ŠkodaAuto AUTORADIO BEAT - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaAuto AUTORADIO BEAT - Media Portal - Škoda Auto

ŠkodaAuto

AUTORADIO BEAT

SIMPLY CLEVER


Inhoudsopgave

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio - Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basisinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radiomodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Externe cd-wisselaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

3

3

5

6

Inhoudsopgave 1


2

Radio

Radio

Radio - Overzicht

A1 Linker bedieningsknop

− In- en uitschakeling (indrukken)

− Volumeregeling (draaien)

A2 Rechter bedieningsknop

− Handmatig zenders zoeken, titels kiezen in de cd-modus (draaien)

− Snelzoeken op de huidige frequentieband, inhoud van de cd bekijken

(indrukken)

− Oproepen van het SETUP-menu (langdurig indrukken)

− Verdere functionele instellingen in verschillende menu's (draaien)

A3 Zendertoetsen 1 - 6

− Opslaan en selecteren van de radiozender

− Cd-selectie

− Code invoeren

A4 Toets CD voor het activeren van de cd-modus

A5 Toets

− Snelzoeken zenders

− Vooruitspoelen van de titels in de cd-modus

A6 Toets

− Snelzoeken zenders

− Vooruitspoelen van de titels in de cd-modus

A7 Toets AM/FM voor het omschakelen tussen de frequentiebanden AM/FM

A8 Toets TP voor het activeren van de verkeersinformatiemodus

A9 Toets AS voor het automatisch opslaan van de zenders

A10 Toets voor het instellen van de klank

A11 Ontvangst van verkeersberichten geactiveerd

A12 Huidige frequentieband FM1/AM1 (geheugenposities 1 - 6) of FM2/AM2

(geheugenposities 7 - 12)

A13 Gekozen zendertoets

A14

Naam of frequentie van de gekozen radiozender

Belangrijke informatie

Garantie

Voor het apparaat gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor nieuwe auto's.

Na afloop van de garantie wordt een apparaat dat gerepareerd moet worden, tegen

een gunstige prijs door een volledig gereviseerd, zo goed als nieuw apparaat

vervangen waarvan de onderdelen onder de garantie vallen. Voorwaarde hierbij is

dat de behuizing niet beschadigd is en er geen reparatiepogingen ondernomen zijn

door onbevoegden.

Aanwijzing

Een defect in het kader van de garantie mag niet veroorzaakt zijn door een onjuiste

behandeling van het systeem of door ondeskundig uitgevoerde reparatiepogingen.

Bovendien mag ook geen sprake zijn van uitwendige beschadiging.

Radiomodus

De radio mag alleen worden bediend als de verkeerssituatie dit echt toelaat.

De volume-instellingen dienen zodanig gekozen te zijn, dat geluidssignalen van

buitenaf, zoals een sirene van hulpvoertuigen (politie, ambulance en brandweer),

goed te horen zijn onder alle omstandigheden.

Uitgangsvermogen

4x20 W


ATTENTIE!

Besteed uw aandacht in de eerste plaats aan het autorijden! Als bestuurder

bent u volledig verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Gebruik de

functies alleen op een manier waarbij u in alle verkeerssituaties de controle

behoudt over uw auto!

Omgang met het display

Behandel het display voorzichtig. Druk niet met uw vingers op het display of raak

het display niet aan met scherpe voorwerpen, er kunnen daardoor deuken en

krassen ontstaan.

Vingerafdrukken op het display kunnen met een zachte doek en zo nodig met

zuivere alcohol verwijderd worden.

Aanwijzing

Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine of terpentine, aangezien deze het

oppervlak van het display aantasten.

Diefstalbeveiliging

Antidiefstalcodering

Uw radio is uitgerust met een comfortcodering. Bij de eerste ingebruikname wordt

de veiligheidscode niet alleen in de radio, maar ook in de auto opgeslagen.

Na het loskoppelen en weer aansluiten van de accukabels moet eerst het contact

worden ingeschakeld en daarna pas de radio.

Als u de radio in een andere auto wilt inbouwen moet de veiligheidscode worden

ingetoetst. Neem in dit geval contact op met de Škoda-dealer of de Škoda-importeur.

Radio 3

Omdat de radio alleen na het invoeren van de veiligheidscode functioneert, is

gebruik na diefstal praktisch uitgesloten - een bijdrage aan een verhoogde veiligheid

tegen diefstal.

Aanwijzing

De code is opgeslagen in het instrumentenpaneel. Daardoor wordt het automatisch

gedecodeerd (comfort-codering). Een handmatige invoer van de code is dan

ook in normale gevallen niet nodig.

Code invoeren

– Schakel bij ingeschakeld contact de radio in. Eerst verschijnt SAFE en

daarna 1000.

– Voer met behulp van de zendertoetsen 1 - 4 de veiligheidscode in.

– Bevestig de veiligheidscode door de zendertoets 6 langdurig in te

drukken.

Als een verkeerd ingevoerde code wordt bevestigd kan de complete procedure nog

eenmaal worden herhaald.

Als het codenummer voor een tweede keer verkeerd wordt ingevoerd, zal de radio

gedurende ongeveer één uur zijn geblokkeerd. Pas na verloop van één uur, terwijl

de radio is ingeschakeld en de contactsleutel in het contactslot is blijven zitten, is

het mogelijk om de veiligheidscode opnieuw in te voeren.

De cyclus van twee pogingen en één uur geblokkeerd blijft gelden.

Basisinstelling

Apparaat in- en uitschakelen

– Het systeem wordt in- of uitgeschakeld door op de draai-/drukknop

A1

te drukken.


4

Radio

Als de sleutel uit het contactslot getrokken wordt terwijl het systeem nog ingeschakeld

is, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. U kunt de radio door het

indrukken van de draai-/drukknop A1 weer inschakelen. Bij een uitgeschakelde

motor zal de radio (bescherming van de accu van de auto tegen het ontladen) na

ca. één uur automatisch worden uitgeschakeld.

Als de radio door het uit het contactslot trekken van de contactsleutel is uitgeschakeld,

schakelt deze bij het opnieuw inschakelen van het contact weer in.

Audio-instellingen

Lage tonen instellen

– Druk op de toets , op het display verschijnt BASS.

– Door aan de bedieningsknop A2 te draaien stelt u de gewenste

waarde in.

Hoge tonen instellen

– Druk opnieuw op de toets , op het display wordt TRE weergegeven.

– Door aan de bedieningsknop A2 te draaien stelt u de gewenste

waarde in.

Door nogmaals op de toets te drukken, of na de instelling 5 seconden te

wachten, worden de ingestelde waarden opgeslagen en keert de radio naar de

normale modus terug.

Volumeverhouding instellen

Balans

– Door meermaals op de toets te drukken, verschijnt BAL op het

display.

– Stel met de bedieningsknop A2 de gewenste waarde voor de volumeverhouding

tussen de linker- en rechterkant in.

Fader

– Druk meermaals op de toets ; op het display wordt FAD weergegeven.

– Stel met de bedieningsknop A2 de gewenste waarde voor de volumeverhouding

tussen voor en achter in.

Door nogmaals op de toets te drukken, of na de instelling 5 seconden te

wachten, worden de ingestelde waarden opgeslagen en keert de radio naar de

normale modus terug.

Instelling van de speciale functies

– Druk langdurig op de bedieningsknop A2 om het setup-menu te activeren.

– Door de bedieningsknop A2 kortstondig in te drukken, kunt u de

afzonderlijke functies van het menu selecteren.

– Bevestig de gewijzigde instelling door aan de bedieningsknop A2 te

draaien.

– Door de bedieningsknop A2

langdurig in te drukken, of na de instelling

30 seconden te wachten, worden de waarden automatisch opgeslagen

en keert het apparaat naar de normale modus terug.

GALA

Uw radio verhoogt automatisch het volume bij een toenemende rijsnelheid. Een

hogere instelwaarde zorgt voor een sterkere toename van het volume.

ON VOL

Uw radio bewaart het volume dat het laatst voor de uitschakeling werd ingesteld.

Als deze waarde groter is, wordt het volume na het opnieuw inschakelen van de

radio verlaagd naar de waarde van de parameter ON VOL.


PHONE

Als uw auto met een handsfreesysteem is uitgerust, kunt u de monofone weergave

van de telefoongesprekken via de luidsprekers van uw auto in- of uitschakelen.

AUX

In- of uitschakelen van de functies van de externe audiobron.

Stel de gewenste waarde in het bereik van LEV1 tot LEV3 in. Als u de waarde OFF

instelt, wordt het geluid van de externe audiobron niet weergegeven.

BEEP

In- of uitschakelen van het toonsignaal bij het opslaan van radiozenders.

CD

Weergave van de titels van de cd (tracks) in een doorlopende of willekeurige volgorde.

Als u PLAY selecteert, worden de titels in de normale volgorde weergegeven.

Als u SCHFFL (shuffle) selecteert, worden de titels in een willekeurige volgorde

weergegeven.

LOUD

Bij een laag volume versterkt deze functie het gebied van de lage en hoge frequenties.

Aanwijzing

Elke wijziging van de instelling wordt opgeslagen door naar een ander item van het

menu te gaan.

Radiomodus

Frequentiebandomschakeling

Uw radio is met de frequentiebanden FM en AM uitgerust; om van frequentieband

te veranderen dient u langdurig op de toets AM/FM te drukken.

De golfbereiken FM1/AM1 en FM2/AM2 beschikken elk over 6 geheugenposities;

omschakeling is mogelijk door kortstondig op de toets AM/FM te drukken.

Zoeken en opslaan van radiozenders

Radio 5

Handmatig zoeken

– Door aan de bedieningsknop A2 te draaien, kunt u de frequentie van

de gewenste radiozender zoeken.

Automatisch zoeken van radiozenders SEEK

– Door het indrukken van de toets of zoekt de radio de op dat

moment sterkste radiozender voor de gekozen frequentieband.

Functie SCAN

– Door kortstondig de bedieningsknop A2 in te drukken, worden de

radiozenders van de huidige frequentieband gedurende korte tijd (10

seconden) weergegeven.

– Door nogmaals op de bedieningsknop A2 te drukken, wordt deze

functie beëindigd en wordt de huidige zender weergegeven.

Zenders opslaan

– Na het selecteren van de radiozender moet de zendertoets A3

waarop deze zender moet worden opgeslagen, zo lang worden ingedrukt

dat deze even wordt stomgeschakeld en er een kort signaal

hoorbaar is.

Automatisch zoeken en opslaan van radiozenders

– Druk op de toets AS . Het automatisch zoeken van zenders wordt

gestart, waarbij de 6 zenders met het sterkste signaal op het geheugenniveau

FM2 of AM2 worden opgeslagen. Op het display wordt

STORE weergegeven. Dat geldt echter alleen voor de frequentiebanden

FM2 en AM2.

Als het opslaan van de radiozenders op de zendertoetsen A3 is afgesloten, kan de

gewenste radiozender worden opgeroepen door een zendertoets A3

in te

drukken.


6

Radio

Aanwijzing

Steeds na het indrukken van de toets AS worden de in het geheugen opgeslagen

radiozenders geactualiseerd en opnieuw opgeslagen.

Radiotekst

Een aantal radiozenders verstuurt extra tekstinformatie - radiotekst

genoemd.

Aanwijzing

• De tekstinformatie is niet bij alle radiozenders beschikbaar.

• Afhankelijk van de kwaliteit van het ontvangen signaal heeft de radio een

bepaalde tijd nodig om alle karakters correct in te lezen.

Verkeersberichten

Activeren en deactiveren van verkeerszenders

Druk de toets TP in, op het display verschijnt TP. Als de radio op een zender is ingesteld

die geen verkeersinformatie uitzendt, zoekt de radio een zender die deze wel

uitzendt. Op het display verschijnt de melding TP-SEEK.

Als er geen radiozender met verkeersinformatie wordt gevonden, verschijnt op het

display NO TP.

Binnenkomende verkeersinformatie onderbreekt automatisch het weergeven van

cd's of het beluisteren van andere zenders die geen verkeersinformatie uitzenden.

Op het display worden INFO en de naam van de huidige radiozender weergegeven.

Na het beëindigen van de verkeersmelding keert de radio automatisch terug

naar de oorspronkelijke radiozender.

Als u de verkeerszender wilt deactiveren, moet opnieuw de toets TP worden ingedrukt,

op het display verschijnt de melding TP.

Externe cd-wisselaar

Gebruik van de externe cd-wisselaar

Uw radio biedt de mogelijkheid om een originele cd-wisselaar te

bedienen waarmee uw auto desgewenst kan zijn uitgerust.

Cd-modus selecteren

– Door op de toets CD te drukken, start u de weergave vanuit de

externe cd-wisselaar.

– Met een zendertoets A3 kiest u een cd.

Titels kiezen

– Draai tijdens de weergave van de cd de bedieningsknop A2 naar links

of naar rechts om de vorige of volgende titel te kiezen.

– Om de titel versneld weer te geven in achterwaartse of voorwaartse

richting, drukt u op de toets of . De weergave wordt voortgezet

na het loslaten van de toets.

Functie SCAN

– Druk op de bedieningsknop A2 om het doorzoeken van de cd te

starten. Van elke titel worden de eerste 10 seconden weergegeven.

– Om naar de normale modus terug te keren, drukt u nogmaals op de

bedieningsknop A2 .

Weergave van de cd stoppen

– Om de weergave van de cd te beëindigen en de radio te activeren,

drukt u op de toets AM/FM

. De cd blijft in het apparaat zitten.


Aanwijzingen met betrekking tot de omgang met cd's

Overspringen tijdens weergave

Op slechte wegen en bij hevige trillingen kan de weergave overspringen.

Condensvorming

Bij koude en na regenbuien kan er in de cd-speler vocht neerslaan (condensatie).

Dit kan de weergave doen overspringen of onmogelijk maken. Wacht in dergelijke

gevallen tot het vocht verdwenen is.

Aanwijzingen voor het onderhoud van cd's

Als een cd vuil is, mag u de cd nooit met cirkelvormige bewegingen schoonmaken,

maar moet u met een zachte, niet-pluizende doek van binnen naar buiten vegen.

Bij sterke vervuiling raden we aan om de cd schoon te maken met een gewoon

reinigingsproduct voor cd's. Ook in dat geval mag u de cd niet met cirkelvormige

bewegingen schoonmaken, maar moet u de cd van binnen naar buiten schoonmaken

en vervolgens afdrogen.

Beveiliging tegen oververhitting

Als de temperatuur in het apparaat groter wordt dan 85°C, wordt de weergave van

de cd om veiligheidsredenen gestopt.

Voorzichtig!

• Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, verfverdunners of reinigingsproducten

voor lp's, daar het oppervlak van de cd in dat geval beschadigd kan worden!

• Stel de cd nooit aan directe zonnestraling bloot!

• Schrijf nooit op cd's en plak er nooit iets op!

Aanwijzing

Elke verontreiniging of beschadiging van een cd kan tot moeilijkheden bij het

’lezen’ van de informatie leiden. De ernst van de leesfout is afhankelijk van de

vervuiling of de ernst van de mechanische beschadiging. Diepe krassen veroorzaken

leesfouten waardoor de cd kan overspringen of ’blijven hangen’. Alle cd's

moeten zorgvuldig behandeld en steeds in een cd-doosje bewaard worden.

Radio 7


Škoda Auto werkt constant aan het verder ontwikkelen van alle typen en modellen. Wij vragen u dan ook er begrip voor te hebben, dat

op elk moment wijzigingen van de leveringsomvang qua vorm, uitvoering en techniek mogelijk zijn. Uit de gegevens, afbeeldingen en

beschrijvingen van dit instructieboekje kunnen dan ook geen aanspraken worden afgeleid.

Nadruk, reproductie, vertaling of een ander gebruik van dit boekje, ook van gedeelten, is zonder schriftelijke toestemming van Škoda

Auto niet toegestaan.

Škoda Auto behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op basis van het auteursrecht voor.

Wijzigingen voorbehouden.

Uitgegeven door: ŠKODA AUTO a. s.

© ŠKODA AUTO a. s. 2007


www.skoda-auto.com Autorádio Beat

Škoda Auto holandsky 11.07

S00.5610.50.32

5J0 012 095 M

More magazines by this user
Similar magazines