18.02.2015 Views

Nr.14 - LBS

Nr.14 - LBS

Nr.14 - LBS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

www.lbs.building.lv


Aktualitātes<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Saturs<br />

Ievads<br />

Tik nozīmīgā pleca sajūta!<br />

Jauns starta laukums<br />

Aktualitātes<br />

Būvindustrijas nevalstisko<br />

organizāciju koordinācijas centrs<br />

Projekti daudzdzīvokļu māju<br />

siltumnoturībai<br />

Vadība<br />

Valdes sēdes<br />

Sekciju darbs<br />

Attīstībai starptautiski projekti<br />

Personība<br />

Būvnieku Tečere<br />

Objekts<br />

Rīgas Ziemeļu transporta koridors<br />

Reģionos<br />

Renovācija Jelgavā<br />

Atklāj rekonstruēto baseinu<br />

Bitītei spāru svētki<br />

Paceļamais tilts pār Ventu<br />

Top Jaunrades nams<br />

2<br />

3<br />

4<br />

12<br />

16<br />

22<br />

24<br />

28<br />

36<br />

38<br />

40<br />

42<br />

43<br />

<strong>LBS</strong> BSSI<br />

Pārprastā demokrātija<br />

jeb akceptētā visatļautība<br />

Izglītība<br />

Semināri<br />

LLU topošie būvinženieri<br />

mācās Dānijā<br />

Jaunais inženieris<br />

Paša pieņemts lēmums<br />

Dzīves skola<br />

Dzīves gudrība un prasmes<br />

Brīvais mikrofons<br />

Saglabāt konkurētspēju<br />

Jūs jautājat, mēs atbildam<br />

Profesija. Kvalifikācijas atzīšana<br />

Labā griba<br />

Būves un būvsistēmas bērnudārzā<br />

Būves<br />

Tilti<br />

44<br />

45<br />

46<br />

48<br />

52<br />

56<br />

58<br />

62<br />

64<br />

Žurnāls Būvinženieris<br />

Izdevējs: Latvijas Būvinženieru savienība<br />

Redaktore Mārīte Šperberga<br />

Literārā redaktore Regīna Janmane<br />

Mākslinieciskā redaktore Katrīna Vasiļevska<br />

©Latvijas Būvinženieru savienība, 2010<br />

Pārpublicējumi tikai ar izdevēja atļauju<br />

Citēšanas gadījuma atsauce uz Latvijas<br />

Būvinženieru savienību obligāta<br />

Iespiests tipogrāfijā Informatīvā biznesa centrs<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

K. Barona iela 99, 1a, Rīga, LV-1012<br />

Tālrunis, fakss 67845910<br />

E-pasts: lbs@apollo.lv<br />

<strong>LBS</strong> internetā: www.lbs.building.lv<br />

LR UR reģistrācijas Nr. 000800022<br />

Paldies šā numura veidotājiem:<br />

Aivaram Caunem, Ingrīdai Eklonei, Jānim Graudulim,<br />

Jānim Prauliņam, Eduardam Raubiško,<br />

Guntaram Šternam, Silvijai Štrausai un<br />

Mārtiņam Straumem!<br />

Vāka foto: paceļamais tilts pār Ventu. Oskara Jūras (Ventspils hronika) foto<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv


Ievads<br />

Tik nozīmīgā<br />

pleca sajūta!<br />

Jauns starta<br />

laukums<br />

Balta ziema. Kā pasakā! Neviens vien<br />

teic, ka neatceras tik skaistu janvāri.<br />

Kas par to, ka katrs rīts jāsāk ar<br />

baltajiem darbiem (sniega tīrīšanu),<br />

un nekas, ja sniega dēļ gadās kāda<br />

ķeza ceļā, darbā vai kur citur. Ar to<br />

nebūt nemudinu dzīvot pēc principa,<br />

ja «iesit pa vienu vaigu, pagriez otru»,<br />

bet gan novērtēt situāciju un vai nu<br />

nogaidīt, vai paieties pretī savam<br />

notikumam. Tāpat kā brīžos, kad ir<br />

auksti, mēs uzvelkam cimdus, zeķes<br />

un turpinām to, kas jādara, turpinām<br />

to, ko esam iecerējuši, vai tieši<br />

otrādi – saprotot, ka nav īstais laiks<br />

darbībai, atliekam to. Tādā gaidīšanas<br />

režīmā smadzenēm ir iespēja atpūsties,<br />

un tās sāk strādāt radošāk. Tieši tad,<br />

kad šķiet, ka nav ne materiālu, ne<br />

iespēju, cilvēki spēj izdomāt unikālas<br />

lietas. Tikai vajag gribēt. Tieši<br />

tādu es atceros deviņdesmito gadu<br />

sākumu, kad daudzi mazie un vidējie<br />

uzņēmēji uzsāka biznesu tukšā vietā.<br />

Tagad vismaz ir prasmes, zināšanas<br />

un uzkrātā pieredze. Cilvēki mainās.<br />

Darbības mainās. Laiks mainās. Nekas<br />

nav mūžīgs. Ne labais, ne ļoti labais,<br />

ne sliktais un ne tik sliktais.<br />

Tāpēc uzticēsimies un iesim cits citam<br />

talkā!<br />

26. martā tiksimies Latvijas Būvinženieru<br />

savienības XXII kongresā. Runāsim<br />

ne tik daudz par pagātni, cik par<br />

to, kā katrs savā vietā – grupā, sekcijā,<br />

reģionālajā kopā un visā lielajā būvinženieru<br />

saimē – varam īstenot labas<br />

idejas un paveikt ko labu. Ja arī šobrīd<br />

neko vairāk, tad kaut vai baltos darbusJ.<br />

Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.<br />

Paldies būvinženieru saimei par līdzšinējo<br />

pleca sajūtu!<br />

Mārīte Šperberga,<br />

žurnāla Būvinženieris redaktore<br />

Jaunais gads pasaulē ir ienācis ar skarbiem<br />

pārbaudījumiem – spalgu salu,<br />

dziļu sniegu, postošām vētrām, graujošām<br />

zemestrīcēm un vienlaikus ar uzņēmumu<br />

maksātspējas zudumu un bezdarbu.<br />

Daļa no šiem pārbaudījumiem<br />

vistiešākajā un nežēlīgākajā veidā ir<br />

skārusi arī mūsu biedrus.<br />

Ko darīt? Kā izdzīvot un nepazaudēt<br />

vairāk vai mazāk veiksmīgi uzsākto<br />

attīstību?<br />

Droši vien vienotas receptes nav un<br />

nevar būt, jo katram no mums dzīves<br />

fabula un iespējas ir atšķirīgas, tomēr<br />

viens ir skaidrs – izdzīvos tas, kas darbosies,<br />

kas kritiski izvērtēs savas iespējas,<br />

izvirzīs reāli īstenojamus mērķus<br />

un soli pa solim tos realizēs.<br />

Kas gaidāms būvniecības nozarē?<br />

Notiks būvniecības tirgus attīrīšanās<br />

no gadījuma «būvniekiem», nozares<br />

profesionālās vadības koncentrēšanās<br />

valsts spēcīgākajos uzņēmumos, nelielo<br />

profesionālo būvfirmu apvienošanās,<br />

mazo būvfirmu specializēšanās ar<br />

būvniecību saistīto pakalpojumu sniegšanai<br />

atsevišķos darbu veidos.<br />

Neapšaubāmi, šajos dabiskās attīrīšanās<br />

procesos uz prestižāku un labāk<br />

apmaksātu darbu varēs cerēt tie, kuru<br />

profesionālā kompetence būs lielāka<br />

un zināšanu līmenis plašāks.<br />

No pasaules ekonomisko krīžu vēstures<br />

zināms, ka krīzes ne tikai iznīcina,<br />

bet arī paceļ jaunā kvalitātes līmenī.<br />

Šajā sakarā gribētos jums visiem un<br />

katram atsevišķi novēlēt, lai pašreizējā<br />

ekonomiskā krīze jums ir kā starta<br />

laukums jaunām iecerēm un jauniem<br />

izaicinājumiem, lai jums pietiek spēka<br />

un gudrības šo ieceru realizēšanai.<br />

Cerot un ticot uz jūsu<br />

gribēšanu un varēšanu,<br />

Mārtiņš Straume,<br />

<strong>LBS</strong> valdes priekšsēdētājs<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv


Aktualitātes<br />

Būvindustrijas nevalstisko<br />

organizāciju koordinācijas<br />

centrs<br />

Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centru (BKC) pirms gada<br />

nodibināja 18 ar būvniecību saistītas nevalstiskas organizācijas (NVO), lai kopā<br />

valstij piedāvātu pārdomātus un finansiāli efektīvus priekšlikumus būvniecības<br />

valsts pārvaldes reorganizācijai. Pašlaik BKC ir 22 dalībnieki. BKC statūti paredz<br />

ik pēc pusgada vēlēt prezidija priekšsēdētāju. Vispirms šā centra darbu vadīja<br />

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Viktors Puriņš, tad Latvijas Būvinženieru<br />

savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, bet 4. janvārī uz nākamo<br />

pusgadu tika ievēlēts Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas<br />

(LEEA) valdes priekšsēdētājs Vilnis Krēsliņš.<br />

Latvijas Būvinženieru savienība pagājušā<br />

gada otrajā pusgadā bija Būvindustrijas<br />

nevalstisko organizāciju koordinācijas<br />

centra prezidējošā institūcija.<br />

«Atklāti jāatzīst, ka šis laika posms bija<br />

ļoti saspringts, jo bija saistīts ar būvniecības<br />

likumdošanas (Būvniecības<br />

likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, MK<br />

noteikumu Nr. 383 Noteikumi par būvprakses<br />

un arhitekta prakse sertifikātu<br />

piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu,<br />

kā arī MK noteikumu Nr. 453 Būvkomersantu<br />

reģistrācijas noteikumi)<br />

precizēšanu un pilnveidošanu. Lai konsolidētu<br />

dažādu institūciju viedokļus,<br />

notika vienpadsmit BKC sanāksmes,<br />

četras diskusijas un viena konference,»<br />

informēja Mārtiņš Straume.<br />

Izvērtējot padarīto, var secināt, ka gandrīz<br />

visos ar likumdošanu saistītajos<br />

jautājumos tika panākta principiāla<br />

vienošanās ar Ekonomikas ministrijas<br />

amatpersonām, kuras valstī ir atbildīgas<br />

par būvniecību.<br />

Taču par nožēlošanu jāatzīst, ka jautājumos<br />

par būvinženieru sertifikāciju<br />

un būvuzņēmēju reģistrāciju no BKC<br />

divdesmit divām organizācijām nav<br />

panākta vienošanās ar Latvijas Būvnieku<br />

asociācijas (LBA) valdes vairākumu.<br />

Joprojām daļa LBA valdes<br />

locekļu uzskata, ka sertificēšana – izglītības,<br />

būvprakses un būvniecības likumdošanas<br />

zināšanu izvērtēšana – ir<br />

šķērslis uzņēmējdarbībai. Par šķērsli<br />

uzņēmējdarbībai tiek uzskatīta arī<br />

plānotā reģistrācija Būvkomersantu<br />

reģistrā, vadoties pēc uzņēmuma kapacitātes<br />

un tiešo būvdarbu vadītāju<br />

kompetences.<br />

«Vai par šādu profesionālās būvniecības<br />

izdzīvošanai nepieņemamu LBA<br />

valdes lēmumu ir informēti arī tās<br />

biedri? Lai kā arī būtu, mēs respektējam<br />

LBA pašreizējo situāciju un tās<br />

biedru intereses, bet nevaram pieļaut,<br />

lai tiktu sagrauta Latvijas būvniecības<br />

nozare,» – tā Mārtiņš Straume.<br />

Tāpēc iepazīstinām <strong>LBS</strong> biedrus ar<br />

BKC 4. janvāra vēstuli ekonomikas ministram<br />

Artim Kamparam un LBA prezidenta<br />

Viktora Puriņa 8. janvāra vēstuli<br />

BKC prezidentam Vilnim Krēsliņam.<br />

2010. gada 4. janvārī<br />

Nr. 02/12<br />

Ekonomikas ministram A. Kamparam<br />

Kopija: LR Saeimas Tautsaimniecības,<br />

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas<br />

priekšsēdētājam V. A. Krauklim<br />

Par Būvindustrijas koordinācijas<br />

centra darbību<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Ir pagājis gads, kopš divdesmit divas<br />

nevalstiskās profesionālās ar būvniecību<br />

saistītās organizācijas ir apvienojušās<br />

Būvindustrijas profesionālo<br />

nevalstisko organizāciju koordinācijas<br />

centrā (BKC).<br />

Apvienošanās mērķis bija profesionāli<br />

izvērtēt visus ar būvniecību saistītos<br />

likumdošanas aktus, no kuriem ir atkarīga<br />

būvniecības uzņēmējdarbības<br />

vide un valsts būvniecības kompleksa<br />

tehniskās vadības kompetence.<br />

Pēdējā pusgada laikā ir panākta BKC<br />

un Ekonomikas ministrijas Būvniecības<br />

un mājokļu politikas departamenta<br />

vadības viedokļu konsolidācija, veiksmīgi<br />

turpinājusies jaunā Būvniecības<br />

likuma projekta pilnveidošana, virzību<br />

ir guvuši Ministru kabineta noteikumi<br />

Nr. 383 Noteikumi par būvprakses un<br />

arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu,<br />

reģistrēšanu un anulēšanu, kā arī<br />

MK noteikumi Nr. 453 Būvkomersantu<br />

reģistrācijas noteikumi.<br />

Sadarbībā ar Biznesa un finanšu pētniecības<br />

centru ir notikušas četras kompetentu<br />

ekspertu diskusijas un viena konference<br />

par būvniecības un energoefektivitātes<br />

jautājumiem. Diskusiju materiāli<br />

apkopoti, izdoti Diskusiju žurnāla<br />

formātā un iesniegti valsts institūcijām.<br />

Ir patīkami apzināties, ka pēdējā – 2009.<br />

gada 28. decembra – Ekonomikas ministrijas<br />

organizētajā jaunā Būvniecības likuma<br />

elektroniskajā saskaņošanas akcijā<br />

jautājumos, kas ir saistīti ar būvniecības<br />

projektu un objektu kvalitāti, ar būvniecības<br />

tehnisko vadītāju kompetenci un<br />

būvniecības dalībnieku atbildību, divdesmit<br />

deviņām skaņojošajām institūcijām<br />

principiālu iebildumu nebija.<br />

Tas norāda, ka būvniecības politika, ko<br />

Ekonomikas ministrija ir iestrādājusi<br />

jaunajā Būvniecības likuma projektā, ir<br />

pieņemama visām valsts institūcijām.<br />

Mēs apzināmies, ka BKC darba atdeve<br />

un ar būvniecību saistīto likumdošanas<br />

aktu virzība varētu būt dinamiskāka un<br />

veiksmīgāka, ja Ekonomikas ministrijai<br />

būtu skaidri formulēta būvniecības<br />

politika, kurā tiktu nodalītas valsts un<br />

nevalstisko organizāciju funkcijas.<br />

Mēs ceram, ka sadarbība starp Būvindustrijas<br />

nevalstisko organizāciju koordinācijas<br />

centru un valsts institūcijām<br />

2010. gadā sekmīgi turpināsies.<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv


Aktualitātes<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Informējam, ka 2010. gada pirmajā<br />

pusgadā BKC prezidiju atbilstoši BKC<br />

nolikuma 5.2.1. p. vadīs Latvijas Elektroenerģētiķu<br />

un energobūvnieku asociācijas<br />

(LEEA) valdes priekšsēdētājs<br />

Vilnis Krēsliņš, tālr. 67729300, mob.<br />

tālr. 29219263, e-pasts: info@bleea.lv,<br />

adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1006.<br />

Cerot un ticot uz veiksmīgu sadarbību,<br />

BKC prezidija priekšsēdētājs<br />

(2009.03.07.–2010.04.01.),<br />

Latvijas Būvinženieru savienības<br />

valdes priekšsēdētājs<br />

M. Straume<br />

BKC prezidija locekļi:<br />

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens<br />

tehnoloģijas inženieru savienības<br />

valdes loceklis A. Brambis<br />

Transporta inženieru asociācijas<br />

izpilddirektors J. Klismets<br />

Latvijas Elektroenerģētiķu un<br />

energobūvnieku asociācijas valdes<br />

priekšsēdētājs V. Krēsliņš<br />

Latvijas Arhitektu savienības padomes<br />

priekšsēdētājs A. Kronbergs<br />

Latvijas Būvnieku asociācijas<br />

prezidents V. Puriņš<br />

Latvijas Būvmateriālu ražotāju<br />

asociācijas valdes priekšsēdētājs<br />

J. Reisons<br />

BKC biedrs:<br />

Būvniecības attīstības stratēģiskās<br />

partnerības valdes priekšsēdētājs<br />

V. Birkavs<br />

Rīga, 2010. gada 8. janvārī<br />

Nr. 02-04<br />

BKC prezidija priekšsēdētājam<br />

V. Krēsliņam<br />

Par 2010. gada 4. janvāra<br />

Būvindustrijas<br />

organizāciju koordinācijas centra<br />

vēstuli Nr. 02/12<br />

Par Būvindustrijas koordinācijas<br />

centra darbību<br />

God. kungs!<br />

2010. gada 4. janvārī Būvindustrijas<br />

organizāciju koordinācijas centra vārdā<br />

Jums tika nosūtīta vēstule Nr. 02/12<br />

Par Būvindustrijas koordinācijas centra<br />

darbību. Šīs vēstules uzdevums<br />

un mērķis bija izteikt gandarījumu par<br />

konstruktīvu sadarbību starp LR Ekonomikas<br />

ministriju un būvindustrijas<br />

sabiedriskajām organizācijām, bet galvenais<br />

– informēt par Būvindustrijas<br />

koordinācijas centra prezidenta un prezidējošās<br />

organizācijas nomaiņu.<br />

Diemžēl iepriekš minētās vēstules sākuma<br />

daļā saistībā ar Būvniecības likuma<br />

projektu mums nepieņemamā veidā ir<br />

likts uzsvars un skaidrots jautājums par<br />

būvinženieru sertifikāciju. Šāds skaidrojums<br />

rada maldinošu priekšstatu, it<br />

kā visas saskaņojošās organizācijas, tajā<br />

skaitā arī Latvijas Būvnieku asociācija<br />

un Latvijas Ceļu būvētāju biedrība, ir<br />

piekritušas būvinženieru sertificēšanas<br />

saglabāšanai pašreizējā veidolā.<br />

Atkārtoti vēlamies uzsvērt, ka Latvijas<br />

Būvnieku asociācija iebilst pret pastāvošo<br />

sertifikācijas sistēmu. Savus<br />

iebildumus un priekšlikumus rakstiski<br />

esam nosūtījuši 2009. gada 25. augustā<br />

LR ekonomikas ministram A. Kamparam,<br />

LR Ekonomikas ministrijas<br />

valsts sekretāram A. Matīsam, LR<br />

Ekonomikas ministrijas Būvniecības<br />

un mājokļa departamenta direktoram<br />

G. Ābelem Nr. 01-06 Par Būvniecības<br />

likuma projektu, 2009. gada 16.<br />

oktobrī LR ekonomikas ministram A.<br />

Kamparam Nr. 01-72 Par Būvniecības<br />

likuma projektu, 2009. gada 16.<br />

oktobrī Būvindustrijas nevalstisko<br />

organizāciju koordinācijas centra prezidija<br />

priekšsēdētājam M. Straumem<br />

Nr. 02-73 Par BKC 16. oktobra ārkārtas<br />

pilnsapulces balsojuma jautājumiem,<br />

kā arī elektroniski – 2009. gada 23.<br />

decembrī LR Ekonomikas ministrijas<br />

Būvniecības un mājokļu politikas<br />

departamenta direktoram G. Ābelem,<br />

BKC plkst. 13:24 un 14:57 Latvijas<br />

Būvnieku asociācijas valdes lēmumus,<br />

2010. gada 6. janvārī LR Ekonomikas<br />

ministrijas Būvniecības un mājokļu<br />

politikas departamenta direktoram G.<br />

Ābelem LBA adresēto vēstuli BKC.<br />

Latvijas Būvnieku asociācija ar visiem<br />

tās rīcībā esošajiem dokumentārajiem<br />

argumentiem turpinās gan Ministru kabinetā,<br />

gan Saeimā pierādīt sava lēmuma<br />

pamatotību.<br />

Vienlaikus iepriekš minētajā vēstulē ir<br />

nekorekti apgalvots, ka pēc 2009. gada<br />

28. decembra Ekonomikas ministrijas<br />

organizētās jaunā Būvniecības likuma<br />

elektroniskās saskaņošanas akcijas saskaņojošajām<br />

institūcijām principiālu<br />

iebildumu par likuma projektu nebija.<br />

Iepazīstoties ar elektroniski saņemtajiem<br />

dokumentiem, patiesībā vairākas<br />

pretenzijas ir izteikušas Zemkopības<br />

ministrija, Satiksmes ministrija, Aizsardzības<br />

ministrija, Vides konsultatīvā<br />

padome, Sabiedriskās politikas<br />

centrs PROVIDUS, Vides ministrija,<br />

biedrība Sabiedrība par atklātību<br />

Delna, Patērētāju tiesību aizsardzības<br />

centrs, Latvijas Būvnieku asociācija,<br />

Tieslietu ministrija, Veselības ministrija,<br />

Finanšu ministrija, Reģionālās<br />

attīstības un pašvaldību lietu ministrija<br />

un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas<br />

departaments.<br />

Pie tam vairākas saskaņojošās institūcijas<br />

ir vērsušas uzmanību uz to, ka<br />

šāda veida likumprojekta saskaņošana,<br />

kad pēc plašiem dažādu institūciju un<br />

organizāciju iebildumiem ir izstrādāts<br />

faktiski jauns Būvniecības likumprojekts<br />

un tas tiek nosūtīts saskaņošanai<br />

pirmssvētku dienās, nosakot Ministru<br />

kabineta noteikumu Nr. 300 Ministru<br />

kabineta kārtības rullis 101. punktā paredzēto<br />

minimālo termiņu iebildumu izteikšanai<br />

(piecas darbdienas), neatbilst<br />

labas pārvaldības principam. Tāpēc šīs<br />

institūcijas lūdz atbilstoši Ministru kabineta<br />

2009. gada 7. aprīļa noteikumu<br />

Nr. 300 Ministru kabineta kārtības rullis<br />

100. punktam rīkot starpministriju<br />

(starpinstitūciju) sanāksmi.<br />

Ņemot vērā iepriekš teikto, lai nerastos<br />

maldīgs priekšstats, ka Latvijas Būvnieku<br />

asociācija ir mainījusi savu nostāju<br />

jautājumā par būvinženieru sertifikāciju,<br />

tā atsauc savu parakstu (prezidenta<br />

Viktora Puriņa personā) uz 2010. gada<br />

4. janvāra Būvindustrijas organizāciju<br />

koordinācijas centra vēstules Nr. 02/12<br />

Par Būvindustrijas koordinācijas centra<br />

darbību.<br />

Cieņā – LBA prezidents<br />

V. Puriņš<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv


Aktualitātes<br />

Valdes sēdes<br />

19. janvārī, 23. februārī, 16. martā,<br />

20. aprīlī, 18. maijā, 22. jūnijā,<br />

20. jūlijā, 17. augustā (iespējama<br />

izbraukuma sēde), 21. septembrī,<br />

19. oktobrī, 23. novembrī,<br />

21. decembrī.<br />

Sertifikācija<br />

13. janvārī, 17. februārī, 17. martā,<br />

14. aprīlī, 12. maijā, 16. jūnijā,<br />

14. jūlijā, 11. augustā, 15. septembrī,<br />

13. oktobrī, 17. novembrī,<br />

15. decembrī.<br />

Kursi<br />

Ēku būvspeciālistiem: 3. un 4. martā,<br />

5. un 6. maijā.<br />

Ceļu un tiltu būvspeciālistiem:<br />

4. jūnijā.<br />

Sertifikāti pēc pieprasījuma tiks<br />

izsniegti arī krievu, angļu un vācu<br />

valodā.<br />

Maksa par sertifikātu pagarināšanu un<br />

kursiem samazināta par 20%.<br />

<strong>LBS</strong> biedri!<br />

Lūdzu, paziņojiet par savu<br />

darbavietu, telefonu,<br />

mājas adrešu, e-pastu maiņu<br />

Latvijas Būvinženieru savienībai<br />

K. Barona ielā 99, lit. 1a,<br />

Rīga, LV-1012,<br />

vai elektroniski:<br />

lbs@apollo.lv.<br />

Būvniecības<br />

šķīrējtiesa<br />

2009. gada 1. jūlijā darbu uzsāka<br />

Latvijas Būvinženieru savienības<br />

Būvniecības šķīrējtiesa.<br />

Šķīrējtiesa reģistrēta LR Uzņēmumu<br />

reģistrā 2009. gada 18. maijā,<br />

reģistrācijas Nr. 40103230132, adrese:<br />

K. Barona ielā 99, lit. 1a, LV-1012,<br />

tālr. 67845910, fakss 67845929,<br />

e-pasts: lbs@apollo.lv.<br />

Papildu informācija <strong>LBS</strong> mājaslapā:<br />

www.lbs.building.lv.<br />

Šķīrējtiesas izveidošanas mērķis –<br />

sniegt augsti profesionālus, operatīvus<br />

juridiskus pakalpojumus visiem būvniecības<br />

dalībniekiem: pasūtītājiem,<br />

projektētājiem, celtniekiem, apsaimniekotājiem,<br />

būvmateriālu ražotājiem<br />

un tirgotājiem, kā arī nekustamo īpašumu<br />

īpašniekiem.<br />

Šķīrējtiesas prezidijs: priekšsēdētājs –<br />

Ilmārs Leikums; locekļi: Leonīds<br />

Jākobsons, Jānis Bārda.<br />

Informāciju par šķīrējtiesas tiesnešiem<br />

varat iegūt mājaslapā un <strong>LBS</strong> birojā.<br />

Gadījumā, ja firmu juridisko personu<br />

strīdu izšķiršanai vai arī norakstāmo<br />

finansiālo izdevumu apstiprināšanai<br />

izmantosiet <strong>LBS</strong> Būvniecības šķīrējtiesas<br />

pakalpojumus, lūdzam līgumos<br />

ierakstīt šādu tekstu:<br />

«Jebkurš strīds, domstarpība vai<br />

prasība, kas izriet no šā līguma, kas<br />

skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu<br />

vai spēkā neesamību, tiks galīgi<br />

izšķirts Latvijas Būvinženieru savienības<br />

Būvniecības šķīrējtiesā saskaņā<br />

ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.»<br />

Lūdzam ieskaitīt<br />

<strong>LBS</strong> biedru naudas<br />

gada maksu<br />

norēķinu kontā:<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

K. Barona iela 99, lit. 1a,<br />

Rīga, LV-1012<br />

Reģistrācijas Nr. 40008000225<br />

PVN reģistrācijas Nr.<br />

LV40008000225<br />

A/S «SEB banka»,<br />

Vecrīgas filiāle<br />

Kods UNLALV2X001<br />

Norēķinu konta Nr.<br />

LV80UNLA0001000700350<br />

Strādājošiem <strong>LBS</strong> biedriem<br />

un asociētiem biedriem<br />

LVL 25<br />

Nestrādājošiem pensionāriem<br />

LVL 5<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Apsveicam jubilārus!<br />

Lai vienmēr, vienmēr pasaulē<br />

būtu kaut kas, ko gribi<br />

iemācīties, ko vēlies darīt,<br />

kāda vieta, kur vēlies nonākt,<br />

cilvēks, kuru gribi satikt!<br />

(Julians Janševskis)<br />

Janvārī<br />

Valēriju Kasjanovu<br />

Pāvelu Brimerbergu<br />

Valēriju Bitenieku<br />

Leonu Grakauski<br />

Robertu Andiņu<br />

Guntu Sauli-Pavlovsku<br />

Valentīnu Šeškenu<br />

Februārī<br />

Imantu Belševicu<br />

Vladimiru Oļeiņiku<br />

Elitu Dreimani<br />

Tālivaldi Streipu<br />

Andri Griezīti<br />

Jāni Braunu<br />

Paulu Sirmo<br />

Pēteri Imantu Broku<br />

Martā<br />

Induli Sauli<br />

Imantu Putniņu<br />

Jāzepu Šesteru<br />

Māri Čehovu<br />

Par jubilāriem lasiet<br />

www.lbs.building.lv<br />

10<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

11


Aktualitātes<br />

Vsevolods Mandrigins<br />

(1937. gada 17. maijs – 2010. gada 3. janvāris)<br />

Vsevolods Mandrigins 1960. gadā absolvēja Rīgas Politehnisko institūtu un<br />

sāka strādāt dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā Garkalnē. Viņa karjera bija<br />

strauja – trīs gadu laikā no rūpnīcas meistara līdz tehniskās daļas priekšniekam,<br />

tad ražošanas daļas priekšniekam un galvenajam tehnologam. 1963. gada nogalē<br />

viņu pārcēla darbā uz Rīgu. Sekoja darbs vadošā amatā dzelzsbetona<br />

konstrukciju rūpnīcā Jēkabpilī. Pēc tam Vsevolods Mandrigins atkal atgriezās<br />

Rīgā. Viņš bija galvenais inženieris projektēšanas institūtā Latgiprogorstroj,<br />

vēlāk pārvaldnieks Giproorgseļstroj un Orgtehstroj institūtos. Taču Vsevolods<br />

Mandrigins nestrādāja tikai ar būvkonstrukcijām, viņš bija viens no komandas,<br />

kas radīja jaunus bobus mūsu bobslejistiem. Līdzīga konstrukcija pēc<br />

tam tika izmantota, veidojot nojumes pilsētas telefona automātiem. Vsevolods<br />

Mandrigins savas zināšanas papildināja, neklātienē mācoties aspirantūrā.<br />

1989. gadā viņš piedalījās Latvijas Būvinženieru savienības atjaunošanā. Pēdējā<br />

Vsevoloda Mandrigina darbavieta Rīgā bija institūts Pilsētprojekts, kur<br />

viņš bija direktors. Vsevolods Mandrigins bija sabiedrisks, viņam ļoti patika<br />

strādāt ar cilvēkiem. Kopš 1996. gada augusta Vsevolods Mandrigins dzīvoja<br />

Maskavā. Par darbu Latvijā viņš saņēmis vairākus apbalvojumus: bijis Latvijas<br />

PSR Valsts prēmijas laureāts, apbalvots ar medaļu Par darba varonību, saņēmis<br />

vairākus Atzinības un Goda rakstus. 1985. gadā Vsevolodu Mandriginu<br />

apbalvoja ar medaļu Darba veterāns. Kolēģi viņu atceras kā ļoti profesionālu<br />

un racionālu cilvēku.<br />

Starptautiskie<br />

sakari<br />

Starptautisko sakaru sekcijas dalībnieki<br />

– Aivars Caune, Lauris Lācgalvis,<br />

Gunta Saule-Pavlovska, Kaspars<br />

Kurtišs, Sergejs Frolovs, Artūrs Ščurs<br />

un Mārtiņš Studers – 11. janvārī pārrunāja<br />

darba plānu 2010. gadam un<br />

sadarbību ar profesionālajām savienībām<br />

mūsu valstī un ārzemēs.<br />

Tika nolemts turpināt sadarbību ar Notingemas<br />

universitātes profesoru Dr.<br />

K. Eliotu (Lielbritānija) projektēšanas<br />

jomā. Ieplānots jau nākamais seminārs<br />

par tematu Iepriekšsaspriegto konstrukciju<br />

projektēšana pēc Eirokodeksa.<br />

Sadarbībā ar profesoru notiek mācību<br />

videomateriāla sagatavošana Rīgas<br />

Celtniecības koledžai.<br />

Sekcijas dalībnieki izvērtēja sadarbības<br />

iespējas ar Krievijas Celtnieku asociācijas<br />

(KCA) pārstāvniecību Latvijā.<br />

Tika nolemts sagatavot informatīvu<br />

iepazīšanās vēstuli KCA un organizēt<br />

tikšanos, kā arī apzināt iespējas nodibināt<br />

sakarus ar attiecīgajām būvinženieru<br />

organizācijām Krievijā, Ukrainā,<br />

Baltkrievijā.<br />

Patlaban aktuāla ir arī ārzemju profesionālās<br />

informācijas apstrāde un publikāciju<br />

sagatavošana <strong>LBS</strong> mājaslapā,<br />

informācijas apmaiņa ar baltkrievu inženieriem<br />

par iespējām kopīgi realizēt<br />

nākotnes projektus par Saules enerģijas<br />

izmantošanu alternatīvās enerģijas<br />

iegūšanai, kā arī LIAA būvniekiem<br />

domāto semināru apmeklēšana.<br />

Vadītāji<br />

Likumdošanas sekcija<br />

vadītājs Ilmārs Leikums, tālr. 29520009<br />

Alberts Krols, tālr. 29229788<br />

Vilnis Puļķis, tālr. 29221671<br />

Arhitektūras un pilsētbūvniecības sekcija<br />

vadītāja Rūta Krūskopa, tālr. 29548321<br />

Viesturs Briedis, tālr. 29453114<br />

Ija Niedole, tālr. 29209105<br />

Būvprojektēšanas sekcija<br />

vadītājs Aldis Grasmanis, tālr. 29404391<br />

Jānis Prauliņš, tālr. 29407955<br />

Transportbūvju sekcija<br />

vadītājs Anatolijs Gulbis, tālr. 26555776<br />

Jānis Klismets, tālr. 29237597<br />

Publisko iepirkumu sekcija<br />

vadītājs Juris Mellēns, tālr. 26398306<br />

Edvīns Pārups, tālr. 29468433<br />

Starptautisko sakaru sekcija<br />

vadītājs Aivars Caune, tālr. 29416045<br />

Būvniecības tehnoloģiju sekcija<br />

vadītājs Eduards Raubiško, tālr. 29238332<br />

Inženierbūvju sekcija<br />

vadītājs Aivars Brambis, tālr. 29204389<br />

Izglītības sekcija<br />

vadītāja Silvija Štrausa, tālr. 26596552<br />

Ludmila Okoloviča, tālr. 29403803<br />

Juris Rihards Naudžuns, tālr. 29282607<br />

Būvniecības zinātnes sekcija<br />

vadītājs Ilgvars Niedols, tālr. 29267592<br />

Kārlis Grāmatnieks, tālr. 29233122<br />

Jauno speciālistu sekcija<br />

vadītājs Guntars Šterns, tālr. 29226064<br />

Sabiedrisko attiecību sekcija<br />

vadītāja Mārīte Šperberga, tālr. 29468382<br />

Sporta un atpūtas sekcija<br />

vadītājs Andrejs Magaznieks, tālr. 29220852<br />

12<br />

www.lbs.building.lv<br />

13


Aktualitātes<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Projekti daudzdzīvokļu<br />

māju siltumnoturībai<br />

2009. gada 14. aprīlī Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (BEMA)<br />

uzsāka projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda<br />

(ERAF) finansētajā programmā Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas<br />

pasākumi. Šajā programmā ERAF finansējums paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamo<br />

māju energoefektivitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju<br />

un energoresursu efektīvu izmantošanu.<br />

Ventspils,<br />

Brīvības iela 33/35<br />

Renovācijas darbi daudzdzīvokļu<br />

dzīvojamajā mājā Ventspilī, Brīvības<br />

ielā 33/35, tika pabeigti 2009. gada<br />

23. oktobrī. 1961. gadā celtajai mājai<br />

veikta ārsienu, bēniņu pārseguma<br />

un pagraba cokola siltināšana, kā arī<br />

siltumapgādes sistēmas renovācija,<br />

tas ir, cauruļvadu siltināšana un<br />

karstā ūdens regulatora nomaiņa pret<br />

elektroniski vadāmu ar temperatūras<br />

pazeminājumu. Mājā ir 37 dzīvokļi.<br />

Siltumenerģijas patēriņš – 155<br />

kWh/m² gadā. Plānots, ka pēc darbu<br />

pabeigšanas siltumenerģijas patēriņš<br />

varētu samazināties par aptuveni 53%.<br />

ERAF līdzfinansējums šim projektam<br />

ir 26 713,94 lati.<br />

Iedzīvotāju pārstāve Ilze Meiere:<br />

«Mūsu mājas iedzīvotāju ieguvums<br />

ir divējāds – tas ir gan estētisks, gan<br />

14<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

15


Aktualitātes<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

praktisks. Estētiski, protams, ieguvusi<br />

ir visa pilsēta, un ventspilnieki mūsu<br />

māju jau paguvuši padarīt par apskates<br />

objektu, savu brīvdienu pastaigu<br />

maršrutos iekļaujot mūsu mājas apskati.<br />

Bet svarīgākā, dabiski, ir praktiskā puse.<br />

Iepriekš mūsu maksājumi par siltumu<br />

bija vieni no lielākajiem pilsētā, taču<br />

radiatori pat mājas vidusdaļā bija tikai<br />

remdeni, nerunājot par dzīvokļiem<br />

Apsaimniekošanas maksa, Ls/m 2 Maksa par apkuri, Ls/m 2 Kopējās izmaksas, Ls/m 2<br />

Pirms<br />

0,40<br />

Apsaimniekošanas maksa, Ls/m 2 Maksa par apkuri, Ls/m 2 Kopējās izmaksas, Ls/m 2<br />

Pirms<br />

0,38<br />

Pēc<br />

0,35<br />

+ 0,16 (kredīts)<br />

Pēc<br />

0,38<br />

+ 0,15 (kredīts)<br />

Pirms<br />

0,68<br />

Valmiera,<br />

Rūpniecības iela 34<br />

Tā ir piecu stāvu 103. sērijas ēka ar<br />

56 dzīvokļiem, kas nodota ekspluatācijā<br />

1976. gadā. Siltumenerģijas<br />

patēriņš ēkai bija 102 kWh/m², un<br />

plānotais enerģijas ietaupījums pēc<br />

darbu veikšanas būs aptuveni 35%.<br />

Ēkā tiks veikta ārējo norobežojošo<br />

būvelementu konstrukciju un pagraba<br />

pārseguma siltināšana, jumta renovācija,<br />

logu nomaiņa koplietošanas<br />

telpās, kā arī siltumapgādes un ventilācijas<br />

sistēmu renovācija. ERAF<br />

līdzfinansējums šim projektam tika<br />

piesaistīts 37 105,45 latu apmērā.<br />

DzĪKS Smilškrasti pilnvarotā persona<br />

Pēteris Ziemanis: «Galvenā ideja bija<br />

Pirms<br />

0,62<br />

ēkas galos, kuros reizumis bija pat<br />

grūti dzīvot. Šajā apkures sezonā<br />

apkuri varējām pieslēgt vēlu, bet tagad<br />

radiatori ir karsti! Protams, ceram,<br />

ka šie energoefektivitātes pasākumi<br />

samazinās mūsu maksājumus par<br />

siltumu, kā tika solīts.»<br />

Plānots, ka kopējās izmaksas par apkuri<br />

samazināsies par 0,25 Ls/m 2 .<br />

Pēc<br />

0,32<br />

(prognoze)<br />

Pēc<br />

0,40<br />

(prognoze)<br />

Pirms<br />

1,08<br />

Pirms<br />

1,00<br />

Pēc<br />

0,83<br />

(prognoze)<br />

radīt visā mājā vienādus dzīvošanas<br />

apstākļus visiem iedzīvotājiem – lai<br />

pirmā stāvā cilvēki nesaltu un piektajā<br />

stāvā nebūtu par karstu. Mūsu mājas<br />

dzīvokļu īpašnieki ir iesaistījušies<br />

mājas pārvaldīšanā un sapratuši, ka<br />

neviens viņu vietā neko nedarīs. Tas<br />

taču galu galā ir mūsu visu īpašums,<br />

tāpēc visiem ir jābūt ieinteresētiem tā<br />

uzturēšanā kārtībā. Mājas siltināšana<br />

nodrošina gan iedzīvotāju individuālo<br />

komfortu, gan mājas kopējo siltumenerģijas<br />

ietaupījumu.»<br />

Plānots, ka kopējās izmaksas par apkuri<br />

samazināsies par 0,22 Ls/m 2 .<br />

Pēc<br />

0,93<br />

(prognoze)<br />

Liepāja,<br />

Klaipēdas iela 84<br />

Vienkāršotās renovācijas darbi šajā<br />

mājā beidzās šogad 6. janvārī. 1972.<br />

gadā celtajai mājai tika veikta fasādes,<br />

jumta pārseguma, pagraba pārseguma<br />

un cokola siltināšana, kāpņu telpas remonts,<br />

logu un durvju nomaiņa koplietošanas<br />

telpās, ventilācijas sistēmas renovācija,<br />

siltumapgādes sistēmas renovācija,<br />

tostarp karstā ūdens cauruļvadu<br />

nomaiņa un siltināšana. Mājā ir 60 dzīvokļi.<br />

Siltumenerģijas patēriņš – 113<br />

kWh/m² gadā. Prognozējamais siltumenerģijas<br />

ietaupījums – aptuveni 39%.<br />

ERAF līdzfinansējums šim projektam<br />

ir 62 089,95 lati.<br />

Apsaimniekošanas maksa, Ls/m 2 Maksa par apkuri, Ls/m 2 Kopējās izmaksas, Ls/m 2<br />

Pirms<br />

0,40<br />

Pēc<br />

0,26<br />

+ 0,15 (kredīts)<br />

Pirms<br />

0,96<br />

Uzziņai<br />

Projektus aktivitātes ietvaros var<br />

iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamo<br />

māju dzīvokļu īpašnieki, kuru mājas<br />

ir nodotas ekspluatācijā laika posmā<br />

no 1944. līdz 1993. gadam, kuras ir<br />

sadalītas dzīvokļu īpašumos un vienam<br />

īpašniekam pieder ne vairāk kā<br />

20% no kopējā dzīvokļu īpašumu<br />

skaita. (Kritērijs neattiecas uz valsts<br />

un pašvaldību īpašumā esošajiem<br />

dzīvokļu īpašumiem.)<br />

Iedzīvotāju pārstāve un DzĪB Klaipēda<br />

84 valdes locekle Olga Jankovska: «Ar<br />

Eiropas atbalstu veiktā dzīvojamajās<br />

mājas vienkāršotā renovācija ir pirmais<br />

pilsētas paraugprojekts un liels ieguvums<br />

dzīvokļu īpašniekiem, mājas iedzīvotājiem,<br />

kā arī sabiedrībai kopumā.<br />

Pateicoties renovācijai, palielinājusies<br />

ēkas siltumnoturība, samazinājies siltumenerģijas<br />

patēriņš un būtiski tikusi<br />

uzlabota mājas iedzīvotāju dzīves kvalitāte.<br />

Veikto darbu kopums ļauj par 39%<br />

samazināt mājā patērēto siltumenerģiju.<br />

Uzskatu, ka šodienas ekonomiskajos<br />

apstākļos tam ir liela nozīme.»<br />

Pēc<br />

0,58<br />

(prognoze)<br />

Pirms<br />

1,36<br />

Pēc<br />

1,08<br />

(prognoze)<br />

Sīkāku informāciju par aktivitāti var<br />

saņemt Būvniecības, enerģētikas un<br />

mājokļu valsts aģentūrā pie Signes<br />

Kajakas (ES struktūrfondu ieviešanas<br />

departamenta Projektu ieviešanas<br />

nodaļas vecākā konsultante), tālr.<br />

67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@<br />

bema.gov.lv, fakss 67041911, vai arī<br />

interneta vietnē esfondi.bema.gov.lv.<br />

Inese Bērziņa<br />

Foto: no BEMA arhīva<br />

16<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

17


Vadība<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Valdes sēdes<br />

24. novembrī<br />

«Neraugoties uz visu sabiedrisko organizāciju<br />

iebildumiem, Būvniecības<br />

likums tiek virzīts apstiprināšanai. Ir<br />

noteikta secība, kādā likumprojekts<br />

tiek apspriests valsts instancēs. Būtiski<br />

panākt, lai sertificēšana paliek piecās<br />

jomās: inženierizpēte, projektēšana,<br />

būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība,<br />

būvekspertīze. Bez sertificēšanas mēs<br />

paplašinām nekvalitatīvas būvniecības<br />

tirgu,» teica Mārtiņš Straume. Valde<br />

uzzināja, ka kāds būvinženieris, kurš<br />

kā bankas pārstāvis bija vienlaikus uzņēmies<br />

115 objektu būvuzraudzību,<br />

slēdzienus rakstīja, pat neierodoties<br />

objektos. Bankai tika radīti lieli zaudējumi,<br />

jo, pamatojoties uz šā būvuzrauga<br />

slēdzieniem, kredītņēmējam nauda tika<br />

pārskaitīta par nenotikušiem darbiem.<br />

Unikāls piemērs – pamati vēl nebija pabeigti,<br />

bet būvuzrauga paraksts liecināja,<br />

ka mājai jau ir jumts. Sertificēšanas<br />

neesamības gadījumā šādus inženierus<br />

nav iespējams sodīt, atņemot sertifikātu<br />

un liedzot strādāt būvuzraudzībā, vai citās<br />

līdzīgās jomās.<br />

Par Ministru kabineta noteikumiem Nr.<br />

383 Juris Mellēns teica: «Ja būvvaldēm<br />

būtu tiesības sniegt informāciju<br />

par to uzmanības lokā nonākušajiem<br />

projektiem, sertifikācijas institūcijai<br />

būtu materiāli par speciālistu kvalifikāciju.»<br />

Juris Mellēns par šo tematu<br />

sagatavos priekšlikumus. Valde nolēma,<br />

ka sagatavos vēstuli katram <strong>LBS</strong><br />

biedram, kas ir Latvijas Būvnieku asociācijas<br />

valdes loceklis, lai noskaidrotu<br />

viņa domas par sertifikāciju, jo LBA<br />

valdes lēmums ir kategorisks – nē būvinženieru<br />

sertifikācijai! Un tā ir vienīgā<br />

nevalstiskā organizācija BKC vairāk<br />

nekā 20 organizāciju saimē, kas iestājas<br />

pret speciālistu sertifikāciju.<br />

Helēna Endriksone pastāstīja par SIA<br />

<strong>LBS</strong> – Konsultants izbraukuma semināriem.<br />

Daugavpils seminārā, pateicoties<br />

<strong>LBS</strong> reģionālās kopas atbalstam, piedalījās<br />

53 cilvēki. Gaidāmi semināri arī<br />

Madonā un Ventspilī. Patlaban semināru<br />

programmu aktualitāte ir Eirokodi.<br />

Aldis Grasmanis ierosināja ieviest apmācībā<br />

punktu sistēmu, tad daudziem<br />

būvinženieriem būtu stimuls mācīties.<br />

Eduards Raubiško aicināja kādā no<br />

sēdēm tikties ar augstskolu mācību<br />

spēkiem un runāt par inženieru izglītību,<br />

jo pašlaik programmas tiek veidotas<br />

tā, lai studenti pārsvarā nodarbotos<br />

ar pašizglītību. Tā kā Latvijā nav šāda<br />

veida izglītības tradīciju, pēc Eduarda<br />

Raubiško vārdiem, «studenti nodarbojas<br />

ar bumbulēšanu».<br />

Valdes sēdē tika runāts par Būvniecības likuma projekta izstrādes gaitu, par MK<br />

noteikumu Nr. 383 Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu<br />

piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu virzību, par MK noteikumu Nr. 453 Būvkomersantu<br />

reģistrācijas noteikumi virzību, par Būvniecības nevalstisko organizāciju<br />

koordinācijas centra (BKC) darbu un organizētajām diskusijām, par SIA<br />

<strong>LBS</strong> – Konsultants semināriem K. Barona ielā 99 un izbraukuma semināriem<br />

reģionos.<br />

18<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

19


Vadība<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

22. decembrī<br />

Sēdes darba kārtībā bija informācija<br />

par <strong>LBS</strong>, <strong>LBS</strong> BSSI un SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

darbu 2009. gadā un 2010.<br />

gada plāniem un budžetu, par <strong>LBS</strong><br />

Būvniecības šķīrējtiesas ieveidošanu,<br />

par Būvniecības zinātnes sekcijas un<br />

Inženierbūvju sekcijas darba plāniem<br />

2010. gadā. Tuvojoties Ziemassvētkiem,<br />

<strong>LBS</strong> valdei, reģionālo kopu vadītājiem<br />

un sekciju vadītājiem kā dāvana<br />

par nesavtīgo sabiedrisko darbu tika<br />

sniegts neliels koncerts.<br />

<strong>LBS</strong> valdes priekšsēdētājs Mārtiņš<br />

Straume informēja par divām jaunām<br />

sekcijām un vienu reģionālo kopu, par<br />

nepieciešamību reģionālo kopu darbu<br />

turpmāk organizēt, ievērojot jauno novadu<br />

sistēmu.<br />

«Daudz pūļu prasīja sertificēšanas<br />

sistēmas pilnveidošana, taču tagad tai<br />

visvairāk pretojas mūsu partneri – Latvijas<br />

Būvnieku asociācija. Firmu ir vairāk<br />

nekā sertificēto būvdarbu vadītāju.<br />

Esam saņēmuši arī aizrādījumus par<br />

eksāmenu jautājumu sakārtošanu. Tas<br />

jārisina,» teica Mārtiņš Straume. Viņš<br />

pastāstīja, ka trūkst ekspertu, tāpēc ekspertīzes<br />

tiek veiktas nelielā apjomā.<br />

SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants valdes priekšsēdētāja<br />

Helēna Endriksone pavēstīja,<br />

ka uzņēmuma darbu apjoms 2009.<br />

gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, ir samazinājies<br />

un patlaban uzņēmums strādā<br />

2007. gada līmenī. Patīkami, ka pieaudzis<br />

semināru skaits un to apmeklētība.<br />

Par lektoriem tiek pieaicināti arī<br />

ārzemju speciālisti. «Esam uzvarējuši<br />

LIAA konkursā par pieteikumu izvērtēšanu<br />

Eiropas finansējumam,» teica<br />

Helēna Edriksone.<br />

«Patīkami, ka pieaugusi <strong>LBS</strong> – Konsultanta<br />

autoritāte. Taču pašreizējos apstākļos<br />

strādājam gluži vai par dempinga<br />

cenām, jo pasūtītāji nav maksātspējīgi,»<br />

sacīja uzņēmuma izpilddirektors<br />

Juris Tervits. Valdes locekļi izteica<br />

viedokli par uzņēmuma darbu, runāja<br />

par budžeta plānošanu un citām aktualitātēm.<br />

Tika nolemts, ka SIA <strong>LBS</strong> –<br />

Konsultants budžetu vēlreiz skatīs <strong>LBS</strong><br />

valdes sēdē janvārī.<br />

«Ir reģistrēta šķīrējtiesa. Ir tiesneši, ko<br />

var pieaicināt atsevišķos procesos. Visa<br />

informācija pieejama <strong>LBS</strong> mājaslapā.<br />

Būvinženieri šķīrējtiesā pārstāv 2/3,<br />

juristi – 1/3. Noticis pirmais seminārs<br />

par meditāciju un tās izmantošanu tiesā,»<br />

pastāstīja <strong>LBS</strong> Būvniecības šķīrējtiesas<br />

prezidija priekšsēdētājs Ilmārs<br />

Leikums. Patlaban ir būtiski, lai firmas<br />

savos līgumos paredz šķīrējtiesas izmantošanu<br />

strīdu gadījumos.<br />

<strong>LBS</strong> Inženierbūvju sekcijas vadītājs<br />

Aivars Brambis informēja, ka sekcija<br />

2010. gadā organizēs apspriedi par tematu<br />

Būvprojektu kvalitāte, lai pēc tam<br />

sagatavotu priekšlikumus, kurus varētu<br />

izmantot iestrādāšanai Vispārīgajos<br />

būvnoteikumos. Sekcija organizēs divu<br />

rekonstruētu ūdensgūtņu Baltezers un<br />

Zaķumuiža, kā arī Baltezera ūdensapgādes<br />

muzeja apmeklējumus. Kopā ar<br />

Ģeotehniķu savienību tiks organizēta<br />

tehniska sanāksme ģeotehniķiem, bet<br />

sadarbībā ar Vides ministriju – apspriede<br />

par neparedzētu darbu apmaksas mehānismu,<br />

ieskaitot FIDIC līgumu noteikumos<br />

paredzētās dienas darbu izmantošanas<br />

procedūras. Inženierbūvju sekcijas<br />

dalībnieki iesaistīsies arī standarta<br />

tehnisko specifikāciju izstrādāšanā.<br />

<strong>LBS</strong> Būvniecības sekcijas vadītājs Ilgvars<br />

Niedols pastāstīja, ka sekcija ir apzinājusi<br />

visus <strong>LBS</strong> biedrus zinātniekus, to<br />

saraksts publicēts žurnāla Būvinženieris<br />

13. numurā, un turpmāk tiks organizēti<br />

zinātnieku raksti par viņu pētījumu praktisko<br />

izmantošanu. Sekcijas darba plānā<br />

paredzēti semināri, lekcijas un konkursu<br />

organizēšana, piemēram, Gada labākais<br />

inženiertehniskais risinājums.<br />

20<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

21


Vadība<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

19. janvārī<br />

Valde izskatīja <strong>LBS</strong> biedru priekšlikumus<br />

biedrības darbam, pārrunāja aktivitātes<br />

2010. gadā, lēma par <strong>LBS</strong> un<br />

SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants budžetu, par<br />

XXII kongresu un citiem jautājumiem.<br />

<strong>LBS</strong> biedri pēc vadības aicinājuma izteikuši<br />

priekšlikumus, kas skar gan valdes<br />

sēdes un sekciju darbu, gan kvalifikācijas<br />

celšanu, pieredzes apmaiņu, aktivitātes<br />

RTU, LLU un RCK mācību procesa<br />

pilnveidošanā (tematiski izbraukumi,<br />

prakses vietas, mācību ekskursijas), likumdošanas<br />

un normatīvo aktu izstrādi,<br />

sertifikācijas procesa pilnveidošanu un<br />

citus jautājumus, piemēram, bijuši gan<br />

globāla mēroga priekšlikumi saistībā ar<br />

tautsaimniecības attīstību, gan arī ļoti<br />

konkrēti par lielpaneļu ēku saglabāšanu<br />

un renovāciju.<br />

Uzņēmēju grupa, kas ir arī <strong>LBS</strong> valdes<br />

locekļi, analizēja SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

līdzšinējo darbu, uzņēmuma iepriekšējo<br />

gadu bilanci un 2010. gada<br />

budžetu. Patlaban <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

dod darbu vairāk nekā 100 ekspertiem,<br />

kas ir <strong>LBS</strong> biedri un strādā ne vien<br />

Rīgā, bet visā Latvijā. Guntars Šterns<br />

sniedza <strong>LBS</strong> – Konsultanta ekonomisko<br />

izvērtējumu, ieteica veidot plānotus<br />

uzkrājumus un minimuma budžetu.<br />

Vadoties pēc šiem ieteikumiem, <strong>LBS</strong><br />

valde nolēma katru mēnesi sekot līdzi<br />

<strong>LBS</strong> – Konsultants darbības rādītājiem,<br />

bet plašāk par uzņēmuma darbību runāt<br />

aprīļa valdes sēdē.<br />

Valde apstiprināja <strong>LBS</strong> un SIA <strong>LBS</strong> –<br />

Konsultants budžetus 2010. gadam, kā<br />

arī Alda Grasmaņa priekšlikumu par<br />

to, ka <strong>LBS</strong> XXII kongresu vajadzētu<br />

orientēt uz kāda konkrēta lēmuma<br />

pieņemšanu, tā iesaistot <strong>LBS</strong> biedrus,<br />

kā arī diskutēt par konkrētiem jautājumiem,<br />

piemēram, būvinženieru kompetenci.<br />

Kongresa sagatavošanas darba<br />

grupa strādā pie konkrētiem tematiem.<br />

Valde vienojās nemainīt tradīcijas, un<br />

26. marta vakarā pēc <strong>LBS</strong> kongresa<br />

Latviešu biedrības namā būs būvinženieru<br />

balle tāpat kā iepriekšējos gadus.<br />

Valdes locekļi iepazinās ar jaunumiem<br />

Būvindustrijas nevalstisko organizāciju<br />

koordinācijas centra darbībā, ar priekšlikumiem<br />

būvuzņēmēju kvalifikācijas<br />

celšanai, būvspeciālistu sertifikātu paraugiem<br />

krievu, angļu un vācu valodā.<br />

Atsaucīgi tika uzņemts Eduarda Raubiško<br />

piedāvājums reāli dabā apskatīt<br />

plānoto Ziemeļu šķērsojumu, lai rastos<br />

precīzāka izpratne par šo transporta<br />

kustības uzlabošanas projektu.<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

22<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

23


Sekciju darbs<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Attīstībai<br />

starptautiski<br />

projekti<br />

Latvijas attīstības stratēģijas atslēgas vārdi: vietējās ražošanas modernizācija,<br />

likumdošanas sakārtošana būvniecībā, citu valstu zinātnisko sasniegumu<br />

adaptēšana, integrācija, starptautiskā sadarbība. Ir jāturpina Latvijas tradicionālo<br />

rūpniecības un pakalpojumu nozaru bāzes modernizācija, kas varētu<br />

sekmēt konkurētspējas palielināšanos globālā līmenī, likumdošanas sakārtošana<br />

būvniecības nozarē, kā arī vietējo R&D (pētījumi/attīstība) sasniegumu<br />

komercializāciju.<br />

Pretēji vispārpieņemtajam viedoklim<br />

augstās tehnoloģijas ne vienmēr ir sinonīms<br />

lielai algai un straujai attīstībai.<br />

Tieši pretēji, pārejas ekonomikas<br />

valstis, arī Latvija, var panākt lielāku<br />

attīstību «par to pašu naudu», nostiprinot<br />

tradicionālo nozaru – būvniecības,<br />

mežsaimniecības, pārtikas u. c. – konkurētspēju.<br />

Protams, tas neizslēdz<br />

nākotnes perspektīvu izstrādāt un ražot<br />

augstās tehnoloģijas produktus.<br />

Jāņem vērā, ka gada kopējais R&D<br />

izdevumu apjoms Latvijā no visiem<br />

sektoriem – valsts, privātā un ārvalstu<br />

avotiem – atbilst apmēram vienas lielas<br />

ASV korporācijas vienas nedēļas<br />

R&D izdevumiem, bet kopējais Latvijā<br />

R&D aktivitātēs iesaistīto darbinieku<br />

skaits ir vienāds ar vidēja lieluma<br />

ASV laboratorijas pētnieku skaitu. Pamatojoties<br />

uz esošo situāciju, varam<br />

teikt, ka Latvijas integrēšanās pasaules<br />

ekonomikā būs atkarīga gan no tās uzņēmumu<br />

un zinātnieku gribas pieņemt<br />

un izmantot ārpus Latvijas robežām<br />

radītās zināšanas, gan no Latvijas zinātnieku<br />

sekmēm komercializēt valstī<br />

radītās zināšanas.<br />

2009. gada 10.–13. novembrī Rīgā<br />

notika pirmā starptautiskā tehnoloģiju<br />

attīstības un komercializācijas projekta<br />

1st Commercialization Reactor<br />

sadarbības partneru tikšanās, uz kuru<br />

bija aicināti Latvijas uzņēmēji, kas ie-<br />

interesēti un gatavi attīstīt sadarbību<br />

ar NVS valstu tehnoloģiju turētājiem<br />

un uz šo zinātnisko izstrādņu bāzes dibināt<br />

jaunus uzņēmumus Latvijā.<br />

Tagad Starptautiskais zinātnes un tehnoloģiju<br />

centrs (International Science<br />

and Technology Center – ISTC), Latvijas<br />

Investīciju un attīstības aģentūra<br />

(LIAA) un SIA Virtual CEO uzsākuši<br />

šā starptautiskā tehnoloģiju attīstības<br />

un komercializācijas projekta 1st<br />

Commercialization Reactor īstenošanu.<br />

Tā mērķis ir veicināt NVS valstīs<br />

radīto tehnoloģisko izstrādņu komercializācijas<br />

uzsākšanu Latvijā. Šāda<br />

veida projekts pie mums tiek organizēts<br />

pirmo reizi.<br />

Turpmāk šā projekta sadarbības partneru<br />

tikšanās paredzēts rīkot vismaz reizi<br />

pusgadā. Uz pasākumu Rīgā ieradās<br />

desmit tehnoloģiju izstrādātāji/zinātnieki<br />

no NVS valstīm, kas ir izteikuši<br />

vēlmi savas tehnoloģijas īstenot ar<br />

Latvijā dibinātu uzņēmumu palīdzību.<br />

ISTC eksperti ir nodrošinājuši zinātnisko<br />

izstrādņu koncepta apliecinājumu<br />

izstrādi (proof of concept) katrai no šīm<br />

tehnoloģijām. Prezentētās tehnoloģijas<br />

ir elektronikas, alternatīvās enerģijas,<br />

medicīnas iekārtu, biotehnoloģiju un<br />

farmācijas jomā.<br />

Interesanti ir baltkrievu zinātnieku sadarbībā<br />

ar Krievijas speciālistiem izstrādātie<br />

jaunās paaudzes fotoelementi,<br />

kas nodrošina Saules enerģijas pārvēršanu<br />

elektriskajā enerģijā, kā elementu<br />

izmantojot speciālu filmas materiālu,<br />

ko var uzlīmēt uz būvkonstrukcijām<br />

– jumtiem, sienām, kā arī novietot<br />

uz atsevišķām plaknēm. Lietderības<br />

koeficients varētu būt augsts – līdz 22<br />

procentiem. Diemžēl baltkrievu zinātnieki<br />

nevarēja piedāvāt jau izstrādātu<br />

tehnoloģiju, paraugs bija radīts Vācijā.<br />

Uz filmas ir nepieciešams uznest<br />

CU(IN, Ga)Se2 kārtu vakuuma apstākļos.<br />

Baltkrievu zinātnieki bija ievadījuši<br />

sarunas par nepieciešamās iekārtas<br />

izgatavošanu Anglijā, kas prasītu laiku<br />

līdz diviem gadiem un ievērojamus kapitālieguldījumus<br />

– aptuveni 1 000 000<br />

latu. Diemžēl šoreiz baltkrievu zinātnieki<br />

ir nedaudz nokavējušies, jo arī<br />

citas valstis ir nonākušas līdz līdzīgiem<br />

rezultātiem, un risks, lai iesaistītos šajā<br />

projektā, ir pārāk augsts, ņemot vērā<br />

iekārtas izstrādes laiku un arī to, ka<br />

starptautiskas enerģētikas kompānijas,<br />

kuru gada apgrozījums ir vismaz<br />

200 000 000 latu, arī sāk strādāt, lai<br />

izmantotu šo tehnoloģiju.<br />

Pēc šīs pirmās tikšanās varam secināt,<br />

ka jāmeklē aktīvas sadarbības iespējas<br />

ar NVS un Baltkrievijas zinātniekiem,<br />

lai maksimāli īsā laikā varētu iepazīties<br />

ar viņu atklājumiem un vienoties<br />

par sadarbības formām, ņemot vērā,<br />

ka mums ir pieejami visi ES fondu līdzekļi.<br />

Savukārt <strong>LBS</strong> var piedāvāt savu<br />

lielo zināšanu potenciālu būvniecības<br />

jomā, sadarbojoties ar NVS un citām<br />

valstīm. Krievijā ir izstrādāta vienstāva<br />

un divstāvu māju apbūves programma,<br />

kurā būtu iespējamas dažādas sadarbības<br />

formas.<br />

Lauris Lācgalvis,<br />

Banku augstskolas<br />

2. kursa doktorants,<br />

<strong>LBS</strong> Starptautisko sakaru sekcija<br />

24<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

25


Personība<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Būvnieku<br />

Tečere<br />

Šarmanta un gudra sieviete, zina savu darbu, spēj daudz strādāt un daudz izdarīt,<br />

viena no kompetentākajām būvinženierēm valstī. Tieša, ātri domā, zibenīgi reaģē.<br />

Ja ir pārliecināta par savu viedokli, nerespektē pat autoritātes. Laba vadītāja. Tā<br />

Viju Gēmi raksturo kolēģi – vīrieši. Viņi ciena Viju Gēmi. Ja kādreiz jāizšķiras par<br />

kādu lēmumu, vienmēr jautā viņas viedokli. Viņa dalās zināšanās un neatsaka padomu<br />

neviena līmeņa vadītājam. Varbūt tieši tāpēc ir gandrīz neiespējami vienoties<br />

par tikšanos ar viņu, lai runātu par pašu. Vijas Gēmes plānotājs ziņo: sēde, tad tikšanās,<br />

seko sanāksme, izbraukums, komandējums, atkal sanāksme un vēl nākamā.<br />

Vijai Gēmei nepietika ar to, ka viņa<br />

Rīgas Politehniskajā institūtā bija saņēmusi<br />

inženieres celtnieces diplomu,<br />

viņa absolvēja šo mācību iestādi vēlreiz<br />

(tagad to sauca jau par Rīgas Tehnisko<br />

universitāti), lai iegūtu ražošanas vadības<br />

inženieres kvalifikāciju. Vija mācās<br />

nepārtraukti, arī no dzīves situācijām.<br />

Viņa strādājusi Valsts zinātniskās pētniecības<br />

institūtā, Valsts lietu komitejā,<br />

Arhitektūras un celtniecības ministrijā,<br />

Vides aizsardzības un reģionālās<br />

attīstības ministrijā. Tieši Viju Gēmi,<br />

vienīgo sievieti no astoņiem kandidā-<br />

tiem, respektējot profesionāļu viedokli,<br />

toreizējā VARAM 1994. gadā izvēlējās<br />

par Būvniecības departamenta direktori.<br />

Viņa ap sevi izveidoja profesionāļu<br />

komandu, kas būtiski ietekmēja nozares<br />

attīstību valsts mērogā. Viņas panākumu<br />

atslēga – uzklausīt profesionāļu<br />

viedokļus, izvērtēt un ņemt vērā.<br />

Vija Gēme uzskata, ka labākais, ko<br />

savulaik izdarīja Būvniecības departaments,<br />

ir akceptētā būvniecības nacionālā<br />

programma. Tā tika radīta, pateicoties<br />

profesionāļiem. Tika aptverts viss,<br />

kas vajadzīgs nozarei, sākot ar izglītību,<br />

apmācību, ar likumdošanas attīstību, ar<br />

uzraudzības kontroli, ar uzņēmējdarbību,<br />

būvizstrādājumiem, ar zinātni, kas<br />

tobrīd jau bija pilnīgi aizmirsta. Diemžēl<br />

valstij neatradās mehānismi, lai programmu<br />

attīstītu. «Ja būtu turpinājies<br />

iesāktais un ieplānotais, mēs neatrastos<br />

tādā situācijā, kādā esam šodien. Mums<br />

vairs nav profesionāļu, pietrūkst darbaspēka,<br />

nav tālredzīgas prognozes, kā<br />

attīstīt nozari un kas tai būtu vajadzīgs.<br />

Daudz kas attīstās pats no sevis,» atzīst<br />

Vija Gēme. «Neviens ierēdnis nevar būt<br />

gudrāks par cilvēku, kas praksē pārliecinās,<br />

kā strādā šī sistēma un ieviestie<br />

mehānismi. Mūsu lielākais ieguvums<br />

bija tas, ka uzklausījām profesionāļus<br />

praktiķus. Mums nepiemita augstprātība,<br />

mēs neuzskatījām, ka visu zinām.<br />

Centāmies saprast. Nekas jau nav ideāli,<br />

arī mēs kļūdījāmies, bet vienmēr bijām<br />

atvērti diskusijai.»<br />

Būvniecības departaments kļuva stiprs<br />

un laikam kādam traucēja. Tas nepatika.<br />

2002. gadā, kad mainījās valdība,<br />

viss tika sadalīts un pārdalīts. Vija<br />

Gēme uzskata, ka toreizējā situācija ir<br />

pamācoša, un par to gadu skolu saka:<br />

«Mūsu sabiedrībā nekad nevajag būt<br />

pārāk stipram, tādam, kas sevī sajūt<br />

spēku un nav viegli ietekmējams ar<br />

paviršiem, vieglprātīgiem un pat nepareiziem<br />

lēmumiem.» Nelīdzēja sabiedrisko<br />

organizāciju protesti, ka beidzot<br />

būvniecība tiek sakārtota, nelīdzēja ne<br />

ieteikumi, ne vēstules. Rezultāta nebija.<br />

Būvniecības nozares sašķelšana bija<br />

politisks lēmums.<br />

Mainoties politiskajai situācijai valstī<br />

un pārveidojoties ministrijām, Vija<br />

Gēme kļuva par Vides ministrijas<br />

valsts sekretāra vietnieci un Investīciju<br />

departamenta direktori.<br />

– Kurš bijis sarežģītākais posms dzīvē?<br />

– Tas bija pēc darba Būvniecības departamentā.<br />

Tur sistēma jau funkcionēja<br />

un vajadzēja domāt vienīgi par uzlabojumiem.<br />

Vides ministrijā nokļuvu<br />

kolektīvā, kurš bija trenējies strādāt ar<br />

Eiropas projektiem. Savukārt es nācu<br />

ar izpratni par būvniecību un tās kārtību.<br />

Man bija sajūta, ka nostājas pret<br />

mani. Tas bija ļoti smags periods, – teic<br />

Vija Gēme.<br />

Patlaban Vija Gēme papildus līdzšinējiem<br />

pienākumiem Vides ministrijā<br />

koordinē arī klimata pārmaiņu finanšu<br />

instrumentu, kas paredzēts siltumnīcas<br />

efekta gāzu emisijas samazināšanas<br />

sekmēšanai. Tas dod iespēju Latvijai<br />

attīstīties, piemēram, īstenot pasākumus<br />

ēku energoefektivitātes uzlabošanai<br />

gan sabiedriskajā, gan privātajā<br />

sektorā.<br />

Pirms vairākiem gadiem Vija Gēme teica:<br />

«Mēs esam maza valsts, un mums<br />

jāatrod kāda konsolidācija. Jāapvienojas<br />

ne tikai tad, kad ūdens smeļas mutē,<br />

kas arī ir būtiski, bet ikdienā jāmāk<br />

strādāt kopā. Tas, ka sadzīvojam un atzīstam<br />

kompromisus, ir labi, bet vajag<br />

atrast formu, lai sabiedriskās organizācijas<br />

būtu nozīmīgs spēks valstī. To var<br />

tikai tad, ja visi inženieri ir kopā. Ideāli,<br />

ja būvnieki, hidrotehniķi, enerģētiķi<br />

un visi pārējie, arī arhitekti būtu vienā<br />

brālībā. Visi ir saistīti ar būvniecību.<br />

Katrs specializējas savā jomā, bet lielās<br />

lietas risina kopā. Inženieriem ļoti<br />

nopietni jāuzrauga valsts sektors.»<br />

26<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

27


Personība<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Šī vēlēšanās piepildījās. Būvindustrijas<br />

nevalstisko organizāciju koordinācijas<br />

centru 2008. gada decembrī izveidoja<br />

22 ar būvniecību saistītas nevalstiskas<br />

organizācijas.<br />

«Tas ir nopietns mēģinājums apvienoties<br />

profesionāļiem, tikai žēl, ka Ekonomikas<br />

ministrijai nav skaidri formulētas<br />

būvniecības politikas, tāpēc daudz<br />

laika tiek aizvadīts neproduktīvās sarunās.<br />

Taču man prieks, ka beidzot sajūtama<br />

būvinženieru un arhitektu kopdarbība.<br />

Tas ir liels ieguvums,» uzskata<br />

Vija Gēme.<br />

Viņasprāt, ierēdņiem jātur roka uz pulsa,<br />

lai zinātu, ka profesionāļi spēj īstenot<br />

pieņemtos lēmumus, lai ministrijas<br />

nedarbotos tikai teorētiskā līmenī, lai<br />

lēmumi un jauni noteikumi neradītu<br />

problēmas un mīnusus tāpēc, ka tos ir<br />

pieņēmuši neprofesionāļi. Viņa ir pārliecināta,<br />

ka jāatrod sadarbības modelis<br />

starp profesionāliem praktiķiem un<br />

valsts sektoru.<br />

– Kādam jābūt cilvēkam, lai jūs viņu<br />

vēlētos savā komandā?<br />

– Mums jāskatās vienā virzienā. Neko<br />

nedrīkst turēt azotē. Nedrīkst būt slinks.<br />

Viņam jābūt radošam un ar galvu. Protams,<br />

komandā ir vairāki cilvēki, un<br />

kādam jābūt arī pragmatiķim. Spējīgam<br />

analizēt. Taču nav pa ceļam ar<br />

tiem, kas acīs saka vienu, aiz muguras<br />

ko citu, apsola, bet neizdara.<br />

Vija Gēme pārstāv Latviju Eiropas Civilo<br />

inženieru padomē (ECCE). Viņa ne<br />

tikai piedalās ECCE darba grupā, bet ir<br />

arī nacionālā delegāte ar balsošanas<br />

tiesībām. Viņa ir panākusi, ka Eiropas<br />

būvinženieri ne tikai respektē Latvijas<br />

ierosinājumus, bet jautā viedokli, prasa<br />

idejas un padomus. ECCE ir nozīmīga<br />

platforma, un tas ir īpaši būtiski laikā,<br />

kad būvniecībā attīstās starptautiskais<br />

tirgus, kad arī Latvijas uzņēmumi un<br />

inženieri dodas strādāt ārpus Latvijas.<br />

Šķēršļi tiek izlīdzināti.<br />

– Daži būvnieki teic, ka esat azartiska?<br />

Varētu pat ar smalku kleitu mugurā<br />

ūdenī ielēkt?<br />

– Arī ar kažoku varētu, – nosmej Vija<br />

Gēme. Bez azarta, bez vēlmes nepārtraukti<br />

ģenerēt idejas viņa nespētu strādāt.<br />

Kad ieguldīts liels darbs, kad pēc<br />

lielām pūlēm panākts vērtīgs rezultāts,<br />

kad var redzēt un sajust, kā process<br />

notiek, ir tāds prieks, ka tiešām varētu<br />

ūdenī ielēkt. Un ne tikai to vien!<br />

– Vai esat laba draudzene pati sev?<br />

– Nē... nesanāk.<br />

– Vai jums var paraudāt uz pleca?<br />

– It kā var, bet īpaši neraud, jo parasti<br />

sarunu novirzu uz iespējamo skaidrojumu<br />

vai risinājumu. Tāpēc man neviens<br />

nesūdzas.<br />

– Kas aizkustina līdz asarām?<br />

– Mazi bērni, veci cilvēki, viss, kas<br />

saistīts ar līdzjūtību. Kādreiz iedomājos<br />

– ja būtu jaunāka, varētu palīdzēt<br />

vēl kādiem bērniem izaugt ģimenē.<br />

– Esat stipra sieviete?<br />

– Principā – jā! Vāja esmu vien attiecībās<br />

ar tuviniekiem, ar draugiem, ar<br />

visu, kas saistīts ar veselību. Tā man ir<br />

gluži vai tabu.<br />

– Vai lielos vilcienos no dzīves esat<br />

dabūjusi visu, ko vēlējāties? Vai kāds<br />

sapnis vēl palicis neīstenots?<br />

– Man likās, ka mans lielākais sapnis<br />

ir agronomija, augu valsts. Kad mans<br />

algas darbs paņem pārāk daudz enerģijas,<br />

ķeros pie ķerras un stādiem. Man<br />

jābūt pie zemes. Dažkārt viss tiek pārstādīts<br />

pat vairākas reizes. Gadās, ka<br />

augi jau atraduši savu vietu, bet es tos<br />

atkal pārstādu. Tad vīrs man atgādina,<br />

ka arī augi ir dzīvi organismi.<br />

– Kā var vienā cilvēkā būt tik daudz<br />

enerģijas?<br />

– Mans spēka avots ir ģimene. Protams,<br />

arī dārzs un puķes.<br />

– Kādas ir jūsu galvenās vērtības?<br />

– Vissvarīgākā man ir ģimene un bērni.<br />

Man žēl, ka tomēr neesmu veltījusi<br />

viņiem tik daudz laika, kā būtu vēlējusies.<br />

Ne vienmēr esmu bijusi klāt, kad<br />

vajadzēja. Vairāk esmu domājusi par<br />

darbu. Var jau būt, ka vajadzētu pārorientēties,<br />

teiksim, kaut ko apceļot,<br />

vairāk lasīt grāmatas.<br />

– Vai pieļaujat, ka nākotnē varētu darīt<br />

ko pilnīgi citu?<br />

– Nopietni par to neesmu domājusi.<br />

Saprotu, ka valsts darbu darīt nav populāri.<br />

Man jau neko nepārmet, bet<br />

ierēdņiem veltītos epitetus pārdzīvoju.<br />

Taču ko citu lai es daru? Es nemāku būt<br />

uzņēmēja. Neprotu sev noteikt cenu.<br />

Nevarētu paprasīt naudu, ja par darbu<br />

nesamaksātu. Protams, žēl, ka ierēdniecība<br />

zaudē formālu prasību dēļ, un<br />

jaunā paaudze, kas ienāk ierēdniecībā,<br />

ir orientēta tieši tādā virzienā. Viņi neiedziļinās<br />

procesos, nezina to, ko sauc<br />

par reālo dzīvi, tāpēc ne vienreiz vien<br />

viņiem jāatgādina, kāpēc mēs esam.<br />

Vija Gēme, ideju pārņemta, aizrauj arī<br />

citus, un sajūta, ka praktizējošie būvnieki<br />

viņu atbalsta, dod jaunu enerģiju un<br />

rada jaunas idejas. «Ja, runājot ar arhitektiem<br />

un celtniekiem, saņemu atbalstu,<br />

ja viņi saka: jā, tas ir tieši tas, kas<br />

vajadzīgs, tas ļoti uzlādē,» atzīst Vija.<br />

Viņai patīk strādāt kopā ar būvniekiem.<br />

«Viņi stabili stāv uz zemes. Viss, sākot<br />

no arhitekta un beidzot ar būvnieka darbu,<br />

ir reāls, taustāms, ieraugāms.»<br />

Nesen Vija Gēme kopā ar ministru ieradās<br />

Līvānos, kur par Eiropas naudu<br />

būvē kārtējo objektu. Process, kā parasti,<br />

bija smags, sākot ar birokrātiju,<br />

beidzot ar būvniekiem, darbu kvalitāti...<br />

Kāds par viņu teica: «Re, mūsu<br />

Tečere!» To var uzskatīt par komplimentu,<br />

jo laikam viņa par savu lietu<br />

un būvniecību patiešām ir spējīga pat<br />

kulakus vicināt.<br />

Foto: Mārīte Šperberga<br />

un no personiskā arhīva<br />

28<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

29


Objekts<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Rīgas Ziemeļu<br />

transporta<br />

koridors<br />

Rīgas Ziemeļu transporta koridora (RZTK) projekta mērķis ir uzlabot Rīgas<br />

transporta infrastruktūras sistēmu, nodrošinot pilsētas, reģiona un valsts tautsaimniecības<br />

izaugsmes iespējas ilgtermiņā.<br />

Kādi ir uzdevumi?<br />

• Radīt ērtu Rīgas ostas abu krastu<br />

daļu pieslēgumu Latvijas valsts autoceļu<br />

un Eiropas transporta komunikāciju<br />

(TEN-T) tīklam.<br />

• Novirzīt autotransporta plūsmu, jo<br />

īpaši tranzīta kravu plūsmu, prom<br />

no Rīgas pilsētas vēsturiskā centra.<br />

• Uzlabot pilsētā saikni pāri Daugavai,<br />

jo īpaši starp tās ziemeļu daļas<br />

apkaimēm.<br />

• Radīt racionālu alternatīvu Rīgas<br />

apvedceļam (A4 un A5), nodrošinot<br />

īsāku/ātrāku tranzīta satiksmi starp<br />

teritorijām austrumos un rietumos<br />

no Rīgas.<br />

• Radīt katalizatoru straujākai Rīgas<br />

ziemeļu daļas attīstībai.<br />

• Uzlabot vides kvalitāti pilsētā.<br />

Pašvaldības līmenī tiešs atbalsts RZTK<br />

projekta attīstībai deklarēts trijos galvenajos<br />

Rīgas pilsētas ilgtermiņa plānošanas<br />

dokumentos: Rīgas attīstības stratēģijā<br />

līdz 2025. gadam (vismaz 7 mērķi<br />

ir tieši saistāmi ar Ziemeļu koridora projekta<br />

attīstību), Rīgas attīstības programmā<br />

2006.–2012. gadam un Rīgas teritorijas<br />

plānojumā 2006.–2018. gadam.<br />

Rīgas reģiona līmenī tiešs atbalsts tiek<br />

pausts Rīgas plānošanas reģiona telpiskajā<br />

(teritorijas) plānojumā: reģiona<br />

plānojuma ietvaros tiek atbalstīti risinājumi,<br />

kas mazinātu sastrēgumus Rīgas<br />

pilsētā, tostarp Daugavas Ziemeļu šķērsojuma<br />

un tā pievedceļu izveide. Latvijas<br />

līmenī pastarpināts atbalsts RZTK<br />

projektam ar mērķu definējumiem ir<br />

gan Latvijas nacionālajā attīstības plānā<br />

30<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

31


Objekts<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

2007.–2013. gadam, gan transporta attīstības<br />

pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam.<br />

Eiropas Savienības līmenī atbalsts<br />

projekta starptautiskajai nozīmei ir ES<br />

komunikāciju tīkla budžeta piešķirtais<br />

finansējums.<br />

Kādi ir Ziemeļu koridora galvenie<br />

tehniskie parametri?<br />

• Jauns ātrsatiksmes autoceļš, kas<br />

šķērso Rīgu austrumu–rietumu virzienā,<br />

pievienojas esošajam valsts<br />

galveno autoceļu tīklam pie Priedaines<br />

un Babītes rietumos un Berģiem<br />

austrumos.<br />

• Pamattrases garums, neskaitot krustojumu<br />

pievedceļus un paralēlos<br />

ceļus, atkarībā no izvēlētās trases ir<br />

27–30 km.<br />

• Ietver jaunu Daugavas šķērsojumu<br />

– tiltu vai tuneli.<br />

• Atdalītas pretējo braukšanas virzienu<br />

joslas, vairākas katram virzienam<br />

(šķērsojumā trīs joslas, pārējā<br />

trasē atkarībā no plānotās transporta<br />

intensitātes divas trīs joslas).<br />

• Pamattrasei tikai daudzlīmeņu<br />

krustojumi – kopumā deviņi līdz 12<br />

vairāklīmeņu krustojumi (tostarp<br />

trīslīmeņu krustojumi ar Gustava<br />

Zemgala gatvi un Eksporta ielu)<br />

ar pilsētas maģistrālo ielu tīklu un<br />

pieslēgumiem valsts galvenajiem<br />

autoceļiem.<br />

• Pievedceļu un galvenā ceļa estakāžu<br />

un tiltu kopējais garums ap<br />

18–21 km, būvju skaits – 50–55.<br />

• Laiks visa Ziemeļu koridora izbraukšanai<br />

(ātrums 90 km/h ārpus pilsētas<br />

un 70 km/h pilsētā) – 23–25 minūtes.<br />

RZTK projekta sagatavošanā veikts<br />

apjomīgs izpētes darbs, kas ar augstu ticamības<br />

pakāpi ļauj spriest par projekta<br />

ieguvumiem un izmaksām, kā arī tā tehniskajiem<br />

un finanšu risinājumiem.<br />

Projekta izbūve būtiski palielinās Daugavas<br />

šķērsošanas kapacitāti – reālā satiksmes<br />

situācija uz Rīgas tiltiem būs daudz<br />

labāka nekā šodien. Ziemeļu koridors<br />

2031. gadā samazinās satiksmes plūsmu<br />

uz Vanšu tilta par 40%, uz Salu tilta par<br />

30% un uz Akmens tilta par 29%.<br />

No 2019. gada līdz 2041. gadam tiks<br />

ietaupītas 490 miljonu pārvietošanās<br />

stundas (jeb 56 tūkstoši gadu) un<br />

325 miljoni litru degvielas, tajā pašā<br />

laikā vieglajam transportam nobraucot<br />

par 1383 miljoniem kilometru vairāk.<br />

Būtiski samazinātais degvielas patēriņš<br />

rezultēsies NO 2<br />

, CO 2<br />

un citu autoizplūdes<br />

gāzu izmešu samazinājumā, uzlabojot<br />

gaisa kvalitāti ne tikai pilsētas<br />

centrā, bet visā Rīgā.<br />

Secinājumi par dažādām šķērsojuma<br />

alternatīvām<br />

Izmaksu ietaupījuma priekšnoteikumi<br />

ir zemāks tilta augstums un papildu tilta<br />

balsti upē. Izmaksu ietaupījumi tilta<br />

augstuma samazināšanas gadījumā rada<br />

negatīvu ietekmi uz kuģošanas iespējamību<br />

Daugavā (kuģi, jahtas), kas savukārt<br />

ietekmē Rīgas pilsētas ienākumu<br />

ģenerēšanas apjomu un ekonomisko<br />

aktivitāšu potenciālu ūdensmalās, atstāj<br />

pozitīvu ietekmi uz pilsētvidi, ainavu,<br />

32<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

33


Objekts<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

taču negatīvu ietekmi uz hidrotehniskajiem<br />

un kuģošanas drošības apstākļiem<br />

(balsti upē).<br />

Iegremdētais tunelis ir vērtējams kā<br />

konkurētspējīga alternatīva augstajam<br />

tiltam, jo tā kopējās izmaksas ir līdzīgas,<br />

tajā pašā laikā neradot nekādus ierobežojumus<br />

kuģošanai un ūdensmalu<br />

attīstībai<br />

Estakādes vietā izvēloties Meža kapu<br />

tuneļa variantu, kopējās izmaksas pieaugs<br />

par vismaz 300 miljoniem eiro<br />

(maksimāli ~440 milj. eiro, saglabājot<br />

tuneļa sākotnējo risinājumu). Būtiskākās<br />

atšķirības starp ierobežotu un pilnu<br />

tehnisko risinājumu: sašaurināts brauktuves<br />

platums no trim joslām katrā virzienā<br />

uz divām joslām katrā virzienā;<br />

samazināts pieslēgumu skaits; atsevišķi<br />

krustojumi vienā līmenī.<br />

Secinājumi par būvniecības izmaksu<br />

samazināšanas iespējām<br />

RZTK projekta mērķi tiek sasniegti,<br />

tikai izbūvējot RZTK pilnā garumā.<br />

Vislielāko izmaksu samazinājumu<br />

iespējams panākt, izvēloties alternatīvus<br />

zemāku izmaksu tehniskos risinājumus<br />

Daugavas šķērsojumam un<br />

alternatīvu estakādes variantu Meža<br />

kapu apiešanai; samazinot būvniecības<br />

programmas apjomu, tas ir, sašaurinot<br />

brauktuves platumu no trim joslām<br />

uz divām joslām katrā virzienā,<br />

samazinot pieslēgumu skaitu pilsētas<br />

ceļu tīklam, atsevišķus daudzlīmeņu<br />

krustojumus projektējot vienā līmenī,<br />

atsakoties no RZTK tiešā pieslēguma<br />

autoceļam A10 (Rīga–Ventspils) pie<br />

Priedaines.<br />

Projekta būvniecības<br />

finansēšanas avoti<br />

• Pašvaldības budžets.<br />

• Valsts budžets.<br />

• Eiropas Savienības finansējums.<br />

• Maksas iekasēšana par pilsētas satiksmes<br />

infrastruktūras izmantošanu<br />

(piemēram, maksa tiek iekasēta<br />

par iebraukšanu noteiktā pilsētas<br />

centra zonā).<br />

Maksas iekasēšana par<br />

satiksmes infrastruktūru<br />

Ar maksas iekasēšanu var gan regulēt<br />

satiksmes plūsmu, gan gūt papildu<br />

ieņēmumus, un Rīgai aktuāli ir abi<br />

mērķi. Nav obligāti jāapliek ar maksu<br />

tieši tie objekti, kuru būvniecība tiek<br />

finansēta no ieņēmumiem, bet no satiksmes<br />

plūsmu regulēšanas un vides<br />

situācijas uzlabošanas viedokļa Rīgā<br />

piemērotāka būtu maksas iekasēšana<br />

par iebraukšanu pilsētas centrā, nevis<br />

par jaunbūvējamo objektu izmantošanu.<br />

Līdz RZTK projekta PPP (publiskā<br />

un privātā partnerība) konkursa<br />

uzsākšanai nepieciešams Rīgas domes<br />

lēmums par to, vai, kad un kāda maksas<br />

iekasēšanas sistēma tiks ieviesta<br />

Rīgas pilsētā. Izpētes un projektēšanas<br />

ciklam nepieciešami vismaz 18–24<br />

mēneši.<br />

Pirmie nepieciešamie lēmumi<br />

Kura Rīgas domes struktūra koordinēs<br />

maksas iekasēšanas iespēju izpēti<br />

un risinājuma izstrādi? Kas ir sistēmas<br />

primārais mērķis – ieņēmumu gūšana<br />

vai satiksmes plūsmu izmaiņas? Kuras<br />

lietotāju grupas ir pilnībā vai daļēji jāatbrīvo<br />

no pienākuma maksāt?<br />

Maksas iekasēšanas iespēju izvērtēšana<br />

automātiski nenozīmē pozitīvu lēmumu<br />

– tā ir nepieciešama pamatotu<br />

lēmumu pieņemšanai.<br />

No Eiropas Savienības saņemts atbalsts<br />

RZTK projekta sagatavošanai.<br />

RZTK projekta sagatavošanas darbi<br />

50% apmērā tiek līdzfinansēti no Eiropas<br />

Savienības komunikāciju tīkla<br />

budžeta – TEN-T 2005 programmas<br />

(2005–2009) ietvaros tiek līdzfinansēti<br />

satiksmes un finanšu pētījumi,<br />

sagatavoti skiču projekti, ietekmes uz<br />

vidi novērtējums un ģeoloģiskie pētījumi<br />

RZTK projekta 1. un 2. posmam.<br />

Kopējais finansējums – 7,6 miljoni<br />

eiro. TEN-T 2007 programmas (2007–<br />

2012) ietvaros tiek līdzfinansēti skiču<br />

projekti, ietekmes uz vidi novērtējums<br />

RZTK projekta 3. un 4. posmam, kā<br />

arī publiskās un privātās partnerības<br />

konkursa dokumentācijas sagatavošana<br />

(tostarp juridiskās, tehniskās un<br />

finanšu konsultācijas). Kopējais finansējums<br />

– 11 miljoni eiro.<br />

Tradicionālais iepirkums vai PPP?<br />

Piemērotākais RZTK projekta īstenošanas<br />

veids – publiskais (tradicionālais)<br />

iepirkums vai publiskā un privātā<br />

partnerība – tika analizēts, RZTK finanšu<br />

un ekonomiskā pamatojuma ietvaros<br />

veicot detalizētus ieguldījumam<br />

atbilstošās vērtības aprēķinus katrai no<br />

projekta īstenošanas alternatīvām.<br />

Secinājums: veiktās izpētes rāda, ka<br />

optimālais RZTK projekta īstenošanas<br />

modelis ir publiskās un privātās partnerības<br />

modelis. Būtiskākie trīs iemesli,<br />

kāpēc RZTK projekta īstenošana kā<br />

PPP ir atzīta par publiskā sektora interesēm<br />

atbilstošāko:<br />

1) funkcionālo specifikāciju izmantošana<br />

iepirkumā.<br />

PPP līguma ietvaros veicamais uzdevums<br />

tiek definēts kā sagaidāmais<br />

rezultāts (pakalpojums), nevis noteiktiem<br />

inženiertehniskiem rādītājiem atbilstoša<br />

infrastruktūra. Privātajam partnerim<br />

veiktie maksājumi tiek piesaistīti<br />

sagaidāmo rezultātu (pakalpojumu)<br />

kvalitātei un nodrošināšanas periodam.<br />

Piemēram, tiek definēts nepieciešamā<br />

apgaismojuma līmenis uz brauktuves,<br />

nevis veids, kā nepieciešamo apgaismojumu<br />

sasniegt. Tas veicina no izmaksu<br />

viedokļa optimālo risinājumu<br />

izvēli;<br />

2) motivācija nodrošināt augstu pakalpojuma<br />

kvalitāti un pieejamību visā līguma<br />

darbības laikā.<br />

PPP līgumu ilgais termiņš un nepieciešamība<br />

nodrošināt augstas kvalitātes<br />

pakalpojumus visā līguma darbības<br />

laikā motivē izvēlēto privāto partneri<br />

rast optimālo līdzsvaru starp sākotnējo<br />

ieguldījumu apjomu un uzturēšanas<br />

izmaksām izveidotās infrastruktūras<br />

ekspluatācijas periodā.<br />

Lielākajā daļā PPP projektu tiek paredzēti<br />

nosacījumi par privātajam<br />

partnerim maksājamās atlīdzības samazināšanu,<br />

ja tiek konstatēta sniegtā<br />

pakalpojuma neatbilstība noteiktajiem<br />

kvalitātes standartiem vai pakalpojuma<br />

pieejamības ierobežojumi. Savukārt<br />

salīdzinoši lielāki ieguldījumi<br />

būvniecības fāzē nereti nodrošina ievērojamu<br />

ekspluatācijas izmaksu sa-<br />

34<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

35


Objekts<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

mazinājumu un novērš biežu remontu<br />

(kā rezultātā jānosaka infrastruktūras<br />

izmantošanas ierobežojumi) nepieciešamību;<br />

3) samazināts būvniecības un remontdarbu<br />

termiņu risks.<br />

Lielākajā daļā PPP projektu tiek paredzēts<br />

nosacījums, ka privātais partneris<br />

atlīdzību par veiktajiem ieguldījumiem<br />

sāk saņemt tikai pēc tam,<br />

kad uzsākta pieprasītā pakalpojuma<br />

sniegšana (piemēram, izveidojamā<br />

infrastruktūra nodota ekspluatācijā),<br />

turklāt par plānoto būvdarbu un remontdarbu<br />

kavējumiem tiek paredzētas<br />

ievērojamas soda sankcijas. Šāda<br />

būtiska finansiāla motivācija nodrošina<br />

savlaicīgu procesu plānošanu un<br />

kvalitatīvu projektu vadību.<br />

Projekta īstenošanas<br />

vispārējais laika plāns<br />

2006.–2011. gads – 1., 2., 3. un 4. posma<br />

skiču projektu un ietekmes uz vidi<br />

novērtējuma sagatavošana, izmaksu un<br />

ieguvumu analīze, konkursa dokumentācijas<br />

sagatavošana.<br />

2009.–2013. gads<br />

– nekustamā īpašuma jautājumu<br />

atrisināšana.<br />

2012.–2013. gads<br />

– PPP konkurss, vērtēšana,<br />

līgumsarunas, līgums.<br />

2013.–2018. gads<br />

– tehnisko projektu sagatavošana<br />

un Ziemeļu koridora būvniecība.<br />

2019.–2041. gads<br />

– publiskais partneris veic<br />

pieejamības maksājumus.<br />

2041.–2042. gads<br />

– publiskais partneris pārņem<br />

projekta uzturēšanu.<br />

Secinājumi<br />

RZTK projekts ir lietderīgs un ilgtermiņā<br />

saimnieciski izdevīgs gan Rīgas,<br />

gan Latvijas kontekstā. Lielākajai daļai<br />

RZTK trases tehniskie risinājumi jau ir<br />

noteikti – 1. posms ir sagatavots skiču<br />

projekta, bet 2. posms skiču projekta<br />

priekšprojekta līmenī.<br />

RZTK trases projektēšanas pabeigšanai<br />

būtiskākie lēmumi saistāmi ar:<br />

• Daugavas šķērsojuma veida noteikšanu,<br />

balstoties uz izmaksām, stratēģiskajiem,<br />

pilsētbūvnieciskajiem<br />

un projekta sagatavošanas apsvērumiem;<br />

• Meža kapu šķērsošanas tehniskajiem<br />

risinājumiem, tas ir, vai<br />

pieņemt lēmumu par dārgāku, bet<br />

tehniski un pilsētbūvnieciski racionālāku<br />

risinājumu ar tuneli zem<br />

kapiem vai būtiski lētāku risinājumu,<br />

novirzot trasi garām kapiem<br />

un būvējot ceļu uz estakādēm Rīgas<br />

vēsturiskā centra aizsardzības<br />

zonā, kā arī iesaistoties sarežģītākos<br />

nekustamā īpašuma atsavināšanas<br />

procesos;<br />

• tehniski vienkāršotāku un lētāku<br />

risinājumu pieņemšanu, atstājot<br />

iespēju palielināt joslu skaitu vai<br />

pilnveidot pieslēgumu veidus nākotnē.<br />

RZTK projektu ir izdevīgāk īstenot<br />

kā PPP, nevis tradicionālo iepirkumu,<br />

uzsākot maksāt par RZTK pieejamību<br />

tikai pēc tā nodošanas ekspluatācijā:<br />

• pazeminot projekta izmaksas, jāizvēlas<br />

tādi tehniskie risinājumi, lai<br />

pēc iespējas nesamazinātu projekta<br />

kvalitāti un ieguvumus, tajā pašā<br />

laikā neradot būtiskus sarežģījumus<br />

finansējuma piesaistē;<br />

• jārod risinājumi PPP darījuma<br />

struktūrā iesaistīt mazāku finansējumu,<br />

kombinējot resursus no dažādiem<br />

finanšu avotiem (Eiropas Savienība,<br />

valsts, pašvaldība, ERAB,<br />

EIB u. c.);<br />

• jāsagatavo projekts par satiksmes<br />

infrastruktūras izmantošanas maksas<br />

iekasēšanu Rīgā (pilsētas daļā<br />

vai par konkrētiem objektiem) – lēmums<br />

par sistēmas izveidi jāpieņem<br />

līdz PPP iepirkuma izsludināšanai,<br />

tāpēc projekta izstrāde<br />

jāuzsāk nekavējoties;<br />

• īstenojot visu projektu vienlaikus,<br />

tehniskā projekta sagatavošana un<br />

būvniecība kopumā aizņems mazāk<br />

nekā sešus gadus.<br />

Ir iespēja sākt īstenot RZTK 1. posmu<br />

ātrāk, ja tiek piesaistīti ES līdzekļi un<br />

pārskatīta citu Pierīgas projektu prioritāte<br />

(piemēram, jaunā Latgales ceļa<br />

ievada Rīgā būvniecības vietā var tikt<br />

izmantots Rīgas apvedceļš kombinācijā<br />

ar RZTK 1. posmu).<br />

Eduards Raubiško,<br />

Rīgas domes<br />

Pilsētas attīstības departamenta<br />

Projektu vadības<br />

un attīstības direkcijas<br />

tehniskais eksperts<br />

36<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

37


Reģionos<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Renovācija<br />

Jelgavā<br />

Tādas 104. sērijas ēkas kā Helmaņa ielā 3, Jelgavā, ir vairāk nekā 40. Šīs mājas<br />

renovācija tika uzsāka 2009. gada jūlijā, un darbi paveikti trīs mēnešu laikā ar<br />

Vācijas Vides ministrijas atbalstu, kas sedza 40% no kopējām būvniecības darbu<br />

izmaksām.<br />

Ēkai tika plānots veikt bēniņu, ārsienu,<br />

pagrabstāva, ēkas pamatu siltināšanu,<br />

visu logu nomaiņu, apkures sistēmas<br />

pārbūvi, uzstādot individuālos siltuma<br />

skaitītājus. Papildus tika izremontētas<br />

arī kāpņu telpas un ieejas bloki; sakārtotas<br />

dzīvokļu ārdurvis – esošās durvju<br />

kārbas fiksētas un noblīvētas. Lai uzlabotu<br />

mikroklimatu visā mājā, izbūvēja<br />

papildu ventilāciju, savukārt pagrabstāvā<br />

sakārtoja inženierkomunikācijas. Lodžiju<br />

vertikālās konstrukcijas demontēja,<br />

apstrādāja stiprinājumu vietas pret<br />

koroziju un samontēja atpakaļ. Turklāt<br />

visas lodžijas tika iestiklotas, bet to grīdas,<br />

tāpat kā kāpņutelpās, noflīzētas.<br />

Saskaņā ar SIA Fortum datiem Helmaņa<br />

ielas 3. ēkā īpatnējais siltuma patēriņš<br />

mājas apkurei 2007. gadā bija 163,31<br />

kWh/m 2 , kas ir salīdzinošs augsts rādītājs,<br />

jo Jelgavā vidējais īpatnējais siltuma<br />

patēriņš ēku apkurei 2007. gadā bija<br />

aptuveni 139 kWh/m 2 . Plānots, ka pēc<br />

ēkas renovācijas siltuma patēriņš samazināsies<br />

par 40–50 procentiem.<br />

3. novembrī darbi, kuros galvenie bija<br />

energoefektivitātes pasākumi, bija pabeigti<br />

un notika renovētās daudzdzīvokļu<br />

mājas oficiālā atklāšana. Šis ir<br />

otrais nams Jelgavā, kurā energoefektivitātes<br />

paaugstināšanas pasākumi<br />

veikti Vācijas un Latvijas kopīgā vides<br />

aizsardzības projekta Jelgavas pilsētas<br />

siltumapgādes sistēmas modernizācija<br />

un efektīva renovācija ietvaros. Pirmā<br />

ēka, ko renovēja saskaņā ar šo projektu,<br />

bija 4. līnijas 1. nams, kura renovācija<br />

beidzās pagājušā gada janvārī. Būvdarbus<br />

veica SIA Ritms.<br />

Jānis Graudulis<br />

Foto: no Zemgales reģionālās<br />

enerģētikas aģentūras arhīva<br />

38<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

39


Reģionos<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Atklāj<br />

rekonstruēto<br />

baseinu<br />

Kopš 26. decembra pulksten 14 ventspilnieki,<br />

sportisti un pilsētas viesi var<br />

izmantot visus rekonstruētā Ventspils<br />

peldbaseina pakalpojumus: lielo un<br />

mazo peldbaseinu, vingrošanas zāli,<br />

aerobikas zāli un jauno relaksācijas<br />

kompleksu.<br />

Peldbaseina rekonstrukcijas laikā tika<br />

veikta aerobikas zāles un trenažieru<br />

zāles pārbūve, papildus izbūvējot nepieciešamās<br />

ģērbtuves, dušas telpas,<br />

sanitāros mezglus un palīgtelpas, kā<br />

arī uzstādot mūsdienīgas ūdens filtrēšanas<br />

un dezinfekcijas iekārtas. Lielajā<br />

peldbaseinā uzstādīts laika skaitīšanas<br />

tablo.<br />

Kompleksā tiek piedāvātas atpūtas un<br />

atveseļošanās iespējas dažāda vecuma<br />

iedzīvotājiem un sportistiem.<br />

Oskara Jūras<br />

(Ventspils hronika) foto<br />

40<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

41


Reģionos<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Bitītei spāru svētki<br />

5. janvārī Ventspilī bija spāru svētki<br />

pirmsskolas izglītības iestādes Bitīte<br />

ēkai. Būvniecību Eiropas Reģionālās<br />

attīstības fonda projekta Jaunas pirmsskolas<br />

izglītības iestādes ēkas būvniecība<br />

Kuldīgas ielā 134, Ventspilī ietvaros<br />

veic SIA Pilsbūve saskaņā ar 2009.<br />

gada 15. maijā noslēgto būvdarbu<br />

līgumu starp Ventspils pilsētas domes<br />

Izglītības pārvaldi, Ventspils pilsētas<br />

pašvaldības iestādi Komunālā pārvalde<br />

un SIA Pilsbūve.<br />

Projekts paredz uzbūvēt mūsdienu<br />

prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības<br />

iestādi 1500 m 2 platībā, nodrošinot<br />

vietu 154 bērniem. Tā kopējās<br />

izmaksas paredzētas 1,6 miljonu latu<br />

apmērā, tostarp Ventspils pašvaldības<br />

piesaistītais Eiropas Reģionālās attīstības<br />

fonda finansējums ir 1,195 miljoni<br />

latu, piesaistītie valsts budžeta<br />

līdzekļi – 63,3 tūkstoši latu, pašvaldības<br />

finansējums – 343,67 tūkstoši latu.<br />

Projektu plānots īstenot līdz 2010. gada<br />

30. jūnijam.<br />

Oskara Jūras<br />

(Ventspils hronika) foto<br />

42<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

43


Reģionos<br />

Paceļamais tilts pār Ventu<br />

Top Jaunrades nams<br />

Šā gada ziemas dēļ tika koriģēts sākotnējais<br />

tilta pār Ventu Ventspilī būvniecības<br />

darbu grafiks. Līdz rudens beigām<br />

demontēja vecās laiduma konstrukcijas.<br />

Vissarežģītākā bija tilta paceļamās daļas<br />

jaukšana, kuras laikā atsvari tika griezti<br />

pat 70 t smagās daļās. Sākotnēji tika<br />

pētīta iespēja atstāt kādu no paceļamās<br />

daļas mehānismiem, taču no tās atteicās<br />

jau sākumā. Darba gaitā tika mainīta<br />

vēl kāda iecere, proti, demontēt tiltu no<br />

abām pusēm. Tagad demontāža veikta<br />

no pilsētas puses, atstājot iespēju no tilta<br />

pretējās puses piebraukt transportam.<br />

Visas tilta pamatu konstrukcijas tiks<br />

režģotas un betonētas no jauna. Lai izvairītos<br />

no tilta paralēlām svārstībām, ar<br />

papildu pāļiem tiks stiprināti tilta balsti,<br />

kas atrodas ūdenī. Savukārt vidējās, paceļamās,<br />

daļas betona balstus līdz ūdens<br />

līnijai demontēs un būvēs no jauna. Tilta<br />

centrālās daļas pacelšana paredzēta<br />

maksimums 12 reižu dienā. Pacelšanas<br />

un nolaišanas laiks varētu būt 15 minūtes.<br />

Februāra sākumā celtnieki uzsāka<br />

darbu pie tilta laiduma, liekot metāla<br />

sijas, kas, salīdzinot ar iepriekšējā tilta<br />

dzelzsbetona konstrukcijām, ievērojami<br />

atvieglos slodzi uz esošajiem pāļiem.<br />

Oskara Jūras<br />

(Ventspils hronika) foto<br />

Ventspils Latviešu biedrības nama rekonstrukcija<br />

notiek Eiropas Reģionālās<br />

attīstības fonda projekta Jaunrades<br />

nama attīstības projekts ietvaros. Tas<br />

paredz rekonstruēt 1904. gadā būvēto<br />

Ventspils Latviešu biedrības namu, pielāgojot<br />

to Jaunrades nama funkcijām.<br />

Projektu īsteno Ventspils pilsētas dome<br />

kopā ar Ventspils pilsētas pašvaldības<br />

iestādi Komunālā pārvalde, Izglītības<br />

pārvaldi un SIA Pilsbūve.<br />

Rekonstruētajā namā plānots izvietot<br />

mūsdienīgu jaunatnes un bērnu iniciatīvas<br />

un jaunrades centru dažādu aktivitāšu<br />

un programmu īstenošanai pilsētas,<br />

valsts, reģiona un potenciāli arī<br />

starptautiskā mērogā. Piebūves daļā<br />

atradīsies planetārijs ar teleskopu.<br />

Projektu, piesaistot gan Eiropas Savienības<br />

fondu, gan valsts budžeta līdzekļus,<br />

kā arī nodrošinot pašvaldības<br />

līdzfinansējumu, plānots īstenot līdz<br />

2010. gada septembrim. Tā kopējās<br />

izmaksas sasniegs trīs miljonus latu:<br />

Eiropas Reģionālās attīstības fonda<br />

finansējums – 2,4 miljoni latu, dotācija<br />

no valsts budžeta – 130 tūkstoši<br />

latu, pašvaldības finansējums – 470<br />

tūkstoši latu.<br />

Oskara Jūras<br />

(Ventspils hronika) foto<br />

44<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

45


<strong>LBS</strong> BSSI<br />

Izglītība<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Pārprastā demokrātija<br />

jeb akceptētā visatļautība<br />

Valstī ir uzsākta būvniecības ilgtermiņa politikas izstrāde. Tās ietvaros ir<br />

plānots sakārtot būvniecības kompleksa likumdošanas bāzi un realizējamo<br />

funkciju nolikumus.<br />

Semināri<br />

Šīs programmas galamērķis Būvniecības<br />

likuma 3. panta interpretācijā ir nodrošināt<br />

valstī kvalitatīvu būvniecību,<br />

tas ir, «vides arhitektonisko kvalitāti,<br />

vides pieejamību, dabas resursu racionālu<br />

izmantošanu, kā arī visas būves<br />

un tās atsevišķo daļu stiprību un stabilitāti,<br />

ugunsdrošību, drošību lietošanā,<br />

higiēniskumu un nekaitīgumu cilvēka<br />

veselībai un videi, energoefektivitāti<br />

un akustiskās prasības».<br />

Par šo būvprojektu un būvobjektu<br />

kvalitātes jautājumu varētu nerunāt, ja<br />

vien valstī nebūtu izveidojusies situācija,<br />

ka pat atsevišķu būvfirmu vadītāji<br />

uzskata – būvniekiem būvniecības likumdošana<br />

nav jāzina. Tādējādi, respektējot<br />

savas vadības viedokli, daudzi<br />

būvinženieri arī sertificēšanas procesā<br />

uzskata, ka jautājumus par būvniecības<br />

likumdošanu viņiem nedrīkst uzdot!!!<br />

Ar šādu noskaņojumu 13. janvārī uz<br />

sertifikāciju <strong>LBS</strong> BSSI bija ieradušies<br />

15 pretendenti, kas nebija spējīgi atbildēt<br />

pat uz viselementārākajiem novērtēšanas<br />

komisijas jautājumiem par<br />

Būvniecības likumu, Vispārīgajiem<br />

būvnoteikumiem un atbilstošajiem Ministru<br />

kabineta noteikumiem. Dabiski,<br />

ka visiem šiem «speciālistiem» sagaidāms<br />

atkārtots eksāmens.<br />

Cik brīnišķīgi būtu, ja mūsu kolēģi<br />

apzinātos, ka sertificēts būvspeciālists<br />

balstās uz trim vaļiem: izglītību, atbilstošu<br />

būvpraksi un valsts būvniecības<br />

likumdošanas pārzināšanu, un sertifikāta<br />

neiegūšanas gadījumā neskrietu ar<br />

sūdzībām uz Ekonomikas ministrijas<br />

Būvniecības un mājokļu politikas departamentu,<br />

bet gan mācītos un pārbaudi<br />

nokārtotu.<br />

Uzmanību!<br />

Kopš pagājušā gada otrās puses tiek<br />

veikta Būvkomersantu reģistra sakārtošana.<br />

No reģistra tiek izslēgtas visas<br />

tās būvfirmas, kurām vairs nav sertificēto<br />

būvdarbu vadītāju vai arī būvdarbu<br />

vadītājiem beidzies viņu sertifikāta<br />

darbības termiņš. Esiet uzmanīgi un<br />

sakārtojiet savu saimniecību!<br />

Mārtiņš Straume,<br />

<strong>LBS</strong> BSSI galvenais administrators<br />

«Izplatītākās kļūdas un<br />

neefektīvākie risinājumi<br />

būvniecībā»<br />

2. martā – «Pamatnes un pamati»<br />

9. martā – «Sienas»<br />

16. martā – «Jumti»<br />

Lektors: Juris Biršs<br />

Laiks: plkst. 13.00–16.00<br />

Cena: Ls 32 + PVN<br />

«Būvniecības tāmju izstrādāšana»<br />

4. martā<br />

Programma<br />

1. Tāmju normatīvā bāze.<br />

2. Būvdarbu apjomu noteikšana;<br />

lokālo tāmju sastādīšanas vispārējie<br />

noteikumi.<br />

3. Kopsavilkuma aprēķinu un<br />

koptāmju sastādīšana; tāmes<br />

virsizdevumu un citu pieskaitījumu<br />

aprēķināšana.<br />

4. Tāmju sagatavošana būvdarbu<br />

iepirkuma procedūrai; tāme būvdarbu<br />

līguma sastāvā; jautājumi un atbildes.<br />

Lektore: Valentīna Šeškena<br />

Laiks: plkst. 10.00–17.00<br />

Cena: Ls 49 + PVN<br />

«Iepriekšsaspriegtā dzelzsbetona<br />

konstrukciju projektēšana pēc<br />

Eirokodeksa»<br />

Turpinot Eirokodeksu tematiku<br />

2010. gada 11. martā<br />

Lektors: Dr. Kristians Glēzers (Vācija)<br />

Laiks: plkst. 10.00–17.00<br />

Cena: Ls 53 + PVN<br />

Semināri notiek<br />

SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

mācību telpā Rīgā,<br />

Barona ielā 99, lit. 1a<br />

Pieteikumus, lūdzu, sūtiet:<br />

marite@lbskonsultants.lv<br />

Informācija pa tālruņiem:<br />

+371 67311180,<br />

+371 29159563<br />

Mārīte Puža,<br />

SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants apmācību<br />

projektu vadītāja<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

46<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

47


Izglītība<br />

LLU topošie būvinženieri<br />

mācās Dānijā<br />

ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)<br />

ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas<br />

programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības<br />

(ES) augstākās izglītības telpā.<br />

Topošie būvinženieri no Latvijas Lauksaimniecības<br />

universitātes (LLU) 5.<br />

kursa M. Gūtmane, R. Ikauniece un E.<br />

Kolosovs 2009. gadā vienu semestri<br />

izmantoja iespēju attīstīt starptautiskās<br />

komunikācijas spējas, kā arī papildināt<br />

savas profesionālās zināšanas Kopenhāgenas<br />

universitātes Inženierzinātņu<br />

koledžā (Ingeniørhøjskolen I København<br />

– IHK). Studenti iekļāvās divu<br />

veidu mācību organizācijas procesos:<br />

viens bija adaptēties vietējā mācību<br />

plūsmā; otrs – piedalīties starptautiskā<br />

Eiropas projektu semestrī (European<br />

project semester – EPS). Pirmais tika<br />

izvēlēts galvenokārt ar mērķi apgūt<br />

priekšmetus, kas nav LLU programmā:<br />

satiksmes un transporta kustības plānošana<br />

(Traffic and Transport Planning)<br />

un būvbedres, tuneļu konstrukcijas<br />

un ostu plānošana (Construction Pits,<br />

Tunnel Construction and Port Design).<br />

Bet EPS galvenā priekšrocība ir starptautiskā<br />

sadarbība, piedaloties studentiem<br />

un pasniedzējiem no visas pasaules<br />

– no Ķīnas līdz pat ASV, kam pa<br />

vidu ir košais Eiropas kokteilis. Studiju<br />

kursu apguve IHK ir balstīta uz projektu<br />

darbiem, ko izstrādā grupās, un tas,<br />

pēc studentu domām, padara šo procesu<br />

laikietilpīgāku, nekā strādājot LLU<br />

tik ierastajā veidā – individuāli. Taču<br />

vienlaikus tas attīsta sadarbošanās spējas<br />

un radošāku pieeju risināmajiem<br />

jautājumiem. Vēl raksturīga iezīme šajā<br />

mācību sistēmā ir nosacīti brīvā projekta<br />

temata izvēle. Nosacīti tādā ziņā, ka<br />

tam jāiekļaujas kādā vispārinātā tematā,<br />

kas var būt, piemēram, mācību kursa<br />

nosaukumā. Tālākais ir pašu projekta<br />

izstrādātāju ziņā, kas par to konsultējas<br />

ar vadošo mācībspēku. Tādējādi plānotais<br />

nodarbību laiks tiek sadalīts starp<br />

teorētiskām lekcijām un individuālām<br />

grupu konsultācijām. Studenti atzīst,<br />

ka dažreiz temata atrašana un projekta<br />

vadlīniju izstrāde var aizņemt pat vairāk<br />

laika nekā paša projekta izstrāde. Tādai<br />

mācību procesa organizācijas sistēmai ir<br />

grūti adaptēties, tomēr šāda pieeja sagatavo<br />

topošos speciālistus reālajai situācijai,<br />

kad pats veiksmīgas koncepcijas<br />

radīšanas process var būt laikietilpīgāks<br />

par tās realizāciju.<br />

Mācību process tiek veicināts arī ar<br />

sakārtoto vidi, gan vizuālā, gan sadzīviski<br />

praktiskajā ziņā veidojot<br />

universitāti kā studenta otrās mājas ar<br />

piekļuvi tai 24 stundas diennaktī. Ikvienam<br />

ir pieejamas ne tikai tiešajam<br />

mācību procesam nepieciešamās tehnoloģijas:<br />

jaunākā literatūra, datori,<br />

printeri, skeneri, kopējamās ierīces,<br />

bezvadu internets un vienots iekšējais<br />

informācijas tīkls, kurā komunicēt<br />

studentiem un pasniedzējiem, bet arī<br />

sadzīvisko vajadzību un vēlmju apmierināšanai<br />

vajadzīgais: dušas, atpūtas<br />

un virtuves stūrīši, pat trenažieru zāle un<br />

bārs studentiem.<br />

Madara Gūtmane,<br />

LLU Būvniecības studiju programmas<br />

5. kursa studente<br />

Autores foto<br />

48<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

49


Jaunais inženieris<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Paša pieņemts<br />

lēmums<br />

Visus savas dzīves svarīgos lēmumus Kaspars Šņore rūpīgi apdomā, tāpēc arī rezultāts<br />

ir prognozējams. Pavisam noteikti viņu var dēvēt par nopietno tipu. Tāds<br />

viņš esot bijis vienmēr. Pat balss tonis liecina, ka vispirms apdomās un tikai tad<br />

teiks. Kolēģi saka: urbējs! Laikam jau tieši tādi – pamatīgie – vajadzīgi būvkonstrukciju<br />

projektēšanas birojos, kur strādā arī Kaspars. Viņam nepatīk pusdarīti<br />

darbi, tāpēc Kaspars to, ko māk, cenšas izdarīt labi un katrā nākamajā reizē<br />

labāk nekā iepriekš.<br />

Kaspara tēvs bija Kuldīgas rajona Rendas<br />

pagasta saimniecības (SIA) mehāniķis,<br />

tāpēc Kaspara dzīve jau kopš bērnības<br />

ir saistīta ar tehniku. Pēc mācībām<br />

vietējā pamatskolā viņš iestājās Valsts<br />

Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.<br />

Četros mācību gados tika apgūta lauksaimniecības<br />

mehāniķa specialitāte un<br />

bija jādomā, ko darīt tālāk. Kaspars vēlējās<br />

mācīties. Tikai kur? Studēt Jelgavā<br />

lauksaimniecības mehāniķos? Ko darīt<br />

pēc pieciem mācību gadiem?<br />

Kaspars sāka prātot, kas būtu tuvāk<br />

sirdij. Vispirms viņš izvērtēja savu<br />

attieksmi un iespējas datortehnikas<br />

specialitātē. Apsverot visus «par»<br />

un «pret», tai tika pateikts «nē». Tad<br />

Kaspara uzmanību piesaistīja Lauku<br />

inženieru fakultāte. Viņš sāka domāt<br />

par būvinženiera specialitāti. «Manuprāt,<br />

būvniecība pastāvēs vienmēr.<br />

Ja arī necels jaunas ēkas, būs daudz<br />

būvju, kurām nepieciešams remonts<br />

un renovācija,» saka Kaspars. Tobrīd<br />

būvinženieri bija diezgan pieprasīti,<br />

un viņš bija pārliecināts, ka pēc studijām<br />

darbu atradīs. «Iesniedzu dokumentus<br />

un gaidīju rezultātu. Saņēmu<br />

uzņemšanas komisijas aicinājumu ierasties<br />

uz pārrunām un vēl šodien atceros,<br />

kā komisija jautāja par iepriekšējo<br />

pieredzi būvniecībā. Taču tā bija<br />

visai nosacīta – vien pāris nedēļu ilga<br />

būvniecības prakse tehnikumā un šādi<br />

tādi celtniecības darbi. Var jau būt, ka<br />

tiku uzņemts labo sekmju dēļ. Sākums<br />

bija grūts, īpaši izkulties cauri ķīmijai<br />

un vēl dažiem vispārīgajiem priekšmetiem.<br />

Taču, kad sākās speciālie, tad<br />

jau aizgāja,» atceras Kaspars.<br />

Vai izvēli kaut kādā veidā ietekmēja tas,<br />

ka bērnībā zēns zīmēja mājas, mašīnas,<br />

ceļus? «Zīmējis esmu daudz un ne tikai<br />

bērnībā. Starp citu, tas ir labs paņēmiens,<br />

kā īsināt laiku garlaicīgās lekcijās. Domāju,<br />

ka grūti būs atrast kādus lekciju<br />

pierakstus, kas nav mākslinieciski pilnveidoti.<br />

Zīmēju pēc noskaņojuma – gan<br />

dažādas karikatūras, gan auto, gan daudz<br />

ko citu,» stāsta Kaspars.<br />

50<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

www.lbs.building.lv<br />

51


Jaunais inženieris<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Augstskolā bija pavadīti jau gandrīz<br />

trīs gadi, kad būvmehānikas pasniedzējs<br />

Bruno Ķirulis piedāvāja Kasparam<br />

darbu. Tā nu puisis devās uz darba<br />

interviju ar Jāni un Sanitu Prauliņiem.<br />

Kopš tā laika Kaspars ir SIA Inženieru<br />

birojs «Būve un forma» komandā.<br />

«Sākumā strādāju pusslodzi, jo darba<br />

dēļ mācības pamest neplānoju. Nu jau<br />

birojā pavadīti vairāki gadi, iegūta<br />

praktiska pieredze konstrukciju projektēšanā,<br />

pabeigta augstskola,» stāsta<br />

Kaspars. Pēc studijām viņam uzticētie<br />

projekti kļuva lielāki, līdz ar to arī atbildība<br />

arvien pieauga.<br />

«Visgrūtākie bija pirmie divi gadi, kad<br />

bija ļoti maz pieredzes dažādu problēmu<br />

risināšanā. Brīžiem prātoju par<br />

kādu problēmu, bet nebija ideju, kā to<br />

atrisināt. Tad talkā nāca kolēģi, un kopīgiem<br />

spēkiem vienmēr izdomājām,<br />

kā darīt,» atceras Kaspars. Kad uzņēmumā<br />

aizvadīti seši gadi, daudz kas izskatās<br />

citādi. Kaspars atzīst, ka ar laiku<br />

strādāt kļuvis vieglāk.<br />

Kas ir visforšākais darbā ar projektiem?<br />

«Projektā savu darbu, laiku<br />

un zināšanas iegulda daudzi speciālisti,<br />

un šī apziņa, ka tas tiek izveidots<br />

kopīgiem spēkiem, ir vislabākā.<br />

Neviens projekts nav tapis bez strīdiem,<br />

problēmām un kompromisiem.<br />

Žēl, ka pēdējā laikā maz tiek būvēts,<br />

jo reālais rezultāts jau ir būve, kurai<br />

konkrētais projekts tiek taisīts. Ir ļoti<br />

patīkami redzēt gatavu ēku, zināt, no<br />

kā tā veidota, kas kur atrodas. Tā ir<br />

tāda pilnības sajūta, ka beidzot projekts<br />

ir pabeigts. Ja projekts tiek pabeigts<br />

uz papīra, bet netiek būvēts,<br />

paliek nepabeigtības izjūta,» Kaspars<br />

pasūkstās.<br />

Viņš uzskata, ka cilvēka dzīvi ietekmē<br />

paša pieņemtie lēmumi un līdzcilvēki,<br />

ar kuriem ir saskare dzīves laikā. Tāpēc<br />

Kaspars ir ļoti pateicīgs vecākiem, kas<br />

atbalstīja viņu gan finansiāli, gan emocionāli.<br />

«Ir daudz cilvēku, kas ir ietekmējuši<br />

manu dzīves ceļu un viedokļus<br />

par lietām pasaulē,» piebilst Kaspars.<br />

Vai var sevi pazīt pietiekami labi?<br />

«Domāju, ka es sevi labi pazīstu. Lieliski<br />

zinu, kā rīkošos kādā situācijā.<br />

Manuprāt, cilvēki savas dzīves laikā<br />

mainās ļoti maz vai nemaz. Man ir bijis<br />

pietiekami laika iepazīt sevi,» uzskata<br />

Kaspars.<br />

Varbūt dzīvi var sadalīt posmos – tur<br />

viena robeža, tad klikšķis un nākamā<br />

robeža... «Dzīve noteikti dalās<br />

posmos, bet nav man tāda klikšķa,<br />

kas tos pārslēdz. Katram tas ir individuāli.<br />

Drīzāk tas notiek nemanāmi.<br />

Tikai secini, ka sācies cits posms. Iespējams,<br />

tikko man ir beidzies kāds<br />

posms un sācies jauns. Šogad esmu<br />

veiksmīgi iestūrējis laulības ostā. Ar<br />

Solvitu gan darbā, gan privātajā dzīvē<br />

esam kopā jau gandrīz sešus gadus.<br />

Tagad mūsu dzīves lielais plāns<br />

ir bērniņš, kuram drīz jānāk pasaulē.<br />

Uz šo notikumu šobrīd tiek koncentrēta<br />

liela daļa enerģijas.»<br />

Kaspars uzskata, ka cilvēks lielā mērā<br />

pats var ietekmēt savu likteni. Taču, cik<br />

daudz un kā, tas katram ir individuāli.<br />

«Viens ies uz mērķi, neskatoties ne uz<br />

ko, cits savukārt ir vieglāk ietekmējams<br />

un novēršams no mērķa. Cilvēkus kopā<br />

notur kopīgi mērķi un nākotnes vīzijas.<br />

Arī kopīgas intereses, aizraušanās tuvina<br />

cilvēkus,» prāto Kaspars.<br />

Ja būtu iespējams dzīvot jebkur,<br />

Kaspars laikam gan izvēlētos vietu, kur<br />

ir kalni, teiksim, Austriju, Šveici, Norvēģiju.<br />

«Taču, ja visu laiku dzīvotu kalnos,<br />

tie droši vien apniktu. Labāk ir reizi<br />

gadā aizbraukt, izstaigāt kalnu takas<br />

un atgriezties Latvijā,» viņš secina.<br />

Viens no Kaspara hobijiem ir ceļošana.<br />

Viņš gan atzīst, ka nav iznācis daudz<br />

ceļot, bet tās vietas, kurās viņš pabijis,<br />

atstājušas ļoti lielu iespaidu. Par katru<br />

apmeklēto vietu izveidojies priekšstats.<br />

Pēc Kaspara domām, labākā ģeogrāfijas<br />

stunda ir ceļojums. «Ir divas<br />

vietas, kur noteikti savas dzīves laikā<br />

vēl aizbraukšu. Tuvākā ir Norvēģija ar<br />

saviem fjordiem un skarbo dabu. Otrā<br />

vieta – Peru Dienvidamerikā,» Kaspars<br />

ir apņēmības pilns.<br />

Puiša otrs hobijs ir fotografēšana. No<br />

katra ceļojuma Kaspars atved daudz<br />

labu kadru. Pārsvarā viņš fotografē<br />

dabu.<br />

Darbdienas Kasparam paiet birojā,<br />

rasējot un veicot dažādus aprēķinus.<br />

Vakarā viņš noskatās kādu labu filmu.<br />

Brīvdienas Kaspars cenšas pavadīt laukos,<br />

jo tad pilsēta viņu nogurdina, šķiet,<br />

ka laiks aizrit tukšgaitā. Kaspars neprot<br />

bezdarbībā sēdēt un skatīties griestos,<br />

jo tā, viņaprāt, nav atpūta.<br />

Kas viņu patlaban visvairāk uztrauc?<br />

«Šobrīd man, droši vien tāpat kā lielai<br />

daļai valsts izdzīvotāju, visvairāk neliek<br />

mieru situācija valstī. Vai tiešām<br />

gada beigās būs vērojama ekonomikas<br />

atkopšanās un kaut vai neliela augšupeja,<br />

kā to sola ekonomikas eksperti?»<br />

prāto Kaspars.<br />

Protams, viņu uztrauc arī pasaules globālās<br />

problēmas. Savu māju viņš noteikti<br />

neizvēlētos celt Jūrmalā vai kaut<br />

kur citur jūras krastā, jo tā zona būs pirmā,<br />

kas cietīs no ūdens līmeņa celšanās<br />

globālās sasilšanas dēļ.<br />

«No tehnoloģiju attīstības viedokļa<br />

nākotne būs ļoti interesanta,» spriež<br />

Kaspars. Varbūt tāpēc viņu interesē<br />

elektromobiļi, ko jau tagad piedāvā<br />

daudzi autoražotāji.<br />

Puisis uzskata, ka dzīvē viss notiek tā,<br />

kā tam jānotiek, un nav obligāti jāsper<br />

radikāli soļi, lai nonāktu pie kādām<br />

atziņām. Pēc Kaspara domām, sperot<br />

radikālus soļus, jāapzinās, ka rezultāts<br />

var krietni atšķirties no cerētā, tāpēc jāizvērtē,<br />

vai risks ir tā vērts. Sevi viņš<br />

neuzskata par riskētāju, kaut gan asas<br />

izjūtas patīk izbaudīt. Pēdējā laikā viņš<br />

esot kļuvis prātīgāks, jo dzīvē parādījušies<br />

jauni uzdevumi un jauni mērķi.<br />

Šobrīd Kaspars jūtas savā vietā. Daudz<br />

jau ir apgūts, bet daudz vēl arī jāmācās.<br />

Ko Kaspars darīs pēc desmit gadiem?<br />

«Grūti iedomāties, kas būšu un kur<br />

būšu. Pašlaik Latvijā iestājies pārmaiņu<br />

laiks, tāpēc prognozes šķiet neiespējami<br />

izteikt pat tuvākajai nākotnei.<br />

Par darbības jomas maiņu gan domājis<br />

neesmu,» teic Kaspars.<br />

Es esmu pārliecināta, ka cilvēki, kas<br />

ļoti atbildīgi uztver viņiem uzticēto,<br />

būs pieprasīti jebkuros laikos un jebkurā<br />

vietā. Arī Kaspars.<br />

Mārīte Šperberga<br />

Foto: no Kaspara Šņores<br />

personiskā arhīva<br />

52<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

53


Dzīves skola<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Dzīves gudrība<br />

un prasmes<br />

Ekspertīzi veic pēc būtības<br />

Valentīnu Šeškenu kolēģi pazīst kā cilvēku, kam nepatīk ne īpaši zīmēties, ne izlēkt,<br />

toties viņai patīk jebkuru darbu paveikt labi. Apbrīnojama ir viņas atbildība<br />

un pienākuma izjūta par katru uzticēto darbu. Un nav būtiski, cik lieli vai mazi<br />

ir tā mērogi.<br />

«Vislielāko gandarījumu pēc ilgiem<br />

būvniecībā nostrādātiem gadiem sagādā<br />

tas, ka brīvvalsts laikā būvniecība<br />

ir kļuvusi par civilizētu un cienījamu<br />

nozari, bez padomju laiku rupjībām.<br />

Mainījusies attieksme pret materiālu<br />

ekonomiju, arī šturmēšana gada beigās<br />

vairs nav aktuāla,» saka Valentīna<br />

Šeškena.<br />

Valentīnas tēvs bija saistīts ar būvniecību,<br />

skolā viņai padevās eksaktie priekšmeti,<br />

tāpēc par savu nākotnes profesiju<br />

viņa izraudzījās būvniecību. Daļēji,<br />

protams, bija arī jaunības romantika.<br />

1964. gada decembrī Valentīna Šeškena<br />

absolvēja Rīgas Politehniskā institūta<br />

Celtniecības fakultāti rūpniecības<br />

un civilās celtniecības specialitātē.<br />

Izglītību viņa turpināja 1980. gadā<br />

divu mēnešu kvalifikācijas celšanas<br />

kursos Maskavas Kuibiševa Celtniecības<br />

institūtā, kur tobrīd tika apmācīti<br />

celtniecības trestu galvenie inženieri.<br />

Pēc RPI absolvēšanas Valentīna<br />

Šeškena līdz 1972. gadam strādāja par<br />

būvdarbu vadītāju un būvniecības iecirkņa<br />

priekšnieci Valmieras 43. celtniecības<br />

pārvaldē. Lai gan viņa nekad<br />

nav tiekusies pēc varas un amatiem,<br />

vislielāko gandarījumu viņai sagādāja<br />

pirmais iecirkņa priekšnieces postenis<br />

Valmierā, jo tad viņa varēja daudz<br />

patstāvīgāk plānot darbus un realizēt<br />

iecerēto.<br />

Tika uzbūvēta skola Staicelē, Valmieras<br />

teātra 1. kārta, Valmieras piena<br />

kombināts, filmu bāze, radio un televīzijas<br />

centrs un citi objekti. Sekoja<br />

darbs Rīgas 5. celtniecības pārvaldē,<br />

kur viņa bija iecirkņa priekšniece un<br />

strādāja Gaiļezera slimnīcas kompleksa<br />

sākumposma būvniecībā. Laikā no<br />

1974. gada februāra līdz 1986. gada decembrim<br />

Valentīna Šeskena bija Rīgas<br />

teritoriālā vispārējās celtniecības tresta<br />

galvenā inženiera vietniece, pēc tam<br />

Ķekavas PMK ražošanas un tehniskās<br />

daļas priekšniece. Tad viņa strādāja<br />

SIA SKH un vadīja SIA BLB mazuta<br />

termināļa būvi Rīgā, Mangaļos. Kopš<br />

1997. gada maija Valentīnas Šeškenas<br />

darbs saistīts ar Rīgas domi. Viņa bija<br />

Rīgas domes Kapitālās celtniecības<br />

pārvaldes līgumu un tāmju daļas vadītāja,<br />

Rīgas domes SIA Rīgas pilsētbūvnieks<br />

finanšu direktora vietniece,<br />

arī iepirkumu, līgumu un tāmju daļas<br />

vadītāja. Kopš 2008. gada 1. decembra<br />

viņa veic līgumdarbus. Pēdējo desmit<br />

gadu laikā Valentīna Šeškena piedalījusies<br />

vairāku simtu Rīgas domes būvniecības<br />

konkursu komisijās, vadījusi<br />

tās un izvērtējusi konkursu tehniskos<br />

un finanšu piedāvājumus, kā arī sagatavojusi<br />

būvniecības līgumus un finansiāli<br />

vadījusi šo objektu būvniecību.<br />

Kā eksperte viņa ir piedalījusies citu<br />

organizāciju rīkoto konkursu rezultātu<br />

izvērtēšanā. Valsts būvinspekcijas<br />

uzdevumā Valentīna Šeškena veica<br />

vairāku būvprojektu konstruktīvo un<br />

ekonomisko sadaļu ekspertīzi un vadīja<br />

kopējo projekta ekspertīzi, piesaistot<br />

attiecīgi sertificētus speciālistus. Viņa<br />

ir pildījusi arī būvuzrauga pienākumus.<br />

Valentīnu Šeškenu bieži aicina veikt<br />

ekspertīzi tehnisko projektu ekonomiskajām<br />

daļām un DOP, kā arī dažādiem<br />

tiesu procesiem par būvniecības<br />

izmaksu atlīdzināšanu. Viņa ir eksperte<br />

<strong>LBS</strong> BSSI būvdarbu vadītāju, būvuzraugu<br />

un tāmētāju sertificēšanā. Laikā<br />

no 2004. gada līdz 2008. gadam viņa<br />

vadīja būvniecības tāmētāju seminārus<br />

LR Pašvaldību mācību centrā, bet<br />

kopš 2007. gada – būvniecības tāmētāju<br />

seminārus SIA VIP konsultācijas.<br />

Viņai vienmēr patikušas un padevušās<br />

valodas: krievu un lietuviešu valodu<br />

viņa pārvalda brīvi, labi zina arī poļu<br />

un vācu valodu.<br />

«Nedomāju, ka būvniecībā pašlaik<br />

daudz ko var sakārtot ar administrēšanu.<br />

Brīvais tirgus, tāpat kā savienotie<br />

trauki, ir vislabākais regulētājs. Atsevišķs<br />

indivīds reti kad var pretstāvēt<br />

parādībai, kas pasaulē sen ir apzināta<br />

un saukta par trendu – likumsakarīgai<br />

sabiedrības kustībai kādā virzienā.<br />

Vēlētos vienīgi sekmēt produktīvāku<br />

darbu, ko varētu panākt, izslēdzot no<br />

būvniecības vadības liekos posmus,<br />

sekmējot kvalitatīvu projektu izstrādi<br />

un izvairoties no diletantu līdzdalības<br />

būvniecībā.»<br />

Viņa ir <strong>LBS</strong> Revīzijas komisijas priekšsēdētāja<br />

un daudzus gadus rūpējas, lai<br />

viss valdes sēdēs un <strong>LBS</strong> kongresos<br />

pārspriestais tiktu dokumentēts un paliktu<br />

vēsturei.<br />

Valentīnas Šeškenas vaļasprieki ir ceļošana,<br />

dārzkopība, literatūra, opera un<br />

klasiskā mūzika, krustvārdu mīklas,<br />

rokdarbi, mākslas izstādes. Tie nav<br />

mainījušies gadiem, taču vislielāko<br />

prieku sagādā ceļojumi. Ik gadus Valentīna<br />

Šeškena dodas vismaz divos<br />

tālākos ceļojumos. Padomju laikā bija<br />

maz iespēju ceļot uz ārzemēm, jo viņa<br />

neatbilda vairākiem kritērijiem: nebija<br />

ne komjauniete, ne partijas biedre, ne<br />

strādniece, ne arī vīrietis. Un naudas<br />

tolaik bija maz. Toties vairāk laika atlika<br />

rokdarbiem.<br />

54<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

55


Dzīves skola<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Lielākā vērtība – cilvēki<br />

Vijai Zellei ļoti patika praktiskā matemātika, un viņa vēlējās to izmantot reālajā<br />

dzīvē. Būvniecība šķita vispiemērotākā. Viņa nokļuva līdz tam netipiskā kursā –<br />

grupā bija septiņas meitenes. Viņai un viņas studiju biedriem īpaši patika lekcijas<br />

pie erudītā būvkonstruktora Kārļa Gaiļa. Tas bija pēdējais būvnieku kurss Latvijas<br />

Valsts universitātē, un inženiera diplomu viņi saņēma 1958. gadā. Pēc tam<br />

šādu izglītību varēja iegūt Rīgas Politehniskajā institūtā.<br />

Būvinženieres karjera Vijai Zellei sākās<br />

Enerģētikas pārvaldē Bulduros,<br />

kur viņa pildīja Galvenās sanatoriju<br />

un kūrortu pārvaldes sanatorijas celtniecības<br />

būvuzrauga pienākumus. Jau<br />

pēc gada viņa strādāja Jelgavā – bija<br />

pilsētas izpildkomitejas celtniecības<br />

daļas vadītāja un reizē arī būvuzraudze<br />

Jelgavas kultūras nama, kinoteātra<br />

Jelgava, dzīvojamo māju Uzvaras un<br />

Ausekļa ielas kvartālā, pilsētas gāzes<br />

vada projektēšanas un celtniecības darbiem.<br />

Viņa vadīja pilsētas kanalizācijas<br />

tīklu projektēšanas un realizācijas darbus<br />

no izejas datiem projektēšanā līdz<br />

objekta nodošanai. Tad sekoja darbs<br />

pie skolām. Vijai Zellei uzticēja celtniecības<br />

daļas izveidošanu, un viņa to<br />

arī paveica. Vajadzēja mācīties, daudz<br />

laika nācās pavadīt objektos, jo Jelgavā<br />

sākās apjomīga celtniecība, un Vijai<br />

Zellei bija jāpieņem ekspluatācijā dažnedažādas<br />

būves, ieskaitot maģistrālo<br />

gāzes vadu.<br />

«Tie bija svētīgi gadi,» viņa atceras.<br />

Jelgavā daudz varēja mācīties no vecajiem<br />

būvmeistariem. Īpaši viņai atmiņā<br />

palikuši mūrnieki brāļi Pētermaņi.<br />

«Skatījos, kā viņi strādā, un apbrīnoju<br />

šo cilvēku lielo godaprātu,» teic Vija<br />

Zelle. Jaunu pieredzi viņai deva tikšanās<br />

ar projektētājiem no Ļeņingradas<br />

(tagad Sanktpēterburgas) Pilsētprojekta<br />

nodaļas. Vija Zelle iemācījās darbu<br />

plānošanu, apguva grāmatvedību, kaut<br />

gan sākumā nesaprata grāmatvedes<br />

prasības par «vienas kapeikas dzenāšanu»,<br />

ja runa ir par daudziem tūkstošiem<br />

rubļu.<br />

1964. gadā Vija Zelle kļuva par Jelgavas<br />

vispārējā celtniecības tresta tehniskās<br />

daļas vadītāju. Tolaik tas bija arī<br />

Rīgas teritoriālais celtniecības trests.<br />

Viņa saskaņoja būvprojektus, veica<br />

tāmju ekspertīzes, viņas pārziņā bija<br />

būvlaboratorija, darbu izpildes projekti,<br />

jaunā tehnika. Vēlāk viņas objektu<br />

sarakstā parādījās Olaines ķīmiskā rūpnīca<br />

ar dzīvojamo un sabiedrisko ēku<br />

kompleksu, Ogres trikotāžas kombināts,<br />

Garkalnes gāzbetona cehs, Lodes<br />

drenu cauruļu un ķieģeļu rūpnīca, Valmieras<br />

stikla šķiedras rūpnīca, Saulkalnes<br />

dolomīta rūpnīca, kā arī dzīvojamās<br />

mājas Stučkā (tagad Aizkrauklē),<br />

Inčukalna gāzes glabātava.<br />

1969. gadā Vija Zelle sāka strādāt Valsts<br />

kinematogrāfijas komitejā par celtniecības<br />

daļas vadītāju. Viņas darbs bija saistīts<br />

ar tādu objektu kā kinofilmu bāze<br />

Rīgā, Šmerļa ielā, kinostudijas skaņu<br />

ierakstu un dekorāciju cehs, filmu apstrādes<br />

cehs, kokmateriālu noliktava,<br />

kinoteātri ar 400 vietām Ludzā, Preiļos,<br />

Limbažos, ar 300 un 800 vietām<br />

Daugavpilī, Liepājā projektēšanu un<br />

būvniecību. «Tad likās, ka es dzīvoju<br />

kukuruzņikā, jo nemitīgi lidoju no Daugavpils<br />

uz Liepāju,» atceras Vija Zelle.<br />

«Lai arī kinoteātrus vajadzēja būvēt pēc<br />

Maskavas tipveida projektiem, arhitekti<br />

Ģelzis un Krauklis uzdrošinājās daudz<br />

ko mainīt. Maskavā Valsts plānā nācās<br />

aizstāvēt katra objekta nepieciešamību.<br />

Kopš tiem laikiem prātā palikusi kāda<br />

mācība, ko vēlāk centos nodot citiem,<br />

kolīdz dzirdēju vārdus: «Neiešu. Tas<br />

nav mans līmenis.» Līmenis ir vienmēr,<br />

vajag tikai atrast pieeju. Var jau būt, ka<br />

daudzreiz mani pažēloja un nepateica:<br />

«Ko nu tu, sieviete!?» vai «Muļķe!»,<br />

taču sliktu attieksmi pret sevi nekad neesmu<br />

jutusi,» atceras Vija Zelle.<br />

Pēc tam vairākus gadus Vija Zelle bija<br />

saistīta ar Latvijas Radio centru, kur<br />

strādāja par celtniecības daļas vadītāju.<br />

Sekoja objekts Siguldā, TV komplekss<br />

Zaķusalā, garāžas Jelgavas ielā, radio<br />

ēkas kapitālais remonts. «Televīzijas<br />

kompleksa celtniecībā daudz tika domāts<br />

par izskatu, sākot no stiklotām<br />

fasādēm un beidzot ar somu materiāliem.<br />

Sākums šķita katastrofāls. Kultūrai<br />

vienmēr bija ierobežots budžets.<br />

Ja plāns netika izpildīts, nākamajā gadā<br />

neko nedeva. Tātad par celtniecību nevarēja<br />

būt ne runas. Pati apbraukāju<br />

trīs rūpnīcas, sarunāju pāļus, un sākām<br />

būvēt. Tikai pēc tam objektu izdevās<br />

ielikt plānā. Pirmo reizi saskārāmies ar<br />

zemūdens betonēšanu, ko pasaulē labi<br />

pazina. Bija stingri jāievēro SNIP prasības,<br />

un reiz divu centimetru novirzes<br />

dēļ man vajadzēja braukt uz Maskavu,<br />

lai saņemtu slēdzienu, vai šāda atkāpe<br />

ir pieļaujama. Braucu uz Gosstroj aizstāvēties.<br />

Nezināju, ar ko tas beigsies.<br />

Tomēr no Maskavas atgriezos ar pozitīvu<br />

slēdzienu,» stāsta Vija Zelle. Visvairāk<br />

viņai žēl, ka netapa otrs korpuss,<br />

jo Zaķusalas infrastruktūra tika radīta<br />

televīzijas dēļ.<br />

Tad sekoja nākamais interesantais<br />

posms. Vija Zelle bija Vecrīgas restaurācijas<br />

pārvaldes galvenā inženiere.<br />

Tika rekonstruēta viesnīca Rīga,<br />

restaurētas vairākas ēkas Mārstaļu un<br />

Kalēju ielā, Lietišķās mākslas muzejs<br />

Skārņu ielā, dzīvojamās ēkas Smilšu<br />

ielā, fasādes Pētera baznīcai un dzīvojamajai<br />

ēkai Jaunielā. Darbā piedalījās<br />

arī poļu restauratori. «Man bija interesanti.<br />

Katrā objektā atklāju ko jaunu,<br />

lasīju tos gluži kā seno laiku grāmatas,<br />

arī tad, kad Mārstaļu ielā līdām pusotru<br />

metru zem pamatiem. Tolaik sāku<br />

saprast, kā tapa būves 12. gadsimtā,»<br />

stāsta Vija Zelle.<br />

2009. gada pavasarī viņa bija būvuzraudze<br />

sporta zālei, kuru pārbūvēja par biroju<br />

ēku. Tas bija viņas pēdējais objekts,<br />

un nu beidzot Vija Zelle ir pensijā.<br />

«Cilvēks savā dzīvē var izdarīt ļoti<br />

daudz,» viņa saka. Pa šo laiku viņai ir<br />

izauguši bērni un mazbērni. «Esmu satikusi<br />

daudz labu cilvēku un no katra<br />

ieguvusi kaut ko vērtīgu,» atzīst Vija<br />

Zelle.<br />

Mārīte Šperberga<br />

56<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

57


Brīvais mikrofons<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Saglabāt konkurētspēju<br />

Māra Vētra,<br />

būvinženiere<br />

Patlaban ir sajūta, ka būvniecībā neviens neko<br />

nemēģina darīt. Netiek sekots līdzi ne projektiem,<br />

ne celtniekiem. Negribas pat prognozēt,<br />

kas notiks, kad attapsies.<br />

Eduards Sarkans,<br />

būvinženieris<br />

Būvnieks ir ļoti godājama profesija, tāpēc žēl,<br />

ka jaunajā paaudzē vairs nav tāda patriotisma<br />

pret būvnieka profesiju kā agrāk. Tagad labi ja<br />

no desmit celtniekiem viens vai divi paliek nozarē.<br />

Kādreiz bija sava ministrija, bet brīvajā<br />

Latvijā vairs tikpat kā nedzird vārdu «celtniecība»,<br />

jo pēdējos 20 gadus tai nevelta vajadzīgo<br />

uzmanību. Tās nebija arī treknajos gados, jo<br />

valdīja tirdzniecība un spekulācija, kurā celtniecība<br />

tikai bija ievilkta. Celtniekus mētā no<br />

vienas ministrijas pie otras, bet būtībā neviens<br />

neatbild par būvniecību valstī. Nedomāju, ka<br />

mums tagad vajadzīga sava ministrija, kuru<br />

Latvijā jau tā ir daudz, bet valstī nepieciešama<br />

nopietna attieksme pret būvniecību. Svarīgi,<br />

lai valdībā būtu cilvēks, kas pārzina būvniecību.<br />

Cik daudz vērtīgu pārmaiņu ir valstīs,<br />

kuras vada būvnieki! Latvijā pat pēc kara bija<br />

būvniecība.<br />

Kārlis Brakanskis,<br />

SIA Komunālprojekts<br />

Jelgava<br />

valdes priekšsēdētājs<br />

Neesmu reliģiozs, bet atzīstu, ka viss ir tikai Dieva<br />

varā. Būtiski uzlabot kārtību vienā atsevišķā nozarē<br />

nav iespējams. Visi esam tikai cilvēki, kam gribas ēst,<br />

jumtu virs galvas, apģērbties, baudīt... Un tik ilgi, kamēr<br />

katrs par sevi un visi kopā gaidīsim, kad tie citi<br />

(valdība, deputāti, ierēdņi, baņķieri, ceļu policisti...)<br />

beigs blēdīties, ņemt un dot (kukuļus), zagt, krāpties,<br />

nekas nemainīsies. Tāpēc sāksim katrs ar sevi. Kārtīgi<br />

un godīgi darīsim savu darbu, prasīsim to pašu no<br />

padotajiem un priekšniekiem. Iespēju robežās.<br />

Aivars Valbahs,<br />

SIA Moduls-Rīga<br />

projektu vadītājs<br />

Pašlaik lielākās bažas rada strādnieku izglītība<br />

– tātad arodskolas. Objektos maz ir profesionālu<br />

mūrnieku, galdnieku. Kad uz jautājumu<br />

«Ko tu proti?» saņemu atbildi: «Visu!», skaidrs,<br />

ka cilvēks neprot neko. Darba biržā lūdzu ieteikt<br />

mūrniekus. Man iedeva sarakstu ar 60 cilvēkiem.<br />

Piezvanīju kādiem četrdesmit, bet viņi pat nesaprata<br />

manus jautājumus. Prasu: kā rēķināsi, cik<br />

maksā viena kubikmetra ķieģeļu siena pusotra<br />

ķieģeļa biezumā, bet man stāsta par kvadrātmetriem.<br />

Kādreiz bija labas arodskolas, tagad uz<br />

jauno strādnieku var noskatīties ar žēlumu. Viņš<br />

skrien ar spaini, bet cik ilgi? Ko darīs tālāk?<br />

Tālivaldis Keivs,<br />

būvinženieris<br />

Likumdošana jāsakārto tā, lai nebūtu iespējams, piemēram,<br />

kāpās sabiedrisko tualeti rekonstruēt par 17<br />

stāvu dzīvojamo namu, lai pilnīgi nojauktu ēku nevarētu<br />

būvēt kā rekonstruētu, lai sabiedriskās ūdenstilpes<br />

būtu pieejamas ikvienam un nevarētu nožogot<br />

kāpu zonu (piemēram, Bulduros, Mākoņos u. c.), lai<br />

upes, ezeri un jūras nevarētu būt privātīpašumā un<br />

ļaudis apzinātos, ka zeme ir Dieva radīta un nevar<br />

cilvēkam piederēt, var būt tikai atzīta izmantošanas<br />

prioritāte attiecībā pret citiem līdzcilvēkiem, lai katrs<br />

zemes lietotājs apzinātos, ka viņš uz laiku ieguvis<br />

iespēju lietot Dieva mantu, lai likums nepieļautu<br />

stulbus un būves novietnei neatbilstošus risinājumus,<br />

jo mūsu klimatam pagaidām nav piemērotas<br />

ne palmas gar ielu malām, kā tas ir citur un kas tiek<br />

uzskatīts par argumentu, ne milzīgi stikloti laukumi.<br />

Vai kāds atceras, kādi pēc 20–30 ekspluatācijas gadiem<br />

izskatījās rūpnīcu stiklojumi, vai kāds parēķinājis,<br />

cik maksās Gaismas pils kaiju noķēzīto stiklojumu<br />

tīrīšana? Būtu jānosaka valsts pasūtījumu vienotu<br />

izcenojumu lietošana, katram pretendentam gala<br />

summu fiksējot pie savām vēlmēm un spējām ar kopēju<br />

koeficientu. Šāds risinājums dotu iespēju objektīvi<br />

salīdzināt pretendentu piedāvājumus un faktiski<br />

izslēgtu līdz šim populāros sadārdzinājumus.<br />

Diāna Petrova,<br />

SIA WP Construction<br />

un SIA 2CT projektu<br />

vadītāja<br />

Uzskatu, ka Latvijas būvniecības nozarē viss ir diezgan<br />

loģiski un pareizi sakārtots un tā zināmā mērā<br />

ir pašregulējošs organisms. Jā, es gribētu, lai dažas<br />

lietas būtu citādas... Patlaban būvniecības nozarē ir<br />

daudz problēmu, kas saistītas ar kopējo ekonomisko<br />

situāciju valstī, bankām, dzīves līmeņa izmaiņām...<br />

No otras puses, šī krīze sakārtos būvniecības tirgu,<br />

liks vairāk pievērsties efektivitātes palielināšanai,<br />

samazinās cenas. Perspektīvā tas viss padarīs nozari<br />

konkurētspējīgāku... Kā pārvarēt grūtības? Meklējot<br />

iespējas (noteikti saskatot negatīvā pozitīvās puses),<br />

pilnveidojoties, mācoties un apgūstot ko jaunu.<br />

Reta Priedīte,<br />

būvinženiere<br />

Vairāk nekā 30 gadus dažādās Latvijas būvvaldēs<br />

esmu skaņojusi projektus, bet vienotas prasības<br />

neesmu pieredzējusi. Tāpēc joprojām aktuāls ir<br />

jautājums: kāpēc katra būvvalde Latvijā strādā<br />

ar tik atšķirīgām prasībām?<br />

Taču pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad<br />

trūkst labu pasūtītāju, lielākās bažas man ir par<br />

jaunajiem un talantīgajiem projektētājiem, ar kādiem<br />

savās darba gaitās esmu sastapusies. Kaut<br />

nu viņiem nenolaistos rokas!<br />

Mirdza Ekšteina,<br />

būvinženiere<br />

Uztrauc, kā šodien notiek cenu aptaujas un konkursi,<br />

jo uzvar tas, kam ir zemākā cena, nerēķinoties,<br />

ar kādiem materiāliem darbs tiks veikts,<br />

cik samaksās par darbu celtniekiem, neļaujot<br />

izmantot jaunus, interesantus materiālus.<br />

Žēl pamestās, pusbūvētās ēkas, kas iet bojā. Bet,<br />

neskatoties uz šo smago periodu valstī, domāju,<br />

ka latvietis nepadosies. Lai arī grūti, bet ar smaidu<br />

uz lūpām dosimies cauri ērkšķiem un uzvarēsim,<br />

ko es visiem mums arī novēlu!<br />

58<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

59


Jūs jautājat, mēs atbildam<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Profesija.<br />

Kvalifikācijas atzīšana<br />

Atbildes sagatavoja <strong>LBS</strong> izpilddirektors un Būvniecības speciālistu sertificēšanas<br />

institūcijas (BSSI) galvenā administratora vietnieks, <strong>LBS</strong> BSSI Kvalitātes sistēmas<br />

vadītājs Romāns Auniņš.<br />

Esmu students, kuru interesē tāmētāja<br />

profesija. Man ir vidējās profesionālās<br />

izglītības diploms namdara<br />

profesijā (koka ēku celtnieks) un iesākts<br />

(3. kurss RTU) profesionālais<br />

bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā<br />

ar profesionālo virzienu būvuzņēmējdarbības<br />

ekonomikā un organizēšanā.<br />

Kādi dokumenti, pieredze<br />

vai papildu izglītība vēl nepieciešama<br />

pēc studiju (4. kursa) pabeigšanas?<br />

Mārcis Zelders<br />

Lai iegūtu sertifikātu tāmēšanā, jābūt<br />

piecu gadu praksei būvniecībā, tostarp<br />

trīs gadu praksei tieši tāmēšanā, un apliecinājumam<br />

par pabeigtiem kursiem<br />

tāmju sastādīšanā. Būvprakse mācību<br />

laikā tiek ieskaitīta pēc 2. kursa sekmīgas<br />

beigšanas.<br />

Esmu 12. klases skolnieks un nākotnē<br />

vēlētos darboties būvinženiera profesijā,<br />

tāpēc lūdzu jūsu palīdzību. Vēlos<br />

uzzināt, kas saistās ar šo profesiju, un<br />

iegūt plašāku priekšstatu, kā arī uzzināt,<br />

kur iespējams studēt un kādi mācību<br />

priekšmeti ir nepieciešami.<br />

Gatis Locāns<br />

Informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju<br />

jūs varat iegūt mūsu mājaslapā:<br />

www.lbs.building.lv. Studēt var gan<br />

RTU, gan LLU, gan RCK (koledža),<br />

kur ir arī 1. līmeņa augstākās profesionālās<br />

izglītības programma vidusskolu<br />

beigušajiem. Tur arī interesējieties par<br />

mācību programmām un priekšmetiem,<br />

jo tur iegūsiet vispilnīgāko informāciju.<br />

Kad sāksiet studēt, centieties vismaz<br />

vasaras brīvlaikā pastrādāt būvniecībā,<br />

lai būtu vieglāk izprast speciālos<br />

priekšmetus, kā arī izlemt, kādā jomā<br />

specializēties – projektēšanā vai darbam<br />

būvobjektā. Tur no kolēģiem, kas<br />

jau ir sertificējušies, saņemsiet praktiskus<br />

padomus par sertifikāta iegūšanas<br />

iespējām.<br />

SIA Skonto Būve vēlas piedalīties LR<br />

Vides ministrijas rīkotajā konkursā,<br />

kurā saskaņā ar nolikumu jāiesaista<br />

speciālisti ar pieredzi, kādas Latvijā<br />

sertificētiem speciālistiem faktiski<br />

nav, līdz ar to jāpiesaista speciālisti<br />

no Vācijas.<br />

Konkursa nolikuma prasības: «Ārvalstu<br />

projekta vadītājam, būvprojekta<br />

vadītājam, būvdarbu vadītājam,<br />

ķīmijas inženierim un ģeologam<br />

ir izsniegta licence, sertifikāts<br />

vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu<br />

sniegšanai (ja šādu dokumentu<br />

nepieciešamību nosaka attiecīgās<br />

ārvalsts normatīvie tiesību<br />

akti), un ārvalstu projekta vadītājs,<br />

būvprojekta vadītājs, būvdarbu vadītājs,<br />

ķīmijas inženieris un ģeologs<br />

atbilst izglītības un profesionālās<br />

kvalifikācijas prasībām attiecīgas<br />

profesionālās darbības veikšanai<br />

Latvijas Republikā, un gadījumā,<br />

ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma<br />

līgums, līdz būvniecības<br />

uzsākšanai projekta vadītājs, būvprojekta<br />

vadītājs, būvdarbu vadītājs,<br />

ķīmijas inženieris un ģeologs<br />

iegūs profesionālās kvalifikācijas<br />

atzīšanas apliecību vai reģistrēsies<br />

attiecīgajā profesiju reģistrā.»<br />

Saskaņā ar konkursa nolikumu jāiesniedz:<br />

a) projekta vadītāja, kam ir augstākā<br />

izglītība inženierzinātnēs, izglītību<br />

apliecinošo dokumentu kopijas;<br />

b) būvprojekta vadītāja, kas ir sertificēts<br />

ceļu projektēšanas un/vai hidrotehnisko<br />

būvju projektēšanas, un/vai<br />

meliorācijas sistēmu projektēšanas<br />

jomā, būvprakses sertifikāta kopija;<br />

c) būvdarbu vadītāja, kam ir augstākā<br />

izglītība inženierzinātnēs un kas<br />

ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanas<br />

un/vai hidrotehnisko būvju būvdarbu<br />

vadīšanas, un/vai meliorācijas<br />

sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā,<br />

būvprakses sertifikāta kopija;<br />

d) ķīmijas inženiera, kam ir augstākā<br />

izglītība ķīmijā un/vai inženierzinātnēs,<br />

izglītību apliecinošo dokumentu<br />

kopijas;<br />

e) ģeologa, kam ir augstākā izglītība<br />

inženierzinātnēs un kas ir sertificēts<br />

ģeotehniskās inženierizpētes jomā,<br />

būvprakses sertifikāta kopija<br />

60<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

61


Jūs jautājat, mēs atbildam<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

un apliecinājums par to, ka būvprojekta<br />

vadītājs, būvdarbu vadītājs,<br />

projekta vadītājs, ķīmijas inženieris<br />

un ģeologs atbilst izglītības un profesionālās<br />

kvalifikācijas prasībām attiecīgas<br />

profesionālās darbības veikšanai<br />

Latvijas Republikā, un gadījumā,<br />

ja ar pretendentu tiks noslēgts<br />

iepirkuma līgums, līdz būvniecības<br />

uzsākšanai būvprojekta vadītājs,<br />

būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs,<br />

ķīmijas inženieris un ģeologs<br />

iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas<br />

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā<br />

profesiju reģistrā.»<br />

Lūdzam jūsu viedokli par šo prasību!<br />

Vai nosauktie speciālisti (būvprojekta<br />

vadītājs, būvdarbu vadītājs) paši<br />

var dot šādu apliecinājumu? Ja ne,<br />

kam ir šādas tiesības? Ja šādu apliecinājumu<br />

sniedz Latvijas Būvinženieru<br />

savienība, kas jāiesniedz un<br />

cik ilgā laikā var saņemt šādu apliecinājumu?<br />

Cik ilgā laikā var iegūt iepriekš minēto<br />

atzīšanas apliecību vai reģistrāciju<br />

attiecīgajā profesiju reģistrā,<br />

kādi dokumenti jāiesniedz?<br />

SIA Skonto Būve konkursu<br />

kvalifikācijas dokumentu<br />

noformētāja Santa Auziņa<br />

Ārzemniekiem, kas profesionālo kvalifikāciju<br />

ieguvuši ārpus Latvijas, ir jāveic<br />

procedūra tās atbilstības atzīšanai<br />

Latvijā, ja tā šeit ir reglamentēta. No<br />

jūsu nosauktajām būvniecības jomām<br />

tāda ir ceļu būvdarbu vadīšana, kuras<br />

atzīšanu Latvijā veic <strong>LBS</strong> BSSI. Lai<br />

veiktu minēto procedūru, pretendentam<br />

vispirms jāvēršas Akadēmiskās<br />

informācijas centrā (AIC), kas atrodas<br />

Brīvības ielā 33, Rīgā (informācija pa<br />

tālr. 67225155 vai e-pastu: diplomi@<br />

aic.lv), kur tiek pārbaudīta un atzīta<br />

pretendenta profesionālās izglītības<br />

atbilstība. Pēc lēmuma pieņemšanas<br />

AIC to kopā ar pārējiem iesniegtajiem<br />

dokumentiem nosūta atbilstīgajām sertifikācijas<br />

institūcijām, kas savukārt<br />

pārbauda pretendenta sertifikācijai nepieciešamās<br />

būvprakses laiku, kā arī<br />

viņa Latvijas Būvnormatīvu prasību<br />

pārzināšanu. Lai nekavētu šo procesu,<br />

iesakām pretendentam iesniegt AIC uzreiz<br />

arī viņa būvpraksi apliecinošos dokumentus.<br />

Būvprakses apliecināšanai<br />

jāiesniedz pretendenta darba devēja apliecināts<br />

to būvobjektu saraksts, kuros<br />

pretendents strādājis vēlamajā sertificējamajā<br />

jomā, norādot (no–līdz) darbības<br />

perioda datumus. Ja pretendents<br />

savā darbavietas valstī nav ieguvis<br />

sertifikātu vai cita veida valstī noteiktu<br />

atļauju veikt vēlamos darbus, darbu<br />

sarakstu saskaņo arī sertificētais vai<br />

cita veida šajā jomā atļauju saņēmušais<br />

būvspeciālists, kura vadībā viņš strādājis.<br />

Nepieciešamie būvprakses termiņi<br />

un citi nosacījumi noteikti 07.08.2003.<br />

MK noteikumos Nr. 383.<br />

<strong>LBS</strong> BSSI, ja ir saņemti nepieciešamie<br />

dokumenti, procedūru var veikt viena<br />

mēneša laikā.<br />

Uz konkrētiem jautājumiem vienmēr<br />

atbildēsim, tāpēc tos sūtiet:<br />

lbs@apollo.lv vai<br />

marite.sperberga@inbox.lv.<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

62<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

63


Labā griba<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Būves un<br />

būvsistēmas<br />

bērnudārzā<br />

Sagaidot Ziemassvētkus, inženieru biroja<br />

Būves un būvsistēmas darbinieki<br />

Anda Grīnvalde, Aelita Šterna un Jānis<br />

Vīgants 2009. gada 3. decembrī devās<br />

pie mazuļiem Rīgas 160. pirmsskolas izglītības<br />

iestādē Vangažu ielā 40/42, lai<br />

pastāstītu par celtnieka darbu un kopā<br />

ar mazuļiem mācītos burtu rotaļas.<br />

Lai uzrakstītu vārdu, ir jāpazīst burti.<br />

Lai uzbūvētu ēku, ir vajadzīgi pamati.<br />

Burtu rotaļās veidojas vārds un tālāk<br />

teikums, kas atspoguļo domas, izjūtas<br />

un palīdz sazināties gan rotaļās, gan<br />

darbā. Tāpat ir arī būvniecībā.<br />

Vai atceraties, kā mācījāties burtus? Kā<br />

mēģinājāt likt tos kopā, līdz izveidojās<br />

vārds? Vai atceraties, kā pirmoreiz uzrakstījāt<br />

savu vārdu un par ko vēlaties<br />

kļūt? Cik tas bija viegli vai grūti?<br />

Viesi iepazīstināja mazuļus ar burtu rotaļām<br />

no mūzikas diska Burtu rotaļas,<br />

kura ģenerālsponsors ir inženieru birojs<br />

Būves un būvsistēmas, kas to arī uzdāvināja<br />

bērnudārzam. Kopā aizrautīgi<br />

būvējot kluču māju, protams, ievērojot<br />

tehnoloģiskos procesus, darba drošības<br />

noteikumus (darbošanās celtnieku<br />

ķiverēs) un dažādas aizlieguma zīmes<br />

būvniecībā, liekot vārdus, runājoties<br />

par burtiem un celtnieka darbu, ejot<br />

kopīgās rotaļās, ciemiņi pārliecinājās,<br />

ka mazajiem gan vārdu veidošanas pamatu,<br />

gan būvniecības pamatu apguve<br />

veicas lieliski.<br />

Kopīgā darbošanās, rotaļas, dejas, dāvaniņas<br />

un kliņģeris priecēja ne tikai<br />

mazuļus, bet arī viesus no inženieru<br />

biroja Būves un būvsistēmas un vēlreiz<br />

atgādināja, ka patiesībā nav nepieciešams<br />

nemaz tik daudz, lai sniegtu prieku<br />

citiem.<br />

Liāna Molodenkova,<br />

SIA Būves un būvsistēmas valdes<br />

priekšsēdētāja vietniece<br />

Andas Grīnvaldes foto<br />

Tiksimies<br />

kongresā<br />

Aicinām piedalīties<br />

<strong>LBS</strong> XXII kongresā,<br />

kas notiks 26. martā<br />

no pulksten 11 līdz 15<br />

Latviešu biedrības<br />

namā.<br />

Ja kāds šajā dienā nevar piedalīties<br />

kongresa darbā, lūdzu, izsniedziet<br />

pilnvaru kādam citam <strong>LBS</strong><br />

biedram – tā nepieciešama balsošanai<br />

par Revīzijas komisijas ziņojumu<br />

un 2010. gada budžetu. Pilnvaras<br />

paraugus var saņemt <strong>LBS</strong> birojā vai<br />

pie reģionālo kopu vadītājiem.<br />

64<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

65


Būves<br />

“Būvinženieris” Nr. 14 (02. 2010.)<br />

Tilti<br />

Francijā, Lielbritānijā, Polijā, Taizemē, Igaunijā<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

66<br />

www.lbs.building.lv<br />

67


Aktualitātes<br />

68<br />

Latvijas Būvinženieru savienība

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!