Views
7 months ago

Laporan maklum balas pelanggan 20 Nov

Jadual 3: Peratus

Jadual 3: Peratus persetujuan dan nilai min bagi PdPc No. Item Kepuasan pelanggan terhadap PdPc Guru Baharu: % bersetuju 1 Semasa P&P, guru baharu boleh merancang aktiviti kokurikulum 2 Semasa P&P, guru baharu boleh melakukan refleksi untuk menambahbaik amalan 3 Semasa P&P, guru baharu boleh menggabungjalin isi kandungan dengan kaedah mengajar (pedagogi) 4 Guru baharu mampu mengendalikan P&P di mana hasil pembelajarannya boleh diukur 5 Guru baharu boleh menyesuaikan strategi P&P mengikut keperluan murid 6 Guru baharu mematuhi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) 7 Semasa P&P, guru baharu boleh merangsang pemikiran murid 8 Semasa P&P, guru baharu boleh memotivasikan murid 9 Semasa P&P, guru baharu dapat mengintegrasi pelbagai kemahiran (cth: Kemahiran Abad Ke-21) 10 Guru baharu dapat melaksanakan P&P mengikut perancangan (Rancangan Pengajaran Harian) Min S.P 89.7 4.07 0.74 96.0 4.24 0.57 97.6 4.25 0.50 97.5 4.26 0.49 95.9 4.24 0.52 99.3 4.43 0.51 95.0 4.17 0.49 95.4 4.24 0.53 90.5 4.13 0.56 99.2 4.43 0.51 Peratus dan Min keseluruhan data 95.6 4.24 0.56 Jadual 3 menunjukkan bahawa semua item bagi aspek PdPc telah mencapai nilai persetujuan melebihi 92% kecuali item 1 iaitu ‘semasa P&P, guru baharu boleh merancang aktiviti kokurikulum iaitu pada nilai persetujuan 89.7 %. Ini antara aspek yang perlu dilihat semula oleh pihak IPGM/IPG dalam menambahbaik program PISMP disemua peringkat perancangan dan pelaksanaan kurikulum sedia ada. 6

2.3 PENYELESAIAN MASALAH Konstruk kedua yang dinilai dalam soal-selidik kepuasan pelanggan secara dalam talian adalah elemen penyelesaian masalah dengan 10 item. Peratus persetujuan dan skor min adalah seperti dalam jadual 4. Jadual 4: Peratus persetujuan dan nilai min bagi konstruk penyelesaian masalah Kepuasan Pelanggan terhadap Strategi Penyelesaian Masalah Guru Baharu ... % bersetuju Min S.P 1 Guru baharu sanggup berdepan dengan sebarang masalah yang dihadapi 2 Guru baharu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya 3 Guru baharu tenang dalam menghadapi masalah 4 Guru baharu mampu mengenal pasti punca masalah 95.0 4.19 0.52 94.6 4.16 0.50 94.7 4.17 0.50 92.3 4.08 0.49 5 Guru baharu mampu merancang dalam penyelesaian masalah 6 Guru baharu boleh mengaplikasi idea kreatif dalam menyelesaikan masalah 7 Guru baharu boleh membezakan antara fakta dan pendapat apabila menghadapi masalah 8 Guru baharu boleh mengaplikasi kemahiran penyelesaian masalah dalam pelbagai situasi 9 Guru baharu mampu memikirkan beberapa alternatif penyelesaian masalah 10 Guru baharu mampu menilai pencapaian penyelesaian masalah yang dilaksanakan 92.5 4.10 0.49 87.8 4.04 0.54 92.9 4.10 0.47 90.0 4.06 0.51 89.2 4.07 0.53 91.2 4.07 0.50 Peratus dan Min keseluruhan data 92.1 4.10 0.51 Jadual 4 menunjukkan nilai persetujuan bagi item-item dibawah konstruk penyelesaian masalah. Nilai persetujuan tertinggi adalah bagi item ‘guru baharu sanggup berdepan dengan sebarang masalah yang dihadapi’ dengan nilai persetujuan sebanyak 95%. Nilai persetujuan terendah adalah bagi item ‘guru baharu mampu memikirkan beberapa alternative penyelesaian masalah’ iaitu pada nilai persetujuan 89.2%. Nilai ini juga tidak mencapai tahap persetujuan 92% yang ditetapkan. 7

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...
BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN
MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN MAKLUM BALAS ...
maklum balas kerajaan terhadap laporan tahunan suhakam - bheuu
maklum balas laporan penilaian akreditasi sementara program ...
memo: laporan maklum balas jktu 2013 - Jabatan Pendaftar - USM
MAKLUM BALAS LAPORAN PENILAIAN PERMOHONAN ...
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jan - Nov
IPG KPM-PPK-PUP-04 - Laman Web Rasmi IPGM Kampus ...
pk.nre (ps) - 10 pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JPM 2009 - Jabatan Perdana ...
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan - Universiti Malaysia Pahang
Laporan Prestasi Piagam Pelanggan IAB Sehingga Ogos 2011
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Unit Patologi
KAJIAN SEJARAH TEMPATAN - Kementerian Pelajaran Malaysia