12.07.2015 Views

Ievads

Ievads

Ievads

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Ievads</strong>Kas es esmuMans vārds ir Pēps Vains (Peep Vain). Ja esat noBaltijas valstīm, iespējams, ir nācies par mani dzirdēt.Presē mani bieži dēvē par “profesionālās pilnveides vaimotivācijas veidošanas treneri”, lai gan es nodarbojosarī ar citām lietām. Labi ir tas, ka man vismaz ir piešķīrušikaut kādu nosaukumu un pareizi uzraksta manuvārdu un uzvārdu.Kad biju jaunāks, pēc dienesta padomju armijā esdevos meklēt laimi uz ASV. Sāku staigāt no mājas uzmāju, tirgodams grāmatas, – kā jūs droši vien zināt, tasnav pats apburošākais darbiņš, turklāt arī sabiedrība nepārāk pozitīvi novērtē šāda veida nodarbošanos. Visi,kuri staigā pa mājām, piedāvājot dažādas preces, tiekuzskatīti par blēžiem vai krāpniekiem. Pastāv uzskats,ka jūs tikai gaidāt izdevību kādu apšmaukt. Brodvejā9


P Ē PS VAINSpat ir mūzikls par komivojažieriem (“Mums ir problēma,mani draugi, šeit pat Riversitijā…”). Par laimi,mūziklam ir labas beigas.Iespējams, es būtu izvēlējies pārdot ko citu, nevis grāmatas,bet man piedāvāja tieši tās. Un, tā kā 1989. gadadecembrī es ļoti maz ko zināju par Ameriku un mannebija ne jausmas par pārdošanu (vēl jo vairāk parstaigāšanu pa mājām), es laimīgs piekritu šim piedāvājumam.Ar lielu atbildības sajūtu centos pēc iespējaslabāk padarīt savu darbu. Izrādījās, ka man tīri labipadodas grāmatu tirdzniecība. Es kļuvu par vienu nolabākajiem pārdevējiem savā uzņēmumā.Pēc otrās vasaras, kuru biju nostrādājis, pārdodotgrāmatas, es izdarīju ko tādu, pēc kā biju patiešām ļotiilgojies, – uzsāku studijas ASV. Pēc diviem gadiem,pabeidzot Bentlija koledžu Bostonā, Masačūsetsas štatā,biju vienpadsmitais labākais starp 868 citiem beidzējiem.Mani vecāki ieradās uz izlaiduma ceremoniju, untā bija viena no laimīgākajām dienām manā dzīvē. Esbiju lepns. Vēl ne tik sen biju parasts igauņu puisis noPadomju Savienības, kurš izkāpa no Aeroflot lidmašīnasar 37 dolāriem kabatā. Un tagad es biju absolventsar summa cum laude ieguvis grādu mārketinga zinātnē.Iespējams, toreiz biju pats pirmais no savas valsts, kuršieguvis biznesa izglītību ASV koledžā.Es atgriezos Igaunijā un sāku strādāt par pārdošanasmenedžeri pārtikas vairumtirdzniecības uzņēmumāJungent. Darbinieku skaits manā nodaļā pieauga no četriemlīdz sešdesmit. Izrādījās, ka man labi padodas ne10


VISSVARĪ G Ā KAIS JAUTĀ JUMStikai pārdošana, bet arī pārdošanas menedžera darbs.Sāku apmācīt un trenēt mūsu uzņēmuma pārdevējus.Arī tas man izdevās labi.Tomēr pārdošanas menedžera darbs nebija mansīstais aicinājums. Jau kopš pašas pirmās dienas, kad bijuapguvis prasmi pārdot grāmatas, mani fascinēja cilvēki,kuri nebaidās uzrunāt milzīgus klausītāju pūļus, rosinottos sasniegt savus mērķus, veikt pozitīvas pārmaiņasdzīvē vai vienkārši mācot tos pašiem mainīt viedoklipar sevi. Mani iedvesmoja vairāki grāmatu izdevniecībasSouthwestern līderi, it īpaši – Dens Mūrs (DanMoore) un Toms Makolifs (Tom McAuliffe). Iepriekšiedvesmu biju guvis arī no tādiem runas meistariem unautoriem kā Zigs Ziglars (Zig Ziglar), Braiens Treisijs(Brian Tracy), Čārlzs Džounss (Charlie Jones), StīvensKovijs (Stephen Covey) un Entonijs Robinss (AnthonyRobbins). Esmu ticies ar visiem šiem džentlmeņiem,un ar dažiem no tiem man ir bijusi privilēģija strādātkopā. Viņi mani ir iedvesmojuši rosināt jauniem panākumiemcitus.Beigu beigās es Igaunijā izveidoju veiksmīgu apmācībuuzņēmumu. Šodien manā komandā ir trīsdesmitapdāvināti un enerģiski cilvēki. Savu biznesu esam paplašinājušiun darbojamies arī Latvijā; turklāt mēs sniedzampakalpojumus dažādās valodās, to skaitā angļu,krievu, latviešu, lietuviešu, poļu un somu valodā. Biznessmums sokas ļoti labi.Esmu piepildījis daudzus savus sapņus un guvis panākumussavā darbā. Palīdzu cilvēkiem celt pašapziņu11


P Ē PS VAINSun sasniegt nospraustos mērķus. To es nesaku, lai lielītos,bet gan lai iedvesmotu un iedrošinātu. Tam, vaimanas idejas un sasniegumi ir lieli vai mazi salīdzinājumāar jūsējiem, nav nekādas nozīmes. Galvenais irtas, ka gandrīz viss, ko vēlaties paveikt, radīt, iegūt unpiedzīvot, ir pieejams un iespējams. Šī grāmata savāziņā ir oda skaidram prātam, godīgumam pret sevi,apņēmībai, gribasspēkam un drosmīgai rīcībai. Tasviss ir nepieciešams, lai jūsu vissvarīgākie sapņi piepildītos.Lielu palīdzību esmu guvis no savu priekšteču idejāmun pieredzes, bet dažas lietas esmu atklājis pats. Šīsidejas un pieredze man ir ļāvušas izveidot apmierinošupersonisko un profesionālo dzīvi.Tas nenozīmē, ka viss manā dzīvē tagad ir perfekts.Tas nenozīmē, ka neesmu piedzīvojis nopietnas ciešanasun aci pret aci sastapies ar lielām problēmām.Joprojām es reizēm izjūtu šaubas un bailes. Iespējams,nākotnē man būs jāsastopas ar jauniem izaicinājumiem.Tomēr: jo lielāka mana pieredze, jo vairāk essaprotu, kā piepildās tie sapņi, kurus es kāroju, un kārīkoties, lai sasniegtu mērķi. Šajā grāmatā pastāstīšu, kānospraust mērķi un piepildīt savas vēlmes bez stresa,gūstot prieku.Kas šī ir par grāmatuVislabāk šo grāmatu raksturotu metafora – patīkamasaruna pie kamīna vairāku garu vakaru ilgumā.Šī mūsu iedomātā saruna sastāv no trim daļām. Pir-12


VISSVARĪ G Ā KAIS JAUTĀ JUMSmām kārtām idejas visās nodaļās ir sakārtotas loģiskāsecībā, veidojot sava veida ceļu atlantu.Turklāt es grāmatā jums uzdošu daudzus jautājumus.To pārdomāšana vai – vēl labāk – atbilžu pierakstīšanauz papīra ļoti uzlabos darbu ar šo grāmatu. Mani jautājumisavā ziņā ir visnozīmīgākā grāmatas daļa, jo tie irpar jums svarīgām lietām: jūsu dzīvi, tās kvalitāti, risināmajāmproblēmām, vēlmēm un sapņiem, kuri gaida,līdz jūs tos piepildīsiet.Grāmatā esmu iekļāvis vairākus stāstus un piemērusno paša dzīves. Tie skaidrāk parādīs, kur meklējamimanu ideju un apsvērumu pirmsākumi. Stāsti nomanas dzīves palīdzēs jums piepildīt sapņus un labākizprast sevi. Ceru, ka tādā veidā mani padomi būs vieglāksaprotami un jūs varēsiet tos veiksmīgāk izmantotsavā dzīvē, lai gūtu panākumus. Protams, grāmata navtikai un vienīgi par mani; tajā esmu iekļāvis arī stāstuspar tiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja tiktiesvai strādāt.Droši vien grāmatu veikalos šī grāmata ieguls vai nubiznesa, vai pašpalīdzības grāmatām veltītajos plauktos.Ryanair izpilddirektors Maikls O’Lerijs (MichaelO’Leary) reiz teicis: “Biznesa grāmatas nekam neder,jo tās parasti raksta tie, kuri vēlas izrādīties.” Tas irdiezgan skarbs apgalvojums, kurš diezin vai iedvesmosjaunos autorus. Es negribēju rakstīt par biznesuvai radīt tipisku pašpalīdzības grāmatu. Mans nodomsbija uzrakstīt grāmatu, kas noderētu ikvienam neatkarīgino tā, vai esat izpilddirektors, skolotājs, ierēdnis,13


P Ē PS VAINSpavārs vai kravas automašīnas šoferis, – grāmatu, kaspalīdzētu visiem, kuri vēlas savā dzīvē ko mainīt.Viena piezīme. Šajā grāmatā es necentīšos atstāt uzjums iespaidu ar sarežģītām akadēmiskām gudrībāmvai dvēseli uzmundrinošiem citātiem. Ir vairāk nekāpietiekami izdevumu, kuri veltīti cilvēka psiholoģijai.Es vēlējos, lai mana grāmata būtu tikpat vienkārša unsaprotama kā mani semināri (un kāds, pēc cilvēkudomām, esmu es pats). Tomēr tā nav domāta kā seminārsvai tā aizstājējs. Tā ir saruna starp jums un mani.Ceru, ka ar tās palīdzību būšu jūs pamudinājis veiktvismaz vienu pozitīvu izmaiņu savā dzīvē – realizētsapni, kuru jūs citādi nekad nesaņemtos izdarīt vai arīpaveiktu tikai pēc daudziem gadiem.PVTallinā, 2007. gada novembrī

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!