12.07.2015 Views

Kravu pārvietošana ar rokām

Kravu pārvietošana ar rokām

Kravu pārvietošana ar rokām

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uzmanībupārslodze!VDIK Eiropas inspicēšanas un informēšanas kampaņa: <strong>Kravu</strong> apstrāde <strong>ar</strong> rokāmtransporta un veselības aprūpes noz<strong>ar</strong>ēs Eiropāwww.handlingloads.eu


Kampaņa p<strong>ar</strong> kravu apstrādi <strong>ar</strong>rokām“Lai veidotu labāku izpratni un piemērotu līdzekļus, kas p<strong>ar</strong>edzēti muguras un citubalsta un kustību ap<strong>ar</strong>āta traumu novēršanai, samazinot kravu apstrādi <strong>ar</strong> rokām.”Tāda ir dažos vārdos izteikta anotācija p<strong>ar</strong> izpratnes kampaņas mērķi, kas 2007.gadā īstenojams visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Taču ko tas faktiski nozīmē?Direktīva, kas regulē kravu apstrādi <strong>ar</strong> rokāmEiropas direktīva 90/269/EEK ir viena no direktīvām, kas saistīta <strong>ar</strong> veselībasaizs<strong>ar</strong>dzību un drošību d<strong>ar</strong>ba vietā. Tā regulē veselības un drošības noteikumusattiecībā uz kravu apstrādi <strong>ar</strong> rokām. “<strong>Kravu</strong> apstrāde <strong>ar</strong> rokām” nozīmē jebkādud<strong>ar</strong>bību, kurā ietverta kravas transportēšana vai atbalstīšana, ko veic viens vaivairāki nod<strong>ar</strong>binātie. Šī direktīva attiecas uz d<strong>ar</strong>bībām, kuras saistītas <strong>ar</strong> risku,īpaši <strong>ar</strong> risku gūt muguras un jostas vietas traumas, piemēram, kravas pacelšanu,stumšanu, vilkšanu vai nešanu. Tieši šim jautājumam šogad īpaši pievērsta EiropasVDIK, kas ir Vecāko d<strong>ar</strong>ba inspektoru komitejas saīsināts apzīmējums, ir jumta organizācija, kuraaptver dažādo Eiropas Kopienas dalībvalstu d<strong>ar</strong>ba inspekcijas. Sad<strong>ar</strong>bībā <strong>ar</strong> Eiropas Komisiju VDIKnodrošina Eiropas Kopienas likumdošanas efektīvu un vienveidīgu izpildi attiecībā uz veselībasaizs<strong>ar</strong>dzību un drošību d<strong>ar</strong>ba vietā. Šī komiteja analizē <strong>ar</strong>ī raksturīgās problēmas, kas konstatētas,veicot likumu piemērošanas uzraudzību šajā jomā.


Komisijas un jo īpaši VDIK (Vecāko d<strong>ar</strong>ba inspektoru komitejas) uzmanība. Mērķisir panākt šīs direktīvas labāku izpratni un piemērošanu d<strong>ar</strong>bā gūto muguras traumunovēršanā.Nevis viens… bet divi!Lai sasniegtu šo mērķi, VDIK ir izstrādājusi divos posmos realizējamu programmuizpratnes veicināšanai p<strong>ar</strong> kravu apstrādi <strong>ar</strong> rokām. Vispirms notiek uz šo tēmubalstīta informēšanas kampaņa, kurai seko inspicēšanas kampaņa d<strong>ar</strong>ba vietās.Šī iniciatīva, kas vērsta uz divām īpašām noz<strong>ar</strong>ēm, proti, transportu un veselībasaprūpi, orientēta gan uz kompānijām, gan uz dažādiem sociālajiem p<strong>ar</strong>tneriem(<strong>ar</strong>odbiedrībām, d<strong>ar</strong>ba devēju organizācijām, veselības aizs<strong>ar</strong>dzības un d<strong>ar</strong>badrošības dienestiem, medicīniskās palīdzības dienestiem u.c.).Šī kampaņa tiek īstenota ciešā sad<strong>ar</strong>bībā <strong>ar</strong> Eiropas Komisiju un notiks saskaņā <strong>ar</strong> EiropasD<strong>ar</strong>ba drošības un veselības aizs<strong>ar</strong>dzības aģentūras organizēto kopējo Eiropas nedēļudrošībai un veselībai d<strong>ar</strong>bā 2007.Šī VDIK informēšanas un inspicēšanas kampaņa savukārt iekļaujas lielākā kampaņā,kas saucas Eiropas nedēļa drošībai un veselībai d<strong>ar</strong>bā 2007. Šī Eiropas nedēļa irikgadējs pasākums, ko organizē Eiropas D<strong>ar</strong>ba drošības un veselības aizs<strong>ar</strong>dzībasaģentūra. Šī pasākuma 2007. gada posms notiks 2007. gada otrajā pusē, un galvenāuzmanība tajā tiks pievērsta balsta un kustību ap<strong>ar</strong>āta d<strong>ar</strong>bības traucējumiem.<strong>Kravu</strong> apstrāde <strong>ar</strong> rokām ir viens no galvenajiem balsta un kustību ap<strong>ar</strong>āta d<strong>ar</strong>bībastraucējumu cēloņiem. Šis tēmu apvienojums tikai pastiprina profilakses idejas,kas atsevišķi izvērstas abās informēšanas kampaņās.2007: gads, kas veltīts jautājumiem p<strong>ar</strong> kravu apstrādi <strong>ar</strong> rokām- No janvāra līdz decembrim: VDIK informēšanas kampaņa un dalībvalstu d<strong>ar</strong>ba inspekcijupasākumi- No jūlija līdz decembrim: VDIK inspicēšanas kampaņa visās dalībvalstīs- Oktobrī: Eiropas nedēļa, ko organizē Eiropas D<strong>ar</strong>ba drošības un veselības aizs<strong>ar</strong>dzībasaģentūra


Pasākumi d<strong>ar</strong>ba vietāsAtbilstības pārbaudesP<strong>ar</strong>edzēts veikt masveida inspicēšanu vienlaicīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.D<strong>ar</strong>ba inspektori apmeklēs uzņēmumus, lai pārbaudītu, kā tiek īstenotasmuguras aizs<strong>ar</strong>dzības noteikumi un kā d<strong>ar</strong>ba vietās tiek veikta kravu apstrāde <strong>ar</strong>rokām. Inspektori pievērsīs galveno uzmanību uzlabotu profilakses pasākumu unmetožu ieviešanai. Viņi veiks <strong>ar</strong>ī analīzi p<strong>ar</strong> to, kā tiek ņemtas vērā nod<strong>ar</strong>bināto unviņu pārstāvju iebildes.Ko inspektori pārbaudīs?- Kā tiek risinātas <strong>ar</strong> muguras traumām saistītās problēmas?- Vai galvenā uzmanība tiek pievērsta labākām profilakses metodēm?- Vai d<strong>ar</strong>ba ņēmēji ir iesaistīti labāku izpildes metožu izpētē?


Kompānijām pieejamie instrumentiKompānijas, kuras ir ieinteresētas ieviest d<strong>ar</strong>bības plānu kravu apstrādē <strong>ar</strong> rokām,v<strong>ar</strong> atrast ieteikumus atbilstošajā brošūrā. Šajā brošūrā ne tikai iztirzāti cēloņi,kāpēc uzņēmumam vajadzētu pieņemt šo nostādni, bet <strong>ar</strong>ī p<strong>ar</strong>ādīti vairāki veidi,kā to izd<strong>ar</strong>īt. Detalizēti aplūkoti tehniskie risinājumi, kas izmantojami, lai novērsturiska faktorus kravu apstrādē <strong>ar</strong> rokām. Brošūra pieejama divos v<strong>ar</strong>iantos: viens notiem p<strong>ar</strong>edzēts transporta noz<strong>ar</strong>ei, otrs – veselības aprūpes noz<strong>ar</strong>ei.Citi instrumenti pieejami kampaņas ietv<strong>ar</strong>os izveidotajā tīmekļa vietnē. Pie tiempieder, piemēram, novērtēšanas instrumenti, kurus inspicēšanas apmeklējumulaikā izmanto inspektori.Papildu informācija un praksē izmantojamo instrumentu lejupielāde pieejama šajāInterneta vietnē: www.handlingloads.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!