14.08.2013 Views

Teise gyventi ekologiskai darnioje ir demokratineje aplinkoje

Teise gyventi ekologiskai darnioje ir demokratineje aplinkoje

Teise gyventi ekologiskai darnioje ir demokratineje aplinkoje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Janina Gadliauskien÷<br />

Vytautas Pelakauskas<br />

Angel÷ Šarlauskien÷<br />

Teis÷ <strong>gyventi</strong> ekologiškai <strong>darnioje</strong> <strong>ir</strong> demokratin÷je <strong>aplinkoje</strong><br />

Atmena<br />

Leidykla SAVO<br />

Vilnius 2003<br />

2


UDK 316.42+323.21(474.5)+504.75<br />

Ga 79<br />

R÷m÷jas<br />

EUROPOS SĄJUNGOS PHARE ACCESS PROGRAMA<br />

(R÷m÷jo nuomon÷ nebūtinai sutampa su išsakyta leidinyje)<br />

© Janina Gadliauskien÷, 2003<br />

© Vytautas Pelakauskas, 2003<br />

© Angel÷ Šarlauskien÷, 2003<br />

© Tautodailinink÷ Vida Pečiulyt÷, 2003<br />

ISSBN 9986-559-61-8 © Leidykla „SAVO”, 2003<br />

3


T U R I N YS<br />

Pratarm÷............................................................................................ 5<br />

Lietuvos žem÷ – visų jos piliečių nuosavyb÷ ...................................6<br />

Teritorinis planavimas – piliečių prigimtinių teisių garantas ...........6<br />

Trumpai apie Teritorijų planavimo esmę .......................…………..7<br />

Orhuso konvencija – teis÷ į geresnį gyvenimą! ..............................11<br />

Valdininkai greitai pam<strong>ir</strong>šta ankstesnes,<br />

visų labui priimtinas, strategijas .....................................................13<br />

Savanaudžių ak<strong>ir</strong>atyje – žem÷ ........................................................17<br />

Išlieka pavojus kultūros <strong>ir</strong> gamtos paminklams .............................18<br />

Akivaizdūs <strong>ir</strong> užsl÷pti geresnio gyvenimo<br />

trikdžiai…………………………………………… .......................19<br />

Trumpai apie nevyriausybines organizacijas ..................................21<br />

Jungimasis į asociacijas – visokeriopo stipr÷jimo garantija ...........22<br />

Kuo stipri <strong>ir</strong> silpna gyventojų bendruomen÷? ............................... .22<br />

Nedžiugina, kai seniūnas atstovauja tik jį<br />

į postą paskyrusių interesus ...........................................................23<br />

Nenuleistos iš v<strong>ir</strong>šaus Patariamojo balso seniūnijos tarybos<br />

mažiausiai pageidautinos…………................................................23<br />

Kai bendruomen÷ lieka nebudri savanaudiškoms<br />

valdininkų užmačioms ..…………….............................................24<br />

Pilait÷s bendruomen÷s prigimtinių teisių gynimo teisin÷mis<br />

priemon÷mis kronika ......................................................................24<br />

Vilniaus Pilait÷s gyventojų sociologin÷s apklausos duomenys .....25<br />

Šiek tiek apie šių dienų žiniasklaidą ...............................................26<br />

Patarimai ieškantiems teisyb÷s teismuose ......................................28<br />

Piketai, mitingai, eityn÷s – kraštutin÷s teisin÷s kovos priemon÷s...28<br />

Paskutin÷ paguoda – Strasbūro Europos Žmogaus teisių teismas...30<br />

Ko Jums gali pagelb÷ti Lietuvos žaliųjų jud÷jimas (pagal Pilait÷s<br />

bendruommen÷s patyrimą)?............................................................33<br />

Trumpas pabaigos žodis .................................................................36<br />

Panaudotos literatūros <strong>ir</strong> šaltinių sąrašas ........................................37<br />

Priedai .............................................................................................40<br />

4


Pratarm÷<br />

Pastaruoju metu ats<strong>ir</strong>anda vis daugiau internetinių svetainių, kuriose pateikiama<br />

informacija apie nevyriausybines organizacijas, bes<strong>ir</strong>ūpinančias gyventojų <strong>ir</strong><br />

bendruomen÷s reikalais. Tačiau mūsų krašte pasinaudoti tokia informacija gali dar<br />

nedaugelis. Tam reikalingas internetas bei geri naudojimosi informacijos technologijomis<br />

įgūdžiai. O jei <strong>ir</strong> visa tai turime, vargu, ar galima greitai surasti informaciją apie tai, ko<br />

galime tik÷tis iš nevyriausybinių organizacijų <strong>ir</strong> ką galime nuveikti į jas įstoję. Internete<br />

bei spaudoje pasigendama apibendrintos informacijos apie nevyriausybinių organizacijų<br />

pat<strong>ir</strong>tį. Tad nusprend÷me savo pat<strong>ir</strong>timi pasidalinti su Lietuvos žmon÷mis.<br />

Nesiekiame išnagrin÷ti visus nevyriausybinių organizacijų klausimus, aptarsime tik tuos<br />

aspektus, kurie mums atrodo svarbiausi šiuo persitvarkymo <strong>gyventi</strong> iš dalies kitokių<br />

vertybių laiku. Daugiau d÷mesio leidinyje sk<strong>ir</strong>iame teritorinio planavimo klausimams, į<br />

kuriuos teko gilintis ginant Vilniaus Pilait÷s bendruomen÷s interesus, kai buvo pasik÷sinta<br />

į rekreacin÷s pask<strong>ir</strong>ties mišką.<br />

Dabartin÷je Lietuvoje yra įva<strong>ir</strong>iausių planavimo atmainų, vienaip ar kitaip veikiančių<br />

mūsų gyvenimą. Viena iš planavimo atmainų – teritorinis planavimas, kuris tiesiogiai<br />

susijęs su prigimtin÷mis teis÷mis, tokiomis kaip būstas <strong>ir</strong> jo aplinka. Iš dalies tai lemia <strong>ir</strong><br />

mūsų gerus, blogus ar neutralius santykius su kitais žmon÷mis, ypač kaimynais <strong>ir</strong> net rodo<br />

valdžios požiūrį į mus.<br />

Leidinyje publikuojami <strong>ir</strong> Lietuvos piliečių pasisakymai visiems svarbiais teis÷s <strong>ir</strong><br />

galimybių klausimais. D÷kojame visiems už aktyvumą <strong>ir</strong> įdomius bei turiningus<br />

samprotavimus.<br />

Nor÷dami sutaupyti Jūsų laiką bei prapl÷sti teisines žinias, daugeliui svarbius įstatymus<br />

ar jų ištraukas bei nuorodas į juos pateikiame leidinio Priede.<br />

D÷kojame <strong>ir</strong> tiems, kurių paskelbtus darbus arba asmeninį patyrimą gal÷jome panaudoti<br />

rengiant šią atmeną. Tikim÷s, kad populiariai parašytas leidinys pagelb÷s ginant savo <strong>ir</strong><br />

kitų prigimtines teises bei prisid÷s prie šalies, kaip teisin÷s <strong>ir</strong> demokratin÷s valstyb÷s<br />

kūrimo.<br />

5


Lietuvos žem÷ – visų jos piliečių nuosavyb÷<br />

Kiekvienas žmogus, at÷jęs į šį pasaulį turi teisę vaikščioti žeme, kv÷puoti, maitintis,<br />

d<strong>ir</strong>bti <strong>ir</strong> užsid<strong>ir</strong>bti, šviestis, tur÷ti palikuonių, naudotis kultūros <strong>ir</strong> gamtos paveldo<br />

paminklais, dalyvauti priimant visiems svarbius sprendimus. Tokioms teis÷ms būtina<br />

erdv÷ – žem÷ arba žem÷s plotai. Nežiūrint to, kad Lietuvoje po 1990 metų kovo 11 dienos<br />

akto prad÷ta įgyvendinti privatin÷s nuosavyb÷s teis÷ į žemę, ji iš dalies yra <strong>ir</strong> bus visų<br />

mūsų nuosavyb÷. Tokia žem÷ mums yra, kol ji dar neaptverta, kol mes ja judame, perkame<br />

jos subrandintą derlių, kv÷puojame nuo jos sklindančių laukinių augalų kvapais. Kai žem÷<br />

palikta d<strong>ir</strong>vonuoti, eidami per ją arba būdami greta, kai ji užtverta tvora, įtraukiame į<br />

plaučius joje augančių medžių kvapą, į ją žiūr÷dami liūdime ar džiaugiam÷s, priklausomai<br />

nuo to, kokius jausmus sukelia. Net galime atsigerti per ją tekančio šaltinio vandens. Žem÷,<br />

nesvarbu ar turi įstatymiškai įteisintus individualius šeimininkus, ar teb÷ra valstybin÷, ar<br />

išnuomota laikinam naudojimui privatiems asmenims, vienaip ar kitaip su mumis susijusi.<br />

Naudojimosi galimyb÷s žem÷s sklypais bendravalstybiniu mastu suponuoja teisinius<br />

santykius, nuo kurių priklauso mūsų gyvenimo kokyb÷. O kaip rodo žmonijos istorija, už<br />

žemę reikia kovoti. Tokia kova netenka prasm÷s, jeigu priimami sprendimai gali<br />

garantuoti racionalų žem÷s naudojimą tiek individualioms, tiek kolektyvin÷ms reikm÷ms.<br />

Tik tada gali įsigali darna. Ji - viena pagrindinių teisinių siekiamybių demokratijos linkme<br />

pasukusių šalių. Tod÷l reikia sukurti tinkamą teisinį pagrindą, pagrįstą demokratin÷mis<br />

nuostatomis. Vienos jų gali tenkinti, kitos piktinti, trečios nekelti jokių emocijų. Tačiau<br />

priimti įstatymai vienaip ar kitaip tvarkantys gyvenimą, susiję su kiekvienu žmogumi.<br />

Nelengva pasiekti, kad žmonių santykius reguliuojantys įstatymai būtų visiems vienodai<br />

palankūs. Tai priklauso, kaip jie tenkina mūsų reikmes bei atitinka asmeninį teisingumo<br />

supratimą.<br />

Nerealizavę savo tikslų greitai, piliečiai nusivilia <strong>ir</strong> lieka nuošalyje nepasinaudoję<br />

teis÷mis, kurias numato nauji ar pataisyti ankstesni įstatymai. Daugelis apie juos ne ką<br />

žino arba galvoja, kad jų išvis nepaisoma. Vengiama kovoti už savo <strong>ir</strong> kitų teises.<br />

Laukiama, kad kažkas iš šalies tai darytų arba netikima, kad kas nors gali keistis d÷l<br />

neseno patyrimo.<br />

Nesikišti, likti nuošalyje, kai paties reikalai tiesiogiai neliečiami, atrodytų, – pagrindinis<br />

dabartinio laikmečio eilinio Lietuvos žmogaus mąstymo trūkumas. Tada tiek vietos, tiek<br />

tarptautiniai įstatymai bei normatyvai, nusakantys įva<strong>ir</strong>ias piliečių galimybes, – tai tik<br />

demokratijos šablonas, kuris be piliečių aktyvumo yra negyvas galimo visaverčio<br />

gyvenimo karkasas. Daugumos žmonių abejingumu <strong>ir</strong> pasyvumu naudojasi savanaudiškų<br />

tikslų siekianti nedidel÷ visuomen÷s dalis.<br />

Teritorinis planavimas – piliečių prigimtinių teisių garantas<br />

Planavimas - viena iš svarbesnių priemonių individo <strong>ir</strong> kolektyvo interesams derinti, kai<br />

siekiama abipus÷s bendrabūvio darnos. Tačiau jis gali tapti įrankiu paminant nemažos<br />

žmonių grup÷s interesus, kai individas arba jų saujel÷ pasiglemžia daugumos galimybę į<br />

tas pačias teises apeidami įstatymus, darydami spaudimą jų pataisoms priimti, neretai<br />

pamynę paprasčiausio padorumo principus.<br />

Sugrįžtant į netolimus sovietmečio laikus tenka prisiminti, kad iki 1990 metų – Lietuvos<br />

valstybingumo atkūrimo - miesto teritorijoje, <strong>ir</strong> ne tik, žem÷ buvo valstyb÷s nuosavyb÷.<br />

Tuomet planuotojai, sprendžiantys kas tur÷tų būti vienoje ar kitoje vietoje, atsižvelgdavo į<br />

bendras visuomen÷s reikmes, kurias atstovavo tuometin÷ santvarka. Tais laikais dažnai<br />

nebūdavo paisomos pavienių piliečių reikm÷s. Pavyzdžiui, jei individualūs gyventojų<br />

6


namai trukd÷ daugiaaukščių namų statybai, buvo nugriaunami, o už tur÷tą turtą<br />

išmokamos pinigin÷s kompensacijos arba atlyginama kitu turtu, dažniausiai butais<br />

daugiaaukščiuose namuose. Dabar gi – atv<strong>ir</strong>kščiai, dažniau paminamos daugumos teis÷s.<br />

Po Lietuvos valstyb÷s nepriklausomyb÷s atkūrimo prad÷tas nuosavyb÷s teisių atstatymo į<br />

žemę bei kitą nekilnojamąjį turtą procesas. Be to, ats<strong>ir</strong>ado galimyb÷ tapti žem÷s savininku<br />

bei kai kuriuos visiems priklausančius plotus išsinuomoti net 99 metams. Tai įneš÷<br />

pasikeitimus į planavimo procesą tiek miesto teritorijoje, tiek kaimo vietov÷se. Dabar<br />

Lietuvoje tai, kas turi būti įrengta <strong>ir</strong> pl÷tojama, sprendžia valdančios partijos. Jos<br />

atstovauja rinkusių bei finansiškai r÷musių visuomen÷s sluoksnių interesus. Tokį<br />

planavimą atlieka <strong>ir</strong> prižiūri įva<strong>ir</strong>iausios institucijos. Demokratijos principais pagrįsto<br />

valdymo valstyb÷je svarbu, kad pats teritorinis planavimas būtų grindžiamas racionaliais<br />

įstatymais, o jeigu jie prieštarauja darniems mažumos <strong>ir</strong> daugumos bendrabūvio<br />

principams, turi būti tobulinami. Be to, labai svarbu, kad pats planavimo <strong>ir</strong> derinimo su<br />

visuomene procesas vyktų skaidriai. Tai garantuoja teritorijų užstatymą bei jų atitinkamą<br />

įrengimą vienokiai ar kitokiai veiklai nepažeidžiant visuomen÷s teisių, t. y. higienos,<br />

triukšmo, taršos <strong>ir</strong> panašių norminių reikalavimų. Tad teritorijų planavimas artimai susijęs<br />

su aplinkosaugos, sveikatos bei žmonių nuosavyb÷s klausimais.<br />

Trumpai apie Teritorijų planavimo esmę<br />

Negalima teigti, kad Lietuvoje nepaisomi privačių <strong>ir</strong> daugumos piliečių interesai. Juos<br />

gina visa eil÷ įstatyminių aktų. Visuomenei sudarytos, nors <strong>ir</strong> nevisiškai palankios, sąlygos<br />

dalyvauti teritorijų planavimo procese, visgi ji dažnai lieka greta svarbių sprendimų. Kiek<br />

plačiau aptarsime „Teritorijų planavimo įstatymą“, kuris sk<strong>ir</strong>tas reguliuoti individo <strong>ir</strong><br />

daugumos teises, o kursyvu šiame skyrelyje paryškinsime ypač svarbias eilutes sekant<br />

kaip jo laikomasi. Būtent čia pasitaiko landų, kuriomis gali pasinaudoti išradingi privačių<br />

interesų siekiantys asmenys bei jų atstovai daugumos reikmių sąskaita.<br />

1995 metais patv<strong>ir</strong>tintas „Teritorijų planavimo įstatymas“ apibūdino <strong>ir</strong> įteisino<br />

pagrindines planavimo nuostatas, sąvokas, planavimo lygmenis bei procedūras.<br />

Planavimas tapo viešas. Jame būtinas visuomen÷s dalyvavimas. Įteisinti pagrindiniai<br />

planavimo lygmenys: Lietuvos Respublikos, apskrities, savivaldyb÷s, fizinio arba juridinio<br />

asmens.<br />

Planavimo rūšys. Pats teritorijų planavimas gali būti bendrasis, specialaus <strong>ir</strong> detalusis.<br />

Bendrasis planavimas - kompleksinis planavimas sk<strong>ir</strong>tas teritorijos naudojimo<br />

prioritetams, raidos tikslams <strong>ir</strong> strategijai nustatyti. Specialusis planavimas būtinas<br />

parengti vienos ar keleto veiklos sričių bei žem÷s naudmenų pl÷tros <strong>ir</strong> tvarkymo<br />

programas, sąlygas <strong>ir</strong> sprendinius. Detalusis planas sk<strong>ir</strong>tas savivaldyb÷s teritorijos dalims,<br />

numatant žem÷s sklypo naudojimo <strong>ir</strong> veiklos jame pl÷tojimo sąlygas, teisių <strong>ir</strong> prievolių<br />

nustatymą, pakeitimą arba panaikinimą.<br />

Planavimo vykdytojai. Planavimą organizuoja vyriausyb÷, valstyb÷s valdymo<br />

institucijos, apskričių valdytojai, savivaldybių valdybos, fiziniai <strong>ir</strong> juridiniai asmenys<br />

pagal įstatymų <strong>ir</strong> kitų teis÷s aktų nustatytą kompetenciją.<br />

Planavimo finansuotojai. Planavimą finansuoja planavimo organizatoriai iš valstyb÷s<br />

biudžeto, savivaldybių arba privačių juridinių <strong>ir</strong> fizinių asmenų l÷šų.<br />

Detaliojo planavimo objektais gali būti - žem÷s sklypai <strong>ir</strong> miško valdos arba jų grup÷s;<br />

miestų, miestelių teritorijos arba jų dalys; kaimų teritorijos.<br />

Detalieji planai yra dokumentai, kuriais remiantis nustatomi veiklos sklype<br />

apribojimai, statybos <strong>ir</strong> teritorijos tvarkymo reikalavimai, žem÷s servitutai, žem÷s<br />

naudojimo tikslin÷ pask<strong>ir</strong>tis, rengiami žem÷tvarkos projektai, taip pat statybos projektai,<br />

7


visuomen÷s poreikiams paimama žem÷ <strong>ir</strong> kitas nekilnojamasis turtas. Detalieji planai<br />

suteikia teises fiziniams <strong>ir</strong> juridiniams asmenims pl÷toti veiklą žem÷s sklype. Prad÷ti<br />

rengti detalieji planai registruojami savivaldyb÷s teritorijų planavimo dokumentų registre.<br />

Detaliojo planavimo tikslas - atlikus procedūrinius veiksmus nustatyti <strong>ir</strong> įteisinti<br />

planuojamos teritorijos raidos sąlygas, įvertinančias teritorijos geografinę pad÷tį <strong>ir</strong><br />

ypatumus. Detaliojo plano sprendiniai nustato (keičia arba papildo) teritorijos tvarkymo<br />

režimą. Planuojamoje teritorijoje nenustatant papildomų sąlygų (nekeičiant teritorijos<br />

tvarkymo režimo) leidžiama baigti prad÷tas statybas, statyti objektus pagal suderintus<br />

projektus bei tęsti projektavimo darbus pagal išduotas projektavimo sąlygas, jei šią veiklą<br />

leidžiantys dokumentai galioja. Detalieji planai negali prieštarauti bendriesiems planams.<br />

Detaliuosius planus tv<strong>ir</strong>tina savivaldyb÷s taryba. Savivaldyb÷s taryba netv<strong>ir</strong>tina detaliojo<br />

plano, jeigu jis prieštarauja bendrajam planui arba yra pažeistas planavimo procesas <strong>ir</strong><br />

procedūros. Šiuo atveju pažeidimai nurodomi detaliojo plano patikrinimo akte. Bendrųjų<br />

planų keitimo <strong>ir</strong> papildymo tvarką reglamentuoja Bendrųjų planų taisykl÷s. Rengiant<br />

detalųjį planą, įvertinamos gretimyb÷s, darančios įtaką detaliojo plano sprendiniams.<br />

Gretimyb÷s – su planuojamąja teritorija bes<strong>ir</strong>ibojantys žem÷s sklypai ar miško valdos,<br />

valstyb÷s saugomos teritorijos ar objektai, nekilnojamasis turtas, apsaugin÷s zonos,<br />

inžinerin÷s infrastruktūros objektai.<br />

Bendrojo plano įsigaliojimo sąlygos. Patv<strong>ir</strong>tintas bendrasis planas įgauna teisinę galią<br />

<strong>ir</strong> tampa pagrindu rengti, keisti ar papildyti atitinkamo arba žemesnio lygmens bendrojo,<br />

specialiojo arba detaliojo teritorijų planavimo dokumentus, nustatyta tvarka paimti žemę<br />

visuomen÷s poreikiams, rezervuoti teritorijas valstyb÷s, apskrities, savivaldyb÷s bendrojo<br />

naudojimo objektams <strong>ir</strong> infrastruktūrai pl÷sti.<br />

Pagrindiniuose Bendrųjų planų br÷žiniuose yra nurodoma tikslin÷ žem÷s pask<strong>ir</strong>tis, jos<br />

reglamentai, aiškiai apibr÷žiami susisiekimo sistemos <strong>ir</strong> magistralinių inžinerinių<br />

komunikacijų koridoriai, jų Raudonosios Linijos (technin÷s infrastruktūros br÷žinys).<br />

Pagal „Teritorijų planavimo įstatymą“ „privaloma rengti bendrajame plane nurodytų<br />

teritorijų (detaliojo planavimo objektų) detaliuosius planus”.<br />

Detaliojo planavimo proceso 19 straipsnyje numatytas „planuojamos teritorijos esamos<br />

būkl÷s, išteklių <strong>ir</strong> jų kokyb÷s įvertinimas, esamos būkl÷s plano parengimas (nekilnojamojo<br />

turto kadastro žem÷lapis, esamų statinių, želdynų, gamtos <strong>ir</strong> kultūros paveldo vertybių,<br />

inžinerinių tinklų planai), bendrojo plano sprendinių nagrin÷jimas, pr<strong>ir</strong>eikus tyrimai,<br />

higienos būkl÷s <strong>ir</strong> gyventojų demografinių bei sergamumo rodiklių vertinimas;<br />

planuojamos teritorijos pl÷tros programos (numatomos veiklos pobūdis <strong>ir</strong> jos ekonominis<br />

pagrindas; užstatymo rodikliai; inžinerin÷ įranga; vandens <strong>ir</strong> energijos sąnaudos; nuotekų<br />

<strong>ir</strong> atliekų kiekis; transporto eismo intensyvumas <strong>ir</strong> automobilių stov÷jimo vietų skaičius;<br />

poveikio gyventojams <strong>ir</strong> aplinkai rodikliai, planuojamos veiklos pasekmių įvertinimas <strong>ir</strong><br />

galimų nuostolių prognoz÷, taip pat kiti duomenys, susiję su planuojamos teritorijos<br />

ypatumais) parengimas <strong>ir</strong> aprobavimas; pagrindinio br÷žinio <strong>ir</strong> aiškinamojo rašto, kuriuose<br />

numatomi sprendiniai (tikslin÷ žem÷s naudojimo pask<strong>ir</strong>tis <strong>ir</strong> jos pakeitimai; skaidomų <strong>ir</strong><br />

sujungiamų žem÷s sklypų arba valdų ribos; teritorijos naudojimo pobūdis; įrenginių <strong>ir</strong><br />

statinių išd÷stymas arba išd÷stymo pobūdis; urbanistiniai, gamtos <strong>ir</strong> kultūros paveldo,<br />

architektūriniai, inžineriniai teritorijos tvarkymo <strong>ir</strong> naudojimo parametrai; vandens išteklių<br />

naudojimo sąlygos; inžinerin÷s įrangos <strong>ir</strong> tinklų išd÷stymas arba šiai įrangai <strong>ir</strong> tinklams<br />

rezervuojamos teritorijos; žem÷s servitutai), parengimas <strong>ir</strong> patv<strong>ir</strong>tinimas“. Tai rodo, kad<br />

kreipiamas pakankamas d÷mesys išsamiam planuojamos vienaip ar kitaip naudoti<br />

teritorijos poveikio aplinkai įvertinimas. Tačiau jo kokyb÷ sąlygojama ne tik deklaruojamų<br />

paskatų, bet <strong>ir</strong> techninių galimybių, specialistų kvalifikacijos bei jų moralinių nuostatų.<br />

Nuo to priklauso ar ateityje, kai žem÷s plotai bus įrengti vienokiai ar kitokiai veiklai,<br />

8


nebus pabloginama tiek su ta teritorija susijusių, tiek <strong>ir</strong> kitų žmonių aplinka. Neišvengiama<br />

<strong>ir</strong> čia grubių nusižengimų, įtakojamų nepakankamo specialistų požiūrio į jiems patik÷tus<br />

uždavinius bei nesupratimo, kiek tai svarbu žmonijai. Be to, jiems gali daryti spaudimą<br />

suinteresuoti asmenys, siekiantys bet kokia kaina savo tikslų net jei tam prieštarauja<br />

nepalankūs aplinkai rodikliai.<br />

Šiaulių miesto gyventojų kovos už prigimtines teises rezultatai. Rengiant Šiaulių<br />

miesto Prisik÷limo aikšt÷s su prieigomis detalųjį planą buvo pažeistos „Teritorijų<br />

planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatos” <strong>ir</strong> neatsižvelgta į<br />

realią aplinkos užterštumo būklę jo centrin÷je dalyje. Visuomen÷ nerimavo, kad statant<br />

Vilniaus banko filialą, bus išk<strong>ir</strong>sti vertingi skvero medžiai, prailg÷s teršalų koridorius greta<br />

esančioje gatv÷je. Prakalbus viešai apie galimas problemas dar neprad÷jus Vilniaus banko<br />

filialo statybos teigta, kad pats pastatas oro užterštumo nepadidins. Visuomen÷s diskusijos<br />

su Šiaulių miesto architektūros <strong>ir</strong> urbanistikos skyriumi buvo bevais÷s, nes vietoj<br />

argumentuotų atsakymų į klausimus buvo pateikiami projektą derinusių žinybų parašai.<br />

Vilniaus banko statyba prad÷ta neatsižvelgiant į visuomen÷s protestus. Nereguota <strong>ir</strong> į<br />

Vyriausyb÷s atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimus miesto tarybai panaikinti šią statybą<br />

įteisinusį potvarkį. Tuomet būtų nustojęs galioti leidimas Vilniaus banko filialo statybai.<br />

Baimintasi, kad miestui priteistos mok÷ti milijonin÷s kompensacijos už pat<strong>ir</strong>tus nuostolius<br />

būtų nepakeliama našta. Ieškota kompromiso. Vilniaus bankas pasiūl÷ moralinę<br />

kompensaciją Šiauliams – finansuoti Gytarių parko įrengimą, bet pažado nevykd÷. Gytarių<br />

parkas pasodintas už miesto biudžeto l÷šas. Vilniaus bankas atsip<strong>ir</strong>ko 24 000 litų bauda už<br />

išk<strong>ir</strong>stus medžius. Prisik÷limo aikšt÷s prieigose gyvenantiems žmon÷ms teko susitaikyti su<br />

padid÷jusia aplinkos tarša arba išsikelti į kitą vietą.<br />

Ar teritoriniame planavime galimo poveikio aplinkai įvertinimas pakankamas <strong>ir</strong><br />

bešališkas? Poveikio aplinkai įvertinimo reikalauja Europos Sąjungos (ES) Tarybos<br />

d<strong>ir</strong>ektyva ,,D÷l tam tikrų valstyb÷s <strong>ir</strong> privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo”<br />

(85/337/EEC, 1985 metų b<strong>ir</strong>želio 27 dienos). Pagal ją būtina atlikti poveikio aplinkai<br />

įvertinimą tik tais atvejais, kai planuojama veikla numatyta d<strong>ir</strong>ektyvos sąrašuose. Tačiau<br />

min÷to įstatymo 3 straipsnio 3 dalis taip pat numato galimybę reikalauti atlikti poveikio<br />

aplinkai įvertinimą <strong>ir</strong> veiklai, kuri neįrašyta į įstatyme numatytų veiklų sąrašus, jeigu taip<br />

nusprendžia atsakinga institucija. Ats<strong>ir</strong>anda galimyb÷ neįvertinti kai kurios planuojamos<br />

veikos tam tikroje teritorijoje pasekmių visuomen÷s interesams. Lietuvos Laisvosios<br />

rinkos instituto pasteb÷jimu, dažniausiai aplinkosauginiai reikalavimai <strong>ir</strong> taip yra nustatyti<br />

norminiais dokumentais, už kurių nepaisymą tenka atsakyti. Teigiama, kad ,,poveikio<br />

aplinkai įvertinimas prasmingas tik tiek, kiek to reikalauja ES teis÷” . Jis siūlo pakeisti<br />

tokią įstatymo nuostatą <strong>ir</strong> ,,visais atvejais, kai planuojama ūkin÷ veikla neįrašyta į sąrašus,<br />

kuriems privalomas poveikio aplinkai įvertinimas, aplinkosaugos reikalavimai turi būti<br />

įtraukiami į bendrą sąlygų statiniui paketą, o jų laikymasis kontroliuojamas nuo ūkin÷s<br />

veiklos pradžios“. Tai sudarytų geresnes sąlygas nepraslysti pro poveikio aplinkai<br />

vertinimą projektams, galintiems tik iš p<strong>ir</strong>mo žvilgsnio pas<strong>ir</strong>odyti labai ekologiškai<br />

nepriekaištingais. Prie to gali prisid÷ti <strong>ir</strong> Patar÷jų taryba prie Lietuvos Aplinkos<br />

ministerijos.<br />

Patar÷jų tarybos Aplinkos ministerijoje uždaviniai. Siekiant įtraukti Lietuvos<br />

visuomenę į Aplinkos ministerijos kompetencijos klausimų sprendimą, įsteigta jos<br />

Patar÷jų taryba Aplinkos ministro 2001 metų rugs÷jo 12 d. įsakymu Nr. 454. Atnaujinta<br />

jos sud÷tis bei patv<strong>ir</strong>tinti nauji nuostatai. Tarybos darbe dalyvauja 19 įva<strong>ir</strong>ių<br />

nevyriausybinių organizacijų, mokslo <strong>ir</strong> studijų institucijų atstovai. Patar÷jų taryba<br />

nagrin÷ja strategijas, programas, svarbiausių teis÷s aktų projektus, kitus Aplinkos<br />

ministerijai aktualius klausimus, ypač tuos, d÷l kurių kertasi įva<strong>ir</strong>ių visuomen÷s grupių<br />

9


interesai ar nuomon÷s. Gaila, kad Patar÷jų tarybos sprendimai yra rekomendacinio<br />

pobūdžio. Priešingu atveju tarybos nariai gal÷tų išlikti šimtaprocentiškai bešališki <strong>ir</strong> tur÷tų<br />

tinkamą bei išsamiais tyrimais pagrįstą medžiagą. Tada būtų galima siekti bendruomenei<br />

reikšmingų sprendimų nenusižengiant aplinkai. Patar÷jų tarybos nustat÷ šiuos veiklos<br />

prioritetus: nuolat tobulinti laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką<br />

mechanizmą; teikti visuomenei informaciją apie aplinkos būklę bei ministerijos sprendžiamus<br />

uždavinius per žiniasklaidos priemones, rengiant informacinius leidinius, per<br />

internetą <strong>ir</strong> kitomis priemon÷mis; integruoti visuomen÷s aplinkosauginį švietimą<br />

sprendžiant įva<strong>ir</strong>ias aplinkos problemas; stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybin÷mis<br />

organizacijomis, skatinti visuomenę aktyviau dalyvauti priimant bei įgyvendinant<br />

sprendimus Aplinkos ministerijos kompetencijos klausimais. Siekdama šių tikslų Patar÷jų<br />

taryba remiasi Lietuvos Respublikos visuomen÷s aplinkosauginio švietimo strategija <strong>ir</strong><br />

veiksmų programa, Orhuso konvencija, Europos Tarybos d<strong>ir</strong>ektyva d÷l laisvo<br />

prieinamumo prie informacijos apie aplinką bei Aplinkos ministerijos Visuomen÷s<br />

informavimo skyriaus veiklos planais. Šis skyrius nuolat informuoja visuomenę apie<br />

ministerijos atliekamą darbą, aplinkos apsaugos aktualijas <strong>ir</strong> problemas.<br />

Vieša nuomon÷ ne ką reiškia. „Teritorinio planavimo įstatyme“ numatyta viešo<br />

dokumentų svarstymo procedūra. Visuomen÷s atstovaituri teisę susipažinti su planų<br />

projektais, taip pat teikti pasiūlymus bei reikšti pretenzijas d÷l rengiamų išankstinių<br />

sprendinių. Siekiant užtikrinti šią visuomen÷s narių teisę, teis÷s aktai įpareigoja planavimo<br />

organizatorius visuomen÷s informavimo priemon÷se (paprastai vietin÷je spaudoje)<br />

paskelbti apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą bei kur <strong>ir</strong> kada vyks<br />

viešas planavimo dokumento svarstymas. Tačiau kaip pastebi Lietuvos laisvosios rinkos<br />

instituto specialistai, „tokia informavimo tvarka nesudaro prielaidų keliamiems tikslams<br />

pasiekti. Skelbiant apie „derinamą“ detalųjį planą laikraštyje, tikrai suinteresuotos<br />

trečiosios pus÷s paprastai nesužino apie naują statinį, galintį pažeisti jų interesus, taigi<br />

neturi galimybių tuos interesus apginti“. Tod÷l, jų nuomone, svarstymas su visuomene iš<br />

tiesų leistų pasiekti dokumentui keliamus tikslus, jei būtų įtraukiamas tikslinis kreipimasis<br />

(pavyzdžiui, registruotu laišku) į artimiausius sklypo kaimynus. „Lietuvos Respublikos<br />

teritorijų planavimo įstatymo“ (1995 metų gruodžio 12 d. Nr.I-1120) III DALIS.<br />

„Teritorijų planavimo viešumas“ (ruošiama nauja jo redakcija, į jo papildymą įsijung÷<br />

Vilniaus miesto Balsių, Pilait÷s, Trakų Vok÷s, V<strong>ir</strong>šuliškių bei Žv÷ryno bendruomenių<br />

atstovai) 26 straipsnyje pasigendame patikimesnių paviešinimo apie tokį planavimą<br />

nuostatų, kurios garantuotų, kad tokiame svarstyme dalyvautų visos suinteresuotos pus÷s.<br />

Šiame įstatyme nurodyti viešo informavimo būdai, tokie kaip Lietuvos radijas <strong>ir</strong> televizija,<br />

spauda <strong>ir</strong> vietin÷s visuomen÷s informavimo priemon÷s, n÷ra patikima paviešinimo forma.<br />

N÷ra jokių garantijų, kad tokiu būdu skelbiama informacija apie rengiamą viešą svarstymą<br />

laiku pasieks suinteresuotus asmenis. Lietuvos laisvosios rinkos instituto siūlymas apie<br />

ruošiamą viešą svarstymą informuoti registruotu laišku pačius artimiausius kaimynus būtų<br />

išeitis. Reik÷tų atitinkamai apibr÷žti su tokiu svarstymu būtinų informuoti subjektų sąrašą,<br />

kuris tur÷tų būti vietos savivaldos institucijose, į jį įtraukiant <strong>ir</strong> nevyriausybines jos<br />

priežiūros teritorijoje veikiančias organizacijas, pareiškusias norą dalyvauti šios vietov÷s<br />

teritorinio planavimo reikaluose. Nevyriausybin÷s organizacijos gali taip pat pretenduoti į<br />

artimiausių kaimynų statusą, kai ketinama jų gyvenamo būsto pašon÷je išnuomoti esantį<br />

bendravalstybinių reikmių žem÷s plotą arba pakeisti jo p<strong>ir</strong>minę pask<strong>ir</strong>tį.<br />

„Teritorijų planavimo įstatymo“ projekto nauja redakcija nepateikia visuomen÷s <strong>ir</strong><br />

planavimo organizatoriaus interesų derinimo mechanizmo. „Viešas sus<strong>ir</strong>inkimas“ net n÷ra<br />

įtrauktas į 2-ojo straipsnio„Pagrindin÷s šio įstatymo sąvokos“ sąrašą. Viešas sus<strong>ir</strong>inkimas<br />

v<strong>ir</strong>sta tik procedūra visiškai neužtikrinančia planavimo organizatoriaus <strong>ir</strong> seniūnijos,<br />

10


kurios teritorijoje vykdomas planavimas, bei bendruomenių interesų derinimo. Tais<br />

atvejais, kai viešas sus<strong>ir</strong>inkimas balsų dauguma nepritaria teritorijų planavimo dokumento<br />

projektui arba atsk<strong>ir</strong>iems jo sprendiniams, planavimo organizator÷ savivaldyb÷s taryba<br />

inicijuoja su planavimu susijusios vietov÷s (pavyzdžiui, savivaldyb÷s seniūnijos,<br />

mikrorajono, gyvenviet÷s, kvartalo, gatv÷s, atsk<strong>ir</strong>o namo lygmenyje) gyventojų tiesioginę<br />

apklausą (gyventojų nuomon÷s įrašymą apklausos dalyvių sąrašo lapuose) d÷l pritarimo<br />

planavimo dokumentui. Tokios apklausos rezultatai tur÷tų įgyti sprendžiamąją galią.<br />

Jeigu būtų daromos kliūtys siūlymui remtis gyventojų apklausos duomenimis priimant<br />

galutinį sprendimą (p<strong>ir</strong>masis siūlymas naujosios redakcijos reng÷jams priimtinas), išeitų,<br />

kad naujos redakcijos įstatymas bus deklaratyvesnis nei jo p<strong>ir</strong>minis variantas. Gali būti užtikrinamos<br />

geresnio informavimo priemon÷s, bet vieša nuomon÷ visiškai ignoruojama.<br />

Patarimai. Būtina siekti, kad į Lietuvos Respublikos „Teritorijų planavimo<br />

įstatymo“ naują redakciją būtų įtraukta nuostata, pripažįstanti visuomen÷s daugumos balso<br />

sprendžiamąją galią.<br />

Ką daryti, kai prarastos viešo svarstymo galimyb÷s arba tokia procedūra<br />

suimituota? Būtina aiškintis to priežastis. Skelbti pavojaus signalą visomis galimomis<br />

priemon÷mis. Taip pat ieškoti įtakingų valdžios, partijų, nevyriausybinių organizacijų,<br />

mokslo, meno <strong>ir</strong> kultūros atstovų pagalbos. Iš jų galima tik÷tis geresnio pri÷jimo prie<br />

mums svarbių dokumentų, apkaltos <strong>ir</strong> svarbių sprendimų rūpimais klausimais inicijavimo.<br />

Patarimai. Politikams, kaip <strong>ir</strong> orams, būdingas nepastovumas, jais negalima visada <strong>ir</strong><br />

visiškai pasitik÷ti, nes svarbiu momentu gali išsižad÷ti ankstesniųjų sprendimų, jei tai<br />

įtakos jų reitingą bei išrinkimo kitai kadencijai galimybę. Tad visada reik÷tų likti budriais.<br />

Steb÷ti, ar visuomen÷s interesų ginti įpareigoti asmenys nepainioja privačių <strong>ir</strong> grup÷s,<br />

kuriai priklauso, tikslų. Jei į keliamo pavojaus signalus, pagrįstus patikrintais faktais,<br />

atitinkamai nereaguojama nei vietos, nei krašto savivaldos lygmenyje, prad÷ti masines<br />

protesto akcijas. Čia reikšmingas susibūrimų, piketų organizavimas (apie juos plačiau<br />

p.40-43). Jų metu gali būti išsamiau paaiškinama pažeistų teisių pad÷tis, sulaukiama svarių<br />

pasiūlymų, visuotino pritarimo, dvasin÷s stipryb÷ssiekiant teis÷tų reikalavimų, finansin÷s<br />

paramos, aktyvių žmonių atsiskleidimo, susitelkimo kovai už savo tikslus. Tokius<br />

pilietinius tikslus gina vietos <strong>ir</strong> tarptautiniai įstatymai. Svarbesnius jų aptarsime.<br />

Orhuso konvencija – teis÷ į geresnį gyvenimą<br />

Iš kursyvu išryškintų „Teritorinio planavimo įstatymo“ eilučių didžiausia įstatymine<br />

landa savanaudiškai valdininkijai yra viešo svarstymo reikalai. Jei išvis neapeinama tokia<br />

procedūra, jei nesuimituojama, kad atlikta, tai akivaizdžiai neišnaudotos patikimesnio<br />

informavimo sklaidos priemon÷s bei priešinamasi, kad daugumos nuomon÷, kai ji<br />

valdininkijai nepalanki, būtų neišg<strong>ir</strong>sta. Informuojant visuomenę vietos lygmeniu<br />

aps<strong>ir</strong>ibojama žinute vietos spaudoje. Pasitaiko, kad tokia informacija paskelbiama per patį<br />

atostogų įkarštį. O kas iš liaudies tokiame svarstyme gali dalyvauti? Aldona ar Bronius,<br />

kuris neturi už ką laikraščių nusip<strong>ir</strong>kti? O jei jiems lieka po 12-16 valandų darbo dienos <strong>ir</strong><br />

namų ruošos tik keletas valandų atsipalaidavimui prie televizoriaus ekrano? Vargiai jie<br />

ateis pareikšti savo nuomon÷s, jei tą dieną d<strong>ir</strong>btų trumpiau <strong>ir</strong> gal÷tų nepav÷luoti į tokį<br />

renginį. O jeigu jie bedarbiai, kurių išlikimo tikslas siejamas su intensyvia bet kokio darbo<br />

paieška? Be to, ar Aldona <strong>ir</strong> Bronius žino, kad turi teisę reikšti savo nuomonę teritorijų<br />

planavimo klausimu, jei tai nesusiję su jų norais ten statytis būstą ar įkurti prekybai<br />

kioskelį? Atsakymas būtų toks. Jie turi tokią teisę <strong>ir</strong> gali dalyvauti ne tik kaip per tvorą<br />

susijęs su kaimynin÷s teritorijos įrengimu vienokiai ar kitokiai veiklai, asmenys, bet <strong>ir</strong> su<br />

11


tuo nesusiję asmenys, nes tokias jų teises reglamentuoja vietos įstatymai <strong>ir</strong> tarptautin÷s<br />

konvencijos.<br />

Didžiajai daliai Lietuvos žmonių daugelis konvencijų, kurias pas<strong>ir</strong>ašo dabartin÷ Lietuvos<br />

valstyb÷, mažai ką sako. Taip pat <strong>ir</strong> Orhuso konvencija, kuri ypač svarbi piliečiams bei jų<br />

grupei, ginantiems savo prigimtines teises. Tod÷l kiek plačiau <strong>ir</strong> aptarsime Orhuso<br />

konvenciją. Tai Jungtinių Tautų Europos Ekonomin÷s komisijos ,,Konvencija d÷l teis÷s<br />

gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus <strong>ir</strong> teis÷s kreiptis į teismus<br />

aplinkosaugos klausimais”. Pavadinta ji Orhuso vardu, nes buvo 1998 metais b<strong>ir</strong>želio 25 d.<br />

buvo pas<strong>ir</strong>ašyta Danijoje tokio pat pavadinimo mieste.<br />

P<strong>ir</strong>miausia, kuo ši konvencija, kurią 2001 metų liepą ratifikavo Lietuva, svarbi mūsų<br />

krašto piliečiui, atsako jos pačioje pradžioje nurodytos pri÷mimo priežastys. Čia<br />

pripažįstama, kad tinkama aplinkos apsaugabūtina žmonių gerovei <strong>ir</strong> pagrindin÷ms<br />

žmonių teis÷ms užtikrinti, įskaitant <strong>ir</strong> teisę <strong>gyventi</strong>. Taip pat pabr÷žiama, kad kiekvienas<br />

asmuo turi teisę <strong>gyventi</strong> tinkamoje jo sveikatai bei gerovei <strong>aplinkoje</strong>. Lietuva,<br />

dalyvaudama Pasaulin÷je subalansuotos pl÷tros veiksmų programoje „Darbotvark÷ 21”,<br />

įsipareigojo vykdyti jos nuostatas <strong>ir</strong> rekomendacijas. Šios programos įgyvendinimui buvo<br />

priimta Rio de Žane<strong>ir</strong>o Aplinkos <strong>ir</strong> Pl÷tros deklaracija, kurioje p<strong>ir</strong>masis principas skelbia,<br />

kad siekiama subalansuotos pl÷tros, d÷mesio žmogui <strong>ir</strong> jo teis÷ms į sveiką <strong>ir</strong> visavertį<br />

gyvenimą harmonijoje su gamta (aplinka). Neseniai atlikta Pasaulin÷s sveikatos<br />

organizacijos (PSO) studija atskleid÷ priklausomybę tarp sveikatos veiksnių, aplinkos <strong>ir</strong><br />

pl÷tros (Darbotvark÷ 21 – 6.39). Pasaulio mastu siekiama sumažinti kenksmingų medžiagų<br />

poveikį <strong>ir</strong> išsaugoti saugią bei nepavojingą žmogaus sveikatai aplinką (Darbotvark÷ 21 –<br />

6.40).<br />

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, vykdydama projektą „Orhuso konvencijos<br />

įgyvendinimas Lietuvoje”, 2001 metais ją išleido lietuvių kalba dviem tūkstančiais<br />

egzempliorių. Aptarsime kiekvienam iš mūsų svarbiausius šios konvencijos teiginius (kiti<br />

svarbūs teiginiai Priede, p.70-78).<br />

Orhuso konvencijoje „visuomen÷” apibr÷žiama taip: ,,vienas arba daugiau fizinių ar<br />

juridinių asmenų <strong>ir</strong> pagal nacionalinius įstatymus ar praktiką jų asociacijos, organizacijos<br />

arba grup÷s“. Tai reiškia, kad tai liečia kiekvieną krašto pilietį, tiesiogiai <strong>ir</strong> netiesiogiai<br />

susijusį su svarstomu klausimu. Vadinasi jis turi teisę dom÷tis kas vyksta jo šalyje bei<br />

išsakyti savo nuomonę. Tačiau greta Orhuso konvencijoje aiškinama, kas yra<br />

„suinteresuota visuomen÷“. Ji – ,,tai visuomen÷, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką<br />

aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų<br />

pri÷mimo procesu; pagal šį apibr÷žimą nevyriausybin÷s organizacijos, padedančios spręsti<br />

aplinkosaugos problemas <strong>ir</strong> veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus,<br />

laikomos suinteresuotomis organizacijomis“.<br />

Daugeliui neaišku, kokia informacija gali būti prieinama „visuomenei” bei<br />

„suinteresuotai visuomenei”. Orhuso konvencijoje paaiškinama, kokia informacija gali<br />

būti neprieinama. Tai dažniausiai konfidenciali valstyb÷s institucijų darbo informacija.<br />

Orhuso konvencija informacijai apie aplinką prisk<strong>ir</strong>ia bet kokią rašytinę, vaizdo, garso,<br />

elektroninę ar kitokia materialia forma saugomą informaciją apie aplinkos elementų, tokių<br />

kaip oras, atmosfera, vanduo, d<strong>ir</strong>vožemis, žem÷, kraštovaizdis, <strong>ir</strong> gamtos objektų būklę,<br />

biologinę įva<strong>ir</strong>ovę <strong>ir</strong> jos komponentus, įskaitantgenetiškai modifikuotus organizmus, bei<br />

šių elementų sąveiką bei veiksnius, tokius kaip: medžiagos, energija, triukšmas <strong>ir</strong> radiacija,<br />

bei veiklą <strong>ir</strong> priemones, įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkosaugos<br />

srityje, politiką, įstatymų leidybą, planus <strong>ir</strong> programas, turinčius arba galinčius tur÷ti<br />

poveikį išvardytiems elementams, taip pat išlaidų <strong>ir</strong> rezultatų bei kitą ekonominę analizę <strong>ir</strong><br />

prielaidas, susijusias su priimamais sprendimais aplinkosaugos srityje. Prie tokių duomenų<br />

12


priklauso informacija apie žmonių sveikatos <strong>ir</strong> saugos būklę, gyvenimo sąlygas, kultūros<br />

objektų <strong>ir</strong> statinių būklę, tais atvejais, kai jai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkos<br />

elementų būkl÷ arba per šiuos elementus išvardinti veiksniai, veikla <strong>ir</strong> priemon÷s.<br />

Dauguma jų gali būti prisk<strong>ir</strong>iami prie pagrindinių mus supančios aplinkos faktorių. Jie<br />

ypač susiję su mūsų gyvenimo kokybe <strong>ir</strong> labai svarbūs žmonijos, jos supančios gyvūnijos<br />

<strong>ir</strong> augmenijos išlikimui.<br />

Valdininkai greitai pam<strong>ir</strong>šta ankstesnes, visų labui priimtinas, strategijas<br />

Kovos d÷l puikių vietos oazių pačiame įkarštyje. Jos regimos tiek miestuose,<br />

miesteliuose, tiek kaimuose. Ypač jos pastebimos didmiesčiuose. Ne išimtis Vilnius. Gal<br />

neatsitiktinai sostin÷s valdžia keičia dar Lietuvos valstybingumo priešaušryje užsibr÷žtas<br />

strategines ga<strong>ir</strong>es, o jų išsiaiškinimui išnaudotas ne vienas tūkstantis litų, žinoma, iš mūsų<br />

visų kišen÷s. Negalima nesutikti, kad gyvenimas laikui b÷gant gali smarkiai pakoreguoti<br />

net pačias tv<strong>ir</strong>čiausias dogmas. Tuo jis <strong>ir</strong> puikus. Tačiau, kai toks koregavimas tik<br />

pablogina pad÷tį, jis nepriimtinas. Galima džiaugtis, kad Vilnius dar menkai urbanizuotas,<br />

apie 70 procentų jos teritorijos sudaro miškai, želdynai <strong>ir</strong> žem÷s ūkio pask<strong>ir</strong>ties plotai <strong>ir</strong><br />

dykviet÷s, t.y. gan÷tinai žalias. Tačiau žaluma nevienodai pasisk<strong>ir</strong>sčiusi. To negalima<br />

pasakyti apie naujuosius daugiabučius rajonus. Pavyzdžiui, Pilait÷ intensyviai<br />

apželdinama, tačiau medžių sodinukai jei <strong>ir</strong> prigyja, tai jie auga ne taip greitai kaip<br />

nor÷tųsi. Tod÷l brandžių medžių plotai, greta tokių rajonų labai svarbūs ne tik d÷l<br />

sveikatos bet <strong>ir</strong> d÷l laisvalaikio leidimo būdo. Įkurti atokiau nuo judrių <strong>ir</strong> gausiai<br />

transportų apkrautų gatvių žali plotai tampa gyventojų m÷giama pasivaikščiojimo vieta.<br />

Vadinasi, būtina atsižvelgti į tai. Reik÷tų suintensyvinti apželdinimo darbus bei siekti<br />

išsaugoti greta tokių mikrorajonų natūraliai susiformavusias žaliąsias teritorijas. Tačiau<br />

pastaruoju metu pastebimas didžiųjų Lietuvos miestų, tokių kaip Vilnius <strong>ir</strong> Kaunas,<br />

apstatymas žaliųjų plotų sąskaita. Štai kaip šį procesą vertina vienas iš straipsnio „Žalieji<br />

protestuos prieš Vilniaus pl÷tros planus“ internete (BNS-Baltijos šalių naujienų serveris)<br />

skaitytojų Gediminas: „Iš tikrųjų liūdna, kad Vilniaus planuose pas<strong>ir</strong>inktas užstatymo<br />

sutankinimo kelias, kuris beatoda<strong>ir</strong>iškai vykdomas tikrai žmon÷ms reikalingų žaliųjų plotų<br />

sąskaita. Pažiūr÷kim, kuo tapo Žv÷rynas, kas iš jo bus v÷liau.… Užstatomi „tarpai” tarp<br />

namų <strong>ir</strong> kituose rajonuose, apkarpomi miškų masyvai. Nesinor÷tų, kad Vilnius v<strong>ir</strong>stų tokiu<br />

industrializuotu monstru kaip Londonas, Niujorkas <strong>ir</strong> kiti didmiesčiai, kur medį surasti<br />

būna sunku, <strong>ir</strong> kur d<strong>ir</strong>btinis parkas jau vadinamas stebuklu. Parduodant, užstatant žaliąjį<br />

sklypą nauda akivaizdi, juk iškart gaunami pinigai, bet deja, ta nauda, kuri yra teikiama<br />

žaliojo ploto, t.y. teigiamas išorinis poveikis <strong>ir</strong> tai už ką sunku surinkti pinigus, yra<br />

sud÷tingiau paskaičiuojama, tad labai čia lengva manipuliuoti suinteresuotiems asmenims<br />

– architektams (jie gauna užsakymus projektuoti, derinti), valdininkams (jie vaizduojasi<br />

darą gerą, jiems nubyra), beatoda<strong>ir</strong>iškiems verslininkams (jie gauna pelną už pastatytą<br />

plotą)… Iš tikrųjų savivaldyb÷ <strong>ir</strong> yra tam, kad rūpintųsi bendrais interesais, kur laisva<br />

rinka negali pas<strong>ir</strong>ūpinti (tai gana nedaug dalykų), bet matosi, kad tam tikri žmon÷s<br />

suinteresuoti kitkuo… Vilnius būtent <strong>ir</strong> unikalus natūralios (bent taip atrodančios) gamtos<br />

masyvais, įsiterpiančiais į miestą, <strong>ir</strong> tai n÷ra blogai, bet kaip tik priešingai – tikras<br />

stebuklas!“ (pastaba –citatų kalba netaisyta). Kaip pastebi specialistai: „N÷ra vieningos<br />

miškų, saugomų teritorijų, želdynų <strong>ir</strong> želdinių tvarkymo politikos, nediferencijuotos<br />

finansavimo, planavimo, ūkininkavimo <strong>ir</strong> kontrol÷s funkcijos. Tai komplikuoja žaliųjų<br />

teritorijų planavimo <strong>ir</strong> įgyvendinimo procesą, neracionaliai naudojamos l÷šos,<br />

nepasiekiama norimų rezultatų“. Nors nustatyti pagrindiniai prioritetai tokie, kaip<br />

daugiabučių gyvenamųjų namų rajonų aplinkos kokyb÷s gerinimas, įrengiant <strong>ir</strong> atnaujinant<br />

13


tiesiogin÷s aplinkos, vietinius <strong>ir</strong> rajoninius želdynus; naujų vietinių želdynų įrengimas<br />

netinkamai urbanizuotuose teritorijose; rekreacin÷s infrastruktūros pl÷tra, mažinant žem÷s<br />

naudojimo apribojimus, sudarant palankias sąlygas investicijoms; centrinių miesto želdynų<br />

(jungčių), integruojančių miesto urbanistinę struktūrą, įrengimas, pastaruoju metu<br />

juntamos atv<strong>ir</strong>kštinio proceso tendencijos – regimas spart÷jantis žaliųjų rekreacijos zonų<br />

apkarpymas. Ypač tai pastebima Vilniuje <strong>ir</strong> Kaune. Sovietmečiu Leninopremija<br />

apdovanotas sostin÷s Lazdynų daugiabučių gyvenamojo rajonas už architektūrinį<br />

sprendimą, kai statiniai įterpti į didelę natūralios augmenijos teritoriją, taip pat neišvengs<br />

sutankinimo. Rengiant miesto dalių, mikrorajonų detaliuosius planus, gyvenamosiose<br />

teritorijose siektini šie rodikliai: daugiabučių namų kvartaluose vietiniai <strong>ir</strong> tiesiogin÷s<br />

aplinkos želdynai skaičiuojami vadovaujantis 7-10 m 2 žmogui norma. Ši norma gali būti<br />

vienu trečdaliu mažinama, jeigu greta (400 m atstumu) yra centrinis arba rajoninis parkas,<br />

rekreacinio miško masyvas. Tačiau naujieji lietuviai negalvoja nei apie fizinę, nei apie<br />

dvasinę eilinio kraštiečio savijautą. Jie kiša savo nagus kur tik gali <strong>ir</strong> niekieno nevaržomi<br />

užgrobin÷ja net pačias menkiausias žaliąsias oazes prie daugiabučių namų. Dabartin÷<br />

jaunoji karta tampa asfalto <strong>ir</strong> betono karta, jie net per atostogas nebeturi galimybių pails÷ti<br />

gamtoje. Gal neatsitiktinai vaikai tokie paliegę. Jau pradinių klasių mokinukai serga<br />

pagyvenusių žmonių ligomis. Neretai ligų priežastis jud÷jimo gryname ore stoka.<br />

Nesukurta vaikus <strong>ir</strong> jaunimą galinti tenkinti infrastruktūra daugiabučių namų rajonuose.<br />

Nemažą laisvalaikio jie praleidžia namuose <strong>ir</strong> laiptin÷se. Tai ko ne augančios tautos dalies<br />

genocidas?! Pilait÷s gyventojų sociologiniai tyrimai parod÷, kad vienas trečdalis jos<br />

gyventojų labiausiai nor÷tų, kad čia ats<strong>ir</strong>astų jaunimo užimtumo centras (klubas, sporto<br />

centras). Nei vietos, nei užsienio verslininkai neskuba investuoti į vaikų <strong>ir</strong> jaunimo<br />

turiningo laisvalaikio leidimo sritį. Netur÷dama tinkamų sąlygų įva<strong>ir</strong>iai leisti laisvalaikį<br />

prie gyvenamojo būsto vietos, jaunoji karta linkusi smurtauti.<br />

Nors Vilniaus miesto gyventojai p<strong>ir</strong>menybę teikia poilsiui už miesto teritorijos, tačiau<br />

čia n÷ra kokybiškai įrengtų vandens pramogoms sk<strong>ir</strong>tų plotų. Stichiškai naudojamos<br />

patraukliausios ežerų <strong>ir</strong> upių pakrant÷s. Tam tinkančio Pilait÷s teritorijoje esančio Gilužio<br />

ežero pakrant÷s jau išparceliuotas apsukriesiems, nors greta į jas pretenzijas yra pareiškę<br />

tikrieji savininkai. Beje, dar Lietuvos valstybingumo priešaušryje Gilužio ežeras buvo<br />

numatytas visų gyventojų rekreacin÷ms reikm÷ms. Tada buvo aišku, kad jis su tinkamai<br />

poilsiui neįrengtomis pakrant÷mis yra visų turtas. Pilait÷s bendruomen÷ tarpininkavo<br />

ankstesniesiems Gilužio ežero pakrančių savininkams, kurie savo pastangomis neįstengia<br />

atstatyti teisingumą. Raštu kreiptasi į prezidentą Rolandas Paksą. Jis paved÷ išt<strong>ir</strong>ti šį<br />

klausimą.<br />

Žv÷rynas – Vilniaus miesto centro prieigos, vienas seniausių mikrorajonų, išsaugojęs iki<br />

mūsų dienų savitą architektūrą – medinius statinius natūraliame kraštovaizdyje, pamažu<br />

praranda savo išsisk<strong>ir</strong>iantį veidą. Jau projektuoja čia pastatyti stikliniai dangoraižiai, kurie<br />

sudarkys <strong>ir</strong> šią jaukią pra÷jusių amžių Žv÷ryno teritorijos dvasią. Kad dangoraižiai visiškai<br />

nedera prie Vilniaus, teko išg<strong>ir</strong>sti ne tik iš savų, bet <strong>ir</strong> atvykusių čia iš svetur specialistų,<br />

puikiai išmanančių jo architektūros privalumus.<br />

Neretai prestižin÷se Vilniaus (dažniausiai Užupyje <strong>ir</strong> Žv÷ryne) vietose neaiškiomis<br />

aplinkyb÷mis užsiliepsnoja mediniai gyvenamieji namai <strong>ir</strong> ūkiniai pastatai. Taip ats<strong>ir</strong>anda<br />

galimyb÷ jų vietoje pastatyti naujus namus, prapl÷sti greta tik atsik÷lusių turtingų<br />

gyventojų valdas.<br />

Ar kultūros <strong>ir</strong> sporto kompleksai n÷ra priedanga pasipelnyti arba įsikurti visiems<br />

priklausančiose teritorijose? Investuotojai, pas<strong>ir</strong>inkę teritorijas miesto centre bei jo<br />

apylinkių vaizdingose vietov÷se, deklaruodami čia sukurti visuotinų reikmių infrastruktūrą,<br />

14


siekia šventosios karv÷s išsk<strong>ir</strong>tinumo teisių. Apeliuojama į visiems svarbius reikalus, kurie<br />

savaime netur÷tų kelti įtarimo, kai investicijos į turiningo masinio laisvalaikio leidimą tik<br />

tariamos. Tod÷l tūlam Lietuvos gyventojui kyla mintis, ar kultūros <strong>ir</strong> sporto kompleksų<br />

įrengimas negali būti tik p<strong>ir</strong>minis etapas siekiant su visuomen÷s pritariamu įsitv<strong>ir</strong>tinti gero<br />

pri÷jimo bei puikaus kraštovaizdžio oaz÷se, ypač kai į jas skubos tvarka nutiesiamos arba<br />

artimiausiu metu numatytos įrengti komunikacijos. Nemažai atvejų, kai gavus leidimą<br />

prad÷ti planuojamą veiklą, jos atsisakoma. Ji pakeičiama pelningu verslu. D÷l Vilniaus<br />

savivaldyb÷s galutinio neapsisprendimo vilkinami Žalg<strong>ir</strong>io stadiono renovacijos darbai,<br />

nors jau yra ats<strong>ir</strong>adę rimtų investuotojų. D÷l to mūsų sostin÷ vienintel÷ pasaulyje dar<br />

neturi tinkamo tarptautiniams standartams futbolo stadiono. Tenka tenkintis esančiu<br />

Kaune. Matyt ne taip lengva dorų ketinimų investitoriams gauti valdininkų pritarimą, jei<br />

jie iš to nesitiki papildomai pasipelnyti.<br />

Pigaus šantažo atgarsiai. Kai 2003 metų b<strong>ir</strong>želio pabaigoje teismas panaikino detalųjį<br />

planą golfo aikštynams įrengti Pilait÷je, iš sostin÷s aukštas pareigas užimančio atstovo<br />

lūpų pasig<strong>ir</strong>do teiginių, kad šio mikrorajono gyventojai nenor÷ję pašon÷je tur÷ti golfo<br />

aikštynų, sk<strong>ir</strong>tų visų rekreacin÷ms reikm÷ms, netolimoje ateityje gal÷s džiaugtis čia<br />

ats<strong>ir</strong>asiančiu gyvenamųjų namų kvartalu. Tik nepasak÷, ar tai bus daugumai sk<strong>ir</strong>ti<br />

daugiabučiai, ar turtingiesiems prienami ištaigingi kotedžai? Prad÷ję protestuoti prieš<br />

golfo aikštynų steigimą savo rekreacin÷je zonoje Pilait÷s gyventojai buvo bauginami, kad<br />

nesutikus su čia numatytais įrengti golfo aikštynais, prival÷s tenkintiskrematoriumu<br />

kaimynyst÷je, kurio nenori Naujininkų mikrorajono gyventojai. Ar tai nepanašu į pigaus<br />

šantažo atvejį? Krematoriumui statyti tur÷tų ats<strong>ir</strong>asti nuošalesn÷ nuo gyventojų vieta tiek<br />

prie sostin÷s, tiek <strong>ir</strong> prie kitų Lietuvos miestų bei miestelių.<br />

Pasteb÷jimai: visais laikais <strong>ir</strong> visur ieškantys teisingumo <strong>ir</strong> norintys gerbūvio visiems<br />

buvo persekiojami, niekinti jų siekiai.<br />

Nepalanki nuomon÷ verta ne vieno skatiko neišg<strong>ir</strong>stama s÷dinčių v<strong>ir</strong>šuje.<br />

Neatsižvelgiama į d÷mesio vertas žmonių nuomones. Ne išimtis <strong>ir</strong> vieno piliečio<br />

komentaras po straipsnio „Žalieji protestuos prieš Vilniaus pl÷tros planus“(BNS) apie tai,<br />

kaip tur÷tų būti sutvarkyta Pilait÷s <strong>ir</strong> jos gretimų kaimynų iš V<strong>ir</strong>šuliškių žalioji zona:<br />

„pilietis, 2003 09 20 12:24 : Tur÷jau nedidelę darbo sutartį, teko pora savaičių <strong>gyventi</strong><br />

Karlsruhe mieste, Vokietija. (Taip, ten, kur netoli Prancūzija). Karlsruhe yra puikus<br />

pavyzdys, kaip miestas gali susiderinti su mišku. Kartais nesupranti, ar tai miestas miške,<br />

ar miškas mieste. Tai, ką pasakiau, yra įvadas vystant mintį, kad Pilait÷s miškus reikia ne<br />

k<strong>ir</strong>sti, o puosel÷ti <strong>ir</strong> prižiūr÷ti, apie jokias privačias statybas ar žemes grąžinimus čia negali<br />

net kalbos būti. Susitvarkyti galima taip, kad nuo Pilait÷s senojo vandens malūno iki<br />

Neries būtų parkas, ne prastesnis už Vingio parką. O statyboms <strong>ir</strong> miesto pl÷trai plotų tai<br />

tikrai netrūksta. Tas Vilniaus miesto pl÷timasis „centro kryptimi“ yra kažkoks įgimtas<br />

nesusipratimas, kažkokia antipilietin÷ nepagydoma yda, v÷liau ribojanti pačių miestel÷nų<br />

laisvę, kuri geriausiai pas<strong>ir</strong>eiškia transporto kamščiais. D÷l Tujų gatv÷s aš nesu,<br />

prisipažinsiu, didelis specialistas, bet vis tiek, jeigu ten dabar „apleisti krūmynai”, tai juos<br />

išvystyti į tobulą miesto parką yra svarbesn÷ žmogaus pask<strong>ir</strong>tis negu toje vietoje pristatyti<br />

dangoraižių. Kažkod÷l neg<strong>ir</strong>d÷ti, kad savivaldyb÷je ats<strong>ir</strong>astų drąsus projektas pastatyti<br />

pora galingų pastatų Lukiškių aikšt÷je. Nei miško, nei parko šioje aikšt÷je jau nebus,<br />

Leninas taip pat nebestov÷s, turime miesto centre didžiulį plotą, kurio likimo niekas nenori<br />

aptarin÷ti“.<br />

Ar privatininkai išspręs šiukšlinimo problemas?! Leidimas visam laikui įsigyti arba<br />

išsinuomoti nuo keliolikos iki 99 metų įstabių kraštovaizdžių Lietuvos kampelius<br />

įva<strong>ir</strong>iems tikslams yra grindžiamas tinkama jų priežiūra. P<strong>ir</strong>miausia, motyvuojama tuo,<br />

kad juose nebus šiukšlių <strong>ir</strong> neišsiaukl÷jusių šiukšlintojų. Galima patik÷ti, kad užtvertose<br />

15


teritorijose, kurias saugos piktų šunys, taip <strong>ir</strong> bus. Tačiau kas žino, ar privatininkai rūpinsis<br />

ne jiems priklausančios gretimos teritorijos švara. Ten bus šiukšlių, jei jos bus renkamos<br />

tik vienkartinių, tokių kaip Žem÷sdienos <strong>ir</strong> į jas panašių akcijų metu. Ar nereik÷tų prad÷ti<br />

ieškoti l÷šų keletui laikinų etatų per didįjį šiukšlinimo sezoną? Juos konkurso būdu gal÷tų<br />

užimti prie tokių teritorijų gyvenantys dar guvūs pensininkai, stokojantys l÷šų studentai ar<br />

darbo b<strong>ir</strong>žos lankytojai, kuriems retsykiais privalomi viešieji darbai. L÷šų tokiems etatams<br />

gal÷tų sk<strong>ir</strong>ti įmon÷s, kurios vienaip ar kitaip įtakoja didesnę aplinkos taršą, d÷l to yra<br />

apmokestinamos ekologiniais mokesčiais. Įva<strong>ir</strong>ios aplinkos švarinimo akcijos gali būti<br />

kaip viena iš daugelio jaunosios kartos aukl÷jimo priemonių, organizuojamų suaugusių<br />

iniciatyva: bendruomenių, mokytojų, savivaldos institucijų. Tod÷l svarbių visuomenei<br />

vietų privatizavimas su jų atitv÷rimais, grindžiamas ketinimais ten palaikyti tvarką bei<br />

švarą, yra l÷kšta gražių vietovių užgrobimo savanaudiškais tikslais priedanga. Ji dažnai<br />

klaidina m÷gstančius vaikščioti neprišiukšlintoje <strong>aplinkoje</strong>. Šiam mitui sugriauti<br />

pateikiame kai kurių straipsnio „Žalieji protestuos prieš Vilniaus pl÷tros planus“ internete<br />

(BNS) skaitytojų komentarus: „V<strong>ir</strong>šulišk÷s, Pilaitei, 2003 09 22 10:09: Mus <strong>ir</strong>gi apgavo -<br />

žad÷jo „V<strong>ir</strong>šuliškių parką” įrengti prie miškelio, o įreng÷ viso labo šuniukų pasib÷giojimo<br />

aikštelę. Bet mes d÷l to nepiketuojame, nes <strong>ir</strong> šunis mylime“; „mika, 2003 09 20 23:07:<br />

K<strong>ir</strong>sti mišką 14 ha Narbuto gatv÷je <strong>ir</strong> 80 ha Pilait÷je pas<strong>ir</strong>odo vadinama sveika nuovoka?<br />

Ar nors mat÷te kaip tie miškeliai atrodo? Ar mat÷te projektą to monstro, kurį statys<br />

Narbuto gatv÷je? Nepaliks n÷ medžio... vardan kažkokio barako, kai šalia troleibusų parko<br />

nors kažin ką norint gali statyti, bet... NEMATO toliau savo nosies ... Ir nepainiokite čia<br />

visokių pinklių, bomžų, pavydo <strong>ir</strong> t.t. Kiek pamenu Vilnius visada gars÷jo pasaulyje kaip<br />

žalias miestas, ar ilgam? Rūpi miestiečių rūpesčiai? Ar buvo surengta tame rajone nors<br />

vienas sus<strong>ir</strong>inkimas, apklausa? Jūsų atsakymas tur÷tų būti maždaug toks: ten gyvena vieni<br />

bomžai <strong>ir</strong> alkoholikai, jie iš viso nežino ko jiems reikia, <strong>ir</strong> visokios apklausos<br />

NEREIKALINGOS juk miestiečiai taip pasitiki jaunuoju mankurtiškuoju meru.... O dar<br />

išk<strong>ir</strong>skite 99 ha Saul÷tekio parkelio, dar Vingio parką galima aptrumpinti, tarp Fabijonų <strong>ir</strong><br />

Baltupių <strong>ir</strong>gi yra kur apsisukti – p<strong>ir</strong>myn. Tai bus investicijų! O štai Sereikiškių parko –<br />

nelieskite. O kod÷l? Pilnas narkomanų, šiukšlių <strong>ir</strong> šiaip neaiškių žmogystų, bet niekam<br />

neužkliūna, nes.... <strong>ir</strong> patys puikiai žinote kod÷l.”<br />

Ar investicijos tik iš svetur – išspręs visuotinos ubagyst÷s problemas?! Tai – kitas<br />

klaidinantis visuomenę mitas. Investicijos iš svetur gali šiek tiek prisid÷ti arba dar labiau<br />

nuskurdinti, jeiguprisimintume netolimą naftos bendrov÷s „Williams International”<br />

istoriją Lietuvoje. Tai jokiu būdu iš esm÷s nesprendžia išmintingos krašto ekonomikos<br />

politikos reikalų. Pas<strong>ir</strong>inkimą investuoti kapitalą Lietuvoje, <strong>ir</strong> ne tik joje, p<strong>ir</strong>miausia lemia<br />

tik÷jimas, kad iš to galima tik÷tis gero pelno. Tod÷l užsieniečiai labiau skuba investuoti į<br />

strategines verslo šakas, tokias kaip energetika, arba siekia įsigyti kuo daugiau pastatų bei<br />

žem÷s sklypų įva<strong>ir</strong>iam verslui palankiose vietose, neretai pelningo pardavimo tikslu. Nuo<br />

jų neatsilieka <strong>ir</strong> mūsų krašto turtingi žmon÷s. Kultūra, taip pat <strong>ir</strong> sportas, yra antraeiliai<br />

investuotojų iš svetur ak<strong>ir</strong>atyje. Motyvai, kad Vilniuje Pilait÷s apylink÷s pas<strong>ir</strong>inktos golfo<br />

aikštynams d÷l puikaus kraštovaizdžio, siekiant pritraukti užsienio investitorius, arba juos<br />

golfo sportu kuriam laikui pr<strong>ir</strong>išti, niekuo nepagrįsti. Tarp šio projekto akcininkų daug<br />

užsieniečių n÷ra. Reik÷tų nepam<strong>ir</strong>šti, kad tarp užsienio investitorių į pokomunistines šalis<br />

nemažai sužlugusio verslo, ryšių su nusikalt÷lių grupuot÷mis atstovų. Pasitaiko <strong>ir</strong><br />

apsišauk÷lių bei paprasčiausių apgavikų. Būtent d÷l tokių investitorių iš svetur tikimasi<br />

papildomų l÷šų į Vilniaus savivaldyb÷s biudžetą <strong>ir</strong> d÷l jų kviečiami aukotis šio naujausio<br />

daugiabučio mikrorajono gyventojai <strong>ir</strong> atsisakyti vienintel÷s artimiausios <strong>ir</strong><br />

vaizdingiausios vietos, tinkančios poilsiui greta būsto, savo noru pasiliekant teisę <strong>gyventi</strong><br />

rezervate.<br />

16


Pateikiame kai kurių Vilniaus gyventojų, įsijungusių į diskusiją internete (BNS) apie<br />

Lietuvos žaliųjų jud÷jimo rengiamą protesto akciją 2003 metų rugs÷jo 23 dieną prieš<br />

pragaištingą Vilniaus pl÷tros planą, pasisakymus: „t, 2003 09 21 10:24: Aš nesuprantu<br />

apie kokias investicijas čia kalbama. Vienas dalykas, jei tai suplanuotas strateginis –<br />

komercinis- rajonas, o kitas - jei tai dar vienas „miegamasis”. P<strong>ir</strong>mu atveju dar galima<br />

kalb÷ti apie kažkokį verslo klimato gerinimą, antru - paprasčiausias laisvų plotų<br />

išpardavimas (ten gyvenančių žmonių patogumo sąskaita). Šiaip ar taip „miegamajam”<br />

rajonui yra visai kiti reikalavimai nei komerciniam. O d÷l važiavimo į „kaimą” (autorių<br />

pastaba, vienas pilietis siūl÷ Pilait÷s gyventojams, kuriems neužtenka rekreacinių zonų,<br />

persikelti <strong>gyventi</strong> į kaimą) - tai n÷ra blogas variantas, tik deja ne visi turi tiek pinigų, kad<br />

gal÷tų pasistatyt namuką Vilniaus priemiestyje. Nors, reik pasteb÷ti, tokiu namukų<br />

smarkiai daug÷ja”; „mika, 2003 09 20 22:10: Taip, labai teisinga mintis – tegul nusiperka<br />

tuos golfo laukus už kokių 160 km nuo Vilniaus (kaip jo ekscelencija Adamkus p<strong>ir</strong>ko<br />

golfo lauką 160 km už Čikagos) <strong>ir</strong> žaiskite sau į sveikatą. O imituoti investicijas<br />

IŠPARDUODANT žemę miesto centre <strong>ir</strong> debilasgali... O ką paliksite miesto valdžioms po<br />

Zuoko? Paaišk÷s, kad Zuokas išpardav÷ VISUS laisvus žem÷s plotus: su miškais <strong>ir</strong> be, o<br />

pinigus sakykim natūraliai PRAVALGö. Nes visos savivaldyb÷s pinigus PRAVALGO:<br />

pask<strong>ir</strong>sto švietimui, sveikatai, APLINKOS APSAUGAI (naikinimui) <strong>ir</strong> ... visokioms<br />

statyboms... Na sakykim, pritrūks naujo savivaldyb÷s pastato finansavimui – <strong>ir</strong> iš kur<br />

miesto valdžia paims? Sužlugus senų savivaldyb÷s pastatų aukcionams iš kur pinigų ims?<br />

Parduos va 14 ha miškelį Narbuto/Laisv÷s sankryžoje <strong>ir</strong> yra kokių 14 limonų <strong>ir</strong> dar už<br />

medieną gaus <strong>ir</strong>... Ir dar įdomu, ar nors vienas palaikantis Zuoko medk<strong>ir</strong>tinius sugeb÷jimus<br />

pasodino kada nors NORS VIENĄ medį?”<br />

Savanaudžių ak<strong>ir</strong>atyje – žem÷<br />

Po pelningų verslo objektų, likusių iš sovietinių laikų, nevisiškai skaidraus jų<br />

privatizavimo, liko žem÷. Tik prad÷ta viešumon kilti valstyb÷s tarnautojų žem÷s sklypų<br />

persik÷limo į bendro naudojimo rekreacin÷s pask<strong>ir</strong>ties zonas arba į vietas, kurios dar<br />

negrąžintos tikriesiems savininkams, faktai.<br />

Žem÷s pask<strong>ir</strong>tis ne visada tokia, kokios nor÷tųsi pasipelnymo tikslais. Pagal pask<strong>ir</strong>tį<br />

visa Lietuvos teritorija yra susk<strong>ir</strong>styta į žem÷s ūkio, miškų ūkio, konservacin÷s<br />

(valstybiniai parkai, rezervatai) bei kitokios pask<strong>ir</strong>ties žemes. Ūkinę veiklą, išskyrus<br />

žem÷s ūkio veiklą, galima vykdyti tik tuose žem÷s sklypuose, kurie yra prisk<strong>ir</strong>ti prie kitos<br />

pask<strong>ir</strong>ties žemių. Turint tikslų pasipelnyti ne ūkin÷s pask<strong>ir</strong>ties žem÷je ne ką <strong>ir</strong> nuveiksi.<br />

Tod÷l dažnai siekiama pakeisti tikslinę žem÷s pask<strong>ir</strong>tį, ypač jei ji yra tinkamoje<br />

pasipelnymui vietoje. Tad neretai žem÷s plotams, siekiant grynai privačių interesų,<br />

suteikiama kitokia nei ankstesnioji pask<strong>ir</strong>tis. Tai leidžia žem÷s sklype vykdyti daug<br />

įva<strong>ir</strong>esnę veiklą.<br />

Patarimai: pastoviai <strong>ir</strong> aktyviai dalyvaukite teritorinio planavimo reikaluose <strong>ir</strong> būkite<br />

atidūs šio įstatymo vingryb÷se.<br />

Ar baisu, kad visiems svarbių teritorijų savininkais gali tapti jų tikrieji<br />

šeimininkai?! Daugelis miestų, miestelių, net kaimų teritorijų yra visuomen÷s bendrų<br />

interesų ak<strong>ir</strong>atyje. Strategiškai verslui palankiose bei puikaus kraštovaizdžio vietose<br />

neskubama grąžinti žem÷ iki sovietmečio buvusiems savininkams. Už tai siūlomos kompensacijos<br />

arba kitos vietos, o dažnai kompensacijos už tur÷tą sklypą ar jo atidavimas<br />

natūra kitokioje vietoje atid÷liojamas neribotam laikui. Žem÷s sklypuose, d÷l kurių<br />

susiduria siauros grup÷s <strong>ir</strong> daugumosžmonių interesai, kai paaišk÷ja, kad tokia teritorija<br />

turi savininkus iš senų laikų, galvojama, kad geriau ji atitektų tai grupelei galimų<br />

17


investuotojų tikint, kad jų veikla bus labiau nukreipta patenkinti bendras reikmes.<br />

Nežinoma, kaip su atgautu sklypu, kuriame n÷ra pastatų, elgsis tikrieji savininkai. Tenka<br />

patikinti, kad baiminamasi be reikalo. P<strong>ir</strong>mumo teisę jį įsigyti turi valstyb÷. Kokia kaina,<br />

sprendžia įstatymai. Kitas reikalas - suinteresuotų asmenų siekimas užgrobti pusvelčiui<br />

jiems nepriklausančias žemes bei pakeisti jų tikslinę pask<strong>ir</strong>tį siekiant privačių tikslų.<br />

Blogiausias atvejis, kai tai daroma po Vyriausyb÷s priedanga. Tokie piktnaudžiavimai dar<br />

reti, tačiau žemesniuose jos lygmenyse jau tapo norma.<br />

Prognoz÷s. Jei visuomen÷ tyl÷s <strong>ir</strong> leis naujiesiems lietuviams prasilenkti su įstatymais,<br />

sudarys palankias sąlygas ignoruoti daugumos prigimtines teises, tai greitu laiku galime<br />

atsidurti trečiųjų šalių gyventojų pad÷tyje. Ten daugumos balsas nieko nereiškia.<br />

Išsišok÷liai nutildomi su jais fiziškai susidorojant, areštuojant, ar pasodinant į kal÷jimą iki<br />

gyvos galvos.<br />

Primename: veiklos pobūdį žem÷s sklypuose, kaip <strong>ir</strong> teis÷s reikalus į privačią nuosavybę,<br />

sprendžia jos pask<strong>ir</strong>tis. Tai Konstitucijos <strong>ir</strong> kitokių įstatymų prerogatyva. Teisę, kokius<br />

įstatymus priimti, atmesti bei tobulinti, iš dalies turime mes – rink÷jai, kai renkame<br />

atstovus iš savo tarpo į šalies įstatymus leidžiančias <strong>ir</strong> jų vykdymą kontroliuojančias<br />

institucijas. Tod÷l labai svarbu dalyvauti bet kokiuose rinkimuose, taip pat apklausose,<br />

referendumuose ar kitokiose akcijose, kur prašoma išsakyti nuomonę. Vienas iš svarbesnių<br />

kovos už mūsų prigimtines teises svertų - siekti daugumai palankių įstatymų bei aktyviai<br />

steb÷ti kaip jų laikomasi, o teritoriniame planavimo procese asmeniškai ar kolektyviai<br />

dalyvauti <strong>ir</strong> pasisakyti. Jei žem÷ rekreacin÷ – vadinasi, turi tenkinti daugumos reikmes.<br />

Tod÷l piliečių balsas labai svarbus primenant valdininkijai, ką ji iš tikrųjų tur÷tų atstovauti.<br />

Išlieka pavojus kultūros <strong>ir</strong> gamtos paminklams<br />

Įva<strong>ir</strong>ių saugotinų paminklų Lietuvoje ne tiek mažai. Retoje apylink÷je n÷ra piliakalnių,<br />

ypatingų akmenų, vertingų architektūrinių statinių <strong>ir</strong> pan. Daug žmonių gyvena vietov÷se,<br />

kuriose yra išlikę gamtos <strong>ir</strong> kultūros paveldo paminklų, nors ne visus susp÷ta įtraukti į<br />

tokių objektų sąrašą, pagal kurį juos saugotų valstyb÷. Vieni jau įtraukti į tokiussąrašus.<br />

D÷l kitų aiškinamasi. Ateityje <strong>ir</strong> jie gali būti paskelbti saugotinais paminklais. Tinkamai jų<br />

priežiūrai užtikrinti yra sukurti įstatymai, kurie greta pagrindin÷s nuostatos –<br />

nepriekaištingos saugos sąlygų sukūrimo – tur÷tų tinkamai tenkinti pažintines reikmes,<br />

garantuoti perdavimą ateinančioms kartoms. Tokiai Lietuvos saugotinų paminklų politikai<br />

vykdyti naudojami įva<strong>ir</strong>ūs apribojimai veiklai, kuri tur÷tų neigiamų pasekmių tiek kultūros,<br />

tiek gamtos paminklams. Labai svarbu, kad į saugotinų tokių objektų sąrašą patektų visi,<br />

turintys išliekamąją vertę. Pastaruoju metu net į jį patekę tokie paminklai gali būti<br />

tinkamai neprižiūrimi, nes nesurandama tam l÷šų. Pasitaiko atvejų, kai jie ats<strong>ir</strong>anda<br />

grąžintinos žem÷s teritorijoje. Naujiesiems jų šeimininkams savo nuožiūra tenka spręsti,<br />

ką toliau su jais daryti. Dažnai jie išjudinami iš savo ankstesniosios vietos, jei nesunaikinti,<br />

tai parduodami, arba panaudojami buitin÷ms reikm÷ms. Tai gali atsitikti d÷l nežinojimo,<br />

koks tai svarbus objektas, arba žinant jo vertę, jie pagrobiami savo teritorijai papuošti ar<br />

pasipelnymo tikslu. Apie tokius atvejus, kai su paminklais barbariškai pasielgiama<br />

sužinome iš žiniasklaidos. Formuojasi apsukrių senojo tik÷jimo gamtos reliktais, kurie<br />

priklauso visiems, pardav÷jų klanas. Jie nesunkiai tokius saugotinus paminklus suranda<br />

pagal jų vietų ilgo <strong>ir</strong> kruopštaus darbo pareikalavusią iš mokslininkų bei m÷g÷jų<br />

publikuotą medžiagą. Tačiau tokie paminklai gali nebebūti visų nuosavybe <strong>ir</strong> dar d÷l<br />

vienos priežasties. Svarbus praeities objektas atsiduria vieno ar grupel÷s privatininkų<br />

rankose su išsk<strong>ir</strong>tine tik sau naudojimosi galimybe laiminant valdininkams.<br />

18


Džiugu, kad pavienių asmenų ar bendruomen÷s pastangomis pavyksta sutramdyti tokių<br />

objektų „prichvatizuotojų” užmačias. Mažumos nuosavybe visai neseniai gal÷jo tapti<br />

Pilait÷s piliakalnis – neatsk<strong>ir</strong>iama pačio naujausio Vilniaus daugiabučių namų rajono dalis,<br />

nes jis pateko į šioje vietov÷je planuojamo įrengti golfo aikštynų su jam būtina<br />

infrastruktūra detaliojo plano nustatytas ribas.<br />

Primename: labai reikšmingas bendruomenių d÷mesys siekiant sudaryti tinkamas<br />

sąlygas kultūros <strong>ir</strong> gamtos paminklų apsaugai.<br />

Akivaizdūs <strong>ir</strong> užsl÷pti geresnio gyvenimo trikdžiai<br />

Siekiant apsaugoti piliečius nuo jiems pavojingų <strong>ir</strong> kenksmingų faktorių, statiniams ar<br />

kitokiai veiklai žem÷s sklype yra taikomi tamtikri ribojimai. Pavyzdžiui, neleidžiama, kad<br />

šalia gyvenamųjų namų būtų vykdoma aplinką teršianti <strong>ir</strong> triukšminga veikla (pastatyta<br />

didel÷s taršos gamykla ar fabrikas). Kai kurie mūsų krašto politikai nor÷dami visuomenei<br />

prastumti pelningus projektus, imasi gražbylyst÷s. Tarp iš p<strong>ir</strong>mo žvilgsnio nekaltų<br />

žmonijos reikm÷ms sk<strong>ir</strong>tų objektų, rastum÷me <strong>ir</strong> golfo laukus. Jie neapsieina <strong>ir</strong> be šio<br />

sporto „prastūmimo“ į vaizdingas <strong>ir</strong> visiems svarbias vietas propagandos.<br />

Ar iš tikro golfas nekaltas sportas? Golfo aikštynai tik pradedami įteisinti mūsų krašte,<br />

tod÷l dar nedaug apie juo žinome. Neretai mums brukami tik šio sporto privalumai.<br />

„Pam<strong>ir</strong>štama“ pasakyti, kad tai brangus bei ekologiškai kenksmingas sportas. Neminima,<br />

kad jo įrengimui <strong>ir</strong> išlaikymui naudojamos kenksmingos chemin÷s medžiagos bei g÷lo<br />

vandens atsargos. Nutylima, kad nei vienoje pasaulio šalyje, kur jo aikštynų sočiai<br />

pristeigta, laukiamo pelno nebūna. Iš tokių pamin÷tina Japonija. Nebežinoma, ką toliau<br />

daryti su nelankomais golfo aikštynais, kuriems atiduota nemažai žem÷s plotų. Be to, jau<br />

pats jų įrengimas brutalus natūraliose pievose slypinčiai gyvūnijai bei augantiems<br />

augalams. Golfui ne tik reikia specialaus kraštovaizdžio, bet <strong>ir</strong> tinkamai įrengtų bei<br />

prižiūrimų aikštelių. Kad neaugtų kitokia nei speciali žol÷, naudojami kenksmingumu<br />

sveikatai pagars÷ję herbicidai. Žol÷s šviežumui palaikyti sunaudojama daug g÷lo vandens,<br />

kuris tampa kenksmingas <strong>ir</strong> gali patekti į geriamuosius vandenis. Be to, turi būti kertami<br />

medžiai, <strong>ir</strong> kaip taisykl÷, golfo aikštynai aptveriami, jei ne d÷l galimo atsitiktinių praeivių<br />

sužalojimo specialiais golfo kamuoliukais, tai d÷l nenoro, kad čia vaikščiotų pašaliečiai.<br />

Ne paslaptis, kad golfas – tai turtingųjų pam÷gta sporto šaka.<br />

Ar gali dauguma riboti mažumos reikmes rinktis golfą? Kiekviena reikm÷, nežiūrint,<br />

kiek ji nepopuliari, tur÷tų atrasti vietą po saule. Tačiau ne daugumos sąskaita.<br />

Demokratin÷je visuomen÷je dauguma taip pat turi siekti, kad būtų skaitomasi <strong>ir</strong> su<br />

nedaugelio reikm÷mis. Ir šiam reikliam sportui tur÷tų būti atrasta tinkama vieta.<br />

Tose šalyse, kur ekologinis švietimas išvystytas <strong>ir</strong> tausojami natūralios gamtos resursai,<br />

kur kovojama už išmintingą kiekvieno gamtos centimetro panaudojimą, nesk<strong>ir</strong>iama vieta<br />

golfo aikštynams miesto centre ar jo pakraštyje vaizdingo kraštovaizdžio teritorijoje.<br />

Golfo aikštynams įrengti dažniausiai suteikiama buvusi <strong>ir</strong> jau nebenaudojama atliekų vieta,<br />

kuri tuo pačiu atitinkamai sutvarkoma. Taikuri yra arti gyvenamųjų namų <strong>ir</strong> yra gausiai<br />

lankoma šalia gyvenančių žmonių, tai akivaizdus mažumos nesiskaitymo su didžiuma<br />

savival÷s faktas. Golfo laukai n÷ra draugiški gamtai, nors siekiantys tik savų tikslų teigia<br />

priešingai. Nei vabal÷lis, nei drugelis, nei bitut÷ nektaro neras, o paukštis vabal÷lio<br />

nesugaus.<br />

Vieta p<strong>ir</strong>miesiems golfo aikštynams sostin÷je rinkta iš dviejų teritorijų. Ties Geležinio<br />

Vilko gatve, Ozo biologiniame draustinyje, netiko. Ji - draustinio teritorijoje, kur<br />

19


draudžiamos statybos. Be to, čia n÷ra tokio puikaus kraštovaizdžio, kurį turi Pilait÷. Tai<br />

tvenkiniai, upelis <strong>ir</strong> miškas, kalvait÷s. D÷l to pastaroji <strong>ir</strong> pas<strong>ir</strong>inkta. Kilus konfliktui,<br />

siūlytos taip pat puikaus kraštovaizdžio vietos, kuriose gal÷tų būti rengiami golfo aikštynai<br />

vilniečiams. Jų atsisakyta. Galvojama, kad Pilait÷s miškas su jo laukym÷mis pas<strong>ir</strong>inktas<br />

šiam sportui dar <strong>ir</strong> d÷l nutiestų komunikacijų.<br />

Pilait÷s bendruomen÷ n÷ra kategoriška prieš šios sporto šakos m÷g÷jų reikmes. Tam<br />

tur÷tų būti atrasta kita vieta. Be to, Pilait÷s bendruomen÷s aktyvas nes<strong>ir</strong>engia pasipelnyti iš<br />

šios sporto šakos, užk<strong>ir</strong>sdamas kelią jam ats<strong>ir</strong>asti rekreacin÷s pask<strong>ir</strong>ties žaliojoje zonoje<br />

prie gyvenamųjų daugiabučių rajono. Jo nariai tampa r÷ksniais ne už pinigus, o dykai <strong>ir</strong> tik<br />

tada kai pajaučia bei pamato daugeliui realią gr÷smę. Tod÷l nesuprantamas įsijungusiojo<br />

internete į BNS straipsnio „Žalieji protestuos prieš Vilniaus pl÷tros planus“ aptarimą šis<br />

pasipiktinimas: „Pilaitietis, 2003 09 20 10:54: Siūlau visiems normaliai mąstantiems<br />

Pilait÷s gyventojams vienytis prieš nesveikuosius medžių myl÷tojus. Už tai, kad jų<br />

pastangomis dabar aš tur÷siu važiuoti žaisti golfą į Europos centre įrengin÷jamus golfo<br />

laukus vietoj to, kad iš savo balkono būčiau gal÷jęs mušin÷ti šarikus, asmeniškai<br />

prikakosiu jiems į kepurę. O jei rimtai, tai chebryt÷ prie pinig÷lių nusisamd÷ Pilait÷s<br />

r÷ksnius, kad golfo laukai čia nebūtų įrengti, o patys Europos centro regioniniame parke<br />

s÷kmingai įrengin÷ja savo laukus. Kas netikite, galite nuvažiuoti pasižiūr÷ti. Laikas<br />

įsisąmoninti, kad sekse, kare <strong>ir</strong> versle įmanomos <strong>ir</strong> tinkamos visos priemon÷s. Tik svarbu<br />

kam ko reikia“.<br />

Pilkus daugiabučių rajonus pagyvina spalvingi kotedžai. Mūsų miestų pilkumą<br />

paįva<strong>ir</strong>inantys kotedžai, iškylantys greta daugiabučių namų kvartalų, rekreacin÷s visiems<br />

sk<strong>ir</strong>tos teritorijos sąskaita, taip pat užsimaskavę palankios aplinkos geresnei mūsų<br />

gyvenimo kokybei, trikdžiai. p užteršimo išvengia kitos vietos. Tačiau golfo steigimas<br />

saugotinoje žalioje zonoje, kuri yra arti gyvenamųjų namų <strong>ir</strong> yra gausiai lankoma šalia<br />

gyvenančių žmonių, tai akivaizdus mažumos nesiskaitymo su didžiuma savival÷s faktas.<br />

Golfo laukai n÷ra draugiški gamtai, nors siekiantys tik savų tikslų teigia priešingai. Nei<br />

vabal÷lis, nei drugelis, nei bitut÷ nektaro neras, o paukštis vabal÷lio nesugaus.<br />

Vieta p<strong>ir</strong>miesiems golfo aikštynams sostin÷je rinkta iš dviejų teritorijų. Ties Geležinio<br />

Vilko gatve, Ozo biologiniame draustinyje, netiko. Ji - draustinio teritorijoje, kur<br />

draudžiamos statybos. Be to, čia n÷ra tokio puikaus kraštovaizdžio, kurį turi Pilait÷. Tai<br />

tvenkiniai, upelis <strong>ir</strong> miškas, kalvait÷s. D÷l to pastaroji <strong>ir</strong> pas<strong>ir</strong>inkta. Kilus konfliktui,<br />

siūlytos taip pat puikaus kraštovaizdžio vietos, kuriose gal÷tų būti rengiami golfo aikštynai<br />

vilniečiams. Jų atsisakyta. Galvojama, kad Pilait÷s miškas su jo laukym÷mis pas<strong>ir</strong>inktas<br />

šiam sportui dar <strong>ir</strong> d÷l nutiestų komunikacijų.<br />

Pilait÷s bendruomen÷ n÷ra kategoriška prieš šios sporto šakos m÷g÷jų reikmes. Tam<br />

tur÷tų būti atrasta kita vieta. Be to, Pilait÷s bendruomen÷s aktyvas nes<strong>ir</strong>engia pasipelnyti iš<br />

šios sporto šakos, užk<strong>ir</strong>sdamas kelią jam ats<strong>ir</strong>asti rekreacin÷s pask<strong>ir</strong>ties žaliojoje zonoje<br />

prie gyvenamųjų daugiabučių rajono. Jo nariai tampa r÷ksniais ne už pinigus, o dykai <strong>ir</strong> tik<br />

tada kai pajaučia bei pamato daugeliui realią gr÷smę. Tod÷l nesuprantamas įsijungusiojo<br />

internete į BNS straipsnio „Žalieji protestuos prieš Vilniaus pl÷tros planus“ aptarimą šis<br />

pasipiktinimas: „Pilaitietis, 2003 09 20 10:54: Siūlau visiems normaliai mąstantiems<br />

Pilait÷s gyventojams vienytis prieš nesveikuosius medžių myl÷tojus. Už tai, kad jų<br />

pastangomis dabar aš tur÷siu važiuoti žaisti golfą į Europos centre įrengin÷jamus golfo<br />

laukus vietoj to, kad iš savo balkono būčiau gal÷jęs mušin÷ti šarikus, asmeniškai<br />

prikakosiu jiems į kepurę. O jei rimtai, tai chebryt÷ prie pinig÷lių nusisamd÷ Pilait÷s<br />

r÷ksnius, kad golfo laukai čia nebūtų įrengti, o patys Europos centro regioniniame parke<br />

s÷kmingai įrengin÷ja savo laukus. Kas netikite, galite nuvažiuoti pasižiūr÷ti. Laikas<br />

20


įsisąmoninti, kad sekse, kare <strong>ir</strong> versle įmanomos <strong>ir</strong> tinkamos visos priemon÷s. Tik svarbu<br />

kam ko reikia“.<br />

Pilkus daugiabučių rajonus pagyvina spalvingi kotedžai. Mūsų miestų pilkumą<br />

paįva<strong>ir</strong>inantys kotedžai, iškylantys greta daugiabučių namų kvartalų, rekreacin÷s visiems<br />

sk<strong>ir</strong>tos teritorijos sąskaita, taip pat užsimaskavę palankios aplinkos geresnei mūsų<br />

gyvenimo kokybei, trikdžiai.<br />

Trumpai apie nevyriausybines organizacijas<br />

Prie svarbesnių atv<strong>ir</strong>os visuomen÷s bruožų prisk<strong>ir</strong>iamas nevyriausybinių organizacijų<br />

(NVO) kūrimasis bei jų aktyvi veikla. Tokiomis laikomos visuomenin÷s organizacijos,<br />

asociacijos, labdaros organizacijos <strong>ir</strong> fondai, dauguma viešųjų įstaigų. Nevyriausybinių<br />

organizacijų grupei neprisk<strong>ir</strong>iamos politin÷s partijos bei organizacijos.<br />

Iš NVO tikimasi pagalbos gerinant vietos gyvenimo sąlygas bei paramos labiausiai<br />

nuskriaustai visuomen÷s žmonių grupei, visuomen÷s susipriešinimo mažinimui, socialin÷s<br />

integracijos didinimui. NVO tenka nemažas vaidmuo plečiant socialinių paslaugų tinklą,<br />

siekiant vyriausyb÷s veiksmų skaidrumo bei keliant visuomen÷s sąmoningumo lygį.<br />

Sveikintina, kai NVO įsisteigia ne valdžios iniciatyva, o laisva žmonių valia, t. y. kai<br />

žmon÷s į tokias organizacijas telkiasi bei vykdo veiklą savanoriškai. Siektina, kad nariai į<br />

NVO įstotų <strong>ir</strong> išstotų savo noru, NVO būtų laisva nuo valdžios <strong>ir</strong> valdymo institucijų. Dar<br />

pačioje nepriklausomos Lietuvos pradžioje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos<br />

preambul÷je, kuriai 1992 metų spalio m÷nesį vieningai pritar÷ piliečių referendumas,<br />

atsispindi siekiai kurti „atv<strong>ir</strong>ą, teisinę, pilietinę visuomenę“. Lietuvos Respublikos<br />

Konstitucijos 35 straipsnyje piliečiams numatyta „ ... teis÷ laisvai vienytis į bendrijas,<br />

politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai <strong>ir</strong> veikla n÷ra priešingi Konstitucijai <strong>ir</strong><br />

įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei<br />

partijai ar asociacijai“. 1995 metų vasario 2 dieną priimtas Visuomeninių organizacijų<br />

įstatymas demokratizavo visuomeninių organizacijų reglamentavimą. Netrukus šio<br />

įstatymo atsisakyta. Siekta tokių organizacijų veiklą reglamentuoti vienu bendru įstatymu.<br />

Vietoje to įstatymo buvo parengti <strong>ir</strong> 1996 metais priimti Asociacijų, Labdaros <strong>ir</strong> paramos<br />

fondų bei Viešųjų įstaigų įstatymai.<br />

Ko NVO gali tik÷tis iš valdžios? Ne centralizuotai teikiamos paramos tiek pinigais, tiek<br />

patalpomis iš valstyb÷s per savivaldos organus, bet per įva<strong>ir</strong>ias kultūros, socialines <strong>ir</strong> kitas<br />

institucijas. Kaip alternatyvi <strong>ir</strong> vis labiau mūsų krašte įsigalinti materialios paramos<br />

priemon÷ yra viešas paslaugų p<strong>ir</strong>kimas iš NVO, t. y. kai joms suteikiamos l÷šos už tam<br />

tikrus uždavinius bei tikslus, kuriuos įsipareigoja atlikti. Lietuvoje NVO gali tik÷tis<br />

politinių konsultacijų per tuo tikslu sukurtą mechanizmą, dažniausiai per oficialias<br />

konsultacines tarybas, konsultacijas su NVO kai kuriais jų veiklos klausimais<br />

priimantatitinkamus sprendimus, kurių metu šios esti nepakankamai išklausomos bei<br />

nepakankamai atsižvelgiama į jų pasiūlymus. Vyriausyb÷s lygmenyje konsultacijoms su<br />

šiomis organizacijomis veikia Nuolatin÷ NVO komisija. Nuo 1995 metų gruodžio 4 dienos<br />

d<strong>ir</strong>ba Labdaros <strong>ir</strong> paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos <strong>ir</strong> paramos<br />

centras” (NIPC). Jo steig÷jas - Atv<strong>ir</strong>os Lietuvos fondas, kurio tikslas - pl÷toti Lietuvos<br />

nevyriausybinių organizacijų sektorių šalyje, teikiant informaciją <strong>ir</strong> techninę pagalbą,<br />

konsultuojant, rengiant mokymus <strong>ir</strong> leidžiant leidinius. Be šių labai svarbių dalykų, NVO<br />

gali tik÷tis finansin÷s paramos savo pl÷trai. NIPC remdamasis nuveikto darbo pat<strong>ir</strong>timi bei<br />

išsk<strong>ir</strong>damas prioritetines NVO problemas, inicijuoja užsienio finansinę pagalbą Lietuvai.<br />

21


Jungimasis į asociacijas – visokeriopo stipr÷jimo garantija<br />

2003 metais Vilniuje bendriems tikslams susivienijo dešimties seniūnijų gyventojų<br />

bendruomenių. Jos pasivadino Vilniaus bendruomenių koordinacine taryba. Į tokius<br />

junginius susibūrusioms nevyriausybin÷ms organizacijoms, siekiančioms bendrapilietinių<br />

tikslų pagal gyvenamąją vietą, ats<strong>ir</strong>anda geresn÷s sąlygos dalintis informacija bei<br />

asmeniniu patyrimu. Vilniaus miesto bendruomenių koordinacin÷ taryba sukurta be jokių<br />

įsipareigojimų. Tai ne vieša įstaiga, o visuomeninių organizacijų darinys. Jo pagrindinis<br />

tikslas - didesnių kolektyvinių pastangų sutelkimas siekiant pačių svarbiausių tikslų šiuo<br />

sunkiu pereinamuoju laikotarpiu, kai eilinio žmogaus fizinis bei dvasinis gyvenimo<br />

pamatas galutinai išklibinamas savanaudiškų valdininkijos paskatų. Tai p<strong>ir</strong>miausia<br />

reiškiasi bendrų tikslų palaikymu dalyvaujant viešuose visiems reikšmingų sprendimų<br />

svarstymuose, kraštutin÷mis priemon÷mis – bendrais piketais - kovojant už prigimtines<br />

teises. To pavyzdys 2003 metų rugs÷jo 22 d. piketas prie Vilniaus savivaldyb÷s, inicijuotas<br />

Lietuvos žaliųjų jud÷jimo prieš miškų k<strong>ir</strong>timą, bendrų rekreacinių teritorijų uzurpavimą<br />

bei apsunkintas komunalinių paslaugų sąlygas municipaliniuose butuose, kurie sk<strong>ir</strong>ti<br />

socialiai remtinoms, dažniausiai <strong>ir</strong> daugiavaik÷ms, šeimoms. Pikete dalyvavo trys Vilniaus<br />

gyventojų bendruomen÷s iš Pilait÷s, V<strong>ir</strong>šuliškių <strong>ir</strong> Žv÷ryno.<br />

Šalyje šių <strong>ir</strong> kitokių tikslų subjektų jungimąsi į asociacijas numato „Lietuvos<br />

Respublikos Asociacijų įstatymas“ (1996 metų kovo 14 d. Nr. I-1231). Jis apibr÷žia<br />

asociacijų steigimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo <strong>ir</strong> likvidavimo tvarką. Pagal šį<br />

įstatymą asociacija – tai juridinių bei fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas,<br />

vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros,<br />

švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas. Jame nusakoma, kas gali jungtis į<br />

asociacijas. Tai juridiniai bei fiziniai asmenys pagal veiklos, vartojimo, funkcinius,<br />

teritorinius požymius. Pažymima, kad pagal savo prievoles asociacija atsako visu savo<br />

turtu <strong>ir</strong> neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Pabr÷žiama, kad asociacija yra ne<br />

pelno organizacija. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų Lietuvos<br />

Respublikos įstatymų, Vyriausyb÷s nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų<br />

laisvę <strong>ir</strong> nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais<br />

asociacijos įstatais. Nariai privalo laikytis asociacijos įstatų. Asmuo, turintis priešiškų<br />

asociacijos tikslams interesų, gali būti nepriimtas į asociaciją.<br />

Kuo stipri <strong>ir</strong> silpna gyventojų bendruomen÷?<br />

Vien susitelkimas būrin padeda individui, nepatenkintam bendrabūvio realijomis, jaustis<br />

saugesniu, save tinkamai realizuoti. Tokiose bendruomen÷se geriau suprantamos į jas<br />

besikreipiančių žmonių b÷dos. Kolektyviai aptariami tikslų siekimo būdai.<br />

Bendruomen÷s įteisinimas dar nieko nereiškia, jei ji nežino kaip veikti siekiant savų<br />

tikslų. Tad ji turi būti veiksni <strong>ir</strong> laikytis strategijos. Viskas priklauso nuo jos tikslų, kurie<br />

yra žmones jungiantis pamatas. Reikšmingas <strong>ir</strong> pats žmogiškasis faktorius. Svarbu žinoti,<br />

ko siekia į bendruomen÷s veiklą įsijungęs žmogus. Į išmintingą bendruomenių veiklą<br />

apeliuoja Jungtinių tautų sąjunga, pati Europos Sąjunga bei kitos tarptautin÷s<br />

nevyriausybin÷s institucijos. Dabartinę kadenciją einantis Lietuvos prezidentas Rolandas<br />

Paksas savo rinkimin÷s programos įgyvendinimą sieja su aktyvia bendruomenių veikla.<br />

Atrodytų, kad tikrai šių kolektyvų steigimasis sveikintinas demokrat÷jančios visuomen÷s<br />

reiškinys. Tačiau pat<strong>ir</strong>tis liudija ką kita. Pastaruoju metu juntamas bendruomenių kūrimosi<br />

suaktyv÷jimas. Neretai jos tampa vienu pagrindinių ramsčių valdžios institucijoms siekiant<br />

bendrabūvio tikslų. Remiantis bendruomen÷mis galima nemažai laim÷ti. Tod÷l svarbu<br />

22


žinoti, ar bendruomen÷ negali būti panaudota valdininkijos savanaudiškiems tikslams,<br />

apeliuojant į tai, kad vienokiam ar kitokiam jų sprendimui pritar÷. D÷l šios priežasties gali<br />

būti inicijuojamas bendruomen÷s įsteigimas iš v<strong>ir</strong>šaus, o ne atv<strong>ir</strong>kščiai, savaime: pačios<br />

bendruomen÷s iniciatyva, t. y. iš apačios. Kai bendruomen÷s įsisteigia pačių gyventojų<br />

noru kokiai nors kebliai situacijai spręsti, tai naivu tik÷tis korumpuotos valdininkijos<br />

palankumo <strong>ir</strong> tinkamo palaikymo tiek žemutiniame, tiek v<strong>ir</strong>šutiniame savivaldos<br />

lygmenyje. Tokios bendruomen÷s tampa rakštimi savanaudiškų sprendimų reikaluose.<br />

Pasitaiko, kad jos tendencingai puolamos: menkinami jų tikslai bei kompetencija,<br />

m÷ginama jas išeliminuoti iš aktyvios veikimo aplinkos sukuriant alternatyvias<br />

bendruomenes, kurios numatytos neteis÷tų valdininkų veiksmų viešo prisidengimo tikslu.<br />

Patarimas: nežiūrint korumpuotos valdininkijos priešiškumo telkit÷s <strong>ir</strong> atkakliai siekite<br />

gyvenimo kokyb÷s.<br />

Nedžiugina, kai seniūnas atstovauja tik jį į postą paskyrusių interesus<br />

Seniūnai dar nerenkami, kaip daugumoje demokratinių šalių, o nuleidžiami iš v<strong>ir</strong>šaus.<br />

Tad ne kiekvienas pask<strong>ir</strong>tas seniūnas turi moralin÷s tv<strong>ir</strong>tyb÷s atsisp<strong>ir</strong>ti aukščiau stovinčios<br />

valdininkijos, paskyrusios jį į postą, valiai, kai ši pamindama daugumos interesus siekia<br />

savų tikslų. Pavyzdžiui, Vilniaus mero A. Zuoko pozicija aiški – golfo aikštynai tik<br />

Pilait÷je <strong>ir</strong> ne kitur, nesvarbu, kad net 92 procentai šio mikrorajono gyventojų tam<br />

priešinasi. Be to, seniūnijos veikia centralizacijos principu. Joms paliktos labai ribotos<br />

vietinio sprendimo teis÷s. Be to, labai menkos arba jokios finansin÷s seniūnijų galimyb÷s<br />

visiems reikšmingų sprendimų tiesioginiam įgyvendinimui. Viskas čia vyksta griežtos<br />

subordinacijos tvarka. Žinoma, seniūnas kaip pilietis gali tur÷ti savo nuomonę. Tik labai<br />

gaila, jei ji dažnai priešiška daugumos gyventojų siekiams. Nedidelių miestelių seniūnijų<br />

galvoms palikta dar mažiau sprendimo galimybių. Jiems dažniau tenka pas<strong>ir</strong>ašin÷tojų<br />

vaidmuo ant į anapilį iškeliavusių gyventojų m<strong>ir</strong>ties liudijimų nei ant pačių būtiniausių<br />

bendruomenei sprendimų.<br />

Patarimai: reik÷tų siekti, kad patys gyventojai rinktų savivaldos vadovą pagal savo<br />

gyvenamąją vietą bei būtų tvarkomasi decentralizacijos principu.<br />

Nenuleistos iš v<strong>ir</strong>šaus Patariamojo balso seniūnijos tarybos mažiausiai pageidautinos<br />

Gyventojų bendruomen÷s, pagal nuostatus gali daug, tačiau dar geriau kontroliuoti<br />

valdininkus pagal įstatus gali Patariamojo balso seniūnijos tarybos. Tokia institucija d<strong>ir</strong>ba<br />

visuomeniniais pagrindais. Kad tokios tarybos veiktų, o dar labiau, būtų inicijuotas jų<br />

įkūrimas iš apačios, reikia nemažai pastangų <strong>ir</strong> p<strong>ir</strong>miausia tur÷ti nemažiau kaip penkis<br />

narius. Patariamosios tarybos narių skaičius neribojamas. Jais gali tapti kiekvienas tam<br />

tikros seniūnijos gyventojas, norintis <strong>ir</strong> galintis prisid÷ti prie įva<strong>ir</strong>ių pilietinių iniciatyvų<br />

įgyvendinimo. Apie tai reikia pranešti raštu. Šis organas turi pad÷ti seniūnui pastoviai<br />

apsispręsti pačiais įva<strong>ir</strong>iausiais klausimais. Jei gyventojų bendruomen÷s gali sus<strong>ir</strong>inkti<br />

spręsti savo kompetencijai numatytus klausimus retsykiais arba operatyviai ats<strong>ir</strong>adus<br />

neatid÷liotino sprendimo problemai, Patariamojo balso seniūnijos taryba turi d<strong>ir</strong>bti pagal<br />

tam tikrą grafiką. Nerečiau kaip kartą per m÷nesį susitikti su seniūnu. Čia, kaip <strong>ir</strong><br />

gyventojų bendruomenių steigimesi, galimi du ats<strong>ir</strong>adimo variantai: įsisteigimo iš apačios<br />

<strong>ir</strong> nuleidimo iš v<strong>ir</strong>šaus. Seniūnijos vengia ant savo galvos tur÷ti tokį prievaizdą kaip tokia<br />

valdyba, įsisteigusi iš apačios, tod÷l jų pastangos, kad ats<strong>ir</strong>astų patariamojo balso<br />

visuomenin÷s institucijas yra nulin÷s, nebent ji būtų kaip priedanga siekiant savanaudiškų<br />

tikslų. Kas gal÷tų neraminti savivaldos korumpuotus valdininkus, rodo tokios tarybos<br />

23


nuostatai. Į jos kompetenciją įeina seniūnijai sk<strong>ir</strong>tų asignavimų panaudojimo; viešųjų<br />

paslaugų teikimo gyventojams; vietin÷s reikšm÷ kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių <strong>ir</strong> kapinių<br />

tvarkymo bei aplinkos apsaugos <strong>ir</strong> sanitarijos; seniūnijai nuosavyb÷s teise priklausančių<br />

bei valdomų patik÷jimo teise pastatų <strong>ir</strong> statinių būkl÷s; priešgaisrin÷s apsaugos,<br />

pas<strong>ir</strong>engimo avarijų <strong>ir</strong> potvynių padariniams likviduoti; vietinio susisiekimo transporto<br />

organizavimo; vaikų (iki 16 metų) mokyklos lankomumo <strong>ir</strong> vaikų teis÷s apsaugos;<br />

gyventojų užimtumo bei atsk<strong>ir</strong>ų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų; kultūrinio <strong>ir</strong> sportinio<br />

gyvenimo, laisvalaikio; naminių gyvūnų <strong>ir</strong> gyvulių laikymo; seniūno <strong>ir</strong> seniūnijos<br />

valstyb÷s tarnautojų bei darbuotojų, d<strong>ir</strong>bančių pagal sutartis, darbo; savivaldyb÷s<br />

administracijos <strong>ir</strong> savivaldyb÷s bei valstyb÷s įstaigų veiklos seniūnijai prisk<strong>ir</strong>toje<br />

teritorijoje, bei kitokių klausimų svarstymo reikalai.<br />

Patarimai: pravartu tur÷ti tokią tarybą, įsisteigusią iš apačios bei būtina tinkamai<br />

pas<strong>ir</strong>engti jos efektyviai <strong>ir</strong> nenutrūkstamai veiklai.<br />

Kai bendruomen÷ lieka nebudri savanaudiškoms valdininkų užmačioms<br />

Lietuvoje rastum÷me daugybę brutalaus nesiskaitymo su daugumos interesais faktų.<br />

Pilait÷s mikrorajonas ne išimtis. Buvęs visų ežeras Gilužis šios seniūnijos teritorijoje kaip<br />

<strong>ir</strong> nebe visų. Vengiant viešumo kažkieno nematoma ranka stipriai pakoregavo vilniečių<br />

būsimos rekreacin÷ms reikm÷ms vandenviet÷s ga<strong>ir</strong>es. Apie tokių zonų stoką sostin÷s<br />

gyventojų poilsiui ne kartą kalb÷ta, rašyta. Tai įtraukta kaip aktuali gyventojų problema į<br />

tolesn÷s Vilniaus miesto pl÷tros planus dar Lietuvos valstybingumo atkūrimo priešaušryje.<br />

Dabar žinoma, kad šis ežeras turi naujuosius šeimininkus, nors jo pakrant÷s buvo<br />

rezervuotos visų reikm÷ms. Kiek ilgam, nežinoma. Bendruomen÷s <strong>ir</strong> Prezidento iniciatyva<br />

prokuratūra prad÷jo Gilužio ežero pakrančių įsigijimo teis÷tumo tyrimą.<br />

Nesusp÷jus laiku įsikišti Vilniaus V<strong>ir</strong>šuliškių bei Šeškin÷s mikrorajono gyventojams,<br />

prie jų būsto buvo išk<strong>ir</strong>stas 2 ha plotas su ąžuoliukais, beržais. Gal būtų pavykę jį apginti<br />

pakeitus tokios teritorijos pask<strong>ir</strong>tį – komercinę į rekreacinę. Tai paskatino gyventojus<br />

susitelkti į bendruomenę <strong>ir</strong> kovoti, kad nebūtų išk<strong>ir</strong>stas kitas gerokai vertingesnio miško<br />

plotas.<br />

Pilait÷s bendruomen÷s prigimtinių teisių gynimo teisin÷mis priemon÷mis kronika<br />

Nepasitenkinimas tarp gyventojų kilo sužinojus, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷ 2001<br />

metų kovo 14 d. sutartimi perdav÷ viešajai įstaigai Žv÷ryno golfo klubui 25 metams<br />

valdyti greta esantį rekreacin÷s pask<strong>ir</strong>ties plotą. 120 ha numatytas įsteigti 27 duobučių<br />

golfo aikštynas. V<strong>ir</strong>š 40 ha miško tur÷jo būti išk<strong>ir</strong>sta jam įrengti. O tai visuomenin÷s<br />

pask<strong>ir</strong>ties teritorija, kurioje be Pilait÷s gyventojų poilsiauja, sportuoja, ilsisi <strong>ir</strong> žmon÷s iš<br />

Karoliniškių. Tai buvo stimulas kuo greičiau susitelkti Pilait÷s bendruomenei. Miškui<br />

gelb÷ti suorganizuota ne viena pilietinio pasipriešinimo akcija. Pasiekta, kad būtų<br />

išsiaiškintas min÷tos sutarties teisinis pagrindas. Generalin÷ prokuratūra tai paved÷<br />

nagrin÷ti Vilniaus apygardos teismui. 2003 m. sausio 31 d. paskelbtas teismo sprendimas,<br />

pagal kurį Žv÷ryno golfo klubui leidžiama įrengti golfo aikšteles tik šios teritorijos<br />

laukym÷se. 2003 metų vasario 14 dieną Generalin÷ prokuratūra tokį Vilniaus apygardos<br />

teismo sprendimą apskund÷ Apeliaciniam teismui. Nežiūrint to, kad vyko teisminis<br />

procesas, o pagal sausio 31 d. nutartį nebuvo leidžiama rengti golfo aikštynų Pilait÷s<br />

miške, turinčiame valstybinio miško statusą, tik laukym÷se, vasario 20 d. Vilniaus miesto<br />

valdybos pos÷dyje patv<strong>ir</strong>tintame detaliajame plane jos buvo suprojektuotos ant<br />

draudžiamos šioms reikm÷ms vietos. Į šį planą pateko <strong>ir</strong> gyventojų rekreacinei zonai<br />

24


ezervuota šiaurin÷ golfo infrastruktūrai numatyta teritorijos dalis su piliaviete <strong>ir</strong> vandens<br />

telkiniais. Devynių duobučių golfo aikštyno įrengimas su automobilių stov÷jimo aikštele,<br />

poilsio, klubo <strong>ir</strong> ūkiniais pastatais būtų buvęs p<strong>ir</strong>masis golfo laukų projekto etapas. Tod÷l<br />

Pilait÷s bendruomen÷ 2003 metų kovo m÷nesį apskund÷ šį sostin÷s savivaldyb÷s<br />

sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tų pačių metų b<strong>ir</strong>želio pabaigoje<br />

jis panaikino Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos patv<strong>ir</strong>tintą golfo laukų Pilait÷je<br />

detalųjį planą. Teismas konstatavo, kad tv<strong>ir</strong>tinant detalųjį planą buvo pažeistas Teritorijų<br />

planavimo įstatymas bei nepaisyta Vilniaus miesto Bendrojo plano. Tačiau savivaldyb÷<br />

tokį sprendimą apskund÷. 2003 metų rugs÷jo pabaigoje jis svarstytas Vyriausiame<br />

administraciniame teisme. Paliktas ankstesnysis sprendimas.<br />

Taip pat Pilait÷s bendruomen÷ steng÷si, kad šio mikrorajono <strong>ir</strong> Karoliniškių gyventojų<br />

rekreacin÷ms reikm÷ms būtų grąžintos <strong>ir</strong> šio kraštovaizdžio nedalomos dalys – laukym÷s,<br />

esančios miške, bei pastarajam suteiktas neliečiamumas, t. y. draudžiama jį k<strong>ir</strong>sti, retinti,<br />

išskyrus valymą nuo sausuolių. Balandžio 2 d. Aplinkos ministerijos teikimu Lietuvos<br />

Respublikos Vyriausyb÷ Pilait÷s valstybiniam miškui suteik÷ neliečiamumo statusą. Jame<br />

tur÷tų būti parkas.<br />

Pilaitiškiai dvasią stiprino spektakliais. Pilaitiškių dvasiai pakyl÷ti, likus nežinioje<br />

tarpuose tarp ilgų teismo bylos nagrin÷jimo atid÷jimo, rinktasi pasitarti į Martyno<br />

Mažvydo vidurinę mokyklą. Viltį, kad Temid÷ <strong>ir</strong> Aukščiausioji apvaizda pasteb÷s šio<br />

mikrorajono daugumos gyventojų lūkesčius <strong>ir</strong> pagelb÷s, palaik÷ spektakliai. Tai aktoriaus<br />

F. Jakšio (Pilait÷s gyventojo) puikus monospektaklis pagal JAV gyvenančio <strong>ir</strong> kuriančio K.<br />

Ostrausko šiuolaikiškame stiliuje parašytą dramą „Vaižgantas”. Rodytas spektaklis „Prieš<br />

srovę” pagal J. Petrulio pjesę apie ekskomunikuotą giesmininką kunigą Antaną Stazdą<br />

arba kaip jį malonybiniai vadino liaudis - Strazdelį. Srazdą puikiai suvaidino aktorius R.<br />

Viesulas bei Vilniaus profsąjungų rūmuose veikiančio „Senjorų teatro” aktoriai. Dalyvavo<br />

šiame spektaklyje <strong>ir</strong> ansamblis „Jor÷”, vadovaujamas Rūtos Aleksiūnien÷s.<br />

Patarimai: įtraukite į savo būrį pam<strong>ir</strong>štus menininkus, kultūrininkus, kurie savo kūriniais<br />

<strong>ir</strong> darbais visais laikais šlovina pačias tikriausias mūsų praeities vertybes, skatinančias<br />

surasti j÷gų kovoti prieš politikų trumpažiūriškumą, valdininkų cinizmą, blogiausias<br />

globalizacijos apraiškas.<br />

Vilniaus Pilait÷s gyventojų sociologin÷s apklausos duomenys<br />

Toks tyrimas atliktas Lietuvos žaliųjų jud÷jimo iniciatyva, kuriam talkino Pilait÷s<br />

bendruomen÷s aktyvistai. Taip siekta sužinoti šio mikrorajono gyventojų nuomonę tam<br />

tikrais aplinkosaugos bei aktualiais bendrabūvio gerinimo klausimais. Apklausa atlikta<br />

tiesioginio interviu metodu apklausus 580 respondentų nuo 15 iki 74 metų. Ji parod÷, kad<br />

„Pilait÷s miške lankosi apie pusę respondentų bent kartą per savaitę <strong>ir</strong> dar apie trečdalis<br />

(29%) bent kartą per m÷nesį. Moterys miške lankosi dažniau. Kartą per savaitę dažniausiai<br />

lankosi 50-59 metų amžiaus gyventojai (59% šio amžiaus asmenų lankosi kartą per<br />

savaitę), tuo tarpu apie 88 % jaunimo čia apsilanko bent kartą per m÷nesį <strong>ir</strong> dažniau.<br />

Miške kartą per savaitę lankosi apie pusę respondentų nepriklausomai nuo jų užsi÷mimo,<br />

tuo tarpu kartą per metus arba išvis neapsilanko tarnautojai (15% jų čia užsuka kartą per<br />

metus arba n÷ karto). Dažniausi miško lankytojai, gyvenantys Pilait÷je nuo 5 iki 10 metų <strong>ir</strong><br />

ilgesnį laiką. Respondentai, žinantys apie šiame mikrorajone veikiančią bendruomenę<br />

(tokių yra apie 50%), miške vidutiniškai lankosi dažniau. 92% respondentų nurodo, kad<br />

ateityje miškas tur÷tų būti pripažintas miško parku bei jame draudžiama bet kokia ūkin÷<br />

veikla. Tik 3,8% respondentų pasisako už golfo aikštyno įkūrimą. Moterys labiau nor÷tų<br />

25


miško parko (93,8% moterų <strong>ir</strong> 90,4% vyrų), tuo tarpu vyrai labiau siekia golfo aikštyno<br />

(5,0% vyrų <strong>ir</strong> 2,8% moterų). Kuo dažniau respondentai lankosi miške, tuo labiau nori, kad<br />

jis būtų pripažintas miško parku. Kuo rečiau asmenys čia užsuka, tuo labiau pageidauja<br />

golfo aikštyno įkūrimo (iš nesilankančių apie 17 % nori žaisti golfą, o iš besilankančių<br />

kartą per savaitę jis patiktų tik 1,4%). Respondentas, pritaręs Pilait÷s bendruomen÷s<br />

siekiams išsaugoti mišką, nors <strong>ir</strong> neplanuoja dalyvauti jos veikloje, teigiamai (apie 93-96%<br />

pritariančiųjų) žiūri į miško parko steigimą. 87% apklaustųjų nesidomi golfu, nors 8% iš jų<br />

teko jį žaisti. Šią sporto šaką praktikuojadaugiau vyrai nei moterys. Nesidominčiųjų golfo<br />

žaidimu skaičius amžiaus grup÷se auga respondentams tampant vyresniems. Tuo tarpu<br />

golfu domisi daugiausia 20-39 metų amžiaus asmenys (apie 14 %). Šis skaičius maž÷ja<br />

respondentams sen÷jant. Labiausia golfo žaidimu domisi studentai <strong>ir</strong> verslininkai arba<br />

vadovai (21-23% asmenų šiose grup÷se) bei neseniai atsik÷lę <strong>gyventi</strong> į Pilaitę žmon÷s.<br />

Tarp tų, kurie nori šio sporto, 32% net nesidomi golfo žaidimu, apie 50% domisi, tačiau jo<br />

nepraktikuoja. Jei greta Vilniaus būtų įkurtas golfo aikštynas, jame žaistų tik apie 11,9%<br />

respondentų <strong>ir</strong> daugiausia tai būtų 20-29 metų amžiaus asmenys. Tuo tarpu<br />

nežaidžiančiųjų procentas auga respondentams tampant vyresniais. Golfą žaisti labiausia<br />

pageidauja apie 25% studentų <strong>ir</strong> 29% verslininkų arba vadovų. Žaisti golfą daugiau nori<br />

naujakuriai (iki 18%) negu ilgiau čia gyvenantys asmenys. Jei Pilait÷s mikrorajone būtų<br />

įkurtas golfo aikštynas, jame žaistų apie 11% respondentų. 12% jį praktikuotų greta<br />

Vilniaus. Tik apie 49% respondentų, siekiančių žaisti golfą greta sostin÷s, rinktųsi Pilaitę.<br />

Čia įrengtame golfo aikštyne labiausia nor÷tų jį žaisti 30-39 metų asmenys (apie 15%<br />

respondentų 30-39 metų amžiaus), tai būtų studentai (apie 20%) <strong>ir</strong> verslininkai (vadovai,<br />

apie 23%). Apie 86% asmenų siekiančių, kad Pilait÷s miškas būtų pripažintas miško parku,<br />

jame golfo nežaistų. Apie 88% respondentų mano, kad greta Pilait÷s įkurtas šio sporto<br />

aikštynas tur÷s neigiamų pasekmių jos miškui. Respondentai, čia įrengus golfo aikštyną,<br />

prie didžiausių pokyčių priskyr÷ vietos pasivaikščiojimams netekimą (48%) <strong>ir</strong> tik 5%<br />

nurod÷ papildomų darbo vietų ats<strong>ir</strong>adimą, 22% nuogąstauja d÷l papildomų ekologinių<br />

problemų, kurias sukeltų golfo aikštynuose naudojami herbicidai.” Šis tyrimas parod÷, kad<br />

jauni žmon÷s (studentai <strong>ir</strong> verslininkai, kurie trumpiausiai gyvena Pilait÷je) miške nor÷tų<br />

matyti golfo aikštynus.<br />

Ar gali viešos nuomon÷s sociologinis tyrimas būti prisk<strong>ir</strong>tas daugumos balsui?<br />

Atsakymas būtų teigiamas. Taip išsiaiškinama gyventojų nuomon÷. Tod÷l tokie duomenys<br />

tur÷tų įtakoti teritorinio planavimo sprendimus ar kitokios pask<strong>ir</strong>ties reikalus, kai surinkti<br />

pagal apklausai keliamus reikalavimus. Pilait÷je 92 procentai respondentų pasisak÷ prieš<br />

golfo aikštynų steigimą. Tai tur÷jo įtakos teismo sprendimui bei argumentuotai paviešinant<br />

tikrąsias šio mikrorajono gyventojų reikmes. Tačiau tokie tyrimai – ne taisykl÷, o veikiau<br />

išimtis. Ats<strong>ir</strong>ado galimyb÷ pravesti tokį tyrimą, kuriam tik geros valios neužtenka, būtinos<br />

finansin÷s l÷šos. Nors čia neapsieita <strong>ir</strong> be Pilait÷sbendruomen÷s aktyvistų paramos. Jie<br />

talkino apklausdami šio rajono gyventojus. Ne visiems, kovojantiems už savo teises, gali<br />

pasisekti tur÷ti tokio tyrimo operatyvius duomenis.<br />

Patarimai: reik÷tų siekti kad tokių tyrimų duomenys tur÷tų sprendžiamąją galią priimant<br />

galutinį sprendimą susik<strong>ir</strong>tus privatiems <strong>ir</strong> daugumos interesams.<br />

Šiek tiek apie šių dienų žiniasklaidą<br />

Dauguma žiniasklaidos atstovų objektyviai nušviečia pad÷tį, kurioje atsiduria dauguma<br />

Lietuvos gyventojų d÷l valdininkijos savivaliavimo. Kai kurie reportažai bei bešališkai<br />

pateikta informacija spaudoje, internete prisid÷jo ne prie vieno nesiskaitymo su daugumos<br />

interesais paviešinimo, net sustabdymo bei esamos pad÷ties pagerinimo. Už tai gali būti<br />

26


d÷kingos Pilait÷s bei Žv÷ryno bendruomen÷. Tačiau galima kai kuriems žiniasklaidos<br />

organams <strong>ir</strong> papriekaištauti. Net suabejoti, ar tikrai žurnalistai – demokratijos sarginiai <strong>ir</strong><br />

nepaperkami šunys, o jų teikiama informacija patikima <strong>ir</strong> skelbia esmę. Tendencingas<br />

Pilait÷s <strong>ir</strong> Karolininškių gyventojų siekių vertinimas pajaustas iš vieno didžiausių bei<br />

įtakingiausių šalies dienraščių „Lietuvos ryto“ nuo pat tokios kovos pradžios. Labai gaila,<br />

kad ne vienintelį kartą šis laikraštis pateik÷ tendencingą informaciją apie Pilait÷s miškus <strong>ir</strong><br />

jų gynimo aktyvistus. Jis straipsnyje „Golfo entuziastai – politinių intrigų sūkuryje (2002<br />

metų geguž÷s 7 d. priede „Sostin÷s“) per pusę lapo išspausdino miško nuotrauką su<br />

p<strong>ir</strong>mame plane pūpsančia šiukšlių krūva. Po nuotrauka buvo užrašas: „Teritorija, kur<br />

tur÷tų būti įkurti golfo laukai, skendi šiukšl÷se. Pilait÷s gyventojai šią vietą vadina<br />

rekreacine zona“. Vienas Pilait÷s bendruomen÷s narys tada demaskavo šią klastotę.<br />

Pas<strong>ir</strong>odo, kad šiukšlių krūva pūpso keli šimtai metrų nuo ginamo miško. Apie tai buvo<br />

informuotas šis laikraštis, kuris, deja, savo padarytos „klaidos” neištais÷. Vietoj to <strong>ir</strong> toliau<br />

buvo skleidžiama tendencinga informacija apie Pilait÷s bendruomenę <strong>ir</strong> jos ginamą mišką.<br />

Dar kitas „laisvos” žurnalistikos šedevras pas<strong>ir</strong>od÷ tuoj pat po Lietuvos žaliųjų <strong>ir</strong> Pilait÷s<br />

bendruomen÷s 2003 metų liepos 10 d. piketo prie „Lietuvos ryto“ redakcijos, kurią<br />

piketuotojai ragino nekompromituoti laisvosios spaudos, o šio dienraščio žurnalistus<br />

nerengti neobjektyvių, tendencingų reportažų <strong>ir</strong> nebūti nešvariais sovietinio tipo<br />

propagandos vykdytojais. Kitą dieną pas<strong>ir</strong>odęs straipsnis „Pilait÷s aktyvistai gina teisę<br />

<strong>gyventi</strong> šiukšlyne“ pribloškia atv<strong>ir</strong>u golfo laukų statytojų interesųatstovavimu. Po tos<br />

pačios šiukšlių krūvos nuotrauką, nufotografuota kitu kampu prid÷tas užrašas: „Šias<br />

šiukšles iš Pilait÷s miškų sutiktų išvežti investuotojai. Tačiau žaliesiems <strong>ir</strong> jų šalininkams<br />

šiukšlynai patinka labiau nei golfo laukų kaimynyst÷“. Gaila, kad šiame straipsnyje<br />

neužsiminta apie Pilait÷s bendruomen÷s ne kartą organizuotas jos gyvenamųjų apylinkių<br />

švarinimo talkas. Nepamin÷tas <strong>ir</strong> jos kreipimasis į atliekų tvarkymo įmonę „Švarus<br />

miestas“, kur bendrų pastangų d÷ka buvo įtaisyti papildomi konteineriai atliekų rūšiavimui<br />

miško prieigose bei su seniūnija, Lietuvos žaliaisiais pas<strong>ir</strong>ūpinta čia įkasti šiukšlių surinkimo<br />

statines su įdedamais maišais.<br />

Žiniasklaidininkai ne visada pakankamai aiškiai pateikia informaciją apie esamą pad÷tį.<br />

Pilait÷s bei kitus krašto žmones nuramino 2003 metų pradžioje žinia, kad Vilniaus<br />

apygardos teismas nusprend÷, jog valstybinio statuso Pilait÷s miškai nebus kertami, čia<br />

nebus įrengiami golfo aikštynai. Tačiau pam<strong>ir</strong>šta pabr÷žti, kad miško laukym÷se leidžiama<br />

„Žv÷ryno golfo klubui“ prad÷ti kurti šį sportą. Visuomen÷ buvo suklaidinta. Manyta, kad<br />

čia išvis nebus rengiami golfo aikštynai, o tik parkas. Kai Žalieji rudenio pradžioje per<br />

BNS paskelb÷ apie organizuojamą piketą gelb÷ti Pilait÷s mišką nuo išk<strong>ir</strong>timo, dalis šio<br />

mikrorajono gyventojų steb÷josi, kur čia problema? Kad yra ne viskas taip, kaip galvojo,<br />

buvo naujiena <strong>ir</strong> kai kuriems žiniasklaidos atstovams, kurie anksčiau aktyviai skelb÷<br />

informaciją šiuo klausimu. Anot vienų <strong>ir</strong> kitų, problema jau seniai išspręsta, įsikišus<br />

Vyriausybei, pripažinus šio mikrorajono mišką valstybiniu bei teismui uždraudus čia<br />

savivaldybei rengti golfo aikšteles.<br />

Žurnalisto E. Eig<strong>ir</strong>do pasteb÷jimai apie dabartinę Lietuvos žiniasklaidą. „Lietuvos<br />

žurnalistai, beje, labiausiai paperkami lyginant su kitomis Baltijos valstyb÷mis. Galima<br />

būtų verkšlenti, kad Lietuvoje žiniasklaida yra labai korumpuota, tačiau jei Lietuvos<br />

žiniasklaida <strong>ir</strong> būtų mažiausiai korumpuota pasaulyje, o Kintų bendruomen÷ būtų tyl÷jusi<br />

<strong>ir</strong> negynusi savo pozicijų, nafta Kintuose jau dabar būtų siurbiama“. E.Eig<strong>ir</strong>das mini <strong>ir</strong><br />

kitus tik bendruomen÷s aktyvumo d÷ka sustabdytus jai pragaištingus valdininkijos<br />

sprendimus. Jis teigia: „Vienintelis tikras <strong>ir</strong> nepaperkamas piliečių teisių gyn÷jas<br />

demokratin÷je visuomen÷je yra jis pats – žmogus ar žmonių grup÷, drįstanti pasakyti tiesą<br />

27


<strong>ir</strong> reikalaujanti, kad jų deklaruojama tiesa nebūtų nutyl÷ta. Žiniasklaida bei politikai yra tik<br />

tarpininkai, kurie kartais gali pad÷ti, o kartais (už didžiulius pinigus) netgi trukdyti apginti<br />

teis÷tus piliečių interesus“.<br />

Nuoš<strong>ir</strong>dūs patarimai. Atakuojami su kiekviena diena įva<strong>ir</strong>esnio <strong>ir</strong> šiuolaikiškesnio<br />

žiniasklaidos priemonių arsenalo, ugdykite galias atsk<strong>ir</strong>ti pelus nuo grūdų, išg<strong>ir</strong>sti kas<br />

nebuvo pasakyta, parašyta tarp eilučių arba, kas buvo pasakyta, parodyta, parašyta, kad jus<br />

suklaidintų.<br />

Konkretūs patarimai. Nepam<strong>ir</strong>škite informuoti apie bendrapilietinius pasiekimus,<br />

trikdžius žiniasklaidoje, o joje pasklidus netiksliai informacijai, siekti, kad ji būtų<br />

patikslinta, papildyta <strong>ir</strong> pan.<br />

Patarimai ieškant teisyb÷s teismuose<br />

Nelengva atstovauti bendruomenę trečiaisiais asmenimis teismuose. P<strong>ir</strong>miausia,<br />

bendruomenę galima atstovauti ją įsiteisinus. Greta reikalinga teisin÷ kvalifikuota<br />

specialisto pagalba. Kaip žinoma, nario mokesčiais surinkta suma, kurios dalį būtina sk<strong>ir</strong>ti<br />

<strong>ir</strong> bendruomen÷s išlaikymui, per maža nepigioms teisininkų konsultacijoms. Neretai net<br />

teismo p<strong>ir</strong>mininkui tenka aiškinti, kokiais įstatymais grindžiamas jų dalyvavimas bylos<br />

svarstyme. Labai svarbu žinoti, kad tai reglamentuoja Jungtinių tautų Europos<br />

Ekonomin÷s komisijos konvencija „D÷l teis÷s gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo<br />

priimant sprendimus <strong>ir</strong> teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais“ (tai jau aptarta<br />

Orhuso konvencija). Išrinkti atstovauti bendruomen÷s interesams teisme jos atstovai tur÷tų<br />

žinoti, kad nežiūrint kiek Temid÷ gali būti šališka, didelių pastangų d÷ka, į tokį procesą<br />

įtraukiant įva<strong>ir</strong>iausias su teisingumo reikalais susijusias instancijas, gali pasiekti<br />

valdininkijos priimtų jų interesams priešingų sprendimų objektyvaus įvertinimo. Tą<br />

parod÷ Pilait÷s bendruomen÷s pastangos.<br />

Paguoda: galima <strong>ir</strong> neturint l÷šų sulaukti kvalifikuotos pagalbos iš pačios bendruomen÷s<br />

<strong>ir</strong> ne tik iš jos be atlygio, jeigu bus įsitikinta, kad teisme tikrai atstovaujami daugumos<br />

interesai.<br />

Piketai, mitingai, eityn÷s – kraštutin÷s teisin÷s kovos priemon÷s<br />

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 36 straipsnyje nustatyta: „Negalima drausti ar<br />

trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius sus<strong>ir</strong>inkimus. Ši teis÷ negali būti ribojama<br />

kitaip, kaip tik įstatymu <strong>ir</strong> tik tada, kai reikia apsaugoti valstyb÷s ar visuomen÷s saugumą,<br />

viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises <strong>ir</strong> laisves.” Sus<strong>ir</strong>inkimų<br />

laisv÷ - tai piliečių teis÷ dalyvauti taikiame susibūrime <strong>ir</strong> laisvai reikšti savo nuomonę bei<br />

pažiūras, užtikrinanti asmenyb÷s pilietinio aktyvumo raišką visuomen÷je <strong>ir</strong> valstyb÷je.<br />

Konstitucijos 36 straipsnyje ne tik yra įtv<strong>ir</strong>tinta piliečių laisv÷ rinktis be ginklo į taikius<br />

sus<strong>ir</strong>inkimus, bet <strong>ir</strong> suformuluoti sus<strong>ir</strong>inkimų laisv÷s įgyvendinimo teisinio reguliavimo<br />

pagrindai bei užtikrinama galimyb÷ įgyvendinti šią laisvę nepažeidžiant kitų<br />

Konstitucijoje įtv<strong>ir</strong>tintų vertybių.<br />

Sus<strong>ir</strong>inkimo organizatoriai gali laisvai pas<strong>ir</strong>inkti sus<strong>ir</strong>inkimo vietą, laiką, tikslą <strong>ir</strong> būdą.<br />

Be šių teisių, netektų prasm÷s pati sus<strong>ir</strong>inkimų laisv÷. Tačiau sus<strong>ir</strong>inkimų organizatoriai<br />

privalo imtis priemonių, kad sus<strong>ir</strong>inkimas, kaip nustatyta Konstitucijos 36 straipsnio 2<br />

dalyje, nepakenktų valstyb÷s ar visuomen÷s saugumui, žmonių sveikatai ar dorovei,<br />

nepažeistų viešosios tvarkos, kitų asmenų teisių <strong>ir</strong> laisvių.<br />

Institucija ar pareigūnas, priimdamas sprendimą d÷l suderintos sus<strong>ir</strong>inkimo vietos, laiko<br />

<strong>ir</strong> formos, turi išsiaiškinti, ar sus<strong>ir</strong>inkimas nepakenks valstyb÷s arba visuomen÷s saugumui,<br />

28


žmonių sveikatai ar dorovei, nepažeis viešosios tvarkos, kitų asmenų teisių <strong>ir</strong> laisvių.<br />

Derindami sus<strong>ir</strong>inkimo vietą, ši institucija ar pareigūnas taip pat turi įvertinti, ar ji yra<br />

tinkama pačių sus<strong>ir</strong>inkimo dalyvių apsaugai užtikrinti. Žmogaus <strong>ir</strong> piliečio teis÷ į taikius<br />

sus<strong>ir</strong>inkimus nepažeidžiant pamatinių visuomen÷s vertybių <strong>ir</strong> kitų asmenų teisių yra<br />

įtv<strong>ir</strong>tinta tarptautin÷s teis÷s aktuose. Visuotin÷s žmogaus teisių deklaracijos 20 straipsnio 1<br />

dalyje skelbiama: „Kiekvienas žmogus turi teisę į taikių asociacijų <strong>ir</strong> sus<strong>ir</strong>inkimų laisvę.”<br />

Pagal Deklaracijos 29 straipsnio 2 dalį, įgyvendindamas savo teises <strong>ir</strong> naudodamasis savo<br />

laisv÷mis (taigi <strong>ir</strong> sus<strong>ir</strong>inkimų laisve), kiekvienas žmogus negali pat<strong>ir</strong>ti kitokių apribojimų<br />

kaip įstatymo numatytieji vien tam, kad garantuotų kitų žmonių teisių <strong>ir</strong> laisvių deramą<br />

pripažinimą <strong>ir</strong> gerbimą siekiant patenkinti teisingus moral÷s, viešosios tvarkos <strong>ir</strong><br />

visuotin÷s gerov÷s reikalavimus demokratin÷je visuomen÷je.<br />

Tarptautinio pilietinių <strong>ir</strong> politinių teisių pakto 21 straipsnyje: „Pripažįstama teis÷ rengti<br />

taikius sus<strong>ir</strong>inkimus”. Naudojimuisi šia teise negali būti taikomi jokie apribojimai,<br />

išskyrus tuos, kuriuos numato įstatymas <strong>ir</strong> kurie demokratin÷je visuomen÷je būtini<br />

valstyb÷s ar visuomen÷s saugumo, viešosios tvarkos interesams, gyventojų sveikatai <strong>ir</strong><br />

dorovei arba kitų asmenų teis÷ms <strong>ir</strong> laisv÷ms apsaugoti.<br />

Europos žmogaus teisių <strong>ir</strong> pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnyje<br />

nustatyta: „Kiekvienas turi teisę laisvai rengti taikius sus<strong>ir</strong>inkimus, jungtis į asociacijas<br />

kartu su kitais, taip pat teisę steigti<br />

<strong>ir</strong> stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti. Naudojimuisi šia teise negali būti<br />

taikomi jokie apribojimai, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato įstatymas <strong>ir</strong> kurie yra<br />

būtini demokratin÷je visuomen÷je valstyb÷s ar visuomen÷s saugumo interesams, siekiant<br />

užk<strong>ir</strong>sti kelią teis÷s pažeidimams ar nusikaltimams, gyventojų sveikatai ar dorovei ar kitų<br />

asmenų teis÷ms <strong>ir</strong> laisv÷ms apsaugoti. Šis straipsnis nekliudo įvesti teis÷tus naudojimosi<br />

šia teise apribojimus asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose paj÷gose, policijoje ar<br />

valstybinio valdymo organuose.”<br />

Pas<strong>ir</strong>engimo etapas. Nor÷dami rengti kokią nors akciją, piketą, mitingą, eitynes ar kitą<br />

kokį viešą renginį Lietuvos Respublikos piliečiai privalo kreiptis į miesto, miestelio<br />

savivaldyb÷s administraciją. Būtina pateikti prašymą, kurį turi pas<strong>ir</strong>ašyti ne mažiau kaip<br />

du asmenys. Prašymą reikia įteikti ne v÷liau kaip prieš 5 darbo dienas. Pranešime turi būti<br />

nurodyta: sus<strong>ir</strong>inkimo forma <strong>ir</strong> turinys; sus<strong>ir</strong>inkimo data, jo pradžios <strong>ir</strong> pabaigos laikas;<br />

sus<strong>ir</strong>inkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai; numatomas dalyvių skaičius;<br />

pageidavimai policijai d÷l viešosios tvarkos palaikymo; ne mažiau kaip dviejų<br />

organizatorių ar jų įgaliotų asmenų vardai, pavard÷s <strong>ir</strong> gyvenamosios vietos. Pranešimas<br />

apie sus<strong>ir</strong>inkimo organizavimą turi būti išnagrin÷tas ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo<br />

jo gavimo <strong>ir</strong> ne v÷liau kaip 48 val. likus iki sus<strong>ir</strong>inkimo pradžios. Pagal Įstatymą<br />

pranešimą apie sus<strong>ir</strong>inkimo organizavimą nagrin÷ja savivaldyb÷s tarybos vykdomojo<br />

organo vadovas ar jo įgaliotas atstovas (Įstatymo 10 straipsnio 2 dalis). Jeigu nagrin÷jant<br />

pranešimą išaišk÷ja aplinkybių, d÷l kurių sus<strong>ir</strong>inkimas negali būti organizuojamas<br />

pranešime nurodyta forma, nurodytoje vietoje ar nurodytu laiku, gali būti pateikiami <strong>ir</strong><br />

svarstomi pasiūlymai d÷l kitokių sus<strong>ir</strong>inkimo formų, vietos <strong>ir</strong> laiko, bet tik dalyvaujant<br />

sus<strong>ir</strong>inkimo organizatoriams (Įstatymo 10 straipsnio 3 dalis). Pagal Įstatymo 11 straipsnio<br />

1 dalies 2 punktą savivaldyb÷s tarybos vykdomojo organo vadovas arba jo įgaliotas<br />

atstovas, išnagrin÷jęs sus<strong>ir</strong>inkimo organizatoriaus arba jo atstovo pranešimą apie<br />

sus<strong>ir</strong>inkimo organizavimą, gali priimti sprendimą atsisakyti išduoti sus<strong>ir</strong>inkimo<br />

organizatoriui pažym÷jimą d÷l suderintos sus<strong>ir</strong>inkimo vietos, laiko <strong>ir</strong> formos, jeigu<br />

organizuojant sus<strong>ir</strong>inkimą gali būti pažeistas valstyb÷s ar visuomen÷s saugumas, viešoji<br />

tvarka, žmonių sveikata ar dorov÷ arba kitų asmenų teis÷s <strong>ir</strong> laisv÷s. Tokį sprendimą<br />

sus<strong>ir</strong>inkimo organizatoriai gali apskųsti teismui. Tik gavus leidimą organizatoriai gali<br />

29


engti įva<strong>ir</strong>ius susitikimus: mitingus, piketus, demonstracijas, įva<strong>ir</strong>ias eitynes, kitokius<br />

beginklius sus<strong>ir</strong>inkimus.<br />

Be didesnių pas<strong>ir</strong>engimų. Kai piketuoja tik 10 žmonių, gauti sutikimo iš savivaldos<br />

pareigūnų nereikia.<br />

Kai kurie apribojimai. Sus<strong>ir</strong>inkimai prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos<br />

Respublikos Prezidento rezistencijos, Vyriausyb÷s bei teismų pastatų gali būti<br />

organizuojami ne arčiau kaip 75 metrų atstumu, o prie kitų valstyb÷s valdžios <strong>ir</strong> valdymo<br />

įstaigų, užsienio diplomatinių atstovybių, savivaldybių, prokuratūros, Vidaus reikalų,<br />

Krašto apsaugos ministerijų įstaigų, karinių dalinių bei kitų specialaus darbo saugos<br />

režimo ar ginkluotosios sargybos saugomų objektų - ne arčiau kaip 25 metrai nuo<br />

pagrindinio į÷jimo į šiuos pastatus.<br />

Neleidžiama organizuoti sus<strong>ir</strong>inkimų, mitingų, piketų <strong>ir</strong> kitokių grupių ar pavienių<br />

asmenų akcijų valstyb÷s valdžios <strong>ir</strong> valdymo įstaigose, savivaldybių, policijos, bausmių<br />

atlikimo, socialin÷s reabilitacijos, taip pat krašto apsaugos, prokuratūros, teismų patalpose,<br />

kariniuose daliniuose <strong>ir</strong> t.t.<br />

Be didelių apribojimų. Nuolatinių sus<strong>ir</strong>inkimų vietų ar patalpų nustatymas supaprastina<br />

sus<strong>ir</strong>inkimų organizavimo tvarką, bet sus<strong>ir</strong>inkimų organizatoriai jokiu būdu n÷ra<br />

įpareigojami rengti sus<strong>ir</strong>inkimus tik šiose vietose ar patalpose, o savivaldyb÷ neturi teis÷s<br />

reikalauti, kad sus<strong>ir</strong>inkimai būtų organizuojami tik jos nustatytose nuolatin÷se vietose.<br />

Kai neduodamas sutikimas. Savivaldyb÷s tarybos vykdomojo organo vadovas arba jo<br />

įgaliotas atstovas, priimdamas sprendimą atsisakyti išduoti sus<strong>ir</strong>inkimo organizatoriui<br />

pažym÷jimą d÷l suderintos sus<strong>ir</strong>inkimo vietos, laiko <strong>ir</strong> formos, yra saistomas Konstitucijos<br />

36 straipsnio 2 dalyje nurodytų sus<strong>ir</strong>inkimų laisv÷s ribojimo pagrindu. Priimdami tokį<br />

sprendimą jis privalo pateikti aiškius įrodymus, kaip konkrečiai sus<strong>ir</strong>inkimas pažeis<br />

valstyb÷s ar visuomen÷s saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų<br />

asmenų teises <strong>ir</strong> laisves.<br />

Visi lygūs. Savivaldyb÷s, nustatydamos nuolatines sus<strong>ir</strong>inkimų vietas, negali pažeisti<br />

konstitucinio visų asmenų lygyb÷s principo. Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtv<strong>ir</strong>tinta,<br />

kad įstatymui, teismui <strong>ir</strong> kitoms valstyb÷s institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs,<br />

2 dalyje rašoma, kad žmogaus teisių negalima varžyti <strong>ir</strong> teikti jam privilegijų d÷l jo lyties,<br />

ras÷s, tautyb÷s, kalbos, kilm÷s, socialin÷spad÷ties, tik÷jimo, įsitikinimų ar pažiūrų<br />

pagrindu. Tod÷l neleistina, kad savivaldyb÷s nustatytų, jog tam tikrose nuolatin÷se<br />

sus<strong>ir</strong>inkimų vietose sus<strong>ir</strong>inkimus gali organizuoti tik konkrečiai nurodyti asmenys arba<br />

kad tam tikriems konkrečiai nurodytiems asmenims organizuoti sus<strong>ir</strong>inkimus šiose vietose<br />

neleidžiama.<br />

Paskutin÷ paguoda – Strasbūro Europos Žmogaus teisių teismas<br />

Nesuradus tiesos Lietuvos teismuose, o ji eiliniam krašto piliečiui ar jų bendruomenei<br />

dažnai nepasiekiama, lieka Strasbūras. Ar yra įmanoma ten laim÷ti <strong>ir</strong> kaip reikia kreiptis į<br />

Strasbūro teismą?<br />

Neretai g<strong>ir</strong>dime, kad Lietuvos piliečiams teisingumo paieškos Strasbūre Europos<br />

Žmogaus teisių teisme (EŽTT) yra sud÷tingas, labai brangus, reikalauja aukštos teisin÷s<br />

kvalifikacijos <strong>ir</strong> kruopštumo. Tai n÷ra lengviausias teisyb÷s ieškojimo kelias. Tačiau<br />

galima <strong>ir</strong> juo pasinaudoti. P<strong>ir</strong>miausia, reikia žinoti ką EŽTT nagrin÷ja, išsiaiškinti, ar<br />

viskas padaryta teisyb÷s ieškojimo klausimu pačioje Lietuvoje, nes EŽTT n÷ra konkrečios<br />

valstyb÷s teismų pavadavimo instancija kaip <strong>ir</strong> n÷ra apeliacinis teismas valstyb÷s teismų<br />

atžvilgiu. Tod÷l jis negali panaikinti ar pakeisti vietos teismų priimtų sprendimų bei<br />

tiesiogiai kištis į apskundžiamų valstyb÷s institucijų darbą. Europos Žmogaus teisių<br />

30


teismas yra tarptautin÷ institucija, kuri tam tikrais atvejais gali nagrin÷ti skundus asmenų,<br />

teigiančių, kad buvo pažeistos jų viena ar kelios teis÷s, įtv<strong>ir</strong>tintos Europos Žmogaus Teisių<br />

<strong>ir</strong> Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijoje <strong>ir</strong> ją papildančiuose protokoluose Nr. 1, 4,<br />

6 <strong>ir</strong> 7 (toliau Konvencijoje). Tod÷l nusprendus kreiptis į EŽTT p<strong>ir</strong>miausia reik÷tų įsitikinti,<br />

ar toji pažeistoji jo teis÷ yra įtv<strong>ir</strong>tinta min÷toje Konvencijoje, kurią galima surasti Lietuvos<br />

Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetain÷je (adresas<br />

www.tm.lt/min/print.asp?load=aps_konv.htm). Reik÷tų įsid÷m÷ti, kad EŽTT turi teisę<br />

nagrin÷ti skundus tik prieš valstybes, kurios ratifikavo Konvenciją <strong>ir</strong> papildomus<br />

protokolus <strong>ir</strong> tik d÷l faktų, įvykusių po tam tikrų datų. EŽTT nagrin÷jimui tinka tik<br />

skundai d÷l valstyb÷s institucijų, tokių kaip įstatymų leidybos, vykdomųjų, teisminių ar<br />

panašių veiksmų, netinka skundai prieš privačius asmenis ar privačias organizacijas.<br />

Būtina įsid÷m÷ti, kad negalima esant teis÷s pažeidimams tiesiogiai kreiptis į EŽTT.<br />

Kreiptis galima tik išnaudojus visas teisines gynybos priemon÷sLietuvoje, per šešis<br />

m÷nesius po galutinio sprendimo datos. Vadinasi, teisyb÷s reikia prad÷ti ieškoti Lietuvoje,<br />

jos teisin÷se visų lygių institucijose, vietines apeiti tik gebant įrodyti EŽTT, kad jos<br />

ieškojimas savo valstyb÷je netikslingas. Be to, reikia Lietuvos teismams pateikti numatyto<br />

adresuoti EŽTT skundo esmę. Būtina atsiminti, kad privalu teisminiame nagrin÷jime<br />

laikytis valstyb÷s proceso įstatymo nustatytų reikalavimų bei procesinių terminų. EŽTT<br />

skundą galima rašyti nebūtinai oficialiai ten naudojamomis kalbomis: anglų <strong>ir</strong> prancūzų, į<br />

kurias išversti teisinių terminų tekstą n÷ra pigu. Skundas gali būti parašytas <strong>ir</strong> lietuviškai, t.<br />

y. Konvenciją ratifikavusios valstyb÷s oficialia kalba. Būtinai jį reikia pateikti raštiškai <strong>ir</strong><br />

siųsti tik paštu, geriausiai registruotu laišku šiuo adresu:<br />

The Registar<br />

European Court of Human Rights<br />

Council of Europe<br />

F-67075 STRASBOURG CEDEX<br />

Gavusi tokį pranešimą EŽTT Kanceliarija atsakydama siunt÷jui nurodo išankstinį<br />

pareiškimo numerį, kuris svarbus tolesnei sus<strong>ir</strong>ašin÷jimo eigai, kurios metu gali būti iš<br />

jūsų prašoma papildomų dokumentų ar kitokios informacijos. Tod÷l svarbu laiku <strong>ir</strong><br />

išsamiai atsakyti į tokius EŽTT Kanceliarijos paklausimus per vienus metus. Priešingu<br />

atveju jūsų byla bus sunaikinta. Kad nereik÷tų papildomai pildyti pareiškimo (skundo)<br />

formuliarą, tikslinga jį užpildyti siunčiant patį p<strong>ir</strong>mą kartą, o ne papildomai, kai jis jums<br />

bus atsiųstas gavus pareiškimą (skundą). Formuliaro forma <strong>ir</strong> jo užpildymą aiškinantį raštą<br />

rasite EŽTT interneto svetain÷je ( www.echr.coe.int).<br />

Pareiškime (skunde) turi būti nurodoma išsami informacija apie pareišk÷ją <strong>ir</strong> jo įgaliotąjį<br />

asmenį, jeigu toks yra, valstyb÷, prieš kurią yra paduodamas pareiškimas bei pateikta<br />

apskundžiamų faktų santrauka <strong>ir</strong> skundo pobūdis, t. y. išd÷stomi faktai, susieti su Konvencijos<br />

pažeistąja teise, kaip neteisingo bylos nagrin÷jimo, vilkinimo, teismo<br />

priklausomumo <strong>ir</strong> šališkumo bei kiti, nurodoma Konvencijoje įtv<strong>ir</strong>tinta, tačiau, Jūsų<br />

manymu, pažeista teis÷. Gerai paruošti <strong>ir</strong> trumpą skundo santrauką, tikslingą išsamų<br />

Konvencijoje įtv<strong>ir</strong>tintos teis÷s pažeidimų įrodymą. Be to, čia būtina nurodyti visas teisines<br />

gynybos priemon÷s, panaudotas Lietuvoje su kiekvieno oficialaus sprendimo data bei juos<br />

pri÷musių institucijų pavadinimais chronologine tvarka bei jų kopijomis. Būtina atsk<strong>ir</strong>ai<br />

nurodyti galutinį sprendimą (data, teismas ar kita jį pri÷musi institucija bei sprendimo<br />

pobūdis) bei, ar yra (buvo) kokia nors kita skundo pateikimo ar teisin÷s gynybos galimyb÷,<br />

kurios neišnaudojote bei jos nepanaudojimo priežastys. Po to tur÷tų būti prid÷tas<br />

pareiškimo tikslas bei išankstinis teisingo atlyginimo reikalavimas. Svarbu yra nurodyti, ar<br />

kada nors kreip÷t÷s į kitą tarptautinę instituciją d÷l pareiškime pateikiamo skundo tyrimo<br />

ar sprendimo. Jei taip, pateikite apie tai išsamią informaciją. Prid÷kite prie pareiškimo<br />

31


siunčiamų dokumentų sąrašą chronologine tvarka. Būtina, kad pareišk÷jas ar jo atstovas<br />

pas<strong>ir</strong>ašytų pareiškimo formuliarą bei būtų patv<strong>ir</strong>tinta, kad Jūsų žiniomis pareiškime<br />

nurodyta informacija yra teisinga. Jeigu nepageidaujama viešai skelbti savo asmenvardžio,<br />

būtina apie tai pranešti bei paaiškinti kod÷l siekiate, kad Jūsų atveju būtų taikoma išimtis<br />

taisyklei, pagal kurią EŽTT proceso medžiaga yra viešai prieinama. EŽTT gali įslaptinti<br />

pareišk÷jo asmenį tik išimtinais atvejais. Dr. J. Ramanauskas mano, kad „advokato<br />

paslaugų gal <strong>ir</strong> nevert÷tų atsisakyti, jei n÷ra tinkamo teisinio išprusimo, n÷ra patyrimo.<br />

Tačiau paprastam žmogui paprasčiausiai gali neužtekti l÷šų brangioms advokato bei<br />

vert÷jų paslaugoms apmok÷ti. O tai netur÷tų būti stabdžiu kreiptis į Strasbūrą. Bylos<br />

nagrin÷jimo pradžioje EŽTT neapmoka Jūsų teisinio atstovavimo išlaidų. Tam tikroje<br />

v÷lesn÷je bylos nagrin÷jimo stadijoje - po to, kai EŽTT nuspręs pateikti klausimus d÷l<br />

bylos Vyriausybei <strong>ir</strong> bus gauti jos atsakymai, tai Jums gali būti suteikta galimyb÷ prašyti<br />

nemokamos teisin÷s pagalbos, jei neturite pakankamai l÷šų apsimok÷ti advokato išlaidas.<br />

Jūs būsite informuotas, jei tokia galimyb÷ jūsų byloje ats<strong>ir</strong>as. Pareiškimas EŽTT yra<br />

nagrin÷jamas nemokamai, o Kanceliarija informuoja apie bylos eigą. Kadangi procesas<br />

pradžioje vyksta raštu, Jums nereikia asmeniškai atvykti į EŽTT būstinę Strasbūre”.<br />

Tačiau jei į EŽTT ketinate kreiptis advokato ar kito atstovo pagalba, tai turi būti nusiųstas<br />

įgaliojimas jam veikti Jūsų vardu, o juridinio asmens (įmon÷s, asociacijos <strong>ir</strong> pan.) atstovas<br />

privalo pateikti savo teis÷s atstovauti tą juridinį asmenį įrodymą. Proceso pradžioje<br />

pareišk÷jo atstovas nebūtinai turi būti advokatas. Tačiau v÷lesn÷je bylos nagrin÷jimo<br />

stadijoje, išskyrus išimtinus atvejus, atstovauti Jus gal÷s tik teisininkas, turintis teisę<br />

užsiimti advokato praktika vienoje iš Konvencijos valstybių. Jus atstovaujantis advokatas<br />

tur÷tų bent šiek tiek suprasti vieną iš oficialių EŽTT kalbų: anglų arba prancūzų.<br />

Kiekvieno skundo tyrimas EŽTT pereina tris stadijas, kurių metu teismas priima<br />

formalius sprendimus: skundo priimtinumas, taikussusitarimas, sprendimas d÷l skundo<br />

esm÷s. Pripažinus skundą nepriimtinu, jo tyrimas laikomas baigtu. Taikaus susitarimo<br />

atveju valstyb÷ <strong>ir</strong> pareišk÷jas susitaria d÷l sąlygų (pinigin÷s kompensacijos, tam tikrų<br />

valstyb÷s veiksmų <strong>ir</strong> pan.), kuriomis pareišk÷jas sutinka užbaigti skundo nagrin÷jimą.<br />

Sprendimu d÷l skundo esm÷s EŽTT pripažįsta, kad teis÷ arba laisv÷ buvo pažeista arba<br />

nebuvo pažeista. Konstatavęs pažeidimą, EŽTT iš valstyb÷s priteisia piniginę<br />

kompensaciją, kuri turi būti sumok÷ta ne v÷liau kaip per 3 m÷nesius nuo sprendimo<br />

paskelbimo dienos. Teismo procesas, kaip taisykl÷, vyksta raštu <strong>ir</strong> tik ypatingais atvejais<br />

šaukiamas žodinis bylos nagrin÷jimo pos÷dis. Teismo reglamentas numato galimybę<br />

suteikti nemokamą teisinę pagalbą asmenims, neišgalintiems susimok÷ti, tačiau tokia<br />

pagalba gali būti suteikta tik pripažinus skundą priimtinu. Nežiūrint nelengvo kelio<br />

siekiant teisyb÷s dr. J. Ramanauskas pataria Lietuvos žmon÷ms kreiptis į Strasbūrą, nes jo<br />

nuomone: „teisingumas yra valstyb÷s pamatas. Žmon÷s turi tur÷ti viltį į teisingumą.<br />

Valstyb÷ turi institucijas, kurios turi teikti Lietuvos piliečiams kvalifikuotas teisingumo<br />

paslaugas. Jeigu jos tinkamai neteikia, vadinasi tie institucijos pareigūnai <strong>ir</strong> yra prieš<br />

Lietuvos valstybę, bet ne tie, kurie siekia teisingumo <strong>ir</strong> tuo sutv<strong>ir</strong>tina Lietuvos valstyb÷s<br />

pamatus”. Dr. J. Ramanauskas mano, kad Europos žmogaus teisių teismui nustačius<br />

Konvencijos pažeidimus, prasikaltusiems pareigūnams ar teis÷jams tur÷tų būti keliamos<br />

drausmin÷s bylos (tai tur÷tų būti įteisinta Lietuvos įstatymuose). Po pakartotinio tokio<br />

prasižengimo tur÷tų būti keliamas atitikimo užimamoms pareigoms klausimas. Kitaip<br />

tariant, reikia didinti atsakingų pareigūnų atsakomybę už priimamus sprendimus. O dabar<br />

pagal Teismų įstatymo 3 str. 4 p. galioja nuostata, kad „Niekas neturi teis÷s reikalauti, kad<br />

teis÷jas atsiskaitytų d÷l konkrečioje byloje priimto sprendimo”. Jo nuomone teis÷jų<br />

šališkumas nesumaž÷s, jei iš jų bus pareikalauta atsakomyb÷s tik tada, kai EŽTT nustatys<br />

jų kaltę d÷l Konvencijos teis÷s pažeidimo.<br />

32


Ko galima tik÷tis iš Lietuvos žaliųjų jud÷jimo (pagal Pilait÷s bendruomen÷s<br />

patyrimą)?<br />

Lietuvos žaliųjų jud÷jimas (LŽJ) aktyviai bendradarbiauja su Pilait÷s bendruomene <strong>ir</strong><br />

gyventojais nuo 2002 metų pavasario. Jo padedami šio mikrorajono gyventojai kovoja už<br />

gyvybiškai svarbias daugumosteises. Žmon÷s įtraukiami į programas, susijusias su<br />

aktualiomis gamtosaugin÷mis <strong>ir</strong> ekologinio tvarkymo programomis.<br />

Žaliųjų jud÷jimas n÷ karto neišdav÷ Pilait÷s bendruomen÷s siekių. Gal tod÷l, kad<br />

Žaliųjų jud÷jimas ne partija? Jų tikslus atskleidžia pačių Žaliųjų pasisakymas:„Lietuvos<br />

žalieji nesiekia valdžios <strong>ir</strong> nedalyvauja partin÷se rietenose, nes partijos ateina <strong>ir</strong> išeina, o<br />

gamta <strong>ir</strong> žmonių teis÷tas noras <strong>gyventi</strong> švarioje <strong>aplinkoje</strong> išlieka. Kaip mums pavyks<br />

įgyvendinti užsibr÷žtus siekius, daugiausia priklausys nuo Lietuvos piliečių, nuo jų<br />

paramos mūsų organizacijai”. Iš tiesų, jeigu laiku suskubame įsikišti <strong>ir</strong> surandame tinkamų<br />

priemonių kovoti su brutalia savivale, pavojus gamtai <strong>ir</strong> mums patiems sumaž÷ja. Į tokį<br />

pavojų yra patekusi po Sąjūdžio v÷jų didžiuma Lietuvos žmonių, kuri d÷l kitokių<br />

bendrabūvio vertybių įsitv<strong>ir</strong>tinimo <strong>ir</strong> visiškai kitokio gyvenimo sąlygų nei tik÷josi,<br />

nusivyl÷ „kilniais” mažumos siekiais, susigūž÷ <strong>ir</strong> užsisklend÷ sielos kamputyje. Žaliųjų<br />

jud÷jimas, ÷jęs koja kojon su Sąjūdžio siekiais, jų <strong>ir</strong> toliau laikosi. Jis dar nepalūžo.<br />

Iš Lietuvos žaliųjų istorijos. Trumpai pristatysime Lietuvos žaliųjų jud÷jimą <strong>ir</strong><br />

nep<strong>ir</strong>šdami nuomon÷s, koks jis geras arba koks jis blogas, paliksime Jums patiems<br />

nuspręsti, kieno gi interesus jis gina.<br />

Ištakos. Lietuvos žaliųjų jud÷jimas yra visuomenin÷ aplinkosaugos organizacija.<br />

Žaliasis jud÷jimas prasid÷jo nuo bendraminčių susitelkimo. LŽJ įsteig÷ gamtosauginiai<br />

klubai „Atgaja” (Kaunas), „Žemyna” (Vilnius), „Žvejon÷” (Klaip÷da), „Aukuras”<br />

(Šiauliai) <strong>ir</strong> žmon÷s iš visos Lietuvos 1988 metais. Kaune, Vilniuje, Klaip÷doje, Šiauliuose,<br />

Alytuje, Plung÷je yra įsikūrę LŽJ klubai. Jud÷jimo aktyvistų yra Druskininkuose,<br />

Naujojoje Akmen÷je, Panev÷žyje, Anykščiuose, Žagar÷je, Pušalote, Trakuose, Utenoje,<br />

Vievyje, Kulionyse, Labanore, tad užmegzti ryšius su netoli gyvenančiais bendraminčiais<br />

nesunku. Dalyvaujant LŽJ akcijose bei renginiuose, domintis Lietuvos aplinkosauginiais<br />

įvykiais, išsakant savo nuomonę, siūlant sprendimus galima laikyti save tikru šio jud÷jimo<br />

atstovu. Žaliųjų jud÷jimo nariai bei šiam jud÷jimui prijaučiantys žmon÷s kviečiami siųsti<br />

informaciją apie savo miesto, kaimo, rajono ekologines problemas, <strong>ir</strong> jų sprendimus, aplinkosauginius<br />

renginius <strong>ir</strong> savo veiklą į LŽJ leidžiamą dvisavaitinį laikraštį „Žalioji Lietuva”.<br />

O jį skaitantys, prenumeruojantys bei platinantys prisideda prie šios organizacijos<br />

par÷mimo <strong>ir</strong> aktyviau į ją įsijungia. Vienas kertinių šio jud÷jimo pastarųjų metų šūkių:<br />

„Mums reikia žalios Lietuvos! Mums reikia sustabdyti gamtos <strong>ir</strong> žmogaus žalojimą!“.<br />

Kuo rūpinasi <strong>ir</strong> ką siūlo Lietuvos žaliųjų jud÷jimas? Jis rūpinasi ateitimi, tod÷l<br />

persp÷ja apie neatsakingas žmogaus veiklos pasekmes, ieško žmogaus <strong>ir</strong> aplinkos darnos.<br />

LŽJ skatina studijuoti istorinę praeitį, kitų tautų kultūras, siūlo gerbti tradicijas, saugoti<br />

etninę pat<strong>ir</strong>tį <strong>ir</strong> išmintį. Teigia, kad mes turime mokytis iš mūsų liaudies dainų, papročių,<br />

tik÷jimo atspindinčių prot÷vių pasaul÷jautos darną. LŽJ kviečia burtis visus ieškančius<br />

tiesos, dvasios darnos, besisielojančius d÷l mūsų Žem÷s <strong>ir</strong> Kultūros ateities bei<br />

pas<strong>ir</strong>uošusius d<strong>ir</strong>bti jų labui. Žalieji siekia atgaivinti S. Daukanto apdainuotą lietuvišką<br />

Būdą, pažadinti A. Baranausko Š<strong>ir</strong>dg÷lą, atskleisti M.K. Čiurlionio Sielą, ugdyti Vydūno<br />

Išmintį. ŽALIASIS – tai žmogus, jaučiantis atsakomybę už T÷vynę <strong>ir</strong> bes<strong>ir</strong>ūpinantis ja.<br />

Tai žmogus, siekiantis suprasti <strong>ir</strong> pažinti Pasaulį, ugdyti Meilę, Tiesą <strong>ir</strong> Grožį. LŽJ yra šių<br />

tarptautinių organizacijų narys: Žem÷s draugai (FoEI, Friends of the Earth-International),<br />

Švarios Baltijos koalicija (CCB, Coalition Clean Baltic), Centrin÷s <strong>ir</strong> Rytų Europos bankų<br />

veiklos priežiūros tinklas (CEE Bankwatch Network), Tarptautinis atsinaujinančios<br />

33


energijos tinklas (INforSE, Inernational Network for Sustainable Energy), Poveikio<br />

klimatui tinklas (CAN, Climate Action Network), Aplinkosaugos švietimo fondas (FEE,<br />

Foundation for Env<strong>ir</strong>onmental Education). Tapę LŽJ nariais gali tapti <strong>ir</strong> šių tarptautinių<br />

organizacijų nariais, nes anot šio jud÷jimo nuostatų, gamta neturi sienų, tod÷l būtina<br />

bendrauti su kolegomis iš viso pasaulio. Pagrindin÷s Lietuvos žaliųjų jud÷jimo veiklos<br />

sritys: apsauga Baltijos jūros <strong>ir</strong> jos baseino bei saugomų teritorijų, miškų <strong>ir</strong> natūralių<br />

kraštovaizdžių; visuomen÷s ekologinis švietimas; energijos <strong>ir</strong> aplinkos bei transporto <strong>ir</strong><br />

aplinkos, o taip pat tarptautin÷s finansin÷s institucijos <strong>ir</strong> aplinkos klausimai; parama<br />

aplinkosaugin÷ms NVO <strong>ir</strong> aktyvistų grup÷ms reikalai. Žalieji pasisako prieš branduolinę<br />

energetiką, skatina gamtosauginių įstatymų leidybą. Jie dalyvauja Europos Sąjungos bei<br />

Lietuvos regionin÷s pl÷tros procesuose. Žalieji kovoja prieš korupciją, pasisako už<br />

socialinį teisingumą <strong>ir</strong> žmogaus teises. O ką svarbiausio jie nuveik÷ per tuos savo<br />

gan÷tinai neilgo gyvavimo metus? 1988 metais sureng÷ Ekologinį protesto žygį<br />

„Apkabinkime Baltiją”, protestavo prieš Ignalinos AE III-čio bloko statybą, organizavo<br />

nekokybiškų pieno produktų boikotą. 1989 metais protestuodami prieš Kauno valymo<br />

įrenginių statybos vilkinimą, organizavo bado streiką; piketavo prieš Kaišiadorių HAE;<br />

sureng÷ Taikos žygį, protesto akcijas prieš beatoda<strong>ir</strong>išką melioraciją bei Nemuno, Kuršių<br />

marių, Baltijos jūrosteršimą, d÷l Ignalinos AE III-šio bloko statybos nutraukimo; prad÷jo<br />

leisti laikraštį „Žalioji Lietuva”. 1991 metais inicijavo Tarptautinį žygį dv<strong>ir</strong>ačiais, reng÷<br />

akcijas prieš naftos terminalo statybą Lietuvos pajūryje (iki 1994 metų).1992 metais su<br />

bendrija „Atgaja” <strong>ir</strong> įsteig÷ „Energijos <strong>ir</strong> oro taršos informacinį centrą” Kaune.<br />

1994 metais su Lietuvos televizija sureng÷ konkursą „Mano namas. Ekologija. Energija.<br />

Taupymas” (konkursas tęs÷si iki 1998 metų). 1996 metais organizavo akciją Černobylio<br />

Atomin÷s elektrin÷s avarijos dešimtmečiui pamin÷ti; reng÷ protesto kampaniją prieš<br />

visuotinį miškų privatizavimą (tęs÷si iki 1997 metų). Nuo privatizacijos <strong>ir</strong> nusiaubimo<br />

išgelb÷ta 2/3 Lietuvos valstybinių miškų. 1998 metais reng÷ akcijas prieš Kuršių nerijos<br />

nacionalinio parko urbanizaciją <strong>ir</strong> Nidos aerodromo statybą. 1999 metais protestavo prieš<br />

miškų pavertimą kariniais poligonais. Po dvejus metus trukusių derybų kariuomen÷<br />

kapituliavo prieš jungtines Žaliųjų, miškininkų <strong>ir</strong> aplinkosaugininkų paj÷gas: vietoj<br />

reikalautų 27 000 ha, gavo tik 7 500 ha miškų. 2000 metais sureng÷ akciją prieš padangų<br />

deginimą Naujosios Akmen÷s cemento gamykloje. Sustabd÷ planus deginti padangas<br />

Kaišiadorių klijų gamykloje. Prad÷jo Kauno miesto želdinių gelb÷jimo <strong>ir</strong> kraštovaizdžio<br />

saugojimo kampanijas (tęsiasi iki šiol). Vilniuje sureng÷ konferenciją „Lietuvos<br />

kraštovaizdžio ateitis”; prad÷jo įgyvendinti M÷lynosios v÷liavos programą Lietuvoje. 2001<br />

metais tęs÷ kraštovaizdžio apsaugos kampaniją, protestavo prieš statybų liberalizavimą <strong>ir</strong><br />

saugomų teritorijų grobimą, organizavo piketą prie Lietuvos Respublikos Seimo, ragino jo<br />

narius priimti palankų gamtai <strong>ir</strong> valstybiniams parkams Saugomų teritorijų įstatymą.<br />

Surengtos akcijos prieš bendrov÷s „Statoil” neetišką elgesį: Lietuvos Respublikos įstatymų<br />

pažeidin÷jimą, viešosios nuomon÷s ignoravimą <strong>ir</strong> gamtos niokojimą. 2003 metais šio<br />

jud÷jimo inicijuotos akcijos prieš Naftos platformą D6. Be šių darbų bei akcijų Žaliųjų<br />

kasdienyb÷ gan÷tinai intensyvi – vykimas į niokojamus krašto gamtos kampelius, piketų <strong>ir</strong><br />

protesto notų valdininkams teikimas <strong>ir</strong> dalyvavimas įva<strong>ir</strong>iuose pos÷džiuose, LŽJ laikraščio<br />

leidimas <strong>ir</strong> platinimas, dalyvavimas įva<strong>ir</strong>iuose vietos <strong>ir</strong> tarptautiniuose projektuose bei<br />

skatinimas <strong>ir</strong> kitus juose dalyvauti. Kyla klausimas iš kur Žalieji semiasi dvasios<br />

stipryb÷s? Žinome, kad dauguma branduolio žmonių buvo arba yra artimai susiję su<br />

kraštotyrinių <strong>ir</strong> folklorinio meno kolektyvų veikla arba tur÷jo t÷vus, senelius nuo mažens<br />

perdavusius doro <strong>ir</strong> artimo su žeme santykio vertybes.<br />

34


Nuomon÷s iš šalies apie Žaliuosius <strong>ir</strong> kitus aplinkos gyn÷jus (pasisakymai iš<br />

interneto (BNS)): „mika, 2003 09 20 21:42: Žalieji kol kas per silpnai organizuoti, bet<br />

tokie ciniški miesto valdžios veiksmai tikrai turi paskatinti veikti organizuočiau, <strong>ir</strong> daugiau<br />

d÷mesio sk<strong>ir</strong>ti silpnoms miesto valdžios pus÷ms: p<strong>ir</strong>miausia bandyti ieškoti studentų<br />

palaikymo, partijose <strong>ir</strong> tarp Seimo, narių <strong>ir</strong> pas kolegas iš EU. Ir akcijas reiktų organizuoti<br />

ne paplep÷jimo forma, o tokias, kaip plakatų išk÷limas ant tiltų, pastatų <strong>ir</strong> kitose sunkiai<br />

prieinamuose, tada poveikis bus milžiniškas – tie mankurt÷liai iš savivaldyb÷s nebijo jokių<br />

teismų, prezidentų (Adamkus <strong>ir</strong> taip jų draugelis), valstybinių įstaigų, žiniasklaidos (matyt<br />

valdininkai seniai įrašyti golfo klubo nariais), bet bijo tik vieno – VIEŠUMO, o viešumas<br />

jų varganam autoritetui - m<strong>ir</strong>tinas priešas...”;„mika,2003 09 20 21:29: Paskaitykite Lryto<br />

priede Stilius apie taip studentų <strong>ir</strong> jaunimo mylimo Valdo Adamkaus pom÷gį, kokį …<br />

GOLFĄ. Tai štai kod÷l Valdas Adamkus išmintingai užmerk÷ akis į politinio krikštasūnio<br />

Zuoko nešvarius darbus net pagalvoti baisu kokioje srityje – APLINKOSAUGOJE...…<br />

Tyl÷jo visą laiką, tyli <strong>ir</strong> dabar,… tik kažkod÷l d÷l naftos telkinio D6 netyli... …Nuostabaus<br />

grožio miškelį Narbuto/Laisv÷s kampe ruošiasi išk<strong>ir</strong>sti vardan kažkokio barako...… O kaip<br />

su apsauginiu to miškelio poveikiu aplinkai pastoviai did÷jant automobilių srautui? Kas<br />

kompensuos tą praradimą? Miesto pl÷tra (golfas <strong>ir</strong>gi miesto pl÷tra?) planuojama ne<br />

tyrlaukiuose, o HEKTARAIS kertamų miškų vietoje.… Man rodos, Žaliesiems pats laikas<br />

stoti į kovą su liberalcentristiniais mankurtais-niokotojais GREENPEACE metodais <strong>ir</strong><br />

visais būdais smogti jų išpūstam autoritetui. Gal Žaliųjų partijos iš EU valstybių gal÷tų<br />

pad÷ti? Manau <strong>ir</strong> Europos GreenPeace organizacijos neliktų nuošalyje, kai taip ciniškai<br />

ruošiamasi pasielgti su gamta. Zuokas su savo šutve bijo tik tarptautin÷s reakcijos, o į<br />

visokius vietinius miestel÷nus su malonumu valosi kojas…”; „ Liba, nepyk mika, 2003 09<br />

21 00:19. Aš esu šiauliet÷. Gerai pamenu, kokį skandalą mieste suk÷l÷ pseudo Žalieji<br />

pseudo patriotai tikri šarikovai, kuomet miesto centre statant Vilniaus banko filialą buvo<br />

nuk<strong>ir</strong>sti 2-3 beje jau pakriošę „vertingi” medžiai. V÷liau kai kurie iš tų prišiktkelnių, atsiprašant,<br />

÷jo prašytis darban į tą filialą arba g<strong>ir</strong>iasi svečiams, koks modernus pastatas<br />

miestelyje, kuriame norint bent ką statyti ar daryti pensininkų socų valdžia arba miega<br />

arba visur kaišioja pagalius. O jaunimas b÷ga bent jau Vilniun, jei neišeina užsienin...”<br />

Kuo Jums gali pagelb÷ti Lietuvos žaliųjų jud÷jimas? Nereik÷tų viltis, kad užteks<br />

paskambinti Žaliesiems <strong>ir</strong> Jūsų visos problemos bus išspręstos. Taip nebus. P<strong>ir</strong>miausia,<br />

būtina patiems siekti savų tikslų bei atsižvelgti į LŽJ aktyvistų patarimus, pasinaudoti<br />

galimybe jų laikraštyje pristatyti netinkamo elgesio su gamta bei krašto piliečiais problemą,<br />

paviešinti korupcijos atvejus. Paviešinimo bijomasi. O tai <strong>ir</strong> gera tinkama kovos su viešais<br />

nusižengimais forma. Esant reikalui kontaktų su šiuo jud÷jimu galite ieškoti šiuo adresu:<br />

būstin÷ - Kanto g. 6, Kaunas; laiškams: A/D 156, 3000 Kaunas; telefonas: (+370 37) 425<br />

566; Faksas: (+370 37) 425 207; el.paštas: zalieji@zalieji.lt<br />

35


Trumpas pabaigos žodis<br />

Nemažai gražių įstatymų išleista Lietuvoje po valstybingumo paskelbimo, vienaip ar<br />

kitaip aiškinančių <strong>ir</strong> ginančių demokratijos garantijas. Daugelis jų insp<strong>ir</strong>uota pasaulinio<br />

patyrimo. Nemažai geresnei gyvenimo kokybei svarbių tarptautinių konvencijų, kurios<br />

ratifikuojamos Lietuvoje, nuostatų lieka rekomendacinio pobūdžio. Daugyb÷ net <strong>ir</strong> pačių<br />

palankiausių įstatymų, orientuotų į geresnę gyvenimo kokybę, nieko nereiškia, jeigu n÷ra<br />

stiprios <strong>ir</strong> susibūrusių bendraminčių pozicijos kovoti už savo prigimtines teises nuosekliai,<br />

ryžtingai <strong>ir</strong> be kompromisų naudojant visas teis÷tas priemones.<br />

Stov÷dami priešingoje korumpuotos valdininkijos barikadų pus÷je nesitik÷kite, kad<br />

tur÷site lengvatų išsinuomoti patalpas sus<strong>ir</strong>inkimams <strong>ir</strong> renginiams. Vargiai Jūsų inicijuoti<br />

projektai laim÷s konkursus finansavimui gauti, sulauksite deramo <strong>ir</strong> visada objektyvaus<br />

žiniasklaidos d÷mesio. Nepaisant to burkit÷s, nors greta <strong>ir</strong> toliau tur÷site nešti nelengvą <strong>ir</strong><br />

savo privataus gyvenimo naštą. Kovokite, reikškite savo tv<strong>ir</strong>tą poziciją visais svarbiais<br />

krašto <strong>ir</strong> pasaulio bendruomen÷s klausimais. Žmonija gal tuo <strong>ir</strong> graži, kad viliasi geresnio<br />

gyvenimo. Tik÷jimas, kad galima viską pasiekti daro stebuklus. Tačiau reikia ne tik<br />

tik÷jimo, bet <strong>ir</strong> aktyvumo. Visada verta jud÷ti į priekį <strong>ir</strong> judinti tam trukdančius, nes Žem÷<br />

dūsta nuo savanaudiškų sprendimų. Pad÷kime visi drauge gerų norų krūtine jai įkv÷pti<br />

gaivaus oro.<br />

36


Panaudotos literatūros <strong>ir</strong> šaltinių sąrašas<br />

Absoliuti dauguma pilaitiškių nori miško : Lietuvos žaliųjų jud÷jimo informacija. Žalioji<br />

Lietuva, 2003, kovas , Nr. 5.<br />

AMBROZAITIS, Kęstutis. Masalas užsienio turistui - golfas Vilniuje. Lietuvos rytas,<br />

1997, kovo 6, priedas „Sostin÷”.<br />

ANDRUŠKEVIČIUS, Gintautas. Ar Lietuva pas<strong>ir</strong>uošusi žaisti golfą? Respublika, 1999,<br />

spalio 27, p. 23.<br />

Aplinkos ministerijos Patar÷jų tarybos nuostatai. Iš: Lietuvos Respublikos Aplinkos<br />

ministerija [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 23 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

Aplinkos ministerija - Visuomen÷s informavimas <strong>ir</strong> švietimas. Iš: Lietuvos Respublikos<br />

Aplinkos ministerija [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 24 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

BAMBALAITö, Joana. Pilait÷ – Vilniaus dalis ar kumetynas prie dvaro? Laisvas<br />

laikraštis, 2003, vasario 13-17.<br />

BABICKAS, Darius. P<strong>ir</strong>moji Vilniuje golfo aikšt÷ bus įrengta prie Pilait÷s. Lietuvos<br />

rytas. 1998, liepos 28, priedas „Sostin÷“.<br />

BRAZIULIS, Rimantas. Apie golfą, statybas <strong>ir</strong> Pilait÷s mišką. Žalioji Lietuva. 2002,<br />

balandis, Nr. 8.<br />

BURINSKIENö, M. Nekilnojamo turto kadastro duomenų naudojimas miesto teritorijos<br />

planavimui [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 23 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

ČERKAUSKAS, Martynas. Pilait÷ : gyvenimas ant asfalto. Vakarin÷s naujienos, 1998,<br />

rugs÷jo 12.<br />

GADLIAUSKIENö, Janina. Pilait÷s gyventojų pasipriešinimas golfo aikštynų statybai<br />

Pilait÷s miškuose. Žalioji Lietuva, 2002, b<strong>ir</strong>želis, Nr.12.<br />

GUDAVIČIŪTö, Dalia. Strasbūro teis÷jai prisimena Hamleto laikus. Lietuvos rytas,<br />

2003, rugs÷jo 15.<br />

DAMAŠEVIČIUS, Vytautas. Iš Žv÷ryno istorijos (3). Žv÷ryno kurjeris, 2003, vasario,<br />

Nr.2.<br />

DRIŽIUS, Aurimas. Golfo aikštynai - priedanga 120 hektarų žem÷s Vilniuje<br />

nusavinimui? Laisvas laikraštis, 2002, geguž÷s 10-24.<br />

DUNAJEVAITö, Ieva. Piketų, mitingų <strong>ir</strong> eitynių organizavimą būtina derinti su<br />

Savivaldybe. [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 23 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

EIGIRDAS, Eduardas. Tik pilietin÷ visuomen÷ gali įveikti melą <strong>ir</strong> korupciją<br />

[interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

CHADASEVIČIUS, Saulius. Naujininkai krematoriumą keičia į golfo laukus. Lietuvos<br />

rytas, 2002, geguž÷s 10, priedas „Sostin÷”.<br />

ILGIUS, Vaidotas. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo <strong>ir</strong> privatus NVO<br />

finansavimas : pranešimas konferencijoje „Filantropija - nuo išimčių prie tradicijos” (1999<br />

m. lapkričio 19 d.). Iš: Lietuvos laisvosios rinkos institutas [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m.<br />

rugs÷jo 21 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

Jungtinių Tautų Europos Ekonomin÷s Komisijos Konvencija d÷l teis÷s gauti informaciją,<br />

visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus <strong>ir</strong> teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos<br />

klausimais [Orhuso konvencija]. Vilnius : Lietuvos Respublikos apsaugos ministerija,<br />

2001. 36 p. ISBN 9986-566-89-4.<br />

37


Kultūros vertybių apsauga <strong>ir</strong> naudojimas. Iš: Vilniaus miesto teritorijos bendras planas<br />

[interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 21 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

Lietuvos Respublikos sus<strong>ir</strong>inkimų įstatymas 1993 m. gruodžio 2 d. Nr. I-317.<br />

[interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 23 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120<br />

[interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m.rugs÷jo 24 d.]. Prieiga per internetą :<br />

http://www.heritage.lt/t_aktai/istatymai/teritoriju_planavimo.htm>.<br />

Lietuvos Respublikos žem÷s įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 [interaktyvus].<br />

[žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 24 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

Nevyriausybin÷s organizacijos (NVO) Lietuvoje. Iš: Nevyriausybinių organizacijų<br />

informacijos <strong>ir</strong> paramos centras [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. spalio1 d.]. Prieiga per<br />

internetą: .<br />

ORLOVA, Lina. Pilietin÷s visuomen÷s raida Lietuvoje [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m.<br />

rugs÷jo 21 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

PAPLAUSKIS, Erlandas. Golfo laukai - nuodų Pandoros skrynia. Žalioji Lietuva, 2002,<br />

b<strong>ir</strong>želis, Nr. 5.<br />

PELAKAUSKAS, Vytautas. Pilait÷s bendruomen÷ laim÷jo golfo laukų bylą prieš<br />

Vilniaus miesto savivaldybę. Žalioji Lietuva, 2003, b<strong>ir</strong>želis, Nr. 12.<br />

PELAKAUSKAS, Vytautas. Pilait÷s golfo laukai – valdininkų korupcijos židinys.<br />

Žalioji Lietuva. 2003, vasaris, Nr. 3.<br />

PELAKAUSKIENö, Nijol÷. Vaikams reikia miško, o ne golfo. Žalioji Lietuva, 2002<br />

geguž÷, Nr.9.<br />

Pilait÷s mikrorajono bendruomen÷s sociologinis tyrimas: sociologinio tyrimo galutin÷<br />

ataskaita, I dalis / Pareng÷ Tomas VASILIAUSKAS, Jurgita JONAITIENö [interaktyvus].<br />

[Gauta 2003 m. kovo 24 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

RAMANAUSKAS, Jonas. Kaip kreiptis į Europos Žmogaus teisių teismą Strasbūre?<br />

Žalioji Lietuva, 2003 b<strong>ir</strong>želis, Nr. 12 .<br />

RAMANČIONIS, Darius. Visuomen÷s dalyvavimas svarstant Šiaulių prisik÷limo aikšt÷s<br />

su prieigomis detaliojo plano rengimo pažeidimus : pranešimas konferencijoje<br />

„Visuomen÷s dalyvavimas poveikio aplinkai vertinime <strong>ir</strong> teritorijų planavime“ (Vilnius,<br />

spalio 28 d.) [interaktyvus]. [Gauta 2003 m. lapkričio 19 d.] Prieiga per internetą: <<br />

LinasVainius.<br />

ŠARLAUSKIENö, Angel÷. Pilaitiškiai vis dar prieš srovę. Žalioji Lietuva, 2002,<br />

lapkritis, Nr.20.<br />

ŠIMAŠIUS, Remigijus. Nevyriausybinių organizacijų aplinkos Lietuvoje apžvalga :<br />

pranešimas konferencijoje „Lietuvos <strong>ir</strong> Baltarusijos bendradarbiavimas: kelias į pilietinę<br />

visuomenę” (Vilnius, 2000 m. gruodžio 12 d.). Iš: Lietuvos laisvosios rinkos institutas<br />

[interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 21 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

Teritorijų planavimo, žem÷s pardavimo <strong>ir</strong> statybų procedūrų apžvalga, pagrindin÷s<br />

problemos, pertvarkymo kryptys <strong>ir</strong> principai : analitin÷ medžiaga, 2001 balandis,<br />

atnaujinta 2003 m. Iš: Lietuvos Laisvos rinkos institutas [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m.<br />

rugs÷jo 27 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

38


Veikla. Iš: Lietuvos žaliųjų jud÷jimas: [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 27 d.].<br />

Prieiga per internetą: < http://www.zalieji.lt/veikla>.<br />

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra. Paveldosaugos vadovas [interaktyvus].<br />

[žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 24 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

Vilnius - Miesto želdinių sistema <strong>ir</strong> naudojimas Iš: Vilniaus miesto teritorijos bendras<br />

planas [interaktyvus]. [žiūr÷ta 2003 m. rugs÷jo 21 d.]. Prieiga per internetą:<br />

.<br />

Visuomenin÷s organizacijos Žv÷ryno bendruomen÷ įstatai patv<strong>ir</strong>tinti steigiamajame<br />

sus<strong>ir</strong>inkime 2002 m. balandžio 23 d. Iš: Žv÷rynobendruomen÷ [interaktyvus]. [žiūr÷ta<br />

2003 m. spalio1 d.]. Prieiga per internetą: .<br />

39


PRIEDAI<br />

DöL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU<br />

VISUOMENE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO<br />

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS<br />

N U T A R I M A S<br />

1996 m. rugs÷jo 18 d. Nr. 1079<br />

Vilnius<br />

(Paskelbta: Valstyb÷s žinios, 1996, Nr. 90-2099)<br />

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos<br />

Respublikos Vyriausyb÷ nutaria:<br />

1. Patv<strong>ir</strong>tinti Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene<br />

nuostatus (pridedama).<br />

2. Nustatyti, kad:<br />

2.1. žem÷tvarkos projektai, kurie įformina bendrojo ar detaliojo planavimo dokumentų<br />

sprendinius (žem÷s pa÷mimą visuomen÷s poreikiams, žem÷s sklypų padalinimą <strong>ir</strong><br />

administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, žem÷s ūkio <strong>ir</strong> miškų ūkio pask<strong>ir</strong>ties<br />

žem÷naudų, valstybinių parkų, draustinių <strong>ir</strong> rezervatų esamų ribų patikslinimą ar<br />

pakeitimą), taip pat žem÷s ūkio įmonių <strong>ir</strong> kitų ūkių vidaus žem÷tvarkos projektai, valstybinių<br />

rezervatų <strong>ir</strong> rezervatinių apyrubių planai svarstomi su visuomene 1 punkte<br />

nurodytuose nuostatuose nustatyta supaprastinta tvarka;<br />

2.2. nagrin÷jant planavimo pasiūlymus <strong>ir</strong> skundus, netaikomas Lietuvos Respublikos<br />

Vyriausyb÷s 1992 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 774 “D÷l Gyventojų pareiškimų, skundų<br />

<strong>ir</strong> pasiūlymų nagrin÷jimo valstyb÷s valdymo organuose, įmon÷se, įstaigose bei<br />

organizacijose tvarkos patv<strong>ir</strong>tinimo” (Valstyb÷s žinios, 1992, Nr. 32-995);<br />

2.3. nurodytų 1 punkte nuostatų nustatyta teritorijų planavimo dokumentų projektų<br />

svarstymo su visuomene tvarka taikoma teritorijų planavimo dokumentų projektams, kurie<br />

prad÷ti rengti po šių nuostatų įsigaliojimo dienos.<br />

Ministras P<strong>ir</strong>mininkas Mindaugas Stankevičius<br />

Aplinkos apsaugos ministras, pavaduojantis<br />

statybos <strong>ir</strong> urbanistikos ministrą Bronius Bradauskas<br />

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 18 d. nutarimu Nr.<br />

1079<br />

Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatai<br />

Bendrosios nuostatos<br />

1. Šie nuostatai reglamentuoja bendrojo, specialiojo <strong>ir</strong> detaliojo teritorijų planavimo<br />

dokumentų projektų (toliau vadinama - projektai), rengiamų pagal Lietuvos Respublikos<br />

teritorijų planavimo įstatymą, viešo svarstymo su visuomene etapus, tvarką <strong>ir</strong> procedūras.<br />

2. Viešas svarstymas yra privaloma sud÷tin÷ teritorijų planavimo dokumentų projektų<br />

rengimo proceso dalis, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Šie nuostatai privalomi<br />

visiems teritorijų planavimo proceso subjektams (fiziniams, juridiniams asmenims <strong>ir</strong><br />

valstyb÷s institucijoms).<br />

40


3. Viešą svarstymą įgyvendina planavimo organizatorius pagal paties pas<strong>ir</strong>engtą<br />

programą.<br />

4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:<br />

4.1. projektas - bet kuris nepatv<strong>ir</strong>tintas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame<br />

grafiškai ar raštu (br÷žiniuose, aiškinamuosiuose raštuose, detaliai planuojamos teritorijos<br />

pl÷tros, raidos programose ar pan.) pateikti vienas ar keli sprendiniai d÷l teritorijų<br />

naudojimo būdo bei sąlygų;<br />

4.2. planavimo pasiūlymas:<br />

4.2.1. pasiūlymas - visuomen÷s nario ar jų grup÷s pateiktas projekto sprendinio<br />

papildymas, variantas ar sprendinio netikslingumo pagrindimas;<br />

4.2.2. pastaba - visuomen÷s nario ar jų grup÷s nuomon÷s pareiškimas d÷l projekto<br />

sprendinių;<br />

4.2.3. pretenzija - nekilnojamojo turto savininko, nuomininko, taip pat kito suinteresuoto<br />

fizinio ar juridinio asmens, gyvenančio arba turinčio savo buveinę planuojamoje<br />

teritorijoje, pareikštas pagrįstas reikalavimas d÷l parengto projekto sprendinio,<br />

pažeisiančio pareišk÷jo teises ar interesus;<br />

4.3. skundas - pretenzijos pareišk÷jo pranešimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą<br />

vykdančiai institucijai apie visiškai ar iš dalies atmestą pretenziją d÷l parengto projekto<br />

sprendinio, pažeisiančio pareišk÷jo teises ar interesus, neteis÷tą projekto sprendinį arba<br />

apie viešo svarstymo procedūros pažeidimą su pagrįstu pareišk÷jo reikalavimu;<br />

4.4. viešas svarstymas - planavimo proceso dalis, užtikrinanti jo atv<strong>ir</strong>umą, sudaranti<br />

galimybę visuomen÷s nariams dalyvauti rengiant <strong>ir</strong> įgyvendinant projektus, veikti siekiant<br />

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytų teritorijų planavimo tikslų;<br />

4.5. viešo svarstymo etapas - viena ar kelios viešo svarstymo procedūros, užtikrinančios<br />

projekto rengimo viešumą, suderintos su atitinkamu projekto rengimo etapu;<br />

4.6. viešo svarstymo procedūra - viešo svarstymo etape reikalingas <strong>ir</strong> nustatytąja tvarka<br />

atliktas vienas ar keli veiksmai;<br />

4.7. visuomen÷ - Lietuvos Respublikoje gyvenantys ar veikiantys fiziniai, juridiniai<br />

asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka<br />

dalyvaujantys svarstant projektą.<br />

5. Yra šie viešo projektų svarstymo su visuomene etapai:<br />

5.1. p<strong>ir</strong>masis etapas - skelbimas apie numatomą rengti projektą;<br />

5.2. antrasis etapas - konsultavimasis d÷l rengiamų sprendinių;<br />

5.3. trečiasis etapas - parengto projekto aptarimas.<br />

6. Konkrečias visuomen÷s informavimo priemones, kurios skelbia šiuose nuostatuose<br />

nurodytais atvejais projektų parodų rengimo, sus<strong>ir</strong>inkimų organizavimo vietas <strong>ir</strong> laiką,<br />

etapų trukmę, konsultavimosi etapo procedūras <strong>ir</strong> kitus nuostatuose nereglamentuotus<br />

viešo svarstymo su visuomene ypatumus, nustato:<br />

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ arba jos įgaliota institucija, kai svarstomas<br />

Lietuvos Respublikos bendrasis planas;<br />

6.2. apskričių v<strong>ir</strong>šininkų administracijos, kai svarstomi apskričių teritorijų bendrieji<br />

planai, specialiojo planavimo dokumentai;<br />

6.3. savivaldybių vykdomosios institucijos, kai svarstomi savivaldybių teritorijų<br />

bendrieji planai, detaliojo <strong>ir</strong> specialiojo planavimo dokumentai, rengiami už savivaldyb÷s<br />

finansinius išteklius;<br />

6.4. ministerijos <strong>ir</strong> kitos Vyriausyb÷s įstaigos, kai svarstomi kiti bendrojo, specialiojo <strong>ir</strong><br />

detaliojo planavimo dokumentai, finansuojami iš Lietuvos valstyb÷s biudžeto;<br />

6.5. kiti planavimo organizatoriai - likusiais atvejais.<br />

41


Punkto pakeitimai: Nr. 1062, 1997 09 29, Valstyb÷s žinios, 1997, Nr. 90-2261 (1997 10<br />

03)<br />

7. Visi Lietuvos Respublikos fiziniai <strong>ir</strong> juridiniai asmenys turi teisę:<br />

7.1. susipažinti su teritorijų planavimo dokumentų valstyb÷s registro duomenimis<br />

atitinkamą registrą tvarkančioje įstaigoje <strong>ir</strong> už nustatytąjį žyminį mokestį gauti jų kopijas;<br />

7.2. susipažinti su rengiamais <strong>ir</strong> su jais susijusiais patv<strong>ir</strong>tintais teritorijų planavimo<br />

dokumentais planavimą organizavusioje institucijoje, taip pat atv<strong>ir</strong>ose parodose<br />

(ekspozicijose) <strong>ir</strong> gauti jų ištraukų bei br÷žinių kopijas už nustatytąjį žyminį mokestį, jeigu<br />

planavimo organizatorius yra valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucija.<br />

Kiti planavimo organizatoriai teikia kopijas už atlyginimą, kuris nustatomas tarpusavio<br />

susitarimu.<br />

Viešo svarstymo etapai<br />

P<strong>ir</strong>masis etapas - skelbimas apie numatomą rengti projektą<br />

8. Ne v÷liau kaip per 10 dienų nuo sprendimo d÷l projekto rengimo pri÷mimo dienos<br />

planavimo organizatorius skelbia apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo<br />

svarstymo etapus <strong>ir</strong> tvarką. Skelbime taip pat nurodomas planavimo organizatorius, jo<br />

adresas <strong>ir</strong> telefonų numeriai.<br />

9. Skelbiama šia tvarka:<br />

9.1. per Lietuvos radiją <strong>ir</strong> televiziją, spaudoje, - kai rengiami bendrojo, Lietuvos<br />

Respublikos <strong>ir</strong> apskrities lygmens specialiojo planavimo projektai;<br />

9.2. vietin÷se visuomen÷s informavimo priemon÷se – kai rengiami detaliojo <strong>ir</strong><br />

savivaldyb÷s lygmens specialiojo planavimo projektai.<br />

10. Visuomen÷s informavimo priemon÷se, pas<strong>ir</strong>inktose paskelbti apie numatomą rengti<br />

projektą, skelbiama atitinkama informacija <strong>ir</strong> kitais šiuose nuostatuose nurodytais atvejais.<br />

Antrasis etapas - konsultavimasis d÷l rengiamų sprendinių<br />

11. Antrojo etapo tikslas - sudaryti visuomen÷s nariams galimybę susipažinti su<br />

rengiamu projektu nuo projektavimo pradžios <strong>ir</strong> pateikti pastabas bei pasiūlymus d÷l<br />

rengiamų preliminarių sprendinių.<br />

Šis etapas privalomas detaliesiems planams, kurių organizatoriai (užsakovai) yra<br />

savivaldyb÷s arba valstyb÷s institucijos, taip pat 34 punkte, kituose teis÷s aktuose<br />

nustatytais atvejais.<br />

12. Antrojo etapo terminus, visuomen÷s įtraukimo procedūras nustato planavimo<br />

organizatorius, atsižvelgdamas į projekto objektą, tikslus <strong>ir</strong> galimus socialinius,<br />

ekonominius, ekologinius <strong>ir</strong> kitus padarinius. Etapo trukm÷ neturi v<strong>ir</strong>šyti preliminarių<br />

sprendinių rengimui sk<strong>ir</strong>to laiko.<br />

13. Bendrojo planavimo organizatorius antrajame etape turi atlikti trečiojo etapo<br />

procedūras, išskyrus tas, kurios susijusios su pretenzijų pri÷mimu <strong>ir</strong> svarstymu bei raštišku<br />

pranešimu žem÷s <strong>ir</strong> kito nekilnojamojo turto savininkams. Bendrojo planavimo<br />

organizatorius, užbaigęs antrąjį etapą, jo ataskaitą prideda prie aprobuoti teikiamų<br />

dokumentų.<br />

42


Trečiasis etapas - parengto projekto aptarimas<br />

14. Ne v÷liau kaip prieš 10 dienų iki planavimo pasiūlymų pateikimo planavimo<br />

organizatorius turi paskelbti visuomen÷s informavimo priemon÷se šią informaciją:<br />

14.1. kur <strong>ir</strong> kada bus supažindinama su parengtu projektu, vyks vieša projekto<br />

ekspozicija (paroda), sus<strong>ir</strong>inkimas;<br />

14.2. kur, kada, kam <strong>ir</strong> kaip bus galima teikti planavimo pasiūlymus d÷l parengto<br />

projekto sprendinių;<br />

14.3. kokia tvarka atmestų planavimo pasiūlymų pareišk÷jai gal÷s apskųsti parengto<br />

projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras;<br />

14.4. kur, kada <strong>ir</strong> kaip planuojamoje teritorijoje esančios žem÷s <strong>ir</strong> kito nekilnojamojo<br />

turto savininkai gali pranešti savo adresą, jeigu jų gyvenamoji (buvein÷s) vieta<br />

nebeatitinka nurodytosios turto registravimo dokumentuose.<br />

15. Be to, planavimo organizatorius 14 punkte nurodytą informaciją (tame pat punkte<br />

nurodytu laiku) turi raštu pranešti:<br />

15.1. žem÷s <strong>ir</strong> kito nekilnojamojo turto savininkams (turto registracijos dokumentuose<br />

nurodytais adresais), kurių žem÷ <strong>ir</strong> kitas nekilnojamasis turtas pagal parengto projekto<br />

sprendinius rezervuojami svarbiems valstyb÷s, apskrities ar savivaldyb÷s objektams <strong>ir</strong><br />

infrastruktūrai pl÷toti, numatomi paimti visuomen÷s poreikiams, taip pat jeigu numatoma<br />

pakeisti jų būklę, naudojimo pobūdį ar pask<strong>ir</strong>tį;<br />

15.2. savivaldyb÷s valdybai, jeigu su savivaldyb÷s interesais susijusius reikalus svarsto<br />

aukštesniosios valstyb÷s institucijos.<br />

16. Su parengtais projektais visuomenę supažindina planavimą organizavusi institucija.<br />

Tam sk<strong>ir</strong>iama:<br />

16.1. ne mažiau kaip 2 m÷nesiai (ne mažiau kaip m÷nuo - viešai ekspozicijai), kai<br />

svarstomi Lietuvos Respublikos, apskrities, savivaldyb÷s lygmens bendrojo bei specialiojo<br />

planavimo projektai;<br />

16.2. ne mažiau kaip m÷nuo (ne mažiau kaip savait÷ – viešai ekspozicijai), kai svarstomi<br />

detaliojo planavimo projektai.<br />

17. Planavimu suinteresuoti fiziniai <strong>ir</strong> juridiniai asmenys, visuomenin÷s organizacijos<br />

turi teisę:<br />

17.1. susipažinti su parengtais projektais <strong>ir</strong> su jais susijusiais rengiamais ar patv<strong>ir</strong>tintais<br />

teritorijų planavimo dokumentais;<br />

17.2. iki įvykstant sus<strong>ir</strong>inkimui, planavimo organizatoriui raštu reikšti pastabas, teikti<br />

pasiūlymus.<br />

18. Planavimo pasiūlymai priimami skelbime (pranešime) nurodytu laiku, bet ne ilgiau<br />

kaip iki sus<strong>ir</strong>inkimo pabaigos. Planavimo pasiūlymas pateikiamas planavimo<br />

organizatoriui su nuorašu plano reng÷jui.<br />

19. Neatitinkančius šių nuostatų (nesusietus su nagrin÷jamu projektu, jo svarstymo<br />

etapais bei procedūromis) planavimo pasiūlymus jų gav÷jas registruoja, bet gali<br />

nenagrin÷ti.<br />

20. Planuojamoje teritorijoje esančios žem÷s <strong>ir</strong> kito nekilnojamojo turto savininkai,<br />

nuomininkai, taip pat kiti suinteresuoti fiziniai <strong>ir</strong> juridiniai asmenys, gyvenantys arba<br />

turintys savo buveinę planuojamoje teritorijoje, be 17 punkte nurodytų visuomen÷s narių<br />

teisių, dar turi teisę raštu iki sus<strong>ir</strong>inkimo planavimo organizatoriui reikšti pretenzijas.<br />

21. Pretenzijoje turi būti šie privalomi rekvizitai:<br />

21.1. planavimo organizatoriaus pavadinimas, jo adresas;<br />

21.2. projekto pavadinimas arba jo adresas;<br />

21.3. pretenzijos antrašt÷;<br />

43


21.4. pareišk÷jo vardas, pavard÷ (pavadinimas, pareigos);<br />

21.5. pareišk÷jo gyvenamoji vieta arba, jeigu pareišk÷jas yra juridinis asmuo, jo buvein÷,<br />

arba įrodymai, kad pareišk÷jas veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas, arba žem÷s <strong>ir</strong><br />

kito nekilnojamojo turto savininkui, negyvenančiam (neturinčiam buvein÷s) planuojamoje<br />

teritorijoje, šioje teritorijoje priklausančios žem÷s <strong>ir</strong> kito nekilnojamojo turto registro<br />

duomenys;<br />

21.6. jeigu kreipiamasi per atstovą, - jo vardas, pavard÷ (pavadinimas), pareigos, adresas,<br />

prid÷ti atstovo įgalinimus patv<strong>ir</strong>tinantys dokumentai;<br />

21.7. aplinkyb÷s, kuriomis pareišk÷jas pagrindžia savo pretenziją;<br />

21.8. įrodymai, patv<strong>ir</strong>tinantys pareišk÷jo nurodytas aplinkybes bei reikalavimas;<br />

21.9. pridedamų dokumentų sąrašas;<br />

21.10. data, pareišk÷jo ar jo atstovo parašas.<br />

22. Planavimo organizatorius arba jo pavedimu plano reng÷jas:<br />

22.1. supažindina kiekvieną to pageidaujantį visuomen÷s narį su parengtu projektu šių<br />

nuostatų nustatyta tvarka;<br />

22.2. registruoja gautus planavimo pasiūlymus, nurodydamas jų gavimo datą <strong>ir</strong><br />

suteikdamas jiems eil÷s numerį;<br />

22.3. analizuoja gautus planavimo pasiūlymus, pr<strong>ir</strong>eikus pataiso projektą <strong>ir</strong> parengia<br />

išvadas.<br />

23. Planavimo organizatorius rengia visuomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimą skelbime (pranešime)<br />

nurodytu laiku. Sus<strong>ir</strong>inkimo vieta <strong>ir</strong> laikas gali būti patikslinti ta pačia tvarka, kuria apie jį<br />

skelbta (pranešta), bet ne v÷liau kaip prieš 10 dienų iki sus<strong>ir</strong>inkimo pradžios. Viešas<br />

sus<strong>ir</strong>inkimas nerengiamas, jeigu projektas svarstomas supaprastinta tvarka.<br />

24. Sus<strong>ir</strong>inkime turi teisę dalyvauti visi visuomen÷s nariai. Kai svarstomas Lietuvos<br />

Respublikos, apskrities ar savivaldyb÷s lygmens bendrojo planavimo projektas,<br />

sus<strong>ir</strong>inkime turi dalyvauti įgalioti planuojamos teritorijos savivaldyb÷s (savivaldybių)<br />

atstovai.<br />

25. Sus<strong>ir</strong>inkime dalyvaujančius asmenis (jų įgaliotinius) registruoja planavimo<br />

organizatoriaus pask<strong>ir</strong>tas registratorius (komisija). Jeigu per 1 valandą po nustatytojo<br />

sus<strong>ir</strong>inkimo pradžios laiko niekas neatvyksta, registratorius (komisija) gali konstatuoti,<br />

kad sus<strong>ir</strong>inkimas neįvyko. Tai įforminama protokolu, kurį pas<strong>ir</strong>ašo planavimo<br />

organizatorius <strong>ir</strong> registratorius (komisijos p<strong>ir</strong>mininkas).<br />

26. Kai sus<strong>ir</strong>inkimas neįvyksta, apie atmestas pretenzijas pranešama raštu, o apie<br />

atmestas pastabas <strong>ir</strong> pasiūlymus - raštu arba per visuomen÷s informavimo priemones.<br />

27. Sus<strong>ir</strong>inkimo dalyviai registruojami pas<strong>ir</strong>ašytinai. Registracijos sąraše prie atstovo<br />

pavard÷s turi būti nurodyta, kieno <strong>ir</strong> kada įgaliojimas patv<strong>ir</strong>tintas, jo numeris <strong>ir</strong> galiojimo<br />

laikas. Šį sąrašą pas<strong>ir</strong>ašo sus<strong>ir</strong>inkimo p<strong>ir</strong>mininkas <strong>ir</strong> registratorius (komisijos p<strong>ir</strong>mininkas).<br />

28. Sus<strong>ir</strong>inkimui p<strong>ir</strong>mininkauja planavimo organizatorius (jo atstovas). Sus<strong>ir</strong>inkimo<br />

metu planavimo organizatorius aptaria pataisas, padarytas pagal registruotus planavimo<br />

pasiūlymus, paaiškina, kod÷l kai kurie iš jų nepriimti.<br />

29. Sus<strong>ir</strong>inkimo protokolas turi būti parengtas <strong>ir</strong> pas<strong>ir</strong>ašytas sus<strong>ir</strong>inkimo p<strong>ir</strong>mininko <strong>ir</strong><br />

sekretoriaus. Prie protokolo pridedamas dalyvių registracijos sąrašas.<br />

30. Atmestų planavimo pasiūlymų pareišk÷jai parengto projekto sprendinius, šiuose<br />

nuostatuose nurodytas viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų<br />

planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per m÷nesį nuo sus<strong>ir</strong>inkimo dienos.<br />

31. Priežiūros institucijos sprendimą d÷l parengto projekto sprendinio pareišk÷jas gali<br />

apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.<br />

32. Planavimo organizatorius ne v÷liau kaip per keturias savaites nuo sus<strong>ir</strong>inkimo dienos,<br />

kai svarstomi Lietuvos Respublikos, apskrities <strong>ir</strong> savivaldyb÷s lygmens bendrojo<br />

44


planavimo projektai, <strong>ir</strong> ne v÷liau kaip per dvi savaites, kai svarstomi specialiojo <strong>ir</strong><br />

detaliojo planavimo projektai:<br />

32.1. parengia viešo projekto svarstymo su visuomene ataskaitą, kurią sudaro:<br />

32.1.1. planavimo organizatoriaus pas<strong>ir</strong>ašytas aiškinamasis raštas, kuriame apibūdinama<br />

svarstymo eiga <strong>ir</strong> rezultatas;<br />

32.1.2. priedai (skelbimų <strong>ir</strong> pranešimų tekstai, jeigu skelbta spaudoje - skelbimų puslapių<br />

kopijos, planavimo pasiūlymų, gautų paskelbus apie numatomą rengti projektą,<br />

registracijos knyga, planavimo pasiūlymų originalai, sus<strong>ir</strong>inkimo protokolas su priedais,<br />

sus<strong>ir</strong>ašin÷jimas <strong>ir</strong> kiti su projekto svarstymu susiję dokumentai);<br />

32.2. pateikia valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai viešo<br />

projekto svarstymo su visuomene ataskaitą kartu su parengtu projektu.<br />

Supaprastintas viešas projekto svarstymas<br />

33. Planavimo organizatorius visais atvejais gali pas<strong>ir</strong>inkti nesupaprastintą viešo<br />

projekto svarstymo su visuomene tvarką.<br />

34. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio antrąją dalį,<br />

19 straipsnio trečiąją dalį, 25 straipsnio antrąją dalį rengiant specialiojo teritorijų<br />

planavimo dokumentų projektus, kurie siejasi tik su vieno juridinio ar fizinio asmens<br />

interesais, nedidelių veiklos mastų detaliųjų planų projektus, taip pat kitais teis÷s aktuose<br />

nustatytais atvejais viešo svarstymo tvarka supaprastinama taip:<br />

34.1. apie numatomą rengti projektą skelbiama vietin÷se visuomen÷s informavimo<br />

priemon÷se arba raštu pranešama žem÷s <strong>ir</strong> kito nekilnojamojo turto savininkams, nurodant,<br />

kad viešas projekto svarstymas bus supaprastintas;<br />

34.2. jeigu konsultavimosi etape gauti planavimo pasiūlymai parengtame projekte:<br />

34.2.1. patenkinami visi - rengiama viešo svarstymo ataskaita pagal 32.1 punkto<br />

reikalavimus. Jeigu įmanoma, pareišk÷jų nuomon÷ d÷l projekto sprendinių patv<strong>ir</strong>tinama jų<br />

parašais projekto atitinkamo br÷žinio originale;<br />

34.2.2. patenkinami ne visi - projektas toliau svarstomas pagal viešo svarstymo trečiojo<br />

etapo procedūras.<br />

35. Miškotvarkos projektų svarstymą su visuomene pagal 34 <strong>ir</strong> 36 punktų reikalavimus<br />

reglamentuoja Miškotvarkos projektų tv<strong>ir</strong>tinimo tvarka, patv<strong>ir</strong>tinta Lietuvos Respublikos<br />

Vyriausyb÷s 1995 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 „D÷l Miškotvarkos projektų<br />

tv<strong>ir</strong>tinimo tvarkos patv<strong>ir</strong>tinimo” (Valstyb÷s žinios, 1995, Nr. 16-376).<br />

36. Planavimo pasiūlymai teikiami, registruojami <strong>ir</strong> nagrin÷jami pagal viešo svarstymo<br />

trečiojo etapo procedūras.<br />

Pakeitimai:<br />

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷, Nutarimas Nr. 1062, 1997 09 29, Valstyb÷s žinios,<br />

1997, Nr. 90-2261 (1997 10 03)<br />

DöL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS 1996 M. RUGSöJO 18 D.<br />

NUTARIMO NR. 1079 „DöL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ<br />

SVARSTYMO SU VISUOMENE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“. DALINIO<br />

PAKEITIMO<br />

45


DöL VISUOMENöS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS<br />

ŪKINöS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS<br />

PATVIRTINIMO<br />

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai<br />

vertinimo įstatymu (Valstyb÷s žinios, 1996, Nr.82-1965; 1997, Nr.65-1553, Nr.96-2428;<br />

2000, Nr.39-1092):<br />

1. T v i r t i n u Visuomen÷s informavimo <strong>ir</strong> dalyvavimo planuojamos ūkin÷s veiklos<br />

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarką (pridedama).<br />

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterin÷je sistemoje vadovautis reikšminiais<br />

žodžiais ,,poveikio aplinkai vertinimas“.<br />

Ministras Danius Lygis<br />

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m.liepos 10 d. įsakymu Nr.<br />

277<br />

VISUOMENöS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINöS<br />

VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE<br />

T V A R K A<br />

I. BENDROJI DALIS<br />

1.Ši Tvarka reglamentuoja visuomen÷s informavimo apie planuojamos ūkin÷s veiklos<br />

poveikio aplinkai vertinimą <strong>ir</strong> jos dalyvavimo planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio<br />

aplinkai vertinimo metu procesą.<br />

2. Tvarka privaloma visiems planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo<br />

proceso dalyviams.<br />

3. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje planuojama ūkin÷ veikla gali tur÷ti<br />

reikšmingą neigiamą poveikį užsienio valstybei, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų<br />

Organizacijos 1991 m. Konvencijos d÷l poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame<br />

kontekste arba kai tokia valstyb÷ pareikalauja poveikio aplinkai vertinimo, visuomen÷<br />

dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese vadovaudamasi šia Konvencija, Lietuvos<br />

Respublikos <strong>ir</strong> atitinkamų užsienio valstybių tarptautin÷mis sutartimis, Lietuvos<br />

Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu bei kitais<br />

teis÷s aktais.<br />

II. PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS POVEIKIO<br />

APLINKAI VERTINIMĄ<br />

4. Visuomen÷s informavimą (skelbimus per žiniasklaidą) <strong>ir</strong> dalyvavimą planuojamos<br />

ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese organizuoja planuojamos ūkin÷s<br />

veiklos organizatorius (užsakovas) (toliau - užsakovas).<br />

5. Užsakovas turi praneљti visuomenei:<br />

5.1. apie poveikio aplinkai vertinimą tos planuojamos ūkin÷s veiklos, kuri įrašyta į<br />

Planuojamos ūkin÷s veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą;<br />

5.2. apie atrankos įvadą, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai tos planuojamos ūkin÷s<br />

veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkin÷s veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka d÷l<br />

poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą arba jeigu planuojamos ūkin÷s veiklos<br />

poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai pareikalauja, o atsakinga institucija (toliau -<br />

46


Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija) nusprendžia, kad atranka d÷l poveikio aplinkai<br />

privalomo vertinimo būtų atliekama <strong>ir</strong> tosplanuojamos ūkin÷s veiklos, kuri neįrašyta į 5.1<br />

<strong>ir</strong> 5.2 papunkčiuose nurodytus sąrašus.<br />

6. Apie 5.1 papunktyje nurodytos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai<br />

privalomą vertinimą užsakovas, prieš pateikdamas programą Aplinkos ministerijai ar<br />

įgaliotai institucijai tv<strong>ir</strong>tinti, turi pranešti apie tai visuomenei, paskelbdamas visuomen÷s<br />

susitelkimo vietose (pvz., savivaldyb÷s skelbimų lentoje), respublikin÷je bei miesto (-ų) ar<br />

rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje, o esant galimybei - per<br />

radiją <strong>ir</strong> televiziją:<br />

6.1. kur <strong>ir</strong> kokia planuojama ūkin÷ veikla bus vykdoma;<br />

6. 2. kas planuoja ūkinę veiklą (užsakovas);<br />

6.3. kur <strong>ir</strong> kada galima susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą;<br />

6.4. kam teikti motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio<br />

aplinkai vertinimo klausimais.<br />

7. Apie 5.2 papunktyje nurodytą atrankos išvadą, ar privalomas poveikio aplinkai<br />

vertinimas, užsakovas per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi pranešti<br />

visuomenei, paskelbdamas visuomen÷s susitelkimo vietose (pvz., savivaldyb÷s skelbimų<br />

lentoje) <strong>ir</strong> miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje:<br />

7.1. kur <strong>ir</strong> kokia planuojama ūkin÷ veikla bus vykdoma;<br />

7.2. kas planuoja ūkinę veiklą (užsakovas);<br />

7.3. atrankos išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai privalomas poveikio aplinkai<br />

vertinimas;<br />

7.4. kur <strong>ir</strong> kada galima susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą;<br />

7.5. kam teikti motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio<br />

aplinkai vertinimo klausimais.<br />

8. Visuomen÷ turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos<br />

teikti Aplinkos ministerijai ar įgaliotai institucijai motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus<br />

persvarstyti atrankos išvadą.<br />

9. Kai Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija kartu su planuojamos ūkin÷s veiklos<br />

poveikio aplinkai vertinimo subjektais išnagrin÷jusi motyvuotus (pagrįstus) visuomen÷s<br />

pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos priima galutinę atrankos išvadą, kuri<br />

prieštarauja p<strong>ir</strong>minei atrankos įљvadai, užsakovas apie tai turi praneљti visuomenei 7<br />

punkte nustatyta tvarka.<br />

Tais atvejais, kai galutin÷ atrankos išvada neprieštarauja p<strong>ir</strong>minei atrankos išvadai,<br />

Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija per 10 darbo dienų nuo visuomen÷s motyvuotų<br />

(pagrįstų) pasiūlymų persvarstyti atrankos išvadą gavimo dienos turi raštu pateikti<br />

besikreipusiems visuomen÷s nariams motyvuotą (pagrįstą) atsakymą d÷l galutin÷s<br />

atrankos išvados.<br />

10. Užsakovas, gavęs visuomen÷s motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus d÷l planuojamos<br />

ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo, juos turi registruoti pagal 1 pried÷lyje<br />

nustatytą formą.<br />

11. Visuomen÷, teikdama motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus d÷l planuojamos ūkin÷s<br />

veiklos poveikio aplinkai vertinimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (pavadinimą),<br />

adresą <strong>ir</strong> datą.<br />

12. Visuomen÷ motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio<br />

aplinkai vertinimo klausimais gali teikti iki sus<strong>ir</strong>inkimo, kurio metu ji būtų supažindinama<br />

su planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.<br />

47


III. VIEŠAS SUPAŽINDINIMAS SU PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS<br />

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA<br />

13. Užsakovas arba jo įpareigotas planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai<br />

vertinimo dokumentų reng÷jas (toliau - PAV dokumentų reng÷jas), parengęs planuojamos<br />

ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, ne v÷liau kaip prieš 10 darbo dienų<br />

iki numatyto susitikimo su visuomene, turi paskelbti atitinkamai 6 ar 7 punktuose<br />

nurodytose visuomen÷s informavimo priemon÷se šią informaciją:<br />

13.1. kur <strong>ir</strong> kada įvyks sus<strong>ir</strong>inkimas;<br />

13.2. kur <strong>ir</strong> kada galima susipažinti su planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai<br />

vertinimo ataskaita;<br />

13.3. kam pateikti motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus planuojamos ūkin÷s veiklos<br />

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.<br />

14. Sus<strong>ir</strong>inkimas (-ai) turi vykti administracinio (-ių) vieneto (-ų) teritorijoje, kurioje<br />

numatoma planuojama ūkin÷ veikla, visuomenei patogiu, ne darbo metu (rekomenduojama<br />

ne darbo dienomis).<br />

15. Iki sus<strong>ir</strong>inkimo pradžios užsakovas arba jo įpareigotas PAV dokumentų reng÷jas turi<br />

pask<strong>ir</strong>ti sus<strong>ir</strong>inkimo p<strong>ir</strong>mininką <strong>ir</strong> sekretorių, užregistruoti dalyvius. Sus<strong>ir</strong>inkimo dalyvių<br />

kalbos yra protokoluojamos. Protokolą pas<strong>ir</strong>ašo sus<strong>ir</strong>inkimo p<strong>ir</strong>mininkas, sekretorius <strong>ir</strong>,<br />

visuomenei pageidaujant, – visuomen÷s atstovas, kurį išrenka sus<strong>ir</strong>inkimo dalyviai.<br />

16. Jei per valandą nuo nustatytos sus<strong>ir</strong>inkimo pradžios į jį neatvyksta n÷ vienas<br />

visuomen÷s atstovas, užsakovas arba jo įpareigotas PAV dokumentų reng÷jas gali<br />

konstatuoti, kad visuomen÷ n÷ra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Tai įforminama<br />

protokolu, kurį pas<strong>ir</strong>ašo sus<strong>ir</strong>inkimo p<strong>ir</strong>mininkas <strong>ir</strong> sekretorius.<br />

17. Užsakovas arba jo įpareigotas PAV dokumentų reng÷jas sus<strong>ir</strong>inkimo metu turi<br />

apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą <strong>ir</strong> supažindinti su planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio<br />

aplinkai vertinimo ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus <strong>ir</strong> įvertinti iki sus<strong>ir</strong>inkimo<br />

pradžios raštu gautus visuomen÷s motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus.<br />

18. Užsakovas arba jo įpareigotas PAV dokumentų reng÷jas visuomen÷s motyvuotus<br />

(pagrįstus) pasiūlymus, gautus iki sus<strong>ir</strong>inkimo pradžios <strong>ir</strong> jo metu, turi registruoti 10<br />

punkte nustatyta tvarka.<br />

19. Užsakovas arba jo įpareigotas PAV dokumentų reng÷jas pagal nustatytą formą (2<br />

pried÷lis) turi parengti argumentuotą visuomen÷s motyvuotų (pagrįstų) pasiūlymų<br />

įvertinimą.<br />

20. Užsakovas arba jo įpareigotas PAV dokumentų reng÷jas, atsižvelgęs į motyvuotus<br />

(pagrįstus) visuomen÷s pasiūlymus, turi patikslinti ataskaitą <strong>ir</strong> pateikti ją planuojamos<br />

ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektams.<br />

IV. INFORMAVIMAS APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DöL PLANUOJAMOS<br />

ŪKINöS VEIKLOS<br />

21. Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija, išnagrin÷jusi ataskaitą, planuojamos<br />

ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas d÷l ataskaitos bei<br />

planuojamos ūkin÷s veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą visuomen÷s pasiūlymų<br />

įvertinimą, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos turi priimti motyvuotą<br />

sprendimą, ar planuojama ūkin÷ veikla, įvertinus jos pobūdį <strong>ir</strong> poveikį aplinkai, leistina<br />

pas<strong>ir</strong>inktoje vietoje.<br />

22. Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija per 10 darbo dienų po sprendimo<br />

pri÷mimo savo interneto tinklapyje (tais atvejais, kai sprendimas priimamas d÷l<br />

48


planuojamos ūkin÷s veiklos, nurodytos 5.1 papunktyje, – taip pat <strong>ir</strong> oficialiame leidinyje<br />

„Valstyb÷s žinios”) turi paskelbti:<br />

22.1. sprendimo turinį <strong>ir</strong> visas su juo susijusias sąlygas;<br />

22.2. pagrindinius motyvus, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą;<br />

22.3. informaciją apie numatytas priemones, sk<strong>ir</strong>tas išvengti, sušvelninti ar kompensuoti<br />

planuojamos ūkin÷s veiklos neigiamą poveikį aplinkai.<br />

23. Užsakovas, gavęs iš Aplinkos ministerijos ar įgaliotos institucijos sprendimą d÷l<br />

planuojamos ūkin÷s veiklos leistinumo pas<strong>ir</strong>inktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai<br />

pranešti visuomenei, paskelbdamas 6 ar 7 punkte nurodytose visuomen÷s informavimo<br />

priemon÷se trumpą informaciją apie Aplinkos ministerijos ar įgaliotos institucijos<br />

sprendimą planuojamos ūkin÷s veiklos leistinumo pas<strong>ir</strong>inktoje vietoje klausimu.<br />

24. Visuomen÷s prašymu, Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija, vadovaudamosi<br />

Vyriausyb÷s patv<strong>ir</strong>tinta informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo<br />

visuomenei tvarka (Valstyb÷s žinios,1999, Nr.90-2660) <strong>ir</strong> Aplinkos ministerijos 2000 07<br />

04 įsakymu Nr. 273 „D÷l Aplinkos ministerijos dokumentų laikymo, informacijos teikimo<br />

pagal visuomen÷s paklausimus bei interesantų aptarnavimo reglamento”, privalo pateikti<br />

išsamesnę informaciją apie priimtą sprendimą d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos leistinumo<br />

pas<strong>ir</strong>inktoje vietoje.<br />

Eil<br />

Nr.<br />

Visuomen÷s motyvuotų (pagrįstų) pasiūlymų<br />

d÷l ______________________________________ poveikio aplinkai vertinimo<br />

(planuojamos ūkin÷s veiklos pavadinimas)<br />

Visuomen÷s<br />

motyvuoto<br />

(pagrįsto)<br />

pasiūlymo<br />

gavimo data<br />

registracija<br />

Visuomen÷s<br />

motyvuoto<br />

(pagrįsto)<br />

pasiūlymo<br />

išsiuntimo<br />

data<br />

49<br />

Visuomen÷s<br />

atstovo vardas,<br />

pavard÷<br />

(pavadinimas)<br />

<strong>ir</strong> adresas<br />

1 pried÷lis<br />

Visuomen÷s<br />

motyvuoti<br />

(pagrįsti)<br />

pasiūlymai<br />

1 2 3 4 5<br />

Visuomen÷s motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus registravo __________________________________<br />

(vardas,pavard÷, pareigos, tel./faksas, parašas, data)


Eil.<br />

Nr.<br />

Visuomen÷s motyvuotų (pagrįstų) pasiūlymų<br />

d÷l __________________________________ poveikio aplinkai vertinimo<br />

(planuojamos ūkin÷s veiklos pavadinimas)<br />

Visuomen÷s atstovo<br />

vardas, pavard÷<br />

(pavadinimas) <strong>ir</strong><br />

adresas<br />

įvertinimas<br />

50<br />

Visuomen÷s<br />

motyvuoti (pagrįsti)<br />

pasiūlymai<br />

2 pried÷lis<br />

Visuomen÷s<br />

motyvuotų<br />

(pagrįstų) pasiūlymų<br />

argumentuotas<br />

įvertinimas<br />

1 2 3 4<br />

Visuomen÷s motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymų įvertinimą pareng÷ _______________________<br />

(vardas, pavard÷, pareigos,<br />

tel./faksas, parašas, data)<br />

KONVENCIJA DöL TEISöS GAUTI INFORMACIJĄ, VISUOMENöS<br />

DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS IR TEISöS KREIPTIS Į TEISMUS<br />

APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS<br />

(ORHUSO KONVENCIJA )<br />

SANTRAUKA<br />

Šios Konvencijos Šalys,<br />

prisimindamos Stokholmo deklaracijos d÷l žmogų supančios aplinkos 1 principą;<br />

be to, prisimindamos Rio de Žane<strong>ir</strong>o deklaracijos d÷l aplinkos <strong>ir</strong> pl÷tros 10 principą;<br />

taip pat prisimindamos 1982 m. spalio 28 d. Generalin÷s Asambl÷jos rezoliuciją Nr. 37/7<br />

d÷l Pasaulin÷s gamtos chartijos bei 1990 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją Nr. 45/94 d÷l<br />

būtinumo užtikrinti sveiką aplinką siekiant žmonių gerov÷s;<br />

prisimindamos Europos chartiją d÷l aplinkos <strong>ir</strong> sveikatos apsaugos, priimtą Pasaulio<br />

sveikatos organizacijos p<strong>ir</strong>mojoje Europos šalių konferencijoje „Aplinka <strong>ir</strong> sveikata” 1989<br />

m. gruodžio 8 d. Frankfurte prie Maino, Vokietijoje;<br />

patv<strong>ir</strong>tindamos būtinybę saugoti, tausoti aplinką, gerinti jos būklę <strong>ir</strong> užtikrinti<br />

subalansuotą bei aplinkai palankią pl÷trą;<br />

pripažindamos, kad tinkama aplinkos apsauga būtina žmonių gerovei <strong>ir</strong> pagrindin÷ms<br />

žmogaus teis÷ms užtikrinti, įskaitant <strong>ir</strong> teisę <strong>gyventi</strong>;<br />

taip pat pripažindamos, kad kiekvienas asmuo turi teisę <strong>gyventi</strong> tinkamoje jo sveikatai<br />

bei gerovei <strong>aplinkoje</strong>, privalo <strong>ir</strong> individualiai, <strong>ir</strong> kartu su kitais saugoti aplinką <strong>ir</strong> gerinti jos<br />

būklę d÷l dabartinių <strong>ir</strong> būsimų kartų gerov÷s;<br />

manydamos, kad, siekiant sukurti galimybes ginti šią teisę <strong>ir</strong> atlikti šią pareigą, piliečiai<br />

turi teisę gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus bei galimybę kreiptis į teismus<br />

aplinkosaugos klausimais, <strong>ir</strong> pripažįstant, kad d÷l to piliečiams gali pr<strong>ir</strong>eikti pagalbos jų<br />

teis÷ms įgyvendinti;


pripažindamos, kad, pl÷tojant visuomen÷s galimybes gauti informaciją <strong>ir</strong> dalyvauti<br />

priimant sprendimus aplinkosaugos srityje, ger÷ja priimamų sprendimų kokyb÷ <strong>ir</strong> jų<br />

įgyvendinimas, visuomenei pateikiama daugiau informacijos apie aplinkosaugos<br />

problemas, taip pat sudaroma galimyb÷ išreikšti savo sus<strong>ir</strong>ūpinimą <strong>ir</strong> valstyb÷s<br />

institucijoms atkreipti reikiamą d÷mesį į šiuos visuomen÷s interesus;<br />

siekdamos tokiu būdu didinti sprendimų pri÷mimo proceso atskaitomybę bei viešumą <strong>ir</strong><br />

stiprinti visuomen÷s paramą priimant aplinkosaugos sprendimus;<br />

pripažindamos viešumo poreikį visose valstyb÷s valdymo srityse <strong>ir</strong> kviesdamos įstatymų<br />

leidybos institucijas savo darbe įgyvendinti šios Konvencijos principus;<br />

be to, pripažindamos, kad visuomen÷ turi būti informuota apie dalyvavimo priimant<br />

aplinkosaugos sprendimus tvarką, kad ji gal÷tų nevaržomai su ja susipažinti <strong>ir</strong> žinotų, kaip<br />

ja pasinaudoti;<br />

taip pat pripažindamos atitinkamo vaidmens, kurį gali aplinkosaugos srityje atlikti<br />

pask<strong>ir</strong>i piliečiai, nevyriausybin÷s organizacijos <strong>ir</strong> privatus sektorius, svarbą;<br />

nor÷damos sudaryti palankias sąlygas aplinkosauginio švietimo pl÷totei įtv<strong>ir</strong>tinant<br />

aplinkosaugos <strong>ir</strong> subalansuotos pl÷tros principų suvokimą <strong>ir</strong> pateikti visuomenei daugiau<br />

informacijos apie su poveikiu aplinkai bei subalansuota pl÷tra susijusius sprendimus <strong>ir</strong><br />

raginti visuomenę dalyvauti priimant tokius sprendimus;<br />

pažym÷damos šiuo požiūriu svarbų visuomen÷s informavimo, elektroninių ar kitų ryšio<br />

priemonių, kurios bus sukurtos ateityje, vaidmenį;<br />

pripažindamos, kad, priimant sprendimus vyriausybiniu lygiu, svarbu atsižvelgti į visus<br />

aplinkosauginius argumentus <strong>ir</strong> d÷l to būtina, kad valstyb÷s institucijos disponuotų tikslia,<br />

išsamia, nuolat atnaujinama informacija apie aplinką;<br />

pripažindamos, kad valstyb÷s institucijos disponuoja informacija apie aplinką<br />

visuomen÷s poreikiams tenkinti;<br />

atsižvelgdamos į tai, kad visuomenei, įskaitant organizacijas, tur÷tų būti sudaryta<br />

galimyb÷ naudotis veiksmingomis teismin÷mis priemon÷mis ginant jos teis÷tus interesus <strong>ir</strong><br />

vykdant įstatymus;<br />

pažym÷damos reikiamos informacijos apie produktus suteikimo vartotojams svarbą,<br />

sudarant galimybę motyvuotai rinktis produktą, atsižvelgiant į aplinkosaugos interesus;<br />

pripažindamos visuomen÷s sus<strong>ir</strong>ūpinimą d÷l apgalvoto genetiškai modifikuotų<br />

organizmų išleidimo į aplinką <strong>ir</strong> būtinumą didinti viešumą bei sudaryti visuomenei<br />

galimybę aktyviau dalyvauti priimant sprendimus šioje srityje;<br />

įsitikinusios, kad šios Konvencijos įgyvendinimas sustiprins demokratijos procesą<br />

Jungtinių Tautų Europos Ekonomin÷s Komisijos (EEK) regione;<br />

pripažindamos EEK vaidmenį šiame kontekste <strong>ir</strong> prisimindamos, be kita ko, EEK<br />

rekomendacinio pobūdžio nurodymus d÷l galimyb÷s gauti informaciją apie aplinkos būklę<br />

<strong>ir</strong> visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos srityje, kuriems pritarta<br />

Ministrų deklaracijoje, pas<strong>ir</strong>ašytoje 1995 m. spalio 25 d. Trečiojoje ministrų konferencijoje<br />

„Aplinka Europai” Sofijoje, Bulgarijoje;<br />

atsižvelgdamos į Konvencijos d÷l poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame<br />

kontekste, pas<strong>ir</strong>ašytos 1991 m. vasario 25 d. Espoo, Suomijoje, į Konvencijos d÷l<br />

tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio bei į Tarpvalstybinių vandentakių <strong>ir</strong><br />

tarptautinių ežerų apsaugos <strong>ir</strong> naudojimo konvencijos, pas<strong>ir</strong>ašytų 1992 m. kovo 17 d.<br />

Helsinkyje, <strong>ir</strong> kitų regioninių konvencijų atitinkamas nuostatas;<br />

suprasdamos, kad šios Konvencijos pri÷mimas pad÷s toliau pl÷toti procesą „Aplinka<br />

Europai” bei prisid÷s prie Ketv<strong>ir</strong>tosios ministrų konferencijos, rengiamos 1998 m. b<strong>ir</strong>želio<br />

m÷n. Orhuse, Danijoje, rezultatų,<br />

s u s i t a r ÷:<br />

51


1 straipsnis<br />

TIKSLAS<br />

Kiekviena šalis, vadovaudamasi šios Konvencijos nuostatomis, užtikrina teisę gauti<br />

informaciją, visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus<br />

aplinkosaugos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartin÷s <strong>ir</strong> būsimų kartų<br />

žmogaus teis÷ <strong>gyventi</strong> palankioje jo sveikatai <strong>ir</strong> gerovei <strong>aplinkoje</strong>.<br />

3 straipsnis<br />

BENDROSIOS NUOSTATOS<br />

1. Kiekviena šalis priima būtinas teisines, reglamentuojančias <strong>ir</strong> kitas priemones,<br />

įskaitant priemones, užtikrinančias šios Konvencijos nuostatų, susijusių su informacija,<br />

visuomen÷s dalyvavimu <strong>ir</strong> teise kreiptis į teismus, suderinamumą, taip pat reikiamas<br />

priemones šioms nuostatoms taikyti, kad būtų sukurta <strong>ir</strong> išlaikyta tiksli, aiški <strong>ir</strong> suderinta<br />

struktūra, užtikrinanti šios Konvencijos nuostatų įgyvendinimą.<br />

2. Kiekviena šalis siekia užtikrinti, kad pareigūnai <strong>ir</strong> valstyb÷s institucijos nukreiptų<br />

visuomenę reikiama linkme bei pad÷tų jai gauti informaciją apie aplinką, supaprastintų<br />

visuomen÷s dalyvavimą priimant sprendimus <strong>ir</strong> pad÷tų kreipiantis į teismus aplinkosaugos<br />

klausimais.<br />

3. Kiekviena šalis remia visuomen÷s aplinkosauginį švietimą <strong>ir</strong> informavimą, ypač apie<br />

tai, kaip gauti informaciją apie aplinką, kaip dalyvauti priimant sprendimus <strong>ir</strong> kokios yra<br />

galimyb÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.<br />

4. Kiekviena šalis užtikrina deramą pripažinimą <strong>ir</strong> paramą asociacijoms, organizacijoms<br />

ar grup÷ms, padedančioms siekti aplinkosaugos tikslų, <strong>ir</strong> užtikrina, kad Šalies nacionalin÷<br />

teis÷s sistema atitiktų šį įsipareigojimą.<br />

5. Šios Konvencijos nuostatos neapriboja n÷ vienos Šalies teis÷s tęsti jau priimtų<br />

priemonių įgyvendinimą arba imtis naujų priemonių, numatančių didesnes galimybes gauti<br />

informaciją, aktyvesnį visuomen÷s dalyvavimą priimant sprendimus <strong>ir</strong> geresnes jos<br />

galimybes kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, negu numatyta šioje Konvencijoje.<br />

6. Ši Konvencija nereikalauja riboti jau Šalyse galiojančių teisių, reglamentuojančių<br />

galimybes gauti informaciją, visuomenei dalyvauti priimant sprendimus <strong>ir</strong> galimyb÷s<br />

kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.<br />

7. Kiekviena šalis remia šios Konvencijos principų taikymą priimant tarptautinius<br />

sprendimus aplinkosaugos srityje bei tarptautinių organizacijų veikloje, susijusioje su<br />

aplinkosauga.<br />

8. Kiekviena šalis užtikrina, kad asmenys, pasinaudoję šioje Konvencijoje numatytomis<br />

teis÷mis, nebūtų baudžiami už savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi. Ši<br />

nuostata netaikoma nacionalinių teismų įgaliojimams priteisti atlyginti pagrįstas teismo<br />

išlaidas.<br />

9. Pagal atitinkamas šios Konvencijos nuostatas visuomenei turi būti užtikrinta teis÷<br />

gauti informaciją, galimyb÷ dalyvauti priimant sprendimus <strong>ir</strong> teis÷ kreiptis į teismus<br />

aplinkosaugos klausimais, nepaisant pilietyb÷s, tautyb÷s <strong>ir</strong> gyvenamosios vietos, o<br />

juridinio asmens atveju, – nepaisant jo registravimo vietos arba pagrindin÷s veiklos vietos.<br />

52


6 straipsnis<br />

VISUOMENöS DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS DöL KONKREČIOS<br />

VEIKLOS<br />

1. Kiekviena šalis:<br />

a) taiko šio straipsnio nuostatas, susijusias su sprendimais d÷l leidimų planuojamos<br />

veiklos rūšims, išvardytoms I priede, išdavimo tikslingumo;<br />

b) vadovaudamasi nacionaliniais įstatymais, taip pat taiko šio straipsnio nuostatas,<br />

susijusias su sprendimais d÷l planuojamų veiklos rūšių, neišvardytų I priede, bet galinčių<br />

tur÷ti didelį poveikį aplinkai. Šiam tikslui Šalys nustato, ar tokiai planuojamai veiklos<br />

rūšiai bus taikomos šios nuostatos; <strong>ir</strong><br />

c) jei tai reglamentuoja nacionaliniai įstatymai, kiekvienu konkrečiu atveju gali nuspręsti<br />

netaikyti šio straipsnio nuostatų planuojamoms veiklos rūšims, susijusioms su krašto<br />

apsauga, jei, Šalies manymu, tai gal÷tų pakenkti min÷tiems tikslams.<br />

2. Suinteresuota visuomen÷ informuojama adekvačiai, laiku <strong>ir</strong> veiksmingai, atsižvelgiant<br />

į aplinkybes, arba viešai paskelbiant, arba individualia tvarka pradiniame priimamo<br />

aplinkosauginio sprendimo procedūros etape, be kita ko, apie:<br />

a) planuojamą veiklą <strong>ir</strong> prašymą, kuriuo remiantis bus priimamas sprendimas;<br />

b) galimų sprendimų pobūdį arba apie sprendimo projektą;<br />

c) valstyb÷s instituciją, atsakingą už sprendimo pri÷mimą;<br />

d) numatomą sprendimo pri÷mimo procedūrą, įskaitant, kaip <strong>ir</strong> kada gali būti pateikta<br />

tokia informacija apie:<br />

i) sprendimo pri÷mimo procedūros įgyvendinimo pradžią;<br />

ii) galimybes visuomenei dalyvauti;<br />

iii) bet kokio numatomo viešo svarstymo laiką <strong>ir</strong> vietą;<br />

iv) valstyb÷s instituciją, iš kurios galima gauti reikiamos informacijos, <strong>ir</strong> apie tai, kur<br />

buvo pateikta atitinkama visuomenei analizuoti sk<strong>ir</strong>ta informacija;<br />

v) atitinkamą valstyb÷s instituciją ar bet kokią kitą oficialią instituciją, kuriai galima<br />

teikti pastabų arba klausimų, bei apie pastabų arba klausimų pateikimo terminus; <strong>ir</strong><br />

vi) tai, kokia informacija apie aplinką, susijusi su planuojama veiklos rūšimi, jau turima;<br />

<strong>ir</strong><br />

e) tai, ar planuojamai veiklos rūšiai yra taikoma nacionalin÷ ar tarpvalstybin÷ poveikio<br />

aplinkai vertinimo procedūra.<br />

3. Sk<strong>ir</strong>tingiems visuomen÷s dalyvavimo procedūrų etapams įgyvendinti numatomi<br />

pagrįsti terminai, suteikiantys pakankamai laiko pagal 2 dalies nuostatas visuomenei<br />

informuoti, jai pas<strong>ir</strong>engti <strong>ir</strong> veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos<br />

srityje.<br />

4. Kiekviena šalis užtikrina visuomen÷s dalyvavimą jau pradiniame etape, kai yra visos<br />

galimyb÷s svarstyti įva<strong>ir</strong>ius variantus <strong>ir</strong> kai galima užtikrinti veiksmingą visuomen÷s<br />

dalyvavimą.<br />

5. Kiekviena šalis būtinais atvejais tur÷tų skatinti būsimuosius paraiškų dav÷jus, kad jie,<br />

prieš pateikdami prašymą gauti leidimą, išsiaiškintų, kokios yra suinteresuotos visuomen÷s<br />

grup÷s, organizuotų svarstymus <strong>ir</strong> suteiktų informaciją apie savo prašymo tikslus.<br />

6. Kiekviena šalis reikalauja, kad kompetentingos valstyb÷s institucijos, gavusios<br />

visuomen÷s grupių prašymą <strong>ir</strong> vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais, sudarytų joms<br />

galimybę nemokamai susipažinti <strong>ir</strong> išnagrin÷ti visą tuo metu turimą <strong>ir</strong> gaunamą<br />

informaciją, susijusią su šiame straipsnyje minimų sprendimų pri÷mimo procesu,<br />

įgyvendinant visuomen÷s dalyvavimo procedūrą, nepažeidžiant Šalių teis÷s neteikti tam<br />

tikros informacijos pagal 4 straipsnio 3 <strong>ir</strong> 4 dalių nuostatas. Tokia informacija,<br />

nepažeidžiant 4 straipsnio nuostatų, tur÷tų apimti bent jau:<br />

53


a) pramon÷s objekto <strong>ir</strong> planuojamos veiklos fizikinių bei techninių charakteristikų<br />

aprašymą, įskaitant numatomų nuos÷dų bei išmetimų įvertinimą;<br />

b) planuojamos veiklos reikšmingo poveikio aplinkai aprašymą;<br />

c) priemonių, numatančių apsaugoti <strong>ir</strong> (arba) sumažinti poveikį, įskaitant išmetimus,<br />

aprašymą;<br />

d) p<strong>ir</strong>miau išvardytų priemonių netechninę santrauką;<br />

e) paraiškos dav÷jo atliktų pagrindinių alternatyvų apžvalgą; <strong>ir</strong><br />

f) pagal nacionalinius įstatymus valstyb÷s institucijai pateiktas pagrindines ataskaitas bei<br />

pasiūlymus, o suinteresuotai visuomenei bus teikiama informacija pagal 2 dalį.<br />

7. Visuomen÷s dalyvavimo procedūros leidžia visuomen÷s atstovams teikti pasiūlymus<br />

raštu arba pr<strong>ir</strong>eikus viešo svarstymo ar klausimo svarstymo su paraiškos dav÷ju metu bet<br />

kokius komentarus, informaciją, analizę arba nuomonę, kurie, jų manymu, sietini su<br />

planuojama veikla.<br />

8. Kiekviena šalis užtikrina, kad atitinkamame sprendime deramai atsispind÷tų<br />

visuomen÷s dalyvavimo rezultatai.<br />

9. Kiekviena šalis užtikrina, kad, valstyb÷s institucijai pri÷mus sprendimą, vadovaujantis<br />

reikiama tvarka apie tą sprendimą nedelsiant būtų pranešta visuomenei. Kiekviena šalis<br />

pateikia visuomenei sprendimo tekstą kartu nurodydama priežastis <strong>ir</strong> motyvus, kuriais<br />

remiantis buvo priimtas toks sprendimas.<br />

10. Kiekviena šalis užtikrina, kad, valstyb÷s institucijai svarstant iš naujo ar atnaujinant<br />

veiklos, išvardytos 1 dalyje, įgyvendinimo sąlygas, šio straipsnio 2-9 dalių nuostatos<br />

taikomos su atitinkamais pakeitimais <strong>ir</strong> tais atvejais, kai tai tikslinga.<br />

11. Kiekviena šalis, vadovaudamasi nacionaliniais įstatymais, kiek galima <strong>ir</strong> tinkamai<br />

taiko šio straipsnio nuostatas sprendimams, susijusiems su leidimų išdavimu d÷l apgalvoto<br />

genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką.<br />

9 straipsnis<br />

TEISö KREIPTIS Į TEISMUS<br />

1.Kiekviena šalis, vadovaudamasi savo nacionaliniais įstatymais, užtikrina, kad<br />

kiekvienas asmuo tur÷tų teisę kreiptis d÷l priimto sprendimo pakartotinio nagrin÷jimo<br />

teisme arba kitoje, nepriklausomoje <strong>ir</strong> bešališkoje, institucijoje, įsteigtoje įstatymų<br />

nustatyta tvarka, jei asmuo mano, kad jo prašymas suteikti informaciją pagal 4 straipsnį<br />

nebuvo nagrin÷tas, buvo neteis÷tai atmestas, buvo iš dalies ar visiškai atsisakyta pateikti<br />

informaciją arba kitais atvejais, kai į prašymą nebuvo deramai atsižvelgta pagal nurodyto<br />

straipsnio nuostatas.<br />

Tais atvejais, kai numatoma tokį sprendimą iš ntvarka pasinaudoti skubia, nemokama<br />

arba nebrangia pakartotinio nagrin÷jimo procedūra, kurią atlieka valstyb÷s institucija arba<br />

kita nepriklausoma <strong>ir</strong> bešališka ne teismo institucija.<br />

Galutiniai sprendimai, priimti pagal šią 1 dalį, yra privalomi atitinkama informacija<br />

disponuojančiai valstyb÷s institucijai. Priežastys nurodomos raštu, ypač tais atvejais, kai<br />

pagal šią dalį prašymas suteikti informaciją atmetamas.<br />

2.Kiekviena šalis, vadovaudamasi savo nacionaliniais įstatymais, užtikrina, kad<br />

atitinkami visuomen÷s atstovai<br />

a) rodantys pakankamą suinteresuotumą,<br />

arba kaip alternatyva,<br />

b) manantys, kad buvo pažeista kokia nors jų teis÷, kai tai kaip būtina sąlyga numatyta<br />

Šalies administracin÷s procesin÷s teis÷s normose,<br />

54


tur÷tų teisę kreiptis d÷l priimtų sprendimų pakartotinio nagrin÷jimo teisme <strong>ir</strong> (arba)<br />

kitoje, nepriklausomoje <strong>ir</strong> bešališkoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtoje, institucijoje,<br />

siekiant teisiniu <strong>ir</strong> procesiniu požiūriu užginčyti bet kokio sprendimo teis÷tumą, veiksmus<br />

arba neveikimą, nepažeidžiant 6 straipsnio nuostatų <strong>ir</strong> kai tai reglamentuoja nacionaliniai<br />

įstatymai bei nepažeidžiant žemiau pateikiamos 3 dalies, kitų atitinkamų šios Konvencijos<br />

nuostatų.<br />

Pakankamas suinteresuotumas <strong>ir</strong> kokios nors teis÷s pažeidimas nustatomi remiantis<br />

nacionalinių įstatymų nuostatomis <strong>ir</strong> turint tikslą suteikti suinteresuotai visuomenei plačias<br />

galimybes kreiptis į teismus pagal šią Konvenciją. Tod÷l d÷l a punkto pakanka bet kokios<br />

atitinkančios 2 straipsnio 5 dalyje keliamus reikalavimus nevyriausybin÷s organizacijos<br />

suinteresuotumo; d÷l b punkto - tokios organizacijos taip pat turi teisę pareikšti apie savo<br />

teisių pažeidimus.<br />

Šios 2 dalies nuostatos neriboja galimyb÷s panaudoti išankstinio svarstymo<br />

administracin÷je institucijoje procedūrą <strong>ir</strong> netaiko reikalavimo išnaudoti administracinio<br />

svarstymo procedūras prieš kreipiantis į teismines instancijas tais atvejais, kai toks<br />

reikalavimas nustatytas nacionaliniuose įstatymuose.<br />

3. Be to, <strong>ir</strong> nepažeidžiant 1 <strong>ir</strong> 2 dalyse minimų pakartotinio nagrin÷jimo procedūrų,<br />

kiekviena šalis užtikrina, kad visuomen÷s atstovai, atitinkantys nacionaliniuose<br />

įstatymuose numatytus kriterijus, jeigu tokie yra, gal÷tų administracine arba teismo tvarka<br />

kreiptis d÷l privačių asmenų arba valstyb÷s institucijų, pažeidžiančių nacionalinių įstatymų<br />

nuostatas, susijusias su aplinkosauga, veiksmų arba neveikimo užginčijimo.<br />

aujo svarstyti teisme, šalis užtikrina, kad toks asmuo taip pat tur÷tų teisę įstatymų<br />

nustatyta4. Be to, <strong>ir</strong> nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, vykdant 1, 2 <strong>ir</strong> 3 dalyse nurodytas<br />

procedūras, turi būti užtikrintos atitinkamos <strong>ir</strong> veiksmingos teisin÷s gynybos priemon÷s,<br />

įskaitant, jei reikia, tokias teisines gynybos priemones kaip teismo įpareigojimas<br />

nepažeisti ieškovo teisių ar sustabdyti veiksmus, pažeidžiančius tas teises, <strong>ir</strong> tos priemon÷s<br />

turi būti teisingos, bešališkos, pasiūlytos laiku <strong>ir</strong> ne per daug brangios. Pagal šį straipsnį<br />

priimami sprendimai pateikiami ar protokoluojami raštu. Teismų <strong>ir</strong>, esant galimybei, kitų<br />

institucijų sprendimai yra prieinami visuomenei.<br />

5. Siekdama efektyviau įgyvendinti šio straipsnio nuostatas, kiekviena šalis užtikrina,<br />

kad visuomenei būtų pranešama apie sprendimų pakartotinio nagrin÷jimo administracine<br />

bei teismine tvarka procedūras, <strong>ir</strong> apsvarsto klausimą d÷l atitinkamų mechanizmų,<br />

leidžiančių pašalinti arba sumažinti finansines arba kitas kliūtis, trukdančias kreiptis į<br />

teismus, sukūrimo.<br />

55


„Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas”<br />

1992 01 21 Nr. I-2223; Valstyb÷s žinios,1992, Nr.5-75;<br />

(įstatymą pas<strong>ir</strong>aš÷ Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos P<strong>ir</strong>mininko<br />

pavaduotojas Bronislovas Kuzmickas)<br />

Svarbios „Aplinkos apsaugos įstatymo“ ištraukos<br />

(Visas šio įstatymo tekstas internete - http://www3.lrs.lt/cgibin/preps2?Condition1=2493&Condition2=<br />

bei Valstyb÷s žiniose‚ 1992, Nr.5-75)<br />

Lietuvos Respublikos „Aplinkos apsaugos įstatymo“ II skyriuje apibr÷žtos <strong>ir</strong> pagrindin÷s<br />

valstyb÷s valdžios, valdymo <strong>ir</strong> kontrol÷s institucijų pareigos užtikrinant piliečių,<br />

visuomeninių organizacijų, kitų juridinių <strong>ir</strong> fizinių asmenų teis÷s. Šių teisių įgyvendinimą<br />

reglamentuoja kiti įstatymai <strong>ir</strong> poįstatyminiai aktai (Poveikio aplinkai vertinimo, Teritorijų<br />

planavimo, Aplinkos monitoringo <strong>ir</strong> kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos<br />

Vyriausyb÷s, ministerijų nutarimai, įsakymai <strong>ir</strong> tvarkos).<br />

II SKYRIUS. LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR VISUOMENINIŲ<br />

ORGANIZACIJŲ TEISöS IR PAREIGOS<br />

7 straipsnis. Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių <strong>ir</strong> fizinių asmenų teis÷s<br />

Piliečiai, visuomenin÷s organizacijos, kiti juridiniai <strong>ir</strong> fiziniai asmenys turi teisę:<br />

1) nustatyta tvarka gauti informaciją apie aplinką;<br />

2) nustatyta tvarka dalyvauti planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo<br />

procese;<br />

3) reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingas ūkin÷s veiklos objektų poveikis aplinkai;<br />

4) įstatymų nustatyta tvarka teikti motyvuotus pasiūlymus d÷l poveikio aplinkai<br />

vertinimo privalomumo;<br />

5) atlikti visuomeninį poveikio aplinkai vertinimą;<br />

6) organizuoti <strong>ir</strong> dalyvauti vykdant visuomeninę aplinkos apsaugos kontrolę;<br />

7) reikalauti, kad valstyb÷s valdžios <strong>ir</strong> valdymo institucijos organizuotų aplinkosauginį<br />

švietimą <strong>ir</strong> mokymą, nevaržomai skleisti aplinkos apsaugos id÷jas;<br />

8) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paduoti skundą (prašymą)<br />

reikalaudami nubausti asmenis, kaltus d÷l kenksmingo poveikio aplinkai, <strong>ir</strong> pareigūnus,<br />

kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveikimas) pažeid÷ piliečių, visuomeninių<br />

organizacijų, kitų juridinių <strong>ir</strong> fizinių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus;<br />

8 straipsnis. Valstyb÷s valdžios, valdymo <strong>ir</strong> kontrol÷s institucijų pareigos užtikrinant<br />

piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių <strong>ir</strong> fizinių asmenų teises Valstyb÷s<br />

valdžios, valdymo <strong>ir</strong> kontrol÷s institucijos pagal savo kompetenciją privalo:<br />

1) steb÷ti aplinkos kokyb÷s pokyčius <strong>ir</strong> informuoti apie tai visuomenę, nustatyti<br />

ekologiškai pagrįstus <strong>ir</strong> techniniu požiūriu įgyvendinamus aplinkos kokyb÷s normatyvus<br />

bei standartus;<br />

2) tenkinti arba motyvuotai atmesti piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių <strong>ir</strong><br />

fizinių asmenų pasiūlymus aplinkos apsaugos klausimais;<br />

3) viešai skelbti ūkin÷s veiklos, galinčios tur÷ti kenksmingo poveikio aplinkai, projektus;<br />

5) atsižvelgti į motyvuotus visuomen÷s pasiūlymus d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos<br />

poveikio aplinkai vertinimo privalomumo;<br />

56


6) įvertinti motyvuotus visuomen÷s pasiūlymus d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio<br />

aplinkai vertinimo <strong>ir</strong> galimo planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai;<br />

8) organizuoti aplinkosauginį švietimą <strong>ir</strong> mokymą, nustatyta tvarka teikti informaciją<br />

apie aplinką;<br />

9) skatinti piliečius, visuomenines organizacijas, kitus juridinius <strong>ir</strong> fizinius asmenis<br />

dalyvauti priimant <strong>ir</strong> įgyvendinant sprendimus aplinkos apsaugos srityje.<br />

9 straipsnis. Piliečių <strong>ir</strong> visuomeninių organizacijų pareigos Lietuvos Respublikos<br />

piliečiai <strong>ir</strong> visuomenin÷s organizacijos privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius <strong>ir</strong><br />

nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų.<br />

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimai<br />

Vienas iš pagrindinių dokumentų, reglamentuojantis informacijos apie aplinką<br />

prieinamumą, – Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausyb÷s nutarimas 1999 10 22<br />

Nr.1175 „D÷l informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei<br />

tvarkos„.<br />

Į šį nutarimą perkelti pagrindiniai Europos Tarybos d<strong>ir</strong>ektyvos d÷l informacijos apie<br />

aplinką laisvo prieinamumo visuomenei reikalavimai. Pagrindinis nutarimo <strong>ir</strong> tv<strong>ir</strong>tinamos<br />

tvarkos tikslas – užtikrinti visuomenei galimybes naudotis informacija apie aplinką LR,<br />

padaryti ją prieinamesnę visuomenei <strong>ir</strong> nustatyti šios informacijos teikimo sąlygas.<br />

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ paved÷ visoms institucijoms, disponuojančioms<br />

informacija apie aplinką, pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai (LR AM) jų<br />

turimos informacijos apie aplinką sąvadus iki 2000 metų b<strong>ir</strong>želio 1 d. Remdamasi gauta<br />

medžiaga LR AM pareng÷ „Bendrąjį ministerijų, Vyriausyb÷s įstaigų <strong>ir</strong> vietos savivaldos<br />

institucijų turimos informacijos apie aplinką sąvadą“. Bendrąjį sąvadą galima rasti<br />

internete, LR AM tinklapyje http://www.am.lt. Jame pateikta ministerijų <strong>ir</strong> joms pavaldžių<br />

institucijų turima informacija apie aplinką, nurodyta informacijos laikmenos forma, jos<br />

pateikimas internete (jei yra).<br />

Piliečiams <strong>ir</strong> juridiniams asmenims svarbūs nutarimo aspektai<br />

Klausiantiems labai svarbu atkreipti d÷mesį, kada informacija gali būti neteikiama, jei:<br />

15.1. Prašoma informacijos, kuria valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucija nedisponuoja <strong>ir</strong><br />

teis÷s aktais neįpareigota jos tur÷ti;<br />

15.2. Paklausimas yra labai abstraktus arba nelogiљkai suformuluotas <strong>ir</strong> klaus÷jas,<br />

paprašytas raštu, jo nepatikslina;<br />

15.3. Paklausimas susijęs su informacija <strong>ir</strong> duomenimis, kurie dar tik kaupiami, rengiami<br />

arba yra neapdoroti;<br />

15.4. Paklausimas yra anoniminis;<br />

15.5. Klaus÷jas atsisako mok÷ti už informacijos teikimo paslaugas, kaip numatyta šios<br />

tvarkos 23–24 punktuose.<br />

Tod÷l prieš klausiant rekomenduotina aiškiai perskaityti šį nutarimą <strong>ir</strong> kuo aiškiau<br />

suformuluoti paklausimą.<br />

57


Klausiantiems verta žinoti apie užmokestį už informacijos teikimo paslaugas (VI str.):<br />

23. Visa informacija apie aplinką, sukurta šios tvarkos 2 punkte nurodytų valstyb÷s <strong>ir</strong><br />

savivaldybių institucijų vykdant tiesiogines funkcijas, specifinius įpareigojimus ar<br />

įgaliojimus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s <strong>ir</strong> savivaldybių biudžetų bei<br />

fondų, yra nemokama.<br />

24. Klaus÷jas įstatymų <strong>ir</strong> kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka turi sumok÷ti tik už<br />

informacijos apie aplinką teikimo paslaugas (kopijavimą, leidybą <strong>ir</strong> pan.).<br />

(Be šių įstatymų, naudinga žinoti <strong>ir</strong> vadovautis LR Vyriausyb÷s nutarimais d÷l piliečių <strong>ir</strong><br />

kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, taip pat prašymų,<br />

pareiškimų, pasiūlymų <strong>ir</strong> skundų nagrin÷jimo tvarkos institucijose, kurios n÷ra viešojo<br />

administravimo subjektai).<br />

Kiti informacijos apie aplinką prieinamumą visuomenei reglamentuojantys<br />

nacionaliniai teis÷s aktai:<br />

(kai kurie iš šių aktai prieinami internete)<br />

Pagrindiniai įstatymai: „Lietuvos Respublikos visuomen÷s informavimo įstatymas”,<br />

„Lietuvos Respublikos teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s <strong>ir</strong> savivaldyb÷s įstaigų<br />

įstatymas”.<br />

Juos papildantys teis÷s aktai yra Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimai,<br />

institucijų vadovų įsakymai <strong>ir</strong> nutarimai:<br />

„Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin÷s apsaugos įstatymas” (2000 07 17 Nr.<br />

VIII-1852; Valstyb÷s žinios, 2000, Nr. 64-1924).<br />

„Lietuvos Respublikos civilin÷s saugos įstatymas” (1999 12 15 Nr. VIII-971; Valstyb÷s<br />

žinios, 1998, Nr. 115-3230).<br />

„Lietuvos Respublikos valstyb÷s <strong>ir</strong> tarnybos paslapčių įstatymas” (1999 11 25 Nr. VIII-<br />

1443; Valstyb÷s žinios, 1999, Nr. 105-3019).<br />

„Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas” (1999 1120 Nr. VIII-529;<br />

Valstyb÷s žinios, 1997, Nr. 112-2824).<br />

„Lietuvos Respublikos autorių teisių <strong>ir</strong> gretutinių teisių įstatymas”(1999 05 18 Nr. VIII-<br />

1185; Valstyb÷s žinios, 1999, Nr. 50-1598).<br />

„Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas” (1999 03 23 Nr. VIII-1099; Valstyb÷s<br />

žinios, 1999, Nr. 30-856).<br />

„Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas” (1998 12 01 Nr. VIII-946;<br />

Valstyb÷s žinios, 1998, Nr. 112-3099).<br />

„Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų <strong>ir</strong> grybų apsaugos įstatymas” (1997 11<br />

06 Nr. VIII-499; Valstyb÷s žinios, 1997, Nr. 108-2727).<br />

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l įstatymų <strong>ir</strong> kitų norminių teis÷s aktų<br />

projektų skelbimo Interneto tinkle tvarkos” (1999 02 04 Nr. 118; Valstyb÷s žinios, 1999,<br />

Nr. 15-389).<br />

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „D÷l teršalų išmetimo į aplinkos orą<br />

apskaitos <strong>ir</strong> ataskaitų teikimo tvarkos patv<strong>ir</strong>tinimo <strong>ir</strong> d÷l vandens išteklių naudojimo<br />

valstybin÷s statistin÷s apskaitos <strong>ir</strong> duomenų teikimo tvarkos patv<strong>ir</strong>tinimo (1999 12 20 Nr.<br />

408; Valstyb÷s žinios, 2000, Nr. 8-213).<br />

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „D÷l atliekų tvarkymo taisyklių<br />

patv<strong>ir</strong>tinimo” (1999 07 14 Nr. 217; Valstyb÷s žinios, 1999, Nr. 63-2065).<br />

58


Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „D÷l gaminių aplinkosauginio<br />

ženklinimo tvarkos patv<strong>ir</strong>tinimo” (1996 0801 Nr. 106; Valstyb÷s žinios, 1996, Nr. 78-<br />

1878).<br />

GYVENTOJŲ BENDRUOMENöS ĮSTATAI<br />

(pavyzdiniai)<br />

I. BENDROJI DALIS<br />

1.1. X teritorijos gyventojų bendruomen÷ (toliau - Bendruomen÷) yra savarankiška<br />

visuomenin÷ Lietuvos organizacija, veikianti X teritorijos gyvenamojoje vietov÷je,<br />

vienijanti jos piliečius (net <strong>ir</strong> ne toje teritorijoje gyvenančius, bet jos siekiams pritariančius<br />

piliečius).<br />

1.2. Savo veikloje Bendruomen÷ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais<br />

Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teis÷s aktais bei šiais Įstatais.<br />

1.3. Bendruomen÷ yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją<br />

bei valiutinę sąskaitas.<br />

1.4. Bendruomen÷s buvein÷ yra: adresas.<br />

II.BENDRUOMENöS VEIKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI<br />

2.1. Bendruomen÷s tikslai:<br />

2.1.1. skatinti pilietin÷s visuomen÷s kūrimąsi gyvenamojoje vietov÷je, skatinti<br />

savivaldos pl÷trą;<br />

2.1.2. atstovauti X gyvenamosios teritorijos bendruomenę vietos savivaldos <strong>ir</strong> kitose<br />

valstyb÷s institucijose bei įstaigose;<br />

2.1.3. tenkinti svarbiausius Bendruomen÷s socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;<br />

2.1.4. ugdyti Bendruomen÷s lyderius <strong>ir</strong> ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai<br />

panašaus pobūdžio veiklai;<br />

2.1.5. kurti saugią <strong>ir</strong> patogią gyvenamąją aplinką;<br />

2.1.6. puosel÷ti Bendruomen÷s dvasines vertybes.<br />

2.2. Siekdama savo tikslų Bendruomen÷:<br />

2.2.1. buria Bendruomen÷s narius bendrai veiklai;<br />

2.2.2. organizuoja įva<strong>ir</strong>ius renginius, diskusijas Bendruomen÷s narius dominančiais<br />

klausimais;<br />

2.2.3. bendradarbiauja su analogiškomis Bendruomen÷mis Lietuvoje <strong>ir</strong> užsienyje,<br />

kitomis visuomenin÷mis <strong>ir</strong> politin÷mis organizacijomis bei Lietuvos valstybin÷mis<br />

institucijomis;<br />

2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos šviesuoliais;<br />

2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose<br />

vienetuose;<br />

2.2.6. rūpinasi X gyvenamosios teritorijos <strong>ir</strong> jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo<br />

iљsaugojimu;<br />

2.2.7. paremia projektus, gerinančius X teritorijos gyventojų gerbūvį;<br />

2.2.8. gina bendruomen÷s narių teises;<br />

2.2.9. garsina X gyvenamąją teritoriją, kuria X teritorijos vystymosi viziją;<br />

2.2.10. vykdo kitą Bendruomen÷s veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų <strong>ir</strong> šių Įstatų<br />

r÷muose.<br />

59


III. BENDRUOMENöS NARIAI, JŲ TEISöS IR PAREIGOS<br />

3.1. Bendruomen÷s nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai <strong>ir</strong> (ar) užsieniečiai, nuolat<br />

gyvenantys, d<strong>ir</strong>bantys, besimokantys X teritorijoje bei jos apylink÷se, siekiantys<br />

Bendruomen÷s tikslų <strong>ir</strong> užs<strong>ir</strong>egistravę Bendruomen÷s Valdybos nustatyta tvarka.<br />

3.2. Bendruomenę sudaro: nariai <strong>ir</strong> garb÷s nariai.<br />

3.3. Garb÷s nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai <strong>ir</strong> (ar) užsieniečiai ypač<br />

nusipelnę Bendruomenei. Garb÷s nario statusas suteikiamas visuotinio sus<strong>ir</strong>inkimo<br />

sprendimu.<br />

3.4. Bendruomen÷s nariai turi teisę:<br />

3.4.1. dalyvauti Bendruomen÷s veikloje, Bendruomen÷s Valdybos pos÷džiuose, gauti<br />

visą informaciją apie Bendruomen÷s veiklą;<br />

3.4.2. rinkti <strong>ir</strong> būti renkami į Bendruomen÷s vadovaujančiuosius organus;<br />

3.4.3. teikti pasiūlymus, kritikuoti Bendruomen÷s veiklą;<br />

3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atsk<strong>ir</strong>iems<br />

projektams, atitinkantiems Bendruomen÷s tikslus, įgyvendinti;<br />

3.4.5. savo noru atsisakyti naryst÷s Bendruomen÷je.<br />

3.5. Bendruomen÷s narių pareigos:<br />

3.5.1. laikytis Bendruomen÷s įstatų;<br />

3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimuose;<br />

3.5.3. mok÷ti nario mokestį.<br />

3.6. Naryst÷s Bendruomen÷je pasibaigimo pagrindai:<br />

3.6. l. savanoriљkas atsisakymas;<br />

3.6.2. Bendruomen÷s likvidavimas;<br />

3.6.3. pašalinimas iš Bendruomen÷s d÷l:<br />

3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teis÷s aktų, taip pat Bendruomen÷s įstatų,<br />

pažeidimų;<br />

3.6.3.2. Bendruomen÷s kompromitavimo Lietuvoje bei užsienyje.<br />

3.7. Sprendimą d÷l pašalinimo iš Bendruomen÷s priima Bendruomen÷s Valdyba.<br />

Suinteresuotas narys gali apskųsti Valdybos sprendimą Bendruomen÷s visuotiniam<br />

sus<strong>ir</strong>inkimui. Sus<strong>ir</strong>inkimas gali atstatyti narystę Bendruomen÷je.<br />

IV. BENDRUOMENöS SANDARA<br />

4.1. Aukščiausias Bendruomen÷s organas yra visuotinis Bendruomen÷s narių<br />

sus<strong>ir</strong>inkimas (toliau – Sus<strong>ir</strong>inkimas), valdymo organas - Bendruomen÷s Valdyba (toliau –<br />

Valdyba).<br />

4.2. Visuotinis Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimas yra aukščiausias Bendruomen÷s<br />

organas, sprendžiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.<br />

4.3. Visuotinis Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimas:<br />

4.3.1. svarsto <strong>ir</strong> tv<strong>ir</strong>tina Bendruomen÷s įstatus, jų pakeitimus <strong>ir</strong> papildymus;<br />

4.3.2. atv<strong>ir</strong>u arba slaptu balsavimu 1 metų kadencijai renka P<strong>ir</strong>mininką;<br />

4.3.3. nustato Valdybos narių skaičių, 1 metų kadencijai renka Valdybos narius;<br />

4.3.4. renka Revizijos komisiją;<br />

4.3.5. nustato nario mokesčio dydį <strong>ir</strong> mok÷jimo tvarką;<br />

4 .3.6. sprendžia Garb÷s nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;<br />

4.3.7. tv<strong>ir</strong>tina metų veiklos programą;<br />

4.3.8. svarsto <strong>ir</strong> tv<strong>ir</strong>tina Valdybos (P<strong>ir</strong>mininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;<br />

60


4.3.9. sprendžia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų <strong>ir</strong> LR įstatymų<br />

r÷muose.<br />

4.4. Bendruomen÷s visuotinis narių sus<strong>ir</strong>inkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l<br />

metus. Sus<strong>ir</strong>inkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomen÷s narių iniciatyva.<br />

Sus<strong>ir</strong>inkimo vietą <strong>ir</strong> laiką nustato Valdyba.<br />

4.5. Sus<strong>ir</strong>inkimo sprendimai teis÷ti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2<br />

Bendruomen÷s narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Sus<strong>ir</strong>inkime narių balsų<br />

dauguma. Jeigu į Sus<strong>ir</strong>inkimą nesus<strong>ir</strong>enka reikiamas narių skaičius, sus<strong>ir</strong>inkimas<br />

kviečiamas po 2-jų savaičių <strong>ir</strong> sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomen÷s narių<br />

dauguma.<br />

4.6. Tarp Sus<strong>ir</strong>inkimų Bendruomen÷s darbui vadovauja Valdyba.<br />

4.7. Bendruomen÷s Valdyba:<br />

4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;<br />

4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka P<strong>ir</strong>mininko pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių,<br />

Iždininką;<br />

4.7.3. tv<strong>ir</strong>tina Darbo grupių vadovus, koordinuojančius atsk<strong>ir</strong>as Bendruomen÷s veiklos<br />

sritis;<br />

4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimą, teikia sus<strong>ir</strong>inkimo darbotvarkę;<br />

4.7.5. vykdo Sus<strong>ir</strong>inkimo patv<strong>ir</strong>tintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus<br />

renginius, tvarko l÷šas, sk<strong>ir</strong>tas veiklos programai įgyvendinti;<br />

4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos <strong>ir</strong> užsienio organizacijomis, Bendruomen÷s<br />

vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;<br />

4.7.7. ieško l÷šų Bendruomen÷s veiklai finansuoti;<br />

4.7.8. vykdo kitą Bendruomen÷s veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų <strong>ir</strong> šių Įstatų<br />

r÷muose.<br />

4.8. 1/2 Bendruomen÷s narių pareiškus nepasitik÷jimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar<br />

jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Sus<strong>ir</strong>inkimo.<br />

4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabžius įgaliojimus, per l m÷nesį<br />

iniciatyvin÷ grup÷, sudaryta iš ne mažiau kaip 1/5 Bendruomen÷s narių, šaukia neeilinį<br />

visuotinį Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimą.<br />

4.10. Valdybos veiklą koordinuoja <strong>ir</strong> Bendruomenei atstovauja Sus<strong>ir</strong>inkimo iљrinktas<br />

P<strong>ir</strong>mininkas.<br />

4.11. P<strong>ir</strong>mininkas:<br />

4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje <strong>ir</strong><br />

užsienyje;<br />

4.11.2. pas<strong>ir</strong>ašo Bendruomen÷s Valdybos sprendimus <strong>ir</strong> prižiūri jų vykdymą;<br />

4.11.3. vadovauja Bendruomen÷s Valdybos darbui;<br />

4.12. 1/2 Bendruomen÷s narių pareiškus nepasitik÷jimą P<strong>ir</strong>mininku, jis sustabdo<br />

įgaliojimus iki visuotino Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimo.<br />

V. VEIKLOS KONTROLö<br />

5.1. Bendruomen÷s ūkinę <strong>ir</strong> finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios<br />

narius renka <strong>ir</strong> keičia visuotinis Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimas.<br />

5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami Sus<strong>ir</strong>inkimo 2 metų kadencijai.<br />

5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomen÷s įstatais, Revizijos<br />

komisijos darbo reglamentu.<br />

5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Sus<strong>ir</strong>inkimui ataskaitą.<br />

61


VI. BENDRUOMENöS TURTAS<br />

6.1. Bendruomen÷ savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu <strong>ir</strong> l÷šomis. Už savo<br />

prievoles atsako visu savo turtu.<br />

6.2. Bendruomen÷s turtą sudaro:<br />

6.2. l. savanoriški Bendruomen÷s narių įnašai bei nario mokestis;<br />

6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų <strong>ir</strong> labdaros fondų dovanotos (paaukotos)<br />

l÷šos;<br />

6.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos<br />

(paaukotos) l÷šos;<br />

6.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomen÷s l÷šas;<br />

6.2.5. skolinto kapitalo l÷šos;<br />

6.2.6. kitos teis÷tai gautos l÷šos.<br />

6.3. Bendruomen÷ l÷šas naudoja ūkin÷ms organizacin÷ms išlaidoms.<br />

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS<br />

7.1. Bendruomen÷ veikla pasibaigia visuotino Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimo<br />

sprendimu, jei už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Bendruomen÷s narių arba<br />

Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstyb÷s institucijos sprendimu.<br />

7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas <strong>ir</strong> l÷šos panaudojamos pagal visuotino<br />

Bendruomen÷s narių sus<strong>ir</strong>inkimo išrinktos likvidacin÷s komisijos nuostatus, patv<strong>ir</strong>tintus<br />

tame Sus<strong>ir</strong>inkime.<br />

62


Gadliauskien÷, Janina.<br />

Ga-79 Teis÷ <strong>gyventi</strong> ekologiškai <strong>darnioje</strong> <strong>ir</strong> demokratin÷je <strong>aplinkoje</strong> : atmena /<br />

Janina Gadliauskien÷; Vytautas Pelakauskas; Angel÷ Šarlauskien÷. –<br />

Vilnius : SAVO, 2003. – 62(2) p.<br />

Bibliogr.: p. 37-39[39 pavad.]<br />

ISBN 9986-559-61-8<br />

Vilniaus Pilait÷s gyventojų bendruomen÷s teisinis, organizacinis patyrimas<br />

ginant greta būsta esančią rekreacin÷s pask<strong>ir</strong>ties teritoriją nuo nusavinimo mažumos<br />

reikm÷ms. Primenamos priemon÷s, naudotinos siekiant mažumos <strong>ir</strong> daugumos reikmių<br />

derinimo <strong>ir</strong> bendrabūvio darnos.<br />

UDK 316.42+323.21(475.5)+504.75<br />

63


Janina Gadliauskien÷, Vytautas Pelakauskas, Angel÷ Šarlauskien÷<br />

TEISö GYVENTI EKOLOGIŠKAI DARNIOJE IR DEMOKRATINöJE<br />

APLINKOJE<br />

Atmena<br />

V<strong>ir</strong>šelyje tautodailinink÷s Vidos Pečiulyt÷s paveikslas „Švent÷ aikšt÷je“<br />

Stilist÷ Irma Astrauskait÷<br />

SL 015 2003-10-29 400 egz.<br />

Užsakymas 20031101. Išleido leidykla „SAVO”, Lukiškių g, 9, Vilnius 2600<br />

Pagamino UAB „ŪKANA“, A. Goštauto g. 11, Vilniaus 2600<br />

64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!