20.06.2014 Views

Laboratoriumonderzoek bij hypertensiecontroles - Saltro

Laboratoriumonderzoek bij hypertensiecontroles - Saltro

Laboratoriumonderzoek bij hypertensiecontroles - Saltro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Laboratoriumonderzoek</strong> <strong>bij</strong> <strong>hypertensiecontroles</strong><br />

dr. Bernard Frijling, huisarts<br />

medisch directeur SALTRO


Programma<br />

• Welke bepalingen?<br />

• Hoe vaak laboratoriumonderzoek?<br />

• Interpretatie uitslag<br />

• Communicatie assistente - huisarts<br />

3


Bepalingen <strong>bij</strong> controle hypertensie (NHG):<br />

Glucose nuchter<br />

Vetspectrum nuchter<br />

Kreatinine<br />

Kreatinineklaring<br />

Albumine/kreatinine ratio (urine)<br />

Kalium<br />

4


Bepalingen <strong>bij</strong> controle hypertensie (NHG):<br />

Glucose nuchter<br />

Vetspectrum nuchter<br />

Kreatinine<br />

Kreatinineklaring<br />

Albumine/kreatinine ratio (urine)<br />

Kalium<br />

5


Welke bepalingen:<br />

Glucose nuchter<br />

Vetspectrum nuchter<br />

Totaal cholesterol<br />

HDL-cholesterol<br />

Chol/hdl ratio<br />

LDL-cholesterol<br />

Triglyceriden<br />

Kreatinine<br />

Kreatinineklaring<br />

Albumine/kreatinine ratio (urine)<br />

Kalium<br />

6


Welke bepalingen:<br />

Glucose nuchter<br />

Vetspectrum nuchter<br />

Totaal cholesterol<br />

HDL-cholesterol<br />

Chol/hdl ratio<br />

LDL-cholesterol<br />

Triglyceriden<br />

Kreatinine<br />

Kreatinineklaring (GFR): MDRD<br />

Albumine/kreatinine ratio (urine)<br />

Kalium<br />

7


Welke bepalingen:<br />

MDRD<br />

(modification of diet in renal disease<br />

=<br />

186 X ( serumkreatinine (umol/l) / 88,4)-<br />

1,154 X leeftijd (in jaren) –0,203 X 0,742<br />

(indien vrouw).<br />

Is de patiënt van het negroïde ras dan<br />

moet de arts zelf nog vermenigvuldigen<br />

met 1,21<br />

8


Welke bepalingen:<br />

Glucose nuchter<br />

Vetspectrum nuchter<br />

Kreatinine<br />

Kreatinineklaring<br />

Albumine/kreatinine ratio (urine)<br />

Albumine<br />

Kreatinine<br />

Albumine/kreatinine ratio<br />

Kalium<br />

9


Welke bepalingen:<br />

Glucose nuchter<br />

Vetspectrum nuchter<br />

Kreatinine<br />

Kreatinineklaring<br />

Albumine/kreatinine ratio (urine)<br />

Kalium<br />

10


Hoe vaak laboratoriumonderzoek?<br />

NHG:<br />

- jaarlijks kreatinine en kalium <strong>bij</strong><br />

nierfunctiestoornissen<br />

diureticum<br />

ace-remmer<br />

angiotensine-II antagonist<br />

- om de 3 tot 5 jaar nuchter glucose<br />

- vetspectrum?? Jaarlijks <strong>bij</strong> statine?<br />

- alb/kreat ratio in urine??<br />

11


Hoe vaak laboratoriumonderzoek?<br />

- Algemeen formulier:<br />

volledige set bepalingen<br />

- Probleemgeorienteerd formulier NHG:<br />

verouderd!!<br />

12


Hoe vaak laboratoriumonderzoek?<br />

Advies <strong>Saltro</strong>:<br />

Iedere 3 jaar protocol algemeen formulier<br />

Bij nierfunctiestoornissen, diuretica,<br />

ace-remmers, angiotensine-II antagonist:<br />

jaarlijks kreatinine en kalium<br />

Bij statine: jaarlijks vetspectrum<br />

13


Interpretatie<br />

Glucose nuchter referentiewaarden: 4,0-6,4 mmol/l<br />

Capillair<br />

volbloed<br />

Veneus<br />

plasma<br />

Normaal<br />

glucose<br />

nuchter<br />

11,0<br />

14


Interpretatie<br />

Vetspectrum nuchter<br />

- LDL-cholesterol: streefwaarde


Interpretatie<br />

Kreatinine refentiewaarden:<br />

Mannen: 62-106 µmol/l<br />

Vrouwen: 44-80 µmol/l<br />

Doorbelwaarde: >500 mmol/l<br />

17


Interpretatie<br />

Kreatinineklaring (MDRD):<br />

mannen > 90: normaal<br />

vrouwen > 80: normaal<br />

30-60: gestoorde nierfunctie<br />

< 30: nierinsufficiëntie<br />

Volg beloop in de tijd<br />

18


Interpretatie<br />

Albumine/kreatinine-ratio referentiewaarden:<br />

Mannen:


Interpretatie<br />

Kalium referentiewaarden: 3,5-5,0 mmol/l<br />

Doorbelwaarde: 6,0 mmol/l<br />

20


Communicatie assistente - huisarts<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!