Views
4 years ago

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

- afkomstig zijn van een

- afkomstig zijn van een erkende categorie 2- of categorie 3-verwerker. Voor operatoren die in België gevestigd zijn, behoort deze erkenning tot de bevoegdheid van de Gewesten. 5.2 Productie en verhandelen van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten met dierlijke bijproducten Ter herinnering: alle meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die in België in de handel gebracht worden dienen te voldoen aan het KB 7/1/1998. Voor wat betreft de Europese wetgeving dienen de meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten (behalve dierlijke mest) bevatten aan volgende eisen te voldoen: - vanaf 1 oktober 2012 moeten organische meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die geproduceerd zijn op basis van vleesbeendermeel van categorie 2-materiaal of van verwerkte dierlijke eiwitten gemengd worden met een stof die het product voor vervoederingsdoeleinden uitsluit. Dit is niet noodzakelijk voor voorverpakte producten met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor gebruik door de eindgebruiker. De dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd om deze ‘stof’ vast te leggen. Voor meer info hierover kan men dan ook terecht bij deze dienst. - op de verpakking, de container of het vervoermiddel moet een duidelijk leesbaar etiket aanwezig zijn met een vermelding van de categorie en het volgende opschrift: “Organische meststoffen en bodemverbeteraars – landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik. Voor wat betreft teeltsubstraten in bigbags met een maximumgewicht van 1000 kg kan dit opschrift vervangen worden door “verboden te gebruiken op land waartoe landbouwhuisdieren toegang hebben” De vermelding van de categorie en het opschrift hoeft niet vermeld te worden voor meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten waarvan mest of guano het enige dierlijke bijproduct is of in voorverpakte producten met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor gebruik door de eindgebruiker. Voor meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten waarvan mest het enige dierlijke bijproduct is, dient de categorie en het opschrift “mest” vermeld te worden in plaats van het bovenstaande. - adequate opslag (VO 142/2011, bijlage XI, hoofdstuk II, afdeling 2) voorzien; - vervoer gebeurt in bulk (onder de juiste omstandigheden die verontreiniging voorkomen), in bigbags of verpakt (VO 142/2011, bijlage XI, hoofdstuk II, afdeling 2); - alle meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, dienen tijdens het transport vergezeld te worden van een door de operator ingevuld handelsdocument volgens het model in bijlage VIII, hoofdstuk III, punt 6. van VO 142/2011 o bij verkoop door detailhandelaars aan eindgebruikers in België die geen bedrijven zijn (landbouwers vallen dus niet onder deze uitzondering), is het handelsdocument niet vereist. o voor vervoer binnen België is het EU-model niet verplicht. Meer info hierover is te vinden in de “omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België – vormvereisten – model” die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: http://www.favv-afsca.be/sp/sous-prod/_documents/2011-01- 21_omzendbriefNLHD1774.pdf - de fabrikant van meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, dient te garanderen dat, voordat de producten in de handel gebracht worden, ziekteverwekkers (afhankelijk van het type product Salmonella, Enterobacteriaceae, E.coli, Enterococcaceae) vernietigd zijn (Bijlage XI, Hoofdstuk II, afdeling 1, punt 5.) M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012- 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 4

Ook dient de fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten de traceerbaarheid te garanderen. Daarom dient hij een administratie en de betreffende documenten bij te houden van de dierlijke bijproducten die hij ontvangt en van de meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten met dierlijke bijproducten die hij verzendt. Hij dient de exploitanten van wie hij producten heeft ontvangen en degenen aan wie hij producten verzendt te kunnen identificeren. Deze gegevens dienen gedurende 2 jaar bewaard te worden (Art 22 van VO 1069/2009 en Bijlage VIII, hoofdstuk III, afdeling 1 van VO 142/2011). Een TRACES-melding is noodzakelijk bij het vervoer van volgende meststoffen/bodemverbeterende middelen die vervoerd worden naar of komen uit een andere lidstaat (art 48 van VO 1069/2009): - puur vleesbeendermeel van categorie 2-materiaal - pure verwerkte dierlijke eiwitten Hierbij dient opgemerkt te worden dat pure producten in een verkoopsklare verpakking met een gewicht van maximaal 50 kg en bestemd voor gebruik door de eindgebruiker, verhandeld mogen worden (zie hierboven). Voor producten die bestaan uit of gefabriceerd zijn van vleesbeendermeel van categorie-2 materiaal of van verwerkte dierlijke eiwitten en waar dus een stof in verwerkt is die de diervoeding uitsluit, is er volgens de Belgische interpretatie geen TRACES noodzakelijk. Op vraag van de overheid van de betrokken Lidstaat, kan de TRACES-melding wel gedaan worden door de Gewesten. Het is aan de operator om zich over de interpretatie van de betrokken Lidstaat te informeren en of door deze overheid al dan niet een TRACES-melding opgelegd wordt. Voor het vervoer van puur vleesbeendermeel naar een andere lidstaat is ook de toestemming van de lidstaat van bestemming noodzakelijk. De vervaardigers van meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten met dierlijke bijproducten dienen te beschikken over een erkenning (art 24 van VO 1069/2009). In België zijn de Gewesten hiervoor bevoegd. Voor wat betreft de uitvoer van meststoffen/bodemverbeterende middelen met dierlijke bijproducten naar derde landen, bepaalt bijlage IV, punt III., E. van VO 999/2001 het volgende: - Het is verboden om meststoffen met verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers uit te voeren - Voor de uitvoer van meststoffen die verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers bevatten, is er een bilateraal akkoord nodig met het derde land waarnaar uitgevoerd wordt. Gezien de tijdrovende procedure om een bilateraal akkoord te bereiken met één land, is het belangrijk dat de exporteur eerst een invoerend bedrijf identificeert in het land van bestemming. De exporteur zou ook een marketing studie kunnen uitvoeren om het economische potentieel in te schatten. FIT kan de exporteur hiervoor mogelijks steunen. Met deze elementen kan de exporteur een brief richten aan het FAVV, ter attentie van de directeur-generaal van Controlebeleid om een bilateraal akkoord met het betreffende derde land aan te vragen. Deze brief dient gesteund te zijn op het uitvoer potentieel dat geïdentificeerd werd. Het FAVV zal dan contact nemen met de overheid van het betreffende derde land en zal het mogelijke doen om een akkoord te bereiken. Deze procedure kan maanden duren en sommige landen eisen dat de door hun diensten goedgekeurde bedrijven op een gesloten lijst verschijnen. De audits welke derde landen uitvoeren in België zijn op kosten van het aanvragende bedrijf. Hieronder vindt men een schematisch overzicht van de verschillende mogelijke manieren waarop meststoffen met dierlijke bijproducten geproduceerd worden. Mogelijkheid 1: het dierlijke bijproduct wordt verwerkt bij een erkend VO 1069/2009-bedrijf en het verwerkt product voldoet niet aan de vereisten van het KB 7/1/1998 (het product mag dus niet als meststof worden verkocht) het verwerkte dierlijke bijproduct wordt bij de volgende M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012- 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 5

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv