

Nem félreértés, a „tenyésztés”<br />

szót használja ebben a tanulmányában,<br />

amely Berlinben 2000-ben jelent<br />

meg „A programozott emberszörny”<br />

(„Der programmierte Unmensch”)<br />

címmel.<br />

A ritalint az USA-ban főként<br />

túlmozgékonyság (hiperaktivitás) ellen<br />

már óvodáskortól kezdve 3 millió<br />

gyermek szedi rendszeresen (a<br />

világon – akkor – kb. 10 millió és a<br />

számuk évről évre ugrásszerűen nő).<br />

A prosac erős hatású depresszió elleni<br />

gyógyszer, amely az agyi folyamatok<br />

szerotonin képét változtatja meg. Főként<br />

nők szedik, az USA-ban mintegy<br />

35 milliónyian. E két gyógyszer hatását<br />

Fukuyama így értékeli: „A ritalin és<br />

a prozac hatása jótékony szimmetriát<br />

eredményez. Az első a fiúkat kevésbé<br />

fiúsakká teszi, az utóbbi kiegyenlíti a<br />

másik oldalt – a depressziót a nőknél.<br />

E két gyógyszer észrevétlenül közelebb<br />

hoz minket az androgyn emberhez,<br />

amely a korszerű kiegyenlítő<br />

nemi politika célja”. Megállapítja továbbá:<br />

„Mi valóban előidézzük az emberi<br />

történelem végét, mivel mi annak<br />

az embernek, akit ismerünk, véget<br />

vetünk. Ezután kezdődik valóságosan<br />

egy új poszthumán történelem”.<br />

Ez egyértelmű beszéd, és semmi<br />

okunk nincs arra, hogy egy világbirodalom<br />

stratégiai tanácsadóját ne<br />

vegyük komolyan. Már a jelen félelmetes.<br />

A vegyi és a biológiai fegyverek<br />

gyártását betiltották. Ezt egyes országokban,<br />

- hogy éppen melyikben igen<br />

s melyikben és miért nem, soha nem<br />

közlik – nemzetközi összefogással ellenőrzik.<br />

Ugyanakkor az ugyanolyan<br />

félelmetes, vagy még félelmetesebb hatású<br />

más vegyszereket nem minősítenek<br />

fegyvernek, hanem gyógyszernek<br />

s költséges reklám- és média-hadműveleti<br />

előkészítéssel embermilliókat,<br />

köztük gyermekeket „békésen” – s szó<br />

szerint – beetetnek ezekkel! S mindez<br />

politikai céllal, egy „korszerű nemi politika”<br />

céljából s egy „poszthumán történelem”<br />

korszakának nyitányaként<br />

történik. Gondoljuk végig: mi várható<br />

egy meghirdetetten poszthumán azaz<br />

„emberiesség utáni” – magyarul: embertelen<br />

– társadalomtól Jog és erkölcs<br />

ugyanis csak addig tart, ameddig az<br />

emberiesség. Ami várható: anarchia,<br />

diktatúra, háború, a gyűlölet tobzódása.<br />

Ez pedig nemcsak természetellenes,<br />

életellenes, hanem igen költséges is. A<br />

gonoszság árát pedig mindig a jókkal<br />

fizettetik meg. Egy ilyen „politikának”<br />

a tudatos, agresszív és járványszerű<br />

elterjesztése a világon – emberiség elleni<br />

bűntett.<br />

A nemek kérdésében a természet<br />

és a teremtés rendje, a történelmi és<br />

a családi tapasztalatok egybehangzók.<br />

A nő és a férfi közötti biológiai<br />

és pszichológiai különbségek ellen,<br />

valamint kettejük emberméltóságából<br />

fakadó erkölcsi és jogi egyenrangúságuk<br />

ellen, az európai kultúra<br />

területén a tudomány igazi, érdemi<br />

érvet felhozni nem tudott. A felszínes<br />

divatjelenségek mulandók, a<br />

természetellenes perverzitásokkal<br />

pedig a patológia és a büntetőjog<br />

foglalkozik. Mivel pedig az emberi<br />

természet az elmúlt évezredek alatt<br />

nem változott, a hagyományos szerepek<br />

a korszerűek s azok is maradnak.<br />

Legfeljebb teljesebben kell értelmezni<br />

azokat.<br />

A férfi és a nő egymásra utaltságát,<br />

egymást kiegészítő szerepüket a családban<br />

szépen fejezi ki Madách Imre<br />

Az Ember Tragédiájában. Az Úr, miután<br />

Éva bejelentése, - gyermeket<br />

vár – Ádám életének újra értelmet<br />

ad, így szól:<br />

„Karod erős – szíved emelkedett:<br />

Végetlen a tér, mely munkára hív,<br />

S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd<br />

Szünetlenül, mely visszaint s emel,<br />

Csak azt kövesd! S ha tettdús életed<br />

Zajában elnémul ez égi szó,<br />

E gyöngébb nő tisztább lelkülete<br />

Az érdekek mocskától távolabb<br />

Meghallja azt és szíverén keresztül<br />

Költészetté fog és dallá szűrődni.<br />

E két eszközzel álland oldaladnál<br />

Balsors s szerencse közt mind-egyaránt,<br />

Vigasztaló s mosolygó géniusz.”<br />

ITTHON 19


Bár még tavaly, szeptember végén volt,<br />

a Szabados Györggyel való találkozás<br />

hangulata és képei ma is élénken élnek<br />

bennem. Nagymaroson, családi házának<br />

tornácán beszélgettünk. A közeli<br />

templom ugyan eltakarta a visegrádi<br />

várat, ám látvány híján is érezni lehetett<br />

a történelmi helyszín sugárzását. A lengedező,<br />

már hűvös fuvalatokkal érkezett<br />

szellő meg-megszólaltatta azokat a parányi<br />

csengettyűket, melyek a csupavirág<br />

tornác muzsikájával kísérték beszélgetésünket,<br />

mintha jeleznék – a ház lakója,<br />

az Európa szerte ismert zeneszerző<br />

és zongoraművész szívesen veszi, ha<br />

apró harangocskák kondulnak. Szabados<br />

György tavaly betöltötte a hetvenet.<br />

Végzettsége szerint orvos-, de zenével<br />

is gyógyít – lemezek sora jelzi míves<br />

munkásságát és rendszeresen publikált<br />

írások. Írt balettet (Markó Iván koreográfiájával),<br />

táncoperát (Joseph Nadj koreográfiájával),<br />

vonószenekari darabot;<br />

kantátát Babits Mihály verseire; szertartászenét,<br />

opuszt az 1956-os magyar<br />

szabadságharc emlékére, szólózongora<br />

– és kamaradarabokat, ám mindenekelőtt<br />

a teljesen szabad, improvizatív zene<br />

elkötelezettje. Én elsősorban az esszéire<br />

és tanulmányaira figyeltem fel évekkel<br />

ezelőtt; eredeti gondolkodású, a nyelvet<br />

brilliánsan kezelő gondolkodót láttam<br />

benne. Az interjú készítés alkalma tavaly<br />

szeptember végén adódott, a téma a magyarság<br />

helyzete volt. Ne feledjük: mire<br />

ez a lapszám az olvasó kezébe kerül, túl<br />

leszünk a reményeink szerint magyar<br />

megújulást hozó parlamenti választásokon;<br />

tavaly ősszel azonban súlyos terhek<br />

nyomasztottak minden gondolkodó magyart<br />

– szemünk láttára szóródott szét a<br />

hazánk...<br />

Ezért is írhatta pompás esszéjében<br />

Szabados György: Összeszedődés előtt.<br />

Az utóbbi idők egyik legfelfigyeltetőbb<br />

írása a próféták látásával mutatja a jövőt.<br />

Én minden szavát hitelesnek érzem,<br />

bár „lesújt, de ösztökél is.”<br />

Szabados György:<br />

A magyarság nem anyagi,<br />

hanem szellemi kategória<br />

20<br />

A magyarságot sokan és sokféleképpen<br />

jellemezték már, ön hogyan látja a<br />

magyarokat<br />

Én így szeretem mondani ma már: a<br />

magyarság jelenség, s vannak testi, tehát<br />

anyagi jellemzői is ennek a közösségnek.<br />

Mint gondolkodó és muzsikus<br />

ember azonban fontosabbnak tartom,<br />

hogy a „magyarság” nem anyagi, hanem<br />

szellemi kategória, s hogyha mi<br />

az élet reményében élünk és gondolkodunk<br />

– márpedig remélem, igen -,<br />

úgy ehhez kell magunkat kötni, ehhez<br />

kell magunkat tartani.<br />

Miért alakult ki ez a meggyőződése<br />

Azért, mert minden, ami a világban<br />

van, szellemi meghatározottságok<br />

alapján van, és aszerint működik. A<br />

test, az anyag, akárha a gének, csak<br />

hordozórakéták. Ha mi elhagyjuk<br />

szellemünket, ha nem ápoljuk ezt az<br />

egészben látó, sajátos ízlést és szellemiséget,<br />

amelybe születve élünk; ha<br />

nem ezt tartjuk fenn, nem ezt gondozzuk<br />

magunkban és közösségünkben,<br />

nem ezt építjük és fenjük tovább<br />

otthonosan – akkor fogunk valóban<br />

elpusztulni, akkor fog ez a jelenség – a<br />

magyarság – előbb-utóbb örökre szétporladni.


Milyen helyzetben vagyunk most, a<br />

huszonegyedik század elején<br />

A jelenségnek, ami a magyarság,<br />

otthonosságtudata és önszerveződése<br />

évezredes. Elemi természete, szemlélete,<br />

értékrendje, eddigi sorsa jól ismert<br />

mindnyájunk számára, és korábban<br />

nem tűrt kétséget önmaga léte és<br />

fontossága felől. Könyvtárak, levéltárak,<br />

múzeumok, ősi szokások mélyén<br />

lapul eme hagyománynak, önismeretnek<br />

és öntudatnak azon hatalmas,<br />

érintetlen és időtlen anyaga, amelynek<br />

feledése ellen küzd évszázadok óta egy<br />

gyarmatosító történelem közepette -<br />

s úgy tűnik – mindhiába. A nyelvünk<br />

ugyan él, meséink tán mesélnek, az<br />

ének és a tánc őrzi a kedély csodáját,<br />

ám a falvak már alig állnak.<br />

Miért történhetett ez így<br />

Meggyöngülésünk oka nemcsak<br />

abban a következetes politikai kiszorításban<br />

és elsorvasztásban rejlik,<br />

amely hosszú évszázadok gyötrelmes<br />

és ismert összhatásaként, mint egy<br />

vasmarok, fokozatosan szinte összeroppantotta,<br />

bár abban is. Ám legalább<br />

annyira abból a meddő tudatvesztésből<br />

és elébertelenedésből következik,<br />

ahogyan a magyar szellemi<br />

erő, nem a politikában, hanem a politika<br />

mögötti és fölötti világlátásban,<br />

a szellemi és kultikus önfenntartásban<br />

erre méltatlanul, csupán önsajnálattal<br />

vagy dacos hetykeséggel válaszolt. Ma<br />

már a magyarság legjobb erőinek cselekvőképessége<br />

is önkorlátozott, szellemi<br />

akarata bizonytalan, az esztétika<br />

és erkölcs, amely kultúrájában megtestesült,<br />

alig azonosítható. Lassan<br />

az egész egy gyökérzetét és lombját<br />

vesztett, kilobbant, kopár fához válik<br />

riasztóan hasonlatossá, egy meddő és<br />

kétségbeesetten önző fához, amelyről,<br />

mert minden lefosztatott – önmagából<br />

maga is kivonul.<br />

Hol lehet a kiút A felemelkedés<br />

A szellem elsődlegességét kell felismernünk,<br />

belátnunk és képviselnünk.<br />

Elsősorban a teremtés szellemét.<br />

Be kell látnunk a szakralitást.<br />

Azt a szakralitást, amely voltaképpen<br />

mindennek megadja azt a tiszteletet,<br />

ami a teremtett világnak, mint szent<br />

állításnak és szentséges műveletnek,<br />

mint szent alkotásnak a tisztelete. A<br />

tisztelet épít. A tiszteletlenség rombol.<br />

A világ (és minden kultúra) a kölcsönös<br />

tiszteleten áll. Az önzés áthágja<br />

ezt a törvényt és rombol. Ám a huszadik<br />

század tikkasztó gőgje után még<br />

mindig mást sem csinál a világ, mint<br />

szétszed, analizál. Elemezni akar, lefele<br />

kutakodni, titkok hatalmához jutni,<br />

s ezekkel vissza is él. Pedig az uralomhoz<br />

elsősorban erkölcs kell és világosság.<br />

A hatalomhoz elég az erőszak és a<br />

homály. Be kell látnunk, hogy minden<br />

törvénynél magasabb törvény az erkölcs.<br />

Mert az erkölcs az, ami a világot<br />

összetertja és működteti.<br />

Mit kellene tennünk<br />

Mindannak, amiről eddig beszéltem,<br />

az az üzenete, hogy az életet és a<br />

közösséget fenntartó, az idők próbáját<br />

kiállt szakrális és szekuláris, örök érvényű<br />

hagyományt vissza kell állítanunk<br />

méltóságába. Tisztelnünk kell,<br />

és élnünk kell hihetetlen fenntartó és<br />

egyesítő erejével. Rá kell döbbennünk<br />

és meg kell magyaráznunk egymásnak,<br />

a családnak, a barátoknak, és a<br />

közéletnek is. Csak ezt kell mondani:<br />

nem látunk más megváltást első lépésként,<br />

mint ennek a jogrendnek a<br />

visszaállítását, a jelképes és valóságos<br />

visszaállítását, melynek megtestesítője<br />

a Szent Korona. Talpraállásunk e nélkül<br />

bizonyosan sikertelen.<br />

Batta György<br />

ITTHON 21


Beszélgetés Koltay Gábor rendezővel<br />

A szabadság ára című,<br />

Duray Miklósról készült filmjéről<br />

Andor Tamás operatőrrel (balról), 1983-ban az István, a király forgatásán.<br />

Milyen hatással van a rendezőre és a<br />

forgatókönyvíróra az az új ismeretanyag,<br />

amely az utóbbi időben szinte zúdul ránk<br />

akár Trianonról, akár a Szent Koronáról<br />

Valóban, az elmúlt két évtizedben<br />

sokkal több információ került nyilvánosságra<br />

akár Trianonról, akár a Szent<br />

Koronával kapcsolatban, mint az azt<br />

megelőző évtizedekben. Ráadásul ezek<br />

az ismeretek sokfajta, olykor egymással<br />

ellentétben álló szemléletből fakadnak,<br />

azaz a csepegtetett történelmi tényeket<br />

nehéz összerakni, s a kihagyások, elhallgatások<br />

ma is a különböző politikaiszemléleti<br />

megközelítésekhez vezethetők<br />

vissza. Azaz a mai politikai akarat<br />

sem szándékozik maradéktalanul helyére<br />

tenni a kérdéseket. Márpedig ez a két<br />

téma történelmünk sarkalatos kérdései<br />

22<br />

közé tartozik. A Szent Koronáról, a Szent<br />

Korona tanról, a Szent Korona eszméről<br />

félve és dadogva merünk csak beszélni.<br />

Emlékezzünk csak, milyen szenvedélyes,<br />

olykor gyűlölködő vitát kavart a<br />

rendszerváltozás idején, amikor a Szent<br />

Korona visszakerült a magyar címerbe.<br />

Milyen gyalázatos megnyilvánulások<br />

történtek a magyar parlamentben. De<br />

említhetném a Szent Korona Nemzeti<br />

Múzeumból, egy sokkal méltóbb helyszínre,<br />

az Országházba történő átvitelét<br />

az ezredforduló idején, vagy 2001-et,<br />

amikor Esztergomba vittük, hogy részt<br />

vegyen a Boldogasszony tiszteletére<br />

tartott szentmisén. Ez az aktus gyalázatos<br />

gúny tárgya mind a mai napig. De<br />

a politika ugyanúgy fél a trianoni tematikától,<br />

a 90 éve velünk élő trianoni<br />

problematika őszinte és mélyreható tárgyalásától.<br />

Gondoljunk bele: húsz éve<br />

még mindig nem az Országgyűlés által<br />

kihirdetett hivatalos nemzeti emléknap<br />

június 4-e és még mindig nem áll a Szabadság<br />

téren az Ereklyés Országzászló.<br />

Nem is beszélve arról, hogy a Kárpátmedencében<br />

létező, rendkívül összetett<br />

és bonyolult, de mind a mai napig valós,<br />

úgynevezett „magyar kérdést”, sem<br />

országhatáron belül, sem azon kívül<br />

nem akarjuk megfogalmazni. Márpedig<br />

látnunk kell, addig sohasem lesz ebben<br />

a térségben megbékélés, amíg ezek a<br />

kérdések nem lesznek kitárgyalva, nem<br />

kerülnek nyugvópontra. Ez természetesen<br />

egy hosszú folyamat eredménye<br />

lehet csak. Az érthető, hogy az egészen<br />

másfajta politikai nézeteket és értékeket<br />

valló szocializmus évtizedei alatt<br />

erre nem kerülhetett sor, az már viszont


nehezen magyarázható, hogy az elmúlt<br />

húsz évben sem történt lényegi előrelépés.<br />

Magyarország passzív, visszahúzódó<br />

magatartást követ, szemben például<br />

a környező országok aktív magatartásával.<br />

Hogy egy aktuális példát említsek:<br />

nekem semmi bajom azzal, ha a csehek<br />

felállítják Prágában Eduard Beneš életnagyságú<br />

szobrát és múzeumot rendeznek<br />

be a tiszteletére. Bajom azzal<br />

van, hogy Magyarországnak semmilyen<br />

válasza sincs erre, azaz meg sem kísérli<br />

legalább ilyen hatásfokkal határon belül<br />

és kívül összefoglalni és felmutatni<br />

mindazt a helyrehozhatatlan kárt, amelyet<br />

a Beneši politika a magyarságnak<br />

jelentett. Így tehát időnként rendkívüli<br />

szenvedélyek kereszttüzében kell egy<br />

filmesnek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznia.<br />

Ráadásul az elmúlt nyolc esztendőben<br />

az uralkodó politikai akarat ezt<br />

meglehetősen nehézzé is tette. Bízom<br />

abban, hogy olyan időszak következik,<br />

ahol a magyar történelemről őszintén<br />

lehet majd gondolkodni, hiszen valós<br />

ismeretek nélkül, egy erre épített történelemszemlélet<br />

és egy újra felfedezett,<br />

sohasem mások ellenére, hanem saját<br />

magunk lelki épüléséért szolgáló nemzettudat<br />

nélkül sohasem fogunk tudni<br />

lelkileg és szellemileg megerősödni, s<br />

nélküle nem fogunk tudni egyenrangú<br />

partnerként részt venni az európai<br />

népek együttműködésében. A Szent<br />

Koronáról és Trianonról tehát sokat<br />

kell beszélnünk, hogy világosan lássuk<br />

és tudatosítsuk, mit jelent ma a Szent<br />

Korona tisztelete – megkockáztatom,<br />

miért ne esküdhetne fel a mindenkori<br />

magyar miniszterelnök egyszer majd a<br />

Szent Koronára –, és Trianonról, amely<br />

a világtörténelemben példátlan módon<br />

szakított szét egy, a hibáival együtt is jól<br />

működő és az első világháború kirobbantásában<br />

vajmi kevés szerepet játszó<br />

Magyarországot.<br />

Milyennek látja 2010-ben a magyarokat<br />

Képesek lehetünk-e a megújulásra<br />

Van-e még annyi életerőnk, hogy ebből<br />

a mocsárból kievickélj nk Ha igen, a<br />

Kárpát-medence, vagy a nagyvilág mely<br />

részein élnek a legkonokabb öntudatú,<br />

megingathatatlan hitű magyarok<br />

Ma a magyarságot egy szellemileg és<br />

lelkileg szétesett, összetartásra képtelennek<br />

tűnő, „országlakosok gyülekezetének”,<br />

látom – ahogy Nemeskürty István<br />

fogalmazott. Wass Albert is jól látta a<br />

XX. század második felében bekövetkezett<br />

folyamatokat, amikor azt mondta,<br />

hogy „néppé gyúrták” a magyar nemzetet.<br />

Érdekes felismerése az elmúlt<br />

időszaknak, hogy a szocializmus évtizedeinek<br />

„legvidámabb barakkjából”<br />

hogyan lettünk hátrébb sorolva. Azaz<br />

a környező országok – bár ott is a szocialistának<br />

nevezett társadalmi kísérlet<br />

folyt –, összetartásban, nemzettudatban<br />

elhagytak minket. Ezekben az országokban<br />

nem sikerült a nemzettudatot teljes<br />

mértékben szétverni. Ez megkerülhetetlen<br />

és feldolgozandó kérdés, amivel a<br />

magyar irodalom, színház és filmgyártás<br />

máig adós. Hogyan következhetett<br />

ez be, miért sikerült ilyen mértékben,<br />

éppen Magyarországon meggyengíteni<br />

a nemzettudatot, holott például 1956<br />

messze világító gyönyörű példáját éppen<br />

mi magyarok mutattuk fel. Ma, amikor<br />

lépten-nyomon mindenki gazdasági világválságról<br />

beszél – amely meggyőződésem<br />

szerint nem egyéb, mint egy világméretekben<br />

gerjesztett pénzügyi zavar<br />

–, alapvető igény, hogy egy közösség<br />

A Sacra Corona díszbemutatóján 2001-ben, a Budapest Kongresszusi Központban jobbról balra: Orbán Viktor miniszterelnök,<br />

Nemeskürty István forgatókönyvíró, Koltay Gergely zeneszerző, Koltay Gábor rendező, és a világhírű olasz filmszínész, a Gellért<br />

püspököt alakító Franco Nero.<br />

ITTHON 23


újra a többség által elfogadott értékek<br />

mentén újraszerveződjék, megerősödjék,<br />

azaz olyan nemzetté váljék, amely<br />

képes sajátos értékeit felismerni, megfogalmazni<br />

és a nagyvilág felé is felmutatni.<br />

Tehát a gazdasági kérdéseken túl<br />

én elsősorban a lelki, szellemi, kulturális<br />

kérdéseket tartom meghatározónak, hiszen<br />

nem engedhetjük meg, hogy a nagyobb<br />

és erősebb országok, nemzetközi<br />

politikai szándékok, vagy akár a multinacionális<br />

nagytőke kénye-kedvének legyünk<br />

kiszolgáltatva. Ez nem valamiféle<br />

nacionalista, soviniszta álláspont – hiába<br />

próbálnak minket újra és újra beszorítani<br />

ebbe a fogalomrendszerbe –, ez<br />

minden, magára valamit is adó nemzet<br />

fennmaradása érdekében létező alapkövetelmény.<br />

Nekünk tehát mindenekelőtt<br />

tisztázni kell saját magunkkal honnan<br />

jöttünk, kik vagyunk, milyen értékeket<br />

hoztunk magunkkal csupán államiságunk<br />

több mint 1000 éves történelme<br />

során és persze mi az, amit a történelem<br />

szemétdombjára ki kell hajítani. Világos<br />

és egyértelmű történelemszemléletre és<br />

a lelkek mélyéig hatoló nemzettudatra<br />

van szükség ahhoz, hogy újra magunkra<br />

találjunk. Hitem és tapasztalatom szerint<br />

képesek vagyunk erre, hiszen a magyar<br />

egy rendkívül tehetséges nép, ereinkben<br />

nagyon sokfajta vér csörgedez, ami egyben<br />

azt is jelenti, hogy az évszázadok során<br />

mindig is befogadó nemzetként viselkedtünk.<br />

Az értékes, dolgozni, tenni,<br />

alkotni akaró embereket befogadtuk, lehetőséghez<br />

juttattuk, az államalapítástól<br />

kezdve erre számtalan példát hozhatunk<br />

fel. Ezzel kapcsolatban az Árpád-ház<br />

például több, mint 300 éves fennállása<br />

alatt világméretű és színvonalú példák<br />

sokaságát produkálta. Ugyanakkor a<br />

magyarság egész történelme során példát<br />

mutatott szolidaritásból, a szegény,<br />

elesett vagy éppenséggel üldözött népcsoportok<br />

megsegítésében. S ez még akkor<br />

is igaz, ha voltak olyan időszakok,<br />

amikor a határainkon túlról szított politikai<br />

agresszivitás átmenetileg megbénította<br />

a kiszolgáltatott helyzetbe sodort<br />

nemzetet. Nem szoktunk belegondolni,<br />

de a Versailles-i békerendszer nélkül,<br />

amelyben a trianoni békediktátum számunkra<br />

a legfájóbb, Adolf Hitler náci<br />

Németországa sohasem tudott volna kialakulni,<br />

de nincs második világháború<br />

sem, s ez esetben holokausztról sem beszélhetnénk.<br />

Ráadásul mi magyarok és<br />

az egész kelet-közép európai térség soha<br />

24<br />

sem kerül szovjet befolyási övezetbe,<br />

azaz ma nem beszélhetünk arról a legalább<br />

ötven éves történelmi megkésettségről,<br />

amelynek következményeit nyögi<br />

az egész térség. Ugyanakkor tény, hogy<br />

a magyarság történelme során minden<br />

nehéz helyzetből képes volt felállni, a<br />

tatárjárástól kezdve – ahol a magyarság<br />

több mint fele elpusztult –, sorolhatjuk<br />

a példákat Trianonig. Ugyanis ma már<br />

nemcsak a Trianonhoz vezető okokról<br />

kell beszélnünk, sokkal inkább fel kellene<br />

mutatni azt a bámulatos, sokoldalú és<br />

hatásos történelmi fejlődést, amelyben a<br />

30-as évek közepére hazánk a közepesen<br />

fejlett európai országok élvonalába<br />

tudott emelkedni. Közkincsé kellene<br />

tenni, azaz meg kellene ismerni és tanulni<br />

mindazt, hogy eleink, nagyszüleink<br />

nemzedékei mindezt hogyan érték<br />

el. Hogyan sikerült a társadalom minden<br />

eresztékét magába foglaló, egymást<br />

nem kioltó, hanem éppenséggel erősítő<br />

folyamatokat elindítani, amelynek eredője<br />

a nemzetfejlődés irányába hatott.<br />

Persze ekkor még volt mire alapozni<br />

a tehetséges, felkészült és messzelátó<br />

politikusoknak, azaz az emberek lelke<br />

mélyéről előhívható volt a nemzettudat.<br />

Erre lenne szükség ma is, amikor lelki<br />

és szellemi szétesettségünk állapotából<br />

újra magunkra kell találni. És ezért fontos<br />

a történelem ismerete, hogy azokat a<br />

folyamatokat megismerjük s ezáltal hitet<br />

és erőt tudjunk meríteni a mindennapok<br />

küzdelmeihez. Ugyanis csak egy erős és<br />

összetartó, legalább a nemzeti sorskérdésekben<br />

egyetértő közösség képes új<br />

világot teremteni. Mélyen hiszek abban,<br />

hogy két évtized gyötrelmei után képesek<br />

leszünk az elkövetkezendő időszakban<br />

elindulni a nemzetté válás útján,<br />

ahol a politikai szándék és az emberek<br />

lelke mélyén megbúvó akarat összetalálkozik.<br />

Ugyanis annál nagyobb pofont,<br />

amit 200<strong>4.</strong> december 5-én adtunk saját<br />

magunknak, már nem szenvedhetünk<br />

el. Ez a felismerés persze azt is jelenti,<br />

hogy a határainkon túl élő magyarok<br />

legjobbjai – akiket egyébként évtizedek<br />

óta példátlan agresszivitású politikai asszimilációs<br />

törekvések is nyomorítanak<br />

–, olykor sokkal mélyebben átélt, igaz<br />

és őszinte magyar nemzettudatról tesznek<br />

tanúbizonyságot, azaz adnak erőt az<br />

anyaországbeli honfitársaiknak, holott<br />

éppen fordítva kellene lennie. Sokkal<br />

nagyobb öntudatot tapasztalok az elszakított<br />

nemzettesteken élő honfitársainknál,<br />

akik olykor minden képzeletet


felülmúló nehézségek közepette őrzik<br />

nyelvüket, iskoláikat, öntudatukat.<br />

Ön Duray Miklósról készített nemrég<br />

filmet. Miért tartotta ezt fontosnak és<br />

kik szólalnak meg az alkotásban A film<br />

végkicsengése hitet adó, vagy inkább lehangoló<br />

Az Ön Duray-képét tükrözte-e<br />

a megszólalók véleménye vagy új jellemzések<br />

sora került napvilágra<br />

A fentiekből következik, hogy a kiemelkedő,<br />

jeles magyar hazafi, Duray<br />

Miklós küzdelmeit és életét régóta figyelem.<br />

Tudjuk, hogy a ’80-as évek közepén<br />

összesen 470 napig volt börtönben,<br />

csupán azért, mert a magyarság<br />

elnyomására, az iskolák elsorvasztására<br />

igyekezett felhívni honfitársai és a nagyvilág<br />

figyelmét. Őszintén szólva, akkor<br />

is megdöbbentett már ez a tény, hiszen<br />

ún. „baráti” országokról volt szó, ahol<br />

egy akkora népcsoportot, mint a felvidéki<br />

magyarságot kegyetlen eszközökkel<br />

nyomták el. Esztergomban, a Duna<br />

parton állva, gyerekként sohasem értettem,<br />

hogy a két baráti ország, amelynek<br />

vezetői minden alkalommal ölelkeznek<br />

és csókolóznak, miért nem építi fel a<br />

második világháború egyik szégyenét, a<br />

Mária-Valéria hidat Miért nem akarják<br />

közösen, hogy a hídon minél több ember<br />

közlekedhessen a másik felé, gazdasági,<br />

kulturális, szellemi kapcsolatok<br />

mélyüljenek el. Megjelenése után két<br />

évvel tudtam csak megszerezni, emlékezetesen<br />

gyomorideges körülmények közepette<br />

Magyarországra becsempészni,<br />

Duray Kutyaszorító című könyvét, amelyet<br />

megrendüléssel olvastam. Persze,<br />

rögtön belém hasított az a felismerés is,<br />

hogy bármennyire is a közélet iránt érdeklődő<br />

embernek vallottam magamat,<br />

alig-alig tudtam valamit a valós tényekről.<br />

Ez a könyv ’85-ben nagymértékben<br />

járult hozzá ahhoz, hogy bizonyos felismerésekre<br />

tegyek szert. Huszonéves fiatalemberként<br />

rájöttem arra, hogy folyamatosan<br />

újra és újra a határon túlra kell<br />

utazni, beszélgetni kell emberekkel, testközelből<br />

meg kell ismerni az ott zajló folyamatokat,<br />

hiszen el vagyunk vágva az<br />

információktól. Évtizedeken keresztül<br />

generációk úgy nőttek fel Magyarországon,<br />

hogy alig-alig hallottak valamit a<br />

határon túl élők életéről, viszonyairól, a<br />

valós problémákról. Nemhogy szelektív,<br />

hanem kifejezetten hazug, félrevezető<br />

és tisztességtelen félinformációk következtében<br />

nyilvánvalóan torz világkép,<br />

szemlélet alakult ki még azokban is, akik<br />

igyekeztek nyitott szemmel közlekedni<br />

a világban. Így aztán értelemszerű, hogy<br />

érdeklődésem szétszakítottságunk, egyszóval<br />

Trianon és annak máig tartó hatásai<br />

felé fordult. Megdöbbentett, amit<br />

személyesen tapasztaltam. Innen kezdve<br />

tudatosan gyűjtöttem a többnyire határainkon<br />

túl, elsősorban nyugaton megjelent<br />

irodalmat, leírásokat, igyekeztem<br />

azon emberekkel találkozni, beszélgetni,<br />

akik életének példája megvilágította<br />

számomra a valós helyzetet. A Felvidék<br />

vonatkozásában ez mindenekelőtt<br />

Duray Miklóst jelentette, akinek aztán<br />

könyveit, írásait, megnyilatkozásait folyamatosan<br />

nyomon követtem. Megtisztelő<br />

volt számomra, hogy 2004-ben<br />

készült Trianon-filmemben közreműködést<br />

vállalt, de még akkor is megdöbbentett,<br />

hogy milyen bátran és őszintén<br />

vállalja véleményét és az összefüggések<br />

megvilágítását. Önmagában paradox<br />

helyzet, hogy az őszinte vélemény és álláspont<br />

kifejtéséhez ebben a térségben<br />

az elmúlt húsz évben is bátorságra van<br />

szükség, miközben ismét „baráti” országok<br />

lettünk, hiszen a rendszerváltozások<br />

egyidőben zajlottak le, mindannyian<br />

tagjai vagyunk az európai népek közösségének<br />

és a közös katonai szervezetnek.<br />

Akkor pedig miért nem lehet igaz módon<br />

beszélni dolgainkról Hosszú évek<br />

óta terveztem egy filmet, amely Duray<br />

Miklós életének motívumaiból építkezik,<br />

s amely azzal a számomra felejthetetlen,<br />

nehezen feldolgozható konfliktushelyzettel<br />

kezdődik, amely 1968-ban<br />

következett be. 18 évesen nemzedékünk<br />

valamifajta politikai győzelmeként élte<br />

meg, hogy az egész országot lázban<br />

tartó Táncdalfesztiválon az ifjúság bálványa<br />

az Illés zenekar győzedelmeskedett,<br />

s úgy gondoltuk, hogy a hatalom<br />

végre megadta magát, innen kezdve<br />

egy másfajta értékekre épülő új világ<br />

kezdődik. Szinte teljességgel elkerülte<br />

figyelmünket az az aprócska tény, hogy<br />

a díjeső átadásával egyidőben magyar<br />

tankok is elindultak a komáromi hídon<br />

át a baráti ország, Csehszlovákia és ezáltal<br />

honfitársaink, a felvidéki magyarság<br />

ellen. S mindez ’56 után 12 esztendővel<br />

következett be! Hiába olvastuk az erről<br />

szóló híreket, ez a dráma nem tudatosodott<br />

bennünk, nemzedékekre vonatkozóan<br />

és tömeges méretekben semmiképp.<br />

Mi ez, ha nem a nemzettudat,<br />

az egészséges lelki-szellemi önvédelem<br />

teljeskörű szétesése De ugyanezeket a<br />

drámákat átéltem és tapasztaltam erdélyi<br />

vonatkozásban vagy a Délvidékkel<br />

összefüggésben. Amikor önkritikusan<br />

szembenéztünk – mert erőteljes politikai<br />

akarattal ebbe az irányba tereltek<br />

minket –, a gyalázatos, 1942-es újvidéki<br />

vérengzéssel, fogalmunk sem volt<br />

– mert tudatosan elhallgatták előlünk –,<br />

hogy ’44 őszén 40 ezer magyar honfitársunkat<br />

végeztek ki a Délvidéken. Mi ez,<br />

ha nem a magyar nemzettudat tudatos<br />

szétverése S ez nem azt jelenti, hogy<br />

csökkenteni akarnánk az újvidéki gyalázat<br />

rettenetét, de tudnunk kell arról<br />

is, ami honfitársaink tízezreivel történt.<br />

E két tény együttes értékelése adhat ki<br />

valamifajta valós történelemszemléletet.<br />

A Duray-filmben közel 60-an szólalnak<br />

meg, többségében felvidéki magyarok,<br />

akik a Jogvédő Bizottság munkájáról,<br />

küzdelmeiről szólnak és megvilágítják<br />

a magyarság elmúlt évtizedeinek történetét.<br />

Köszönet a közreműködésükért,<br />

hiszen minél sokoldalúbban tárjuk föl<br />

a történéseket, annál inkább közelíthetünk<br />

az igazsághoz. Meg szeretném fejteni<br />

ugyanis, mi az oka annak, hogy a<br />

többségi hatalomnak ennyire rossz a lelkiismerete,<br />

hogy a XX. század legutolsó<br />

rendszerváltozása után sem kívánja<br />

egyenrangú félként, megelégedett, tettre<br />

kész, boldog állampolgárként maga<br />

mellett tudni a kisebbséget, hanem most<br />

is erőszakos eszközökkel akarja alattvalókká<br />

tenni őket. Akinek jó a lelkiismerete,<br />

az mindent megad a kisebbségnek,<br />

hiszen azok léte, munkája, eredményessége<br />

végső soron őt gazdagítja. Akinek<br />

viszont rossz a lelkiismerete, az mindent<br />

elkövet a kisebbségek ellen, mert fél az<br />

igazság kimondásától. Arra törekedtem,<br />

hogy Duray Miklós életén keresztül a<br />

felvidéki magyarság sorsát mutassam<br />

be, a helyzet megoldásának lehetőségeit<br />

vázoljam. Őszintén remélem, hogy két<br />

és fél órás filmem, amelynek készítése<br />

során rendkívül sok tapasztalatot szereztem,<br />

sokoldalú hozzájárulás lesz e<br />

bonyolult és szerteágazó kérdéskör feldolgozásához.<br />

A magyar politikai élet szereplői közül<br />

Ön szerint kikre hasonlít leginkább<br />

Duray Miklós életútja<br />

Azokra a jeles hazafiakra, akik a nyomorúságos<br />

körülmények ellenére, a<br />

nehéz helyzetekben, akár még életük<br />

kockáztatása árán is vállalták az igazság<br />

kimondását. Ebben a Trianon által gyötört<br />

kilenc évtizedben erre nagyon nagy<br />

ITTHON 25


szükség volt. Duray Miklós személye<br />

jelképpé vált, s ez akkor is igaz, ha az elmúlt<br />

húsz esztendőben is tanúi vagyunk<br />

annak, hogy igyekeznek ennek az életútnak<br />

a jelentőségét csökkenteni, Duray<br />

törekvéseit jelentékteleníteni, személyét<br />

háttérbe szorítani. Sajnos magától értetődő,<br />

hogy ezek a bonyolult és erőszakos<br />

politikai asszimilációs szándékok<br />

tizedelik a határon túli magyarságot is,<br />

azaz a folyamatos egzisztenciális és politikai<br />

fenyegetettség okán részint nehezen<br />

helyrehozható ellentéteket szítanak<br />

magyar és magyar között, megakadályozva,<br />

hogy a folyamatosan csökkenő,<br />

de a Felvidéken még mindig félmilliós<br />

magyarság képes legyen az egyet akaró<br />

összefogásra. De ugyanezek a folyamatok<br />

zajlanak le Erdélyben, a Délvidéken<br />

és mindenütt. Trianon-filmemben említi<br />

Duray, hogy akik a Kárpát-medencében<br />

születtek, azoknak a lelke mélyén<br />

szinte kivétel nélkül jelen van a félelem<br />

– s ez egy tragikusan igaz és őszinte<br />

megállapítás. Lépten-nyomon magam<br />

is ezt tapasztaltam a film készítése közben.<br />

Voltak jónéhányan, akik nem mertek<br />

nyilatkozni. Aztán voltak olyanok,<br />

akik kamera nélkül ugyan beszéltek, de<br />

a nyilvánosságot nem vállalták. Lehetetlen<br />

állapot, hogy a XX. század elején<br />

ilyen mértékben legyen jelen a félelem<br />

mindannyiunk életében, de mégiscsak<br />

ez a realitás. Ennek a sok évtizedes folyamatnak<br />

az eredménye, hogy kevesen<br />

vannak, akik olyan mértékben vállalják<br />

az igazság kimondását és az ezzel járó<br />

következményeket, mint Duray Miklós.<br />

De hál’ Istennek azért vannak ilyenek<br />

is, hiszen Erdélyben Tőkés László református<br />

püspök olyasfajta jelképpé emelkedett,<br />

mint Duray Miklós, akiknek nevét<br />

nemzetközi méretekben is ismerik.<br />

Őszintén sajnálom, hogy Duray nem<br />

lehetett a bársonyos forradalom idején<br />

Csehszlovákia nemzetiségi minisztere,<br />

nem lehetett az önálló Szlovákia megalakulása<br />

után a politika legelső vonalában<br />

tevékenykedő személyiség, sőt a három<br />

legnagyobb felvidéki magyar párt<br />

1998-as egyesülésekor az MKP elnöke,<br />

vagy napjainkban akár Európa-parlamenti<br />

képviselő. De a jövőt illetően bizakodással<br />

tölt el, hogy a film készítése<br />

kapcsán sok olyan jeles felvidéki hazafit<br />

ismertem meg, akik a maguk területén<br />

és lehetőségei közepette nem hagyják<br />

kialudni a lángot és sokat tesznek a<br />

magyarság fennmaradása érdekében.<br />

26<br />

Az anyaországi média szégyene, hogy<br />

ezeknek az embereknek a nevét csak<br />

szűk körben ismerik.<br />

Mi volt a filmmel a célja Hozott-e ez a<br />

munkája olyan tapasztalatot számára a<br />

Felvidékkel összefüggésben, amely meglepetésként<br />

hatott<br />

A célom egyértelműen az volt, hogy<br />

a közelmúlt eseményeiről ismereteket<br />

szerezzünk és ezek minél szélesebb<br />

körben közkinccsé váljanak. Ugyanis<br />

csak akkor tudunk változtatni, ha megismerjük<br />

a valóságot, hiszen jövőképet<br />

csak szilárd történelmi ismeretekre, értékekre<br />

építhetünk. Ma a magyarságnak<br />

nincs önismerete, hiányoznak azok a<br />

szellemi-gondolati cölöpök, amelyek a<br />

többség által nem megkérdőjelezett, sőt<br />

büszkén és öntudatosan vállalt értékek,<br />

s amelyekre jövőt lehet alapozni. S ha<br />

a magyarság legjobbjainak törekvéseit<br />

megismerjük és megértjük, akkor az is<br />

nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy itt<br />

nem mások ellenére való szándékokról<br />

van szó – hogy vulgárisan fogalmazzak<br />

senki sem akarja a határokat átrajzolni<br />

–, viszont széleskörű jogokat, önrendelkezést<br />

és autonómiát szeretnénk az<br />

Európában páratlan nagyságrendben<br />

határon túl élő magyar honfitársaink<br />

számára. Ezt pedig jelen pillanatban a<br />

többségi hatalmak sehol sem engedik.<br />

Azt is látnunk kell, hogy Brüsszelt, az<br />

európai népek közösségének politikai<br />

vezető testületeit eléggé el nem ítélhető<br />

módon nem érdekli a Közép-Kelet Európában<br />

kisebbségben élő népcsoportok<br />

sorsa. Ők még akkor is vonakodva<br />

szólalnak csak meg, ha hangos viták<br />

és nézeteltérések alakulnak ki. Nem is<br />

nagyon cinikusan az ember még azt is<br />

feltételezi, hogy a világ sorsát alakító<br />

politikai erőknek mindig is jól jön egy<br />

kis feszültség, mert akkor ők az igazságosztó<br />

szerepében tetszeleghetnek. Erről<br />

ma már könyvek és tanulmányok egész<br />

sorát lehet olvasni. Közülük is Zbigniew<br />

Brzezinski könyve, a magyarul is olvasható<br />

A nagy sakktábla című tanulmánykötet<br />

írja le ezt legpontosabban. Magától<br />

értetődő, hogy ezeken a súlyos kérdéseken<br />

mindenekelőtt az érintett országok<br />

közös erőfeszítésével lehetne úrrá lenni,<br />

de Magyarország egyedül van, s az<br />

ellenérdekelt országok értelemszerűen<br />

közös érdekszférába tömörülnek, ha a<br />

területükön lévő nagyszámú magyar<br />

kisebbség sorsáról van szó. A megoldás<br />

tehát nem lehet más, mint lelkileg, szellemileg,<br />

kulturálisan megerősödnünk,<br />

mivel egy öntudatos, korszerű, erős<br />

nemzet képes csak érdekeinek hatásos<br />

képviseletére. Ez rendkívül összetett és<br />

bonyolult feladat, amelyhez a kultúra<br />

munkásai, jelesül egy filmkészítő annyiban<br />

járulhat hozzá, hogy a képek és<br />

a gondolatok erejével ábrázolja a konfliktusokat,<br />

hogy szerencsés esetben<br />

tömegek számára katartikus élményt<br />

okozva hozzájáruljon a felismerések tudatosításához.<br />

Ehhez olyan filmeket kell<br />

készíteni, amelyek sok emberhez jutnak<br />

el. Reménykedem, hogy A szabadság<br />

ára című Duray-film is sok emberhez<br />

jut majd el, főleg, ha a megváltozott politikai<br />

körülmények közepette a nagy<br />

országos médiák is vetíteni fogják.<br />

Melyek voltak a forgatás legnehezebb,<br />

legszebb, legizgalmasabb pillanatai<br />

Hány helyszínen járt a kamera Akadt-e<br />

nehézség a forgatások során Kihez szól<br />

leginkább a film<br />

Természetesen elsősorban azokhoz<br />

szól a film, akiket érdekel a magyarság<br />

sorsa. De titokban azt is remélem,<br />

hogy a film felkelti azok érdeklődését<br />

is, akikben ez az érzés csak szunnyad,<br />

mivel a hosszú évtizedek alatt tudatosan<br />

el lett altatva. Ilyenkor derül ki, hogy<br />

sikerült-e a vállalt gondolatokat olyan<br />

formában megfogalmazni, hogy az széles<br />

körben fejthesse ki hatását. A nagy<br />

közös felismerésekre csak akkor fogunk<br />

rádöbbenni, ha minél szélesebb körben<br />

tudatosulnak ezek a kérdések. A forgatásnak<br />

sok izgalmas epizódja volt. Ezek<br />

közül talán a legjellemzőbb, amikor a<br />

pozsonyi Szent Márton koronázó templomba<br />

stábunk csak úgy mehetett be, ha<br />

Duray Miklós nem tart velünk, mondván,<br />

hogy a templom nem politizálásra<br />

való. Sok hasonló élményben volt már<br />

részem, de mégiscsak a bársonyos forradalom<br />

után vagyunk húsz évvel, s egy<br />

közismert, sokak szemében köztiszteletnek<br />

örvendő parlamenti képviselőről<br />

van szó. Még fájdalmasabb élményben<br />

volt részünk, amikor a Virágvölgyi<br />

templomban a Fadrusz János által készített<br />

híres corpusnál akartunk forgatni,<br />

s a templomi kórus magyar tagjának,<br />

Duray egykori harcostársának, a ma is<br />

közismert szlovákiai magyar politikusnak<br />

a felesége hívta fel a plébános figyelmét<br />

arra, hogy Durayval együtt ne<br />

engedje be a stábot a templomába. Így<br />

aztán mindkét helyen úgy forgattunk,<br />

hogy közben Miklós az utcán várt ránk.


Hát itt tartunk a XXI. század elején a<br />

velünk élő trianoni problematika kibogozhatatlannak<br />

tűnő szövevényében. Ez<br />

a két élmény meglepetéssel hatott rám,<br />

mégis azt mondom, hogy nem ez volt<br />

a meghatározó. A legfontosabb, hogy<br />

mégiscsak sokan arcukkal, őszinte gondolataikkal<br />

vállalták meggyőződésüket<br />

a kamera előtt is. Tisztelet és köszönet<br />

nekik ezért. Reménykedem abban,<br />

hogy egyre többen vannak olyan szlovák<br />

értelmiségiek – ha egyenlőre nem is<br />

a problémák megoldásának szándéka<br />

elengedhetetlenül szükségessé teszi egy<br />

gyökereiben megváltozott nemzetpolitika<br />

megfogalmazását és megvalósítását.<br />

Őszintén és tisztességgel szembe<br />

kell néznünk azzal, hogy mi magyarok<br />

mit tettünk eddig, mit mulasztottunk és<br />

hogyan képzeljük el a jövendőt, azt a bizonyos<br />

határok feletti nemzetegyesítést,<br />

amelyre oly nagy szükség lenne. Ennek<br />

a bonyolult és összetett útnak csak egyik<br />

állomása lehet a kettős állampolgárság<br />

akik feltehetően más aspektusból, más<br />

élmények, vallott értékek alapján beszélnének<br />

ezekről a témákról. Minden<br />

jó szándékú ember gondolatára szükség<br />

van. Ne féljünk egymástól, s főleg ne féljünk<br />

az igazságtól. Bár sohasem gondoltam,<br />

hogy az én zsebemben lapulna a<br />

bölcsek köve, azt viszont remélem, hogy<br />

arra a filmes elkötelezettségre, gondolati<br />

megközelítésre is szükség van, amelyet<br />

például ezzel a Duray-filmmel én képviselek.<br />

Jó lenne, ha végre felismernénk,<br />

Megannyi közös film, rockopera és színházi előadás alkotói<br />

a Koltay-testvérek, Gergely (balról) és Gábor.<br />

a politika első vonalában –, akik maguk<br />

is érzékelik a helyzet tarthatatlanságát<br />

s szeretnének egy tisztességes, szebb és<br />

jobb, értékelvűbb, félelem nélküli új világban<br />

élni.<br />

Mikor lesz a film bemutatója, s vetíteni<br />

fogják-e a Felvidéken is<br />

A filmmel tavaly ősszel elkészültem,<br />

de úgy gondolom, hogy a várható áprilisi<br />

magyarországi politikai változások előtt<br />

nincs értelme bemutatni. Ugyanis olyan<br />

hangulatban szeretném nyilvánosságra<br />

hozni, ezt a, remélhetőleg nemcsak az<br />

én filmes pályafutásomban fontos alkotást,<br />

amikor a politikai értékrend Magyarországon<br />

megváltozik. A filmben<br />

felvetett gondolatok, az egész Duray<br />

életút és a felvidéki magyarság sorsának<br />

alakulása ezen kérdések megítélése és<br />

feltétel nélküli megadása a határon túl<br />

élő honfitársainknak. Azt gondolom,<br />

hogy ez a filmalkotás jelentős adalékot,<br />

segítséget nyújthat ezen feladatok végiggondolásához.<br />

Szeretném, ha a filmet<br />

nem alantas média-szándékok szednék<br />

szét, hanem az alkotás értelmes, előremutató,<br />

vitákat, eszmecseréket indukálna,<br />

amelyek további felismerésekhez vezethetnek.<br />

Ehhez a magyarországi politikai<br />

körülményeknek alapvetően meg<br />

kell változniuk, de ez már nincs messze.<br />

S természetesen azt is szeretném, ha a<br />

filmet a Felvidéken is minél több helyen<br />

vetítenék, hiszen csak a közös gondolkodás,<br />

a közös felismerések tudatosítása<br />

útján léphetünk előre. Továbbá azt is<br />

szeretném, ha mások is készítenének filmeket,<br />

akár magyarok, akár szlovákok,<br />

hogy egymásra vagyunk utalva és közösen<br />

kell egy élhetőbb, feszültségmentes,<br />

termékeny világot teremteni magunk<br />

körül. Saját történelmére büszke, öntudatos,<br />

erős belső kohézióval rendelkező<br />

becsületes és tisztességes nemzetek békés<br />

versenyére van szükség, ki tud szebb<br />

és jobb világot elérhető és boldogító<br />

célokat felmutatni nemzettársainak.<br />

Örömmel tölt el, hogy e kérdés aspektusainak<br />

felvázolásához - nagyon nehéz<br />

anyagi körülményeink között, mindenfajta<br />

állami finanszírozás nélkül, kényszerű<br />

módon túlnyomó mértékben saját<br />

pénzből forgatott filmmel - gondolati,<br />

szellemi muníciót nyújthatok.<br />

Batta György<br />

ITTHON 27


Béres József<br />

Sisak<br />

28<br />

Hideg, északi szél borzolta a Kárpátok<br />

havát, de az ember valahogy nem ettől<br />

fázott, pedig a hideg szél átjárta minden<br />

csontját. Háború volt. Az ember érzékei<br />

eltompultak, szíve a megpróbáltatásokban<br />

kiégett, minden figyelme a halálfélelem<br />

és az otthon melegsége iránti<br />

vágyakozás között hányódott.<br />

A nap gyönyörűen sütött már, és a<br />

szélmentes déli hegyoldalak horhosaiban<br />

megérintette az embert a tavasz<br />

lehelete: téli álmaiból félénken dugta ki<br />

fehér fejecskéjét a hóvirág, és valami reményféle<br />

költözött az ember szívébe az<br />

előtűnő kígyóhagymák üde zöldjétől. A<br />

levegő fenyőillattal teljes ózonja szinte<br />

megszűrte az ember gondolatát, és a<br />

lelkén az ébredő erdő hangulata simult<br />

végig. Ki ne gondolt volna ilyenkor a<br />

Tisza tájára, amikor annyi hasonlóság<br />

ragadta haza az ember gondolatát! De<br />

hát háború volt, s a háború a tragédiák,<br />

a szenvedések, a rettegések és félelmek<br />

káosza, mely a térnek minden zugát s<br />

az időnek minden pillanatát elönti, és<br />

megriasztja a messze kalandozott lelkű<br />

embert...<br />

Ilyenforma érzésekkel és gondolatokkal<br />

telve csatangoltam lefelé egy fenyőkkel<br />

borított havas hegyoldalon. A<br />

hegy lábánál kis falu feküdt, melynek<br />

egykor művelt kertjeit mostanra bombák<br />

szántották végig, és az a néhány<br />

aggastyán és gyermek, akik még ott<br />

éltek, megrettenve és összetört lélekkel<br />

hányódtak a romok között. Életük nem<br />

volt már élet, s házuk nem volt többé az<br />

otthonuk.<br />

• • •<br />

A hóban kutyanyomokra találtam,<br />

mely szabályos ösvényt képezett. A<br />

nyomok nagysága után ítélve nagy<br />

testű állaté lehettek. Farkasokra nem<br />

lehetett gondolni, mert ha éltek is erre<br />

valamikor, a háború elűzte vagy elpusztította<br />

őket. Kiérve az erdőből, megpillantottam<br />

a nyomok gazdáját. Egy<br />

nagy, lesoványodott testű, kiálló csontú<br />

farkaskutya bandukolt előttem a tábori<br />

konyhánk felé. Többször megállt, megpihent,<br />

így elég hamar beérhettem. Közelébe<br />

érve rám emelte fáradt, szomorú<br />

tekintetét. Valami különös bánatos<br />

elszántságot láttam a szemében, mintha<br />

attól félne, hogy megakadályozom<br />

az útjában. A konyha felől már érzett<br />

a szokásos babgulyás szaga. A kutya<br />

meggyorsította lépteit, bizonyára gyötörte<br />

az éhség. Az pedig nagy úr! Csak<br />

az tudja ezt megérteni, aki érezte már<br />

az éhségnek marcangoló kínját.<br />

Örültem a négylábú útitársamnak,<br />

mely a fejünk felett elhúzó ágyúlövedékek<br />

zúgásától sem ijedt meg. A kutyákat<br />

rendkívül okos állatnak tartottam<br />

mindig, de ez okosabbnak látszott<br />

mindeniknél. Meg akartam hát nyerni<br />

a barátságát, különösen itt, ahol a kutya<br />

ritkaságszámba megy, de félénken<br />

húzódott el tőlem, és megvetette az általam<br />

neki dobott kenyeret. Ez valami<br />

csalódásfélét okozott nekem. A kutya<br />

tud örülni és búsulni, gyűlölni és szeretni<br />

egyaránt. Az ember sokszor elfelejti<br />

a mások által nyújtott örömöt, de<br />

a kutya soha! Mindenre jól emlékszik,<br />

és nemcsak a jót, de a rosszat sem felejti<br />

el. Még kisgyerek voltam – jól emlékszem<br />

rá –, amikor egy kiskutya orrába<br />

ruhacsíptetőt dugtam, és az orrfalát<br />

összecsippentettem vele. A kis állat összevissza<br />

rohangált, és olyan keserves<br />

sírásba kezdett, hogy megsajnáltam.<br />

Ki is vettem az orrából a csíptetőt. Ezt<br />

a gyerekkori csínyt én rég elfelejtettem<br />

már, amikor a háború után egy napon,<br />

úgy kilenc esztendő múlva, találkoztam<br />

újra az akkor már öregedő kutyával.<br />

Amint játszadoztam vele az udvaron,<br />

egy ruhacsíptetőt találtam és felvettem.<br />

A kutya azon pillanatban megfordult,<br />

és keserves vonítással menekült előlem.<br />

Nem értettem a dolgot, csak később<br />

jöttem rá, hogy visszaemlékezhetett<br />

arra az időre, amikor az orrát megcsíptettem.<br />

Csodálkoztam, hogy az ember<br />

nagyobb dolgot is elfelejt, és a kutya<br />

milyen jól visszaemlékezett.<br />

Együtt kullogtunk tovább. A sátrakhoz<br />

érve, útitársam közel a főzőüstökhöz,<br />

fejét két első lábára téve lepihent.<br />

Épp jókor érkeztünk, mert a málhás<br />

lovak készen voltak az ebédszállításra<br />

az első vonalba, és így még melegen<br />

hozzáláthattam az evéshez. Azaz csak<br />

láttam volna, ha fejünk felett nem jelennek<br />

meg az ellenséges repülők jó<br />

étvágyat kívánni. A babot otthagytam<br />

egy ládán, és uccu, ki merre lát! Alig<br />

húzódtunk meg az óvóárokban, a géppuskák<br />

megkezdték a tüzet. Nem lett<br />

volna nagy a baj, ha a szakácsunk nem<br />

olyan nagyon ijedős. Fejnélküli rohanásában<br />

a felszerelési tárgyakon keresztül<br />

igyekezett menekülni. Megbotlott, lába<br />

beakadt a gőzölgő babgulyással telt üst<br />

fülébe úgy, hogy saját tengelye körül<br />

átfordulva, fenekestől esett a gulyás kellős<br />

közepébe. Mókás esés lett volna, de<br />

a szakácsnak nem igen volt kedve a nevetéshez,<br />

a golyózápor miatt sem, meg<br />

aztán a babgulyás is még forró volt. Így<br />

két tűz közé került. Elmenekülni nem<br />

tudott, ez csak úgy lett volna lehetséges,<br />

ha üsttel együtt felállítják. Ehhez<br />

azonban a golyózápor miatt senkinek<br />

sem volt kedve. Valamennyien sajnáltuk<br />

a szakácsot. E szorult helyzetében<br />

mindenki megbocsátott neki még a sok<br />

elsózott gulyásért is. „Szegény – sóhajtott<br />

a felvételező –, ő már nemigen fog<br />

több babgulyást főzni nekünk!” De a<br />

szakácsunk a meghalásra nem sok hajlandóságot<br />

mutatott, és egyre kiabált<br />

félelmében. Unszolásomra elkezdett<br />

kúszni a könyökén, de hamar elfáradt, s<br />

maradt tiszta célpontul az ellenségnek.<br />

Halálfélelmében és tehetetlenségében<br />

rémülten nyöszörgött.<br />

Megsajnáltam. A repülők éppen a<br />

másik oldalról indultak támadásra, s<br />

ezt az alkalmat felhasználtam. Kiugrottam<br />

az árokból, és a mintegy harminc


méterre fekvő szakácsot üstöstől együtt<br />

húzni kezdtem az árokhoz. Alig értünk<br />

oda, amikor a géppuskatűz újra megindult.<br />

Az óvóárok azonban keskenyebbnek<br />

bizonyult, mint amilyen az üst volt,<br />

és a szakácsunknak – kénytelen-kelletlen<br />

– fejjel lefele kellett lógnia az árokba.<br />

De már nem félt! Feje biztonságos<br />

helyen volt, és megkönnyebbült vigyorgással<br />

köszönte a segítségemet. A többiek<br />

pukkadoztak a szokatlan helyzetben<br />

lévő szakács láttán, a bajtársiasság<br />

szelleme azonban megvolt, mindenki<br />

segítette megszabadulni a koloncától.<br />

A repülők eltűntek, a szakács azonban<br />

a biztonság kedvéért csak utolsónak<br />

mert sántikálva előbújni. Megúsztuk,<br />

emberéletben nem esett kár. A felszerelést<br />

azonban alaposan átlyukasztgatták<br />

a lövedékek, és amit valamennyien<br />

a legjobban sajnáltunk: a babgulyás<br />

k<br />

áldozatul esett. A csajkámat kerestem<br />

én is, de sehol nem találtam. Mintha<br />

a föld nyelte volna el. „Dehogy nyelte!<br />

– mondta a szakács. – Meg lesz az!” Nekem<br />

még nem mondta, de ő már sejtette,<br />

hol lehet. A légitámadás elfeledtette<br />

velem a kutyát, a szakács juttatta<br />

eszembe, amikor az erdő szélére hívott.<br />

„Tessék csak nézni azt a mozgó fekete<br />

pontot amott! Ott jön Sisak!”<br />

Nem tudtam, hogy a kutyát Sisaknak<br />

hívják. Mindennapos vendég lehetett<br />

itt, ha már nevet is adtak neki. Később<br />

megtudtam a nevének történetét. Onnan<br />

kapta, hogy naponta egy horpadt<br />

sisakban adtak neki enni, de az ennivalót<br />

soha nem ette meg, hanem elvitte,<br />

és másnap visszahozta az üres sisakot.<br />

Furcsán, hihetetlennek hangzott ez<br />

egy kicsit, de mégiscsak így lehetett,<br />

mert Sisak, ahogy közeledett, láthattam,<br />

hogy most is valami fénylő tárgy<br />

van a szájában. Meglepettem állapítottam<br />

meg, hogy az nem más, mint az én<br />

csajkám. „Ez aztán becsületes kutya!<br />

– mondtam. – Talán még nyugtát is<br />

szokott adni az elszállított dolgokról! –<br />

tréfálkoztam.” És a kutya kezdett mind<br />

jobban érdekelni.<br />

Ilyen fejlett értelmű kutyával még<br />

nem találkoztam! Azt gondoltam, fiai<br />

lehetnek, és így táplálja őket. Ez azonban<br />

lehetetlen volt, mint később rájöttem,<br />

mert Sisak fiú kutya volt, s mint<br />

ilyen, alkalmatlan az anyaságra.<br />

Sisak már ott feküdt, ahol délelőtt<br />

láttam. Csajkámat visszatette a ládára,<br />

és ravaszul pislogott az elpusztult ebéd<br />

helyett kikészített húskonzervek felé.<br />

Néhány pillanat múlva Sisak megfogott<br />

egy félkilós konzervet, ami tudvalévő,<br />

hogy bádogdobozban van, és elindult<br />

a szokott útján. Nem engedtem,<br />

hogy a konzervet a szakács elvegye tőle,<br />

aztán megindultam utána. Most már<br />

nemcsak az érdekelt, hogy hova viszi az<br />

ennivalót, hanem az is, hogyan bontja<br />

fel, mert azt már csak nem hihettem,<br />

hogy konzervnyitója is van!<br />

Mintegy ötszáz métert ment a megszokott<br />

úton, a falu mellett balra fordult.<br />

Néhány perc múlva az előttem<br />

lévő hegyszorosban eltűnt a szemem<br />

elől. Nyomain azonban tovább tudtam<br />

haladni.<br />

Közeledett az este. A lenyugvó nap<br />

sugarai már vörösre festették a távoli<br />

hegyek oldalát, és nekem még a sötétség<br />

beállta előtt vissza kellett térnem a<br />

táborba. Este nem ajánlatos erre járni,<br />

különösen egyedül, ráadásul a többiek<br />

azt sem tudhatták, hova mentem. Meggyorsítottam<br />

a lépteimet. A nyomok<br />

egy magasan fekvő, egyenes felszínű,<br />

erdőkkel körülvett völgykatlanhoz vezettek.<br />

Háborúnak itt nyoma sem érződött,<br />

csak az erdő szélén álló piros tornyú<br />

kis ház ablakai voltak hiányosak.<br />

Mintha tündérkezek takarították volna<br />

el innét a föld szennyét! A földön és a<br />

fenyők ágain érintetlenül feküdt a hó, s<br />

az ember azt hihette, hogy a természet<br />

csendjének templomában járkál. Jólesett<br />

ez a mélységes csendesség és szépség,<br />

melyre a későbbi zivataros napokban<br />

is sokat gondoltam vissza.<br />

„A kis házban kell lennie Sisaknak!”<br />

– gondoltam. A ház körül mezítlábas<br />

emberi nyomokat vettem észre, melyek<br />

sehogy sem származhattak férfitól. De<br />

ITTHON 29


Képeinken a katona Béres Józsefet látni. Ezen a felvételen az álló sorban balról a harmadik<br />

30<br />

mit keres itt egy nő Mit keres itt Sisak<br />

Egyáltalán, miféle rejtély bújik ezen a<br />

tájon<br />

Mielőtt beléptem volna a házba, a hideg<br />

végigfutott a hátamon. Nem mintha<br />

megijedtem volna, a háború sok<br />

mindenre megtanított. Azért beléptem.<br />

Először egy előszobaféleségben találtam<br />

magam, ahonnan két ajtó nyílt. Az<br />

egyik felől hangok ütötték meg a fülemet.<br />

Erélyesen lenyomtam a kilincset<br />

és beléptem. Amit e pillanatban a mindent<br />

beburkoló félhomályban láttam,<br />

azt soha nem felejtem el! Emberek voltak<br />

benn, köztük Sisak. Az ablaknál egy<br />

valamikor jobb időket látott asztal állt,<br />

két oldalán fenyőfából faragott pad. Az<br />

egyik sarokban ágy helyett fenyőgallyakból<br />

rögtönzött kuckó volt, melyet<br />

szénaféleséggel fedtek be, hogy puhább<br />

legyen. A padlóra néhány lapos kő volt<br />

fektetve és felállítva is, mely tűzrakás<br />

célját szolgálta. Az asztal bal oldalán<br />

egy harmincöt év körüli nő ült. Testét<br />

hiányosan takarta el rongyos öltözete.<br />

Arcán a félhomályban is jól látszott egy<br />

nem régi ütés kék foltja. Az éhségtől és<br />

szenvedésektől megviselt arcán előtűnt<br />

azelőtti szépsége, melyet mélyen bánatos-szomorúvá<br />

tettek patakokban hulló<br />

könnyei. A félelemtől remegve szorította<br />

magához hasonlóan rongyos, de<br />

kedves tekintetű vézna fiacskáját. Ennek<br />

a négyéves kisfiúnak a kék szeme<br />

és szőkesége az anyjára ütött, de bátor<br />

tekintete és arcvonalai az aggastyánra<br />

emlékeztettek, aki az asztal másik oldalán<br />

ült.<br />

A szakállas öregemberen is meglátszottak<br />

a súlyos megpróbáltatások nyomai.<br />

A felém villogó haragos tekintetéből<br />

megvetést olvastam ki. Belépésemkor<br />

ijedten dugta az asztal alá a Sisak<br />

által szállított és már félig felbontott<br />

konzervet. Most értettem meg a kutya<br />

cselekedeteit. Az öreg reszkető kezével<br />

féltőn takarta el Sisak fejét, mintha attól<br />

félne, hogy a konzervért jöttem bosszút<br />

állani. Sisak hatalmas hőssé nőtt a<br />

szememben! Ez a nagyszerűen betanult<br />

kutya tartotta fenn az egész nyomorgó<br />

családot. A meghatódottságtól szólni<br />

sem bírtam. Békességes szándékom<br />

jeléül a géppisztolyomat az asztalra tettem,<br />

és magamhoz szorítottam legjobb<br />

barátomat, Sisakot.<br />

Vajon van-e az emberben ennyi hősiesség,<br />

ennyi önfeláldozás és ennyi<br />

hűség, mint ebben a kutyában itt előttem<br />

Bizonyára van, mert az embernek<br />

különösképpen megadatott ez a képesség,<br />

csak nem tudja önmagát annyira<br />

legyőzni, hogy másokon – ha kell, tűzön-vízen<br />

át – segíteni tudjon. A ma élő<br />

és szenvedő emberiségnek pedig különösen<br />

nagy szüksége van hősiességre,<br />

megértésre és nagy lélekre!<br />

A barátságnak szótlanul is kialakult<br />

hangulata bátorságot adott a kisfiúnak,<br />

aki határozottan elém lépett, összevágta<br />

vézna bokácskáit és anyanyelvén bemutatkozott:<br />

– Já Alekszander (Sándor vagyok) –<br />

mondta. Kezet fogtam vele és nagyapóval<br />

is. Sándorka barátságosan felkuporodott<br />

az ölembe, s miközben nagyapót<br />

cigarettával kínáltam meg, Sándorka<br />

kérdezett:<br />

– Nu ták, tü nye bugyes Mamka<br />

bityszjá (Ugye, te nem fogod az én<br />

anyukámat bántani) – Ebből a kérdésből<br />

megérthettem az anyja arcán látszó,<br />

erőszakból eredő kék foltot és megnyugtatóan<br />

feleltem:<br />

– Já ne büváju nyikáková bityszjá!<br />

(Én nem szoktam senkit sem bántani!)<br />

Mindenki a másikat féltette itt, és


ebben a féltő szeretetben ott lapult egy<br />

szerencsétlen család háború okozta tragédiája.<br />

Az apónak segítettem a konzervet<br />

kinyitni, és a táskámból elővett kenyérrel<br />

valamennyien mohón láttak az<br />

evéshez. A konzervet egy is könnyen el<br />

tudta volna fogyasztani, és a két felnőtt<br />

egymással versengve etette Sándorkát,<br />

aki kidülledt szemmel igyekezett minél<br />

gyorsabban többet bent tudni kiszáradt<br />

hasacskájában. A keserűség összeszorította<br />

a torkomat, és elhatároztam, hogy<br />

valami módon segítek rajtuk.<br />

A nap már rég letűnt, igyekeznem<br />

kellett vissza. Megígértem a kis családnak,<br />

hogy másnap felkeresem őket, és<br />

gondoskodom ennivalóról. Otthagytam<br />

nekik éjszakára a tábori takarómat.<br />

Nem kérdeztem, kik ők, és ők sem kérdezték,<br />

én ki vagyok, de tudtuk valamennyien,<br />

hogy közös a sorsunk.<br />

• • •<br />

Besötétedett, amikor visszaérkeztem<br />

a tábori konyhánkhoz. Kérdezték, hogy<br />

mit derítettem fel Sisakról. Az idősebb<br />

embereket különösen érdekelte elbeszélésem,<br />

és hogy személyesen is meggyőződhessenek<br />

arról, amit mondtam,<br />

elrendeltem, hogy másnap reggel a<br />

konyha, a könnyen mozgó részekkel a<br />

kis piros tornyú házhoz költözik.<br />

Mindenki örömmel készült, csak a<br />

szoroson való átkelés járt nehézséggel.<br />

Az emberek elnevezték ezt a helyet<br />

Vereckei-szorosnak, és magukat új<br />

honfoglalóknak. Így is volt ez valahogy,<br />

mert a piros tornyú kis erdészház lakóival<br />

hamar összebarátkoztak.<br />

Ettől a naptól kezdve megváltozott az<br />

élete a kis ház lakóinak. Az egyik szobát<br />

honvédeink vették igénybe, a másikban,<br />

ahol a család lakott, kőből építettek tűzhelyet.<br />

Ágyakat ácsoltak, megjavították<br />

az ablakokat. A selejtes ruházati anyagokból<br />

ruhára valókat szedtek össze, és<br />

Nagy Sándor, a szabómester szívesen<br />

varrt. Különösen Sándorkát szerette<br />

nagyon, mert neki is volt otthon, Mátészalkán<br />

egy Sándorka nevű kisfia.<br />

Néhány nap múlva, amikor újra lementem<br />

a kis házhoz, egy pöttöm magyar<br />

katona állt elém, és már magyarul<br />

jelentkezett. Ez a kisfiú szemefénye volt<br />

a családos embereknek. Tanítgatták,<br />

becézgették, simogatták. Mindenki talált<br />

rajta valamit, ami az otthon maradt<br />

gyermekükre emlékeztetett. Mindenki<br />

igyekezett megosztani a kis családdal,<br />

amije volt, és mindenkinek az arcára<br />

kiült az elveszett otthoni békességnek<br />

egy kis töredéke. Még az idősebbek lelkét<br />

is meglegyintette olykor a jókedv. A<br />

tábori lapok oldalain mindenütt szerepelt<br />

Sándorka és a kis család. Mennyire<br />

éreztem akkor ezeknek a jó embereknek<br />

az írásaiban a lelkükben kikristályosodott<br />

fájdalmukat és vágyódásukat<br />

az otthon szeretete iránt!<br />

Telt-múlt az idő. A harcok súlyosodtak,<br />

és sokáig nem láttam a családot. A<br />

télnek már nyoma sem volt. A nyírfák<br />

bontogatták bordó levelüket. Előjöttek<br />

a kikiricsek, ibolyák és az erdei páfrányok<br />

is kezdték kihozni levelüket.<br />

Az ember szívébe is több vidámság<br />

költözött a tavasz új reménységével.<br />

Május eleje volt. Tele tüdővel szívtam<br />

magamba a fenyőillatos levegőt, amint<br />

lefelé mentem a hegyről a piros tornyú<br />

házhoz. Az egyik fenyőágon kis mókus<br />

ugrált, nem vett tudomást a felette elhúzó<br />

lövedékekről, én pedig leültem<br />

egy fatörzsre megpihenni, és a mókus<br />

bohóckodását nézni egy kicsit.<br />

Alig ültem le, hátam mögött mintha<br />

sírni hallottam volna valakit. Hátranéztem,<br />

de a mögöttem lévő bokrok miatt<br />

nem láthattam senkit, azonban még<br />

erősebben hallottam a zokogást. Elindultam<br />

a hang irányába. Alig húsz méterre<br />

a bokrok mögött, a lehullott lombokon<br />

egy kis kereszt előtt térdepelt az<br />

aggastyán. Minden ízében remegett,<br />

engem nem vett észre. Hozzáléptem.<br />

Megrettent, és igyekezett a könnyeit<br />

elrejteni. Megfogta a kezem, és magával<br />

húzott beljebb az erdőbe. Bizonyára<br />

félt, hogy meghallja valaki a szavait.<br />

Aztán hirtelen megállt.<br />

– Ön magyar – kérdezte.<br />

– Igen – válaszoltam.<br />

– Hosszú idő óta nincs nyugalmam<br />

– mondta. – Vétkeztem ön ellen, és a<br />

lelkiismeretem néma vádja elől nem<br />

szökhetem sehova. Ahol az előbb térdepeltem,<br />

az a feleségem sírja. Ahhoz<br />

azonban, hogy megértsen, annak a<br />

sírhantnak a történetét is el kell, hogy<br />

mondjam önnek.<br />

Kis szünetet tartott. Letörölte még<br />

egyszer a könnyeit, és egy kiálló gyökértömbön<br />

hellyel kínált meg. Ő is leült<br />

mellém, majd így folytatta:<br />

– Az első világháború előtt Horodinka<br />

mellett voltam erdész. Itt ismerkedtem<br />

meg apám barátjának egyetlen leányával,<br />

akit feleségül vettem. Kezdetben<br />

rossz sorsunk volt, később apósom közbenjárására<br />

ennek a körzetnek lettem a<br />

főerdésze. Akkor már három gyermekünk<br />

volt. Két fiú és egy leány. Feleségem<br />

az iskoláit Lembergben végezte, én<br />

Varsóban. Nagyon szerettük egymást.<br />

Erdők Virágának hívtam, mert mindig<br />

olyan volt, mint maga az erdő: üde,<br />

vidám, kedves, mint egy angyal. Kacagásában<br />

mintha az erdő visszhangját<br />

hallottam volna. Szívem csordultig<br />

volt boldogsággal, mert minden idejét<br />

arra használta fel, hogy nekem örömet<br />

szerezzen. És akkor jött a világháború.<br />

Behívtak katonának, és a feleségem<br />

végtelen szomorú lett. Minden öröme<br />

gyermekeinkben volt. Különösen a legfiatalabb<br />

fiút szerette nagyon, aki mindenben<br />

hozzám hasonlított. Ide is eljött<br />

a háború.<br />

Ezen a helyen húzódott végig az arcvonal,<br />

melynek lövészárkait még mindig<br />

láthatja ott fenn. Ekkor kezdődött<br />

az én kálváriám. Ezt a helyet a magyarok<br />

tartották fenn, és a visszavonulásuk<br />

napja előtti éjjelen egy magyar tiszt<br />

arra akarta kényszeríteni a feleségemet,<br />

hogy szökjön meg vele. Amikor a feleségem<br />

ellenszegült, agyonlőtte. Én egy<br />

fél órával később érkeztem haza.<br />

Hazaszöktem, hogy láthassam a családomat.<br />

Feleségem teste még meleg<br />

volt.Gyermekeim zokogva csókolgatták<br />

véres homlokát. A szívemet és a<br />

lelkemet együtt tépték ki akkor. Ön<br />

bizonyára megérti azt a mélységes fájdalmat,<br />

amit én éreztem. A holtteste<br />

mellett megesküdtem, hogy bosszút<br />

állok érte. Erre azonban már nem volt<br />

alkalmam, mert azt az alakulatot sehol<br />

a környéken nem találtam meg. Itt maradtam<br />

a keserűségemmel és a három<br />

gyermekemmel. Akkor hajnalban temettem<br />

ide a feleségemet, az erdők legkedvesebb<br />

virágát. Huszonhat esztendő<br />

telt el azóta. Mindennap itt voltam. Itt<br />

aludtam és itt imádkoztam ennél a kis<br />

keresztnél. Itt hallgattam az erdő sírását<br />

ősszel, és itt szedtem feleségem sírjára<br />

az első ibolyát tavasszal. Gyermekeim<br />

felnőttek, de én itt éreztem magam a<br />

legjobban. Látja ezeket a fákat itt körül<br />

Mind vele ültettem.<br />

Itt elcsuklott a hangja a szegény, megkínzott<br />

embernek, és kiszáradt ráncos<br />

kezével reszketve simogatta a kezemet,<br />

majd újra folytatta:<br />

– Most ismét háború van. Leányomról<br />

három év óta nem tudok. Két fiam<br />

ITTHON 31


a hadsereg tisztje volt, a hírek szerint<br />

meghaltak. Sándorka az idősebb fiamnak<br />

a gyermeke. Feleségét meggyalázták,<br />

ütötték, verték, velem együtt. Csak<br />

miattuk élek még! Ki tudja, mi lesz az<br />

unokámból is Amíg önök ide nem<br />

32<br />

jöttek, közel voltunk az éhenhaláshoz.<br />

Annyi erőm nem volt már, hogy a tűzrakáshoz<br />

fát hozzak. Önök visszaadtak<br />

még valamit az életből, de ki tudja, mi<br />

lesz ezután Az egyik este már elég<br />

erősnek éreztem magam, és kijöttem<br />

ide az erdőbe a kis kereszthez. Hosszú<br />

ideje nem voltam már itt, azt hittem,<br />

hogy az új szenvedések fátyolt vontak<br />

régi sebemre. Szemem előtt megjelent<br />

a régi kép. Szívemben újra fellángolt<br />

a magam és gyermekeimnek szomorú<br />

sorsa, és huszonhat esztendő minden<br />

keserűsége. Sebem még százszor jobban<br />

fájt, mint azon az estén, amikor<br />

feleségem halva találtam, és elfogott<br />

újra bosszú vágya. Azon az estén, amikor<br />

Ön a házam előtt aludt pokrócokba<br />

burkolózva, arra gondoltam, hogy ami<br />

huszonhat évvel ezelőtt nem sikerült,<br />

most itt az alkalmam pótolni. Az őrök<br />

elszundítottak. Amint kiléptem az ajtón,<br />

láttam, hogy senki és semmi nem<br />

zavar. Felemeltem a fejszémet, hogy<br />

lesújtsak önre, de hirtelen elvesztettem<br />

minden erőmet. Feleségem jóságos lénye<br />

jelent meg előttem, aki nem engedte,<br />

hogy ártatlan emberen álljak bosszút,<br />

és megfogta a kezem. A fejsze oda<br />

esett ön mellé a földre. Ön felugrott,<br />

azt hitte, hogy megbotlottam. Megfogta<br />

a kezem és bevezetett a házba. Meg<br />

akartam ölni, és ön a másik pillanatban<br />

megfogta a kezem, a segítségemre volt,<br />

amikor látta, hogy alig állok a lábamon.<br />

Nagyon szégyellem magam. Ön jobb,<br />

mint bárki más. Önt szereti az Isten!<br />

Ön fiatal és mégis öregebb, mint én.<br />

Nekem huszonhat esztendőn keresztül<br />

csak a magam keserűsége fájt, de önnek<br />

mindannyiunké. Itt állok ön előtt, és<br />

arra kérem, hogy büntessen meg.<br />

Nem fogja megtudni soha senki, vagy<br />

ha még lehet rá reményem, bocsásson<br />

meg nekem! – ezekkel a szavakkal befejezte<br />

mondanivalóját, és mivel látta,<br />

hogy eszembe sincs bántani, megindultunk<br />

lefelé az erdőből, együtt, lassan,<br />

csöndesen a kis ház felé.<br />

Megfagyott bennem a vér az öreg<br />

vallomásától. Mégsem tudtam őt gyűlölni.<br />

Mert olyan volt, mint talán mi valamennyien:<br />

tévelygő és szenvedő ember,<br />

s még tán különb is sokaknál, mert<br />

huszonhat esztendőn keresztül nem<br />

engesztelődött ki. Ott tudott térdepelni<br />

mindennap szeretett felesége sírhantja<br />

előtt. Megértettem a fájdalmát, és tudtam,<br />

hogy az ember mindenre képes<br />

annak a belső harcnak hatására, mely a<br />

lelkében végbemegy. Hatalmas erő ez a<br />

végtelenség, mely belülről kormányozza<br />

az embert, és melyhez kétségbeesetten<br />

méri hozzá cselekedeteit.<br />

Az emberi lélek csodálatos mélységeit<br />

ismertem meg ez alatt a néhány<br />

hónap alatt. Ennek a családnak a tragédiájában<br />

nemzetek, népek tragédiája<br />

húzódik meg, és inti, figyelmezteti<br />

az emberiséget, hogy problémáikat<br />

igyekezzenek úgy megoldani, hogy ne<br />

legyen szükség fegyverre, mert ez feltétlen<br />

nyomort, pusztítást, és később<br />

a technika fejlődésével sok bajt hoz az<br />

egész emberiségre.<br />

Az öreget hazakísértem. Elmagyaráztam<br />

neki, hogy nem haragszom rá.<br />

Egyébként elég nehezen értettük meg<br />

egymást. Lengyel volt, de tudott magyarul<br />

is egy keveset, németül és oroszul is.<br />

Sokszor kézzel-lábbal magyaráztunk<br />

egymásnak.<br />

Sándorka már csaknem folyékonyan<br />

beszélt magyarul. A katonatársak mindenre<br />

megtanították: lovagolni, fára<br />

mászni, puskával tisztelegni. A kisfiú<br />

vidámsága az édesanyját is felvidította.<br />

Beesett arca lassan kikerekedett. A sok<br />

biztatás nyomán új reménység költözött<br />

a szívébe, s kezdte hinni, hogy él a férje,<br />

és ha vége lesz a háborúnak, biztosan<br />

hazajön.<br />

Engem még sokáig hatása alatt tartott<br />

az öreg főerdész története. Át se gondolhatja<br />

az ember, mikor leselkedhet rá<br />

veszély, hogy a Halál kaszája hol nyisszantja<br />

el a nyakát.<br />

• • •<br />

A sok téli fagyoskodás után a májusi<br />

nap sugarai kellemes meleget adtak.<br />

Párás földszag terjengett a levegőben,<br />

és az ember, ha behunyta a szemét, azt<br />

hihette, hogy a Tisza-part békés szántóföldjein<br />

járkál. A harcok mindjobban<br />

lekötöttek, és hiába vártam napról<br />

napra az alkalmat a kis családdal való<br />

találkozásra, nem volt szerencsém.<br />

Az egyik nap bunkerom sátorlappal<br />

betakart bejáratán kapirgálást hallok.<br />

Kidugom a fejem, hát kit látok, mint<br />

Sisakot. Simogatás közben veszem<br />

észre, hogy a nyakára egy levélke van<br />

odaerősítve, melyet kibontva, a következőket<br />

olvastam: „Sándorka beteg,<br />

lázas, látni akarja önt. Ha tud, kérem,<br />

hozzon lázcsillapítót. Üdvözli: Olena<br />

Gravinsky.”<br />

Szerencsére akadt még nálam láz-


csillapító. A betegséget már ismertem,<br />

mert a katonáink is átélték. Sisak a válaszra<br />

várva lefeküdt a bejárathoz, de<br />

amikor látta, hogy készülök és indulok,<br />

a nyomomba szegődött.<br />

Sándorkán valóban látszott a láz. Két<br />

kis arca kipirosodott. Amikor meglátott,<br />

felragyogott a szeme, és annyi<br />

mindent kérdezett, hogy alig győztem<br />

válaszolni. Főképpen a régen megígért<br />

repülő érdekelte, azonban a legjobb<br />

akarat mellett sem jutott senkinek ideje<br />

a gondos faragási műveletre.<br />

Most azonban megígértem, hogy<br />

ha jól viseli magát, mire meggyógyul,<br />

kész lesz a repülő. Sándorka természetesen<br />

mindent megígért. Nemsokára<br />

elaludt, és én sietve tértem vissza az<br />

arcvonalba. Halkan kiléptem az ajtón,<br />

és eltűntem az éjszakában.<br />

A tűzvonalban naponta kaptam<br />

hírt Sándorkáról, akinek állapota vala<br />

mennyiünk örömére szépen javult, a<br />

repülőgéppel sietni kellett. A harcokban<br />

a sebesültek és halottak száma<br />

egyre nőtt, és ez mindentől elvette<br />

kedvünket. Senki sem tudta, hogy ki<br />

lesz a soron következő, a repülőgépet<br />

ki fogja befejezni. Már csak a propeller<br />

volt hátra...<br />

• • •<br />

Borzalmas reccsenések reszkettették<br />

meg a levegőt. Itt is, ott is robbant az<br />

akna, istenkísértés lett volna kibújni a<br />

fedezékből. Az ember megszokta már a<br />

nyögést és a jajgatást maga körül, csak<br />

azt nem szokta meg, hogy önmaga<br />

meghaljon. A hátam mögött hátborzongató,<br />

keserves üvöltés hallatszott.<br />

Mintha egy haldokló utolsó segélykiáltása<br />

hatolt volna a fülembe. Hátra<br />

kúsztam a földön, mert állva a mozgás<br />

könnyen az életembe kerülhetett volna,<br />

az üvöltés pedig akaratlanul is vitte<br />

az embert. Alig kúsztam ötven métert,<br />

amikor egy hatalmas bükkfa tövében<br />

egy eszméletlen állapotban lévő véres<br />

gyermeket és egy haldokló kutyát pillantottam<br />

meg. Sándorka és Sisak feküdtek<br />

ott. Később tudtam meg, hogy<br />

a kisfiú a repülőgépért indult hozzánk,<br />

és a kutya vezette.<br />

A gyermek bal combján szilánksérülés<br />

volt. Az izmok sérültek meg. Nem<br />

látszott súlyosnak, csak a vérveszteség<br />

okozhatta az eszméletlenségét. A kutya<br />

a jobb első combja mellett, a szügy<br />

táján kapott szilánkot. Súlyos sebe<br />

ellenére eddig a fáig bírta vonszolni<br />

a gyermeket gallérjánál fogva. Amikor<br />

érezte, hogy az ereje elhagyja, egy<br />

utolsó üvöltéssel adott jelet. Elboruló<br />

szemeiben különös fény csillant meg.<br />

Mintha mosolyogna, hogy meglátott<br />

engem. Bizonyára örült, hogy elérte<br />

célját, és a sérült gyermeket gondjaimra<br />

bízhatta. Fejét még egyszer felemelte,<br />

és nyelvével megérintette arcát kis<br />

védencének, aztán kiszenvedett. Az a<br />

kutya nem sírt, nem nyögött és nem<br />

ordított fájdalmában. Csendesen múlt<br />

ki, úgy, ahogy csak a nagyok tudnak<br />

meghalni, azok, akik hősök voltak,<br />

akik élni, de meghalni is tudtak másokért.<br />

A gyermek még eszméletlen volt.<br />

Táskámból kötszert vettem elő, és átkötöztem<br />

a combját a sérülés fölött. Letöröltem<br />

a vért az arcáról, megitattam.<br />

Ölembe vettem és hazavittem, ahol a<br />

ruhadarabokat kiszedtem a sebéből<br />

és bekötözhettem rendesen. Nemsokára<br />

magához tért. Akkorra már ott<br />

volt készen a repülőgép is, melynek<br />

oldalán ott ragyogott Sándorka neve.<br />

Bemutattuk, hogy száll fel a levegőbe,<br />

és hogyan forog a propellere. Egyre azt<br />

hajtogatta, hogy ezen fog majd apukájához<br />

repülni. Magához szorította,<br />

és kis idő múlva elaludt. Egy darabig<br />

néztem az alvó gyermek megnyugvó<br />

arcát, melyen egy földöntúli mosoly<br />

rózsái gyúltak ki a boldogságtól. Ki<br />

tudja, hol járt az ő lelke Talán túl a<br />

föld határain, túl a szenvedéseken, a<br />

lelkében meseként élő édesapja karjai<br />

között. Ki tudná ezt a földi emberek<br />

közül megmondani De én éreztem<br />

abban a pillanatban, hogy az ember<br />

milyen csekélységgel, milyen mérhetetlen<br />

örömöt tud szerezni, nemcsak<br />

másoknak, hanem önmagának is.<br />

Mert hiába is tagadnánk le, mégis az<br />

adja a legtisztább emberi örömöt, amiért<br />

nem várunk semmit, ami nem érdekből<br />

való, ami a lélek mélységeiből,<br />

önmagunkból folyik.<br />

A kutyát a kis háznál tanyázó honvédek<br />

hazaszállították. Mindenki megsimogatta<br />

kihűlt testét. Úgy kezelték,<br />

mintha közös barátjuk feküdne előttük.<br />

Az erdőben a kis kereszttől nem<br />

messze ástak neki gödröt, amibe beletemették.Az<br />

öreg erdész megsimogatta<br />

még egyszer családjának hűséges barátját,<br />

a gödör előtt levette megtépett<br />

sapkáját, és komoran állt néhány percig<br />

a második hant előtt. Nem könnyezett.<br />

Gondolatai mélyebbek voltak<br />

annál, hogy könnyet ejthessen.<br />

A gyermek sebe hamarosan rendbejött,<br />

így a kis család viszonylagos<br />

egyensúlya egy időre ismét helyreállt.<br />

A harcok is alábbhagytak, és a katonákhoz<br />

is visszatért a tűzvonal nyugalma,<br />

mert van ennek olykor nyugalma<br />

is, nem csak háborúsága.<br />

• • •<br />

Az egyik nap aztán végleg lecsapott<br />

a villám.<br />

– Riadó! – szólt a parancs. Még estére<br />

el kellett hagyni a zászlóaljunknak<br />

azt a területet. A tűzvonalat senki nem<br />

sajnálta, de a kis családtól való elválás<br />

mindenkinek fájt. Csak késő délután<br />

tudtam lemenni a piros tornyú házhoz,<br />

hogy búcsút vegyek a három embertől.<br />

A konyha és a vonatoszlop már<br />

indulásra készen állt. A kis család ott<br />

ült a ház előtt, és szótlanul, komoran<br />

nézték a honvédek lázas készülődését.<br />

Csak Sándorka kérdezte egyre,hogy<br />

mikor jövünk vissza Azt azonban<br />

senki sem tudhatta, hogy egyáltalán<br />

visszamegyünk-e még, és hogy ki fog<br />

visszamenni. A katonák – amennyire<br />

tudtak – gondoskodtak a kis családról.<br />

Konzervet, kenyeret, tésztát, cigarettát<br />

ástak el szobájuk padlója alá. Aztán elindult<br />

a menet a falu fele, majd ezen<br />

túl, ismeretlen sorsa felé.<br />

Én utolsónak maradtam. A honvédek<br />

integetését már elnyelte a messzeség,<br />

hangjukat az erdő zúgása. A<br />

kis család elkísért az erdőben lévő két<br />

sírhantig, ahol akkorra már a honvédek<br />

Sisaknak kőből sírkövet faragtak.<br />

A sírkövön megmintáztak egy farkaskutyát,<br />

szájában a sisakkal. A magyar<br />

ember, hiába, itt is csak magyar! Aztán<br />

elbúcsúztam.<br />

Szólni egyikünk sem tudott, de kézszorításunkban<br />

találkozott a lelkünk.<br />

Aztán elindultam az erdőben, felfelé<br />

a hegynek. Kis idő múlva Sándorka<br />

hangja parancsolt megállást. Magyarul<br />

kiáltott, ahogy szokta. Azért jött<br />

utánam, mert elfelejtette a repülőgépet<br />

megköszönni. Kis keze egy ideig a hajamban<br />

turkált, aztán hirtelen megcsókolt,<br />

aztán a még kicsit fájó lábacskáin<br />

visszaszaladt. Az erdő fái között még<br />

láthattam, hogy a kis kereszt előtt két<br />

sorsüldözött térdepelt. Imádkoztak.<br />

Hogy kiért, nem tudom, de az Erdők<br />

Fehér Virága még olyan sokszor megmentette<br />

az életemet...<br />

ITTHON 33


Rákosi Ernő képei<br />

a Löffler Múzeumban<br />

A kassai Löffler Béla Múzeum idei<br />

első tárlata Rákosi Ernő festőművész<br />

kamara kiállítása. Része ez annak a<br />

programnak, amely a Löffler Béla hagyatékában<br />

lévő közel 150 művész önportréja<br />

alapján valósul meg, fokozatosan<br />

bemutatva az önarckép alkotóinak<br />

szélesebb művészi tevékenységét. A kiállított<br />

Rákosi Ernő képeket az eperjesi<br />

Sárosi Képtár bocsátotta a kassai intézmény<br />

rendelkezésére, s annak igazgatónője<br />

tartott tartalmas eligazítót a matuzsálemi<br />

kort megért festőművész életéről<br />

és munkásságáról. A rendezvényt – a<br />

népes érdeklődés mellett - megtisztelte<br />

jelenlétével Szerencsés János, a Magyar<br />

Köztársaság kassai főkonzulja is.<br />

Rákosi Ernőt nyugodtan sorolhatjuk<br />

a neves sárosi és szepességi festők<br />

sorába, akik közül többen világhírnévre<br />

tettek szert, mint Szinnyei<br />

Merse Pál, Csontváry Kosztka Tivadar,<br />

Mednyánszky László és mások. A kis<br />

Rákosi Ernő 1881-ben Iglón Mazurák<br />

Ernőként látta meg a napvilágot, olyan<br />

család sarjaként, ahol a felmenők között<br />

voltak magyarok, németek, szlovákok<br />

és más nációbeliek is. A család<br />

később Eperjesen telepedett le, ami<br />

döntő szerepet játszott az apja után<br />

rajztehetséget öröklő ifjúra. Ebben a<br />

városban járt 6 évet gimnáziumba,<br />

amit nem fejezett be. Rajz- és festői<br />

tanulmányokat folytatott Budapesten,<br />

Bécsben, Münchenben. Kezdetben figurális<br />

festőként kezdte, s a múlt század<br />

elejéről származó portréi igazolják,<br />

hogy tökéletesen elsajátította ennek a<br />

műfajnak minden csínját-bínját. Mégsem<br />

lett belőle arcképfestő – néhány<br />

önarcképet és családtagjainak portréját<br />

leszámítva-, hanem tájképfestő, s<br />

azok között az itteniek közül a legnagyobb.<br />

Különösen a lankákkal, dombokkal<br />

tarkított sárosi táj érdekelte,<br />

a Tarca folyó zegzugos kanyarulatai<br />

babonázták meg, s ezért nem csoda,<br />

hogy bizonyos helyeket, motívumokat<br />

többször is megfestett, mindig újabb<br />

színekkel és árnyakkal gazdagítva<br />

poétikus finomsággal megkomponált<br />

tájképeit. Művészi hitvallását így fogalmazta<br />

meg: „Sohasem igyekeztem<br />

másokat utánozni, az én egyedüli tanítómesterem<br />

a természet volt, amelyet<br />

birtokomba akartam venni.”<br />

Közel hét évtizeden át hódolhatott<br />

élethivatásának: a festészetnek. Vidám<br />

piktorként tartották számon, aki még<br />

a nyolcadik iksz után is palettával járta<br />

a környéket: zöld hubertuszkabátban,<br />

barett sapkában és bozontos szakállal.<br />

Ebben is hasonlított nagy elődjére,<br />

Mednyánszky Lászlóra. Megvetette a<br />

konvenciókat, fütyült az izmusokra,<br />

egyedül az ötvenes évek egyszer lelkesítő,<br />

máskor fojtó légköre vette rá,<br />

hogy képeket festett az Ifjúsági Vasút<br />

és a Kelet-szlovákiai Vasmű építéséről,<br />

kedves folyójának, a Tarcának a<br />

szabályozásáról. Hosszú, gazdag életét<br />

1973-ban fejezte be Eperjesen. Életművét<br />

végrendeletileg a Csemadokra<br />

hagyta!<br />

Örököseiként a kiállítás kapcsán<br />

el kell mondani néhány gondolatot.<br />

Az elején azt, hogy a kiállítás szerencsés<br />

találkozása két olyan alkotóművésznek<br />

– Löffler Bélának és Rákosi<br />

Ernőnek -, akiknek gyökerei egyaránt<br />

a Szepességben vannak. Mindketten<br />

a fiatal tehetségek támogatói voltak,<br />

hagyatékukat, vagyonukat egyaránt<br />

közösségre testálták: az előbbi Kassa<br />

városára, az utóbbi a Csemadokon keresztül<br />

a szlovákiai magyarokra! /Azt<br />

csak zárójelben jegyzem meg, hogy<br />

Löffler Bélának sem volt idegen a gondolat,<br />

hogy hagyatékát, vagy annak<br />

legalább egy részét, a Csemadokra testálja,<br />

de az már nem /csak/ rajta múlott,<br />

hogy ez nem így történt!/<br />

Kevésbé ismert tény például, hogy<br />

a Csemadok Kovács utcai székháza<br />

a Rákosi Ernő testamentum része,<br />

mégpedig úgy, hogy a művész eperjesi<br />

házát a Csemadok akkori vezetői<br />

kassai házra cserélték, ami a mai napig<br />

a Szövetség Márai városában lévő jelenlétének<br />

a fundamentuma. A festőművész<br />

születésének 11<strong>5.</strong> évfordulója<br />

alkalmából – Ferencz György szobrász<br />

közreműködésével – sikerült egy emléktáblát<br />

– reliefet elhelyezni az épület<br />

belső traktusában, amely emlékeztetőként<br />

és köszönetként hajt fejet a nemes<br />

adakozónak – Rákosi Ernőnek. A<br />

kegyelet és a kijáró tisztelet nevében<br />

régebben a Csemadok-tagok állandó<br />

gondozói és látogatói voltak a művész<br />

eperjesi sírjának. A tisztesség arra kötelez<br />

bennünket, hogy erről ne csak<br />

múlt időben essen szó!<br />

S végezetül így is áll a kérdés: Milyen<br />

örökösei vagyunk Rákosi Ernőnek<br />

A hagyaték, a művészi életpálya<br />

és a magatartássá lényegült emberi<br />

kiállás, mely szerint egy megbecsült<br />

sároseperjesi polgár minket – itteni magyarokat<br />

– tartott méltó örököseinek:<br />

kötelez! Jó lenne utólag is számba venni<br />

a hagyaték helyzetét és a ránk rótt kötelességeket.<br />

S mindjárt kezdhetnénk<br />

a névvel. Az utóbbi években Ernest<br />

Rákosiként, sőt: Rákošiként emlegetik,<br />

holott ő szinte valamennyi képét Rákosi<br />

Ernőként szignálta! Aztán azt sem kellene<br />

véka alá rejteni, hogy mi vagyunk<br />

az örökösei: ő vállalt bennünket – nekünk<br />

is vállalni kell őt! De nem folytatom<br />

,mert jövőre lesz születésének 130.<br />

évfordulója. Elég időnk van felkészülni<br />

rá, hogy méltó örökösként emlékezzünk<br />

erre az eseményre.<br />

Máté László<br />

34


Kedves Olvasónk!<br />

Ötödik esztendeje létező lapunk<br />

még mindig él, bár volt idő, amikor a<br />

színes oldalakról kellett lemondanunk,<br />

s volt idő, amikor szüneteltetni kellett<br />

a megjelentetést – pénzhiány miatt.<br />

Az ITTHON ezúttal ismét két hónapot<br />

összevonva kerül Önhöz – ki kellett<br />

várnunk, amíg ki tudjuk fizetni az előző<br />

két szám nyomdai költségeit. Most<br />

azonban – imáinknak hála! – ismét itt<br />

vagyunk, s ha a magyarországi változások<br />

lendületet kapnak, talán a folyamatos<br />

anyagi segítség sem marad el. Ezért<br />

került a címlapunkra a Dobogó folyóirattól<br />

átvett kép, melyen Szent István<br />

felajánlja országát a Szűzanyának, a mi<br />

Nagyboldogasszonyunknak, aki azóta<br />

nemzetünk patrónája. A Dobogó a mitikus<br />

magyar történelem Magyarországon<br />

kéthavonként megjelenő, páratlanul<br />

értékes lapja. Munkatársai között<br />

Íme, egy igaz magyar<br />

Rendszeres olvasóink bizonyára<br />

emlékeznek a legutóbbi számunkban<br />

közölt riportra, melyben a Béres Részvénytársaságról<br />

írtunk, meg arról, hogy<br />

a híres Béres Csepp megalkotója az idén<br />

lett volna kilencven éves. Ebből az alkalomból<br />

jelent meg Béres Klára új könyve,<br />

a Cseppben az élet, melyből most a<br />

feltaláló egyik írását közöljük.<br />

Béres Klára: „Apósom halála után,<br />

a padláson megleltük régi katonaládáját,<br />

melyben két sárguló füzetecske<br />

lapult. Az egyikben kézzel sűrűn,<br />

gyöngybetükkel teleírt oldalak. Egy<br />

találjuk Pap Gábor Szent Korona és<br />

Molnár V. József néplélek kutatót és a<br />

hozzájuk hasonló nagytudású nemzetépítőket.<br />

Címlapunk a jövőbe mutat<br />

– felemelkedésünk, megtérésünk nem<br />

megy majd a Szent Korona-tanra épülő<br />

új társadalmi berendezkedés nélkül!<br />

Mindezt oldalaainkon Szabados<br />

György is kifejti prófétai éleslátással.<br />

A lapban hosszabb anyagokat találni<br />

ezúttal. Higgyék el, érdemes őket elolvasni,<br />

akár a Koltay Gáborral készített<br />

interjúról, akár a varsói útról esik<br />

bennük szó. Ugyanez vonatkozik Papp<br />

Lajos emlékezetes kunszentmiklósi beszédére,<br />

Rókusfalvy Pál írására és Béres<br />

József elbeszélésére.<br />

Igen, arról a Béres Józsefről van szó,<br />

aki a hírneves Cseppet megalkotta.<br />

Sokszínű tehetségét igazolja ez a háborús<br />

történet. (Sisak). A róla most<br />

vers, amely a keltezés tanúsága szerint<br />

1943 karácsony szent napján szakadt<br />

ki a huszonhárom éves Béres József<br />

lelkéből. A Sisak c. írását is a háború<br />

élményei szülték. Lenyűgöző, ahogy<br />

írójának nem mindennapi személyisége<br />

átütő erővel kisugárzik ebből a háborús<br />

történetből. Noha egészen fiatalon írta,<br />

a drámai helyzetekben, töprengéseiben,<br />

a világhoz, az emberekhez, a természethez<br />

való viszonyulásában már egyértelműen<br />

megtaláljuk a karizmatikus embert,<br />

felismerjük a kiemelkedő karaktert,<br />

felleljük azokat a tulajdonságokat,<br />

megjelent könyv – ahogyan az alábbiakban<br />

is írjuk – mindnyájunk kincse lehet,<br />

ha felismerjük történelmi szerepét<br />

fiataljaink jövőképének kialakításakor.<br />

Köszönjük kedves olvasóink hűséges<br />

ragaszkodását és türelmét. Rajtunk<br />

múlik, hogy a cselekedeteinkkel és<br />

imáinkkal hozzájárulunk-e nemzetünk<br />

megtéréséhez, ereje visszanyeréséhez.<br />

Isten áldjon mindnyájunkat!<br />

A szerkesztőség<br />

amelyektől Béres József még életében<br />

legendává és példaképpé válhatott.”<br />

Ha rajtunk múlna, a Cseppben az<br />

élet c. könyvet, amely a feltaláló életútját<br />

mutatja be, kötelező olvasmánnyá<br />

tennénk. Ez a kötet egy igaz magyar<br />

ember életének tükre, méltó folytatása –<br />

bár nem minősül irodalmi alkotásnak<br />

– az Egri csillagok, a Pál utcai fiúk, a<br />

Légy jó mindhalálig vagy a Kincskereső<br />

kisködmön c. műveknek, mert sugárzik<br />

belőle a magyar lélek.<br />

/b/<br />

MEGRENDELŐLAP<br />

Ezennel megrendelem az ITTHON című havilapot<br />

Név:<br />

Az intézmény neve:<br />

Pontos cím:<br />

Dátum:<br />

Darabszám: Egész évre 7,92 EUR (240,- Sk): Fél évre 3,96 EUR (120,-Sk ):<br />

Elérhetőségeink:<br />

Občianske združenie JEL, Námestie 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava<br />

E-mail: itthon.press@gmail.com. Tel: 0905/608777, 0907/177817<br />

Számlaszám: OTP Banka Slovensko 9367044/5200<br />

aláírás, bélyegző<br />

ITTHON 35


A kettős állampolgárság kérdése<br />

a Kárpát-medencében<br />

Miért van szüksége a kettős állampolgárságra<br />

a Kárpát-medencében élő magyaroknak<br />

Miért ütközik ez néhány szomszédos<br />

állam heves ellenállásába Van-e máshol<br />

is Európában gyakorlat a kettős állampolgárságra<br />

Sérti-e a kettős állampolgárság<br />

intézménye az Európai Unió<br />

alapelveit Ezekre a kérdésekre keresték<br />

a választ a nemzet tagjai határokon belül<br />

és kívül az elmúlt évtizedben. Most, a<br />

nemzetellenes Gyurcsány-korszak végén<br />

ismét időszerűvé válik a kérdés, ideje lezárni<br />

a 200<strong>4.</strong> december 5-i nemzeti traumával<br />

kezdődő korszakot.<br />

Miért van szüksége az elszakított<br />

nemzetrészek tagjainak a kettős állampolgárságra<br />

A válasz nagyon egyszerű:<br />

mert nincs hazájuk 90 éve, bár szülőföldjükön<br />

élnek (évszázadok óta). Petőfi<br />

már 164 évvel ezelőtt megállapította,<br />

haza csak ott van, hol jog is van. Az<br />

utódállamokban élő magyarok viszont<br />

részlegesen jogfosztottak. Szlovákiában<br />

az alkotmány úgy kezdődik „Mi, a<br />

szlovák nemzet ...”, Romániában pedig<br />

az áll az alkotmány preambulumában,<br />

hogy „Románia a románok állama”.<br />

A magyarok és más nemzeti közösségek<br />

ezáltal alaptörvényben rögzítetten<br />

másodrendű állampolgárok. Jogaikat<br />

az úgynevezett többségi nemzetek kényük-kedvük<br />

szerint határozhatják<br />

meg. Pedig alanyi jogon járna nekik a<br />

társnemzeti státus, mint Svájcban, Belgiumban<br />

és máshol. Ezt az alanyi jogot<br />

a születési helyük adja. Ott születtek,<br />

ahol őseik több mint ezer éven át falvakat<br />

és városokat alapítottak, kulturális<br />

intézményeket hoztak létre, és vérükkel<br />

védték földjüket. Nem vándoroltak<br />

másik országba, a határokat húzták át<br />

a fejük felett, megkérdezésük nélkül.<br />

Milliókról van szó, nem néhány emberről.<br />

Az alkotmányban kellene rögzíteni<br />

mindenhol, hogy a magyarok (és esetleg<br />

más nemzeti közösségek is) államalkotó<br />

tényezők, valamint a magyar<br />

nyelv az adott ország hivatalos nyelve,<br />

mint Spanyolországban a katalán vagy<br />

Finnországban a svéd.<br />

Erre azonban az utódállamok egyike<br />

36<br />

sem hajlandó. Ezért kell kikényszeríteni<br />

mindenhol a teljes körű autonómiát, a<br />

személyi elvű, a kulturális és a területi<br />

autonómiát, illetve ezek kombinációját.<br />

Ezzel sem követelünk többet, mint<br />

az élő európai gyakorlatot Dél-Tiroltól<br />

kezdve Spanyolországon át a belgiumi<br />

németekig. Amíg azonban ezt nem érjük<br />

el, nem engedhetjük meg, hogy a<br />

szomszédos országokban élő magyarok<br />

szülőföldjükön hazátlanok, a mai Magyarországon<br />

pedig idegenek legyenek.<br />

Lehetővé kell tenni számukra, hogy<br />

szülőföldjük elhagyása nélkül valahova<br />

tartozzanak hivatalosan is, legálisan, ne<br />

csak lelkük mélyén. Emelt fővel, magabiztosan<br />

mozoghassanak bárhol Európában<br />

és a nagyvilágban. Elsősorban<br />

lelkileg van szükségük a magyar útlevélre,<br />

de gyakorlati jelentősége is van,<br />

elsősorban az Európai Unión kívüli<br />

országokban. Duray Miklós már régen<br />

szorgalmazza, hogy meg kell szüntetni<br />

a határon kívül élő magyarok jogi<br />

idegenségét a mai Magyarországon. A<br />

kettős állampolgárság ügyében tartott<br />

200<strong>4.</strong> évi népszavazás kapcsán valamennyi<br />

határon túli magyar szervezet<br />

az „igen”-t szorgalmazta. A Délvidéken<br />

szinte állandóan napirenden van a kérdés.<br />

Az alacsony részvételi arány miatt<br />

érvénytelen népszavazás is az „igen”-ek<br />

többségét hozta, ami mintegy felhatalmazza<br />

a következő kormányt, hogy mielőbb<br />

kedvező döntést hozzon ebben a<br />

kérdésben. Az már részletkérdés, hogy<br />

ez a külhoni állampolgárság jár-e szavazati<br />

joggal, könnyíti-e a magyarországi<br />

munkavállalást, nem uniós országok<br />

esetében jár-e előnyökkel az egészségügyi<br />

ellátásban. Ezek is fontos kérdések,<br />

de nem meghatározóak. A legfontosabb<br />

az, hogy a 90 éve kitaszítottságban élő<br />

nemzettársaink ismét legitim módon<br />

tartozzanak valahova, legyen egy virtuális<br />

hazájuk, amelyet Illyés Gyula oly<br />

szépen fogalmazott meg a Haza, a magasban<br />

című versében.<br />

Miért ütközik néhány szomszédunk<br />

heves ellenállásába a külhoni magyaroknak<br />

adandó állampolgárság Erre a<br />

kérdésre is nagyon egyszerű a válasz:<br />

az utódállamok többségének 90 éve<br />

eltitkolt szándéka a bekebelezett területen<br />

élő, milliós nagyságrendű magyar<br />

nyelvű és tudatú lakosság asszimilálása.<br />

A magyar állampolgárság megadása<br />

és az autonómia különböző formáinak<br />

megvalósítása ezt a célkitűzést meghiúsítaná.<br />

Azt is ki kell mondani, hogy<br />

elsősorban azért akarják asszimilálni<br />

vagy elűzni a magyarokat, mert félnek<br />

az 1938 és 1941 közötti határrevíziókhoz<br />

hasonló változásoktól. Csak azt<br />

nem veszik észre, vagy nem akarják<br />

észre venni, hogy erre ma már nem<br />

törekszik egyetlen számottevő politikai<br />

erő sem. Egyrészt a határmódosítás<br />

nem oldaná meg a szórványban élők<br />

helyzetét, akik közel a felét teszik ki a<br />

határon túl élőknek. Másrészt ma már<br />

új lehetőségek nyíltak meg a határok légiesítésével.<br />

A régiók Európáját építjük,<br />

a nemzetek Európáját, nem a nemzetállamokét.<br />

Európát különböző nyelvű<br />

és kultúrájú nemzetek alkotják, melyek<br />

nem mindig élnek egy ország határain<br />

belül, és ezek az új európai rendben jól<br />

megférnek egymás mellett, kiegészítik<br />

és erősítik egymást. Ez a cél, nem új<br />

határok megrajzolása. Ezt kellene tudatosítani<br />

a soviniszta szlovák, román<br />

és szerb politikai erőkben. Ma a három<br />

problematikus szomszédunk közül<br />

egyedül Szlovákiával van nagy gond,<br />

ahol a három kormánypárt egymással<br />

versengve szítja feszültséget a felvidéki<br />

magyarokkal és a budapesti politikai<br />

erőkkel. Romániában kedvező tendencia<br />

kezd kibontakozni, amit azért<br />

óvatosan kell kezelni. Szerbia jelenlegi<br />

kormánya európai integrációs törekvése<br />

miatt most engedékenyebb, a kettős<br />

állampolgárság kérdésében pedig már<br />

régen kedvezően nyilatkozott felénk.<br />

Horvátországnak sincs ez ellen semmi<br />

kifogása, Szlovéniában és Ausztriában<br />

pedig elenyésző az őshonos magyarság<br />

létszáma, ezért ott ezzel a kérdéssel<br />

nemigen foglalkoznak. Külön gondot<br />

jelent viszont Ukrajna, mely nem ismeri<br />

el a kettős állampolgárság intézményét<br />

a területén élő mintegy 12 millió orosz<br />

ajkú lakosság miatt. Ez esetben valami


egyedi megoldást kell majd találni.<br />

Itt mindjárt áttérhetünk arra a kérdésre,<br />

van-e példa Európában a kettős<br />

állampolgárság engedélyezésére Kezdjük<br />

azonnal szomszédainkkal. Ukrajna<br />

és Ausztria kivételével mindenhol<br />

engedélyezett, élő gyakorlat a kettős<br />

állampolgárság! Mégpedig abban a<br />

formában, ahogy mi szeretnénk: szülőföldjük<br />

elhagyása nélkül kapnak állampolgárságot<br />

azok a külföldön élők, akik<br />

az adott ország többségi nemzetéhez<br />

tartozónak vallják magukat, beszélik a<br />

szóban forgó ország hivatalos nyelvét,<br />

és felmenőik legalább egyik ágon állampolgárai<br />

voltak annak az országnak.<br />

Tehát a külhoni magyaroknak adandó<br />

magyar állampolgárság legfőbb ellenzői,<br />

Szlovákia és Románia, saját külföldön<br />

élő nemzettársainak szemrebbenés<br />

nélkül megadja az állampolgárságot. Az<br />

Európai Unió országaiban Ausztria,<br />

Németország és Dánia kivételével<br />

mindenhol elismerik a kettős állampolgárságot,<br />

de az említett országokban is<br />

hallgatólagosan eltűrik. Néhány országban,<br />

például Portugáliában és Spanyolországban,<br />

főleg volt gyarmataikon,<br />

millió számra adják meg az állampolgárságot<br />

külföldön élő nemzettársaiknak.<br />

Szomszédaink közül Románia,<br />

Szerbia és Horvátország ugyanezt teszi<br />

a vele határos országokban élő román,<br />

szerb és horvát anyanyelvűekkel. Ezek<br />

alapján megállapíthatjuk, hogy Európában<br />

bevett gyakorlat a kettős állampolgárság<br />

intézménye. Ebből következik,<br />

hogy a határainkon kívül élő magyaroknak<br />

megadandó magyar állampolgárság<br />

nem sérti az Európai Unió alapelveit.<br />

Az Unióban az állampolgárság<br />

kérdése a tagországok kompetenciája.<br />

Fenti kérdések megválaszolása után<br />

nyilvánvaló, hogy a magyar állampolgárság<br />

megadása az elszakított nemzetrészek<br />

tagjainak (egyéni kérelmek<br />

alapján) csupán a magyar országgyűlés<br />

akaratától függ. Bízzunk abban, hogy<br />

az új országgyűlésben megszületik ez<br />

az akarat, és a trianoni békediktátum<br />

90. évfordulóján nem lesz már, saját<br />

akaratán kívül, hazátlan magyar a Kárpát-medencében.<br />

Csóti György<br />

Megjelent a Magyar Nemzetben<br />

2010. április12-én<br />

Dél-tiroli táj<br />

ITTHON 37


Gágyor József versei<br />

Szlovák anyácska,<br />

magyar anyácska<br />

Csillagok, csillagok,<br />

Szépen ragyogjatok,<br />

A nyelvostromlóknak<br />

Példát mutassatok:<br />

A két anya<br />

kitárt karokkal<br />

rohant a maga<br />

gyermekéhez:<br />

Szelim!<br />

Jancsikám!<br />

S letérdeltek<br />

gyermekeikhez,<br />

ölelték,<br />

csókolták őket...<br />

És könnyes szemmel<br />

Összepillantottak,<br />

Felálltak, s békésen<br />

Kezet szorítottak.<br />

Szlovák anyácsak, Magyar anyácska,<br />

Pillantsatok végre<br />

Ti is egymásra!<br />

Zászlók<br />

Te kék és te zöld<br />

Különös átok –<br />

Mért nem lehettek<br />

Igaz barátok<br />

Miért kell egymást<br />

Örökké verni,<br />

Mért nem tudjátok<br />

Egymást szeretni<br />

Álljatok csatasorba szófajok!<br />

Napfényes élet, vagy katakomba<br />

Szófajok, álljatok csatasorba!<br />

Igék, a vezényszó jöjjön tőletek:<br />

„Főnevek, rajta, gyülekezzetek!<br />

Határozószók és ti, számnevek,<br />

A főneveknek segítsetek!<br />

Névelők, legyetek pajzsok,<br />

És utóvédek, ti névutók,<br />

Ne legyenek a seregben<br />

Megalkuvók és megfutók.<br />

Ha kell, a főnevek helyére<br />

Névmások, bátran álljatok,<br />

Kötőszók és igekötők,<br />

Szent kötelékben járjatok!<br />

Módosítószók, ügyeljetek, ha<br />

Valakit a hév elragad,<br />

Az igazságnak isteni medrét<br />

Elhagyni nekünk nem szabad.<br />

S ti, indulatszók, legyetek némák,<br />

Ha szitkot szórni volna jó,<br />

Ki nyelv ellen indít harcot,<br />

Az így is, úgy is alávaló.<br />

Melléknevek, ti osszátok majd<br />

A hősöknek a rendjelet,<br />

Ha összefogunk, nincs oly erő, mely<br />

Legyőzné e sereget.”<br />

Verjétek vissza a támadókat,<br />

Ne öljetek, de védekezzetek,<br />

Hadd tudják meg ott, Bratislavában,<br />

Hogy nektek érző a szívetek!<br />

Csak a pirosat<br />

És a fehéret<br />

Egymásban is<br />

Lássátok meg a szépet!<br />

Boruljon végre<br />

A kék a zöldre,<br />

Oly szelíden, mint<br />

Az ég a földre.<br />

S a haragvókat<br />

Szűnjön az ármány –<br />

Ölelje át a<br />

Tündér szivárvány.<br />

ITTHON 39


Jubileumi hangverseny<br />

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa Komáromban ünnepelt<br />

40<br />

„Halaszthatatlanul meg kell mutatnunk<br />

a Nagyvilágnak, hogy milyen erő<br />

rejlik a felvidéki magyar tanítóságban.”<br />

(Vass Lajos)<br />

A Csehszlovákiai Magyar Tanítók<br />

Központi Énekkara (CSMTKÉ) 196<strong>4.</strong><br />

november 27-én alakult meg 120 taggal,<br />

Ág Tibor, Janda Iván, Schleicher László<br />

és Szíjjártó Jenő karnagyok vezetésével<br />

Nyitrán. 1965-től – élete végéig – 1992-<br />

ig Vass Lajos a magyarországi Erkeldíjas<br />

karnagy és zeneszerző vendégkarnagya<br />

volt a kórusnak. A CSMTKÉ<br />

1994-ben nevet változtatott; azóta Szlovákiai<br />

Magyar Pedagógusok Vass Lajos<br />

Kórusa néven működik. Dr. Horváth<br />

Géza karnagy, egyben a kórus krónikása<br />

írja Vass Lajosról: „...szüntelenül arra<br />

tanított bennünket, hogy tudatosítsuk,<br />

ennek a maroknyi csapatnak küldetése<br />

van, hogy százezreket képvisel, százezrekért<br />

visel erkölcsi felelősséget.”<br />

A CSMTKÉ először 1965 áprilisában<br />

lépett fel Nagymegyeren, azonban első<br />

hivatalos bemutatkozása 196<strong>5.</strong> május<br />

23-án volt a komáromi Jókai Napokon.<br />

Még ugyanabban az évben fellépett a<br />

budapesti Zeneakadémián is, ahol a<br />

fiatal kórust nagy megtiszteltetés érte,<br />

fellépésén jelen volt Kodály Zoltán is.<br />

Az akkori tagok elmondása szerint, a<br />

hangverseny után a Mester a kórus teljesítményét<br />

így értékelte: „Ti nagyon<br />

akarhattok, ha így tudtok”. Kodály Zoltánról<br />

köztudott volt, hogy csakúgy,<br />

mint magával, másokkal szemben is<br />

nagyon igényes és szigorú volt. Ádám<br />

Jenő, a kiváló Kodály-növendékek<br />

egyike írja: „Csend volt az órán... A tanár<br />

úr ritkán és keveset szólt. Jelző sose<br />

volt más, csak: jó! Ami nem az, mit sem<br />

ér. Töprenghetett, verejtékezhetett a<br />

növendék, hogy ami nem jó, miért nem<br />

jó”<br />

A „tanítókórus” idei jubileumi hangversenyét<br />

december 5-én tartotta. Az<br />

előbbiek ismeretében, úgy tűnik nem<br />

véletlen, hogy az énekkar fennállásának<br />

mind a 40. mind pedig a 4<strong>5.</strong> évfordulóját<br />

Komáromban ünnepelte. Nagy örömünkre<br />

a jubiláló kórust telt ház várta.<br />

A hangverseny a kórus bevonulásától<br />

kezdve mindvégig – találóbb jelzőt nem<br />

találtam – decens volt. Már maga a helyszín<br />

megválasztása, a komáromi Kultúrpalota<br />

kiváló akusztikájú patinás díszterme<br />

telitalálat volt. A pontról pontra<br />

átgondolt rendezés – úgy tudom dr. Horváth<br />

Géza munkája – ki, mikor szóljon:<br />

Molnár László, mint műsorközlő; mondjon<br />

verset, mint: Schniererné Wurster<br />

Ilona, alapítótag, aki Heltai Jenő: Szabadság,<br />

– Józsa Mónika, aki Csontos<br />

Vilmos: Hűség című versét mondta el<br />

átéléssel, szép magyarsággal, hogy aztán<br />

zendüljön „a legszebb hangszer az emberi<br />

hang” Vass Lajos Hűség című szerzeménye<br />

amelyet a szerző a CSMTKÉ 2<strong>5.</strong><br />

évfordulója alkalmából Csontos Vilmos<br />

versére írt. Ez a kompozíció – számomra<br />

– a kórus „életének” metaforája, rám<br />

mindig „himnusz” erejével hat.<br />

Azon szerencsések közé tartozom,<br />

akik – megalakulása óta a kórusnak<br />

jónéhány fellépését láthatták – hallhatták:<br />

a CSMTKÉ évek hosszú során szerepelt<br />

a Jókai Napok záróünnepélyén;<br />

Vass Lajos vezetésével nevelői hangversenyeket<br />

adott a Csengő Énekszó keretműsoraiban.<br />

A komáromi Jókai Mór<br />

(egykor II. lakótelepi, később Béke Utcai)<br />

Alapiskola gyermekkarával (s annak<br />

vezetőjeként) több alkalommal is<br />

együtt szerepelhettem a CSMTKÉ-val.<br />

Felejthetetlen élményként maradt meg<br />

bennem a Kouvalan-Laula finn kórus<br />

fogadása 1970-ben Komáromban; Bárdos<br />

Lajos Kossuth-díjas zeneszerző köszöntése<br />

7<strong>5.</strong> születésnapja alkalmából<br />

a szerző jelenlétében 1975-ben Komáromban,<br />

majd a Kodály-centenárium<br />

alkalmából rendezett komáromi hangverseny<br />

is. Mindig csodáltam a kórus<br />

karnagyait, de annak minden egyes<br />

tagját is. Pálinkás Zsuzsa és Kaszás<br />

Margitka (egy iskolában tanítottunk),<br />

a kórus alapító tagjai elbeszéléseiből<br />

tudtam az énekkarban felmerülő gondokról,<br />

a kórusban keményen végzett<br />

munkáról. Szurkoltam sikereikért, osztoztam<br />

örömükben. Csodáltam és ma<br />

is csodálom a mindenkori kórustagok<br />

akaratát, kitartását. Az „ügyhöz, egymáshoz,<br />

a mindenkori fáklyavivőkhöz<br />

– karnagyaikhoz való ragaszkodásukat.<br />

Annak ellenére, hogy a pedagóguskórus<br />

– megalakulása óta – a kórusmozgalom<br />

vivő ereje; – repertoárja, művészi színvonala<br />

a különféle sikeres nemzetközi<br />

megmérettetései is igazolták – a kórusmozgalom<br />

élvonalába tartozik: mára<br />

mégis óriásit fejlődött. Ez nagyban<br />

köszönhető a mindenkori tagoknak<br />

és karnagyoknak, a kiváló anyaországi<br />

szakembereknek, mindazoknak – Vass<br />

Lajossal kezdve –akiket nem taszított,<br />

hanem vonzott az, hogy van egy „magyar<br />

csapat” Szlovákiában; azoknak,<br />

akik erkölcsi kötelességüknek érezték,<br />

hogy jönniük kell, mert szükség van<br />

szaktudásukra, abból eredő éltető erejükre.<br />

Tamási László Debrecenből járt<br />

a kórushoz 6 éven át; Sapszon Ferenc<br />

Liszt-díjas, a Magyar Rádió és Televízió<br />

Énekkarának 25 éven át volt vezetőkarnagya<br />

10 éven keresztül Budapestről<br />

jött, s az őt felváltó Tóth Árpád szintúgy.<br />

A Pro Cultura Hungarica-díjas<br />

Janda Iván – a kórus évtizedeken át volt<br />

művészi vezetőjének – halála után 2006<br />

nyarától a művészi vezető feladatát<br />

Józsa Mónika látja el; Tóth Árpádban, a<br />

kórus jelenlegi budapesti vendégkarnagyában<br />

kiváló segítőtársra talált.<br />

„Csak a színvonal vonz” – mondta<br />

Kodály mester. Ha jól számoltam,<br />

a mostani hangversenyen 45-en énekeltek.<br />

Fantasztikusan „szól” a kórus,<br />

mert mind tagjai, mind karnagyai most<br />

„nagyon akarnak”. A hangversenyen<br />

sorjázó, nehezebbnél-nehezebb műveket<br />

mindvégig teljes koncentráltsággal<br />

képesek énekelni. A mind gyakrabban<br />

megjelenő – a klasszikus ritmus- és<br />

harmóniavilágtól nagyon is eltérő – a<br />

disszonancia felé hajló harmóniákat és<br />

a bonyolult ritmusokat bravúros könnyedséggel<br />

szólaltatják meg. Most is beigazolódott<br />

a kodályi axioma: „Minden<br />

a vezetőn múlik”, a kiváló karnagyokon:<br />

Józsa Mónikán, Horváth Gézán, Tóth<br />

Árpádon. Mindenre odafigyelő volt a<br />

műsorválasztás: Kodály Z.: A 121. genfi<br />

zsoltára; Horváth Márton Levente<br />

– Márai Sándor: Földi Zsoltár; Szíjjártó<br />

Jenő – Weöres Sándor: A meséről;<br />

Gyöngyösi Levente – Petőfi Sándor: Ha<br />

én kedvesemről gondolkodom; Orbán<br />

György: Car Mundum; Kocsár Miklós:<br />

Hegyet hágék; Tóth Péter – Csontos<br />

Vilmos: Fáradt már a madár; – a saját<br />

versét elmondó Koncsol László szere-


Kórustagok „civilben“, Rimaszombatban.<br />

peltetése – után következő Tóth Árpád<br />

– Koncsol László: Kyrie c. kórusművön<br />

át; egészen a Moses Hogen: Elijak<br />

Rock című hatásos művével való zárásig.<br />

Kedves és üdítő volt a hangszeren<br />

közreműködők Tóth Hajnalka – fuvola,<br />

Sósik Szilárd – zongorajátéka, Híves<br />

Mária éneklése Tóth Árpád hárfa-kíséretével.<br />

Annak ellenére, hogy a Szlovákiai<br />

Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa<br />

státusát tekintve nem hivatásos<br />

együttes – tagjai énekelni vágyó gyakorlati<br />

pedagógusok, akik szabad idejüket<br />

feláldozva járnak a kórusba, a<br />

mindig más-más helységben sorra kerülő<br />

próbákra és fellépésekre – mégis a<br />

legrangosabb magyar énekkarok közé<br />

tartozik. Ezt mi sem bizonyítja jobban,<br />

minthogy a komáromi hangversenyt –<br />

a hazai szakemberek mellett – az anyaországiak<br />

közül többen is megtisztelték<br />

jelenlétükkel: Tamási László, a debreceni<br />

Kölcsey Kórus karnagya, Tóth Peter<br />

zeneszerző, dr. Duffek Mihály zongoraművész,<br />

a Debreceni Egyetem dékánja,<br />

Taraly László, kántor-karnagy.<br />

Felemelő volt a rendezvény befejezéseként<br />

elhangzó köszöntők sora is: Pék<br />

Lászlóé, az SZMPSZ elnökéé, Duka-<br />

Zólyomi Emeséé, a Szlovákiai Magyar<br />

Zenebarátok Társasága elnökasszonyáé,<br />

Hrubík Béláé, a Csemadok Országos<br />

Szervezetének elnökéé.<br />

2009. október 17-én a kórus megalapította<br />

a Vass Lajos Emlékbizottságot,<br />

amelynek tagjai: Horák Margaréta,<br />

Ficza László, elnöke pedig dr. Hecht<br />

Anna. Az emlékbizottság elsődleges<br />

célja, hogy ébren tartsa, és a jövő nemzedékre<br />

is továbbörökítse Vass Lajos<br />

eszmei hagyatékát. A Vass Lajos Emlékbizottság<br />

úgy döntött, hogy a kórus jubileuma<br />

alkalmából Vass Lajos-emlékplakettet<br />

– Nagy János neves szobrászművészünk<br />

munkája – adományoz:<br />

• Mgr. art. Józsa Mónikának és Tóth<br />

Árpádnak, a kórus karnagyainak,<br />

• Ág Tibornak, a kórus alapító<br />

kamagyának,<br />

• Koncsol Lászlónak – zeneszerzőket<br />

megihlető költeményeiért,<br />

• in memoriam Janda Ivánnak, a<br />

kórus alapító karnagyának és egykori<br />

művészeti vezetőjének; a díjat özvegye:<br />

Janda Ivánné vette át.<br />

• in memoriam Szíjjártó Jenőnek, a<br />

kórus alapító karnagyának és a szlovákiai<br />

magyar kórusmozgalom újrateremtőjének.<br />

A díjat Szíjjártó Jenőné Nagy<br />

Ilona vette át.<br />

• Sapszon Ferencnek és Tamási Lászlónak<br />

– a kórus művészi színvonalának<br />

emelése érdekében, vendégkarnagyként<br />

kifejtett áldozatos munkájukért.<br />

• Dr. Garaj Etelkának és dr. Kulacs<br />

Matlidnak, a kórus alapító tagjainak.<br />

• Dr. Horváth Gézának, aki immár 26.<br />

éve vezeti a kórus krónikáját,<br />

• Lancz Pálnak - a több mint három<br />

évtizedes és Mikó Zoltánnak, a több<br />

mint négy évtizedes kórustagságáért,<br />

A díjakat a Vass Lajos Emlékbizottság<br />

tagjai és a kórus szervezőtitkára: Mgr.<br />

Pfeiferlik Annamária adta át.<br />

A kórus is újabb szakmai elismerésben<br />

részesült. December 16-án – Kodály<br />

Zoltán születésnapján – Budapesten<br />

dr. Hecht Anna, a kórus elnöke a<br />

Kórusok Országos Tanácsának díját<br />

vehette át.<br />

A hangversenyt követő fogadáson<br />

Józsa Mónika köszönetét fejezte<br />

ki dr. Hecht Annának, a kórus<br />

elnökasszonyának, a jubileumi hangverseny<br />

fő szervezőjének és mindenkinek,<br />

aki fáradhatatlanul tevékenykedett,<br />

hogy méltóképpen ünnepelhessen<br />

a kórus.<br />

Mi, komáromiak, akik jelen voltunk<br />

a hangversenyen, ezúton is gratulálunk!<br />

Köszönjük, hogy a kórus Komáromot<br />

választotta jubileumi hangversenye<br />

színhelyéül. A látottak-hallottak<br />

okán meggyőződéssel hisszük, hogy ez<br />

a „percemberkék dáridója” miatt „hajléktalanságra“<br />

ítélt és ennél is inkább<br />

csodálatra méltó „együttes” nem adja<br />

fel, mert minden egyes tagja szemragyogásából<br />

sugárzott, hogy hittel énekli<br />

és vallja:<br />

„Kérdezzétek most már tudom:<br />

Nem mehettem másik úton;<br />

A sorsomat dalba írták<br />

Mezők felett a pacsirták.”<br />

Stirber Lajos<br />

ITTHON 41


Berecz Antal festőművész<br />

kiállítása Losoncon<br />

1947 hideg napjai egyikén, amikor<br />

a tőrincsi Berecz család a kitelepítés<br />

elől, a befagyott Ipoly jegén átszökött<br />

Magyarországra, a 11 éves Tóni nem<br />

sejthette, hogy szülőfalujába majd csak<br />

évtizedek múltán, vendégként tér vissza.<br />

Azt sem gondolta volna akkor, hogy<br />

tágabb szülőhazája, a Palócföld két városában,<br />

Salgótarjánban és Losoncon<br />

képeket adományozó, kiállító festőművészként<br />

fogadják majd egyszer...<br />

A hagyományos losonci Kármán<br />

Napok keretében, 2010. március 12-én,<br />

a Szabó Gyula Emlékházban kiállítás<br />

nyílt a Csemadok losonci alapszervezete<br />

és Szabó Gyula Barátainak Klubja<br />

szervezésében Berecz Antal képeiből,<br />

melyeket a festőművész a losonci Nógrádi<br />

Múzeumnak és Galériának adományozott.<br />

A megnyitón jelen volt a<br />

Németországban élő, 75 éves művész is.<br />

Az Ipoly menti Tőrincstől a teutoburgi<br />

erdő szélén fekvő Bielefeldig hosszú<br />

út vezetett. A menekült Berecz -család<br />

Pomázon telepedett le, ahol Antal befejezte<br />

az általános iskolát, majd a budapesti<br />

Iparművészeti Gimnáziumban<br />

érettségizett. 1956-ban újra a menekülés<br />

útját választotta. Franciaországban,<br />

Lyon városában kezdte meg képzőművészeti<br />

tanulmányait. 1959-től 1967-<br />

ig Párizsban tanult tovább, a neves<br />

Beaux-arts főiskolán szerzett diplomát.<br />

1970-ben feleségül vette Lettországból<br />

származó diáktársát. 1971-ben, miután<br />

megszületett lányuk, Melinda, a család<br />

Bielefeldben telepedett le. Azóta ott él és<br />

alkot Berecz Antal, mint szabadfoglalkozású<br />

képzőművész. Lakóhelyén kívül<br />

Kölnben, Heidelbergben, Zürichben,<br />

Párizsban, San Franciscoban, Magyarországon<br />

egyebek közt Budapesten és<br />

Miskolcon volt kiállítása. Ez év elején<br />

Salgótarjánban láthatták műveit az<br />

érdeklődők. 2007-ben a művész közel<br />

ötszáztíz alkotást - olajfestményt, grafikát,<br />

korai vázlatokat és érett műveket,<br />

valamint kerámia plakettet - adományozott<br />

a Nógrádi Történeti Múzeumnak,<br />

kifejezve ezzel is a szülőföld iránti<br />

elkötelezettségét.<br />

A losonci Csemadok elnöke, Hahnné<br />

42<br />

Duray Éva által szorgalmazott kiállításnak<br />

a Szabó Gyula Emlékház adott<br />

otthont, melyben Szabó Gyula művei<br />

között először -de a tervek szerint nem<br />

utoljára- más alkotóművész képei is<br />

helyet kaptak egy hónapra. Berecz Antal<br />

kiállítását Szabó Kinga nyitotta meg az<br />

itt következő gondolatokkal:<br />

„Elgondolkoztam azon, hogy minden<br />

korban születtek és születnek újat<br />

akaró egyének, néha lázadónak nevezik<br />

őket, volt amikor jakobinusok<br />

voltak reformerek vagy kommünárok<br />

is lehettek, a kortól függően más-más<br />

néven emlegették őket, de egy valami<br />

közös volt bennük: szentül hittek a változás<br />

és változtatás fontosságában. S ez<br />

érvényes nemcsak a történelmi eseményekre,<br />

hanem a művészetre is, mint az<br />

emberi szellem egyik legjellegzetesebb<br />

és legnemesebb gyümölcsére.<br />

Nézzük a zenét: adva vannak a hangok,<br />

a laikus azt hinné, hogy a skálával<br />

megáll a tudomány. S lám, minden<br />

kornak megvolt a saját zenei stílusa s<br />

még azon belül ugyanazoknak a hangoknak<br />

a megszámlálhatatlan csoportosítási<br />

módja.<br />

S itt a festészet. Adva vannak a színek.<br />

Kinézünk az ablakon s azt mondjuk<br />

kék az ég, zöldek a lombok, szürke<br />

az árnyék stb. Pedig ha kissé visszalapozunk<br />

a művészet történetében, micsoda<br />

meglepetések érhetnek! S érték is<br />

pl. az impresszionisták kortársait, amikor<br />

meglátták képeiken a lila árnyékot<br />

és sötétkék lombot ...- nem folytatom.<br />

De csodálkozott az is, aki először látott<br />

egy Bracque, egy Mondrian vagy<br />

Picasso képet. Mit varázsoltak elénk<br />

ezek a megszállott alkotók a művészet<br />

reformerei A saját lelkük igazát, a színeknek<br />

azt a kombinációját, amely ezt<br />

az igazat a leghívebben tükrözte. Műveikben<br />

benne van minden érzelmük,<br />

élményük s ebből fakadó látásmódjuk.<br />

Amikor Berecz Antal képeivel először<br />

találkoztam, az indulata ragadott meg,<br />

az az erőteljes kifejezés, amely még a kis<br />

rajzait, vázlatait is jellemzi. Megismerve<br />

életútját kezdem sejteni, hogy az öröklött<br />

tehetségen és lelki adottságokon túl<br />

élményei is rányomták bélyegüket művészetére.<br />

Hiszen 12 évesen kiszakadni<br />

a megszokott környezetből nem egyszerű<br />

dolog. Aztán egy látszólag nyu-


godt 9 éves periódus után, 21 évesen<br />

elhagyni az új hazát is és teljesen idegen<br />

környezetben kezdeni új életet, újabb<br />

megpróbáltatást jelent. S közben állandóan<br />

„súg” a tehetség imperatívusa,<br />

amely érvényesülni akar. A lyoni, majd<br />

a párizsi művészeti akadémia megfelelő<br />

keretet nyújt a tehetség kibontakoztatásához,<br />

azonban a megélhetés az idegen<br />

környezetben nagy akadályokba ütközik.<br />

Különösen a fiatal művésznek lenne<br />

szüksége támogató háttérre az érvényesüléshez.<br />

Nyomorral teli évek múltán<br />

ezt a hátteret a házasság révén talált<br />

új otthon nyújtja, immár egy további<br />

országban. A németországi Bielefeld<br />

befogadja a művészházaspárt, biztonságra<br />

lelnek, elismerésben is részesülnek.<br />

De a HAZA, az OTTHON nem ez.<br />

Végig, e nehéz vándorlás alatt Berecz<br />

Antal szívében a 12 évesen kényszerűen<br />

elhagyott nógrádi táj él, mint az igazi<br />

HAZA. Az a hely, ahol az ő anyanyelvét<br />

beszélik az utcán is. Várta a pillanatot,<br />

amikor végre viszontlátja ezt a tájat és<br />

bemutathatja műveit az „otthoniaknak”.<br />

Magyarországra már kicsit hamarább,<br />

de Tőrincset is magába foglaló kis országunkba<br />

csak a rendszerváltás utáni<br />

időben mert hazajönni. Magyarországon<br />

nagy szeretettel fogadta a közönség<br />

Miskolcon, Lakitelken, Salgótarjánban<br />

stb. S ő ezt a szeretetet mindenütt bő<br />

ajándékkal viszonozta. Egyidőben salgótarjáni<br />

kiállításával a losonci Nógrádi<br />

Múzeum és Galériának is egy szép kollekciót<br />

ajándékozott. Ebből mutatunk<br />

most be egy nagyon szerény válogatást.<br />

A sors úgy hozta, hogy a múzeum<br />

kiállítási terve, helyszűke és szervezési<br />

gondjai miatt még nem került sor<br />

Berecz képeinek bemutatására. A 2008-<br />

ban megnyílt Szabó Gyula Emlékház<br />

most éppen Berecz Antal képeinek<br />

bemutatásával lép arra az útra, amelyet<br />

alapítója megálmodott: otthont és<br />

bemutatkozási lehetőséget adni olyan<br />

kortárs művészeknek is akik munkássága<br />

hasonló értékeket képvisel, mint<br />

Szabó Gyuláé.<br />

Berecz humanizmusa, eruptív kifejezésmódja,<br />

ugyanakkor humortól sem<br />

mentes rajzkészsége, sőt, választott példaképei<br />

valahol összekötik művészetét a<br />

Szabó Gyuláéval. Érdekes megfigyelni,<br />

hogy mindkét alkotó nagy jelentőséget<br />

tulajdonít a kezeknek és a szemeknek.<br />

Berecz hol expresszív, hol kubisztikus<br />

kompozíciói itt-ott rokonságot mutatnak<br />

Szabó Gyula késői mozaikszerű<br />

festményeivel. Nem volt egyszerű a<br />

gazdag anyagból azt a keveset kiválasztani,<br />

ami elfért a – múzeumtól kölcsönkapott<br />

- állványokon. De ahogy ezek<br />

a munkák fölkerültek a térbe, mintha<br />

kapcsolatba léptek volna a falakon elhelyezett<br />

állandó kiállítás képeivel.<br />

Fényleni kezdtek – ahogy Berecz egyik<br />

vallomásában olvastam: felragyogott a<br />

tündefényük. Berecz Antal: tájaink érzelem-<br />

és gondolatvilágának szerény és<br />

konok nagykövete a nyugati országokban.<br />

Hidat épít Nógrád, a Dunakanyar,<br />

Franciaország és Németország közt.<br />

Most átjött ezen a hídon, hazajött, fogadjuk<br />

őt szeretettel.“<br />

A Berecz Antal születése 7<strong>5.</strong> évfordulója<br />

alkalmából rendezett losonci kiállítás<br />

meghívóján mottóként egy Ady<br />

idézet volt olvasható: „Föl-földobott kő,<br />

földedre hullva,<br />

Kicsi országom, újra meg újra Hazajön<br />

a fiad ...“<br />

P.S. A Magyar Köztársaság oktatási és<br />

kulturális minisztere – március 15-e alkalmából<br />

– kimagasló színvonalú művészi<br />

munkájáért Pro Cultura Hungarica<br />

emlékplakett elismerésben részesítette<br />

Berecz Antalt; az elismerést március 13-<br />

án, a Nógrád Megyei Önkormányzat<br />

ünnepi közgyűlésén, Szügyben, Becsó<br />

Zsolt országgyűlési képviselő, (Fidesz),<br />

a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />

elnöke adta át. - A méltatás<br />

szerint: „Berecz Antal festőművész művészi<br />

pályafutása során külföldön mindvégig<br />

következetesen képviselte a magyar<br />

kultúra értékeit. Kiállításaival és jelentős<br />

adományával pedig, kiemelkedő módon<br />

támogatta a hazai képzőművészet<br />

ügyét.“<br />

Böszörményi István<br />

ITTHON 43


Őseurópai géneket hordozunk<br />

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor beszéde<br />

a Magyarok Szövetsége munkaértekezletén<br />

Szeretetben Testvéreim, Magyarok!<br />

Összefogás. Kivel Kikkel Ki ellenében<br />

De kivel fogjon össze a magyar<br />

Kik vagyunk, honnét jöttünk<br />

Vajon ide sodort a szél valahonnét<br />

Ázsia belső területeiről, vagy másként<br />

van ez Az összefogás első kérdése:<br />

kivel A válasz egyértelmű: a<br />

teremtő Istennel! A teremtő Isten<br />

mindannyiunkat meghatározott céllal<br />

és feladattal küld e földi mindenségbe.<br />

Mindannyiunknak, kivétel nélkül feladata<br />

van. Nem véletlenül születtünk<br />

ide, a Kárpát-medencébe, nem véletlenül<br />

nyelvünk a magyar, nem véletlenül<br />

vagyunk itt magyarok. Nekünk<br />

itt van feladatunk, nekünk a Jóisten<br />

azt jelölte ki, hogy a földi mindenség<br />

megtartásában a Kárpát-medencét<br />

örök időkig megtartsuk annak, amit a<br />

Jóisten nekünk és a világnak szánt.<br />

Mi a Kárpát-medence A Kárpátmedence<br />

Isten tenyere, Isten kelyhe,<br />

ami az itt élő embereknek lehetőséget<br />

ad arra, hogy itt, a földi létben a<br />

legnagyobb örömmel és boldogsággal<br />

éljen és eleinknek is ez volt a célkitűzése.<br />

Tudják-e azt, hogy a modern<br />

tudományok a legutóbbi 10-15 évben<br />

milyen felfedezésekkel áldották meg<br />

nemzetünket Olyanokkal, amelyek<br />

a mai modern világban mindenki<br />

számára elfogadhatóak. A materialistákat<br />

is beleértve – a mindenekben<br />

ők is benne vannak. A teremtő Isten<br />

nem csak szellem, anyagot is ő teremtette,<br />

tehát az anyag az nem Isten ellen<br />

való. De ezek a materialisták, akik<br />

természettudományos alapokon vitatkoztak<br />

a magyarság eredetéről, nagyon<br />

nehéz helyzetben vannak, mert<br />

a modern tudományok egyike a genetika,<br />

ezen belül az archeogenetika az<br />

elmúlt 10 évben fantasztikus ismereteket<br />

adott nekünk.<br />

Kérem, fegyverkezzünk föl nem<br />

csak lelki erővel, hanem tudással is!<br />

Ez a tudás segít bennünket abban,<br />

hogy visszanyerjük önbecsülésünket,<br />

tartásunkat, magyarságtudatunkat.<br />

44<br />

Mióta vagyunk a Kárpát-medencében<br />

Honnét jöttünk Avagy itt<br />

vagyunk ősidők óta Ezeket a kérdéseket<br />

a történészek, az archeológusok<br />

próbálják megválaszolni. Most<br />

az archeogenetika jött segítségül,<br />

mert kérem, akinek lehetősége van,<br />

jegyezze föl ezt az újságnevet, ez a<br />

SCIENCE. A Science a világ tudományos<br />

újságjainak az első 2-3 fontos kiadványaihoz<br />

tartozik. A Science 2000<br />

november 10-i számában megjelent<br />

egy 17 professzor által írott cikk.<br />

(Mindig az első szerző alapján tudják<br />

előkeresni, ezt a szerzőt úgy tudják<br />

előkeresni, hogy SEMINO.)<br />

Semino és munkatársai genetikával,<br />

ősgenetikával foglalkozó<br />

professzorok az Amerikai Egyesült<br />

Államokból, Olaszországból, Lengyelországból,<br />

Ukrajnából, Horvátországból,<br />

Romániából és sorolhatnám.<br />

Magyarországról nem volt a tudósok<br />

közül senki. Tehát 17 tudós föltette<br />

azt a kérdést, hogy Európa őslakossága,<br />

az ős európai gének különböző,<br />

ma élő népek fiaiban milyen arányban<br />

szerepelnek Magyarul: az ősgén,<br />

ami nem mást jelent, mint a Krisztus<br />

előtt 35 ezer, 40 ezer évvel itt élők genetikai<br />

kódját az európai népességből<br />

mely népek hordozzák legmagasabb<br />

arányban Magyarul a kérdést úgy<br />

lehet föltenni: kik képezik Európa őslakosságát<br />

Az eredmény döbbenetes! Ez Y<br />

kromoszóma meghatározás; a férfi<br />

kromoszóma kutatható jobban, mint<br />

a női kromoszóma. Azért, mert a férfi<br />

kromoszóm egyik lábát elvesztette, a<br />

férfi kromoszómát könnyebben utol<br />

lehet érni és bármilyen sejttöredékből<br />

meghatározható, míg a női kromoszóma<br />

vizsgálathoz év mitocondrium<br />

kell. Itt be is fejezem a szigorúan tudományos<br />

tények boncolgatását. A<br />

kérdés tehát: európai ős genetikai állományt<br />

mely nép, milyen arányban<br />

hordoz Az Y kromoszóma kutatás<br />

alapján ez a tudóscsoport megállapította,<br />

hogy a ma itt, csonka Magyarországon<br />

élő, tehát a teremben jelen<br />

lévő sokadalom 95 %-ában jelen van<br />

az európai ősgén. Genetikus vonatkozásban<br />

a magyar lakosság 95 %-ban<br />

őseurópai gént hordoz!<br />

Legalább olyan érdekes, hogy vajon<br />

a többi európai nép milyen arányban<br />

hordozza az európai ősgént Néhány<br />

korábban megválaszolatlan kérdésre<br />

is választ kapunk, mert a magyarságnak<br />

egyetlenegy nép volt az elmúlt<br />

ezer évben barátja, amely minden<br />

elkötelezettség nélkül segített bennünket,<br />

s kik ezek A lengyelek! Tehát<br />

kik hordozzák az európai ősgént a<br />

magyarok után magas százalékban A<br />

lengyelek, a horvátok és a Kelet-Kárpátokon<br />

túli ukránok. De ezek a népek<br />

csak 50-60%-ban, míg a többiek<br />

töredékben sem képviselik az európai<br />

ősgént.<br />

Ez a tudományos megállapítás sokkolta<br />

a világot, és a magyar akadémikusok<br />

egy részét. De nagyon érdekes,<br />

hogy Szabó Mihály akadémikus, genetikus<br />

professzor az általa elvégzett<br />

vizsgálatokkal mindezt megerősítette.<br />

Sőt, mondok jobb hírt, maga Czeizel<br />

Endre, a balliberális oldal nagy genetikusa<br />

is mindezt megerősítette. Kérdezem<br />

én, miért nem tudnak róla, miért<br />

nem közvetítették a televíziók, a rádiók<br />

ezeket az információkat Elárulok<br />

valamit, foglalkoznak vele. Tudniillik<br />

a Magyar Tudományos Akadémiának<br />

a legnagyobb problémája<br />

az, hogy nem tudja megmagyarázni<br />

az 5 %-ot, miért csak 5 % hordozza<br />

a keleti géneket, az ázsiai géneket<br />

Ezzel foglalkoznak és nagyon nehezen<br />

tudnak dűlőre jutni, mert tessék<br />

csak figyelni! Vagy az nem igaz, hogy<br />

amikor Árpád hazajött, akkor csak<br />

mindössze 150-200 ezer magyar ajkú,<br />

magyar genetikai állományú volt itt,<br />

vagy - mert ez valószínű, hogy igaz -,<br />

akkor a másik szemlélet sokkal érdekesebb.<br />

A bejövők visszahozták a géneket.<br />

Vagyis: ők valamikor elmentek<br />

és visszajöttek!<br />

És máris nagyon szépen kérem, akinek<br />

ceruzája van, szintén jegyzeteljen,<br />

mert egy észak-olasz professzor


Jellegzetes magyar embertípusok.<br />

Fent: turáni típushoz tartozó magyar férfi, középen: turáni taurid keveredésű magyar nő, lent: keletbalti típusú magyar nő.<br />

ITTHON 45


„Alföldi“ típusú magyar nők népviseletben és (jobboldalt lent) turáni típusú magyar nő<br />

46


Michelangelo Naddeo, Michelangelo,<br />

nem a szobrász, hanem a ma élő professzor,<br />

aki archeológiával, népművészettel,<br />

rovásírással, és nyelvekkel<br />

foglalkozik, megjelentetett egy testes<br />

könyvet, aminek a címe Magyars...<br />

are back home. Tehát a Honfoglalás<br />

nem más, mint a magyarok visszajövetele.<br />

Mit állít ez a professzor a könyvében<br />

Hogy Krisztus előtt 5000-ben, itt<br />

a Kárpát-medencében fejlett kultúra<br />

létezett, amely anyajogú társadalmat<br />

épített és igen magas szinten állt a<br />

művészetekben, igen magas szinten<br />

művelte mindazon kézműves mesterségeket,<br />

melyeket a Földanya nekünk<br />

megőrzött immár 7000 éven keresztül.<br />

És mit állít ez a Naddeo Michelangelo<br />

Végig követi a világ különböző<br />

tudósai által feltárt archeológiai és<br />

nyelvemlékek alapján, hogyan terjedt<br />

el a Kárpát-medencéből ez a kultúra,<br />

és hogyan kanyarodott vissza, hogyan<br />

ment el Ázsiába és hogyan jött vissza<br />

Ázsiából a magyar kultúra.<br />

Aki még mindig nem talált elég<br />

meggyőző érvet, az legyen olyan kedves<br />

a hiányzó láncszemet Arianitől<br />

olvassa el, de aki még mindig bizonytalan,<br />

az pedig Heribert Illig műveit<br />

kapargassa meg, Pap Gábor sok segítséget<br />

adott ehhez, az a bizonyos Kitalált<br />

középkor című munkája mindenesetre<br />

gondolatébresztő. És itt a<br />

történelemórát befejezem.<br />

Összefogás. A Jóistenen kívül kivel<br />

Hát őseinkkel! Itt, ezen a gyönyörű<br />

helyen, amit Kárpát-medencének<br />

hívunk, fellelhető őseink hagyatéka.<br />

Miért most, miért mai napság derülnek<br />

ki ezek a dolgok, azért, mert<br />

mindennek választott ideje van. A<br />

kizökkent idő visszazökkenni látszik<br />

és itt minden egyes magyar lélek feladattal<br />

bír, hogy ezt az időt, ezt a kizökkent<br />

időt helyreállítsa.<br />

De mi a mi nagy problémánk Az,<br />

hogy nem ismerjük őseink hagyatékát<br />

és elfelejtettük, kik vagyunk. Itt<br />

a hátam megett föl van írva az Újszövetségnek<br />

két parancsa. Az egyik,<br />

ami az Istenre vonatkozik, a másik,<br />

ami az embertársunkra vonatkozik.<br />

Ez a szó, egyetlen szó, mind a két<br />

esetben ugyanúgy kezdődik: „szeresd<br />

a te Uradat“, „szeresd felebarátodat“.<br />

Hogy kell szeretni felebarátunkat János<br />

evangéliuma egyértelműen fogalmaz:<br />

„szeressétek egymást úgy, ahogy<br />

én szerettelek benneteket, ahogy szeretett<br />

Krisztus bennünket, föláldozta<br />

érettünk az ő életét“. A magyarság<br />

az őskultúrájában a szeretetre épülő,<br />

befogadásra épülő kultúra volt és<br />

mi nagyon nehezen, ebben az elmúlt<br />

borzalmas ezer évben is megtartottuk<br />

szellemiségét, hiszen a Szent Koronatan<br />

nem más, mint a befogadás tana,<br />

a szeretetre épülő, egymás mellett élő<br />

társadalom tana.<br />

Én, mint gyógyító ember természetesen<br />

nem vagyok történész, nem vagyok<br />

régész, nem vagyok nyelvkutató.<br />

Én egy dolgot kutattam az életemben,<br />

korábban az emberi szíveket szerettem<br />

volna meggyógyítani, de amikor<br />

rájöttem, hogy nem lehet elég a megbetegedett<br />

szíveket meggyógyítani,<br />

mert nincs olyan erő, ami a beteg szíveket<br />

ilyen tömegesen meggyógyítsa,<br />

akkor elkezdtem kutatni, hogy mi az<br />

oka, hogy ennyi ember szíve betegszik<br />

meg ebben a hazában ott, ahol<br />

legjobb az éghajlat a földön, ahol a<br />

táplálék gyógyszerként fogyasztható,<br />

ahol édesvízben fürdünk, ahol édes<br />

vízzel el vagyunk árasztva, ahol minden<br />

megadatott, ami a teljes emberi<br />

élethez szükséges. És egy döbbenetes<br />

eredményre jutottam. Mi a legfőbb<br />

oka, hogy az elsők között vagyunk<br />

Európában a szív- és érrendszeri betegségekben,<br />

elsők a daganatos betegségek<br />

okozta halálozásokban Csak az<br />

elmúlt húsz évben ötszörösére nőtt a<br />

középkorú magyar férfiak daganatos<br />

betegségek okozta halálozása. Elsők<br />

vagyunk öngyilkosságokban: valami<br />

hibádzik.<br />

Ezer éve mi megpróbáltunk Nyugat-Európához<br />

idomulni. Nyugat-Európa<br />

mire épült fel Az ún. euro-atlanti<br />

vagy görög-római műveltség és<br />

a zsidókrisztiánus vallás mire épült<br />

fel Ők uralkodók, ők leigázók és mi<br />

megpróbáltunk aszerint élni, ahogy a<br />

nyugatiak élnek.<br />

Kedves magyar Testvéreim!<br />

Az összefogás azt jelenti, hogy elfelejtjük<br />

ezt az idegen kultúrát és visszatérünk<br />

az ősi kultúránkhoz. Ez pedig<br />

a szeretetre alapuló, minden magyart<br />

befogadó, minden idegent elfogadó<br />

kultúra, mert a mi földi küldetésünk<br />

a velünk együtt élő népek jó útra vezetése,<br />

tanítása, a szeretet ösvényére<br />

való terelése. Kivel kell összefogni A<br />

teremtő Istennel és meg kell hallani<br />

az Új szövetség üzenetét: szeresd embertársadat,<br />

mint tenmagadat! Azért<br />

vagyunk betegek, mert gyűlölködni<br />

próbáltunk. Ezer éve vallással, bőrszínnel,<br />

származással, pártpolitikával<br />

megosztottságban vagyunk, és a<br />

magyar ember amikor gyűlöl, akkor<br />

magát teszi tönkre. Mert sem genetikusan,<br />

sem földi küldetése miatt ez<br />

nem az ő világa. Nekünk, a Magyarok<br />

Szövetségének, helyre kell állítanunk<br />

a kibillent időt. Az idegen kultúra<br />

majmolása helyett a magyar érzésvilágot.<br />

Aki szeretni tud, az önmagát<br />

tudja gyógyítani és embertársát. A<br />

legnagyobb gyógyító erő a szeretet,<br />

és ezzel fejezem be.<br />

A szeretetnek három megnyilvánulása<br />

van. Az érosz, a testi szerelem a<br />

növényvilágban és az állatvilágban is<br />

az utódlást erősítő erő. Nem tudunk<br />

mit tenni ellene, illetve nem sokat. A<br />

fília a barátság növény és növény, állat<br />

és állat, ember és ember között ez<br />

megvan. Ezt úgy hívják ember és ember<br />

között: lelki barátság. De mindannyian<br />

tapasztaljuk: van kutya-macska<br />

barátság is és valaminek okán egymásnak<br />

esik nem csak a kutya a macskával,<br />

hanem a kutya a kutyával, macska<br />

a macskával, magyar a magyarral.<br />

Mi a harmadik A legmagasabb szintű<br />

szeretet. Ez nem más, mint az agapé,<br />

az ingyen kegyelem adásának képessége.<br />

Az ingyen kegyelem azt jelenti,<br />

ha velem bárki bármi rosszat tesz<br />

anélkül, hogy helyrehozná, én akkor is<br />

szeretem őt. Nem várok érte sem elismerést,<br />

sem üdvösséget, hanem én az<br />

Isten teremtette lény fölemelkedem a<br />

krisztusi szintre, mert aki engem megöl,<br />

aki meggyaláz, aki apámat, anyámat<br />

megölte, meggyalázta, annak is<br />

képes vagyok kegyelmet, megbocsátást<br />

adni. Erre a szintre kell visszakerülni a<br />

magyarságnak és minden illúzióval le<br />

kell számolni!<br />

Mert minden, ami szétszakít, legyen<br />

az párt, vallás, az a magyar érzelem és<br />

gondolatvilágtól távoli. Egy Istenünk<br />

van, egy Nemzetünk van, egy Hazánk<br />

van. Összefogni az Istennel és magyar<br />

a magyarral, ez a feladat!<br />

Isten áldja meg Önöket!<br />

ITTHON 47


Szvorák Katalin<br />

Alternatív Kossuth-díjat kapott<br />

Ez az elismerés a szeretetről és a megbecsülésről szól<br />

Az énekművészt lapunk olvasóinak<br />

nem kell bemutatni; a magyar nyelvterületen<br />

mindenki tudja, hogy Kati<br />

a felvidéki Pincen és Füleken töltötte<br />

gyermekkorát, s bár Magyarországon,<br />

Pilisszentlászlón él, máig hűséges a szülőföldjéhez.<br />

Az elismeréshez olvasóink<br />

nevében is szeretettel gratulálunk, s az<br />

alábbiakban bepillantást nyújtunk Kati<br />

életébe és pályája állomásaiba. Bevezetőnek<br />

talán elegendő az énekművész<br />

eme mondata, amely zaklatott korunkban,<br />

a szlovák-magyar kapcsolatokban<br />

szikraként pattogó feszültségek idején<br />

mély bölcsességre vall: „Ha szeretetben<br />

kölcsönösen elfogadóbbak tudnánk lenni<br />

a mellettünk élőkkel, akkor a politikailag<br />

szított gyűlöletkeltés sem lenne olyan<br />

hatásos.”<br />

48<br />

Az Alternatív Kossuth-díjat Balogh<br />

Gyula vállalkozó és Földváry Györgyi,<br />

Gyurkovics Tibor özvegye hozta létre.<br />

Az elismerés kitüntetettjét az Alternatív<br />

Magyar Művészeti Díj Alapítvány<br />

Kossuth-díjas tagjai: Jankovics Marcell<br />

filmrendező, Makovecz Imre építész,<br />

Melocco Miklós szobrászművész,<br />

Schrammel Imre keramikus és Szőnyi<br />

Erzsébet zeneszerző választották ki.<br />

Szvorák Katalin Losoncon született,<br />

Füleken járt iskolába, majd Budapesten<br />

az ELTE magyar–könyvtár szakán szerzett<br />

diplomát. Jelenleg a szentendrei<br />

Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzenei<br />

tanszakának vezetője, a Zeneakadémia<br />

vendégelőadója. Eddig 26 tematikus<br />

albuma jelent meg, nyolc lemezén Közép-Európa<br />

népeinek közös dallamkincsét<br />

szólaltatja meg 12 eredeti nyelven.<br />

Népdalénekesi munkáját Liszt- és Kodály-díjjal,<br />

Bartók Béla-emlékdíjjal ismerték<br />

el.<br />

– Ebben a díjban éppen az „alternatív”<br />

szó a kedves. Ez minden lobbitól<br />

mentes, számomra a megbecsülés és a<br />

szeretet jele. Nagyon meglepett, mert én<br />

nem vagyok nagy „díjbeszedő”, inkább<br />

a közönség megszólítására törekszem<br />

– mondja Szvorák Katalin. A felvidéki<br />

születésű énekes tavaly decemberben<br />

– a gyűlöletkeltő szlovák nyelvtörvény<br />

ellensúlyozására – száz számozott példányban<br />

kiadta a Vox Humana című<br />

lemezét, amely válogatás a magyar és<br />

a szlovák ünnepek közös énekeiből.<br />

A hanghordozón Szvorák Kati eredeti


nyelven szólaltatja meg a két egymás<br />

mellett élő nemzetiség dalait.<br />

A pályámon sajnos mindig az kapott<br />

a legkevesebb visszhangot, ami nagyon<br />

fontos. A hét részből álló sorozatom<br />

anyagából például, amely a Kárpát-medence<br />

népeinek közös ünnepeit dolgozza<br />

fel, mindössze egyetlen koncertet tartottam.<br />

Ebből válogattam tavaly a Vox<br />

Humanát is, amely kereskedelmi forgalomba<br />

nem került. Csak olyan embereknek<br />

ajándékoztam, akik esetleg tudnak<br />

tenni valamit a mesterséges gyűlöletkeltés<br />

ellen – meséli a népdalénekes. – Külhoni<br />

magyarként érzékenyebb vagyok<br />

az elfogadottságra, illetve a kirekesztettségre.<br />

Azt gondolom, ha a közönség, a<br />

felvidéki és az itteni közösség hallhatná<br />

koncerteken, élőben is közös dalainkat,<br />

jobban megértenék, mi a szándékom az<br />

eredeti nyelven előadott népénekekkel és<br />

népdalokkal.<br />

Szvorák Katalin külön örült Szörényi<br />

Levente üzenetének: „ ... szívből<br />

köszöntelek abból az alkalomból, hogy<br />

végre észrevettek mások is! Na, nem<br />

olyan mások...” jól esett neki Orbán<br />

Viktor figyelme is, aki szerint „...Meggyőződésem,<br />

hogy a művész pontos<br />

helyét, tevékenységének értékét a legkevésbé<br />

sem a pártpolitika színeváltozása,<br />

hanem sokkal inkább a közönség<br />

szeretete, a szakma tisztelete és a művész<br />

magasabb rendű vágyai – melynek<br />

mozgatórúgói mélyebben vannak, mint<br />

a pillanatnyi siker – egyszerre jelölik ki.<br />

Ahogy Babits önti gyönyörű sorokba:<br />

„...a művész annyira szereti ezt a világot,<br />

amelynek lényege a változás (...), hogy<br />

sohasem elég neki; nem elég, amennyit<br />

az Isten csinált, folytatni akarja.”<br />

A népdalénekes Fülek és Pinc díszpolgára.<br />

Eddig megjelent 26 önálló<br />

tematikus nagylemeze közül négy<br />

gyermekeknek szól, nyolc albumon<br />

pedig Közép-Európa népeinek közös<br />

dallamkincséből válogatott, azokat eredeti<br />

nyelveken szólaltatta meg. Négy<br />

albumon egyházi népénekek hallhatók.<br />

Most készülő, A Teremtő dícsérete c.<br />

lemezén öt történelmi egyház legszebb<br />

természetet dicsőítő énekei szólalnak<br />

meg.<br />

Szvorák Katalin hivatalos honlapja a<br />

www.szvorakkatalin.hu, melyen rengeteg<br />

információ olvasható az énekesnővel<br />

kapcsolatban, sőt, a másfél évtizede<br />

megjelent TAVASZVILÁG, az Illés Lajosnak<br />

köszönhető népdalátiratos VÁ-<br />

LASZÚTON és a gyerekvers-megzenésítéses<br />

ÁLOMFÖLDÖN, az angliai és<br />

amerikai élő koncertfelvételeket tartalmazó<br />

„freefolkos“ MEOTIS, a gyógyító<br />

DÚDOLÓS, valamint a szlovák nyelvtörvényre<br />

válaszoló szlovák-magyar<br />

dallampárhuzamos VOX HUMANA,<br />

és az első tíz lemezről való ÉNEKEIM<br />

című válogatás ingyenesen letölthető<br />

a honlapról. Ugyancsak fontos információ,<br />

hogy áprilistól havonta egy-egy<br />

régi-új hanghordozó lesz hozzáférhető,<br />

és letölthető a honlapról.<br />

Élete<br />

• Losonc szülöttje<br />

• Juhász és paraszt felmenők<br />

• Mesés gyermekévek az Ipoly menti<br />

Pinc falujában<br />

• Első szereplés háromévesen a falu<br />

kulturházának avatóján<br />

• Klasszikus hegedülés és néptáncolás<br />

a fülekpüspöki Palócban<br />

• Táncdaléneklési sikerek Kovács Kati >>56.<br />

Földváry Györgyivel, Gyurkovics Tibor özvegyével, a díj egyik alapítójával<br />

ITTHON 49


„ .... Jókai Mór gondolatai a ma emberéhez,<br />

a ma magyarjaihoz is szólnak. Az<br />

„Egy magyar nábob” című regényében így<br />

ír :<br />

„A népek át fogják látni, hogy életrevalók<br />

vagyunk és tisztelni fogják törekvéseinket,<br />

mezőinken új élet fog virulni, szárazi<br />

és vízi utainkon megélénkül a kereskedés,<br />

a magyar nyelv felhat szalonjainkba és<br />

divattá válik, nagyobb városainkban megszületik<br />

a nemzeti szellem, az ország fővárosában,<br />

Pesten összpontosulni fog a nemzet<br />

fénye, ereje, szelleme, lesz akadémiánk,<br />

írói egyleteink, nemzeti színházunk. És<br />

mindezt csak akarnunk kell !”<br />

Jókai-díj 2010<br />

Ünnepélyes díjkiosztás<br />

A fenti idézettel nyitotta meg Rév-<br />

Komáromban a Jókai-díj 2010 átadási<br />

ünnepségét és köszöntötte a Duna<br />

Menti Múzeum patinás dísztermében<br />

az egybegyűlteket a Jókai Egyesület<br />

elnöknője, Dr. Keszegh Margit. Ezen<br />

az ünnepségen emlékeztek meg a<br />

városszülötte, Jókai Mór születésének<br />

18<strong>5.</strong> évfordulójáról. Az ünnepi műsorban<br />

Csehi Ágota zongoraművész és<br />

két fuvolaművész, Bakos Anita és Eva<br />

Sýkorová kápráztatta el a közönséget,<br />

aratva nagy sikert Albert Franz Doppler<br />

műveinek előadásával.<br />

Az idén negyedik alkalommal került<br />

átadásra a 2006. júniusában alapított<br />

Jókai-díj. Alapítói: a Jókai Közművelődési<br />

és Múzeum Egyesület (Rév-<br />

Komárom) és a Falvak Kultúrájáért<br />

Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest).<br />

Az ezévi pályázat témája: „id.<br />

Szinnyei József, a legnagyobb magyar<br />

bibliográfus” volt. A beérkezett pályaműveket<br />

a témát jól ismerő szakemberek<br />

bírálták el, köztük a Felvidéken is<br />

ismert és elismert tudománytörténész<br />

professzor, Gazda István, aki jelenlétével<br />

megtisztelte az ünnepséget, s lenyűgözte<br />

a hallgatóságot id. Szinnyei<br />

Józsefről tartott előadásával.<br />

Az idei Jókai-díj Budapestre került.<br />

A díjazott: Berecz Ágnes Gabriella. A<br />

díjnyertes mű: „KUTAK – Gondolatok<br />

az információs forradalmakról id.<br />

Szinnyei József módszertana és munkássága<br />

tükrében”. A bírálóbizottság<br />

A díjátadó ünnepség főszereplői. Balról: Nick Ferenc, Végh József, Berecz Ágnes Gabriella, Keszegh Margit és Gazda István<br />

50


döntése kívül arany díszoklevélben<br />

még 7 pályázó részesült.<br />

A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai<br />

Mór kezének márványlapon elhelyezett<br />

festett gipszmásolata, melyhez<br />

az idén egyhetes alkotói szabadság társult<br />

az alapítvány csallóközaranyosi alkotóházában<br />

és az alapítók felvállalták,<br />

hogy térítik a díjnyertes egy könyvének<br />

ki adási költségeit.<br />

Az ünnepi megemlékezés és díjkiosztó<br />

után a résztvevők megkoszorúzták<br />

Jókai Mór szobrát.<br />

A pályázaton a díjazott és arany díszoklevélben<br />

részesült írásokból az alapítók<br />

együttműködésével évkönyv, antológia<br />

kiadására is sor kerül majd.<br />

Az alapítók döntése alapján a Jókaidíj<br />

2011 témája :<br />

„Széchenyi István, a nemzet lámpása”.<br />

Az alapítók, a Jókai Közművelődési<br />

és Múzeum Egyesület és a Falvak<br />

Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága<br />

2010 október végéig várja a<br />

pályamunkákat.<br />

Keszegh Margit<br />

Fent: a díjátvétel pillanata. Lent: Szénássy Zoltán, a Jókai Közművelődési és Múzeum<br />

Egyesület tiszteletbeli elnöke beszél.<br />

ITTHON 51


Közös portánk:<br />

A Csemadok mindenhová bekopog<br />

Petheő Attila, a Csemadok Komáromi<br />

Területi Választmányának elnöke:<br />

Beszélgetni az emberekkel<br />

Miként fogalmazódott meg a Közös<br />

portánk gondolata<br />

A Közös portánk rendezvénysorozattal<br />

egy újfajta párbeszédnek szeretnénk<br />

teret adni a hazai közgondolkozásban.<br />

Azzal, hogy a Csemadokon keresztül a<br />

járás sok településére el fogunk jutni<br />

Bölcs Józseffel és Szabó Olgával az év<br />

folyamán, jelezzük, hogy a Csemadok,<br />

mint a legnagyobb hazai érdekképviseleti<br />

szerv, mindenhova bekopog.<br />

Mi a rendezvénysorozat küldetése<br />

Igyekszünk újra intenzívvé tenni a<br />

kapcsolatot a politikai érdekképviseletünk<br />

és a Csemadok között. Jól tudjuk,<br />

hogy a 90-es évek elején a Csemadok<br />

nélkül nem születtek volna magyar<br />

pártok. Arra fogjuk ösztönözni a magyar<br />

politikai érdekképviseletet, hogy<br />

külön, településekre lebontott programot<br />

dolgozzunk ki közösen azért,<br />

hogy a magyar településeken olyan<br />

polgármestereket, illetve önkormányzati<br />

képviselőket tudjunk állítani télen,<br />

akik becsülettel és alázattal tudják képviselni<br />

nemzetrészünket a járás minden<br />

településén. Olyan embereket nem<br />

szabad többé a közélet közelébe engednünk,<br />

akik vállalkozásként művelik a<br />

poltikát. Aki nem úgy tekint a közösség<br />

érdekeinek képviseletére, mintha<br />

a saját családja sorsáról döntene nap<br />

mint nap, el kell tanácsolnunk a felvidéki<br />

magyar közéletből.<br />

Ez a rendezvények céljának is tekinthető<br />

A fentiek szolgálatában a sorozatunk<br />

csupán eszköz. A Közös portánk viszont<br />

azt a célt szolgálja, hogy a magyar<br />

civil érdekképviselet feltérképezze a régió<br />

helyzetét, az emberek hangulatát.<br />

Erre a párbeszédre pedig a Komáromi<br />

járásban leginkább a Csemadok alkalmas.<br />

A tényleges cél pedig az számomra,<br />

hogy ne beszédeket mondani járjanak<br />

a közélet szereplői az emberekhez,<br />

hanem beszélgetni. Egyszóval eljutunk<br />

egy-egy településünkre és elbeszélgetünk<br />

jelenről, jövőről.<br />

Mennyire szolgál a rendezvény kampánycélokat<br />

Hiszen mindhárman parlamenti<br />

képviselőjelöltek...<br />

Aki a Csemadokban tisztséget vállal,<br />

az minden kiállásával politizál és leteszi<br />

a garast a magyar ügy mellett. Én<br />

elsősorban csemadokos vagyok. Járási<br />

elnökként két olyan közéleti szereplőt<br />

kerestem és találtam, akik mindig kiálltak<br />

a közösség érdekeiért és bennünket,<br />

azaz a Csemadokot sosem hagyták<br />

cserben. Egyébként igaz, hogy közelednek<br />

a parlamenti választások és mindhárman<br />

jelöltek vagyunk. Arra azonban<br />

gondosan ügyelünk majd, hogy<br />

a kampány ideje alatt már ne járjuk a<br />

falvakat. Viszont ősszel mindenképpen<br />

újraindul a Közös portánk beszélgető<br />

sorozatunk jelenről, jövőről.<br />

Szabó Olga, ügyvéd, megyei képviselő<br />

Céltalan hajósnak nem kedvez a szél<br />

Miért vállalta a Csemadok “Közös<br />

portánk”-jában a felkérést<br />

Mindannyian tapasztaljuk, hogy<br />

nincs időnk egymás meghallgatására,<br />

úgy élünk, mintha mindenkinek elég<br />

lenne a maga baja. Sőt, sok. Így aztán<br />

meghagyjuk magunknak a problémáinkat,<br />

bezárkózunk. Igyekszünk elhitetni<br />

még saját magunkkal is, hogy ha nem<br />

beszélünk a bajokról, akkor nincsenek<br />

is. Pedig vannak! Erről tanúskodnak az<br />

öngyilkosságba és betegségbe menekült<br />

emberek. Mivel sokkal szívesebben<br />

járok gyűlésekre, vagy csak úgy elbeszélgetni<br />

az emberek közé, mint beteglátogatóba,<br />

vagy Isten ments, temetésre,<br />

úgy gondoltam, jó lesz, ha kibeszéljük<br />

a gondokat. Egyéni problémákat, kö-<br />

52


zös bajokat. Tudom, hogy nem fogjuk<br />

megoldani a munkanélküliséget, tudom,<br />

hogy nem tömjük tele pénzzel az<br />

emberek zsebét, de lehet, hogy közösen<br />

eljutunk majd a problémák megismeréséhez,<br />

a célok megfogalmazásához.<br />

Nagyon lényeges, hogy egy adott közösségen<br />

belül ismerjük a célt, hiszen<br />

alapigazság az, hogy „Céltalan hajósnak<br />

nem kedvez a szél.”<br />

Tapasztalt közéleti szereplőként mit<br />

vár a beszélgető-sorozattól<br />

Amíg egy személy, vagy egy közösség<br />

csak annyit tud, hogy nem jó úgy, ahogy<br />

van, de nem tudja mire van szüksége,<br />

küzdeni sem tud érte. Pedig a vikingek<br />

is úgy tartották, hogy ha jó a cél, amit<br />

kitűztél, bizton akadnak eszközök.<br />

A gondokat megfogalmazni, meghallgatni,<br />

a problémákat feltérképezni,<br />

a javaslatokat megvitatni könnyebb<br />

többedmagunkkal. Mert az emberek<br />

együttgondolkodása nem többszörösen<br />

ugyanazt eredményezi, hanem rengeteg<br />

új ötletet, egész más látószögből megközelített<br />

problémákat, és azok megoldási<br />

javaslatát is.<br />

Kiket várnak a beszélgetésekre<br />

Természetesen a beszélgetéseknek az<br />

a lényege, hogy együtt beszélgetünk.<br />

Nem elbeszélünk egymás mellett, hanem<br />

együtt keressük a megoldást.<br />

Senki sem tévedhetetlen, senki sem tökéletes,<br />

és ezt nem is kell eljátszanunk<br />

egymás előtt, mert ezeknek a találkozásoknak<br />

a másik lényeges pontja az<br />

őszinteség. Feltételezzük, hogy aki eljön<br />

közénk, aki megtisztel bizalmával<br />

bennünket, azt a jó szándék vezérli. Mi<br />

nyitott lélekkel és szívvel megyünk a<br />

községekbe, és nyitottságot, őszinteséget<br />

várunk el beszélgetőtársainktól.<br />

Az idei a választások éve...<br />

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a<br />

társadalomban zajló változásokat sem.<br />

Választások lesznek ebben az évben<br />

kétszer is. A parlamenti választásokkal<br />

kapcsolatban a kocka már el van vetve.<br />

Mindenki felelős az eredményért, választani<br />

el kell menni. Viszont a helyhatósági<br />

választásokkal kapcsolatosan lehet<br />

arra ösztönözni az embereket, hogy<br />

felelősséget vállaljanak a helyi közösségért,<br />

és olyan emberek jussanak be az<br />

önkormányzatba, akik szívükön viselik<br />

a község sorsát.<br />

Bölcs József, megyei képviselő<br />

Lépéselőnyben kell lennünk<br />

Mit jelent Önnek a rendezvény címe<br />

Közös portánk, közös gondok, közös<br />

kérdések, közös gondolatok, közös<br />

megoldások, annak érdekében,<br />

hogy hazánk és szűkebb, határon inneni<br />

otthonunk, nemzetünk, népünk,<br />

nyelvünk és kultúránk a lehető legjobb<br />

állapotban legyen, mikor a következő<br />

nemzedékek színre lépnek.<br />

Nem szabad közömbösen szemlélni,<br />

ahogy az idő elszáguld mellettünk, lesz,<br />

ami lesz... A rendszerváltozás eufóriájából<br />

gyors kijózanodás után,esemény,<br />

eseményt követett: községnév, községtábla;<br />

megyei felosztás; nyelvtörvények;<br />

földrajzi nevek; futball pogromok;<br />

utoljára, de nem utolsó sorban<br />

a belső megosztottság, népességfogyás<br />

a környezetünk romlása, mind-mind<br />

olyan téma, amivel érdemes, szükséges<br />

foglalkozni.<br />

Hol látja ebben az egész társadalmi<br />

mozgásban a Csemadok szerepét<br />

A civil társadalom minden szintjét<br />

be kell kapcsolni, hogy igényeink a<br />

közös gondolkodás eredményeként,<br />

a lehető legpontosabban megfogalmazódjanak.<br />

A rendszerváltás idején<br />

a Csemadok volt az a társadalmi kezdeményezés,<br />

amely nem késlekedett<br />

és segített megszervezni a felvidéki<br />

magyarság politikai képviseletét. Szerintem<br />

a Csemadok most is magához<br />

vehetné a kezdeményezést. A közös<br />

gondolkodás folyamán kialakulna a<br />

vélemény kisebb és nagyobb közösségeink<br />

állapotáról, megfogalmazódhatna<br />

a hogyan tovább.<br />

Mit szól majd Ön szerint ehhez a<br />

honi közélet<br />

A mindenkori politikai képviseletünk<br />

vezérfonala ilyen műhelyekben<br />

fogalmazódik meg a legvalóságosabban.<br />

Az önkormányzatok különböző<br />

szintjei sem nélkülözhetik a folyamatos<br />

közös gondolkodás eredményeit.<br />

Ha meg akarunk maradni és meg<br />

akarjuk őrizni földjeink vizeink nyelvünk,<br />

kultúránk állapotát, lépéselőnyben<br />

kell lennünk.<br />

ITTHON 53


A baranta<br />

A baranta ma önálló, magyar hagyományokra<br />

épülő harcművészetet<br />

jelent, amely alapvetően katonai és<br />

népi harcmodorból lett összekovácsolva.<br />

Két ágon folyik a munka: lovas és<br />

gyalogos szakágban. Alapítója Vukics<br />

Ferenc őrnagy, aki 1997-ban, 6 éves kutatómunkával<br />

alapozta meg a baranta<br />

harcművészetet, amelybe a mai napig<br />

kerülnek olyan elemek, amelyeket sikeresen<br />

összegyűjtünk. Vukics Ferenc<br />

olyan harcos példáját álmodta meg,<br />

aki bár nem a legjobb a botolásban, az<br />

54<br />

ostorozásban, az íjászatban, a szablyavívásban,<br />

stb., ugyanakkor megállja a<br />

helyét bármelyik magyar tipusú fegyver<br />

forgatásában és helytállásában. Ez<br />

részben már a mi feladatunk is!<br />

A baranta iránya a magyar ember<br />

felé halad. Az tud csak magyarul harcolni,<br />

aki magyarul él, gondolkodik és<br />

cselekszik. A baranta a magyar hármasságra<br />

építi tudásanyagát, ami nem<br />

más, mint a test, lélek, szellem. A testi<br />

része a harc, a tánc, a lélek-szellem pedig<br />

a magyar hagyomány többi ága, a<br />

Vukics Ferenc<br />

zene, a mese, szólások, közmondások,<br />

ünnepek, stb. amelyek arra tanítanak,<br />

hogyan lehet a világot „magyarázni”,<br />

magyarul, emberül élni!<br />

A magyar harcművészet újjáélesztésére<br />

több kísérlet is történt.<br />

A két világháború alatt magyar katonatisztek<br />

állították össze az első komoly<br />

anyagot, amellyel a legénység<br />

harci képzettségét és nemzeti hagyományokhoz<br />

való ragaszkodását akarták<br />

előmozdítani. A kutatások eredményeinek<br />

néhány eleme a korabeli harci<br />

szabályzatokban is megjelent.<br />

Az 1960-as években szintén több<br />

próbálkozás történt az egységes mozgásanyag<br />

és harci szemlélet kialakítására,<br />

de a távol-keleti irányzatok előretörésével<br />

és népszerűségével ez a törekvés<br />

nem tudta felvenni a harcot.<br />

A baranta kifejezés harcra, hadjáratra<br />

való felkészülést jelent, valamint a<br />

Somogy megyei nyelvjárásban, mikor<br />

Vukics Ferenc gyűjtött, eképpen mondta<br />

neki az idős bácsi: „amíg barantáznak<br />

a gyerekek, nincs baj, csak böllön ne legyen<br />

a vége!” Ezzel azt akarta kifejezni,<br />

hogy míg „barantáznak” – játékosan<br />

küzdenek, botoznak, birkóznak, stb., -<br />

„addig nincs baj, csak böllön ne legyen<br />

a vége!” Ez azt jelenti, hogy már erőszakosan<br />

verekednek, vérre menően!<br />

A magyar nyelv talán még a Berente<br />

község nevében hordozza ennek bizonyítékát!<br />

A baranta kifejezés több névváltozatban<br />

az ázsiai nomád népeknél<br />

volt használatos. Valahol portyázást,<br />

fosztogatást jelentett, valahol pedig<br />

büntető hadjáratot, ami a somogyvári<br />

legendában is szerepel, ahol is a brentai<br />

ütközetben a baranta had (legjobb harcosok<br />

hada, válogatott had) büntető<br />

hadjáratként csatázott!<br />

Mikor Kazakisztánban jártam, ott<br />

úgy mondták, hogy a „branta” szót<br />

olyan emberekre használták, mint Magyarországon<br />

a betyárt! Nem a rossz<br />

értelemben, hanem ahogy segít a szegényen,<br />

egyfajta „visszaszolgáltató” minőséget!<br />

Talán a mai világban is egy visszaszolgáltató<br />

szerepet vállal a Baranta,<br />

hiszen veszendőben van a magyar<br />

kultúra, s az ellenség sem a testet, de a<br />

lelket és a szellemet támadja. Nekünk<br />

viszont nem a más ellen, de saját magunkért<br />

kell küzdenünk...<br />

Kopecsni Gábor


Máday-gyűjtemény<br />

Dunaszerdahelyen<br />

Máday Norbert, amellett, hogy egy<br />

nagyszerű harcos, olyan dolgokkal<br />

foglalkozik, melyek nem adatnak meg<br />

minden embernek. Őseink tárgyi hagyatékát<br />

gyűjti szívvel-lélekkel, ezt<br />

éreztük, mikor az előadását tartotta!<br />

A kiállítás a 48-as szabadságharc<br />

emlékére készült; olyan emberek képei<br />

sorakoztak a falon, akik valakinek ismerősek,<br />

valakinek ismeretlenek. Pont<br />

ez adott egy másik március 15-i hangulatot.<br />

Nem a megszokott Petőfi, Kossuth,<br />

stb. hangulat, hanem egy olyan<br />

képet festett le, ami arról az oldalról<br />

mutatott rá a szabadságharca, ami szintén<br />

fontos volt. Olyan személyek képei,<br />

akiknek csatát köszönhet a forradalom,<br />

aki nélkül talán Kossuth se lenne a<br />

„nagy Kossuth”. Papok képei, kik híven<br />

áldozták idejüket és életüket a magyar<br />

szabadságért, vagy azoknak a honvédeknek<br />

a képe, akik már nem tudtak<br />

gondoskodni magukról, mert vagy elveszítették<br />

a lábukat, vagy nincstelenek<br />

lettek, de égően vágytak és tudatában az<br />

ilyen áldozatoknak, odamentek a csatatérre...<br />

és voltak bajtársaik, akik már<br />

nem is jöttek vissza...<br />

Máday Norbert barátom az ittléte<br />

idejére hozott a gyűjteményéből néhány<br />

szablyát, pallost, karabélyt és egy messzi<br />

földön híres Károlyi tarsolyt, amely<br />

nemrég került haza köszönhetően<br />

Norbi bátyám hazaszeretetének és ősei<br />

töretlen tiszteletének. Olyan előadást<br />

tartott, hogy még a fiatalok szemében is<br />

könny csillogott.<br />

Norbi bátyám a rendelkezésemre<br />

bocsájtotta a 19 képből álló gyűjteményt,<br />

és rámbízta, hogy a Felvidéken<br />

vigyük, ahová csak tudjuk. Megfogadtam<br />

neki, így vándorkiállítást szervezünk<br />

egyes helyeken, s ha ideje engedi<br />

Norbinak, eljön és mesél a jó magyar<br />

embereknek...<br />

Kopecsni Gábor<br />

Nemzetközi Szablyavívó Verseny<br />

A budapesti Ősi Tűz Történelmi<br />

Vívógyesület és a Szegedi Vitézlő Oskola<br />

szervezésében került megrendezésre<br />

Kisteleken, a Szeged melletti<br />

kisvárosban az I. Nemzetközi Szablyavívó<br />

Verseny. A verseny március<br />

13-án, az 1848-49-es szabadságharc<br />

emlékére szerveződött!<br />

A Felföldi Baranta Szövetséget a<br />

februári III. Balassi kupán való sikeres<br />

szerepelés jogosította fel tagjait<br />

a kisteleki versenyre. Ketten tudtak<br />

résztvenni: Papp Gabriella és Kopecsni<br />

Gábor, a dunaszerdahelyi Hadik András<br />

Baranta tagjai.<br />

A versenyen 4 kategóriában indultak<br />

a küzdők. 1 fegyveres: polifoam védőburokkal<br />

ellátott, fafegyveres egyéni,<br />

és fafegyveres csoport, valamint 2<br />

fafegyveres kategóriában. A felvidéki<br />

versenyzők mind a négy kategóriában<br />

jól szerepeltek, Kopecsni Gábornak<br />

sikerült megszerezni a polifoam kategóriában<br />

1. helyet, fafegyveres kategóriából<br />

2. helyet, és a csoportból<br />

szintén a 2. helyet. Az összesített eredmények<br />

alapján a legtöbb helyezést a<br />

naranta harcművészek hozták el, akik<br />

Budapestről, Erdélyből, Sopronból is<br />

jöttek!<br />

További jó felkészülést kívánunk!<br />

K.G.<br />

ITTHON 55


Lapzárta<br />

Mi történik velünk, magyarokkal<br />

Az áprilisi parlamenti választásokon<br />

elképesztő arányú, „jobboldali” győzelem<br />

született. Orbán Viktor, a győztes<br />

pártszövetség elnöke – mint már annyiszor,<br />

most is hitelesen összegezett: „Bebizonyosodott,<br />

hogy rendszert nem lehet<br />

váltani. Rendszert csak megbuktatni<br />

lehet, hogy helyette felépüljön valami<br />

új.” A „jobboldal” szakmai megnevezés<br />

– helyette inkább azt lehetne mondani,<br />

hogy „az a pártszövetség nyert, amely<br />

közeledik a Szent Korona eszményéhez,<br />

tehát a jézusi világképhez, s általa a Teremtőhöz.”<br />

A példátlan arányú elsőség hátterét<br />

– Orbán Viktor szavaival „forradalom<br />

történt a válastófülkékben” hivatásos<br />

elemzők aligha látják majd úgy, ahogyan<br />

a szakrális bölcsesség hívei. Mi<br />

történt hát valójában És mi történhet<br />

ezek után velünk, magyarokkal<br />

Az történt, hogy egy és negyedmillió<br />

magyar ember felismerte: elpusztulunk,<br />

ha nem térünk meg. Egymilliónál<br />

is több honfitársunk kért segítséget<br />

országunk oltalmazójától, a<br />

Nagyboldogasszonytól, Jézustól és a<br />

Szent Koronától, hogy ismét az egyetlen<br />

jó úton járhassunk, melyet Isten<br />

jelölt ki számunkra. Nemcsak a kolostorokban,<br />

templomokban, de egyre<br />

több iskolában imádkoztak jövőnkért<br />

kicsik és nagyok. Megszaporodtak a<br />

A rács mögött meggörnyedt tér<br />

pókhálófonalán,<br />

ott vergődtünk én,<br />

néhány légy és az idő,<br />

s a penészvirág illata<br />

burkolta be e tündöklő temetőt.<br />

A cellában, mint hálóban<br />

reszkető halak tátogása,<br />

zúg a csend,<br />

s megnyugvást csak dacolva<br />

sípoló tüdőm jelent.<br />

A sétálóudvar kövéről<br />

neveket sodor hozzám a szél,<br />

melyekhez nem tartoznak<br />

arcok, kezek,<br />

Hrubík Béla<br />

Fekete márvány<br />

Esterházy János emlékére<br />

zarándoklatok, a felajánlások, a közös<br />

fohászkodások a rózsafűzér által; egyre<br />

több helyen újították fel a kápolnákat,<br />

templomokat – és persze, építettek<br />

újakat -; megszaporodtak az út menti,<br />

Jézust és a Szűzanyát magasztaló kegyhelyek;<br />

a nemzet legkiváőlóbb tanítói és<br />

gyógyítói könyvekben, zeneművekben,<br />

színpadon, filmekben és előadásaikon<br />

hirdették az evangéliumot és vallották:<br />

a gyógyítás népe vagyunk, királyunk<br />

Jézus. Már történelmünk két vezéralakja,<br />

Hunor és Magyar sem egymás<br />

ellen fordult, hanem segítette és védte<br />

egymást, hogy örök időkre példát mutasson.<br />

Ez is ott volt a szavazófülkés forradalom<br />

hátterében: erősödött és nemesedett<br />

a lelkünk. Felismertük, hogy az<br />

ember nem csak anyagi test, amely látható,<br />

de lélek és szellem is!<br />

A jövőt csak általuk remélhetjük, a<br />

belső és külső békét csak általuk nyerhetjük<br />

el. Mindebből az is következik,<br />

hogy áprilisban megkezdődött a nemzet<br />

megtérése. Az élethez, a további<br />

küzdelmekhez csak innen kaphatunk<br />

erőt, a boldogulást innen várhatjuk<br />

csupán.<br />

Az ITTHON most imaláncot indít<br />

– csatlakozzanak hozzá minél többen!<br />

Építsük innen, a Felvidékről is a közös<br />

életünket, minden magyarral és minden<br />

velünk élő lelki testvérrel együtt,<br />

hogy végre szép legyen a jövőnk, gyermekeink,<br />

unokáink és az újabb nemzedékek<br />

földi léte:<br />

Imádkozzunk Esterházy<br />

János boldoggá avatásáért<br />

Kedves Istenünk,<br />

köszönjük neked, hogy ismét megsegítettél<br />

bennünket, magyarokat.Nem<br />

engedted, hogy maga alá temessen a történelem,<br />

mert az önzés, a gyűlölködések<br />

és fegyverek világából úgy görgetted el<br />

a hazugságokat, mint az ama barlang<br />

nyílását elzáró sziklát a feltámadt Igazság.<br />

Köszönjük, hogy felismerhettük:<br />

nemcsak anyagi test, de lélek ás szellem<br />

is vagyunk, hogy mindenkoron itt vagy<br />

velünk, s hogy a lelkünkből felszálló ima<br />

ereje hatalmasabb minden gonoszságnál.<br />

És köszönjük, hogy az idő homályából<br />

felfénylik vértanúnk, Esterházy János<br />

alakja; köszönjük, hogy ismét elküldted<br />

őt közénk, hogy földi megpróbáltatásait<br />

megismerve felderenghessen elöttünk a<br />

Jézus mutatta út, igazság és élet, s hogy<br />

Esterházy János mosolya, jósága, másokért<br />

hozott áldozata, hozzád való megingathatatlan<br />

hűsége is ösztönözzön küzdelmeink<br />

során. Add, kedves Istenünk,<br />

hogy mi, magyarok, a Kárpát-hazai népekkel<br />

és a testvéri lengyelekkel együtt a<br />

beteg világ gyógyítóivá válhassunk. Add,<br />

hogy a lelkünkből felszálló fohászok és<br />

imák Isten Országának alapkövei lehessenek.<br />

Batta György<br />

széthullott életem torzói ezek,<br />

szobrok, bálványok, képek,<br />

melyek egyszer romba dőlnek,<br />

ha kaput nyitok az ősznek,<br />

nem kell szembeszállnom majd<br />

minden falevéllel,<br />

együtt múlok el<br />

a megfakult téllel,<br />

s a mírovi börtön megkopott falán<br />

én leszek az intelem is talán<br />

a vigyázók szemében örökre,<br />

fekete márványon<br />

arany betűbe öntve.<br />

ITTHON 57


A Nap<br />

Piramis<br />

Világszenzáció látott napvilágot: a magyarság<br />

ügyét régen látott módon ragyogja<br />

be ez az új, remekbe szabott régészeti felfedezés!<br />

A világ legrégebbi ismert piramisáról<br />

tudniillik most már 100%-os bizonyossággal<br />

kijelenthetjük, hogy a hun-magyarok,<br />

azaz elődeink, a mag (tudás) urai építették.<br />

A hüledezéskeltő hír röviden ismertetve a<br />

következő: a szénizotópos mérések alapján<br />

3<strong>4.</strong>000 évesre saccolt híres boszniai Nap<br />

Piramisban székely-magyar rovásírással<br />

íródott feliratokat találtak a szláv kutatók,<br />

s már egyértelműen azonosítottak húsz<br />

rovásbetűt is, melyek egy az egyben megegyeznek<br />

a manapság általunk is ismert<br />

székely-magyar ABC jeleinek vonásaival.<br />

A helyi régészek azonnal kapcsolatba léptek<br />

a rovásíráskutatás honi mestereivel,<br />

nemsokára pedig megindul a rendkívüli<br />

izgalmat, s talán historikus paradigmaváltást<br />

hozó pontos vizsgálódás. Remélhetőleg<br />

nem fogják elhallgatni, eltüntetni a valós<br />

eredetünket ország-világ elé táró, Kárpátmedencei<br />

életterünk ősiségét bizonyító<br />

táblákat és rovásmaradványokat a szélsőséges<br />

globális eszmeiség jegyében cselekvő<br />

főideologizátorok csicskacsatlósai.<br />

A monumentalitásával szemeket lenyűgöző<br />

Kínai Nagy Fal alig több, mint<br />

kétezer éves, a gízai piramisok még nincsenek<br />

ötezer évesek, s a Stonehenge<br />

kövei is csak maximum pár évszázaddal<br />

idősebbek Egyiptom csodáinál. A mi<br />

pompázatos piramisunk azonban közel<br />

30.000 évet ver az összes előbb felsorolt<br />

földi remekre, ami egyenesen lenyűgöző,<br />

nemzeti büszkeségünket sokszorosára<br />

duzzasztó adat. A nonplusszultra pedig<br />

a megtalált rovásírás kora. A hivatalos,<br />

vaskalapos és megamaterialista “tudomány”<br />

szerint a legrégebbi ísmert írás<br />

Mezopotámia területéről származik, s az<br />

i.e. IV. évezred végén, avagy az i.e. III. évezred<br />

elején alakulhatott ki. Erre előkerül<br />

egy amazoknál majd tízszer ősibb székely<br />

rovásírás... atomcsapásszerű pofon lehet<br />

ez a finnugor blődlit szajkózók számára<br />

éppúgy, ahogy a “majomemberes”, “Mezopotámia<br />

az első civilizációs” sületlenségeket<br />

sulykoló mesekutatók lelkületének<br />

is. Ismét a vadliberális körökben csak<br />

“sumerpárthus nagymagyaroknak” csúfolt<br />

tudós hazafiak igazsága bizonyosodott<br />

be a ténynek hazudott műanyag agylúgozó<br />

elméletkupacok ellenében! Félő<br />

azonban, hogy elhallgatják ezt a szenzációs<br />

felfedezést.<br />

A legrégibb ismert<br />

földi írás!<br />

Ha valamikor a Jóisten kegyelméből<br />

igazi nemzeti kormány kerül majd sokat<br />

szenvedett Magyarországunk élére, akkor<br />

az első feladatai egyikeként kell majd a<br />

történelemoktatást korrigálnia, hogy a<br />

műveletlen rétegek ne fitymálhassák többé<br />

le ezt a „kurva országot”. Ne a kétszáz<br />

éves mammonimádó multikultifellegvár,<br />

a tenyérbemászó antihumánus törtetés<br />

Mekkája, a háború- és terrorpárti USA<br />

legyen a példa gyermekeink előtt “demokratikus<br />

és modern” berendezkedésével,<br />

sokkal inkább őseink ideológiája és<br />

remekei! Szeretném, ha a magyar őstörténet<br />

nem Árpádnál, esetleg az “uráli őshaza”<br />

felemlegetésénél kezdődne, hanem<br />

a Kárpát-medence hungár életterének<br />

ősiségénél. Szeretném, ha a históriaoktatás<br />

szempontjából fontos tankönyvek<br />

címoldalán a Nap Piramis, valamint a rovásírás<br />

virítana, s ugyancsak ezen magyar<br />

csodák ismertetésével kezdődne a történelemtanítás<br />

a magyar gyerekek számára.<br />

Várom a Nap Piramis kutatásának újabb<br />

eredményeit, s bízom továbbra is a szebb<br />

magyar jövőben!<br />

(forrás: http://egymagyar.blogspot.com/<br />

2010/03/vilagszenzacio-latott-napvilagot.<br />

html)<br />

Piramisok a Képes<br />

Krónikában!<br />

Létezik egy velencei fametszet a középkori<br />

Székesfehérvárról, ami több kutatót<br />

arra sarkallt, hogy a magyarok szakrális<br />

központját nem a mai Székesfehérváron,<br />

hanem a Pilisben keresse. A kutatások<br />

eredményeként egyre többen vallják,<br />

hogy Fehérvár koronázó városunk egykor<br />

valóban a Pilisben helyezkedett el,<br />

ami a korona-csakra, fehér és beavatás<br />

fogalmak érdekes találkozása. A pálosok<br />

központja, a Pilis, tehát pontosan az<br />

a hely, ahol a beavatás történhet. Mint<br />

ahogy az emberi testben ez a hely a fejtető,<br />

ugyanúgy a Kárpát-medence „pilise“<br />

az, ami képes a fentről jött finom energiák<br />

befogadására. A korona- és a szívcsakra<br />

a Pilisben egy helyen található, ezáltal<br />

teljes szakrális uralkodói programot<br />

képvisel. A Pilis Árpád-kori szakralitását<br />

oklevelek bizonyítják: mindvégig királyi<br />

központként működött, soha nem lehetett<br />

adni-venni benne földterületeket,<br />

csak királyi jóváhagyással. Később, az<br />

Anjou-kortól Visegrádon, a fellegvárban<br />

őrizték a Szent Koronát és a Képes<br />

Krónika képein a koronázás helyeként a<br />

Pilis azonosítható. A Pilis körvonala (a<br />

Visegrádi-hegységgel együtt) egy hatalmas<br />

szívet formáz, amelynek a közepén<br />

található Dobogókő, a Kárpát-medence<br />

energetikai központja. Őseink nem véletlenül<br />

adták a terület középpontjában<br />

álló csúcsnak ezt a nevet, tudniuk kellett,<br />

hogy itt „dobog“ a világ szíve. Az Árpád<br />

korban ezt a területet „Insula Pilis“ (Pilissziget)<br />

néven nevezték. Ha rápillantunk<br />

a térképre, és leszámítjuk az utóbbi 1500<br />

év mintegy 400 földrengését, amelyek során<br />

például „az egyik hegy belezuhant a<br />

Dunába“, és így nyilván megváltozott a<br />

58


fent: III. István koronázása,<br />

II. László, és Imre koronázása<br />

környék képe, akkor tökéletes szívalakot<br />

látunk. A területet a ma itt élők is a Föld<br />

szíveként emlegetik.<br />

A korona- és a szív-csakra így tehát a<br />

Pilisben egy helyen található, ezáltal teljes<br />

szakrális uralkodói programot képvisel.<br />

Az itt található pontokon keresztül<br />

átadhatóvá vált az isteni energia az arra<br />

alkalmas befogadó személynek. És valóban,<br />

a Pilis alagútrendszerében, a titkos<br />

barlangokban a pálosok beavatási rítusainak<br />

központi szerepe volt. Az egyiptomi<br />

piramisok az Oziriszt megszemélyesítő<br />

Orion csillagkép mintájára épültek. Tudjuk,<br />

hogy az Orion a magyar mitológiában<br />

Nimróddal azonos.<br />

Középkori krónikáink a magyarság<br />

első őseként a legendás Nimródot jelölik<br />

meg. Nimród először Kézai Simon,<br />

Kún László udvari papja, 1282 körül írt<br />

Gesta Hungarorumában lép fel a magyar<br />

történetírásban. Kézai elmondja, hogy a<br />

vízözön után kétszázegy évvel az óriás<br />

Nimród egész nemzetségével hozzáfogott<br />

a bábeli torony építéséhez. A nyelvzavar<br />

után Evilát földjére költözött, és ott felesége,<br />

Enéh két ikerfiút szült neki, HU-<br />

NORT és MAGORT. Ettől a két fiútól és a<br />

szolgálatukban álló vitézektől származtak<br />

a hunok és a magyarok. Ezt a történetet<br />

több mint húsz középkori magyar krónika<br />

megismétli.<br />

Többek feltételezése szerint az Orionnak<br />

a pontos mása megtalálható a Pilisben:<br />

a csillagkép csillagait a pilisi hegyek<br />

rajzolják ki. A középső három csillag az<br />

Árpád-vár, a Rám-hegy és a Magashegy.<br />

Az elrendezés ugyanaz, amit az egyiptomi<br />

piramisoknál látunk: a leghalványabb<br />

csillagot a legkisebb piramis jelzi, a legerősebbet<br />

pedig a legnagyobb. A csillagkép<br />

további négy pontjának mindegyikénél<br />

pálos kolostorromok találhatók.<br />

A beavató koronázás tehát a Pilisben<br />

történt. Bizonyíték erre a Képes Krónikában<br />

található számos kép, melyeken a<br />

koronázási esemény hátterében a tájat is<br />

megjelenítik. Viszont van a Krónikában<br />

három rajz, ahol a távolban meglepő módon<br />

piramisok vannak.<br />

A képek önmagukért beszélnek. Egyértelmű<br />

hogy ezeken a rajzokon nem<br />

hegyek, dombok és sziklák, hanem piramisok<br />

láthatók. A szabályosan megrajzolt<br />

gúla az egyenes éleivel legalábbis erre<br />

utal. Az Imre koronázását ábrázoló képen<br />

ráadásul két piramis is van, melyeknek<br />

csúcsán talán életfát vagy energia-kisugárzást<br />

jelenített meg a rajz készítője. A<br />

kérdés az, ha a helyszín a Pilis és a képen<br />

valóban piramisok vannak, ma miért<br />

nem láthatjuk ezeket az építményeket<br />

Lehetséges hogy ezeket is, mint számos<br />

épületet a Pilisben, lerombolták, elbontották<br />

és a földdel tették egyenlővé azért,<br />

hogy a magyar nemzet dicső múltját eltüntessék.<br />

Ha viszont még ott vannak és<br />

csak a növényzet vagy a föld rejti az építményeket,<br />

akkor a boszniai piramishoz<br />

hasonló kiemelkedést kell keresni. Lehet,<br />

hogy az Árpád-vár, a Rám-hegy és a Magashegy<br />

a Pilis piramisa<br />

Pilisi zarándokhely<br />

Az 1940-es években bizonyos Sashegyi<br />

nevű régész kezdett ásatásokat a Holdvilág-árokban<br />

abból kiindulva, hogy Anonymus<br />

úgy írja le Árpád vezér nyughelyét,<br />

hogy ott nyugszik Árpád „ahol a víz kőmederben<br />

folyik alá Attila városába”. Ez<br />

a leírás pontosan ráillik a Holdvilág-árokra,<br />

amely a Pilisben van; ott, ahol a régi<br />

koronázóvárost, Fehérvárt, és Ősbudát,<br />

Attila nagykirályunk székhelyét is sejtik.<br />

Sashegyi emberi (női) csontvázat is talált<br />

ott a nehezen és életveszélyesen megközelíthető<br />

helyen, kőkoporsóban, amelynek<br />

génjei megegyeznek a honfoglaló magyarság<br />

genetikai állományával. Az ott található<br />

kövek emberi megmunkálásra utalnak,<br />

nem a természet formálta őket olyanra.<br />

Az egyik közeli bokorban Sashegyi embert<br />

ábrázoló kőszobrot is talált, amely egy belső-ázsiai<br />

türk, szittya, hun vonásokat mutató<br />

emberábrázolás volt. Két nap múlva<br />

két szakértővel visszatért a helyszínre, de<br />

a szobornak hűlt helye volt. Utánajárt a<br />

dolognak, és kiderült, hogy elvitték azt a<br />

kőfejtőbe, bezúzták. 2003 körül az ásatást<br />

végzők egy olyan kőtömböt találtak<br />

a hegyen tovább lejjebb fúrva, amely egy<br />

feltűnően éles, szabályosan egyenes peremmel<br />

rendelkezik. Ennek a peremnek a vonalában<br />

továbbmenve annak úgy lett vége,<br />

hogy az ásó szintén kőbe ütközött, amely<br />

szintén egy kocka- vagy téglaalakú kőtömb<br />

egyik szabályos pereme volt. Ennek végén<br />

szintén egy erre merőleges perem van, tehát<br />

az egész emberi alkotásra utal, lépcsőzetes<br />

kialakításra. Hogy ennek a lépcsőzetes<br />

folyamatnak hol van vége, nem tudni,<br />

de elvileg le a patakig (folyóig) is tarthat.<br />

Ha pedig a párhuzamos oldalon ugyanezt<br />

a kialakítást találják meg a hegyen, mint<br />

szabályos tükörképét a lépcsőzetnek, akkor<br />

az csak piramis lehet, amelyet hegyből<br />

ástak ki, és utána hegyként be is temették,<br />

valamilyen okból kifolyólag.<br />

Ha végre kiderülne az igazság, akkor a<br />

Pilis lenne a nemzet zarándokhelye, ami a<br />

mai helyzetben növelné a nemzet összetartó<br />

erejét. De sajnos az idegen szívűek mindent<br />

megtesznek, hogy ez ne jöhessen létre.<br />

Az ő idejük azonban hamarosan lejár úgy,<br />

mint a homokóra homokja, ha lassan is,<br />

de lepereg.<br />

(forrás: http://csaba-vezer.freeblog.h<br />

u/archives/2008/12/10/Piramisok_a_<br />

Kepes_Kronikaban/)<br />

ITTHON 59


„Mély a múltnak kútja”<br />

Maskurázók az Ipoly-mentén<br />

Az Ipoly folyó a XX. század szimbóluma<br />

lehetne. Volt, hogy összekötötte, és<br />

volt, hogy elválasztotta azt, ami széttéphetetlenül<br />

összetartozik.<br />

„A mesebeli Ipoly, miként azt a harmadik<br />

évezred küszöbén tudni véljük, a trianoni<br />

diktátum következtében, a béke és<br />

békétlenség nevében 172,2 folyamkilométeren<br />

zavaros, magyar-szlovák határfolyóvá<br />

változott, és persze hajózhatóvá, majd<br />

legvégül a Hulinova terv (1966.) részleges<br />

megvalósításával, folyószabályozás címén,<br />

„vízveszejtő csatornává.”: – írja Németh<br />

Péter Mikola a Napút 2004-es farsangi<br />

számában „Hetedhét Ipolyon innen és túl”<br />

címmel, a múlt század utolsó évtizedében<br />

megújuló Ipolydamásd–Helemba közötti<br />

farsangi néphagyományról értekezve.<br />

Az a negyvenhét közúti-, vasúti- és gyalogos-híd,<br />

amelyekből mára már csak öt<br />

funkcionál, egykoron összekötött közösségeket,<br />

családokat és barátokat. A hiányzó<br />

Ipoly–hidak nagyobb részét a világháborúk<br />

ideje alatt semmisítették meg. Ellenben<br />

2000-ben, békeidőben az árvíz mosta el<br />

az utolsó előtti hidat a Duna–Ipoly torkolat<br />

felől nézvést, az Ipolydamásd-Helemba<br />

közöttit. Ezt, tekinthetjük akár szimbolikusnak<br />

is. Ennek ellenére – ahogy a neves<br />

néprajztudós, Hoppál Mihály mondta: – a<br />

történelmet lehet hamisítani, de a népi emlékezetet<br />

nem. És milyen igaz, akik együtt<br />

ünnepelték a damásdi–helembai Farsang<br />

Tóbi, vagyis a tél jelképes „temetését”, több<br />

mint száz évvel ezelőtt – legalábbis, azóta<br />

dokumentálják – az Ipoly folyó bal és jobb<br />

partján, Ipolydamásdon és Helembán,<br />

– mai szlovák neve Chl’aba – azoknak a<br />

kései utódai a harmadik évezredben is<br />

együtt ünnepelnek.<br />

(Kis ismeretelméleti kitérő: hagyományok<br />

előbb voltak, mint kutatók.) És sajátos<br />

archaikus egységben, békességben<br />

éltek itt együtt a „jó palócok” és a „tót<br />

atyafiak”. Nem is tudták, mi az az etnikai<br />

konfliktus. De mi, most Európában politikailag<br />

„nyílt társadalmakban” élünk,<br />

tehát, jó első kézből tájékozódni jelenkori<br />

nemzetiségi ellentéteink ok és okozati<br />

összefüggéseiről. Többek között ezért is<br />

zarándokoltunk hát el tapasztalatot szerezni,<br />

farsangolni, február 13 és 16 között<br />

a Duna–Ipoly zugba, a Börzsöny déli lankáin<br />

egymással szemben fekvő, az Ipoly<br />

két partján elterülő két településre. A<br />

helybéliek emlékezete szerint a Magyarország<br />

területén levő Ipolydamásdot a<br />

múlt század elején zömében még szlovák<br />

ajkúak lakták, a trianoni békeszerződés<br />

következtében Csehszlovák közigazgatás<br />

alá eső Helembát azonban többségükben<br />

magyarok. Ez nem is volt gond az Osztrák–Magyar<br />

Monarchiában, mert egyazon<br />

ország, azonos jogú polgárai voltak<br />

a magyarok és a szlovákok is. Együtt<br />

örültek, s együtt szomorkodtak, ha úgy<br />

hozta a sorsuk. De a közös hagyomány<br />

egy bizonyos idő után nem felelt meg a<br />

nagypolitika elvárásainak. Így bármilyen<br />

hihetetlen, a közös hagyományos farsangi<br />

ünneplés sem sokkal élte túl Trianont.<br />

A korabeli feljegyzések szerint, néhai<br />

Korcsmáros László helytörténész állítása<br />

szerint, úgy 1925 táján szűnt meg hosszú<br />

időre, több mint fél évszázadra az Ipoly–<br />

menti maskurázás, s akkor úgy tűnt,<br />

hogy végleg eltemették Ipolydamásdon<br />

a farsangot. Az 1980–as évek második<br />

felében volt már ideiglenes híd a két<br />

falu között, de erőteljesen létezett még,<br />

az 1920–ban először meghúzott országhatár<br />

is. Nem sokkal a rendszerváltást<br />

követően, az Európa Unió felé való kacsingatások,<br />

igyekvések idején, amikor,<br />

minden tagságra esélyes Közép-európa-i<br />

ország, köztük Magyarország és Csehszlovákia<br />

is meg akart felelni az európai<br />

elvárásoknak, történhetett meg az, hogy<br />

a szemközti falvak akkori polgármesterei:<br />

dr Gosztonyi Jenő és néhai Bogdán<br />

József kezdeményezésére, 1991 farsangján<br />

a hatóságok ideiglenesen megnyitották<br />

az országhatárt, megteremtve ezzel<br />

a határ-hídon való átkelés lehetőségét.<br />

Talán ők maguk se gondolhatták előre,<br />

hogy ezzel Ipolydamásd és Helemba<br />

népe képes lesz emlékezete legmélyéről<br />

előhívni, – „Mély a múltnak kútja!” – s<br />

újraéleszteni az Ipoly-menti maskurázás,<br />

alakoskodás farsangi hagyományát, ami,<br />

azóta is, idestova tizenkilencedik esztendeje<br />

tart töretlenül, még úgy is, hogy<br />

a hidat tíz éve már, hogy elsodorta egy<br />

tavaszi árhullám, s újjáépítése szándékáról,<br />

azóta is, csak ritkán hallani. Persze<br />

igazi zimankós teleken a híd nem léte<br />

nem jelent gondot, hiszen átcsúszkálnak<br />

egymáshoz a folyó jegén a két falu lakói.<br />

Igen ám, de az idei a kemény tél ellenére<br />

sem fagyott be úgy az Ipoly vize, hogy<br />

azon bárki emberfia átsétálhatott volna.<br />

Így két lehetőség maradt, az egyik: cirka<br />

30 km-es kerülő: Letkés – Ipolyszalka<br />

– Gramkövesd – Kovácspatak felé, be a<br />

Duna-Ipoly zugba. A másik, a kissé kalandosabb,<br />

ámde emberpróbálóbb: igazi<br />

valóság-show. Én és a barátaim az utóbbit<br />

választjuk: délelőtt, miután szalma<br />

bálákból rituálisan máglyákat raktunk, s<br />

azokat a dob pergő ütemére, harmonika<br />

szóra, és a nagybörzsönyi Pávakör énekére<br />

körbetáncoltuk, a sok–sok színes<br />

maskurával tánclépésekkel jártuk be így<br />

a falut, Ipolydamásdot. Mindezek után<br />

gyülekező a Kultúrháznál volt, ahonnan<br />

busszal felutazunk a Szobot Párkánnyal<br />

(szlovák nacionalistáknak: Štúrovo) összekötő<br />

vasúti hídig, és onnan gyalog<br />

megyünk odaátra. Ott vár minket egy<br />

pótkocsis dübörgő traktor, amivel rázkódva,<br />

döcögve ugyan, de a hómezőn át<br />

Helembáig száguldhatunk. Persze a dolog<br />

nem ilyen egyszerű. Ha mi „gonosz”<br />

módon nem hiszünk a szlovák-magyar<br />

konfliktusban, akkor a mesék szabályai<br />

szerint próbákon kell átesnünk. Az első<br />

próba: önmegtartóztatás. Ezt a kísértést<br />

egy miniatűr echós szekérke láttán érezhetjük,<br />

ami telve vagyon porcukrozott<br />

fánkkal, csörögével és képviselővel, s<br />

telítve van forralt borral és teával. És itt<br />

jön a megmérettetés. A vasúti híd túlsó<br />

végén a meredek lépcső járhatatlan, ráfagyott<br />

a hó, a víz, inkább korcsolya-, mint<br />

60


szánkópálya. Én lecsúszom gatyafékkel,<br />

ez nem túl kellemes, bár kalandos, de<br />

ebben a helyzetben két szerencsés is van:<br />

a kutyám (négyláb-meghajtás), és a szekér.<br />

Ez utóbbit, a lejtő bármely pontján<br />

stabil helyzettel bíró, egy magára valamit<br />

adó férfiember adja tovább, kézről kézre.<br />

Szusszanunk, felülünk, és elfeledkezünk<br />

arról, hogy, ha már megpróbáltatás, akkor<br />

a mesék szabályai szerint az egyszeri<br />

eset nem lehet kielégítő. Mindenki felkászálódik,<br />

majd vigyázban ül a pótkocsi<br />

platóján, s nézi a valóban csodálatos<br />

hófödte Börzsönyt, a Hegyes–hegyet, a<br />

Márianosztrát ölelő „pálos–dombokat”,<br />

s egyszer csak a szűz hóban elakadunk.<br />

Az idillnek vége, a férfiak leszállnak,<br />

megtolják a traktort. A lankán a benzinbűzös<br />

motor erőre kap, és mi ott maradunk,<br />

mert ha megáll, és ismét felvesz<br />

bennünket, kezdődik az egész tortúra<br />

elölről. Nem is baj, hogy itt hagy minket,<br />

a táj gyönyörű, és átélhetjük a kilátástalanság<br />

érzését, mert bármerre is nézünk,<br />

a „semmit” látjuk, a végtelen hómezőt,<br />

– „Száműzött tenger / Isten hallgatása”:<br />

jut eszünkbe Pilinszky – és szemünk<br />

előtt meg a végtelenbe vezető párhuzamos<br />

traktornyomokat. Mikor a sokadik<br />

dombtetőről végül mégis megpillantjuk<br />

Helembát: határ ide, határ oda, nyomban<br />

otthonosan érezzük magunkat. De<br />

ekkor jön ám az „időkapszula”. A dombtetőt<br />

fülünk hallatára, – valami őrület!<br />

– lakodalmas rockzene uralja, a köztéri<br />

hangszórókból szól. Eddig utunkon is,<br />

úgy érezhettük, mintha Jiří Menzel abszurditásba<br />

hajló, szarkasztikus szelleme<br />

filmszerűen kísért volna el bennünket.<br />

De most már, bizonyosan velünk<br />

van. Újra átéljük a volt Csehszlovákiát,<br />

amelyben a leghülyébb, már akkor is,<br />

egy magyar volt, (Bán János alakította:<br />

Az én kis falumban.) persze ez akkor<br />

megtiszteltetésnek számított. Közben<br />

közelg az idő: harangszó ínycsiklandozó<br />

ebédillatárral. Leereszkedünk a dombról,<br />

megérkezünk a faluba. Ez Helemba,<br />

a középkori magyar falu, Szlovákiában.<br />

Jutalmunk a gulyás műanyag tányérban,<br />

és a forralt bor, műanyagpohárban. Fontos<br />

információ: a gulyás őrölt paprika<br />

nélkül, majorannával, boróka bogyóval<br />

és kakukkfűvel készült. Néhány korty<br />

borocska és néhány falat után a két település<br />

polgármesterével beszélgetünk.<br />

A nyelvtörvény – úgy tűnik – nemigen<br />

érdekli a helembaiakat, de ahogy a polgármester<br />

asszony, Kosznovszky Henrietta<br />

fogalmaz: Ha idegen jön, ahhoz először<br />

szlovákul beszélünk. A telefonunkba,<br />

eddig is két nyelven szóltunk bele:<br />

tessék, vagy proszim! Húsz-harminc éve<br />

is két nyelven hirdettünk a hangosbeszélőn,<br />

ebben ilyen értelemben nagy változás<br />

nem történt.<br />

Rományik Ferenc (Ipolydamásd polgármestere)<br />

meséli: – A márianosztrai<br />

kőbánya közelsége miatt telepítettek szlovák<br />

bányászokat Ipolydamásdra, mert a<br />

damásdiak akkor még tudtak szlovákul.<br />

De a nemzetiségi hovatartozás soha nem<br />

jelentett gondot a térségben. Régóta kialakultak<br />

már a baráti és rokoni szálak is.<br />

A második világháború környékén még<br />

voltak ide-oda házasulandók, és hála Istennek,<br />

a Kádár-rendszer sem tudta ezeket<br />

a szálakat teljesen elszakítani. Itt, az<br />

Alsó-Ipoly-völgyében a mindennapok<br />

egészen másképp telnek, mint, ahogy azt<br />

az országos politika gondolja, vagy épp<br />

szeretné – vélekedik a polgármester.<br />

Az ebéd után, ahogy érkeztünk, ugyanúgy<br />

a pótkocsis traktorral szállítanak<br />

vissza bennünket a hídfőig, a helembai<br />

atyafiak közül is velünk tartanak jó néhányan,<br />

majd busszal utazunk vissza<br />

Ipolydamásdra a Kultúrházba, mert ott<br />

kezdődik a hagyományos farsangi bál,<br />

mulatság. Zenekar: Csini és Lajos barátaikkal<br />

húzzák a talp alá valót. Ünnepi<br />

estebéd: szarvaspörkölt főtt krumplival,<br />

savanyúsággal, mellé házi bor, enyhén<br />

hordó ízű. Önfeledt tánc, a falu apraja és<br />

nagyja, no meg a vendégek is járják a palócföldi<br />

csárdást.<br />

Ami meglepően gyönyörű és felejthetetlen<br />

az egészben, hogy semmi skanzen-érzés,<br />

semmi mesterkéltség. Itt valóban úgy<br />

érezni, hogy szeretik egymást magyarok és<br />

magyarok, szlovákok és magyarok, mert<br />

ők, az itt élők „csak” jó lokálpatrióták,<br />

vallják. És ebben a szemléletben megfér<br />

egymás mellett többféle náció is, és a barátsággal<br />

érkező idegennek is van helye.<br />

Nem mérik össze készakarva a „Kárpátok<br />

tigrisét” a „Pannon pumával”, így szót<br />

értenek. S Uram bocsá’, talán tisztelik, és<br />

képesek meg is becsülni egymást. Ahogy<br />

a helembai Kosznovszky Henrietta polgármester<br />

meséli: Mikor a Mária Valéria<br />

hídon átsétálunk az esztergomi piacra,<br />

ott találkozhatunk olyan magyar árusokkal<br />

is, akik szívesen elbeszélgetnek velünk<br />

szlovákul. A két nemzetiség, magyar és<br />

szlovák megérti egymást, ha akarja, legfeljebb<br />

a politika nem akarja, nem szolgálja<br />

az egyetértést. Itt, nálunk a faluban, soha<br />

sem volt „vérre menő” szlovák-magyar ellentét,<br />

feloldhatatlan vita vagy verekedés.<br />

Sőt, ha idegen jött, és volt valami nézeteltérés,<br />

a szlovákok megvédték a magyarokat,<br />

és viszont.<br />

Mit is mondhatnánk erre Talán azt,<br />

hogy az idei Ipoly-menti farsangoláson<br />

hallottak és a tapasztaltak alapján az<br />

fordul meg önkéntelenül is a Dunakanyarból<br />

érkező vendég fejében: lehet,<br />

hogy mégiscsak azoknak lesz igazuk, akik<br />

a Schengen-i határok életbe léptetése óta<br />

optimisták és azt állítják, hogy magyar és<br />

szlovák, szlovák és magyar, ha eltérő történelmi<br />

intervallumokban is, de egymás<br />

mellett lettek nemzetté, s ez itt a legfőbb<br />

érték. Ezért tehát a mostani, Európa újra<br />

egyesítésének folyamata, XXI. századi<br />

reményeink szerint egy soha vissza nem<br />

térő alkalom arra, hogy az ún. „funkcionális<br />

megbékélés” jegyében, a mélyen közös<br />

múltú kultúrára, a mélyen közös gyökerű<br />

hagyományokra alapozva, köztük<br />

olyanra, mint éppen ez az Ipolydamásd–<br />

Helemba közötti maskurázás, farsangi<br />

ünnepkör is, megalapozhatják az itt élő<br />

emberek hosszabb távú békés együttélésének<br />

társadalmi feltételeit. Azt remélve,<br />

hogy ennek realitása van, addig is együtt<br />

múlatjuk az időt, s palócos hanglejtéssel<br />

együtt énekeljük:<br />

„Kinek nincs, kinek nincs<br />

kút az udvarában, aranyos<br />

diófa pitvara ajtajában<br />

Aranyos diófa, csipkés<br />

a levele, miért nincs minden<br />

lánynak igaz szeretője”<br />

Badacsony T. Örs<br />

ITTHON 61


Simek Viktor „kincses” könyvének<br />

bemutatója Zsérén<br />

Amilyen szépre sikeredett a Gyurcsó<br />

István Alapítvány negyvenharmadik<br />

könyve, olyan szép volt a kötetbemutató<br />

február hetedikei ünnepség a zsérei<br />

kulturházban. Simek Viktor, a község<br />

szülötte, a zoboraljai szórványmagyar<br />

közösség kimagasló alakja először állt<br />

népe elé könyvszerzőként. Zoboraljai<br />

színek c. munkája, melyben a huszadik<br />

század első felének zsérei népviseletét<br />

jellemzi, rajzolja és festi meg, nem csak<br />

szülőföldje, hanem az összmagyarság<br />

számára is becsülnivaló, az életmű<br />

fontos teljesítménye. Amilyen gazdagnak<br />

és eredetinek találta Kodály Zoltán<br />

az ottani népdalkincset, olyan gazdag<br />

és eredeti a vidék, s ezen belül Zsére<br />

– népviselete is. Minthogy a könyv kifogástalan<br />

kivitelű, olvasója képet kaphat<br />

a pasztellel, vöröskrétával, akvarellel,<br />

temperával, olajjal készített alkotások<br />

jóvoltából a zséreiek ruháiról, rojtos- és<br />

selyemkendőiról, drótkontyairól, néhány<br />

használati tárgyáról, sőt: magáról a<br />

környezetről is. Mint ahogyan azt Sipos<br />

Anna muzeológus elmondta a könyvavatón,<br />

ma már Zoboralján is tapasztalható<br />

a múlt emlékeit felszámoló folyamat,<br />

ezért óriási jelentőségű a kiadvány. A<br />

zsérei népviselet Simek Viktor festészete<br />

által örökre fennmaradhat, hiszen a mű<br />

szerzője a mai napig benne él az ottaniak<br />

világában, ismeri a hiteles adatközlőket.<br />

Karnagyi munkássága pedig éppen arra<br />

irányul, hogy a zoboralji népdalok csodálatos<br />

világát ne csak kották és hanglemezek<br />

őrizzék, hanem a felnövő újabb<br />

és újabb nemzedékek szíve-lelke is.<br />

Az ünnepségen versek és dalok köszöntötték<br />

a szerzőt és rendkívül kifejező<br />

volt a Száraz Erzsébet bemutatta<br />

avató ceremónia is – miközben a<br />

nagyfödémesi művelődési ház igazgatója<br />

arról beszélt, hogy a mű kerüljön el minden<br />

magyar családhoz, a könyvre rózsaszirmokat<br />

hullatott – az enyésző kincsek<br />

fölötti fájdalom és a megőrzésük fölötti<br />

öröm szirmokká testesült könnyeit.<br />

Külön figyelmet érdemel a kiadó, a<br />

Huszár László igazgató által vezetett, a<br />

Csemadok Művelődési Intézete, amely<br />

Dunaszerdahelyen működik. Ez a kis<br />

intézmény immár csaknem félszáz kötetet<br />

jelentetett meg, és napvilágot látott<br />

a Gyurcsó István Alapítvány könyvek<br />

sorozaton belül 13 hangzó-anyag is. Elsőként<br />

még 1992-ben az Ág Tibor gyűjtötte<br />

és válogatta csallóközi betlehemes<br />

játékok és mendikák (Vígan zengjetek<br />

citerák) hagyta el a nyomdát, két esztendő<br />

múltán Marczell Béla: A Csallóköz<br />

hiedelemvilága c. összeállítását vehettük<br />

kezünkbe. A szerzők között található<br />

Zalabai Zsigmond (Koszorúk,1998), és<br />

a kassai Szőke István (A bábjátszás ábécéje),<br />

valamint Barsi Ernő munkája.<br />

Mint ahogyan Simek Viktor könyvének,<br />

a Gyurcsó István Alapítvány egyéb<br />

kiadványainak is ott a helye minden magyar<br />

családban, de ha ott nem, legalább a<br />

könyvtárainkban és az iskoláinkban!<br />

(Hungarus)<br />

A kórustagok nevében Bene Irén<br />

gratulál a szerzőnek<br />

Száraz Erzsébet és Simek Viktor a „könyves“ tortával<br />

62

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!