Views
9 months ago

Laporan maklum balas pelanggan 20 Nov

iii. Ketrampilan dalam

iii. Ketrampilan dalam aspek pemakaian guru di sekolah dapat ditingkatkan terutamanya di sekolah pedalaman. iv. Kurangnya keyakinan diri dalam membuat keputusan supaya tidak ragu-ragu dalam tindakan yang diambil sama ada dalam kelas atau di luar kelas. v. Perlu pertingkatkan rasa sayangkan profesion perguruan dan semangat patriotik vi. Perlu peka dengan perkembangan terkini dunia pendidikan 4. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Dapatan analisis temubual dan soalan terbuka daripada soal selidik dalam talian menunjukkan beberapa cadangan daripada pihak pengurusan sekolah untuk penambahbaikan latihan perguruan di IPG. Aspek-aspek penambahbaikan adalah seperti berikut: 4.1 Aspek kurikulum dan latihan perguruan i. Guru aliran Perdana menghadapi kesukaran dalam melaksanakan PdPc bagi sekolah Pendidikan khas. Maka dicadangkan agar semua pelajar IPG diberikan pendedahan asas berkaitan teknik serta cara penyampaian dalam meningkatkan pembelajaran murid di sekolah berkeperluan khas. ii. Kurikulum IPG perlu mengambilkira elemen terkini yang diperlukan guru di sekolah seperti KBAT, LINUS 2.0, PAK 21(Pembelajaran Abad ke 21), pentaksiran berasaskan bilik darjah serta KSSR yang terkini. iii. Pengenalan kursus ko-kurikulum dan ko-akademik di IPG boleh dipertingkatkan dan diselaraskan mengikut keperluan sekolah secara menyeluruh. 4.2 Aspek hubungan dan komunikasi i. pengenalan aktiviti/program di IPG yang dapat memupuk keyakinan bakal guru dalam menyampaikan idea atau nasihat secara lebih berkesan. ii. perhubungan dengan komuniti setempat perlu ditambahbaik terutamanya kekangan dalam berkomunikasi dengan masyarakat kerana masalah bahasa 12

4.3 Aspek penyelesaian masalah i. guru pelatih di IPG perlu didedahkan dengan strategi-strategi penyelesaian masalah yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah rendah terutamanya dari segi keupayaan menyelesaikan masalah secara bijak, yakin, kreatif dan inovatif . ii. mengambil inisiatif untuk membolehkan guru baharu membantu pelajar bermasalah di sekolah dan cara terbaik untuk merangsang minat pelajar untuk belajar melalui kaedah pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah (problem-based dan project-based learning). 4.4 Aspek pembelajaran sepanjang hayat i. IPG harus mendedahkan bakal guru dengan konsep pembelajaran berpusatkan pelajar (SLC) dalam pengajaran. ii. menggalakkan guru baharu meneruskan usaha mendapatkan ilmu baru melalui rangkaian jaringan kolaboratif bersama pihak IPG setelah tamat pengajian di IPG serta melalui aktiviti alumni. iii. memberi pendedahan kepada semua pelajar IPG akan hala tuju kerjaya guru serta meneroka peluang melanjutkan pengajian diperingkat pasca siswazah. iv. perlu meningkatkan pengetahuan professional melalui pembacaan berterusaan. 4.5 Aspek Pengurusan Maklumat i. IPG harus mendedahkan bakal guru dengan kemahiran mempersembahkan maklumat secara menarik dan inovatif terutamanya kepada para pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. ii. IPG perlu memastikan semua bakal guru mempunyai kemahiran menggunakan TMK dalam PdPc sama ada secara online atau offline. 13

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...
BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN
MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN MAKLUM BALAS ...
maklum balas kerajaan terhadap laporan tahunan suhakam - bheuu
maklum balas laporan penilaian akreditasi sementara program ...
MAKLUM BALAS LAPORAN PENILAIAN PERMOHONAN ...
memo: laporan maklum balas jktu 2013 - Jabatan Pendaftar - USM
IPG KPM-PPK-PUP-04 - Laman Web Rasmi IPGM Kampus ...
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jan - Nov
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JPM 2009 - Jabatan Perdana ...
pk.nre (ps) - 10 pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan - Universiti Malaysia Pahang
Laporan Prestasi Piagam Pelanggan IAB Sehingga Ogos 2011
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Unit Patologi
KAJIAN SEJARAH TEMPATAN - Kementerian Pelajaran Malaysia