Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

sledovaní televízora

sledovaní televízora reprodukoval z jeho reproduktorov, systém sa nezapne a zvuk a obraz sa reprodukujú z televízora, aj keď sa prehráva obsah zariadenia (str. 50). • V niektorých televízoroch sa úvodná časť prehrávaného obsahu nemusí prehrať správne. Jednoduché ovládanie diaľkovým ovládačom Systém môžete ovládať výberom systému z ponuky Sync Menu televízora. Túto funkciu môžete používať iba vtedy, keď televízor podporuje funkciu Sync Menu. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. Poznámky • Televízor v riadkovej ponuke rozpozná systém ako „Player“. • Pri niektorých televízoroch nemusia byť niektoré operácie k dispozícii. HDMI Nastavenie úspory energie v pohotovostnom režime pomocou funkcie Standby Through HDMI Nastavenie úspory energie v pohotovostnom režime Standby Through (str. 50) je funkcia, ktorá vám umožňuje počúvať zvuk a sledovať obraz pripojeného zariadenia bez zapnutia systému. Nastavte položku [System Settings]] – [HDMI Settings] – [Standby Through] na možnosť [Auto] (str. 50). Predvoleným nastavením je možnosť [Auto]. Poznámka Ak sa obraz zo zariadenia pripojeného k systému na televízore nezobrazuje, nastavte položku [Standby Through] na možnosť [On]. Toto nastavenie odporúčame vybrať, ak pripojíte iný televízor ako televízor od spoločnosti Sony. Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync Okrem funkcie Control for HDMI môžete na zariadeniach kompatibilných s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj nasledujúce funkcie: • funkciu Scene Select, • funkciu Home Theatre Control, • funkciu Echo Canceling, • sledovanie jazyka. Poznámka Tieto funkcie vyvinula spoločnosť Sony. Túto funkciu nemožno používať s produktmi od iných výrobcov než spoločnosti Sony. Funkcia Scene Select Zvukové pole systému sa automaticky prepne podľa nastavení funkcie Scene Select v televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. Nastavte zvukové pole na možnosť [ClearAudio+] (str. 25). Funkcia Home Theatre Control Pri používaní televízora kompatibilného s funkciou Home Theatre Control možno vykonať nastavenie systému, konfiguráciu nastavení zvukového poľa, prepnutie vstupu a pod. bez prepnutia vstupu televízora. Túto funkciu možno používať, keď je televízor pripojený k internetu. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. 44 SK

Funkcia Echo Canceling Ozvena sa zredukuje, keď počas sledovania televíznych programov použijete funkciu Social Viewing, ako napríklad Skype. Túto funkciu môžete používať, ak televízor podporuje funkciu Social Viewing. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. Poznámky • Ak je vstup systému nastavený na položku [HDMI1], [HDMI2] alebo [HDMI3], vstup sa automaticky zmení na možnosť [TV], ak sa používa funkcia Social Viewing. Zvuk funkcie Social Viewing a televízneho programu sa reprodukuje z reproduktorov systému. • Zvuk sa reprodukuje z reproduktora televízora len vtedy, ak je pri používaní funkcie Social Viewing vybratý iný vstup systému ako [TV], [HDMI1], [HDMI2] alebo [HDMI3]. • Túto funkciu nemôžete používať, keď sa zvuk reprodukuje z televízora. Sledovanie jazyka Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke televízora, jazyk ponuky na obrazovke systému sa tiež zmení. Poznámky k pripojeniu HDMI • Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI. • Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané z konektora HDMI môžu byť potlačené pripojeným zariadením. • Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu kanálov zvukových výstupných signálov z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť k prerušeniu zvuku. • Ak je vybratý vstup [TV], videosignály prenášané prostredníctvom jedného z konektorov HDMI IN 1/2/3, ktorý ste naposledy vybrali, sa budú reprodukovať z konektora HDMI OUT (ARC). • Systém podporuje vysielanie vo formáte „TRILUMINOS“, ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic Range), 3D a 4K. Používanie rôznych funkcií/nastavení • Používajte kábel HDMI (vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet alebo vysokorýchlostný kábel HDMI Premium s podporou siete Ethernet). Ak použijete štandardný kábel HDMI, obsah vo formáte 1080p, 3D a 4K sa nemusí zobrazovať správne. • Používajte schválený kábel HDMI. • Používajte vysokorýchlostný kábel HDMI od spoločnosti Sony s podporou siete Ethernet s logom typu kábla. 45 SK