Ucapan Ketua Pesuruhjaya SPRM Sempena Majlis Perbarisan ...

sprm.gov.my

Ucapan Ketua Pesuruhjaya SPRM Sempena Majlis Perbarisan ...

TEKS UCAPAN KETUA PESURUHJAYASEMPENA MAJLIS TAMAT LATIHAN ASASPENGUASA DAN PENOLONG PENGUASA SPRMSIRI 1/2010DI PALM SPRING, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILANBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHIWABARAKATUH, SALAM SEJAHTERA DAN SALAM SATUMALAYSIAY. BHG. DATUK HAJI MOHD SHUKRI BIN ABDULLTIMBALAN KETUA PESURUHJAYA (OPERASI)SURUHANAJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAY.BHG. DATO HAJI ZAKARIA BIN JAFFARTIMBALAN KETUA PESURUHJAYA (PENGURUSAN DANROFESIONALISME)SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAY.BHG. DATO SAMARAJOO MANIKAMPENGARAHAKADEMI PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPENGARAH-PENGARAH BAHAGIAN DAN NEGERI SPRM


PENCERAMAH, PEGAWAI DAN JURULATIH, MENTOR-MENTISPRMYANG DIRAIKAN,PARA PELATIH KURSUS ASAS PEGAWAI SPRM (PENGUASADAN PENOLONG PENGUASA) SIRI 1/2010AHLI KELUARGA PELATIH KURSUS ASAS PEGAWAI SPRM(PENGUASA DAN PENOLONG PENGUASA) SIRI 1/20101. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukurankehadrat ilahi, kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya,dapat kita pada hari ini beramai-ramai berkumpul dalam satuMajlis ini sekaligus memberi kesempatan kepada saya untukmenyempurnakan Majlis Penutup Tamat Latihan Asas PegawaiSPRM (Penguasa Dan Penolong Penguasa) Siri 1/2010. Sayajuga terharu melihat kesungguhan ibu bapa dan ahli keluargayang hadir bagi sama-sama meraikan majlis ini.2. Dikesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan terimakasih atas jemputan untuk saya menyampaikan ucaptama danseterusnya menutup majlis Kursus Asas Pegawai KursusAsas Pegawai SPRM (Penguasa Dan Penolong Penguasa)Siri 1/2010. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabaskepada Dato Samarajoo Manikam, Pengarah AkademiPencegahan Rasuah Malaysia (MACA) dan seluruh wargaMACA terutamanya pegawai-pegawai dan jurulatih dari Pusat


Latihan Asas MACA yang telah berjaya mengendalikan kursusini. Tidak lupa Pengarah-Pengarah Bahagian SPRM danmentor-menti yang terlibat yang telah memberi kerjasama dansumbangan besar dalam menjayakan modul asas pada kali ini.3. Kursus yang dilaksanakan ini adalah merupakan kursus wajibyang harus dilalui setiap pegawai SPRM yang baru dilantik.Modul latihan pada kali ini berbeza dengan modul-modullatihan asas sebelum ini. Pelatih-pelatih telah melalui ujian”profiling” yang memberi gambaran kecenderungan tugas yangpelatih-pelatih ingin laksanakan selama 10 minggu.4. Saya ingin menyeru pegawai-pegawai baru ini agar persiapkandiri anda sepenuhnya kerana tugas yang menanti anda diSPRM akan membawa satu anjakan baru dalam kehidupananda. Saya berharap kursus ini dapat membawa diri andamenyesuaikan diri dengan suasana pekerjaan di SPRMmemerlukan pegawai-pegawai yang mempunyai ketahananmental dan fizikal. Itulah yang diterapkan kepada anda semuamelalui latihan kawad, jasmani dan latihan menembak. Latihanlatihansebegini diwujudkan untuk membentuk semangat setiakawan,meningkatkan disiplin dan patuh terhadap setiaparahan yang diberikan.Dato-Dato, Datin-Datin, Pegawai-Pegawai Kanan SPRM, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin-Hadirat Sekalian.


5. Kerjaya sebagai pegawai SPRM semakin hari semakinmencabar dan menuntut pengorbanan yang tinggi daripegawai-pegawainya, masyarakat pula sering mempersoalkanisu ketelusan dan kebebasan SPRM melaksanakan tugas.Ketika kita masih dikenali dengan Badan Pencegah Rasuah(BPR), masyarakat menuduh BPR mengikut telunjuk kerajaanpemerintah. Hari ini, dengan 5 badan pemantau, yang manakitalah satu-satunya jabatan yang mempunyai pemantau ini,dan kita distruktur menjadi sebuah Suruhanjaya, kita masih lagiberdepan dengan isu persepsi masyarakat. Maka buktikanlahyang kita mampu melaksanakan tanggungjawab dan amanahmasyarakat secara profesional dalam setiap tindakan denganikhlas. Gunakanlah segala ilmu yang dipelajari sepanjangtempoh Kursus Asas ini untuk merekalisasikan amanahmasyarakat ini.6. Saya ingin tegaskan walaupun tuan-tuan dan puan-puan telahmenamatkan kursus asas ini, namun tidak bermakna yang iniadalah noktah kepada proses pembelajaran, teruskanlahproses pembelajaran ini. Disamping itu, tuan-tuan dan puanpuanjuga digalakkan berkongsi pengalaman dan menuntutilmu daripada pegawai-pegawai yang lebih berpengalaman.Perkongsian ilmu ini boleh diterapkan semasa tuan-tuan danpuan-puan berhadapan dengan masyarakat nanti.


7. Walaupun banyak penambahbaikan telah dibuat semata-matauntuk meyakinkan masyarakat tentang peranan kita dalammembanteras kegiatan rasuah di Malaysia, masih ada lagipihak yang tidak bertanggungjawab memfitnah SPRM denganpelbagai tuduhan. Tahun ini, SPRM mempunyai aspirasi iaitu‘meningkatkan keyakinan dan persepsi masyarakat Malaysiadan antarabangsa ke atas keberkesanan SPRM dalammembanteras rasuah berasaskan prinsip ketelusan, kebebasandan profesionalisme”. Saya menyeru kepada tuan-tuan danpuan-puan semua, hayatilah aspirasi ini dan terjemahkandalam setiap perbuatan, percakapan dan tindakan kerana imejSPRM terletak di bahu kita semua.8. SPRM ditubuhkan dengan diwujudkan bersama beberapajawatankuasa yang mana tugas dan peranan jawatankuasa inimemantau setiap gerak-geri tugas yang SPRM laksanakanmerangkumi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah,Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah dan JawatankuasaAduan. Ahli Lembaga dan Jawatankuasa yang dilantik ini turutmelibatkan Ahli-Ahli Parlimen yang mewakili parti-parti yangbertanding, pertubuhan bukan kerajaan, kumpulan dan individuprofesional serta yang tidak berkepentingan dengan mendapatpersetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Perubahan initidak sampai ke pengetahuan masyarakat yang masihbertanggapan SPRM diikat dan dikawal oleh Kerajaan.


Dato-Dato, Datin-Datin, Pegawai-Pegawai Kanan SPRM, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin-Hadirat Sekalian.9. Pada pagi ini, kita dapat menyaksikan seramai 167 pelatih yangsegak dan kemas yang telah berjaya mengharungi kepayahandan kesukaran yang ditempuh semasa latihan. Ini adalahsebahagian kecil cabaran sebagai pegawai SPRM. Hari iniadalah titik permulaan bagi anda dalam menempuh dugaan,cabaran dan menguji ketahanan fizikal dan mental sebagaiseorang pegawai SPRM. Jangan jadikan karier sebagaipegawai SPRM ini sebagai sekadar ”batu loncatan” danmelaksanakan kerja ”sambil lewa”, sebaliknya laksanakanlahamanah ini dengan ikhlas dan sepenuh hati. Anggapkanlahtanggungjawab yang digalas ini juga sebagai amanah ibu bapatuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini.10. Sebagai sebuah Suruhanjaya penguatkuasaan undangundang,SPRM menuntut supaya anda sentiasa bersediamemikul tugas yang diberikan dan mempersiapkan diri denganilmu pengetahuan supaya menjadi seorang pegawai yangprofesional dalam menjalankan tugas berlandaskan kebebasandan ketelusan yang digariskan dalam Aspirasi SPRM 2010.Tindakan dan tingkahlaku anda sentiasa diperhati, kebolehandan keupayaan yang berkesan serta tepat membuat keputusansemasa menjalankan siasatan, memberi kesan dalammeningkatkan imej SPRM dimata masyarakat.


11. Anda semua harus berasa bersyukur kerana bertuahdipilih menjadi warga SPRM daripada beribu-ribu permohonanyang diterima. Sifat syukur harus sentiasa ditanam dalam dirisetiap warga SPRM berbanding mereka diluar sana yangmasih lagi tercari-cari peluang pekerjaan.12. SPRM amat berbesar hati menerima anda semuasebagai sebahagian warga SPRM dan diharapkan dengan ilmuyang diperolehi sepanjang kursus ini dapat diaplikasikandengan bersungguh-sungguh dan penuh komitmen. Kepadaahli keluarga yang hadir, terima kasih kerana memberisokongan kepada pelatih sepanjang kursus ini dijalankan dankomitmen sebegini seharusnya berterusan.13. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahiir Rahman nirRahim, saya dengan sukacitanya menutup Upacara PerbarisanTamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM (Penguasa danPenolong Penguasa) Siri 1/2010.SekianWabillahi taufiq wal hidayah,Wassalammu’alaikumWarahmatullahi wabarakatuh

More magazines by this user
Similar magazines