OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN, SORTEREN ... - Wecycle

wecycle.nl

OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN, SORTEREN ... - Wecycle

2. De in artikel 5 lid 1 van deze overeenkomst genoemde vergoeding wordt met ingang

van een volgend kalenderjaar geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex

(CBS CPI), voor het eerst op 1 januari 2012.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze overeenkomst wordt in geval

van een negatieve consumentenprijsindex (CBS CPI) niet geïndexeerd.

4. Facturering door het Kringloopbedrijf aan Opdrachtgever vindt plaats per kwartaal op

basis van de in artikel 4 lid 4 van deze overeenkomst genoemde gegevens. Facturering

dient te geschieden door toezending van een deugdelijke factuur aan het in bijlage 1

van deze overeenkomst genoemde adres van Opdrachtgever. De factuur zal voldoen

aan alle wettelijke eisen. Wijziging van bijlage 1 kan slechts na voorafgaande

gemeenschappelijke schriftelijke instemming van elk der partijen.

5. Deugdelijke facturen worden door Opdrachtgever voldaan binnen dertig (30) dagen na

ontvangst.

6. Facturen die later dan vier maanden na het eind van het kwartaal waarin de

werkzaamheden zijn verricht, bij Opdrachtgever worden ingediend zullen door

Opdrachtgever worden geweigerd en niet betaald, behoudens indien de indiening van

de factuur later dan de hiervoor bedoelde termijn van vier maanden rechtstreeks en

uitsluitend verband houdt met het feit dat Opdrachtgever haar verplichting als bedoeld

in artikel 4 lid 4 van deze overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 6 Audit-regeling

1. Indien Opdrachtgever een redelijk vermoeden heeft dat het Kringloopbedrijf

gedragingen verricht die strijdig zijn met het bepaalde in artikel 3 lid 4, 5 en/of 6 van

deze overeenkomst, dan is Opdrachtgever gerechtigd om dit door middel van een

visuele controle bij het Kringloopbedrijf nader te onderzoeken of te laten onderzoeken.

Het Kringloopbedrijf zal hieraan terstond haar volledige medewerking verlenen.

2. Opdrachtgever kan, indien de uitkomst van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze

overeenkomst daartoe aanleiding geeft, het Kringloopbedrijf verzoeken om

medewerking te verlenen aan een dossieronderzoek bij het Kringloopbedrijf door de

accountant van Opdrachtgever. Het Kringloopbedrijf zal inwilliging van het verzoek

nimmer onthouden of daaraan nadere voorwaarden verbinden en aan het onderzoek

haar volledige medewerking verlenen.

3. Indien het Kringloopbedrijf of haar accountant een redelijk vermoeden heeft dat de in

artikel 4 lid 4 van deze overeenkomst bedoelde informatieverstrekking niet juist is, zal

Opdrachtgever desgevraagd inzicht geven in de gevraagde gegevens ten aanzien van

het Kringloopbedrijf. Opdrachtgever zal hieraan volledige medewerking verlenen.

4. De accountant belast met het onderzoek als bedoeld in artikel 6 lid 2 en lid 3 van deze

overeenkomst zal de bevindingen van zijn onderzoek aan het Kringloopbedrijf en aan

de Opdrachtgever rapporteren.

5. Indien uit de bevindingen van de visuele controle en het onderzoek als bedoeld in

artikel 6 lid 1 respectievelijk artikel 6 lid 2 van deze overeenkomst blijkt dat het

Kringloopbedrijf haar verplichtingen als bedoeld in artikel 3 lid 4, 5 en/of 6 op grond

van deze overeenkomst om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet volledig is

nagekomen, zullen de kosten van het onderzoek door het Kringloopbedrijf worden

gedragen.

4

More magazines by this user
Similar magazines