Views
5 years ago

SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte

SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte

SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils

1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Profesionālā bakalaura studiju programma SPORTA SKOLOTĀJS Pašnovērtējuma ziĦojums par 2007./2008. studiju gadu Programmas kods – 42141 Programmas īstenošanas ilgums – 4 studiju gadi (pilna laika studijas) un 5 studiju gadi (nepilna laika studijas) Programmas apjoms – 160 KP Prasības uzsākot studijas – vidējo izglītību apliecinošs dokuments Iegūstamā kvalifikācija – sporta skolotājs Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaura grāds izglītībā Programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte Programmas īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas Programmas direktore – Mag. paed, lektore Natālija GeriĦa 2005./2006. – izmaiĦas 2006./2007. – izmaiĦas 2007./2008. – izmaiĦas 2008./2009. – izmaiĦas 2009./2010. – izmaiĦas 20010./2011. – reakreditācijas ziĦojums

 • Page 2 and 3: 2 SATURS 1. STUDIJU PROGRAMMAS VISP
 • Page 4 and 5: 4 1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS
 • Page 6 and 7: studijām http://dau.lv/post/module
 • Page 8 and 9: ietvaros, piemēram, ieviests jauns
 • Page 10 and 11: 20. Sporta fizioloăija 2 eks. Dr.
 • Page 12 and 13: 12 Nozares profesionālās speciali
 • Page 14 and 15: 6. Pedagoăiskā psiholoăija 2 d.
 • Page 16 and 17: 5. Vispārīgā psiholoăija 2 eks.
 • Page 18 and 19: Nr. p.k. 2007./2008. - Ir notikuša
 • Page 20 and 21: KOPĀ: 160 KP NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪ
 • Page 22 and 23: 57. Pedagoăiskā prakse 8 d. iesk.
 • Page 24 and 25: 24 200 150 100 50 0 2004./2005.st.g
 • Page 26 and 27: 26 6.1. zīm. Akadēmiskā personā
 • Page 28 and 29: 28 24. Valfrīds Paškevičs Dr. ph
 • Page 30 and 31: 2008./2009. studiju gadā - 490 Ls,
 • Page 32 and 33: • Profesionālā izaugsme - dalī
 • Page 34 and 35: sacensībās, Daugavpils pilsētas
 • Page 36 and 37: No visiem aptaujātajiem ar studiju
 • Page 38 and 39: Apkopojot aptaujas rezultātus var
 • Page 40 and 41: 2007./2008. - Lekt.N GeriĦa apgūv
 • Page 42 and 43: 18. Pirmā palīdzība 1 1 16 1+0 1
 • Page 44 and 45: Profesionālo studiju programma ”
 • Page 46 and 47: 33. Mācību prakse (slēpošana 7
 • Page 48 and 49: 1.2.pielikums: Studiju programmas
 • Page 50 and 51: 44. Filosofijas pamati 3 2 32 2+0 4
 • Page 52 and 53:

  Nozares profesionālās Eks. Iesk.

 • Page 54 and 55:

  6 Bakalaura programmas brīvās izv

 • Page 56 and 57:

  56 5. Loks, Dž. (1977) Eseja par c

 • Page 58 and 59:

  . 13. Smita, H. Vai tavs bērns ir

 • Page 60 and 61:

  Nosaukums Sociālā pedagoăija Kur

 • Page 62 and 63:

  Nosaukums Mācību organizācijas p

 • Page 64 and 65:

  64 37. Gardner H. Multiple Intellig

 • Page 66 and 67:

  Kādām studiju programmām un to d

 • Page 68 and 69:

  68 1. Balsons M. Kā izprast klases

 • Page 70 and 71:

  izvairīšanās, kompromiss. 7. Lie

 • Page 72 and 73:

  72 13. Zaėe I. Logopēdiskās spē

 • Page 74 and 75:

  Grounded Theory. -1998 10. Yin R.K.

 • Page 76 and 77:

  1. ĀboliĦa M. Kā aug mūsu bērn

 • Page 78 and 79:

  Kādām studiju programmām un to d

 • Page 80 and 81:

  Kādām studiju programmām un to d

 • Page 82 and 83:

  82 6. Синельников Р. А

 • Page 84 and 85:

  Company, a division of Macmillan, 1

 • Page 86 and 87:

  86 Livingstone, 2001 3. Carr G. Mec

 • Page 88 and 89:

  2. Коц Я.М. Физиологи

 • Page 90 and 91:

  2. Коц Я.М. Физиологи

 • Page 92 and 93:

  Kādām studiju programmām un to d

 • Page 94 and 95:

  94 1. The Australasian Journal of D

 • Page 96 and 97:

  Literatūra (02-papildliteratūra):

 • Page 98 and 99:

  Kursa nosaukums angĜu valodā: Kur

 • Page 100 and 101:

  Kādām studiju programmām un to d

 • Page 102 and 103:

  4. Кретти, Блайент Д

 • Page 104 and 105:

  Diferencētā ieskaite Literatūra

 • Page 106 and 107:

  106 5. LiepiĦš I. Ievads fiziskā

 • Page 108 and 109:

  108 Zvaigzne,1975 -172 lpp. 2. Jans

 • Page 110 and 111:

  110 2. Jansone R. Sporta izglītīb

 • Page 112 and 113:

  112 īpašību attīstīšana. Spor

 • Page 114 and 115:

  Nosaukums Vingrošanas un tās māc

 • Page 116 and 117:

  Nosaukums Vingrošanas un tās māc

 • Page 118 and 119:

  Kursa nosaukums angĜu valodā: Gym

 • Page 120 and 121:

  120 2.2.6. Grupu vingrojumi dažād

 • Page 122 and 123:

  122 2.3.3. Pagriezieni. 2.3.4. Stat

 • Page 124 and 125:

  Nosaukums Vingrošanas un tās māc

 • Page 126 and 127:

  Nosaukums Aerobika un tās mācību

 • Page 128 and 129:

  Nosaukums Tautas dejas, ritmika un

 • Page 130 and 131:

  Nosaukums Atlētiskā vingrošana u

 • Page 132 and 133:

  Nosaukums Vieglatlētika un tās m

 • Page 134 and 135:

  Nosaukums Vieglatlētika un tās m

 • Page 136 and 137:

  Nosaukums Vieglatlētika un tās m

 • Page 138 and 139:

  Nosaukums Vieglatlētika un tās m

 • Page 140 and 141:

  Nosaukums Vieglatlētika un tās m

 • Page 142 and 143:

  Nosaukums Futbols un tā mācību m

 • Page 144 and 145:

  Nosaukums Volejbols un tā mācību

 • Page 146 and 147:

  Nosaukums Volejbols un tā mācību

 • Page 148 and 149:

  Nosaukums Basketbols un tā mācīb

 • Page 150 and 151:

  Nosaukums Basketbols un tā mācīb

 • Page 152 and 153:

  Nosaukums Handbols un tā mācību

 • Page 154 and 155:

  Nosaukums Badmintons, galda teniss

 • Page 156 and 157:

  Nosaukums Kustību rotaĜas un to m

 • Page 158 and 159:

  Nosaukums Peldēšanas un tās māc

 • Page 160 and 161:

  Nosaukums Peldēšanas un tās māc

 • Page 162 and 163:

  162 Nosaukums Tūrisms un tā māc

 • Page 164 and 165:

  1. Aristotelis. Nikomaha ētika. -

 • Page 166 and 167:

  5. Kūle M., Kūlis R. (1996) Filos

 • Page 168 and 169:

  168 Nosaukums AngĜu valoda Kursa l

 • Page 170 and 171:

  170 Nosaukums Latvijas kultūras v

 • Page 172 and 173:

  172 Kursa nosaukums Pasaules kultū

 • Page 174 and 175:

  Kādām studiju programmām un to d

 • Page 176 and 177:

  176 18. Г.Самуельсон. Э

 • Page 178 and 179:

  16. Права человека и

 • Page 180 and 181:

  11. Socioloăijas skaidrojošā vā

 • Page 182 and 183:

  5. Politiskā enciklopēdija.- Rīg

 • Page 184 and 185:

  184 192 с. 4. Найминова

 • Page 186 and 187:

  Profesionālo studiju programmas

 • Page 188 and 189:

  Literatūra (02-papildliteratūra):

 • Page 190 and 191:

  Literatūra (03-ieteicamā periodik

 • Page 192 and 193:

  Literatūra (03-ieteicamā periodik

 • Page 194 and 195:

  194 13. Van Bueren G. The Internati

 • Page 196 and 197:

  Profesionālo studiju programmas

 • Page 198 and 199:

  Latvia. Riga. - lekt. A. Paškevič

 • Page 200 and 201:

  I.Kazakeviča, as. V. Maklakova Sem

 • Page 202 and 203:

  KrastiĦa, E. I.Ločmele, 2004. Sec

 • Page 204 and 205:

  Elita Vanaăele Salīte I., Vanaăe

 • Page 206 and 207:

  V. Makarevičs, I. Stičinskis. The

 • Page 208 and 209:

  Davidova J., Kokina I. Latvian teac

 • Page 210 and 211:

  Gatis OzoliĦš OzoliĦš, G. (2004

 • Page 212 and 213:

  13 - 16. 09. Kijevas universitāte,

 • Page 214 and 215:

  14.12., 2001. gads Piedalīšanās

 • Page 216 and 217:

  • Līdzdalība profesionālajās

 • Page 218 and 219:

  Pedagogu profesionālās pilnveides

 • Page 220 and 221:

  Davidova J. Development of Giftedne

 • Page 222 and 223:

  AntoĦeviča L., Jauja J., Žilinsk

 • Page 224 and 225:

  24.-26.08. Daugavpils 224 Europe”

 • Page 226 and 227:

  226 Akadēmiskā personāla zinātn

 • Page 228 and 229:

  VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3232 10061/000

 • Page 230 and 231:

  03 - 06.07. Prāga, Čehija 11. - 1

 • Page 232 and 233:

  232 Akadēmiskā personāla zinātn

 • Page 234 and 235:

  European social and institutional l

 • Page 236 and 237:

  22. Becoming a Researcher: Interpla

 • Page 238 and 239:

  Daugavpils, Latvija 17.-21. oktobri

 • Page 240 and 241:

  Līgumdarbi Līgumdarba nosaukums I

 • Page 242 and 243:

  242 Values (ISREV) biedre Kopš 200

 • Page 244 and 245:

  3. Sandra ZariĦa. Iesaistīšanās

 • Page 246 and 247:

  NOLIKUMS PAR PEDAGOĂISKO PRAKSI DA

 • Page 248 and 249:

  iemaĦas mācību stundu metožu no

 • Page 250 and 251:

  PEDAGOĂISKĀS PRAKSES VĒRTĒŠANA

 • Page 252 and 253:

  252 PEDAGOĂISKO UN PSIHOLOĂISKO N

 • Page 254 and 255:

  MAPES SATURS 254 AUDZINĀŠANAS DAR

 • Page 256 and 257:

  256 PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS

 • Page 258 and 259:

  6. STUDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 • Page 260 and 261:

  6. STUDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 • Page 262 and 263:

  Latvijas Republikas sacensības Dau

 • Page 264 and 265:

  2003./2004. 2004./2005. 264 Daugavp

 • Page 266 and 267:

  Basketbols 1 DU vīriešu komanda V

 • Page 268 and 269:

  Studiju programmas studējošo sasn

 • Page 270 and 271:

  270 6.4. pielikums Studiju programm

 • Page 272 and 273:

  (svara kategorija 90+ kg) Jēkabpil

 • Page 274 and 275:

  25. Petrova Tatjana Stājas traucē

 • Page 276 and 277:

  20. Rutka Irēna Lielas vingrošana

 • Page 278 and 279:

  278 Studiju maksas aprēėins 2006/

 • Page 280 and 281:

  Sports un kultūra 51 x 0.00 Studen

 • Page 282 and 283:

  3. GeriĦa N., 2005.g. 27.-29.oktob

 • Page 284 and 285:

  IV. CITAS AKTIVITĀTES Kvalifikāci

 • Page 286 and 287:

  LARISA SILOVA Darba vietas adrese:

 • Page 288 and 289:

  Zinātniskie projekti Starptautiski

 • Page 290 and 291:

  Parādes iela 1 LV-5400 Daugavpils

 • Page 292 and 293:

  Guseva S. 1995.g. 5-7. oktobris (Da

 • Page 294 and 295:

  III. CITAS AKTIVITĀTES Baltijas P

 • Page 296 and 297:

  Dombrovskis V. 2008, 4-7. jūnijs (

 • Page 298 and 299:

  V. Dombrovskis, S.Guseva, V.Murašo

 • Page 300 and 301:

  300 Nikolaja RomaĦenko dzīves un

 • Page 302 and 303:

  302 Dalība ar referātu cita veida

 • Page 304 and 305:

  304 1. Sergejs Chapulis. 2007. 11 -

 • Page 306 and 307:

  VALĒRIJS DOMBROVSKIS Parādes iela

 • Page 308 and 309:

  Dombrovskis V. 1996, June 30-July 4

 • Page 310 and 311:

  310 • 2007.g. Rīga, Latvijas Spo

 • Page 312 and 313:

  8. Kazakeviča I. 2006. 19. marta (

 • Page 314 and 315:

  III ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA Darb

 • Page 316 and 317:

  1991. - 1992. g. - Daugavpils Pedag

 • Page 318 and 319:

  Simpozija „Development of Giftedn

 • Page 320 and 321:

  Davidova J., 2001. 29.-31. marts (R

 • Page 322 and 323:

  Davidova J., 1995. 10. aprīlis (Da

 • Page 324 and 325:

  Davidova, J. & Marnauza, M. (2003)

 • Page 326 and 327:

  Davidova, J., Kokina, I. (2002) Dau

 • Page 328 and 329:

  2003. - 2004. gads - LZP finansēta

 • Page 330 and 331:

  330 • Mūzikas pedagoăijas metod

 • Page 332 and 333:

  2001. gads - A.I. Hercena Krievijas

 • Page 334 and 335:

  2004. - 2005. gads - DU MMF Domes p

 • Page 336 and 337:

  (Kijevā 336 vieglatlētikas trener

 • Page 338 and 339:

  13. Belousa, I., 2007.g. 2.-6.jūli

 • Page 340 and 341:

  12. Belousa, I., 2001.g. 17. febru

 • Page 342 and 343:

  • 2007.g.maijs-septembris, didakt

 • Page 344 and 345:

  Tālākizglītības studiju program

 • Page 346 and 347:

  Piedalīšanās DU koleăiālās in

 • Page 348 and 349:

  2001.21.-26.05. Rīga, VRIC, Kursi

 • Page 350 and 351:

  Anda Keiša 350 CV (Curriculum vita

 • Page 352 and 353:

  AntoĦina Žilinska Vispārīgie da

 • Page 354 and 355:

  Cilvēka un dzīvnieku fizioloăija

 • Page 356 and 357:

  Angelika Paškeviča 356 CV (Curric

 • Page 358 and 359:

  Pēdējo 5 gadu zinātnisko un meto

 • Page 360 and 361:

  360 Dalība ar referātu cita veida

 • Page 362 and 363:

  362 1989 - 1992 pasniedzēja Daugav

 • Page 364 and 365:

  364 Pieredze recenzēšanā: 1. Jau

 • Page 366 and 367:

  IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par p

 • Page 368 and 369:

  • 2001.-2005. piedalīšanās ZA

 • Page 370 and 371:

  Mācību palīglīdzekĜi skolēnie

 • Page 372 and 373:

  7. Par mācību sasniegumu vērtē

 • Page 374 and 375:

  Adrese: Tukuma ielā 79 - 3 Daugavp

 • Page 376 and 377:

  Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrij

 • Page 378 and 379:

  Latvijas augstskolu Profesoru asoci

 • Page 380 and 381:

  Irēna Kaminska Dzimšanas gads: 01

 • Page 382 and 383:

  ILGA SALĪTE Strādnieku 105-19 LV

 • Page 384 and 385:

  izglītības pārorientēšanai uz

 • Page 386 and 387:

  • 2003.g. Ievēlēta par koordina

 • Page 388 and 389:

  • 1997.g. 3.-17. janvāris Austr

 • Page 390 and 391:

  Piedalīšanās 4. Starptautiskajā

 • Page 392 and 393:

  “Education For Sustainable Develo

 • Page 394 and 395:

  394 4 KP 2000./2001, 2004/2005. mā

 • Page 396 and 397:

  Latvijas Universitātes LU Zinātni

 • Page 398 and 399:

  398 • Kokina I. 2007.gada 12.-16.

 • Page 400 and 401:

  PUBLIKĀCIJAS Starptautiski recenz

 • Page 402 and 403:

  402 • Kokina I. & Davidova J. (20

 • Page 404 and 405:

  404 • Kokina, I. (1993) Studentu

 • Page 406 and 407:

  406 o “Sociālā pedagoăija”

 • Page 408 and 409:

  408 • 1999.g. maijā - pieredzes

 • Page 410 and 411:

  DZINTRA ILIŠKO 410 DZĪVES UN DARB

 • Page 412 and 413:

  Iliško, Dz. Kravale, M. 2007, May

 • Page 414 and 415:

  PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKAJĀS A

 • Page 416 and 417:

  education” (I.Salīte& I.Mičule&

 • Page 418 and 419:

  2006.g. Eiropas Sociālais fonds na

 • Page 420 and 421:

  ERIDIANA OěEHNOVIČA 420 DZĪVES U

 • Page 422 and 423:

  gender equality in education as a w

 • Page 424 and 425:

  424 4. Kravale, M., OĜehnoviča E.

 • Page 426 and 427:

  pētnieciskās metodoloăijas izstr

 • Page 428 and 429:

  OĜehnoviča E. 2003. 13.-28. septe

 • Page 430 and 431:

  VALĒRIJS MAKAREVIČS 430 DZĪVES U

 • Page 432 and 433:

  • Makarevičs V. 2001. 5..maijs.

 • Page 434 and 435:

  Makarevičs, V. (2001) Tolerance as

 • Page 436 and 437:

  VIJA GUSEVA 436 DZĪVES UN DARBA G

 • Page 438 and 439:

  III. ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 2006

 • Page 440 and 441:

  Kvalifikācijas celšana 200_.gada

 • Page 442 and 443:

  442 2. Dzīvnieku patrons, dēms un

 • Page 444 and 445:

  444 • Latvijas kultūras vēsture

 • Page 446 and 447:

  Stažēšanās ārvalstīs, starpta

 • Page 448 and 449:

  Stažēšanās ārvalstīs, starpta

LATGALES ZOODĀRZS 2011.gadā - Daugavpils Universitātes
Sporta skolotājs - Daugavpils Universitāte
sporta skolotājs - Daugavpils Universitāte
SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
„VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS” - Daugavpils Universitāte
PEDAGOGIJAS MAĢISTRA - Daugavpils Universitāte
„MŪZIKAS SKOLOTĀJS” - Daugavpils Universitāte
Mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
Mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
„MŪZIKAS SKOLOTĀJS” - Daugavpils Universitāte
„MŪZIKAS SKOLOTĀJS” - Daugavpils Universitāte
„MŪZIKAS SKOLOTĀJS” - Daugavpils Universitāte
SVEŠVALODAS SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
profesionālās izglītības mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
profesionālās izglītības mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
SOCIĀLO ZINĪBU SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
profesionālās izglītības mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
profesionālās izglītības mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
profesionālās izglītības mūzikas skolotājs - Daugavpils Universitāte
PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs - Daugavpils Universitāte
profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs - Daugavpils Universitāte
„STARPKULTŪRU ATTIECĪBAS” - Daugavpils Universitāte
“VIDES PLĀNOŠANA” - Daugavpils Universitāte
„MŪZIKAS SKOLOTĀJS” - Daugavpils Universitāte
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
daugavpils universitātes studiju programmu pašnovērtējuma nolikums