Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Počúvanie zvukového

Počúvanie zvukového signálu Počúvanie zvuku televízora 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [TV]. 3 Pomocou diaľkového ovládača televízora vyberte požadovaný program. Vybraný televízny program sa zobrazí na televíznej obrazovke a zo systému sa bude reprodukovať zvuk televízora. 4 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 27). Tip Stláčaním tlačidiel INPUT +/– na diaľkovom ovládači môžete vybrať položku [TV]. Počúvanie zvuku z pripojeného zariadenia 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte vstup, pomocou ktorého je požadované zariadenie pripojené. Obraz z vybratého zariadenia sa zobrazí na televíznej obrazovke a zo systému sa bude reprodukovať zvuk. Ak vyberiete položku [Analog], na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 3 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 27). Tip Stláčaním tlačidla INPUT +/– na diaľkovom ovládači môžete vybrať vstup. Zmena názvu vstupu zobrazovaného v domovskej ponuke Môžete zmeniť názov vstupu [HDMI1], [HDMI2] alebo [HDMI3], ktorý sa zobrazuje v domovskej ponuke. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 22 SK

2 Presuňte kurzor na niektorú z položiek [HDMI1], [HDMI2], or [HDMI3] domovskej ponuky a potom stlačte tlačidlo OPTION. Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka možností. 3 Vyberte položku [Input Label]. 4 Vyberte názov vstupu. Názov vstupu si môžete vybrať spomedzi nasledujúcich možností. • [BD Player] • [DVD Player] • [Cable Box] • [Satellite] •[GAME] •[PC] 5 Stlačením tlačidla výber dokončite. Tip Po zmene názvu vstupu sa automaticky zmení aj zobrazená ikona. Počúvanie hudby zo zariadenia USB Môžete prehrávať súbory s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB. Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete v časti „Prehrateľné typy súborov“ (str. 65). 1 Zapojte zariadenie USB do portu (USB). Počúvanie zvukového signálu 2 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 3 Z domovskej ponuky vyberte položku [USB (Connected)]. 4 Vyberte položku [Music] – priečinok, v ktorom sú uložené skladby – skladbu. Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa reprodukuje zo systému. 5 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 27). 23 SK