ŠkodaFabia ŠkodaRoomster TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaFabia ŠkodaRoomster TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster

TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

Tekniska ändringar 11/2010

SIMPLY CLEVER


Inledning

Denna komplettering är avsedd för Instruktionsbok FABIA utgåva 05.10 och Instruktionsbok

ROOMSTER utgåva 03.10, som fortsättningsvis endast kallas Instruktionsbok.

Uppgifterna i denna komplettering har företräde före de uppgifter som finns i Instruktionsboken.

Extrautrustning är märkt med symbolen *.

Vi önskar er en trevlig färd

Škoda Auto a.s.

Byte av torkarblad för bakrutan (FABIA

GreenLine)

Ta av torkarbladet

– Fäll ut torkararmen från rutan, och ställ torkarbladet i rät vinkel mot torkararmen

fig. 1.

– Håll fast torkararmen med en hand i övre delen.

– Frigör låsningen A1 med den andra handen och ta ut torkarbladet i pilens riktning

A2 .

Montering av torkarblad

– Skjut på torkarbladet på torkararmen tills det låser.

Fig. 1 Torkarblad för bakrutan

– Kontrollera om torkarbladet sitter ordentligt fast.

– Fäll tillbaka vindrutetorkararmen mot rutan.

Framsäte

Inställning av framstolar

Denna stolvariant finns endast för vissa länder.

Fig. 2 Manöverorgan på stolen

Inledning 1

Inställning av stolen i längdled

– Dra spaken (i mitten) A1 fig. 2 uppåt och skjut därefter stolen till önskat läge.

– Släpp spaken A1 och skjut stolen vidare tills det hörs att spärren låser.

Inställning av sitshöjd*

– För spaken A2 upprepade gånger uppåt för att höja stolen.

– Om man vill sänka stolen, trycker resp. pumpar man spaken A2 neråt.

Inställning av ryggstödets lutning

– Avlasta ryggstödet (luta dig inte mot det) och dra spaken A3 bakåt. Tryck ryggen

mot ryggstödet för att ställa in önskad lutning.

– Släpp spaken A3

. Ryggstödet spärras i det inställda läget.


2

”START - STOPP”*

”START - STOPP”*

Meddelanden i kombiinstrumentets display (gäller för bilar utan

informationsdisplay MAXIDOT)*

ERROR START STOP

(FEL START STOPP)

START STOP NOT POSSIBLE

(START STOP EJ MÖJLIGT)

START STOP ACTIVE

(START STOPP AKTIV)

SWITCH OFF IGNITION

(SLÅ FRÅN TÄNDNINGEN)

START MANUALLY

(STARTA MANUELLT)

Ställa in Climatic

Rekommenderade inställningar för Climatic-reglagen:

Inställning

Avfrostningsfunktion för vindruta

och sidorutor

Avlägsna imma från vindruta och

sidorutor

Fel i START/STOPP-systemet

Automatisk avstängning av motorn ej

möjlig

Automatisk avstängning av motorn

(stoppfas)

Slå från tändningen

Starta motorn manuellt

Climatic*

Handhavande

Den inställda temperaturen hålls inte automatiskt.

Omkopplarläge Knapp

A AB AC AD AE

Till anslag åt höger 3 Koppla ej in Frånkopplad

Önskad temperatur 2 Koppla ej in Inkopplad

Fig. 3 Climatic: Reglage

Luftmunstycken 4

Öppna och rikta luftflödet mot

sidorutan

Öppna och rikta luftflödet mot

sidorutan

Snabbaste uppvärmning Till anslag åt höger 3 Koppla in kortvarigt Frånkopplad Öppna

Angenäm värme Önskad temperatur 2 eller 3 Koppla ej in Frånkopplad Öppna


Elektronisk differentialspärr (EDS och XDS)*

XDS-funktion (endast Fabia RS och Fabia RS Combi)

XDS är en utvidgning av den elektroniska differentialspärren. XDS-funktionen reagerar

inte på slirande hjul, utan istället på avlastningen av det inre framhjulet vid snabb kurvtagning.

XDS trycksätter bromsarna på det inre hjulet i kurvan för att hindra att det

spinner loss. Därmed förbättras väggreppet och bilen följer det önskade spåret.

Bensinsorter

Föreskrivet bränsle - blyfri bensin 98/95 ROZ

Använd blyfri bensin 98 ROZ. Du kan även använda blyfri bensin 95 ROZ, vilket dock

leder till en mindre effektförlust.

Om du inte får tag i blyfri bensin 98 ROZ eller 95 ROZ, kan du i nödfall tanka blyfri

bensin 91 ROZ. Du får då endast fortsätta färden med måttligt varvtal och minimal

motorbelastning. Körning med högt varvtal eller en stor motorbelastning kan leda till

allvarliga motorskador! Tanka så snart som möjligt bensin med föreskrivet oktantal.

Bensin med lägre oktantal än 91 ROZ får du inte använda ens i nödfall, eftersom det

kan leda till allvarliga motorskador!

Däckreparationssats*

Allmänna anvisningar

Elektronisk differentialspärr (EDS och XDS)* 3

Omkopplarläge Knapp

Inställning

A AB AC AD AE

Luftmunstycken 4

Snabbaste avkylning Till anslag åt vänster

Kort 4, därefter

2 eller 3 Koppla in kortvarigt Inkopplad Öppna

Optimal kylning Önskad temperatur 1, 2 resp. 3 Koppla ej in Inkopplad

Däckreparationssatsen finns i en box under mattan i bagagerummet.

Med däckreparationssatsen kan däckskador upp till en diameter av 4 mm som orsakats

av främmande föremål eller genomborrning repareras tillfredsställande. Främmande

föremål, t.ex. skruvar eller spikar, får inte avlägsnas från däcket!

Reparationen kan ske omedelbart på bilen.

Reparation med däckreparationssats ersätter aldrig en varaktig däckreparation; reparationen

är endast avsedd för att man ska nå till nästa fackverkstad.

Däckreparationssatsen får inte användas:

• vid skada på fälgen,

• vid en yttertemperatur under -20 °C (-4 °F),

• vid snitt eller genomborrning större än 4 mm,

• vid skada på däcksidan,

• för körning med mycket lågt däcktryck eller med ett tomt däck,

• om senaste förbrukningsdatum (se fyllflaskan) har passerats.

Öppna och rikta luftflödet mot

taket

Friskluftsläge - ventilation Till anslag åt vänster Önskat läge: Koppla ej in Frånkopplad Öppna

VIKTIGT!

• Om man befinner sig i tät gatutrafik, ska varningsblinkers kopplas till och

varningstriangel placeras ut på föreskrivet avstånd! Beakta därvid de natio-


4

Däckreparationssats*

VIKTIGT! fortsättning

nella lagbestämmelserna. Du skyddar därvid inte bara dig själv, utan också

andra medtrafikanter.

• Parkera bilen med punktering så långt som möjligt från trafikströmmen.

Marken på detta ställe ska vara jämn och hård.

• Ett däck som fyllts med tätningsmedel har inte samma köregenskaper som

ett konventionellt däck.

• Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph).

• Undvik fullgasacceleration, kraftig inbromsning och häftig kurvtagning.

• Kontrollera däcktrycket efter 10 minuters körning!

• Tätningsmedel är hälsovådligt och måste genast avlägsnas vid kontakt med

huden.

Miljövård

Tätningsmedel som använts eller vars senaste förbrukningsdag har passerats, ska

omhändertas i enlighet med miljöskyddsföreskrifterna.

Observera

• Beakta bruksanvisningen från tillverkaren av däckreparationssatsen.

• En ny tätningsmedelsflaska kan köpas från sortimentet av Škoda Original Tillbehör.

• Byt däcken som reparerats med däckreparationssatsen resp. kontakta en fackverkstad

för information om möjligheterna till reparation.

Innehåll i däckreparationssats

Fig. 4 Innehåll i däckreparationssats

Däckreparationssatsen består av följande delar:

A1 Ventilinsatsnyckel

A2 Etikett med hastighetsangivelse ”max. 80 km/h” resp. ”max. 50 mph”

A3 Påfyllningsslang med täckplugg

A4 Kompressor

A5 Däckpåfyllningsslang

A6 Däcktryckindikator

A7 Luftavtappningsskruv

A8 TILL-/FRÅN-omkopplare

A9 12 V-kontaktstycke

A10 Däckfyllningsflaska med tätningsmedel

A11 Extra ventilinsats

I nedre änden på ventilinsatsnyckeln A1 finns ett spår för ventilinsatsen. Ventilinsatsen

kan endast skruvas bort och sättas tillbaka på detta sätt. Detta gäller även för den extra

ventilinsatsen A11

.

Förberedelser för användning av däckreparationssatsen

Innan däckreparationssatsen används måste följande förberedelser genomföras:


– Parkera bilen med punktering så långt som möjligt från trafikströmmen. Marken på

detta ställe ska vara jämn och hård.

– Låt alla passagerare stiga ur. Under hjulbytet ska medpassagerarna inte uppehålla

sig på vägen (t.ex. bakom vägräckena).

– Stäng av motorn och lägg i 1:ans växel, resp. ställ växelväljaren i läge P på bilar

med automatisk växellåda.

– Dra åt handbromsen.

– Kontrollera om reparationen kan utföras med hjälp av däckreparationssatsen

sidan 3, ”Allmänna anvisningar”.

– Om en släpvagn är tillkopplad måste denna kopplas från.

– Hämta däckreparationssatsen från bagagerummet.

– Fäst etiketten A2 sidan 4, fig. 4 på instrumentpanelen i förarens synfält.

– Det främmande föremålet, t.ex. en skruv eller spik, får inte avlägsnas från däcket.

– Skruva av ventilhatten.

– Skruva av ventilinsatsen med hjälp av ventilinsatsnyckeln A1 och lägg den på ett

rent underlag.

Täta och fylla på luft i däck

Täta däck

– Skaka däckfyllningsflaskan A10 sidan 4, fig. 4 kraftigt några gånger fram och tillbaka.

– Skruva fast påfyllningsslangen A3 medurs på däckfyllningsflaskan A10 . Folien på

förslutningen brister automatiskt.

– Ta bort täckpluggen från påfyllningsslangen A3 och tryck på den öppna änden fullständigt

på däckventilen.

– Håll däckfyllningsflaskan A10 med botten vänd uppåt och fyll däcket med flaskans

hela innehåll.

– Ta bort den tomma däckfyllningsflaskan från ventilen.

Däckreparationssats* 5

– Skruva tillbaka ventilinsatsen i däckventilen med ventilinsatsnyckeln A1 .

Fylla på luft i däck

– Skruva fast luftkompressorns däckpåfyllningsslang A5 sidan 4, fig. 4 på däckventilen.

– Kontrollera om luftavtappningsskruven A7 är åtdragen.

– Starta bilens motor och låt den gå.

– Anslut kontaktstycket A9 till ett 12 V-uttag i bilen, se Instruktionsboken.

– Starta luftkompressorn med TILL-/FRÅN-omkopplaren A8 .

– Låt luftkompressorn gå tills lufttrycket uppgår till 2,0 – 2,5 bar Maximal gångtid 8

minuter !

– Stäng av luftkompressorn.

– Om ett lufttryck på 2,0 – 2,5 bar inte kan nås, ska däckpåfyllningsslangen A5 lossas

från däckventilen.

– Kör bilen ca 10 meter framåt eller bakåt, så att tätningsmedlet kan fördelas i däcket.

– Skruva fast luftkompressorns däckpåfyllningsslang A5 på däckventilen igen och

upprepa luftpåfyllningsförloppet.

– Om erforderligt däcktryck fortfarande inte kan nås, är däckets skador för allvarliga.

Däcket kan inte tätas med reparationssatsen .

– Stäng av luftkompressorn.

– Skruva av däckpåfyllningsslangen A5

från däckventilen.

Om ett däcktryck på 2,0 – 2,5 bar uppnås, kan färden fortsättas i en hastighet av max.

80 km/h (50 mph).

Kontrollera däcktrycket efter 10 minuters körning sidan 6, ”Kontroll efter 10 minuters

körning”.

VIKTIGT!

• Däckpåfyllningsslangen och luftkompressorn kan bli varma vid påfyllning

av luft - risk för personskador!


6

Bogsera och dra

VIKTIGT! fortsättning

• Lägg inte den varma däckpåfyllningsslangen och varma luftkompressorn

på brännbara material - brandfara!

• Om det inte går att nå ett däcktryck på minst 2,0 bar är skadan för stor.

Tätningsmedlet klarar inte av att täta däcket. Kör inte vidare. Fackmässig hjälp

måste anlitas.

Se upp!

Stäng av luftkompressorn efter högst 8 minuters gångtid - risk för överhettning! Låt

luftkompressorn svalna några minuter innan den startas igen.

Kontroll efter 10 minuters körning

Kontrollera däcktrycket efter 10 minuters körning!

Om däcktrycket är 1,3 bar eller lägre:

– Kör inte vidare! Däcket kan inte tätas tillräckligt med reparationssatsen.

– Ta hjälp av fackmän.

Om däcktrycket är 1,3 bar eller högre:

– Korrigera däcktrycket till korrekt värde igen (se tankluckans insida).

– Kör försiktigt vidare till nästa fackverkstad i en hastighet av max. 80 km/h

(50 mph).

Bogsera och dra

Allmänt

Se upp!

Starta inte motorn genom att knuffa eller bogsera igång den - risk för motorskador! På

bilar med katalysator kan oförbränt bränsle tränga in i katalysatorn och antändas. Detta

leder till att katalysatorn överhettas och förstörs. Som starthjälp kan batteriet i ett annat

fordon användas, se Instruktionsboken.

Tekniska data

Vikter

Den angivna tomvikten är endast avsedd som referens. Den motsvarar grundutförande

utan ytterligare extrautrustning och tillbehör.

Se upp!

Bilens tillåtna totalvikt får inte överskridas - risk för olycka och skador på bilen.


1,2 l/55 kW TDI CR DPF - EU5 (FABIA)

Mått (i mm)

Körprestanda

Bränsleförbrukning (i l/100 km) och CO 2-utsläpp (i g/km)

FABIA GreenLine

Längd 4000

Bredd 1642

Bredd inklusive ytterbackspeglar 1886

Höjd 1484

Ljus höjd 119

Hjulavstånd 2465

Spårvidd fram/bak 1417/1410

FABIA GreenLine

Maximal hastighet km/tim 172

Acceleration 0 - 100 km/tim s 14,2

FABIA GreenLine

Stad 4,1

Landsväg 3,0

blandat 3,4

CO 2-emissioner sammantaget 89

Tekniska data 7


8

Tekniska data

Vikter (i kg)

Tillåten totalvikt

a) Bilar i kategori N1

b) Beroende på extrautrustning.

c) Stigningar upp till 12 %

d) Stigningar upp till 8 %

FABIA GreenLine

Tomvikt körfärdig 1203

Nyttolast b)

Nyttolast vid användning av AHK b)

1658

1628 a)

Max. tillåten totalvikt framaxel 900/870 a)

Max. tillåten totalvikt bakaxel 780/810 a)

Tillåten släpvagnslast, bromsad/obromsad släpvagn

530

500 a)

480

450 a)

(1000/500) c)

(1200/500) d)


1,4 l/63 kW - EU 5 (ROOMSTER, PRAKTIK)

Motor

Effekt kW vid v/min 63/5000

Maximalt vridmoment Nm vid v/min 132/3800

Antal cylindrar/slagvolym (cm 3 )

Specifikationer, motorolja

Körprestanda

Bränsleförbrukning (i l/100 km) och CO 2-utsläpp (i g/km)

4/1390

Specifikation

Motoroljespecifikation för bilar med flexibla serviceintervaller (QG1) VW 503 00

VW 504 00

Motoroljespecifikation för bilar med fasta serviceintervaller (QG2) VW 501 01

VW 502 00

ROOMSTER PRAKTIK

Maximal hastighet km/tim 171 171

Acceleration 0 - 100 km/tim s 13,0 13,0

Stad 8,3

Landsväg 5,3

blandat 6,4

CO 2-utsläpp sammantaget 149

Tekniska data 9


10

Tekniska data

Volymer (i liter)

Motorolja a)

Bilens kylsystem 5,5

a) Oljevolym för påfyllning vid byte av oljefilter. Kontrollera oljenivån vid påfyllning, fyll inte på för mycket. Oljenivån ska ligga mellan markeringarna.

Vikter (i kg)

Tillåten totalvikt 1664/1769 a)

a) Bilar i kategori N1

b) Gäller för bilar med 15" hjul monterade från fabriken.

3,2

ROOMSTER PRAKTIK

1654/1754 b)

Tomvikt körfärdig 1209/1224 a) 1179/1189 b)

Nyttolast 530/620 a) 550/640 b)

Nyttolast vid användning av AHK 480 465

Max. tillåten totalvikt framaxel 850/860 a) 820/830 b)

Max. tillåten totalvikt bakaxel 830/980 a) 900/980 b)

Tillåten släpvagnslast, bromsad/obromsad släpvagn

c) Stigningar upp till 12 %

d) Stigningar upp till 8 %

(900/450) c)

(1100/450) d)

(900/450) c)

(1100/450) d)


Max. tillåten totalvikt per axel (FABIA)

Max. tillåten totalvikt per axel (i kg) - fram-/bakaxel

Bensinmotorer FABIA COMBI

1,2 l/44 kW

1,2 l/51 kW

1,4 l/63 kW

1,2 l/63 kW TSI

1,2 l/77 kW TSI (M5)

1,2 l/77 kW TSI (DQ7)

1,6 l/77 kW (M5)

1,6 l/77 kW (AQ6)

a) Bilar i kategori N1

800/780

780/800 a)

800/780

780/800 a)

810/780

790/800 a)

820/780

800/810 a)

830/780

810/810 a)

870/780

840/810 a)

820/780

800/810 a)

870/780

840/810 a)

790/810

760/830 a)

790/810

770/830 a)

800/810

780/830 a)

810/810

790/830 a)

820/820

790/840 a)

850/820

820/840 a)

810/810

780/830 a)

850/810

830/830 a)

1,4 l/132 kW TSI 930/810 920/810

Max. tillåten totalvikt per axel (ROOMSTER, PRAKTIK)

Max. tillåten totalvikt per axel (i kg) - fram-/bakaxel

Tekniska data 11

Dieselmotorer FABIA COMBI

1,2 l/55 kW TDI CR-DPF

1,6 l/55 kW TDI CR-DPF

1,6 l/66 kW TDI CR-DPF

1,6 l/77 kW TDI CR-DPF

a) Bilar i kategori N1

b) Fordon av kategori N1 - GreenLine

900/780

880/800 a)

910/780

890/800 a)

910/780

890/800 a)

920/780

900/810 a)

890/810

860/830 a)

840/830 b)

900/810

880/830 a)

900/810

880/830 a)

910/810

890/840 a)

Bensinmotorer ROOMSTER

1,2 l/51 kW

1,2 l/63 kW TSI

1,2 l/77 kW TSI (M5)

1,2 l/77 kW TSI (DQ7)

1,6 l/77 kW (M5)

1,6 l/77 kW (AQ6)

850/830

850/980 a)

870/840

870/980 a)

880/840

870/980 a)

910/840

900/980 a)

870/840

860/980 a)

920/840

910/980 a)


12

Tekniska data

a) Bilar i kategori N1

Dieselmotorer ROOMSTER

950/840

1,2 l/55 kW TDI CR-DPF

960/840a) 940/980b) 1,6 l/66 kW TDI CR-DPF

1,6 l/77 kW TDI CR-DPF

a) GreenLine

b) Bilar i kategori N1

960/840

950/980b) 960/840

950/980b) Škoda Auto arbetar ständigt på vidareutveckling av alla typer och modeller. Ha förståelse

för att kontinuerliga förändringar av utförandet i form, utrustning och teknik är

möjliga. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, effekt, mått, vikt, bränsleförbrukning,

normer och funktioner för bilen överensstämmer med det tillstånd som

gällde vid tidpunkten när uppgifterna sammanställdes. Viss utrustning sätts eventuellt

in först senare (informationen finns tillgänglig hos lokala auktoriserade Škoda Servicepartner)

eller erbjuds endast för speciella marknader. Inga anspråk kan därför grundas

på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna handledning.

Max. tillåten totalvikt per axel (i kg) - fram-/bakaxel

Bensinmotorer PRAKTIK

1,2 l/51 kW

810/900

820/980 a)

1,2 l/63 kW TSI

a) Gäller för bilar med 15" hjul monterade från fabriken.

830/900

840/980 a)

Dieselmotorer PRAKTIK

1,2 l/55 kW TDI CR-DPF 920/980

1,6 l/66 kW TDI CR-DPF 940/980

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även utdrag, är inte tillåten

utan skriftligt medgivande från Škoda Auto.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen Škoda Auto enligt upphovsmannalagen.

Ändringar av detta verk förbehålls.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2010


Dodatek Návodu k obsluze

Fabia, Roomster švédsky 11.10

S00.5612.04.37

5J6 012 025 GR

More magazines by this user
Similar magazines